Insolvence Dražby Exekuce Rozhodčí řízení Likvidace Inzerce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Insolvence Dražby Exekuce Rozhodčí řízení Likvidace Inzerce"

Transkript

1 Insolvence Dražby Exekuce Rozhodčí řízení Likvidace Inzerce cena 99 Kč B U L L E T I N číslo července 2014 ročník XVII celostátní vydání měsíčník»str. 2 Hovoříme s ústředním ředitelem České obchodní inspekce Mojmírem Bezecným»str. 5 Novela advokátního tarifu sníží výši odměn»str. 11 V České republice většina věřitelů nezíská v insolvenčním řízení ani korunu»str. 23 Vláda schválila novelu zákona, která má lépe chránit klienty cestovních kanceláří

2 Společnost PROKONZULTA, a. s. je číslo jedna na poli dražeb v České republice. Nabízí služby v oblasti: Dobrovolných veřejných dražeb Nedobrovolných veřejných dražeb Elektronických dražeb Realizujeme již od roku 2000 detailní a komplexní přípravu dražeb, včetně případného zajištění služeb soudních znalců nebo právní a daňové podpory navrhovatelů. Společnost PROKONZULTA, a. s. rychle a transparentně zpeněžuje majetek. Tím je dosahováno maximálních možných výnosů ve prospěch dražebních věřitelů. PROKONZULTA, a. s. je držitelem rekordu v dosažené částce v rámci jedné dražby areál Zbrojovka Brno, vydraženo za 707 mil. Kč PROKONZULTA, a. s. zpeněžila majetek ve veřejných dražbách již za 4,7 mld. Kč CHCETE ZPENĚŽIT MAJETEK? Kontaktujte B.714.1

3 Kompromis není slabost O politice se říká, že je uměním možného. Obvykle ji označujeme jako proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory. V rámci rozhodovacích procesů řídí stát a také hájí jeho zájmy vůči státům ostatním. Jako správa věcí veřejných se, bohužel, stala výlučnou záležitostí politiků, méně již občanů. V otevřených demokratických společnostech vstupují do politiky politickým přesvědčováním, argumentací zúčastněných stran a vyjednáváním, často kompromisní dohodou, a tak vytvářejí či spoluvytvářejí politická rozhodnutí. Dokáží se však naší politici domluvit a na základě konsenzu rozhodnout? Dokáží celospolečenské zájmy nadřadit zájmům svých stranických sekretariátů? uveďme několik příkladů, zda tomu tak je. Všechny členské státy evropské unie již mají služební zákon, jehož přijetí Česká republika řadu let odkládá. naši politici si zvykli, snad po vzoru někdejší vlády jedné strany, obsazovat lukrativní místa podle stranické nomenklatury osvědčenými kádry, jejichž hlavní kvalifi kací je většinou to, že mají politicky jasno a dodržují stranickou linii a disciplínu. Tak proč takovou praxi měnit, říkají si nejspíše. snad s nimi dokáže pohnout jen hrozba, že pokud služební zákon nenabude začátkem příštího roku účinností, tak Česká republika nebude moci počítat s přílivem evropských peněz. A ty by mohly přijít. Vláda minulý týden schválila zbývající dva operační programy pro programové období 2014 až 2020, dohromady již celkem devět programů, přes které může Česká republika v dalším programovém období čerpat až 22 miliard euro - téměř 600 miliard korun. Při jednání se zástupci evropské komise se podařilo dosáhnout rozhodujícího pokroku a směřujeme ke shodě. V následujících dnech si budeme vyjasňovat a dolaďovat jednotlivé formulace ve více jak 200 stránkovém dokumentu. Po odeslání do Bruselu bude zahájen schvalovací proces. nejpozději v září bychom měli rádi dokument schválený, abychom do konce roku mohli začít vypisovat výzvy k podávání projektových žádostí, řekl první náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun. Politické reprezentace většiny členských států evropské unie se již také dohodly na svém eurokomisaři. To se našim reprezentantům dlouho nedařilo. Možná i proto, že za nesplnění tohoto úkolu nehrozí žádné sankce. A tak premiér sobotka odjel minulý týden do Bruselu s prázdnýma rukama a prostor pro případné vyjednávání o nějaký zajímavý rezort pro našeho nominanta byl v podstatě nulový. Co z toho vyplývá? naši politici se nejspíše mohou dohodnout jen když hrozí uzavření penězovodu z Bruselu. Také zapomínají, že nejde jen o to, kdo zvítězí v té či oné stranické půtce, ale i o občana, a že kompromis v zájmu dobré věci rozhodně není slabost. Karel Žítek šéfredaktor OBSAH» 1 Editorial» 2 Rozhovor Mojmír Bezecný sebelepší zákon nezmění důvěřivost spotřebitelů a jejich bezstarostnost při uzavírání smluv» 5 Legislativa novela advokátního tarifu sníží výši odměn» 6 Exekuce Virus ve falešných exekučních výzvách krade hesla k internetovému bankovnictví Členská práva v bytových družstvech se draží za skutečnou tržní cenu V noci někdo podpálil exekutorský úřad v Plzni Věřitelé by měli platit zálohy za provedení exekuce» 10 naše anketa uspokojování věřitelů v insolvenčních řízeních» 11 Rozhovor V České republice většina věřitelů nezíská v insolvenčním řízení ani korunu» 14 Realitní trh Odhad obvyklé ceny jako komplikace tržní realizace» 16 Insolvenční poradna "nové dluhy" dlužníka v insolvenčním řízení» 17 výběr z judikatury Vs v Olomouci k otázce přípustnosti zproštění správce funkce z důvodu existence více provozoven» 19 Legislativa Vyloučení člena statutárního orgánu či osoby v obdobném postavení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce» 20 Insolvence Zkrachovala CK Monmare travel» 21 Legislativa Vláda schválila novelu zákona, která má lépe chránit klienty cestovních kanceláří helena Válková jednala se soudci o dopadech nové legislativy na soudní soustavu» 25 úvaha Čas dluhů a sluhů VII.» 27 Insolvence V červnu vzrostl počet bankrotů fi rem i fyzických osob podnikatelů Čtyři z deseti českých zadlužených fi rem se vymlouvají» 28 Ekonomika Podnikatelé volí daňové ráje hlavně kvůli zajištění anonymity Z tuzemských podnikatelů se stávají individualisté» 29 Legislativa souběh funkcí již není od přípustný EDItoRIaL Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. vydává: COOPer Press, spol. s.r. o. Redakce: Brno, Čechyňská 419/14a, mobil: , fax: , ředitel: Mgr. lukáš Pachl, mobil: , šéfredaktor: Karel žítek, mobil: , Manažerka inzerce: hana Kratochvílová, mobil: , Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK tiskne: International mail service, s. r. o. Rozšiřují: Mediaprint&Kapa a společnosti Pns, a. s. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: MKČr e Issn Konkursní noviny 7/2014 1

4 ROZHOVOR Hovoříme s ústředním ředitelem České obchodní inspekce Mojmírem Bezecným Sebelepší zákon nezmění důvěřivost spotřebitelů a jejich bezstarostnost při uzavírání smluv V lednu 2011 nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, který rozšířil úpravu podmínek smluv, v nichž je sjednáván spotřebitelský úvěr. Další rozšíření spotřebitelských práv při uzavírání úvěrových smluv přinesla novela tohoto zákona, která je účinná od Další novelu zákona o spotřebitelském úvěru červnu letošního roku projednávala Poslanecká sněmovna. Protože dozor nad dodržováním podmínek stanovených uvedeným zákonem vykonává Česká obchodní inspekce, jejího ústředního ředitele, Mojmíra Bezecného, jsme se zeptali:. TEXT: karel Žítek, FOTO: kn Potenciálních kontrolovaných osob jsou desetitisíce Jaké výsledky vaše kontroly přinesly? Česká obchodní inspekce (ČOI) se dělí o kontrolní pravomoci při dozorové činnosti nad tímto zákonem s Českou národní bankou, ale k tomu musím doplnit, že kontroluje tu problematičtější část podnikatelů, kteří spotřebitelské úvěry zprostředkovávají nebo poskytují na základě živnostenských oprávnění, kterých bylo vydáno přes 30 tisíc. Jedná se tedy o subjekty působící mimo bankovní sektor, což zásadním způsobem ovlivňuje jak zaměření kontrol, tak i jejich výsledky. Potenciálních kontrolovaných osob jsou, jak jsem již uvedl, desetitisíce. Jedná se nejen o velké a malé společnosti, ale rovněž o samostatně výdělečné osoby. Musíme brát v úvahu i tu skutečnost, že zprostředkování úvěru nabízejí obchodní řetězce, autobazary, realitní kanceláře, a také fyzické osoby podnikající v této oblasti prostřednictvím internetu nebo telefonu, či inzercí v tisku, a to mnohdy i bez příslušného oprávnění k podnikání. Často je velmi komplikované dopátrat se ke konkrétnímu podnikatelskému subjektu, zejména pokud má svou živnost zavedenou přes mobilní telefon. Bohužel se v této branži pohybuje značné procento nepoctivců a dokonce i podvodníků, kteří se snaží využít tíživé životní situace lidí, většinou finančně téměř negramotných. Ti pak doplácejí nejen na neseriózní jednání těchto podnikavců s lidskou bídou a důvěřivostí, ale i na neznalost svých práv a zákonů. Úkolem České obchodní inspekce pak je prokázat a následně postihnout právě ty nejhorší problémy a praktiky, na něž zájemci o úvěr doplácejí. Do této kategorie lze zařadit například platby za příslib zprostředkování úvěru předem, příslib úvěru vázaný na uzavření pojistné smlouvy, úvěr zajištěný směnkou nebo nemovitostí nebo zprostředkování úvěru prostřednictvím telefonní linky s vysokým tarifem a další. A nyní k vlastní kontrolní činnosti: V 1. čtvrtletí 2014 inspektoři v rámci 65 kontrol zjistili porušení povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru v 63 procentech případů, další kontroly jsou rozpracovány. Pravomocně bylo za toto období uloženo celkem 49 pokut v hodnotě Kč. K nejčastějším nedostatkům patří trvale porušování obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru, neúplné informace zprostředkovatelů o rozsahu jejich činnosti a také zjištění, že smlouvy neobsahují zákonem stanovené informace a náležitosti. Počet kontrol zaměřených na plnění povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru meziročně roste a poměr zjištění, bohužel, neklesá trvale se pohybuje těsně pod hranicí 50 procent. Další informace jsou k dispozici ve výroční zprávě ČOI za rok 2013 dostupné na webu Vzhledem k četným nedostatkům budou i nadále kontroly spotřebitelských úvěrů jednou z nejsledovanějších oblastí dozoru. Kde získáváte podněty k těmto kontrolám? Kromě monitorování nabídek na zprostředkování nebo poskytnutí spotřebitelského úvěru jsou cenným zdrojem informací o možném protiprávním jednání podnikatelů v této oblasti podání spotřebitelů a následná spolupráce s nimi, prověřování zaslaných nabídek a reklam na spotřebitelský úvěr a také již uzavřených úvěrových smluv a tak dále. Je podle vás stávající právní úprava dostatečná? Pokud ne, co by se mělo změnit? Pro současnou chvíli lze považovat stávající právní úpravu za vyhovující jak jste v úvodu připomněl, zákon již byl jednou novelizován a v Poslanecké sněmovně je další návrh. Změny zákona však následují až poté, kdy nemravné jednání podnikatelů poškozující spotřebitele není možné postihnout podle stávající právní úpravy. Co však ani ten sebelepší zákon nezmění, je přílišná důvěřivost spotřebitelů a jejich bezstarostnost při uzavírání úvěrových smluv 2 Konkursní noviny 7/2014

