4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU"

Transkript

1 4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU Význam financování Financování podniku = činnost, při které se podnik snaží získat finanční zdroje a tyto zdroje efektivně použít. Financování podniku se uskutečňuje při: zakládání podniku, běžné činnosti, rozšiřování podniku, zrušení podniku. Cvičení: Popište způsob získání a použití finančních zdrojů při zakládání, běžné činnosti, rozšiřování a rušení podniku. Získávání zdrojů Použití zdrojů Zakládání podniku Běžná činnost podniku Rozšiřování podniku vklady od investorů tržby za prodané výrobky, zboží a služby, krátkodobé cizí zdroje nerozdělený zisk podniku, další vklady investorů vybavení podniku DM a OM nákup materiálu a služeb, DM, mzdy, daně, ZP a SP, splácení úvěrů včetně úroků rozvojové investice, finanční investice Zrušení podniku prodej majetku úhrada závazků, vyplacení podílů 1

2 Finanční řízení Cíl finančního řízení: zhodnocení finančních prostředků. Zásady finančního řízení: hrazení závazků v termínech, realizace investičních projektů, jejichž čistá současná hodnota je větší nebo rovna nule, respektovat faktor času a faktor rizika. Faktor času koruna získaná dnes má větší hodnotu než koruna získaná v budoucnu. Faktor rizika očekávané výnosy nemusí být dosaženy. Náplň práce finančního manažera: zajišťování finančních zdrojů pro chod podniku a jeho rozvoj, volba optimální kapitálové struktury, řízení a financování oběžného materiálu, investování do nákupu dlouhodobého majetku, finanční plánování, pravidelné posuzování finančního zdraví podniku. 2

3 4.2. ZDROJE FINANCOVÁNÍ (KAPITÁL) Vlastní a cizí zdroje financování Vlastní kapitál (VK) je tvořen peněžními a nepeněžními vklady majitelů nebo je vytvořen vlastní podnikatelskou činností podniku, jedná se o nenávratný kapitál, jeho velikost se mění podle hospodaření podniku. Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Nerozdělený zisk 1) Základní kapitál tvořen peněžními a nepeněžními vklady společníků do společnosti. 2) Kapitálové fondy jsou vytvářeny z darů, z vkladů společníků (které nezvyšují základní kapitál) a z dotací, u akciové společnosti do nich patří především tzv. emisní ážio (= rozdíl mezi skutečně dosaženou prodejní cenou akcií a jejich cenou nominální při emisi akcií). 3) Fondy ze zisku jsou vytvářeny přímo ze zákona (Zákonný rezervní fond u s. r. o. a u a. s. ) nebo na základě stanov, slouží k úhradě ztráty. 3

4 4) Nerozdělený zisk část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje mezi majitele, ale slouží k dalšímu podnikání. Cizí kapitál (CK) jedná se o návratný kapitál, který musí podnik do určité doby splatit věřitelům, za poskytnutí cizího kapitálu většinou musí podnik zaplatit úroky nebo jiné poplatky, které jsou nákladem podniku, podle doby, na kterou ho má podnik k dispozici, ho rozdělujeme na krátkodobý (vratný do 1 roku) a dlouhodobý (je poskytován na dobu delší než 1 rok), většinou platí, že dlouhodobý cizí kapitál je dražší než krátkodobý cizí kapitál. Cizí kapitál Krátkodobý CK Dlouhodobý CK Rezervy 1) Krátkodobý cizí kapitál krátkodobé bankovní úvěry, obchodní úvěry (závazky k dodavatelům), závazky k zaměstnancům, závazky k finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně zabezpečení. a správě sociálního 2) dlouhodobý cizí kapitál dlouhodobé bankovní úvěry, obligace vydané podnikem, 4

5 3) Rezervy podnik je vytváří na vrub nákladů na budoucí očekávané dluhy (např. na opravu stavby, kterou podnik plánuje uskutečnit v budoucích letech). Důvody použití cizích zdrojů: Proč ano? nedostatek vlastních zdrojů, cizí zdroje jsou většinou levnější než vlastní zdroje, úroky z úvěrů jsou náklad a tím sníží daň z příjmů. Proč ne? cizí zdroje zvyšují zadluženost podniku a tím snižují jeho finanční stabilitu, vysoký podíl cizích zdrojů omezuje jednání managementu podniku každý další dluh je dražší. Určete zdroje financování podnikového majetku. Počítač vložený do podnikání z osobního vlastnictví podnikatele Přijetí faktury od dodavatele za materiál Úvěr poskytnutý podniku bankou Přijetí finančního daru Peníze vložené do podnikání z osobního vlastnictví podnikatele Doteď nevyplacené mzdy zaměstnancům Zisk po zdanění nechaný v podniku Půjčka od obchodního partnera vlastní zdroj cizí zdroj cizí zdroj vlastní zdroj vlastní zdroj cizí zdroj vlastní zdroj cizí zdroj Optimální kapitálová struktura Podnik usiluje o: optimální poměr mezi vlastním kapitálem a cizím kapitálem (= optimální zadlužení), optimální poměr mezi krátkodobými cizími zdroji a dlouhodobými cizími 5

