Zpravodaj. Zprávy z radnice. Co v čísle najdete: Kulturní kalendář prosinec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Zprávy z radnice. Co v čísle najdete: Kulturní kalendář prosinec"

Transkript

1 Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XVIII číslo 4 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč Zprávy z radnice Tak jako o Vánocích nadělujeme dárky, tak i Město dostalo dva dárky ve formě kladně vyřízených žádostí. Na konci listopadu byla dokončena výstavba sportovního hřiště. To bude sloužit zejména při výuce tělocviku žákům naší Základní školy Lázně Bohdaneč, ale i veřejnosti. Hřiště bude vybaveno vším, co k němu patří, kromě míčů. Základní škola postrádala tělocvičnu i hřiště. Hřiště se nám podařilo zrealizovat s minimálním výdajem Města 330 tisíci Kč a z dotačních peněz Ministerstva financí ve výši 2, 972 mil. Kč. Z celkových nákladů na výstavbu dělá dotace 90 %. Vím, že mnohem více nás trápí stav samotné budovy základní školy, proto se v dalších krocích zaměříme na opravu a zlepšení technického stavu ZŠ. Druhý úspěch se týká projektu Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč. Projekt byl schválen k poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí. V případě schválení doložené zadávací dokumentace na provozovatele kanalizace Města Lázně Bohdaneč Státním fondem životního prostředí bude vystaveno rozhodnutí o přidělení dotace. Podle evropských předpisů je naší povinností odkanalizování města do roku Získáním dotace by se nám tato povinnost podařila splnit. Celkové náklady na realizaci projektu Kulturní kalendář prosinec Vánoční výstava betlémy, floristika Langrova síň čtvtek až neděle 9 12 a h. Vánoční zpívání děti z MŠ h. kostel Vánoční divadlo ZŠ Hrátky s čertem v 8 a h. tělocvična, v 8, a v 17 h., v 8, a v 17 h. Koncert vánočních folkových písní sk. Služebníci h. kostel Prohlídka betlému v kostele h. Vánoční koncert Komorní soubor Škroup h. Langrova síň Novoroční ohňostroj h. náměstí Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč jsou 16,814 mil. Kč, z toho podíl města bude činit 3,986 mil. Kč. I v případě dotace na odkanalizování Město dostane cca 76 % z celkových nákladů. Na žádostech o dotace pracuje tým lidí, bez kterých by úspěch nebyl možný. Děkuji všem zúčastněným za perfektně odvedenou práci a ochotu při vypracování a podání žádostí. Škola se zavírat nebude Zúčastnila jsem se schůzky výboru SRPŠ, kde se mne rodiče ptali, zda se škola v Lázních Bohdanči bude zavírat a jaký je stav budovy základní školy na Masarykově náměstí. Budova ZŠ II. stupně je v zanedbaném stavu již několik let. Pro špatný technický stav hygienických zařízení byl ve škole povolen provoz do roku Ihned po mém nástupu do funkce jsem začala pracovat na hledání možností, jak stav budovy zlepšit získáním dotací, tak pomocí vlastních zdrojů. V současné době připravujeme opravu hygienických zařízení tak, aby se realizace stihla provést během letních prázdnin 2009 a nenarušil se chod školy během školního roku. Troufám si tvrdit, že představitelé města mají zájem, aby škola dál fungovala a plnila účel, ke kterému byla kdysi postavena. Co v čísle najdete: 50. výročí založení základny oprav Lázně Bohdaneč... str. 3 Bohdanečský rybník a ptačí oblasti... str. 8 Nové gastroenterologické oddělení při interní klinice KNP... str. 12 Zprávy z mateřské školy...str. 15 Bohdanečský zpravodaj č. 4 1

2 Sloupek místostarosty Ulice Šípkova opětovné obnovení provozu V současné době probíhají dokončovací práce při budování kanalizace, snižování obrubníků a obnovování vodovodních přípojek v ulici Šípkova tak, aby byl od na této silnici I. třídy plně obnoven provoz. Zaměstnanci Městského úřadu, se ve spolupráci s Krajským úřadem, pokusí zajistit v počáteční fázi sníženou rychlost na 40 km/hod. Vzhledem k tomu, že pracovníci budující jak hlavní stoku, tak přípojky, budou muset opustit současnou točnu v křižovatce ulic Šípkova a Husova a přesunout se do ulic Husova a Škroupova a vzhledem k nutnosti vybudování sběrné šachty v tomto křížení silnic, bude trolejbusová linka č. 3 zprovozněna v plném rozsahu od Změna stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad v ulici Husova V důsledku budování kanalizace v této ulici dojde jednak k plnému zastavení provozu, ale rovněž i přístupu k současnému umístění sběrných nádob. Tyto nádoby budou přemístěny na náhradní stanoviště v ulici Škroupova, v úseku mezi č.p. 297 (bývalou MŠ) a křižovatkou ulic Škroupova a Šípkova. Děkujeme všem spoluobčanům za porozumění. Ing. Gilar Zdeněk, místostarosta města Výměna oken v ulici Šípkova ano nebo ne? Na základě většího počtu dotazů, týkajících se náhrady současných oken nebo okenních skel nemovitostí v ulici Šípkova, byl učiněn dotaz na ŘSD Pardubice, jehož záměrem bylo zjistit, jaká je situace. Podle slov provozního náměstka Ing. Hostaši je tato výměna stále v plánu. V současné době se dokončují lokality, které dostaly přednost v letošním roce (např. Přelouč) a spádové oblasti Pardubic. Pokud nedojde k přehodnocení priorit použití finančních prostředků ŘSD, bude tato výměna aktuální v roce Tato akce by se dala spojit s finální úpravou povrchu silnice I. třídy v ulici Šípkova. Pokud dojde k nějakým změnám, budou majitelé příslušných nemovitostí v předstihu informováni. Sběrný dvůr současnost a jeho další činnost V lokalitě Za Lihovarem již několik let úspěšně funguje provoz sběrného dvora. Tato činnost slouží k uspokojování potřeb našich spoluobčanů. Mimo základní sběrný sortiment uvnitř dvora, je před tímto sběrným dvorem umístěn kontejner na větve stromů a keřů a kontejnery na sklo, plasty a papír. V poslední době se začínají, v souvislosti s provozní činností, projevovat následující problémy: v kontejneru na větve se kromě zeleného odpadu a zbytků rostlin objevují jiné předměty např. automobilová sedačka, trubka z lešení, kartóny apod. Tímto se kontejner stává bezpředmětným z hlediska třídění odpadu. Vše, co se v něm nachází, musí být odvezeno do Chvaletic a zaplatit za zpracování odpadu podstatně vyšší cenu přes víkendové dny vzniká kolem kontejnerů velký nepořádek, který spočívá v tom, že naši spoluobčané do těchto prostorů odkládají všechno, co doma nepotřebují. Pracovníci SmLB všechen tento nepořádek musí odnést do sběrného dvora a zbytek zlikvidovat s použitím vyšších finančních prostředků. Upozorňujeme všechny občany, že pokud se situace nezlepší, bude nutno přistoupit k uzavírání těchto veřejných prostor v období víkendu. Jak pokračují práce na novém územním plánu města? V minulém čísle Zpravodaje jste byli informováni o tom, jak probíhají práce na novém územním plánu. Dnes bych Vám ráda sdělila, jak se pokročilo. Přestože léto bylo časem dovolených, od sběru informací a dat se přešlo ke zpracování textové části průzkumů a rozborů, která je v rozsahu územně analytických podkladů (tj. obsahuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Dále obsahuje rozbor udržitelného rozvoje území, zahrnující zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a to vše v členění na 10 tematických okruhů). Rovněž došlo k určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci, zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území. Po elektronickém zaslání těchto materiálů došlo ze strany magistrátu, jako pořizovatele a ze strany města, ke kontrole zaslaného textu a souladu se skutečností. Při této kontrole byly zjištěny drobné nedostatky a vše bylo projektantům vráceno k přepracování. Současně byla společnost SURPMO požádána o zpracování výkresu pro připravované Zastupitelstvo města, které musí rozhodnout, zda budou přijaté náměty na změny do nového územního plánu zařazeny a případně v jakém rozsahu. I přesto, že tyto náměty prošly Stavební a dopravní komisí města a byly posouzeny odborníky ze strany projektantů, je z hlediska průkaznosti důležité, aby vše prošlo i Zastupitelstvem. A jelikož je Zastupitelstvo města veřejně přístupné všem občanům města, může si každý, kdo podal námět na změnu, přijít poslechnout, jak bude s jeho námětem naloženo, případně svůj námět obhájit a tím změnit názor jak Stavební a dopravní komise, tak i projektantů. A co nás čeká poté? Výsledek projednání v Zastupitelstvu bude zapracován do průzkumů a rozborů a následně i do návrhu zadání územního plánu. Po zpracování návrhu zadání územního plánu nás čeká dlouhý proces projednávání, zveřejňování a připomínkování tohoto návrhu. Návrh územního plánu bude po dobu 30 dnů vystaven k nahlédnutí. V zákonem stanovené lhůtě pak může každý uplatnit své připomínky, dotčené orgány a krajský úřad mohou současně uplatnit požadavky na obsah územního plánu a sousední obce mohou uplatnit své podněty. V tomto čase může rovněž dojít k vznesení požadavku na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí. Pokud by k tomuto došlo, proces schválení zadání územního plánu se ještě prodlouží. Nezbývá nám tedy nic jiného, než popřát si spoustu štěstí a hladký průběh při projednávání, abychom stihli splnit požadavky, které vyplynou z výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu, jež bude vyhlášena pravděpodobně na počátku roku Ing. Miroslava Bišková, referentka SO MěÚ Lázně Bohdaneč 2 Bohdanečský zpravodaj č. 4

