4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU"

Transkript

1 4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU Význam financování Financování podniku = činnost, při které se podnik snaží získat finanční zdroje a tyto zdroje efektivně použít. Financování podniku se uskutečňuje při: zakládání podniku, běžné činnosti, rozšiřování podniku, zrušení podniku. Cvičení: Popište způsob získání a použití finančních zdrojů při zakládání, běžné činnosti, rozšiřování a rušení podniku. Získávání zdrojů Použití zdrojů Zakládání podniku Běžná činnost podniku Rozšiřování podniku vklady od investorů tržby za prodané výrobky, zboží a služby, krátkodobé cizí zdroje nerozdělený zisk podniku, další vklady investorů vybavení podniku DM a OM nákup materiálu a služeb, DM, mzdy, daně, ZP a SP, splácení úvěrů včetně úroků rozvojové investice, finanční investice Zrušení podniku prodej majetku úhrada závazků, vyplacení podílů 1

2 Finanční řízení Cíl finančního řízení: zhodnocení finančních prostředků. Zásady finančního řízení: hrazení závazků v termínech, realizace investičních projektů, jejichž čistá současná hodnota je větší nebo rovna nule, respektovat faktor času a faktor rizika. Faktor času koruna získaná dnes má větší hodnotu než koruna získaná v budoucnu. Faktor rizika očekávané výnosy nemusí být dosaženy. Náplň práce finančního manažera: zajišťování finančních zdrojů pro chod podniku a jeho rozvoj, volba optimální kapitálové struktury, řízení a financování oběžného materiálu, investování do nákupu dlouhodobého majetku, finanční plánování, pravidelné posuzování finančního zdraví podniku. 2

3 4.2. ZDROJE FINANCOVÁNÍ (KAPITÁL) Vlastní a cizí zdroje financování Vlastní kapitál (VK) je tvořen peněžními a nepeněžními vklady majitelů nebo je vytvořen vlastní podnikatelskou činností podniku, jedná se o nenávratný kapitál, jeho velikost se mění podle hospodaření podniku. Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Nerozdělený zisk 1) Základní kapitál tvořen peněžními a nepeněžními vklady společníků do společnosti. 2) Kapitálové fondy jsou vytvářeny z darů, z vkladů společníků (které nezvyšují základní kapitál) a z dotací, u akciové společnosti do nich patří především tzv. emisní ážio (= rozdíl mezi skutečně dosaženou prodejní cenou akcií a jejich cenou nominální při emisi akcií). 3) Fondy ze zisku jsou vytvářeny přímo ze zákona (Zákonný rezervní fond u s. r. o. a u a. s. ) nebo na základě stanov, slouží k úhradě ztráty. 3

4 4) Nerozdělený zisk část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje mezi majitele, ale slouží k dalšímu podnikání. Cizí kapitál (CK) jedná se o návratný kapitál, který musí podnik do určité doby splatit věřitelům, za poskytnutí cizího kapitálu většinou musí podnik zaplatit úroky nebo jiné poplatky, které jsou nákladem podniku, podle doby, na kterou ho má podnik k dispozici, ho rozdělujeme na krátkodobý (vratný do 1 roku) a dlouhodobý (je poskytován na dobu delší než 1 rok), většinou platí, že dlouhodobý cizí kapitál je dražší než krátkodobý cizí kapitál. Cizí kapitál Krátkodobý CK Dlouhodobý CK Rezervy 1) Krátkodobý cizí kapitál krátkodobé bankovní úvěry, obchodní úvěry (závazky k dodavatelům), závazky k zaměstnancům, závazky k finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně zabezpečení. a správě sociálního 2) dlouhodobý cizí kapitál dlouhodobé bankovní úvěry, obligace vydané podnikem, 4

