U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne se z a m í t á.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne 14. 9. 2012 se z a m í t á."

Transkript

1 MSPH 79 INS 23983/2012-A-23 U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: Dřevošrot, a.s., IČO , se sídlem v Praze 5, Žitavského 496, PSČ , zastoupeného Mgr. Tadeuszem Zientkem, advokátem, Advokátní kancelář Zientek & Olivík, se sídlem v Ostravě, Stodolní 31, PSČ , o insolvenčním návrhu insolvenčního navrhovatele : EF a SZ s.r.o., IČO , se sídlem v Otvicích, Chomutovská 41, PSČ , zastoupeného JUDr. Tomášem Chramostou, advokátem, AK KINDL & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o., IČO , se sídlem v Chomutově, pobočka 28. října 3649, PSČ , t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne se z a m í t á. II. Navrhovatel je povinen zaplatit na účet zdejšího soudu do tří dnů od právní moci tohoto usnesení soudní poplatek ve výši Kč. III. Navrhovateli se po právní moci usnesení vrací záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč. IV. Navrhovatel je povinen zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto usnesení dlužníkovi na náhradu nákladů řízení částku Kč k rukám jeho zástupce. O d ů v o d n ě n í I. Podstata insolvenčního návrhu Insolvenčním návrhem ze dne se navrhovatel EF a SZ s.r.o., IČO , (dále jen navrhovatel ) domáhal, aby insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka Dřevošrot, a.s., IČO ( dále jen dlužník ) a prohlásil na jeho majetek konkurs. V návrhu uvedl, že se stal věřitelem dlužníka na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne , když tato skutečnost byla dlužníkovi oznámena dopisem z téhož dne a doručena mu byla dne Touto smlouvou postoupil navrhovateli původní věřitel,

2 2 obchodní společnost Fojtík s.r.o., IČO ( dále jen prodávající či postupitel ), svou pohledávku, kterou měl za dlužníkem z titulu kupní smlouvy ze dne , jíž dlužníkovi prodal vyvážecí soupravu TimberJack 1210B za kupní cenu 2, Kč ( včetně DPH). Dlužník měl kupní cenu zaplatit na základě dvou prodávajícím vystavených faktur, první č. 001/2010DŘ na zálohu Kč, druhou č. 002/2010DŘ na 2, Kč, které dlužník převzal při podpisu smlouvy. Dne byl pak předmět koupě dlužníkovi protokolárně předán. Na výzvu prodávajícího ze dne (doručenou dlužníkovi ) však dlužník nereagoval stejně tak, jako na upomínku k zaplacení ze dne Postupitel se proto domáhal u zdejšího soudu zaplacení kupní ceny žalobou ze dne , vedenou pod sp.zn. 52 Cm 192/2010. Navrhovatel vyčíslil svou pohledávku za dlužníkem ve výši 2, Kč, sestávající se z jistiny 2, Kč a z úroku z prodlení Kč, s tím, že z opatrnosti vůči dlužníkovi neuplatňuje pohledávku na záloze ve výši Kč. Navrhovateli je známa další věřitelka dlužníka, Mgr. Radka Němcová, nar , bytem v Chomutově, Lipanská 1898/10, která za ním má pohledávku ve výši Kč, splatnou Z výše uvedeného navrhovatel dovodil, že dlužník se nachází v úpadku, neboť má více věřitelů s pohledávkami po lhůtě splatnosti delší třiceti dnů, které neplní po dobu delší tří měsíců, a je tak v platební neschopnosti. K návrhu přiložil přihlášku své pohledávky, kupní smlouvu z s předávacím protokolem ze dne a s fakturami č. 001/2010DŘ a č. 002/2010DŘ, upomínky o zaplacení z a z s dokladem o doručení, smlouvu o postoupení pohledávky z a notifikační dopis dlužníkovi z téhož dne s dokladem o doručení. Při jednání o úpadku konaném dne setrvali oba účastníci řízení na svých stanoviscích. Navrhovatel uvedl, že doložil jak existenci pohledávky, tak i svou aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu, a že rovněž osvědčil skutečnost, že se dlužník nachází v úpadku. Dlužník naproti tomu trval na tom, že navrhovatel svou aktivní legitimaci nedoložil, a že se v úpadku nenachází. II. Vyjádření dlužníka k insolvenčnímu návrhu Usnesením č.j. MSPH 79 INS 23983/2012-A-6 ze dne byl dlužník vyzván, aby se k přiloženému insolvenčnímu návrhu vyjádřil a současně mu byla uložena povinnost předložit seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Dlužník se vyjádřil podáním ze dne ( č.d. A-7), které pak ještě doplnil podáními ze dne ( č.d. A-10) ( č.d. A-21). Dlužník namítl, že navrhovatel není aktivně legitimován k podání insolvenčního návrhu, který je dle něj neodůvodněný a šikanózní, v úpadku se nenachází, ani mu úpadek nehrozí. V roce 2008 zapůjčil společnosti Fojtík s.r.o. vyvážecí soupravu TimberJack 1210B, výrobního čísla 4516, kterou koupil od třetího subjektu dne Prodávající jej pak oslovil v roce 2010 s výhodnou nabídkou na odkoupení obdobné vyvážecí soupravy stejné značky. Dlužník tuto nabídku akceptoval a dne byla kupní smlouva uzavřena, jednalo se o stroj TimberJack 1210B výrobní číslo Zálohu na kupní cenu ve výši Kč zaplatil dlužník ještě před podpisem smlouvy, což dokazuje její text i text vystavených faktur. Teprve po podpisu kupní smlouvy a převzetí stroje dlužník zjistil, že mu společnost Fojtík s.r.o. prodala jeho vlastní