3 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZÁKLADNY OPRAV LÁZNĚ BOHDANEČ Dne se uskutečnily v prostorách kasáren Na Lužci v Lázních Bohdaneč oslavy 50. výročí založení Základny oprav. Oslav se zúčastnili zástupci Ministerstva obrany a Generálního štábu AČR i nadřízených velitelství 1. zástupce NGŠ generálmajor Ing. Josef Prokš, ředitel Sekce logistiky MO, náčelník štábu Velitelství sil podpory a výcviku, ředitel Ředitelství logistiky a zdravotnické podpory, Ing. Zdeněk Gilar místostarosta města Lázně Bohdaneč, bývalí velitelé útvaru a řada dalších hostů podnikatelské sféry. V hojném počtu přijeli i bývalí příslušníci útvaru vojáci a občanští zaměstnanci z minulých i současných dislokačních míst Základny oprav. Všichni si se zájmem prohlédli jednotlivá pracoviště základny. Při této příležitosti byly předány významným hostům a zasloužilým příslušníkům útvaru pamětní odznaky a plakety. Data z historie základny: Historie Základny oprav se datuje od 1. září 1958, kdy byl založen 4. armádní spojovací sklad v posádce Červené Pečky v okrese Kolín. Po roce 1989 v rámci restitučních řízení byla armáda nucena opustit posádku v Červených Pečkách a v průběhu let redislokovat útvar do posádky Lázně Bohdaneč, kde se uvolnily prostory po odcházející Sovětské armádě. Současně byla zahájena rekonstrukce budov a hal pro potřeby opravárenského zařízení. Současnost základny (nohejbal, volejbal, taneční soubor Tornádo ). Ve vojenském stravovacím zařízení se stravují kromě příslušníků Základny oprav i zaměstnanci okolních firem a důchodci jak bohdanečtí, tak i vojenští z Krajského vojenského velitelství Pardubice. Život Základny oprav a její aktivity jsou samozřejmě přínosem i pro soukromý podnikatelský sektor na Bohdanečsku ve formě zakázek pro místní firmy a podnikatele. Základna si svou pověst buduje prací jak ve vlastních opravárenských prostorech, tak při výjezdech k útvarům na území České republiky i v místech nasazení českých vojáků do zahraničních misí (Bosna, Kosovo, Kuvajt, Irák, Afgánistán), při organizování a zabezpečování odborných shromáždění, školení revizních techniků a metrologů a stáží organizovaných pro vojenské školství. Práce zaměstnanců základny byla oceněna při povodních 1997 a 2002, při vševojskových cvičeních AČR, při účasti na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně, při prezentacích na Dnech logistiky, při ukázkách pro nadřízené stupně i pro zahraniční delegace (1990 Maďarsko, 1995 Slovinsko, Litva, Izrael, 1996 Francie, Slovinsko, USA, Dánsko, Velká Británie, Slovinsko, 2003 USA, 2004 Německo, 2005 Slovensko, Polsko, 2006 Rumunsko, 2007 Německo, Polsko). Budoucnost Základny oprav Lázně Bohdaneč je vyjádřena v koncepci reformy AČR a i nadále je závislá na výsledcích práce svých zaměstnanců mechaniků, techniků a odborníků požadovaných profesí. Dnes je Základna oprav ústředním zařízením Armády České republiky s celoarmádní působností k provádění opravárenské čin nosti pozemní výzbroje, techniky a materiálu AČR, revizí určených technických zařízení, výcviku revizních techniků elektrických, tlakových, zvedacích a plynových zařízení, metrologické služby a technického dozoru pro svazky, útvary a zařízení AČR na teritoriu ČR a pro jednotky AČR v zahraničních misích a na zahraničních pracovištích. Pro město Lázně Bohdaneč a okolí má Základna oprav přínos zejména jako významný zaměstnavatel. V současné době pracuje u útvaru kolem 70 osob z Bohdanečska. Další odborníky zaměstnává z Pardubic, Hradce Králové, Přelouče, Chrudimi, Čáslavi, Olomouce... V tělocvičně útvaru je umožněno provádět tělesnou výchovu žáků 1. stupně zdejší základní škole i některým bohdanečským tělovýchovným družstvům a klubům Bohdanečský zpravodaj č. 4 3

4 Usnesení rady města Rada města na 54. zasedání dne po projednání: 54.1 Schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, Stará Boleslav na zhotovitele investiční akce Sportovní hřiště pro Základní školu Lázně Bohdaneč a veřejnost. Rada města na 55. zasedání dne po projednání: 55.1 Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování rozpočtu Města Lázně Bohdaneč k Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci kapitoly MP schválených správcem rozpočtu a schvaluje 8. rozpočtovou změnu roku 2008, přesun běžných výdajů v celkové výši 630 tis. Kč z kapitoly HSO, ve prospěch kapitoly OSM a přesun kapitálových výdajů v celkové výši 80 tis. Kč z kapitoly HSO ve prospěch kapitoly OSM Zrušuje usnesení rady města č ze dne Doporučuje ZM zvýšení provozní dotace na rok 2008 pro Služby města Lázně Bohdaneč o 400 tis. Kč Doporučuje ZM zvýšení kapitálových výdajů na rok 2008 o tis. Kč ORJ 915 Budování a rekonstrukce sportovišť a dět. hřišť Souhlasí s předloženými návrhy Krajského vojenského velitelství Pardubice o přidělení bytu č. 17 v domě čp. 734 Na Lužci Borku Kráčmarovi a bytu č. 19 v domě čp. 734 Na Lužci Ing. Rostislavu Domorákovi Souhlasí s potvrzením o pokračování v administraci žádosti na projekt Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč Souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt Lázně Bohdaneč teorie a praxe v cestovním ruchu Neschvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne na nájem části pozemku p. č. 117 a pozemku p. č. 118 v k. ú. Lázně Bohdaneč s Pavlem Kubantem k Bere na vědomí zprávu o jednání stavební a dopravní komise Schvaluje dodatek č. 3 nájemní smlouvy ze dne uzavřené se Stanislavou Kadavou na nájem bytu č. 32 v domě čp. 517 Na Lužci v Lázních Bohdanči, kterým se mění doba nájmu do Bere na vědomí zprávu o investičních akcích za rok 2007 a Souhlasí s dočasnou mezideponací odtěženého sedimentu z Rajské strouhy na pozemcích p.č. 801/1, 801/65 a 801/64 v k.ú. Lázně Bohdaneč v souladu s vyjádřením Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, č.j. OŽP/53494/08/LO ze dne Ukládá připravit výběrové řízení na výběr investičního partnera pro výstavbu domu chráněného bydlení Stanovuje termín konání zastupitelstva města na od 17:30 hod. v Langrově síni na radnici s tímto programem: 1. Projednání podnětů ke změnám územního plánu Rada města na 56. zasedání dne po projednání: 56.1 Přijímá záměr nájmu nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží objektu Na Lužci 718 o celkové podlahové ploše 120,54 m 2 na dobu určitou do a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce Přijímá záměr nájmu pozemku p. č. 1301/34 o výměře 25 m 2 v k. ú. Lázně Bohdaneč na dobu neurčitou a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce Schvaluje výstavbu komunikace a parkovacích stání u domů čp. 501 a 500 v době první etapy výstavby bytových domů v lokalitě Za Pivovarem, dle schválené projektové dokumentace Schvaluje vyřazení druhé části stávající kanalizace v ul. Zborovská v celkové hodnotě ,- Kč z majetku Města Bere na vědomí informaci z jednání školské rady Schvaluje harmonogram inventarizace a složení hlavní inventarizační komise pro inventarizaci za rok 2008 a složení likvidační komise pro inventarizaci za rok 2008 a na rok 2009 dle důvodové zprávy Schvaluje kupní smlouvy na prodej kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím dle přiložené tabulky: Příjmení a jméno ulice číslo popisné Vrabková Jana Novotný Josef Zborovská 200 Procházka Radek, Mgr. Zborovská 254 Tuček František Zborovská 197 Dubravčík Štefan Dubravčíková Jindra Zborovská 198 Sekyrka Jindřich Sekyrková Zdeňka Zborovská Schvaluje kupní smlouvy na prodej kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím dle přiložené tabulky: Příjmení a jméno ulice číslo popisné Malá Iveta Špaček Petr Šípkova 187 Levinský Otakar Levinská Emilie Šípkova 415 Sandner Jan Sandnerová Ludmila Šípkova 57 Vrba Jiří Vrbová Galina Čečková Halina Šípkova 56 Malý Ladislav Šípkova 55 Rykr Jaroslav, Ing. Šípkova 623 Nováková Marie Hackenberg Rudolf Blatníková Věra Dvořáková Lucie Dvořák Josef Šípkova 52 Holečková Zdeňka Šípkova 51 Taške Otakar Šípkova 50 Rochl Emil Rochlová Zdeňka Šípkova 48 Hamplová Gabriela Šípkova 371 Cháma Ivo Šípkova 84 Jurenková Růžena Šípkova 273 Jurenka Jaroslav Jurenková Dana Šípkova 83 Zeman František Zemanová Anna Šípkova 82 Pozler Zdeněk, Ing. Pozlerová Olga Šípkova Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci kapitoly MP schválených správcem rozpočtu a 9. rozpočtovou změnu roku 2008, přesun běžných výdajů v rámci kapitoly HSO ve výši 10 tis. Kč Souhlasí s doporučením bytové komise přidělit byt č. 8 v domě čp. 49 v Lázních Bohdanči Smutnému Vra- 4 Bohdanečský zpravodaj č. 4

