Profil společnosti Company Profile

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil společnosti Company Profile"

Transkript

1 Profil společnosti Company Profile

2

3 OBSAH CONTENTS 01 Obsah 02 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Poslání společnosti ČSOB Leasing 06 Profil 11 Základní finanční a provozní ukazatele 14 Významné události roku 16 Záměry a cíle 18 Zhodnocení situace na leasingovém trhu v České republice v roce Statutární orgány 22 Zpráva představenstva 26 Mzdová a personální politika společnosti ČSOB Leasing 27 Zpráva dozorčí rady 29 Akcionář 31 Základní kapitál a rozdělení hospodářského výsledku 32 Analýza finanční situace 34 Kontaktní údaje 01 Contents 03 The Chairman s Opening Statement 05 Mission of ČSOB Leasing 06 Company Profile 11 Key Financial and Operating Indicators Highlights 16 Aims and Objectives 19 Evaluation of Leasing Market Situation in the Czech Republic in Statutory Bodies 22 Board of Directors' Report 26 Wage and Personnel Policy of ČSOB Leasing 27 Report of the Supervisory Board 29 The Shareholder 31 Registered Capital and Distribution of Profit 32 Analysis of the Financial Situation 35 Contact Information ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážený akcionáři, Vážení obchodní partneři, Vážení zákazníci, s potěšením mohu konstatovat, že rok 2003 byl pro společnost ČSOB Leasing, a.s., (dále jen ČSOB Leasing) úspěšným rokem. Za situace neustále se zvyšujícího tlaku konkurenčních leasingových společností, bankovních společností s nabídkou alternativních možností financování a při trvale rostoucích nárocích našich zákazníků jsme i v loňském roce obhájili prvenství na českém leasingovém trhu. Tato skutečnost je důkazem vysoké stability naší společnosti a svědčí o kvalitě poskytovaných služeb. Přední postavení na trhu nám umožňuje dále rozšiřovat škálu našich služeb a připravovat nové finanční produkty. V průběhu minulého roku jsme vyvinuli nový produkt s využitím evropských zdrojů. Tato nová forma leasingového financování může významnou měrou přispět k uspokojování potřeb finančního krytí investičních projektů malých a středních podniků, které budou potřebovat ke zvýšení konkurenceschopnosti, obzvláště v podmínkách trhu Evropské unie. Společnost ČSOB Leasing i v loňském roce úspěšně prošla dalším prověřením kvality procesů svých služeb. Výsledkem byla recertifikace systémů řízení jakosti dle mezinárodní normy ISO 9001:2000. Vstup České republiky do Evropské unie chápeme jako výzvu do budoucna a další možnost rozšíření pole naší působnosti. Cílem je pro nás úspěšné zvládnutí s tím spojených změn v legislativě a využití veškerých příležitostí otevřeného evropského trhu. Za úspěšné uzavření roku 2003 patří mé poděkování všem obchodním partnerům, našemu akcionáři společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB), našim zákazníkům a v neposlední řadě i zaměstnancům naší společnosti. Ing. Karel Bouček předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Leasing, a.s. 02 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

5 THE CHAIRMAN S OPENING STATEMENT Dear shareholder, business partners and customers, I am happy to conclude that 2003 was a successful year for ČSOB Leasing, a.s. (hereafter ČSOB Leasing, or the Company). In the situation of the ever-growing pressure of competing leasing companies and banks, which offer alternative funding schemes, and the ever-increasing demands coming from our customers, we again succeeded in defending our top position on the Czech Republic's leasing market last year. It proves our company's sound position and the quality of the provided services. T HE C HAIRMAN S O PENING S TATEMENT Our leading market position allows us to expand our product range and to prepare new financial products. Last year we developed a new product drawing on European resources. This new form of financing through leasing can considerably contribute to satisfying the need of financial coverage for investment projects of small and medium-sized enterprises. They will need such funding to increase their competitive edge especially in the new conditions prevailing on the EU market. ČSOB Leasing managed to pass another quality audit of the services and their processes last year. The audit resulted in recertification of the quality management systems in compliance with ISO 9001:2000. We understand the Czech Republic's accession to the European Union as a challenge, as another opportunity to expand our business. We want to cope with the related legislative changes successfully and use all the opportunities of the open European market. I would like to thank our business partners, our shareholder Československá obchodní banka, a. s. (hereafter ČSOB), our customers and, last but not least, our employees for making the year 2003 yet another success. Karel Bouček Chairman of the Board and CEO ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

6 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI ČSOB LEASING P OSLÁNÍ SPOLEČNOSTI ČSOB LEASING Posláním společnosti ČSOB Leasing je poskytovat svým zákazníkům a obchodním partnerům z řad dodavatelů finanční služby na nejvyšší úrovni s důrazem na kvalitu a individuální řešení jejich potřeb. ČSOB LEASING FINANCUJE NÁSLEDUJÍCÍ KOMODITY: Dopravní technika osobní automobily užitková vozidla nákladní vozidla autobusy motocykly speciální kolová technika Stroje a zařízení jednotlivé stroje a zařízení technologické celky servisní zařízení vysokozdvižné vozíky, traktory, stavební stroje, zemědělské stroje polygrafické stroje obráběcí stroje (včetně dřevoobráběcích a tvářecích strojů) výpočetní technika, telekomunikační technika zdravotní a kancelářská technika další nespecifikovaná zařízení v rámci odpisové skupiny Informační technologie hardware a software 04 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

