Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu"

Transkript

1 mnichovice0104.qxd :06 StrÆnka 1 Život 1/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII Slovo starosty Vážení občané, vcházíme do roku 2004, kdy budeme slavit výročí 870 let založení Mnichovic. K tomuto výročí se bude město snažit ve spolupráci se všemi ochotnými subjekty ve městě uspořádat během roku různé kulturní, sportovní a jiné akce, na kterých byste se mohli pobavit nebo se něco zajímavého dozvědět z historie Mnichovic. Základní škola již k tomuto výročí vydala nástěnný kalendář se starými pohlednicemi Mnichovic, a je možné ho zakoupit na MěÚ Mnichovice či v trafice. Letošní rok nebude jen rokem oslav, ale především další a nekončící práce na tom, abychom se v Mnichovicích cítili dobře. Státní fond životního prostředí schválil na radě v prosinci minulého roku dotaci a úvěr na kotelny v ZŠ, MŠ a MěÚ Mnichovice. Žádost města byla předložena ministrovi životního prostředí k podpisu. Pokud k podpisu dojde, budeme tento rok realizovat plynofikaci shora uvedených objektů. Věřím, že se nám letos podaří zrekonstruovat již avizované ulice Tyršova a Jiráskova (další ulice dle možností). Dále chceme postupně rekonstruovat objekt za MěÚ, kam se následně přestěhuje stavební úřad. Budeme připravovat projektovou dokumentaci k rekonstrukci Masarykova náměstí, bude se postupně rozšiřovat síť veřejného osvětlení, budeme žádat o dotaci na dům s chráněnými byty (dům s pečovatelskou službou) a v neposlední řadě budeme žádat o dotace na rozšíření vodovodní a kanalizační sítě ve městě. Přeji všem, aby se nám příští rok vydařil a abychom mohli uskutečnit všechna svá přání a předsevzetí. Mgr. Jakub Žvejkal starosta města 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka OBSAH 9 Rozhovor s Vy se ptáte Příroda kolem nás 11 Od našich církví 11 Ze starých kronik V měsíci listopadu 2003 dne se uskutečnila kontrola a místní šetření na ČOV v Mnichovicích a vodních zdrojích města za účasti odborníků dne se starosta města zúčastnil pracovní schůzky Strategického týmu Ladova kraje, který připravuje plán rozvoje regionu na možnost získání státních dotací dne bylo dodáno veškeré vánoční osvětlení pro město Mnichovice dne se uskutečnilo jednání se SÚS Říčany ve věci zadání oprav a nového dopravního značení v Mnichovicích dne došlo k převzetí odborného posudku od zástupce petičního výboru proti záměru zrušení železničního přejezdu v rámci výstavby IV. koridoru. V měsíci prosinci 2003 dne došlo k započetí montáže vánočního osvětlení a výzdoby v Mnichovicích dne se uskutečnilo místní šetření ve věci znečištění komunikace v Podskalí s výzvou o nápravu dne se uskutečnilo na MěÚ Mnichovice jednání ve věci záměru o zrušení železničního přejezdu, vybudováním mimoúrovňového podjezdu v rámci plánované výstavby železničního koridoru za účasti odborníků, zástupců města a občanů dotčené lokality dne se starosta města zúčastnil představenstva Regionu Jih dne se uskutečnilo jednání ve věci odkupu pozemku s nemovitostí za objektem trafiky v Mnichovicích Období Informace 14 Z vašich příspěvků 15 Inzerce 16 Společenská kronika 16 Mnichovická vařečka Zpráva o činnosti města a městského úřadu dne se uskutečnilo jednání na MěÚ Mnichovice ve věci doplnění projektové dokumentace na plánovanou výstavbu Domu s pečovatelskou službou v Mnichovicích dne se uskutečnilo jednání ve věci organizačního zajištění předvánoční akce Možná přijde i Mikuláš za účasti zástupců města, ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích, Radia Blaník a členů výboru kultury dne se uskutečnilo jednání na MěÚ Mnichovice se zástupci Centra sociálních služeb SK ve věci zřízení pečovatelské služby v Mnichovicích dne se konalo místní šetření v ulici V Zátiší za účelem budoucí směny pozemků dne se uskutečnilo jednání ve věci záměru odprodeje pozemků v majetku města výrobnímu družstvu IGRA dne na základě pozvání ředitelky ZŠ Mgr. Erbekové, navštívil pan starosta s tajemnicí MěÚ Základní školu v Mnichovicích, aby shlédli tzv. mikulášské dílny, kde ve všech třídách děti vyráběly vánoční výrobky na předvánoční prodejní výstavu dne v odpoledních hodinách na Masarykově nám. v Mnichovicích se uskutečnila akce města Mnichovice ve spolupráci s Radiem Blaník a ZŠ Mnichovice Možná přijde i Mikuláš dne se uskutečnilo jednání ve věci podání žádostí o dotační tituly dne se uskutečnila porada zastupitelů města dne se uskutečnilo jednání ve věci záměru rekonstrukce areálu MěÚ Mni- 1

2 mnichovice0104.qxd :06 StrÆnka 2 Život Mnichovic chovice - stavebního úřadu, příprava podkladových materiálů pro zadání veřejné zakázky na architektonické zpracování areálu dne se uskutečnilo jednání ve věci zřízení centra sociální pomoci v Mnichovicích dne se uskutečnila jednání ve věci vydání rozhodnutí o uzavírce státní silnice č. II/58 v úseku Mnichovice - Mirošovice s Městským úřadem Říčany, který bez souhlasu města Mnichovice uzavírku povolil dne se starosta města zúčastnil valné hromady Regionu Jih dne se uskutečnila veřejná diskuse ve věci záměru zrušení železničního přejezdu s vybudováním mimoúrovňového podjezdu, v rámci plánované výstavby železničního koridoru dne se konalo řádné Zasedání zastupitelstva města Mnichovice dne se zástupci města zúčastnili 44. žofínského fóra starostů a primátorů za účasti ministrů ČR dne se zástupci města zúčastnili vernisáže prodejní vánoční výstavy v Základní škole v Mnichovicích, kde zakoupením krásných výrobků podpořili akci na vybudování dětského hřiště pro děti ZŠ dne se starosta města zúčastnil valné hromady a výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů v Mnichovicích dne se zástupci města zúčastnili předvánočního setkání s důchodci dne bylo jednáno se zhotovitelskou firmou, která opravuje komunikaci na Mirošovice, o zastavení prací. Společně bylo dohodnuto, že v případě pokračování prací bude při rekonstrukci zachován průjezd vozidel na řízená světla od dne starosta města spolu s tajemnicí MěÚ Mnichovice popřáli občanům města k významným životním výročím a předali jim dárky dne se uskutečnilo shromáždění starostů Ladova kraje, kde se projednával rozpočet tohoto sdružení na rok 2004 dne navštívili starosta města spolu s tajemnicí MěÚ Mnichovice Den otevřených dveří v mateřské škole, kde předali dětem hračky věnované firmou ALLTOYS v průběhu měsíce prosince 2003 došlo k předání a převzetí dokončených akcí ve městě, provizorní oprava komunikací asfaltem, realizace veřejného osvětlení (část bude předána v měsíci lednu), oprava komunikace Nádražní - žulovou dlažbou, instalace svodidla v Nádražní ulici v měsíci prosinci byla vypracována Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích na rok 2004 a dodatek k nařízení města o schůdnosti místních komunikací, kterým se mění příloha č. 1 Plán zimní údržby komunikací. Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal, starosta města Mnichovice Z jednání zastupitelstva města Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne Zastupitelstvo města v rámci výstavby IV. železničního koridoru konstatuje splnění úkolu: konání veřejné diskuse dne ve věci mimoúrovňového příjezdu na Božkov souhlasí se zrušením vyhlášení referenda ve věci mimoúrovňového příjezdu na Božkov schvaluje zrušení stávajícího železničního přejezdu a vybudování mimoúrovňové přístupové komunikace na Božkov pokračováním ulice Prorážené pod 155 km tratě a dále vlevo podél tratě k ulici Nádražní s napojením nad současným přejezdem z důvodu bezpečného a plynulého přístupu na Božkov schvaluje: 2 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch STE a.s. Praha 2 na pozemky města č. k. 505/25, 745/1, 1690 k. ú. Myšlín za účelem uložení nového kabel. vedení NN a VN úplatně za cenu 100 Kč/m břemen zveřejnění úmyslu prodeje objektu čp. 71 (hasičská zbrojnice) na Myšlíně a uskutečnění výběrového řízení na prodej uvedeného objektu rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu města na rok 2004, do výše čerpání 30% skutečných nákladů rozpočtu r úpravu rozpočtu města na r změnu systemizace pracovníků v příspěvkové organizaci města Veřejné služby obce Mnichovice zveřejnění úmyslu výměny části zast. pozemku č. k. 1638/2 k. ú. Mnichovice o výměře cca 40 m 2, který je v majetku města (pozemek pod trafikou) za stejně velkou část pozemku st. p. 17 k. ú. Mnichovice, který je ve vlastnictví Vladimíra Stehlíka odkoupení zbylé části pozemku st. p. 17 s objektem čp. 93 o výměře cca 324 m 2 od Vladimíra Stehlíka za cenu Kč zveřejnění úmyslu prodeje pozemků č. k. 334/11, 334/12 v k. ú. Mnichovice o výměře m 2. Pozemky byly bezúplatně převedeny do majetku města jako historický majetek a nacházejí se v areálu výr. družstva IGRA uzavření smlouvy o spolupráci na zajištění sportovní akce MTB Posázavím mezi městem Mnichovice a pořadatelem Petrem Šimerou a uzavřením smlouvy o běžném účtu na zajištění uvedené sportovní akce vydává: dodatek č. 1 k Nařízení města Mnichovice č. 1/2000 o schůdnosti místních komunikací, kterým se mění příloha č. 1 tohoto nařízení tj. plán zimní údržby komunikací města Mnichovice (viz str. 13) Obecně závaznou vyhlášku města Mnichovice č. 1/2003 o místních poplatcích, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 9/98 ze dne a vyhl. č. 8/98 ze dne , vč. dodatku č. 1 ze dne (kompletní znění na MěÚ). bere na vědomí: Grantový kalendář pro municipální sféru, vydaný v listopadu 2003 a který obsahuje dotační tituly na rok pověřuje: starostu města k podání žádostí o státní dotace a granty na příslušných institucích především žádosti o dotace na výstavbu vodovodů a kanalizací, rekonstrukci budovy základní školy s jídelnou, rekonstrukci mateřské školy, rekonstrukci komunikací, sportovní a dětská hřiště. Mgr. Jakub Žvejkal starosta města