5 tislavu a ukládá vypracovat nájemní smlouvu. Z: OSM, T: Schvaluje odpisový plán Služeb města Lázně Bohdaneč na rok Schvaluje plán zimní údržby na období 2008/2009 platný od Rada města na 57. zasedání dne po projednání: 57.1 Schvaluje uzavření smlouvy o zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi s Accor Services CZ s.r.o Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci kapitoly TAJ a JSDH schválených správcem rozpočtu v 10. rozpočtové změně Schvaluje uzavření nájemní smlouvy č s Vratislavem Smutným, bytem U Plovárny 1416, Nový Bydžov na byt č. 8 v domě č.p. 49 v Šípkově ulici v Lázních Bohdanči Přijímá záměr nájmu části pozemků p. č. 980/47 o výměře 100 m 2 a části pozemku p. č. 973/1 o výměře 200 m 2 v k. ú. Lázně Bohdaneč a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce Schvaluje výběrové podmínky pro výběr investičního partnera na výstavbu bytů pro seniory a ukládá jejich zveřejnění na webových stránkách města. Usnesení zastupitelstva města Zastupitelstvo města na 13. zasedání dne po projednání: 13.1 Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování rozpočtu Města Lázně Bohdaneč ke dni Schvaluje 3. rozpočtové opatření roku 2008: ukazatel Platný rozpočet po 3. RO / ZM v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 6 486,89 Třída 3 Kapitálové příjmy ,80 Třída 4 Přijaté transfery 7 727,41 Příjmy celkem ,10 Konsolidace příjmů 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,10 Třída 5 Běžné výdaje ,00 z toho: Základní škola 2 855,00 Mateřská škola 618,00 Služby města Lázně Bohdaneč 5 330,00 Městsko-lázeňské informační centrum 1 178,00 Městská policie (včetně mezd a OON) 2 898,00 Městský úřad ,00 Ostatní výdaje běžné 562,00 Třída 6 Kapitálové výdaje ,30 z toho: Městská policie 610,00 Městský úřad ,30 Ostatní (JSDH) 230,00 Výdaje celkem ,30 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,30 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 7 747,80 Třída 8 Financování ,80 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 000,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků ,00 Změna stavu krátkodobých prostřed. na bank. účtech , Schvaluje kupní smlouvu č na prodej bytové jednotky č. 349/1 v domě čp. 349 v ulici Pod Kasárny spolu s podílem na společných částech domu a pozemcích p. č. 776/1, 776/2 v k. ú. Lázně Bohdaneč manželům Jánu a Marii Babicovým za cenu Kč Schvaluje kupní smlouvu č na prodej bytové jednotky č. 349/2 v domě čp. 349 v ulici Pod Kasárny spolu s podílem na společných částech domu a pozemcích p. č. 776/1, 776/2 v k. ú. Lázně Bohdaneč manželům Štefanu a Janě Fabušovým za cenu Kč Schvaluje kupní smlouvu č na prodej bytové jednotky č. 349/3 v domě čp. 349 v ulici Pod Kasárny spolu s podílem na společných částech domu a pozemcích p. č. 776/1, 776/2 v k. ú. Lázně Bohdaneč manželům Josefu a Emílii Fridrichovým za cenu Kč Schvaluje kupní smlouvu č na prodej bytové jednotky č. 349/4 v domě čp. 349 v ulici Pod Kasárny spolu s podílem na společných částech domu a pozemcích p. č. 776/1, 776/2 v k. ú. Lázně Bohdaneč manželům Petru a Taťjaně Linhartovým za cenu Kč Schvaluje kupní smlouvu č na prodej nemovitostí bývalé hájenky čp. 170 včetně přilehlých pozemků p. č. 1538, 1539, 1540, 1541/2, 1541/3 a pozemku p. č. 1535/2 (GP č /2008 vyčleněným z pozemku p. č. 1535) v k.ú. Lázně Bohdaneč o celkové výměře m 2 Zdeňku Papouškovi za cenu Kč Schvaluje kupní smlouvu č na prodej pozemku p. č. 1136/8 v k. ú. Lázně Bohdaneč za celkovou cenu Kč manželům Haně a Vladimíru Půlpánovým, bytem Šípkova 207, Lázně Bohdaneč Schvaluje kupní smlouvu č na prodej pozemku p. č. 1136/7 v k. ú. Lázně Bohdaneč za celkovou cenu Kč do podílového spoluvlastnictví Jany Vomáčkové, bytem Šípkova 219, Lázně Bohdaneč s podílem 4/6, Vladimíra Vomáčky bytem Šípkova 219, Lázně Bohdaneč s podílem 1/6 a Karla Vomáčky, bytem Štefánikova 533, Lázně Bohdaneč s podílem 1/ Bere na vědomí informaci o pokračování investičního záměru obytné výstavby Za Pivovarem Ukládá starostce svolat ve lhůtě 3 týdnů zasedán zastupitelstva města s jediným bodem programu Projednání podnětů ke změnám územního plánu. ZM současně ukládá starostce zajistit přiměřenou informovanost veřejnosti Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města od Schvaluje dar ve výši 40 tis. Kč na opravu fasády kostela s.v. Maří Magdaleny Mění text v usnesení 4.1 ze dne z prioritní částí projektu je výstavba sportovní haly na prioritní částí projektu je rekonstrukce základní školy a ukládá připravit projektovou dokumentaci tak, aby bylo možné žádat o finanční podporu z operačních programů. Zastupitelstvo města na 14. zasedání dne po projednání: 14.1 Schvaluje 4. rozpočtové opatření roku ukazatel Platný rozpočet po 4.RO/ZM v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 6 816,89 Třída 3 Kapitálové příjmy ,80 Třída 4 Přijaté transfery 9 670,08 Příjmy celkem ,77 Konsolidace příjmů 0,00 Bohdanečský zpravodaj č. 4 5

6 Příjmy celkem po konsolidaci ,77 Třída 5 - Běžné výdaje ,27 z toho: -Základní škola 2 855,00 -Mateřská škola 618,00 -Služby města Lázně Bohdaneč 5 900,67 -Městsko-lázeňské informační centrum 1 178,00 -Městská policie (včetně mezd a OOV) 2 972,60 -Městský úřad ,00 -Ostatní výdaje běžné 562,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,70 z toho: -Městská policie 636,40 -Městský úřad ,30 -Ostatní (JSDH) 230,00 Výdaje celkem ,97 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,97 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 7 357,80 Třída 8 - Financování ,80 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 000,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků ,00 Změna stavu krátkodobých prostře. na bank. účtech , Zrušuje usnesení zastupitelstva města č ze dne Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 40 tis. Kč Římskokatolické farnosti Lázně Bohdaneč na opravu fasády kostela sv. Maří Magdalény v Lázních Bohdanči Přijímá podněty ke změnám v územním plánu a vyjadřuje se k požadavkům tak, jak je uvedeno v následující tabulce: Zám. č. Žadatel Usnesení zastupitelstva 1 Novák Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 2 Šustr Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 3 Papáková Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 4 Moučka, Doktorová, Mádrová Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 6 Bažant Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 7 Vodička Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 8 Zdeněk Kopřiva - PROFER Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 9 Jedlička Záměr nedoporučujeme k dalšímu sledování 10 Novákovi Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 11 Tomašíková Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 12 Wiesner Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 14 Věříš Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 15 Věříš Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 16 Macháčková, Město LB Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 17 Knížek Záměr nedoporučujeme k dalšímu sledování 18 Nohel Záměr nedoporučujeme k dalšímu sledování 19 Vaško Nebylo přijato usnesení 20 Roubíková Záměr nedoporučujeme k dalšímu sledování 21 Málek Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 22 Knížkovi Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 23 Janatka Petr, Janatka Marek Záměr nedoporučujeme k dalšímu sledování 24 Majrych, Mertová Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 25 Knížek Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 26 Knížek Záměr nedoporučujeme k dalšímu sledování 27 STROJON spol. s r.o. Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 32 Feldová, Kaňka, Kaňková Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 33 Václavík Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 34 DITON s.r.o. Záměr nedoporučujeme k dalšímu sledování 35 Vávra Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 36 A, B Město Lázně Bohdaneč Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 37 Město Lázně Bohdaneč Záměr nedoporučujeme k dalšímu sledování 38 A E Město Lázně Bohdaneč Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 39 Město Lázně Bohdaneč Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 40 A, B Město Lázně Bohdaneč Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 41 Město Lázně Bohdaneč Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 42 Český zahrádkářský svaz Záměr nedoporučujeme k dalšímu sledování 43 Vítězslav Bažant Záměr doporučujeme k dalšímu sledování 44 Vítězslav Bažant Záměr doporučujeme k dalšímu sledování Výcvik zahraničních expertů na chemické zbraně a terorismus na Institutu Ochrany Obyvatelstva v Lázních Bohdaneč Na konci května ( ) se v našem městě uskutečnila již tradičně významná mezinárodní akce. Jednalo se o výcvikový kurz specialistů v oblasti chemických zbraní a terorismu pod hlavičkou Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) sídlící v nizozemském Haagu. Osmý ročník kurzu byl tentokrát určen pro východoafrické státy a stal se kvalifikačním kurzem pro rok 2009, kdy se opět jako v loňském roce uskuteční kurz vyššího stupně pro úzkou skupinu expertů. Akce se konala na Institutu ochrany obyvatelstva pod vedením tamních zkušených expertů v dané oblasti a účastnilo se jí 11 účastníků ze 6 zemí. Zastoupeny byly tyto státy: Eritrea, Etiopie, Keňa, Súdán, Uganda a určitě nejzajímavějším a pro nás i nejexotičtějším státem byly Seychelly. Kurzu se účastnila také pozorovatelka ze Slovenské republiky, kde se konají obdobné kurzy ve speciálním technickém institutu ve slovenské Lupči. Výměna pozorovatelů se stala důležitou součástí akcí pořádaných organizací OPCW, neboť jedině tak lze získat potřebné zkušenosti pro zkvalitnění vlastního kurzu. Vlastní výcvik byl zaměřen zejména na osvojení práce s detektory, správnou techniku odběru vzorků, dekontaminaci a pohyb v kontaminovaném prostoru v izolačním ochranném oděvu. V rámci doprovodného společenského programu se skupina zúčastnila také recepce na radnici, kam byli účastníci pozváni paní starostkou v rámci jejího proslovu při zahajovacím ceremoniálu na Institutu. Účastníci obdivovali zejména malebné bohdanečské náměstí plné syté zeleně a stříkajících fontán stejně tak jako lázeňský park. Domů se všichni vracejí plní dojmů, a to nejen z nabytých zkušeností a znalostí z výcviku, ale také z hostitelského města Lázní Bohdaneč. Ing. Daniel Kala 6 Bohdanečský zpravodaj č. 4

