Výroční zpráva. - Odkoupené PL během období roku 2002 a celková částka, za které byly podílové listy odkoupeny 25 odst. 3c) ZISIF

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. - Odkoupené PL během období roku 2002 a celková částka, za které byly podílové listy odkoupeny 25 odst. 3c) ZISIF"

Transkript

1 Výroční zpráva Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: CONSUS, investiční fond, a.s. Ulice: Jižní I. Č. 5/783 Obec: Praha 4 PSČ: Datum vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu: Rejstříkový soud, kde je investiční společnost nebo investiční fond registrován: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1254 IČ: DIČ: Bankovní spojení: 67344/0300 Základní kapitál: tis. Kč Čistý obchodní majetek: tis. Kč 2. Název a IČ obhospodařovaného fondu: 3. Investiční společnost za každý svůj obhospodařující OPF vyplní dle 25 odst. 3c) ZISIF - Celkový počet podílových listů každého z OPF, které IS obhospodařuje dle 25 odst. 3c) ZISIF - Vydané PL během období roku 2002 a celková částka, za kterou byly PL vydány dle 25 odst. 3c) ZISIF - Odkoupené PL během období roku 2002 a celková částka, za které byly podílové listy odkoupeny 25 odst. 3c) ZISIF 4. Roční účetní závěrka ověřená auditorem ( 80a odst. 3 ZoCP; 25 odst. 1 ZISIF): Auditor (titul, jméno, číslo oprávnění, den):

2 Auditorská a daňová kancelář, s. r. o. IČ: Číslo licence: 181 Výrok auditora: Bez výhrad 5. Osoba odpovědná za výroční zprávu PhDr. Vratislav Šlajer generální ředitel 6. Depozitář IS nebo IF(Název, sídlo, IČ, telefon, fax) Výkaznictví pro depozitář je zasíláno Komisi pro cenné papíry 7. Účast českých a zahraničních osob na podnikání investiční společnosti nebo investičního fondu nad 5% základního jmění: České osoby PhDr. Vratislav Šlajer BcA. Vratislav Šlajer Vladimír Homolka Správce ČSOB, a. s. (jednání ve shodě 22,80 %, zveřejněno PhDr. Vratislav Šlajer, BcA. Vratislav Šlajer, CONSUS poradenské družstvo, Eva Kohoutová) Zahraniční osoby Stickwalk B. V., Amsterdam Stav k (dle diskety SCP) 8. Osoby, které mají více než 10 % podíl na hlasovacích právech investiční společnosti (nebo investičního fondu) nebo na základním jmění investiční společnosti (nebo investičního fondu) podle 25 odst. 3e ZISIF:

3 9. Postavení ve skupině majetkově vzájemně propojených osob: PhDr. Vratislav Šlajer, BcA. Vratislav Šlajer, CONSUS poradenské družstvo (IČ ) a Eva Kohoutová. Jednání ve shodě zveřejněno dle předpisů dne Orgány společnosti podle 80c odst.2b ZoCP: Představenstvo: PhDr. Miloš Albrecht předseda zemřel dne Ing. Jaroslav Kroiher, CSc. člen Ing. Karel Kroupar - člen Dozorčí rada: Ing. Jan Eret předseda Ing. Josef Kašpar - člen Vedoucí pracovníci společnosti jmenovaní statutárním orgánem: PhDr. Vratislav Šlajer generální ředitel Jmenován statutárním orgánem dne Všechny peněžité i naturální příjmy a tantiémy, které přijali v minulém roce statutární orgány, jejich členové a členové dozorčí rady a ředitelé od emitenta a od společnosti emitentem ovládaných podle 80a odst. 2b) ZoCP: 749 tis. Kč

4 12. Významné obchody (zejména vyšší než 2 % hodnoty vlastního jm ění emitenta), úvěry, záruky za úvěry a další peněžní vztahy mezi emitentem a statutárními orgány, jejich členy a členy dozorčí rady a řediteli od emitenta a od společnosti emitentem ovládaných podle 80a odst. 2b) ZoCP: žádné 13. Počet akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva a dozorčí rady a ředitelů společnosti podle 80a odst. 2b) ZoCP: Představenstvo 40 kusů Ředitel kusů 14. Změny ve statutárních, dozorčích a řídících orgánech emitenta, odsouzení, prohlášení konkurzu či povolení vyrovnání, jde-li o osobu, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu či dozorčí rady emitenta podle 80c odst. 2b) ZoCP: Ing. Dagmar Trkalová předsedkyně představenstva konec volebního období PhDr. Miloš Albrecht předseda představenstva zvolen dne Ing. Jaroslav Kroiher, CSc. člen představenstva zvolen dne Ing Karel Kroupar člen představenstva zvolen dne Ing. Karel Hořický člen dozorčí rady odvolán dne Ing. Josef Kašpar člen dozorčí rady zvolen dne Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva, dozorčí rady a managementu společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy. 15. Vydané CP: žádné 16. Přijaté úvěry: Přijato od Účel Výše Splatnost Splaceno Údaje o splacení ve lhůtě