5 3) Rezervy podnik je vytváří na vrub nákladů na budoucí očekávané dluhy (např. na opravu stavby, kterou podnik plánuje uskutečnit v budoucích letech). Důvody použití cizích zdrojů: Proč ano? nedostatek vlastních zdrojů, cizí zdroje jsou většinou levnější než vlastní zdroje, úroky z úvěrů jsou náklad a tím sníží daň z příjmů. Proč ne? cizí zdroje zvyšují zadluženost podniku a tím snižují jeho finanční stabilitu, vysoký podíl cizích zdrojů omezuje jednání managementu podniku každý další dluh je dražší. Určete zdroje financování podnikového majetku. Počítač vložený do podnikání z osobního vlastnictví podnikatele Přijetí faktury od dodavatele za materiál Úvěr poskytnutý podniku bankou Přijetí finančního daru Peníze vložené do podnikání z osobního vlastnictví podnikatele Doteď nevyplacené mzdy zaměstnancům Zisk po zdanění nechaný v podniku Půjčka od obchodního partnera vlastní zdroj cizí zdroj cizí zdroj vlastní zdroj vlastní zdroj cizí zdroj vlastní zdroj cizí zdroj Optimální kapitálová struktura Podnik usiluje o: optimální poměr mezi vlastním kapitálem a cizím kapitálem (= optimální zadlužení), optimální poměr mezi krátkodobými cizími zdroji a dlouhodobými cizími 5

6 zdroji (= optimální struktura dluhů). Optimální poměr není stejný pro všechny podniky. Optimální poměr mezi vlastním a cizím kapitálem závisí na těchto skutečnostech: na odvětví, ve kterém firma podniká (např. u peněžních podniků převládá cizí kapitál, u obchodních je obvyklý poměr 50 : 50, u průmyslových převládá vlastní kapitál), na struktuře majetku (čím vyšší má firma podíl dlouhodobého majetku, tím vyšší bývá podíl dlouhodobého kapitálu), na výši úrokové míry, za kterou banky poskytují úvěr (čím vyšší úroková míra, tím menší úvěr si firma vypůjčí), na přístupu majitele nebo managementu firmy (čím je ochotnější riskovat, tím je vyšší podíl cizího kapitálu), na efektivitě hospodaření firmy (čím je vyšší výnosnost firmy, tím si může dovolit větší podíl cizího kapitálu). Optimální poměr mezi krátkodobými cizími zdroji a dlouhodobými cizími zdroji krátkodobý cizí kapitál je levnější než dlouhodobý cizí kapitál, což hovoří pro jeho větší použití, tento kapitál musí být ale splacen v krátké době, proto by měl být používán jen na likvidní oběžný majetek Pravidla financování dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji, protože použití krátkodobých cizích zdrojů je riskantní, oběžný majetek by měl být financován krátkodobými zdroji. 6

7 Vyjmenujte dlouhodobé a krátkodobé zdroje financování. Dlouhodobé zdroje vlastní kapitál, dlouhodobý cizí kapitál Krátkodobé zdroje krátkodobý cizí kapitál Představte si, že pracujete jako finanční manažer, a rozhodněte, jaké zdroje financování použijete v následujících situacích: Situace Zdroj financování Nákup nového stroje Dlouhodobý zdroj Nákup materiálu pro výrobu Krátkodobý zdroj Nákup materiálu jako pojistné zásoby Dlouhodobý zdroj 7

8 4.3. ZVLÁŠTNÍ FORMY FINANCOVÁNÍ Zvláštní formy financování Leasing Faktoring a forfaiting Rizikový kapitál Leasing Operativní leasing je krátkodobý nájem, kdy si firma dlouhodobý majetek pronajme na dobu kratší než je jeho životnost, po skončení nájmu zůstane dlouhodobý majetek v majetku původního vlastníka. Finanční leasing je nájem dlouhodobý, majetek po skončení nájemní lhůty přechází do vlastnictví nájemce, výhoda: pořízení dlouhodobého majetku bez dostatečných financí, nevýhoda: když se firma dostane do finančních potíží a nebude hradit splátky, leasingová společnost si vezme majetek zpět a uhrazené splátky propadají, a v případě zničení nebo odcizení majetku hradí pojišťovna pojistné plnění leasingové společnosti. Prodej a zpětný pronájem využívají ho firmy při platebních obtížích, firma prodá svůj majetek leasingové společnosti a od ní si majetek zpětně pronajme. 8