7 Městská policie Lázně Bohdaneč informuje Patrik Trojan V polovině roku 2008 opustili náš sbor dva strážníci, a to mladší strážník Shejbal a nějaký čas poté i strážník Jovanovič, a proto řady MPLB doplnili dvě nové tváře. V srpnu nastoupil Patrik Trojan, kterému je 22 let, byl zařazen do funkce (hodnosti) mladší strážník a mimo stálé služby bude v letním období v případě potřeby pracovat i v cyklohlídce. Mladší strážník Trojan pracoval v minulosti u soukromé bezpečnostní služby jako strážný zásahové jednotky PCO, a poté pracoval v řadách Městské policie Pardubice. Je aktivní sportovec a kromě bojových sportů se věnuje také taktické střelbě a technickému potápění, kde si v současnosti zvyšuje kvalifikaci v oboru potápěč-záchranář. Druhým nováčkem je od prosince David Dlesek, který je rovněž zařazen u MPLB jako mladší strážník a je mu 25 let a i on bude pracovat ve stálé službě, případně jako cyklohlídka. Mladší strážník Dlesek je z obce Libišany, kde působí jako velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů. Před nástupem k MPLB pracoval u Městské policie Pardubice a předtím jako potápěč. Ve svém volném čase se věnuje bojovým sportům, taktické střelbě, horolezectví, myslivosti a technickému potápění, kde si nyní doplňuje kvalifikaci potápěč-záchranář. David Dlesek Nejen tito dva strážníci, ale i celý náš policejní sbor je i v roce 2009 k Vašim službám, tak jako v předchozích letech a přejeme všem co nejhezčí prožití Vánoc a aby rok 2009 byl podle vašich představ. A nakonec jen malé připomenutí ke zvýšení vaší ostražitosti při předvánočních nákupech, kdy se tlačenice a nervozita stávají dobrým zázemím pro kapesní zloděje. Mějte to na paměti a snažte se nedávat zlodějům zbytečně příležitost k tomu, aby Vám pokazili svátky. vrchní strážník Pavel Řehoř stálá služba : Kulturní program prosinec 2008 středa :00 Pepíno a Akordeon 30,- čtvrtek :00 Zdravotní přednáška - Altermed pátek :00 Taneční zábava Galaxie 35,- sobota :00 Taneční zábava Galaxie 35,- neděle :00 Prohlídka historických Pardubic s průvodcem pondělí :00 Cestopisná přednáška 30,- úterý :00 Výtvarná dílna - vánoční svícny a dekorace Myšková středa :00 Turnaj ve stolním tenise středa :00 SILVESTR 500,- Změna programu vyhrazena! Programy jsou určeny pro veřejnost, nejen pro klienty lázní! Kulturní program leden 2009 pátek :00 Taneční zábava Galaxie 35,- sobota :00 Taneční zábava Galaxie 35,- neděle :00 Prohlídka historických Pardubic s průvodcem pondělí :00 Cestopisná přednáška p.lemberk 30,- úterý :00 Výtvarná dílna - p.gabesamová středa :00 Koncert - studentů Koncervatoře Pardubice 20,- čtvrtek :00 Historická prohlídka lázní pátek :00 Taneční zábava BONA MUZICA sobota :00 Ples - Klub autoveteránů neděle :00 Výlet -Betlém Třebechovice p.orebem pondělí :00 Koncert - Pěvecký sbor Slavíček 30,- úterý :00 Výlet - Pražírna kávy úterý :00 Výtvarná dílna - technika terakota Myšková středa :00 Koncert - coutry kapela Nová parta 30,- čtvrtek :00 Zdravotní přednáška pátek :00 Taneční zábava - Scarabeus 35,- sobota :00 Taneční zábava - Scarabeus 35,- Změna programu vyhrazena! Programy jsou určeny pro veřejnost, nejen pro klienty lázní! Bohdanečský zpravodaj č. 4 7

8 Bohdanečský rybník a ptačí oblasti Vážení čtenáři Zpravodaje, od prvního ledna letošního roku převzala odbornou správu národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a ptačí oblasti Správa CHKO Železné hory se sídlem v Nasavrkách. S některými z Vás jsme se již setkali v době, kdy se projednávalo vyhlášení ptačí oblasti, nebo se účastníte odborných akcí, které jsou v této lokalitě pro veřejnost pořádány. Přesto si Vás dovolím seznámit se základními údaji o přírodní perle vašeho okolí i celého Pardubicka. Bohdanečský rybník patří mezi tři národní přírodní rezervace Pardubického kraje, a je zároveň nejmenší. Naopak se zde chrání největší rybník kraje. Důvodem vyhlášení tohoto území a stejně tak jeho přehlášení v roce 2005 je především bohatý druhový výskyt ptáků a v současnosti i ochrana lučních a lesních ekosystémů. Rozloha rezervace je 248 ha a je tvořena rybníkem Bohdanečským, rybníkem Matka a k nim přiléhající mokřadní a vlhké louky, včetně mokřadních olšin a boroviny. Přísný režim ochrany umožňuje vstup návštěvníkům pouze po vyznačených cestách. I z nich lze většinu zajímavých a chráněných druhů vidět. Jen některé z nich však zastihneme po celý rok. Většina druhů zde má pouze sezónní výskyt. V jarním období lze pak mnohé druhy i slyšet. Více sluchem než pohledem zjistíme přítomnost obojživelníků, a to především rosničky zelené, skokana zeleného a skřehotavého a kuňky obecné. Jen zkušený pozorovatel nebo náhoda napomohou zahlédnout u cesty ještěrku obecnou a živorodou nebo slepýše a užovku obojkovou. Největší pozornost zde však zasluhují ptáci, a to nejen proto, že jsou hlavním důvodem vyhlášení této rezervace, ale vyskytují se zde po celý rok, a především jsou nápadní a relativně snadno pozorovatelní. Stačí jen menší dalekohled a na vodní hladině lze vidět husy velké, potápky roháče, různé druhy kachen a i bez dalekohledu nás především v letním období překvapí velké množství labutí. Těch je zde v létě až 200, a místo je tak největším letním shromaždištěm tohoto druhu v Pardubickém i Královéhradeckém kraji. Při procházce podél rákosin můžeme zaslechnout drsný hlas rákosníka velkého, či cvrčení cvrčilek slavíkových. V podvečer se pak ozývá i dutý hlas podobný fouknutí do prázdné láhve, a ten patří bukači velkému. V letním období pak utichá zpěv ptáků, avšak neznamená to, že by zmizeli, právě naopak. Většina zde žijících druhů vyvádí mláďata, pelichá a chystá se k podzimní migraci. Počet ptáků se zvyšuje i přílety z okolních míst. V podvečer je pak možno vidět usedání stovek kusů špačků, či několik tisíc vlaštovek a břehulí, které mají svá nocoviště v rákosových porostech. Na podzim se pak objevují hejna dalších hus, a to polních a běločelých. Na vypuštěném dně rybníka se při výlovu objevují desítky volavek bílých a stovky čejek chocholatých. V zimním období je v území relativní klid, ale rákosiny jsou místem, kde hledají potravu sýkory, někdy i sýkořice vousaté a již v lednu se objevuje orel mořský nebo na led usedne hejno hus polních. Zimní spánek zde tráví obojživelníci, plazi a mnohé další druhy. Jen pro představu druhového bohatství stačí, že v letech 2000 až 2005 zde bylo zjištěno 182 druhů obratlovců. Novodobý výzkum ptáků pak přinesl i nové poznatky. Podařilo se prokázat hnízdění modráčka středoevropského, či za tahu odchytit konipase citrónového, palašnička tamaryškového a rákosníka ostřicového. V území byli kontrolování ptáci označení v 8 státech Evropy a zde označení ptáci byli kontrolování ve 12 státech. Ochrana tohoto území však není myslitelná bez systematického sledování a propagace těchto výsledků. Právě pro Vás jsou každoročně připravovány akce pro poznávání tohoto území, a to především Vítání ptačího zpěvu, Ptačí festival, a při výlovu rybníka 28. října. V nejbližší době plánujeme opravu poškozené vyhlídkové věže na Polákově poloostrově i poničené naučné stezky a výměnu informačních panelů. Pro rok 2009 připravujeme tradiční akce pro Vás místní obyvatele i návštěvníky území. Již 1. května bude akce Vítání ptačího zpěvu se srazem zájemců v šest hodin ráno za benzinovou pumpou. František Bárta BOHDANEČTÍ NOHEJBALISTÉ DRUZÍ Po několika hubených letech, kdy probíhala tzv. generační výměna v kádru, se oddíl nohejbalu dočkal úspěšného výsledku. V okresní soutěži II. třídy obsadilo mužstvo krásné 2. místo. Všichni hráči v mistrovských zápasech předvedli dobré výkony, ale opravdovým tahounem mužstva byl jednoznačně Tomáš Bořil. Patří k nejlepším nohejbalistům v okrese a svými výkony dělá radost nejen nám všem, ale i svému otci Jaroslavovi, který patří mezi zakládající členy nohejbalu v Lázních Bohdaneči a byl i dlouholetým výborným hráčem. Věříme, že v letošním roce se nám bude také výsledkově dařit v nových dresech od firmy Transform, které tímto děkujeme za jejich pořízení. Sokol Lázně Bohdaneč, oddíl NOHEJBALU Horní řada zleva: Řehák Jindřich, Kopecký Jan, Žurek Zdeněk, Kindl Richard Dolní řada zleva: Bořil Tomáš, Dufek Stanislav, Vlk Ondřej, Víšek Jan 8 Bohdanečský zpravodaj č. 4

