IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů"

Transkript

1 IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1

2 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost obhospodařující Fond strana 6 Článek 3. Investiční cíle a způsob investování strana 7 Článek 4. Rizikový profil strana 12 Článek 5. Zásady hospodaření s majetkem strana 14 Článek 6. Pravidla poskytování a přijímání úvěrů a půjček Fondu strana 15 Článek 7. Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku Fondu strana 16 Článek 8. Údaje o osobě Depozitáře strana 17 Článek 9. Techniky a nástroje k obhospodařování Fondu strana 19 Článek 10 Repooperace strana 20 Článek 11. Údaje o svěření obhospodařování majetku Fondu nebo jeho části strana 21 nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním třetím osobám Článek 12. Informace o vydávání odkupování a převodu podílových listů Fondu strana 22 Článek 13. Statut strana 25 Článek 14. Doplňující informace o Fondu a ekonomické informace strana 27 Článek 15. Ostatní informace a upozornění strana 28 Přílohy Příloha 1. Tabulka Prezentace poplatků strana 30 Příloha 2. Čestné prohlášení podílníka I strana 31 Příloha 3. Čestné prohlášení podílníka II strana 32 2

3 Článek 1. Základní údaje 1.1. Název Fondu Název podílového fondu je IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. (dále jen Fond ). Zkrácený název Fondu je IMP Energo OPF WMS Povolení k vytvoření Fondu Česká národní banka (dále jen ČNB ), která je orgánem dohledu Fondu, se sídlem Na Příkopě 28 Praha 1, PSČ , telefon: , ová adresa: internetová adresa udělila povolení k vytvoření Fondu v rozhodnutí č.j. 2010/7168/570 Sp/2010/317/571 ze dne 12.srpna 2010 jež nabylo právní moci dne 1. září Doba, na kterou je Fond vytvořen Fond je vytvořen na dobu neurčitou Parametry Fondu Druh cenných papírů a informace o kótaci Fond vydává podílové listy, které nejsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu, tzn. nejsou kótovány na žádném oficiálním trhu Forma cenných papírů Podílové listy fondu jsou cennými papíry na jméno Podoba cenných papírů Podílové listy Fondu jsou cennými papíry v zaknihované podobě Počet podílníků Fond musí mít vždy alespoň 2 podílníky a jejich nejvyšší počet je 100. Fond však může požádat ČNB o navýšení počtu podílníků ve Fondu Výše investice Výše minimální vstupní investice jednoho podílníka je ,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), další investice minimálně 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) Převoditelnost cenných papírů Podílové listy mají zaknihovanou podobu na jméno a jejich převoditelnost je podmíněna souhlasem představenstva investiční společnosti, jež udělí souhlas nebo nesouhlas 3

4 podílníkovi písemnou formou na základě jeho písemné žádosti Přechod vlastnického práva V případě přechodu vlastnického práva k podílovým listům Fondu je jeho nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat investiční společnost o předmětné změně vlastníka Jmenovitá hodnota cenných papírů Fond emituje podílové listy v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) Měna, ve které je uváděna hodnota cenných papírů Měna podílového listu je Kč (CZK) Identifikační označení cenných papírů podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů Podílový list má přiděleno identifikační označení cenných papírů podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) CZ Evidence cenných papírů Podílové listy jsou evidovány v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené v samostatné evidenci investičních nástrojů a dokumentů na účtech vlastníků podílových listů u Investiční společnosti Práva spojená s cennými papíry, způsob a lhůty k jejich uplatnění Podílové listy Fondu zakládají stejná práva podílníků. Podílník má právo na odkoupení svého podílového listu Investiční společností, která je povinna tento podílový list odkoupit za podmínek stanovených v zákoně č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen Zákon ), pokud nebylo odkupování podílových listů pozastaveno. Investiční společnost odkupuje podílové listy s použitím majetku Fondu. Podílníci nejsou oprávněni požadovat rozdělení majetku ve Fondu ani zrušení Fondu. Podílník nemá v souladu s tímto Statutem právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem Fondu, neboť Fond je fondem růstovým. Investiční společnost, respektive Fond nezřizuje shromáždění podílníků Prokázání vlastnického práva k podílovým listům Vlastnické právo k podílovým listům se prokazuje na základě výpisu z účtu podílníka nebo z registru emitenta, které osvědčují vlastnické právo podílníka k vydaným podílovým listům, a dokladem totožnosti Informace o rozhodném jazyku statutu Cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování nejsou prodávány zahraničí, rozhodným jazykem statutu je Český jazyk 4

5 1.5. Druh Fondu Fond je speciálním fondem shromažďujícím prostředky od kvalifikovaných investorů, podle 56 a násl. zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen Zákon ) Auditor Fondu Auditorem Fondu je APOGEO Audit, s.r.o. Koněvova 2660/141. IČO , licence KAČR č Internetová adresa, jejímž prostřednictvím Fond zveřejňuje informace. Fond na internetové adrese jako speciální fond kvalifikovaných investorů neuveřejňuje informace v souladu s obecnou informační povinností fondů kolektivního investování Poskytování informací podílníkům Veškerým poskytováním informací podílníkům dle tohoto statutu se rozumí poskytování informací prostřednictvím www stránek (viz. bod 3.3. Statutu). 5

