U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne se z a m í t á.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne 14. 9. 2012 se z a m í t á."

Transkript

1 MSPH 79 INS 23983/2012-A-23 U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: Dřevošrot, a.s., IČO , se sídlem v Praze 5, Žitavského 496, PSČ , zastoupeného Mgr. Tadeuszem Zientkem, advokátem, Advokátní kancelář Zientek & Olivík, se sídlem v Ostravě, Stodolní 31, PSČ , o insolvenčním návrhu insolvenčního navrhovatele : EF a SZ s.r.o., IČO , se sídlem v Otvicích, Chomutovská 41, PSČ , zastoupeného JUDr. Tomášem Chramostou, advokátem, AK KINDL & PARTNEŘI, advokátní kancelář s.r.o., IČO , se sídlem v Chomutově, pobočka 28. října 3649, PSČ , t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne se z a m í t á. II. Navrhovatel je povinen zaplatit na účet zdejšího soudu do tří dnů od právní moci tohoto usnesení soudní poplatek ve výši Kč. III. Navrhovateli se po právní moci usnesení vrací záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč. IV. Navrhovatel je povinen zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto usnesení dlužníkovi na náhradu nákladů řízení částku Kč k rukám jeho zástupce. O d ů v o d n ě n í I. Podstata insolvenčního návrhu Insolvenčním návrhem ze dne se navrhovatel EF a SZ s.r.o., IČO , (dále jen navrhovatel ) domáhal, aby insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka Dřevošrot, a.s., IČO ( dále jen dlužník ) a prohlásil na jeho majetek konkurs. V návrhu uvedl, že se stal věřitelem dlužníka na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne , když tato skutečnost byla dlužníkovi oznámena dopisem z téhož dne a doručena mu byla dne Touto smlouvou postoupil navrhovateli původní věřitel,

2 2 obchodní společnost Fojtík s.r.o., IČO ( dále jen prodávající či postupitel ), svou pohledávku, kterou měl za dlužníkem z titulu kupní smlouvy ze dne , jíž dlužníkovi prodal vyvážecí soupravu TimberJack 1210B za kupní cenu 2, Kč ( včetně DPH). Dlužník měl kupní cenu zaplatit na základě dvou prodávajícím vystavených faktur, první č. 001/2010DŘ na zálohu Kč, druhou č. 002/2010DŘ na 2, Kč, které dlužník převzal při podpisu smlouvy. Dne byl pak předmět koupě dlužníkovi protokolárně předán. Na výzvu prodávajícího ze dne (doručenou dlužníkovi ) však dlužník nereagoval stejně tak, jako na upomínku k zaplacení ze dne Postupitel se proto domáhal u zdejšího soudu zaplacení kupní ceny žalobou ze dne , vedenou pod sp.zn. 52 Cm 192/2010. Navrhovatel vyčíslil svou pohledávku za dlužníkem ve výši 2, Kč, sestávající se z jistiny 2, Kč a z úroku z prodlení Kč, s tím, že z opatrnosti vůči dlužníkovi neuplatňuje pohledávku na záloze ve výši Kč. Navrhovateli je známa další věřitelka dlužníka, Mgr. Radka Němcová, nar , bytem v Chomutově, Lipanská 1898/10, která za ním má pohledávku ve výši Kč, splatnou Z výše uvedeného navrhovatel dovodil, že dlužník se nachází v úpadku, neboť má více věřitelů s pohledávkami po lhůtě splatnosti delší třiceti dnů, které neplní po dobu delší tří měsíců, a je tak v platební neschopnosti. K návrhu přiložil přihlášku své pohledávky, kupní smlouvu z s předávacím protokolem ze dne a s fakturami č. 001/2010DŘ a č. 002/2010DŘ, upomínky o zaplacení z a z s dokladem o doručení, smlouvu o postoupení pohledávky z a notifikační dopis dlužníkovi z téhož dne s dokladem o doručení. Při jednání o úpadku konaném dne setrvali oba účastníci řízení na svých stanoviscích. Navrhovatel uvedl, že doložil jak existenci pohledávky, tak i svou aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu, a že rovněž osvědčil skutečnost, že se dlužník nachází v úpadku. Dlužník naproti tomu trval na tom, že navrhovatel svou aktivní legitimaci nedoložil, a že se v úpadku nenachází. II. Vyjádření dlužníka k insolvenčnímu návrhu Usnesením č.j. MSPH 79 INS 23983/2012-A-6 ze dne byl dlužník vyzván, aby se k přiloženému insolvenčnímu návrhu vyjádřil a současně mu byla uložena povinnost předložit seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Dlužník se vyjádřil podáním ze dne ( č.d. A-7), které pak ještě doplnil podáními ze dne ( č.d. A-10) ( č.d. A-21). Dlužník namítl, že navrhovatel není aktivně legitimován k podání insolvenčního návrhu, který je dle něj neodůvodněný a šikanózní, v úpadku se nenachází, ani mu úpadek nehrozí. V roce 2008 zapůjčil společnosti Fojtík s.r.o. vyvážecí soupravu TimberJack 1210B, výrobního čísla 4516, kterou koupil od třetího subjektu dne Prodávající jej pak oslovil v roce 2010 s výhodnou nabídkou na odkoupení obdobné vyvážecí soupravy stejné značky. Dlužník tuto nabídku akceptoval a dne byla kupní smlouva uzavřena, jednalo se o stroj TimberJack 1210B výrobní číslo Zálohu na kupní cenu ve výši Kč zaplatil dlužník ještě před podpisem smlouvy, což dokazuje její text i text vystavených faktur. Teprve po podpisu kupní smlouvy a převzetí stroje dlužník zjistil, že mu společnost Fojtík s.r.o. prodala jeho vlastní