6 zdroji (= optimální struktura dluhů). Optimální poměr není stejný pro všechny podniky. Optimální poměr mezi vlastním a cizím kapitálem závisí na těchto skutečnostech: na odvětví, ve kterém firma podniká (např. u peněžních podniků převládá cizí kapitál, u obchodních je obvyklý poměr 50 : 50, u průmyslových převládá vlastní kapitál), na struktuře majetku (čím vyšší má firma podíl dlouhodobého majetku, tím vyšší bývá podíl dlouhodobého kapitálu), na výši úrokové míry, za kterou banky poskytují úvěr (čím vyšší úroková míra, tím menší úvěr si firma vypůjčí), na přístupu majitele nebo managementu firmy (čím je ochotnější riskovat, tím je vyšší podíl cizího kapitálu), na efektivitě hospodaření firmy (čím je vyšší výnosnost firmy, tím si může dovolit větší podíl cizího kapitálu). Optimální poměr mezi krátkodobými cizími zdroji a dlouhodobými cizími zdroji krátkodobý cizí kapitál je levnější než dlouhodobý cizí kapitál, což hovoří pro jeho větší použití, tento kapitál musí být ale splacen v krátké době, proto by měl být používán jen na likvidní oběžný majetek Pravidla financování dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji, protože použití krátkodobých cizích zdrojů je riskantní, oběžný majetek by měl být financován krátkodobými zdroji. 6

7 Vyjmenujte dlouhodobé a krátkodobé zdroje financování. Dlouhodobé zdroje vlastní kapitál, dlouhodobý cizí kapitál Krátkodobé zdroje krátkodobý cizí kapitál Představte si, že pracujete jako finanční manažer, a rozhodněte, jaké zdroje financování použijete v následujících situacích: Situace Zdroj financování Nákup nového stroje Dlouhodobý zdroj Nákup materiálu pro výrobu Krátkodobý zdroj Nákup materiálu jako pojistné zásoby Dlouhodobý zdroj 7

8 4.3. ZVLÁŠTNÍ FORMY FINANCOVÁNÍ Zvláštní formy financování Leasing Faktoring a forfaiting Rizikový kapitál Leasing Operativní leasing je krátkodobý nájem, kdy si firma dlouhodobý majetek pronajme na dobu kratší než je jeho životnost, po skončení nájmu zůstane dlouhodobý majetek v majetku původního vlastníka. Finanční leasing je nájem dlouhodobý, majetek po skončení nájemní lhůty přechází do vlastnictví nájemce, výhoda: pořízení dlouhodobého majetku bez dostatečných financí, nevýhoda: když se firma dostane do finančních potíží a nebude hradit splátky, leasingová společnost si vezme majetek zpět a uhrazené splátky propadají, a v případě zničení nebo odcizení majetku hradí pojišťovna pojistné plnění leasingové společnosti. Prodej a zpětný pronájem využívají ho firmy při platebních obtížích, firma prodá svůj majetek leasingové společnosti a od ní si majetek zpětně pronajme. 8

9 Faktoring a forfaiting Když firma potřebuje finanční prostředky dříve než je stanovená lhůta splatnosti pohledávek, může svou pohledávku nabídnout k odprodeji. Firma musí za odprodej zaplatit dohodnuté procento z hodnoty pohledávky. Odkupem pohledávek se zabývají specializované firmy nebo banky. Faktoring odkoupení krátkodobých pohledávek se splatností do 1 roku, firma odkupující pohledávky přebírá riziko, že pohledávka nebude zaplacena. Forfaiting odkoupení střednědobých a dlouhodobých pohledávek s dobou splatnosti větší než 1 rok, pohledávky jsou zpravidla zajištěny (bankovní zárukou nebo směnkou). Výhody faktoringu a forfaitingu pro prodávající firmu: nemá vázány finanční prostředky, nenese riziko nezaplacení pohledávky, nenese riziko z pohybu měnového kurzu. Nevýhody faktoringu a forfaitingu pro prodávající firmu: získá za pohledávku menší peněžní částku Rizikový kapitál (Venture Capital) je vkládán investory do základního kapitálu firmu s cílem financovat počáteční činnost firmy, investor je informován o hospodaření a může zasáhnout do jeho průběhu (např. v případě obtíží najmout poradce nebo podpořit firmu dalším kapitálem), výhodou je, že firma není zatěžována splácením úroků a splátek. 9