9 Zprávy ze základní školy Zápis Zápis žáků do 1. tříd základní školy proběhne v budově ZŠ Na Lužci dne od 13 do 18 hodin. Připravujeme vánoční divadlo Školní divadelní soubor se pilně připravuje na již tradiční vánoční divadelní představení. Pod režijním vedením paní učitelky Lenky Miadikové budou moci diváci zhlédnout Drdovu hru Hrátky s čertem. Její kořeny najdeme v pohádkách Boženy Němcové, J. K. Tyla a Matěje Kopeckého. Nejznámější je filmové zpracování Josefa Macha s kreslenými kulisami Josefa Lady a hereckými výkony Josefa Beka, Jaroslava Vojty, Aleny Vránové či Evy Klepáčové. Příběh začíná tím, jak vysloužilec Martin Kabát jde vandrem a má hlad. Přepadne ho loupežník Sarka Farka... Mladí herci se pravidelně scházejí již od začátku října, jejich výběr proběhl na základě konkurzního řízení. Všichni k práci přistupují svědomitě a s maximálním nasazením. Do účinkování se jich zapojilo ze všech tříd 2. stupně téměř 40. Drdovy Hrátky s čertem v podání mladých herců ze základní školy budou moci příznivci školního divadla vidět v těchto termínech: Pondělí v 8 a 10,30 hodin Úterý v 8, 10,30 a v 17 hodin Středa v 8, 10,30 a v 17 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Mgr. Libuše Sýkorová, ředitelka školy Pronájem kancelářských prostorů Město Lázně Bohdaneč pronajme kancelářské prostory v prvním patře budovy na Masarykově náměstí čp. 110 (bývalá Podnikatelská škola). K pronájmu jsou prostory o celkové výměře 339,2 m 2 v následujícím členění: 1x třída 64,85 m 2 1x třída + kancelář 83,45 m 2 1x třída 67,57 m 2 1x kabinet 9,55 m 2 1x kabinet 20,88 m 2 1x WC 17,90 m 2 1x sklad 11,98 m 2 1x vstupní hala a schodiště 63,02 m 2 Informace na tel Máte oblíbenou sedací soupravu, židli, kabelku, bundu, boty, deštník, které vykazují vadu, ale přesto se jich nechcete vzdát??? Nechcete utrácet spoustu peněz za nové věci? Máme pro Vás řešení! Rychle a kvalitně zajistíme opravu jakéhokoliv zboží z kůže, koženky, potahových látek, PVC, textilií atd. Dokážeme však mnohem více! Nabídka služeb: Čalounictví: čalounění starožitného i novodobého nábytku, sedacích souprav, křesel, židlí, kuchyňských lavic, pohovek, válend, dveří renovace potahů dětských autosedaček opravy a potahování sedadel traktorů, dest, vysokozdvižných vozíků, vč. krytu kabin, motocyklů, osobních a nákladních aut a kajut lodí, letadel potahování a úpravy masážních stolů a rehabilitačních pomůcek a jejich zakázková výroba oprava a potahování lavic, stěn, ochranných prvků fitcenter a posiloven, výroba box pytlů, lap Brašnářství, sedlářství: opravy tašek, kabelek, aktovek, brašen, batohů, kufrů, vaků, pouzder, obalů, cestovních a sportovních tašek atd. a jejich úpravy, výměny zipů, držadel, podšívek, zámků, kování a plastů opravy a úpravy kožených a textilních bund a oděvů, provádíme výměny podšívek, opravy a výměny částí, výměny zdrhovadel, patentů, suchých zipů, zkracování rukávů i délek opravy sportovních a kempinkových potřeb, míčů, stanů, spacích pytlů, lehátek, rybářských, jezdeckých, hokejových a jiných potřeb. výroba a opravy řemeslných kapes, zástěr a postrojů na zakázku, ochranných krytů pro výrobní stroje a jiná zařízení. Nehořlavé přepážky pro svářecí dílny a zateplovací plachty, plachet na pickupy, dodávky a přívěsné vozíky pro dopravce oprava upínacích popruhů (kurtů), do budoucna připravujeme též opravy svářením. Zakázková výroba a opravy atypických výrobků, velký výběr potahových látek, koženek, kůží (i na zakázku), PVC, stanovek Sběrna oprav obuvi, deštníků a půjčovna stojů na čištění koberců a čalounění f. Ekolux Otevírací doba: Út Čt: 9:00 11:00 a 13:00 16:30 Pá: 9:00 11:00 Kontakt: Brašnářství, sedlářství, čalounictví Petr Zackl Langrova 24 Lázně Bohdaneč Tel Po telefonické dohodě je možné domluvit i jiný termín nebo osobní návštěvu u Vás. Těšíme se na Vaši návštěvu Markéta a Petr Zacklovi Bohdanečský zpravodaj č. 4 9

10 Žádosti o finanční prostředky z Evropské unie V předchozích číslech Zpravodaje jste se již mohli dočíst o plánech bohdanečské radnice podat žádosti o dotace z různých operačních programů. O tom, jak to všechno dopadlo a co plánujeme dále, vás informují následující řádky. Projekty Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč Ráj ( Ráj ) a Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč pro lázeňství a cestovní ruch MIC ( MIC ) vznikly rozdělením původního, ale bohužel velmi finančně náročného, projektu Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč pro lázeňství a cestovní ruch regenerace lázeňského parku a navazující doprovodné infrastruktury. Na projektovou přípravu tohoto původního projektu získalo Město Lázně Bohdaneč dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši Kč 1,1 mil. K této akci byla už odevzdána dokumentace k závěrečnému vyhodnocení a poslední povinností účastníka programu bylo podat žádost o dotaci na realizaci podpořeného projektu nebo jeho části v rámci strukturálních fondů v první výzvě dané oblasti podpory v plánovacím období a projít formální kontrolou daného programu. Kromě této dotace Město získalo v roce 2005 grant v rámci grantového programu Pardubického kraje v oblasti regionálního rozvoje ve výši Kč ,- na realizaci projektové dokumentace pro stavební povolení pro projekt Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč pro lázeňství a cestovní ruch regenerace lázeňského parku a doprovodné infrastruktury. I tento grant byl úspěšně vyúčtován a váže se na něj další podmínka, a to do 5 let od poskytnutí grantu úspěšně uplatnit výsledný projekt v některém evropském dotačním programu nebo dotačním programu ČR. Zaměření a komplexnost obou projektů jednoznačně naplňovaly cíle Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV). Z tohoto důvodu byla žádost o dotaci na projekt Ráj podána do prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory Rozvoj venkova. Projekt MIC splňoval podmínky prioritní osy 3 Cestovní ruch, a žádost byla směřována do oblasti podpory Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Intenzivní příprava byla započata v listopadu loňského roku, kdy se začal scházet projektový tým pro oba projekty. Členy projektového týmu jsou kromě zástupců města také zaměstnanci Městského úřadu Lázně Bohdaneč, vybraný management Léčebných lázní Bohdaneč a. s. a také vedení Městsko-lázeňského informačního centra Lázně Bohdaneč, o. p. s. Příprava projektu nezahrnuje pouze vyplnění žádosti, ale i doložení povinných a volitelných příloh, jejichž počet se vyšplhal na číslo 25 u prvního a 26 u druhého projektu. Mezi povinné přílohy patří i takové dokumenty, které Město samo nemůže zpracovat, a právě na přípravě těchto podkladů Město spolupracovalo s externími společnostmi. Rozdělení původní projektové dokumentace pro stavební povolení bylo na firmě TRANSCONSULT s. r. o., která byla současně zpracovatelem původní projektové dokumentace. Rozpočty stavební části obou projektů vypracovala společnost PROIS, a. s. a obsáhlé studie proveditelnosti na oba projekty vypracovala odborná společnost TERREA, a. s. Nejen těmto firmám, ale také Krajskému úřadu Pardubického kraje a dalším spolupracujícím subjektům, prostřednictvím tohoto článku děkujeme za součinnost a intenzivní spolupráci. Celkové výdaje projektu Ráj zahrnující veškeré přípravné práce, stavební práce ale i výdaje na povinnou publicitu a propagaci jsou Kč ,-. Z toho uznatelné výdaje činí Kč ,-. Celkové výdaje projektu MIC se vyšplhaly na Kč ,50, z toho uznatelné výdaje činí Kč ,37. Veškerá projektová příprava vyvrcholila vyplněním žádostí ve webové aplikaci BENEFIT7 a odevzdáním zkompletovaných žádostí a příloh na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Územní odbor realizace programu v Pardubicích. Oba projekty byly zaregistrovány , splnily podmínky přijatelnosti a prošly tzv. formální kontrolou. Následovalo bodování dle nastavených kritérií programu ROP SV. Mezi tato kritéria patří: schopnosti žadatele, horizontální témata, plnění indikátorů, technická kvalita projektu a potřeba a relevance projektu. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, který zasedal , schválil k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu projekty, které získaly v hodnocení min. 70 bodů. Bohužel, náš projekt Ráj získal 69,40 bodů a projekt MIC rovných 69,00 bodů, čímž se oba ocitly mezi zamítnutými žádostmi o kofinancování. Tento neúspěch nás samozřejmě neodradí a žádosti o dotaci na oba projekty budeme podávat znovu v dalších výzvách na výše uvedené oblasti podpory. Výzva pro oblast podpory 2.3 právě probíhá až do , pro oblast podpory 3.1 se předpokládá na začátku příštího roku. Třetím projektem, na který jsme žádali o finanční prostředky z EU, je Jihovýchodní kanalizace v Lázních Bohdaneč. V roce 2007 na tento projekt Město obdrželo od Pardubického kraje dotaci na vypracování projektové dokumentace ve výši Kč ,- a ještě týž rok ji řádně vyúčtovalo. Žádost byla podána do Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 1 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, primární oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod, podoblast podpory Snížení znečištění z komunálních zdrojů. Pokud nebudeme uvažovat tvorbu projektové dokumentace na hlavní stoku a na kanalizační přípojky, intenzivní příprava samotné žádosti a požadovaných příloh byla započata v prosinci Za pomoc s vyplňováním odborné části žádosti a vypracováním dalších příloh musíme poděkovat společnosti PROIS, a.s. Dalšími spolupracujícími subjekty, kterým patří naše poděkování, byly: TRANSCONSULT s.r.o., Ing. Jiří Klicpera, CSc., Ing. Monika Nováková, Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., Česká inspekce životního prostředí a Krajský úřad Pardubického kraje. Celkové výdaje projektu a současně uznatelné náklady dosáhly částky Kč ,-. Žádost o dotaci se všemi 26 přílohami byla na krajské pracoviště SFŽP v Pardubicích odevzdána do termínu vyhlášené výzvy pro příjem žádostí dne Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti a dne jsme obdrželi dopis o akceptaci naší žádosti a přidělení akceptačního čísla. Nyní je žádost posuzována odbornými útvary Státního fondu životního prostředí ČR z hlediska ekologického, technického a ekonomického. V minulém čísle Zpravodaje jste se mohli dočíst o tom, jak pokračují práce na novém územním plánu města. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo od 30. června 2008 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu oblast intervence 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Bohužel pro tuto výzvu nejsme oprávněnými žadateli, neboť nesplňujeme podmínku schválení dosavadního územního plánu před 1. červencem Proto nadále intenzivně pracujeme na schválení zadání územního plánu a přípravě dalších požadovaných příloh k žádosti. Další výzva, která by se nás už měla týkat, bude pravděpodobně vyhlášena na začátku příštího roku. 10 Bohdanečský zpravodaj č. 4

