U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne se z a m í t á.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne 14. 9. 2012 se z a m í t á."

Transkript

1 MSPH 79 INS 23983/2012-A-23 U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: Dřevošrot, a.s., IČO , se sídlem v Praze 5, Žitavského 496, PSČ , zastoupeného Mgr. Tadeuszem Zientkem, advokátem, Advokátní kancelář Zientek & Olivík, se sídlem v Ostravě, Stodolní 31, PSČ , o insolvenčním návrhu insolvenčního navrhovatele : EF a SZ s.r.o., IČO , se sídlem v Otvicích, Chomutovská 41, PSČ , zastoupeného JUDr. Tomášem Chramostou, advokátem, AK KINDL & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o., IČO , se sídlem v Chomutově, pobočka 28. října 3649, PSČ , t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne se z a m í t á. II. Navrhovatel je povinen zaplatit na účet zdejšího soudu do tří dnů od právní moci tohoto usnesení soudní poplatek ve výši Kč. III. Navrhovateli se po právní moci usnesení vrací záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč. IV. Navrhovatel je povinen zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto usnesení dlužníkovi na náhradu nákladů řízení částku Kč k rukám jeho zástupce. O d ů v o d n ě n í I. Podstata insolvenčního návrhu Insolvenčním návrhem ze dne se navrhovatel EF a SZ s.r.o., IČO , (dále jen navrhovatel ) domáhal, aby insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka Dřevošrot, a.s., IČO ( dále jen dlužník ) a prohlásil na jeho majetek konkurs. V návrhu uvedl, že se stal věřitelem dlužníka na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne , když tato skutečnost byla dlužníkovi oznámena dopisem z téhož dne a doručena mu byla dne Touto smlouvou postoupil navrhovateli původní věřitel,

2 2 obchodní společnost Fojtík s.r.o., IČO ( dále jen prodávající či postupitel ), svou pohledávku, kterou měl za dlužníkem z titulu kupní smlouvy ze dne , jíž dlužníkovi prodal vyvážecí soupravu TimberJack 1210B za kupní cenu 2, Kč ( včetně DPH). Dlužník měl kupní cenu zaplatit na základě dvou prodávajícím vystavených faktur, první č. 001/2010DŘ na zálohu Kč, druhou č. 002/2010DŘ na 2, Kč, které dlužník převzal při podpisu smlouvy. Dne byl pak předmět koupě dlužníkovi protokolárně předán. Na výzvu prodávajícího ze dne (doručenou dlužníkovi ) však dlužník nereagoval stejně tak, jako na upomínku k zaplacení ze dne Postupitel se proto domáhal u zdejšího soudu zaplacení kupní ceny žalobou ze dne , vedenou pod sp.zn. 52 Cm 192/2010. Navrhovatel vyčíslil svou pohledávku za dlužníkem ve výši 2, Kč, sestávající se z jistiny 2, Kč a z úroku z prodlení Kč, s tím, že z opatrnosti vůči dlužníkovi neuplatňuje pohledávku na záloze ve výši Kč. Navrhovateli je známa další věřitelka dlužníka, Mgr. Radka Němcová, nar , bytem v Chomutově, Lipanská 1898/10, která za ním má pohledávku ve výši Kč, splatnou Z výše uvedeného navrhovatel dovodil, že dlužník se nachází v úpadku, neboť má více věřitelů s pohledávkami po lhůtě splatnosti delší třiceti dnů, které neplní po dobu delší tří měsíců, a je tak v platební neschopnosti. K návrhu přiložil přihlášku své pohledávky, kupní smlouvu z s předávacím protokolem ze dne a s fakturami č. 001/2010DŘ a č. 002/2010DŘ, upomínky o zaplacení z a z s dokladem o doručení, smlouvu o postoupení pohledávky z a notifikační dopis dlužníkovi z téhož dne s dokladem o doručení. Při jednání o úpadku konaném dne setrvali oba účastníci řízení na svých stanoviscích. Navrhovatel uvedl, že doložil jak existenci pohledávky, tak i svou aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu, a že rovněž osvědčil skutečnost, že se dlužník nachází v úpadku. Dlužník naproti tomu trval na tom, že navrhovatel svou aktivní legitimaci nedoložil, a že se v úpadku nenachází. II. Vyjádření dlužníka k insolvenčnímu návrhu Usnesením č.j. MSPH 79 INS 23983/2012-A-6 ze dne byl dlužník vyzván, aby se k přiloženému insolvenčnímu návrhu vyjádřil a současně mu byla uložena povinnost předložit seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Dlužník se vyjádřil podáním ze dne ( č.d. A-7), které pak ještě doplnil podáními ze dne ( č.d. A-10) ( č.d. A-21). Dlužník namítl, že navrhovatel není aktivně legitimován k podání insolvenčního návrhu, který je dle něj neodůvodněný a šikanózní, v úpadku se nenachází, ani mu úpadek nehrozí. V roce 2008 zapůjčil společnosti Fojtík s.r.o. vyvážecí soupravu TimberJack 1210B, výrobního čísla 4516, kterou koupil od třetího subjektu dne Prodávající jej pak oslovil v roce 2010 s výhodnou nabídkou na odkoupení obdobné vyvážecí soupravy stejné značky. Dlužník tuto nabídku akceptoval a dne byla kupní smlouva uzavřena, jednalo se o stroj TimberJack 1210B výrobní číslo Zálohu na kupní cenu ve výši Kč zaplatil dlužník ještě před podpisem smlouvy, což dokazuje její text i text vystavených faktur. Teprve po podpisu kupní smlouvy a převzetí stroje dlužník zjistil, že mu společnost Fojtík s.r.o. prodala jeho vlastní