10 4.4. HOSPODAŘENÍ PODNIKU Náklady Objasnění pojmu peněžní vyjádření spotřeby prostředků, služeb a práce, které byly vynaložené na vytvářené statky a poskytované služby, spotřebované vstupy do podnikání vyjádřené v peněžních jednotkách. Vedoucí pracovníci musí většinou věnovat pozornost nákladům. Nestačí sledovat jen velikost celkových nákladů za určité období, ale také jejich strukturu. Struktura nákladů (členění nákladů) 1) Členění podle druhů a podle členění hospodářského výsledku: Výrobní faktory Nákladový druh podle členění HV Materiál, suroviny spotřeba materiálu provozní náklady Energie, údržba spotřeba energie a služeb provozní náklady Dlouhodobý majetek odpisy provozní náklady Práce zaměstnanců mzdy a platy provozní náklady Úvěry placené úroky finanční náklady Škody placené škody mimořád. náklady Provozní náklady souvisejí s hlavní činností podniku. Finanční náklady souvisejí s finanční činností podniku. Mimořádné náklady vznikají z neobvyklých situacích a nedají se většinou ovlivnit. 10

11 Určete, zda následující náklad je provozní, finanční nebo mimořádný. odpisy výrobního zařízení provozní úkolové mzdy dělníků provozní škoda vzniklá požárem mimořádné spotřeba energie ve výrobě provozní poplatek za vedení BÚ finanční placené pojistné na zdravotní pojištění provozní Výpočet nákladů Celkové náklady = provozní náklady + finanční náklady + mimořádné náklady. Vypočítejte provozní, finanční, mimořádné a celkové náklady podniku, který má spotřebu materiálu Kč, spotřebu energie Kč, úrokové náklady Kč a škody Kč. Provozní náklady = = Kč Finanční náklady = Kč Mimořádné náklady = Kč Celkové náklady = = Kč 2) Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů: Fixní náklady celkové fixní náklady se při změně objemu produkce do určité hranice nemění a podnik je musí platit i když právě nic nevyrábí, v případě překročení hranice se mění skokem (např. při rozšiřování výrobní kapacity podniku). jednotkové fixní náklady se při růstu objemu snižují, jednotkové fixní náklady se při poklesu objemu zvyšují. Variabilní náklady jednotkové variabilní náklady se nemění, 11

12 celkové variabilní náklady se při změně objemu produkce mění (každý vyrobený výrobek nebo poskytnutá služba zvyšují tyto náklady o určitou předem známou částku), při růstu produkce se jejich celková velikost zvyšuje, při poklesu produkce se jejich celková velikost snižuje. Velikost nákladů v závislosti na změně produkce Změna produkce Jednotkové VN Celkové VN Jednotkové FN Celkové FN Růst objemu konstantní rostou klesají konstantní Pokles objemu konstantní klesají rostou konstantní Určete, zda následující náklad je fixní nebo variabilní. odpisy administrativní budovy fixní úkolové mzdy zaměstnanců variabilní mzda uklízečky fixní spotřeba plynu k vytápění kanceláří fixní nájemné fixní spotřeba laku při výrobě židlí variabilní spotřeba laku při natírání dveří v prodejně fixní úroky z úvěru fixní Výpočet celkových nákladů: CN = VN + FN Použité zkratky: VN = celkové variabilní náklady FN = celkové fixní náklady CN = celkové náklady Náklady obchodního podniku v minulém roce činily 100 milionů korun. V příštím roce 12