7 MISSION OF ČSOB LEASING The aim of ČSOB Leasing is to provide customers and business partners drawn from among suppliers of top financial services with high quality and individual solutions for their needs. ČSOB LEASING FINANCES THE FOLLOWING COMMODITIES: Vehicles Cars Light commercial vehicles Lorries Buses Motorcycles Special wheeled vehicles M ISSION OF ČSOB LEASING Machinery and equipment Individual machines and equipment Plant and machinery Service equipment Fork-lift trucks, tractors, construction plant and farm machinery Printing presses Machine tools (including woodcutting and forming machines) Computer and telecommunications technology Health-care and office equipment Other non-specified equipment within the 1st-4th depreciation cetegories Information technology Hardware and software ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

8 PROFIL COMPANY PROFILE P ROFIL COMPANY P ROFILER Společnost ČSOB Leasing je stoprocentní dceřiná společnost ČSOB a je členem KBC Group. ČSOB Leasing zaujímá dlouhodobě přední místo mezi leasingovými společnostmi nejen v České republice, ale i v celém regionu střední a východní Evropy. ČSOB Leasing poskytuje finanční služby v oblasti financování investic, zejména financování hmotného investičního majetku. Rozsahem a kvalitou svých služeb naplňuje očekávání svého jediného akcionáře. ČSOB Leasing is a 100% subsidiary of ČSOB and member of the KBC Group. ČSOB Leasing has for a long time been a leading leasing company both in the Czech Republic, and in Central and Middle Europe. ČSOB Leasing provides financial services in the area of investment financing, particularly of tangible fixed assets. By the extent and quality of services the Company fulfils the expectations of its sole shareholder. ČSOB Leasing je univerzální leasingová společnost a poskytuje své služby podnikatelským i nepodnikatelským subjektům prostřednictvím svých 15 poboček (stav k 31. březnu 2004). Na Slovensku vlastní společně s ČSOB společnost ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing is a universal leasing company offering services to both companies and individuals through a network of 15 branches (as at 31 March 2004). Together with ČSOB the Company owns ČSOB Leasing, a.s. in Slovakia. ČSOB Leasing nabízí širokou škálu leasingových produktů, která zahrnuje finanční leasing v Kč i v EUR a USD, operativní leasing a full service leasing. Vedle leasingu poskytuje splátkový prodej a odkup pohledávek. ČSOB Leasing připravil projekt určený k financování malých a středních podniků (SME) s cílem podpory jejich investičních projektů v oblastech infrastruktury, průmyslu a služeb a s využitím evropských finančních zdrojů. ČSOB Leasing poskytuje financování všech druhů dopravních prostředků, a to nových i ojetých, od motocyklů až po nákladní vozy. Ve spolupráci s importéry automobilů značky Hyundai, Kia, Mazda a Suzuki exkluzivně nabízí značkový leasing, a navíc úzce spolupracuje s importéry značek Honda, Saab, Jaguar, DAF a Renault Truck. ČSOB Leasing nabízí prodejcům dopravní techniky podpůrné finanční produkty, kterými jsou financování dealerské sítě nebo skladových zásob a poskytování úvěrů. V oblasti leasingu strojů, zařízení, technologií a investičních celků realizuje obchodní případy od minimální pořizovací hodnoty 500 tis. Kč. Tento limit může být nižší pro financování, které společnost nabízí ve spolupráci s vybranými dodavateli. ČSOB Leasing nabízí finanční produkty splňující nejvyšší požadavky zákazníků a obchodních partnerů. Produkty společnosti jsou poskytovány podle evropských standardů, jsou ČSOB Leasing offers a wide range of leasing products which includes financial leasing in CZK, EUR and USD, operational leasing and full service leasing with additional services. Hire purchase and purchase of receivables is offered in addition to leasing. ČSOB Leasing prepared a project for financing small and medium-size firms (SME). It aims at supporting their investment projects in the area of infrastructure, industry and services with the help of the European financial resources. ČSOB Leasing provides financing of all kinds of vehicles, new and used, from motorcycles to lorries. In cooperation with importers of Hyundai, Kia, Mazda and Suzuki cars, the Company offers exclusive brand leasing and, in addition to this, closely cooperates with the importers of Honda, Saab, Jaguar, DAF and Renault Truck brands. ČSOB Leasing offers dealers of vehicles auxiliary financial products: financing of dealer networks, stocks and provision of credit. In the field of leasing machinery, equipment, technology and complete plant, the minimum acquisition cost is CZK 500,000. However, this can be lower in the case of financing offered in cooperation with certain suppliers. ČSOB Leasing offers financial products which meet the most demanding requirements of customers and business partners. 06 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

