INVESTORSKÉ 5/ TÉMA: BETON, KONSTRUKCE VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTORSKÉ 5/2014. www.tvstav.cz TÉMA: BETON, KONSTRUKCE VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI."

Transkript

1 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. INVESTORSKÉ 5/2014 TÉMA: BETON, KONSTRUKCE Nejzajímavìjší stavbou z betonu letošního roku je NOVÉ DIVADLO PLZEÒ... více na str. 14 Foto: Jiøí Žihlo VYBÍRÁME Z OBSAHU: DURAMO PODLAHY, KTERÉ MAJÍ VYSOKOU PEVNOST A ODOLNOST A SNADNO SE UDRŽUJÍ STR. 18 BETONOVÁ DLAŽBA DOKONALE IMITUJÍCÍ DŘEVO JE K NEROZEZNÁNÍ OD PRAVÉHO PRKNA STR COSINUS SLIDE JOINT NOVÉ ŘEŠENÍ DILATACÍ V PRŮMYSLOVÝCH PODLAHÁCH STR. 24

2 I ve Vašem regionu jsme doma Nabízíme Vám výrobu, dodávku a čerpání betonových směsí prostřednictvím 17 betonáren v České republice. Poskytujeme vynikající kvalitu a vždy pro Vás zajistíme výhodnou cenu, stačí nás jen oslovit! Tel.: Více informací:

3 OBSAH 3-16 Malé monolity ušetøí èas i peníze TRANSBETON s. r. o. naplòuje své vize a cíle PS BRNO slaví 10 let od svého založení Vykoupejte se v našem betonu, ZAPA umí i bazény a tobogány VÍTKOVICE POWER ENGINEERING sestavily pro spoleènost WESTINGHOUSE strukturální modul do jaderných elektráren Nejvìtší sochaøské dílo posledních let je z betonu Vodní cesty, èeská zakletá princezna. Nedostateèné povìdomí o strategickém projektu Dunaj-Odra-Labe DURAMO podlahy, které mají vysokou pevnost a odolnost a snadno se udržují Betonová dlažba dokonale imitující døevo je k nerozeznání od pravého prkna Pražské betonpumpy èerpají beton na stavbì nejmodernìjšího laserového centra na svìtì COSINUS SLIDE joint nové øešení dilatací v prùmyslových podlahách DYWIDAG PREFA a. s. èlen skupiny CONSOLIS a její produkty pro dopravní a prùmyslové stavby mìní název a logo od poloviny roku Spoleènost Trans-servis zajišťuje plynulé dodávky cementu pøi modernizaci D Originální fasáda si žádá originální technické øešení pro Nové divadlo v Plzni Unikátní a rychlé øešení mostkù pøes brody a potùèky Výroba a montáž ocelových hal a konstrukcí ÈLENÌNÍ PODLE OBORÙ: 1. Materiály 1-11 Kovové 1-12 Døevìné 1-13 Pojiva, plniva 1-14 Hydroizolace, støešní krytiny 1-15 Tepelné a zvukové izolace 1-16 Sklo, sklenìné výrobky 1-17 Výplnì otvorù 1-18 Keramické zboží 1-19 Beton, betonové výrobky 1-20 Plasty, plastové výrobky 1-21 Stavební chemie, nátìrové hmoty 1-22 Kámen, výrobky z kamene 1-23 Zdicí materiály 1-24 Stavební dílce, konstrukce 1-25 Materiály ostatní, stavebniny 2. Strojní výroba pro stavebnictví 2-11 Stavební stroje a zaøízení 2-12 Dopravní stroje a zaøízení 2-13 Øemeslné stroje a nástroje 2-14 Lešení, bednìní, pažení 2-15 Mìøící pøístroje, geodetické práce 2-16 Zabezpeèovací technika 3. Stavební firmy 3-11 Dopravní a inženýrské stavby 3-12 Obèanská a bytová výstavba 3-13 Prùmyslové stavby 3-14 Speciální a modulové stavby 3-15 Stavební technologie a øemesla 3-16 Stavby na klíè 4. Doprovodná skupina 4-11 Pøíprava staveb, projektová èinnost 4-12 Odborné posudky, prùzkumy 4-13 Vybavení interiérù a exteriérù 4-14 Zdravotní a sanitární technika 4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace 4-16 Rozvody, kanalizace 4-17 Úpravy povrchù 4-18 Vybavení stavenišť 4-19 Elektroinstalace 4-20 Vodoinstalace 5. Navazující obory 5-11 Finanèní a investièní èinnost 5-12 Veletrhy a výstavy 5-13 Stavební sdružení, informaèní èinnost 5-14 Realitní èinnost 5-15 Výpoèetní a kanceláøská technika, software 5-16 Bezpeènost práce 5-17 Ekologie Pohledové betony získávají na oblibì Beton je materiálem, který díky jeho vlastnostem vyhledává stále širší okruh investorù, stavitelù i architektù. K základním z nich patøí vysoká pevnost v tlaku, s pomocí výztuže i v tahu, dlouhodobá trvanlivost a odolnost. Prvotní tekutý stav navíc umožòuje betonu pøizpùsobit se rozmanitým tvarùm konstrukce, což dovoluje naplno popustit uzdu fantazie architektùm pøi realizaci jejich návrhù. Beton je také veskrze pøírodní a zdravotnì nezávadný produkt, který vyniká v kombinaci s dalšími pøírodními materiály, jakými jsou døevo, sklo, kov èi keramika. Souèasné moderní betonáøské technologie, ať již jde o pøípravu betonu ve výpoèetní technikou øízených betonárnách, nejnovìjší chemické pøísady, které dokážou dát betonu zcela nové vlastnosti, jakými jsou napøíklad vodonepropustnost, vyšší odolnost proti mrazu èi naopak horku, lepší tekutost, zpracovatelnost nebo pomalejší nábìh tuhnutí, i pokrokové bednicí systémy, to vše umožòuje stavitelùm realizovat technicky nároènìjší a odvážnìjší konstrukce. K nim patøí i pohledové betony, které jsou dnes èasto aplikovány v interiérech i exteriérech budov. Nejlepším dùkazem tìchto slov je realizace obvodového pláštì Nového divadla v Plzni. Tam byly pro opláštìní novì použity tenké fasádní desky z probarveného betonu s názvem COLORCRETE. Doslova umìleckým dílem je jižní fasáda divadelní budovy s hlavním vstupem pro diváky, provedená z betonu s ètyøicítkou nepravidelných otvorù, bublin, která pøedstavuje pomyslnou divadelní oponu. Ivo Románek Stavební a investorské noviny Informaèní systémovì tøídìný èasopis pro stavebnictví a navazující obory. Vydává: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: šéfredaktor: Pøíjem inzerce a tiskových podkladù: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: e -mail: Obchodní zastoupení: (Praha), (Brno), (Ostrava) Ev. èíslo: MK ÈR E Zpùsoby šíøení: bezplatnì na sta vebních výstavách a veletrzích, investo rùm, pøedplatitelùm a inzerentùm, sítí spolupracovníkù v celé ÈR. -noviny-online Vychází mìsíènì ISSN Roèní pøedplatné je 580 Kè

