INVESTORSKÉ 5/ TÉMA: BETON, KONSTRUKCE VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTORSKÉ 5/2014. www.tvstav.cz TÉMA: BETON, KONSTRUKCE VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI."

Transkript

1 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. INVESTORSKÉ 5/2014 TÉMA: BETON, KONSTRUKCE Nejzajímavìjší stavbou z betonu letošního roku je NOVÉ DIVADLO PLZEÒ... více na str. 14 Foto: Jiøí Žihlo VYBÍRÁME Z OBSAHU: DURAMO PODLAHY, KTERÉ MAJÍ VYSOKOU PEVNOST A ODOLNOST A SNADNO SE UDRŽUJÍ STR. 18 BETONOVÁ DLAŽBA DOKONALE IMITUJÍCÍ DŘEVO JE K NEROZEZNÁNÍ OD PRAVÉHO PRKNA STR COSINUS SLIDE JOINT NOVÉ ŘEŠENÍ DILATACÍ V PRŮMYSLOVÝCH PODLAHÁCH STR. 24

2 I ve Vašem regionu jsme doma Nabízíme Vám výrobu, dodávku a čerpání betonových směsí prostřednictvím 17 betonáren v České republice. Poskytujeme vynikající kvalitu a vždy pro Vás zajistíme výhodnou cenu, stačí nás jen oslovit! Tel.: Více informací:

3 OBSAH 3-16 Malé monolity ušetøí èas i peníze TRANSBETON s. r. o. naplòuje své vize a cíle PS BRNO slaví 10 let od svého založení Vykoupejte se v našem betonu, ZAPA umí i bazény a tobogány VÍTKOVICE POWER ENGINEERING sestavily pro spoleènost WESTINGHOUSE strukturální modul do jaderných elektráren Nejvìtší sochaøské dílo posledních let je z betonu Vodní cesty, èeská zakletá princezna. Nedostateèné povìdomí o strategickém projektu Dunaj-Odra-Labe DURAMO podlahy, které mají vysokou pevnost a odolnost a snadno se udržují Betonová dlažba dokonale imitující døevo je k nerozeznání od pravého prkna Pražské betonpumpy èerpají beton na stavbì nejmodernìjšího laserového centra na svìtì COSINUS SLIDE joint nové øešení dilatací v prùmyslových podlahách DYWIDAG PREFA a. s. èlen skupiny CONSOLIS a její produkty pro dopravní a prùmyslové stavby mìní název a logo od poloviny roku Spoleènost Trans-servis zajišťuje plynulé dodávky cementu pøi modernizaci D Originální fasáda si žádá originální technické øešení pro Nové divadlo v Plzni Unikátní a rychlé øešení mostkù pøes brody a potùèky Výroba a montáž ocelových hal a konstrukcí ÈLENÌNÍ PODLE OBORÙ: 1. Materiály 1-11 Kovové 1-12 Døevìné 1-13 Pojiva, plniva 1-14 Hydroizolace, støešní krytiny 1-15 Tepelné a zvukové izolace 1-16 Sklo, sklenìné výrobky 1-17 Výplnì otvorù 1-18 Keramické zboží 1-19 Beton, betonové výrobky 1-20 Plasty, plastové výrobky 1-21 Stavební chemie, nátìrové hmoty 1-22 Kámen, výrobky z kamene 1-23 Zdicí materiály 1-24 Stavební dílce, konstrukce 1-25 Materiály ostatní, stavebniny 2. Strojní výroba pro stavebnictví 2-11 Stavební stroje a zaøízení 2-12 Dopravní stroje a zaøízení 2-13 Øemeslné stroje a nástroje 2-14 Lešení, bednìní, pažení 2-15 Mìøící pøístroje, geodetické práce 2-16 Zabezpeèovací technika 3. Stavební firmy 3-11 Dopravní a inženýrské stavby 3-12 Obèanská a bytová výstavba 3-13 Prùmyslové stavby 3-14 Speciální a modulové stavby 3-15 Stavební technologie a øemesla 3-16 Stavby na klíè 4. Doprovodná skupina 4-11 Pøíprava staveb, projektová èinnost 4-12 Odborné posudky, prùzkumy 4-13 Vybavení interiérù a exteriérù 4-14 Zdravotní a sanitární technika 4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace 4-16 Rozvody, kanalizace 4-17 Úpravy povrchù 4-18 Vybavení stavenišť 4-19 Elektroinstalace 4-20 Vodoinstalace 5. Navazující obory 5-11 Finanèní a investièní èinnost 5-12 Veletrhy a výstavy 5-13 Stavební sdružení, informaèní èinnost 5-14 Realitní èinnost 5-15 Výpoèetní a kanceláøská technika, software 5-16 Bezpeènost práce 5-17 Ekologie Pohledové betony získávají na oblibì Beton je materiálem, který díky jeho vlastnostem vyhledává stále širší okruh investorù, stavitelù i architektù. K základním z nich patøí vysoká pevnost v tlaku, s pomocí výztuže i v tahu, dlouhodobá trvanlivost a odolnost. Prvotní tekutý stav navíc umožòuje betonu pøizpùsobit se rozmanitým tvarùm konstrukce, což dovoluje naplno popustit uzdu fantazie architektùm pøi realizaci jejich návrhù. Beton je také veskrze pøírodní a zdravotnì nezávadný produkt, který vyniká v kombinaci s dalšími pøírodními materiály, jakými jsou døevo, sklo, kov èi keramika. Souèasné moderní betonáøské technologie, ať již jde o pøípravu betonu ve výpoèetní technikou øízených betonárnách, nejnovìjší chemické pøísady, které dokážou dát betonu zcela nové vlastnosti, jakými jsou napøíklad vodonepropustnost, vyšší odolnost proti mrazu èi naopak horku, lepší tekutost, zpracovatelnost nebo pomalejší nábìh tuhnutí, i pokrokové bednicí systémy, to vše umožòuje stavitelùm realizovat technicky nároènìjší a odvážnìjší konstrukce. K nim patøí i pohledové betony, které jsou dnes èasto aplikovány v interiérech i exteriérech budov. Nejlepším dùkazem tìchto slov je realizace obvodového pláštì Nového divadla v Plzni. Tam byly pro opláštìní novì použity tenké fasádní desky z probarveného betonu s názvem COLORCRETE. Doslova umìleckým dílem je jižní fasáda divadelní budovy s hlavním vstupem pro diváky, provedená z betonu s ètyøicítkou nepravidelných otvorù, bublin, která pøedstavuje pomyslnou divadelní oponu. Ivo Románek Stavební a investorské noviny Informaèní systémovì tøídìný èasopis pro stavebnictví a navazující obory. Vydává: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: šéfredaktor: Pøíjem inzerce a tiskových podkladù: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: e -mail: Obchodní zastoupení: (Praha), (Brno), (Ostrava) Ev. èíslo: MK ÈR E Zpùsoby šíøení: bezplatnì na sta vebních výstavách a veletrzích, investo rùm, pøedplatitelùm a inzerentùm, sítí spolupracovníkù v celé ÈR. -noviny-online Vychází mìsíènì ISSN Roèní pøedplatné je 580 Kè

4 Bazén v oboře v Žehušicích Patky pod osvětlovací stožáry fotbalového stadionu v Ústí nad Labem MALÉ MONOLITY UŠETŘÍ ČAS I PENÍZE Železobetonové monolitické konstrukce jsou v současné době využívány nejen u velkých staveb, ale stále častěji také u menších privátních zakázek. Využití této technologie má pro zákazníka mnoho výhod. Mezi hlavní patří vysoká únosnost, životnost, va riabilita tvaru, minimální nároky na čas zhotovení a nádherná textura klasického betonu, kterou lze využít i jako pohledový solitér domácnosti. Práce jsou obvykle prováděny celoročně s výjimkou zimního období, kdy teploty klesají pod bod mrazu. Škála malých monolitických konstrukcí, kterou je možné uplatnit v bytových domech, průmyslových objektech, bytové výstavbě a stavbách občanské vybavenosti, je velice široká. Výtahové šachty, základové desky, suterény, stropy, garáže, patky, sloupy, ploty, bazény a opěrné stěny, to je jen hrubý výčet možností, které tato technologie nabízí. Malým monolitickým stavbám se věnuje i společnost Skanska. Soustředíme se na menší projekty, u kterých jsme schopni pružně reagovat na přání zákazníka. Disponujeme vlastní kapacitou komodit, jako jsou např. beton, armatura, prefabrikáty, jeřáby, bednění a další, což nám umožňuje nabídnout vždy nejvýhodnější cenu a samozřejmě vynikající kvalitu, za kterou ručíme, říká Jiří Doležal, ředitel společnosti Skanska Transbeton, s. r. o. Mezi zajímavé projekty, které Skanska realizovala, patří např.: Bazén v oboře v Žehušicích (viz foto), Patky pod osvětlovací stožáry fotbalového stadionu v Ústí nad Labem (viz foto), Tribuna fotbalového stadionu v Ústí nad Labem, Bytový dům v Praze na Proseku (garáže a stropní konstrukce). Studenti navštívili betonárnu v Lipníku nad Bečvou Zajímavá čísla Skanska: Středoškoláci ze Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou navštívili pod dohledem odborníků tamní betonárnu. Skanska se SPŠS spolupracuje již 10 let. Exkurze přímo do provozů představují skvělou příležitost propojit teoretické znalosti s praxí. Strojník výroby stavebních hmot Oldřich Žeravík a vedoucí betonárny Josef Handl provedli 37 studentů celým provozem. Představili celý postup výroby a dodávky betonové směsi, od příjmu materiálu, přes výrobu, až po konečnou distribuci. Podělili se také o své osobní zkušenosti a ochotně odpovídali na všechny otázky. Líbilo se mi, že nás seznámili i s riziky, se kterými se na betonárně musí počítat. Zaujaly mě také kvalitativní zkoušky betonů před expedicí, například test sednutí kuželem nebo zkouška na obsah vzduchu v betonové směsi, říká Martin Jurásek, student třetího ročníku SPŠS. Poptávka po pracovnících ve stavebnictví opět roste a jejich odborné zaměření hraje důležitou roli. Skanska se školami spolupracuje dlouhodobě, potřebuje kvalifikované zaměstnance, a proto se je snaží 17 betonáren v České republice, 1 mobilní betonárna s výkonem až 110 m 3 /hod, 40 vlastních mixů zajišťujících dopravu betonových směsí, 1 mix PUMI s výložníkem 24 m, 9 čerpadel s výložníky od 24 m do 46 m, 1 soulodí zajišťující říční přepravu sypkých hmot, 1 přístav s prodejním terminálem kameniva (Vaňov), až 300 různých receptur betonových směsí (dle požadavku zákazníka), které navrhuje a ověřuje vlastní akreditovaná laboratoř s pracovišti v Letňanech a v Olomouci, cca 80 receptur ve výrobním nasazení, 3 zcela nové receptury: 1) beton C 30/37 XF3 z bílého cementu pro možnost výroby různých barevných odstínů plně probarveného betonu, 2) lehčený beton LC 35/38 D 1,6 pevnost 40 MPa, průsak do 10 mm, 3) lehčený beton LC 35/38 D 1,8 pevnost 50 MPa, průsak do 10 mm. oslovit již během studia. Spolupráce se společností Skanska si velmi vážíme. Naši učitelé se snaží žákům předávat to nejlepší, ale každé setkání s lidmi, kteří jsou přímo z oboru, je pro ně vítaným zpestřením. O exkurze mají každoročně velký zájem. Pravidelně navštěvují stavby nebo sledují práci v laboratořích, uvádí Vilém Zeiner, ředitel SPŠS. Obě varianty lehčeného betonu jsou určeny pro výrobu prefabrikovaných trafostanic, které jsou dopravovány nákladními automobily až do Ruska V loňském roce dodala Skanska Transbeton, s. r. o. betonové směsi a související služby například na tyto významné stavby: BD Čakovický park, Argentinská hvězda, Západní město, WERK ARÉNA Třinec, Rekonstrukce kanalizace Brno, Dálnice D8, úsek D 805 Lovosice Řehlovice. 4

