Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie robotizace a automatizace. výrobních technologií"

Transkript

1 Studie robotizace a automatizace výrobních technologií Ing. Lubomír Novotný, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Jiří Marek API Akademie produktivity a inovací, s.r.o. Leden 2011

2 Obsah 1 Úvod Východiska a cíle studie Analýza současného stavu technologií ve vybrané firmě Představení společnosti Předmět produkce, výrobní program Sklady, dílny a pracoviště Aktuálně používané výrobní technologie Aktuálně používané prostředky automatizace a robotizace Aktuálně používané skladovací a manipulační prostředky SWOT analýza používaných technologií ve firmě Multikriteriální analýza silných a slabých oblastí výroby Současné technologie, trendy a postupy ve skladovací a manipulační technice Zařízení pro manipulaci a skladování materiálu palety Zařízení pro manipulaci a skladování palet regály Zařízení pro skladování hutních polotovarů, přířezů, montážních deskek Regály na plechy Konzolové regály Prostředky pro manipulaci s materiálem přetržitě pracující Základní prostředky pro manipulaci s paletami Základní prostředky pro manipulaci s přepravkami Manipulační prostředky se zaměřením na kontejnery Prostředky pro manipulaci s materiálem nepřetržitě pracující Válečkové trati Pásové dopravníky Zdvižná zařízení, jeřáby, balancery Průmyslové roboty ve skladovací technice Koncové efektory manipulačních prostředků Automatizované sklady a skladové soustavy Informační technologie ve skladovém hospodářství Analýza rizik skladování a manipulace s materiálem Chyby pří skladování a manipulaci a automatizaci procesů Přehled normalizovaných manipulačních prostředků Výběr vhodných procesů, prostředků a technologií Analýza rizik skladování a manipulace s materiálem ve firmě Studie centrální sklad a skladové hospodářství Kapacitní výpočty Skladované množství hutního materiálu Potřebný počet jeřábů Potřebný počet jeřábů Zvážení variant a odhad nákladů na inovaci technologie Zobecněné závěry studie Seznam použité literatury a informačních zdrojů a příloh API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 2

3 1 Úvod Tradice a budoucnost strojírenského průmyslu v České Republice a její postupný vývoj především v poprivatizačním období je hodně diskutované téma nejen v technických kruzích. Nemůžeme si nevšimnout neupadající významnosti tohoto odvětví v České, ale i Česko Slovenské ekonomice. Rozvíjení této provázanosti je zásadní pro rozvoj Středoevropského regionu v rámci Evropské unie. Tradiční podniky s dlouholetou historií, které neopustily trh, doplňují především zahraniční výrobci, kteří v České republice hledají vhodné podmínky pro rozšíření své působnosti na nadnárodní úrovni mnohdy cíleně ve Středoevropském regionu. Vedle těchto tradičních českých a zahraničních firem vznikají noví, větší čí menší porevoluční strojírenští výrobci, kteří se více či méně úspěšně uplatňují na domácím, Evropském i světovém trhu. Bez ohledu na velikost firem, se musí průběžně přizpůsobovat novým vnitřním a vnějším skutečnostem, a na ně reagovat tak, aby obvykle byly dlouhodobě konkurenceschopné, zvyšovaly zisk nebo svou tržní hodnotu. Mezi vnější vlivy můžeme přiřadit například, ekonomické změny, nové trendy v oblasti výrobků konečné spotřeby, normy a zákony a v neposlední řadě rozvoj v oblasti poznání nové technologie. Vnitřní podměty mohou být vize a záměry pro rozvoj firmy jako takové, generační změny, činnost odborů, i například tlaky na růst mezd jako důsledek změn na trhu práce. Vzniklé potřeby, záměry i tlaky jsou řešeny u zaběhlých firem průběžně v mezích, jež jsou vymezeny samotnou firmou a naneštěstí je nutné se jim věnovat a řešit tzv. za pochodu, s co nejmenším dopadem na probíhající workflow. Nepřipravené zásahy a činnosti představují veliké riziko. Zastavení či zpoždění vývoje nového produktu, subdodávek i vlastní produkce vždy vede k ekonomickým ztrátám. Špatně připravený zásah do zaběhlého toku výroby, práce zaměstnanců, cashflow atd. může mít dopady daleko většího rozsahu. K nalezení správných, optimálních, ale i nejméně škodlivých řešení pomáhají například pokročilé softwarové nástroje, simulační programy založené na různých typech analýz a algoritmů. Na začátku řešení problémů však hlavním článkem zůstává lidský úsudek a úvaha. Ke správnému zhodnocení stavu a možným úpravám je nutné mít poznatky a vstupní data z oblasti výrobních technologií, plánování výroby, logistiky, dopravy a manipulace s výrobky a materiálem a další. API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 3

4 2 Východiska a cíle studie Úkolem je provést analýzu stávajícího stavu s ohledem na možnosti rozvoje manipulace, automatizace a robotizace se zaměřením na materiálový tok a manipulaci s materiálem a výrobní operace. Tato studie pak představuje výše uvedené na příkladu vybrané firmy, zabývající se výrobou především ocelových kontejnerů. Předmětem studie je rovněž s ohledem na zaběhlou výrobu, analýza přidání vhodného manipulačního prostředku, manipulátoru či robotu, výrobního stroje a jejich začlenění do stávajícího uspořádání, rovněž také možnosti změny uspořádání a rozšíření výrobních a skladovacích prostor. Součástí studie je analýza a nalezení aktuálně úzkého místa ve výrobním řetězci, a navržení vhodného řešení, opatření, popř. vhodného rozmístění, jež bude shledáno za současný nejslabší článek. V případě vzniku problémového místa v technologii, strojním a manipulačním a automatizačním vybavením ve výrobě, materiálovém toku, skladu atd., je snaha navrhnout možné řešení tohoto uzlu, této oblasti tak, aby problém mohl být vhodnými organizačními zásahy, restrukturalizací, investicemi atd. odstraněn. 3 Analýza současného stavu technologií ve firmě U malých a středních podniků, kde dochází k časté obměně výrobního programu, však roboty na rozdíl od aplikací ve velkosériové výrobě musí být daleko více flexibilnější a jejich obsluha nesmí být náročná. Robot musí být rychle přestavitelný pro různé pracovní operace a případně i snadno přemístitelný k různým výrobním strojům. V poslední době můžeme u nás pozorovat nejrůznější aplikace robotů a automatizací u malých a středních strojírenských firem, zvláště u oborů slévárenství a obrábění. V rámci této studie se proto pokusíme zaměřit na to, jaké se nabízejí možnosti robotizace a automatizace u vybrané firmy zabývající se dodávkami ocelových kontejnerů, obytných kontejnerů, rámů a jiných ocelových konstrukcí. Jedná se tedy o posouzení možností u řady operací typických i pro ostatní výrobní firmy, tj. činnosti jako výroba kovových konstrukcí a dílů, povrchová úprava a zušlechťování kovů, svářením, kování, lisování, řezání, ražení, válcování, protlačování kovů, lakování, prášková metalurgie apod. Převažuje vysoký podíl manuální práce jak při manipulaci s materiálem tak ve vlastní výrobě. Firma není vybavena a nedisponuje prostředky automatizace a robotizace jak ve výrobních tak skladovacích ani expedičních prostorech a dílnách. API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 4

