INVESTORSKÉ 5/ TÉMA: BETON, KONSTRUKCE VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTORSKÉ 5/2014. www.tvstav.cz TÉMA: BETON, KONSTRUKCE VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI."

Transkript

1 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. INVESTORSKÉ 5/2014 TÉMA: BETON, KONSTRUKCE Nejzajímavìjší stavbou z betonu letošního roku je NOVÉ DIVADLO PLZEÒ... více na str. 14 Foto: Jiøí Žihlo VYBÍRÁME Z OBSAHU: DURAMO PODLAHY, KTERÉ MAJÍ VYSOKOU PEVNOST A ODOLNOST A SNADNO SE UDRŽUJÍ STR. 18 BETONOVÁ DLAŽBA DOKONALE IMITUJÍCÍ DŘEVO JE K NEROZEZNÁNÍ OD PRAVÉHO PRKNA STR COSINUS SLIDE JOINT NOVÉ ŘEŠENÍ DILATACÍ V PRŮMYSLOVÝCH PODLAHÁCH STR. 24

2 I ve Vašem regionu jsme doma Nabízíme Vám výrobu, dodávku a čerpání betonových směsí prostřednictvím 17 betonáren v České republice. Poskytujeme vynikající kvalitu a vždy pro Vás zajistíme výhodnou cenu, stačí nás jen oslovit! Tel.: Více informací:

3 OBSAH 3-16 Malé monolity ušetøí èas i peníze TRANSBETON s. r. o. naplòuje své vize a cíle PS BRNO slaví 10 let od svého založení Vykoupejte se v našem betonu, ZAPA umí i bazény a tobogány VÍTKOVICE POWER ENGINEERING sestavily pro spoleènost WESTINGHOUSE strukturální modul do jaderných elektráren Nejvìtší sochaøské dílo posledních let je z betonu Vodní cesty, èeská zakletá princezna. Nedostateèné povìdomí o strategickém projektu Dunaj-Odra-Labe DURAMO podlahy, které mají vysokou pevnost a odolnost a snadno se udržují Betonová dlažba dokonale imitující døevo je k nerozeznání od pravého prkna Pražské betonpumpy èerpají beton na stavbì nejmodernìjšího laserového centra na svìtì COSINUS SLIDE joint nové øešení dilatací v prùmyslových podlahách DYWIDAG PREFA a. s. èlen skupiny CONSOLIS a její produkty pro dopravní a prùmyslové stavby mìní název a logo od poloviny roku Spoleènost Trans-servis zajišťuje plynulé dodávky cementu pøi modernizaci D Originální fasáda si žádá originální technické øešení pro Nové divadlo v Plzni Unikátní a rychlé øešení mostkù pøes brody a potùèky Výroba a montáž ocelových hal a konstrukcí ÈLENÌNÍ PODLE OBORÙ: 1. Materiály 1-11 Kovové 1-12 Døevìné 1-13 Pojiva, plniva 1-14 Hydroizolace, støešní krytiny 1-15 Tepelné a zvukové izolace 1-16 Sklo, sklenìné výrobky 1-17 Výplnì otvorù 1-18 Keramické zboží 1-19 Beton, betonové výrobky 1-20 Plasty, plastové výrobky 1-21 Stavební chemie, nátìrové hmoty 1-22 Kámen, výrobky z kamene 1-23 Zdicí materiály 1-24 Stavební dílce, konstrukce 1-25 Materiály ostatní, stavebniny 2. Strojní výroba pro stavebnictví 2-11 Stavební stroje a zaøízení 2-12 Dopravní stroje a zaøízení 2-13 Øemeslné stroje a nástroje 2-14 Lešení, bednìní, pažení 2-15 Mìøící pøístroje, geodetické práce 2-16 Zabezpeèovací technika 3. Stavební firmy 3-11 Dopravní a inženýrské stavby 3-12 Obèanská a bytová výstavba 3-13 Prùmyslové stavby 3-14 Speciální a modulové stavby 3-15 Stavební technologie a øemesla 3-16 Stavby na klíè 4. Doprovodná skupina 4-11 Pøíprava staveb, projektová èinnost 4-12 Odborné posudky, prùzkumy 4-13 Vybavení interiérù a exteriérù 4-14 Zdravotní a sanitární technika 4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace 4-16 Rozvody, kanalizace 4-17 Úpravy povrchù 4-18 Vybavení stavenišť 4-19 Elektroinstalace 4-20 Vodoinstalace 5. Navazující obory 5-11 Finanèní a investièní èinnost 5-12 Veletrhy a výstavy 5-13 Stavební sdružení, informaèní èinnost 5-14 Realitní èinnost 5-15 Výpoèetní a kanceláøská technika, software 5-16 Bezpeènost práce 5-17 Ekologie Pohledové betony získávají na oblibì Beton je materiálem, který díky jeho vlastnostem vyhledává stále širší okruh investorù, stavitelù i architektù. K základním z nich patøí vysoká pevnost v tlaku, s pomocí výztuže i v tahu, dlouhodobá trvanlivost a odolnost. Prvotní tekutý stav navíc umožòuje betonu pøizpùsobit se rozmanitým tvarùm konstrukce, což dovoluje naplno popustit uzdu fantazie architektùm pøi realizaci jejich návrhù. Beton je také veskrze pøírodní a zdravotnì nezávadný produkt, který vyniká v kombinaci s dalšími pøírodními materiály, jakými jsou døevo, sklo, kov èi keramika. Souèasné moderní betonáøské technologie, ať již jde o pøípravu betonu ve výpoèetní technikou øízených betonárnách, nejnovìjší chemické pøísady, které dokážou dát betonu zcela nové vlastnosti, jakými jsou napøíklad vodonepropustnost, vyšší odolnost proti mrazu èi naopak horku, lepší tekutost, zpracovatelnost nebo pomalejší nábìh tuhnutí, i pokrokové bednicí systémy, to vše umožòuje stavitelùm realizovat technicky nároènìjší a odvážnìjší konstrukce. K nim patøí i pohledové betony, které jsou dnes èasto aplikovány v interiérech i exteriérech budov. Nejlepším dùkazem tìchto slov je realizace obvodového pláštì Nového divadla v Plzni. Tam byly pro opláštìní novì použity tenké fasádní desky z probarveného betonu s názvem COLORCRETE. Doslova umìleckým dílem je jižní fasáda divadelní budovy s hlavním vstupem pro diváky, provedená z betonu s ètyøicítkou nepravidelných otvorù, bublin, která pøedstavuje pomyslnou divadelní oponu. Ivo Románek Stavební a investorské noviny Informaèní systémovì tøídìný èasopis pro stavebnictví a navazující obory. Vydává: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: šéfredaktor: Pøíjem inzerce a tiskových podkladù: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: e -mail: Obchodní zastoupení: (Praha), (Brno), (Ostrava) Ev. èíslo: MK ÈR E Zpùsoby šíøení: bezplatnì na sta vebních výstavách a veletrzích, investo rùm, pøedplatitelùm a inzerentùm, sítí spolupracovníkù v celé ÈR. -noviny-online Vychází mìsíènì ISSN Roèní pøedplatné je 580 Kè

