PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem."

Transkript

1 FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3) Průběh forfaitingové operace 4) Exportní, importní a finanční forfaiting 5) Náklady forfaitingu z pohledu exportéra 6) Výhody firemního financování na bázi forfaitingu 7) Podstata faktoringu a jeho základní druhy 8) Kontraktační a realizační fáze faktoringové operace 9) Náklady a potenciální výhody faktoringu Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování 10) Komparace faktoringu a forfaitingu Studenti by měli pochopit s přihlédnutím k významné roli exportu a importu na tvorbě a užití HDP české ekonomiky prezentovat výhody, náklady a předpoklady realizace forfaitingového financování zahraničně obchodních podnikatelských aktivit. Cílem je objasnit podstatu faktoringu, jeho druhy, výhody a možnosti využití při krátkodobém financování podniku se zřetelem k tuzemským podmínkám. Studium Vám zabere 60 minut. Při opakování předešlé lekce 120 min. Exportér, importér, forfaiting, forfaitingová společnost, obchodní kontrakt, obchodní úvěr, směnka vlastní, směnka cizí, směnečný bankovní aval, směnečný bankovní akcept, indosament směnky, sekundární finanční trhy, forfaitingová smlouva, měnové riziko, úrokové riziko, inflační riziko, obchodně teritoriální riziko, cena forfaitingu, diskont, zpracovatelská provize, závazková provize, opce na forfaitingovou smlouvu, opční provize, exportní, importní a finanční forfaiting. Úvod Odbyt, dodavatel, odběratel, obchodní úvěr, pohledávky z obchodního styku, zajištěné a nezajištěné pohledávky, krátkodobé pohledávky, cese pohledávky, zpětný postih (regres), pravý a nepravý faktoring, tuzemský a zahraniční faktoring, zjevný a skrytý faktoring, bonita a kredibilita odběratele, předfinancování, garanční financování, faktoringová společnost, faktoringová smlouva, cena faktoringu, diskont, závazková provize, subjekty faktoringových operací, likvidita podniku. Podnikatelské subjekty ve svých fázích svého životního cyklu potřebují dostatečné množství kapitálových prostředků k profinancování svých podnikatelských aktivit a investičních rozhodnutí. Kapitola se zabývá objasněním podstaty faktoringu, jeho druhů, výhod a možností využití při krátkodobém financování podniku se zřetelem k tuzemským podmínkám. Také zde prezentuje výhody, náklady a předpoklady realizace forfaitingového financování zahraničně obchodních podnikatelských aktivit.

2 Výkladová část PODSTATA FORFAITINGU FORFAITING je metoda financovaní střednědobých. ev. dlouhodobých exportních úvěrů poskytovaných nejčastěji v souvislosti s vývozem strojů, zařízení a investičních celků o relativně vysoké hodnotě. Jde o odkup bezpečně zajištěných exportních pohledávek bankou nebo specializovanou finanční institucí bez postihu (regresu) na původního věřitele (vývozce). Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. Úmluva se uzavírá pro jednotlivé obchodní případy většinou předem, v době, kdy vývozce volí mezi dostupnými alternativami financováni. Úmluva stanoví podmínky, za nichž se uskuteční budoucí odkup pohledávky. Po realizaci dodávky zboží vývozce odprodá pohledávku forfaiterovi a získá okamžitou úhradu, sníženou o diskont, rizikovou přirážku (podle rizika země dovozu) a o další náklady spojené s forfaitingem. Forfaiting umožňuje vývozcům získat až 100% financování exportního úvěru z cizích zdrojů, urychlit tak inkaso a přenést dopad úvěrových rizik na specializovanou finanční instituci. Použití této metody financování probíhá diskrétně a kupujícímu nemusí být známo, že pohledávka je věřitelem forfaitována. Navíc forfaiting poskytuje možnost financování i pro transakce, které nelze financovat běžnými metodami (např. pro nedostupnost pojištění úvěrových rizik). V širším smyslu se používá termín forfaiting pro bezregresní odkup cenných papírů nebo pohledávek (bez postihu na původního věřitele). FORFAITING je zvláštní formou střednědobého a dlouhodobého úvěrování investic nakupovaných v zahraničí. Spočívá v tom, že dodavatel - vývozce dodá nakupovaný investiční majetek dovážejícímu podniku na úvěr. Jestliže vývozce potřebuje získat peněžní prostředky před lhůtou splatnosti své pohledávky, předá ji forfaitrovi, který - po srážce úroku a provize - pohledávku vývozci zaplatí. Forfaitingovou organizací bývá speciální organizace, nebo banka. Přebírá rizika v případě dovozcovy platební neschopnosti. Je obvyklé, že odkupuje jen pohledávky, které jsou zaručeny třetí