5 3.1 Představení společnosti Společnost KOVAR s.r.o. byla založena v roce 1992 [43]. Zpočátku společnost podnikala v pronajatých prostorách a zaměstnávala celkem 34 pracovníků. Hlavní produkce obnášela nejrůznější ocelové konstrukce a výrobky pro NH Ostrava. Poté bylo započato s výrobou obytných a sanitárních kontejnerů a sestav z nich pro použití jako kanceláře, ubytovny, výrobní prostory, obchody, obytné montované domy. O tyto výrobky byl značný zájem, především pro dobrou kvalitu a nízkou cenu. Toto se dále projevilo v nárůstu objemu výroby a počtu zaměstnanců firmy. Pro zajištění dalšího rozvoje vedení firmy v roce 1994 rozhodlo odkoupit původně pronajaté výrobní prostory a strojové vybavení. Tím se firma stala plně samostatnou. V letech 1994 až 1996 se firma úspěšně zúčastnila mezinárodních stavebních veletrhů a tím se dostala do povědomí zákazníků a uskutečnila množství zajímavých projektů. Obr. 1 Správní budova firmy KOVAR s.r.o. Pro stoupající zájem o výrobky firmy, hlavně speciální technologické kontejnery bylo v roce 1998 zřízeno obchodní oddělení firmy pro přímý styk ze zahraničními odběrateli a vlastní konstrukční kancelář. Toto napomohlo změně orientace prodeje na přímé zákazníky a charakteru výroby na kusovou, speciální výrobu dle konkrétních potřeb a přání zákazníků. V roce 2001 byla postavena nová svařovna o 2100m 2, zakoupen 250t ohraňovací lis, těžkotonážní vysokozdvižný vozík a další stroje pro umožnění kusové výroby. V roce 2001 byl zaveden systém řízení výroby a jakosti dle ISO 9002 a v roce 2004 firma obhájila API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 5

6 certifikaci dle ČSN ISO 9001:2001. Od té doby v pravidelných intervalech probíhají úspěšné kontroly a obhajování certifikace tohoto systému. Elektronický informační systém řízení výroby byl zaváděn od roku 2004 a díky jeho podpoře mohl být v roce 2007 úspěšně zaveden enviromentální systém dle ISO Ve stejném roce byl také zaveden systém bezpečnosti práce dle OHSAS Recertifikace probíhají v pravidelných intervalech. Rozsáhlé investice do výrobní vybavenosti společnosti probíhaly především v letech Tyto investice umožnily prudký nárůst objemu výroby a především produktivity práce. V listopadu 2009 společnost KOVAR s.r.o. obsadila třetí místo v celostátní soutěži o Firmu roku. 3.2 Předmět produkce, výrobní program Kontejner je mezinárodně standardizovaná přepravní jednotka, která se používá v dopravě převážně na velké vzdálenosti, s využitím lodní, železniční a silniční dopravy. Kontejner díky své koncepci umožňuje kombinovat přepravní prostředky, aniž by muselo být manipulováno se samotným předmětem přepravy. Jedná se o velkou, pevnou a uzavřenou přepravku technicky uzpůsobenou ke stohování do několika vrstev nad sebou s prvky zabezpečení, ochrany proti povětrnostním vlivům, identifikace atd. Obr. 2 Příklad provedení přepravních kontejnerů a jejich skladování Firma KOVAR, s.r.o. vyrábí dle dodané dokumentace a vyvíjí dle požadavků zákazníků především kontejnery, které nejsou standardizované a určené pro přepravu zboží (kontejnery pro přepravu zboží jsou vyráběny velkosériově a jejich produkce předmětem podnikání zejména asijských výrobců). API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 6

7 KOVAR s.r.o. vyrábí [43]: Speciální kontejnery. Jsou hlavní specializací firmy. Tyto kontejnery se dají použít pro umístění agregátů, rozvodných skříní, nádrží a dalších zařízení, Materiálové kontejnery. Kontejnery lze využít ke skladování zboží či nářadí, lze je vybavit regálovými a jinými systémy pro skladování, obytné kontejnery. Lze je využít jako kanceláře, pobytové místnosti, šatny, umývárny a toalety lze dodat v nejrůznějších velikostech, sestavách a provedeních, kontejnerové přestavby. Jedná se o pozměnění - přestavění zakoupeného originálního námořního kontejneru dle přání zákazníka. Vedle uvedeného nosného programu se firma zabývá zakázkovou kovovýrobou, a i když se nejedná přímo o uvedené kontejnery, svařované konstrukce k nim mají mnohdy blízko. Na přiložených obrázcích jsou uvedeny rozměrové parametry a rozměry, orientace a provedení standardizovaných přípojných míst. Jejich dodržování je nezbytné pro bezproblémové uplatnění při praktickém používání, manipulaci, skladování kontejnerů. Vlastní konstrukční provedení normami nedefinovaných částí je předmětem návrhů zadavatelů do výroby (zákazníků firmy), anebo vlastního vývoje a realizace firmou KOVAT s.r.o. Ve všech případech je důležité vedle rozměrových parametrů zajistit statickou únosnost kontejnerů. Obr. 3 Rozměrové charakteristiky a přípojné body kontejnerů dle ISO 668 API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 7