3 3 stroj, který této společnosti dva roky předtím zapůjčil. Od distributora výrobce si dlužník rovněž zjistil, že výrobní číslo prodávaného stroje neexistuje a neodpovídá ani svým formátem. Dlužník se opakovaně snažil o vrácení zálohy na kupní cenu a na výzvy k zaplacení kupní ceny opakovaně vysvětloval prodávajícímu, z jakých důvodů jeho pohledávka neexistuje. Prodávající však trval na zaplacení a dokonce popřel i to, že by od dlužníka přijal zálohu a vyúčtoval mu fakturou č. 003/2010DŘ ze dne smluvní pokutu za prodlení ve výši Kč, aby jí dne postoupil Mgr. Radce Němcové. Dlužník od kupní smlouvy odstoupil dne , za porušení smlouvy požadoval po prodávajícím smluvní pokutu Kč a dopisem z započetl svou pohledávku na smluvní pokutu a na vrácení zálohy oproti této postoupené pohledávce. Provedeným zápočtem tak pohledávka jmenované další věřitelky zanikla. Pokud jde o soudní řízení vedené zdejším pod sp. zn. 52 Cm 192/2010, pak bylo toto řízení zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku žalobcem ( tj. prodávajícím), aniž byla žaloba věcně projednána. Skutečnost, že pohledávka na zaplacení kupní ceny neexistuje, se dlužník snažil znovu vysvětlit dopisem ze dne jak postupiteli ( tj. prodávajícímu) tak postupníkovi ( tj. navrhovateli). Dlužník uzavřel, že z důvodů výše uvedených není ochoten zaplatit navrhovateli na neexistující pohledávku ničeho, navíc o tvrzené existenci této pohledávky není příslušný rozhodovat insolvenční soud v rámci posuzování insolvenčního návrhu, ale toliko nalézací soud ve sporném řízení. Dlužník uvedl, že jím předložené seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, dokládají, že není ani insolventní, ani není předlužen. Do spisu založil i prohlášení jediného jednatele prodávajícího Pavla Hollmanna o tom, že od poloviny roku 2011 nepodepsal za společnost Fojtík s.r.o. žádný dokument, tedy ani smlouvu o postoupení předmětné pohledávky s oznámením o postoupení dlužníkovi. Dle dlužníka tak navrhovateli nesvědčí aktivní legitimace k podání insolvenčního návrhu. III. Průběh jednání Podle ust. 133 odst. 1 insolvenčního zákona lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout bez jednání jen tehdy, jestliže a) insolvenční soud plně vyhoví návrhu kterému nikdo neodporoval, nebo b) o něm lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Podle 133 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční soud vždy nařídí jednání o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka, závisí-li rozhodnutí na zjištění sporných skutečností o tom, zda dlužník je v úpadku. Provádí-li dokazování ke zjištění dlužníkova úpadku nad rámec důkazních návrhů účastníků, nařídí jednání i v případě insolvenčního návrhu dlužníka. Podle 86 insolvenčního v insolvenčním řízení je insolvenční soud povinen provést i jiné důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku, než byly účastníky navrhovány. Při ústním jednání, jak výše uvedeno, setrvali oba účastníci na svých návrzích s tím, že na podporu svých tvrzení navrhovali slyšet jednatele společnosti Fojtík s.r.o., Pavla Hollmanna ( k okolnostem ohledně postoupení předmětné pohledávky) a Eduarda Fojtíka ( k témuž). Soud oba navržené svědky stručně k tvrzením účastníků vyslechl.

4 4 IV. Zákonné předpoklady zamítnutí insolvenčního návrhu, oprávnění podat insolvenční návrh Podle 105 insolvenčního zákona podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit jeho přihlášku. Podle 3 insolvenčního zákona je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Současně se má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud. Podle 143 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud insolvenční návrh zamítne, nejsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku. Insolvenční návrh podaný věřitelem insolvenční soud zamítne, jestliže nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku. Za další osobu se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení. S ohledem na výše uvedené, před vlastním zkoumáním toho, zda bude osvědčeno to, zda se dlužník nachází v úpadku ve smyslu 3 insolvenčního zákona, se insolvenční soud nejprve zabýval tím, zda insolvenční navrhovatel ve smyslu 105 insolvenčního zákona doložil, že má za dlužníkem splatnou pohledávku a že tak je dána jeho věcná aktivní legitimace k podání insolvenčního návrhu. Pohledávka navrhovatele ve výši 2, Kč byla navrhovatelem dokládána, jak výše uvedeno, kupní smlouvou ze dne , předávacím protokolem ze dne a fakturami č. 001/2010DŘ a č. 002/2010DŘ. Z listin, kterými oba účastníci dokládali svá tvrzení, soud zjistil následující skutečnosti: - z výpisu z oddílu C, vložky obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, že od společnost prodávajícího jednala jediným jednatelem Pavlem Hollmannem, který byl od rovněž jejím jediným společníkem - z výpisu z oddílu C, vložky obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, že jediným jednatelem a společníkem navrhovatele je od založení společnosti dne paní Simona Zábranská - z výpisu z oddílu B, vložky obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem, že za dlužníka jedná samostatně každý z členů představenstva, a že v rozhodné době byl a dosud je stále jedním z členů představenstva pan Jiří Jeff Calda - z kupní smlouvy ze dne , že jí za prodávajícího podepsal Pavel Hollmann a za dlužníka Jiří Jeff Calda. Článek I. specifikuje předmět prodeje ( vyvážecí souprava pro přepravu dřeva TimberJack 1210B zelené barvy, rok výroby 2002, výrobní číslo ), v článku II. odst. 1 byla sjednána kupní cena včetně DPH částkou 2, Kč s tím, že dle odst. 2 uhradil kupující prodávajícímu před podpisem smlouvy zálohu ve výši Kč, zbývající částka