3 mnichovice0104.qxd :30 StrÆnka 3 1/2004 Kultura v Mnichovicích Kultura: LADŮV KRAJ KULTURNÍ KALENDÁŘ Mnichovice Výstava prací žáků ZUŠ Říčany pobočka Strančice hotel Myšlín Říčany Zahájení tanečních kurzů pro pokročilé MěKS Říčany Lyra da camera koncert barokní hudby, Scarlatti, Vivaldi, Sarti MěKS Říčany Věno slečny Laury (Claude Magnier) DS Tyl Říčany MěKS Říčany New Jazz Trio koncert piano, bass, bicí Sport club bar Ondřejov Čeněk Pavlík (housle), Eva Šilarová (klavír) koncert, Bach, Beethoven, Mozart, Janáček, Bazzini pořádá Kruh přátel hudby Mlýn v Ondřejově Kamenice Jiří Hošek (violoncello), Hana Kimelová (cembalo) koncert cyklu Sukův hudební Štiřín, Bach, Valentini, Bréval, Locatelli Sukův sál zámku Štiřín Říčany Seznamovací taneční večer pro osamělé Sport club bar Kamenice Honza a kouzelník - pohádkový muzikál pro MŠ a I. st. ZŠ hraje Divadlo Pohádka Kulturní dům Říčany Komorní koncert Říčanský komorní orchestr Linek, Mozart, Mysliveček MěKS Kamenice Ondřej Havelka se svým orchestrem Jazz na zámku 1 seriál o historii jazzu zámek Štiřín Říčany Ples Honebního společenstva Nupaky MěKS Kamenice Kamenický ples Kulturní dům Říčany Cesty na sever výstava fotografií dánských a říčanských autorů Muzeum Říčany Říčany Zlatovláska pohádka pro děti, hraje divadlo Koráb MěKS Kamenice Věra Nerušilová večer šansonů, hebrejských, safardských a jidiš písní za doprovodu klavíru a houslí Kulturní dům Říčany Časy se mění koncert skupiny Laura a její tygři se zpěvačkou Ilonou Czákovou MěKS Říčany Do-Lost (USA) rockový koncert Sport club bar Říčany Ples Sboru dobrovolných hasičů Říčany MěKS Světice Superparty 3 rockový koncert skupin Orient a Great Kulturní dům Kontakty a vstupenky: Městské kulturní středisko Říčany 17. listopadu 214, Říčany, tel Muzeum Říčany Rýdlova 14/271, Říčany, tel Biograf Říčany tel , Čajovna Paula Bruntona 17. listopadu 43, Říčany, tel Kulturní centrum Kamenice Ringhofferovo nám. 434, Kamenice, tel./fax Hotel Zámek Štiřín Ringhofferova 711, Štiřín tel Mnichovice (akce Mnichovického Rynku) Pražská 323, Mnichovice, tel , Hotel Myšlín Myšlínská 30, Mnichovice, tel

4 mnichovice0104.qxd :06 StrÆnka 4 Život Mnichovic Předvánoční akce na Masarykově náměstí v Mnichovicích Možná přijde i Mikuláš Město Mnichovice ve spolupráci s Radiem Blaník a základní školou T. G. Masaryka pořádalo v pátek od hod. na Masarykově náměstí předvánoční akci pro děti s názvem Možná přijde i Mikuláš. Každý, kdo odpoledne přišel na náměstí, byl potěšen pestrým programem a děti i bohatou mikulášskou nadílkou a občerstvením. V půl čtvrté zahájil mikulášské odpoledne moderátor Radia Blaník a vyzval děti k účasti na soutěžích. Brzy nato už náměstí přivítalo lampionový průvod, který mířil od školy. Mnohé děti přišly v maskách Mikulášů, čertů a andělů. Program pokračoval vystoupením dětí ze ZŠ. Děti, některé i v maskách, hrály a zpívaly koledy. Poté převzaly od zástupců města dary pro školu za pomoc při výrobě figur do betlému. Následovaly soutěže: Čertí, andělský, a mikulášský tanec, Andělsko-čertí souboj v třídění uhlíků a papírových koulí, přetahování lana mezi čerty a anděly. Porota složená z představitelů města vyhodnotila a obdarovala nejlepší masky a vítěze soubojů. Hlavním bodem programu byl příchod Mikuláše s dvěma čerty a andělem. Mikuláš přivítal děti i rodiče a začalo nadělování. Všechny děti dostaly mikulášskou nadílku v podobě balíčku, ve kterém našly čokoládovou figurku nebo hračku, cukrovinky atp. Soutěžit se ale nepřestávalo. Děti čekal ještě: Mikulášský koš, Pekelná brána, Andělské šlápoty nebo Čertovské pytle. Mezitím moderátor odstartoval soutěž ve zpívání koled. Všechny děti, které vystoupily, obdržely vánoční CD Radia Blaník a vítěz si odnesl plyšového medvěda. Pak si děti společně zazpívaly koledy, utvořily řetěz a všechny nahlas pronesly svá nejtajnější přání. Během celého odpoledne se děti mohly zdarma občerstvit v Billiard Clubu na náměstí, kde jim majitel klubu pan Kopřiva připravil čaj, limonády a sušenky. Myslíme, že akce se zdařila díky velkému úsilí všech, kteří se na jejím zajištění podíleli, a díky podnikatelům, kteří ji sponzorsky podpořili. Proto touto cestou děkujeme: městu Mnichovice Radiu Blaník firmě Mountfield firmě Alltoys výrobnímu družstvu IGRA firmě Pragosoja zdravá výživa Billiard Clubu Mnichovice a panu Matějovskému Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce, především zástupcům města a MěÚ, veřejných služeb, základní školy a také dětem, které se velkou měrou zasloužily o zdárný průběh celé akce. Též děkujeme Mikulášovi, čertům a andělovi, kteří se úspěšně zhostili tak náročného úkolu. Doufáme, že se příští rok opět v předvánočním čase setkáme při obdobné akci. Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ a red. Mikuláš s čertem rozdávají nadílku. Soutěžící andělé. Mikulášský program zlákal mnoho lidí. 4 Čerti na podiu.

5 mnichovice0104.qxd :06 StrÆnka 5 1/2004 Poděkování Město Mnichovice děkuje PhDr. Petru Dvořákovi, místostarostovi města, za zakoupení vánočního osvětlení do města Mnichovice. Vánoční besídka na Myšlíně Na sobotu občanská sdružení Myšlín, tedy jsem a Za lepší den připravila vánoční besídku v hotelu Myšlín. Za přípravou večera stála a také jím provázela Dagmar Andrlová, učitelka naší ZŠ. Viděli jsme celé spektrum dětských vystoupení od recitací básniček, zpívání až po ukázky hry na klavír, housle a flétnu. Všechny děti se moc snažily a za svou píli sklidily zasloužený potlesk nadšených rodičů. Po krátké přestávce následovalo představení skupiny Musica Rustica, která celý večer zakončila nevšedními koledami ze všech koutů Čech ve svém typickém podání středověké hudby. Tento sobotní večer naladil vánočně i ty nejuspěchanější a nejustaranější z nás. Lucie Gore V sobotu 20. prosince pořádal Mnichovický Rynek adventní koncert v Husově sboru v Mnichovicích, na kterém vystoupil smíšený pěvecký sbor VOKS Praha. Město Mnichovice děkuje zaměstnancům Veřejných služeb obce Mnichovice za instalaci vánoční výzdoby stromů a budovy MěÚ. Zároveň jim děkujeme za montáž tribuny na náměstí, především panu Baborovi za vyřezání figur do betlému a za výrobu dřevěných jesliček. O.K.O. přišlo potěšit známé, přátele a hosty Dne se uskutečnila tradiční vánoční přehrávka v Husově sboru Mnichovice, ač se nás sešlo opravdu málo. Některé děti zpívaly na koncertech různých sborů, další přepadla nemoc a jiné zůstaly jako peciválové za humny doma. V kostele byla velká zima, ale i tak byla atmosféra skvělá. Vystoupení patřilo především těm nejmenším, kteří s obrovitou vervou zahráli svoje malé skladbičky a koledy. Starší žáci měli co dělat, aby jim nepřimrzly prsty na klaviatuře, ale ani to nás neodradilo od toho, abychom si zazpívali koledy, popřáli krásné svátky, hojnost Božího požehnání a pokoj lidem dobré vůle. Mysleli jsme i na všechny obyvatele Mnichovic, kterým touto cestou přejeme hojnost psychických a fyzických sil na každé dobré dílo. Chtěli bychom i touto cestou poděkovat paní farářce Michaele Procházkové, která nám tyto produkce každoročně umožňuje i paní Lindě Skoumalové-Vrbíkové, která nám a paní farářce za tímto účelem věnovala krásný velký smrk, který k vánocům nedílně patří. Za O.K.O. Marta Marečková Město Mnichovice děkuje Základní škole T. G. Masaryka v Mnichovicích za grafické zpracování a pěkné barevné provedení figur do betlému. 5