9 Faktoring a forfaiting Když firma potřebuje finanční prostředky dříve než je stanovená lhůta splatnosti pohledávek, může svou pohledávku nabídnout k odprodeji. Firma musí za odprodej zaplatit dohodnuté procento z hodnoty pohledávky. Odkupem pohledávek se zabývají specializované firmy nebo banky. Faktoring odkoupení krátkodobých pohledávek se splatností do 1 roku, firma odkupující pohledávky přebírá riziko, že pohledávka nebude zaplacena. Forfaiting odkoupení střednědobých a dlouhodobých pohledávek s dobou splatnosti větší než 1 rok, pohledávky jsou zpravidla zajištěny (bankovní zárukou nebo směnkou). Výhody faktoringu a forfaitingu pro prodávající firmu: nemá vázány finanční prostředky, nenese riziko nezaplacení pohledávky, nenese riziko z pohybu měnového kurzu. Nevýhody faktoringu a forfaitingu pro prodávající firmu: získá za pohledávku menší peněžní částku Rizikový kapitál (Venture Capital) je vkládán investory do základního kapitálu firmu s cílem financovat počáteční činnost firmy, investor je informován o hospodaření a může zasáhnout do jeho průběhu (např. v případě obtíží najmout poradce nebo podpořit firmu dalším kapitálem), výhodou je, že firma není zatěžována splácením úroků a splátek. 9

10 4.4. HOSPODAŘENÍ PODNIKU Náklady Objasnění pojmu peněžní vyjádření spotřeby prostředků, služeb a práce, které byly vynaložené na vytvářené statky a poskytované služby, spotřebované vstupy do podnikání vyjádřené v peněžních jednotkách. Vedoucí pracovníci musí většinou věnovat pozornost nákladům. Nestačí sledovat jen velikost celkových nákladů za určité období, ale také jejich strukturu. Struktura nákladů (členění nákladů) 1) Členění podle druhů a podle členění hospodářského výsledku: Výrobní faktory Nákladový druh podle členění HV Materiál, suroviny spotřeba materiálu provozní náklady Energie, údržba spotřeba energie a služeb provozní náklady Dlouhodobý majetek odpisy provozní náklady Práce zaměstnanců mzdy a platy provozní náklady Úvěry placené úroky finanční náklady Škody placené škody mimořád. náklady Provozní náklady souvisejí s hlavní činností podniku. Finanční náklady souvisejí s finanční činností podniku. Mimořádné náklady vznikají z neobvyklých situacích a nedají se většinou ovlivnit. 10

11 Určete, zda následující náklad je provozní, finanční nebo mimořádný. odpisy výrobního zařízení provozní úkolové mzdy dělníků provozní škoda vzniklá požárem mimořádné spotřeba energie ve výrobě provozní poplatek za vedení BÚ finanční placené pojistné na zdravotní pojištění provozní Výpočet nákladů Celkové náklady = provozní náklady + finanční náklady + mimořádné náklady. Vypočítejte provozní, finanční, mimořádné a celkové náklady podniku, který má spotřebu materiálu Kč, spotřebu energie Kč, úrokové náklady Kč a škody Kč. Provozní náklady = = Kč Finanční náklady = Kč Mimořádné náklady = Kč Celkové náklady = = Kč 2) Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů: Fixní náklady celkové fixní náklady se při změně objemu produkce do určité hranice nemění a podnik je musí platit i když právě nic nevyrábí, v případě překročení hranice se mění skokem (např. při rozšiřování výrobní kapacity podniku). jednotkové fixní náklady se při růstu objemu snižují, jednotkové fixní náklady se při poklesu objemu zvyšují. Variabilní náklady jednotkové variabilní náklady se nemění, 11

12 celkové variabilní náklady se při změně objemu produkce mění (každý vyrobený výrobek nebo poskytnutá služba zvyšují tyto náklady o určitou předem známou částku), při růstu produkce se jejich celková velikost zvyšuje, při poklesu produkce se jejich celková velikost snižuje. Velikost nákladů v závislosti na změně produkce Změna produkce Jednotkové VN Celkové VN Jednotkové FN Celkové FN Růst objemu konstantní rostou klesají konstantní Pokles objemu konstantní klesají rostou konstantní Určete, zda následující náklad je fixní nebo variabilní. odpisy administrativní budovy fixní úkolové mzdy zaměstnanců variabilní mzda uklízečky fixní spotřeba plynu k vytápění kanceláří fixní nájemné fixní spotřeba laku při výrobě židlí variabilní spotřeba laku při natírání dveří v prodejně fixní úroky z úvěru fixní Výpočet celkových nákladů: CN = VN + FN Použité zkratky: VN = celkové variabilní náklady FN = celkové fixní náklady CN = celkové náklady Náklady obchodního podniku v minulém roce činily 100 milionů korun. V příštím roce 12