5 5 2, Kč měla být dle odst. 4 zaplacena v šesti splátkách do Při prodlení účastníků byla v čl. IV. sjednána jednorázová smluvní pokuta Kč. - z předávacího protokolu ze dne , podepsaného P. Hollmanem za předávajícího a J.J. Caldou a dalším z tehdejšího členů představenstva Ing. Michalem Wantulokem za přebírajícího, že dlužník tohoto dne převzal soupravu TimbeerJack 1210B, výrobní číslo z faktury č. 001/2010DŘ ze dne , že se účtuje hotová zálohová platba Kč na vyvážecí soupravu TimberJack 1210B - z faktury č. 002/2010DŘ ze dne , že se účtuje smluvní cena za prodej vyvážecí soupravy TimberJack 1210B, kde od celkové částky 2, Kč je odečtena zálohová platba Kč, takže k zaplacení se účtuje částka 2, Kč - z výzvy dlužníkovi z podepsané jednatelem P. Hollmanem, že byl dlužník vyzván k zaplacení obou vyfakturovaných částek do sedmi dnů od převzetí výzvy - z výzvy zástupce prodávajícího ze dne , že dlužník přes výzvu z dosud nezaplatil částku 2, Kč, proto jej zástupce znovu žádá o její zaplacení do sedmi dnů od doručení výzvy spolu s Kč za služby advokáta - ze spisu zdejšího soudu sp.zn. 52 Cm 192/2010, že usnesením č.j. 52 Cm 192/ ze dne bylo zastaveno řízení prodávajícího o zaplacení částky 2, Kč s příslušenstvím pro nezaplacení soudního poplatku poté, co jeho žádost o osvobození od poplatkové povinnosti byla zamítnuta usnesením č.j. 52 Cm 192/ ze dne ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 6 Cmo 236/ ze dne ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne , že prodávající ( jednající P. Hollmannem) postoupil navrhovateli ( jednajícím Simonou Zábranskou) pohledávku za dlužníkem ve výši 2, Kč včetně nijak nespecifikovaného příslušenství pohledávky, opatřené nečitelnými podpisy - z oznámení o postoupení pohledávky ze dne , že dlužníkovi je jednatelem prodávajícího ( P. Hollmann) oznamováno uzavření smlouvy, jíž byla pohledávka 2, Kč postoupena navrhovateli, podpis je nečitelný, dle dodejky toto oznámení dlužník převzal dne z kupní smlouvy ze dne uzavřené mezi společností B.C.VEHICULE s.r.o., IČO a dlužníkem, že dlužník koupil a převzal soupravu TimberJack 1210B výrobního čisla 4516, a že za dlužníka smlouvu podepsal J.J. Calda - z výdajového pokladního dokladu ze dne bez pořadového čísla, že prodávajícímu zaplatil dlužník uvedeného dne Kč jako zálohu na soupravu TimberJack 1210B, podpis příjemce je nečitelný - z neočíslované faktury ze dne , že je dlužníkovi fakturována uhrazená záloha Kč - z faktury ze dne č , že je dlužníkovi k úhradě z kupní smlouvy účtováno k proplacení celkem 2, Kč, tj. po odečtení zálohy Kč uhrazené