4 Bazén v oboře v Žehušicích Patky pod osvětlovací stožáry fotbalového stadionu v Ústí nad Labem MALÉ MONOLITY UŠETŘÍ ČAS I PENÍZE Železobetonové monolitické konstrukce jsou v současné době využívány nejen u velkých staveb, ale stále častěji také u menších privátních zakázek. Využití této technologie má pro zákazníka mnoho výhod. Mezi hlavní patří vysoká únosnost, životnost, va riabilita tvaru, minimální nároky na čas zhotovení a nádherná textura klasického betonu, kterou lze využít i jako pohledový solitér domácnosti. Práce jsou obvykle prováděny celoročně s výjimkou zimního období, kdy teploty klesají pod bod mrazu. Škála malých monolitických konstrukcí, kterou je možné uplatnit v bytových domech, průmyslových objektech, bytové výstavbě a stavbách občanské vybavenosti, je velice široká. Výtahové šachty, základové desky, suterény, stropy, garáže, patky, sloupy, ploty, bazény a opěrné stěny, to je jen hrubý výčet možností, které tato technologie nabízí. Malým monolitickým stavbám se věnuje i společnost Skanska. Soustředíme se na menší projekty, u kterých jsme schopni pružně reagovat na přání zákazníka. Disponujeme vlastní kapacitou komodit, jako jsou např. beton, armatura, prefabrikáty, jeřáby, bednění a další, což nám umožňuje nabídnout vždy nejvýhodnější cenu a samozřejmě vynikající kvalitu, za kterou ručíme, říká Jiří Doležal, ředitel společnosti Skanska Transbeton, s. r. o. Mezi zajímavé projekty, které Skanska realizovala, patří např.: Bazén v oboře v Žehušicích (viz foto), Patky pod osvětlovací stožáry fotbalového stadionu v Ústí nad Labem (viz foto), Tribuna fotbalového stadionu v Ústí nad Labem, Bytový dům v Praze na Proseku (garáže a stropní konstrukce). Studenti navštívili betonárnu v Lipníku nad Bečvou Zajímavá čísla Skanska: Středoškoláci ze Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou navštívili pod dohledem odborníků tamní betonárnu. Skanska se SPŠS spolupracuje již 10 let. Exkurze přímo do provozů představují skvělou příležitost propojit teoretické znalosti s praxí. Strojník výroby stavebních hmot Oldřich Žeravík a vedoucí betonárny Josef Handl provedli 37 studentů celým provozem. Představili celý postup výroby a dodávky betonové směsi, od příjmu materiálu, přes výrobu, až po konečnou distribuci. Podělili se také o své osobní zkušenosti a ochotně odpovídali na všechny otázky. Líbilo se mi, že nás seznámili i s riziky, se kterými se na betonárně musí počítat. Zaujaly mě také kvalitativní zkoušky betonů před expedicí, například test sednutí kuželem nebo zkouška na obsah vzduchu v betonové směsi, říká Martin Jurásek, student třetího ročníku SPŠS. Poptávka po pracovnících ve stavebnictví opět roste a jejich odborné zaměření hraje důležitou roli. Skanska se školami spolupracuje dlouhodobě, potřebuje kvalifikované zaměstnance, a proto se je snaží 17 betonáren v České republice, 1 mobilní betonárna s výkonem až 110 m 3 /hod, 40 vlastních mixů zajišťujících dopravu betonových směsí, 1 mix PUMI s výložníkem 24 m, 9 čerpadel s výložníky od 24 m do 46 m, 1 soulodí zajišťující říční přepravu sypkých hmot, 1 přístav s prodejním terminálem kameniva (Vaňov), až 300 různých receptur betonových směsí (dle požadavku zákazníka), které navrhuje a ověřuje vlastní akreditovaná laboratoř s pracovišti v Letňanech a v Olomouci, cca 80 receptur ve výrobním nasazení, 3 zcela nové receptury: 1) beton C 30/37 XF3 z bílého cementu pro možnost výroby různých barevných odstínů plně probarveného betonu, 2) lehčený beton LC 35/38 D 1,6 pevnost 40 MPa, průsak do 10 mm, 3) lehčený beton LC 35/38 D 1,8 pevnost 50 MPa, průsak do 10 mm. oslovit již během studia. Spolupráce se společností Skanska si velmi vážíme. Naši učitelé se snaží žákům předávat to nejlepší, ale každé setkání s lidmi, kteří jsou přímo z oboru, je pro ně vítaným zpestřením. O exkurze mají každoročně velký zájem. Pravidelně navštěvují stavby nebo sledují práci v laboratořích, uvádí Vilém Zeiner, ředitel SPŠS. Obě varianty lehčeného betonu jsou určeny pro výrobu prefabrikovaných trafostanic, které jsou dopravovány nákladními automobily až do Ruska V loňském roce dodala Skanska Transbeton, s. r. o. betonové směsi a související služby například na tyto významné stavby: BD Čakovický park, Argentinská hvězda, Západní město, WERK ARÉNA Třinec, Rekonstrukce kanalizace Brno, Dálnice D8, úsek D 805 Lovosice Řehlovice. 4

5 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY Nestavíme jenom dálnice a byty, Skanska umí také malé monolity... Nezaměřujeme se pouze na velké stavby, jsme schopni nabídnout Vám realizaci malých železobetonových konstrukcí všech typů staveb od jakýchkoli základů, patek, či pasů pod stožáry, reklamní pylony, ploty přes základové desky rodinných domů, vilek, menších provozoven a obchodů až po realizaci monolitu rodinných domů, či veřejně prospěšných projektů občanské vybavenosti jako jsou školy a školky, nebo malá sportoviště. Skanska Tranbeton, s.r.o. Malé monolitické stavby Praha 9 - Letňany Jiří Pacovský (Čechy východ) Tel.: Pavel Černohorský (Čechy západ) Tel.: Jan Dokoupil (Morava) Tel.: Více informací: 5

6 TRANSBETON s. r. o. NAPLŇUJE SVÉ VIZE A CÍLE TRANSBETON s. r. o. dynamicky se rozvíjející organizace založená v roce 2000, vlastněná jediným českým vlastníkem a společně se svou sesterskou těžební společností ZEPIKO spol. s r. o. tvoří v regionech Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje koncernové uskupení zvané ZEPIKO GROUP. Předmětem jejího podnikání je výroba čerstvých betonů vč. jejich distribuce a obchodní činnosti. Tato společnost vznikla s pořízením první betonárny v Hustopečích, okres Břeclav. K dnešnímu dni vlastní 8 betonáren, a to ve městech Brno, Hustopeče, Mikulov, Znojmo, Skalice nad Svitavou, Přerov, z nichž aktuálně dvě nově zakoupené betonárny jsou ve městech Kroměříž a Holešov tímto dochází k naplnění dílčí části strategické expanze společnosti. Většina betonáren jsou moderní technologické celky, kterými společnost nahradila zakoupené původní zastaralé betonárny. Nejnovější modernizace probíhá v těchto dnech v areálu betonárny Mikulov, kde původní technologie SB 30 bude nahrazena horizontální betonárnou o výkonu 75 m 3 /hod. s plně automatickým celoročním provozem. Rekonstrukce CB vozovky dálnice D2 Profesionální úsilí společnosti TRANSBETON s. r. o. sklidilo své dlouho očekávané ovoce. Společnost vyhrála výběrové řízení na dodávky čerstvého betonu pro rekonstrukci cementobetonového krytu vozovky dálnice D2 a to v úseku 16,2 19,2 km vpravo. Cementobetonový kryt (CB) je kryt vozovky z nevyztuženého nebo vyztuženého betonu, pokládaný v jedné nebo dvou vrstvách. Dle skupiny krytu se přidává označení I, II nebo III, dle polohy se kryt dále označuje (H) horní a (S) spodní. Rekonstrukce stávajících a výstavba nových vozovek za použití cementobetonových krytů má oproti použití živičných materiálů značné množství výhod, ale i nějaké drobné nevýhody. Koncernová skupina ZEPIKO GROUP se na rekonstrukci dálnice D2 v úseku 16,2 19,2 km vpravo podílela následujícími činnostmi: 1. Ukládku vybouraných betonů z dálnice D2 o objemu tun zajistila společnost PÍSEK ŽAB- ČICE spol. s r. o., která provozuje skládku inertních odpadů v pískovně Žabčice jedná se o dceřinou firmu těžební a obchodní společnosti ZEPIKO spol. s r. o. 2. Výrobu čerstvého betonu CB I pro spodní a vrchní vrstvu zajistily betonárny Brno a Hustopeče. Beton CB I o konzistenci S1 byl zhotovitelem opravy dálnice D2 v tomto úseku přepravován nákladními automobily. Beton pro monolitické odvodňovací žlaby (tzv. carping) zajistila včetně dopravy vlastními domíchávači betonárna Brno. 1 Výhody (+): Nevýhody (-): několikanásobně vyšší životnost než asfaltové kryty lepší smykové vlastnosti netvoří se koleje od vyjíždění nižší energetická náročnost (vyrábí se z domácích vstupních materiálů) odolnější proti tangenciálním silám vysoká roznášecí schopnost vysoký stupeň automatizace a mechanizace výroby odolné vůči ropným látkám světlost (náklady na osvětlení až o 30 % nižší) dražší varianta ve srovnání se živičným materiálem nutnost dilatačních spár nákladné opravy nutno zajistit odolnost proti střídavým účinkům mrazu, vody a rozmrazovacím látkám zatížení možno připustit až po určité době je třeba dodržení přesnějšího technologického postupu Ukládce vybouraného betonu přecházely bourací práce. V rámci bourání byl nejprve původní cementobetonový kryt nasekán technologií označovanou neformálně gilotina (obr. 1) a následně naložen na nákladní vozidla a odvezen na skládku inertních odpadů do pískovny v Žabčicích. Po kompletním odvozu vybouraného původního betonu byl povrch dočištěn a lokálně dofrézován (obr. 2). Vlastní pokládka nových vrstev cementobetonového krytu pro rekonstrukci dálnice D2 byla prováděna v období od do a to z dvouvrstvého cementobetonového krytu s vymetaným