13 podnik plánuje zvýšení produkce o 10 %. Podle rozboru vývoje jednotlivých složek nákladů v minulých obdobích se předpokládá, že z celkových nákladů je 30 milionů korun, tj. 30 % nákladů fixních a 70 milionů korun, tj. 70 % nákladů variabilních. Jaké budou celkové plánované náklady? Náklady Minulý rok Plánované náklady fixní 30 miliónů Kč 30 miliónů Kč variabilní 70 miliónů Kč 77 miliónů Kč (110%) celkové náklady 100 miliónů Kč 107 miliónů Kč Podnik vyrábějící výrobky je schopen vyrobit maximálně 500 výrobků za měsíc. Variabilní náklady na 1 výrobek jsou 100 Kč a fixní náklady podniku jsou Kč. Určete výši celkových nákladů při výrobě 0, 100, 200, 300, 400 a 500 výrobků a vyjádřete graficky průběh variabilních, fixních a celkových nákladů. Počet výrobků (ks) VN (Kč) FN (Kč) CN (Kč) Grafické vyjádření nákladů: 13

14 Podnik z předcházejícího příkladu uzavřel exkluzivní kupní smlouvu na prodej svých výrobků. Proto musel pronajmout další budovu a nakoupit další stroje potřebné k výrobě, čímž vzrostly jeho fixní náklady na Kč. Variabilní náklady na 1 výrobek zůstaly stejné. Určete výši celkových nákladů při výrobě 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 a výrobků a vyjádřete graficky průběh variabilních, fixních a celkových nákladů. Výpočet celkových nákladů: Počet výrobků (ks) VN (Kč) FN (Kč) CN (Kč) Grafické vyjádření nákladů: 14

15 Nejčastější způsoby snižování nákladů: Nákladový druh Příklad jeho snížení lepší uspořádání střihu a) zlepšení jeho využití záměna dražších surovin za 1) Spotřeba materiálu levnější b) užití vhodnějších druhů snížení zmetkovitosti c) snížení nákupní ceny výběr levnějšího dodavatele nákup většího množství se slevou 2) Odpisy a) zlepšení využití strojů sníží se náklad na 1 výrobek náhrada ruční práce stroji a) efektivnější využívání 3) Mzdové náklady snižování pracnosti výroby lidské práce odstranění prostojů Vyjmenujte další způsoby snižování nákladů. snižování spotřeby nebo ocenění energie, snižování výdajů za telefonní služby, snižování cestovních výdajů, snižování bankovních poplatků, atd Výnosy Objasnění pojmu prostředky získané podnikatelskou činností (z prodeje výrobků, zboží nebo služeb) vyjádřené v penězích, oceněné výkony (výstupy) podniku. 15

16 Členění výnosů 1) Členění výnosů podle členění hospodářského výsledku: Provozní výnosy souvisejí s hlavní činností podniku, nejčastěji tržby z prodeje výrobků, zboží nebo služeb. Finanční výnosy souvisejí s finanční činností podniku, např. přijaté úroky z vkladů, tržby z prodeje cenných papírů. Mimořádné výnosy vznikají z neobvyklých situací a nedají se předem naplánovat, např. přijaté náhrady škod od pojišťovny, zjištěné přebytky zásob a peněz, tržby z prodeje odepsaného dlouhodobého majetku. Určete, zda následující výnos je provozní, finanční nebo mimořádný. tržba daňového poradce provozní úroky z vkladů v bance finanční náhrada škody od pojišťovny mimořádný tržba obchodu z prodeje knih provozní Výpočet celkových výnosů Celkové výnosy = provozní výnosy + finanční výnosy + mimořádné výnosy. Vypočítejte provozní, finanční, mimořádné a celkové výnosy podniku, který má tržby z prodeje zboží Kč a přijal náhradu od pojišťovny Kč. Provozní výnosy = Kč Finanční výnosy = 0 Kč 16

17 Mimořádné výnosy = Kč Celkové výnosy = = Kč Způsoby zvyšování výnosů: Podnik vyrobil za měsíc leden 500 kusů stejných židlí, jedna židle stojí 650 Kč. Spočítejte výnosy podniku. Výnosy = 500 * 650 Výnosy = Kč Navrhněte způsoby jejich zvýšení. 1) zvýšením objemu prodeje na 600 ks, Výnosy = 600 * 650 Výnosy = Kč 2) zvýšením ceny na 700 Kč Výnosy = 500 * 700 Výnosy = Kč Jakým způsobem lze dosáhnout zvýšení prodeje? lepší propagace lepší distribuce nabídka vhodnějších produktů nebo poskytování lepších služeb k nim Existuje nějaké riziko při zvyšování ceny? Při zvyšování ceny musí podnik zvážit riziko poklesu prodeje. 17