4 Bazén v oboře v Žehušicích Patky pod osvětlovací stožáry fotbalového stadionu v Ústí nad Labem MALÉ MONOLITY UŠETŘÍ ČAS I PENÍZE Železobetonové monolitické konstrukce jsou v současné době využívány nejen u velkých staveb, ale stále častěji také u menších privátních zakázek. Využití této technologie má pro zákazníka mnoho výhod. Mezi hlavní patří vysoká únosnost, životnost, va riabilita tvaru, minimální nároky na čas zhotovení a nádherná textura klasického betonu, kterou lze využít i jako pohledový solitér domácnosti. Práce jsou obvykle prováděny celoročně s výjimkou zimního období, kdy teploty klesají pod bod mrazu. Škála malých monolitických konstrukcí, kterou je možné uplatnit v bytových domech, průmyslových objektech, bytové výstavbě a stavbách občanské vybavenosti, je velice široká. Výtahové šachty, základové desky, suterény, stropy, garáže, patky, sloupy, ploty, bazény a opěrné stěny, to je jen hrubý výčet možností, které tato technologie nabízí. Malým monolitickým stavbám se věnuje i společnost Skanska. Soustředíme se na menší projekty, u kterých jsme schopni pružně reagovat na přání zákazníka. Disponujeme vlastní kapacitou komodit, jako jsou např. beton, armatura, prefabrikáty, jeřáby, bednění a další, což nám umožňuje nabídnout vždy nejvýhodnější cenu a samozřejmě vynikající kvalitu, za kterou ručíme, říká Jiří Doležal, ředitel společnosti Skanska Transbeton, s. r. o. Mezi zajímavé projekty, které Skanska realizovala, patří např.: Bazén v oboře v Žehušicích (viz foto), Patky pod osvětlovací stožáry fotbalového stadionu v Ústí nad Labem (viz foto), Tribuna fotbalového stadionu v Ústí nad Labem, Bytový dům v Praze na Proseku (garáže a stropní konstrukce). Studenti navštívili betonárnu v Lipníku nad Bečvou Zajímavá čísla Skanska: Středoškoláci ze Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou navštívili pod dohledem odborníků tamní betonárnu. Skanska se SPŠS spolupracuje již 10 let. Exkurze přímo do provozů představují skvělou příležitost propojit teoretické znalosti s praxí. Strojník výroby stavebních hmot Oldřich Žeravík a vedoucí betonárny Josef Handl provedli 37 studentů celým provozem. Představili celý postup výroby a dodávky betonové směsi, od příjmu materiálu, přes výrobu, až po konečnou distribuci. Podělili se také o své osobní zkušenosti a ochotně odpovídali na všechny otázky. Líbilo se mi, že nás seznámili i s riziky, se kterými se na betonárně musí počítat. Zaujaly mě také kvalitativní zkoušky betonů před expedicí, například test sednutí kuželem nebo zkouška na obsah vzduchu v betonové směsi, říká Martin Jurásek, student třetího ročníku SPŠS. Poptávka po pracovnících ve stavebnictví opět roste a jejich odborné zaměření hraje důležitou roli. Skanska se školami spolupracuje dlouhodobě, potřebuje kvalifikované zaměstnance, a proto se je snaží 17 betonáren v České republice, 1 mobilní betonárna s výkonem až 110 m 3 /hod, 40 vlastních mixů zajišťujících dopravu betonových směsí, 1 mix PUMI s výložníkem 24 m, 9 čerpadel s výložníky od 24 m do 46 m, 1 soulodí zajišťující říční přepravu sypkých hmot, 1 přístav s prodejním terminálem kameniva (Vaňov), až 300 různých receptur betonových směsí (dle požadavku zákazníka), které navrhuje a ověřuje vlastní akreditovaná laboratoř s pracovišti v Letňanech a v Olomouci, cca 80 receptur ve výrobním nasazení, 3 zcela nové receptury: 1) beton C 30/37 XF3 z bílého cementu pro možnost výroby různých barevných odstínů plně probarveného betonu, 2) lehčený beton LC 35/38 D 1,6 pevnost 40 MPa, průsak do 10 mm, 3) lehčený beton LC 35/38 D 1,8 pevnost 50 MPa, průsak do 10 mm. oslovit již během studia. Spolupráce se společností Skanska si velmi vážíme. Naši učitelé se snaží žákům předávat to nejlepší, ale každé setkání s lidmi, kteří jsou přímo z oboru, je pro ně vítaným zpestřením. O exkurze mají každoročně velký zájem. Pravidelně navštěvují stavby nebo sledují práci v laboratořích, uvádí Vilém Zeiner, ředitel SPŠS. Obě varianty lehčeného betonu jsou určeny pro výrobu prefabrikovaných trafostanic, které jsou dopravovány nákladními automobily až do Ruska V loňském roce dodala Skanska Transbeton, s. r. o. betonové směsi a související služby například na tyto významné stavby: BD Čakovický park, Argentinská hvězda, Západní město, WERK ARÉNA Třinec, Rekonstrukce kanalizace Brno, Dálnice D8, úsek D 805 Lovosice Řehlovice. 4

5 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY Nestavíme jenom dálnice a byty, Skanska umí také malé monolity... Nezaměřujeme se pouze na velké stavby, jsme schopni nabídnout Vám realizaci malých železobetonových konstrukcí všech typů staveb od jakýchkoli základů, patek, či pasů pod stožáry, reklamní pylony, ploty přes základové desky rodinných domů, vilek, menších provozoven a obchodů až po realizaci monolitu rodinných domů, či veřejně prospěšných projektů občanské vybavenosti jako jsou školy a školky, nebo malá sportoviště. Skanska Tranbeton, s.r.o. Malé monolitické stavby Praha 9 - Letňany Jiří Pacovský (Čechy východ) Tel.: Pavel Černohorský (Čechy západ) Tel.: Jan Dokoupil (Morava) Tel.: Více informací: 5

6 TRANSBETON s. r. o. NAPLŇUJE SVÉ VIZE A CÍLE TRANSBETON s. r. o. dynamicky se rozvíjející organizace založená v roce 2000, vlastněná jediným českým vlastníkem a společně se svou sesterskou těžební společností ZEPIKO spol. s r. o. tvoří v regionech Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje koncernové uskupení zvané ZEPIKO GROUP. Předmětem jejího podnikání je výroba čerstvých betonů vč. jejich distribuce a obchodní činnosti. Tato společnost vznikla s pořízením první betonárny v Hustopečích, okres Břeclav. K dnešnímu dni vlastní 8 betonáren, a to ve městech Brno, Hustopeče, Mikulov, Znojmo, Skalice nad Svitavou, Přerov, z nichž aktuálně dvě nově zakoupené betonárny jsou ve městech Kroměříž a Holešov tímto dochází k naplnění dílčí části strategické expanze společnosti. Většina betonáren jsou moderní technologické celky, kterými společnost nahradila zakoupené původní zastaralé betonárny. Nejnovější modernizace probíhá v těchto dnech v areálu betonárny Mikulov, kde původní technologie SB 30 bude nahrazena horizontální betonárnou o výkonu 75 m 3 /hod. s plně automatickým celoročním provozem. Rekonstrukce CB vozovky dálnice D2 Profesionální úsilí společnosti TRANSBETON s. r. o. sklidilo své dlouho očekávané ovoce. Společnost vyhrála výběrové řízení na dodávky čerstvého betonu pro rekonstrukci cementobetonového krytu vozovky dálnice D2 a to v úseku 16,2 19,2 km vpravo. Cementobetonový kryt (CB) je kryt vozovky z nevyztuženého nebo vyztuženého betonu, pokládaný v jedné nebo dvou vrstvách. Dle skupiny krytu se přidává označení I, II nebo III, dle polohy se kryt dále označuje (H) horní a (S) spodní. Rekonstrukce stávajících a výstavba nových vozovek za použití cementobetonových krytů má oproti použití živičných materiálů značné množství výhod, ale i nějaké drobné nevýhody. Koncernová skupina ZEPIKO GROUP se na rekonstrukci dálnice D2 v úseku 16,2 19,2 km vpravo podílela následujícími činnostmi: 1. Ukládku vybouraných betonů z dálnice D2 o objemu tun zajistila společnost PÍSEK ŽAB- ČICE spol. s r. o., která provozuje skládku inertních odpadů v pískovně Žabčice jedná se o dceřinou firmu těžební a obchodní společnosti ZEPIKO spol. s r. o. 2. Výrobu čerstvého betonu CB I pro spodní a vrchní vrstvu zajistily betonárny Brno a Hustopeče. Beton CB I o konzistenci S1 byl zhotovitelem opravy dálnice D2 v tomto úseku přepravován nákladními automobily. Beton pro monolitické odvodňovací žlaby (tzv. carping) zajistila včetně dopravy vlastními domíchávači betonárna Brno. 1 Výhody (+): Nevýhody (-): několikanásobně vyšší životnost než asfaltové kryty lepší smykové vlastnosti netvoří se koleje od vyjíždění nižší energetická náročnost (vyrábí se z domácích vstupních materiálů) odolnější proti tangenciálním silám vysoká roznášecí schopnost vysoký stupeň automatizace a mechanizace výroby odolné vůči ropným látkám světlost (náklady na osvětlení až o 30 % nižší) dražší varianta ve srovnání se živičným materiálem nutnost dilatačních spár nákladné opravy nutno zajistit odolnost proti střídavým účinkům mrazu, vody a rozmrazovacím látkám zatížení možno připustit až po určité době je třeba dodržení přesnějšího technologického postupu Ukládce vybouraného betonu přecházely bourací práce. V rámci bourání byl nejprve původní cementobetonový kryt nasekán technologií označovanou neformálně gilotina (obr. 1) a následně naložen na nákladní vozidla a odvezen na skládku inertních odpadů do pískovny v Žabčicích. Po kompletním odvozu vybouraného původního betonu byl povrch dočištěn a lokálně dofrézován (obr. 2). Vlastní pokládka nových vrstev cementobetonového krytu pro rekonstrukci dálnice D2 byla prováděna v období od do a to z dvouvrstvého cementobetonového krytu s vymetaným