13 podnik plánuje zvýšení produkce o 10 %. Podle rozboru vývoje jednotlivých složek nákladů v minulých obdobích se předpokládá, že z celkových nákladů je 30 milionů korun, tj. 30 % nákladů fixních a 70 milionů korun, tj. 70 % nákladů variabilních. Jaké budou celkové plánované náklady? Náklady Minulý rok Plánované náklady fixní 30 miliónů Kč 30 miliónů Kč variabilní 70 miliónů Kč 77 miliónů Kč (110%) celkové náklady 100 miliónů Kč 107 miliónů Kč Podnik vyrábějící výrobky je schopen vyrobit maximálně 500 výrobků za měsíc. Variabilní náklady na 1 výrobek jsou 100 Kč a fixní náklady podniku jsou Kč. Určete výši celkových nákladů při výrobě 0, 100, 200, 300, 400 a 500 výrobků a vyjádřete graficky průběh variabilních, fixních a celkových nákladů. Počet výrobků (ks) VN (Kč) FN (Kč) CN (Kč) Grafické vyjádření nákladů: 13

14 Podnik z předcházejícího příkladu uzavřel exkluzivní kupní smlouvu na prodej svých výrobků. Proto musel pronajmout další budovu a nakoupit další stroje potřebné k výrobě, čímž vzrostly jeho fixní náklady na Kč. Variabilní náklady na 1 výrobek zůstaly stejné. Určete výši celkových nákladů při výrobě 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 a výrobků a vyjádřete graficky průběh variabilních, fixních a celkových nákladů. Výpočet celkových nákladů: Počet výrobků (ks) VN (Kč) FN (Kč) CN (Kč) Grafické vyjádření nákladů: 14

15 Nejčastější způsoby snižování nákladů: Nákladový druh Příklad jeho snížení lepší uspořádání střihu a) zlepšení jeho využití záměna dražších surovin za 1) Spotřeba materiálu levnější b) užití vhodnějších druhů snížení zmetkovitosti c) snížení nákupní ceny výběr levnějšího dodavatele nákup většího množství se slevou 2) Odpisy a) zlepšení využití strojů sníží se náklad na 1 výrobek náhrada ruční práce stroji a) efektivnější využívání 3) Mzdové náklady snižování pracnosti výroby lidské práce odstranění prostojů Vyjmenujte další způsoby snižování nákladů. snižování spotřeby nebo ocenění energie, snižování výdajů za telefonní služby, snižování cestovních výdajů, snižování bankovních poplatků, atd Výnosy Objasnění pojmu prostředky získané podnikatelskou činností (z prodeje výrobků, zboží nebo služeb) vyjádřené v penězích, oceněné výkony (výstupy) podniku. 15

16 Členění výnosů 1) Členění výnosů podle členění hospodářského výsledku: Provozní výnosy souvisejí s hlavní činností podniku, nejčastěji tržby z prodeje výrobků, zboží nebo služeb. Finanční výnosy souvisejí s finanční činností podniku, např. přijaté úroky z vkladů, tržby z prodeje cenných papírů. Mimořádné výnosy vznikají z neobvyklých situací a nedají se předem naplánovat, např. přijaté náhrady škod od pojišťovny, zjištěné přebytky zásob a peněz, tržby z prodeje odepsaného dlouhodobého majetku. Určete, zda následující výnos je provozní, finanční nebo mimořádný. tržba daňového poradce provozní úroky z vkladů v bance finanční náhrada škody od pojišťovny mimořádný tržba obchodu z prodeje knih provozní Výpočet celkových výnosů Celkové výnosy = provozní výnosy + finanční výnosy + mimořádné výnosy. Vypočítejte provozní, finanční, mimořádné a celkové výnosy podniku, který má tržby z prodeje zboží Kč a přijal náhradu od pojišťovny Kč. Provozní výnosy = Kč Finanční výnosy = 0 Kč 16

17 Mimořádné výnosy = Kč Celkové výnosy = = Kč Způsoby zvyšování výnosů: Podnik vyrobil za měsíc leden 500 kusů stejných židlí, jedna židle stojí 650 Kč. Spočítejte výnosy podniku. Výnosy = 500 * 650 Výnosy = Kč Navrhněte způsoby jejich zvýšení. 1) zvýšením objemu prodeje na 600 ks, Výnosy = 600 * 650 Výnosy = Kč 2) zvýšením ceny na 700 Kč Výnosy = 500 * 700 Výnosy = Kč Jakým způsobem lze dosáhnout zvýšení prodeje? lepší propagace lepší distribuce nabídka vhodnějších produktů nebo poskytování lepších služeb k nim Existuje nějaké riziko při zvyšování ceny? Při zvyšování ceny musí podnik zvážit riziko poklesu prodeje. 17