9 PROFIL COMPANY PROFILE plně konkurenceschopné a především snadno dostupné, a to i v místech prodeje financovaných předmětů. ČSOB Leasing poskytuje svým obchodním partnerům profesionální a zákaznicky orientovaný servis doprovázený finanční jistotou a silným zázemím ČSOB. PRODUKTOVÁ NABÍDKA ČSOB LEASING PRO DODAVATELE Financování skladových a předváděcích vozidel ČSOB Leasing nabízí spolupracujícím dodavatelům možnost financování skladových a předváděcích vozidel formou poskytnutí obchodního úvěru. Obchodní úvěr může být po smluvní dohodě mezi dodavatelem, importérem a ČSOB Leasing proplacen i přímo na účet importéra. Předfinancování dodavatelů zálohové platby ČSOB Leasing poskytuje spolupracujícím dodavatelům zálohu na budoucí předměty financování. Financování protiúčtů Vozidlo vykoupené dealerem od zákazníka může být financováno ze strany ČSOB Leasing formou obchodního úvěru, a to do doby jeho prodeje koncovému zákazníkovi. Financování vybavení servisu a prodejny ČSOB Leasing nabízí dealerům i možnost financování technologií pro vybavení servisu a prodejny se zvýhodněnými finančními podmínkami oproti standardu. Dealer má možnost pořídit si servisní zázemí jinak než prostřednictvím bankovního úvěru, který pro něj bývá často nedostupný a administrativně náročný. The Company s products are provided according to European standard, they are fully competitive and, primarily, easily accessible even in places where the financed products are sold. ČSOB Leasing provides its business partners a professional and customer-oriented service accompanied by all the ČSOB s financial security and facilities. ČSOB LEASING PRODUCTS FOR SUPPLIERS Financing stocks and demonstration vehicles ČSOB Leasing offers cooperating suppliers the possibility of financing stock and demonstration vehicles by providing commercial credit. Subject to agreement between the supplier, importer and ČSOB Leasing, the commercial credit can be paid directly to the importer s account. Advance payments for suppliers ČSOB Leasing provides cooperating suppliers with an advance payment for future financed goods. Financing of trade-in deals A vehicle purchased by a dealer from a customer may be financed by commercial credit provided by ČSOB Leasing, until the date it is sold to the end-customer. Financing equipment for service centres and showrooms ČSOB Leasing also offers dealers the possibility of financing technology for equiping service centres and showrooms on better than average terms. Dealers have the possibility to build service facilities without a loan which is often inaccessible to them and involves a lot of administration. P ROFIL COMPANY P ROFILER Systém přímého placení výrobci / dovozci Pro urychlení platebního styku a toku peněz ČSOB Leasing nabízí dodavatelům možnost přímého placení za financované zboží výrobci nebo dovozci formou dohody o postoupení pohledávky. Direct payments to producers / importers To speed up payment and cash flow ČSOB Leasing offers suppliers the possiblity of paying the producer or importer directly for financed goods in the form of an agreement on an assigned receivable. Provizní systém ČSOB Leasing nabízí standardně obchodním partnerům, resp. dodavatelům, provizi za spolupráci na základě podepsané a platné smlouvy o obchodní spolupráci nebo smlouvy o zprostředkování. System of commissions As a standard, ČSOB Leasing offers business partners, or suppliers, commission for cooperation on the basis of a signed and valid contract on commercial cooperation, or a mediation contract. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

10 PROFIL COMPANY PROFILE P ROFIL COMPANY P ROFILER Kalkulační software ČSOB Leasing poskytuje spolupracujícímu dodavateli kalkulační pomůcku, která umožní proškolenému prodejci sestavovat nabídky pro finanční leasing a splátkový prodej. ČSOB Leasing považuje kalkulační pomůcku za své výhradní know-how. Financování formou obchodního úvěru ČSOB Leasing nabízí spolupracujícím dodavatelům u vybraných komodit (např. manipulační technika) možnost financování předváděcích strojů a vozidel formou poskytnutí obchodního úvěru. Cena financování je vázána na sazbu 3M PRIBOR. Calculation software ČSOB Leasing provides cooperating suppliers with software with the help of which trained dealers can compile offers for financial leasing and hire purchase. ČSOB Leasing regards the software as its own exclusive know-how. Financing through commercial credit In certain commodities (for example handling technology), ČSOB Leasing offers cooperating suppliers the possibility to finance demonstration machines and vehicles through commercial credit. The cost of financing is dependent on the 3M PRIBOR rate. PRODUKTOVÁ NABÍDKA PRO ZÁKAZNÍKY PRODUCTS OFFERED TO CUSTOMERS Finanční leasing Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. Účelem finančního leasingu je na základě leasingové smlouvy umožnit zákazníkovi za úhradu trvalé užívání movitých věcí nebo jejich souboru (předmětu leasingu). Financial leasing Rental and subsequent purchase of rented goods. The purpose of financial leasing is to enable customers to have permanent use of the goods rented on the basis of a leasing contract ( leased goods ). Zpětný leasing Finanční leasing, při němž je dodavatelem předmětu leasingu leasingový nájemce. Releasing Finanční leasing, u něhož je dodavatelem leasingová společnost a předmětem leasingu je movitá věc, jež byla předmětem předčasně ukončené leasingové smlouvy. Subleasing Finanční leasing, kdy je předmět leasingu (na základě písemného souhlasu ČSOB Leasing) pronajat leasingovým nájemcem třetímu subjektu. Splátkový prodej Neboli prodej na splátky, při kterém je v kupní smlouvě dojednána kupní cena, která je hrazena ve splátkách. Zákazník trvale užívá movitou věc nebo soubor věcí. Zákazník je vlastníkem předmětu financování od počátku smlouvy a provádí jeho odpisy. Formou splátkového prodeje je nabízeno také financování software. Lease back A version of financial leasing where the supplier of the leased item is the lessee from whom the leasing company purchases the item and leases it back. Releasing Financial leasing where the supplier is the leasing company and the leased good is a movable item which was leased under the early terminated lease contract. Subleasing Financial leasing where the leased good is leased by the lessee to a third party (based on a written agreement of ČSOB Leasing). Hire purchase This involves sales whereby the purchase price is specified in the sales contract and payments are made by instalments. The customer has permanent use of the goods, is the owner of the goods from the beginning of the contract and depreciates the asset. Financing of software through hire purchase is also offered. 08 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