3 osobou v místě dovozce. Výhodou forfaitingu pro vývozce je: - okamžitá úhrada pohledávky, - přenesení rizika z možného nezaplacení dovozcem na forfaitra. - Podobně je tomu i u rizika možných kurzových změn, - úrokových změn, které jsou - vzhledem k dlouhodobosti pohledávek - zvlášť významné. Forfaiting se nejčastěji vyskytuje při dodávkách strojů, zařízení a investičních celků, které jsou dodávány na dodavatelský úvěr delší než l rok. FORFAITER je finanční instituce nebo banka poskytující služby formou FORFAITINGU. Odkupující subjekt - tzv. FORFAITER - přebírá veškerá rizika spojená s úvěrem. K tomu forfaiter požaduje, aby pohledávka ve volně směnitelné měně byla řádně zajištěna takovým způsobem, který umožní její ohchodovatelnost na finančním trhu. K zajištění závazku odběratele se nejčastěji používá směnek avalovaných dobrou bankou, abstraktních bankovních záruk nebo akreditivů s odloženou splatností. Forfaitr získává za svou službu při zprostředkování vývozu poplatek, který musí krýt úrok za odkoupení pohledávky do doby její splatnosti (forfaitr umisťuje do pohledávky kapitál, který by mu jinak přinášel úrok), režijní náklady forfaitra a zisk, včetně rizikové přirážky. Poplatek se liší případ od případu, protože musí respektovat odchylné podmínky v různých zemích, druh zajištění pohledávky aj. Jak se liší forfaiting od faktoringu? 1) Princip tohoto produktu je stejný jako u faktoringu. V tomto případě však dodavatel postupuje bance pohledávky s delší dobou splatnosti, většinou více než 90 dní. 2) Tyto pohledávky má dodavatel za zahraničním subjektem (někdy se proto hovoří o exportním fortfaitingu) a jsou denominovány v některé z volně směnitelných měn. 3) Jedná se zpravidla o postoupení jednotlivých pohledávek, které dosahují značné výše cca USD a více. 4) Pohledávka je zajištěna pro případ jejího neplnění buď směnkou, bankovní zárukou nebo akreditivem. Rozdíly mezi faktoringem a forfaitingem Pohledávky se splatností za subjektem zajištěné postupované Faktoring krátkou domácím nijak ve skupinách Forfaiting dlouhou zahraničním např. směnkou samostatně