5 Mojmír Bezecný "Česká obchodní inspekce kontroluje tu problematičtější část podnikatelů," říká Mojmír Bezecný. a také jejich minimální zájem o informace, než zprostředkovatelskou nebo úvěrovou smlouvu podepíší. Větší obezřetnost by jim ušetřila mnoho peněz a také starostí. Při prověřování smluv zjišťujeme, že se někteří dlužníci ani neseznámí s obsahem smlouvy, jejíž podmínky se svým podpisem zavázali dodržovat. nezajímají se ani o obsah obecných obchodních podmínek, například o sankce za porušení smlouvy, a nevyužívají příliš často svého zákonného práva odstoupit od zprostředkovatelské nebo úvěrové smlouvy do 14 dnů. A tak bych mohl pokračovat Stanoví zákon o spotřebitelském úvěru nějaký maximální limit hodnoty RPSn, roční procentní sazby nákladů, respektive je dnes možné stanovit, co je a co ještě není lichva? V tomto případě je třeba rozlišovat mezi správním deliktem a trestným činem. Zákon o spotřebitelském úvěru žádný limit pro výši rpsn nestanoví, pouze informační povinnosti o podmínkách spotřebitelského úvěru. Zda se podmínky půjčky rovnají lichvě a jedná se tedy o trestný čin musí posoudit orgány činné v trestním řízení. K tomu se jako zástupce správního orgánu nemohu vyjádřit. Jaké další ukazatele kromě RPSn jsou nejčastěji užívány pro posouzení výhodnosti či nevýhodnosti úvěru? Každému potenciálnímu žadateli o spotřebitelský úvěr bych doporučil, aby při posuzování výhodnosti zapojil zdravý selský rozum a porovnal dvě čísla jakou sumu dostane a kolik za ni zaplatí celkem. Pak už záleží jen na něm, zda posoudí nabídku úvěru jako výhodnou či přijatelnou nebo bude hledat jiného věřitele, případně ještě jednou zváží nutnost řešení své fi nanční situace úvěrem. Je třeba si uvědomit, že každý úvěr spotřebitel přeplatí. Jaké sankce dnes hrozí společnostem, které úvěry s extrémně vysokými úroky poskytují? Myslím, že tato otázka je poněkud zavádějící. Co je myšleno extrémně vysokými úroky? Pokud je spotřebitel o všech smluvních podmínkách řádně (tj. v rozsahu stanoveném zákonem) a pravdivě informován, pak je pouze na jeho rozhodnutí, zda je cena, kterou za půjčení peněz zaplatí, pro něj přijatelná, či nikoliv. A obecně, co se týče sankcí, jednou z nich je pokuta uložená dozorovým orgánem za porušení zákona o spotřebitelském úvěru a další sankcí a to často i mnohonásobně vyšší, mohou být, například v případě nesprávně stanovené rpsn, vracené částky, pokud se poškození dlužníci budou domáhat přepočtu spotřebitelského úvěru úrokovou sazbou ČnB platnou v době sjednání smlouvy. Zákon o spotřebitelském úvěru umožňuje uložit kontrolované osobě v případě určitého správního deliktu pokutu až do výše 20 milionů korun. Při stanovení výše pokuty se v konkrétním případě přihlíží, kromě prokázaného porušení zákona, také k závažnosti správního deliktu, ke způsobu jeho spáchání a následkům i dalším okolnostem, za nichž k porušení zákona došlo. V souvislosti se spotřebitelským úvěrem je vhodnější hovořit o roční procentní sazbě nákladů, tzv. rpsn. Tento ukazatel totiž daleko lépe odráží náklady na spotřebitelský úvěr. na rozdíl od úroků totiž postihuje i další náklady se spotřebitelským úvěrem spojené, jako poplatky, povinné pojištění atp. není nijak neobvyklé, že je úrok u krátkodobých úvěrů nulový, ale poplatek za uzavření smlouvy se v rpsn projeví ve stovkách až tisících procent. Výše rpsn není zákonem o spotřebitelském úvěru omezena. Poskytujete výstupy ze svých kontrol i orgánům činným v trestním řízení? Ano. Česká obchodní inspekce spolupracuje nejen s dalšími orgány státní správy, ale samozřejmě i s orgány činnými v trestním řízení, kterým jednak postupuje případy, stojící mimo kontrolní pravomoci ČOI, a rovněž je i informuje o závažných zjištěních v rámci kontrolní činnosti. Poslanci napříč politickým spektrem dnes deklarují zájem zarazit lichvu v České republice. Banky ale ostře Úkolem ČOI je prokázat a postihnout ty nejhorší problémy a praktiky Konkursní noviny 7/2014 3

6 Někteří dlužníci se ani neseznámí s obsahem smlouvy nesouhlasí, aby se v rámci tohoto tažení direktivně zákonem omezilo kolik dlužníci za spotřebitelský úvěr mohou maximálně ročně zaplatit. Hájí se tím, že se nedopouštějí lichvářského jednání a legislativní změna by měla dopad právě na ně. vyplynulo to ze semináře Boj proti lichvě, který v dubnu uspořádal v Poslanecké sněmovně ústavně-právní a Rozpočtový výbor. zástupci bank a leasingových společností odmítli předloženou novelizaci zákona o spotřebitelském úvěru, která navrhuje určit maximální horní hranici RPSn. Jaká je váš názor. Mělo by se stanovit horní hranice RPSn? Podle mého názoru stanovení horní hranice pro sazbu rpsn nic neřeší. Jakákoliv striktní omezení, která brání volnému pohybu zboží a služeb, jsou důsledkem selhání jiných mechanismů a regulátorů podmínek zdravého podnikatelského prostředí. Za úvahu spíš stojí, zda stále nejsou podmínky pro podnikání ve specifi kovaných oblastech, kam fi nanční služby určitě patří, příliš benevolentní. v Poslanecké sněmovně prošel v červnu druhým čtením poslanecký návrh, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Sledujete toto jednání? Jaký je váš názor na změny, které má přinést? ČOI samozřejmě sleduje zákony nebo jejich novely, které jsou ve schvalovacím procesu, zejména pokud souvisí s její kontrolní činností. K řadě těchto návrhů se také vyjadřuje. Obecně pak vítá všechny změny, které jednoznačným způsobem upraví povinnosti prodávajících nebo poskytovatelů služeb tak, aby byla práva spotřebitelů nezpochybnitelná a vymahatelná. Pokud jde o novelu zákona, která měla stanovit maximální výši rpsn, ta byla Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení zamítnuta. zaměřuje se váš úřad i na prevenci? co doporučujete klientům před tím, než se rozhodnou vzít si úvěr? na co by si měli dát pozor? na prevenci je zaměřena konzultační a přednášková činnost pracovníků ČOI. Jedná se o různá odborná či problematická témata v oblasti obchodu a služeb, která jsou prezentována na akcích pořádaných profesními asociacemi nebo organizacemi zaměřenými na pomoc spotřebitelům. Zanedbatelné nejsou ani rady či doporučení prezentovaná v médiích, která jsou určena široké veřejnosti. Co se týče obecných rad, myslím, že spotřebitelé by měli v první řadě znát svá práva a umět je vymáhat. V případě úvěru by měli vzít rozum do hrsti a udělat si čas na přečtení smlouvy a veškerých dodaných informací dřív, než ji podepíší. A měli by všem podmínkám, k jejichž plnění se svým podpisem zavazují, rozumět pokud nerozumí, musí se ptát. A nedostanou-li srozumitelné a uspokojující odpovědi na svoje otázky, neměli by žádnou smlouvu podepisovat. Jinak je velmi pravděpodobné, že se následně dostanou do problémů, které za ně nikdo nevyřeší. Česká obchodní inspekce může při zjištěném porušení zákona uložit sankci v některých případech i velmi vysokou, ale nezruší nevýhodnou smlouvu, kterou bude muset spotřebitel dodržet, případně se domáhat svých nároků soudní cestou. Ústřední inspektorát České obchodní inspekce najdeme na rohu štěpánské a žitné ulice v Praze. 4 Konkursní noviny 7/2014

7 novela advokátního tarifu SníŽí výši odměn ČLánEK s ÚČInnOsTí OD PrVníhO ČerVenCe MInIsTersTVO spravedlnosti Čr VíCeMéně BeZ KOnZulTACí s ČesKOu ADVOKáTní KOMOrOu novelizovalo ADVOKáTní TArIf. text: MGR InG. štěpán DRaŽKa, Foto: Kn Od 1. července Ministerstvo spravedlnosti Čr (na snímku) novelizovalo advokátní tarif. Zásadní změnou je včlenění nové části páté pod názvem Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů řízení, která má za cíl omezit byznys s pohledávkami. Předmětné ustanovení stanoví kumulativní podmínky, za kterých v občanském soudním řízení, které bylo zahájeno návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech, v němž je předmětem řízení peněžité plnění a tarifní hodnota nepřevyšuje Kč a v němž byla žalobci přiznána náhrada nákladů řízení, činí pro účely stanovení náhrady nákladů řízení sazba za každý úkon právní služby do podání návrhu na zahájení řízení včetně z tarifní hodnoty 1. do Kč 200 Kč, 2. přes Kč do Kč 300 Kč, 3. přes Kč do Kč 500 Kč nejedná se tedy jen o spory ze spotřebitelských smluv uzavřené adhezním způsobem. Celková výše odměny pro účely stanovení náhrady nákladů v těchto řízení je omezena výší tarifní hodnoty. Ve věcech výkonu rozhodnutí (pravděpodobně jen v řízení výše uvedeným), je-li (splněno kumulativně) vymáháno peněžité plnění a tarifní hodnota nepřevyšuje Kč, činí pro účely stanovení náhrady nákladů řízení sazba odměny za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a za sepsání návrhu na zahájení řízení 100 Kč za každý z těchto úkonů (tj. 2x100 Kč). V těchto věcech paušální částka jako náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné pro účely stanovení náhrady nákladů řízení činí 100 Kč za každý z úkonů právní služby. sazba odměny za další úkony právní služby pro účely stanovení náhrady nákladů v řízeních výše uvedených se stanoví podle ustanovení 7 (sazba mimosmluvní odměny). Při spojení dvou a více věcí, pro něž spojení ke společnému projednání není stanoveno jiným právním předpisem, se za tarifní hodnotu považuje součet tarifních hodnot spojených věcí. V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se o náhradě nákladů řízení rozhodne podle dosavadních právních předpisů. Zvláštní ustanovení má za cíl omezit byznys s pohledávkami Konkursní noviny 7/2014 5

8 ČLánEK EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE virus ve FaLEšnýcH EXEKuČnícH výzvách KRaDE HESLa K IntERnEtovÉMu BanKovnIctví exekutorská KOMOrA Čr řeší OD POlOVIny ČerVenCe TIsíCe PODněTů OD lidí, KTeří se stali OBěTí PODVODnýCh exekučních VýZeV. PODle DAlšíCh ZJIšTění Je CíleM spa- MOVéhO ÚTOKu ODPOslOuCháVání hesel uživatelů K InTerneTOVéMu BAnKOVnIC- TVí. ADresáTI By PrOTO V žádném PříPADě neměli OTeVírAT PřílOhu falešných exe- KuČníCh VýZeV A na uvedená ČíslA BAn- KOVníCh ÚČTů By neměli ZAsílAT žádné finanční PrOsTřeDKy. text: MGR. PEtRa BáČová, tisková MLuvČí EXEKutoRSKÉ KoMoRy ČR Mgr. Petra Báčová tisková mluvčí exekutorské komory Čr Podle sdělení serveru obsahuje příloha podvodných exekučních výzev škodlivý virus, jenž je s to detekovat pouze jeden antivirový systém. Označení exekutorského úřadu, jehož názvu a adresy bylo ve zprávě zneužito, se mění a vychází z dat shromážděných z volně přístupných informací na internetu. spamový útok má vysoký potenciál ohrozit fi nanční prostředky adresáta. Ačkoliv jsou čísla bankovních účtů zřejmě fi ktivní, a platba by tak nebyla provedena, k trestnému činu neoprávněné obohacení může dojít právě nabouráním viru do internetového bankovnictví uživatele. exekutorská komora Čr v této věci již spolupracuje s finančně analytickým útvarem Ministerstva fi nancí Čr a připravuje podklady pro podání trestního oznámení. Informace pravidelně uveřejňuje na webových stránkách informační servis poskytují všichni zaměstnanci exekutorské komory Čr prostřednictvím telefonních linek, kde je mimořádná úvodní nahrávka varující před falešnými exekucemi. lze také doplnit obecné poučení o tom, jak má standardně vypadat exekuční příkaz. Platí, že exekuční příkaz ani výzvu ke splnění vymáhané povinnosti neposílá soudní exekutor em. exekuční příkaz vždy obsahuje označení způsobu, kterým má být exekuce prováděna. Tato listina se doručuje poštou nebo datovou schránkou, neboť okamžik doručení je určující pro uplynutí zákonných lhůt. V písemném vyhotovení exekučního příkazu soudní exekutor mimo jiné uvádí: označení exekučního soudu (např. Okresní soud v Benešově), 6 Konkursní noviny 7/2014