11 PROFIL COMPANY PROFILE Devizový leasing Finanční leasing v devizách (EUR, USD). Produkt je určen zejména pro zákazníky s převažujícím devizovým příjmem. PRIBOR+ Finanční leasing pro obchodní případy, kdy hodnota financování je zpravidla vyšší než 2 mil. Kč na jedné leasingové smlouvě. Leasingové navýšení je v tomto případě smluvně vázáno na pohyb sazby 3M PRIBOR na trhu mezibankovních depozit. Osobní leasing Finanční produkt osobní leasing je určen pro soukromé osoby na financování osobních vozidel. Leasingová smlouva může být předčasně ukončena (dříve než za 36 měsíců) na žádost zákazníka po dohodě s ČSOB Leasing. Operativní leasing účetně daňový Účelem operativního leasingu je na základě smlouvy o operativním leasingu umožnit zákazníkovi za úhradu dočasné užívání movitých věcí nebo jejich souboru (předmětu leasingu). Operativní leasing účetně daňový je pronájem, který není spojen s dodávkou doprovodných služeb. Splátky jsou pro subjekty, které musí vykazovat hospodářské výsledky i podle mezinárodních účetních standardů, mimobilanční položkou. Full service Operativní leasing, při kterém jsou zákazníkovi poskytnuty také doprovodné služby. Umožňuje zákazníkům rozhodnout se pro využívání řady volitelných služeb, např. údržbu a servisní náklady vozidla, pneu servis, čerpání pohonných hmot a sledování nákladů, pojištění právní ochrany, doplňkové pojištění (např. úrazové, pojištění zavazadel), technické asistenční služby, dálniční poplatky atd. Foreign exchange leasing Financial leasing paid in foreign currency (EUR, USD). The product is mainly for customers with prevailing foreign currency income. PRIBOR+ Financial leasing for cases when the value of the leased goods in one lease contract is usually higher than CZK 2 million. The interest charge in this case is contractually tied to the fluctuations of the 3M PRIBOR rate on the inter-banking deposits market. Personal leasing Financial leasing designed for individuals and financing of cars. The lease contract can be terminated prematurely (before the standard 36 months) at the customer s request after agreement with ČSOB Leasing. Operational leasing for tax accounting purposes The purpose of operational leasing is to enable a client temporary use of the leased goods in return for payment on the basis of a contract on operational leasing. Operational leasing for tax accounting purposes does not include additional services. For companies which also prepare financial statements under international accounting standards, the instalments are treated as an off-balance sheet item. Full service leasing Operational leasing with additional services provided to customers. It allows customers to choose from a wide range of optional services, e.g. car maintenance and service, tyre service, fuel filling and cost accounting, legal protection insurance and additional insurance (e.g. accident and baggage insurance), road assistance services, motorway charges etc. P ROFIL COMPANY P ROFILER Služby související s provozem pronajatého vozidla zajišťuje ČSOB Leasing u autorizovaného smluvního servisu. Díky velkoodběratelským slevám zajišťuje ČSOB Leasing nižší cenu služeb. ČSOB Leasing arranges services related to the operation of the leased vehicle always with an authorized service centre. The Company guarantees lower prices for the services thanks to wholesale discounts. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