6 Článek 2. Investiční společnost obhospodařující majetek ve Fondu 2.1. Údaje o osobě investiční společnosti Majetek ve Fondu obhospodařuje WMS investiční společnost, a.s., IČ: , se sídlem Praha 1, Josefov, Břehová208/8, PSČ (dále jen Investiční společnost ) Výše základního kapitálu a jeho splacení Základní kapitál Investiční společnosti je ,-- Kč (slovy: jedenástmilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých), splaceno je 65 % základního kapitálu Datum vzniku Investiční společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne Rozhodnutí o povolení k činnosti Investiční společnost získala povolení k činnosti rozhodnutím ČNB č.j. Sp/541/25/2007/4, ze dne 30. dubna 2007, jež nabylo právní moci dne 10. května Seznam vedoucích osob Vedoucími osobami Investiční společnosti jsou: a) Ing. Martin Folprecht, předseda představenstva; b) Ing. Jan Drápal, člen představenstva; c) Ing. Jan Slosiarik, člen představenstva Hlavní činnosti, které vedoucí osoby vykonávají mimo Investiční společnost, pokud mají význam ve vztahu k činnosti Investiční společnosti nebo Fondu Vedoucí osoby nevykonávají mimo Investiční společnost žádnou hlavní činnost, která by měla význam ve vztahu k činnosti Investiční společnosti nebo Fondu Předmět podnikání a poskytované služby Předmětem podnikání Investiční společnosti a jí poskytovanými službami jsou: a) vytváření a obhospodařování podílových fondů; b) obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. 6

7 2.8. Údaje o konsolidačním celku, ke kterému Investiční společnost patří Investiční společnost nepatří ke konsolidačnímu celku Seznam fondů kolektivního investování obhospodařovaných Investiční společností Investiční společnost obhospodařuje otevřený podílový fond Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. speciální fond kvalifikovaných investorů IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost,a.s. speciální fond kvalifikovaných investorů Článek 3. Investiční cíle a způsob investování 3.1. Investiční cíle fondu kolektivního investování Popis cílů sledovaných Fondem Investičním cílem Fondu je zhodnocení vložených prostředků podílníků na základě příjmů založených na odkupu pohledávek, poskytování úvěrů/půjček, na provozu, pronájmu a prodeji nemovitostí a obchodních společností. Za účelem dosažení investičního cíle bude Fond kupovat především nemovitosti a podíly na obchodních a nemovitostních společnostech. Vedle toho bude pořizovat do portfolia i jiná aktiva. Zisky generované Fondem budou reinvestovány Záruky poskytované třetími osobami za účelem ochrany investorů Fondu nejsou poskytnuty žádné záruky třetích osob za účelem ochrany investorů Sledování určitého indexu nebo ukazatele Fond nezamýšlí sledovat žádný určitý index nebo ukazatel Kopírování určitého indexu Fond nekopíruje žádný určitý index Investiční cíle a způsob investování Fondu Podrobnější označení Fondu Fond je speciálním fondem kvalifikovaných investorů. Z hlediska druhů pořizovaných aktiv 7

8 má fond středně rizikový profil a zaměřuje na poskytování úvěrů/půjček, nabývání pohledávek, účastí v nemovitostních i obchodních společnostech a na investice do nemovitostí na území České republiky Podrobné vymezení druhů aktiv, do nichž Fond investuje Fond investuje do následujících druhů aktiv: Nabývání pohledávek, poskytování úvěrů/půjček, investice do nemovitostí a do účastí v obchodních společnostech a nemovitostních společnostech budou představovat hlavní formu aktiv Fondu. Investice do cenných papírů budou tvořit vedlejší formu aktiv Fondu. A. Nemovitosti Nemovitosti, pozemky, stavby (v jakémkoli stádiu rozestavěnosti) a jejich příslušenství, včetně staveb spojených se zemí pevným základem, nespojených se zemí pevným základem a podzemních staveb, byty a nebytové prostory (v jakémkoli stádiu rozestavěnosti) vymezené jako jednotky ve stavbách podle Zákona č. 72/1994 Sb, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), včetně jejich příslušenství; případné příslušenství nemovitosti musí přispívat k hodnotě nemovitosti a nesmí ji zatěžovat nepřiměřenými náklady; příslušenství představuje zejména mobiliář, zařízení technického zázemí (klimatizace, síťová vedení), vnitřní vybavení apod. Fond může nabývat do svého majetku nemovitosti včetně jejich příslušenství. Příslušenstvím nemovitosti jsou samostatné movité a nemovité věci, které náleží vlastníkovi nemovitosti a jsou určeny k tomu, aby byly užívány společně s nemovitostí (například nábytek a jiné vybavení nutné pro provozování dané nemovitosti, topná tělesa, kotle, trafo+rozvaděč, přípojná vedení, odběrná místa, zabezpečovací zařízení, ploty, drobné stavby apod.). Nemovitosti nabývané do majetku Fondu nebo do majetku nemovitostních společností, na kterých má Fond účast, budou využívány komerčním způsobem, a to v souladu s účelem, pro který byly kolaudovány. Cílem nabývání nemovitostí je především jejich dlouhodobé držení za účelem získání pravidelného výnosu a následná reinvestice těchto výnosů. Fond investuje přímo, či prostřednictvím účasti v nemovitostních společnostech, zejména do nemovitostí v oboru energetiky, kde investiční společnost vidí příležitost k růstu výnosů a ke kapitálovým ziskům. Jedná se zejména o tyto druhy nemovitostí: a) pozemky b) budovy pro energetiku c) administrativní budovy; d) logistické a industriální objekty, včetně skladů, výrobních prostor, garáží a parkovišť; Při výběru vhodných nemovitostí nabývaných do majetku Fondu zohlední Investiční společnost zejména polohu nabývaných nemovitostí v oblastech České republiky, kde lze důvodně předpokládat, že v krátkodobém nebo střednědobém horizontu dojde k pozitivnímu 8

