PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem."

Transkript

1 FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3) Průběh forfaitingové operace 4) Exportní, importní a finanční forfaiting 5) Náklady forfaitingu z pohledu exportéra 6) Výhody firemního financování na bázi forfaitingu 7) Podstata faktoringu a jeho základní druhy 8) Kontraktační a realizační fáze faktoringové operace 9) Náklady a potenciální výhody faktoringu Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování 10) Komparace faktoringu a forfaitingu Studenti by měli pochopit s přihlédnutím k významné roli exportu a importu na tvorbě a užití HDP české ekonomiky prezentovat výhody, náklady a předpoklady realizace forfaitingového financování zahraničně obchodních podnikatelských aktivit. Cílem je objasnit podstatu faktoringu, jeho druhy, výhody a možnosti využití při krátkodobém financování podniku se zřetelem k tuzemským podmínkám. Studium Vám zabere 60 minut. Při opakování předešlé lekce 120 min. Exportér, importér, forfaiting, forfaitingová společnost, obchodní kontrakt, obchodní úvěr, směnka vlastní, směnka cizí, směnečný bankovní aval, směnečný bankovní akcept, indosament směnky, sekundární finanční trhy, forfaitingová smlouva, měnové riziko, úrokové riziko, inflační riziko, obchodně teritoriální riziko, cena forfaitingu, diskont, zpracovatelská provize, závazková provize, opce na forfaitingovou smlouvu, opční provize, exportní, importní a finanční forfaiting. Úvod Odbyt, dodavatel, odběratel, obchodní úvěr, pohledávky z obchodního styku, zajištěné a nezajištěné pohledávky, krátkodobé pohledávky, cese pohledávky, zpětný postih (regres), pravý a nepravý faktoring, tuzemský a zahraniční faktoring, zjevný a skrytý faktoring, bonita a kredibilita odběratele, předfinancování, garanční financování, faktoringová společnost, faktoringová smlouva, cena faktoringu, diskont, závazková provize, subjekty faktoringových operací, likvidita podniku. Podnikatelské subjekty ve svých fázích svého životního cyklu potřebují dostatečné množství kapitálových prostředků k profinancování svých podnikatelských aktivit a investičních rozhodnutí. Kapitola se zabývá objasněním podstaty faktoringu, jeho druhů, výhod a možností využití při krátkodobém financování podniku se zřetelem k tuzemským podmínkám. Také zde prezentuje výhody, náklady a předpoklady realizace forfaitingového financování zahraničně obchodních podnikatelských aktivit.

2 Výkladová část PODSTATA FORFAITINGU FORFAITING je metoda financovaní střednědobých. ev. dlouhodobých exportních úvěrů poskytovaných nejčastěji v souvislosti s vývozem strojů, zařízení a investičních celků o relativně vysoké hodnotě. Jde o odkup bezpečně zajištěných exportních pohledávek bankou nebo specializovanou finanční institucí bez postihu (regresu) na původního věřitele (vývozce). Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. Úmluva se uzavírá pro jednotlivé obchodní případy většinou předem, v době, kdy vývozce volí mezi dostupnými alternativami financováni. Úmluva stanoví podmínky, za nichž se uskuteční budoucí odkup pohledávky. Po realizaci dodávky zboží vývozce odprodá pohledávku forfaiterovi a získá okamžitou úhradu, sníženou o diskont, rizikovou přirážku (podle rizika země dovozu) a o další náklady spojené s forfaitingem. Forfaiting umožňuje vývozcům získat až 100% financování exportního úvěru z cizích zdrojů, urychlit tak inkaso a přenést dopad úvěrových rizik na specializovanou finanční instituci. Použití této metody financování probíhá diskrétně a kupujícímu nemusí být známo, že pohledávka je věřitelem forfaitována. Navíc forfaiting poskytuje možnost financování i pro transakce, které nelze financovat běžnými metodami (např. pro nedostupnost pojištění úvěrových rizik). V širším smyslu se používá termín forfaiting pro bezregresní odkup cenných papírů nebo pohledávek (bez postihu na původního věřitele). FORFAITING je zvláštní formou střednědobého a dlouhodobého úvěrování investic nakupovaných v zahraničí. Spočívá v tom, že dodavatel - vývozce dodá nakupovaný investiční majetek dovážejícímu podniku na úvěr. Jestliže vývozce potřebuje získat peněžní prostředky před lhůtou splatnosti své pohledávky, předá ji forfaitrovi, který - po srážce úroku a provize - pohledávku vývozci zaplatí. Forfaitingovou organizací bývá speciální organizace, nebo banka. Přebírá rizika v případě dovozcovy platební neschopnosti. Je obvyklé, že odkupuje jen pohledávky, které jsou zaručeny třetí