12 PROFIL COMPANY PROFILE P ROFIL COMPANY P ROFILER POJIŠTĚNÍ Pojištění dopravní techniky v rámci leasingové smlouvy ČSOB Leasing uzavírá pojistné smlouvy pro dopravní techniku s pojišťovnami ČSOB Pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, Generali, Kooperativa, UNIQA. Zákazníkovi stačí pouze podpis leasingové smlouvy, která zahrnuje i pojištění předmětu leasingu. Vozidlo je pojištěno na všechna běžná rizika, zákazník si může vybrat i nadstandardní připojištění. INSURANCE Vehicle insurance in the framework of the lease contract ČSOB Leasing makes contracts with the following insurance companies ČSOB Pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, Generali, Kooperativa, UNIQA. All the customer has to do is sign the lease contract which includes insurance cover for the leased vehicle. The vehicle is insured in the event of all common occurrances, but customers can opt for above-standard insurance cover. Pojištění strojů a zařízení ČSOB Leasing má v současné době uzavřené pojistné smlouvy pro stroje a zařízení s pojišťovnami ČSOB Pojišťovna a Allianz. Jedná se též o hromadné pojistné smlouvy. ČSOB Leasing nabízí svým zákazníkům možnost zprostředkování individuálního pojištění. Zprostředkování pojištění po skončení leasingové smlouvy ČSOB Leasing zprostředkovává svým zákazníkům zákonné i havarijní pojištění po skončení leasingové smlouvy, a to včetně převedení bonusu a za srovnatelných podmínek jako v době platnosti leasingové smlouvy. V tomto ohledu spolupracuje s vybranými pojišťovnami (ČSOB Pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, Generali, UNIQA). ČSOB Leasing má k dispozici veškerou dokumentaci k vozidlu a průběhu pojištění, proto může agendu vyřídit korespondenčně. VLASTNÍ PRODEJNA OJETÝCH AUTOMOBILŮ ČSOB LEASING Insurance of machinery and equipment ČSOB Leasing has concluded contracts on insurance of machinery and equipment with ČSOB Pojišťovna and Allianz in the form of group insurance policies. ČSOB Leasing offers to its customers a possibility to procure an individual insurance. Mediation of insurance after fulfilment of the lease contract ČSOB Leasing mediates third-party liability and comprehensive accident insurance after the termination of the lease contract for its customers, including the transfer of bonuses, under comparable conditions under which the vehicle was insured during the lease period. In this area it cooperates with selected insurance houses (ČSOB Pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, Generali, UNIQA). ČSOB Leasing has all the relevant documentation in relation to insurance of the vehicle and the claim insurance record and can therefore arrange further insurance by correspondece. Zákazníci po skončení leasingu mohou nabídnout svá ojetá vozidla k odkupu v prodejně ČSOB Leasing v Praze Čakovicích. ČSOB Leasing nabízí zájemcům vozidla z předčasně i řádně ukončených leasingových smluv či jiná vozidla s prokazatelným původem. ČSOB LEASING USED CAR STORE After the end of the lease, customers can offer their used cars for sale to the ČSOB Leasing used car store in Prague Čakovice. ČSOB Leasing sells vehicles from prematurely or duly terminated lease contracts, as well as other vehicles with full documentation of their origin. 10 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

13 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY FINANCIAL AND OPERATING INDICATORS Základní finanční údaje (v tis. Kč) Key financial data (in CZK thousands) Aktiva celkem Total assets Stálá aktiva Fixed assets Vlastní kapitál Equity Tržby za prodej zboží a služeb Revenues from sales of goods and services Zisk před zdaněním Profit before tax Hospodářský výsledek běžného účetního období Profit in the current accounting period Oborové ukazatele Sector indicators Podíl na relevantním trhu (%)* Share of the relevant market (%)* 13,50 14,27 12,53 12,72 Počet aktivních smluv Number of active contracts Počet nově uzavřených smluv Number of new contracts Nové obchody v pořizovací ceně (bez DPH) New business at acquisition cost (excluding VAT) Ostatní ukazatele Other indicators Počet zaměstnanců** Number of employees** Tržby na zaměstnance (v tis. Kč)*** Revenue per employee (in CZK thousands)*** Z ÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY F INANCIAL AND O PERATING I NDICATORS * Relevantní trh zahrnuje leasingový trh a relevantní trh splátkového prodeje a spotřebitelských úvěrů. * The relevant market includes the leasing market and relevant hire purchase and consumer credit markets. ** Jedná se o průměrný počet zaměstnanců. ** The average number of employees. *** Tržby na zaměstnance jsou počítány z průměrného přepočteného počtu pracovníků v příslušném období. *** Revenues per employee are calculated from the average adjusted number of employees in the respective period. Note: Czech convention has been applied to all Czech/English charts and tables contained in this Annual Report, which means that a decimal comma is used instead of decimal point and thousands are separated by a space instead of a comma. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

14 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY FINANCIAL AND OPERATING INDICATORS Z ÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY F INANCIAL AND O PERATING I NDICATORS Zisk před zdaněním (v tis. Kč) Profit before tax (in CZK thousands) Počet nově uzavřených smluv Number of new contracts Nové obchody v pořizovací ceně (bez DPH v tis. Kč) New business at acquisition cost (exluding VAT in CZK thousands) Podíl na relevantním trhu (v %) Share of the relevant market (in %) 14, ,5 12,53 12, ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