9 cenovému vývoji. Nemovitosti zatížené zástavním právem, věcným břemenem, resp. užívacími právy třetích osob mohou být pořizovány do majetku Fondu toliko při zachování ekonomické výhodnosti takové operace (tedy např. je-li cena pořízení odpovídající existenci konkrétního věcného práva, resp. nemovitost dlouhodobě generuje odpovídající nájemné apod.) a pouze pokud to podstatně nesnižuje jejich využitelnost. Stejně tak i v případě již stávající Nemovitosti v majetku Fondu je možné její zatížení právy třetích osob pouze při zachování shora uvedených pravidel. O zřízení zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva či užívacího práva k nemovitostem v majetku Fondu rozhoduje představenstvo Investiční společnosti. Práva třetích osob však mohou vznikat i ze zákona, rozhodnutím soudu či správního orgánu. Tento odstavec se obdobně vztahuje i na nemovitostní společnosti. Fond investuje přímo nebo prostřednictvím účasti v nemovitostní společnosti pouze do nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky. Do budoucna se předpokládá rozšíření investiční politiky Fondu též na investice do nemovitostí na území jiných členských států Evropské unie. Podmínkou tohoto rozšíření investiční politiky je změna Statutu, která stanoví bližší podrobnosti (zejména investiční limity pro investice do nemovitostí na území jednoho cizího státu a celkový limit pro investice na území jiných států) a dále uzavření dodatku k depozitářské smlouvě, ze kterého bude vyplývat připravenost Depozitáře vykonávat svou funkci ve vztahu k těmto investicím. B. Nemovitostní společnosti Fond může do svého majetku nabývat účasti v nemovitostních společnostech. Nemovitostní společnost je akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným nebo obdobná právnická osoba podle zahraničního práva, jejímž předmětem podnikání je převážně pořizování nemovitostí včetně jejich příslušenství, provozování nemovitostí, úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem, a to za účelem dosažení zisku. Fond je oprávněn nabývat i takovou Účast, která, jde-li o Účast ve společnosti s ručením omezeným, představuje obchodní podíl alespoň 90 % nebo se k ní váže vklad ve výši alespoň 90 % základního kapitálu příslušné společnosti, nebo, jde-li o Účast v akciové společnosti, představuje podíl na základním kapitálu přesahující 90 % základního kapitálu příslušné společnosti. Na základě rozhodnutí valné hromady příslušné akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a Fondu může dojít k jejímu zrušení a převodu jmění do majetku Fondu. C. Obchodní společnosti Fond může do svého majetku nabývat účasti v obchodních společnostech. Fond může přebírat jmění obchodních společností do rozvahy Fondu. Obchodní společností je akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným nebo obdobná právnická osoba, s jakýmkoli předmětem podnikání. Rozsah účastí v obchodních společnostech není omezen, fond může nabývat podíl minoritní i podíl 100 %. 9