4 1. Podstata faktoringu FAKTOR, též faktoringová společnost, finanční instituce zabývající se FAKTORINGEM. Tyto instituce bývají zřizovány jako právně samostatné dceřiné či sesterské společnosti velkých bank. Mezinárodně spolupracují v řetězcích, které většinou dbají na profesionální předpoklady svých členů. Jedním z nejvýznamnějších mezinárodních řetězců faktoringových společností je Factors Chain International FAKTORING - metoda financování a zajišťování krátkodobých pohledávek vznikajících při prodeji zboží a služeb. Používá se v obchodu vnitrostátním i zahraničním (mezinárodní faktoring). Faktoring může být tichý (skrytý) či zjevný (otevřený). Existuje také tzv. nepravý faktoring, při kterém po postoupení pohledávky nese riziko nadále ten, kdo ji odprodal. Podstatou faktoringu je globální prodej budoucích krátkodobých pohledávek bance, nebo specializované faktoringové společnosti (faktorovi), která zajišťuje jejich inkaso. 2. Požadavky na pohledávky určené k faktoringu Právním základem pro vztah mezi faktorem a jeho klientem je faktoringová smlouva, která se uzavírá dlouhodobě. Vymezuje: okruh obchodů, kterých se úmluva bude týkat (jsou definovány úvěrové limity, druh zboží, teritorium obchodu a okruh odběratelů), rozsah poskytovaných služeb a další práva a povinnosti obou stran., dále obsahuje čísla dvou účtů (první zřizuje faktor a je jeho majetkem, druhý je běžným účtem klienta pro převzetí plateb přijatých od faktora). Faktoringová smlouva se většinou uzavírá na určité časové období (ve světě je to 1 rok, u nás jsou častější kratší časové intervaly 3-6 měs.). Ve smlouvě se klient, tj. firma, zaváže, že veškeré pohledávky, které mu vzniknou v období platnosti smlouvy a na které se smlouva vztahuje, bude postupovat faktorovi, jež se naopak zavazuje, že tyto pohledávky za ujednaných podmínek převezme, v rámci stanovených limitů je bude financovat a

5 bude sledovat i jejich inkaso. Protože faktorové pohledávky nejsou jištěny, musí faktor posoudit bonitu jednotlivých odběratelů svého klienta a na základě toho celkovou bonitu klienta. Výsledkem posouzení je zpravidla stanovení dvou úvěrových limitů, do jejichž výše bude faktor odkupovat pohledávky. FORFAITING je metoda financovaní střednědobých. ev. dlouhodobých exportních úvěrů poskytovaných nejčastěji v souvislosti s vývozem strojů, zařízení a investičních celků o relativně vysoké hodnotě. Faktor může také ručit za úhradu pohledávek, a přebírat tak riziko platební neschopnosti i platební nevůle odběratelů. Pokud kupující nezaplatí, hradí příslušnou částku faktor. Sám potom upomíná a vymáhá pohledávku, a to i soudní cestou. Doporučuje proto prodávajícímu dodržovat úvěrové limity pro jednotlivé odběratele, v jejichž rámci přebírá riziko nezaplacení. Tuto garanční funkci může faktor plnit ve spolupráci s pojišťovnou nebo faktoringovou společností působící v zemi dovozu (při mezinárodním faktoringu). Financování pohledávky zahajuje faktor obvykle po uskutečnění vlastního kontraktu mezi klientem a jeho odběratelem, tedy tehdy, když mu klient předloží kopii faktury odeslané odběrateli a kopii dopravního nebo jiného dokladu potvrzující odeslání či předání zboží. Odměnou faktora je: dohodnutý procentuální podíl z fakturované ceny. jeho výše závisí na rozsahu poskytovaných služeb a přebíraných rizik, na bonitě odběratelů, na dosahované výši obratu, rizikovosti odbytových trhů apod. Faktor si sráží: - úrok, resp. diskont za dobu od nákupu pohledávky do její splatnosti (jinak by mu kapitál vložený do nakoupených pohledávek nepřinesl žádný výnos), výše úrokové sazby je dána refinančními náklady a odpovídá zpravidla sazbám z krátkodobých bankovních úvěrů - režijní náklady (na krytí výdajů na evidenci, správu, inkaso, popř. vymáhání nakoupených pohledávek) - rizikovou provizi - odměnu (kryje případné riziko nedobytnosti převzatých pohledávek, tzv. delcredere), pohybuje se ve výši l,2 až 3 % hodnoty faktorované pohledávky - popř. částku na další služby poskytované v souvislosti s faktoringem