6 mnichovice0104.qxd :06 StrÆnka 6 Život Mnichovic Sport v Mnichovicích Fotbal Nejúspěšnější družstvo mnichovické kopané DOROSTENCI V tomto čísle bychom vám rádi představili družstvo dorostu. Jedná se o věkovou kategorii, která je velice důležitá pro přípravu a zařazení mladých hráčů do družstev dospělých. Bohužel, v minulých letech právě tato kategorie pro nízký počet chlapců zapálených pro kulatý nesmysl mnichovické kopané chyběla. V průběhu letních měsíců se však podařilo sestavit a na soutěž řádně připravit velice silný tým, který nyní patří ke špičce na okrese Prahavýchod. Je nutné připomenout, že jsou v mužstvu také hráči, kteří již nastupují pravidelně za A mužstvo dospělých. Jsem přesvědčen o tom, že je další budou v brzké budoucnosti následovat. Do mistrovských zápasů nastoupilo v průběhu sezony celkem 20 hráčů, takže konkurence v mužstvu je skutečně veliká. Za pochvalu stojí hlavně přístup nejen k zápasům, ale i k tréninku. Nyní je před námi zimní příprava, která bude nutná pro udržení vysoké výkonnosti. Závěrem bych rád poděkoval velkému počtu diváků, kteří navštěvovali pravidelně naše zápasy, a to nejen v Mnichovicích, ale i na hřištích soupeřů. Myslím si, že pohled na tabulku a přehled sehraných zápasů je nejlepší pozvánkou i pro vás ostatní. Pavel Vahala, trenér dorostu Výsledky jednotlivých utkání Mnichovice Všestary 6:0 Hrusice Mnichovice 2:8 Mnichovice Kamenice 3:2 Kunice Mnichovice 1:4 Mnichovice V. Popovice 8:2 Struhařov Mnichovice 3:3 Mnichovice Louňovice 0:5 Mukařov Mnichovice 1:4 Radošovice Mnichovice 1:2 Svojetice Mnichovice 4:5 Tabulka OP B sd 1. Louňovice :17 25 (10) 2. Mnichovice :21 25 (10) 3. Svojetice :14 22 (7) 4. Hrusice :33 18 (3) 5. Kunice :20 17 (2) 6. Radošovice :25 15 (0) 7. Kamenice :24 12 (-3) 8. Mukařov :23 11 (-4) 9. Struhařov :23 7 (-8) 10. V. Popovice :47 7 (-8) 11. Všestary :38 1 (14) Horní øada (zleva): Pavel Vahala trenér, Václav Valenta, Jiøí Fejtek, Michal Knotek, Miroslav Matoušù, Jakub Protiva, Lukáš Hruška, Karel Nerad Dolní øada (zleva): Pavel Vejmelka, Bonlov Ochirsukh, Philip Mountain, Vojtìch Neckáø, Michal Svatoò, David Mountain, Jan Vodièka, Petr Macháèek S míèem: Michal Beran Další èlenové mužstva: Ondøej Turek, David Hlaváè, Jiøí Veselý, Jakub Svoboda Žákovská družstva zahájila v prosinci halové turnaje 6

7 mnichovice0104.qxd :06 StrÆnka 7 1/2004 Pozemní hokej POZEMNÍ HOKEJ PŘESÍDLIL DO HALY Přes zimní období se ukryl pozemní hokej před deštěm a sněhem do sportovních hal a vytvořil tak nové, samostatné sportovní odvětví. Utkání na menší ploše a s menším počtem hráčů vyžaduje i jiné hole a míče a také trochu jiná pravidla. V letošní halové sezoně se zúčastní republikového mistrovství tři mnichovická družstva: v l. lize družstvo žen, starších dorostenek a starších dorostenců. Zarážející je neúčast družstva mužů, kde se nepodařilo sestavit kvalitní celek, a tak nad zimní přípravou družstva mužů visí otazník. V duchu vzpomínáme České národní družstvo žen bylo v uplynulém roce velmi úspěšné. Umístilo se na halovém mistrovství světa na čtvrtém místě. Uprostřed sedící Jana Špringerová, nad ní její otec a jeden z trenérů Karel Špringer ml. na sezonu roku 1981, kdy se stalo naše družstvo mužů mistrem republiky v halovém hokeji (a dorostenky v roce 1999). O nastávající halové sezoně jsme hovořili se dvěma mnichovickými předními hráčkami, sestrami Janou a Petrou Špringerovými, z nichž starší Jana si nedávno změnila v libeňském zámečku dívčí jméno na Šplíchalová. Obě sestry oslavovaly právě životní jubileum svého dědy Karla Špringera st., a tak při této příležitosti ochotně odpovídaly na naše dotazy. Obě se těší na nastávající sezonu v hale, Jana o trochu víc. Obě hrají nejraději na Slavii, kde je nejlepší povrch. Za favorita obě považují Slavii Praha, která má v družstvu jednu úplnou pětku národního družstva. Minimálním cílem našeho družstva je dostat se do semifinále soutěže, tj. mezi poslední čtyři družstva. Petra, která ve svém dorosteneckém věku hraje i za družstvo žen, se sestrou celkem souhlasí. V soutěži dorostenek však považuje za favorita družstvo Českých Budějovic. Že se nezúčastní naše družstvo mužů žádné soutěže považují za škodu, hlavně z hlediska zimní přípravy na umělou trávu venku. Naše družstvo dorostenců není v dobré situaci, jsou v průměru mladší než ostatní soupeřící družstva a mají ještě malé zkušenosti ve hře v hale. Přesto považují za velmi cenné, že budou celou zimu hrát a připravovat se na jarní sezonu venku. Obě děvčata souhlasně tvrdí, že chlapecký hokej v Mnichovicích by potřeboval novou krev a větší zájem se strany chlapců. A protože právě přestávka skončila, museli jsme náš rozhovor ukončit a popřát oběma hráčkám hodně zdaru v halové sezoně. Přijďme se na ně podívat 18. ledna nebo 1. února dopoledne do sportovní haly v Kostelci nad Černými lesy, není to z Mnichovic daleko! První výsledky našich družstev v hale: 1. liga ženy Mnichovice Č. Budějovice 6:1 Mnichovice Slavia B 8:2 Mnichovice Slavia A 2:7 Mnichovice Bohemians 4:2 Mnichovice Rakovník 2:1 Mnichovice Č. Budějovice 5:7 dorostenky: Mnichovice Slavia A 1:5 Mnichovice Vyšehrad 4:4 Mnichovice Č. Budějovice 2:5 Mnichovice Bohemians 3:6 Antonín Mareček Škola informuje... Sádrové odlitky obličejů. Kdo si hraje nezlobí...o tom mě přesvědčili kluci a holky z naší ZŠ 5. prosince na Mikuláše. Učitelé pro ně vymysleli a připravili vskutku výjimečný den. Celé dopoledne mohli dělat to, co je baví, činnost, kterou si sami z bohaté nabídky vybrali. Třídy se proměnily v dílny a herny. Vyráběla se tu keramika s vánočními motivy, kreslilo se na hedvábí, vznikaly nápadité vánoční svícny a adventní věnce, pekly a zdobily se perníčky, někde zas tvořivé ruce dětí vyráběly lampiony. Ti méně zruční dali přednost třeba stolním hrám a velice oblíbenou činností byla také výroba sádrových masek. Starší děti vyrazily na atraktivní exkurzi do České televize nebo do skanzenu v Přerově. Tělocvična zůstala tím, k čemu je určena. Děti se tu seznamovaly s pro mnohé novou hrou florballem. Ve škole panoval neobvyklý klid. I ti, kteří musejí dát vždy o sobě vědět nějakou tou lumpárnou, jako by na to úplně zapomněli. Pro učitele byl možná tento den náročnější než jiný. I příprava a organizace stály spoustu úsilí. Jistě ale nelitovali a možná také poznali své žáky z trochu jiné stránky než z pozice vyučujícího. V jídelně na děti čekalo překvapení v podobě čerta, který rozdával malou nadílku. A odpoledne honem doladit připravenou masku, aby se před školou mohli sejít Mikuláši, čerti a andělé a všichni s lampiony vyrazit na náměstí. Tam už je čekalo krásně vyzdobené pódium s velkým, kresleným betlémem a s moderátorem Radia Blaník, který uváděl mikulášský zábavný večer. 7