10 D. Pohledávky Fond může do svého majetku nabývat pohledávky. Jedná se o pohledávky, které na trhu s pohledávkami odkoupil do svého portfolia nebo o pohledávky, které fondu vznikly v souvislosti s poskytováním úvěrů a půjček. Tyto pohledávky mohou být zajištěné i nezajištěné. Rating dlužníků není omezen stejně jakožto titul, na základě kterého vznikly. E. Doplňkový likvidní majetek a cenné papíry Fond dále investuje do těchto druhů doplňkového likvidního majetku a těchto cenných papírů: a) vklady v bankách b) dluhové cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu c) akcie přijaté k obchodování na regulovaném trhu d) cenné papíry vydané standardním fondem nebo speciálním fondem nebo speciálním fondem fondů nebo speciálním fondem kvalifikovaných investorů. e) pokladniční poukázky ČNB, státní pokladniční poukázky a obdobné zahraniční cenné papíry Limity pro omezení a rozložení rizika Fondu Základními limity Fondu pro omezení a rozložení rizik jsou následující: a) Maximální limit investic do jedné nemovitosti činí po uplynutí 3 let ode dne udělení povolení k činnosti Fondu 50 % hodnoty majetku ve Fondu v době pořízení. Pokud po nabytí nemovitosti jsou tyto limity překročeny o více než 10 %, je Fond povinen uvést rozložení svého majetku do souladu s tímto Statutem do 3 let od tohoto překročení. Maximální limit investic do nemovitostí celkem činí 100%. b) Maximální limit investic do jedné nemovitostní společnosti činí po uplynutí 3 let ode dne udělení povolení k činnosti Fondu 50 % hodnoty majetku ve Fondu v době pořízení. c) Maximální limit investic do jedné obchodní společnosti činí po uplynutí 3 let ode dne udělení povolení k činnosti Fondu 50 % hodnoty majetku ve Fondu v době pořízení. d) Maximální limit investic do jedné pohledávky činí po uplynutí 3 let ode dne udělení povolení k činnosti Fondu 49 % hodnoty majetku ve Fondu v době pořízení. Přičemž maximální limit investice na jednotlivou zajištěnou pohledávku činí 49 % hodnoty 10

11 majetku ve fondu, maximální limit na jednotlivou nezajištěnou pohledávku činí 10 % hodnoty majetku ve fondu. Maximální limit investic do všech nezajištěných pohledávek činí 45 % hodnoty majetku ve fondu. e) Podíl likvidního majetku bude zpravidla nižší než 30 % a pouze krátkodobě může po prodeji významného aktiva z majetku Fondu být vyšší. Fond je povinen za účelem zajištění svého vnitřního provozu držet minimální likvidní prostředky ve výši 3 % hodnoty majetku Fondu, nejvýše však do hodnoty ,- Kč. Pokud bude mít Fond zřízenu kontokorentní linku u banky do výše ,-Kč nepotřebuje držet likviditu ve Fondu. f) Maximální limit investic do příslušenství jedné nemovitosti ve vztahu k hodnotě této jedné nemovitosti jakožto věci hlavní činí 50 % hodnoty věci hlavní. V odůvodněných případech, kdy příslušenství věci hlavní má zásadní vliv na hodnotu či využití nemovitosti jako celku (tj. věci hlavní a příslušenství společně, typicky se může jednat o logistická centra, hotely, sportovní areály apod.), je možno tento limit překročit až do výše 70 % ceny věci hlavní Výjimky z povinnosti dodržovat investiční limity: a) Fond není povinen dodržovat investiční limity uvedené v bodě po dobu 3 (tří) let od vzniku Fondu; v tomto období je Fond povinen dodržovat limity dle následujícího bodu b). b) Po dobu uvedenou v předchozím bodě a) budou uplatňovány tyto investiční limity: Maximální limit investic do jedné nemovitosti (resp. obchodní a nebo nemovitostní společnosti) v případě, kdy je v majetku Fondu pouze jedna nemovitost (resp. obchodní a nebo nemovitostní společnost), činí 97 % hodnoty majetku ve Fondu v době pořízení. Maximální limit investic do jedné nemovitosti (resp. obchodní a nebo nemovitostní společnosti) v případě, kdy jsou v majetku Fondu pouze dvě nemovitosti (resp. obchodní a nemovitostní společnosti), včetně kombinace nemovitosti a společnosti, činí 95 % hodnoty majetku ve Fondu na jednu nemovitost (resp. obchodní a nebo nemovitostní společnost), v době jejího pořízení. c) Fond je povinen uvést rozložení svého majetku do souladu s investičními limity stanovenými tímto Statutem do 3 let ode dne vzniku Fondu Pravidla poskytování informací Informace budou poskytovány všem podílníkům, a to v elektronické podobě na internetové adrese bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro oceňování v rozsahu: Údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu (i) (ii) Údaj o aktuální hodnotě podílového listu Údaj o struktuře majetku ve Fondu k poslednímu dni příslušného období 11