18 Hospodářský výsledek (HV) Podstata hospodářského výsledku Při podnikání se: vynakládají určité prostředky na produkci statků a služeb, získávají určité prostředky za prodej statků a služeb. Vynaložené prostředky vyjádřené v penězích = náklady podniku. Získané prostředky vyjádřené v penězích = výnosy podniku. Hospodářský výsledek podniku představuje rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku. Mohou nastat tři situace: a) VÝNOSY > NÁKLADY, pak podnik dosáhl zisku, b) VÝNOSY = NÁKLADY, pak podnik nedosáhl zisku, ani ztráty, c) VÝNOSY < NÁKLADY, pak podnik dosáhl ztráty. Hospodářský výsledek charakterizuje hospodaření podniku. Hlavním cílem podnikání je dosažení zisku. Členění HV Provozní hospodářský výsledek = provozní výnosy provozní náklady. Finanční hospodářský výsledek = finanční výnosy finanční náklady. Mimořádný hospodářský výsledek = mimořádné výnosy mimořádné náklady. Zjišťování HV Celkový hospodářský výsledek = provozní HV + finanční HV mimořádné HV. Celkový hospodářský výsledek = celkové výnosy celkové náklady. 18

19 Vypočítejte provozní, finanční a mimořádný výsledek hospodaření, znáte-li tyto údaje: spotřeba materiálu Kč, spotřeba energie Kč, úrokové náklady Kč, škody Kč; tržby z prodeje služeb Kč, tržby z prodeje zboží Kč, přijatá náhrada od pojišťovny Kč. Jaká je výše celkového hospodářského výsledku před zdaněním a po zdanění? Provozní HV = = Kč Finanční HV = = Kč Mimořádný HV = = Kč HV podniku před zdaněním = = Kč HV podniku po zdanění = Kč * 0,24 = Kč Rozdělení a použití zisku Podnik část svého zisku: odvede do státního rozpočtu jako daň z příjmu, si ponechá pro potřeby podniku a jeho majitelů. Rozdělení čistého zisku: příděl do zákonného rezervního fondu, do statutárních a ostatních fondů, úhrada ztráty z minulých let, ponechání v podniku ve formě nerozděleného zisku z minulých let, výplata podílů na zisku majitelům a zaměstnancům, výplata tantiém. O rozdělení čistého zisku se rozhodne v podniku v následujícím kalendářním roce při schvalování roční účetní závěrky. Použití čistého zisku, který zůstal v podniku: nákup dlouhodobého majetku a jeho modernizace, nákup zásob, splátky úvěrů, vytvoření finančních rezerv pro překonání podnikatelských rizik. 19

20 Podnik má hospodářský výsledek před zdaněním jeden milión korun. Čistý hospodářský výsledek chce rozdělit následujícím způsobem: Kč vyplatit majitelům, Kč vyplatit zaměstnancům, Kč použít na vytvoření rezerv a ze zbytku pořídit dlouhodobý majetek. Zjistěte, jakou výši čistého zisku použije na investici do dlouhodobého majetku? HV před zdaněním = Kč Daň = 24 % z HV = 0,24 * = Kč Čistý HV = = Kč Čistý HV k pořízení DM = = Kč Zvyšování HV Hlavním cílem podnikání je vytváření co největšího možného zisku. Podnik má dvě možnosti, jak zvýšit svůj zisk. Způsoby zvyšování zisku: 1. snižovat náklady snižováním spotřeby snižováním jejího ocenění 2. zvyšovat výnosy zvyšováním výkonů zvyšováním jejich ocenění Každá firma má snahu stanovit cenu výrobku či služby tak, aby pokryla náklady spojené s výrobou, prodejem a zajistila podnikatelský zisk jako ocenění za vynaložené úsilí a riziko spojené s podnikáním Cena - základní poznatky Teorie Cena je směnná hodnota vyjádřená v penězích. 20

21 Praxe Cena je peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží. Složky tržní ceny a) náklady podniku vyjadřují spotřebu výrobních faktorů vyjádřenou v peněžních jednotkách. b) zisk podniku vyjadřuje odměnu podniku za jeho hospodaření a podstoupení podnikatelského rizika.á c) nepřímé daně daně, které podnik odvádí do státního rozpočtu (daň z přidané hodnoty, spotřební daň). Podnik vyrábějící pletené rukavice se dohodl s odběratelem na prodeji párů rukavic s množstevní slevou 10 %. Na výrobu jednoho páru rukavic připadají tyto náklady: spotřeba materiálu 50 Kč, odpisy 10 Kč, energie a údržba strojů 10 Kč a mzdy zaměstnanců 20 Kč. Podnik realizuje zisk 10 Kč na jeden pár rukavic. Vypočtěte prodejní cenu jednoho páru rukavic a celkovou cenu všech párů rukavic pro odběratele. Podniky nejsou plátce DPH. spotřeba materiálu odpisy energie a údržba strojů mzdy zaměstnanců zisk Prodejní cena 1 páru 50 Kč 10 Kč 10 Kč 20 Kč 10 Kč 100 Kč 21