7 6 7 (vykartáčovaným) povrchem, která je sice technologicky a ekonomicky náročnější, nicméně z hlediska dlouhodobých užitných vlastností (životnost, hlučnost, komfort, bezpečnost jízdy aj.) ideální. Jako první byl zhotoven zkušební úsek z horní vrstvy s maximálním zrnem 8 mm (CB (H) I) na kterém byla ověřena zpracovatelnost a obsah vzduchu betonové směsi v místě ukládky a možnost následného kartáčování. Po úspěšném ověření byl tento úsek následně vybourán a se přistoupilo k vlastní pokládce cementobetonového krytu. CB kryt byl navržen jako dvouvrstvý a tudíž ukládán současně dvěma finišery současně v sériovém zapojení způsobem mokrý do mokrého. První finišer prováděl pokládku betonu CB I s maximálním zrnem 22 mm do spodní vrstvy, vyráběného na betonárně v Brně, druhý finišer prováděl pokládku betonu CB I s maximálním zrnem 8 mm do horní vrstvy, vyráběného na betonárně v Hustopečích (obr. 3, 4). Po uložení horní vrstvy byl povrch vozovky impregnován postřikem prodlužujícím tuhnutí cementového tmele (obr. 5). Následně (po cca 12 hodinách) byl tento povrch mechanicky vykartáčován do finální podoby (obr. 6) a impregnován parotěsným postřikem za účelem zamezení nadměrného odparu záměsové vody. Za účelem dosažení nejlepších užitných a technických vlastností vozovky bylo nutno dodržet zejména následující požadavky zhotovitele na jakost vyráběných betonů CB I: Obsah vzduchu v místě ukládky: - CB(S) min. 4,5 %, průměr min. 5 %, - CB(H) min. 5 %, průměr min. 5,5 %, konzistence v místě ukládky (CB(S) 30±15mm, CB(H) 60±10mm), doba zpracovatelnosti betonu maximálně 90 minut od namíchání, závazný výkon betonáren pro zásobování stavby (CB(S) min. 120 m 3 /hod CB(H) min. 30m 3 /hod). V rámci dokončovacích prací tělesa vozovky bylo zhotovitelem prováděno řezání podélných a příčných dilatačních spár a jejich tmelení. Nakonec bylo provedeno zhotovení monolitického odvodňovacího žlabu (metodou carping ), obr. 7. V současné době probíhají na tomto úseku poslední dokončovací práce (osazování svodidel, terénní úpravy a další). Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla ze strany zhotovitele díla žádná z dílčích dodávek označena jako nevyhovující pro uložení do dálničního tělesa, lze tuto velmi prestižní zakázku hodnotit jako dodavatelsky úspěšnou a to jak po stránce výrobní, logistické, tak i po stránce jakosti. Probarvený beton Na základě dlouhodobé zkušenosti společnosti TRANSBETON s. r. o. mj. i ve výrobě architektonických betonů, zejména pak tzv. probarvených betonů, se zákazníci stále častěji dotazují na čerstvé betony s příměsí barevného pigmentu. Architektonické ztvárnění betonových povrchů je možné jak v exteriéru, tak v interiéru a má se tím na mysli betonový povrch konstrukce bez dalších krycích vrstev, kterých může být téměř neomezené množství různých variací a barevných odstínů. Stále častější modifikací architektonického betonu je tzv. probarvený beton. Jedná se o betonovou směs, do které je přidáváno určité množství barevného pigmentu, který je buď původu organického, nebo anorganického společnost TRANSBETON s.r.o. používá výhradně pigmenty na anorganické bázi a to zejména z důvodu jejich lepší stálobarevnosti. Za účelem docílení kvalitního povrchu architektonického betonu je však nutné precizní dodržování technologické kázně při výrobě. Mezi další významné reference společnosti TRANS BETON s.r.o. v tomto roce patří architektonický beton pro stavby Campus Office Park III (COP) v Brně a Precheza Přerov parkovací plochy. V případě stavby COP se dle požadavků architekta realizovaly pohledové stěny výtahových šachet a sloupy v 1. a 2. PP z probarveného černého betonu. Po předložení vzorků s rozdílnými dávkami pigmentu investorovi a architektovi byl vybrán vzorek s označením B-50 (betonová směs s přídavkem 50 kg železité černi Fepren B 610), který byl následně použit při výstavbě (obr. 9). V případě stavby Precheza Přerov byla po konzultaci s objednatelem a zástupci dodavatele probarvujících pigmentů zvolena betonová směs s označením C 30/37 XF4 s přídavkem červeného pigmentu Fepren TP (15kg/m 3 ) - obr TRANSBETON s.r.o. Slovanské nám. 9, Brno, tel.:

8 Český technologický park Brno PS BRNO SLAVÍ 10 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ Společnost PS BRNO je známá především jako generální dodavatel v oboru pozemních a průmyslových staveb. K jejím specializacím patří ale také výroba a montáž ocelových konstrukcí, hliníkových výplní a fasád. Společnost vznikla v květnu roku 2004, a slaví tak právě v tomto období 10. výročí od svého založení. Navštívili jsme proto ředitele této společnosti, Ing. Jaroslava Hanáka, a požádali jej o rozhovor. Pane řediteli, jaké byly začátky společnosti a kam jste se za dobu svého působení na českém trhu posunuli? Jak již bylo řečeno, společnost PS BRNO se od svého počátku v roce 2004 specializuje především na generální dodávky staveb. Začínali jsme se 70 zaměstnanci a v prvním roce své činnosti jsme vytvořili obrat 287 milionů korun. Rozvoj společnosti plynule pokračoval až do roku 2008, kdy jsme evidovali již 150 zaměstnanců a vykázali obrat těsně pod 1 miliardou korun. V tomto roce jsme také přesunuli výrobu ocelových konstrukcí z pronájmu do nově postaveného vlastního výrobního areálu v Chrlicích u Brna. Tyto nové prostory umožnily rozvoj naší další specializace výroby a montáže hliníkových výplní a fasád. 8 Po nástupu ekonomické krize jsme se s obraty propadli asi na polovinu a byli jsme nuceni propustit kolem 10 % zaměstnanců. V posledních dvou letech se však náš obrat opět ustálil na 750 miliónech korun a došlo také k nárůstu zaměstnanců na počet 150. Letošní rok pro nás začal velice dobře a očekáváme další růst. Rozhodli jsme se proto rozšířit a rekonstruovat naše výrobní prostory, abychom byli schopni v oblastech výroby ocelových i hliníkových konstrukcí vyrábět vyšší objemy. Obě technologie jsou nyní na vzestupu a výrobní areál již na nové objemy zakázek nestačil. Budete se tedy více věnovat dodávkám těchto technologií nebo zůstávají vaší prioritou generální dodávky staveb? Naší prioritou rozhodně i nadále zůstanou generální dodávky staveb. Technologie výroby ocelových konstrukcí a výroby hliníkových výplní a fasád využíváme formou subdodávek na našich stavbách nebo formou přímých dodávek pro investory a stavební firmy. Na našem celkovém obratu se ale tyto činnosti podílejí %. Je ale pravdou, že naše středisko výroby a montáže hliníkových výplní a fasád patří v současnosti mezi 10 největších v ČR. Za jeden z dalších pilířů našich aktivit považujeme také realizace developerských projektů. Pro tento účel byla v roce 2008 založena sesterská společnost PS ESTATE, s. r. o. Vysvětlete nám, prosím, jak je možné, že se právě vám i v této nelehké době tak daří? Určitě to není zadarmo. Možná jsme měli trochu štěstí, ale říká se, že štěstí přeje připraveným. Ve své činnosti stojíme na více nohou, takže případné problémy jednoho segmentu jsme schopni nahradit druhým nebo třetím. Věnujeme se jednak realizacím přímých dodávek staveb pro investory, ale také vytváříme své vlastní developerské projekty, abychom udrželi výrobní kapacitu i zaměstnanost. Stavební trh je nyní v ČR v těžké situaci. Ceny stavebních prací a marže jsou velice nízké a většina společností je ráda, pokud docílí na stavbě kladnou nulu, aby alespoň vykryla provozní náklady a prostou reprodukci. Na to, aby se stavební firmy mohly začít opravdu rozvíjet a rozšiřovat, by bylo potřeba, aby marže alespoň trochu stouply. Dalším problémem jsou pak stále se měnící daňové sazby, takže nelze připravit nějakou rozumnou, dlouhodobou rozvahu. Pro každou stavební firmu je nesmírně důležité, aby alespoň v této oblasti konečně nastala stabilita. V tomto roce se Dostavba sídla společnosti PS BRNO, s. r. o. nám ale zdá, že již opravdu vidíme to světýlko v tunelu, o kterém se mluví již několik let. Zpracováváme stále více nabídek a i podepsaných zakázek již máme na toto období celkem dost. Výhled do konce roku proto vidíme mírně optimisticky. Jaká je působnost PS BRNO? Co se týče generálních dodávek staveb, je naším prvotním zájmem etablovat se především v rámci Jihomoravského kraje. Existují ale i investoři mimo náš kraj, se kterými spolupracujeme dlouhodobě, takže máme stavby třeba v Přelouči, v Severočeském kraji, v Plzni atd. Pro specializaci výroby a montáže ocelových a hliníkových konstrukcí expandujeme do celé republiky, protože kapacita naší výroby by pouze na jižní Moravě nebyla vykryta. Své aktivity máme také na Slovensku, kde nás zastupuje společnost PS SLOVAKIA.