6 Delkredere, [italština], zvláštní odměna obchodního zástupce nebo komisionáře za písemné převzetí závazku, že třetí osoby splní své povinnosti vyplývající ze smluv (zejména zaplacení kupní ceny), jejichž uzavření zprostředkoval. Delcredere je vyšší než obvyklá odměna (provize) a je zpravidla stanovena procentem z obratu obchodu. jde o odměnu za převzetí rizika nesplnění závazku třetí stranou (např. obchodní zástupce přebírá riziko za nesplnění kontraktu kupujícím) 3. Druhy a funkce faktoringu Faktoring může plnit následující funkce: Garanční funkce Garanční funkce znamená, že faktor přejímá úvěrové (delcredere) riziko vyplývající z platební neschopnosti nebo nevůle odběratele. Faktor je povinen dodavateli proplatit pohledávku formou tzv. garanční platby i v případě, že se mu ji nepodařilo vyinkasovat od odběratele. Garanční platba se provádí v určité lhůtě po datu splatnosti pohledávky, tj. 10 až 20 dnů po datu u tzv. maturity faktoringu, nebo 90 až 120 dní u faktoringu standardního. Garanční platba nemusí být provedena pouze v případě, že odběratel uplatňuje vůči dodavateli reklamaci dodávky. Funkce předfinancování Funkce předfinancování spočívá v tom, že faktor proplácí sjednanou výši odkoupených pohledávek okamžitě s cesí, nikoli až v době splatnosti pohledávky. (Cese - Postoupení pohledávek prodej) Funkce správy pohledávek Faktor může na základě smlouvy poskytovat také různé další služby související se správou pohledávek (výkaznictví o pohledávkách, zajišťování pojištění, projednávání celních poplatků apod.). 4. Průběh faktoringové operace Kontraktační fáze Dodavatel žádá o faktoring vymezených pohledávek a projednává s faktorem podmínky faktoringu. Faktor prověřuje bonitu dodavatele, a žádá informace o odběrateli a o faktorovaných pohledávkách. Pokud prověrka bonity skončí s uspokojivými výsledky, uzavřou faktor s dodavatelem dohodu o faktoringu pohledávek. Faktoringová společnost zpravidla odkupuje veškeré pohledávky vzniklé za určitým odběratelem.

7 Odkup pohledávek má zpravidla podobu revolvingového obchodu. Faktor vymezí ve vztahu k jednotlivým dlužníkům úvěrový rámec a do jeho výše přebírá pohledávky. Splacení některé z pohledávek pak automaticky uvolňuje prostor pro odkup pohledávky nové. Případné pohledávky nad limit přebírá faktor pouze k inkasu. Ačkoli to není v praxi obvyklé, je možný i faktoring jednotlivé konkrétní pohledávky. Realizační fáze: Dodavatel odesílá zboží (provádí služby) a vystavuje fakturu na dohodnutou částku. Faktura je zpravidla rovnou opatřena cesní klauzulí, ze které odběrateli vyplývá povinnost uhradit pohledávku přímo faktorovi (zjevný faktoring). Je také možné postoupit pohledávky bez souhlasu a vědomí odběratele (tichý, resp. skrytý faktoring). V zájmu dobrých obchodních vztahů se však doporučuje odběratele předem o faktoringu informovat. Originál faktury zašle dodavatel odběrateli, kopii faktoringové společnosti. Tím dochází k cesi pohledávky a faktor se stává novým věřitelem odběratele. V případě, že je faktoring spojen s předfinancováním, dochází v tomto okamžiku také k vyplacení sjednané části fakturované ceny. V den splatnosti pak faktor inkasuje pohledávku u odběratele. Pokud faktoring neměl předfinancující funkci, dochází - v případě, že inkaso bylo úspěšné - právě v tomto okamžiku k proplacení částky pohledávky dodavateli. Pokud odběratel nezaplatí, vymáhá faktor pohledávku a je povinen provést ve stanoveném termínu garanční platbu sjednané výše dodavateli. Faktoring se dvěma faktory V rámci mezinárodních obchodních vztahů se uplatňují často faktoringové obchody, na nichž se podílí dvě faktoringové společnosti (export a import faktor), které si navzájem dělí jednotlivé funkce operace. Export faktor je faktoringová společnost v zemi vývozce, na niž se dodavatel obrací se žádostí o odkup pohledávky. Export faktor kontaktuje faktoringovou společnost v zemi dovozce (import faktora) a ten přebírá delcredere riziko. Na základě jeho podmínek pak export faktor uzavře definitivní smlouvu s vývozcem. Důvodem faktoringu se dvěma faktory je výhoda lepší znalosti prostředí a snazšího získání informací o dovozci při posuzování delcredere rizika, kterou má import faktor oproti export faktorovi. Samozřejmou nevýhodou tohoto typu faktoringové operace je