5 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY Nestavíme jenom dálnice a byty, Skanska umí také malé monolity... Nezaměřujeme se pouze na velké stavby, jsme schopni nabídnout Vám realizaci malých železobetonových konstrukcí všech typů staveb od jakýchkoli základů, patek, či pasů pod stožáry, reklamní pylony, ploty přes základové desky rodinných domů, vilek, menších provozoven a obchodů až po realizaci monolitu rodinných domů, či veřejně prospěšných projektů občanské vybavenosti jako jsou školy a školky, nebo malá sportoviště. Skanska Tranbeton, s.r.o. Malé monolitické stavby Praha 9 - Letňany Jiří Pacovský (Čechy východ) Tel.: Pavel Černohorský (Čechy západ) Tel.: Jan Dokoupil (Morava) Tel.: Více informací: 5

6 TRANSBETON s. r. o. NAPLŇUJE SVÉ VIZE A CÍLE TRANSBETON s. r. o. dynamicky se rozvíjející organizace založená v roce 2000, vlastněná jediným českým vlastníkem a společně se svou sesterskou těžební společností ZEPIKO spol. s r. o. tvoří v regionech Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje koncernové uskupení zvané ZEPIKO GROUP. Předmětem jejího podnikání je výroba čerstvých betonů vč. jejich distribuce a obchodní činnosti. Tato společnost vznikla s pořízením první betonárny v Hustopečích, okres Břeclav. K dnešnímu dni vlastní 8 betonáren, a to ve městech Brno, Hustopeče, Mikulov, Znojmo, Skalice nad Svitavou, Přerov, z nichž aktuálně dvě nově zakoupené betonárny jsou ve městech Kroměříž a Holešov tímto dochází k naplnění dílčí části strategické expanze společnosti. Většina betonáren jsou moderní technologické celky, kterými společnost nahradila zakoupené původní zastaralé betonárny. Nejnovější modernizace probíhá v těchto dnech v areálu betonárny Mikulov, kde původní technologie SB 30 bude nahrazena horizontální betonárnou o výkonu 75 m 3 /hod. s plně automatickým celoročním provozem. Rekonstrukce CB vozovky dálnice D2 Profesionální úsilí společnosti TRANSBETON s. r. o. sklidilo své dlouho očekávané ovoce. Společnost vyhrála výběrové řízení na dodávky čerstvého betonu pro rekonstrukci cementobetonového krytu vozovky dálnice D2 a to v úseku 16,2 19,2 km vpravo. Cementobetonový kryt (CB) je kryt vozovky z nevyztuženého nebo vyztuženého betonu, pokládaný v jedné nebo dvou vrstvách. Dle skupiny krytu se přidává označení I, II nebo III, dle polohy se kryt dále označuje (H) horní a (S) spodní. Rekonstrukce stávajících a výstavba nových vozovek za použití cementobetonových krytů má oproti použití živičných materiálů značné množství výhod, ale i nějaké drobné nevýhody. Koncernová skupina ZEPIKO GROUP se na rekonstrukci dálnice D2 v úseku 16,2 19,2 km vpravo podílela následujícími činnostmi: 1. Ukládku vybouraných betonů z dálnice D2 o objemu tun zajistila společnost PÍSEK ŽAB- ČICE spol. s r. o., která provozuje skládku inertních odpadů v pískovně Žabčice jedná se o dceřinou firmu těžební a obchodní společnosti ZEPIKO spol. s r. o. 2. Výrobu čerstvého betonu CB I pro spodní a vrchní vrstvu zajistily betonárny Brno a Hustopeče. Beton CB I o konzistenci S1 byl zhotovitelem opravy dálnice D2 v tomto úseku přepravován nákladními automobily. Beton pro monolitické odvodňovací žlaby (tzv. carping) zajistila včetně dopravy vlastními domíchávači betonárna Brno. 1 Výhody (+): Nevýhody (-): několikanásobně vyšší životnost než asfaltové kryty lepší smykové vlastnosti netvoří se koleje od vyjíždění nižší energetická náročnost (vyrábí se z domácích vstupních materiálů) odolnější proti tangenciálním silám vysoká roznášecí schopnost vysoký stupeň automatizace a mechanizace výroby odolné vůči ropným látkám světlost (náklady na osvětlení až o 30 % nižší) dražší varianta ve srovnání se živičným materiálem nutnost dilatačních spár nákladné opravy nutno zajistit odolnost proti střídavým účinkům mrazu, vody a rozmrazovacím látkám zatížení možno připustit až po určité době je třeba dodržení přesnějšího technologického postupu Ukládce vybouraného betonu přecházely bourací práce. V rámci bourání byl nejprve původní cementobetonový kryt nasekán technologií označovanou neformálně gilotina (obr. 1) a následně naložen na nákladní vozidla a odvezen na skládku inertních odpadů do pískovny v Žabčicích. Po kompletním odvozu vybouraného původního betonu byl povrch dočištěn a lokálně dofrézován (obr. 2). Vlastní pokládka nových vrstev cementobetonového krytu pro rekonstrukci dálnice D2 byla prováděna v období od do a to z dvouvrstvého cementobetonového krytu s vymetaným