9 Křenová 26, Brno Tel. / fax: DRAŽBA VILY v BRNĚ-Řečkovicích realizujeme dražbu domu s pozemkem, garáží a bazénem, CP m 2 Popis Velikost m 2 Nejnižší podání Kč Odhad Kč Příhoz Kč Čas dražby RD 175 5,8 mil. 10,6 mil. 10 tis. 10:00 Dražba se koná v dražební místnosti v sídle dražebníka, Brno Křenová 26 dne Prohlídky se konají a v 11:00 hod., sraz účastníků u domu Vitáskova 6, Brno. DRAŽBA RD V k.ú. LIŠANY okres RAKOVNÍK realizujeme dražbu RD v k.ú. Lišany, řadový, zděný, 1 byt. jednotka Popis Velikost m 2 Nejnižší podání Kč Odhad Kč Příhoz Kč Čas dražby RD tis. 1,2 mil. 2 tis. 11:00 Dražba se koná v Národním domě na Vinohradech, náměstí Míru 9, Praha 2 dne Prohlídky se konají dne a vždy v 14:00 hod., sraz účastníků na adrese Na Vápenici 139, Lišany. DRAŽBA pozemků v k.ú. LIŠANY okres RAKOVNÍK realizujeme dražbu pozemků v k.ú. Lišany, celková plocha pozemků m 2 Popis Velikost m 2 Nejnižší podání Kč Odhad Kč Příhoz Kč Čas dražby pozemky tis tis. 11:20 Dražba se koná v Národním domě na Vinohradech, náměstí Míru 9, Praha 2 dne Prohlídky se konají dne a vždy v 14:00 hod., sraz účastníků na adrese Na Vápenici 139, Lišany. DRAŽBA RD v k.ú. ROZSTÁNÍ u Moravské Třebové realizujeme dražbu RD 2+1 v k.ú.rozstání u Mor. Třebové, sam. stojící, celková plocha pozemku 596 m 2 Popis Velikost m 2 Nejnižší podání Kč Odhad Kč Příhoz Kč Čas dražby RD tis. 457 tis. 1 tis. 11:20 Dražba se koná v dražební místnosti ve Svitavách, budova MěÚ na ulici T. G. Masaryka 40/25 dne Prohlídky se konají dne a vždy v 13:15 hod., sraz účastníků na adrese Rozstání 76, Rozstání. DRAŽBA RD ve Svitavách realizujeme dražbu RD 4+1 ve Svitavách, ul. Blatnická, koncový, zděný, podsklepený, pozemek celkem 204 m 2 Popis Velikost m 2 Nejnižší podání Kč Odhad Kč Příhoz Kč Čas dražby RD tis. 1 mil. 5 tis. 11:00 Dražba se koná v dražební místnosti ve Svitavách, budova MěÚ na ulici T. G. Masaryka 40/25 dne Prohlídky se konají a vždy v hod., sraz účastníků u domu Blatnická 438/6, Svitavy-předměstí. DRAŽBA RD v k.ú. Sklené u Svitav realizujeme dražbu RD v k.ú. Sklené u Svitav, část. podsklepený, zahrada Popis Velikost m 2 Nejnižší podání Kč Odhad Kč Příhoz Kč Čas dražby RD tis. 1 mil. 5 tis. 11:00 Dražba se koná v dražební místnosti ve Svitavách, budova MěÚ na ulici T. G. Masaryka 40/25 dne Prohlídky se konají dne v 10:00hod. a v 17:30 hod., sraz účastníků na adrese Sklené č.p. 65, Sklené u Svitav. Mgr. Klára Odehnalová DRAŽBA AREÁL SRBSKO realizujeme veřejnou dražbu OPAKOVANOU výrobního a skladovacího areálu, velikost pozemků m 2 v k.ú. Srbsko u Karlštejna, okr. Beroun Popis Velikost podl. ploch m 2 Nejnižší podání Kč Odhad Kč Příhoz Kč Čas dražby areál ,5 mil. 8,5 mi. 10 tis. 11:40 Dražba se koná v dražební místnosti v Národním domě na Vinohradech, náměstí Míru 9, Praha 2 dne Prohlídky se konají v 11:00 a ve 14:00 hod., sraz účastníků na adrese Srbsko č.p.214, Srbsko. E-AUKCE SOUBOR POHLEDÁVEK realizujeme E-aukci na prodej souboru pohledávek vedených v účetnictví dlužníka Otrokovické papírny, a.s. v celkové nominál. hodnotě cca 7,5 mil. Popis Nominální hodnota Kč Nejnižší podání Kč Aukční jistota Kč Příhoz Kč Čas aukce pohledávky cca 7,5 mil. 1, , , E-aukce se koná na dne od 9:00 do 10:00. Prohlídka předmětu E-aukce se pro zájemce uskuteční po předchozí dohodě s organizátorem. DRAŽBA RD Olešnice, okr. Rychnov nad Kněžnou realizujeme veřejnou dražbu OPAKOVANOU RD se zahradou. RD je podsklepený, 1NP, část. využité podkroví, sedlová střecha, tuhá paliva i plyn Popis Pozemky m 2 Nejnižší podání Kč Odhad Kč Příhoz Kč Čas dražby RD tis. 1,1 mi. 10 tis. 14:30 Dražba se koná v dražební místnosti v Hotelu Černigov, Riegrovo náměstí 1494/4, Hradec Králové dne Prohlídky se konají v 15:20 a ve 20:15 hod., sraz účastníků na adrese Olešnice č.p.98, Olešnice. E-AUKCE AREÁL ROKYTNICE N. J. prodej bývalého výrobního areálu ELITEX v obci Rokytnice nad Jizerou, okr. Semily. Areál s možností komerčního využití, jako rekreační středisko. Popis Velikost pozemků m 2 Odhad Kč Nejnižší podání Kč Příhoz Kč Aukční jistota Kč areál ,45 mil. 7,63 mil. 10 tis. 300 tis. Místo konání E-aukce: dne v 8:00-12:30 hod. Prohlídka se koná dne v 16:00 na adrese Dolní Rokytnice č.p. 219, Rokytnice nad Jizerou. E-AUKCE POZEMKY, k.ú. HABROVANY realizujeme prodej formou E-aukce a to pozemků v k.ú. Habrovany, okr. Vyškov. Jedná se o zahrádkářskou lokalitu. Popis Velikost pozemků m 2 Odhad Kč Nejnižší podání Kč Příhoz Kč Aukční jistota Kč pozemky tis. 5 tis. 20 tis. 300 tis. Místo konání e-aukce: https://www.online-drazby.cz/ Soutěžní kolo E-aukce: , 8:00-9:00 hod. Prohlídka se koná v 16:00 hod., sraz účastníků na adrese Čechyně č.p. 147, Rousínov. E-AUKCE RD Dyjákovičky realizujeme prodej formou E-aukce a to samostatného, přízemního RD 5+kk se zahradou, užitná plocha 120 m 2 v k.ú. Dyjákovičky, okr. Znojmo. Popis Velikost pozemků m 2 Nejnižší podání Kč Příhoz Kč Aukční jistota Kč Odhad Kč RD ,- 10 tis. 200 tis. 1,4 mil. Místo konání e-aukce: https://www.online-drazby.cz/ Soutěžní kolo E-aukce: , 8:00-10:00 hod. Prohlídka se koná v 10:30 hod., sraz účastníků na adrese Dyjákovičky č.p. 134, Dyjákovičky. E-AUKCE POHLEDÁVKY UCL SK realizujeme e-aukce na prodej pohledávek vzniklých nesplácením leasingových a úvěrových smluv společnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Nominální hodnota každého souboru je cca ,- EUR. Soubory budou prodávány samostatně. Popis Nominální hodnota EURO Nejnižší podání EURO Aukční jistota EURO Příhoz EURO pohledávky cca 800 tis. 1,- 5 tis. 1 tis Místo konání e-aukcí: https://www.online-drazby.cz/ DRAŽBA RD+obchod Třebechovice, okr. Hradec Králové realizujeme veřejnou dražbu obytného domu s obchodními prostory a garáží. RD je zděný, sam. stojící, část. podsklepený, 2NP, sedlová střecha, všechny IS. Popis Pozemky m 2 Nejnižší podání Kč Odhad Kč Příhoz Kč Čas dražby RD 318 3,1 mil tis. 10 tis. 14:00 Dražba se koná v dražební místnosti v Hotelu Černigov, Riegrovo náměstí 1494/4, Hradec Králové dne Prohlídky se konají ve 14:45 a v 18:15 hod., sraz účastníků na adrese Pitrova č.p. 372, Třebechovice pod Orebem. DRAŽBA BYTU 4+1 v Hradci Králové realizujeme veřejnou dražbu bytové jednotky o celkové ploše 95,9 m 2 v 1 NP, KL se spotřebiči, pl. okna, vestavěné skříně, 2x koupelna. Popis Pozemky m 2 Nejnižší podání Kč Odhad Kč Příhoz Kč Čas dražby tis tis. 10 tis. 13:40 Dražba se koná v dražební místnosti v Hotelu Černigov, Riegrovo náměstí 1494/4, Hradec Králové dne Prohlídky se konají ve 14:00 a v 17:30 hod., sraz účastníků na adrese Prokopa Holého 284/13, Hradec Králové. Lukáš Rychnovský Úplné znění vyhlášek a informace na B označení soudního exekutora, který na základě pověření soudu vede exekuční řízení (seznam všech exekutorských úřadů je k dispozici na exekuční titul a orgán, který jej vydal, nebo osobu, která jej vyhotovila (např. rozsudek či platební rozkaz vydaný příslušným soudem, rozhodčí nález vydaný konkrétním rozhodcem ), označení účastníků včetně rodného čísla povinného, způsob provedení exekuce, označení osob, jimž se doručuje exekuční příkaz, výrok, poučení o odvolání, den a místo vydání exekučního příkazu a podpis soudního exekutora. Výše uvedené zákonné náležitosti v podvodných exekučních výzvách chybějí. Konkursní noviny 7/2014 7

10 ČLÁNEK EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE Členská práva v bytových družstvech se draží za skutečnou tržní cenu Postup soudního exekutora, kterým se Ústavní soud zabývá v nálezu IV. ÚS 4489/12 a který se odehrál v roce 2004, není podle současné legislativy možný. Novela zákona zavedla v loňském roce nová pravidla pro zpeněžení družstevního podílu. Od r zákon detailněji definuje i institut přiměřenosti v exekučním řízení. TEXT: MGR. PETRA BÁČOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ EXEKUTORSKÉ KOMORY ČR Ke změně způsobu exekučního postihu došlo novelou občanského soudního řádu Pokud je dlužník členem bytového družstva, lze v rámci vymáhání peněžité pohledávky exekučně postihnout i jeho družstevní podíl, byť dlužník není vlastníkem bytové jednotky. Ke změně způsobu exekučního postihu členských podílů v bytových družstvech došlo novelou občanského soudního řádu, která je účinná od 1. ledna Pokud soud či soudní exekutor postihl podíl dlužníka v družstvu před tímto datem, členství v družstvu zaniklo a družstvo dlužníkovi vyplatilo tzv. vypořádací podíl vyčíslený podle obchodního zákoníku. Ten však mnohdy nedosahoval tržní hodnoty bytu. Vypořádací podíl býval kvůli vadné právní úpravě až o řád nižší než tržní hodnota družstevního podílu, jehož zpeněžení tak bylo nevýhodné jak pro dlužníka, tak pro věřitele. Z výsledku těžilo pouze bytové družstvo, které za zlomek ceny získalo volný byt. Novela občanského soudního řádu však tento problém k návrhu Exekutorské komory ČR efektivně vyřešila. Mimo jiné upravila možnost dražit členská práva v bytových družstvech. Podle nových pravidel je družstevní byt zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu a z výtěžku je možné uspokojit několikanásobně větší část dluhů povinného. Tato změna posiluje jak postavení dlužníka, jehož pasiva se výrazně sníží, tak věřitele, jehož pohledávka bude uspokojena. Bohužel Ústavní soud říká, že v posuzovaném případě měla být rozhodná cena předmětu. V kauze však nebyl postihnut byt jako takový, ale členský podíl, za který družstvo dle tehdejší právní úpravy vyplácelo pouze vypořádací podíl. Pokud jde o přiměřenost postupu soudního exekutora, z pozice úřední osoby postihuje majetek dlužníka v takové míře a takovými zákonnými způsoby, aby bezpečně a s jistotou dosáhl uspokojení věřitele, včetně příslušenství a úhrady nákladů exekuce. Soudní exekutor je nicméně povinen zvolit způsob provedení exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků dlužníka a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků dlužníka dosaženo. V případě, že se ostatní způsoby provedení exekuce ukážou jako nedostatečné či neúčinné, však nelze např. provedení exekuce prodejem nemovitosti považovat za nepřiměřený postup soudního exekutora. Konstatoval to Nejvyšší soud ČR, který uvádí, že v případě, že jiným způsobem exekuce nelze pohledávku věřitele vůbec nebo v přiměřené době uspokojit, není zvolený způsob exekuce nevhodný, i když cena předmětu, z něhož má být věřitel uspokojen, značně přesahuje výši vymáhané pohledávky. Podle názoru Ústavního soudu nejde v daném případě o pochybení soudního exekutora nebo porušení zákona, ale o problém formalistického výkladu ustanovení, resp. o jiný právní názor. Soudní exekutor je proti odpovědnosti za škodu ze zákona pojištěn. Podle zákona je za správné provádění srážek z důchodu odpovědný plátce příjmu. Pokud se prokáže, že pochybil, je spoluodpovědný nebo odpovědný za vzniklou škodu. EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE V noci někdo podpálil exekutorský úřad v Plzni V noci koncem června došlo k rozsáhlému požáru budovy Exekutorského úřadu Plzeň-město v Radyňské ulici. Podle předběžných zjištění jde o žhářský útok. Pokud 8 Konkursní noviny 7/2014