8 mnichovice0104.qxd :07 StrÆnka 8 Život Mnichovic Čert v jídelně. Soutěžilo se, zpívalo, pískalo na flétnu, vše v duchu blížících se Vánoc. Samozřejmě dorazil i opravdový Mikuláš, čert a anděl, aby dětem rozdali balíčky s nadílkou. Na náměstí nechyběl ani pan starosta, který dětem rozdával spolu s paní tajemnicí dárky a ceny za soutěže. Prochladlým dětem jistě přišlo vhod zdarma malé pohoštění v Billiard Clubu teplý čaj a oplatka. Dík patří všem, kteří se zasloužili o to, aby si (dnes již loňského) Mikuláše naše děti pěkně UŽILY. J. Š. Zahájení lampionového průvodu. Zeptali jsme se dětí, jak se jim líbily akce, které nejen pro ně, ale i pro širokou veřejnost škola v čase předvánočním připravila. Nejvíce si děti pochvalovaly mikulášský den, kdy se nemusely učit a místo toho si mohly zvolit práci v některé z dílen, kterou pro ně připravili jejich učitelé. Velký ohlas měla i akce Možná přijde i Mikuláš, zejména lampionový průvod v maskách. Výstava prací žáků se také setkala s kladným přijetím především těch dětí, které přivedly své rodiče, aby se jim pochlubily se svými výrobky. Zde jsou některé odpovědi: Honza, 1. třída: Moc se mi líbil mikulášský den. Krištof, 5. třída: Dílny byly dobrý nápad, moc se mi to líbilo. Petr, 1. třída: Líbily se mi přáníčka. Děti ze 4. třídy: Bylo to hezké, moc se nám to líbilo. Jiřina dělala věnce, Mariana sádrové odlitky a David si zahrál floorball. Zeptali jsme se dětí Lukáš, 5. třída: Líbil se mi hlavně průvod. Děti ze 2. třídy: Výstava byla dobrá. Ty věci tam byly pěkný, ale moc drahý, protože jsem měl jenom dvacet korun. Já nic nevím. Tady něco takového bylo? Moc se mi to líbilo.chtěla bych, aby to bylo znovu. Klára, 5. třída: Byla to pohoda, mohli jsme si i hrát. Tomáš, 5. třída: Bylo to dobrý. Jsem rád, že škola vymyslela něco tak pěknýho. Klára, Nikola, Sandra, 9. třída: Mikulášský den se nám moc líbil, protože to bylo dobrý. Výstava se nám také líbila, byla pěkná. Děti ze 3. třídy: Moc se nám nelíbilo, že jsme byly s velkými dětmi. Jana, 7. třída: Myslím, že mluvím za všechny děti, kterým se celý mikulášský den líbil tak jako mně, když řeknu, že by určitě nevadilo, kdyby takový byl každý pátek. Oznámení ZŠ T. G. M. Mnichovice připravuje Kurz keramického kroužku pro dospělé Kurz obsahuje 12 lekcí za 850 Kč. První lekce začne 10. února a bude pokračovat každé úterý od do hodin pod vedením Radmily Bělinové. Další informace získáte v kanceláři ZŠ T. G. M. Mnichovice (na tel.: ) Vánoční výstava. 8 Hraní koled na schodech.

9 mnichovice0104.qxd :07 StrÆnka 9 1/2004 NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA MNICHOVICE PROBĚHNE a Pátek , Sobota ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2004/2005 Vašim dětem nabízíme: 1. Mimoškolní aktivity: hra na flétnu, sportovní hry, keramika, keramický kurz, angličtina, francouzština, anglický klub, počítačový kroužek, aerobik, dramatický kroužek, taneční přípravka, turistický kroužek. 2. Možnost navštěvovat Základní uměleckou školu Říčany, jejíž pobočka bude zřízena na naší škole. 3. Odbornou práci s dětmi s poruchami učení. 4. Dobře vybavenou školní knihovnu. 5. Samostatný přístup do počítačových učeben a k síti internet. 6. Možnost účasti na školách v přírodě, lyžařském kurzu, ozdravných pobytech. 7. Plavecký výcvik pro 2. a 3. ročníky. 8. Možnost spolupracovat a navrhovat své nápady při aktivitách školy. 9. Obědy a svačinky ve školní jídelně. 10. Klub mladých diváků zájezdy na divadelní představení. 11. Dvě oddělení školní družiny, které pořádají různé aktivity i zájezdy na divadelní představení. Ranní družina od 7.00 hod. Odpolední od do hod. K ZÁPISU S SEBOU PROSÍM DONESTE: rodný list dítěte občanský průkaz rodiče PŘED ZÁPISEM SI ROZMYSLETE: 1. zda dítě bude navštěvovat školní jídelnu 2. zda dítě bude navštěvovat školní družinu Odklad školní docházky: K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které v loňském roce měly odklad školní docházky. K zápisu se dostaví i ti, kteří uvažují o odkladu školní docházky. Své stanovisko posoudí s učitelem. Odklad školní docházky musí být následně potvrzen pedagogickopsychologickou poradnou nebo lékařem a doručen škole. Kontakty: ZŠ T. G. M. Mnichovice, Bezručova 346, Mnichovice, tel.: Školka informuje... Vánoční zpívání a Den otevřených dveří v mateřské škole Blížily se Vánoce. Všude shon a nervozita, aby ty letošní vánoční svátky byly alespoň tak pěkné jako vloni, ba i lepší Maminko, tatínku! Zastav se na chvilku a přijdˇ si s námi do školky zazpívat vánoční koledy a písničky, prohlédnout si, jak děti vyzdobily školku, ochutnat cukroví, které samy napekly, podívat na hračky, které děti dostaly při vánoční nadílce. Tak nějak zněla pozvánka na vánoční zpívání s rodiči a na Den otevřených dveří. Ráno 17. prosince 2003 jsme ve školce přivítali ty, kteří se chtěli seznámit s prostředím mateřské školy a vidět, jak se s dětmi u nás ve školce pracuje. Někteří si sebou přivedli budoucí předškoláčky, kteří měli možnost seznámit se s novými kamarády, pohrát si s hračkami, nakreslit si obrázek, zacvičit či zazpívat si s našimi dětmi. Odpoledne se potom přišli podívat a zazpívat si s dětmi nejen rodiče, ale i děda s babičkou a také sourozenci, kteří už mají školku za sebou. Možná, že se zpočátku při zpívání trochu styděli, ale nakonec zpívali všichni, malí i velcí. Za odměnu potom všichni dostali pohoštění, které pro ně upekly děti. Cukroví chutnalo a hezky se povídalo a vzpomínalo nad fotografiemi školkové kroniky, na kterých se někteří rodiče i prarodiče našli. A tak se v té uspěchané vánoční době čas na chvíli zastavil a nám všem pospolu bylo moc dobře. Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat sponzorům a všem, jejichž přičiněním měly děti opravdu bohatou vánoční nadílku. Alena Hybešová, ředitelka mateřské školy Rozhovor s MUDr. Jirákovou, praktickou lékařkou pro dospělé 1. Jak dlouho už léčíte v Mnichovicích a co jste dělala předtím? Pracuji tady třetím rokem a dříve jsem působila v Praze jako obvodní lékařka. Také jsem několik let sloužila noční služby na interním oddělení. 2. Proč jste se přestěhovala z Prahy? Vedly mě k tomu rodinné důvody můj manžel se v tomto kraji narodil. Potom jsem měla problémy s dojížděním do Prahy, a tak jsem se rozhodla založit si praxi v Mnichovicích. Je to pro mě výhodné i z toho důvodu, že jsem stále nablízku svým dětem. 3. A co konkurence? Konkurence je všude, to znamená, že i v Mnichovicích. Ale bez ní bychom se přece nesnažili být co nejlepší, nemyslíte? 4. Zaslechla jsem, že budete končit. Co je na tom pravdy? To je nesmysl! Stálo mě tolik sil a prostředků, abych tuto praxi založila, tak proč bych teď měla končit? 5. Prý už nepřibíráte nové pacienty? A kdo vám to řekl? Ordinuji zde zatím příliš krátce na to, aby moje kartotéka byla plná. 6. Mohla bych se u vás zaregistrovat? Samozřejmě. Přineste si s sebou průkaz pojištěnce a vše ostatní zařídíme my. Mám smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. 7. Co byste vzkázala občanům Mnichovic? Přeji všem hodně štěstí a pevného zdraví do roku red. 9