18 Hospodářský výsledek (HV) Podstata hospodářského výsledku Při podnikání se: vynakládají určité prostředky na produkci statků a služeb, získávají určité prostředky za prodej statků a služeb. Vynaložené prostředky vyjádřené v penězích = náklady podniku. Získané prostředky vyjádřené v penězích = výnosy podniku. Hospodářský výsledek podniku představuje rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku. Mohou nastat tři situace: a) VÝNOSY > NÁKLADY, pak podnik dosáhl zisku, b) VÝNOSY = NÁKLADY, pak podnik nedosáhl zisku, ani ztráty, c) VÝNOSY < NÁKLADY, pak podnik dosáhl ztráty. Hospodářský výsledek charakterizuje hospodaření podniku. Hlavním cílem podnikání je dosažení zisku. Členění HV Provozní hospodářský výsledek = provozní výnosy provozní náklady. Finanční hospodářský výsledek = finanční výnosy finanční náklady. Mimořádný hospodářský výsledek = mimořádné výnosy mimořádné náklady. Zjišťování HV Celkový hospodářský výsledek = provozní HV + finanční HV mimořádné HV. Celkový hospodářský výsledek = celkové výnosy celkové náklady. 18

19 Vypočítejte provozní, finanční a mimořádný výsledek hospodaření, znáte-li tyto údaje: spotřeba materiálu Kč, spotřeba energie Kč, úrokové náklady Kč, škody Kč; tržby z prodeje služeb Kč, tržby z prodeje zboží Kč, přijatá náhrada od pojišťovny Kč. Jaká je výše celkového hospodářského výsledku před zdaněním a po zdanění? Provozní HV = = Kč Finanční HV = = Kč Mimořádný HV = = Kč HV podniku před zdaněním = = Kč HV podniku po zdanění = Kč * 0,24 = Kč Rozdělení a použití zisku Podnik část svého zisku: odvede do státního rozpočtu jako daň z příjmu, si ponechá pro potřeby podniku a jeho majitelů. Rozdělení čistého zisku: příděl do zákonného rezervního fondu, do statutárních a ostatních fondů, úhrada ztráty z minulých let, ponechání v podniku ve formě nerozděleného zisku z minulých let, výplata podílů na zisku majitelům a zaměstnancům, výplata tantiém. O rozdělení čistého zisku se rozhodne v podniku v následujícím kalendářním roce při schvalování roční účetní závěrky. Použití čistého zisku, který zůstal v podniku: nákup dlouhodobého majetku a jeho modernizace, nákup zásob, splátky úvěrů, vytvoření finančních rezerv pro překonání podnikatelských rizik. 19

20 Podnik má hospodářský výsledek před zdaněním jeden milión korun. Čistý hospodářský výsledek chce rozdělit následujícím způsobem: Kč vyplatit majitelům, Kč vyplatit zaměstnancům, Kč použít na vytvoření rezerv a ze zbytku pořídit dlouhodobý majetek. Zjistěte, jakou výši čistého zisku použije na investici do dlouhodobého majetku? HV před zdaněním = Kč Daň = 24 % z HV = 0,24 * = Kč Čistý HV = = Kč Čistý HV k pořízení DM = = Kč Zvyšování HV Hlavním cílem podnikání je vytváření co největšího možného zisku. Podnik má dvě možnosti, jak zvýšit svůj zisk. Způsoby zvyšování zisku: 1. snižovat náklady snižováním spotřeby snižováním jejího ocenění 2. zvyšovat výnosy zvyšováním výkonů zvyšováním jejich ocenění Každá firma má snahu stanovit cenu výrobku či služby tak, aby pokryla náklady spojené s výrobou, prodejem a zajistila podnikatelský zisk jako ocenění za vynaložené úsilí a riziko spojené s podnikáním Cena - základní poznatky Teorie Cena je směnná hodnota vyjádřená v penězích. 20