11 vyšetřování hasičů toto potvrdí, jsou dány podmínky pro odsouzení dosud neznámého pachatele za trestný čin. TEXT: MGR. PETRA BÁČOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ EXEKUTORSKÉ KOMORY ČR Při požáru došlo k poničení objektu, zejména pak jeho vnější části. Škody jdou do statisíců korun. Exekutorská komora ČR však ujišťuje veřejnost, že tato událost nebude mít vliv na průběhy řízení a že veškeré exekuce zvládne Exekutorský úřad Plzeň-město soudní exekutorky JUDr. Jitky Wolfové vyřídit řádně, včas a dle zákona. Funkčnost úřadu ve vztahu k účastníkům řízení tedy zůstává plně zachována, stejně jako úřední hodiny. Jestliže se prokáže hypotéza, že žhářský útok byl iniciován účastníkem řízení, Exekutorská komora ČR je připravena poskytnout orgánům činným v trestním řízení maximální součinnost tak, aby došlo k přísnému potrestání viníka. Negativních projevů agresivity dlužníků, kteří neumějí řešit svou situaci adekvátním způsobem, totiž přibývá a podobná jednání vůči úředním osobám, které vykonávají spravedlnost coby přenesenou působnost státu, nelze tolerovat. Při požáru došlo k poničení objektu EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE EXEKUCE Věřitelé by měli platit zálohy na provedení exekuce Soudní exekutoři prosazují obligatorní zálohy na provedení exekuce. Tím, že by se věřitelé finančně podíleli na nákladech řízení, nebyly by nařizovány zbytečné exekuce. Zároveň by klesly počty exekucí. Soudní exekutoři podpořili toto usnesení minulý měsíc na sněmu v Brně. TEXT: MGR. PETRA BÁČOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ EXEKUTORSKÉ KOMORY ČR Ustanovení o zálohách, které by měli hradit věřitelé na provedení exekuce, není novinkou. Je součástí exekučního řádu již od r. 2001, zakotveno je i ve vyhlášce č. 330/2001 Sb. Ustanovení sněmu staví tento institut najisto a formálním způsobem jej aktualizuje. V současné době nemají věřitelé s vedením exekuce žádné náklady, přestože tyto vznikají. V důsledku to může vést k negativním projevům: K soudu jsou podávány návrhy na zahájení exekuce proti nemajetným osobám či proti dlužníkům, kteří čelí většímu počtu exekucí. Věřitelé leckdy nepřistupují ke správě svých pohledávek odpovědně a žalují každého dlužníka, bez zvážení konkrétních rozměrů kauzy. Uvedená skutečnost má dopad na celkový počet exekucí. Záloha kryje náklady exekuce, nikoliv odměnu soudního exekutora. Spotřebuje se typicky v těch řízeních, v nichž dlužník nedisponuje žádným postižitelným majetkem. Takové exekuce jsou ukončovány negativně, bez toho, že by byla vymožena pohledávka. Náklady na provedení těchto kauz však nesou soudní exekutoři z vlastních prostředků. Ačkoliv jsou úředními osobami a stát na ně přenesl svou pravomoc vykonávat právo, jako jediná právnická profese (na rozdíl od insolvenčních správců nebo likvidátorů) nemají zákonem zaručenu minimální odměnu. Není přitom myslitelné, aby neúspěšná řízení, která jsou vykonávána na základě návrhu věřitele a ve prospěch státní garance vymáhání spravedlnosti, dotovali soudní exekutoři ze svých zdrojů zvláště za situace, kdy jim byly razantním způsobem sníženy odměny a kdy některé exekutorské úřady hlásí rozpočtové potíže. Pokud je zájem věřitele vymoci pohledávku finančně vázán na výsledek řízení, lze předpokládat, že nebudou zahajovány exekuce, v nichž je předem zřejmá nevymahatelnost pohledávky, zejména kvůli bezmajetnosti neplatiče. Částečné finanční zapojení věřitele má zrovnoprávnit postavení účastníků řízení. Lze jej srovnat např. se soudním poplatkem. Soudní exekutor musí zálohu zúčtovat rozhodnutím, proti němuž může věřitel podat námitky. Pokud by záloha přesahovala částku Kč, musejí být náklady podrobně zdůvodněny. V rámci legislativního procesu lze také uvažovat, že záloha bude odpuštěna věřitelům, jejichž finanční situace nedovoluje nést zálohy na náklady řízení. V současné době jde o rodiče, kteří prostřednictvím soudního exekutora vymáhají výživné pro své děti po druhém partnerovi. Okruh osob osvobozených od záloh by se však dle názoru Exekutorské komory ČR mohl rozšířit. Pakliže je záloha hrazena, v případě úspěšného vedení exekuce se refunduje věřiteli a náklady na vedení řízení standardně nese dlužník. Exekutorská komora ČR se domnívá, že toto opatření povede k další humanizaci exekučního prostředí, společně se zavedením místní příslušnosti soudních exekutorů, a k zajištění kvalitnějšího vymáhání práva v České republice. Záloha kryje náklady exekuce, nikoliv odměnu soudního exekutora Konkursní noviny 7/2014 9

12 NAŠE ANKETA NAŠE ANKETA NAŠE ANKETA NAŠE ANKETA Uspokojování věřitelů v insolvenčních řízeních Společnost InsolCentrum, která zkoumala všechna tuzemská insolvenční řízení v podnikatelské sféře v letech 2011 a 2012, zjistila, že v 64, respektive v 58 procentech řízení věřitelé nezískali ani korunu. To znamená, že většina majetku dlužných podnikatelských subjektů "zmizela" ještě před vyhlášením úpadku. Proto jsme se vybraných insolvenčních správců zeptali: "Jaké máte zkušenosti s uspokojováním věřitelů v insolvenčních řízeních?" Tady jsou jejich odpovědi: Mgr. Lukáš Pachl, insolvenční správce: "Uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení se do značné míry odvíjí od způsobu řešení úpadku, který věřitelé, respektive insolvenční soud, zvolí. V případě podnikatelských subjektů, jejichž úpadek je řešen konkurzem, je skutečně uspokojení nezajištěných věřitelů zanedbatelné. V odborných diskusích je stále řešeno v čem by bylo možno zlepšit úpravu obsaženou v insolvenčním zákoně tak, aby se uspokojení věřitelů zvýšilo. Problém, dle mého soudu, však nespočívá v právní úpravě insolvenčního řízení, ale v pasivitě věřitelů v průběhu insolvenčního řízení, zejména před jeho zahájením. Věřitelé jsou si mnohdy dlouhodobě vědomi ekonomických problémů dlužníka, ale nadále do něj investují své finanční prostředky. Velmi málo bankrotů přijde jako blesk z čistého nebe, ale naopak jsou to dlouhodobé ekonomické problémy, které dlužníka k úpadku přivedou. Zvýšení uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení tak přinese pouze větší snaha věřitelů o ochranu svých investic a případně včasné podání insolvenčního návrhu na dlužníka." JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., advokát, insolvenční správce se zvláštním povolením: "Hovoříme-li o insolvenčních řízeních, ve kterých je úpadek dlužníka řešen konkurzem, je třeba říci, že nízké uspokojení věřitelů je zapříčiněno nejen činností dlužníků před zahájením insolvenčního řízení (když ke dni podání insolvenčního návrhu již dlužník často nemá žádný zpeněžitelný majetek), ale též jejich nečinností po jeho zahájení. Často se totiž stává, že dlužník, respektive statutární orgán dlužníka, je zcela nekontaktní. Nezřídka je do funkce statutárního orgánu nedlouho před zahájením insolvenčního řízení instalován bílý kůň obvykle jde o občana některého ze států bývalého Sovětského svazu, ale již jsme se setkali (byť tedy jen na papíře) i s jednateli s bydlištěm v Indii, Číně anebo Vietnamu. S tím pak souvisí buď naprostá absence účetních dokladů, anebo se nám účetnictví do rukou sice dostane, ale společně s informací, že relevantní dokumenty shořely, byly omylem skartovány anebo prostě nevysvětlitelně zmizely. Tímto je pak samozřejmě výkon funkce insolvenčního správce zásadně ztížen, což se následně promítá i do míry uspokojení věřitelů. Vzhledem k tomu, že naše zkušenost ukazuje, že policie není schopna proti uvedeným jevům jakkoliv bojovat, využíváme při naší činnosti služeb detektivní agentury, s jejíž pomocí se nám opakovaně podařilo zjistit chybějící informace, respektive zajistit potřebné dokumenty, v důsledku čehož došlo též k vyššímu uspokojení pohledávek věřitelů insolvenčního dlužníka." Mgr. Adam Sigmund, advokát partner, Žižlavský, advokátní kancelář s.r.o.: "Statistika, podle níž více než polovina insolvencí v České republice končí zrušením pro nedostatek majetku je zajisté skličující. Z naší vlastní praxe však známe i opačné extrémy. V případě dlužníka SAMETEX došlo ke 100% uspokojení zajištěných věřitelů a dokonce i k 100% uspokojení nezajištěných věřitelů. Je to však v našem prostředí (na rozdíl například od Japonska) skutečné unikum. Ano, řadě dlužníků se podaří ještě před insolvencí opravdu prohospodařit veškerá aktiva; ať již při tom mají svědomí čisté anebo více, či méně poskvrněné. Na druhé straně však velmi záleží na aktivitě konkrétního insolvenčního správce. Jsou tací, kteří v případě, že dlužník nevlastní lukrativní nemovitost, či peníze na účtu, rezignují na další úkony, kterými je možné majetek do podstaty dostat (napadání neúčinných úkonů dlužníka, aktivní vymáhání pohledávek, efektivní provoz podniku, jednání s potenciálními zahraničními investory apod.). Pro míru uspokojení věřitelů je tak osoba konkrétního insolvenčního správce klíčová; přičemž její volba je pouze v jejich vlastních rukou." (kž) Insolvenční správce B nabízí k prodeji nejvyšší nabídce: ks sprejů s mikrotečkami (autodot), r. v Přihláška vynálezu Inteligentní mikročástice obsahující data a strojově čitelnou variabilní informaci a způsob její výroby vedenou pod spis. zn. PV u ÚPV 3. Přihláška PCT mezinárodní Device for protection of art works and objects against counterfeiting číslo CZ2006/ vedená u ÚVP 4. Přihláška PCT mezinárodní Intelligent representstion devices such as displays, screens and monitors with microchip or transponder, číslo CZ 2006/ u ÚVP 5. Přihláška mezinárodní Intelligent microparticle containing data and machine-readable varible Information and method of its production, číslo CZ2008/ vedená u ÚVP 6. Glitter cutting machine c-150 včetně odsávacího zařízení. Stroj je určen na vysekávání plastových teček z holografické folie. Tečky jsou velikosti 0,5 mm a hexagonálního tvaru. Vylisovaná folie obsahuje hologram, který se opakuje po celé ploše. Tečky slouží na identifikaci materiálů a výrobků, protože nesou vylisovaný holografický kód, který se opakuje na všech tečkách Nabídky zasílejte em na do Insolvenční správce si vyhrazuje nevybrat žádnou z došlých nabídek Nejrozsáhlejší databáze konaných dražeb, dražebníků, exekutorů, odhadců, atd. B Konkursní noviny 7/2014