3 osobou v místě dovozce. Výhodou forfaitingu pro vývozce je: - okamžitá úhrada pohledávky, - přenesení rizika z možného nezaplacení dovozcem na forfaitra. - Podobně je tomu i u rizika možných kurzových změn, - úrokových změn, které jsou - vzhledem k dlouhodobosti pohledávek - zvlášť významné. Forfaiting se nejčastěji vyskytuje při dodávkách strojů, zařízení a investičních celků, které jsou dodávány na dodavatelský úvěr delší než l rok. FORFAITER je finanční instituce nebo banka poskytující služby formou FORFAITINGU. Odkupující subjekt - tzv. FORFAITER - přebírá veškerá rizika spojená s úvěrem. K tomu forfaiter požaduje, aby pohledávka ve volně směnitelné měně byla řádně zajištěna takovým způsobem, který umožní její ohchodovatelnost na finančním trhu. K zajištění závazku odběratele se nejčastěji používá směnek avalovaných dobrou bankou, abstraktních bankovních záruk nebo akreditivů s odloženou splatností. Forfaitr získává za svou službu při zprostředkování vývozu poplatek, který musí krýt úrok za odkoupení pohledávky do doby její splatnosti (forfaitr umisťuje do pohledávky kapitál, který by mu jinak přinášel úrok), režijní náklady forfaitra a zisk, včetně rizikové přirážky. Poplatek se liší případ od případu, protože musí respektovat odchylné podmínky v různých zemích, druh zajištění pohledávky aj. Jak se liší forfaiting od faktoringu? 1) Princip tohoto produktu je stejný jako u faktoringu. V tomto případě však dodavatel postupuje bance pohledávky s delší dobou splatnosti, většinou více než 90 dní. 2) Tyto pohledávky má dodavatel za zahraničním subjektem (někdy se proto hovoří o exportním fortfaitingu) a jsou denominovány v některé z volně směnitelných měn. 3) Jedná se zpravidla o postoupení jednotlivých pohledávek, které dosahují značné výše cca USD a více. 4) Pohledávka je zajištěna pro případ jejího neplnění buď směnkou, bankovní zárukou nebo akreditivem. Rozdíly mezi faktoringem a forfaitingem Pohledávky se splatností za subjektem zajištěné postupované Faktoring krátkou domácím nijak ve skupinách Forfaiting dlouhou zahraničním např. směnkou samostatně