7 6 7 (vykartáčovaným) povrchem, která je sice technologicky a ekonomicky náročnější, nicméně z hlediska dlouhodobých užitných vlastností (životnost, hlučnost, komfort, bezpečnost jízdy aj.) ideální. Jako první byl zhotoven zkušební úsek z horní vrstvy s maximálním zrnem 8 mm (CB (H) I) na kterém byla ověřena zpracovatelnost a obsah vzduchu betonové směsi v místě ukládky a možnost následného kartáčování. Po úspěšném ověření byl tento úsek následně vybourán a se přistoupilo k vlastní pokládce cementobetonového krytu. CB kryt byl navržen jako dvouvrstvý a tudíž ukládán současně dvěma finišery současně v sériovém zapojení způsobem mokrý do mokrého. První finišer prováděl pokládku betonu CB I s maximálním zrnem 22 mm do spodní vrstvy, vyráběného na betonárně v Brně, druhý finišer prováděl pokládku betonu CB I s maximálním zrnem 8 mm do horní vrstvy, vyráběného na betonárně v Hustopečích (obr. 3, 4). Po uložení horní vrstvy byl povrch vozovky impregnován postřikem prodlužujícím tuhnutí cementového tmele (obr. 5). Následně (po cca 12 hodinách) byl tento povrch mechanicky vykartáčován do finální podoby (obr. 6) a impregnován parotěsným postřikem za účelem zamezení nadměrného odparu záměsové vody. Za účelem dosažení nejlepších užitných a technických vlastností vozovky bylo nutno dodržet zejména následující požadavky zhotovitele na jakost vyráběných betonů CB I: Obsah vzduchu v místě ukládky: - CB(S) min. 4,5 %, průměr min. 5 %, - CB(H) min. 5 %, průměr min. 5,5 %, konzistence v místě ukládky (CB(S) 30±15mm, CB(H) 60±10mm), doba zpracovatelnosti betonu maximálně 90 minut od namíchání, závazný výkon betonáren pro zásobování stavby (CB(S) min. 120 m 3 /hod CB(H) min. 30m 3 /hod). V rámci dokončovacích prací tělesa vozovky bylo zhotovitelem prováděno řezání podélných a příčných dilatačních spár a jejich tmelení. Nakonec bylo provedeno zhotovení monolitického odvodňovacího žlabu (metodou carping ), obr. 7. V současné době probíhají na tomto úseku poslední dokončovací práce (osazování svodidel, terénní úpravy a další). Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla ze strany zhotovitele díla žádná z dílčích dodávek označena jako nevyhovující pro uložení do dálničního tělesa, lze tuto velmi prestižní zakázku hodnotit jako dodavatelsky úspěšnou a to jak po stránce výrobní, logistické, tak i po stránce jakosti. Probarvený beton Na základě dlouhodobé zkušenosti společnosti TRANSBETON s. r. o. mj. i ve výrobě architektonických betonů, zejména pak tzv. probarvených betonů, se zákazníci stále častěji dotazují na čerstvé betony s příměsí barevného pigmentu. Architektonické ztvárnění betonových povrchů je možné jak v exteriéru, tak v interiéru a má se tím na mysli betonový povrch konstrukce bez dalších krycích vrstev, kterých může být téměř neomezené množství různých variací a barevných odstínů. Stále častější modifikací architektonického betonu je tzv. probarvený beton. Jedná se o betonovou směs, do které je přidáváno určité množství barevného pigmentu, který je buď původu organického, nebo anorganického společnost TRANSBETON s.r.o. používá výhradně pigmenty na anorganické bázi a to zejména z důvodu jejich lepší stálobarevnosti. Za účelem docílení kvalitního povrchu architektonického betonu je však nutné precizní dodržování technologické kázně při výrobě. Mezi další významné reference společnosti TRANS BETON s.r.o. v tomto roce patří architektonický beton pro stavby Campus Office Park III (COP) v Brně a Precheza Přerov parkovací plochy. V případě stavby COP se dle požadavků architekta realizovaly pohledové stěny výtahových šachet a sloupy v 1. a 2. PP z probarveného černého betonu. Po předložení vzorků s rozdílnými dávkami pigmentu investorovi a architektovi byl vybrán vzorek s označením B-50 (betonová směs s přídavkem 50 kg železité černi Fepren B 610), který byl následně použit při výstavbě (obr. 9). V případě stavby Precheza Přerov byla po konzultaci s objednatelem a zástupci dodavatele probarvujících pigmentů zvolena betonová směs s označením C 30/37 XF4 s přídavkem červeného pigmentu Fepren TP (15kg/m 3 ) - obr TRANSBETON s.r.o. Slovanské nám. 9, Brno, tel.:

8 Český technologický park Brno PS BRNO SLAVÍ 10 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ Společnost PS BRNO je známá především jako generální dodavatel v oboru pozemních a průmyslových staveb. K jejím specializacím patří ale také výroba a montáž ocelových konstrukcí, hliníkových výplní a fasád. Společnost vznikla v květnu roku 2004, a slaví tak právě v tomto období 10. výročí od svého založení. Navštívili jsme proto ředitele této společnosti, Ing. Jaroslava Hanáka, a požádali jej o rozhovor. Pane řediteli, jaké byly začátky společnosti a kam jste se za dobu svého působení na českém trhu posunuli? Jak již bylo řečeno, společnost PS BRNO se od svého počátku v roce 2004 specializuje především na generální dodávky staveb. Začínali jsme se 70 zaměstnanci a v prvním roce své činnosti jsme vytvořili obrat 287 milionů korun. Rozvoj společnosti plynule pokračoval až do roku 2008, kdy jsme evidovali již 150 zaměstnanců a vykázali obrat těsně pod 1 miliardou korun. V tomto roce jsme také přesunuli výrobu ocelových konstrukcí z pronájmu do nově postaveného vlastního výrobního areálu v Chrlicích u Brna. Tyto nové prostory umožnily rozvoj naší další specializace výroby a montáže hliníkových výplní a fasád. 8 Po nástupu ekonomické krize jsme se s obraty propadli asi na polovinu a byli jsme nuceni propustit kolem 10 % zaměstnanců. V posledních dvou letech se však náš obrat opět ustálil na 750 miliónech korun a došlo také k nárůstu zaměstnanců na počet 150. Letošní rok pro nás začal velice dobře a očekáváme další růst. Rozhodli jsme se proto rozšířit a rekonstruovat naše výrobní prostory, abychom byli schopni v oblastech výroby ocelových i hliníkových konstrukcí vyrábět vyšší objemy. Obě technologie jsou nyní na vzestupu a výrobní areál již na nové objemy zakázek nestačil. Budete se tedy více věnovat dodávkám těchto technologií nebo zůstávají vaší prioritou generální dodávky staveb? Naší prioritou rozhodně i nadále zůstanou generální dodávky staveb. Technologie výroby ocelových konstrukcí a výroby hliníkových výplní a fasád využíváme formou subdodávek na našich stavbách nebo formou přímých dodávek pro investory a stavební firmy. Na našem celkovém obratu se ale tyto činnosti podílejí %. Je ale pravdou, že naše středisko výroby a montáže hliníkových výplní a fasád patří v současnosti mezi 10 největších v ČR. Za jeden z dalších pilířů našich aktivit považujeme také realizace developerských projektů. Pro tento účel byla v roce 2008 založena sesterská společnost PS ESTATE, s. r. o. Vysvětlete nám, prosím, jak je možné, že se právě vám i v této nelehké době tak daří? Určitě to není zadarmo. Možná jsme měli trochu štěstí, ale říká se, že štěstí přeje připraveným. Ve své činnosti stojíme na více nohou, takže případné problémy jednoho segmentu jsme schopni nahradit druhým nebo třetím. Věnujeme se jednak realizacím přímých dodávek staveb pro investory, ale také vytváříme své vlastní developerské projekty, abychom udrželi výrobní kapacitu i zaměstnanost. Stavební trh je nyní v ČR v těžké situaci. Ceny stavebních prací a marže jsou velice nízké a většina společností je ráda, pokud docílí na stavbě kladnou nulu, aby alespoň vykryla provozní náklady a prostou reprodukci. Na to, aby se stavební firmy mohly začít opravdu rozvíjet a rozšiřovat, by bylo potřeba, aby marže alespoň trochu stouply. Dalším problémem jsou pak stále se měnící daňové sazby, takže nelze připravit nějakou rozumnou, dlouhodobou rozvahu. Pro každou stavební firmu je nesmírně důležité, aby alespoň v této oblasti konečně nastala stabilita. V tomto roce se Dostavba sídla společnosti PS BRNO, s. r. o. nám ale zdá, že již opravdu vidíme to světýlko v tunelu, o kterém se mluví již několik let. Zpracováváme stále více nabídek a i podepsaných zakázek již máme na toto období celkem dost. Výhled do konce roku proto vidíme mírně optimisticky. Jaká je působnost PS BRNO? Co se týče generálních dodávek staveb, je naším prvotním zájmem etablovat se především v rámci Jihomoravského kraje. Existují ale i investoři mimo náš kraj, se kterými spolupracujeme dlouhodobě, takže máme stavby třeba v Přelouči, v Severočeském kraji, v Plzni atd. Pro specializaci výroby a montáže ocelových a hliníkových konstrukcí expandujeme do celé republiky, protože kapacita naší výroby by pouze na jižní Moravě nebyla vykryta. Své aktivity máme také na Slovensku, kde nás zastupuje společnost PS SLOVAKIA.