3 3 stroj, který této společnosti dva roky předtím zapůjčil. Od distributora výrobce si dlužník rovněž zjistil, že výrobní číslo prodávaného stroje neexistuje a neodpovídá ani svým formátem. Dlužník se opakovaně snažil o vrácení zálohy na kupní cenu a na výzvy k zaplacení kupní ceny opakovaně vysvětloval prodávajícímu, z jakých důvodů jeho pohledávka neexistuje. Prodávající však trval na zaplacení a dokonce popřel i to, že by od dlužníka přijal zálohu a vyúčtoval mu fakturou č. 003/2010DŘ ze dne smluvní pokutu za prodlení ve výši Kč, aby jí dne postoupil Mgr. Radce Němcové. Dlužník od kupní smlouvy odstoupil dne , za porušení smlouvy požadoval po prodávajícím smluvní pokutu Kč a dopisem z započetl svou pohledávku na smluvní pokutu a na vrácení zálohy oproti této postoupené pohledávce. Provedeným zápočtem tak pohledávka jmenované další věřitelky zanikla. Pokud jde o soudní řízení vedené zdejším pod sp. zn. 52 Cm 192/2010, pak bylo toto řízení zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku žalobcem ( tj. prodávajícím), aniž byla žaloba věcně projednána. Skutečnost, že pohledávka na zaplacení kupní ceny neexistuje, se dlužník snažil znovu vysvětlit dopisem ze dne jak postupiteli ( tj. prodávajícímu) tak postupníkovi ( tj. navrhovateli). Dlužník uzavřel, že z důvodů výše uvedených není ochoten zaplatit navrhovateli na neexistující pohledávku ničeho, navíc o tvrzené existenci této pohledávky není příslušný rozhodovat insolvenční soud v rámci posuzování insolvenčního návrhu, ale toliko nalézací soud ve sporném řízení. Dlužník uvedl, že jím předložené seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, dokládají, že není ani insolventní, ani není předlužen. Do spisu založil i prohlášení jediného jednatele prodávajícího Pavla Hollmanna o tom, že od poloviny roku 2011 nepodepsal za společnost Fojtík s.r.o. žádný dokument, tedy ani smlouvu o postoupení předmětné pohledávky s oznámením o postoupení dlužníkovi. Dle dlužníka tak navrhovateli nesvědčí aktivní legitimace k podání insolvenčního návrhu. III. Průběh jednání Podle ust. 133 odst. 1 insolvenčního zákona lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout bez jednání jen tehdy, jestliže a) insolvenční soud plně vyhoví návrhu kterému nikdo neodporoval, nebo b) o něm lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Podle 133 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční soud vždy nařídí jednání o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka, závisí-li rozhodnutí na zjištění sporných skutečností o tom, zda dlužník je v úpadku. Provádí-li dokazování ke zjištění dlužníkova úpadku nad rámec důkazních návrhů účastníků, nařídí jednání i v případě insolvenčního návrhu dlužníka. Podle 86 insolvenčního v insolvenčním řízení je insolvenční soud povinen provést i jiné důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku, než byly účastníky navrhovány. Při ústním jednání, jak výše uvedeno, setrvali oba účastníci na svých návrzích s tím, že na podporu svých tvrzení navrhovali slyšet jednatele společnosti Fojtík s.r.o., Pavla Hollmanna ( k okolnostem ohledně postoupení předmětné pohledávky) a Eduarda Fojtíka ( k témuž). Soud oba navržené svědky stručně k tvrzením účastníků vyslechl.