15 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY FINANCIAL AND OPERATING INDICATORS Komentář k vlivu produktů na uváděné výsledky V roce 2003 byl dominantní v objemu realizovaných obchodů leasing dopravní techniky, který představuje 66 % z celkového objemu. Rozhodující měrou se na dosažených výsledcích podílel leasing osobních a lehkých užitkových automobilů. Leasing strojů a zařízení dosáhl podílu 26 %. V roce 2003 uvedla společnost na trh ve zkušebním provozu nový produkt pro bonitní zákazníky, odkup pohledávek, prostřednictvím kterého je možné financovat nákup strojů a softwarového vybavení. Charakteristikou produktu je postoupení pohledávky dodavatele za zákazníkem (splátkový kalendář). ČSOB Leasing tak přebere finanční nároky dodavatele, nikoliv však jeho závazky týkající se např. servisu. Komentář k vlivu pohybu úrokových měr na leasingový úrok Na rozdíl od roku 2002, v jehož průběhu postupně docházelo k výraznému snižování úrokových měr, což mělo přímý dopad na cenu refinančních zdrojů společnosti ČSOB Leasing a vedlo k výraznému poklesu leasingových úrokových měr nově uzavíraných smluv, došlo v roce 2003 ke stagnaci úrokových měr. V průběhu roku 2003 docházelo pouze k menším výkyvům tržních úrokových sazeb, a tím i refinančních zdrojů ČSOB Leasing na obě strany. ČSOB Leasing má plně zajištěno úrokové riziko svých refinančních zdrojů. Komentář k vlivu pohybu devizových kurzů na hospodářský výsledek Společnost ČSOB Leasing financuje většinu předmětů leasingu v českých korunách. Navíc měnová struktura splátek z leasingových smluv odpovídá měnové struktuře úvěrů. Proto je dopad změny devizových kurzů do hospodaření společnosti minimální. Comments on the influence of products on business results In 2003, very good results were achieved in vehicle leasing which accounted for 66% of total business results. This included mainly leasing of cars and light commercial vehicles. Leasing of machinery and equipment accounted for 26%. In 2003, the Company marketed a new product for creditworthy customers (in a trial operation) purchase of receivables through which it is possible to finance machines and software. A typical feature of this product is assigment of a supplier s receivable from a customer (payment calendar). In this way, ČSOB Leasing takes over the supplier s financial claim but not his obligations concerning, for example the provision of service. Comments on the influence of interest rate fluctuation on leasing interest In 2003, interest rates stagnated - as opposed to 2002, when interest rates were gradually substantially reduced. This had a direct impact on the cost of ČSOB Leasing refinancing resources and resulted in marked decline in leasing interest rates for new contracts. Throughout 2003, market interest rates fluctuated only slightly and so did the ČSOB Leasing refinancing resources. The interest risk related to ČSOB Leasing s refinancing resources is fully secured. Comments on the influence of exchange rates on business results ČSOB Leasing finances the majority of leased items in Czech crowns. In addition, the currency of the instalments under lease contracts corresponds to the currency structure of credits. The impact of changes in exchange rates on the Company s performance is minimal. Z ÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY F INANCIAL AND O PERATING I NDICATORS Plán investic společnosti ČSOB Leasing pro léta Nejvýznamnější investicí v roce 2004 je nákup nového informačního systému, přičemž jeho implementace bude částečně pokračovat i v letech dalších. Finanční investice do ČSOB Leasing, a.s. SR K 31. prosinci 2003 byla výše investice 150 mil. Sk (nominální hodnota), respektive 162,9 mil Kč (aktuální hodnota přepočítaná na základě aktuálního vlastního kapitálu ČSOBL SR). Z této investice se v průběhu roku 2004 neočekává vyplacení dividendy, neboť dosažený zisk bude ponechán ve společnosti za účelem realizace rozvojových investic. ČSOB Leasing investment plan for The purchase of a new information system is a major investment in 2004, while its implementation will continue in future years. Financial investments in ČSOB Leasing, a.s. Slovak Republic As at 31 December 2003, investments stood at Sk 150 million (nominal value), or CZK 162,9 million (current value of the investment as recalculated on the basis of ČSOB Leasing Slovak Republic current equity). No dividend is expected from this investment during 2004 because the profit will be retained in the Company to fund development investments. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

16 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2003 V ÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2003 leden únor Společnost ČSOB Leasing uzavřela s francouzskou Banque PSA Finance smlouvu o spolupráci v oblasti finančních služeb pro značky Peugeot a Citroen. Společnost ČSOB Leasing se stala opět generálním partnerem ankety o Nejoblíbenější automobil roku Společnost ČSOB Leasing překročila hranici 70 tisíc aktivních smluv. Společnost ČSOB Leasing je opět generálním partnerem ankety o Nejoblíbenější motocykl roku květen V 7. ročníku prestižní národní soutěže Rhodos o nejpůsobivější image (za rok 2002) obsadil ČSOB Leasing 3. místo v kategorii Leasing. červen V hodnocení 100 nejvýznamnějších firem ČR, zveřejněném sdružením CZECH TOP 100, obsadila společnost ČSOB Leasing první místo v kategorii ostatních finančních společností. Vlastní prodejna ojetých automobilů v Praze 9 Čakovicích rozšířila své služby o výkup a zprostředkování prodeje ojetých automobilů. Společnost ČSOB Leasing se zúčastnila Mezinárodního veletrhu osobních automobilů v Brně formou nabídky služeb na vlastním stánku. Společnost ČSOB Leasing obdržela ocenění Ministerstva financí jako významný plátce daní. září Dne 29. září 2003 byl již potřetí za sebou zvolen předsedou představenstva Ing. Karel Bouček. Karel Bouček působí rovněž jako generální ředitel společnosti ČSOB Leasing, a to již od jejího založení v roce Člen představenstva Ing. Ota Mandys byl vystřídán Ing. Petrem Jeníčkem, který současně zastává pozici výkonného ředitele pro finanční řízení. Společnost ČSOB Leasing se zúčastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně formou nabídky služeb na vlastním stánku. prosinec Společnost ČSOB Leasing znovu potvrdila kvalitu svých služeb a získala recertifikaci dle normy ISO 9001: ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