9 Které stavby z vaší historie byste rád vyzdvihl? V oblasti generálních dodávek staveb se zaměřujeme především na stavby průmyslového charakteru, takže se většinou jedná o výrobní haly včetně logistických zázemí nebo administrativní budovy. Z posledně realizovaných staveb bych jmenoval právě tu v Přelouči pro SVOS Přelouč. Objem stavebních zakázek je 300 miliónů korun a výstavba zahrnuje výrobní prostory, školící centrum a administrativu. V loňském roce jsme v Brně předali 14patrovou administrativní budovu za zhruba 230 miliónů korun pro firmu VIENNA POINT. Pro brněnskou radnici jsme postavili školu v Žebětíně za 130 miliónů korun a pro městskou část Brno-střed stavíme bytový dům. Naším nosným programem jsou ale soukromí investoři. Z objemu našich stavebních zakázek dělá veřejný sektor maximálně do 15 %. V nedávné minulosti jsme spoustu práce provedli pro společnost CTP, což je jeden z největších developerů. Jako příklad bych uvedl dodávky hliníkových fasád a střešních plášťů pro logistické centrum Černovické terasy a Spielberk. V Turnově jsme stavěli výrobní halu včetně administrativní budovy pro švýcarskou firmu SFS. Velmi zajímavá byla výrobní hala s administrativní budovou pro společnost LIKOV v Kuřimi za cca 140 miliónů korun. Tato hala má plochu m 2 a hal takového rozsahu se v České republice příliš mnoho nestaví. Pro investory, kteří mají zájem o podobné projekty a chtějí vidět reference na vlastní oči, velice rádi zprostředkováváme prohlídky právě zde. Stavíme ale i menší objekty, jako třeba administrativní budovu pro firmu ZKL za 80 miliónů korun, kde jsme před nedávnem dokončili i výstavbu výrobní haly. Činní jsme i v oblasti supermarketů. Pro společnost LIDL jsme v České republice postavili asi 20 prodejen. Za dobu naší činnosti máme na svém kontě staveb opravdu hodně a jen v této době jich máme rozestavěno dalších patnáct. Uvedu alespoň některé: FEI Brno, Technologický park, POCLAIN, Bytový dům Bělohorská, Bytový dům Studánka v Brně. Jistě jste získali i nějaká ocenění... Ano, v roce 2011 jsme za stavbu naší vlastní administrativní budovy získali 3. místo v kategorii Stavba Jihomoravského kraje. Jaké chystáte novinky pro nejbližší období? Vienna Point Brno CTP Spielberk Office Park V oblasti výroby a montáže hliníkových konstrukcí se chceme zaměřit na výrobu blokových fasád. Je to trend, který je teď na velkých fasádách velice žádán a my jsme je v naší nabídce doposud neměli. K těmto dodávkám je potřeba určitý parametr výrobního zařízení, což je také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli naše výrobní prostory rozšířit. Máme podepsánu zakázku na blokovou fasádu v Brně za zhruba 55 miliónů korun a hala, na které bychom ji měli realizovat, by měla být v srpnu hotová. Finišujeme proto s dostavbou našich výrobních hal v Chrlicích, abychom zde od září mohli výrobu těchto blokových fasád spustit. Očekáváme, že zájem o ně bude velký, a že v této oblasti bychom se mohli velice dobře uplatnit. Co byste nám řekl o vašich developerských projektech? CTP Černovické terasy - objekty D3, D4 a E1 Bytový dům Kollárova, Jihlava ho vlastnictví. Následovat bude projekt v Brně - Bystrci a také projekt na břehu Jedovnického rybníka. Tady se již ale nebude jednat pouze o výstavbu bytů, součástí těchto komplexů by měly být i komerční prostory, bazén, whirlpool, masáže atd. Myslíme si, že v Brně by klientela pro taková zařízení mohla být, co se týče věku i finančních možností, dosti vysoká. Uvidíme, jak se tyto prvotní projekty budou vyvíjet a pak se rozhodneme, co dál. Podle fotografií ve vaši kanceláři usuzuji, že jste také partnerem hokejistů KOMETY. To je pravda. Ve firmě je spousta fanoušků hokeje a v Brně byl po hokeji velký hlad. My již čtvrtým rokem patříme mezi hlavní sponzory Komety Brno. Letos dosáhla takřka nemožného a nám i všem Brňanům udělala velkou radost. Neangažujeme se ale pouze ve sportu. V oblasti kultury podporujeme Brněnské městské divadlo a staráme se i o vyžití našich zaměstnanců. Každoročně pořádáme podzimní setká- Máme za to, že česká populace stárne a stát se o důchodce nijak zvlášť nestará. Vydali jsme se proto cestou výstavby domů pro seniory a jsme slavnostně otevřeli první takový projekt v Šakvicích. Jedná se zde o 47 bytových jednotek pro seniory a tyto byty jsou prodávány do osobníní v rámci firmy a pro letošek plánujeme vyjížďku na kolech do jižních Čech. V zimě pak lyžařské aktivity v rakouských Alpách. Při těchto neformálních akcích se mají možnost naši zaměstnanci lépe poznat a myslíme si, že se jimi utužují vzájemné vztahy v kolektivu i vztah k firmě jako takové. A nějaké krédo na závěr? Již v začátcích jsme pro naši činnost vymysleli motto: VAŠÍ VIZI DÁME ROZMĚR. Toto motto stále platí. Pokud k nám přijde investor se svým záměrem, snažíme se mu pomoci jej rozvinout a realizovat tak, aby byl maximálně spokojen. Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí. Ing. Miroslav Bindač PS BRNO, s. r. o. Vídeňská 153/119b, Brno, tel.: , fax: , 9

10 VYKOUPEJTE SE V NAŠEM BETONU ZAPA UMÍ I BAZÉNY A TOBOGÁNY Ležet si ve vířivce, vyhřívat se na sluníčku, na jazyku válet vínečko, děti z dohledu a nejspíš se jen tak nevrátí. Rajské představy nejednoho pracovního odpoledne každého z nás. Jenže o takové dovolené si dosud mohla většina nechat jenom zdát. Na jižní Moravě jsou však teď k naplnění těchto představ takřka ideální podmínky. V samotném srdci Pálavy vyrostl na březích přehrady Nové Mlýny supermoderní bazénový komplex, pokřtěný na základě návrhů veřejnosti Aqualand Moravia. Přímo do vířivky vás možná se sklenicí vína nepustí, od vinných sklípků je to ale doslova, co by kamenem dohodil, a přehršel tobogánů a dalších atrakcí jen tak neomrzí nejen vaše děti, ale možná koneckonců i vás samotné. Žádný letní víkend tedy už zaručeně nebudete chtít strávit jinak. 10 PROJEKT V ČESKU NEVÍDANÝ Ke krásám jednoho z nejpoetičtějších krajů u nás tak v loňském roce přibyla další atrakce, tentokrát však trochu jiného rázu. A jak její provozovatelé sebevědomě prohlašují, jedná se o nejmodernější zábavní centrum v České republice. Možná se ptáte, co na něm může být tak unikátní, když krom nějakého toho bazénu, tobogánu a možná ještě sauny dnes aquapark už těžko něčím překvapí. Na Moravě se o to přesto pokusili. Tobogánů a skluzavek je tu proto rovnou dvacet o celkové délce skoro dvou kilometrů, z toho dva z nich jsou u nás úplnou novinkou, dále dvanáct bazénů, z nichž v některých se můžete ponořit do geotermální vody z místního léčivého zdroje, spíše pro mladší návštěvníky je zde také řada skákadel, sítí, bublinkovačů, dětský koutek, samozřejmostí je také wellness zóna a lázně, dvěma restauracemi a čtyřmi bary výčet stále nekončí. To vše vyrostlo poblíž obce Pasohlávky v až překvapivě krátkém čase. Realizace tohoto ambiciózního projektu, která započala v březnu roku 2012, zabrala pod taktovkou brněnské společnosti ŽS REAL a. s. zhruba jenom rok a půl a již v létě loňského roku mohla vodu bazénů zčeřit rozpálená chodidla prvních návštěvníků. ZAPA NEMOHLA CHYBĚT Představíte-li si útroby aquaparku, teď ovšem nemáme na mysli dámské šatny, pánové, nebude asi takovým překvapením, že vše spočívá na základech z betonu. A to byla hozená rukavice pro ZAPU, už jenom proto, že jejím krédem je dělat lidem radost. A co může být k naplnění tohoto cíle lepší než zábavní centrum. ZAPA nakonec prošla několikakolovým výběrovým řízením, při kterém prokázala svou způsobilost, letité zkušenosti a možnost vytvořit ideální podmínky, a stala se výhradním dodavatelem betonu pro připravovaný projekt. Svým vítězstvím však zároveň přijala opravdovou výzvu. Koneckonců se jednalo o jednu z jejích největších zakázek na území Moravy za poslední léta. V průběhu jednoho roku, během kterého proběhla většina betonáží, celá stavba spolykala kolem m 3 betonu. O jeho dodávky se přitom postarala puntíkatá betonárna v Pohořelicích, které občas musela přispěchat na pomoc také její sestřička z Dolních Dunajovic. V Pohořelicích se tak začalo betonovat, a betonovalo se hodně, po provozní době, o víkendech i svátcích, až do konce roku 2012 v podstatě každý den. Nebylo by tak možná velkým překvapením, kdyby při otevírání aquaparku byla mezi

11 prvními zájemci u vchodu do odpočinkové zóny výprava lidí s teprve zasychajícím betonem na pracovních kalhotách. JAK TO FUNGUJE V MRAVENIŠTI Není těžké si domyslet, že postavit supermoderní aquapark, navíc v tak krátkém čase, není jen tak a že si na staveništi každý nemůže dělat, co a jak se mu zrovna hodí. Dokonalá organizace byla i v tomto případě alfou a omegou výsledného úspěchu. Na místě proto musel být přítomen technolog, který kontroloval nejen dokonalost složení betonových směsí, ale koordinoval také spolupráci se zhotovitelem i plynulost dodávek betonu. Jak už tomu tak bývá, na veškeré projektové změny či případné komplikace, kterým se v případě takto rozsáhlé stavby v podstatě nedá vyhnout, se muselo reagovat pod časovým tlakem, aby nevznikaly zbytečné prostoje či chyby. Na místě se navíc pohybovalo hned několik pracovních čet, nespočet autodomíchávačů a čerpadel a nasazeno bylo také šest věžových jeřábů, pomocí kterých byl ukládán prostřednictvím badií beton a ostatní materiál, takže i veškerá logistika byla větším oříškem než u jiných staveb. Betonáže přitom nijak neulehčilo ani počasí, neboť letní tropické teploty nehrozí jenom úpalem srdnatým betonářům, ale nejsou příliš příznivé ani z hlediska tuhnutí a tvrdnutí betonu. Při míchání betonových směsí s vysokým obsahem cementu, které musely vyhovovat speciálním požadavkům na pevnostní třídu betonu či dalším přáním zhotovitele, tak bylo také s tímto nutné počítat. ZAPA ale tohle umí a žádným komplikacím jednoduše nedala šanci. KDYŽ SE STAVÍ BAZÉN Náročnost však nebyla dána jen velikostí zakázky a s ní spojeným časovým vytížením. Po základových konstrukcích a běžných nosných prvcích přišly na řadu betonáže sice menšího rozsahu, zato o poznání obtížnější z hlediska receptur dodávaného betonu i technologií jeho ukládání. Co každého asi hned napadne, takový dobře udělaný bazén by měl v první řadě udržet vodu. To si žádalo použití nepropustných samozhutnitelných betonových směsí a na řadu přišly i speciální krystalizační chemické přísady, které zajistily skutečně maximální vodotěsnost konstrukcí. Značná část žádaného betonu měla zase splňovat vysoké požadavky na jeho tzv. pohledovost, což se logicky týká betonových ploch, které zůstaly záměrně odhaleny. Výsledek tedy musel vyhovět i určitým estetickým kritériím. ZAPA proto pro tuto stavbu musela vyrukovat se svými nejlepšími materiály. V pohořelické betonárně je však výroba plně automatizovaná, takže přesné dodržení výrobních technologií i zpětná kontrola namíchaných receptur nepředstavovala žádný problém. Svou výzvu tak ZAPA i tentokrát splnila a dokázala, že důvěra v její služby byla skutečně opráv- něná. Účastí na tomto náročném projektu přitom pomohla svým způsobem napsat i jednu z kapitol v dějinách naší země. Aqualand Moravia totiž stojí v místě bývalých římských lázní, nejstaršího lázeňského objektu na území ČR, a k jejich odkazu se také hrdě hlásí, ať už se jedná o maskoty, tematické programy či Forum Romanum, byť tento název zde neoznačuje nejrušnější místo ve městě, ale naopak relaxační wellness areál. Je tedy jenom prozaické, že i beton byl materiálem starověkým Římanům dobře známým. Minimálně v tomto ohledu tak historická autenticita zůstává bezesporu zachována. Římané novou, o poznání rozdílnou verzi svých původních lázní již bohužel neocení. Jejich požitkářský odkaz však mj. i díky ZAPĚ žije dál a nyní je jenom na návštěvnících, aby mu vdechli život. Centrální dispečink Čechy - betonárna Kačerov, ul. Ke Garážím, Praha 4, tel.: , fax: , Centrální dispečink Morava - betonárna Hulín, Záhlinická 1284, Hulín, tel.: , fax: , 11