6 6 - z výzvy dlužníka ze dne adresované prodávajícímu, že dlužník po převzetí stroje zjistil, že mu prodávající předal stroj výrobního čísla 4516, tj. stroje ve vlastnictví dlužníka, a proto je prodávající vyzýván k tomu, aby předal skutečný předmět prodeje s tím, že pokud tak neučiní do pěti dnů od doručení výzvy, dlužník od kupní smlouvy odstupuje a žádá vrátit zaplacenou zálohu na kupní cenu ve výši Kč - z odpovědi dlužníka zástupci prodávajícího ze dne , že prodávající ve stanovené lhůtě předmět prodeje nepředal, a proto dlužník odstupuje od kupní smlouvy a žádá vrácení zálohy na kupní cenu ve výši Kč - z faktury č. 003/2010DŘ ze dne vystavené prodávajícím, že dlužníkovi účtuje smluvní pokutu za prodlení se zaplacením kupní ceny ve výši Kč splatné z oznámení prodávajícího ze dne , že pohledávka na smluvní pokutě byla postoupena Mgr. Radce Němcové - z dopisu dlužníka ze dne adresovaného prodávajícímu, že dlužník vůči němu uplatňuje nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč z důvodu nepředání předmětu kupní smlouvy - ze sdělení dlužníka prodávajícímu ze dne , že na pohledávku Kč, která byla postoupena Mgr. Radce Němcové, jednostranně započetl svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty Kč a na vrácení zálohy s tím, že pohledávky zanikají v rozsahu, v němž se kryjí, což postupnici sdělil, a že současně vyzývá prodávajícího k vrácení zálohy na kupní cenu - z dopisu dlužníka navrhovateli ze dne , že dlužník namítá neexistenci postoupené pohledávky, že dlužník od kupní smlouvy dne odstoupil, čímž jeho závazek zaplatit kupní cenu zanikl a naopak prodávajícímu vznikla povinnost vrátit zaplacenou zálohu na kupní cenu - z listiny označené jako Prohlášení ze dne s ověřeným podpisem P. Hollmanna, že jednatel prodávajícího Pavel Hollmann, dostal od svého přítele Eduarda Fojtíka k podpisu listiny, o nichž se domníval, že souvisejí s funkcí odpovědného zástupce společnosti Fojtík s.r.o., aby až následně zjistil, že na něj byl převeden obchodní podíl ve společnosti a stal se jejím jednatelem, a proto žádal E. Fojtíka, aby vše vrátil do původního stavu. To mu bylo přislíbeno, avšak za to byl donucen za společnost nějaký čas podepisovat listiny, které mu byly předloženy. Není mu známo, zda společnost disponovala nějakým vyvážecím strojem a od poloviny roku 2011 žádné dokumenty za společnost již nepodepsal. - z výpovědi svědka Pavla Hollmanna, jíž zcela potvrdil obsah svého Prohlášení, poté, co mu byla předložena smlouva o postoupení pohledávky z , že podpis na této listině není jeho podpisem - z výpovědi Eduarda Fojtíka vyplynulo, že smlouvu o postoupení pohledávky sepsal dle vzoru na internetu společně s Pavlem Hollmannem a ten jí před ním vlastnoručně podepsal. Uvedl dále, že smlouvu poté odnesl k podpisu své přítelkyni Simoně Zábranské, která je jednatelkou navrhovatele.

7 7 Posouzení důvodnosti insolvenčního návrhu V. Na základě výše důkazů provedených při ústním jednání o úpadku uvedenými listinami a výslechem svědků insolvenční soud uzavřel, že navrhovatel dosud přesvědčivě nedoložil pro účely insolvenčního řízení svou pohledávku a tím i věcnou aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu. Výše provedené důkazy dosud spolehlivě skutkovou verzi navrhovatele neprokazují. Dalším dokazováním bude zejména třeba postavit na jisto účastníky tvrzené skutečnosti, bez nichž není možné právní posouzení oprávněnosti pohledávky navrhovatele. Bude tak zejména prověřit tvrzení (obranu) dlužníka o tom, že mu byl prodávajícím (společností Fojtík, s.r.o.) kupní smlouvou prodán tentýž stroj, který dlužník již dříve této společnosti zapůjčil a to buď šetřením na místě, kde stroj nachází, resp. znaleckým posudkem, případně svědeckými výpověďmi či dlužníkem navrhovaným důkazem - expertizou provedenou dodavatelem vyvážecího stroje. Pravdivosti tvrzení dlužníka o existenci této skutkové verze svědčí obsah již provedeného důkazu a to kupní smlouvy z roku 2007 uzavřené se společností B.C.VEHICULE s.r.o., IČO ( jíž obdobný vyvážecí stroj nabyl dlužník do vlastnictví). Současně však bude nutné objasnit i to, zda a proč dlužník shodný vyvážecí stroj od navrhovatele koupil, když dříve zakoupený obdobný stroj již v v roce 2007 společnosti Fojtík,s.r.o. zapůjčil resp. pronajal k užívání, zda tedy existuje stroj jediný ( jak tvrdí dlužník) či existují stroje dva a kde se tyto stroje případně nachází. Teprve od těchto (dalších) skutkových zjištění se může dále odvíjet posouzení souvisejících právních otázek tj. zda faktury vystavené společností Fojtík, s.r.o. dlužníku na zaplacení kupní ceny byly vystaveny po právu, neboť byl dlužníku navrhovatelem řádně dodán další ( jiný) stroj a tím i to, zda současný navrhovatel může být věcně aktivně legitimován k podání insolvenčního návrhu. Obdobně bude třeba vyjasnit i to, které ze soudu předložených faktur jsou pravé. Kromě odlišné skutkové verze účastníků týkající se prodeje vyvážecího stroje a jeho fakturace musí být také objasněny dalším dokazováním i okolnosti týkající se vlastního postoupení pohledávky ze společnosti Fojtík.s.r.o. na navrhovatele, a to ohledem na obsah čestného prohlášení a svědecké výpovědi jednatele společnosti Fojtík, s.r.o. Pavla Holmana ( o tom, že nikdy nepodepsal smlouvu o postoupení pohledávky z této společnosti na navrhovatele), když svědek navržený navrhovatelem, pan Eduard Fojtík, před soudem potvrdil něco jiného. S vyřešením těchto skutkových otázek souvisí logicky i následné posouzení toho, zda navrhovatelem označená další věřitelka Mgr. Radka Němcová - jako osoba, která má mít vůči dlužníku splatnou pohledávku ze smluvní pokuty (vystavená za údajné porušení uvedené kupní smlouvy dlužníkem) - může být další věřitelkou dlužníka ve smyslu 3 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona. Otázka věcné aktivní legitimace navrhovatele, jemuž byla tato pohledávka postoupena tak je v tomto okamžiku sporná resp. pohledávka navrhovatele není dostatečně věrohodně doložena. Výše uvedené pochybnosti o právní existenci pohledávky jíž je dokládán insolvenční návrh navrhovatele dle 205 insolvenčního zákona tak musí být nejprve spolehlivě objasněny v nalézacím řízení, které je k tomu primárně určeno, nikoli v řízení insolvenčním. Insolvenční judikatura je v této otázce již ustálena na tom, že povaha řízení o insolvenčním návrhu nevylučuje, aby soud o skutečnostech, které jsou mezi účastníky sporné, prováděl dokazování, není však jeho