3 3 stroj, který této společnosti dva roky předtím zapůjčil. Od distributora výrobce si dlužník rovněž zjistil, že výrobní číslo prodávaného stroje neexistuje a neodpovídá ani svým formátem. Dlužník se opakovaně snažil o vrácení zálohy na kupní cenu a na výzvy k zaplacení kupní ceny opakovaně vysvětloval prodávajícímu, z jakých důvodů jeho pohledávka neexistuje. Prodávající však trval na zaplacení a dokonce popřel i to, že by od dlužníka přijal zálohu a vyúčtoval mu fakturou č. 003/2010DŘ ze dne smluvní pokutu za prodlení ve výši Kč, aby jí dne postoupil Mgr. Radce Němcové. Dlužník od kupní smlouvy odstoupil dne , za porušení smlouvy požadoval po prodávajícím smluvní pokutu Kč a dopisem z započetl svou pohledávku na smluvní pokutu a na vrácení zálohy oproti této postoupené pohledávce. Provedeným zápočtem tak pohledávka jmenované další věřitelky zanikla. Pokud jde o soudní řízení vedené zdejším pod sp. zn. 52 Cm 192/2010, pak bylo toto řízení zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku žalobcem ( tj. prodávajícím), aniž byla žaloba věcně projednána. Skutečnost, že pohledávka na zaplacení kupní ceny neexistuje, se dlužník snažil znovu vysvětlit dopisem ze dne jak postupiteli ( tj. prodávajícímu) tak postupníkovi ( tj. navrhovateli). Dlužník uzavřel, že z důvodů výše uvedených není ochoten zaplatit navrhovateli na neexistující pohledávku ničeho, navíc o tvrzené existenci této pohledávky není příslušný rozhodovat insolvenční soud v rámci posuzování insolvenčního návrhu, ale toliko nalézací soud ve sporném řízení. Dlužník uvedl, že jím předložené seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, dokládají, že není ani insolventní, ani není předlužen. Do spisu založil i prohlášení jediného jednatele prodávajícího Pavla Hollmanna o tom, že od poloviny roku 2011 nepodepsal za společnost Fojtík s.r.o. žádný dokument, tedy ani smlouvu o postoupení předmětné pohledávky s oznámením o postoupení dlužníkovi. Dle dlužníka tak navrhovateli nesvědčí aktivní legitimace k podání insolvenčního návrhu. III. Průběh jednání Podle ust. 133 odst. 1 insolvenčního zákona lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout bez jednání jen tehdy, jestliže a) insolvenční soud plně vyhoví návrhu kterému nikdo neodporoval, nebo b) o něm lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Podle 133 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční soud vždy nařídí jednání o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka, závisí-li rozhodnutí na zjištění sporných skutečností o tom, zda dlužník je v úpadku. Provádí-li dokazování ke zjištění dlužníkova úpadku nad rámec důkazních návrhů účastníků, nařídí jednání i v případě insolvenčního návrhu dlužníka. Podle 86 insolvenčního v insolvenčním řízení je insolvenční soud povinen provést i jiné důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku, než byly účastníky navrhovány. Při ústním jednání, jak výše uvedeno, setrvali oba účastníci na svých návrzích s tím, že na podporu svých tvrzení navrhovali slyšet jednatele společnosti Fojtík s.r.o., Pavla Hollmanna ( k okolnostem ohledně postoupení předmětné pohledávky) a Eduarda Fojtíka ( k témuž). Soud oba navržené svědky stručně k tvrzením účastníků vyslechl.