12 VÍTKOVICE POWER ENGINEERING sestavily pro společnost WESTINGHOUSE STRUKTURÁLNÍ MODUL DO JADERNÝCH ELEKTRÁREN Transport CA20 z předmontážní plochy Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (VPE), člen VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, je historickým nositelem strategických engineeringových oborů, z nichž většina už pod značkou VÍTKOVICE překročila stoletou hranici. Výrobní program společnosti je rozčleněn do pěti oborů, které představují engineering pro energetiku, chemii a petrochemii, výrobu a montáž ocelových konstrukcí, úpravny surovin a výrobky ekologického strojírenství. Výroba ocelových konstrukcí v rámci VPE probíhá ve dvou střediscích, v Ostravě a v HARDu Jeseník. Tradice výroby ocelových konstrukcí je ve VÍTKOVICÍCH delší než 150 let. Za tuto dobu zde bylo vyrobeno mnoho ocelových konstrukcí pro stavby mostů, výrobních hal, hangárů a stadionů, těžních velkostrojů nebo objektů pro energetiku. Umisťování modulu CA01 do Containment Vessel Celý CA20, 970 t, výška 20 m Submodul CA20_05 Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, člen skupiny VÍTKOVI- CE MACHINERY GROUP, sestavila pro Westinghouse Electric Company část submodulu CA20_05, který je součástí většího modulu CA20, který tvoří objekt, ve kterém se později bude manipulovat s vyhořelým a novým jaderným palivem. Díky tomu patří tento objekt do tzv. jaderného ostrova, tedy části elektrárny, která podléhá nejpřísnějším nárokům na bezpečnost. Konstrukční modul CA20, který tvoří část elektrárny, kde se ukládá palivo, se skládá ze 72 submodulů a jeho hmotnost přesahuje tun. Samotný zkušební kus váží necelých osm tun a byl dokončen v březnu Výroba musela proběhnout dle amerických norem a standardů AWS a z materiálu podle amerických norem a imperiálních jednotek (tj. palce, stopy apod.). Materiál pro zkušební kus byl importován z USA, protože jej v tak malém množství nebylo možné v Evropě sehnat. Jedná se o tzv. sendvičovou konstrukci, která by byla v konečné fázi spřažená s betonem. Ocelová konstrukce by měla jednak funkci nosnou a jednak by během výstavby tvořila bednění pro beton. Konstrukce má sendvičový charakter. Je tvořena dvojicí protilehlých ½ palce tlustých plechů, které jsou od sebe vzdáleny cca 750 mm a jsou opatřeny trny v rastru mm a systémem výztuh. Vzhledem k relativně malé tloušťce plechu a množství přivařených trnů se výrobce musel vypořádat s deformacemi vzniklými po svařování. Nároky na přesnost byly ještě umocněny přísnými tolerance- 12

13 mi. Kromě trnů a výztuh obsahují moduly také poměrně velký počet betonářské výztuže, která je s nosnými plechy spojena pomocí tzv. lentonů (mechanických spojek betonářské výztuže s kónickým závitem). Lentony i betonářská výztuž jsou také z amerického materiálu v imperiálních jednotkách. Díky získaným zkušenostem je uplatnění modulu možné na všech projektech AP1000 nejen v České republice, ale v celé Evropě, severní Africe a na Středním východě. VITKOVICE POWER ENGINEERING jsou jediným výrobcem ocelových konstrukcí v Evropě, který má se strukturálními moduly AP1000 zkušenost, což poskytuje náskok před ostatními společnostmi nejen pro případnou dostavbu Jaderné elektrárny Temelín (pozn. výběrové řízení bylo společností ČEZ zatím zrušeno), ale i pro jiné připravované projekty AP1000. V současné době se uvažuje o projektu AP1000 například v Bulharsku, Polsku a ve Spojeném království. Společnost Westinghouse Electric Com pany potvrdila objednávku společ - nosti VÍTKOVICE POWER ENGI NEERING na výrobu zkušebního kusu jednoho z kritických modulů jaderné elektrárny AP1000 v červnu roku Uvedená objednávka navázala na dodatek z ledna 2013 k tehdy již rok existujícímu Memorandu o porozumění se společnostmi Vítkovice, Vítkovice Heavy Machinery, Vítkovice Power Engineering a Hutní montáže. Podle podmínek dohody se tyto firmy patřící do VÍTKOVICE MACHINERY GROUP připojily k týmu nabízejícímu temelínský projekt AP1000 jako potenciální výrobci klíčových konstrukčních a mechanických modulů, v případě úspěchu společnosti Westinghouse v tendru na dostavbu JE Temelín. Westinghouse vlastní licence v mnoha zemích a ostravská strojírenská skupina má šanci vstoupit do dodavatelského řetězce pro celosvětový prodej. Vítkovice mají zájem podílet se na všech projektech jaderných elektráren jak v Evropě, tak mimo Evropu. Úspěšnou realizací submodulu si Vítkovice ověřily nové technologické možnosti na světovém nukleárním trhu. Ing. David Vrána vedoucí projektu ocelové konstrukce VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Ruská 1142/30, Ostrava - Vítkovice, tel.: , 13

14 Největší sochařské dílo posledních let je z betonu Architektonické betony v posledních letech získávají na oblibě nejen u architektonických ateliérů, ale i na straně samotných investorů. Můžeme se o tom přesvědčit mimo jiné na nové realizaci stavby Nového divadla Plzeň. Jsou zde použity pohledové betony včetně bublinkové jižní fasády divadelní budovy s hlavním vchodem, kterou autor projektu, architekt Vladimír Kružík z ateliéru HELIKA, nazývá jednou z největších soch posledních let. 14 Foto: Jiří Žihlo Detail betonové bublinkové opony na jižní fasádě divadelní budovy. Beton a umění Doslova uměleckým dílem je jižní fasáda divadelní budovy s hlavním vstupem pro diváky, provedená z betonu EASYCRETE s čtyřicítkou nepravidelných otvorů, bublin, která představuje pomyslnou divadelní oponu. Ta se nad příchozího mírně naklání v negativním úhlu 11,2, a tak jej opticky zve ke vstupu do prostor divadla. Jde určitě o největší sochařské dílo poslední doby, říká s trochou nadsázky architekt Vladimír Kružík z ateliéru HELIKA a dodává: Jako se dříve odlévaly sochy z bronzu, moderní umění nabízí sochy betonové. A má pravdu, tento originální výrazový prvek objektu totiž vznikl dle jeho požadavku jako jediný kus o rozměrech 21,8 m x 13,8 m x 0,6 m bez jediné pracovní spáry. Celkem 100 m 3 samozhutnitelného betonu EASYCRETE bylo do nosníkového bednění Vario postupně nalito skrz 29 ks plnicích otvorů. Jednotlivé oválné bubliny v počtu 40 kusů byly v bednění vyvázány ze sololitu, hustá výztuž o váze 30 tun prochází mezi jednotlivými otvory. Příprava pro vy- Foto: Jiří Žihlo lévání trvala přibližně 50 dní, samotné plnění pak zabralo 43 hodin a probíhalo nepřetržitě. Dosažení vysoké pohledové kvality betonu pozitivně ovlivnilo použití samozhutnitelných betonů, tedy betonů nevyžadujících hutnění během Z bočního pohledu je patrný sklon betonové opony s negativním úhlem 11,2. zpracování, schopných téci působením vlastní tíhy a vyplnit dokonale bednění a docílit dokonalého zhutnění i v místech hustého vyztužení. Výraznou jižní fasádu opticky doplňuje plastika připomínající oblázek nebo vajíčko, odlitá rovněž z pohledového betonu, jež je těžištěm vnitřního atria mezi budovami. Tato plastika, stejně jako bublinková opona, krásně vyniknou na pozadí fasády z červeného betonu. Beton má neomezené možnosti využití Beton je materiál neomezených možností. Může mít libovolný tvar i barvu, jak také potvrzuje plzeňská realizace. Jediným omezením je tedy lidská představivost, což dává architektům nekonečný prostor pro originální ztvárnění navrhovaných objektů. Beton v sobě odráží otisk každé minuty, hodiny a dne, ale také aktuálního počasí nebo přítomných lidí, proto je tak různorodý a vždy originální, ale zároveň působí neuvěřitelně pevně a stabilně, popisuje důvod volby hlavního stavebního materiálu na realizaci stavby nového divadla v Plzni Akad. arch. Vladimír Kružík. Dodavatelem veškerého transportbetonu na monolitické konstrukce a podlahy pro stavbu Nového divadla Plzeň byla společnost TBG Plzeň Transportbeton, člen skupiny Českomoravský beton. Nové divadlo Plzeň je jednou z nejzajímavějších současných realizací, kde se uplatnily nové technologie výroby transportbetonu v podobě využití samozhutnitelného betonu Easycrete na realizaci betonové opony a také barevných betonů Colorcrete na realizaci červené fasády divadla. Svým významem a náročnou technickou realizací jej lze přirovnat například ke stavbě betonových kopulí planetária a virtuária Techmania Science Center v areálu průmyslového závodu ŠKODA v Plzni. I pro tuto stavbu kopulí dodávala betony plzeňská betonárna, zmiňuje Ing. Roman Pánek, zástupce společnosti TBG Plzeň Transportbeton, s. r. o. Potvrzuje se, že architektonické betony se dnes uplatňují na růz-