8 Tab. 1 Přehled rozměrů a nosností základní rady kontejnerů dle ISO 668 Tabulka (Tab. 1) ukazuje hodnoty mezinárodně normalizovaných rozměrů. I když firma KOVAR s.r.o. produkuje specializované řešení kontejnerů, jejich vnější rozměry, připojovací a manipulační body jsou v souladu s uvedenými standardy (samozřejmě pokud na požadavek odběratele tomu není jinak). 3.3 Sklady, dílny a pracoviště Ve firmě KOVAR s.r.o. hutní polotovary od vstupu procházejí technologiemi dělení materiálu (využívány jsou technologie beztřískové pro plechové polotovary a třískové pro profilový materiál), tváření, svařování, lakování, až po konečnou montáž a finalizaci. Je tedy možno pozorovat výrobní procesy, které jsou typické pro celou řadu MSP. V omezené míře je užíváno třískové obrábění např. frézování. Objemový tok ve výrobně se odvíjí od přijatých zakázek, pohybuje se však v intervalu až 500 tun za měsíc [44]. Spotřebované množství samozřejmě rovněž závisí na daném materiálu. Firma KOVAR s.r.o. disponuje těmito výrobními plochami [43]: skladové plochy zastřešené: m2, skladové plochy nezastřešené: m 2, výrobní plochy (svařovny): m 2, lakovaci kabiny- vysokotlaké nanášení: (7 x 3,5 m), (11 x 4,5 m), (18 x 7 m), tryskací box: 17x7x6 m, výrobní plochy montáže: 3200 m 2, přeprava materiálu lisovna, nástrojárna, opravna: 630 m 2. API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 8

9 Skladové plochy zastřešené Obr. 4 Sklad barviv, tmelů, ředidel, lepidel a dalších chemikálií Obr. 5 Pohled na skladovací regály Obr. 6 Přípravna plechových polotovarů a skladování plechů na přířezech Obr. 7 Skladování plechů na přířezech Obr. 8 Skladování svitků plechů a nůžky pro dělení materiálu Obr. 9 Skladování plechů na přířezech a kódované značení skladu API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 9

10 Obr. 10 Skladován plechů na přířezech se zabezpečením Obr. 11 Prostředek ruční manipulace s materiálem Obr. 12 Skald montážního materiálu Obr. 13 Skald montážního materiálu Obr. 14 Skladování nekovových montážních desek Obr. 15 Venkovní skald drobného a hořlavého materiálu API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 10

11 Skladové plochy nezastřešené Na následujících fotografiích jsou zachyceny formy uskladnění a samotný skladovaný materiál v tzv. venkovním skladu. Podle fotografií je vidět, že se rozkládá po celém areálu. Obr. 16 Sklad hutního materiálu Obr. 17 Uskladnění izolačních materiálů Obr. 18 Hlavní venkovní sklad hutního materiálu Obr. 19 Hlavní venkovní sklad hutního materiálu Obr. 20 Venkovní sklad tyčového hutního materiálu Obr. 21 Venkovní sklad hutního materiálu a polotovarů API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 11

12 Obr. 22 Venkovní sklad hutních polotovarů a svařovna Obr. 23 Svařovna a venkovní sklad hutních polotovarů Přípravna polotovarů Na sklad hutních polotovarů přímo navazuje příprava polotovarů pro svařování (dělení). Technologické operace dělení materiálů a příprava se realizují na třech oddělených pracovištích. Jedno je pro tyčový materiál, jedno pro plechy a dílce, na kterých musí být realizovány operace, jako je soustružení, frézování broušení apod. se realizují v obrobně. Obr. 24 Pásové pily na kov Obr. 25 Dělení polotovarů Obr. 26 Přípravna polotovarů Obr. 27 Lehká obrobna API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 12

13 Firma KOVAR s.r.o. nepracuje pouze s kovovými materiály. Vedle železných kovů jsou kontejnery vyrobeny z hliníkových slitin, pryže, plastů, dřeva, dřevotřísky, při výrobě jsou použita lepidla, tmely, spojovací materiál a řada nakupovaných dílů (kliky, okna atd.). Na obrázku (Obr. 28, Obr. 29) je ukázána venkovní stolárna. Obr. 28 Dělení dřevěných polotovarů Obr. 29 Venkovní stolárna Výrobní plochy (svařovny) Firma disponuje několika pracovišti, na kterých se realizuje hlavní technologická operace svařování. Úhrnná plocha těchto pracovišť je 2900 m 2. Na přiložených obrázcích je zachyceno svařování kontejnerů do celku. Vedle tohoto pracoviště například existuje svařovna, kde se připravují nosné rámy, anebo drobnější celky, které se posléze uplatňují u finálního svařování. Obr. 30 Svařovna Obr. 31 Svařovna API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 13

14 Tryskací box Tryskací box slouží k přípravě povrchů, především odstranění oxidů železa, před finální základní povrchovou úpravou. Na obrázcích tryskacího boxu jsou zároveň zachyceny dva základní manipulační prostředky. Jsou jimi jeřáby a vysokozdvižné vozíky. Vedle těchto strojně poháněných zařízení jsou také využívány ruční vozíky. Obr. 32 Tryskací box v hale s jeřábovou dráhou o nosnosti 20 tun Obr. 33 Tryskací box s manipulací jeřábovou dráhou a vysokozdvižným vozíkem Výrobní plochy montáže Montážní práce a tzv. finalizace se provádí po důkladném zaschnutí nátěrů. Lakování se provádí v specializovaném hermeticky uzavřeném a filtračním zařízením opatřené lakovací komoře (není zachyceno). Obr. 34 Montáž a finalizace Obr. 35 Montáž a finalizace API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 14