4 1. Podstata faktoringu FAKTOR, též faktoringová společnost, finanční instituce zabývající se FAKTORINGEM. Tyto instituce bývají zřizovány jako právně samostatné dceřiné či sesterské společnosti velkých bank. Mezinárodně spolupracují v řetězcích, které většinou dbají na profesionální předpoklady svých členů. Jedním z nejvýznamnějších mezinárodních řetězců faktoringových společností je Factors Chain International FAKTORING - metoda financování a zajišťování krátkodobých pohledávek vznikajících při prodeji zboží a služeb. Používá se v obchodu vnitrostátním i zahraničním (mezinárodní faktoring). Faktoring může být tichý (skrytý) či zjevný (otevřený). Existuje také tzv. nepravý faktoring, při kterém po postoupení pohledávky nese riziko nadále ten, kdo ji odprodal. Podstatou faktoringu je globální prodej budoucích krátkodobých pohledávek bance, nebo specializované faktoringové společnosti (faktorovi), která zajišťuje jejich inkaso. 2. Požadavky na pohledávky určené k faktoringu Právním základem pro vztah mezi faktorem a jeho klientem je faktoringová smlouva, která se uzavírá dlouhodobě. Vymezuje: okruh obchodů, kterých se úmluva bude týkat (jsou definovány úvěrové limity, druh zboží, teritorium obchodu a okruh odběratelů), rozsah poskytovaných služeb a další práva a povinnosti obou stran., dále obsahuje čísla dvou účtů (první zřizuje faktor a je jeho majetkem, druhý je běžným účtem klienta pro převzetí plateb přijatých od faktora). Faktoringová smlouva se většinou uzavírá na určité časové období (ve světě je to 1 rok, u nás jsou častější kratší časové intervaly 3-6 měs.). Ve smlouvě se klient, tj. firma, zaváže, že veškeré pohledávky, které mu vzniknou v období platnosti smlouvy a na které se smlouva vztahuje, bude postupovat faktorovi, jež se naopak zavazuje, že tyto pohledávky za ujednaných podmínek převezme, v rámci stanovených limitů je bude financovat a

5 bude sledovat i jejich inkaso. Protože faktorové pohledávky nejsou jištěny, musí faktor posoudit bonitu jednotlivých odběratelů svého klienta a na základě toho celkovou bonitu klienta. Výsledkem posouzení je zpravidla stanovení dvou úvěrových limitů, do jejichž výše bude faktor odkupovat pohledávky. FORFAITING je metoda financovaní střednědobých. ev. dlouhodobých exportních úvěrů poskytovaných nejčastěji v souvislosti s vývozem strojů, zařízení a investičních celků o relativně vysoké hodnotě. Faktor může také ručit za úhradu pohledávek, a přebírat tak riziko platební neschopnosti i platební nevůle odběratelů. Pokud kupující nezaplatí, hradí příslušnou částku faktor. Sám potom upomíná a vymáhá pohledávku, a to i soudní cestou. Doporučuje proto prodávajícímu dodržovat úvěrové limity pro jednotlivé odběratele, v jejichž rámci přebírá riziko nezaplacení. Tuto garanční funkci může faktor plnit ve spolupráci s pojišťovnou nebo faktoringovou společností působící v zemi dovozu (při mezinárodním faktoringu). Financování pohledávky zahajuje faktor obvykle po uskutečnění vlastního kontraktu mezi klientem a jeho odběratelem, tedy tehdy, když mu klient předloží kopii faktury odeslané odběrateli a kopii dopravního nebo jiného dokladu potvrzující odeslání či předání zboží. Odměnou faktora je: dohodnutý procentuální podíl z fakturované ceny. jeho výše závisí na rozsahu poskytovaných služeb a přebíraných rizik, na bonitě odběratelů, na dosahované výši obratu, rizikovosti odbytových trhů apod. Faktor si sráží: - úrok, resp. diskont za dobu od nákupu pohledávky do její splatnosti (jinak by mu kapitál vložený do nakoupených pohledávek nepřinesl žádný výnos), výše úrokové sazby je dána refinančními náklady a odpovídá zpravidla sazbám z krátkodobých bankovních úvěrů - režijní náklady (na krytí výdajů na evidenci, správu, inkaso, popř. vymáhání nakoupených pohledávek) - rizikovou provizi - odměnu (kryje případné riziko nedobytnosti převzatých pohledávek, tzv. delcredere), pohybuje se ve výši l,2 až 3 % hodnoty faktorované pohledávky - popř. částku na další služby poskytované v souvislosti s faktoringem