12 Článek 4. Rizikový profil Fondu 4.1. Informace pro investory Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost Fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do Fondu je určena k dosažení výnosu při jejím dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Relevantními riziky spojenými s investiční politikou Fondu, která mohou ovlivnit hodnotu investice do Fondu, jsou zejména rizika související s investičním zaměřením Fondu na nemovitostní trh Riziko spojené s investicemi do nemovitostí Obecně u investic do nemovitostí existuje riziko investic do nemovitostí, na kterých váznou zástavní nebo jiná práva třetích osob, riziko nedostatečné infrastruktury potřebné k využívání nemovitosti a riziko vyplývající z oceňování nemovitostí. V prvních třech letech existence Fondu může být až 97 % majetku Fondu tvořeno jedinou nemovitostí. Toto dočasné snížení diverzifikace rizik zvyšuje závislost hodnoty majetku Fondu na této jediné nemovitosti S ohledem na povahu rozhodné části majetku Fondu, jež bude tvořena nemovitostmi, probíhá jeho oceňování v souladu se Zákonem jednou za 12 měsíců. V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu nemovitostí v majetku Fondu by tak mohla nastat situace, kdy aktuální hodnota podílového listu Fondu stanovená na základě posledního provedeného ocenění, nekoresponduje s reálnou hodnotou nemovitostí v majetku Fondu. Dojde-li k takovéto náhlé změně okolností ovlivňujících cenu nemovitostí v majetku Fondu, zajistí Investiční společnost mimořádné ocenění příslušné nemovitosti. Rizika spojená se stavebními vadami, spočívají v tom, že nemovitosti mohou být dotčeny stavebními vadami, které mohou být např. vadami skrytými nebo vadami, které vyvstanou až po delším časovém období. Důsledkem těchto vad může být snížení hodnoty nemovitosti a zvýšené náklady na opravy apod Riziko spojené s investováním do nemovitostních a obchodních společností Výše rizika spojená s investováním do nemovitostních a obchodních společností souvisí s výší podílu ve společnostech a schopností obhájit zájmy Fondu před ostatními akcionáři společností Riziko spojené s investováním do úvěrů Výše rizika spojená s nabýváním a poskytováním úvěrů závisí na vhodném výběru obchodního partnera, výši přijímané nebo poskytované částky a zajištění rizik příslušnými 12

13 smluvními ujednáními a nebo finančními instrumenty Riziko spojené s investováním do derivátů Vzhledem k tomu, že finanční deriváty smí být do majetku Fondu nabývány jak za účelem zajišťování aktiv v portfoliu fondu, tak i ke spekulaci, riziko Fondu je tím zvýšené. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, který obecně znamená, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu Riziko spojené s nabýváním pohledávek Rizika spojená s investováním do pohledávek jsou do velké míry eliminována znalostí postupů a zvyklostí na trhu pohledávek obhospodařovatele Fondu Ostatní relevantní rizika, která mohou ovlivnit hodnotu investice do Fondu Riziko nestálé aktuální hodnoty akcií vydaných Fondem v důsledku změn skladby či hodnoty majetku ve Fondu Riziko nedostatečné likvidity spočívající v tom, že určité aktivum fondu kolektivního investování nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že fond kolektivního investování z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování Operační riziko ztráta majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších událostí Riziko vypořádání transakce majetku ve Fondu může být zmařena v důsledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým závazkům a dodat majetek nebo zaplatit ve sjednaném termínu Riziko právních vad hodnota majetku ve Fondu se může snížit v důsledku právních vad nemovitostí nabytých do majetku ve Fondu, tedy například v důsledku existence zástavního práva třetí osoby, věcného břemene, nájemního vztahu, resp. předkupního práva. Toto riziko se vztahuje i na účasti v nemovitostních společnostech Riziko, že ze zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen, například z důvodu vlastního kapitálu nižšího než ,- Kč nebo podání žádosti o odnětí povolení k činnosti Fondu apod. 13

14 Rizika spojená s možností selhání nemovitostní společnosti, ve které má Fond účast - Nemovitostní společnosti jsou obchodními společnosti a mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní ceny podílu v nemovitostní společnosti či jeho úplnému znehodnocení (úpadek nemovitostní společnosti) resp. nemožnosti prodeje podílu v nemovitostní společnosti Riziko restitučních a podobných vlastnických nároků k nemovitostem - Vzhledem k zásadním změnám ve vlastnické struktuře nemovitostí, ke kterým zejména v České republice došlo v průběhu 20. století (konfiskace majetku nacisty, poválečné restituce, znárodňování v době komunistické totality, restituce v 90. letech), existuje zvýšené riziko restitučních a podobných vlastnických nároků třetích osob k nemovitostem v majetku Fondu či nemovitostních společností, v nichž má Fond účast. Fond se toto riziko snaží minimalizovat důslednou právní prověrkou nabývaných nemovitostí a nemovitostních společností a kvalitním právním zastoupením v případných sporech, případně pojištěním právního titulu k nemovitostem Živelní a bezpečnostní rizika - Nemovitosti v majetku Fondu či nemovitostních společností, v nichž má Fond účast, jsou vystaveny živelním rizikům (záplavy, požáry apod.), jakož i bezpečnostním rizikům (ozbrojený konflikt, terorismus). Tato rizika se Fond snaží omezit sjednáním pojištění v přiměřeném rozsahu za přiměřenou cenu. V závislosti na vývoji bezpečnostní situace však takové pojištění nemusí být dostupné nebo dostačující Rizika vyplývající z omezení kontrolních činností Depozitáře: v souladu s ustanovením 21 odst. 4 Zákona jsou z kontroly Depozitáře vyloučeny následující činnosti: kontrola podle ustanovení 21 odst. 1 d) Zákona stran toho, zda je aktuální hodnota akcie Fondu vypočítána v souladu se Zákonem a Statutem Fondu, kontrola pokynů Investiční společnosti nebo jiné osoby obhospodařující majetek Fondu podle ustanovení 21 odst. 1 e) Zákona, zda nejsou v rozporu se Zákonem a Statutem Fondu, kontrola podle ustanovení 21 odst. 1 g) Zákona stran toho, zda je výnos z majetku Fondu používán v souladu se Zákonem a Statutem Fondu, kontrola podle ustanovení 21 odst. 1 h) Zákona stran toho, zda je majetek Fondu nabýván a zcizován v souladu se Zákonem a Statutem Fondu, vč. kontroly dodržování pravidel rozložení a omezení rizika daným Statutem Fondu, kontrola podle ustanovení 21 odst. 1 i) Zákona stran toho, zda je postup při oceňování majetku Fondu v souladu se Statutem Fondu a Zákonem. Z důvodu vyloučení těchto kontrolních činností může při činnosti fondu nastat pochybení, k němuž by nedošlo v případě, že by Depozitář byl těmito kontrolními činnostmi pověřen. Takové pochybení může nepříznivě ovlivnit hodnotu majetku fondu, hodnotu akcie fondu i schopnost fondu dále dostát svým závazkům. Náhradní kontrola není zajištěna. Článek 5. Zásady hospodaření s majetkem 5.1. Účetní období Fondu je stanoveno od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku. 14