7 6 7 (vykartáčovaným) povrchem, která je sice technologicky a ekonomicky náročnější, nicméně z hlediska dlouhodobých užitných vlastností (životnost, hlučnost, komfort, bezpečnost jízdy aj.) ideální. Jako první byl zhotoven zkušební úsek z horní vrstvy s maximálním zrnem 8 mm (CB (H) I) na kterém byla ověřena zpracovatelnost a obsah vzduchu betonové směsi v místě ukládky a možnost následného kartáčování. Po úspěšném ověření byl tento úsek následně vybourán a se přistoupilo k vlastní pokládce cementobetonového krytu. CB kryt byl navržen jako dvouvrstvý a tudíž ukládán současně dvěma finišery současně v sériovém zapojení způsobem mokrý do mokrého. První finišer prováděl pokládku betonu CB I s maximálním zrnem 22 mm do spodní vrstvy, vyráběného na betonárně v Brně, druhý finišer prováděl pokládku betonu CB I s maximálním zrnem 8 mm do horní vrstvy, vyráběného na betonárně v Hustopečích (obr. 3, 4). Po uložení horní vrstvy byl povrch vozovky impregnován postřikem prodlužujícím tuhnutí cementového tmele (obr. 5). Následně (po cca 12 hodinách) byl tento povrch mechanicky vykartáčován do finální podoby (obr. 6) a impregnován parotěsným postřikem za účelem zamezení nadměrného odparu záměsové vody. Za účelem dosažení nejlepších užitných a technických vlastností vozovky bylo nutno dodržet zejména následující požadavky zhotovitele na jakost vyráběných betonů CB I: Obsah vzduchu v místě ukládky: - CB(S) min. 4,5 %, průměr min. 5 %, - CB(H) min. 5 %, průměr min. 5,5 %, konzistence v místě ukládky (CB(S) 30±15mm, CB(H) 60±10mm), doba zpracovatelnosti betonu maximálně 90 minut od namíchání, závazný výkon betonáren pro zásobování stavby (CB(S) min. 120 m 3 /hod CB(H) min. 30m 3 /hod). V rámci dokončovacích prací tělesa vozovky bylo zhotovitelem prováděno řezání podélných a příčných dilatačních spár a jejich tmelení. Nakonec bylo provedeno zhotovení monolitického odvodňovacího žlabu (metodou carping ), obr. 7. V současné době probíhají na tomto úseku poslední dokončovací práce (osazování svodidel, terénní úpravy a další). Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla ze strany zhotovitele díla žádná z dílčích dodávek označena jako nevyhovující pro uložení do dálničního tělesa, lze tuto velmi prestižní zakázku hodnotit jako dodavatelsky úspěšnou a to jak po stránce výrobní, logistické, tak i po stránce jakosti. Probarvený beton Na základě dlouhodobé zkušenosti společnosti TRANSBETON s. r. o. mj. i ve výrobě architektonických betonů, zejména pak tzv. probarvených betonů, se zákazníci stále častěji dotazují na čerstvé betony s příměsí barevného pigmentu. Architektonické ztvárnění betonových povrchů je možné jak v exteriéru, tak v interiéru a má se tím na mysli betonový povrch konstrukce bez dalších krycích vrstev, kterých může být téměř neomezené množství různých variací a barevných odstínů. Stále častější modifikací architektonického betonu je tzv. probarvený beton. Jedná se o betonovou směs, do které je přidáváno určité množství barevného pigmentu, který je buď původu organického, nebo anorganického společnost TRANSBETON s.r.o. používá výhradně pigmenty na anorganické bázi a to zejména z důvodu jejich lepší stálobarevnosti. Za účelem docílení kvalitního povrchu architektonického betonu je však nutné precizní dodržování technologické kázně při výrobě. Mezi další významné reference společnosti TRANS BETON s.r.o. v tomto roce patří architektonický beton pro stavby Campus Office Park III (COP) v Brně a Precheza Přerov parkovací plochy. V případě stavby COP se dle požadavků architekta realizovaly pohledové stěny výtahových šachet a sloupy v 1. a 2. PP z probarveného černého betonu. Po předložení vzorků s rozdílnými dávkami pigmentu investorovi a architektovi byl vybrán vzorek s označením B-50 (betonová směs s přídavkem 50 kg železité černi Fepren B 610), který byl následně použit při výstavbě (obr. 9). V případě stavby Precheza Přerov byla po konzultaci s objednatelem a zástupci dodavatele probarvujících pigmentů zvolena betonová směs s označením C 30/37 XF4 s přídavkem červeného pigmentu Fepren TP (15kg/m 3 ) - obr TRANSBETON s.r.o. Slovanské nám. 9, Brno, tel.:

8 Český technologický park Brno PS BRNO SLAVÍ 10 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ Společnost PS BRNO je známá především jako generální dodavatel v oboru pozemních a průmyslových staveb. K jejím specializacím patří ale také výroba a montáž ocelových konstrukcí, hliníkových výplní a fasád. Společnost vznikla v květnu roku 2004, a slaví tak právě v tomto období 10. výročí od svého založení. Navštívili jsme proto ředitele této společnosti, Ing. Jaroslava Hanáka, a požádali jej o rozhovor. Pane řediteli, jaké byly začátky společnosti a kam jste se za dobu svého působení na českém trhu posunuli? Jak již bylo řečeno, společnost PS BRNO se od svého počátku v roce 2004 specializuje především na generální dodávky staveb. Začínali jsme se 70 zaměstnanci a v prvním roce své činnosti jsme vytvořili obrat 287 milionů korun. Rozvoj společnosti plynule pokračoval až do roku 2008, kdy jsme evidovali již 150 zaměstnanců a vykázali obrat těsně pod 1 miliardou korun. V tomto roce jsme také přesunuli výrobu ocelových konstrukcí z pronájmu do nově postaveného vlastního výrobního areálu v Chrlicích u Brna. Tyto nové prostory umožnily rozvoj naší další specializace výroby a montáže hliníkových výplní a fasád. 8 Po nástupu ekonomické krize jsme se s obraty propadli asi na polovinu a byli jsme nuceni propustit kolem 10 % zaměstnanců. V posledních dvou letech se však náš obrat opět ustálil na 750 miliónech korun a došlo také k nárůstu zaměstnanců na počet 150. Letošní rok pro nás začal velice dobře a očekáváme další růst. Rozhodli jsme se proto rozšířit a rekonstruovat naše výrobní prostory, abychom byli schopni v oblastech výroby ocelových i hliníkových konstrukcí vyrábět vyšší objemy. Obě technologie jsou nyní na vzestupu a výrobní areál již na nové objemy zakázek nestačil. Budete se tedy více věnovat dodávkám těchto technologií nebo zůstávají vaší prioritou generální dodávky staveb? Naší prioritou rozhodně i nadále zůstanou generální dodávky staveb. Technologie výroby ocelových konstrukcí a výroby hliníkových výplní a fasád využíváme formou subdodávek na našich stavbách nebo formou přímých dodávek pro investory a stavební firmy. Na našem celkovém obratu se ale tyto činnosti podílejí %. Je ale pravdou, že naše středisko výroby a montáže hliníkových výplní a fasád patří v současnosti mezi 10 největších v ČR. Za jeden z dalších pilířů našich aktivit považujeme také realizace developerských projektů. Pro tento účel byla v roce 2008 založena sesterská společnost PS ESTATE, s. r. o. Vysvětlete nám, prosím, jak je možné, že se právě vám i v této nelehké době tak daří? Určitě to není zadarmo. Možná jsme měli trochu štěstí, ale říká se, že štěstí přeje připraveným. Ve své činnosti stojíme na více nohou, takže případné problémy jednoho segmentu jsme schopni nahradit druhým nebo třetím. Věnujeme se jednak realizacím přímých dodávek staveb pro investory, ale také vytváříme své vlastní developerské projekty, abychom udrželi výrobní kapacitu i zaměstnanost. Stavební trh je nyní v ČR v těžké situaci. Ceny stavebních prací a marže jsou velice nízké a většina společností je ráda, pokud docílí na stavbě kladnou nulu, aby alespoň vykryla provozní náklady a prostou reprodukci. Na to, aby se stavební firmy mohly začít opravdu rozvíjet a rozšiřovat, by bylo potřeba, aby marže alespoň trochu stouply. Dalším problémem jsou pak stále se měnící daňové sazby, takže nelze připravit nějakou rozumnou, dlouhodobou rozvahu. Pro každou stavební firmu je nesmírně důležité, aby alespoň v této oblasti konečně nastala stabilita. V tomto roce se Dostavba sídla společnosti PS BRNO, s. r. o. nám ale zdá, že již opravdu vidíme to světýlko v tunelu, o kterém se mluví již několik let. Zpracováváme stále více nabídek a i podepsaných zakázek již máme na toto období celkem dost. Výhled do konce roku proto vidíme mírně optimisticky. Jaká je působnost PS BRNO? Co se týče generálních dodávek staveb, je naším prvotním zájmem etablovat se především v rámci Jihomoravského kraje. Existují ale i investoři mimo náš kraj, se kterými spolupracujeme dlouhodobě, takže máme stavby třeba v Přelouči, v Severočeském kraji, v Plzni atd. Pro specializaci výroby a montáže ocelových a hliníkových konstrukcí expandujeme do celé republiky, protože kapacita naší výroby by pouze na jižní Moravě nebyla vykryta. Své aktivity máme také na Slovensku, kde nás zastupuje společnost PS SLOVAKIA.