6 Delkredere, [italština], zvláštní odměna obchodního zástupce nebo komisionáře za písemné převzetí závazku, že třetí osoby splní své povinnosti vyplývající ze smluv (zejména zaplacení kupní ceny), jejichž uzavření zprostředkoval. Delcredere je vyšší než obvyklá odměna (provize) a je zpravidla stanovena procentem z obratu obchodu. jde o odměnu za převzetí rizika nesplnění závazku třetí stranou (např. obchodní zástupce přebírá riziko za nesplnění kontraktu kupujícím) 3. Druhy a funkce faktoringu Faktoring může plnit následující funkce: Garanční funkce Garanční funkce znamená, že faktor přejímá úvěrové (delcredere) riziko vyplývající z platební neschopnosti nebo nevůle odběratele. Faktor je povinen dodavateli proplatit pohledávku formou tzv. garanční platby i v případě, že se mu ji nepodařilo vyinkasovat od odběratele. Garanční platba se provádí v určité lhůtě po datu splatnosti pohledávky, tj. 10 až 20 dnů po datu u tzv. maturity faktoringu, nebo 90 až 120 dní u faktoringu standardního. Garanční platba nemusí být provedena pouze v případě, že odběratel uplatňuje vůči dodavateli reklamaci dodávky. Funkce předfinancování Funkce předfinancování spočívá v tom, že faktor proplácí sjednanou výši odkoupených pohledávek okamžitě s cesí, nikoli až v době splatnosti pohledávky. (Cese - Postoupení pohledávek prodej) Funkce správy pohledávek Faktor může na základě smlouvy poskytovat také různé další služby související se správou pohledávek (výkaznictví o pohledávkách, zajišťování pojištění, projednávání celních poplatků apod.). 4. Průběh faktoringové operace Kontraktační fáze Dodavatel žádá o faktoring vymezených pohledávek a projednává s faktorem podmínky faktoringu. Faktor prověřuje bonitu dodavatele, a žádá informace o odběrateli a o faktorovaných pohledávkách. Pokud prověrka bonity skončí s uspokojivými výsledky, uzavřou faktor s dodavatelem dohodu o faktoringu pohledávek. Faktoringová společnost zpravidla odkupuje veškeré pohledávky vzniklé za určitým odběratelem.

7 Odkup pohledávek má zpravidla podobu revolvingového obchodu. Faktor vymezí ve vztahu k jednotlivým dlužníkům úvěrový rámec a do jeho výše přebírá pohledávky. Splacení některé z pohledávek pak automaticky uvolňuje prostor pro odkup pohledávky nové. Případné pohledávky nad limit přebírá faktor pouze k inkasu. Ačkoli to není v praxi obvyklé, je možný i faktoring jednotlivé konkrétní pohledávky. Realizační fáze: Dodavatel odesílá zboží (provádí služby) a vystavuje fakturu na dohodnutou částku. Faktura je zpravidla rovnou opatřena cesní klauzulí, ze které odběrateli vyplývá povinnost uhradit pohledávku přímo faktorovi (zjevný faktoring). Je také možné postoupit pohledávky bez souhlasu a vědomí odběratele (tichý, resp. skrytý faktoring). V zájmu dobrých obchodních vztahů se však doporučuje odběratele předem o faktoringu informovat. Originál faktury zašle dodavatel odběrateli, kopii faktoringové společnosti. Tím dochází k cesi pohledávky a faktor se stává novým věřitelem odběratele. V případě, že je faktoring spojen s předfinancováním, dochází v tomto okamžiku také k vyplacení sjednané části fakturované ceny. V den splatnosti pak faktor inkasuje pohledávku u odběratele. Pokud faktoring neměl předfinancující funkci, dochází - v případě, že inkaso bylo úspěšné - právě v tomto okamžiku k proplacení částky pohledávky dodavateli. Pokud odběratel nezaplatí, vymáhá faktor pohledávku a je povinen provést ve stanoveném termínu garanční platbu sjednané výše dodavateli. Faktoring se dvěma faktory V rámci mezinárodních obchodních vztahů se uplatňují často faktoringové obchody, na nichž se podílí dvě faktoringové společnosti (export a import faktor), které si navzájem dělí jednotlivé funkce operace. Export faktor je faktoringová společnost v zemi vývozce, na niž se dodavatel obrací se žádostí o odkup pohledávky. Export faktor kontaktuje faktoringovou společnost v zemi dovozce (import faktora) a ten přebírá delcredere riziko. Na základě jeho podmínek pak export faktor uzavře definitivní smlouvu s vývozcem. Důvodem faktoringu se dvěma faktory je výhoda lepší znalosti prostředí a snazšího získání informací o dovozci při posuzování delcredere rizika, kterou má import faktor oproti export faktorovi. Samozřejmou nevýhodou tohoto typu faktoringové operace je