4 4 IV. Zákonné předpoklady zamítnutí insolvenčního návrhu, oprávnění podat insolvenční návrh Podle 105 insolvenčního zákona podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit jeho přihlášku. Podle 3 insolvenčního zákona je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Současně se má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud. Podle 143 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud insolvenční návrh zamítne, nejsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku. Insolvenční návrh podaný věřitelem insolvenční soud zamítne, jestliže nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku. Za další osobu se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení. S ohledem na výše uvedené, před vlastním zkoumáním toho, zda bude osvědčeno to, zda se dlužník nachází v úpadku ve smyslu 3 insolvenčního zákona, se insolvenční soud nejprve zabýval tím, zda insolvenční navrhovatel ve smyslu 105 insolvenčního zákona doložil, že má za dlužníkem splatnou pohledávku a že tak je dána jeho věcná aktivní legitimace k podání insolvenčního návrhu. Pohledávka navrhovatele ve výši 2, Kč byla navrhovatelem dokládána, jak výše uvedeno, kupní smlouvou ze dne , předávacím protokolem ze dne a fakturami č. 001/2010DŘ a č. 002/2010DŘ. Z listin, kterými oba účastníci dokládali svá tvrzení, soud zjistil následující skutečnosti: - z výpisu z oddílu C, vložky obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, že od společnost prodávajícího jednala jediným jednatelem Pavlem Hollmannem, který byl od rovněž jejím jediným společníkem - z výpisu z oddílu C, vložky obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, že jediným jednatelem a společníkem navrhovatele je od založení společnosti dne paní Simona Zábranská - z výpisu z oddílu B, vložky obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem, že za dlužníka jedná samostatně každý z členů představenstva, a že v rozhodné době byl a dosud je stále jedním z členů představenstva pan Jiří Jeff Calda - z kupní smlouvy ze dne , že jí za prodávajícího podepsal Pavel Hollmann a za dlužníka Jiří Jeff Calda. Článek I. specifikuje předmět prodeje ( vyvážecí souprava pro přepravu dřeva TimberJack 1210B zelené barvy, rok výroby 2002, výrobní číslo ), v článku II. odst. 1 byla sjednána kupní cena včetně DPH částkou 2, Kč s tím, že dle odst. 2 uhradil kupující prodávajícímu před podpisem smlouvy zálohu ve výši Kč, zbývající částka