8 8 povinností provádět dokazování o tom, zda pohledávka navrhujícího. věřitele skutečně existuje. Pokud se věřitel svým insolvenčním návrhem snaží suplovat činnost nalézacího soudu v insolvenčním řízení, je takový postup je nepřípustný a je to bez dalšího důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu. ( srovnej např. rozhodnutí sp.zn. 1 VSPH 639/2009 ve věci sp.zn. KSUL 45 INS 3773/2009, sp.zn. 3 VSPH 204/2010 ve věci sp.zn..48 INS 6820/2009 nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 Odo 1036/03). Výše uvedené platí o to více, že sporná pohledávka je předmětem nalézacího řízení vedeného před zdejším soudem, jemuž posouzení všech výše uvedených otázek náleží. Vzhledem ke shora uvedenému proto insolvenční soud insolvenční návrh výrokem I. zamítl, neboť navrhovatel nedoložil svou aktivní legitimaci k jejímu podání. Možný úpadek dlužníka s ohledem na výše uvedené již v řízení nezkoumal. VI. Výrok o zaplacení soudního poplatku Podle 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ZSP) poplatníkem poplatku za řízení před soudem prvního stupně je navrhovatel), není-li dále stanoveno jinak. Podle 4 odst. 1 písm. e) ZSP jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost v insolvenčním řízení uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o insolvenčním návrhu. Protože výrokem I. usnesení byl insolvenční návrh navrhovatele zamítnut, stíhá jej povinnost k zaplacení soudního poplatku za zahájené insolvenční řízení. Výše soudního poplatku je stanovena Sazebníkem poplatků (příloze k ZSP) v Položce 4, bod 1. písmeno c) částkou Kč, a proto o poplatkové povinnosti rozhodl soud ve vztahu k navrhovateli pod bodem II. výroku. VII. Výrok o vrácení složené zálohy O vrácení zálohy na náklady insolvenčního řízení rozhodl insolvenční soud výrokem III. usnesení tak, že insolvenčním navrhovatelem složená záloha se mu vrací, neboť k rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka nedošlo a ze složené zálohy tak ani nebylo čerpáno. VIII. Náklady řízení Ve výroku IV. usnesení rozhodl soud o nákladech řízení v souladu s ust. 7 odst. 1 insolvenčního zákona ve spojení s ust. 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož účastníku, který měl ve věci úspěch přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud proto přiznal náhradu řízení úspěšnému

9 9 dlužníku. Jeho náklady řízení představují paušální odměnu advokáta ve výši Kč dle 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb. v platném znění, dále náhradu jeho paušálních výdajů za dva úkony 2x 300 Kč ( převzetí věci a příprava zastoupení a pouze 1x vyjádření vyžádané soudem) dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. ( advokátní tarif), prokázané cestovní výdaje advokáta ve výši 472 Kč vlakem na trase Ostrava Praha a zpět k jednání soudu dne ( 13 odst. 1 advokátního tarifu) a náhradu za jeho promeškaný čas 1.600,- Kč (dle 14 advokátního tarifu) v souvislosti s cestou právního zástupce dlužníka k jednání soudu za 16 započatých půlhodin + DPH 21%, tj. celkem 1.936,- Kč. Celková náhrada nákladů řízení tak činí Kč. P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení se mohou odvolat pouze insolvenční navrhovatel, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného. Proti ostatním výrokům usnesení je odvolání přípustné a lze jej podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu podepsaného. V Praze dne 5. března 2013 JUDr. Jiří R a d a, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Lucie Klazarová

Číslo jednací: KSOS 34 INS 19414/2014 A24 USNESENÍ

Číslo jednací: KSOS 34 INS 19414/2014 A24 USNESENÍ Číslo jednací: KSOS 34 INS 19414/2014 A24 USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl justiční čekatelkou Mgr. Hanou Václavíkovou v insolvenční věci dlužníka: SLUG a.s., IČ 25685171, Novinářská 1113/3, 709