11 Novým projektem, o kterém jsme vás ještě neinformovali,je projekt zaměřený na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání v oblasti cestovního ruchu. Výuku povedou odborníci v dané oblasti managementu cestovního ruchu, marketingu apod. Věříme, že návštěvnost seminářů bude velká, neboť účastníci projektu neplatí žádné poplatky spojené s účastí na vzdělávací akci. Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR byla podána v měsíci říjnu letošního roku a projekt by měl být zahájen v první polovině příštího roku. Ing. Lada Kubínová, referent OSM Vánoční otevírací doba Městského informačního centra zavřeno otevřeno zavřeno Kolektiv infocentra Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a šťastný a úspěšný rok Zimní sezóna v TK Synthesia Podrobný kalendář akcí Turistického klubu Synthesia na zimu 2008/09 (a stručně až do října) lze nalézt na webových stránkách Základem zimní činnosti jsou autokarové zájezdy pro běžkaře i sjezdaře do Krkonoš a Orlických hor, doplňují je lyžařské výlety vlakem na Vysočinu, příp. jinam. Je nutno připomenout, že cíle všech těchto akcí mohou být měněny podle aktuálních sněhových podmínek. Autokary odjíždějí vždy z parkoviště u Zimního stadionu v Pardubicích a při cestách do Krkonoš se zásadně jede tam i zpět přes Lázně Bohdaneč. Turistických akcí veřejnou dopravou se může zúčastňovat každý, ale na autokarových zájezdech mají členové TKSP přednost před nečleny. Je tudíž vhodné, aby zájemci o turistiku (nejen tu zimní) zvážili vstup do TK Synthesia - noví členové jsou přijímáni bez omezení. Ceny všech zájezdů jsou uváděny v pořadí: členové do 18 let - členové starší - nečlenové bez ohledu na věk. Odjezdy vlaků jsou již podle nového JŘ ČD; je třeba přihlásit se tři dny před konáním : SVÁTEČNÍ LYŽOVÁNÍ NA VYSOČINĚ. Pouze za dobrých sněhových podmínek. Odjezd rychlíkem z Pardubic v 6.55 do Čachnova. Vede Bohouš Vacek, mobil , e- mail: : PŘEDSILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA. Sraz v Pardubicích-Slovanech na konečné trolejbusu č. 1, trasa km v okolí Pardubic. Vede Jitka Netušilová, tel. byt , mobil , : HORNÍ MÍSEČKY. Autokarový zájezd, odjezd v 7.00 od ZS přes Lázně Bohdaneč. Ceny: Kč. Vede Bohouš Vacek, přihlášky a placení do 7. ledna u Aleny Reinbergové, mobil , : POMEZNÍ BOUDY. Autokarový zájezd, odjezd v 7.00 od ZS přes Lázně Bohdaneč. Ceny: Kč. Vede Olda Lát, přihlášky a placení do 14. ledna u Aleny Reinbergové (viz výše) : XVI. TURISTICKÝ BÁL. Jako vždy od 16 do 23 hodin U Kosteleckých v Černé za Bory. Bál je nekuřácký, oblečení neformální. Taneční ukázka, tombola. Vstupné 80 Kč, hraje BONA MUSICA. Vstupenky + místenky u Aleny Reinbergové (viz výše) : VYSOČINOU NA LYŽÍCH. Asi 16 km z Čachnova přes Rybenské perničky do Borové u Poličky, pouze za dobrých sněhových podmínek. Odjezd spěšným vlakem z Pardubic v Vede Anna Rousková, mobil , : JANSKÉ LÁZNĚ - VÝROVKA. Autokarový zájezd, odjezd v 7.00 od ZS přes Lázně Bohdaneč. Ceny: Kč. Vede Honza Matouš, přihlášky a placení do 28. ledna u Aleny Reinbergové (viz výše) : S LYŽEMI NA VYSOČINU. Asi 24 km z Čachnova přes Březiny do Borové u Poličky, pouze za dobrých sněhových podmínek. Odjezd vlakem z Pardubic v Vede Anna Rousková (viz výše) : DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH. Autokarový zájezd, odjezd v 7.30 od ZS. Ceny: Kč. Vede Bohouš Vacek, přihlášky a placení do 4. února u Aleny Reinbergové (viz výše) : JESTŘEBÍ HORY. Přejezd na běžkách z Trutnova do M. Svatoňovic nebo Červeného Kostelce - pěšky se nemusí konat. Odjezd vlakem v 6.25 (Semtín 6.33). Vede Luboš Chládek, tel , : ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH. Autokarový zájezd, odjezd v 7.00 od ZS. Ceny: Kč. Vede Olda Lát, přihlášky a placení do 25. února u Aleny Reinbergové (viz výše) : JANSKÉ LÁZNĚ. Autokarový zájezd, odjezd v 7.00 od ZS přes Lázně Bohdaneč. Ceny: Kč. Vede Bohuš Vacek, přihlášky a placení do 4. března u Aleny Reinbergové (viz výše) : KONEC ZIMY NA KONCI ŽELEZNÝCH HOR. Asi 16 km pěšky po neznačených cestách. Odjezd vlakem v 7.39 do Řečan nad Labem. Vede Luboš Chládek (viz výše) : JARNÍ LYŽOVÁNÍ NA HORNÍCH MÍSEČKÁCH. Autokarový zájezd, odjezd v 7.00 od ZS přes Lázně Bohdaneč. Ceny: Kč. Vede Bohouš Vacek, přihlášky a placení do 18. března u Aleny Reinbergové (viz výše) : ZAHÁJENÍ JARNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY. Prezence účastníků od 8.30 v Pardubicích na Pernštýnském náměstí. Hudební a taneční vystoupení, prohlídky pamětihodností, pěší a cyklistické výlety. (Bude plakátováno.) Lubomír Chládek, předseda Turistického klubu Synthesia Pardubice minitaneční Na podzim proběhl na naší škole již III. ročník kurzu minitanečních pro žáky 8. a 9. ročníku pod vedením pí. Hany Flekrové z tanečního studia Tancklub Holice. V letošním školním roce se přihlásilo 19 dívek a 19 chlapců. Všichni zvládli základy společenských tanců (např. mazurka, polka, valčík, waltz, slowfox, ča ča) a společenského chování. Velmi zdařilý byl závěrečný večer pro děti i rodiče, který se konal 9. listopadu v sokolovně v Živanicích. V úvodu si účastníci kurzu vyměnili dárky, předvedli všem své taneční umění, společně s rodiči se naučili country tanec, na programu byla i taneční soutěž a na závěr si všichni zatančili společně s rodiči. Pestrý program proložili tanečními ukázkami členové tanečního studia. Bohdanečský zpravodaj č. 4 11