5 5 2, Kč měla být dle odst. 4 zaplacena v šesti splátkách do Při prodlení účastníků byla v čl. IV. sjednána jednorázová smluvní pokuta Kč. - z předávacího protokolu ze dne , podepsaného P. Hollmanem za předávajícího a J.J. Caldou a dalším z tehdejšího členů představenstva Ing. Michalem Wantulokem za přebírajícího, že dlužník tohoto dne převzal soupravu TimbeerJack 1210B, výrobní číslo z faktury č. 001/2010DŘ ze dne , že se účtuje hotová zálohová platba Kč na vyvážecí soupravu TimberJack 1210B - z faktury č. 002/2010DŘ ze dne , že se účtuje smluvní cena za prodej vyvážecí soupravy TimberJack 1210B, kde od celkové částky 2, Kč je odečtena zálohová platba Kč, takže k zaplacení se účtuje částka 2, Kč - z výzvy dlužníkovi z podepsané jednatelem P. Hollmanem, že byl dlužník vyzván k zaplacení obou vyfakturovaných částek do sedmi dnů od převzetí výzvy - z výzvy zástupce prodávajícího ze dne , že dlužník přes výzvu z dosud nezaplatil částku 2, Kč, proto jej zástupce znovu žádá o její zaplacení do sedmi dnů od doručení výzvy spolu s Kč za služby advokáta - ze spisu zdejšího soudu sp.zn. 52 Cm 192/2010, že usnesením č.j. 52 Cm 192/ ze dne bylo zastaveno řízení prodávajícího o zaplacení částky 2, Kč s příslušenstvím pro nezaplacení soudního poplatku poté, co jeho žádost o osvobození od poplatkové povinnosti byla zamítnuta usnesením č.j. 52 Cm 192/ ze dne ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 6 Cmo 236/ ze dne ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne , že prodávající ( jednající P. Hollmannem) postoupil navrhovateli ( jednajícím Simonou Zábranskou) pohledávku za dlužníkem ve výši 2, Kč včetně nijak nespecifikovaného příslušenství pohledávky, opatřené nečitelnými podpisy - z oznámení o postoupení pohledávky ze dne , že dlužníkovi je jednatelem prodávajícího ( P. Hollmann) oznamováno uzavření smlouvy, jíž byla pohledávka 2, Kč postoupena navrhovateli, podpis je nečitelný, dle dodejky toto oznámení dlužník převzal dne z kupní smlouvy ze dne uzavřené mezi společností B.C.VEHICULE s.r.o., IČO a dlužníkem, že dlužník koupil a převzal soupravu TimberJack 1210B výrobního čisla 4516, a že za dlužníka smlouvu podepsal J.J. Calda - z výdajového pokladního dokladu ze dne bez pořadového čísla, že prodávajícímu zaplatil dlužník uvedeného dne Kč jako zálohu na soupravu TimberJack 1210B, podpis příjemce je nečitelný - z neočíslované faktury ze dne , že je dlužníkovi fakturována uhrazená záloha Kč - z faktury ze dne č , že je dlužníkovi k úhradě z kupní smlouvy účtováno k proplacení celkem 2, Kč, tj. po odečtení zálohy Kč uhrazené