8 vyšší cena oproti faktoringu realizovanému jednou společností. 5. Výhody a náklady faktoringu Výhody faktoringu pro dodavatele (vývozce): - prodávajícímu může faktoring urychlit inkaso, - zvýšit jeho konkurenční schopnost poskytnutím příznivějších platebních podmínek odběratelům, - umožňuje mu prodávat zboží na nezajištěný dodavatelský úvěr, aniž by sám nesl úvěrová rizika, - v případě, že je využita funkce předfinancování, získá zdroj krytí pohledávek, aniž by musel čerpat bankovní úvěr, - zajistit riziko nezaplacení kupní ceny a dosáhnout úspory některých nákladů (na opatrování informací o zákaznicích, za vymáhání pohledávek apod.), - dodavatel také zlepšuje svoji pozici ve vztahu k rizikovosti pohledávek (nejisté pohledávky za odběrateli mění v pohledávky za faktoringovou společností, jejíž dlužnická bonita je zpravidla na vyšší úrovni), - kupujícímu přináší faktoring většinou výhodnější platební podmínky, což může mít pozitivní vliv na jeho likviditu. Nevýhody faktoringu: - náklady faktoringu jsou poměrně vysoké, - podniky nemusí částku pohledávky získat plně ihned, ale postupně v dohodnutých termínech apod. Kontrolní otázky a úkoly Studijní literatura 1) Co je podstatou forfaitingu a jaké jsou jeho základní výhody pro exportující (resp. importující) podnik? 2) Kterým základním požadavkům musí vyhovovat pohledávka nabízená forfaitérovi k odkoupení? Vysvětlete je! 3) Které subjekty jsou obvyklými účastníky exportního forfaitingu? Popište stručně průběh jednotlivých fází exportní forfaitingové operace! 4) Co je podstatou faktoringu? V čem tkví hlavní rozdíl mezi pravým a nepravým faktoringem? 5) Jaké jsou základní výhody a nevýhody pravého faktoringu pro takto se financující firmu? 6) Jaké známe druhy faktoringu? Charakterizujte je stručně! Jaké služby nabízí pravý faktoring? Základní studijní literatura: Mareš, S., Zdroje financování podniku, VŠFS, Praha 2003, s , Doporučená studijní literatura: Wawrosz, P., Zdroje financování podnikatelské činnosti, Sagit, Ostrava, 1999, s , , Marvanová, M. a kol., Platební styk, ECON, 3. rozšířené vydání,

9 Praha, 1995, s Dvořák, P., Bankovnictví, VŠE, Praha, 1996, s ,

Mezinárodní faktoring

Mezinárodní faktoring Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Seminární práce Téma: Mezinárodní faktoring Předmět: Základy práva mezinárodního obchodu Vyučující: Mgr. Valdhans Studijní obor: Právo a podnikání Zpracoval:

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele Diplomová práce Bc. Petra Radová, DiS. Duben 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu

Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu monitor téma měsíce legislativních změn Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu Ing. Tomáš Vogl Transfinance a.s. Factoring se dlouhodobě profiluje jako alternativní nástroj provozního financování

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL).

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL). STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, EMISNÍ PŮJČKY Obsah kapitoly Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat: 1) Střednědobé bankovní úvěry (Charakteristika provozních úvěrů. Kritéria

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

2. Právní úprava a daňově účetní aspekty leasingu

2. Právní úprava a daňově účetní aspekty leasingu LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH INVESTIC Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část Vymezení dílčích témat: 1) Podstata leasingu a jeho potenciální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více