5 17. Opční a termínové obchody podle 25 odst.2d) ZISIF žádné 18. Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím roce, popřípadě ve víceletém výhledu podle 80a) odst. 2a) ZoCP: Rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne , č. j. 41/E/18/2001/4 bylo CONSUS investičnímu fondu odejmuto povolení ke vzniku investičního fondu. Dne přijalo představenstvo investičního fondu opatření k okamžitému zastavení obchodování s cennými papíry. Tím byla zcela omezena možnost investičního fondu vytvářet tržby z obchodování s cennými papíry. Městský soud v Praze svým usnesením č. j. 2/ Cm 93/ , došlo dne rozhodl o zrušení investičního fondu s likvidací a schválil likvidátora. Investiční fond se proti tomuto rozhodnutí odvolal a tím zrušení dosud nenabylo právní moci. Zastavením obchodování s cennými papíry byla zcela zastavena možnost vytvá řet tržby. Investiční fond předpokládá tržby pouze z držby cenných papírů formou dividend a to ve výši cca tis. Kč. Průměrné provozní náklady se předpokládají na úrovni roku 2002 ve výši cca tis. Kč. Víceletý odhad neuvádíme, protože se předpokládá, že investiční fond bude zlikvidován. 19. Komentář k vývoji finančního hospodaření: - komentář k vývoji zisku Za rok 2002 vykázal investiční fond ztrátu ve výši tis. Kč, z toho ztráta z prodeje cenných papírů je vykázána ve výši tis. Kč. Ve čtvrtém čtvrtletí byl zveřejněn povinný odkup cenných papírů společnosti ŽĎAS, kterých vlastnil investiční fond kusů. Cenné papíry byly prodány za cenu 261,10 Kč za kus, cena pořízení byla 1.000,-- Kč za kus. Přijaté dividendy z držby cenných papírů ve výši tis. Kč nepokryly správní náklady, které činily Kč. Investiční fond se od roku 1999 samospravuje a proto zaměstnává v přepočtu 2 zaměstnance. Osobní náklady představovaly částku tis. Kč (mzdy, odměny statutárním orgánům, sociální a zdravotní pojištění). Ostatní nákladovou položkou jsou hlavně služby, kde nejvýznamnějšími položkami jsou právní služby, nájemné, výkony spojů a další služby, spojené s provozem fondu. - komentář k vývoji pohledávek

6 Dlouhodobé pohledávky, které vznikly odcizením cenných papírů z majetku fondu představují 100 % veškerých pohledávek. Pohledávka za Manželi byla vyčíslena na ,95 Kč, kdy odcizené portfolio v roce 1996 bylo oceněno cenami zveřejněnými na trzích k Toto ocenění bylo předem konzultováno s Komisí pro cenné papíry. Rozdíl mezi cenou pořízení a touto pohledávkou je stále evidován v účetnictví v nevypořádaných oceňovacích rozdílech. V roce 1998 byla vytvořena opravná položka ve výši rozdílu pohledávky a přeceněného odcizeného portfolia tehdejšími cenami zveřejněnými na trzích. V roce 2000 byla tato pohledávka snížena na ,80 Kč a to z důvodu náhrady škody za kusů akcií společnosti Vodohospodářské opravny Praha, a. s. a 46 kusů akcií společnosti Strojimport, a. s. 114 kusů akcií společnosti Strojimport, a. s. vylo vráceno do portfolia CONSUS investiční fond. Od roku 1998 nedošlo k tvorbě další opravné položky a to z důvodu probíhajícího soudního sporu s manželi Marešovými, kdy soud uložil nahradit poškozenému CONSUS investičnímu fondu škodu ve výši nejméně ,-- Kč. V tomto okamžiku by byla další opravná položka bezpředmětná. Protože se obžalovaní odvolali a o odvolání dosud nebylo rozhodnuto a dále na základě stanoviska KCP, že CONSUS investiční fond nezná reálnou hodnotu majetku obžalovaných, rozhodlo představenstvo investičního fondu na svém zasedání dne vytvořit k této pohledávce 100 % opravnou položku. Tato opravná položka byla proúčtovaná v dubnu V hodnoceném období byla odepsána dlouhodobá pohledávka za bývalým zaměstnancem Hudkem v celkové výši ,-- Kč a to na základě soudního rozhodnutí o zastavení trestního stíhání z důvodu úmrtí jmenovaného. - komentář k vývoji zadluženosti Investiční fond není zadlužen. Závazky ve výši 126 tis. Kč vznikly v prosinci hodnoceného roku. 20. Změny, které mohou vyvolat změnu kurzu podle 80c odst. 2b) ZoCP Žádné 21. Zahájení řízení o konkurzu či vyrovnání podle 80c odst. 2b) ZoCP: 22. Pozastavení činnosti emitenta úředním rozhodnutím podle 80c odst. 2b) ZoCP:

7 Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím ze dne , č. j. 41/E/18/2001/4 podle 30, ods. 6 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, odňala investičnímu fondu CONSUS, a. s. povolení ke vzniku investičního fondu. Důvodem pro odnětí povolení ke vzniku investičního fondu byla ta skutečnost, že depozitář, ČSOB, a. s. vypověděl depozitářskou smlouvu a investičnímu fondu se nepodařilo zajistit jiného depozitáře. 23. Rozhodnutí o zrušení, sloučení, rozdělení a jiných závažných organizačních změnách podle 80c odst. 2b) ZoCP: Městský soud v Praze svým usnesením č. j. 28 Cm 93/ , které došlo do investičního fondu dne , rozhodl o zrušení investičního fondu s likvidací. CONSUS investiční fond, a. s. se proti tomuto rozhodnutí odvolal. 24. Každé snížení obchodního majetku nebo čistého obchodního jmění investiční společnosti nebo investičního fondu přesahující 10 % podle 80c odst. 2b) ZoCP: Žádné 25. Soudní a obchodní spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje 5 % obchodního majetku emitenta podle 80c odst. 2b) ZoCP: Ve věci původně vedené žalobě investičního fondu proti ČR-ministerstvu financí ČR (posléze Komisi pro cenné papíry) o náhradu škody podle zákona č. 58/1969 Sb., o tis. Kč pod spisovou značkou 15C 51/99 u Obvodního soudu pro Prahu 1, v níž zamítavé rozhodnutí první instance potvrdil Městský soud v Praze, přičemž připustil dovolání,. Nejvyšší soud opět potvrdil zamítavé stanovisko. Fond podal ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Ve věci trestního řízení proti manželům Marešovým dne rozhodoval po dvojím zrušení předchozích rozsudků Vrchním soudem v Praze opětně Městský soud v Praze a uznal PhDr. Jana Mareše a ing. Albínu Marešovou vinnými trestným činem podvodu podle 250, odst. 1, 4, trestního zákona a uložil každému z nich trest odnětí svobody v trvání 11 let nepodmíněně a dále jim uložil nahradit poškozenému CONSUS investičnímu fondu, a. s. škodu ve výši nejméně tis. Kč. Ve zbytku pak soud poškozený investiční fond odkázal s nárokem na náhradu škody na řízení občanskoprávní. Obžalovaní se proti rozsudku odvolali, o odvolání dosud nebylo rozhodnuto Vrchním soudem v Praze.

8 26. Investiční společnost uvede závazky investiční společnosti s rozdělením na: - krátkodobé (splatné do jednoho roku od data ) - dlouhodobé (splatné nad jeden rok od data ) 27. Průměrný stav zaměstnanců investiční společnosti, případně investičního fondu (tj. poměr, ve kterém je v čitateli součet počátečních stavů a konečných stavů zaměstnanců v jednotlivých měsících a ve jmenovateli je počet měsíců, po které se provozuje činnost, vynásobený dvěma v případě výroční zprávy tedy bude ve jmenovateli číslo 24) 2 zaměstnanci Prohlašuji, že tyto údaje obsažené v roční zprávě jsou shodné s údaji na technickém nosiči dat, který je součástí dopisu. V Praze dne Zpracovala firma: Komerio Trade, a. s. Vrážská Praha 5 Těhlová podpis

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Obsah výroční zprávy Rozsah informací, které musí obsahovat výroční zpráva fondu kolektivního investování je upraven zákonem o účetnictví a nad rámec tohoto zákona pak zejména

Více

Výroční zpráva účetní rok 2004

Výroční zpráva účetní rok 2004 Výroční zpráva účetní rok 2004 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 2 III. Údaje o cenných papírech 2 IV. Údaje o činnosti 3 V. Údaje o majetku a finanční

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2009 3 PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 6 ÚDAJE

Více

PROSPERITA - OPF globální

PROSPERITA - OPF globální PROSPERITA - OPF globální Výroční zpráva za rok 2007 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální U Centrumu, 751, 735 14 Orlová, Lutyně www.prosperita.com Výroční zpráva za

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 PROSPERITA investiční společnost, a. s. IČ: 26 85 77 91 Sídlo: Nádražní 213/10, 702 00, Moravská Ostrava Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2013 Činnost společnosti v roce 2013 spočívala výhradně v obhospodařování fondu ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz

Více