4 4 IV. Zákonné předpoklady zamítnutí insolvenčního návrhu, oprávnění podat insolvenční návrh Podle 105 insolvenčního zákona podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit jeho přihlášku. Podle 3 insolvenčního zákona je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Současně se má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud. Podle 143 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud insolvenční návrh zamítne, nejsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku. Insolvenční návrh podaný věřitelem insolvenční soud zamítne, jestliže nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku. Za další osobu se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení. S ohledem na výše uvedené, před vlastním zkoumáním toho, zda bude osvědčeno to, zda se dlužník nachází v úpadku ve smyslu 3 insolvenčního zákona, se insolvenční soud nejprve zabýval tím, zda insolvenční navrhovatel ve smyslu 105 insolvenčního zákona doložil, že má za dlužníkem splatnou pohledávku a že tak je dána jeho věcná aktivní legitimace k podání insolvenčního návrhu. Pohledávka navrhovatele ve výši 2, Kč byla navrhovatelem dokládána, jak výše uvedeno, kupní smlouvou ze dne , předávacím protokolem ze dne a fakturami č. 001/2010DŘ a č. 002/2010DŘ. Z listin, kterými oba účastníci dokládali svá tvrzení, soud zjistil následující skutečnosti: - z výpisu z oddílu C, vložky obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, že od společnost prodávajícího jednala jediným jednatelem Pavlem Hollmannem, který byl od rovněž jejím jediným společníkem - z výpisu z oddílu C, vložky obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, že jediným jednatelem a společníkem navrhovatele je od založení společnosti dne paní Simona Zábranská - z výpisu z oddílu B, vložky obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem, že za dlužníka jedná samostatně každý z členů představenstva, a že v rozhodné době byl a dosud je stále jedním z členů představenstva pan Jiří Jeff Calda - z kupní smlouvy ze dne , že jí za prodávajícího podepsal Pavel Hollmann a za dlužníka Jiří Jeff Calda. Článek I. specifikuje předmět prodeje ( vyvážecí souprava pro přepravu dřeva TimberJack 1210B zelené barvy, rok výroby 2002, výrobní číslo ), v článku II. odst. 1 byla sjednána kupní cena včetně DPH částkou 2, Kč s tím, že dle odst. 2 uhradil kupující prodávajícímu před podpisem smlouvy zálohu ve výši Kč, zbývající částka