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : U s n e s e n í MSPH 91 INS 10232/2013-A-44 Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v insolvenční věci dlužnice : Ing. Helena Nováková, CSc., nar. 29.5.1949, IČ: 47570555,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 3 UL 21/2014 KSBR 38 INS 34673/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Ladislava Bognára a JUDr. Ivo Lajdy ve věci

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Z jišťuje se úpadek dlužníka: DAVOS s. r. o., IČO , se sídlem Mezi školami 2471, Praha 5 Stodůlky.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Z jišťuje se úpadek dlužníka: DAVOS s. r. o., IČO , se sídlem Mezi školami 2471, Praha 5 Stodůlky. MSPH 79 INS 16540/2014-A-17 U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: DAVOS s. r. o., IČO 624 18 921, se sídlem Mezi školami 2471, 155 00 Praha

Více

USNESENÍ. č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8

USNESENÍ. č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8 č.j.: KSPH 67 INS 35296/2014-A-8 USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl asistentem soudce JUDr. Michalem Tomášem v insolvenční věci dlužníka: Libor Fiala, nar.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 22 INS 9569/2013-A-18 U S N E S E N Í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka : Petr Bora, IČ: 15404404, rč. 641128/1492,

Více

Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 24 INS 6434/2014-A-12

Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 24 INS 6434/2014-A-12 Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: PROTOKOL O JEDNÁNÍ ve věci dlužníka: EK STAVBY s.r.o., se sídlem Brno, Ponava, Tábor 531/50a, PSČ 602 00, identifikační číslo 29229146, o insolvenčním

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : U s n e s e n í č.j. : -A-28 Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Markétou Slámovou v insolvenční věci dlužníka Metrostav, a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, o insolvenčním návrhu

Více

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62

Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Advokát JUDr. Jaroslav BROŽ, 616 00 Brno, Marie Steyskalové 62 Správce konkurzní podstaty úpadce ELMA THERM spol. s r.o. Tovačovského 318, 767 01 Kroměříž, IČ: 47902485, zaps. v OR u KS v Brně odd. C,

Více

I. Zjišťuje se ú p a d e k dlužníka - Josef Beneš, rč: /0014, IČO , Sadová 240, Pacov.

I. Zjišťuje se ú p a d e k dlužníka - Josef Beneš, rč: /0014, IČO , Sadová 240, Pacov. KSCB 27 INS 10742/2016-A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem v insolvenční věci dlužníka - Josef Beneš, rč: 890227/0014, IČO 04076478, Sadová

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 81 INS 13307/2014-A-16 KSUL 81 INS 13307/2014-B-1 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele - věřitele Českomoravská

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Nováček, advokát, narozený , se sídlem Karlovo nám. 22/28, Třebíč, IČO:

U S N E S E N Í. t a k t o : Nováček, advokát, narozený , se sídlem Karlovo nám. 22/28, Třebíč, IČO: KSBR 32 INS 5487/2014-A-16 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Petr Sokol, r.č. 780412/4339, Cihlářská čtvrť 3105/1, 695 01

Více

Insolvenční návrh věřitele a přihláška pohledávky věřitele

Insolvenční návrh věřitele a přihláška pohledávky věřitele Naše zn.: 0232/Q/13/0013/02 Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2 V Praze dne 25. 4. 2014 Navrhovatel: BOELS Česká republika s.r.o., IČO: 274 53 332, sídlem Praha 9, Poděbradská 56/186, PSČ: 180

Více

U S N E S E N Í. Na všech podáních v této věci uveďte: Č.j. KSBR 45 INS 24317/2013-A-20

U S N E S E N Í. Na všech podáních v této věci uveďte: Č.j. KSBR 45 INS 24317/2013-A-20 Na všech podáních v této věci uveďte: Č.j. KSBR 45 INS 24317/2013-A-20 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: Cabital s.r.o., IČO: 255

Více

U S N E S E N Í KSUL 81 INS 13993/2012-A-33

U S N E S E N Í KSUL 81 INS 13993/2012-A-33 KSUL 81 INS 13993/2012-A-33 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele věřitele Hellmutha Georga Funka, nar. 16.01.1974, trvale

Více

Č.j.: KSHK 41 INS 12083/ A 45/celk. 5 U S N E S E N Í

Č.j.: KSHK 41 INS 12083/ A 45/celk. 5 U S N E S E N Í Č.j.: KSHK 41 INS 12083/2012 - A 45/celk. 5 U S N E S E N Í Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem o návrhu na zahájení insolvenčního řízení věřitelů: a) BOS GROUP spol.