15 Aktuální hodnota podílového listu Fondu je stanovována z vlastního kapitálu Fondu zjištěného pro příslušné období. Investiční společnost stanovuje aktuální hodnotu podílového listu Fondu měsíčně vždy k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci Majetek a závazky z fondu se oceňují reálnou hodnotou. Reálná hodnota nemovitostí v majetku minimálně jedenkrát ročně znaleckým oceněním. Způsob stanovení reálné hodnoty ostatního majetku a závazků Fondu v případech, které neupravuje zvláštní právní předpis upravující účetnictví, a způsob stanovení aktuální hodnoty podílového listu Fondu stanoví prováděcí právní předpis. Znalecké ocenění reálné hodnoty nemovitostí v majetku Fondu provede Investiční společnost k tomu oprávněnými osobami V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu nemovitostí (příp. cenu obchodních podílů) v majetku Fondu provede Investiční společnost ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku ve Fondu (dále jen mimořádné ocenění ). Na základě mimořádného ocenění provede Investiční společnost rovněž mimořádné stanovení aktuální hodnoty podílového listu, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zpřístupní všem podílníkům Fondu ve smyslu bodu 3.3. Statutu Hospodářský výsledek Fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z činností vykonávaných na základě a v souladu s uděleným povolením ČNB a náklady na zajištění činnosti Fondu. Výnosy z majetku Fondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo tento Statut jinak. Účetní zisk ve Fondu bude reinvestován s cílem zvýšení hodnoty podílových listů jednotlivých podílníků Fondu. Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem Fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření Fondu. 5.5 Schválení účetní závěrky Fondu, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku Fondu, náleží do působnosti statutárního orgánu Investiční společnosti obhospodařující majetek fondu. Článek 6. Pravidla poskytování a přijímání úvěrů a půjček 6.1. Fond může uzavírat smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky se splatností až na 10 let, a to do souhrnné výše představující dvacetinásobek majetku ve Fondu, maximálně však ve výši 97 % hodnoty pořizované nemovitosti (uvedené limity platí bez ohledu na počet věřitelů). Fond může rovněž poskytovat půjčky, a to až do 100 % hodnoty majetku ve Fondu (rovněž bez ohledu na počet dlužníků), a to obchodním společnostem, jejichž obchodní podíly v rozsahu umožňujícím jejich ovládání jsou v majetku Fondu, i nespřízněným subjektům. Půjčky musí být zajištěny některou ze standardních technik zajišťování (např. zástavou movité či nemovité věci, ručením, směnkou apod.). Maximální limit poskytnuté půjčky na jednoho dlužníka je 50 % hodnoty majetku ve Fondu. 6.2 Fond může ze svého majetku poskytnout zajištění přijatých úvěrů či půjček třetích stran za podmínky, že má poskytnutí takové zástavy pozitivní ekonomický dopad Fond může uzavírat smlouvy o prodeji investičních nástrojů, do kterých může investovat 15

16 podle Zákona, ale které nemá ve svém majetku, pouze za předpokladu, že jejich sjednání slouží k efektivnímu obhospodařování jeho majetku. Fond nesmí uzavírat smlouvy o prodeji investičních nástrojů nebo cenných papírů, do kterých nesmí investovat podle tohoto zákona a které nemá ve svém majetku, Článek 7. Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku ve Fondu 7.1. Úplata za obhospodařování Fondu Maximální roční úplata Investiční společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu je 2,00 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu Fondu, která se vypočte jako průměr hodnot vlastního kapitálu Fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Procentuální výši úplaty v rámci tohoto limitu stanoví představenstvo Investiční společnosti. Úplata je hrazena v měsíčních zálohách vždy k poslednímu dni uplynulého kalendářního měsíce. Konečné vyúčtování úplaty Investiční společnosti se provede do třiceti (30) dnů po skončení účetního období. Aktuální výše úplaty Investiční společnosti za obhospodařování Fondu je uveřejněna na internetové adrese Investiční společnosti podle pravidel bodu 3.3. Statutu a v sídle Investiční společnosti Úplata za služby Depozitáře Úplata je v souladu s depozitářskou smlouvou 7.000,- Kč měsíčně. Na úplatu je aplikována DPH, dle platných předpisů Další náklady na obhospodařování majetku ve Fondu hrazené z majetku ve Fondu náklady vznikající v souvislosti s pořizováním, provozem nebo prodejem nemovitostí včetně jejich příslušenství a obhospodařovací náklady (zejména se jedná o související právní služby, poplatky katastru nemovitostí, náklady na realitní zprostředkovatele, energie, služby, údržbu, opravy, pojištění, provozní náklady, náklady na due diligence); náklady vznikající s účastmi v obchodních společnostech (zejména se jedná o související due diligence, právní služby, audit, apod.); náklady cizího kapitálu; náklady vznikající v souvislosti s pořizováním, provozem a prodejem majetkových hodnot z příslušenství nemovitostí (zejména se jedná o související právní služby, obnovu, údržbu, opravy, energie apod.); poplatky Depozitáři za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky; 16