5 5 2, Kč měla být dle odst. 4 zaplacena v šesti splátkách do Při prodlení účastníků byla v čl. IV. sjednána jednorázová smluvní pokuta Kč. - z předávacího protokolu ze dne , podepsaného P. Hollmanem za předávajícího a J.J. Caldou a dalším z tehdejšího členů představenstva Ing. Michalem Wantulokem za přebírajícího, že dlužník tohoto dne převzal soupravu TimbeerJack 1210B, výrobní číslo z faktury č. 001/2010DŘ ze dne , že se účtuje hotová zálohová platba Kč na vyvážecí soupravu TimberJack 1210B - z faktury č. 002/2010DŘ ze dne , že se účtuje smluvní cena za prodej vyvážecí soupravy TimberJack 1210B, kde od celkové částky 2, Kč je odečtena zálohová platba Kč, takže k zaplacení se účtuje částka 2, Kč - z výzvy dlužníkovi z podepsané jednatelem P. Hollmanem, že byl dlužník vyzván k zaplacení obou vyfakturovaných částek do sedmi dnů od převzetí výzvy - z výzvy zástupce prodávajícího ze dne , že dlužník přes výzvu z dosud nezaplatil částku 2, Kč, proto jej zástupce znovu žádá o její zaplacení do sedmi dnů od doručení výzvy spolu s Kč za služby advokáta - ze spisu zdejšího soudu sp.zn. 52 Cm 192/2010, že usnesením č.j. 52 Cm 192/ ze dne bylo zastaveno řízení prodávajícího o zaplacení částky 2, Kč s příslušenstvím pro nezaplacení soudního poplatku poté, co jeho žádost o osvobození od poplatkové povinnosti byla zamítnuta usnesením č.j. 52 Cm 192/ ze dne ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 6 Cmo 236/ ze dne ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne , že prodávající ( jednající P. Hollmannem) postoupil navrhovateli ( jednajícím Simonou Zábranskou) pohledávku za dlužníkem ve výši 2, Kč včetně nijak nespecifikovaného příslušenství pohledávky, opatřené nečitelnými podpisy - z oznámení o postoupení pohledávky ze dne , že dlužníkovi je jednatelem prodávajícího ( P. Hollmann) oznamováno uzavření smlouvy, jíž byla pohledávka 2, Kč postoupena navrhovateli, podpis je nečitelný, dle dodejky toto oznámení dlužník převzal dne z kupní smlouvy ze dne uzavřené mezi společností B.C.VEHICULE s.r.o., IČO a dlužníkem, že dlužník koupil a převzal soupravu TimberJack 1210B výrobního čisla 4516, a že za dlužníka smlouvu podepsal J.J. Calda - z výdajového pokladního dokladu ze dne bez pořadového čísla, že prodávajícímu zaplatil dlužník uvedeného dne Kč jako zálohu na soupravu TimberJack 1210B, podpis příjemce je nečitelný - z neočíslované faktury ze dne , že je dlužníkovi fakturována uhrazená záloha Kč - z faktury ze dne č , že je dlužníkovi k úhradě z kupní smlouvy účtováno k proplacení celkem 2, Kč, tj. po odečtení zálohy Kč uhrazené