8 vyšší cena oproti faktoringu realizovanému jednou společností. 5. Výhody a náklady faktoringu Výhody faktoringu pro dodavatele (vývozce): - prodávajícímu může faktoring urychlit inkaso, - zvýšit jeho konkurenční schopnost poskytnutím příznivějších platebních podmínek odběratelům, - umožňuje mu prodávat zboží na nezajištěný dodavatelský úvěr, aniž by sám nesl úvěrová rizika, - v případě, že je využita funkce předfinancování, získá zdroj krytí pohledávek, aniž by musel čerpat bankovní úvěr, - zajistit riziko nezaplacení kupní ceny a dosáhnout úspory některých nákladů (na opatrování informací o zákaznicích, za vymáhání pohledávek apod.), - dodavatel také zlepšuje svoji pozici ve vztahu k rizikovosti pohledávek (nejisté pohledávky za odběrateli mění v pohledávky za faktoringovou společností, jejíž dlužnická bonita je zpravidla na vyšší úrovni), - kupujícímu přináší faktoring většinou výhodnější platební podmínky, což může mít pozitivní vliv na jeho likviditu. Nevýhody faktoringu: - náklady faktoringu jsou poměrně vysoké, - podniky nemusí částku pohledávky získat plně ihned, ale postupně v dohodnutých termínech apod. Kontrolní otázky a úkoly Studijní literatura 1) Co je podstatou forfaitingu a jaké jsou jeho základní výhody pro exportující (resp. importující) podnik? 2) Kterým základním požadavkům musí vyhovovat pohledávka nabízená forfaitérovi k odkoupení? Vysvětlete je! 3) Které subjekty jsou obvyklými účastníky exportního forfaitingu? Popište stručně průběh jednotlivých fází exportní forfaitingové operace! 4) Co je podstatou faktoringu? V čem tkví hlavní rozdíl mezi pravým a nepravým faktoringem? 5) Jaké jsou základní výhody a nevýhody pravého faktoringu pro takto se financující firmu? 6) Jaké známe druhy faktoringu? Charakterizujte je stručně! Jaké služby nabízí pravý faktoring? Základní studijní literatura: Mareš, S., Zdroje financování podniku, VŠFS, Praha 2003, s , Doporučená studijní literatura: Wawrosz, P., Zdroje financování podnikatelské činnosti, Sagit, Ostrava, 1999, s , , Marvanová, M. a kol., Platební styk, ECON, 3. rozšířené vydání,

9 Praha, 1995, s Dvořák, P., Bankovnictví, VŠE, Praha, 1996, s ,

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Bankovní leasing. Z hlediska dodavatele je leasing nástrojem umožňujícím rychlejší odbyt výrobků. Formy leasingu

Bankovní leasing. Z hlediska dodavatele je leasing nástrojem umožňujícím rychlejší odbyt výrobků. Formy leasingu Bankovní leasing Jde o pronájem investičního zařízení či předmětů dlouhodobé spotřeby, příp. jiných předmětů uživateli (nájemci) za předem sjednané nájemné a to na dobu určitou či neurčitou. Pro nájemce

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016 Krátkodobý finanční management IV. krátkodobé financování 154-0400 Finance VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2015/2016 Obsah 1 2 Revolvingový úvěr Lombardní

Více

Mezinárodní faktoring

Mezinárodní faktoring Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Seminární práce Téma: Mezinárodní faktoring Předmět: Základy práva mezinárodního obchodu Vyučující: Mgr. Valdhans Studijní obor: Právo a podnikání Zpracoval:

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č dubna 2016

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č dubna 2016 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 21. dubna 2016 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Dokumentární platby OMO 6 9/4/2015 Podstata dokumentárního placení Pro větší oboustrannou