15 3.4 Aktuálně používané výrobní technologie Na třech pásových pilách se řežou tyče různých profilů, trubky, kulatiny do maximálního rozměru průřezu skladového sortimentu. Technický stav a parametry těchto pásových pil jsou dostačující. Přepravované množství materiálu dělených na strojích za rok je znázorněno v tabulce tyčového materiálu, jeklů a profilu v revizi skladu [44]. V tabulce uvedené zkratky představují jednotlivé hlavní výrobní prostředky a stroje. Seznam jednotlivých zkratek: F frézka, RN ruční nůžky, KP kotoučová pila, RV ruční vrtačka, OL ohraňovací lis, SlV sloupová vrtačka, O ohýbačka, SN stolní nůžky, PP pásová pila, StV stolní vrtačka, PSP postupový svařovací automat, SB strojní bruska, RB ruční bruska, SV svářečka. Tab. 2 Matice využívaných výrobních prostředků (technologií) ve firmě KOVAR s.r.o. Využívané výrobní technologie Beztřískové technologie Třískové technologie Nekonvenční technologie Autonomní systémy Skladové plochy zastřešené. Skladové plochy nezastřešené. Výrobní plochy (svařovny). RN RB, RV, SV Lakovací kabiny - vysokotlaké nanášení. Tryskací box. Výrobní plochy montáže. V Příprava materiálu lisovna, nástrojárna, opravna. OL, O PP, KP, KF, V, KS * * Pozn.: některé dílce musí firma vyrábět v kooperaci. Jejich výroba nekonvenční technologie s výhodou využívají, resp. musí využívat. API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 15

16 3.5 Aktuálně používané prostředky automatizace a robotizace Ve firmě KOVAR s.r.o. je vysoký podíl manuální práce jak při manipulaci s materiálem tak ve vlastní výrobě. Firma v současnosti není vybavena a nedisponuje prostředky automatizace a robotizace jak ve výrobních tak skladovacích ani expedičních prostorech a dílnách. 3.6 Aktuálně používané skladovací a manipulační prostředky Na obrázku (Obr. 36) je zachycena struktura skladových operací ve firmě KOVAR s.r.o., tak jak probíhá od příjezdu dopravního prostředku do firmy, naskladnění, přípravu (dělení) materiálu, dopravu na svářečské pracoviště, uplatnění materiálu ve výrobě, lakování a finalizaci, na kterou samozřejmě navazuje expedici kontejnerů. Obrázek zachycuje pouze tu část výrobního procesu, která souvisí s manipulací s materiálem v přímé souvislosti s výrobou. Manipulace s kontejnery v dalších úvahách figuruje, ale ne ve spojení s výrobou. Tab. 3 Matice využívaných prostředků automatizace a manipulace ve firmě KOVAR s.r.o. Využívané prostředky Ruční, mechanizované, strojní Automatizované (počítačově řízení) Robotizované Autonomní systémy Skladové plochy zastřešené. Skladové plochy nezastřešené. Výrobní plochy (svařovny). Lakovací kabiny - vysokotlaké nanášení. Tryskací box. Výrobní plochy montáže. Příprava materiálu lisovna, nástrojárna, opravna. R, RV, PV, J, ZZ, VV R, RV, PV, J, VV R, RV, PV, J, ZZ, VV R, RV PV, J, VV RV, PV, J, VV R, RV, PV, J, ZZ, VV R, RV, PV, ZZ API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 16

17 V tabulce (Tab. 3) uvedené zkratky představují jednotlivé manipulační, skladovací prostředky. Zkratky představují tyto prostředky a zařízení: J PV R RV SP VV ZZ jeřáb (různá provedení; nosnosti mostových jeřábů ve výrobě od 3,2 t do 20 t), paletový vozík, rudl (vozík ruční dvoukolový pro manipulaci krabicemi bednami atd.), ruční vozík, ručně stavitelný samochodný svařovací poloautomat, vysokozdvižný vozík, zvedací zařízení. Obr. 36 Postupový diagram skladových operací ve firmě KOVAR s.r.o. API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 17

18 4 SWOT analýza používaných technologií Analýza silných a slabých stránek v oblasti podnikové sféry je standardní analytický nástroj. Jedná se o metodu kvalitativního (ale i kvantitativního stavu, pokud se tento objevuje jako jeden z aspektů analýzy) vyhodnocení veškerých relevantních stránek posuzovaného tématu (problémů, řešení, projektů a dalších) ve všech oblastech lidské činnosti, jeho prostředí a působnosti (úroveň státní, regionální, podniká, osobní atd.). U posuzovaného tématu je zkoumán stav současný, ale obvykle (vždy) ve vztahu se stavem budoucím. Tab. 4 Oblasti realizace strategických analýz výrobního podniku Strategie. Procesy. Informační systém. Technologie. Metody. Lidské zdroje. Cílů firmy. Analýza Způsob řešení Implementace Organizační struktury, procesů a dalších. Informačních toků, rozhodovacích činností, IT technologií. Výrobních i nevýrobních technologií, uspořádání, prostředků a nástrojů. Metody a postupů. Personálu, pracovních vztahů a prostředí. Podniková strategie a cíle projektu, marketingové studie. Odstranění úzkých míst, nové koncepty procesů a organizační struktury. Restrukturalizace a návrh nových informačních toků, distribuce, obsahů, forem, informačních standardů. Návrh úpravy stávajících a uplatnění nových technologií, výrobních nástrojů a dalších. Definování nových metod, úloh. Požadavky na personální zásahy, vzdělávání a další. Realizace projetu změny výrobního programu, image firmy atd. Změny organizační struktury, transformace majetkových uskupení. Intenzifikace a správné využívání stávajících, IT technologií, Zavedení nového informačního systému,. Racionalizace výrobních technologií, Zavedení nových výrobních nástrojů a technologií. Zavedení nových metod, postupů. Personální změny, změny struktury, školení, vzdělávání, podniková kultura. V prvním sloupci tabulky (Tab. 4) jsou ukázány oblasti, které jsou u výrobních firem podrobovány analýzám. Ve třech navazujících sloupcích jsou ukázány příklady způsobů řešení a příklady vlastní implementace. V tabulce jsou zároveň zvýrazněny oblasti, mající souvislost s podnikovou strukturou ve firmě KOVAR s.r.o.. API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 18