22 Celková prodejní cena = * 100 0,1 ( * 100) Celková prodejní cena = Kč Když je výroba a oběh výrobku uskutečňován více podniky (např. výrobní podnik, velkoobchod, maloobchod), je tržní cena tvořena součtem nákladů, zisků a nepřímých daní všech těchto podniků. Vypočtěte z následujících údajů, za jakou nákupní cenu získá spotřebitel jeden svícen. (Pro zjednoduší všechny zúčastněné podniky nejsou plátci DPH.) náklady výrobního podniku zisk výrobního podniku 100 Kč 50 Kč prodejní cena výrobního podniku 150 Kč nákupní cena velkoobchodu další náklady velkoobchodu celkové náklady velkoobchodu zisk velkoobchodu 25 % CN 30 Kč 180 Kč 45 Kč prodejní cena velkoobchodu 225 Kč nákupní cena maloobchodu další náklady maloobchodu celkové náklady maloobchodu zisk maloobchodu 40 % CN 25 Kč 250 Kč 100 Kč prodejní cena maloobchodu 375 Kč nákupní cena spotřebitele 22

23 Platební schopnost Vztah podniku k jiným podnikům Nákup zboží Prodej zboží Dodavatel Podnik Odběratel Vznik závazku Vznik pohledávky Dodavatel prodává zboží. Odběratel nakupuje zboží. Závazek dluh podniku vůči dodavateli. Pohledávka nárok podniku na zaplacení od odběratele. Vztah podniku k obchodním bankám Poskytnutí úvěru Příjem vkladu Banka Podnik Banka Platba úroku Připsání úroku Úvěr peněžní půjčka poskytnutá bankou dlužníkovi za odměnu zvanou úrok. Úrok peněžní částka placená za poskytnutí úvěru. Připsané úroky z vkladů bývají menší než placené úroky z úvěrů. 23

24 Vztah podniku k státu Nákup zboží Veřejné statky a sl. Stát Podnik Stát Vznik závazku Platba daní Vztah podniku k zaměstnancům Nákup zboží Mzdy a platy Zaměstnanci Platba za zb. Podnik Poskytnutí práce Zaměstnanci Příjem a výdej peněz v podniku Podnik na jedné straně peníze vydává (nákup materiálu, dlouhodobého majetku, služeb a pracovní síly, daně a pojistné) a na druhé straně peníze dostává (prodej výrobků, zboží a služeb). O Příjem peněz Výdej peněz D P DODAVATELÉ B O Ě D R N ZAMĚSTNANCI A I T K E STÁT A BANKA L Tento příjem a výdej peněžních prostředků nastává většinou v různou dobu. Když výdej peněz je v určitém období větší než příjem peněz, podnik se dostává do platební neschopnosti. Trvalá platební neschopnost může vést i k zániku podniku. Podnik se snaží předcházet platební neschopnosti plánováním, kolik finančních prostředků obdrží a kolik zaplatí. Když zjistí, že by se mohl dostat do platební 24

25 neschopnosti, tak může požádat banku o krátkodobý úvěr nebo dodavatele o odložení zaplacení. Platební schopnost schopnost podniku uhradit včas své závazky. Platební neschopnost neschopnost podniku uhradit včas své závazky. V srpnu obchodní podnik nakoupil počítače za Kč, splatnost faktury je 30 dnů. Za dopravu počítačů zaplatil hned Kč. Tyto počítače podnik prodal v srpnu za Kč, splatnost faktury je 60 dnů. Podnik také obdržel v srpnu za předchozí dodávky Kč. Dostal se v některém období do platební neschopnosti? Měsíc Příjmy v Kč Výdaje v Kč Konečný stav peněz Srpen Září Říjen Závěr: V měsíci září nemohl podnik zaplatit za počítače, neboť mu chybělo Kč, byl v platební neschopnosti. Může zkrachovat podnik, který dosahuje zisku? Ano, protože zisk se nerovná peníze. Zisk vzniká prodejem výrobků, zboží nebo služeb a peníze může podnik obdržet později nebo vůbec. Tím se může dostat do platební neschopnosti i dlouhodobé a zkrachovat. 25