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSBR 44 INS 28294/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Michaely

Více

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Název judikátu: Jednatelé. Způsob jednání jménem společnosti. Omezení jednatelského oprávnění. Právní věta: Jestliže společenská smlouva určuje, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně, nejde

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 31 INS 14737/2013 A16

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 31 INS 14737/2013 A16 Číslo jednací: A16 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav Mizer, r.č. 570418/7456, bytem Bílov 48, PSČ 743 01, o insolvenčním

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: 60 INS 25265/2016 A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci dlužníka Luboš Huml, nar. 26.7.1965, IČ 10258876, bytem 1. května 484, 267

Více

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 8 INS 22558/2011-A13

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 8 INS 22558/2011-A13 Číslo jednací: -A13 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka : Peter Spratek, r.č.: 581009/6347, IČO: 10627103, Mlýnská 1095/22, 746 01

Více

MĚSTO HODONÍN PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: S004P0194J5L NÁVRH USNESENÍ: Bod číslo: projednání: konané dne: Odpis nedobytné pohledávky

MĚSTO HODONÍN PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: S004P0194J5L NÁVRH USNESENÍ: Bod číslo: projednání: konané dne: Odpis nedobytné pohledávky MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín S004P0194J5L Bod číslo: 21 projednání: konané dne: 47. schůze rady města 14.2.2017 Obsah zprávy: Odpis nedobytné pohledávky Důvod projednávání: usnesení

Více

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Renáty Ilinské

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvu o postoupení pohledávky

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvu o postoupení pohledávky OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvu o postoupení pohledávky Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY č.j.: 118 C 27/2015 212 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Kladně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jaroslavou Tenglerovou ve věci žalobce SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, se sídlem

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Č.j.: MSPH 93 INS 8164/2014-A-16 U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Vaňousem v insolvenční věci dlužníka: Cukrárna Vesmírna o.p.s., IČ: 289 27 117, sídlem Mánesova 752/10,

Více

U S N E S E N Í. takto:

U S N E S E N Í. takto: Lubomír Mechura, Cedrová 1322, 252 42 Jesenice U S N E S E N Í A-38 Č.j.: KSPH 70 INS 11853/2014 A - 30 Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým ve věci navrhovatelů RUBENDYAN CONSULT

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ

70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ 70 E 137/2009-16 zn.opr. 2155, 2181/ZS USNESENÍ Okresní soud Plzeň -město rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Levým ve věci návrhu oprávněného Společenství vlastníků Hodonínská 25 a 27 v Plzni se sídlem v Plzni,

Více

Krajský soud v Ostravě. Ke sp. zn.: KSOS 33 INS 3234/2014. V Brně dne

Krajský soud v Ostravě. Ke sp. zn.: KSOS 33 INS 3234/2014. V Brně dne Krajský soud v Ostravě podatelna@ksoud.ova.justice.cz Ke sp. zn.: KSOS 33 INS 3234/2014 V Brně dne 7. 3. 2014 Věřitel: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 601 97 609 se sídlem Vinohradská 180/1632,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

, a , a to rovněž na účet č /5500, pod variabilním symbolem III. Odpůrce je podle 127 odst. 4 zákona o e

, a , a to rovněž na účet č /5500, pod variabilním symbolem III. Odpůrce je podle 127 odst. 4 zákona o e 2014049, 2014087 a 2014130, a to rovněž na účet č. 51-5012008088/5500, pod variabilním symbolem 25758390. III. Odpůrce je podle 127 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit navrhovateli

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email:

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : A 20 B 1 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem v insolvenční věci navrhovatele (věřitele) Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: KSBR 26 INS 24060/2013-A-22 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: C.Q.E., s.r.o. se sídlem Šumavská 31, 602 00

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

U s n e s e n í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 21804/ A - 12

U s n e s e n í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 21804/ A - 12 Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 21804/2013 - A - 12 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: FEROMONT

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : KSBR 27 INS 36207/2013-A-30 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou v právní věci navrhovatele: ALGETO, spol. s r.o., 908 73 Veľké Leváre 177, Slovenská republika,

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025

se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 Ceský telekomunikacní se sídlem Sokolovska 219, Praha 9 poštovní prihradka 02, 225 02 Praha 025 urad Císlo jednací 69277/2010-606/X.vyr. ~~ Y~m01~ 15 10 010;0. ~'tj.~.7~j;'i ~~l TOTO MOCI ROZHODNUTI dne

Více

P R O T O K O L O J E D N Á N Í

P R O T O K O L O J E D N Á N Í P R O T O K O L O J E D N Á N Í KSPH 36 INS 28162/2012 A Krajský soud v Praze oddělení: 36 INS dne 04. dubna 2014 Věc: Navrhujícího věřitele: Creatis, a.s., IČ: 00553166 se sídlem Jánský vršek 311/6, 118

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

P r á v n í v ě t a: Z o d ů v o d n ě n í :

P r á v n í v ě t a: Z o d ů v o d n ě n í : Rsp 212/12 RN ze dne 15.5.2012 Klíčová slova: věcná legitimace, insolvenční správce, insolvenční řízení, smluvní pokuta, reorganizační plán, uspokojování pohledávek Dotčená ustanovení: zákon č. 182/2006

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSOS 36 INS 37686/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 25 INS 1104/2014 A29 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka: PROOF 99 s.r.o., Havířov - Šumbark, Jarošova 1217/29b,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši 359.208 Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikací výhradně jen

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji pohledávky

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji pohledávky OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji pohledávky Mgr. Karolína Černá, IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, s adresou pro doručování

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

USNESENÍ. takto: I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: ARTEKO Jeseník, s.r.o., v likvidaci, IČ , se sídlem Jesenická 493, Česká Ves,

USNESENÍ. takto: I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: ARTEKO Jeseník, s.r.o., v likvidaci, IČ , se sídlem Jesenická 493, Česká Ves, USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: ARTEKO Jeseník, s.r.o., v likvidaci, IČ 26793652, se sídlem Jesenická 493, 790 81 Česká Ves,