13 RozHovoR JuDr. Jarmila veselá "stát jako organizátor insolvenčních procesů si v roli věřitele počíná hůř než průměrný živnostník," tvrdí JuDr. Jarmila Veselá. Hovoříme s jednatelkou společnosti Insolcentrum JuDr. Jarmilou veselou v ČESKÉ REPuBLIcE většina věřitelů nezíská v InSoLvEnČníM řízení ani KoRunu... V OBlAsTI InsOlVenCe PODnIKATelů existuje JeDen PrOBléM. ZeJMénA PráVnICKé OsOBy, KOr- POrACe, se DOsTáVAJí DO InsOlVenČníhO řízení POZDě, V DOBě, KDy už nemají žádný MAJeTeK. situace V ČesKé republice MnOhDy PřIPOMíná BOnMOT, PODle KTeréhO Je InsOlVenČní řízení PrOCes, Ve KTeréM DlužníK PřeMísTí Vše CO Má DO KAPes OD KAlhOT A svůj KABáT ODeVZDá VěřITelůM. PrOTOže nás ZAJíMAlO, JAK TOMu u nás s InsOlVenCeMI skutečně Je, ZAšlI JsMe DO společnosti InsOlCenTruM na PrAžsKýCh VInOhrADeCh A PrOMluVIlI si s JeJí JeDnATelKOu JuDr. JArMIlOu VeselOu. text: KaREL ŽítEK, Foto: Kn Můžete společnost Insolcentrum představit? společnost InsolCentrum vznikla koncem roku Pracují v ní kolegové advokáti a ekonomové, kteří se krizovému řízení, konkurzům a insolvencím věnují celou novodobou historii. Čeho se týká váš nedávný hloubkový průzkum insolvencí? InsolCentrum zpracovalo databázi insolvenčních řízení. Databáze je výsledkem čtyřletého výzkumu, ve kterém jsme se zabývali pouze ekonomickými údaji. Výzkum byl Konkursní noviny 7/

14 V ČR nejsou k dispozici žádná věrohodná ekonomická data, která se týkají insolvenčních řízení prvotně zaměřen na podnikatelskou sféru. Zatím jsme se nezabývali oddlužením, takže databáze neobsahuje údaje o osobních bankrotech ani o reorganizacích. Motivem ke zpracování výzkumu byla skutečnost, že v České republice nejsou k dispozici žádná věrohodná ekonomická data, která se týkají insolvenčních řízení. existuje sice spousta údajů o procesních věcech kolik je insolvenčních návrhů, kolik je incidenčních sporů, ale neexistují žádné informace o ekonomické realitě. nevíme, jak velkého majetku se insolvenční řízení týká, jak byli uspokojeni věřitelé, kolik insolvenční řízení stojí. znamená to, že se ekonomickými údaji z insolvencí u nás nikdo nezabývá? Kromě nás se ekonomickými údaji o insolvenčních řízeních začala zabývat pouze Vysoká škola ekonomická v Praze. V rámci projektu výzkumu insolvence provedl kolektiv autorů pod vedením profesorky evy Kislingerové zpracování výběrových ekonomických dat z insolvenčních řízení a dospěl k podobně varujícím závěrům jako my. Světová banka nás ale chválí... světová banka o nás uvádí skvělé údaje, podle ní jsme východoevropským tygrem. Banka však jako své zdroje zmiňuje pouze dotazníkové akce v té či oné zemi, a současný údaj uspokojení věřitelů v České republice ve výši 75 % je absolutně nesmyslný. co váš průzkum konkrétně přinesl? Jako základnu pro výzkum jsme vzali všechny insolvenční případy podnikatelské sféry v České republice ukončené v letech 2011 a V roce 2011 se to týkalo 672 případů, v roce 2012 došlo k nárůstu ukončených konkurzů na 831 případů. V majetkových proporcích (zjištěné pohledávky) prošlo rokem 2011 zhruba pět miliard Kč a rokem 2012 již více než 13 miliard Kč. V dalších letech bude pravděpodobně výše pohledávek dále stoupat. co všechno jste ještě u insolvencí sledovali? Vyšli jsme z insolvenčního rejstříku a zabývali jsme se každým případem do jednotlivých podrobností. Jednotlivé Insolcentrum sídlí v tomto domě v hradecké ulici v Praze. 12 Konkursní noviny 7/2014

15 konkurzy byly sledovány z hlediska téměř 160 ukazatelů, takže za čtyři roky práce máme k dispozici více než 227 tisíc údajů. Soubor dat umožňuje vytvářet komplexní analýzy na míru rezortů, regionů, věřitelů či makroekonomických analytiků. Soubor je tvořen základními daty, která lze porovnávat a vzájemně kombinovat. Jedná se o ohromnou informační sondu vypovídající nejenom o insolvenčních řízeních, ale i o chování dlužníků, věřitelů či státních orgánů ještě před rozhodnutím o úpadku. Rozsah databáze může sloužit pro analýzy nejenom státní správy, ale i soukromé sféry, či pro vědecký výzkum v oblasti ekonomie, sociologie či antropologie. Zkoumali jste také, kdo jsou věřitelé? Co se týče struktury věřitelů, tak v roce 2011 poměrně významnou část z hlediska výše pohledávek tvořil stát, který reprezentoval 30 % z celkového množství. Dalších 11 % z věřitelského spektra představovaly banky a ostatní věřitelé činí 59 %. V roce 2012 došlo k velké, ale předpokládané změně, a vše se překlopilo ve prospěch bank. V ukončených konkurzech tohoto roku již banky reprezentovaly 47 %, zatímco stát jen 15 %. Zbývající věřitelé tvoří 38 % z celku. V našich výstupech uvádíme vždy věřitele, kteří jsou uvedeni v závěrečném rozvrhu. Jestliže banka prodala svoji pohledávku, tak na konci v našem výstupu není uvedena ona, ale kupec pohledávky. Protože se nedozvíme, za kolik banka pohledávku prodala, nemůžeme její efektivitu sledovat do konce. Prodané pohledávky bank jsou proto ekonomicky hodnoceny v balíku ostatních věřitelů. Co jste zjistili o dlužnících? Sledujeme i dlužníky úpadce. Víme o nich téměř vše. Jak se chovali před úpadkem, jakou měli právnickou formu, jak velký měli majetek a dluhy. Sledujeme i jednotlivá odvětví či regiony, což může sloužit pro makroekonomické či regionální analýzy. Víme, ve kterém kraji bylo kolik dlužníků, které kraje byly postiženy více, které méně. Můžeme sledovat dlužníky podle odvětví nejvíce jich bylo ve velkoobchodu a maloobchodu, pak následuje zpracovatelský průmysl a jako třetí stavebnictví. Odvětví lze hodnotit také po krajích či menších územních celcích. Podle počtu případů je nejvíce zatížen Moravskoslezský kraj. Po něm následuje Praha, která má velký počet registrovaných podnikatelů, takže se tam i hodně subjektů dostane do úpadku. Monitorujete také soudy? Ano. Monitorujeme soudy i insolvenční správce. Insolvenční soudy i správci se dají hodnotit opět podle velké řady kritérií. Například podle počtu případů, výše majetku, efektivity, odvětví. Nejvíce případů připadá na Městský soud v Praze, posléze na Krajské soudy v Brně a Ostravě, což kopíruje množství zdejších podnikatelských subjektů. Víte také, jak dlouho trvá, než dlužník získá zpět své peníze? U případů ukončených v roce 2011 činila průměrná doba trvání konkurzu 18 měsíců, v roce 2012 se trochu prodloužila na 21,5 měsíce. Oproti stavu podle starého zákona o konkurzu a vyrovnání došlo k významnému urychlení procesů. Jak byli v insolvenčních řízeních uspokojeni nezajištění věřitelé? Nezajištění věřitelé v roce 2011 dostali dvě procenta, v roce 2012 dvě a půl procenta. To znamená dvě koruny, respektive dvě koruny padesát z každé zapůjčené stokoruny. V této souvislosti si položme otázku: "Když budete nezajištěný věřitel, má pro vás význam, abyste šel a najímal právníka, přihlásil pohledávku, čekal dva roky a pak dostal dvě procenta? Je to k něčemu? V této souvislosti nelze nevnímat úvahy týkající se smysluplnosti insolvenčních řízení. Mají vůbec insolvenční řízení nějakou cenu, když stojí značné finanční prostředky, které nejsou adekvátní výsledku? Jak byli uspokojeni zajištění věřitelé? Ti na tom bývají většinou lépe... Při přijímání nového insolvenčního zákona platila základní teze, že zákonodárci musí vyjít vstříc zajištěným věřitelům. Tito věřitelé pak budou uspokojeni a budou mít snahu efektivně ovlivňovat insolvenční řízení. Teď vidíme, kolik dostali. V případech ukončených v roce 2011 byli zajištění věřitelé uspokojeni v průměru z 32 procent, v roce 2012 jen ze 16 procent. Dostane z insolvencí tak málo i stát? Stát dostává nejenom méně než banky, ale bohužel také ještě méně než běžní věřitelé. V roce 2012 získaly banky ze zajištěných i nezajištěných pohledávek průměrně 8,5 procenta, běžní věřitelé 6 procent, ale stát pouze 4,5 procenta. Jde o varující signál nízké funkčnosti státního aparátu. V kolika procentech řízení nedostanou věřitelé ani korunu? V této fázi se dostáváme k tomu nejpodstatnějšímu. V roce 2011 nedostali věřitelé ani korunu v 64 procentech řízení, v roce 2012 v 58 procentech řízení. Co se to děje? Proč tam majetek není? Kam se ztratil? Podle naší databáze víme, že majetek se u dlužníků původně nacházel. Podle přihlášek věřitelů můžeme u každého případu velmi přesně určit, jak velká aktiva dlužník od věřitelů získal. Odpovědi na otázky zda a jaký majetek se ztratil před rozhodnutím o úpadku, jak byl zbylý majetek prodán a jak velké byly náklady konkurzu, jsou klíčové pro hodnocení efektivity insolvenčních řízení. To znamená, že většina majetku dlužných podnikatelských subjektů mizí ještě před vyhlášením úpadku. Jaké z toho plynou podle vás závěry? Stát jako organizátor insolvenčních procesů si v roli věřitele počíná hůř než průměrný živnostník. Státní orgány nereagují včas na signály insolvence, dostatečně nevyužívají zákonem daných zajišťovacích a vymáhacích institutů. Když se zamyslíme, zjistíme, že stát první může vidět u svého plátce daně, že se něco děje. Finanční úřady mají k dispozici účetní závěrky, daňová přiznání a mohou poznat, když má plátce daně finanční problémy. Jakmile se začne subjekt zadlužovat, měl by finanční úřad své nedoplatky na daních u dlužníka zajistit a poté neprodleně dluhy vymáhat. Prioritní oprávnění zajištění a výkonu rozhodnutí mají také orgány správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny i celní úřady. I tyto orgány obdobně jako finanční úřady mají nízkou efektivitu vymáhání pohledávek. Může se něco ztrácet i v insolvenčních řízeních? Veřejnost vysílá řadu signálů, že v insolvenčních řízeních není vždy vše v pořádku. Z naší databáze můžeme zpracovat analýzy, které budou hodnotit jak velký majetek do řízení vstupuje a jaká majetková hodnota z procesu vystupuje. Zda se něco ztrácí, zda se majetek prodává pod cenou a jaké jsou náklady konkurzu. Výsledky majetkové analýzy určitě mnohé napoví... Zabývali jsme se každým případem do jednotlivých podrobností Státní orgány nereagují včas na signály insolvence Konkursní noviny 7/