12 Nové gastroenterologické oddělení při interní klinice KNP Endoskopie je metoda zabývající diagnostikou a léčebnými postupy v gastroenterologii. Provádí se dlouhými ohebnými trubicemi v celé zažívací trubici. Tak se i jmenovala část interny v Pardubické krajské nemocnici. Nyní je tzv. Endoskopie transformována na samostatné oddělení při interní klinice KNP, které se bude zabývat komplexní péčí o pacienty s chorobami zažívacího ústrojí proto nový název Gastroenterologie a hepatologie. Naše pracoviště patří k předním centrům v naší republice. Je spádovým pracovištěm pro celý Pardubický kraj. Již mnoho let zajišťujeme 24 hodinovou službu pro akutní stavy nemocné s krvácením do zažívacího traktu, akutním zánětem slinivky břišní či zánětem a neprůchodností žlučových cest. Zde úzce spolupracujeme i s naší Chirurgickou klinikou. Na oddělení pracuje 8 lékařů a 9 sester. V loňském roce jsme vyšetřili více jak 6000 pacientů a provedli více jak 5100 endoskopických zákroků, včetně složitých operací na slinivce, játrech a žlučových cestách. Nově provádíme invazivní zákroky i v oblasti hrudníku, plic, mezihrudí a konečníku. Již druhým rokem vyšetřujeme i tzv. Kapslovou enteroskopií. Při této metodě pacient spolkne 2 cm dlouhou kapsli, která pak sama prochází jícnem, žaludkem, tenkým i tlustým střevem. Kamera umístěná uvnitř kapsle pak snímá celý průběh zažívacím traktem a výsledný záznam prohlížíme v počítači. Můžeme zjistit vředy, krvácení či nádory v místech, nedostupných při klasické endoskopii. Asi 3 roky využíváme tzv. endosonografické vyšetření jícnu, žaludku, dvanáctníku, slinivky, jater, konečníku, části tlustého střeva, uzlin i útvarů v břišní dutině či hrudníku. Jde o nejmodernější techniku, kterou zjišťujeme nádory o velikosti jen několika milimetrů nebo nádory a ložiska velmi obtížně dostupná jinými vyšetřeními. Z těchto ložisek můžeme odebrat vzorek tkáně k přesné histologické diagnose. Touto metodou také provádíme drenáž a vypuštění cystických útvarů v břiše, tím i trvalé vyléčení bez nutnosti operace. Nemocným v celém našem kraji odstraňujeme kaménky ze žlučových cest a slinivky. Zprůchodňujeme jícen, žaludek, dvanáctník či žlučové cesty při jejich uzavření nádorem či zánětem. Jsme jedním z mála pracovišť v Čechách, které úspěšně zavádí do všech těchto orgánů speciální kovové výztuže, tzv. stenty. Výsledkem je obnovení průchodnosti obturovaných orgánů a udržení funkce zažívacího systému. V loňském roce se nám podařilo, jako jediným v kraji, založit Centrum pro biologickou léčbu nespecifických střevních zánětů. Zde nejmodernějšími preparáty léčíme nemocné s těžkým zánětem střev, tzv. Crohnovou chorobou a ulcerosní kolitidou. Bez této léčby by tito nemocní byli odkázáni na speciální výživu a opakované operační zákroky, které by snižovaly kvalitu jejich života. Často se nám daří tyto těžce chronicky nemocné vracet do normálního života. Našim cílem je vytvořit specializované oddělení, které zlepší kvalitu péče o nemocné v našem regionu. Ohlédnutí do minulosti MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D. Pardubická krajská nemocnice Významná životní jubilea Oznamujeme tímto, že naše občanka Růžena Jeníčková se dožívá dne významného životního jubilea 100 let. Jménem Městského úřadu Lázně Bohdaneč a občanů jí tímto blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalšího života. Inzerce KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, pohledy, obálky, bankovky, tuzex. bony celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti,nejvyšší možné ceny. Informace na tel.: Diamantová voda a její tajemství. Hledám paní, která měla příspěvek do této knihy a je z Bohdanče. Předání zkušeností. Tel.: Slavnostní projev k zasazení Lípy svobody přednesl učitel Jindřich Konečný Rok 1968 se v historii našeho města řadí k těm nejdramatičtějším. S odstupem čtyř desetiletí však již mezi námi ubývá občanů, kteří si ho dokáží živě vybavit. Jednou z nich je paní Božena Konečná. Svědčí o tom její vzpomínka, kterou nám poskytla. Otiskujeme ji společně se snímkem, abychom si přiblížili, čím si tehdy Bohdaneč připomněl výročí vzniku samostatného československého státu. Před čtyřiceti léty, 28. října 1968, učitelé p. Jindřich Konečný a p. Bohumil Nohel, za přítomnosti žáků zdejší školy, zasadili na náměstí před farou Lípu svobody. Bylo to ve třináct hodin úmyslně, když je většina bohdanečských občanů v zaměstnání. Totiž v Bohdanči byla umístěna sovětská vojska a proto byla velká snaha, aby tento akt proběhl úplně klidně. Báseň přednesla Jitka Ševčíková. Byl přítomen ředitel školy p. J. Starý, předseda národního výboru p. Kopecký a ještě pár bohdanečských obyvatel. Tato akce nebyla dopředu zveřejňována, zastavilo se pár náhodných chodců. Málokdo proto ví, kdy byla tato lípa zasazena. S pozdravem B. Konečná, narozená roku V následujících letech přestála lípa četná příkoří přírody. Její bezprostřední okolí však doznalo značných změn. Dnes tak její koruna jakoby přirozeně chrání sochu sv. Jana Nepomuckého, která byla na své nynější místo přenesena z těsné blízkosti křižovatky při poslední rekonstrukci náměstí. Za poskytnutou vzpomínku a snímky, které obohatí archiv bohdanečské kroniky, paní Konečné děkujeme. Doufáme, že se brzy přihlásí i další spoluobčané, kteří se s námi budou chtít podělit o své zážitky z minulosti města. Miloš Charbuský kronikář 12 Bohdanečský zpravodaj č. 4

13 Víte, jak se jmenuje vaše ulice? aneb malá exkurse do historie Tato na první pohled jednoduchá otázka v sobě skrývá totiž jednu podotázku co to je ulice? Normální člověk by považoval za ulici rovný, pokud možno přímý úsek komunikace, podél kterého stojí pokud možno několik domů s určitou funkcí. Bývá zvykem, že takové ulice mívají stejné jméno i přes několik křižovatek, podívejme se třeba v Praze na Vinohradskou. Ta může vést od rozhlasu až do Strašnic přes Olšany, dokonce i přes náměstí Krále Jiřího, aniž by změnila celistvost. Jméno sice změnila několikrát v historii, ale vždy celá. Ne tak ovšem v našem městě. Když se totiž podíváte na mapu města, uvidíte, že v našem nepříliš složitém městečku se objevuje řada záludností. Taková ulice Družstevní se na křižovatce u sokolovny mění na ulici Za Sokolovnou, no řekněme že tu jsou historické důvody doby vzniku, ale proč se tahle ulice nemohla dál jmenovat Družstevní, když tam jediné bytovky opravdu stavělo družstvo a navíc je spíše před sokolovnou, než za ní, ne? Postupujme ale s legrací dále: Tatáž ulice se na druhé straně za jedinou křižovatkou z ničeho nic mění na ulici L. Janáčka (dříve B. Šmerala). Normálně bych čekal, že ulice L. Janáčka začne řekněme až v pravoúhlé zatáčce a bude obsahovat přímý úsek až k prodejně na Kateřině, ten se dříve jmenoval Hybešova. Ne tak u nás ve městě. Ale tím legrace našich předchůdců v zastupitelstvu nekončí. Rovnoběžná s Družstevní je Gočárova, ta samozřejmě po vzoru sousedky nemůže skončit v zalomení, ale pokračuje dál za roh a z ničeho nic se mění na ul. J.Veselého. Jen tak, na křižovatce na té samé, kde se mění Družstevní na L.Janáčka. Tak tahle křižovatka je opravdu bodem zrodu 4 ulic a zaslouží si pamětní desku. Místo toho se ale dočkala jen čerpací stanice splašků. Tím ale legrace nekončí. Husova ulice se podobně mění na Kosinovu v křižovatce se Škroupovou, která je pak opět do zatáčky. Ale budiž, předkové to tak udělali, nevím proč Jendovi Husovi ulici zkrátili, nezaslouží si to. Aby bylo ještě veseleji, myslím, že Pernštýnské ulice máme dokonce dvě, protože historicky zůstala od křižovatky u bufetu Pernštýnská původní (dříve Leninova) až do autobusového nádraží, tedy náměstí bratranců Veverkových. Ale současně je jako Pernštýnská označována narovnaná spojka hlavní silnice I/36 kolem parkoviště před lázeňským parkem až na konec města. Naštěstí v té spojce teď nikdo nebydlí a nic tam nestojí, tak to nikomu nebude vadit. A vraťme se do minulosti takřka přítomné. Před několika málo lety jsme dostali v zastupitelstvu úkol pojmenovat ulici kolmou na Škroupovu na jejím konci. Když jsem namítal, že to je dávno existující přímé pokračování ulice Luční, byl jsem v zastupitelstvu tehdejší starostkou kamenován. Ulice, ve které je jeden dům, dostala tehdy na její návrh myslím jméno Za Baštou. Smířil jsem se s tím až do doby, než došlo k zástavbě na poli v lokalitě vedle sokolovny a v zastupitelstvu jsme byli vyzváni k tvorbě názvů. Navrhoval jsem tehdy, že by tam mohla být ulice Fügnerova. Byl to spoluzakladatel Sokola a vedle je Tyršova, tak by tu byla vazba, jaká se k pojmenování ulice hodí. Protože jsem to ale navrhl já, byl návrh samozřejmě zamítnut, nikdo jiný ovšem lepší návrh nepodal a tak bylo nakonec rozhodnuto, že lokalita ponese stejný název jako vedlejší ulice, tedy Za Sokolovnou. No, pošťáci se vyznají, ale běda neznalým návštěvníkům. Ti tu samozřejmě nemají co pohledávat, tak dobře jim tak. Ostatně úplně stejně je tomu Na Lužci, tam se také v sídlišti nikdo cizí nevyzná. Přišel nedávno další čas pojmenovávání a byli jsme opět vyzváni jako zastupitelé namáhat si mozkové závity. Protože šlo o lokalitu s historickým názvem Podhaltýřský - tedy vodnicko rybářskou - navrhl jsem pro 3 ulice jména tří zasloužilých budovatelů rybníkářského systému kolem města: Vilémova podle Viléma z Pernštejna, který se v historii o význam našeho města a rybníkářství zasloužil jako manažer nejvíce, Vlčkova, Jan Vlček byl významný fišmistr a osobnost v době výstavby Opatovického kanálu, Křenkova, Jan Křenek z Čestic byl jeden z významných stavitelů Opatovického kanálu. Tyhle návrhy nemohly neprojít alespoň pokusem o blokaci se strany kocourkovských a tak došlo zase po dlouhé diskusi v zastupitelstvu k tomu, že ze tří ulic se staly jen dvě, protože dvě kratší byly po návrhu současné opozice sloučeny s tím, že tam je jen málo domů. Tak jsem si jen připomněl ulici Za Baštou s domem jedním a hořce zaplakal nad lidskou hloupostí. Nicméně abych skončil optimisticky, tak jsem také již před časem zjistil, že máme po celou dlouhou dobu v husté zástavbě ulici, která vyhovuje shora popsané definici a ještě jméno nemá, aniž si toho kdo z kocourkovských všiml. Zkuste přemýšlet kde to asi je, já jsem jí navrhl jméno Rybářská. Není to proti ničemu a nemusí se to měnit podle toho, který politik se chce právě zviditelnit. Třeba to v zastupitelstvu projde, i když jsem to navrhl já. Jiří Klicpera KVĚTINY Sekyrková Vlasta Zveme Vás na adventní a vánoční prodejní výstavu od do Přijďte načerpat atmosféru Vánoc. Najdete nás na Nám. Bratranců Veverkových 128, Lázně Bohdaneč ( u autobusového nádraží) Po Pá , So , Tel.: Bohdanečský zpravodaj č. 4 13