19 Tab. 5 SWOT analýza technologií a oblastí související s výrobou SILNÉ STRÁNKY Malé potřebné množství druhů výrobních technologií. Nízké pořizovací náklady stávajících (konvenčních) výrobních zařízení. Velká schopnost operativního řešení výrobních problémů. Nízké náklady na servis a údržbu výrobních zařízení. Pracovníci převážně vyučení (nebo s maturitou). Operativnost a pružnost firmy. Stabilní firma s vyjasněnými vlastnickými poměry. Konsolidace výrobního parku a výrobních prostor. Nasazení výrobních zařízení a technologií zvyšující produktivitu. Region s nižší platovou hladinou. Zvyšování objemu výroby. Zvýšení přehled a pořádku ve skladu a pracovištích. Nasazení moderních IT technologií skladového hospodářství (LEAN, JIT). Zvýšení zabezpečení materiálových zásob firmy proti poškození, ztrátě. Unifikace a standardizace dílčích konstrukčních celků a skupin. Digitalizace sledování průběhu procesů (odepisování provedené práce). Inovace výrobků, osazování kontejnerů technologiemi. PŘÍLEŽITOSTI SLABÉ STRÁNKY Vysoký podíl ruční práce. Zvyšování produkce zvyšováním počtů zaměstnanců. Roztříštěnost výrobních a montážních prostor. Malá výkonnost výrobních zařízení (přípravy materiálů). Roztříštěnost skladovacích prostor. Nedostatečné či nevhodné prostory pro umístění nových technologií. Nízká nosnost (absence) jeřábů. Velké manipulační náklady. Časová náročnost manipulace s materiálem. Závislost skladů (výroby) na povětrnostních vlivech. Nemožnost zvyšovat produkci. Růst mzdových nákladů. Nedostatečné množství kvalifikované pracovní síly. Výpadky zásobování. Malá průchodnost zakázky firmou. Velké translační časy a náklady. Rizika vyplývající z investic do nových technologií, výrobních a skladovacích prostor. Omezený prostor (schopnost) uplatnění moderních technologií. Jsou nežádoucí/rizikové příliš velké zásahy do zaběhlého chodu výroby. Zranění osob a poškození materiálu v důsledku nevyhovujících skladů. Globální ekonomické problémy a zvyšování výrobní a prodejní síly asijské konkurence. HROZBY Vzhledem k tomu, že SWOT analýza zahrnuje postupy a techniky strategické analýzy, je součástí i této studie. Jejím úkolem je pomoci nalézt oblast uvnitř firmy KOVAR s.r.o., která je z hlediska jejího současného a i budoucího důležitá pro změnu jak z hlediska vnitřního (flexibilita, vnitřní náklady, přehled a pořádek, produktivita atd.), tak i z hlediska vnějšího (potřeby zvýšit konkurenceschopnost a flexibilitu na trhu). API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 19

20 5 Multikriteriální analýza silných a slabých oblastí výroby Z důvodu hledání problematických výrobních a nevýrobních míst ve firmě KOVAR s.r.o. a z něj vyplývajících doporučení pro jejich řešení či odstranění s cílem zvýšení produktivity firmy, byla provedena multikriteriální analýza na základě rozboru a hodnocení jednotlivých sledovaných provozů v předchozí kapitole. Sledován je podíl jednotlivých technických a technicko-výrobních hledisek a jednotlivé požadavky na provozní a výrobní stavy, a zároveň na ekonomickou nákladnost současného řešení a jejich vliv na průchod zakázky firmou. Tento analytický postup je možné uplatnit na jakoukoliv jinou výrobní firmu. Hodnocení vytypovaných problematických (nebo naopak ideálně fungujících) míst ve firmě spojených přímo s výrobou je popsáno stupnici od 1 do 5. Hodnota nejmenší 1 odpovídá velmi dobrému řešení tj. naprostému zvládnutí procesu či pracoviště (je obtížné zde hledat rezervy), 2 odpovídá dobrému řešení, 3 vyhovujícímu řešení, 4 dostatečnému řešení a 5 nevyhovujícímu řešení nebo resp. uvedený aspekt ve spojení s daným pracovištěm (danou oblastí) má veliký vliv na chod firmy. Posuzovány jsou bodovým hodnocením tato kritéria: a) podíl ruční práce na pracovišti, b) automatizace a automatická manipulace na daném pracovišti, c) náklady na manipulaci s materiálem daného pracoviště (délka pohybu mat.), d) toto pracoviště ovlivňuje chod jedno nebo vícera navazujících pracovišť, e) vzniklé prostoje jsou důsledkem především organizace tohoto pracoviště, f) počet zaměstnanců na daném úseku (pracovišti), g) riziko poškození materiálu nebo výrobku vlivem očekávatelných událostí, h) je na pracovišti přehled a pořádek (efektivní uspořádání pracoviště), i) zvyšování produkce (produktivity) pracoviště (úseku) lze dosáhnout jinak než jeho rekonfigurací, reorganizací (přestavbou), j) počet dílců, materiálu, subdodávek zpracovávaných daným pracovištěm, k) využívá firma vzhledem ke konkurenci srovnatelné nástroje/technologie. Na závěr jsou body u jednotlivých variant sečteny a oblast s nejvyšším počtem bodů je vyhodnocena jako kritická, je tedy velmi problematická, nezvládnutá po organizační API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 20

21 a technické stránce, komplikuje chod firmy, jsou zde shledány největší rezervy pro zvyšování produktivity atd. Tato oblast je následně v analýze zpracována. Tab. 6 Bodově hodnocení oblasti spojených s výrobou ve firmě KOVAR s.r.o.* Hodnotící bod Sklad Přípravna Svařovna Tryskací box Lakovna Finalizace Expedice a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Součet *méně znamená lépe zvládnuté procesy, výroba atd. Multikriteriální hodnocení jednotlivých pracovišť firmy KOVAR s.r.o. je uvedeno v tabulce (Tab. 6). Z tabulky vyplývá, že oblast, která je ve firmě v mnoha ohledech kritická, je oblast skladu, skladového hospodářství popřípadě je zde potenciál pro automatizaci a robotizaci v skladovém hospodářství. Vedle multikriteriální analýzy lze vysledovat možná slabá místa ve skladování rovněž z popisu aktuálního stavu a přiložených obrázků. Přípravna hutních polotovarů je v podstatě součástí skladu. Na druhém místě figuruje svařovna, na třetím je finalizace, u kterých je rovněž možné hledat prostor pro uplatnění automatizace a robotizace. API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 21