17 2003 HIGHLIGHTS January February May June September December ČSOB Leasing concluded a cooperation agreement with Banque PSA Finance with respect to the financial services for Peugeot and Citroen. ČSOB Leasing again became the general partner of the 2003 Best Car competition. ČSOB Leasing had over 70,000 active contracts. ČSOB Leasing was again the general partner of the 2003 Best Motorcycle competition. ČSOB Leasing placed third in the Leasing category of the 7th prestigious national Rhodos competition of the most impressive brand images (for 2002). In the ranking of the Czech Republic's 100 most important companies, published by CZECH TOP 100, ČSOB Leasing placed first in the category of other funding companies. The Company's own used car store in Prague 9 Čakovice extended its service portfolio by adding the purchase and sale brokerage of used cars. ČSOB Leasing participated in the International Automobile Trade Fair in Brno offering its services in its own stand. ČSOB Leasing won the Czech Republic s Ministry of Finance award A Significant Tax Payer On 29 September, 2003 Mr. Karel Bouček was elected the Company's Board Chairman for the third consecutive term. Mr. Karel Bouček has also been acting as ČSOB Leasing's Chief Executive Officer since its founding in Mr. Ota Mandys, Board member, was replaced by Mr. Petr Jeníček, who also acts as the Company's Chief Finance Officer. ČSOB Leasing participated in the International Machinery Trade Fair in Brno offering its services in its own stand. ČSOB Leasing again confirmed the quality of its services and was certified under ISO 9001:2000 standard HIGHLIGHTS ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

18 ZÁMĚRY A CÍLE AIMS AND OBJECTIVES Z ÁMĚRY A CÍLE AIMS AND O BJECTIVES OBCHODNÍ VYHLÍDKY V rámci obchodních cílů pro rok 2004 bude ČSOB Leasing usilovat především o udržení dominantního postavení na trhu při zachování ziskovosti přinejmenším tak, jak se to dařilo v roce Společnosti ČSOB Leasing patří v současnosti první místo na trhu v objemu nově uzavřených obchodů mezi leasingovými společnostmi v České republice. Kudržení a dalšímu posílení této vedoucí pozice bude směřovat i další rozvoj obchodních aktivit. BUSINESS OUTLOOK ČSOB Leasing's business targets for 2004 will especially include the maintenance of its dominant market position and its profitability, at least to the extent achieved in Currently, ČSOB Leasing holds the first position on the Czech Republic market regarding the volume of newly concluded contracts. Its future business activities will be aimed at keeping and further strenghtening this leading position. V rámci hlavní komodity, leasingu automobilů, je cílem společnosti ČSOB Leasing prohloubit dosavadní úspěšné výsledky pomocí rozvoje spolupráce s výrobci a importéry a nabídkou služeb a produktů pro dealery. I nadále bude ČSOB Leasing budovat dobré obchodní vztahy s dodavateli a podporovat jejich obchodní aktivity ve spojení s nabídkou ČSOB Leasing. Produktová řada ČSOB Leasing se bude ještě více diverzifikovat, a to nejen na operativní leasing, splátkový prodej, ale nově i odkup pohledávek především ve spolupráci s dodavateli zařízení hi-tech a v neposlední řadě i spotřebitelské úvěry. V rámci mezinárodních programů bude ČSOB Leasing prohlubovat spolupráci s KBC Lease. V průběhu roku 2004 bude založena společnost ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Tato 100% dceřiná společnost ČSOB Leasing bude specializovaná na zprostředkování pojištění. Cílem je optimalizace a zrychlení procesů v pojištění. ČSOB Leasing's goal in the field of its primary service, i.e. car leasing, is to improve existing successful results through the development of cooperation with producers and through the offering of services and products for dealers. ČSOB Leasing will continue to build its good business relations with suppliers and to promote their business activities in combination with ČSOB Leasing's offer. ČSOB Leasing will further diversify its range of products, not only in the field of operational leasing and hire purchase, but newly also purchase of receivables (primarily in cooperation with hi-tech equipment suppliers) and last but not least consumer credits. ČSOB Leasing aims at strengthening its cooperation with KBC Lease within the framework of international programs. A new company - ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. (insurance broker) - will be established in This 100% subsidiary of ČSOB Leasing will specialise in insurance mediation. The aim is to optimize and accelerate processes in the area of insurance. Po vstupu České republiky do Evropské unie bude ČSOB Leasing budovat spolupráci se zahraničními partnery a poskytováním svých finančních služeb podporovat jejich obchodní aktivity v České republice, resp. v zemích Evropské unie. Odbourání obchodních a legislativních bariér mezi členskými státy umožní také ve větší míře poskytování přeshraničního leasingu. V rámci zkvalitňování svých služeb a zvyšování efektivity procesů ČSOB Leasing zavádí nový globální informační systém, který bude postupně implementován v průběhu celého roku Tento informační sytém, který je vyvíjen ve spolupráci se společností Oracle a SAP, bude tvořit páteř všech činností ve společnosti a významnou měrou zrychlí a zkvalitní její procesy. Following the Czech Republic's accession to the European Union, ČSOB Leasing wants to establish cooperation with foreign partners and support their business activities in the Czech Republic and in EU countries through the delivery of its financial services. The elimination of business and legislative barriers between the member countries will also allow the delivery of crossborder leasing to a greater extent. To improve the quality of its services and increase its process efficiency, ČSOB Leasing will introduce a new global information system, which will be gradually implemented during This information system, developed in cooperation with Oracle and SAP, will form the backbone for all of the company's activities and will considerably speed up and improve its processes. 16 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