6 6 - z výzvy dlužníka ze dne adresované prodávajícímu, že dlužník po převzetí stroje zjistil, že mu prodávající předal stroj výrobního čísla 4516, tj. stroje ve vlastnictví dlužníka, a proto je prodávající vyzýván k tomu, aby předal skutečný předmět prodeje s tím, že pokud tak neučiní do pěti dnů od doručení výzvy, dlužník od kupní smlouvy odstupuje a žádá vrátit zaplacenou zálohu na kupní cenu ve výši Kč - z odpovědi dlužníka zástupci prodávajícího ze dne , že prodávající ve stanovené lhůtě předmět prodeje nepředal, a proto dlužník odstupuje od kupní smlouvy a žádá vrácení zálohy na kupní cenu ve výši Kč - z faktury č. 003/2010DŘ ze dne vystavené prodávajícím, že dlužníkovi účtuje smluvní pokutu za prodlení se zaplacením kupní ceny ve výši Kč splatné z oznámení prodávajícího ze dne , že pohledávka na smluvní pokutě byla postoupena Mgr. Radce Němcové - z dopisu dlužníka ze dne adresovaného prodávajícímu, že dlužník vůči němu uplatňuje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč z důvodu nepředání předmětu kupní smlouvy - ze sdělení dlužníka prodávajícímu ze dne , že na pohledávku Kč, která byla postoupena Mgr. Radce Němcové, jednostranně započetl svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty Kč a na vrácení zálohy s tím, že pohledávky zanikají v rozsahu, v němž se kryjí, což postupnici sdělil, a že současně vyzývá prodávajícího k vrácení zálohy na kupní cenu - z dopisu dlužníka navrhovateli ze dne , že dlužník namítá neexistenci postoupené pohledávky, že dlužník od kupní smlouvy dne odstoupil, čímž jeho závazek zaplatit kupní cenu zanikl a naopak prodávajícímu vznikla povinnost vrátit zaplacenou zálohu na kupní cenu - z listiny označené jako Prohlášení ze dne s ověřeným podpisem P. Hollmanna, že jednatel prodávajícího Pavel Hollmann, dostal od svého přítele Eduarda Fojtíka k podpisu listiny, o nichž se domníval, že souvisejí s funkcí odpovědného zástupce společnosti Fojtík s.r.o., aby až následně zjistil, že na něj byl převeden obchodní podíl ve společnosti a stal se jejím jednatelem, a proto žádal E. Fojtíka, aby vše vrátil do původního stavu. To mu bylo přislíbeno, avšak za to byl donucen za společnost nějaký čas podepisovat listiny, které mu byly předloženy. Není mu známo, zda společnost disponovala nějakým vyvážecím strojem a od poloviny roku 2011 žádné dokumenty za společnost již nepodepsal. - z výpovědi svědka Pavla Hollmanna, jíž zcela potvrdil obsah svého Prohlášení, poté, co mu byla předložena smlouva o postoupení pohledávky z , že podpis na této listině není jeho podpisem - z výpovědi Eduarda Fojtíka vyplynulo, že smlouvu o postoupení pohledávky sepsal dle vzoru na internetu společně s Pavlem Hollmannem a ten jí před ním vlastnoručně podepsal. Uvedl dále, že smlouvu poté odnesl k podpisu své přítelkyni Simoně Zábranské, která je jednatelkou navrhovatele.

7 7 Posouzení důvodnosti insolvenčního návrhu V. Na základě výše důkazů provedených při ústním jednání o úpadku uvedenými listinami a výslechem svědků insolvenční soud uzavřel, že navrhovatel dosud přesvědčivě nedoložil pro účely insolvenčního řízení svou pohledávku a tím i věcnou aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu. Výše provedené důkazy dosud spolehlivě skutkovou verzi navrhovatele neprokazují. Dalším dokazováním bude zejména třeba postavit na jisto účastníky tvrzené skutečnosti, bez nichž není možné právní posouzení oprávněnosti pohledávky navrhovatele. Bude tak zejména prověřit tvrzení (obranu) dlužníka o tom, že mu byl prodávajícím (společností Fojtík, s.r.o.) kupní smlouvou prodán tentýž stroj, který dlužník již dříve této společnosti zapůjčil a to buď šetřením na místě, kde stroj nachází, resp. znaleckým posudkem, případně svědeckými výpověďmi či dlužníkem navrhovaným důkazem - expertizou provedenou dodavatelem vyvážecího stroje. Pravdivosti tvrzení dlužníka o existenci této skutkové verze svědčí obsah již provedeného důkazu a to kupní smlouvy z roku 2007 uzavřené se společností B.C.VEHICULE s.r.o., IČO ( jíž obdobný vyvážecí stroj nabyl dlužník do vlastnictví). Současně však bude nutné objasnit i to, zda a proč dlužník shodný vyvážecí stroj od navrhovatele koupil, když dříve zakoupený obdobný stroj již v v roce 2007 společnosti Fojtík,s.r.o. zapůjčil resp. pronajal k užívání, zda tedy existuje stroj jediný ( jak tvrdí dlužník) či existují stroje dva a kde se tyto stroje případně nachází. Teprve od těchto (dalších) skutkových zjištění se může dále odvíjet posouzení souvisejících právních otázek tj. zda faktury vystavené společností Fojtík, s.r.o. dlužníku na zaplacení kupní ceny byly vystaveny po právu, neboť byl dlužníku navrhovatelem řádně dodán další ( jiný) stroj a tím i to, zda současný navrhovatel může být věcně aktivně legitimován k podání insolvenčního návrhu. Obdobně bude třeba vyjasnit i to, které ze soudu předložených faktur jsou pravé. Kromě odlišné skutkové verze účastníků týkající se prodeje vyvážecího stroje a jeho fakturace musí být také objasněny dalším dokazováním i okolnosti týkající se vlastního postoupení pohledávky ze společnosti Fojtík.s.r.o. na navrhovatele, a to ohledem na obsah čestného prohlášení a svědecké výpovědi jednatele společnosti Fojtík, s.r.o. Pavla Holmana ( o tom, že nikdy nepodepsal smlouvu o postoupení pohledávky z této společnosti na navrhovatele), když svědek navržený navrhovatelem, pan Eduard Fojtík, před soudem potvrdil něco jiného. S vyřešením těchto skutkových otázek souvisí logicky i následné posouzení toho, zda navrhovatelem označená další věřitelka Mgr. Radka Němcová - jako osoba, která má mít vůči dlužníku splatnou pohledávku ze smluvní pokuty (vystavená za údajné porušení uvedené kupní smlouvy dlužníkem) - může být další věřitelkou dlužníka ve smyslu 3 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona. Otázka věcné aktivní legitimace navrhovatele, jemuž byla tato pohledávka postoupena tak je v tomto okamžiku sporná resp. pohledávka navrhovatele není dostatečně věrohodně doložena. Výše uvedené pochybnosti o právní existenci pohledávky jíž je dokládán insolvenční návrh navrhovatele dle 205 insolvenčního zákona tak musí být nejprve spolehlivě objasněny v nalézacím řízení, které je k tomu primárně určeno, nikoli v řízení insolvenčním. Insolvenční judikatura je v této otázce již ustálena na tom, že povaha řízení o insolvenčním návrhu nevylučuje, aby soud o skutečnostech, které jsou mezi účastníky sporné, prováděl dokazování, není však jeho