9 Které stavby z vaší historie byste rád vyzdvihl? V oblasti generálních dodávek staveb se zaměřujeme především na stavby průmyslového charakteru, takže se většinou jedná o výrobní haly včetně logistických zázemí nebo administrativní budovy. Z posledně realizovaných staveb bych jmenoval právě tu v Přelouči pro SVOS Přelouč. Objem stavebních zakázek je 300 miliónů korun a výstavba zahrnuje výrobní prostory, školící centrum a administrativu. V loňském roce jsme v Brně předali 14patrovou administrativní budovu za zhruba 230 miliónů korun pro firmu VIENNA POINT. Pro brněnskou radnici jsme postavili školu v Žebětíně za 130 miliónů korun a pro městskou část Brno-střed stavíme bytový dům. Naším nosným programem jsou ale soukromí investoři. Z objemu našich stavebních zakázek dělá veřejný sektor maximálně do 15 %. V nedávné minulosti jsme spoustu práce provedli pro společnost CTP, což je jeden z největších developerů. Jako příklad bych uvedl dodávky hliníkových fasád a střešních plášťů pro logistické centrum Černovické terasy a Spielberk. V Turnově jsme stavěli výrobní halu včetně administrativní budovy pro švýcarskou firmu SFS. Velmi zajímavá byla výrobní hala s administrativní budovou pro společnost LIKOV v Kuřimi za cca 140 miliónů korun. Tato hala má plochu m 2 a hal takového rozsahu se v České republice příliš mnoho nestaví. Pro investory, kteří mají zájem o podobné projekty a chtějí vidět reference na vlastní oči, velice rádi zprostředkováváme prohlídky právě zde. Stavíme ale i menší objekty, jako třeba administrativní budovu pro firmu ZKL za 80 miliónů korun, kde jsme před nedávnem dokončili i výstavbu výrobní haly. Činní jsme i v oblasti supermarketů. Pro společnost LIDL jsme v České republice postavili asi 20 prodejen. Za dobu naší činnosti máme na svém kontě staveb opravdu hodně a jen v této době jich máme rozestavěno dalších patnáct. Uvedu alespoň některé: FEI Brno, Technologický park, POCLAIN, Bytový dům Bělohorská, Bytový dům Studánka v Brně. Jistě jste získali i nějaká ocenění... Ano, v roce 2011 jsme za stavbu naší vlastní administrativní budovy získali 3. místo v kategorii Stavba Jihomoravského kraje. Jaké chystáte novinky pro nejbližší období? Vienna Point Brno CTP Spielberk Office Park V oblasti výroby a montáže hliníkových konstrukcí se chceme zaměřit na výrobu blokových fasád. Je to trend, který je teď na velkých fasádách velice žádán a my jsme je v naší nabídce doposud neměli. K těmto dodávkám je potřeba určitý parametr výrobního zařízení, což je také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli naše výrobní prostory rozšířit. Máme podepsánu zakázku na blokovou fasádu v Brně za zhruba 55 miliónů korun a hala, na které bychom ji měli realizovat, by měla být v srpnu hotová. Finišujeme proto s dostavbou našich výrobních hal v Chrlicích, abychom zde od září mohli výrobu těchto blokových fasád spustit. Očekáváme, že zájem o ně bude velký, a že v této oblasti bychom se mohli velice dobře uplatnit. Co byste nám řekl o vašich developerských projektech? CTP Černovické terasy - objekty D3, D4 a E1 Bytový dům Kollárova, Jihlava ho vlastnictví. Následovat bude projekt v Brně - Bystrci a také projekt na břehu Jedovnického rybníka. Tady se již ale nebude jednat pouze o výstavbu bytů, součástí těchto komplexů by měly být i komerční prostory, bazén, whirlpool, masáže atd. Myslíme si, že v Brně by klientela pro taková zařízení mohla být, co se týče věku i finančních možností, dosti vysoká. Uvidíme, jak se tyto prvotní projekty budou vyvíjet a pak se rozhodneme, co dál. Podle fotografií ve vaši kanceláři usuzuji, že jste také partnerem hokejistů KOMETY. To je pravda. Ve firmě je spousta fanoušků hokeje a v Brně byl po hokeji velký hlad. My již čtvrtým rokem patříme mezi hlavní sponzory Komety Brno. Letos dosáhla takřka nemožného a nám i všem Brňanům udělala velkou radost. Neangažujeme se ale pouze ve sportu. V oblasti kultury podporujeme Brněnské městské divadlo a staráme se i o vyžití našich zaměstnanců. Každoročně pořádáme podzimní setká- Máme za to, že česká populace stárne a stát se o důchodce nijak zvlášť nestará. Vydali jsme se proto cestou výstavby domů pro seniory a jsme slavnostně otevřeli první takový projekt v Šakvicích. Jedná se zde o 47 bytových jednotek pro seniory a tyto byty jsou prodávány do osobníní v rámci firmy a pro letošek plánujeme vyjížďku na kolech do jižních Čech. V zimě pak lyžařské aktivity v rakouských Alpách. Při těchto neformálních akcích se mají možnost naši zaměstnanci lépe poznat a myslíme si, že se jimi utužují vzájemné vztahy v kolektivu i vztah k firmě jako takové. A nějaké krédo na závěr? Již v začátcích jsme pro naši činnost vymysleli motto: VAŠÍ VIZI DÁME ROZMĚR. Toto motto stále platí. Pokud k nám přijde investor se svým záměrem, snažíme se mu pomoci jej rozvinout a realizovat tak, aby byl maximálně spokojen. Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí. Ing. Miroslav Bindač PS BRNO, s. r. o. Vídeňská 153/119b, Brno, tel.: , fax: , 9

10 VYKOUPEJTE SE V NAŠEM BETONU ZAPA UMÍ I BAZÉNY A TOBOGÁNY Ležet si ve vířivce, vyhřívat se na sluníčku, na jazyku válet vínečko, děti z dohledu a nejspíš se jen tak nevrátí. Rajské představy nejednoho pracovního odpoledne každého z nás. Jenže o takové dovolené si dosud mohla většina nechat jenom zdát. Na jižní Moravě jsou však teď k naplnění těchto představ takřka ideální podmínky. V samotném srdci Pálavy vyrostl na březích přehrady Nové Mlýny supermoderní bazénový komplex, pokřtěný na základě návrhů veřejnosti Aqualand Moravia. Přímo do vířivky vás možná se sklenicí vína nepustí, od vinných sklípků je to ale doslova, co by kamenem dohodil, a přehršel tobogánů a dalších atrakcí jen tak neomrzí nejen vaše děti, ale možná koneckonců i vás samotné. Žádný letní víkend tedy už zaručeně nebudete chtít strávit jinak. 10 PROJEKT V ČESKU NEVÍDANÝ Ke krásám jednoho z nejpoetičtějších krajů u nás tak v loňském roce přibyla další atrakce, tentokrát však trochu jiného rázu. A jak její provozovatelé sebevědomě prohlašují, jedná se o nejmodernější zábavní centrum v České republice. Možná se ptáte, co na něm může být tak unikátní, když krom nějakého toho bazénu, tobogánu a možná ještě sauny dnes aquapark už těžko něčím překvapí. Na Moravě se o to přesto pokusili. Tobogánů a skluzavek je tu proto rovnou dvacet o celkové délce skoro dvou kilometrů, z toho dva z nich jsou u nás úplnou novinkou, dále dvanáct bazénů, z nichž v některých se můžete ponořit do geotermální vody z místního léčivého zdroje, spíše pro mladší návštěvníky je zde také řada skákadel, sítí, bublinkovačů, dětský koutek, samozřejmostí je také wellness zóna a lázně, dvěma restauracemi a čtyřmi bary výčet stále nekončí. To vše vyrostlo poblíž obce Pasohlávky v až překvapivě krátkém čase. Realizace tohoto ambiciózního projektu, která započala v březnu roku 2012, zabrala pod taktovkou brněnské společnosti ŽS REAL a. s. zhruba jenom rok a půl a již v létě loňského roku mohla vodu bazénů zčeřit rozpálená chodidla prvních návštěvníků. ZAPA NEMOHLA CHYBĚT Představíte-li si útroby aquaparku, teď ovšem nemáme na mysli dámské šatny, pánové, nebude asi takovým překvapením, že vše spočívá na základech z betonu. A to byla hozená rukavice pro ZAPU, už jenom proto, že jejím krédem je dělat lidem radost. A co může být k naplnění tohoto cíle lepší než zábavní centrum. ZAPA nakonec prošla několikakolovým výběrovým řízením, při kterém prokázala svou způsobilost, letité zkušenosti a možnost vytvořit ideální podmínky, a stala se výhradním dodavatelem betonu pro připravovaný projekt. Svým vítězstvím však zároveň přijala opravdovou výzvu. Koneckonců se jednalo o jednu z jejích největších zakázek na území Moravy za poslední léta. V průběhu jednoho roku, během kterého proběhla většina betonáží, celá stavba spolykala kolem m 3 betonu. O jeho dodávky se přitom postarala puntíkatá betonárna v Pohořelicích, které občas musela přispěchat na pomoc také její sestřička z Dolních Dunajovic. V Pohořelicích se tak začalo betonovat, a betonovalo se hodně, po provozní době, o víkendech i svátcích, až do konce roku 2012 v podstatě každý den. Nebylo by tak možná velkým překvapením, kdyby při otevírání aquaparku byla mezi