17 úroky z úvěrů a půjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu; účetní a daňový audit; notářské, soudní a správní poplatky; daně; náklady na znalecké posudky; náklady spojené s běžným provozem Fondu a administrací činností Fondu 7.4. Ukazatel celkové nákladovosti fondu za předchozí účetní období Ukazatel TER za rok 2012 se rovná 2,77% TER v procentním vyjádření se rovná poměru celkové výše nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu, přičemž celkovou výší nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách dle zvláštního právního předpisu, který upravuje informování o hospodářské situaci, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty podle tohoto zvláštního právního předpisu. Článek 8. Údaje o osobě Depozitáře Název: Česká spořitelna, a.s. Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: Identifikační číslo: Depozitář je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Při výkonu činnosti Depozitáře ve smyslu části čtvrté Zákona a v souladu a za podmínek stanovených smlouvou o výkonu činnosti Depozitáře eviduje Depozitář majetek ve Fondu a provádí další činnosti dle Statutu a depozitářské smlouvy. Při této činnosti Depozitář zejména: zajišťuje úschovu majetku ve Fondu, nebo v případě, že to povaha majetku Fondu vylučuje, jiné opatrování majetku Fondu. Předmětem investic Fondu však mohou být jen taková aktiva, vůči kterým může Depozitář svou činnost vykonávat, a dále aktiva, která umožňují 17

18 oceňování, jednoznačnou identifikaci apod., eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků Fondu, kontroluje, zda podílové listy Fondu jsou vydávány v souladu se Zákonem a tímto Statutem, zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem Fondu v obvyklé lhůtě, Investiční společnost předloží Depozitáři jednou ročně seznam nemovitostí v majetku Fondu, resp. v majetku obchodních společností v majetku Fondu, neobstará-li si tento přehled Depozitář sám, Depozitář jedná při své činnosti s odbornou péčí a výhradně v zájmu podílníků Fondu. Depozitář odpovídá podílníkům Fondu za škodu způsobenou porušením povinnosti Depozitáře. Depozitář odpovídá Fondu za škodu, která Fondu vznikne v případě porušení povinností Depozitáře při úschově a jiném opatrování majetku ve Fondu, a to i v případě, že výkon příslušné činnosti deleguje na třetí osobu, Depozitář je oprávněn prověřovat stav opatrovaného majetku i fyzickou kontrolou, kterou provede Depozitář, nebo třetí osoba písemně pověřená Depozitářem. Depozitář oznámí Fondu termín takové kontroly alespoň 10 pracovních dnů předem a Fond je povinen Depozitáři provedení této kontroly umožnit. O provedené kontrole pořizuje Depozitář zápis. Depozitář dále dle svého uvážení provádí kontrolu opatrovaného majetku ověřením jeho stavu dle výpisu z katastru nemovitostí nebo obdobné evidence a o takové kontrole pořizuje zápis Depozitář uděluje souhlas k nakládání a všem právním úkonům s aktivy v majetku Fondu Investiční společnost může nabýt nebo pozbýt do / z majetku Fondu nemovitost ( ať již prostou jakýchkoliv práv třetích osob, či takovými právy zatíženou), resp. zatížit nemovitost v majetku Fondu zástavním právem, věcným břemenem, předkupním právem jako právem věcným, užívacím právem třetí osoby, příp. některého z těchto práv zřízeného ve prospěch Fondu se vzdát, pouze s předchozím souhlasem Depozitáře Předchozí souhlas depozitáře je tak nezbytný i ke všem právním úkonům, na jejichž základě dochází k zápisu, resp. k výmazu kteréhokoliv z uvedených práv Fondu do katastru nemovitostí Fond může nabýt, zvýšit, snížit nebo pozbýt účast v obchodní společnosti pouze s předchozím souhlasem depozitáře. 18