8 8 povinností provádět dokazování o tom, zda pohledávka navrhujícího. věřitele skutečně existuje. Pokud se věřitel svým insolvenčním návrhem snaží suplovat činnost nalézacího soudu v insolvenčním řízení, je takový postup je nepřípustný a je to bez dalšího důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu. ( srovnej např. rozhodnutí sp.zn. 1 VSPH 639/2009 ve věci sp.zn. KSUL 45 INS 3773/2009, sp.zn. 3 VSPH 204/2010 ve věci sp.zn..48 INS 6820/2009 nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 Odo 1036/03). Výše uvedené platí o to více, že sporná pohledávka je předmětem nalézacího řízení vedeného před zdejším soudem, jemuž posouzení všech výše uvedených otázek náleží. Vzhledem ke shora uvedenému proto insolvenční soud insolvenční návrh výrokem I. zamítl, neboť navrhovatel nedoložil svou aktivní legitimaci k jejímu podání. Možný úpadek dlužníka s ohledem na výše uvedené již v řízení nezkoumal. VI. Výrok o zaplacení soudního poplatku Podle 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ZSP) poplatníkem poplatku za řízení před soudem prvního stupně je navrhovatel), není-li dále stanoveno jinak. Podle 4 odst. 1 písm. e) ZSP jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu. Protože výrokem I. usnesení byl insolvenční návrh navrhovatele zamítnut, stíhá jej povinnost k zaplacení soudního poplatku za zahájené insolvenční řízení. Výše soudního poplatku je stanovena Sazebníkem poplatků (příloze k ZSP) v Položce 4, bod 1. písmeno c) částkou Kč, a proto o poplatkové povinnosti rozhodl soud ve vztahu k navrhovateli pod bodem II. výroku. VII. Výrok o vrácení složené zálohy O vrácení zálohy na náklady insolvenčního řízení rozhodl insolvenční soud výrokem III. usnesení tak, že insolvenčním navrhovatelem složená záloha se mu vrací, neboť k rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka nedošlo a ze složené zálohy tak ani nebylo čerpáno. VIII. Náklady řízení Ve výroku IV. usnesení rozhodl soud o nákladech řízení v souladu s ust. 7 odst. 1 insolvenčního zákona ve spojení s ust. 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož účastníku, který měl ve věci úspěch přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud proto přiznal náhradu řízení úspěšnému