10 mnichovice0104.qxd :07 StrÆnka 10 Život Mnichovic Vy se ptáte, my odpovídáme Tentokrát budeme odpovídat i bez přímo položené otázky. Chtěli bychom vás informovat o důvodech a průběhu ořezu jedné památné lípy rostoucí ve skupině celkem 4 památných a zvláště chráněných lip v lokalitě mezi školou a požárním domem na pozemku parc.č. 68/3 k. ú. Mnichovice. Dne bylo zjištěno, že na 1ex. památné lípě s obvodem kmene 378 cm a výškou stromu m se objevila čerstvá podélná, asi 4 m dlouhá, prasklina na kmeni. Prvotní místní šetření provedl RNDr. Petr Záruba, strážce přírody a označil stav stromu jako závažný a vysoce rizikový pro jeho okolí. Strom byl již v minulosti zajištěn speciálními ocelovými popruhy kolem koruny, aby se větve nerozevíraly. Nyní hrozilo rozlomení stromu a jeho zřícení. Nejvíce ohrožoval budovu požárního domu, který je v jeho blízkosti a také kolemjdoucí. Akutní stav, způsobený nejpravděpodobněji větrnými poryvy začátkem měsíce září, si vyžádal neodkladná jednání a formality. Mezi jinými musela být před zásahem sejmuta ochrana památného stromu, což provedl odbor životního prostředí na MěÚ v Říčanech. Nakonec profesionální firma strom odborně ořezala. Starosta Mgr. Jakub Žvejkal prosadil, aby se lípa nekácela celá a mohlo zůstat alespoň její torzo. Chtěli jsme pouze upozornit na to, že k ořezání lípy bylo přistoupeno z nevyhnutelných a bezpečnostních důvodů. red. Na časté dotazy a stížnosti občanů, kdo povolil úplnou uzavírku komunikace č. II/508 v k. ú. Mirošovice-Mnichovice od , odpovídáme. Příroda kolem nás Město Mnichovice se o uzavírce komunikace na Mirošovice dozvědělo až na základě stížnosti občanů, a to dne , kdy byla komunikace uzavřena. Ihned jsme se dotazovali na Městském úřadu Říčany, odboru správních agend a dopravy, proč nebyla tato uzavírka a objížďka projednána s městem Mnichovice jako účastníkem správního řízení? Bylo nám odpovědnými pracovnicemi sděleno, že se omlouvají, ale že uzavírka je povolena od Dotázali jsme se, jak to, že jsme neobdrželi rozhodnutí o této uzavírce? Bylo nám sděleno, že rozhodnutí je asi na podatelně MěÚ Říčany a brzy nám přijde. Dne teprve město Mnichovice obdrželo rozhodnutí o uzavírce předmětné komunikace. V rozhodnutí bylo uvedeno, že úplná uzavírka komunikace se povoluje od nabytí právní moci rozhodnutí až do Město Mnichovice ihned uplatnilo své právo a v zákonné 15denní lhůtě podalo proti výše citovanému rozhodnutí odvolání z důvodu neprojednání této uzavírky s městem Mnichovice, což v souladu s 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů musí příslušný silniční správní úřad učinit. Dále jsme se ohradili, jak je možné, že realizační firma provádí stavební práce bez pravomocného rozhodnutí o uzavírce. Významným důvodem města při podání odvolání bylo i to, že v současné době byla povolena uzavírka na Strančice přístup na dálnici. Tímto je v současné době příjezd z dálnice do Mnichovic uzavřen v obou směrech. Vzhledem k té skutečnosti, že občané města Mnichovic a podnikatelské subjekty na území města byli v souvislosti s touto uzavírkou poškozeni, zástupci města Mnichovice urychleně jednali se zhotovitelskou firmou, které vyslovili své oprávněné argumenty, a požadovali okamžité zastavení prací. Společně bylo po mnoha jednáních dohodnuto zrušení úplné uzavírky a zajištění částečného průjezdu této komunikace na řízenou světelnou signalizaci v termínu od Vzhledem k tomu, že opakovaně došlo v letošním roce k vydání rozhodnutí o uzavírce na pozemní komunikaci č. II/508 v k. ú. Mirošovice-Mnichovice Městským úřadem Říčany, odborem správních agend a dopravy, bez předchozího projednání s městem Mnichovice, obrátilo se město Mnichovice na starostku města Říčany se stížností, aby učinila taková opatření, podle nichž by příště příslušní úředníci postupovali v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Město je tady především pro naše občany, aby hájilo jejich zájmy právě proti aroganci státních úředníků. město Mnichovice Navrhovaná přírodní památka Mnichovická stráň V Mnichovicích a jejich okolí se nachází řada přírodovědecky hodnotných území, z nichž ta nejcennější jsou navrhována ke zvláštní územní ochraně. Mezi tato území patří i lokalita, nazvaná Mnichovická stráň. Toto území leží za Obecním rybníkem a jedná se o mokřinu a nad ní se rozkládající pahorek se suchomilnou vegetací. Je to bývalá pastvina a motivem ochrany zde je ekologicky významný krajinný prvek s výskytem chráněné užovky hladké (Coronella austriaca), která na první pohled trochu připomíná zmiji, ale je neškodná, a významných druhů hmyzu, z nichž některé mají ve zdejší oblasti jen zcela ojedinělý výskyt. Tato lokalita představuje velice významné stanoviště. Mezi nejvýznamnější druhy patří bezesporu motýl travařka Nickerlova (Luperina nickerlii), která je dosud známa jen z asi deseti míst ve střední Evropě. Významná je i zde nalezená, velmi vzácná forma vřetenušky čičorkové Otakárek ovocný 10

11 mnichovice0104.qxd :07 StrÆnka 11 1/2004 (forma fredericana), která byla jinak zjištěna jen na Moravě a v Bavorsku. Ze zvláště chráněných druhů motýlů se zde vyskytují oba naši otakárci otakárek ovocný i otakárek fenyklový. Dále se na této nevelké lokalitě vyskytuje celoevropsky ohrožený a vymírající pabourovec pampeliškový (Lemonia taraxaci). Z dalších cenných motýlů je možné jmenovat modráska hnědoskvrnného (Meleageria daphnis), který se nejblíže odsud vyskytuje v okolí Karlštejna, nebo chráněného lišaje pryšcového (Celerio euphorbiae). Hojně se zde vyskytuje i ještěrka obecná (Lacerta agilis) a také slepýš křehký (Anguis fragilis). Oba druhy patří mezi zvláště chráněné. Tato lokalita je významná a cenná především výskytem vzácných a chráněných druhů a má regionální význam pro ochranu genofondu. Petr Záruba Modrásek hnìdoskvrnný Lišaj pryšcový Housenka otakárka fenyklového. Příspěvky od našich církví Ze života římskokatolické mnichovické farnosti Máme za sebou Vánoce svátky radosti. Svátky dětí, které mají radost z hmotných dárků pod stromečkem, radost z koled a jiné hudby, radost z toho, že je má někdo rád, radost z Ježíška v jesličkách, asi tak, jako se dítě dovede upřímně smát na svého menšího sourozence v kočárku. I dospělí prožívají tuto trojí radost: radost z hmotných věcí, radost z kultury a také radost duchovní. Možná ta poslední radost je dost slabá, i když nás nestojí ani korunu. Stojí nás vnitřní námahu: z Boha se můžeme radovat, když konáme dobro pokoj lidem dobré vůle a varujeme se zla. Kolik lidí o tuto duchovní radost je ošizeno, protože se nedovedou odpoutat od toho, co se Bohu nelíbí. Letos budeme slavit 250. výročí posvěcení mnichovického kostela Narození Panny Marie (8. 9.). Připravujeme se na něj mimo jiné Novénou, která je každý měsíc většinou pod patronátem některého z mariánských svátků daného měsíce: prosinec Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu; leden Panny Marie, Matky Boží; únor Obětování Páně; březen Zvěstování Páně; duben Panny Marie pod křížem; květen Navštívení Alžběty; červen Seslání Ducha Svatého; červenec rodičů Panny Marie (Jáchyma a Anny); srpen Nanebevzetí Panny Marie. Kéž Panna Maria, která nikdy neměla nic společného se zlem a vždy se chtěla líbit Bohu, nám všem pomůže k duchovnímu pokroku v naší farnosti, tedy k pokroku v dobru, a tím i pak k zesílení té nejsilnější radosti radosti duchovní. P. Ivan Kudláček, farář Ze starých kronik Začátky sportovního života v Mnichovicích 10. dubna 1921 se uvádí v Mnichovicích do života sportovní dění. Je ustaven Sportovní kroužek, který žádá městské zastupitelstvo o propůjčení některého obecního pozemku na zřízení sportovního hřiště. Na zakoupení pozemku nemá peněz. V žádosti se uvádějí úspěchy našich sportovců v zahraničí, které povzbuzují mládež v Mnichovicích povznést se a zapojit do celostátního sportovního dění. Městský úřad žádosti vyhověl, na hřiště propůjčil pastvinu v Potočinách podle potoka od domu Jana Dršky č. p Pozemek sloužil dříve ke hrám dětí a pásávaly se zde husy. Hřiště bylo však pro kopanou značně malé, proto chtěl sportovní kroužek zmenšit koryto potoka, což jim nebylo povoleno. Zatím bylo využíváno této plochy k chlapeckým hrám se špačkem a žunou. Pro zajímavost uvádím pravidla her: Špaček byl kus kulatého dřeva, na obou koncích ořezaný do špičky, který se položil třeba přes kámen na zem, panejstrou (dřevěným odrážedlem) se na jeden konec uhodilo, a když vzlétl do výše, musel být panejstrou 11