6 6 - z výzvy dlužníka ze dne adresované prodávajícímu, že dlužník po převzetí stroje zjistil, že mu prodávající předal stroj výrobního čísla 4516, tj. stroje ve vlastnictví dlužníka, a proto je prodávající vyzýván k tomu, aby předal skutečný předmět prodeje s tím, že pokud tak neučiní do pěti dnů od doručení výzvy, dlužník od kupní smlouvy odstupuje a žádá vrátit zaplacenou zálohu na kupní cenu ve výši Kč - z odpovědi dlužníka zástupci prodávajícího ze dne , že prodávající ve stanovené lhůtě předmět prodeje nepředal, a proto dlužník odstupuje od kupní smlouvy a žádá vrácení zálohy na kupní cenu ve výši Kč - z faktury č. 003/2010DŘ ze dne vystavené prodávajícím, že dlužníkovi účtuje smluvní pokutu za prodlení se zaplacením kupní ceny ve výši Kč splatné z oznámení prodávajícího ze dne , že pohledávka na smluvní pokutě byla postoupena Mgr. Radce Němcové - z dopisu dlužníka ze dne adresovaného prodávajícímu, že dlužník vůči němu uplatňuje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč z důvodu nepředání předmětu kupní smlouvy - ze sdělení dlužníka prodávajícímu ze dne , že na pohledávku Kč, která byla postoupena Mgr. Radce Němcové, jednostranně započetl svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty Kč a na vrácení zálohy s tím, že pohledávky zanikají v rozsahu, v němž se kryjí, což postupnici sdělil, a že současně vyzývá prodávajícího k vrácení zálohy na kupní cenu - z dopisu dlužníka navrhovateli ze dne , že dlužník namítá neexistenci postoupené pohledávky, že dlužník od kupní smlouvy dne odstoupil, čímž jeho závazek zaplatit kupní cenu zanikl a naopak prodávajícímu vznikla povinnost vrátit zaplacenou zálohu na kupní cenu - z listiny označené jako Prohlášení ze dne s ověřeným podpisem P. Hollmanna, že jednatel prodávajícího Pavel Hollmann, dostal od svého přítele Eduarda Fojtíka k podpisu listiny, o nichž se domníval, že souvisejí s funkcí odpovědného zástupce společnosti Fojtík s.r.o., aby až následně zjistil, že na něj byl převeden obchodní podíl ve společnosti a stal se jejím jednatelem, a proto žádal E. Fojtíka, aby vše vrátil do původního stavu. To mu bylo přislíbeno, avšak za to byl donucen za společnost nějaký čas podepisovat listiny, které mu byly předloženy. Není mu známo, zda společnost disponovala nějakým vyvážecím strojem a od poloviny roku 2011 žádné dokumenty za společnost již nepodepsal. - z výpovědi svědka Pavla Hollmanna, jíž zcela potvrdil obsah svého Prohlášení, poté, co mu byla předložena smlouva o postoupení pohledávky z , že podpis na této listině není jeho podpisem - z výpovědi Eduarda Fojtíka vyplynulo, že smlouvu o postoupení pohledávky sepsal dle vzoru na internetu společně s Pavlem Hollmannem a ten jí před ním vlastnoručně podepsal. Uvedl dále, že smlouvu poté odnesl k podpisu své přítelkyni Simoně Zábranské, která je jednatelkou navrhovatele.

7 7 Posouzení důvodnosti insolvenčního návrhu V. Na základě výše důkazů provedených při ústním jednání o úpadku uvedenými listinami a výslechem svědků insolvenční soud uzavřel, že navrhovatel dosud přesvědčivě nedoložil pro účely insolvenčního řízení svou pohledávku a tím i věcnou aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu. Výše provedené důkazy dosud spolehlivě skutkovou verzi navrhovatele neprokazují. Dalším dokazováním bude zejména třeba postavit na jisto účastníky tvrzené skutečnosti, bez nichž není možné právní posouzení oprávněnosti pohledávky navrhovatele. Bude tak zejména prověřit tvrzení (obranu) dlužníka o tom, že mu byl prodávajícím (společností Fojtík, s.r.o.) kupní smlouvou prodán tentýž stroj, který dlužník již dříve této společnosti zapůjčil a to buď šetřením na místě, kde stroj nachází, resp. znaleckým posudkem, případně svědeckými výpověďmi či dlužníkem navrhovaným důkazem - expertizou provedenou dodavatelem vyvážecího stroje. Pravdivosti tvrzení dlužníka o existenci této skutkové verze svědčí obsah již provedeného důkazu a to kupní smlouvy z roku 2007 uzavřené se společností B.C.VEHICULE s.r.o., IČO ( jíž obdobný vyvážecí stroj nabyl dlužník do vlastnictví). Současně však bude nutné objasnit i to, zda a proč dlužník shodný vyvážecí stroj od navrhovatele koupil, když dříve zakoupený obdobný stroj již v v roce 2007 společnosti Fojtík,s.r.o. zapůjčil resp. pronajal k užívání, zda tedy existuje stroj jediný ( jak tvrdí dlužník) či existují stroje dva a kde se tyto stroje případně nachází. Teprve od těchto (dalších) skutkových zjištění se může dále odvíjet posouzení souvisejících právních otázek tj. zda faktury vystavené společností Fojtík, s.r.o. dlužníku na zaplacení kupní ceny byly vystaveny po právu, neboť byl dlužníku navrhovatelem řádně dodán další ( jiný) stroj a tím i to, zda současný navrhovatel může být věcně aktivně legitimován k podání insolvenčního návrhu. Obdobně bude třeba vyjasnit i to, které ze soudu předložených faktur jsou pravé. Kromě odlišné skutkové verze účastníků týkající se prodeje vyvážecího stroje a jeho fakturace musí být také objasněny dalším dokazováním i okolnosti týkající se vlastního postoupení pohledávky ze společnosti Fojtík.s.r.o. na navrhovatele, a to ohledem na obsah čestného prohlášení a svědecké výpovědi jednatele společnosti Fojtík, s.r.o. Pavla Holmana ( o tom, že nikdy nepodepsal smlouvu o postoupení pohledávky z této společnosti na navrhovatele), když svědek navržený navrhovatelem, pan Eduard Fojtík, před soudem potvrdil něco jiného. S vyřešením těchto skutkových otázek souvisí logicky i následné posouzení toho, zda navrhovatelem označená další věřitelka Mgr. Radka Němcová - jako osoba, která má mít vůči dlužníku splatnou pohledávku ze smluvní pokuty (vystavená za údajné porušení uvedené kupní smlouvy dlužníkem) - může být další věřitelkou dlužníka ve smyslu 3 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona. Otázka věcné aktivní legitimace navrhovatele, jemuž byla tato pohledávka postoupena tak je v tomto okamžiku sporná resp. pohledávka navrhovatele není dostatečně věrohodně doložena. Výše uvedené pochybnosti o právní existenci pohledávky jíž je dokládán insolvenční návrh navrhovatele dle 205 insolvenčního zákona tak musí být nejprve spolehlivě objasněny v nalézacím řízení, které je k tomu primárně určeno, nikoli v řízení insolvenčním. Insolvenční judikatura je v této otázce již ustálena na tom, že povaha řízení o insolvenčním návrhu nevylučuje, aby soud o skutečnostech, které jsou mezi účastníky sporné, prováděl dokazování, není však jeho