21 Praxe Cena je peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží. Složky tržní ceny a) náklady podniku vyjadřují spotřebu výrobních faktorů vyjádřenou v peněžních jednotkách. b) zisk podniku vyjadřuje odměnu podniku za jeho hospodaření a podstoupení podnikatelského rizika.á c) nepřímé daně daně, které podnik odvádí do státního rozpočtu (daň z přidané hodnoty, spotřební daň). Podnik vyrábějící pletené rukavice se dohodl s odběratelem na prodeji párů rukavic s množstevní slevou 10 %. Na výrobu jednoho páru rukavic připadají tyto náklady: spotřeba materiálu 50 Kč, odpisy 10 Kč, energie a údržba strojů 10 Kč a mzdy zaměstnanců 20 Kč. Podnik realizuje zisk 10 Kč na jeden pár rukavic. Vypočtěte prodejní cenu jednoho páru rukavic a celkovou cenu všech párů rukavic pro odběratele. Podniky nejsou plátce DPH. spotřeba materiálu odpisy energie a údržba strojů mzdy zaměstnanců zisk Prodejní cena 1 páru 50 Kč 10 Kč 10 Kč 20 Kč 10 Kč 100 Kč 21

22 Celková prodejní cena = * 100 0,1 ( * 100) Celková prodejní cena = Kč Když je výroba a oběh výrobku uskutečňován více podniky (např. výrobní podnik, velkoobchod, maloobchod), je tržní cena tvořena součtem nákladů, zisků a nepřímých daní všech těchto podniků. Vypočtěte z následujících údajů, za jakou nákupní cenu získá spotřebitel jeden svícen. (Pro zjednoduší všechny zúčastněné podniky nejsou plátci DPH.) náklady výrobního podniku zisk výrobního podniku 100 Kč 50 Kč prodejní cena výrobního podniku 150 Kč nákupní cena velkoobchodu další náklady velkoobchodu celkové náklady velkoobchodu zisk velkoobchodu 25 % CN 30 Kč 180 Kč 45 Kč prodejní cena velkoobchodu 225 Kč nákupní cena maloobchodu další náklady maloobchodu celkové náklady maloobchodu zisk maloobchodu 40 % CN 25 Kč 250 Kč 100 Kč prodejní cena maloobchodu 375 Kč nákupní cena spotřebitele 22

23 Platební schopnost Vztah podniku k jiným podnikům Nákup zboží Prodej zboží Dodavatel Podnik Odběratel Vznik závazku Vznik pohledávky Dodavatel prodává zboží. Odběratel nakupuje zboží. Závazek dluh podniku vůči dodavateli. Pohledávka nárok podniku na zaplacení od odběratele. Vztah podniku k obchodním bankám Poskytnutí úvěru Příjem vkladu Banka Podnik Banka Platba úroku Připsání úroku Úvěr peněžní půjčka poskytnutá bankou dlužníkovi za odměnu zvanou úrok. Úrok peněžní částka placená za poskytnutí úvěru. Připsané úroky z vkladů bývají menší než placené úroky z úvěrů. 23

24 Vztah podniku k státu Nákup zboží Veřejné statky a sl. Stát Podnik Stát Vznik závazku Platba daní Vztah podniku k zaměstnancům Nákup zboží Mzdy a platy Zaměstnanci Platba za zb. Podnik Poskytnutí práce Zaměstnanci Příjem a výdej peněz v podniku Podnik na jedné straně peníze vydává (nákup materiálu, dlouhodobého majetku, služeb a pracovní síly, daně a pojistné) a na druhé straně peníze dostává (prodej výrobků, zboží a služeb). O Příjem peněz Výdej peněz D P DODAVATELÉ B O Ě D R N ZAMĚSTNANCI A I T K E STÁT A BANKA L Tento příjem a výdej peněžních prostředků nastává většinou v různou dobu. Když výdej peněz je v určitém období větší než příjem peněz, podnik se dostává do platební neschopnosti. Trvalá platební neschopnost může vést i k zániku podniku. Podnik se snaží předcházet platební neschopnosti plánováním, kolik finančních prostředků obdrží a kolik zaplatí. Když zjistí, že by se mohl dostat do platební 24

25 neschopnosti, tak může požádat banku o krátkodobý úvěr nebo dodavatele o odložení zaplacení. Platební schopnost schopnost podniku uhradit včas své závazky. Platební neschopnost neschopnost podniku uhradit včas své závazky. V srpnu obchodní podnik nakoupil počítače za Kč, splatnost faktury je 30 dnů. Za dopravu počítačů zaplatil hned Kč. Tyto počítače podnik prodal v srpnu za Kč, splatnost faktury je 60 dnů. Podnik také obdržel v srpnu za předchozí dodávky Kč. Dostal se v některém období do platební neschopnosti? Měsíc Příjmy v Kč Výdaje v Kč Konečný stav peněz Srpen Září Říjen Závěr: V měsíci září nemohl podnik zaplatit za počítače, neboť mu chybělo Kč, byl v platební neschopnosti. Může zkrachovat podnik, který dosahuje zisku? Ano, protože zisk se nerovná peníze. Zisk vzniká prodejem výrobků, zboží nebo služeb a peníze může podnik obdržet později nebo vůbec. Tím se může dostat do platební neschopnosti i dlouhodobé a zkrachovat. 25