26 4.5. ZÁKLADNÍ FINANČNÍ ANALÝZA Vysvětlení pojmu Finanční analýza činnost, při které je posuzována finanční pozice podniku (jeho finanční zdraví) na základě údajů z účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow), dochází nejen k hodnocení minulého a současného finančního stavu podniku, ale také k odhadu jeho předpokládaného vývoje. Podnik vykazoval v účetní závěrce v roce 2006 tyto údaje v milionech Kč. Výňatek z rozvahy Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál DHM Základní kapitál DNM 20 Rezervní fond 30 DFM 50 HV minulých let -530 Oběžná aktiva Cizí zdroje Zásoby 360 Rezervy Dlouhodobé pohledávky 100 Dlouhodobé závazky 270 Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé úvěry Finanční majetek Krátkodobé závazky Ostatní aktiva Ostatní pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem Výňatek z výkazu zisku a ztrát Tržby z prodeje výrobků Úroky z úvěru (nákladové úroky) 120 Zisk před zdaněním

27 Používají se dva přístupy: 1) výpočet a vyhodnocení poměrových ukazatelů 2) srovnání vývoje v čase Základní poměrové ukazatele Poměrové ukazatele vyjadřují vztahy mezi položkami účetních výkazů (podíly položek), umožní podniku získat rychlý a nenákladný přehled o jeho finanční situaci, každý ukazatel má doporučenou výši, která se liší podle oborů podnikání, existuje řada poměrových ukazatelů a my se seznámíme jen se základními typy. 1) Ukazatele rentability Rentabilita znamená výnosnost, vyjádříme ji jako podíl zisku na základu, za který budeme dosazovat určité položky (zisk/základ), udává, kolik procent zisku přinese jedna koruna daného základu. a) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Rentabilita vlastního kapitálu = zisk před zdaněním * 100 vlastní kapitál udává, kolik korun zisku přinese sto korun, které majitelé vložili do podnikání, tato rentabilita by měla být vyšší než je úroková sazba z bankovních vkladů, doporučená hodnota % v průmyslu. 27

28 b) Rentabilita celkového kapitálu (ROA) Rentabilita celkového kapitálu = zisk před zdaněním + úroky * 100 celkový kapitál udává, kolik korun zisku přinese sto korun celkového vloženého kapitálu, doporučená hodnota je okolo 10 %. Vypočtěte ukazatele rentability na základě údajů z účetní závěrky v zadaném příkladě. Zhodnoťte je. Rentabilita vlastního kapitálu = 410 * 100 = 18,3 % Každých 100 Kč vlastního kapitálu přinese 18,3 Kč zisku před zdaněním. Výše tohoto ukazatele je nižší než doporučená hodnota. Rentabilita celkového kapitálu = * 100 = 4,7 % Každých 100 Kč vloženého kapitálu přinese 4,7 Kč zisku před zdaněním. Výše tohoto ukazatele je nižší než doporučená hodnota. 2) Ukazatele likvidity Likvidnost znamená přeměnitelnost na peníze, podnik je plně likvidní, když má dostatek peněžních prostředků nebo jejich ekvivalentů na včasnou úhradu splatných dluhů. ukazatele likvidity vyjádříme jako podíl toho, čím je možné zaplatit, na tom, co je potřeba zaplatit, do čitatele dosazujeme oběžná aktiva podle likvidnosti. a) Likvidita 1. stupně (okamžitá likvidita) Likvidita 1. stupně = finanční majetek * 100 krátkodobé závazky udává, do jaké míry je podnik schopen okamžitě hradit své závazky, 28

29 doporučená hodnota je okolo 20 %. b) Likvidita 2. stupně (pohotová likvidita) Likvidita 2. stupně = finanční majetek + krátkodobé pohledávky * 100 krátkodobé závazky udává, do jaké míry je podnik schopen hradit své závazky z likvidních prostředků a z pohledávek (když všichni jeho odběratelé včas zaplatí), doporučená hodnota je okolo 100 %. c) Likvidita 3. stupně (běžná likvidita) Likvidita 3. stupně = finanční majetek + krátkodobé pohledávky + zásoby * 100 krátkodobé závazky udává, do jaké míry je podnik schopen hradit své závazky z likvidních prostředků a z pohledávek (když všichni jeho odběratelé včas zaplatí) a ze zásob (když podnik prodá všechny své zásoby), doporučená hodnota je 150 i 200 %, tento údaj bývá zkreslen nedobytnými pohledávkami a neprodejnými zásobami. Vypočtěte ukazatele likvidity na základě údajů z účetní závěrky v zadaném příkladě. Zhodnoťte je. Likvidita 1. stupně = * 100 = 91,5 % Likvidita 2. stupně = * 100 = 192 % Likvidita 3. stupně = * 100 = 210 % Tento podnik je platebně schopný, všechny ukazatele likvidity převyšují doporučené hodnoty. 29