11 prvními zájemci u vchodu do odpočinkové zóny výprava lidí s teprve zasychajícím betonem na pracovních kalhotách. JAK TO FUNGUJE V MRAVENIŠTI Není těžké si domyslet, že postavit supermoderní aquapark, navíc v tak krátkém čase, není jen tak a že si na staveništi každý nemůže dělat, co a jak se mu zrovna hodí. Dokonalá organizace byla i v tomto případě alfou a omegou výsledného úspěchu. Na místě proto musel být přítomen technolog, který kontroloval nejen dokonalost složení betonových směsí, ale koordinoval také spolupráci se zhotovitelem i plynulost dodávek betonu. Jak už tomu tak bývá, na veškeré projektové změny či případné komplikace, kterým se v případě takto rozsáhlé stavby v podstatě nedá vyhnout, se muselo reagovat pod časovým tlakem, aby nevznikaly zbytečné prostoje či chyby. Na místě se navíc pohybovalo hned několik pracovních čet, nespočet autodomíchávačů a čerpadel a nasazeno bylo také šest věžových jeřábů, pomocí kterých byl ukládán prostřednictvím badií beton a ostatní materiál, takže i veškerá logistika byla větším oříškem než u jiných staveb. Betonáže přitom nijak neulehčilo ani počasí, neboť letní tropické teploty nehrozí jenom úpalem srdnatým betonářům, ale nejsou příliš příznivé ani z hlediska tuhnutí a tvrdnutí betonu. Při míchání betonových směsí s vysokým obsahem cementu, které musely vyhovovat speciálním požadavkům na pevnostní třídu betonu či dalším přáním zhotovitele, tak bylo také s tímto nutné počítat. ZAPA ale tohle umí a žádným komplikacím jednoduše nedala šanci. KDYŽ SE STAVÍ BAZÉN Náročnost však nebyla dána jen velikostí zakázky a s ní spojeným časovým vytížením. Po základových konstrukcích a běžných nosných prvcích přišly na řadu betonáže sice menšího rozsahu, zato o poznání obtížnější z hlediska receptur dodávaného betonu i technologií jeho ukládání. Co každého asi hned napadne, takový dobře udělaný bazén by měl v první řadě udržet vodu. To si žádalo použití nepropustných samozhutnitelných betonových směsí a na řadu přišly i speciální krystalizační chemické přísady, které zajistily skutečně maximální vodotěsnost konstrukcí. Značná část žádaného betonu měla zase splňovat vysoké požadavky na jeho tzv. pohledovost, což se logicky týká betonových ploch, které zůstaly záměrně odhaleny. Výsledek tedy musel vyhovět i určitým estetickým kritériím. ZAPA proto pro tuto stavbu musela vyrukovat se svými nejlepšími materiály. V pohořelické betonárně je však výroba plně automatizovaná, takže přesné dodržení výrobních technologií i zpětná kontrola namíchaných receptur nepředstavovala žádný problém. Svou výzvu tak ZAPA i tentokrát splnila a dokázala, že důvěra v její služby byla skutečně opráv- něná. Účastí na tomto náročném projektu přitom pomohla svým způsobem napsat i jednu z kapitol v dějinách naší země. Aqualand Moravia totiž stojí v místě bývalých římských lázní, nejstaršího lázeňského objektu na území ČR, a k jejich odkazu se také hrdě hlásí, ať už se jedná o maskoty, tematické programy či Forum Romanum, byť tento název zde neoznačuje nejrušnější místo ve městě, ale naopak relaxační wellness areál. Je tedy jenom prozaické, že i beton byl materiálem starověkým Římanům dobře známým. Minimálně v tomto ohledu tak historická autenticita zůstává bezesporu zachována. Římané novou, o poznání rozdílnou verzi svých původních lázní již bohužel neocení. Jejich požitkářský odkaz však mj. i díky ZAPĚ žije dál a nyní je jenom na návštěvnících, aby mu vdechli život. Centrální dispečink Čechy - betonárna Kačerov, ul. Ke Garážím, Praha 4, tel.: , fax: , Centrální dispečink Morava - betonárna Hulín, Záhlinická 1284, Hulín, tel.: , fax: , 11

12 VÍTKOVICE POWER ENGINEERING sestavily pro společnost WESTINGHOUSE STRUKTURÁLNÍ MODUL DO JADERNÝCH ELEKTRÁREN Transport CA20 z předmontážní plochy Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (VPE), člen VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, je historickým nositelem strategických engineeringových oborů, z nichž většina už pod značkou VÍTKOVICE překročila stoletou hranici. Výrobní program společnosti je rozčleněn do pěti oborů, které představují engineering pro energetiku, chemii a petrochemii, výrobu a montáž ocelových konstrukcí, úpravny surovin a výrobky ekologického strojírenství. Výroba ocelových konstrukcí v rámci VPE probíhá ve dvou střediscích, v Ostravě a v HARDu Jeseník. Tradice výroby ocelových konstrukcí je ve VÍTKOVICÍCH delší než 150 let. Za tuto dobu zde bylo vyrobeno mnoho ocelových konstrukcí pro stavby mostů, výrobních hal, hangárů a stadionů, těžních velkostrojů nebo objektů pro energetiku. Umisťování modulu CA01 do Containment Vessel Celý CA20, 970 t, výška 20 m Submodul CA20_05 Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, člen skupiny VÍTKOVI- CE MACHINERY GROUP, sestavila pro Westinghouse Electric Company část submodulu CA20_05, který je součástí většího modulu CA20, který tvoří objekt, ve kterém se později bude manipulovat s vyhořelým a novým jaderným palivem. Díky tomu patří tento objekt do tzv. jaderného ostrova, tedy části elektrárny, která podléhá nejpřísnějším nárokům na bezpečnost. Konstrukční modul CA20, který tvoří část elektrárny, kde se ukládá palivo, se skládá ze 72 submodulů a jeho hmotnost přesahuje tun. Samotný zkušební kus váží necelých osm tun a byl dokončen v březnu Výroba musela proběhnout dle amerických norem a standardů AWS a z materiálu podle amerických norem a imperiálních jednotek (tj. palce, stopy apod.). Materiál pro zkušební kus byl importován z USA, protože jej v tak malém množství nebylo možné v Evropě sehnat. Jedná se o tzv. sendvičovou konstrukci, která by byla v konečné fázi spřažená s betonem. Ocelová konstrukce by měla jednak funkci nosnou a jednak by během výstavby tvořila bednění pro beton. Konstrukce má sendvičový charakter. Je tvořena dvojicí protilehlých ½ palce tlustých plechů, které jsou od sebe vzdáleny cca 750 mm a jsou opatřeny trny v rastru mm a systémem výztuh. Vzhledem k relativně malé tloušťce plechu a množství přivařených trnů se výrobce musel vypořádat s deformacemi vzniklými po svařování. Nároky na přesnost byly ještě umocněny přísnými tolerance- 12

13 mi. Kromě trnů a výztuh obsahují moduly také poměrně velký počet betonářské výztuže, která je s nosnými plechy spojena pomocí tzv. lentonů (mechanických spojek betonářské výztuže s kónickým závitem). Lentony i betonářská výztuž jsou také z amerického materiálu v imperiálních jednotkách. Díky získaným zkušenostem je uplatnění modulu možné na všech projektech AP1000 nejen v České republice, ale v celé Evropě, severní Africe a na Středním východě. VITKOVICE POWER ENGINEERING jsou jediným výrobcem ocelových konstrukcí v Evropě, který má se strukturálními moduly AP1000 zkušenost, což poskytuje náskok před ostatními společnostmi nejen pro případnou dostavbu Jaderné elektrárny Temelín (pozn. výběrové řízení bylo společností ČEZ zatím zrušeno), ale i pro jiné připravované projekty AP1000. V současné době se uvažuje o projektu AP1000 například v Bulharsku, Polsku a ve Spojeném království. Společnost Westinghouse Electric Com pany potvrdila objednávku společ - nosti VÍTKOVICE POWER ENGI NEERING na výrobu zkušebního kusu jednoho z kritických modulů jaderné elektrárny AP1000 v červnu roku Uvedená objednávka navázala na dodatek z ledna 2013 k tehdy již rok existujícímu Memorandu o porozumění se společnostmi Vítkovice, Vítkovice Heavy Machinery, Vítkovice Power Engineering a Hutní montáže. Podle podmínek dohody se tyto firmy patřící do VÍTKOVICE MACHINERY GROUP připojily k týmu nabízejícímu temelínský projekt AP1000 jako potenciální výrobci klíčových konstrukčních a mechanických modulů, v případě úspěchu společnosti Westinghouse v tendru na dostavbu JE Temelín. Westinghouse vlastní licence v mnoha zemích a ostravská strojírenská skupina má šanci vstoupit do dodavatelského řetězce pro celosvětový prodej. Vítkovice mají zájem podílet se na všech projektech jaderných elektráren jak v Evropě, tak mimo Evropu. Úspěšnou realizací submodulu si Vítkovice ověřily nové technologické možnosti na světovém nukleárním trhu. Ing. David Vrána vedoucí projektu ocelové konstrukce VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Ruská 1142/30, Ostrava - Vítkovice, tel.: , 13