9 Které stavby z vaší historie byste rád vyzdvihl? V oblasti generálních dodávek staveb se zaměřujeme především na stavby průmyslového charakteru, takže se většinou jedná o výrobní haly včetně logistických zázemí nebo administrativní budovy. Z posledně realizovaných staveb bych jmenoval právě tu v Přelouči pro SVOS Přelouč. Objem stavebních zakázek je 300 miliónů korun a výstavba zahrnuje výrobní prostory, školící centrum a administrativu. V loňském roce jsme v Brně předali 14patrovou administrativní budovu za zhruba 230 miliónů korun pro firmu VIENNA POINT. Pro brněnskou radnici jsme postavili školu v Žebětíně za 130 miliónů korun a pro městskou část Brno-střed stavíme bytový dům. Naším nosným programem jsou ale soukromí investoři. Z objemu našich stavebních zakázek dělá veřejný sektor maximálně do 15 %. V nedávné minulosti jsme spoustu práce provedli pro společnost CTP, což je jeden z největších developerů. Jako příklad bych uvedl dodávky hliníkových fasád a střešních plášťů pro logistické centrum Černovické terasy a Spielberk. V Turnově jsme stavěli výrobní halu včetně administrativní budovy pro švýcarskou firmu SFS. Velmi zajímavá byla výrobní hala s administrativní budovou pro společnost LIKOV v Kuřimi za cca 140 miliónů korun. Tato hala má plochu m 2 a hal takového rozsahu se v České republice příliš mnoho nestaví. Pro investory, kteří mají zájem o podobné projekty a chtějí vidět reference na vlastní oči, velice rádi zprostředkováváme prohlídky právě zde. Stavíme ale i menší objekty, jako třeba administrativní budovu pro firmu ZKL za 80 miliónů korun, kde jsme před nedávnem dokončili i výstavbu výrobní haly. Činní jsme i v oblasti supermarketů. Pro společnost LIDL jsme v České republice postavili asi 20 prodejen. Za dobu naší činnosti máme na svém kontě staveb opravdu hodně a jen v této době jich máme rozestavěno dalších patnáct. Uvedu alespoň některé: FEI Brno, Technologický park, POCLAIN, Bytový dům Bělohorská, Bytový dům Studánka v Brně. Jistě jste získali i nějaká ocenění... Ano, v roce 2011 jsme za stavbu naší vlastní administrativní budovy získali 3. místo v kategorii Stavba Jihomoravského kraje. Jaké chystáte novinky pro nejbližší období? Vienna Point Brno CTP Spielberk Office Park V oblasti výroby a montáže hliníkových konstrukcí se chceme zaměřit na výrobu blokových fasád. Je to trend, který je teď na velkých fasádách velice žádán a my jsme je v naší nabídce doposud neměli. K těmto dodávkám je potřeba určitý parametr výrobního zařízení, což je také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli naše výrobní prostory rozšířit. Máme podepsánu zakázku na blokovou fasádu v Brně za zhruba 55 miliónů korun a hala, na které bychom ji měli realizovat, by měla být v srpnu hotová. Finišujeme proto s dostavbou našich výrobních hal v Chrlicích, abychom zde od září mohli výrobu těchto blokových fasád spustit. Očekáváme, že zájem o ně bude velký, a že v této oblasti bychom se mohli velice dobře uplatnit. Co byste nám řekl o vašich developerských projektech? CTP Černovické terasy - objekty D3, D4 a E1 Bytový dům Kollárova, Jihlava ho vlastnictví. Následovat bude projekt v Brně - Bystrci a také projekt na břehu Jedovnického rybníka. Tady se již ale nebude jednat pouze o výstavbu bytů, součástí těchto komplexů by měly být i komerční prostory, bazén, whirlpool, masáže atd. Myslíme si, že v Brně by klientela pro taková zařízení mohla být, co se týče věku i finančních možností, dosti vysoká. Uvidíme, jak se tyto prvotní projekty budou vyvíjet a pak se rozhodneme, co dál. Podle fotografií ve vaši kanceláři usuzuji, že jste také partnerem hokejistů KOMETY. To je pravda. Ve firmě je spousta fanoušků hokeje a v Brně byl po hokeji velký hlad. My již čtvrtým rokem patříme mezi hlavní sponzory Komety Brno. Letos dosáhla takřka nemožného a nám i všem Brňanům udělala velkou radost. Neangažujeme se ale pouze ve sportu. V oblasti kultury podporujeme Brněnské městské divadlo a staráme se i o vyžití našich zaměstnanců. Každoročně pořádáme podzimní setká- Máme za to, že česká populace stárne a stát se o důchodce nijak zvlášť nestará. Vydali jsme se proto cestou výstavby domů pro seniory a jsme slavnostně otevřeli první takový projekt v Šakvicích. Jedná se zde o 47 bytových jednotek pro seniory a tyto byty jsou prodávány do osobníní v rámci firmy a pro letošek plánujeme vyjížďku na kolech do jižních Čech. V zimě pak lyžařské aktivity v rakouských Alpách. Při těchto neformálních akcích se mají možnost naši zaměstnanci lépe poznat a myslíme si, že se jimi utužují vzájemné vztahy v kolektivu i vztah k firmě jako takové. A nějaké krédo na závěr? Již v začátcích jsme pro naši činnost vymysleli motto: VAŠÍ VIZI DÁME ROZMĚR. Toto motto stále platí. Pokud k nám přijde investor se svým záměrem, snažíme se mu pomoci jej rozvinout a realizovat tak, aby byl maximálně spokojen. Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí. Ing. Miroslav Bindač PS BRNO, s. r. o. Vídeňská 153/119b, Brno, tel.: , fax: , 9

10 VYKOUPEJTE SE V NAŠEM BETONU ZAPA UMÍ I BAZÉNY A TOBOGÁNY Ležet si ve vířivce, vyhřívat se na sluníčku, na jazyku válet vínečko, děti z dohledu a nejspíš se jen tak nevrátí. Rajské představy nejednoho pracovního odpoledne každého z nás. Jenže o takové dovolené si dosud mohla většina nechat jenom zdát. Na jižní Moravě jsou však teď k naplnění těchto představ takřka ideální podmínky. V samotném srdci Pálavy vyrostl na březích přehrady Nové Mlýny supermoderní bazénový komplex, pokřtěný na základě návrhů veřejnosti Aqualand Moravia. Přímo do vířivky vás možná se sklenicí vína nepustí, od vinných sklípků je to ale doslova, co by kamenem dohodil, a přehršel tobogánů a dalších atrakcí jen tak neomrzí nejen vaše děti, ale možná koneckonců i vás samotné. Žádný letní víkend tedy už zaručeně nebudete chtít strávit jinak. 10 PROJEKT V ČESKU NEVÍDANÝ Ke krásám jednoho z nejpoetičtějších krajů u nás tak v loňském roce přibyla další atrakce, tentokrát však trochu jiného rázu. A jak její provozovatelé sebevědomě prohlašují, jedná se o nejmodernější zábavní centrum v České republice. Možná se ptáte, co na něm může být tak unikátní, když krom nějakého toho bazénu, tobogánu a možná ještě sauny dnes aquapark už těžko něčím překvapí. Na Moravě se o to přesto pokusili. Tobogánů a skluzavek je tu proto rovnou dvacet o celkové délce skoro dvou kilometrů, z toho dva z nich jsou u nás úplnou novinkou, dále dvanáct bazénů, z nichž v některých se můžete ponořit do geotermální vody z místního léčivého zdroje, spíše pro mladší návštěvníky je zde také řada skákadel, sítí, bublinkovačů, dětský koutek, samozřejmostí je také wellness zóna a lázně, dvěma restauracemi a čtyřmi bary výčet stále nekončí. To vše vyrostlo poblíž obce Pasohlávky v až překvapivě krátkém čase. Realizace tohoto ambiciózního projektu, která započala v březnu roku 2012, zabrala pod taktovkou brněnské společnosti ŽS REAL a. s. zhruba jenom rok a půl a již v létě loňského roku mohla vodu bazénů zčeřit rozpálená chodidla prvních návštěvníků. ZAPA NEMOHLA CHYBĚT Představíte-li si útroby aquaparku, teď ovšem nemáme na mysli dámské šatny, pánové, nebude asi takovým překvapením, že vše spočívá na základech z betonu. A to byla hozená rukavice pro ZAPU, už jenom proto, že jejím krédem je dělat lidem radost. A co může být k naplnění tohoto cíle lepší než zábavní centrum. ZAPA nakonec prošla několikakolovým výběrovým řízením, při kterém prokázala svou způsobilost, letité zkušenosti a možnost vytvořit ideální podmínky, a stala se výhradním dodavatelem betonu pro připravovaný projekt. Svým vítězstvím však zároveň přijala opravdovou výzvu. Koneckonců se jednalo o jednu z jejích největších zakázek na území Moravy za poslední léta. V průběhu jednoho roku, během kterého proběhla většina betonáží, celá stavba spolykala kolem m 3 betonu. O jeho dodávky se přitom postarala puntíkatá betonárna v Pohořelicích, které občas musela přispěchat na pomoc také její sestřička z Dolních Dunajovic. V Pohořelicích se tak začalo betonovat, a betonovalo se hodně, po provozní době, o víkendech i svátcích, až do konce roku 2012 v podstatě každý den. Nebylo by tak možná velkým překvapením, kdyby při otevírání aquaparku byla mezi