Více

KSUL 69 INS 4023/2014-A-23 USNESENÍ

KSUL 69 INS 4023/2014-A-23 USNESENÍ KSUL 69 INS 4023/2014-A-23 USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Radkou Mazurkovou v insolvenční věci dlužníka Michala Lastovky, narozeného dne 9. 12. 1970, IČ 128 13 818, trvale

Více

U s n e s e n í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 29631/ A - 13

U s n e s e n í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 29631/ A - 13 Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 29631/2012 - A - 13 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou ve věci dlužníka: Gadget Service s.r.o.,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 85 INS 21571/2014 A - 22 KSUL 85 INS 21571/2014 B - 1 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci navrhovatele - věřitele Komerční banka,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Mgr. Monika Cihelková, se sídlem: Praha 1, Lazarská 5, PSČ 110 00 insolvenční správce insolvenčního dlužníka GRG Holding s.r.o., IČO 270 71 987 se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7,

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS A14 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Krůta Slezsko s.r.o. se sídlem Ostrava - Svinov, Nad Porubkou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 46 INS 27990/2013-A-26 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci navrhovatelů dlužníků: Alena Pretschová, nar. 7.4. 1967, a Hynek

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

klientské číslo: Návrh na zahájení insolvenčního řízení /1

klientské číslo: Návrh na zahájení insolvenčního řízení /1 175 klientské číslo: 15 032 Návrh na zahájení insolvenčního řízení 308757/1 Krajský soud v Praze Navrhovatel - věřitel: Vyřizuje / tel.: Mgr. Kristýna Ederová / +420 224 116 383 V Praze, dne: 3.7.2014

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

II. Na majetek dlužníka: Jiřina Lipšová, rč: 625311/1689, IČ 49045733, Věžná 22, 395 01 Pacov se prohlašuje k o n k u r z.

II. Na majetek dlužníka: Jiřina Lipšová, rč: 625311/1689, IČ 49045733, Věžná 22, 395 01 Pacov se prohlašuje k o n k u r z. KSCB 41 INS 11176/2015-A-10 U S N E S E N Í Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužníka Jiřiny Lipšové, r.č. 625311/1689, IČ 49045733, Věžná

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: KSBR 26 INS 30325/2012-A-18 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Miroslav Čapka, nar. 20.3.1959, Bratří Sousedíků

Více

<<...>> <<...>> <<...>>

<<...>> <<...>> <<...>> Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě Ověřuji pod pořadovým číslem 40725034-107696-121108164159, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu

Více

USNESENÍ. Číslo jednací: KSOS 34 INS 5331/2010-A50

USNESENÍ. Číslo jednací: KSOS 34 INS 5331/2010-A50 Číslo jednací: KSOS 34 INS 5331/2010-A50 USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jan Stoklasa, r.č.: 720513/5619, Petra Křičky

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

Mgr. Michal Müller, advokát

Mgr. Michal Müller, advokát Mgr. Michal Müller, advokát Městský soud v Praze Slezská 9 PSČ 120 00 Praha 2 do datové schránky Věřitel: BONUS PRAHA Investment a.s., IČ: 282 14 374, se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Dagmar Kuricové,

Více

Krajský soud v Ostravě. Ke sp. zn. KSOS 31 INS 539/2014. V Brně dne

Krajský soud v Ostravě. Ke sp. zn. KSOS 31 INS 539/2014. V Brně dne Krajský soud v Ostravě podatelna@ksoud.ova.justice.cz Ke sp. zn. KSOS 31 INS 539/2014 V Brně dne 28. 5. 2014 Věřitel: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782 se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : s e z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : KSBR 32 INS 23960/2014-A-7 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Jiří Martinek, r. č.: 810720/4171, bytem K. Světlé 490, 760

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na přerušení insolvenčního řízení se zamítá.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na přerušení insolvenčního řízení se zamítá. -A-17 U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna ve věci dlužníka České strany

Více

Číslo jednací: KSBR 39 INS 17678/2012-A-108 U S N E S E N Í

Číslo jednací: KSBR 39 INS 17678/2012-A-108 U S N E S E N Í Číslo jednací: U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem ve věci insolvenčních návrhů navrhovatelů: proti a) Jan Odehnal, nar. 6. 6. 1955, Štěpánská 10, 602

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka KCO s.r.o., se sídlem Zlín

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

U s n e s e n í. t a k t o : Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že insolvenční návrh věřitele se n e o d m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že insolvenční návrh věřitele se n e o d m í t á. O d ů v o d n ě n í : KSBR 38 INS 11100/2010 2 VSOL 518/2010 A -24 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSBR 32 INS 22515/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci

Více

4 EX0305/08-51. Usnesení

4 EX0305/08-51. Usnesení 4 EX0305/08-51 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

INSOLVENČNÍ NÁVRH. Insolvenční návrh věřitele dlužníka. d v o j m o

INSOLVENČNÍ NÁVRH. Insolvenční návrh věřitele dlužníka. d v o j m o INSOLVENČNÍ NÁVRH Krajský soud v Plzni Veleslavínova 40 306 17 Plzeň Insolvenční navrhovatel (věřitel): Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82 zapsaná v obchodním

Více