12 mnichovice0104.qxd :07 StrÆnka 12 Život Mnichovic odpálen. Tato hra se hrávala ponejvíc na ulicích a na náměstí. Protože se však tímto způsobem rozbilo mnoho oken, bylo zakázáno ji hrát na veřejném prostranství. Velmi zábavnou hrou byla žuna, která se hojně hrála teprve, když se na podzim sklidilo seno z luk. Na vyznačeném místě, s důlkem uprostřed, hrála dvě družstva opatřená holemi proti sobě. Která parta dostala žunu (dřevěný špalík) do důlku, ta vyhrála. Jeden hráč vyhrávajícího družstva vzal žunu a vhodil ji do hřiště k důlku, načež nastal boj o zahrání tohoto špalíku do jamky některým hráčem z obou družstev. Dalo by se říci, že v této hře byl počátek dnešního pozemního hokeje, když se hra začala hrát na hřišti a každé družstvo mělo na úzké straně hřiště svůj důlek, který hájilo, a naopak se snažilo dopravit žunu do soupeřova důlku na druhé straně hřiště. Roku 1922 byl založen Atletický klub zápasníkem Josefem Šmejkalem. Roku 1924 byl založen druhý klub Sportovní klub Mnichovice. Později byla sportovnímu klubu pronajata louka nad Dolením mlýnem od řezníka Františka Hofmana. Zde se nalézá sportovní areál dodnes. Karel Dražil, kronikář města Vzpomeňte s námi Rok české hudby Česká hudební minulost má své tradice a rovnocenně se staví vedle hudebních odkazů jiných národů. K našim nejstarším hudebním památkám patří české mešní skladby z 16. století. V té době nebyla ještě lidová hudba zaznamenávána, i když existovala a zněla již odedávna. Nebylo jí přiznáváno stejné právo jako uměleckým nástrojovým skladbám. Až v hudbě českého baroka jsou patrné nápěvy i prostý doprovod našich lidových písní. S nástupem klasicismu pak dostávaly i české nástrojové skladby nový myšlenkový a stavební rozsah a řád. Už v 18. století měla česká hudba vynikající pověst. Bylo to zásluhou učitelů-kantorů, kteří soustavně cvičili své žáky ve zpěvu i hře na nástroje, pečovali o dobrou pověst chrámové hudby a sami psali skladby inspirované hudbou lidu, z něhož vyšli a jejž také vzdělávali. Z tohoto kantorského prostředí pocházejí téměř všichni tehdejší čeští hudebníci, kteří se významně uplatnili nejen doma, ale protože se jim v cizině naskytovaly často lepší příležitosti k uplatnění, opouštěli svou vlast a působili po celé Evropě. Můžem jmenovat např. J. V. Stamice, J. A. Bendu, J. Myslivečka, J. H. Voříška aj. Na přelomu 18. a 19. století vznikaly spolky k pěstování ušlechtilé hudby. R byla založena první česká konservatoř. Od počátku 19. stol. usilovali čeští umělci, kterým nebyl lhostejný osud české hudby, o proniknutí českého jazyka do všech oborů činnosti. České písně a společenský zpěv se staly symbolem národního obrození. Roku 1825 měla premiéru první česká zpěvohra Dráteník. O čtrnáct let později zazněla v Tylově hře Fidlovačka poprvé Škroupova píseň Kde domov můj. Ryze český výraz byl spatřován v českých lidových písních. To vedlo k zájmu o ně, ke sbírání, zapisování a vydávání. Vyvrcholením idejí českého národního obrození byla myšlenka Národního divadla. Stala se burcující pro celý národ, který sobě vlastními silami na počátku osmdesátých let Národní divadlo postavil. Generace umělců, kteří byli svědky této národní manifestace a kteří se budování činně účastnili, se hrdě nazývala generací národního divadla. Patřili k ní klasikové B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich. Koncem století vznikaly po celé zemi četné zpěvácké spolky a komorní sdružení. V tomto období se zrodila i Česká filharmonie. Významným tvůrčím zjevem té doby byl L. Janáček, který dovedl významně těžit z lidové písně a rytmu české řeči. Kromě Janáčka stanuli v čele české hudby i J. Suk, Vít Novák, J. B. Foerster a později O.Ostrčil a B.Martinů. Hudební odkaz své minulosti náš národ pečlivě střeží. I mezi našimi současnými skladateli je několik vynikajících a za hranicemi známých umělců. V české hudební historii letos vzpomeneme několika významných výročí. 1. ledna 100. výročí úmrtí A. Dvořáka 2. března 180. výročí narození B. Smetany 12. května 120. výročí úmrtí B. Smetany 3. července 150. výročí narození L. Janáčka 28. srpna 45. výročí úmrtí B. Martinů Tato výročí jsou podnětem, abychom rok 2004 označili jako Rok české hudby. Karel Dražil, kronikář města Informace... od Městského úřadu Dodatek č. 1 k nařízení města Mnichovice č. 1/2000 o schůdnosti místních komunikací, kterým se mění příloha č. 1 tohoto nařízení Plán zimní údržby komunikací Zastupitelstvo města Mnichovice na základě 27 odst. 7 a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení 102 odst. 2 písm. d) a 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů vydává dodatek č. 1 k nařízení města Mnichovice č. 1/2000 o schůdnosti místních komunikací, kterým se mění příloha č. 1 tohoto nařízení tj. plán zimní údržby komunikací města Mnichovice. 12

13 mnichovice0104.qxd :07 StrÆnka 13 1/2004 Plán zimní údržby místních komunikací na území města Mnichovice Nové znění přílohy č. 1 k nařízení města Mnichovice č. 1/2000 o schůdnosti místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací: 1. pořadí zajištění nejpozději do 4 hodin od vzniku závad ve sjízdnosti Nádražní, Skuhrovecká ulice přístup na Božkov schody ze Sportovní na nádraží Sokolská, Fučíková, Bezručova, Tyršova 1. pořadí platí jen v pracovní dny, jinak v 2. pořadí zástavky BUS: bytovky 2x, Masarykovo nám. 2x, u hasičského domu 2x, Závěrka 2x, hřbitov 2x Masarykovo náměstí pěší komunikace Sportovní ulice 2. pořadí zajištění nejpozději do 12 hodin od vzniku závad ve sjízdnosti Jiráskova až k ulici Na Výsluní Potoční k ulici Velenovského Potočiny Pod Vráží Švermova Kunická Nová jen železniční most Smetanova Na Okrouhlíku Zámecká jen k ulici V Závětří Na Vráži jen k ulici Na Výhledech prudká bez názvu (kolmá na ulici V Květnovicích na Myšlín) Hlavní Myšlín 3. pořadí zajištění nejpozději do 48 hodin od vzniku závad ve sjízdnosti hřbitov vjezd Rybniční Příční Na Závěrce Průběžná 1 Na Výsluní Pod Šibeničkami Pod Mohylou jen k ulici Průběžná 2 Průběžná 2 jen část k trvale bydlícím Prodloužená Pod Svahem Jánské náměstí Jánská Na Zahrádkách Sadová Myšlínská (Bulánka) Za Farou Fričova Kostelní Podskalí k prodejně potravin Úzká Velenovského V Zátiší Konrádova Prorážecí jen k ulici Smetanova Mirošovická Pod Kovárnou jen část (od ulice Skuhrovecké k Polní) Horní jen k trvale bydlícím Dolní jen k trvale bydlícím Lomená Svahová jen část ulice K návsi Lipová Růžová Spojovací jen k ulici Krátká V Závětří Sluneční Nad Potokem Nad Tratí Vilová Ulice ke Studiu Budíkov Máchova Na Kroupáku Luční V Pěšinách Nad Rybníkem Jiráskova od ulice Na Výsluní 4. Neudržované komunikace Bez zajištění zimní údržby: V Zahradách, Pod Kovárnou (část od Nádražní k Polní), Svahová od ulice K Návsi (dodání pouze posypového materiálu), Spojovací (část od Zámecké po Krátkou), Horská, Pod Budíkovem. Pozn. Soukromé komunikace: Máchova, Na Kroupáku, Luční, V Pěšinách atd. Dle 41 odst. 2 vyhl. 104/1997 Sb. o pozemních komunikacích je povinností vlastníka komunikace odstranit nebo alespoň zmírnit závady ve sjízdnosti komunikace ve lhůtách stanovených plánem zimní údržby. Proto soukromí vlastníci komunikací jsou povinni si zajistit na vlastní náklady ve stanovených lhůtách zimní údržbu komunikací. Posyp na komunikacích v rámci zimní údržby bude zajišťován převážně inertním materiálem (štěrkem, pískem), pouze výjimečně v případě námrazy ve stoupáních a místech se zvýšeným dopravním významem bude ošetřen povrch vozovek chemicky. Tento dodatek č. 1 k nařízení města Mnichovice č. 1/2000 o schůdnosti místních komunikací, kterým se mění příloha č. 1 tohoto nařízení tj. plán zimní údržby komunikací města Mnichovice byl schválen Zastupitelstvem města Mnichovice dne pod č. usn. VII/186/03. V Mnichovicích dne PhDr. Petr Dvořák, místostarosta města Mgr. Jakub Žvejkal, starosta města Vážení občané, obecně závazná vyhláška města Mnichovice č. 1/2003 o místních poplatcích je v kompletním znění k vyzvednutí na MěÚ. Informace... o novém zájmovém kroužku pro předškolní děti Vážení rodiče, od druhého pololetí otevíráme kroužek pro předškolní děti sborový zpěv, výtvarná a pohybová výchova. Povede jej Jana Galíková, sympatická, příjemná a navíc kvalifikovaná mladá žena, která již několik let vede dětský sbor Coro Piccolo v Kolovratech (děti zpívaly například v Betlémské kapli o svátku Mistra Jana Husa, také doprovázely na vánočním turné Marii Rottrovou atd.). Kdo je viděl a slyšel, poznal na první pohled, že nejde o cvičené opičky, ale o opravdovou radost ze zpívání. A to právě naše Jana s nimi umí. Nenápadně a přirozeně je vede ke kázni a spolupráci. Příležitostí k veřejnému vystupování, kde se děti svým uměním mohou pochlubit, je hojně. Uvidíte, že se sami budete divit, co všechno vaše dítě dokáže. Kroužek se bude scházet v knihovně jeden den v týdnu v odpoledních hodinách. Čas konání přizpůsobíme místním podmínkám. Kroužek je zdarma, vyjma příspěvku na konkrétní potřeby pro výtvarnou výchovu. Přihlášky odevzdáte u paní Žákové v knihovně. Děkuji Mgr. Michaela Procházková Další informace: tel.: , mobil:

14 mnichovice0104.qxd :07 StrÆnka 14 Život Mnichovic Informace... z tiskové zprávy České spořitelny Česká spořitelna se stala nejoblíbenější bankou roku v anketě Zlatý Měšec Tento titul získala na základě internetového hlasování široké veřejnosti. Toto i jiná získaná ocenění ČS motivují a zavazují do budoucnosti. Spokojenost klientů je tedy podmíněna neustálým zlepšováním kvality produktů a služeb. Alespoň některé zmíníme: ČS snižuje poplatky za některé služby (výběry z bankomatů, vyřizování úvěrů apod.). ČS rozšiřuje služby ve svých bankomatech o dobíjení Oskaret bez poplatku. ČS snižuje úroky spotřebitelských úvěrů o 100 bodů na 7,9 %. Z vašich příspěvků Klienti Pojišťovny České spořitelny mohou získat informace o svých pojistných smlouvách nově prostřednictvím on-line služby ČS, SERVIS 24 Internetbanking. Již každý desátý majitel sporožira využívá tzv. produktový balíček (tj. zvýhodněný soubor služeb, které ČS nabízí svým klientům). ČS poskytuje hypotéky v rámci programu TOP Bydlení s atraktivní úrokovou sazbou (aktuálně 4,6 % p.a.). Bližší informace o službách České spořitelny na jejích pobočkách nebo na TAM ZA BÍLOU ZDÍ Pod lesem, co vede k Vlčímu halíři, barevné louky až k bílé zdi došly. Za ní se ukrývá smutná část Mnichovic, kde všichni věčný klid našli. Vážení, už několikrát v tomto roce jsem se chystala, že Vám napíši. Ale protože nepatřím mezi průbojné lidi, vždy jsem od úmyslu upustila a říkala si, že mám mít rozum, že máte svého dost, než abyste si přečítali dopis od staré ženy. Jsem důchodkyně 72 let. Ale teď, když přichází ten vánoční čas, kdy se lidé dívají na svět lepším, zjihlejším pohledem, nemohu jinak, než Vám přece jen napsat a vylíčit své pocity. Nejsem rodačka ani bydlící v Mnichovicích, ale mám je od svého útlého dětství ráda a ráda jsem tam, celý život jak jen byla příležitost, pobývala. Moji rodiče zde měli koupenou parcelku a snili o tom, že si tu postaví rodinný domek a budou zde žít. Oba byli z venkova a v Praze jako mladí hledali zdroj obživy, toužili však žít na venkově. Protože v Mnichovicích měl svůj domek maminčin bratr, jezdili jsme k němu a já ráda chodila na tu naši parcelku a snila spolu s rodiči jejich sen o tom, že tam bude stát domeček, ve kterém budeme bydlit. Těšila jsem se, že budou okolo i nějaká zvířátka, která jsem měla a mám ráda. Bohužel, u toho našeho snu zůstalo, protože rodiče nebyli tak bohatí. Přesto se snažili a střádali peníze, až to vypadalo, že by se Vážení spoluobčané Mnichovic, v posledním vydání 10/2003 ŽM na titulní straně máte pod nadpisem Co se nám podařilo uvedeno, že byla provedena rekonstrukce komunikace ul. Podskalí asfaltovým povrchem včetně chodníku. Tato informace je mylná, byla provedena pouze část ulice Podskalí a to včetně chodníku pouze k mostu přes Mnichovku. Proč je tedy u jiné ulice na dalším řádku uvedena rekonstrukce část ulice Kunické? Může mi někdo vysvětlit, jak zajišťuje MěÚ stavební dozor nad rekonstrukcemi vozovek, když dodavatel nejprve provede nový asfaltový koberec, nechá utopené kanalizační vpustě, a potom to další pracovníci znovu rozbourají a opravují? Jak mají potom stačit peníze na všechno? 14 stavbou mohli začít. Přišla ale okupace, o nastřádané peníze přišli a trudný život nastal. Svého snu se nevzdávali a šetřili, jak jen to šlo, dále. Přišlo osvobození a naděje na lepší život. Jenže znovu rána měnová reforma. O našetřené peníze opět přišli, zase jen zbytečné šetření a odříkání pro svůj životní sen. Pak už neměli dost sil, tak akorát na parcelce postavili chatičku, abych alespoň já se svým prvorozeným synkem užila trochu venkovského vzduchu. Mnichovice mi velmi velice přirostly k srdci. Mám je ráda a raduji se upřímně z každého vylepšení, pokroku, protože vidím, že tomu tak je stále se něco vylepšuje. Jezdím tam už jen málo, protože mám kloubní potíže a nejsem už příliš pohyblivá. O novinkách se dočítám hlavně ve Vašem časopise Život Mnichovic a není jich málo. Jsem tomu ráda a upřímně se z toho raduji. Proto chci těmito řádky poděkovat všem zastupitelům města i redakci časopisu za to, co pro naše Mnichovice dělají, a popřát jim hodně sil do úspěšné práce v příštím roce. Děkuji Milena Zárubová, Praha Boj s MěÚ o uvedení komunikace Podskalí do sjízdného stavu trvá již mnoho let. Za tu dobu jsme vyslechli mnoho slibů. Těšili jsme se, že v říjnu už bude naše ulice vypadat trochu k světu. Zatím je to jen nedodělek, a to máme už prosinec. Dokončení je opět v nedohlednu. Zvolili jsme si své zastupitele z řad nezávislých s nadějí, že se něco změní k lepšímu. Všechna čest za to, co dokázali, ale také slibovali mnohé, co nesplnili, tak jako všichni politici v tomto státě. Vždy je lepší slíbit méně a splnit více. Takových lidí si každý mnohem víc váží. Petr Jarolímek, Podskalí Procházím pomalu od hrobu k hrobu, každé to jméno je mi tak známé, co jméno to osud lidského rodu, staré i mladé jsou příběhy dávné. Když umře starý, co nastal mu čas, patří mu uznání, úcta a dík. Když umře mladý, co život měl před sebou, to zlomil se stromek, to nemělo být. Tady až docela v hřbitovním rohu, skončil jsi Karlíku života běh, první jsi doběhl k studené hladině, zavřela voda tvých sedmnáct let. Kousek dál pomníček, dvě mladé tváře, dva chlapci jak bratři společně spí, zákeřné rány do jejich hrudí, skončila zábava, dva životy s ní. Tu stojí pomníky hrdinů, co dali život za vlast, v máji, když voněly šeříky, čekala na ně smrtící past. Tam leží Frantík, co v brance stál, v kopané mladým půl života dal, v duchu už slyšíme tvé trubky hlas, když jsi nám v podvečer večerku hrál. Vy chlapci z hokeje, co jste se nahráli, co slávy našemu městu jste vyhráli, Pepíku, Jendo, Luďo a Toníku, zůstaly vzpomínky, jména na pomníku. A tak dál přecházím od hrobu k hrobu, sem tam tu zapálím vyhaslou svíčku, tak tady též jednou skončíme občané, tak tady též napíšem poslední tečku. Pod lesem, co vede k Vlčímu halíři, táhne se zelená louka svěží, oveček stádo vidí jen bílou zeď, neví, co osudů tam za ní leží. Antonín Mareček