16 ČLÁNEK Občané i podnikatelská sféra přestávají věřit právním institutům Podle mne také jde, vedle poruchy právního prostředí, i o narušení podnikatelského prostředí. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR snižuje netransparentnost insolvenčních řízení konkurenceschopnost České republiky. Podle vlastního průzkumu mezi členy svazu z letošního dubna jsou tak čtyři pětiny z nich přesvědčeny, že co se týče vymahatelnosti práva, situace v České republice se stále nezlepšuje... Samozřejmě. Příkladem může být i případ viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Pavla Juříčka, který, jak tvrdí, přišel o podnik v průběhu insolvenčního řízení. Svaz průmyslu a dopravy oficiálně vyjadřuje vážné obavy o legálnost a transparentnost insolvenčních řízení. Tyto hlasy je potřeba brát vážně, protože signalizují problémy ve fungování insolvenčních řízení, které jsou prokázány i našimi údaji. Ve svém materiálu uvádíte, že není pouze jediný viník a změna prostředí vyžaduje zapojení státu i soukromé sféry... Insolvenční řízení jsou komplikované procesy, které v sobě obsahují nejenom právní, ekonomické, ale také sociologické aspekty. Z našich dat o bezmajetkových případech lze vyvodit řadu vážných závěrů. Občané i podnikatelská sféra přestávají věřit právním institutům. Dlužníci ve většině případů zašantročí majetek předtím, než se zahájí insolvenční řízení. Věřitelé, zejména státní orgány, téměř rezignovali ve svých tlacích na dosažení co největších výnosů. Orgány činné v trestním řízení či trestní soudy mají velké problémy při odhalování a prokazování majetkové trestné činnosti. Insolvenční soudy ani správci nejsou motivováni k dohledávání majetku v rámci insolvenčních řízení. A tak bychom mohli pokračovat dále. Problém je také v tom, že pokud tuzemští podnikatelé tyto a podobné případy vidí, mohou mít strach z nedostatečnosti legislativního prostředí, nevymahatelnosti práva a přesunout své podnikání jinam, kde jsou lépe chráněni, a platit daně tam... To je to, co říkal Pavel Juříček... Na druhou stranu tento stav může ohrozit zájem zahraničních investorů. Hrozí totiž nebezpečí, že budou s příchodem do České republiky váhat... Samozřejmě, je to tak. Kontaktovali jste v souvislosti se závěry vašeho zkoumání insolvencí jako InsolCentrum příslušné státní instituce, například ministerstva? Mají o závěry vašich průzkumů vážný zájem? V současné době jsme v jednání s ministerstvy financí, spravedlnosti a vnitra. Předběžně jsme společně s pracovníky těchto institucí uvažovali o průřezové analýze, která by umožnila implementaci insolvenčních dat do činnosti všech těchto rezortů. Pokračujete dále ve zkoumání insolvencí? Pokud ano, kdy se budete moci podělit o další výstupy? InsolCentrum pokračuje ve zpracování dat z ukončených konkurzů podnikatelských subjektů v roce Předpokládáme, že koncem letošního roku tento výzkum dokončíme a budeme mít v insolvenční databázi k dispozici souhrn dat o více než 400 tisících údajích. Věříme, že jejich znalost umožní definovat kritická místa insolvenčních řízení a pomůže ke zlepšení efektivity těchto procesů. Odhad obvyklé ceny jako komplikace tržní realizace V realitní praxi se řada účastníků trhu potýká s problematikou určení ceny obvyklé či tržní hodnoty nemovitých věcí. Existuje řada metodických postupů, jak se k výsledkům dopracovat. Vždy se však jedná o odborný odhad a nějaký výpočet. TEXT: Ing. Jaroslav Novotný, FOTO: kn Výsledkem porovnání neporovnatelného jsou mnohdy opravdu bizardní odhady Oceňováním nemovitostí se v současné době zabývá kde kdo. Fundovaný názor má však jen část odborníků. Oceňování nemovitostí je koncesovaná živnost, pro kterou je třeba prokázat jistou odbornou kvalifikaci. Oceňováním se také zabývají znalci odhadci z oboru Ekonomika, ceny a odhady nemovitostí. Další skupinou, která sděluje názory na cenu obvyklou či tržní hodnotu jsou realitní kanceláře či makléři. Jak to v praxi vypadá? V praxi se stále setkáváme s poměrně značnými rozdíly ve výsledcích odhadů. Plyne to jednak z různě využitých metodických postupů a také mnohdy z naprosté neznalosti věci. To se týká, bohužel, zejména řady takzvaných realitních makléřů. Nejčastěji používanou metodou výpočtu bývá metoda srovnávací, nebo jinak, přístup na bázi porovnání. Na trhu však stále schází dostatek relevantních informací o skutečně realizovaných obchodech. Navíc, každá nemovitost je svým způsobem unikátní a tak najít srovnatelné věci je dalším problémem. Výsledkem porovnání neporovnatelného jsou mnohdy opravdu bizardní odhady. Vzorky použité pro porovnání zdaleka neodpovídají oceňované věci, hodnota vzorků není nijak podrobena analýze a případné srovnávací korekci. Často jsou pro porovnání použity pouze nerealistické nabídkové ceny z inzerce. Ty mnohdy odpovídají přání prodávajícího či realitní kanceláře, ale od skutečně realizovatelné ceny se i významně liší. Výsledná hodnota odhadu ceny obvyklé či tržní hodnoty může být tímto postupem velmi zkreslena. Dovedu si představit, že existují situace, kdy je tento fakt účastníkům trhu zcela lhostejný. Dovedu si předsta- 14 Konkursní noviny 7/2014

17 vit situace, kdy může takto zkreslený výsledek vyhovovat klientovi, který žádá o úvěr. Dovedu si představit situaci, kdy zkreslený výsledek naopak nemusí aktuálně i v budoucnu vyhovovat bance. řešení komplikací při splácení hypotéčního či jiného úvěru jsou toho důkazem. Dovedu si i představit situaci, kdy tyto přístupy umožňují takzvaně kouzlit s cenou pro různé účely. nesprávně provedený odhad = komplikace, nákladná tržní realizace Důsledkem nějakého kouzlení je bohužel často znevěrohodnění institutu oceňovatele, ať už je jím kdokoliv. To samozřejmě neprospívá ani branži realitních makléřů, natož branži oceňovatelů. Jistě existují cesty, jak se pokusit tento stav formálně, legislativně vylepšit. nedělám si však ambici toto řešit. V realitní praxi však nastávají situace, kdy nám zkreslený odhad nemovitosti může působit značné obchodní potíže. To se může projevit ve zbytečně nervózním vyjednávání podmínek prodeje, následně vyvolat zvýšené náklady na tržní realizaci a v neposlední řadě s tím související vysokou časovou náročnost tržní realizace. Takovou situací může například být prodej nemovitých věcí při zpeněžování majetku v rámci insolvenčního řízení. Při určení nabídkové ceny často vychází správce, respektive soud či věřitel, z původně propočtené obvyklé ceny nebo nově zpracovaného posouzení. Pokud je takové ocenění zatíženo uvedenými nepřesnostmi, tak se tržní realizace časově významně prodlužuje a významně rostou náklady na realizaci. I z obchodního hlediska se jedná o nepříznivou situaci, neboť nabídková cena bývá v těchto případech obvykle výrazně vyšší než realizovatelná. Trh pak na situaci postupného snižování nabídkové ceny reaguje tak, že již při prvním či druhém snížení si poptávající řekne, ještě si počkám. Bude to jistě ještě klesat. V praxi se pak při realizaci dosáhne ještě nižší ceny, než které by bylo dosaženo při optimálním a realistickém navržení nabídkové ceny. K dispozici je jistě mnoho příkladů, kterými bychom tuto skutečnost potvrdili. Je tedy nanejvýš zřejmé, že odhadnout cenu obvyklou je velmi těžké a často s vysokou přesností nemožné. Obvyklou cenu vždy určí až tržní realizace sama. naše společnost se problematikou oceňování i tržními realizacemi zabývá. Považujeme se za odborníky a přesto si sami nejsme často jisti svým odborným názorem. V rámci celého rozsahu služeb v oblasti soutěžního prodeje jsme zavedli i vyhledání kupce formou elektronické aukce. V praxi se nám osvědčilo využít tento instrument i k optimálnímu nastavení nabídkové ceny. Již řada našich klientů této služby využila a k tržní realizaci došlo např. i nabídkou nemovitosti v takzvaném přímém prodeji za cenu vylicitovanou v elektronické aukci. z nevýhody výhoda V čem spočívá půvab tohoto instrumentu? elektronická aukce totiž není dražbou dle zákona o dražbách a tudíž není povinnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce. Mnoho lidí z laické i odborné veřejnosti tuto skutečnost považuje za handicap elektronických limitních aukcí. některé uskutečněné aukce s limitní cenou byly nevhodně s veřejností komunikovány a pak i veřejností oprávněně kritizovány. Zkusme se však na někdy citovanou nevýhodu limitní elektronické aukce podívat jinýma očima. nedá se některých uváděných negativ využít k pozitivním účelům? Dospěli jsme k závěru, že ověření si tržní hodnoty nebo obvyklé ceny v elektronické aukci s předem určeným limitem nejnižší prodejní ceny může být pro prodávajícího a organizátora prodeje přínosné. rozhodli jsme se tedy ve spolupráci s sw odborníky uvést do života systém, který umožňuje elektronickou aukci provést. Praktické provedení aukce je již nenákladná záležitost s poměrně krátkým časovým intervalem realizace. V praxi jsme si ověřili, že příznivě nastavená takzvaná vyvolávací cena překoná i mentální rezervaci zájemců o koupi prostřednictvím aukce s předem nastaveným cenovým limitem, který není veřejnosti znám. výsledkem je spokojenost všech účastníků Praxe nám ukazuje, že předpoklady a očekávání, které jsme měli v souvislosti se zavedením elektronických aukcí, se postupně naplňují. Vhodně volenou komunikací docilujeme toho, že prodávající lépe chápou využití tohoto instrumentu k vytvoření si názoru na obvyklou cenu. Organizátorovi prodeje to usnadňuje jednání o parametrech tržní realizace, snižuje náklady i časovou náročnost. A jak je na tom kupující? Je třeba účastníky aukce řádně předem připravit na všechny eventuality, které mohou po uzavření licitace nastat, aby se necítili být klamáni. V praxi dochází k různým variantám vyústění aukce. Pokud je dosaženo limitní ceny a prodávající je ochoten uzavřít kupní smlouvu, smlouva se uzavře. Pokud není dosaženo limitu, prodávající nemusí a může prodat a kupující může koupit. Vše záleží na dalším vývoji komunikace s oběma účastníky. Praxe nám potvrzuje, že i mnohdy velmi rozdílné názory na hodnotu nemovitosti se daří těmito instrumenty přiblížit a docílit prodeje ke spokojenosti obou stran. (Autor je místopředsedou představenstva RAK CZ a.s., prezidentem Asociace realitních kanceláří ČR a odborně působí na Institutu oceňování majetku při VŠE v Praze). Ing. Jaroslav novotný Obvyklou cenu vždy určí až tržní realizace sama Konkursní noviny 7/