22 6 Současné technologie, trendy a postupy ve skladovací a manipulační technice Objektem manipulace s materiálem je pracovní síla, manipulátor či manipulační linka či robot jsou prostředky a předmět je to, s čím je manipulováno. Manipulace jako proces se všemi jeho předměty, prostředky a objekty se dá chápat i systémově, kdy zmíněné prvky tvoří skupiny systémy a podsystémy. V globálním měřítku firmy se dá manipulace s materiálem považovat za podsystém výrobního závodu. Manipulace s materiálem představuje vedle přemisťování břemene z jednoho místa na druhé, také širokou škálu operací, jako je například skladování, balení, značení, vážení a další. Značnou měrou se podílí na nákladech firmy, tj. spotřebovává energie na přepravu, vyžaduje manipulační prostředky, přípravky, pracovníci sílu. Manipulace s materiálem se standardně nepovažuje za technologický (výrobní) operace (proces), je však při výrobě všudypřítomná. Její forma, rychlost, náplň je spjatá přímo s technologickými operacemi a především s vyráběným předmětem (pohybujeme-li se v oblasti průmyslové výroby). Manipulace s polotovary, materiálem, výrobky v různých stavech rozpracovanosti má přímý vliv na průběh výroby a naopak. Vhodně voleným způsobem, s ohledem na prostorové dispozice výrobních prostředků, směrem a prostředky, můžeme minimalizovat ztrátové (nevýrobní) časy, energetickou a jiné kapacitní spotřebu a tak zajišťovat její plynulost. Z nákladového hlediska hledáme ekonomickou efektivnost. Nevhodným návrhy, nevhodným materiálovým tokem popř. rozmístěním strojů a parametry můžeme způsobit ztráty a mnohdy až škody, a ohrožovat bezpečnost pracovníků. 6.1 Zařízení pro manipulaci a skladování materiálu palety Pro přepravu materiálu na krátké i dlouhé vzdálenosti se využívá standardní prostředek paleta. Existuje jich mnoho typů (rozměrů), proto je mezikontinentální přeprava materiálu prostřednictvím palet mnohdy komplikovaná. V našich podnicích se nejčastěji setkáváme s paletami označovanými EUR o rozměrech 1200 mm x 800 mm. Norma ISO 6780:2003 definuje typy palet dle použití v různých částech světa. Navíc definuje rozměry a parametry jedno, dvou a čtyř-cestných palet a i jejich dovolené rozměrové odchylky. API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o. 22

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD ӏ Svařování ӏ Manipulace ӏ Broušení, frézování, řezání ӏ Lepení ӏ Robotické buňky ӏ Jednotlivá pracoviště ӏ Robotické

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._55 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

BalanceLift Manipulace s břemeny bez námahy ve zcela přirozených pohybech

BalanceLift Manipulace s břemeny bez námahy ve zcela přirozených pohybech BalanceLift Manipulace s břemeny bez námahy ve zcela přirozených pohybech IN MADE GERMANY 25 50 75 100 150 300 BalanceLift Vám nabízí jedinečné výhody: Manipulace zavěšeného zboží bez použití proudu Manipulace

Více

STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS

STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS Ján Ližbetin 1 ABSTRACT The article deals with the modern trends of storage and warehouse facilities used in modern logistics centers. The article concisely

Více

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994 Strojírny Podzimek, s. r. o. Čenkovská 1060, CZ 589 01 Třešť Tel.: +420 567 214 550 Fax: +420 567 224 405 E-mail: strojirny@podzimek.cz http: www.podzimek.cz/machinery Technická zpráva ČSN EN ISO 9001:2000

Více

BeA technika pro automatizaci přístroje a řešení pro každou oblast použití

BeA technika pro automatizaci přístroje a řešení pro každou oblast použití BeA technika pro automatizaci přístroje a řešení pro každou oblast použití BeA technika pro automatizaci přístroje řešení servis Inovační systém BeA MODUL je speciálně vyvinut a vyráběn pro stacionární

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby jeřáby Jsou zařízení s vodorovným otáčením výložníku pro přepravu břemene vhodné na jakékoliv pracoviště, kde optimálně doplňují další zařízení manipulační techniky Usnadňují a zefektivňují práci, nahrazují

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

Skladová řešení. Nabízíme nejlepší řešení pro uskladnění jakéhokoli vašeho výrobku

Skladová řešení. Nabízíme nejlepší řešení pro uskladnění jakéhokoli vašeho výrobku Skladová řešení Nabízíme nejlepší řešení pro uskladnění jakéhokoli vašeho výrobku 50 let nabízíme Skladová řešení 3 Působnost ve více než 70 zemích 3 11 výrobních závodů 3 4 technologická centra Maximální

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Hamé s.r.o. logistika v praxi Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Centrální distribuční sklad Hamé a.s. Centrální distribuční sklad Staré Město u Uherského Hradiště

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3 zapis_dopravni_stroje_jeraby08/2012 STR Fb 1 z 5 23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) #1 Kladka kladka - F=G, #2 #3 kladka - F=G/2

Více

www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy

www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy Regálové systémy Toyota Material Handling V manipulaci s materiálem prosazuje Toyota Material Handling přístup zaměřený na optimální řešení. Proto po léta neustále

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Vstup a úkoly pro 10. kapitolu LOGISTIKA VE SKLADOVÁNÍ. ŘÍZENÍ SKLADŮ.