26 4.5. ZÁKLADNÍ FINANČNÍ ANALÝZA Vysvětlení pojmu Finanční analýza činnost, při které je posuzována finanční pozice podniku (jeho finanční zdraví) na základě údajů z účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow), dochází nejen k hodnocení minulého a současného finančního stavu podniku, ale také k odhadu jeho předpokládaného vývoje. Podnik vykazoval v účetní závěrce v roce 2006 tyto údaje v milionech Kč. Výňatek z rozvahy Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál DHM Základní kapitál DNM 20 Rezervní fond 30 DFM 50 HV minulých let -530 Oběžná aktiva Cizí zdroje Zásoby 360 Rezervy Dlouhodobé pohledávky 100 Dlouhodobé závazky 270 Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé úvěry Finanční majetek Krátkodobé závazky Ostatní aktiva Ostatní pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem Výňatek z výkazu zisku a ztrát Tržby z prodeje výrobků Úroky z úvěru (nákladové úroky) 120 Zisk před zdaněním

27 Používají se dva přístupy: 1) výpočet a vyhodnocení poměrových ukazatelů 2) srovnání vývoje v čase Základní poměrové ukazatele Poměrové ukazatele vyjadřují vztahy mezi položkami účetních výkazů (podíly položek), umožní podniku získat rychlý a nenákladný přehled o jeho finanční situaci, každý ukazatel má doporučenou výši, která se liší podle oborů podnikání, existuje řada poměrových ukazatelů a my se seznámíme jen se základními typy. 1) Ukazatele rentability Rentabilita znamená výnosnost, vyjádříme ji jako podíl zisku na základu, za který budeme dosazovat určité položky (zisk/základ), udává, kolik procent zisku přinese jedna koruna daného základu. a) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Rentabilita vlastního kapitálu = zisk před zdaněním * 100 vlastní kapitál udává, kolik korun zisku přinese sto korun, které majitelé vložili do podnikání, tato rentabilita by měla být vyšší než je úroková sazba z bankovních vkladů, doporučená hodnota % v průmyslu. 27

28 b) Rentabilita celkového kapitálu (ROA) Rentabilita celkového kapitálu = zisk před zdaněním + úroky * 100 celkový kapitál udává, kolik korun zisku přinese sto korun celkového vloženého kapitálu, doporučená hodnota je okolo 10 %. Vypočtěte ukazatele rentability na základě údajů z účetní závěrky v zadaném příkladě. Zhodnoťte je. Rentabilita vlastního kapitálu = 410 * 100 = 18,3 % Každých 100 Kč vlastního kapitálu přinese 18,3 Kč zisku před zdaněním. Výše tohoto ukazatele je nižší než doporučená hodnota. Rentabilita celkového kapitálu = * 100 = 4,7 % Každých 100 Kč vloženého kapitálu přinese 4,7 Kč zisku před zdaněním. Výše tohoto ukazatele je nižší než doporučená hodnota. 2) Ukazatele likvidity Likvidnost znamená přeměnitelnost na peníze, podnik je plně likvidní, když má dostatek peněžních prostředků nebo jejich ekvivalentů na včasnou úhradu splatných dluhů. ukazatele likvidity vyjádříme jako podíl toho, čím je možné zaplatit, na tom, co je potřeba zaplatit, do čitatele dosazujeme oběžná aktiva podle likvidnosti. a) Likvidita 1. stupně (okamžitá likvidita) Likvidita 1. stupně = finanční majetek * 100 krátkodobé závazky udává, do jaké míry je podnik schopen okamžitě hradit své závazky, 28