19 ZÁMĚRY A CÍLE AIMS AND OBJECTIVES Od 7. července 2004 bude ČSOB Leasing sídlit v nových moderních prostorách v Praze 4, v ulici Na Pankráci 60. ČSOB Leasing zde bude využívat přes m2 kancelářských prostor v 2., 3., a 4. patře a zákaznické prostory v přízemí. Hlavním cílem přesunu do nového sídla jsou rychlejší, kvalitnější a flexibilnější služby zákazníkům a využití všech výhod open space prostor. From 7 July, 2004 ČSOB Leasing will be seated in new, modern building at Na Pankráci 60, Prague 4. ČSOB Leasing will occupy over 3,400 square meters of office space, namely on the 2nd, 3rd and 4th floors; its customer service desks will be situated on the ground floor. The Company moved to the new building especially to secure faster, higher-quality and more flexible customer services and make use of all advantages of openspace office premises. Z ÁMĚRY A CÍLE AIMS AND O BJECTIVES Obchodní a finanční plán dle IFRS do konce dalšího účetního období Business and financial plan based on IFRS until the end of the next accounting period 2004 Základní finanční plán (v tis. Kč) Basic financial plan (in CZK thousands) Aktiva celkem Total assets Vlastní kapitál Shareholder s equity Úroky přijaté Interest earned Zisk před zdaněním Pretax profit Plánovaný hospodářský výsledek účetního období Planned trading profit of the accounting period Počet plánovaných nově uzavřených smluv Planned number of new contracts Nové plánované obchody v pořizovací ceně (bez DPH) New planned business at acquisition cost (excl. VAT) Ostatní ukazatele Other indicators Počet zaměstnanců Number of employees 357 Úroky přijaté na zaměstnance (v tis. Kč) Interest earned per employee (in CZK thousands) ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

20 ZHODNOCENÍ SITUACE NA LEASINGOVÉM TRHU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2003 Z HODNOCENÍ SITUACE NA LEASINGOVÉM TRHU V Č ESKÉ REPUBLICE V ROCE 2003 Leasingový trh movitostí v roce 2003 vzrostl v meziročním srovnání pouze o 0,4 %, tedy potvrdil velmi mírný nárůst z roku 2002, kdy vzrostl o 1 %. Společnosti se sídlem v České republice poskytly v roce 2003 do leasingového užívání movitosti v celkové hodnotě cca 102,4 mld. Kč. Celkové portfolio majetkových hodnot poskytnutých do leasingového užívání převyšuje hranici 209 mld. Kč (po odpisech za rok 2003). Podíl operativního leasingu na celkových leasingových objemech movitostí v roce 2003 meziročně mírně vzrostl, a to na 4,63 %. V ČSOB Leasing dosáhl podíl operativního leasingu 1,05 %. Údaje za rok 2003 potvrzují komoditní stabilitu leasingového trhu v České republice. Podíl osobních automobilů na celkovém leasingu movitých věcí dosáhl 48,7 %. Podíl objemu leasingu ojetých vozů v rámci leasingu osobních aut byl v roce ,7 %, bez výrazné meziroční změny. Podíl nákladních aut a autobusů poklesl na 27,1 %. Mírně se zvýšil podíl leasingu strojů a zařízení, v roce 2003 dosáhl 19,6 %. V roce 2003 se potvrdila vysoká koncentrace českého leasingového trhu. Podíl pěti největších leasingových společností na celkovém objemu leasingu v České republice dosáhl téměř 45,9 %, podíl největších patnácti společností se mírně zvýšil na 81,9 %. V roce 2003 zaznamenaly členské společnosti Asociace leasingových společností výrazný růst objemu obchodů v neleasingových finančních produktech. ČSOB Leasing uzavřel v produktu splátkový prodej obchody v objemu 1, 235 mld. Kč, což znamená meziroční růst o téměř 87 %. Leasingový trh v České republice je nadále největším trhem ve střední a východní Evropě, zaujímá místo v rámci celé Evropy. 18 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight

Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight Umíme vdechnout život vašim představám We can make your plans take flight Profil společnosti / Company profile 01 ČSOB Leasing, Budoucnost, která má jméno 2 ČSOB Leasing, Your credible future 02 Historické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Poslání firmy Company Mission Úvodní slovo Introductory Word Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board Profil společnosti Company Profile

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ARMEX Oil, s.r.o. za rok 2013 ARMEX Oil, s.r.o a TRANSCARGO, s.r.o...6 Čerpací stanice společnosti ARMEX Oil, s.r.o...8 Distribuční terminály...9 Sponsoring...10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více