8 8 povinností provádět dokazování o tom, zda pohledávka navrhujícího. věřitele skutečně existuje. Pokud se věřitel svým insolvenčním návrhem snaží suplovat činnost nalézacího soudu v insolvenčním řízení, je takový postup je nepřípustný a je to bez dalšího důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu. ( srovnej např. rozhodnutí sp.zn. 1 VSPH 639/2009 ve věci sp.zn. KSUL 45 INS 3773/2009, sp.zn. 3 VSPH 204/2010 ve věci sp.zn..48 INS 6820/2009 nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 Odo 1036/03). Výše uvedené platí o to více, že sporná pohledávka je předmětem nalézacího řízení vedeného před zdejším soudem, jemuž posouzení všech výše uvedených otázek náleží. Vzhledem ke shora uvedenému proto insolvenční soud insolvenční návrh výrokem I. zamítl, neboť navrhovatel nedoložil svou aktivní legitimaci k jejímu podání. Možný úpadek dlužníka s ohledem na výše uvedené již v řízení nezkoumal. VI. Výrok o zaplacení soudního poplatku Podle 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ZSP) poplatníkem poplatku za řízení před soudem prvního stupně je navrhovatel), není-li dále stanoveno jinak. Podle 4 odst. 1 písm. e) ZSP jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu. Protože výrokem I. usnesení byl insolvenční návrh navrhovatele zamítnut, stíhá jej povinnost k zaplacení soudního poplatku za zahájené insolvenční řízení. Výše soudního poplatku je stanovena Sazebníkem poplatků (příloze k ZSP) v Položce 4, bod 1. písmeno c) částkou Kč, a proto o poplatkové povinnosti rozhodl soud ve vztahu k navrhovateli pod bodem II. výroku. VII. Výrok o vrácení složené zálohy O vrácení zálohy na náklady insolvenčního řízení rozhodl insolvenční soud výrokem III. usnesení tak, že insolvenčním navrhovatelem složená záloha se mu vrací, neboť k rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka nedošlo a ze složené zálohy tak ani nebylo čerpáno. VIII. Náklady řízení Ve výroku IV. usnesení rozhodl soud o nákladech řízení v souladu s ust. 7 odst. 1 insolvenčního zákona ve spojení s ust. 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož účastníku, který měl ve věci úspěch přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud proto přiznal náhradu řízení úspěšnému