29 doporučená hodnota je okolo 20 %. b) Likvidita 2. stupně (pohotová likvidita) Likvidita 2. stupně = finanční majetek + krátkodobé pohledávky * 100 krátkodobé závazky udává, do jaké míry je podnik schopen hradit své závazky z likvidních prostředků a z pohledávek (když všichni jeho odběratelé včas zaplatí), doporučená hodnota je okolo 100 %. c) Likvidita 3. stupně (běžná likvidita) Likvidita 3. stupně = finanční majetek + krátkodobé pohledávky + zásoby * 100 krátkodobé závazky udává, do jaké míry je podnik schopen hradit své závazky z likvidních prostředků a z pohledávek (když všichni jeho odběratelé včas zaplatí) a ze zásob (když podnik prodá všechny své zásoby), doporučená hodnota je 150 i 200 %, tento údaj bývá zkreslen nedobytnými pohledávkami a neprodejnými zásobami. Vypočtěte ukazatele likvidity na základě údajů z účetní závěrky v zadaném příkladě. Zhodnoťte je. Likvidita 1. stupně = * 100 = 91,5 % Likvidita 2. stupně = * 100 = 192 % Likvidita 3. stupně = * 100 = 210 % Tento podnik je platebně schopný, všechny ukazatele likvidity převyšují doporučené hodnoty. 29

30 3) Ukazatele zadluženosti a struktury kapitálu Zadluženost vyjádření rozsahu, v jakém podnik používá k financování cizí zdroje (cizí kapitál). a) Zadluženost přímý ukazatel Zadluženost = cizí kapitál * 100 celková aktiva tento ukazatel vyjadřuje, v jakém rozsahu cizí zdroje (závazky) financují majetek podniku, čím je vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím je vyšší zadluženost podniku (a tím je vyšší i riziko majitelů a věřitelů), je také nazýván ukazatelem věřitelského rizika, neboť s jeho růstem roste riziko, že investoři o svůj investovaný majetek přijdou, protože podnik nebude likvidní. b) Zadluženost nepřímý ukazatel Zadluženost = vlastní kapitál * 100 celková aktiva tento ukazatel vyjadřuje, v jakém rozsahu vlastní kapitál financuje majetek podniku, čím je vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím je nižší zadluženost podniku. Součet předcházejících dvou ukazatelů se rovná 1 (v procentním vyjádření 100 %). Zadluženost podniku neznamená jeho negativní charakteristiku, určitá výše zadlužení je pro podnik užitečná a nevede k potížím v jeho likviditě. Ale příliš vysoká míra zadlužení představuje pro věřitele a majitele riziko, protože podnik je příliš zatížen splácením úroků a dluhů a snadno se dostane do nepříznivé finanční situace. c) Kvóta vlastního kapitálu Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál * 100 celkový kapitál tento ukazatel vyjadřuje, jakou část celkového kapitálu tvoří vlastní kapitál, neměl by být příliš vysoký (abychom dražšími vlastními zdroji zbytečně 30

31 nefinancovali provoz podniku), ani příliš nízký (abychom podnik nedostali do rizikové situace), doporučená hodnota je v České republice okolo 20 % (v zahraničí je vyšší). Vypočtěte ukazatel struktury kapitálu na základě údajů z účetní závěrky v zadaném příkladě. Kvóta vlastního kapitálu = * 100 = 19,8 % Jedná se o vyhovující hodnotu kvóty vlastního kapitálu v ČR. Závěr: 1) Doporučené hodnoty poměrových ukazatelů jsou užitečné při provádění finanční analýzy, ale mohou se také výrazně lišit od vypočítaných hodnot finančně zdravých podniků. Profesionální ekonom ví, že neexistuje jediné číslo, které by platilo univerzálně pro určitý typ ukazatele. Hodnoty ukazatelů závisí na oboru podnikání, také např. na způsobu účtování nebo oceňování majetku. (Např. ukazatele likvidity se dají zkreslit tím, že do nich podnik nezahrne nedobytné pohledávky, které mu nebudou nikdy uhrazeny.) 2) Důležitým požadavkem pro správnou interpretaci vypočtených hodnot ukazatelů je komplexnost. Finanční situaci podniku nelze určit odděleným posouzením jednotlivých ukazatelů. Nemusí platit, že čím příznivější hodnotu jednotlivý ukazatel vykazuje, tím je finanční situace podniku lepší. (Např. vysoká likvidita může být důsledkem vysokých pojistných zásob a opatrné politiky podniku.) 3) Důležitou roli hraje i osobnost finančního analytika a jeho schopnost dopracovat se z vypočtených hodnot ukazatelů ke správnému úsudku a zhodnocení finanční situace. 4) Porovnání vypočtených hodnot ukazatelů s jinými srovnatelnými podniky by umožnilo správné posouzení finanční situace podniku. 31

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více