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Financování obchodu do Indie

Financování obchodu do Indie KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Financování obchodu do Indie Ondřej MICHALOVSKÝ Praha, 9. 12. 2015 INDIE Klasifikace úvěrového rizika (OECD): 3 (škála 0-7, ČR: 0) Indie zařazena

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU. Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014

Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU. Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014 Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014 Obsah Trade Facilitation Program Forfaiting dokumentárního akreditivu Exportní financování

Více

Factoring partnerem exportu EK Jak úspěšně exportovat do Maďarska a Rumunska. FKB Marcela Chalušová Praha 20. dubna 2011

Factoring partnerem exportu EK Jak úspěšně exportovat do Maďarska a Rumunska. FKB Marcela Chalušová Praha 20. dubna 2011 Factoring partnerem exportu EK Jak úspěšně exportovat do Maďarska a Rumunska FKB Marcela Chalušová Praha 20. dubna 2011 Obsah Představení Factoringu KB (FKB) Nabídka produktů Factoringu KB Exportní factoring

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 6 platební podmínky, smluvní vztahy

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 6 platební podmínky, smluvní vztahy Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 6 platební podmínky, smluvní vztahy Způsoby platby v mezinárodním obchodním styku faktorem, který je nutno brát v potaz při obchodování

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se.

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se. Exportní financování Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce nebo Trade Finance specialisté. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013 listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů Financování projektů EPC bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) úvěr firmám energetických služeb na období realizace projektu, nákup potřebné ř technologie,

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 6

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 6 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel Přednáška 6 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Podstata dokumentárního placení Pro větší oboustrannou jistotu při dodání a placení za zboží se

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Bankovní produkty exportního financování

Bankovní produkty exportního financování Bankovní produkty exportního Monika Houštecká ředitelka odboru obchodů České spořitelny 28. června 2011 PRODUKTY EXPORTNÍHO FINANCOVÁNÍ Předexportní (výrobní) Exportní českému dodavateli ( dodavatelských

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví. Katedra financí a oceňování podniku. Studijní obor: Finance. Název diplomové práce

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví. Katedra financí a oceňování podniku. Studijní obor: Finance. Název diplomové práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra financí a oceňování podniku Studijní obor: Finance Název diplomové práce FAKTORING - možný zdroj provozního financování pro podniky

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

FINANCOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ. CASH REFORM, a.s.

FINANCOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ. CASH REFORM, a.s. FINANCOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ CASH REFORM, a.s. 1) O SPOLEČNOSTI CASH REFORM, a.s. Jsme největší nebankovní nezávislá factoringová společnost České republice a na Slovensku. Máme roční obrat 3,6mld. CZK

Více

Operace se směnkami. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Operace se směnkami. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_118 Operace se směnkami Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor

Více

Alternativní financování faktoring, forfaiting

Alternativní financování faktoring, forfaiting Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Alternativní financování faktoring, forfaiting Alternative financing factoring, forfaiting Bakalářská práce Michal Bartal

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Masarykova Univerzita v Brně právnická fakulta. Dokumentární inkaso. (seminární práce)

Masarykova Univerzita v Brně právnická fakulta. Dokumentární inkaso. (seminární práce) Masarykova Univerzita v Brně právnická fakulta Dokumentární inkaso (seminární práce) Zpracoval: Jaromír Peška skupina: 01 obor: Právo a podnikání Vyučující: Mgr. Jiří Valdhans datum odevzdání: 9.6.2005

Více

1. nostro účet naší banky v bance jiné země a v měně té země 2. loro účet banky jiné země v naší bance v naší měně

1. nostro účet naší banky v bance jiné země a v měně té země 2. loro účet banky jiné země v naší bance v naší měně Otázka: Platební a zajišťovací instrumenty Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lucie PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY Slouží k bezhotovostnímu platebnímu styku Jedná se o pohyb peněz mezi běžnými účty plátce

Více

Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta

Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Rozbor jednotlivých forem mezinárodního platebního styku Seminární práce Zpracovala: Jana Koch Seminární skupina: I Bakalářský studijní program obor Právo