15 mnichovice0104.qxd :07 StrÆnka 15 1/2004 Vážení občané, bohužel se stává, že ne všichni z Vás najdou ve schránce nový výtisk ŽM. Pokud to bude Váš případ, oznamte prosím tuto skutečnost na místní poště a svůj výtisk si vyzvedněte na MěÚ. Děkujeme za spolupráci redakce V okolí Prahy koupím pole, louky nebo domek tel Veřejné služby obce Mnichovice přijmou pro zajišťování úkolů při správě městského mobiliáře a sítí nové pracovníky, řidiče skupiny C, T, E, výhodou je vyučení v řemeslu a bydliště v místě či blízkém okolí. Bližší informace na telefonu , nebo osobně na adrese ČOV, Ondřejovská 709 Mnichovice LÉTO V PLNÉM PROUDU Prodej letních pobytů na rok 2004 se slevou a za výhodné ceny do Egypta, Tuniska, Řecka, Kypru, Španělska, Turecka, Bulharska od CK Exim Tours, Blue Style, Melissy Travelu, Nev Damy Itálie, Chorvatsko od CK Autoturist, Bena Tour, Consultour a dalších partnerských CK, Chaty, chalupy, hotely v tuzemsku a Slovensku Poznávací zájezdy a okruhy již v plném proudu katalogy zdarma Prodej: CESTOVNÍ AGENTURA V. Mikolášová, MNICHOVICE ÚTERÝ PÁTEK a hod., SOBOTA hod Telefon mobil největší prodejce zahradní techniky a bazénů v České republice hledá pro centrální sklad v Ondřejově s perspektivou přechodu (v rámci jednoho roku) do moderně budovaného skladu na sjezdu dálnice Všechromy SKLADNÍKA Oprávnění na obsluhu vysokozdvižných vozíků a zkušenosti s prací ve skladu vítány. Nástup možný ihned! Písemné nabídky zašlete co nejdříve na adresu: Mountfield a.s., personální odb. Masarykovo nám. 708, Mnichovice tel.: Centrální sklad Ondřejov ,

16 mnichovice0104.qxd :07 StrÆnka 16 Život Mnichovic Společenská kronika Důchodci se bavili Jako každoročně, tak i letos v polovině prosince se sešli mnichovičtí důchodci na pozvání městského úřadu v M klubu, aby přehlédli svoje řady, trochu si mezi sebou zavzpomínali a pobavili na téma jak nám ta léta utíkají. Byl to hezký večer s hudbou, tancem, večeří a docela pěkným programem. Žáci Masarykovy školy zazpívali vánoční koledy s flétnovým doprovodem a slečna Vojtíšková s partnerem z Říčanského tanečního klubu se představili s ukázkami závodního tance. Pěkná vystoupení pomohla rozehřát poněkud chladný sál, ale těm, kteří se mohli potom zahřát tancem, to chladno příliš nevadilo. A tak nakonec podle spokojené odezvy bylo setkání úspěšným večerem a většina důchodců s povděkem konstatuje, že se na ně v Mnichovicích nezapomíná. Antonín Mareček Mnichovická vařečka Tři v jednom Tři kuře, chlupaté knedlíky, zelí Jeden pekáč Potřebujeme: celé kuře vše pro přípravu chlupatých knedlíků (brambory, mouka, vejce, sůl) kysané zelí (lépe 2 balíčky), sůl, kmín Postup: Připravíme si větší pekáč, do něj vložíme očištěné kuře, osolíme, okmínujeme, přidáme máslo, trochu podlijeme horkou vodou a dáme péci. Zatím si připravíme těsto na chlupaté knedlíky. Když je kuře skoro měkké, začneme vkládat do sosu v pekáči lžicí knedlíky. Pokud se nám nevejdou, dáme na ně trochu kysaného zelí a další vrstvu knedlíků dáme na zelí. Přikryjeme zbytkem zelí a dopečeme v troubě.vše pak pečeme ještě asi minut. Taneènice Vojtíšková pøi vystoupení. Žákovský flétnový sbor. PODĚKOVÁNÍ Děkuji všem přátelům a známým za milá blahopřání k mým 8O. narozeninám. Zvláště děkuji městskému úřadu, mnichovickým rybářům, fotbalistům a hokejistům, organizacím ČSSD a Českého svazu pozemního hokeje. I já přeji všem všechno dobré a aby podobná životní jubilea mohli i oni oslavit ve zdraví, pohodě a míru. Osmdesátník Karel ŠPRINGER NAŠI JUBILANTI OD 70 LET Kortusová Marie Škabradová Libuše Šmejkalová Jaroslava Hlaváčová Marie Vladyka Josef Zima Miloslav Hanovský Bohdan Matysová Karla Fiřt Jaroslav Vyskočil Zdeněk Kubusová Julia Doležal Miroslav Bulíčková Božena Jírů František Jírů Jiřina Šmejkalová Jaroslava Špringer Karel Petruška Michal Santorclová Marie Berka Ladislav Jindřichová Marie Šmejkalová Anna Kunová Blažena Burda Otakar Doležal Vladimír Šimon Jiří Weisnerová Naděžda Farbula Viliam Jedličková Marie Havlová Jiřina Králíková Jarmila Švecová Marie Zittová Zdenka Celba Jaroslav Kefurtová Marie Vacková Růžena Šebková Zdeňka Zrcek Josef Veselá Marie Truxa Luděk Baborová Jaroslava Havranová Bohumila Decsyová Blažena Francová Bohumila Doležalová Jaroslava Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti. Prosinec Leden V chladných zimních dnech jistě zahřeje teplá polévka. Zkuste: Boršč asi 25 dkg hovězího, 25 dkg vepřového masa kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel) červená řepa (i sterilovaná) brambory kysané zelí rajčata nebo raj. protlak, kečup párek bobkový list, nové koření, sůl, kostka masoxu sladká nebo zakysaná smetana Postup: Nejdříve dáme vařit na kostky nakrájené hovězí maso s kořením, pak přidáme kousky vepřového masa. Když je maso skoro měkké, přidáme zeleninu a brambory, kyselé zelí a červenou řepu. Pak dochutíme rajčatovým protlakem, masoxem a nakrájíme do polévky párek. Nezahušťujeme! Na talíři přidáme smetanu. Život Mnichovic, časopis pro obyvatele města Mnichovice a okolí, vydává a distribuuje MěÚ Mnichovice, reg. č. MK ČR E Uzávěrka tohoto čísla Vedoucí redakční rady: Ing. Ivan Drbohlav, šéfredaktorka: Jolana Šimerová, členové: Mgr. Jakub Žvejkal, Veronika Škvorová, Linda Vrbíková-Skoumalová, RNDr. Petr Záruba, Karel Dražil, Lucie Gore, Gabriela Jiráková, Mgr. Lenka Klechová, Mgr. Marcela Erbeková, Mgr. Jana Velebová. Kresby zhotovil Antonín Mareček. Foto: J. Žvejkal, J. Šimerová, A. Mareček, P. Záruba, M. Erbeková, archiv Ve spolupráci s MěÚ Mnichovice a zastupitelstvem města vytiskl PEMATISK, s.r.o., Nad Primaskou 45, Praha 10, Inzerci přijímá v úředních hodinách sekretariát MěÚ, paní Kuklová. Kontaktní adresa: 16

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH.

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH. Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 9/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 3 Zpráva o činnosti města 5 Zprávy z výborů 6 Kultura 10 Informační centrum 11 Škola informuje 12 Školka

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Sport 8 Škola 9 Školka. Pohled na Mnichovice z r. 1908. Období 23. 2. 2003 21. 3.

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Sport 8 Škola 9 Školka. Pohled na Mnichovice z r. 1908. Období 23. 2. 2003 21. 3. mnichovice04.qxd 1.4.2004 13:00 StrÆnka 1 Život 4/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII OBSAH Slovo starosty Vážení občané, v letošním roce uplyne 870 let od první

Více

Život. Kone né opravy ŽM 07/2012

Život. Kone né opravy ŽM 07/2012 Život 7/2012 7/2012 Obsah 1. Úvod a přání k Novému roku...1 2. Rekonstrukce náměstí dokončena... 1 3. Beseda Tesco...4 4. Zastupitelstvo města...5 5. Z činnosti města a MěÚ...6 6. Městské lesy kácení na

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2006, ročník XVI, číslo 6 dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Život MNICHOVIC 8/2008. Zahájení nového školního roku ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH. 1. Zahájení školního roku...

Život MNICHOVIC 8/2008. Zahájení nového školního roku ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH. 1. Zahájení školního roku... Život 8/2008 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník IL OBSAH Zahájení nového školního roku 1. Zahájení školního roku...1 2. Po stopách kocoura Mikeše...2 3. Slovo redakce...3 4.

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXII Č. 1 LEDEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Přijďte na vánoční zpívání v neděli 18. prosince Chlapci a děvčata se opět

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Život. Po stopách kocoura Mikeše

Život. Po stopách kocoura Mikeše Život 9/2008 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník IL OBSAH 1. Po stopách kocoura Mikeše...1 2. Slovo redakce...4 3. Mnichovický Oktoberfest...4 4. Mistrovství Evropy v DOGFRISBEE...5

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více