15 Foto: Jiří Žihlo Světlo v kombinaci s bublinkovou oponou a prosklenou fasádou vytváří zajímavé efekty. Foto: Jiří Žihlo Jde určitě o největší sochařské dílo poslední doby, říká s trochou nadsázky architekt Vladimír Kružík z ateliéru HELIKA. ných typech monolitických konstrukcí. Na vnějších i vnitřních stěnách, sloupech, schodech nebo třeba podlahách, jak jsme se mohli také přesvědčit u zmíněných realizacích. Pro toto řešení betonových konstrukcí má skupina Českomoravský beton v nabídce lehce zpracovatelný beton EASYCRETE dle ČSN EN Složení betonu je navrženo s ohledem na jednoduché zpracování a dobrou zatékavost betonové směsi, takže beton vyplní záhyby konstrukce do všech detailů. Při výrobě je věnována velká pozornost výběru nejlepších složek betonu s ohledem na pohledovou kvalitu a barevnou stálost. Klíčem k naplnění vize architekta je nutná úzká spolupráce všech zúčastněných stran zadavatele, architekta, výrobce betonu a realizační firmy. Každá konstrukce klade na beton jiné nároky, před betonáží je s ohledem na to vhodná konzultace s technologem a následné vytvoření optimální receptury betonové směsi a ideálního způsobu betonáže. Aby byl výsledný povrch pohledové konstrukce perfektní, je třeba předem specifikovat požadavky kladené na beton. Českomoravský beton, a. s. Beroun 660, Beroun tel.: fax: Foto: Jiří Žihlo Nové divadlo Plzeň je jednou z nejzajímavějších současných realizací, kde se uplatnily nové technologie. Mimo jiné také v oblasti transportbetonu, který dodávala společnost TBG Plzeň Transportbeton, s. r. o., člen skupiny Českomoravský beton. 15

16 VODNÍ CESTY, ČESKÁ ZAKLETÁ PRINCEZNA Nedostatečné povědomí o strategickém projektu Dunaj-Odra-Labe Kdo může za to, že se dosud nerealizuje nejvýznamnější projekt České republiky, koridor DOL? Od malička posloucháme pohádky a v nich jako jeden muž držíme palce princi při získávání ruky krásné a pracovité Popelky. Fandíme princi i Popelce a jsme rádi, když se konečně domluví. I vodní hospodářství má svoji Popelku, která čeká na svého prince. Čeká, čeká více než 100 let. Jak dlouho ještě bude čekat, než Popelka najde svého ženicha k radosti (a užitku) celé české společnosti? Odpověď je jednodušší, než jsme si sami ochotni připustit. Bude čekat tak dlouho, dokud princi a Popelce v jejich snažení nebudou fandit všichni diváci a posluchači. Jezové klapky, dolní a horní vrata plavební komory České Vrbné. Klapky jsou hydraulicky ovládané. Jsou dvě a každá z nich je dlouhá 22,5 m, široká 4,6 m a váží každá přes 28 t. Dolní desková jednokřídlá vrata s přímým prázdněním mají rozměry 11,2 m x 6 m a hmotnosti 20 t. Horní klapková vrata 4,1 m x 6 m a hmotnosti 9,5 t. 16 Máme latentní neschopnost vytvořit celospolečenskou poptávku po realizaci navýsost strategického projektu v ČR a máme tak za jeho neuskutečnění a odkládání největší díl odpovědnosti. Hledáme hrdinu, který to za nás udělá. Náš princ však nemá svůj fanklub. Za současných podmínek po něm chceme nemožný úkol. Chceme, aby získal svoji vytouženou lásku veřejnému mínění a publiku navzdory. Ale co víc, lid tento příběh nezajímá, nesleduje ho s očima na šťopkách, je jim lhostejný stejně tak, jako jim byl fuk uplynulých sto let. Chudák princ se snadno stává terčem nepřejícníků a v očích našince z něj snadno udělají lumpa, podvodníka, nepřítele lidu, v lepším případě jen snílka nebo blázna. Náš národ českých bratří umí vytvořit dostatečně husté křoví a manipulantů se najde vždycky dost. Chudák náš princ, zahyne, sotva se přiblíží první překážce. Co chybí? V naší komunitě chybí osvěta, apoštolové, věrozvěsti, jako byli Cyril a Metoděj. Lidé, kteří by nové křesťanství byli ochotni srozumitelně, vlídně a trvale hlásat dnešním bezvěrcům (a také být ochotni za to trpět). V mediální záplavě informací, dezinformací a lží to nezvládne dvanáct apoštolů, ale apoštolů bude muset být víc, odhaduji to na Potom nemusíme čekat staletí, než se toto křesťanství bude učit ve školách a než se vystaví a vysvětí nové kostely. Kdo bude takovým věrozvěstem, poslem šíření nové víry? Kdo bude tím, který dokáže přesvědčit publikum, že vodní cestou on sám, jeho obec či město získá stabilitu, jistotu, příjem, práci, stálý zdroj vody, zlepší si bonitu svoji půdy, vzroste cena jeho nemovitostí a obec bude lépe chráněna před povodní? Který apoštol si vezme na svá bedra to, že děti školou povinné budou znát pojem plavební komora a zdymadlo stejně dobře jako pojem letiště či zastávka vlaku nebo autobusu? Kdo zajistí, že mapa ČR ve školních učebnicích bude mít zakreslenu plánovanou trasu koridoru DOL? Jak je možné, že ani po 113 letech veřejnost neví, že již zákonem Františka Josefa I. byla schválena výstavba průplavu Dunaj-Odra-Labe? A že se nic neděje, když tento zákon dosud není naplněn? Projekt, který může zajistit naši prosperitu tisíckrát lépe než 10 montoven další automobilky, je tiše obcházen a potlačován. Nic proti automobilkám, jen si myslím, růst HDP lze podpořit i jinak, než rychlejším běháním trasy 100 m na čas. To vědí i čínští investoři, kteří se o investice do tohoto projektu zajímají. Že se o podporu projektu má starat někdo jiný a ne my sami? Znáte slogan podnikatele Tomáše Bati? Ten zní: Mysli globálně, jednej lokálně. Necháváme se vmanipulovat do obranné pozice. Je to tak pohodlné. Již jsme si zvykli očekávat

17 Dolní a horní vrata plavební komory Hněvkovice jsou hydraulicky ovládaná. Horní jednokřídlá desková vrata mají šířku 6 metrů a výšku 10,5 metrů a hmotnost 25 tun. Dolní podjezdná stavidlová vrata jsou o rozměrech 6,8 x 10,7 metrů a váze bezmála 35 tun jsou zavěšena na dvou Gallových řetězech a spouštěna do hloubky téměř 21 metrů. útok a pak jej vtipně a za pomoci dokonalých technických výpočtů a simulací odrazit a slavně zvítězit. Je to vždy smutné a Pyrrhovo vítězství. Čekáme, namísto toho, abychom jako ti apoštolové šířili ve svém okolí novou víru. Začít musíme každý u sebe a následně rozšiřovat okruh svého vlivu a své působnosti. Nejprve směrem do vzdělání a osvěty lidí. Jen tak můžeme směřovat k cíli. Trvale, vlídně a se selským rozumem v hrsti. Někteří naši politici nás odbývají tím, že existuje neviditelná ruka trhu. Další nás úspěšně vmanipulovali porovnávat vodní cestu s dalšími způsoby dopravy (silnice, železnice, vzduch), jakoby vodní cesty sloužily jen dopravě. A každý přece dobře ví, říkají, že nejvíc potřebujeme opravit rozbité silnice a rozšířit metro v Praze, že?! Pravda je taková, že vodní cesta není jen cesta. Můžete využít železnou kolejnici k zavlažování? Můžete zodpovědně prohlásit, že bydlení u dálnice je zdravé a že je to správná adresa? Znamená více silnic a více železnic řešení budoucího nedostatku vody a podzemní vody zvláště? A co tzv. ochránci přírody? Jaké nové pravdy nám budou hlásat, až se za třicet let naplní předpovědi jejich kolegů klimatologů o tom, že se v důsledku klimatických změn v ČR rozšiřují oblasti sucha a vodního deficitu? Už se to netýká jenom Znojemska a Břeclavska. Z toho nicnedělání či spí- še aktivní blokace přijímání účinných preventivní opatření jde až strach. Počínání nejradikálnějších ochránců by mělo být posuzováno jako trestný čin. Nejlepší doba vykopat studnu byla před třiceti lety. Druhá nejlepší doba je teď, říká staré čínské přísloví. Trhem vodních cest není nic jiného, než kvalita života a život jako takový. Nedají se s ničím srovnat. Vodní cesty jsou v prvé řadě voda. A voda je energie, surovina, prostředí, živel a div světa. Na rozdíl od výše zmíněných dopravních módů je vodní cesta živý organismus. Nemůže tak být srovnávána a degradována na úroveň jakýchkoli a pouhých cest. Máme malé štěstí, že se úsilím Ředitelství vodních cest dokázala oživit a následně prodloužit trasa Baťova kanálu a nyní se realizuje projekt Dokončení splavnění Vltavy do Českých Budějovic. Tyto dva projekty by měly po svém dokončení veřejnosti otevřít oči a pomoci našim novým apoštolům. Naše firma Strojírny Podzimek u toho byla a radujeme se z nově vytvořeného prostředí podél horního toku Vltavy. Vodní cesty jsou v módě i ve světě. O zajímavých zahraničních projektech se dočtete více v některém z příštích čísel. Jiří Kotrba, výkonný ředitel společnosti Strojírny Podzimek Plavební komora Hluboká a sportovní přístav Hluboká. Zatímco sportovní přístav je právě ve výstavbě a Strojírny Podzimek sem dodávají pouze zdvižný mostek o hmotnosti cca 15 tun do přístaviště, zdvihatelný na dvou hydraulických válcích, pak plavební komora byla zprovozněna v létě roku Strojírny Podzimek, s. r. o. Čenkovská Třešť tel.: fax:

18 Finální vrstva podlahy by měla vždy splňovat několik základních požadavků a to i s ohledem na to, kde bude realizována. Je to předně moderní a estetický vzhled, trvanlivost a odolnost podlahy, její snadná údržba a v neposlední řadě by měla splňovat veškeré bezpečnostní požadavky jako je například protiskluznost. Všechny tyto parametry by pak měly být splněny za přijatelných nákladů na realizaci. Nové technologie přinášejí stále více možností, jak zrealizovat finální nášlapnou vrstvu podlah s optimálními vlastnostmi a za nízkou cenu. DURAMO podlahy, které mají vysokou pevnost a odolnost a snadno se udržují Správný výběr typu finální vrstvy podlahy Při výběru povrchové úpravy je důležité znát nejen druh zatížení, jemuž bude odolávat, ale také způsob a četnost prováděné údržby a v neposlední řadě zohlednění působících vlivů. Je vhodné zvážit, zda bude podlaha zatížena vlhkostí (sklepy), jak bude osvícena (obchodní prostory), nebo jaká bude úroveň znečištění (autoservis). Skloubením těchto základních požadavků by měla vyplynout jasná specifika materiálu vhodného pro danou plochu. Pro jaké zatížení podlahu dimenzovat? Na podlahu bude působit určitý druh zatížení a provozu statické (skladovací regály), dynamické (manipulace s předměty, rázy strojů) nebo valivé (vozíky, vozidla) a to je potřeba vzít v úvahu. Jinde ideální dlažba nemusí být nejvhodnější pro pojezd vozíků nebo manipulaci s břemeny. Ve vlhkém sklepě také nebude nejspolehlivějším řešením povrchový nátěr, stejně jako v prostorech vystaveným obrusu. Typ finální povrchové úpravy by měl být volen tak, aby byla maximálně omezena možnost poškození a následný vznik závad. Je nutné myslet i na údržbu Podlahy v technických a výrobních prostorách jsou vystaveny různé formě údržby. Při volbě finální úpravy podlahy je vhodné přihlédnout také k tomuto faktoru. Jinou povrchovou úpravu budeme volit pro mechanické čištění a jinou pro intenzivní mokré čištění. Finální samonivelační stěrky DURAMO Jednou z velmi efektivních možností realizace technických a velmi odolných podlah je použití finálních cementových samonivelačních stěrek. Lze říci, že tyto stěrky dokážou svými vlastnostmi velmi úspěšně a spolehlivě nahradit betonové pancéřové povrchy se vsypy. Oproti vsypovým podlahám je možno finální samonivelační stěrky aplikovat dodatečně na stávající podklady cementové a anhydritové potěry, nebo staré betonové podklady bez výrazného navýšení tloušťky podlahové skladby. Výhody finálních samonivelačních stěrek: paroprodyšnost umožňuje spolehlivou realizaci na podkladech s nedostatečnou ochranou proti vlhkosti, povrch beze spár usnadňuje pojezd vozíků, údržbu a čištění, vysoká odolnost vůči obrusu otěruvzdornost, tepelná roztažnost je stejná jako u podkladní cementové nebo anhydritové vrstvy, 18

19 rychle a snadno dosažitelný rovný povrch na velkých plochách, možnost barvení zvyšuje estetickou úroveň podlahy, minimální technologické omezení při provádění. Impregnace pro samonive lační stěrky Při vystavení působení tekutin nebo vyššímu znečištění je možné samonivelační stěrky ošetřit speciální impregnací. Oproti nátěrům nevytváří impregnace pouze povrchovou ochrannou vrstvu, ale pronikají do ošetřovaného materiálu. Takto ošetřená stěrka je nenasákavá a snadno se udržuje i v případě těžkého namáhání nebo opotřebení povrchu provozem. Podlahy opatřené finálními samonivelačními stěrkami jsou jedním z nejefektivnějších způsobů realizace podlah v technických místnostech, garážích, chodbách, sklepech, výrobních, skladovacích a výstavních halách apod. Broušené a leštěné betonové podlahy DURAMO Je všeobecně známo, že čím je skladba podlahy jednodušší, tím menší je riziko pochybení při provádění a vzniku poruch. Jedničkou v tomto ohledu jsou betonové podlahy bez nutnosti jakékoliv další nášlapné vrstvy. Známe je také pod názvem teraco. Betonové podlahy DURAMO jsou však monolitické a kompaktní v celém průřezu s povrchovou úpravou broušením, nebo leštěním. Takto upravená podlaha je nejen velmi pevná a odolná, ale také přináší působivý estetický dojem. Rozsah použití leštěných či broušených betonových podlah je velmi široký od průmyslových, výstavních či obchodních prostorů až po moderní interiéry obytných domů. Výhody leštěných a broušených betonů: vysoká mechanická odolnost, odpadají problémy s prováděním nášlapných vrstev, velmi efektivní ve spojení s podlahovým topením, snadná údržba, široký rozsah použití, nevšední a nadčasový vzhled, možnost barevného pigmentování. Tyto technologie nám ukazují, že podlahy mohou být realizovány velmi jednoduše a přesto účelně a esteticky. Podlahy DURAMO dodává: CEMEX Czech republic, s.r.o., PODLAHOVÉ VSYPY DURAMO V HODY le tûn ch a brou en ch betonû Vysoká mechanická odolnost Odpadají problémy s prováděním nášlapných vrstev Velmi efektivní ve spojení s podlahovým topením Snadná údržba Široký rozsah použití Nevšední a nadčasový vzhled Možnost barevného pigmentování DURAMO jsou suché vsypové směsi určené vytvoření vysoce odolného povrchu na betonových podlahách, které omezují sprašnost betonových povrchu, vykazují vysokou odolnost vůči obrusu i mechanickému poškození a zároveň usnadňují čistění a údržbu. P ÍKLADY pouïití Sklady a logistická centra Průmyslové haly Výrobní provozy Obchodní objekty Výstavní prostory Zásobovací rampy Letištní prostory Parkoviště a jiné CEMEX Czech Republic, s.r.o. I Siemensova 2716/2, Praha 5 Kontakty I Telefon: I I 19

20 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY BETONOVÁ DLAŽBA DOKONALE IMITUJÍCÍ DŘEVO Dřevo imitace dub JE K NEROZEZNÁNÍ OD PRAVÉHO PRKNA Vzhled dřeva je velmi příjemný pro oči a jen těžko lze najít zahradu či interiér, kam by dřevo vyloženě nepasovalo. I když je dřevo výborným stavebním materiálem, který nalezne široké uplatnění v rámci oboru stavebnictví, existuje celá řada možných aplikací, u kterých by bylo vhodnější použít jiný materiál, např. beton. TECHNOLOGIE VÝROBY LINIE DŘEVA SCHODŮ A PALISÁD Technologii výroby produktu Linie dřeva nám přiblížil hlavní technolog firmy DITON pan Radim Vlček. Produkt Linie dřeva je vyráběn speciální technologií litého betonu. Tato technologie, u níž je patrný vysoký podíl Otázku, jak dosáhnout po staletí oblíbeného přírodního vzhledu dřeva ve spojení s bezkonkurenčními vlastnostmi betonu, vyřešili odborníci z firem DITON (výrobce a dodavatel betonových produktů venkovní architektury) a Remei (výrobce a dodavatel barev a chemických přísad pro průmyslové zpracovatele betonových směsí), kterým se podařilo vyvinout betonový produkt s názvem Linie dřeva, jež dřevo dokonale imituje. Schody 20 ruční práce a lidského umu, přináší až neuvěřitelně vyhlížející výsledek, který je k nerozeznání od skutečných dřevěných prken! Vývojem tohoto produktu jsme se za přispění firmy Remei zabývali velmi dlouho, poněvadž jsme chtěli docílit finálního efektu, který se co nejvíce přiblíží přírodě, stejně jako se nám to povedlo u výrobků STONE,

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže

COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže COMPACTON Compacton Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony... nový standard betonáže Compacton Současné požadavky na vysokou kvalitu a zároveň rychlost prováděných prací vyžadují nové technologie a

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou GRANISOL Dekorativní vymývané betonové plochy... inspirace přírodou GraniSol je unikátní systém provádění dekorativních betonových ploch s vymývaným povrchem, který zvýrazní přírodní charakter použitého

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.cemflow.cz Charakteristika produktu je je litý litý samonivelační potěr na na bázi cementového

Více

Building the future TM POROFLOW. Lité izolační pěnobetony. ... izolují, vyplňují, vyrovnávají

Building the future TM POROFLOW. Lité izolační pěnobetony. ... izolují, vyplňují, vyrovnávají Building the future TM POROFLOW poroflow Lité izolační pěnobetony... izolují, vyplňují, vyrovnávají poroflow Lehká vyrovnávací, výplňová a izolační směs s výraznou samonivelační vlastností na bázi cementu

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách Litý cementový potěr Evoluce v podlahách je litý cementový podlahový potěr se samonivelační schopností. Díky svým unikátním vlastnostem umožňuje provádět podlahy s vysokou pevností, přesností a odolností.