11 prvními zájemci u vchodu do odpočinkové zóny výprava lidí s teprve zasychajícím betonem na pracovních kalhotách. JAK TO FUNGUJE V MRAVENIŠTI Není těžké si domyslet, že postavit supermoderní aquapark, navíc v tak krátkém čase, není jen tak a že si na staveništi každý nemůže dělat, co a jak se mu zrovna hodí. Dokonalá organizace byla i v tomto případě alfou a omegou výsledného úspěchu. Na místě proto musel být přítomen technolog, který kontroloval nejen dokonalost složení betonových směsí, ale koordinoval také spolupráci se zhotovitelem i plynulost dodávek betonu. Jak už tomu tak bývá, na veškeré projektové změny či případné komplikace, kterým se v případě takto rozsáhlé stavby v podstatě nedá vyhnout, se muselo reagovat pod časovým tlakem, aby nevznikaly zbytečné prostoje či chyby. Na místě se navíc pohybovalo hned několik pracovních čet, nespočet autodomíchávačů a čerpadel a nasazeno bylo také šest věžových jeřábů, pomocí kterých byl ukládán prostřednictvím badií beton a ostatní materiál, takže i veškerá logistika byla větším oříškem než u jiných staveb. Betonáže přitom nijak neulehčilo ani počasí, neboť letní tropické teploty nehrozí jenom úpalem srdnatým betonářům, ale nejsou příliš příznivé ani z hlediska tuhnutí a tvrdnutí betonu. Při míchání betonových směsí s vysokým obsahem cementu, které musely vyhovovat speciálním požadavkům na pevnostní třídu betonu či dalším přáním zhotovitele, tak bylo také s tímto nutné počítat. ZAPA ale tohle umí a žádným komplikacím jednoduše nedala šanci. KDYŽ SE STAVÍ BAZÉN Náročnost však nebyla dána jen velikostí zakázky a s ní spojeným časovým vytížením. Po základových konstrukcích a běžných nosných prvcích přišly na řadu betonáže sice menšího rozsahu, zato o poznání obtížnější z hlediska receptur dodávaného betonu i technologií jeho ukládání. Co každého asi hned napadne, takový dobře udělaný bazén by měl v první řadě udržet vodu. To si žádalo použití nepropustných samozhutnitelných betonových směsí a na řadu přišly i speciální krystalizační chemické přísady, které zajistily skutečně maximální vodotěsnost konstrukcí. Značná část žádaného betonu měla zase splňovat vysoké požadavky na jeho tzv. pohledovost, což se logicky týká betonových ploch, které zůstaly záměrně odhaleny. Výsledek tedy musel vyhovět i určitým estetickým kritériím. ZAPA proto pro tuto stavbu musela vyrukovat se svými nejlepšími materiály. V pohořelické betonárně je však výroba plně automatizovaná, takže přesné dodržení výrobních technologií i zpětná kontrola namíchaných receptur nepředstavovala žádný problém. Svou výzvu tak ZAPA i tentokrát splnila a dokázala, že důvěra v její služby byla skutečně opráv- něná. Účastí na tomto náročném projektu přitom pomohla svým způsobem napsat i jednu z kapitol v dějinách naší země. Aqualand Moravia totiž stojí v místě bývalých římských lázní, nejstaršího lázeňského objektu na území ČR, a k jejich odkazu se také hrdě hlásí, ať už se jedná o maskoty, tematické programy či Forum Romanum, byť tento název zde neoznačuje nejrušnější místo ve městě, ale naopak relaxační wellness areál. Je tedy jenom prozaické, že i beton byl materiálem starověkým Římanům dobře známým. Minimálně v tomto ohledu tak historická autenticita zůstává bezesporu zachována. Římané novou, o poznání rozdílnou verzi svých původních lázní již bohužel neocení. Jejich požitkářský odkaz však mj. i díky ZAPĚ žije dál a nyní je jenom na návštěvnících, aby mu vdechli život. Centrální dispečink Čechy - betonárna Kačerov, ul. Ke Garážím, Praha 4, tel.: , fax: , Centrální dispečink Morava - betonárna Hulín, Záhlinická 1284, Hulín, tel.: , fax: , 11

12 VÍTKOVICE POWER ENGINEERING sestavily pro společnost WESTINGHOUSE STRUKTURÁLNÍ MODUL DO JADERNÝCH ELEKTRÁREN Transport CA20 z předmontážní plochy Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (VPE), člen VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, je historickým nositelem strategických engineeringových oborů, z nichž většina už pod značkou VÍTKOVICE překročila stoletou hranici. Výrobní program společnosti je rozčleněn do pěti oborů, které představují engineering pro energetiku, chemii a petrochemii, výrobu a montáž ocelových konstrukcí, úpravny surovin a výrobky ekologického strojírenství. Výroba ocelových konstrukcí v rámci VPE probíhá ve dvou střediscích, v Ostravě a v HARDu Jeseník. Tradice výroby ocelových konstrukcí je ve VÍTKOVICÍCH delší než 150 let. Za tuto dobu zde bylo vyrobeno mnoho ocelových konstrukcí pro stavby mostů, výrobních hal, hangárů a stadionů, těžních velkostrojů nebo objektů pro energetiku. Umisťování modulu CA01 do Containment Vessel Celý CA20, 970 t, výška 20 m Submodul CA20_05 Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, člen skupiny VÍTKOVI- CE MACHINERY GROUP, sestavila pro Westinghouse Electric Company část submodulu CA20_05, který je součástí většího modulu CA20, který tvoří objekt, ve kterém se později bude manipulovat s vyhořelým a novým jaderným palivem. Díky tomu patří tento objekt do tzv. jaderného ostrova, tedy části elektrárny, která podléhá nejpřísnějším nárokům na bezpečnost. Konstrukční modul CA20, který tvoří část elektrárny, kde se ukládá palivo, se skládá ze 72 submodulů a jeho hmotnost přesahuje tun. Samotný zkušební kus váží necelých osm tun a byl dokončen v březnu Výroba musela proběhnout dle amerických norem a standardů AWS a z materiálu podle amerických norem a imperiálních jednotek (tj. palce, stopy apod.). Materiál pro zkušební kus byl importován z USA, protože jej v tak malém množství nebylo možné v Evropě sehnat. Jedná se o tzv. sendvičovou konstrukci, která by byla v konečné fázi spřažená s betonem. Ocelová konstrukce by měla jednak funkci nosnou a jednak by během výstavby tvořila bednění pro beton. Konstrukce má sendvičový charakter. Je tvořena dvojicí protilehlých ½ palce tlustých plechů, které jsou od sebe vzdáleny cca 750 mm a jsou opatřeny trny v rastru mm a systémem výztuh. Vzhledem k relativně malé tloušťce plechu a množství přivařených trnů se výrobce musel vypořádat s deformacemi vzniklými po svařování. Nároky na přesnost byly ještě umocněny přísnými tolerance- 12

13 mi. Kromě trnů a výztuh obsahují moduly také poměrně velký počet betonářské výztuže, která je s nosnými plechy spojena pomocí tzv. lentonů (mechanických spojek betonářské výztuže s kónickým závitem). Lentony i betonářská výztuž jsou také z amerického materiálu v imperiálních jednotkách. Díky získaným zkušenostem je uplatnění modulu možné na všech projektech AP1000 nejen v České republice, ale v celé Evropě, severní Africe a na Středním východě. VITKOVICE POWER ENGINEERING jsou jediným výrobcem ocelových konstrukcí v Evropě, který má se strukturálními moduly AP1000 zkušenost, což poskytuje náskok před ostatními společnostmi nejen pro případnou dostavbu Jaderné elektrárny Temelín (pozn. výběrové řízení bylo společností ČEZ zatím zrušeno), ale i pro jiné připravované projekty AP1000. V současné době se uvažuje o projektu AP1000 například v Bulharsku, Polsku a ve Spojeném království. Společnost Westinghouse Electric Com pany potvrdila objednávku společ - nosti VÍTKOVICE POWER ENGI NEERING na výrobu zkušebního kusu jednoho z kritických modulů jaderné elektrárny AP1000 v červnu roku Uvedená objednávka navázala na dodatek z ledna 2013 k tehdy již rok existujícímu Memorandu o porozumění se společnostmi Vítkovice, Vítkovice Heavy Machinery, Vítkovice Power Engineering a Hutní montáže. Podle podmínek dohody se tyto firmy patřící do VÍTKOVICE MACHINERY GROUP připojily k týmu nabízejícímu temelínský projekt AP1000 jako potenciální výrobci klíčových konstrukčních a mechanických modulů, v případě úspěchu společnosti Westinghouse v tendru na dostavbu JE Temelín. Westinghouse vlastní licence v mnoha zemích a ostravská strojírenská skupina má šanci vstoupit do dodavatelského řetězce pro celosvětový prodej. Vítkovice mají zájem podílet se na všech projektech jaderných elektráren jak v Evropě, tak mimo Evropu. Úspěšnou realizací submodulu si Vítkovice ověřily nové technologické možnosti na světovém nukleárním trhu. Ing. David Vrána vedoucí projektu ocelové konstrukce VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Ruská 1142/30, Ostrava - Vítkovice, tel.: , 13