9 9 dlužníku. Jeho náklady řízení představují paušální odměnu advokáta ve výši Kč dle 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb. v platném znění, dále náhradu jeho paušálních výdajů za dva úkony 2x 300 Kč ( převzetí věci a příprava zastoupení a pouze 1x vyjádření vyžádané soudem) dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. ( advokátní tarif), prokázané cestovní výdaje advokáta ve výši 472 Kč vlakem na trase Ostrava Praha a zpět k jednání soudu dne ( 13 odst. 1 advokátního tarifu) a náhradu za jeho promeškaný čas 1.600,- Kč (dle 14 advokátního tarifu) v souvislosti s cestou právního zástupce dlužníka k jednání soudu za 16 započatých půlhodin + DPH 21%, tj. celkem 1.936,- Kč. Celková náhrada nákladů řízení tak činí Kč. P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení se mohou odvolat pouze insolvenční navrhovatel, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného. Proti ostatním výrokům usnesení je odvolání přípustné a lze jej podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného. V Praze dne 5. března 2013 JUDr. Jiří R a d a, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lucie Klazarová

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Správce konkurzní podstaty úpadce ELMA THERM spol. s r.o. Tovačovského 318, 767 01 Kroměříž, IČ: 47902485, zaps. v OR u KS v Brně odd. C,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 81 INS 13307/2014-A-16 KSUL 81 INS 13307/2014-B-1 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele - věřitele Českomoravská

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : U s n e s e n í č.j. : -A-28 Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Markétou Slámovou v insolvenční věci dlužníka Metrostav, a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, o insolvenčním návrhu

Více

U S N E S E N Í KSUL 81 INS 13993/2012-A-33

U S N E S E N Í KSUL 81 INS 13993/2012-A-33 KSUL 81 INS 13993/2012-A-33 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele věřitele Hellmutha Georga Funka, nar. 16.01.1974, trvale

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 8 INS 22558/2011-A13

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 8 INS 22558/2011-A13 Číslo jednací: -A13 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka : Peter Spratek, r.č.: 581009/6347, IČO: 10627103, Mlýnská 1095/22, 746 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ 70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ Okresní soud Plzeň -město rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Levým ve věci návrhu oprávněného Společenství vlastníků Hodonínská 25 a 27 v Plzni se sídlem v Plzni,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 31 INS 14737/2013 A16

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 31 INS 14737/2013 A16 Číslo jednací: A16 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav Mizer, r.č. 570418/7456, bytem Bílov 48, PSČ 743 01, o insolvenčním

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 urad Císlo jednací 69277/2010-606/X.vyr. ~~ Y~m01~ 15 10 010;0. ~'tj.~.7~j;'i ~~l TOTO MOCI ROZHODNUTI dne

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

P r á v n í v ě t a: Z o d ů v o d n ě n í :

P r á v n í v ě t a: Z o d ů v o d n ě n í : Rsp 212/12 RN ze dne 15.5.2012 Klíčová slova: věcná legitimace, insolvenční správce, insolvenční řízení, smluvní pokuta, reorganizační plán, uspokojování pohledávek Dotčená ustanovení: zákon č. 182/2006

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 33/2013-12 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Michala Mazance, JUDr.

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

sp. zn. 021 EX 4565/11-26

sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška: sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Mgr. Martin Buřič, Štěpánská 39, Praha, insolvenční správce dlužníků Ivany Světinské, nar. 18.6.1967 a Františka Světinského, nar.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

4 EX0305/08-51. Usnesení

4 EX0305/08-51. Usnesení 4 EX0305/08-51 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

II. Na majetek dlužníka: Jiřina Lipšová, rč: 625311/1689, IČ 49045733, Věžná 22, 395 01 Pacov se prohlašuje k o n k u r z.