14 Největší sochařské dílo posledních let je z betonu Architektonické betony v posledních letech získávají na oblibě nejen u architektonických ateliérů, ale i na straně samotných investorů. Můžeme se o tom přesvědčit mimo jiné na nové realizaci stavby Nového divadla Plzeň. Jsou zde použity pohledové betony včetně bublinkové jižní fasády divadelní budovy s hlavním vchodem, kterou autor projektu, architekt Vladimír Kružík z ateliéru HELIKA, nazývá jednou z největších soch posledních let. 14 Foto: Jiří Žihlo Detail betonové bublinkové opony na jižní fasádě divadelní budovy. Beton a umění Doslova uměleckým dílem je jižní fasáda divadelní budovy s hlavním vstupem pro diváky, provedená z betonu EASYCRETE s čtyřicítkou nepravidelných otvorů, bublin, která představuje pomyslnou divadelní oponu. Ta se nad příchozího mírně naklání v negativním úhlu 11,2, a tak jej opticky zve ke vstupu do prostor divadla. Jde určitě o největší sochařské dílo poslední doby, říká s trochou nadsázky architekt Vladimír Kružík z ateliéru HELIKA a dodává: Jako se dříve odlévaly sochy z bronzu, moderní umění nabízí sochy betonové. A má pravdu, tento originální výrazový prvek objektu totiž vznikl dle jeho požadavku jako jediný kus o rozměrech 21,8 m x 13,8 m x 0,6 m bez jediné pracovní spáry. Celkem 100 m 3 samozhutnitelného betonu EASYCRETE bylo do nosníkového bednění Vario postupně nalito skrz 29 ks plnicích otvorů. Jednotlivé oválné bubliny v počtu 40 kusů byly v bednění vyvázány ze sololitu, hustá výztuž o váze 30 tun prochází mezi jednotlivými otvory. Příprava pro vy- Foto: Jiří Žihlo lévání trvala přibližně 50 dní, samotné plnění pak zabralo 43 hodin a probíhalo nepřetržitě. Dosažení vysoké pohledové kvality betonu pozitivně ovlivnilo použití samozhutnitelných betonů, tedy betonů nevyžadujících hutnění během Z bočního pohledu je patrný sklon betonové opony s negativním úhlem 11,2. zpracování, schopných téci působením vlastní tíhy a vyplnit dokonale bednění a docílit dokonalého zhutnění i v místech hustého vyztužení. Výraznou jižní fasádu opticky doplňuje plastika připomínající oblázek nebo vajíčko, odlitá rovněž z pohledového betonu, jež je těžištěm vnitřního atria mezi budovami. Tato plastika, stejně jako bublinková opona, krásně vyniknou na pozadí fasády z červeného betonu. Beton má neomezené možnosti využití Beton je materiál neomezených možností. Může mít libovolný tvar i barvu, jak také potvrzuje plzeňská realizace. Jediným omezením je tedy lidská představivost, což dává architektům nekonečný prostor pro originální ztvárnění navrhovaných objektů. Beton v sobě odráží otisk každé minuty, hodiny a dne, ale také aktuálního počasí nebo přítomných lidí, proto je tak různorodý a vždy originální, ale zároveň působí neuvěřitelně pevně a stabilně, popisuje důvod volby hlavního stavebního materiálu na realizaci stavby nového divadla v Plzni Akad. arch. Vladimír Kružík. Dodavatelem veškerého transportbetonu na monolitické konstrukce a podlahy pro stavbu Nového divadla Plzeň byla společnost TBG Plzeň Transportbeton, člen skupiny Českomoravský beton. Nové divadlo Plzeň je jednou z nejzajímavějších současných realizací, kde se uplatnily nové technologie výroby transportbetonu v podobě využití samozhutnitelného betonu Easycrete na realizaci betonové opony a také barevných betonů Colorcrete na realizaci červené fasády divadla. Svým významem a náročnou technickou realizací jej lze přirovnat například ke stavbě betonových kopulí planetária a virtuária Techmania Science Center v areálu průmyslového závodu ŠKODA v Plzni. I pro tuto stavbu kopulí dodávala betony plzeňská betonárna, zmiňuje Ing. Roman Pánek, zástupce společnosti TBG Plzeň Transportbeton, s. r. o. Potvrzuje se, že architektonické betony se dnes uplatňují na růz-

15 Foto: Jiří Žihlo Světlo v kombinaci s bublinkovou oponou a prosklenou fasádou vytváří zajímavé efekty. Foto: Jiří Žihlo Jde určitě o největší sochařské dílo poslední doby, říká s trochou nadsázky architekt Vladimír Kružík z ateliéru HELIKA. ných typech monolitických konstrukcí. Na vnějších i vnitřních stěnách, sloupech, schodech nebo třeba podlahách, jak jsme se mohli také přesvědčit u zmíněných realizacích. Pro toto řešení betonových konstrukcí má skupina Českomoravský beton v nabídce lehce zpracovatelný beton EASYCRETE dle ČSN EN Složení betonu je navrženo s ohledem na jednoduché zpracování a dobrou zatékavost betonové směsi, takže beton vyplní záhyby konstrukce do všech detailů. Při výrobě je věnována velká pozornost výběru nejlepších složek betonu s ohledem na pohledovou kvalitu a barevnou stálost. Klíčem k naplnění vize architekta je nutná úzká spolupráce všech zúčastněných stran zadavatele, architekta, výrobce betonu a realizační firmy. Každá konstrukce klade na beton jiné nároky, před betonáží je s ohledem na to vhodná konzultace s technologem a následné vytvoření optimální receptury betonové směsi a ideálního způsobu betonáže. Aby byl výsledný povrch pohledové konstrukce perfektní, je třeba předem specifikovat požadavky kladené na beton. Českomoravský beton, a. s. Beroun 660, Beroun tel.: fax: Foto: Jiří Žihlo Nové divadlo Plzeň je jednou z nejzajímavějších současných realizací, kde se uplatnily nové technologie. Mimo jiné také v oblasti transportbetonu, který dodávala společnost TBG Plzeň Transportbeton, s. r. o., člen skupiny Českomoravský beton. 15