14 Největší sochařské dílo posledních let je z betonu Architektonické betony v posledních letech získávají na oblibě nejen u architektonických ateliérů, ale i na straně samotných investorů. Můžeme se o tom přesvědčit mimo jiné na nové realizaci stavby Nového divadla Plzeň. Jsou zde použity pohledové betony včetně bublinkové jižní fasády divadelní budovy s hlavním vchodem, kterou autor projektu, architekt Vladimír Kružík z ateliéru HELIKA, nazývá jednou z největších soch posledních let. 14 Foto: Jiří Žihlo Detail betonové bublinkové opony na jižní fasádě divadelní budovy. Beton a umění Doslova uměleckým dílem je jižní fasáda divadelní budovy s hlavním vstupem pro diváky, provedená z betonu EASYCRETE s čtyřicítkou nepravidelných otvorů, bublin, která představuje pomyslnou divadelní oponu. Ta se nad příchozího mírně naklání v negativním úhlu 11,2, a tak jej opticky zve ke vstupu do prostor divadla. Jde určitě o největší sochařské dílo poslední doby, říká s trochou nadsázky architekt Vladimír Kružík z ateliéru HELIKA a dodává: Jako se dříve odlévaly sochy z bronzu, moderní umění nabízí sochy betonové. A má pravdu, tento originální výrazový prvek objektu totiž vznikl dle jeho požadavku jako jediný kus o rozměrech 21,8 m x 13,8 m x 0,6 m bez jediné pracovní spáry. Celkem 100 m 3 samozhutnitelného betonu EASYCRETE bylo do nosníkového bednění Vario postupně nalito skrz 29 ks plnicích otvorů. Jednotlivé oválné bubliny v počtu 40 kusů byly v bednění vyvázány ze sololitu, hustá výztuž o váze 30 tun prochází mezi jednotlivými otvory. Příprava pro vy- Foto: Jiří Žihlo lévání trvala přibližně 50 dní, samotné plnění pak zabralo 43 hodin a probíhalo nepřetržitě. Dosažení vysoké pohledové kvality betonu pozitivně ovlivnilo použití samozhutnitelných betonů, tedy betonů nevyžadujících hutnění během Z bočního pohledu je patrný sklon betonové opony s negativním úhlem 11,2. zpracování, schopných téci působením vlastní tíhy a vyplnit dokonale bednění a docílit dokonalého zhutnění i v místech hustého vyztužení. Výraznou jižní fasádu opticky doplňuje plastika připomínající oblázek nebo vajíčko, odlitá rovněž z pohledového betonu, jež je těžištěm vnitřního atria mezi budovami. Tato plastika, stejně jako bublinková opona, krásně vyniknou na pozadí fasády z červeného betonu. Beton má neomezené možnosti využití Beton je materiál neomezených možností. Může mít libovolný tvar i barvu, jak také potvrzuje plzeňská realizace. Jediným omezením je tedy lidská představivost, což dává architektům nekonečný prostor pro originální ztvárnění navrhovaných objektů. Beton v sobě odráží otisk každé minuty, hodiny a dne, ale také aktuálního počasí nebo přítomných lidí, proto je tak různorodý a vždy originální, ale zároveň působí neuvěřitelně pevně a stabilně, popisuje důvod volby hlavního stavebního materiálu na realizaci stavby nového divadla v Plzni Akad. arch. Vladimír Kružík. Dodavatelem veškerého transportbetonu na monolitické konstrukce a podlahy pro stavbu Nového divadla Plzeň byla společnost TBG Plzeň Transportbeton, člen skupiny Českomoravský beton. Nové divadlo Plzeň je jednou z nejzajímavějších současných realizací, kde se uplatnily nové technologie výroby transportbetonu v podobě využití samozhutnitelného betonu Easycrete na realizaci betonové opony a také barevných betonů Colorcrete na realizaci červené fasády divadla. Svým významem a náročnou technickou realizací jej lze přirovnat například ke stavbě betonových kopulí planetária a virtuária Techmania Science Center v areálu průmyslového závodu ŠKODA v Plzni. I pro tuto stavbu kopulí dodávala betony plzeňská betonárna, zmiňuje Ing. Roman Pánek, zástupce společnosti TBG Plzeň Transportbeton, s. r. o. Potvrzuje se, že architektonické betony se dnes uplatňují na růz-

15 Foto: Jiří Žihlo Světlo v kombinaci s bublinkovou oponou a prosklenou fasádou vytváří zajímavé efekty. Foto: Jiří Žihlo Jde určitě o největší sochařské dílo poslední doby, říká s trochou nadsázky architekt Vladimír Kružík z ateliéru HELIKA. ných typech monolitických konstrukcí. Na vnějších i vnitřních stěnách, sloupech, schodech nebo třeba podlahách, jak jsme se mohli také přesvědčit u zmíněných realizacích. Pro toto řešení betonových konstrukcí má skupina Českomoravský beton v nabídce lehce zpracovatelný beton EASYCRETE dle ČSN EN Složení betonu je navrženo s ohledem na jednoduché zpracování a dobrou zatékavost betonové směsi, takže beton vyplní záhyby konstrukce do všech detailů. Při výrobě je věnována velká pozornost výběru nejlepších složek betonu s ohledem na pohledovou kvalitu a barevnou stálost. Klíčem k naplnění vize architekta je nutná úzká spolupráce všech zúčastněných stran zadavatele, architekta, výrobce betonu a realizační firmy. Každá konstrukce klade na beton jiné nároky, před betonáží je s ohledem na to vhodná konzultace s technologem a následné vytvoření optimální receptury betonové směsi a ideálního způsobu betonáže. Aby byl výsledný povrch pohledové konstrukce perfektní, je třeba předem specifikovat požadavky kladené na beton. Českomoravský beton, a. s. Beroun 660, Beroun tel.: fax: Foto: Jiří Žihlo Nové divadlo Plzeň je jednou z nejzajímavějších současných realizací, kde se uplatnily nové technologie. Mimo jiné také v oblasti transportbetonu, který dodávala společnost TBG Plzeň Transportbeton, s. r. o., člen skupiny Českomoravský beton. 15