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Exportní konference Obchodování s Marokem a Alžírskem

Exportní konference Obchodování s Marokem a Alžírskem TRANSAKČNÍ A PLATEBNÍ SLUŽBY GLOBAL TRANSACTION BANKING TRADE FINANCE KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Exportní konference Obchodování s Marokem a Alžírskem Gabriela Kostková Tomáš

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Česká exportní banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČ 63078333 Všeobecné obchodní podmínky

Více

Získejte svobodu. zpět podnikatelskou. Mimobankovní financování podnikových nákupů

Získejte svobodu. zpět podnikatelskou. Mimobankovní financování podnikových nákupů Získejte svobodu zpět podnikatelskou Mimobankovní financování podnikových nákupů 1 2 Obsah Co je finetrading strana 4 Proč finetrading strana 6 Financování zboží strana 7 Financování exportu strana 10

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Minimalizace rizik v platebních stycích se zahraničními partnery a hodnocení nástrojů na

Více

Platební podmínky v mezinárodním obchodu

Platební podmínky v mezinárodním obchodu Platební podmínky v mezinárodním obchodu ODDÍL 1 Teoretický úvod Def.: Platební podmínka určuje místo, dobu, způsobu úhrady kupní ceny kupujícím. V některých případech stanoví i výši úroku, určuje platební

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9.

Česká exportní banka Česká banka pro český export. Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9. Česká exportní banka Česká banka pro český export Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9.2015, MSV Brno Vládní program na podporu exportu České republiky MPO

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Pojištění exportních aktivit

Pojištění exportních aktivit Pojištění exportních aktivit Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. FestivalExportu.cz Clarion Congress Hotel Prague 27.6.2013 1. Základní informace o EGAP 2. Legislativní úprava 3. Mezinárodní

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN

PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN Tématické vymezení Obecné poznámky Cílem není hluboký rozbor jednotlivých platebních instrumentů Cílem je poukázat zejména

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

Ing. Vladimír Vojík ČVUT, Fakulta strojní. Projekt ESF CZ /0031. Národní vzdělávací fond

Ing. Vladimír Vojík ČVUT, Fakulta strojní. Projekt ESF CZ /0031. Národní vzdělávací fond Zahraničně obchodní operace I. Ing. Vladimír Vojík 30. 10. 2006 ČVUT, Fakulta strojní Projekt ESF CZ.04.3.074.23.01.1/0031 Význam zahraničně obchodníčinnosti pro národní hospodářství Význam ZO je nepřímo

Více

Bakalářská práce Financování mezinárodního obchodu využitím faktoringu

Bakalářská práce Financování mezinárodního obchodu využitím faktoringu Masarykova Univerzita v Brně Právnická fakulta Obor: Právo a mezinárodní obchod Bakalářská práce Financování mezinárodního obchodu využitím faktoringu Vypracovala: Vedoucí bakalářské práce: Dagmar Zelená

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Ghana, Nigérie, Senegal možnosti financování exportu

Ghana, Nigérie, Senegal možnosti financování exportu KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Ghana, Nigérie, Senegal možnosti financování exportu Tomáš RAK Praha, Société Générale Worldwide Overview P.2 Société Générale v Africe 3.3 MILLION

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Dokumentární inkaso. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Seminární práce do předmětu Právo mezinárodního obchodu

Dokumentární inkaso. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Seminární práce do předmětu Právo mezinárodního obchodu Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Dokumentární inkaso Seminární práce do předmětu Právo mezinárodního obchodu Vypracovala: Romana Palová Brno 2005 Obsah ÚVOD...3 1. DOKUMENTÁRNÍ INKASO...4

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.BECK, Praha 2010 Pohledávky představují nároky podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních

Více

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK informace o pojištění úvěrových rizik Ing. Vladimír Soulek, INSIA a.s., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 tel: 602 680 410 fax: 234 290 090 vladimir.soulek@insia.com, 1. Úvod Pojištění