19 Předchozího souhlasu depozitáře ke všem dalším právním úkonům obchodních společností v majetku Fondu, na jejichž základě se do katastru nemovitostí zapisují práva k nemovitostem Předchozího souhlasu depozitáře je dále třeba ke změnám zakladatelské nebo společenské smlouvy a stanov obchodních společností v majetku fondu,přičemž bez tohoto souhlasu není změna zakladatelské nebo společenské smlouvy a stanov účinná V souladu s ustanovením 21 odst. 4. Zákona jsou z kontroly Depozitáře vyloučeny činnosti stanovené v bodě Statutu. Článek 9. Techniky a nástroje k obhospodařování Fondu Investiční společnost používá při obhospodařování majetku ve Fondu zejména následující techniky a nástroje: 9.1. Nákup, prodej a pronájem aktiv podle bodu Statutu 9.2. Využití finančních derivátů Fond může používat finanční deriváty jednak k efektivnímu obhospodařování majetku i ke spekulaci. Efektivním obhospodařováním majetku se rozumí realizace operací za účelem snížení rizika, za účelem snížení nákladů, nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro Fond za předpokladu, že podstupované riziko je prokazatelně nízké. Fond může využít finanční deriváty i ke spekulaci s cílem zvýšit výnos fondu, přičemž expozice z těchto operací nemusí být vždy plně kryta majetkem Fondu. Součet hodnot investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty není omezen. Otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům mohou přesáhnout vlastní kapitál Fondu Druhy derivátových produktů Jako přípustné finanční deriváty smí být do majetku Fondu nabývány swapy, futures, forwardy a opce i další strukturované produkty. Podkladovými nástroji finančních derivátů mohou být investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu, vklady, finanční deriváty a cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, finanční indexy, úrokové sazby, zahraniční měnové kurzy a zahraniční měny, které mohou být podle tohoto Statutu nabývány do majetku Fondu. Přípustné je investovat pouze do těch finančních derivátů, jejichž podkladový nástroj odpovídá investiční politice a rizikovému profilu Fondu. Rizika spojená s použitím finančních derivátů jsou uvedena v rizikovém profilu Fondu (článek 4 Statutu). Při využívání finančních derivátů musí Fond splnit následující podmínky: 19

20 a) protistrana má základní kapitál ve výši, který odsouhlasí představenstvo investiční společnosti; b) finanční derivát je oceňován spolehlivým a ověřitelným způsobem; c) došlo k uzavření dvoustranné dohody o závěrečném vyrovnání s protistranou. Článek 10. Repooperace Předmětem repooperací mohou být všechny investiční cenné papíry (zejména pak dluhopisy a akcie) nakoupené do majetku Fondu v souladu se Statutem Maximální limit všech otevřených repooperací na celkovém majetku ve Fondu není omezen. Repooperace a reverzní repooperace smí Fond uskutečňovat jak k efektivnímu obhospodařování majetku tak i ke spekulaci. Podmínky repooperací, výběru protistran a charakteristiky cenných papírů, které mohou být předmětem těchto operací, jsou následující: a) sjednání repooperace lze řádně doložit; b) protistranou je instituce, která podléhá schválení představenstvu investiční společnosti; c) cenné papíry, které jsou předmětem repooperací odpovídají investiční politice a rizikovému profilu Fondu; po dobu trvání repooperace může Fond prodat a nebo půjčit cenné papíry, které jsou předmětem takové smlouvy, dříve, než protistrana využije svého práva na zpětnou koupi, nebo vrácení cenných papírů nebo než uplyne termín pro zpětnou koupi, nebo vrácení; d) po dobu trvání repooperace Fond nakupuje za peněžní prostředky získané z téže repooperace aktiva, která následně smí použít pro další repooperaci; e) celkový objem repooperací, jejichž předmětem jsou nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky nebo cenné papíry vydané Fondem, není omezeno; f) hodnota přijatých peněžních prostředků není ke dni sjednání repooperace nižší než reálná hodnota předmětných cenných papírů; g) hodnota poskytnutých peněžních prostředků není ke dni sjednání repooperace vyšší než reálná hodnota předmětných cenných papírů; h) v případě reverzní repooperace má předmětné cenné papíry ve svém majetku nebo je svěří k opatrování třetí osobě (custodian), nezávislé na protistraně; Fond právně zajistí, aby případná selhání protistrany nemohla mít vliv na vymahatelnost zajištění. Článek 11. Svěření obhospodařování majetku Fondu nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním třetím osobám 20

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb. Změna: 224/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Název a označení investičního fondu nově zní: IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

Název a označení investičního fondu nově zní: IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s. Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu MAO, uzavřený investiční fond, a.s.: Název a označení investičního fondu nově zní:

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s.

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. STATUT AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Zaměření a cíle investiční politiky podílového fondu III. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond Článek

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o statutu fondu kolektivního investování Strana 2579 246 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2 - Změ na zákona o kolektivním investování ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti.

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti. Částka 70 Sbírka zákonů č. 193 / 2011 Strana 2035 193 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ STATUTŮ Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost) oznamuje, že dne 12.2.2010 nabyly právní moci Rozhodnutí o změnách statutů podílových fondů obhospodařovaných

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování VYHLÁŠKA ze dne... 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. /2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen zákon ):

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí Statut Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Údaje

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více