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu

Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu Propracovaný systém pro zachycení povodňových vod chrání od loňského roku město Jablonec nad Nisou.

Více

Definice a vlastnosti

Definice a vlastnosti www.poriment.cz Definice a vlastnosti Poriment je moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrd nutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Do některých typů je přidáván

Více

PODLAHOVÉ TOPENÍ. www.topheating.cz

PODLAHOVÉ TOPENÍ. www.topheating.cz PODLAHOVÉ TOPENÍ www.topheating.cz Top heating je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m. Vytváří dokonale

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.cemflow.cz Charakteristika produktu je litý samonivelační potěr na bázi cementového pojiva

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_35_SAZ_1.01 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Zdenka Voňková Tématický

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

KATALOG PRODUKTŮ CENÍK 2008

KATALOG PRODUKTŮ CENÍK 2008 Katalog nabízených betonů dle normy ČSN EN 206-1 (STO) / příklady konstrukcí vlivu prostředí konzistence max. obsah chloridů nárůst pevnosti 2) max. v/c podklady, vrstvy a výplně C 8 / 10 X0 S1 22 Cl 1,0

Více

Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah

Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah Anhydritové lité potěry Spolehlivé řešení podlah Podlahový litý potěr na bázi anhydritu s výraznou samonivelační schopností. Více než 40 let zkušeností s použitím anhydritu přináší jednu z nejspolehlivějších

Více

Suché cementové směsi

Suché cementové směsi Suché cementové směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu

Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu Vodorovné konstrukce značky NORDSTROP moderní stavební konstrukce z předpjatého betonu NORD předpjaté FILIGRÁNY CZ NORD Stropní konstrukce - NORDSTROP T O N E J L E P Š Í Z P Ř E D PJ AT É H O B E T O

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI LITÉ PODLAHOVÉ SMĚSI

ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI LITÉ PODLAHOVÉ SMĚSI ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI LITÉ PODLAHOVÉ SMĚSI Co Vám nabízíme Čerstvé maltové směsi MALMIX malty pro zdění malty pro vnitřní a vnější omítky Lité podlahové směsi ANHYMENT lité samonivelační potěry PORIMENT

Více

Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton

Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton Srdcem každého planetária je kopule napodobující pomyslnou nebeskou klenbu. A podobné kopule se rozhodně se

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

www.thermowood-furniture.eu

www.thermowood-furniture.eu K O L E K C E Z A H R A D N Í H O D Ř E V Ě N É H O N Á B Y T K U THERMOWOOD - Naprostá výjimečnost materiálu THERMOWOOD Ekologická výroba a balení výrobku Minimální životnost materiálu 0 let Vysoká variabilita

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty Stavitelství silnic a kolejových tratí Opravy betonových konstrukcí Vodní nádrže a kanalizace Ochrana povrchu RETHMEIER - Technologie pro lepší beton Barevný beton Barvy do betonu / Práškové pigmenty www.schomburg-ics.cz

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.steelcrete.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.steelcrete.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.steelcrete.cz Definice a vlastnosti Beton a výztuž přímo z mixu / autodomíchávače STEELCRETE je beton podle ČSN EN 206-1/Z3

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Čerstvé tekuté potěry

Čerstvé tekuté potěry Čerstvé tekuté potěry 2 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu

Více

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD Popis produktů: Výchozí surovinou pro výrobu dřevěného zahradního nábytku je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně upravené

Více

CENÍK betonů,materiálů a dopravy

CENÍK betonů,materiálů a dopravy HOFMANN BETON s.r.o. Horní ul. telefon: 357 35 Chodov fax: 777 004 475 352 682 246 CENÍK betonů,materiálů a dopravy Uvedené ceny jsou za m 3 bez DPH S1 (vana) S2 (mix) S3 (čerpadlo) S1 (vana) S2 (mix)

Více

Typ BV-GD automatic Stahl Typ BVE-GD automatic Edelstahl

Typ BV-GD automatic Stahl Typ BVE-GD automatic Edelstahl Interceramica, spol. s r.o. Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Tel. +420 371724652 Fax +420 371723005 E-mail: interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.poklopy.cz www.hago.at Šachtové poklopy

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o.

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Prezentace firmy ASTING CZ Ekonomické hodnocení EPS ztracených bednění pro výstavbu pasivních domů Přednáší: Ing. Vladimír Nepivoda O SPOLEČNOSTI Představení společnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.easycrete.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.easycrete.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.easycrete.cz Definice a varianty EASYCRETE definice Easycrete je velmi lehce zpracovatelný až samozhutnitelný transportbeton.

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

je investice do zvýšení hodnoty Vašeho domu! ve vašem domě či jiné nemovitosti.

je investice do zvýšení hodnoty Vašeho domu! ve vašem domě či jiné nemovitosti. PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU Sklepy Hélicave jsou původní francouzský koncept, který nabízí vynikající možnost vybudování pravého vinného sklepa. Svým unikátním pojetím nabízí řešení všude tam, kde se až dosud

Více

Suché stavební směsi 1

Suché stavební směsi 1 Suché stavební směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché NG nová generace stavebního systému Překlady HELUZ překlady nosné překlady ploché Nosný překlad HELUZ 23,8 238 mm 2 4 1 3 2 Výhody nosného překladu HELUZ 23,8 1. Překlad je plně staticky únosný po osazení

Více

Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL. Anhydritové a sádrové lité potěry. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL. Anhydritové a sádrové lité potěry. ... efektivní řešení podlah Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL anhylevel Anhydritové a sádrové lité potěry... efektivní řešení podlah anhylevel Tekutá směs na bázi síranu vápenatého (), nebo na bázi alfasádry (AlfaLevel)

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ, TRYSKANÁ, VYMÝVANÁ, VYMÝVANÁ KRUHOVÁ

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ, TRYSKANÁ, VYMÝVANÁ, VYMÝVANÁ KRUHOVÁ DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ, TRYSKANÁ, VYMÝVANÁ, VYMÝVANÁ KRUHOVÁ r e a l i t o u j e k v a l i t a! Dlažba plošná vymývaná Dlaždice 50 / 50 tl. 4 cm BROŽ Dunaj 4 8 Dlaždice 40 / 40 tl. 4 cm BROŽ Coloro BROŽ

Více

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Vážení klienti, nabízíme Vám NÍZKOENERGETICKÉ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Velmi výhodné nízkoenergetické domy, dostavby, přístavby vše podle dodaného návrhu, který přepracujeme na nízkoenergetický dům Vypracování

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 1 Lindab Usnadňujeme výstavbu TM LindabConstruline Vaznice a paždíky Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 2 Lindab

Více

TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvarovky PlayBlok tvarovky WallFishBlok prvky tvarovek PlayBlok perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. perokresba název výrobku povrchová úprava barevné

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NÁZEV ZAKÁZKY: NOVOSTAVBA PASIVNÍCH DOMŮ VE STARÉM MĚSTĚ - Hrubá stavba A2, B1 ZADAVATEL: Premium Development s.r.o. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Premium Development s.r.o. zastoupená,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras. Let s stick together www.schonox.cz

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras. Let s stick together www.schonox.cz SCHÖNOX BALTERRA Foto: Ströher GmbH SCHÖNOX BALTERRA Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras Unikátní systém pro atraktivní a dlouhodobě funkční řešení dlažeb z keramiky a přírodního kamene

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

èasopis Realizace staveb www.realizace-staveb.cz èasopis Vydavatelství JAGA

èasopis Realizace staveb www.realizace-staveb.cz èasopis Vydavatelství JAGA èasopis 42 Periodicita: sedmkrát roènì Cena: 69 Kè** Rozsah: 64 a 96 stran Roèník: 4. Náklad: 9 500 výtiskù* *Náklad časopisu Realizace staveb je auditován kanceláří ověřování nákladu tisku České republiky

Více

Zvláštní specifi ka: možnost okamžitého dosažení kompaktního hladkého povrchu, možnost dokonalého zalití

Zvláštní specifi ka: možnost okamžitého dosažení kompaktního hladkého povrchu, možnost dokonalého zalití www.easycrete.cz Definice a varianty EASYCRETE definice Easycrete je velmi lehce zpracovatelný až samozhutnitelný transportbeton. Vyrábí se dle ČSN EN 206-1 v konzistencích F5, F6 a F7, s kamenivem o maximálním

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽÍ STUDIE HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 28. května 2010 zpráva číslo 313-SHR-10 Akustika Praha

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Rekonstrukce průmyslových provozů

Rekonstrukce průmyslových provozů Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Rekonstrukce průmyslových provozů Téma rekonstrukce

Více

Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění

Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění Autor: Adam Hubáček, VUT, WP4 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008

Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008 Nová služba obcím a městům Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008 Člověk se odjakživa snažil zahnat temnotu. Z dobrého důvodu! Neboť bez světla je sotva možné žít produktivně, pohodlně a zejména bezpečně. Díky

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Definice a vlastnosti

Definice a vlastnosti www.malmix.cz Definice a vlastnosti Malmix jsou čerstvé maltové směsi (nikoliv polotovary), které jsou určené přímo ke zpracování na stavbě. Rozdělují se podle typu použití na malty pro zdění nebo malty

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více