16 VODNÍ CESTY, ČESKÁ ZAKLETÁ PRINCEZNA Nedostatečné povědomí o strategickém projektu Dunaj-Odra-Labe Kdo může za to, že se dosud nerealizuje nejvýznamnější projekt České republiky, koridor DOL? Od malička posloucháme pohádky a v nich jako jeden muž držíme palce princi při získávání ruky krásné a pracovité Popelky. Fandíme princi i Popelce a jsme rádi, když se konečně domluví. I vodní hospodářství má svoji Popelku, která čeká na svého prince. Čeká, čeká více než 100 let. Jak dlouho ještě bude čekat, než Popelka najde svého ženicha k radosti (a užitku) celé české společnosti? Odpověď je jednodušší, než jsme si sami ochotni připustit. Bude čekat tak dlouho, dokud princi a Popelce v jejich snažení nebudou fandit všichni diváci a posluchači. Jezové klapky, dolní a horní vrata plavební komory České Vrbné. Klapky jsou hydraulicky ovládané. Jsou dvě a každá z nich je dlouhá 22,5 m, široká 4,6 m a váží každá přes 28 t. Dolní desková jednokřídlá vrata s přímým prázdněním mají rozměry 11,2 m x 6 m a hmotnosti 20 t. Horní klapková vrata 4,1 m x 6 m a hmotnosti 9,5 t. 16 Máme latentní neschopnost vytvořit celospolečenskou poptávku po realizaci navýsost strategického projektu v ČR a máme tak za jeho neuskutečnění a odkládání největší díl odpovědnosti. Hledáme hrdinu, který to za nás udělá. Náš princ však nemá svůj fanklub. Za současných podmínek po něm chceme nemožný úkol. Chceme, aby získal svoji vytouženou lásku veřejnému mínění a publiku navzdory. Ale co víc, lid tento příběh nezajímá, nesleduje ho s očima na šťopkách, je jim lhostejný stejně tak, jako jim byl fuk uplynulých sto let. Chudák princ se snadno stává terčem nepřejícníků a v očích našince z něj snadno udělají lumpa, podvodníka, nepřítele lidu, v lepším případě jen snílka nebo blázna. Náš národ českých bratří umí vytvořit dostatečně husté křoví a manipulantů se najde vždycky dost. Chudák náš princ, zahyne, sotva se přiblíží první překážce. Co chybí? V naší komunitě chybí osvěta, apoštolové, věrozvěsti, jako byli Cyril a Metoděj. Lidé, kteří by nové křesťanství byli ochotni srozumitelně, vlídně a trvale hlásat dnešním bezvěrcům (a také být ochotni za to trpět). V mediální záplavě informací, dezinformací a lží to nezvládne dvanáct apoštolů, ale apoštolů bude muset být víc, odhaduji to na Potom nemusíme čekat staletí, než se toto křesťanství bude učit ve školách a než se vystaví a vysvětí nové kostely. Kdo bude takovým věrozvěstem, poslem šíření nové víry? Kdo bude tím, který dokáže přesvědčit publikum, že vodní cestou on sám, jeho obec či město získá stabilitu, jistotu, příjem, práci, stálý zdroj vody, zlepší si bonitu svoji půdy, vzroste cena jeho nemovitostí a obec bude lépe chráněna před povodní? Který apoštol si vezme na svá bedra to, že děti školou povinné budou znát pojem plavební komora a zdymadlo stejně dobře jako pojem letiště či zastávka vlaku nebo autobusu? Kdo zajistí, že mapa ČR ve školních učebnicích bude mít zakreslenu plánovanou trasu koridoru DOL? Jak je možné, že ani po 113 letech veřejnost neví, že již zákonem Františka Josefa I. byla schválena výstavba průplavu Dunaj-Odra-Labe? A že se nic neděje, když tento zákon dosud není naplněn? Projekt, který může zajistit naši prosperitu tisíckrát lépe než 10 montoven další automobilky, je tiše obcházen a potlačován. Nic proti automobilkám, jen si myslím, růst HDP lze podpořit i jinak, než rychlejším běháním trasy 100 m na čas. To vědí i čínští investoři, kteří se o investice do tohoto projektu zajímají. Že se o podporu projektu má starat někdo jiný a ne my sami? Znáte slogan podnikatele Tomáše Bati? Ten zní: Mysli globálně, jednej lokálně. Necháváme se vmanipulovat do obranné pozice. Je to tak pohodlné. Již jsme si zvykli očekávat

17 Dolní a horní vrata plavební komory Hněvkovice jsou hydraulicky ovládaná. Horní jednokřídlá desková vrata mají šířku 6 metrů a výšku 10,5 metrů a hmotnost 25 tun. Dolní podjezdná stavidlová vrata jsou o rozměrech 6,8 x 10,7 metrů a váze bezmála 35 tun jsou zavěšena na dvou Gallových řetězech a spouštěna do hloubky téměř 21 metrů. útok a pak jej vtipně a za pomoci dokonalých technických výpočtů a simulací odrazit a slavně zvítězit. Je to vždy smutné a Pyrrhovo vítězství. Čekáme, namísto toho, abychom jako ti apoštolové šířili ve svém okolí novou víru. Začít musíme každý u sebe a následně rozšiřovat okruh svého vlivu a své působnosti. Nejprve směrem do vzdělání a osvěty lidí. Jen tak můžeme směřovat k cíli. Trvale, vlídně a se selským rozumem v hrsti. Někteří naši politici nás odbývají tím, že existuje neviditelná ruka trhu. Další nás úspěšně vmanipulovali porovnávat vodní cestu s dalšími způsoby dopravy (silnice, železnice, vzduch), jakoby vodní cesty sloužily jen dopravě. A každý přece dobře ví, říkají, že nejvíc potřebujeme opravit rozbité silnice a rozšířit metro v Praze, že?! Pravda je taková, že vodní cesta není jen cesta. Můžete využít železnou kolejnici k zavlažování? Můžete zodpovědně prohlásit, že bydlení u dálnice je zdravé a že je to správná adresa? Znamená více silnic a více železnic řešení budoucího nedostatku vody a podzemní vody zvláště? A co tzv. ochránci přírody? Jaké nové pravdy nám budou hlásat, až se za třicet let naplní předpovědi jejich kolegů klimatologů o tom, že se v důsledku klimatických změn v ČR rozšiřují oblasti sucha a vodního deficitu? Už se to netýká jenom Znojemska a Břeclavska. Z toho nicnedělání či spí- še aktivní blokace přijímání účinných preventivní opatření jde až strach. Počínání nejradikálnějších ochránců by mělo být posuzováno jako trestný čin. Nejlepší doba vykopat studnu byla před třiceti lety. Druhá nejlepší doba je teď, říká staré čínské přísloví. Trhem vodních cest není nic jiného, než kvalita života a život jako takový. Nedají se s ničím srovnat. Vodní cesty jsou v prvé řadě voda. A voda je energie, surovina, prostředí, živel a div světa. Na rozdíl od výše zmíněných dopravních módů je vodní cesta živý organismus. Nemůže tak být srovnávána a degradována na úroveň jakýchkoli a pouhých cest. Máme malé štěstí, že se úsilím Ředitelství vodních cest dokázala oživit a následně prodloužit trasa Baťova kanálu a nyní se realizuje projekt Dokončení splavnění Vltavy do Českých Budějovic. Tyto dva projekty by měly po svém dokončení veřejnosti otevřít oči a pomoci našim novým apoštolům. Naše firma Strojírny Podzimek u toho byla a radujeme se z nově vytvořeného prostředí podél horního toku Vltavy. Vodní cesty jsou v módě i ve světě. O zajímavých zahraničních projektech se dočtete více v některém z příštích čísel. Jiří Kotrba, výkonný ředitel společnosti Strojírny Podzimek Plavební komora Hluboká a sportovní přístav Hluboká. Zatímco sportovní přístav je právě ve výstavbě a Strojírny Podzimek sem dodávají pouze zdvižný mostek o hmotnosti cca 15 tun do přístaviště, zdvihatelný na dvou hydraulických válcích, pak plavební komora byla zprovozněna v létě roku Strojírny Podzimek, s. r. o. Čenkovská Třešť tel.: fax:

18 Finální vrstva podlahy by měla vždy splňovat několik základních požadavků a to i s ohledem na to, kde bude realizována. Je to předně moderní a estetický vzhled, trvanlivost a odolnost podlahy, její snadná údržba a v neposlední řadě by měla splňovat veškeré bezpečnostní požadavky jako je například protiskluznost. Všechny tyto parametry by pak měly být splněny za přijatelných nákladů na realizaci. Nové technologie přinášejí stále více možností, jak zrealizovat finální nášlapnou vrstvu podlah s optimálními vlastnostmi a za nízkou cenu. DURAMO podlahy, které mají vysokou pevnost a odolnost a snadno se udržují Správný výběr typu finální vrstvy podlahy Při výběru povrchové úpravy je důležité znát nejen druh zatížení, jemuž bude odolávat, ale také způsob a četnost prováděné údržby a v neposlední řadě zohlednění působících vlivů. Je vhodné zvážit, zda bude podlaha zatížena vlhkostí (sklepy), jak bude osvícena (obchodní prostory), nebo jaká bude úroveň znečištění (autoservis). Skloubením těchto základních požadavků by měla vyplynout jasná specifika materiálu vhodného pro danou plochu. Pro jaké zatížení podlahu dimenzovat? Na podlahu bude působit určitý druh zatížení a provozu statické (skladovací regály), dynamické (manipulace s předměty, rázy strojů) nebo valivé (vozíky, vozidla) a to je potřeba vzít v úvahu. Jinde ideální dlažba nemusí být nejvhodnější pro pojezd vozíků nebo manipulaci s břemeny. Ve vlhkém sklepě také nebude nejspolehlivějším řešením povrchový nátěr, stejně jako v prostorech vystaveným obrusu. Typ finální povrchové úpravy by měl být volen tak, aby byla maximálně omezena možnost poškození a následný vznik závad. Je nutné myslet i na údržbu Podlahy v technických a výrobních prostorách jsou vystaveny různé formě údržby. Při volbě finální úpravy podlahy je vhodné přihlédnout také k tomuto faktoru. Jinou povrchovou úpravu budeme volit pro mechanické čištění a jinou pro intenzivní mokré čištění. Finální samonivelační stěrky DURAMO Jednou z velmi efektivních možností realizace technických a velmi odolných podlah je použití finálních cementových samonivelačních stěrek. Lze říci, že tyto stěrky dokážou svými vlastnostmi velmi úspěšně a spolehlivě nahradit betonové pancéřové povrchy se vsypy. Oproti vsypovým podlahám je možno finální samonivelační stěrky aplikovat dodatečně na stávající podklady cementové a anhydritové potěry, nebo staré betonové podklady bez výrazného navýšení tloušťky podlahové skladby. Výhody finálních samonivelačních stěrek: paroprodyšnost umožňuje spolehlivou realizaci na podkladech s nedostatečnou ochranou proti vlhkosti, povrch beze spár usnadňuje pojezd vozíků, údržbu a čištění, vysoká odolnost vůči obrusu otěruvzdornost, tepelná roztažnost je stejná jako u podkladní cementové nebo anhydritové vrstvy, 18