30 3) Ukazatele zadluženosti a struktury kapitálu Zadluženost vyjádření rozsahu, v jakém podnik používá k financování cizí zdroje (cizí kapitál). a) Zadluženost přímý ukazatel Zadluženost = cizí kapitál * 100 celková aktiva tento ukazatel vyjadřuje, v jakém rozsahu cizí zdroje (závazky) financují majetek podniku, čím je vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím je vyšší zadluženost podniku (a tím je vyšší i riziko majitelů a věřitelů), je také nazýván ukazatelem věřitelského rizika, neboť s jeho růstem roste riziko, že investoři o svůj investovaný majetek přijdou, protože podnik nebude likvidní. b) Zadluženost nepřímý ukazatel Zadluženost = vlastní kapitál * 100 celková aktiva tento ukazatel vyjadřuje, v jakém rozsahu vlastní kapitál financuje majetek podniku, čím je vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím je nižší zadluženost podniku. Součet předcházejících dvou ukazatelů se rovná 1 (v procentním vyjádření 100 %). Zadluženost podniku neznamená jeho negativní charakteristiku, určitá výše zadlužení je pro podnik užitečná a nevede k potížím v jeho likviditě. Ale příliš vysoká míra zadlužení představuje pro věřitele a majitele riziko, protože podnik je příliš zatížen splácením úroků a dluhů a snadno se dostane do nepříznivé finanční situace. c) Kvóta vlastního kapitálu Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál * 100 celkový kapitál tento ukazatel vyjadřuje, jakou část celkového kapitálu tvoří vlastní kapitál, neměl by být příliš vysoký (abychom dražšími vlastními zdroji zbytečně 30

31 nefinancovali provoz podniku), ani příliš nízký (abychom podnik nedostali do rizikové situace), doporučená hodnota je v České republice okolo 20 % (v zahraničí je vyšší). Vypočtěte ukazatel struktury kapitálu na základě údajů z účetní závěrky v zadaném příkladě. Kvóta vlastního kapitálu = * 100 = 19,8 % Jedná se o vyhovující hodnotu kvóty vlastního kapitálu v ČR. Závěr: 1) Doporučené hodnoty poměrových ukazatelů jsou užitečné při provádění finanční analýzy, ale mohou se také výrazně lišit od vypočítaných hodnot finančně zdravých podniků. Profesionální ekonom ví, že neexistuje jediné číslo, které by platilo univerzálně pro určitý typ ukazatele. Hodnoty ukazatelů závisí na oboru podnikání, také např. na způsobu účtování nebo oceňování majetku. (Např. ukazatele likvidity se dají zkreslit tím, že do nich podnik nezahrne nedobytné pohledávky, které mu nebudou nikdy uhrazeny.) 2) Důležitým požadavkem pro správnou interpretaci vypočtených hodnot ukazatelů je komplexnost. Finanční situaci podniku nelze určit odděleným posouzením jednotlivých ukazatelů. Nemusí platit, že čím příznivější hodnotu jednotlivý ukazatel vykazuje, tím je finanční situace podniku lepší. (Např. vysoká likvidita může být důsledkem vysokých pojistných zásob a opatrné politiky podniku.) 3) Důležitou roli hraje i osobnost finančního analytika a jeho schopnost dopracovat se z vypočtených hodnot ukazatelů ke správnému úsudku a zhodnocení finanční situace. 4) Porovnání vypočtených hodnot ukazatelů s jinými srovnatelnými podniky by umožnilo správné posouzení finanční situace podniku. 31

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

ZDROJE KRYTÍ MAJETKU

ZDROJE KRYTÍ MAJETKU ZDROJE KRYTÍ MAJETKU Obsah Podstata zdrojů krytí majetku Druhy zdrojů krytí majetku Vlastní zdroje krytí majetku Cizí zdroje krytí majetku Poměr mezi vlastními a cizími zdroji Dopady při nevhodném poměru

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více