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

FACTORING FENOMÉN NOVÉ DOBY FACTORING PHOENIX OF NEW ERA. Tomáš Urbánek

FACTORING FENOMÉN NOVÉ DOBY FACTORING PHOENIX OF NEW ERA. Tomáš Urbánek FACTORING FENOMÉN NOVÉ DOBY FACTORING PHOENIX OF NEW ERA Tomáš Urbánek Anotace: Příspěvek popisuje factoring jako jeden z nástrojů, který řeší finanční krytí firem. Klíčová slova: Factoring, financování,

Více

(Aktualizovaná verze 05/06)

(Aktualizovaná verze 05/06) Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1 (ZFP_1) (Aktualizovaná verze 05/06) Úvodní charakteristika předmětu: Hlavním cílem dvousemestrálního kurzu předmětu Zdroje

Více

8. 3. Aktivní bankovní operace

8. 3. Aktivní bankovní operace Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 8. 3. Aktivní bankovní operace Přehled aktivních a pasivních operací lze nalézt v rozvaze banky, tyto operace

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KOMUNÁLNÍ SFÉRY ODKUPEM POHLEDÁVEK

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KOMUNÁLNÍ SFÉRY ODKUPEM POHLEDÁVEK FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KOMUNÁLNÍ SFÉRY ODKUPEM POHLEDÁVEK Prezentace v rámci porady starostů měst a obcí Jihočeského č kraje 26.1. 2015 1 KDO JSME Představení Sberbank! Jediným akcionářem Sberbank CZ je

Více

EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. září 2011

EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. září 2011 EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. září 2011 POKRYTÍ ÚVĚROVÉHO TRHU Tržně pojistitelné (bohaté) země Tržně nepojistitelné (rizikové) země 2 roky Krátkodobé úvěry KUPEG Atradius Euler Hermes

Více

Partner českých malých a středních podniků

Partner českých malých a středních podniků Partner českých malých a středních podniků Vodičkova 34, P.O. BOX 870, 111 21 Praha 1, tel.: +420 222 843 111, fax: +420 224 226 162, e-mail: ceb@ceb.cz, www.ceb.cz Financování exportu ČEB Ing. Michal

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

listopad 2016 Financování EPC projektů z pohledu banky

listopad 2016 Financování EPC projektů z pohledu banky listopad 2016 Financování EPC projektů z pohledu banky Názor banky na financování EPC projektů Kvalitní projekt + kvalitní dodavatel + kvalitní odběratel = velmi dobré využití prostředků banky při minimalizaci

Více

Bereme na sebe vaše rizika.

Bereme na sebe vaše rizika. Bereme na sebe vaše rizika www.egap.cz Přednášející Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí oddělení teritoriálního pojištění Na co se můžete těšit Kdo jsme a čím se zabýváme Jak využít našich služeb

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

19. PLATEBNÍ STYK A ČLENĚNÍ PLATEB

19. PLATEBNÍ STYK A ČLENĚNÍ PLATEB 19. PLATEBNÍ STYK A ČLENĚNÍ PLATEB 1) Podle vztahu ke zboží - před dodáním zboží - proti převzetí zboží - po dodání zboží 2) Podle doby - promptní (okamžité) - termínované 3) Podle jištění - platby jištěné

Více

KONTRAKTAČNÍ DOVEDNOSTI

KONTRAKTAČNÍ DOVEDNOSTI KONTRAKTAČNÍ DOVEDNOSTI 6. Inominátní kontrakty SOKRATES Vyšší odborná škola o.p.s. Letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Pojmenované smlouvy V důsledku historického vývoje se vytvořily typy smluv,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Využití forfaitingu ve financování podniku. 1 Úvod Cíl a metodika práce Literární rešerše... 6

Využití forfaitingu ve financování podniku. 1 Úvod Cíl a metodika práce Literární rešerše... 6 1 Úvod... 3 2 Cíl a metodika práce... 5 2.1 Cíl práce...5 2.2 Metodika práce...5 3 Literární rešerše... 6 3.1 Vznik forfaitingu...6 3.2 Právní úprava...6 3.3 Charakteristika forfaitingu...6 3.3.1 Předmět

Více