19 rychle a snadno dosažitelný rovný povrch na velkých plochách, možnost barvení zvyšuje estetickou úroveň podlahy, minimální technologické omezení při provádění. Impregnace pro samonive lační stěrky Při vystavení působení tekutin nebo vyššímu znečištění je možné samonivelační stěrky ošetřit speciální impregnací. Oproti nátěrům nevytváří impregnace pouze povrchovou ochrannou vrstvu, ale pronikají do ošetřovaného materiálu. Takto ošetřená stěrka je nenasákavá a snadno se udržuje i v případě těžkého namáhání nebo opotřebení povrchu provozem. Podlahy opatřené finálními samonivelačními stěrkami jsou jedním z nejefektivnějších způsobů realizace podlah v technických místnostech, garážích, chodbách, sklepech, výrobních, skladovacích a výstavních halách apod. Broušené a leštěné betonové podlahy DURAMO Je všeobecně známo, že čím je skladba podlahy jednodušší, tím menší je riziko pochybení při provádění a vzniku poruch. Jedničkou v tomto ohledu jsou betonové podlahy bez nutnosti jakékoliv další nášlapné vrstvy. Známe je také pod názvem teraco. Betonové podlahy DURAMO jsou však monolitické a kompaktní v celém průřezu s povrchovou úpravou broušením, nebo leštěním. Takto upravená podlaha je nejen velmi pevná a odolná, ale také přináší působivý estetický dojem. Rozsah použití leštěných či broušených betonových podlah je velmi široký od průmyslových, výstavních či obchodních prostorů až po moderní interiéry obytných domů. Výhody leštěných a broušených betonů: vysoká mechanická odolnost, odpadají problémy s prováděním nášlapných vrstev, velmi efektivní ve spojení s podlahovým topením, snadná údržba, široký rozsah použití, nevšední a nadčasový vzhled, možnost barevného pigmentování. Tyto technologie nám ukazují, že podlahy mohou být realizovány velmi jednoduše a přesto účelně a esteticky. Podlahy DURAMO dodává: CEMEX Czech republic, s.r.o., PODLAHOVÉ VSYPY DURAMO V HODY le tûn ch a brou en ch betonû Vysoká mechanická odolnost Odpadají problémy s prováděním nášlapných vrstev Velmi efektivní ve spojení s podlahovým topením Snadná údržba Široký rozsah použití Nevšední a nadčasový vzhled Možnost barevného pigmentování DURAMO jsou suché vsypové směsi určené vytvoření vysoce odolného povrchu na betonových podlahách, které omezují sprašnost betonových povrchu, vykazují vysokou odolnost vůči obrusu i mechanickému poškození a zároveň usnadňují čistění a údržbu. P ÍKLADY pouïití Sklady a logistická centra Průmyslové haly Výrobní provozy Obchodní objekty Výstavní prostory Zásobovací rampy Letištní prostory Parkoviště a jiné CEMEX Czech Republic, s.r.o. I Siemensova 2716/2, Praha 5 Kontakty I Telefon: I I 19

20 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY BETONOVÁ DLAŽBA DOKONALE IMITUJÍCÍ DŘEVO Dřevo imitace dub JE K NEROZEZNÁNÍ OD PRAVÉHO PRKNA Vzhled dřeva je velmi příjemný pro oči a jen těžko lze najít zahradu či interiér, kam by dřevo vyloženě nepasovalo. I když je dřevo výborným stavebním materiálem, který nalezne široké uplatnění v rámci oboru stavebnictví, existuje celá řada možných aplikací, u kterých by bylo vhodnější použít jiný materiál, např. beton. TECHNOLOGIE VÝROBY LINIE DŘEVA SCHODŮ A PALISÁD Technologii výroby produktu Linie dřeva nám přiblížil hlavní technolog firmy DITON pan Radim Vlček. Produkt Linie dřeva je vyráběn speciální technologií litého betonu. Tato technologie, u níž je patrný vysoký podíl Otázku, jak dosáhnout po staletí oblíbeného přírodního vzhledu dřeva ve spojení s bezkonkurenčními vlastnostmi betonu, vyřešili odborníci z firem DITON (výrobce a dodavatel betonových produktů venkovní architektury) a Remei (výrobce a dodavatel barev a chemických přísad pro průmyslové zpracovatele betonových směsí), kterým se podařilo vyvinout betonový produkt s názvem Linie dřeva, jež dřevo dokonale imituje. Schody 20 ruční práce a lidského umu, přináší až neuvěřitelně vyhlížející výsledek, který je k nerozeznání od skutečných dřevěných prken! Vývojem tohoto produktu jsme se za přispění firmy Remei zabývali velmi dlouho, poněvadž jsme chtěli docílit finálního efektu, který se co nejvíce přiblíží přírodě, stejně jako se nám to povedlo u výrobků STONE,

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

INVESTORSKÉ 6/2014. www.tvstav.cz VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

INVESTORSKÉ 6/2014. www.tvstav.cz VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI. www.tvstav.cz STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. TÉMA: VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY INVESTORSKÉ 6/2014 1814-2014 200 let celosvětově 1994-2014 20 let v ČR... více na str. 6 VYBÍRÁME Z OBSAHU:

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 obsah str. 4 5 str. 10 13 str. 14 15 str. 16 17 str. 20 21 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2012. ročník 9 vychází 2x ročně, toto číslo vychází 25. 5. 2012 vydavatel: Lafarge

Více

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu 4 5 Realizace Nový bytový dům Sacre Coeur 6-8 Reportáž Bytový dům pro náročné Sacre Cour v Praze 9 Služby Balené zboží a jeho distribuce 10-11 Novinky

Více

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne Open Mine č. 1 2013 Magazín společnosti New World Resources interview Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne technologie Doly na Karvinsku propojilo pod zemí unikátní důlní dílo téma Moravskoslezský

Více

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 3 / lidé a stavby Jsou příležitosti, které se neopakují 4 / obsah

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 Zpravodaj 2 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Vývoj a inovace - Výstupy z činnosti Útvaru technického

Více

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi zdravotnictví 2 Dostavba Temelína? Rozhodnou předčasné volby 9 Systém výběru mýta: Na odměnách

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

LiaporNews speciál: sportovní stavby

LiaporNews speciál: sportovní stavby liapornews 2_2008 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky LiaporNews speciál: sportovní stavby Toto číslo Liapornewsu je zaměřeno především na realizaci sportovních staveb. Fotbalový stadion Slavie

Více

Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO

Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO 1/2010 ÚVODEM Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět oslovil prostřednictvím našeho časopisu,

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 27/2008 ročník 11 Téma: Kvalitní okna a dveře Malé koupelny Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 23. 29. září 2008 Dům a byt, výstaviště Černá louka Ostrava 16. 19. října 2008 SHOP

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY PARTNER FIREMNÍ 2/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY > 4: Zblízka: Jak nemít problémy s inspektorátem práce > 6: Mediátoři: Vyhrát mohou

Více

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 Strojírenský speciál MSV 2014 MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 56. mezinárodní strojírenský veletrh 9. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů MSV 2014 IMT 2014 MSV 2014

Více

STŘECHY. dnes. 14. ročník úspěšně zahájen. Nenechte si ujít Dnes od 13 hodin proběhne v Hale 3 sál č. 4 otevřená plocha, křest knihy a autogramiáda

STŘECHY. dnes. 14. ročník úspěšně zahájen. Nenechte si ujít Dnes od 13 hodin proběhne v Hale 3 sál č. 4 otevřená plocha, křest knihy a autogramiáda zdarma čtvrtek 9. únor 2012 STŘECHY PVA EXPO PRAHA LETŇANY dnes Vážení vystavovatelé, Vážení hosté. Po měsících příprav veletrhu, který se koná pro nás v novém prostředí, v areálu PVA EXPO Letňany, nastal

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Červen / Číslo 2 Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží

Více

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2012 28 Kč 1 EUR Sandvik nabízí lepší parametry vrtání Japonsko opět startuje jaderné reaktory Jak na leasing elektromobilů? Jízda na plný plyn

Více