16 VODNÍ CESTY, ČESKÁ ZAKLETÁ PRINCEZNA Nedostatečné povědomí o strategickém projektu Dunaj-Odra-Labe Kdo může za to, že se dosud nerealizuje nejvýznamnější projekt České republiky, koridor DOL? Od malička posloucháme pohádky a v nich jako jeden muž držíme palce princi při získávání ruky krásné a pracovité Popelky. Fandíme princi i Popelce a jsme rádi, když se konečně domluví. I vodní hospodářství má svoji Popelku, která čeká na svého prince. Čeká, čeká více než 100 let. Jak dlouho ještě bude čekat, než Popelka najde svého ženicha k radosti (a užitku) celé české společnosti? Odpověď je jednodušší, než jsme si sami ochotni připustit. Bude čekat tak dlouho, dokud princi a Popelce v jejich snažení nebudou fandit všichni diváci a posluchači. Jezové klapky, dolní a horní vrata plavební komory České Vrbné. Klapky jsou hydraulicky ovládané. Jsou dvě a každá z nich je dlouhá 22,5 m, široká 4,6 m a váží každá přes 28 t. Dolní desková jednokřídlá vrata s přímým prázdněním mají rozměry 11,2 m x 6 m a hmotnosti 20 t. Horní klapková vrata 4,1 m x 6 m a hmotnosti 9,5 t. 16 Máme latentní neschopnost vytvořit celospolečenskou poptávku po realizaci navýsost strategického projektu v ČR a máme tak za jeho neuskutečnění a odkládání největší díl odpovědnosti. Hledáme hrdinu, který to za nás udělá. Náš princ však nemá svůj fanklub. Za současných podmínek po něm chceme nemožný úkol. Chceme, aby získal svoji vytouženou lásku veřejnému mínění a publiku navzdory. Ale co víc, lid tento příběh nezajímá, nesleduje ho s očima na šťopkách, je jim lhostejný stejně tak, jako jim byl fuk uplynulých sto let. Chudák princ se snadno stává terčem nepřejícníků a v očích našince z něj snadno udělají lumpa, podvodníka, nepřítele lidu, v lepším případě jen snílka nebo blázna. Náš národ českých bratří umí vytvořit dostatečně husté křoví a manipulantů se najde vždycky dost. Chudák náš princ, zahyne, sotva se přiblíží první překážce. Co chybí? V naší komunitě chybí osvěta, apoštolové, věrozvěsti, jako byli Cyril a Metoděj. Lidé, kteří by nové křesťanství byli ochotni srozumitelně, vlídně a trvale hlásat dnešním bezvěrcům (a také být ochotni za to trpět). V mediální záplavě informací, dezinformací a lží to nezvládne dvanáct apoštolů, ale apoštolů bude muset být víc, odhaduji to na Potom nemusíme čekat staletí, než se toto křesťanství bude učit ve školách a než se vystaví a vysvětí nové kostely. Kdo bude takovým věrozvěstem, poslem šíření nové víry? Kdo bude tím, který dokáže přesvědčit publikum, že vodní cestou on sám, jeho obec či město získá stabilitu, jistotu, příjem, práci, stálý zdroj vody, zlepší si bonitu svoji půdy, vzroste cena jeho nemovitostí a obec bude lépe chráněna před povodní? Který apoštol si vezme na svá bedra to, že děti školou povinné budou znát pojem plavební komora a zdymadlo stejně dobře jako pojem letiště či zastávka vlaku nebo autobusu? Kdo zajistí, že mapa ČR ve školních učebnicích bude mít zakreslenu plánovanou trasu koridoru DOL? Jak je možné, že ani po 113 letech veřejnost neví, že již zákonem Františka Josefa I. byla schválena výstavba průplavu Dunaj-Odra-Labe? A že se nic neděje, když tento zákon dosud není naplněn? Projekt, který může zajistit naši prosperitu tisíckrát lépe než 10 montoven další automobilky, je tiše obcházen a potlačován. Nic proti automobilkám, jen si myslím, růst HDP lze podpořit i jinak, než rychlejším běháním trasy 100 m na čas. To vědí i čínští investoři, kteří se o investice do tohoto projektu zajímají. Že se o podporu projektu má starat někdo jiný a ne my sami? Znáte slogan podnikatele Tomáše Bati? Ten zní: Mysli globálně, jednej lokálně. Necháváme se vmanipulovat do obranné pozice. Je to tak pohodlné. Již jsme si zvykli očekávat

17 Dolní a horní vrata plavební komory Hněvkovice jsou hydraulicky ovládaná. Horní jednokřídlá desková vrata mají šířku 6 metrů a výšku 10,5 metrů a hmotnost 25 tun. Dolní podjezdná stavidlová vrata jsou o rozměrech 6,8 x 10,7 metrů a váze bezmála 35 tun jsou zavěšena na dvou Gallových řetězech a spouštěna do hloubky téměř 21 metrů. útok a pak jej vtipně a za pomoci dokonalých technických výpočtů a simulací odrazit a slavně zvítězit. Je to vždy smutné a Pyrrhovo vítězství. Čekáme, namísto toho, abychom jako ti apoštolové šířili ve svém okolí novou víru. Začít musíme každý u sebe a následně rozšiřovat okruh svého vlivu a své působnosti. Nejprve směrem do vzdělání a osvěty lidí. Jen tak můžeme směřovat k cíli. Trvale, vlídně a se selským rozumem v hrsti. Někteří naši politici nás odbývají tím, že existuje neviditelná ruka trhu. Další nás úspěšně vmanipulovali porovnávat vodní cestu s dalšími způsoby dopravy (silnice, železnice, vzduch), jakoby vodní cesty sloužily jen dopravě. A každý přece dobře ví, říkají, že nejvíc potřebujeme opravit rozbité silnice a rozšířit metro v Praze, že?! Pravda je taková, že vodní cesta není jen cesta. Můžete využít železnou kolejnici k zavlažování? Můžete zodpovědně prohlásit, že bydlení u dálnice je zdravé a že je to správná adresa? Znamená více silnic a více železnic řešení budoucího nedostatku vody a podzemní vody zvláště? A co tzv. ochránci přírody? Jaké nové pravdy nám budou hlásat, až se za třicet let naplní předpovědi jejich kolegů klimatologů o tom, že se v důsledku klimatických změn v ČR rozšiřují oblasti sucha a vodního deficitu? Už se to netýká jenom Znojemska a Břeclavska. Z toho nicnedělání či spí- še aktivní blokace přijímání účinných preventivní opatření jde až strach. Počínání nejradikálnějších ochránců by mělo být posuzováno jako trestný čin. Nejlepší doba vykopat studnu byla před třiceti lety. Druhá nejlepší doba je teď, říká staré čínské přísloví. Trhem vodních cest není nic jiného, než kvalita života a život jako takový. Nedají se s ničím srovnat. Vodní cesty jsou v prvé řadě voda. A voda je energie, surovina, prostředí, živel a div světa. Na rozdíl od výše zmíněných dopravních módů je vodní cesta živý organismus. Nemůže tak být srovnávána a degradována na úroveň jakýchkoli a pouhých cest. Máme malé štěstí, že se úsilím Ředitelství vodních cest dokázala oživit a následně prodloužit trasa Baťova kanálu a nyní se realizuje projekt Dokončení splavnění Vltavy do Českých Budějovic. Tyto dva projekty by měly po svém dokončení veřejnosti otevřít oči a pomoci našim novým apoštolům. Naše firma Strojírny Podzimek u toho byla a radujeme se z nově vytvořeného prostředí podél horního toku Vltavy. Vodní cesty jsou v módě i ve světě. O zajímavých zahraničních projektech se dočtete více v některém z příštích čísel. Jiří Kotrba, výkonný ředitel společnosti Strojírny Podzimek Plavební komora Hluboká a sportovní přístav Hluboká. Zatímco sportovní přístav je právě ve výstavbě a Strojírny Podzimek sem dodávají pouze zdvižný mostek o hmotnosti cca 15 tun do přístaviště, zdvihatelný na dvou hydraulických válcích, pak plavební komora byla zprovozněna v létě roku Strojírny Podzimek, s. r. o. Čenkovská Třešť tel.: fax:

18 Finální vrstva podlahy by měla vždy splňovat několik základních požadavků a to i s ohledem na to, kde bude realizována. Je to předně moderní a estetický vzhled, trvanlivost a odolnost podlahy, její snadná údržba a v neposlední řadě by měla splňovat veškeré bezpečnostní požadavky jako je například protiskluznost. Všechny tyto parametry by pak měly být splněny za přijatelných nákladů na realizaci. Nové technologie přinášejí stále více možností, jak zrealizovat finální nášlapnou vrstvu podlah s optimálními vlastnostmi a za nízkou cenu. DURAMO podlahy, které mají vysokou pevnost a odolnost a snadno se udržují Správný výběr typu finální vrstvy podlahy Při výběru povrchové úpravy je důležité znát nejen druh zatížení, jemuž bude odolávat, ale také způsob a četnost prováděné údržby a v neposlední řadě zohlednění působících vlivů. Je vhodné zvážit, zda bude podlaha zatížena vlhkostí (sklepy), jak bude osvícena (obchodní prostory), nebo jaká bude úroveň znečištění (autoservis). Skloubením těchto základních požadavků by měla vyplynout jasná specifika materiálu vhodného pro danou plochu. Pro jaké zatížení podlahu dimenzovat? Na podlahu bude působit určitý druh zatížení a provozu statické (skladovací regály), dynamické (manipulace s předměty, rázy strojů) nebo valivé (vozíky, vozidla) a to je potřeba vzít v úvahu. Jinde ideální dlažba nemusí být nejvhodnější pro pojezd vozíků nebo manipulaci s břemeny. Ve vlhkém sklepě také nebude nejspolehlivějším řešením povrchový nátěr, stejně jako v prostorech vystaveným obrusu. Typ finální povrchové úpravy by měl být volen tak, aby byla maximálně omezena možnost poškození a následný vznik závad. Je nutné myslet i na údržbu Podlahy v technických a výrobních prostorách jsou vystaveny různé formě údržby. Při volbě finální úpravy podlahy je vhodné přihlédnout také k tomuto faktoru. Jinou povrchovou úpravu budeme volit pro mechanické čištění a jinou pro intenzivní mokré čištění. Finální samonivelační stěrky DURAMO Jednou z velmi efektivních možností realizace technických a velmi odolných podlah je použití finálních cementových samonivelačních stěrek. Lze říci, že tyto stěrky dokážou svými vlastnostmi velmi úspěšně a spolehlivě nahradit betonové pancéřové povrchy se vsypy. Oproti vsypovým podlahám je možno finální samonivelační stěrky aplikovat dodatečně na stávající podklady cementové a anhydritové potěry, nebo staré betonové podklady bez výrazného navýšení tloušťky podlahové skladby. Výhody finálních samonivelačních stěrek: paroprodyšnost umožňuje spolehlivou realizaci na podkladech s nedostatečnou ochranou proti vlhkosti, povrch beze spár usnadňuje pojezd vozíků, údržbu a čištění, vysoká odolnost vůči obrusu otěruvzdornost, tepelná roztažnost je stejná jako u podkladní cementové nebo anhydritové vrstvy, 18