18 InSoLvEnČní PoRaDna Insolvenční poradna nové dluhy dlužníka v insolvenčním řízení Insolvenční zákon v příslušných ustanoveních podrobně upravuje způsob uplatňování a uspokojování pohledávek, které je nutno v rámci insolvenčního řízení přihlásit a které se v rámci insolvenčního řízení následně uspokojují plněním rozvrhového usnesení v konkurzu, plněním splátkového kalendáře v oddlužení či plněním reorganizačního plánu v reorganizaci. JuDr. Jolana Maršíková Foto: KN ust. 109 odst. 1 písm. a) IZ pak zakazuje věřitelům nositelům těchto pohledávek, aby po zahájení insolvenčního řízení uplatňovali tyto své přihlasitelné nároky za dlužníkem nově podávaným žalobami, když případné porušení zákazu podat žalobu vede podle ust. 141a IZ k zastavení řízení o takové žalobě, a to po právní moci rozhodnutí o úpadku. V důsledku rozhodnutí o úpadku jsou pak podle ust. 140a IZ přerušena i dříve zahájená soudní řízení o pohledávkách a jiných právech, týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, aniž by bylo možno v těchto řízeních nadále pokračovat; toto platí pro ty případy, kde rozhodnutí o úpadku bylo vydáno po V ostatních případech (kdy rozhodnutí o úpadku bylo vydáno do ) pak podle ust. 140b IZ platí, že v těchto (nepřerušených) soudních řízeních nelze o zmíněných nárocích rozhodnout. ustanovení 109 odst. 1 písm. c) IZ znemožňuje věřitelům, kteří svoji pohledávku ošetřili exekučním titulem ještě před zahájením insolvenčního řízení, aby byla jejich pohledávka po zahájení insolvenčního řízení uspokojena výkonem rozhodnutí či exekucí, když podle zmíněného ustanovení lze sice výkon rozhodnutí či exekuci nařídit nebo zahájit, nelze je však provést. ust. 140e IZ dokonce nově od zakazuje pro pohledávku, jež má být v rámci insolvenčního řízení uplatňována přihláškou pohledávky, výkon rozhodnutí dokonce nařídit nebo zahájit. Veškerá výše uvedená ustanovení směřují k tomu, aby věřitelé nositelé starých pohledávek za dlužníkem uplatňovali své pohledávky toliko prostřednictvím insolvenčního řízení a aby tyto pohledávky byly z dlužníkova majetku hrazeny toliko prostřednictvím insolvenčního řízení. Insolvenční zákon rovněž podrobně upravuje mechanismus uplatňování a uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou (jejichž výčet je uveden v 168 IZ) a pohledávek na naroveň postavených pohledávkám za majetkovou podstatou (výčet je uveden v 169 IZ), když tyto pohledávky se podle ustanovení 203 IZ uplatňují v insolvenčním řízení u osoby s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě (tedy u dlužníka nebo u insolvenčního správce podle stadia insolvenčního řízení a podle způsobu řešení úpadku). ustanovení 111 odst. 2 IZ pak osobě s dispozičním oprávněním velí uspokojovat tyto pohledávky v termínech jejich splatnosti, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné. Má-li osoba s dispozičním oprávněním pochybnosti o existenci či o výši uplatňované pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí naroveň postavené a odmítá ji dobrovolně věřiteli uhradit, může věřitel osobu se dispozičním oprávněním o zaplacení zažalovat u obecného soudu a získat v pravomocném soudním rozhodnutí exekuční titul. ust. 109 odst. 1 písm. c) pak výslovně připouští, že po zahájení insolvenčního řízení lze pro pohledávky za majetkovou podstatou a pro pohledávky jim naroveň postavené vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, a to na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle 203 odst. 5 IZ a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Tento režim pak následně platí i po rozhodnutí o úpadku (ust. 140e odst. 1 věta za středníkem), i po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Insolvenčnímu zákonu lze důvodně vytknout, že nedostatečným způsobem reguluje postavení věřitelů, jejichž pohledávky za dlužníkem vznikají v průběhu insolvenčního řízení v době, kdy již uplynula možnost uplatnit nárok do insolvenčního řízení přihláškou a kdy věřitelem uplatňovaný nárok nelze kvalifi kovat jako pohledávku za majetkovou podstatou v režimu ust. 168 nebo pohledávku jim na roveň postavenou v režimu ust. 169 IZ. V takovém případě lze konstatovat, že se jedná o pohledávku, jejíž uspokojení je prostřednictvím insolvenčního řízení vyloučeno, byť tento typ pohledávek není výslovně zmíněn ve výčtu v obsaženém ust. 170 IZ. Typickými příklady takového nového dluhu dlužníka, jsou závazky vůči dodavatelům elektrické energie, plynu, vody či datových služeb, jež jsou dodávány dlužníkovi do místa, které slouží k jeho bydlení, dlužné nájemné bytu, neplacené zdravotní pojištění a podobně. Jak mají tedy věřitelé uplatňovat takové pohledávky za dlužníkem, který se nachází v insolvenčním řízení? Jak už bylo zmíněno, výše uvedené pohledávky nejsou pohledávkami, jež by bylo možno uplatnit do insolvenčního řízení přihláškou, nebo které by bylo možno pokládat v insolvenčním řízení za přihlášené. Proto pro tyto nově vznikající pohledávky neplatí zákaz uplatňovat je vůči dlužníkovi žalobou, který jinak platí podle ust. 109 odst. 1 písm. a) IZ po zahájení insolvenčního řízení a podle ust. 140c IZ po rozhodnutí o úpadku. Věřitel je tedy oprávněn u obecného soudu dlužníka o zaplacení této nové pohledávky, která se neuspokojuje v rámci insolvenčního řízení, zažalovat, a bez ohledu na to, jakým způsobem je úpadek dlužníka řešen, tedy i v případě, kdy dlužníkův úpadek je řešen konkurzem, a kdy osobou s dispozičním oprávněním k majetku, který tvoří majetkovou podstatou, má insolvenční správce (pohledávka, která je předmětem sporu nemá totiž být uspokojována z majetkové podstaty). Věřitel tedy má možnost bez procesních komplikací získat u obecného soudu v průběhu insolvenčního řízení exekuční titul pro tuto nově vzniklou pohledávku. Jak je možné takový exekuční titul v průběhu insolvenčního řízení vykonat? Pro tyto nově vznikající pohledávky, jež nelze uspokojit v rámci insolvenčního řízení, neplatí zákaz nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce ani zákaz jejich provedení, jak plynou tyto zákazy z ust. 109 odst. 1 písm. c) IZ (jako účinek zahájení insolvenčního řízení) a z ust. 140e IZ (jako účinek rozhodnutí o úpadku). Pro tyto nové pohledávky lze výkon rozhodnutí nejen nařídit, ale lze jej i provést. Problematickým se může jevit, jaký majetek dlužníka může být k uspokojení pohledávky ve výkonu rozhodnutí či exekucí postižen. Majetková podstata je defi nována v ust. 2 písm. e) IZ jako majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. Pojem a obsah majetkové podstaty pak vymezují ust. 205 až 208 IZ. soupis majetkové podstaty provádí podle pravidel stanovených v 217 až 224 IZ vždy insolvenční správce po rozhodnutí o úpadku, a to bez ohledu na to, jakým způsobem bude úpadek dlužníka řešen. Je-li úpadek dlužníka řešen konkurzem, pak zpeněžení podléhá veškerý majetek sepsaný insolvenčním správcem do majetkové podstaty, když podle ust. 280 IZ je soupis listinou, která insolvenčního správce v rámci konkurzu opravňuje ke zpeněžení sepsaného majetku. Pokud však dojde postupem podle ust. 227 IZ se souhlasem věřitelského výboru a insolvenčnímu 16 Konkursní noviny 7/2014

19 soudu k vynětí neprodejných věcí a nedobytných pohledávek z majetkové podstaty, dispoziční oprávnění k tomuto majetku získává opět dlužník a není vyloučeno jej postihnout výkonem rozhodnutí vedeným proti dlužníkovi pro nově vzniklé pohledávky. Je-li úpadek dlužníka řešen oddlužením ve formě zpeněžení majetkové podstaty, majetek, který má být při této formě oddlužení insolvenčním správcem zpeněžen a použit pro uspokojení přihlášených věřitelů, bude označen insolvenčním soudem v rozhodnutí, jímž se oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty schvaluje 406 odst. 2 písm. b) IZ. Podle ust. 398 odst. 2 IZ platí, že při oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty nenáleží do majetkové podstaty majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, kdy nastaly účinky schválení oddlužení touto formou. Ust. 408 odst. 2 IZ výslovně říká, že dispoziční oprávnění k majetku, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužník. Po schválení oddlužení lze tento majetek postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí, pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně, které vzniknou, poté co nastanou účinky schválení oddlužení. Poněkud problematičtěji se jeví možnost vést výkon rozhodnutí či exekuci pro nové pohledávky za dlužníkem v případě, kdy úpadek dlužníka je řešen oddlužením ve formě splátkového kalendáře. Ust. 409 odst. 2 IZ říká, že dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, pokud jde o majetek, jenž slouží k zajištění. Dále toto ustanovení výslovně uvádí, že majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně, které vzniknou až, poté co nastanou účinky schválení oddlužení. Pokud zůstaneme toliko u této výslovné právní úpravy, pak si lze jen stěží představit, že si dlužník z nezabavitelné části svých příjmů opatří takový majetek, jenž by mohl být zajímavým pro budoucí vedení výkonu rozhodnutí nebo exekuci. Na místě je nutno upozornit, že hodnoty získané dědictvím, darem, jakož i jiné mimořádné příjmy, které získal dlužník po schválení splátkového kalendáře, je dlužník povinen použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, tedy tento majetek není postižitelný výkonem rozhodnutí či exekucí pro nové dluhy. V poslední době jsem zaznamenala názory, že poté, co je dlužníkovi schváleno oddlužení ve formě splátkového kalendáře, není majetek, který dlužníkovi patřil v době schválení této formy oddlužení, a který zůstává v dispozici dlužníka, majetkovou podstatou chráněnou před výkonem rozhodnutí či exekucí ve smyslu ust. 09 odst. 1 písm. c) IZ či ve smyslu ustanovení paragrafu 140e IZ, neboť v důsledku schválení této formy oddlužení se již nejedná o majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů viz definice majetkové podstaty uvedená v 2 písm. e) IZ. Argumentace stojí na tom, že po schválení oddlužení ve formě splátkového kalendáře je dlužník oprávněn s tímto svým majetkem nakládat jakýmkoliv způsobem (například jej i prodat a získané finanční prostředky použít dle svého uvážení, případně i k dobrovolné úhradě nových dluhů), proto by nemělo tedy být na překážku, aby na tento majetek (nepodléhající režimu insolvenčního řízení) mohl být veden výkon rozhodnutí či exekuce za účelem uspokojení nových dluhů dlužníka. Výše uvedený názor pokládám za výklad spíš odvážný, když domýšlím další souvislosti, které při aplikaci tohoto názoru mohou vzniknout. Například pokud je insolvenční řízení vedeno toliko vůči jednomu z manželů a tomuto dlužníkovi bylo schváleno oddlužení ve formě splátkového kalendáře, pak podle výše uvedeného názoru není majetek patřící do SJM, který měli dlužník a jeho manželka v době schválení oddlužení, chráněn proti výkonu rozhodnutí a exekuci účinky ust. 109 odst. 1 písm. c) IZ a účinky ust. 140e IZ, neboť se nejedná o majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. Jestliže např. smlouvu o půjčce uzavřeli před zahájením insolvenčního řízení s věřitelem oba manželé, pak věřitel pohledávku přihlásí do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka (a bude uspokojován ve splátkovém kalendáři), paralelně jí však může vymáhat vůči manželce dlužníka a ve výkonu rozhodnutí vedeném proti manželce dlužníka jako povinnému bude možno postihnout i nechráněný majetek v SJM. Soudní praxe ukáže, nakolik jsou výše popsané názory správné. JUDr. Jolana Maršíková, Krajský soud v Hradci Králové ČLÁNEK VS v Olomouci k otázce přípustnosti zproštění správce funkce z důvodu existence více provozoven. Po stránce skutkové jsou pro posouzení důvodnosti podaného odvolání rozhodné následující skutečnosti, které vyplývají z obsahu insolvenčního spisu. Usnesením ze dne , č. j. KSOS 33 INS 26288/2013-A-8 byl zjištěn úpadek dlužníka Stanislava Zbruže, povoleno mu řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem byl ustanoven AS ZIZLAVSKY v.o.s. Tento insolvenční správce, který je veřejnou obchodní společností, oznámil soudu ve svém prvním podání ze dne , kdo bude ve věci vykonávat jménem společnosti funkci správce (ohlášený společník Mgr. Adam Sigmund, advokát) a kdo tvoří tým, ustanovený pro tuto věc (Mgr. Hana Himmatová, advokát, Tereza Čechová, manažer insolvencí, Petr Timura, manažer zpeněžování). Výběr z judikatury Ve výběru z judikatury vám tentokrát přinášíme rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci k otázce zprošťování správců funkce z důvodu existence většího počtu provozoven. V tomto podání publikovaném v insolvenčním rejstříku učinil příslušné výzvy dlužníku, věřitelům a třetím osobám, sdělil bankovní spojení, telefonní a ový kontakt a předložil smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu a osvědčení o registraci plátce DPH. Usnesením ze dne soud vyzval insolvenčního správce ke sdělení, kolik provozoven zřídil a ve kterých dnech a hodinách vykonává svou činnost v sídle a v každé své provozovně. Ve sdělení ze dne správce s odkazem na veřejný seznam správců uvedl, že má 12 provozoven a ve všech má úřední hodiny v pátek od 9:00 do 15:00 hodin, v sídle vykonává činnost v pracovních dnech od 9:00 do 17:30 hodin. Krátce poté soud zprostil správce funkce s tím, že je vyloučeno, aby v tolika provozovnách vykonával řádně a pečlivě svou funkci, z čehož dovodil, že správce porušil svou povinnost vykonávat činnost v sídle i pro- vozovnách skutečně (tj. zajišťovat jejich provoz) a počínat si s odbornou péčí. Po posouzení takto vymezeného skutkového rámce dospěl odvolací soud předně k závěru, že na základě soudem prvního stupně uvedených důvodů nebylo možné byť jen uvažovat o zproštění insolvenčního správce funkce podle ust. 32 IZ. Z formulace tohoto ustanovení vyplývá, že musí jít o porušení konkrétní povinnosti insolvenčního správce v konkrétním řízení. Oba odvolací soudy ve své rozhodovací činnosti považují za relevantní důvody, pro něž může insolvenční soud zprostit správce funkce, zejména skutečnost, že při výkonu své funkce správce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z ust. 36 IZ, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s ust. 225 odst. 4 nebo 226 odst. 5 IZ, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V zá- Konkursní noviny 7/