14 Japonská návštěva na radnici Vedle starostky města a tajemnice MěÚ byli přijetí na radnici přítomni pracovníci Univerzity Pardubice dr. Miloš Charbuský, CSc. a JUDr. Martin Šmíd (první zprava). V pondělí 1. září byla na naší radnici starostkou města přijata profesorka Yoriko Masuyama. Profesorka působí na univerzitě v japonském městě Matsumoto nedaleko Nagana, kde se před deseti lety konaly zimní olympijské hry. Do našeho města zavítala v rámci svého pobytu na pardubické univerzitě. Během pobytu u nás byla ubytována v Tillerově vile. Hlavním smyslem její návštěvy bylo seznámení se s řízením místních lázní a samotného města. Proto bylo dohodnuto její přijetí na ředitelství lázní. Ještě před ním se však na zdejší radnici setkala se starostkou města. Ing. Iveta Šimková jí podala základní informace o životě v Bohdanči. Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře v obřadní síni, jak o tom svědčí připojený snímek. Yoriko Masuyama na závěr své návštěvy na radnici dostala upomínkový dárek a sama občanům města v japonských znacích popřála vše nejlepší. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám za sebe i za Město Lázně Bohdaneč popřála co nejkrásnější prožití vánočních svátků, do nového roku 2009 hodně úspěchů, zdraví a optimismu. Chtěla bych vám poděkovat za menší či větší pochopení a přála bych nám všem, abychom si vždy našli chvíli na milý úsměv a vlídná slova, kterými můžeme druhého potěšit. Iveta Šimková, starostka Nové ceny inzerce v Bohdanečském zpravodaji Vstupní nabídka Řádková inzerce max. 5 řádků, jednotná cena: 60 Kč Plošná inzerce bez rozlišení soukromý nebo komerční: A3 (dvojstrana) Kč A Kč A Kč A Kč A Kč Vážení čtenáři Bohdanečského zpravodaje, nabízíme Vám nové možnosti levné a účinné inzerce v našem zpravodaji. Plošnou inzerci můžete uplatnit v pěti rozměrech, navíc zavádíme i inzerci řádkovou v rozsahu do pěti řádků. Účinnost naší inzerce je bezdiskuzní Bohdanečský zpravodaj získává bezplatně a navíc i od první do poslední strany převážně prostuduje každá rodina v Lázních Bohdanči. 14 Bohdanečský zpravodaj č. 4

15 Zprávy z mateřské školy Oslavy 30.výročí otevření mateřské školy,,...to je zmatek, když má školka velký svátek... zpívaly děti a školka slavila 30. narozeniny. Ve vyzdobené mateřské škole a zahradě se v úterý 17. června sešly děti, jejich kamarádi, rodiče, prarodiče a další hosté. Program zahájily svým vystoupením děti z mateřské školy a následně pokračovalo zábavné odpoledne se zpěvačkou Janou Rychterovou, která všechny zúčastněné pobavila veselými písničkami a soutěžemi pro děti i dospělé. Na oslavu se přišli podívat i zástupci obce, kteří předali dětem dárky a zajistili pro zpestření odpoledne skákací nafukovací hrad. Oslavy pokračovaly také druhý den, setkáním bývalých i současných zaměstnanců školy, zástupců kraje, obce a jiných školských zařízení. O všechny naše hosty se starali studenti hotelové školy z Chrudimi. S materiálním zajištěním oslav nám pomohly místní firmy. Děkujeme těmto sponzorům: Transformu a.s. Lázně Bohdaneč, Elpromu spol. s.r.o. Lázně Bohdaneč, Rybničnímu hospodářství s.r.o. Lázně Bohdaneč, Léčebným Lázním a.s. Lázně Bohdaneč, Infocentru Lázně Bohdaneč, Ing. Zdeňku Makovskému. Velmi pěkným dárkem k výročí bylo také poskytnutí grantu Kč od nadace ČEZ, za které jsme si pořídili nové herní prvky na školní zahradu. Jejich slavnostní předání proběhlo také ve středu na školní zahradě. Zástupce nadace ČEZ se též zúčastnil oslav mateřské školy. Během letních prázdnin proběhla celková rekonstrukce pavilonu A. Děti tak po prázdninách přišly do moderního a příjemného prostředí. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci podíleli a především panu Smutnému z městského úřadu za výbornou spolupráci a zaměstnancům ze služeb města Lázně Bohdaneč za ochotu a pomoc při stěhování a odvozu nábytku.,,dračí slet Podzimní slavností jsme ukončili letní období a draci všech barev a tvarů nám připomněli blížící se zimu. Byla jich plná zahrada i mateřská škola. V soutěži,,o nejhezčího draka tak bylo z čeho vybírat. Své práce hodnotili sami rodiče s dětmi. Zvítězil tříhlavý drak Zuzanky Navrátilové, za kterého zíslala,,dortového draka. S draky a podzimem jsme se rozloučili písničkami na školní zahradě. Už Martin na bílém koni, zas přijíždí k nám..... ozývalo se 12. listopadu v podvečer ze zahrady mateřské školy. Děti s radostí a nedočkavostí očekávaly příjezd Svatého Martina do Bohdanče. V rozsvícené a ozdobené zahradě zazněly dětské písničky vítající zimu, blikaly barevné, rozsvícené lampiony. Ještě více se však rozsvítily oči dětí, když uviděly přijíždět za zvuku fanfár Martina na opravdovém bílém koni. Slova písničky byla pravdivá Martin přijel. Spokojené děti odcházely plné dojmů a s vírou, že nějaký,,zázrak jako v pohádce se opravdu může stát. Jen my dospělí, kteří jsme celou akci připravili, víme, že zázraky se nekonají. Chtěli bychom poděkovat za spolupráci městské policii, hasičům, městskému úřadu, infocentru a především slečně Houdové ze sdružení Apolenka, která nám každý rok se svým koníčkem,,hraje Martina. Je milé, že si na naše akce najdou cestu i rodiče s dětmi, které do školky nechodí nebo jejichž děti už vyměnily hračky za školní učebnice. Rádi Vás uvidíme také 9. prosince v hodin na vánočním zpívání v kostele. Naše děti se ještě mohou těšit na nadílku Barborek (3.12), Mikulášské a čertovské veselí (4.12) a vánoční besídky na třídách. Všem dětem a rodičům přejeme krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2009 VÁNOČNÍ K NÁM PŘIŠEL ČAS Mateřská škola zve děti, rodiče i veřejnost v úterý 9. prosince 2008 v hodin do kostela Sv. Magdalény v Lázních Bohdaneč na VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ Děti z naší školky za doprovodu varhan zazpívají pásmo vánočních koled. Také Vás zveme na divadelní představení do mateřské školy: :30 Vánoční pohádka Dva sněhuláci :30 Sněhurka :30 Školička kouzel :30 Trápení vodníka Ploutvičky :30 Tři prasátka :30 Námořnická pohádka :30 Školička kouzel Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč Redakční zpracování: Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Redakční rada: Miroslav Baťa, Mirka Bišková, Aneta Burešová, Miloš Charbuský, Ladislav Schejbal, Vladimír Svída, Libuše Sýkorová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E Toto číslo bylo dáno do tisku Příspěvky do Zpravodaje č. 1/2009 zašlete poštou na adresu redakce, osobně předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním centru, případně faxujte: , nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: Uzávěrka příštího vydání: Bohdanečský zpravodaj č. 4 15

16 bydlení v centru, ale přesto blízko přírodě dobrá dostupnost do Pardubic!)* 0 #+,-./ÿ!)*!"#$%" v první etapě bude celkem 49 bytových jednotek byty 1+kk, 2+kk a 3+kk s plochou od 32 m 2 do 85 m 2 zahájení - druhé čtvrtletí 2008 dokončení - přelom roku 2009/2010!"#"!"#$%ÿ&''( Prodejcem tohoto projektu je realitní kancelář - IDEAL REALITY Chrudim spol. s r.o., Široká Prosinec 1, Chrudim, 2008 tel , mob , 16 Bohdanečský zpravodaj č. 4

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více