Vstup a úkoly pro 10. kapitolu LOGISTIKA VE SKLADOVÁNÍ. ŘÍZENÍ SKLADŮ. Vstup a úkoly pro 10. kapitolu LOGISTIKA VE SKLADOVÁNÍ. ŘÍZENÍ SKLADŮ. Sklad a skladování Je to část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů (surovin, dílů, hotových výrobků, zboží)

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA Mezioperační doprava Velký vliv na úroveň organizace výrobního procesu Plní 2 základní funkce Plynulost zásobování Minimální spotřeba manipulačních časů Transportní systém vždy po

Více

Průběžné tryskače s válečkovou tratí

Průběžné tryskače s válečkovou tratí Průběžné tryskače s válečkovou tratí Tryskací technika Použitá tryskací zařízení Dopravní systémy Servis a náhradní díly Průběžné tryskače s válečkovou tratí se používají k odstraňování okují a rzi z povrchu

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Financování projektů z fondů Evropské unie specifika a možnosti PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Bystřice

Financování projektů z fondů Evropské unie specifika a možnosti PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Bystřice Financování projektů z fondů Evropské unie specifika a možnosti PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Bystřice 27. 5. 2016 Lubomír Smrček smrcek@agroteam.cz, 702 040 883 Pravidla pro opatření 19 Podpora místního rozvoje

Více

VÝROBNÍ STROJE. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

VÝROBNÍ STROJE. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Eclipse Magnetics MODULAR. Magnetický upínací systém. Zvýšení produktivity práce Snížení investičních nákladů

Eclipse Magnetics MODULAR. Magnetický upínací systém. Zvýšení produktivity práce Snížení investičních nákladů Eclipse Magnetics MOULAR Magnetický upínací systém Zvýšení produktivity práce Snížení investičních nákladů Power Matrix Modular je variabilní modulová jednotka, nabízí vyšší výhody a úspory nákladů v porovnání

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI.

PROFIL SPOLEČNOSTI. PROFIL SPOLEČNOSTI www.naturadk.cz O SPOLEČNOSTI NATURA DK, a.s. Akciová společnost NATURA DK byla založena v roce 1998, je rodinnou firmou a sídlí v Novém Bydžově, 90 km východně od Prahy. Zpočátku se

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

VELKÉ ZVEDACÍ MANIPULAČNÍ SYSTÉMY

VELKÉ ZVEDACÍ MANIPULAČNÍ SYSTÉMY VELKÉ ZVEDACÍ MANIPULAČNÍ SYSTÉMY JAK MAGNETY SLOUŽÍ V PRŮMYSLU Magnetizmus znají lidé už od starověku. Slovo magnet pochází z řeckého μαγνήτης λίθος (magnētēs lithos), což znamená magnésiový kámen. Magnesia

Více

MONTANARI S.r.l. Engineering Construction - Via Emilia Ovest 1123-41100 MODENA - P.I.V.A. 01841940362 Tel. 059 / 333 392 Fax 059 / 826 725 http:

MONTANARI S.r.l. Engineering Construction - Via Emilia Ovest 1123-41100 MODENA - P.I.V.A. 01841940362 Tel. 059 / 333 392 Fax 059 / 826 725 http: 1 Společnost Montanari Engineering Constructions S.r.l. je na trhu přítomna již od počátku padesátých let a více než 30 let projektuje a realizuje zejména manuální a automatické systémy pro průmyslové

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

Vnitropodniková doprava O. Kánský

Vnitropodniková doprava O. Kánský Vnitropodniková doprava 2016 O. Kánský Vnitroskladová doprava skladové vozíky dopravníky výtahy jeřáby Skladové vozíky podle pohonu ruční motorové podle vedení nezávislé kolejové automaticky řízené podle

Více

Hydraulika ve strojírenství

Hydraulika ve strojírenství Hydraulika ve strojírenství Strojírenská výroba je postavena na celé řadě tradičních i moderních technologií: obrábění, tváření, svařování aj. Příslušné technologické operace pak provádějí většinou stroje:

Více

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 Bc. Vladimír Kostelný, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato

Více

dopravníkové systémy ENGEL

dopravníkové systémy ENGEL dopravníkové systémy ENGEL připraveny na efektivní dopravu be the first. Celek znamená mnohem víc než jen soubor jednotlivých dílů. Společnost ENGEL, jako poskytovatel systémů a jednička na celosvětovém

Více

HISTORIE.

HISTORIE. HISTORIE 1995 1998 1999 2002 2009 2015 Jsme dynamickou, rychle se vyvíjející společností prioritou je spokojený zákazník individuální a vysoce profesionální přístup 1995 Rodinná firma s 8 zaměstnanci v

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

Zadavatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ: IČ: , DIČ: CZ

Zadavatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ: IČ: , DIČ: CZ Zadavatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava se sídlem Ostrava Poruba, 17. listopadu 15/2172, PSČ: 708 33 IČ: 61989100, DIČ: CZ61989100 Veřejná zakázka: VYBAVENÍ LABORATOŘE PRŮMYSLOVÉ ELEKTRONIKY

Více

Telemetrie manipulační techniky v praxi

Telemetrie manipulační techniky v praxi Luděk Demel Petr Slanina Šmídl s.r.o. GX Solutions Bohemia s.r.o. Facility manager Acount manager Historie Šmídl s.r.o. Přední český poskytovatel dopravních a logistických služeb Rodinná firma poskytující

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKY VY_32_INOVACE_07_2_11_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKA je jakýkoliv materiál (balený

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Představení společnosti Použití dopravníků v oblasti nakládky/vykládky Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Použití dopravníků v oblasti nakládky/vykládky Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Použití dopravníků v oblasti nakládky/vykládky Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Název provozu, dílny VZOR SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY k provozování zdvihacích zařízení Vypracoval: Konzultoval: Datum vypracování: Platnost od : OBSAH systému bezpečné práce dílny

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny silniční nákladní doprava Ing.Vladimír Žák CDV v.v.i. Při vlastním zpracování návrhu IAP jsme vycházeli z: nových cílů Dopravní politiky na

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO

solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO BITO PROflow - a běží a běží... BITO PROflow: Dynamické skladování v celé své kráse! PROflow je název řady

Více

Procesní audit VIKMA

Procesní audit VIKMA Procesní audit VIKMA07-2. 5. 2014 Cíl auditu Procesní audit je zaměřen na relevantní firemní procesy marketing, vývoj, nákup, servis apod. a jeho cílem je průběžně kontrolovat jejich úroveň, aby bylo možné

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Odborný výcvik ve 3. tisíciletí

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Odborný výcvik ve 3. tisíciletí 2.3 Manipulační prostředky-typy vozíků Obor: Operátor skladování Ročník: 3. Vypracoval: Bc.