II. Na majetek dlužníka: Jiřina Lipšová, rč: 625311/1689, IČ 49045733, Věžná 22, 395 01 Pacov se prohlašuje k o n k u r z. KSCB 41 INS 11176/2015-A-10 U S N E S E N Í Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužníka Jiřiny Lipšové, r.č. 625311/1689, IČ 49045733, Věžná

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na přerušení insolvenčního řízení se zamítá.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na přerušení insolvenčního řízení se zamítá. -A-17 U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka České strany

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

U s n e s e n í. t a k t o : Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že insolvenční návrh věřitele se n e o d m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že insolvenční návrh věřitele se n e o d m í t á. O d ů v o d n ě n í : KSBR 38 INS 11100/2010 2 VSOL 518/2010 A -24 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Č.j.: KSPA 56 INS 20459/2013-A-21 U S N E S E N Í Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci dlužnice: Stavospol Moravská Třebová s.r.o.,

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 66/2010-10 Spis Konf 66/2010 byl spojen se spisem číslo Konf 59/2010 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: Konf 59/2010-12 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 372/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 324 ze dne 27.05.2015 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Becker & Poliakoff s.r.o.,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 12 Cmo 288/2012-147 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Marcely Tuscanyové a soudců JUDr. Marty Chrastilové a JUDr. Evy Hodanové

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : A42 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Krkonošská slévárna, s. r. o., IČ 25290576, Sokolská 1263/24, 702 00 Ostrava, Moravská

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužnice Zdeňky Holišové, nar. 10.12.1975, IČ 76585450, bytem a místem podnikání Josefa

Více

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí:

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí: Exekutorský úřad Praha 9 Exekutorský úřad Praha 9 S o u d n í e x e k u t o r J U D r. M i l a n S u c h á n e k tel.: 266 032 031, tel. fax.: 266 032 032, e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, ID DS: qjzg82q

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

USNESENÍ D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U :

USNESENÍ D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U : Č.j.:50 E 729/2011-98 USNESENÍ Okresní soud v Karviné vydává samosoudcem Mgr. Jiřím Ordeltem ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Okresní správa sociálního zabezpečení Karviná, se sídlem Karviná-Nové

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 6/2004-52 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Č.d. MSPH 95 INS 32034/2014-A-32 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Modlitbovou v právní věci dlužníka manželů Eduarda Dvorského, nar. 23.3.1976, trvale bytem ve Zloníně,

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Budovatelů 2957/108, Most, 434 01 www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700466 č.j. 130 EX 1327/12-82/E

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku sp. zn. 095 Ex 101/06/ U 03 49 USNESENÍ Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4 JUDr. Jana Tvrdková, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 7.2.2006, č.j.

Více

Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Česká insolvenční v.o.s. IČ: 28810341 se sídlem:fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové zastoupená JUDr.

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař

Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař Vyhláška výběrového řízení (dále jen Vyhláška ) Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař Podmínky výběrového řízení (dále jen podmínky ) 1. Vyhlašovatel: Mgr. Šárka Mixová se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

4 EX0426/06-72. Usnesení

4 EX0426/06-72. Usnesení 4 EX0426/06-72 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

Základní ustanovení. INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou

Základní ustanovení. INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Základní ustanovení INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou 1 Obecná část 2 Základní ustanovení INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Sestavil Lukáš Pachl 3 Obecná část Vzor citace: Pachl, L.: Insolvenční zákon s judikaturou.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

rozhodnutí: I. Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje.

rozhodnutí: I. Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje. Praha Čj. 37 424/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podal k poštovní přepravě dne 19. 9. 2005 pan xxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxxxx, (dále jen účastník ), podle 61 odst. 1 zák. č. 71/1967

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í:

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í: NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 22 INS 1108/2008 29 NSČR 10/2009 - A -36 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Filipa

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: T & B CZ, s.r.o., IČ: 25388541, tř. Osvobození 1388/60a, 735 06 Karviná - Nové Město.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: T & B CZ, s.r.o., IČ: 25388541, tř. Osvobození 1388/60a, 735 06 Karviná - Nové Město. Číslo jednací: A32 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Nohavicovou v insolvenční věci dlužníka : T & B CZ, s.r.o., IČ 25388541, tř. Osvobození 1388/60a, 735 06 Karviná

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více