19 rychle a snadno dosažitelný rovný povrch na velkých plochách, možnost barvení zvyšuje estetickou úroveň podlahy, minimální technologické omezení při provádění. Impregnace pro samonive lační stěrky Při vystavení působení tekutin nebo vyššímu znečištění je možné samonivelační stěrky ošetřit speciální impregnací. Oproti nátěrům nevytváří impregnace pouze povrchovou ochrannou vrstvu, ale pronikají do ošetřovaného materiálu. Takto ošetřená stěrka je nenasákavá a snadno se udržuje i v případě těžkého namáhání nebo opotřebení povrchu provozem. Podlahy opatřené finálními samonivelačními stěrkami jsou jedním z nejefektivnějších způsobů realizace podlah v technických místnostech, garážích, chodbách, sklepech, výrobních, skladovacích a výstavních halách apod. Broušené a leštěné betonové podlahy DURAMO Je všeobecně známo, že čím je skladba podlahy jednodušší, tím menší je riziko pochybení při provádění a vzniku poruch. Jedničkou v tomto ohledu jsou betonové podlahy bez nutnosti jakékoliv další nášlapné vrstvy. Známe je také pod názvem teraco. Betonové podlahy DURAMO jsou však monolitické a kompaktní v celém průřezu s povrchovou úpravou broušením, nebo leštěním. Takto upravená podlaha je nejen velmi pevná a odolná, ale také přináší působivý estetický dojem. Rozsah použití leštěných či broušených betonových podlah je velmi široký od průmyslových, výstavních či obchodních prostorů až po moderní interiéry obytných domů. Výhody leštěných a broušených betonů: vysoká mechanická odolnost, odpadají problémy s prováděním nášlapných vrstev, velmi efektivní ve spojení s podlahovým topením, snadná údržba, široký rozsah použití, nevšední a nadčasový vzhled, možnost barevného pigmentování. Tyto technologie nám ukazují, že podlahy mohou být realizovány velmi jednoduše a přesto účelně a esteticky. Podlahy DURAMO dodává: CEMEX Czech republic, s.r.o., PODLAHOVÉ VSYPY DURAMO V HODY le tûn ch a brou en ch betonû Vysoká mechanická odolnost Odpadají problémy s prováděním nášlapných vrstev Velmi efektivní ve spojení s podlahovým topením Snadná údržba Široký rozsah použití Nevšední a nadčasový vzhled Možnost barevného pigmentování DURAMO jsou suché vsypové směsi určené vytvoření vysoce odolného povrchu na betonových podlahách, které omezují sprašnost betonových povrchu, vykazují vysokou odolnost vůči obrusu i mechanickému poškození a zároveň usnadňují čistění a údržbu. P ÍKLADY pouïití Sklady a logistická centra Průmyslové haly Výrobní provozy Obchodní objekty Výstavní prostory Zásobovací rampy Letištní prostory Parkoviště a jiné CEMEX Czech Republic, s.r.o. I Siemensova 2716/2, Praha 5 Kontakty I Telefon: I I 19

20 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY BETONOVÁ DLAŽBA DOKONALE IMITUJÍCÍ DŘEVO Dřevo imitace dub JE K NEROZEZNÁNÍ OD PRAVÉHO PRKNA Vzhled dřeva je velmi příjemný pro oči a jen těžko lze najít zahradu či interiér, kam by dřevo vyloženě nepasovalo. I když je dřevo výborným stavebním materiálem, který nalezne široké uplatnění v rámci oboru stavebnictví, existuje celá řada možných aplikací, u kterých by bylo vhodnější použít jiný materiál, např. beton. TECHNOLOGIE VÝROBY LINIE DŘEVA SCHODŮ A PALISÁD Technologii výroby produktu Linie dřeva nám přiblížil hlavní technolog firmy DITON pan Radim Vlček. Produkt Linie dřeva je vyráběn speciální technologií litého betonu. Tato technologie, u níž je patrný vysoký podíl Otázku, jak dosáhnout po staletí oblíbeného přírodního vzhledu dřeva ve spojení s bezkonkurenčními vlastnostmi betonu, vyřešili odborníci z firem DITON (výrobce a dodavatel betonových produktů venkovní architektury) a Remei (výrobce a dodavatel barev a chemických přísad pro průmyslové zpracovatele betonových směsí), kterým se podařilo vyvinout betonový produkt s názvem Linie dřeva, jež dřevo dokonale imituje. Schody 20 ruční práce a lidského umu, přináší až neuvěřitelně vyhlížející výsledek, který je k nerozeznání od skutečných dřevěných prken! Vývojem tohoto produktu jsme se za přispění firmy Remei zabývali velmi dlouho, poněvadž jsme chtěli docílit finálního efektu, který se co nejvíce přiblíží přírodě, stejně jako se nám to povedlo u výrobků STONE,

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton

Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton Srdcem každého planetária je kopule napodobující pomyslnou nebeskou klenbu. A podobné kopule se rozhodně se

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY UNI -DEKOR Uni-dekor 6, Uni-dekor 6 kraj, Uni-dekor 8 průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými

Více

CENÍK betonů,materiálů a dopravy

CENÍK betonů,materiálů a dopravy HOFMANN BETON s.r.o. Horní ul. telefon: 357 35 Chodov fax: 777 004 475 352 682 246 CENÍK betonů,materiálů a dopravy Uvedené ceny jsou za m 3 bez DPH S1 (vana) S2 (mix) S3 (čerpadlo) S1 (vana) S2 (mix)

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od 1.7.2015 PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od 1.7.2015 PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE TBG České Budějovice spol. s r.o. Planá č.p. 78 p. Boršov nad Vltavou PSČ 373 82 IČ: 25105761 DIČ: CZ25105761 Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 Společnost

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní železobetonové pažiny 4 Betonové výrobky pro výstavbu silnic 5 Betonové výrobky pro výstavbu kanalizace 7 Stavební prvky 8 Kontakt 9 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD Popis produktů: Výchozí surovinou pro výrobu dřevěného zahradního nábytku je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně upravené

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Aura Antverpy, Belgie POLYCON AURA real3d Základní informace Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Betonáž šetrná k přírodě: Vrtulník vynesl beton na nejvýše položené místo v České republice

Betonáž šetrná k přírodě: Vrtulník vynesl beton na nejvýše položené místo v České republice Betonáž šetrná k přírodě: Vrtulník vynesl beton na nejvýše položené místo v České republice Sněžka, nejvyšší hora České republiky, se může pyšnit dalším prvenstvím: Stala se nejvýše položeným místem, kam

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ 2 INTELIGENTNÍ BETONOVÉ BLOKY PRO MOBILNÍ STAVBY Quickbloc je jednoduchý a zvláště inteligentní stavebnicový systém. Pouze ze čtyř základních

Více

Petr Březina. stř edisko 04 JEŘÁBY

Petr Březina. stř edisko 04 JEŘÁBY Petr Březina stř edisko 04 JEŘÁBY Firma Petr Březina APB Plzeň vznikla v roce 1991 jako ryze česká soukromá společnost. Z původně malé firmy s jedinou Avií zabezpečující služby lokálního charakteru se

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

www.thermowood-furniture.eu

www.thermowood-furniture.eu K O L E K C E Z A H R A D N Í H O D Ř E V Ě N É H O N Á B Y T K U THERMOWOOD - Naprostá výjimečnost materiálu THERMOWOOD Ekologická výroba a balení výrobku Minimální životnost materiálu 30 let Vysoká variabilita

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300 ACO DRAIN Odvodňovací žlaby ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 1 V / 200 V / 300 - liniové odvodnění pro extrémní statické i dynamické namáhání - v třídách zatížení D400 a F900 dle ČSN EN 1433 - přímo určené

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Karlovy Vary s.r.o. Letiště Karlovy Vary s.r.o. ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 1) Název zakázky 2) Vymezení

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

www.dk1.cz Postavíme Vám domov

www.dk1.cz Postavíme Vám domov Postavíme Vám domov Dům za 24 hodin ohlédnutí zpět Celý záměr vznikl jako výzva a odpověď na rychlou realizaci u dřevostaveb. Chtěli jsme prokázat, že i zděnou stavbu z Ytongu lze realizovat rychle a kvalitně.

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více