9 9 dlužníku. Jeho náklady řízení představují paušální odměnu advokáta ve výši Kč dle 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb. v platném znění, dále náhradu jeho paušálních výdajů za dva úkony 2x 300 Kč ( převzetí věci a příprava zastoupení a pouze 1x vyjádření vyžádané soudem) dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. ( advokátní tarif), prokázané cestovní výdaje advokáta ve výši 472 Kč vlakem na trase Ostrava Praha a zpět k jednání soudu dne ( 13 odst. 1 advokátního tarifu) a náhradu za jeho promeškaný čas 1.600,- Kč (dle 14 advokátního tarifu) v souvislosti s cestou právního zástupce dlužníka k jednání soudu za 16 započatých půlhodin + DPH 21%, tj. celkem 1.936,- Kč. Celková náhrada nákladů řízení tak činí Kč. P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení se mohou odvolat pouze insolvenční navrhovatel, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného. Proti ostatním výrokům usnesení je odvolání přípustné a lze jej podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného. V Praze dne 5. března 2013 JUDr. Jiří R a d a, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lucie Klazarová

U S N E S E N Í. t akto: I. Insolvenční návrh věřitele na prohlášení úpadku dlužníka se z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t akto: I. Insolvenční návrh věřitele na prohlášení úpadku dlužníka se z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : Jednací číslo: KSBR 27 INS 6965/2011-A-50 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou ve věci dlužníka: DELETE, s.r.o., Pod Sídlištěm 1, 636 00 Brno, IČO: 253 30 730,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 9/2012-97 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2003 sp.zn. 21 Cdo 58/2003

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2003 sp.zn. 21 Cdo 58/2003 Na určení, že je neplatná zástavní smlouva, podle níž bylo vloženo do katastru nemovitostí zástavní právo, není naléhavý právní zájem ( 80 písm. c/ o. s. ř.). K odstranění nejistoty v právním postavení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 133/2004-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/3937/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 6913/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 137/SU/2012

Více

II. Návrh se v části týkající se zaplacení 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) s příslušenstvím zamítá.

II. Návrh se v části týkající se zaplacení 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) s příslušenstvím zamítá. F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 4855/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/6140/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y

ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y 109EC 180/2012 89 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK J M É N E M R E P U B L I K Y Okresní soud v Trutnově rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Suchánkem ve věci žalobce České kanceláře pojistitelů se sídlem Praha

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více

R O Z H O D N U T Í. 14 Kse 10/2011-117

R O Z H O D N U T Í. 14 Kse 10/2011-117 14 Kse 10/2011-117 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a členů JUDr. Zdeňka Novotného, JUDr. Ivety Glogrové, Mgr. Stanislava

Více

Advokátní kancelář Krejčí & Růžková

Advokátní kancelář Krejčí & Růžková Advokátní kancelář Krejčí & Růžková Advokáti: Mgr. Tomáš Krejčí, Mgr. Ivana Růžková Advokátní koncipienti: Mgr. Ivana Kadlecová, Mgr. Peter Teniak, Mgr. Petr Filippi, Mgr. Veronika Badurová Městský soud

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Pavla Holländera a Ivany Janů o ústavní stížnosti J. P., zast. Mgr. Stanislavem

Více

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.014,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta. 21 Cdo 2898/2005 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. P.,

Více

OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ

OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY ADVOKÁTNÍCH TARIFŮ A PŘEDPISY S NIMI SOUVISEJÍCÍ Texty právních předpisů s odkazy na literaturu, judikaturu a stanoviska orgánů ČAK (stav ke dni 31. 5. 2003) Sestavila sekce pro advokátní právo

Více

Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788]

Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788] Nejvyšší soud, 30 Cdo 294/2005, [C 3788] Zajišťovací převod věcného práva Zajišťovací převod práva je bezúplatný a spočívá tom, že dlužník převede své právo (i právo věcné, včetně vlastnického) na věřitele

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 30/2004 51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudkyň JUDr. Marie Součkové

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 69/2012-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) jsou vydány ve smyslu 273 zákona číslo 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 14/2011-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce 2 - Řízení správy daní Odbor 23 Odbor vymáhání Č.j. 6379/11-2310-602525 Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více