Více

Zabývá se kovovýrobou-třískovým obráběním a lisováním různých dílů, převážně za studena.

Zabývá se kovovýrobou-třískovým obráběním a lisováním různých dílů, převážně za studena. Firma METALKOV MB s.r.o. vznikla v roce 1997. Současné její sídlo se nachází severozápadně na okraji města Moravských Budějovic asi 150m od hlavní silnice Praha-Znojmo-Vídeň. Zabývá se kovovýrobou-třískovým

Více

Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí. Progresivní Pohodlný Praktický Přesný Pěkný

Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí. Progresivní Pohodlný Praktický Přesný Pěkný Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí Progresivní Pohodlný Praktický Přesný Pěkný Proč vznikl Filip? V první fázi jsme tvořili naše konstrukce jako svařence, které nebylo možné jednoduše

Více

Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu.

Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu. Výroba Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu. Vazby mezi odbytem, výrobou a zásobováním á NÁKUP PLÁN

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU EGE je skupina podniků působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na dodávky pro energetický průmysl. Holding EGE disponuje výhradně

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí Revize prezentace 2015/001 OZO v BOZP a PO Ing. Vladimír JINDRA NV 378/2001 Sb. - 3 Pro zajištění bezpečnosti při práci na strojích a zařízení je nutné zejména:

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 13

Více

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU S Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Zásobování staveniště elektřinou

Zásobování staveniště elektřinou Zásobování staveniště elektřinou Zásobování staveniště elektřinou Pro potřebu zásobování staveniště elektřinou se doporučuje používat definitivní přípojku elektrické energie, která se vybuduje na začátku

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY VY_32_INOVACE_07_2_13_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SKLADY Sklad byl dlouho považován za pouhý pasivní, podřízený prvek

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ PAŘÁT-DS se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN Typový podklad č.1 / 2006 druhé vydání Nahrazuje TPč.2/2001

Více

PROMAN. PLOŠINY PROMAN,

PROMAN. PLOŠINY PROMAN, OCELOVÉ PLOŠINY 2 OCELOVÉ PLOŠINY 3 OCELOVÉ PLOŠINY Ocelové skladové plošiny jsou ideální řešení, jak jednoduše a bez stavebních úprav zvýšit kapacitu skladové plochy. Mohou být jednonebo více patrové.

Více

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ 1) Návrh software pro výpočet normativů traťových úseků 2) Návrh software pro plánování nasazení vlakového personálu 3) Návrh software pro plánování oběhu lokomotiv 4) Návrh software

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PREZENTACE SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ & FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI OPRACOVÁNÍ KOVŮ FINÁLNÍ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY PROFIL SPOLEČNOSTI Založena v roce 1999 na základech

Více

Skladová řešení. Odpověď na všechny potřeby související s uskladněním

Skladová řešení. Odpověď na všechny potřeby související s uskladněním Skladová řešení Odpověď na všechny potřeby související s uskladněním Skladování palet Paletové regály 3 Optimální řešení pro sklady, ve kterých jsou uskladňovány rozmanité výrobky na paletách. 3 Bezprostřední

Více

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrky s bezpečnostní pojistkou a pružinovými přepjetím. Snadné ovládání otočným excentrem. Otevřená i zavřená poloha je blokována. Otevření kleští při náhodném

Více

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Nedcon je mezinárodní společnost zabývající se navrhováním, výrobou a instalací průmyslových regálových systémů. Slogan Storage meets inteligence, neboli

Více

ARCHIVY SKLADY SPISOVNY DEPOZITÁŘE KNIHOVNY VELKOSKLADY MUZEA REGÁLOVÉ SYSTÉMY MANIPULAČNÍ TECHNIKA

ARCHIVY SKLADY SPISOVNY DEPOZITÁŘE KNIHOVNY VELKOSKLADY MUZEA REGÁLOVÉ SYSTÉMY MANIPULAČNÍ TECHNIKA ARCHIVY SKLADY SPISOVNY DEPOZITÁŘE KNIHOVNY VELKOSKLADY MUZEA REGÁLOVÉ SYSTÉMY MANIPULAČNÍ TECHNIKA Na českém trhu od roku 1996 www.beg.cz Projekty Dodávka Servis Revize Vlastní montážní týmy Poradenství

Více

Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM)

Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM) Dodavatelský dotazník (pro nové dodavatele společnosti ISMM) Professionals in Cooperation www.ismm.cz ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. Platnost: 17. 12. 2015 Úvod Naše dodavatele považujeme

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

5. Staveniště Klíčová slova: Anotace textu: Staveniště Obrázek 1: Staveniště

5. Staveniště Klíčová slova: Anotace textu: Staveniště Obrázek 1: Staveniště 5. Staveniště Klíčová slova: Geologický vrt, skládky, přístřešek, mezideponie zeminy, staveništní komunikace, panelová vozovka, autojeřáb, elektrický vrátek, dopravní pás, míchací centrum, kovárna, truhlárna,

Více

Ruční přepravní přístroje ve značkové kvalitě

Ruční přepravní přístroje ve značkové kvalitě Ruční přepravní přístroje ve značkové kvalitě Značková kvalita Made in Germany Nekonvenční individuální řešení! Vzhled a funkčnost Vašeho profesionálního přístroje neurčuje standardní vozík pro všechny

Více

Navíjedla. Navíjedla jsou obecně charakterizována tím, že zdvíhací, resp. tažná síla se vyvozuje lanem, které dostává pohyb od bubnu, jejž opásává.

Navíjedla. Navíjedla jsou obecně charakterizována tím, že zdvíhací, resp. tažná síla se vyvozuje lanem, které dostává pohyb od bubnu, jejž opásává. Zdvihadla Pojmem zdvihadla (nebo poněkud přesněji jednoduchá zdvihadla ) rozumíme zdvihací zařízení, členěná dále do těchto tří skupin: zvedáky, kladkostroje, navíjedla. Zdvihadla jsou všeobecně charakterizována

Více

KONTROLNÍ PŘÍPRAVKY K 3 POHLEDOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

KONTROLNÍ PŘÍPRAVKY K 3 POHLEDOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 3 POHLEDOVÉ KONTROLNÍ PŘÍPRAVKY doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více