20 vislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud ke zproštění správce funkce i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem (viz. např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 78 INS 4635/2008, 2 VSPH 417/2010-B-146 a Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. KSBR 37 INS 1061/2010, 2 VSOL 579/2011, nebo sp. zn. KSBR 26 INS 7336/2010, 2 VSOL 257/2013). V přezkoumávané věci byl insolvenční správce zproštěn funkce v počáteční fázi řízení, kdy ještě neměl ani příležitost své povinnosti podstatným způsobem porušit. V usnesení o úpadku bylo správci uloženo, aby postupoval v souladu se Standardním pokynem pro oddlužení zveřejněným na internetových stránkách Krajského soudu v Ostravě. V něm je správci mimo jiné uloženo, aby soudu bez dalšího sdělil, kolik má provozoven, a jaké v nich má úřední hodiny, což správce splnil dne Lze pouze doplnit, že k témuž byl správce vyzván také samostatným usnesením. Jelikož toto usnesení bylo vyhotoveno pouhý den po vydání usnesení o úpadku, neměl správce dostatečný časový prostor splnit svou povinnost bez výzvy. Podle soudu prvního stupně je s ohledem na znění ust. 5a odst. 4 ZIS a 3 odst. 1 vyhlášky č. 355/2013 Sb. z povahy věci vyloučeno, aby insolvenční správce měl vedle sídla více než čtyři provozovny, protože by nebyl fyzicky schopen dodržet úřední hodiny a zajistit osobní průběžný dohled nad jeho zaměstnanci. Vyslovil domněnku, že porušení těchto povinností povede k porušení povinností daných ust. 36 IZ (svědomitý a pečlivý postup), což je samozřejmě možné, ale jde o porušení povinností toliko potenciální, ke kterému v daném insolvenčním řízení dosud nedošlo, tedy nemůže být důvodem pro zproštění správce funkce. K tomu lze přistoupit pouze na základě skutečného porušení konkrétních povinností. Situace, kterou soud prvního stupně nastínil a kterou se pokusil řešit prostřednictvím svých úvah o možnosti insolvenčního správce zřídit maximálně čtyři provozovny, vyvstala v návaznosti na novou úpravu ustanovování insolvenčních správců, kdy se správci ustanovují rotačním způsobem. Pokud ovšem mají provozovny ve více krajích, jsou do seznamu pro ustanovování správců zapsáni ve všech krajích. Je proto evidentní, že insolvenční správci mohou mít zájem na existenci co největšího počtu provozoven. Není výjimečná situace, kdy má insolvenční správce více než 20 provozoven. Existence další provozovny znamená zařazení do dalšího tzv. kolečka. Situace se ovšem liší podle toho, zda jde o ustanovení správce do řízení, ve kterém je řešen úpadek konkurzem či oddlužením. Seznamy pro ustanovení správců jsou totiž dva; jeden seznam se vede podle obvodu okresních soudů pro oddlužení a jeden podle krajských soudů pro konkurz ( 17 odst. 3 ZIS). Dle ust. 5a odst. 5 ZIS může mít správce v jednom kraji více provozoven (pokud bude každá v jiném okrese), ale pro účely tzv. kolečka se počítá jen jedna provozovna v každém kraji. Pro účely ustanovování do konkurzů tedy nemá význam zřídit více než 7 provozoven (při existenci osmi soudních krajů, z nichž jeden pokryje sídlo správce a zbylých 7 jednotlivé provozovny). To znamená, že insolvenční správce fyzická osoba, který zřídil provozovny, bude mít maximálně 8x vyšší nápad věcí, ve kterých je úpadek řešen konkurzem, než správce, který nemá žádnou provozovnu (resp. jen přibližně; nápad se pravděpodobně bude lišit podle krajů). Pro oddlužení se však seznamy vedou podle okresů. Hypoteticky tedy správce, který by měl provozovnu ve všech okresech (obvodech) v České republice, by měl 86x vyšší nápad než správce, který žádnou provozovnu nemá. Počty insolvenčních správců zjevně ne vždy odpovídají osídlení okresu, jak je vidno na následujících příkladech. Okres Přerov má asi obyvatel a 37 správců, což je 1 správce na obyvatel. Srovnatelný je s okresem Ostrava-město, který má asi obyvatel, což je při 86 správcích 1 správce na obyvatel. Avšak třeba okres Liberec má při obyvatelích 26 správců, tedy 1 správce na obyvatel, okres Mladá Boleslav má při obyvatelích 18 správců, tedy 1 správce na obyvatel. U insolvenčních správců veřejných obchodních společností dochází k modifikaci tím, že správce se do seznamu zapíše tolikrát, kolik má právnická osoba ohlášených společníků ( 17 odst. 7 ZIS). Na příkladu konkrétního insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se třemi ohlášenými společníky a 41 provozovnami je patrno, že tento správce (se třemi osobami, která by každá mohla být sama správcem fyzickou osobou) bude mít 123x větší nápad oddlužení než správce fyzická osoba bez provozoven. Nápad konkurzních věcí bude mít 24x větší, protože se stále počítá jen jedna provozovna, resp. sídlo na kraj. Existence i relativně malého počtu insolvenčních správců s velkým počtem provozoven vede k podstatné deformaci rovnovážného stavu, kterým by byla situace, kdy by správci neměli žádné provozovny (nebo by se nezapisovaly do seznamů). Logickou obranou proti tomuto vytěsňování je zřizování dalších provozoven. Pokud bude mít každý insolvenční správce 20 provozoven, nebude žádný z nich znevýhodněn. Rovnovážného stavu ve smyslu stejného nápadu by bylo dosaženo, pokud by každý správce měl 85 provozoven (vedle sídla), tj. v každém okrese (obvodě) jednu provozovnu. Výsledkem výše uvedeného rozboru je nastolení stavu, kdy lze připustit, že z hlediska spravedlivého ustanovování insolvenčních správců a rovnoměrného přidělování věcí jednotlivým správcům mají úvahy soudu prvního stupně, které ústí v závěr o potřebě regulace počtu provozoven insolvenčních správců, své opodstatnění i racionální konsekvence. Současně však je nutno akcentovat, že soudy mohou toliko interpretovat obsah zákona, nikoliv vytvářet právní normy a pravidla. V dané věci soud prvního stupně vyložil ust. 5a odst. 1 a odst. 4 ZIS a 3 odst. 1 vyhlášky č. 355/2013 Sb. tak, že skutečný výkon činnosti správce v sídle a provozovně je podmíněn faktickou přítomností insolvenčního správce, a proto správce nemůže být schopen zajistit řádnou činnost (při úředních hodinách nejméně jednou týdně po 6 hodin) ve více než čtyřech provozovnách. Tento výklad však považuje odvolací soud za nepřijatelný. Odvolací soud se ztotožňuje s argumentací odvolatele, že zákon nevyžaduje, aby insolvenční správce vykonával všechny činnosti osobně. V odvolání označil odvolatel 18 osob, které výkon jeho činnosti zajišťují (mezi nimi 2 ohlášené společníky, 4 advokáty, 4 právníky a 2 ekonomy, z čehož dvě osoby mají trvalé bydliště v okrese Přerov). Pouhý jazykový výklad zákona o insolvenčních správcích by spíše nasvědčoval tomu, že všechny potřebné činnosti (zejména provoz v úředních hodinách) by měl zajišťovat osobně insolvenční správce. Jazykový výklad právních předpisů je však pouze východiskem pro objasnění smyslu a účelu aplikované právní normy. Exkursem do historie právní vědy je zjistitelné, že pravidlům výkladu práva se věnovala řada právních teoretiků. V poměrech dané věci jsou případné například postuláty Friedricha Carl von Savigny ( ), který interpretaci práva (zákona) považoval za úsilí identifikovat myšlenku, kterou zákonodárce textově vyjádřil, ať tak učinil jasně nebo nejasně, případně kterou vyjádřit chtěl. Odvolací soud je přesvědčen o tom, že zákonodárce při přijetí souhrnné novely insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích (účinné od ) nebyl veden myšlenkou, že insolvenční správce musí vykonávat všechny činnosti osobně, ani že může zřídit maximálně čtyři své provozovny. Povinností insolvenčního správce je účast na jednáních u soudu (přezkumné jednání, schůze věřitelů, incidenční spory) nebo na jiných místech (jednání s věřiteli, dražebníky, znalci, realitními kancelářemi, účetními a daňovými poradci) a rovněž konat místní šetření. Z povahy věci tedy nelze po insolvenčním správci požadovat, aby byl v provozovně osobně přítomen bezvýhradně po celou úřední dobu. Ostatně ani ve svém sídle nemůže být insolvenční správce přítomen nepřetržitě. Na podporu tohoto názoru je možno poukázat na některá ustanovení insolvenčního zákona a dále na znění důvodové zprávy k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. V insolvenčním zákoně je výslovně zakotvena možnost insolvenčního správce využívat pomoci jiných osob. Odvolatel správně odkázal na ust. 99 odst. 2 a 410 odst. 1 IZ, dle kterých se může správce dát zastoupit na schůzi věřitelů a při přezkumu v oddlužení na vlastní náklady třetí osobou (mimo oddlužení se však na přezkumném jednání může nechat zastoupit jen jinou osobou zapsanou v seznamu správců 190 odst. 2 IZ), a na ust. 40 odst. 3 IZ, dle kterého správce může pověřit svého zaměstnance, aby za něj jednal v soudních a jiných řízeních. Nadto insolvenční zákon rovněž upravuje odpovědnost správce za škodu způsobenou osobami, které správce použil k plnění svých úkolů ( 37odst. 2 IZ) nebo zahrnuje ustanovení, dle kterého mohou písemnosti určené do vlastních rukou správce přebírat jeho zaměstnanci či jiné zmocněné osoby ( 77 odst. 2 IZ). 18 Konkursní noviny 7/2014

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 26794/12-57 ev. č. opr. 3800633456 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802 E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D BRNO MĚSTO JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, 611 18 Brno, IČO 66240697 Tel/Fax: 542220200-1 E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 24231/11-58 ev. č. opr. 492174801 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle

Více

sp. zn. 021 EX 4565/11-26

sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška: sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Mgr. Martin Buřič, Štěpánská 39, Praha, insolvenční správce dlužníků Ivany Světinské, nar. 18.6.1967 a Františka Světinského, nar.

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Jan Bohutínský tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: podatelna@exekutor-trutnov.cz číslo soudního exekutora: 158,

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů P ř i p o m í n k y České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů Obecně Česká advokátní komora je přesvědčena, že poslední

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011 Tisková konference 26. 9. 2011 Důvody pro úpravu v oblasti vymáhání pohledávek Neustále se zvyšující počet nařízených exekucí (r. 2001 = 4 302; r. 2005 = 270 480; r. 2010 = 701 900). Negativní finanční

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Monika Elfmarková - soudní exekutor K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info č.j. 115 EX 403/08-062 Usnesení

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku sp. zn. 095 Ex 101/06/ U 03 49 USNESENÍ Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4 JUDr. Jana Tvrdková, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 7.2.2006, č.j.

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u : 028 EX 101/08-130 U s n e s e n í Soudní exekutor, JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 3662/10-97 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Ing.Lenka Vlasáková 2 Ing.Lenka

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům Kongresový sál ČNB - 20.5.2014 Revizní novela

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů Hořická 1652 502 00 Hradec Králové Ve Špindlerově Mlýně dne 12. října 2015 Č. j.: 2015/108720/CNB/580

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7. Doručeno datovou schránkou. Praha, 23. ledna 2012

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7. Doručeno datovou schránkou. Praha, 23. ledna 2012 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 Doručeno datovou schránkou Praha, 23. ledna 2012 Věc: Podnět k zahájení řízení o provedení kontroly hospodaření správce konkurzní podstaty JUDr. Jiřího

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

d r a ž e b n í v y h l á š k a

d r a ž e b n í v y h l á š k a U S N E S E N Í číslo jednací: 125 EX 194/11-596 Odložilík, bytem Příční 478, Hrušovany u Brna, PSČ: 664 62, dat. nar.: 21.12.1972; 2/ Ružica Ružič, bytem Žike Markoviča 1, Batajnica, Srbsko, PSČ: 112

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. února 2015 Č. j.: 2015/010790/CNB/580 Příkaz č. 1/2015 Počet stran: 6 Počet

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Sp. zn. 070 Ex 521/14-29 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, Česká republika

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU USNESENÍ č.j. 144 EX 20593/11-59 ev. č. opr. 312147201 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více