Zápis č.19 z Finančního výboru konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č.19 z Finančního výboru konaného dne 10.12.2012"

Transkript

1 Zápis č.19 z Finančního výboru konaného dne Členové: Dále přítomni: Pozvaní hosté: dle presenční listiny Ing.Zdeněk Kovařík, as.němečková, Bc.Mlejnková zástupce OIN - nepřišel, nedostatečně se snažil zastoupit Ing. Kovářík od 16 hod. do hod. Program jednání : 1. Schválení zápisu 18. FV 2. Schválení programu 19. FV 3. (4) Zadávací řízení na VZ "Rekonstrukce Letenská 5/120" (OIN) 4. (5)Rozpočet bezpečnostní fond (6)Rozpočet sociálního fondu (7)Rozpočet zaměstnaneckého fondu návrh na penzijní připojištění zaměstnanců MČ P1 7. (8)Prominutí - Vězeňská 7, Újezd 29, Novomlýnská 3 8. (9)8)Zpráva o stavu splátkových kalendářů ke (10)SPL - Malostranské nám. 4, Kozí 15, Štěpánská 59, Rybná (11)Předkupní právo MČ - nabídka Pštrossova 4 na koupi id.podílu 12/ (3)Kovářík - dotace ZP EČ - přesuny v ORJ - odpisy v EČ (zrušení neoprávněně vedené pohledávky v účetnictví) - rozpočtový výhled Český barok - výpověd NP Rámová Říční 11 - výstavba půdy 14. Provozování hřišť Masná, Na Františku (žádost Skála) 15. Slučování jídelen na P1 (žádost Skála) K bodu 1/ Schválení zápisu 18.FV bez připomínek K bodu 2/ Schválení programu 19.FV Předřazen bod č.11 (nově bod 3) na žádost Ing. Kováříka za časových důvodů, kromě přečíslování zůstal program beze změny. K bodu 3/ Hospodaření MČ Dotace 2012 Do rozpočtu MČ P 1 byly přijaté dotace jak ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, tak z resortních ministerstvech neinvestiční povahy a z HMP na Střelecký ostrov - regenerace investiční povahy. FV bere na vědomí. 4. Změna Plánu výnosů a nákladů EČ Změnu plánů a výnosů si vyžádaly úpravy přečerpaných zakázek - opravy, ost.nájemné, právní služby, ostatní daně, jiné ostatní náklady atd. s tím, že změna je předkládána jako vyrovnaná na obou stranách bez dopadu na plánovaný celkový hospodářský výsledek EČ. Mgr. Skála navrhuje usnesení: 1

2 FV nedoporučuje, aby plánované stavby (rekonstrukce domů Truhlářská 14 atd.) byly zahájeny. Hlasování: PRO: 2 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 3 nepřijato FV bere na vědomí zprávu o 4. úpravě ekonomické činnosti 2012 Přesuny mezi ORJ Přesuny finančních prostředků ve prospěch ORJ Bezpečnost by měly směřovat, po projednáních závažných připomínek MČ P1 o technickém způsobu zajištění vyhodnocování dat z provozu kamer, na zajištění účelné technické podpory vyhodnocování dat a tím zajištění veřejného pořádku. Fondy NNF nevystačí na krytí ztráty hospodaření 2012, z těchto zdrojů byly kryty ztráty již v roce minulém. Proto je předložen přesun finančních prostředků z Rezervy do ORJ Zdravotnictví - NNF. FV žádá informaci přímo od kompetentního ZASTA Hodka, jakým způsobem jsou aktuálně řešeny pohledávky v NNF. FV bere na vědomí zprávu o přesunech v ORJ. Odpisy v EČ Odpis účetních položek do výnosů či nákladů ekonomické činnosti MČ Praha 1 - odpis účetní položky = náprava položky chybně či neoprávněně vedené. Nejedná se o dopis existujících pohledávek, ale převážně o duplicitní evidenci. Nyní s odstupem několika let je jediná možná změna odpisem formou usnesení ZMČ. Ing. Kovářík podal informaci o jednotlivých chybách a nezbytných opravách v účetnictví MČ P1. FV doporučuje ZMČ schválit "Odpis účetních položek do výnosů či nákladů ekonomické činnosti MČ Praha 1" Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 Rozpočtový výhled V r.2013 skončí platby povodňové půjčky MČ Prahy 8, příjmy se pohybují okolo mil. Kč, výdaje jsou naplánovány na vyrovnaný rozpočet. Je nutno brát zřetel na možné změny např. v transferech ze státního rozpočtu, kolísání výkonnosti vlastní ekonomické činnosti, změna pravidel v poskytování dotací z HMP apod. Bezvýhradná akceptace rozpočtového výhledu není v samotné realizaci konečné tvorby rozpočtu konkrétních let povinná. FV bere na vědomí RV K bodu 4/ Zadávací řízení na nadlimitní VZ "Rekonstrukce Letenská 5/120" (OIN) Neúčast OIN se snažil nahradit z podkladů ze SAPu, údajně dle domluvy s TAJ, Ing. Kovářík (zástupce TAJ pro finance). Ten sdělil členům FV, že jsou očekáváné změny ve financování akce a z předpokládáné ceny max. 100 mil. Kč + DPH z původního návrhu (léto 2012) stoupne část nákladů: Navýšení původně plánovaných investic: 16+6 mil Kč = nové obytné podkroví 4+6 mil. Kč = neočekávané restaurátorské práce celkem 144 mil. Kč + DPH, žádné relevantní kalkulace však nejsou zatím k disposici. 2

3 Otázky, které padly v diskusi - je možné zastavit stavbu podkroví? Jaké má MČ záruky ze strany Anglo Americké univerzity? Je možné na firmě exekuovat nějaký majetek? OIN musí zaslat plánované stavební změny písemně, a to reálné podklady. FV neobdržel dodatek smlouvy, tímto žádá OIN o dodání i této kopie. Usnesení 1: FV vyslovuje zásadní nesouhlas s tím, že se na projednání bodu nedostavil nikdo z OIN a žádá tajemníka úřadu, aby tuto opakovanou neúčast (obzvláště vedoucího odboru) řešil. v hod. odešel Ing. Škrak na zasedání SR NNF Usnesení 2: FV nedoporučuje projednávat bod "Rekonstrukce Letenská 5/120" v ZMČ , z důvodu zanedbání povinného doručení podkladových materiálů do ZMČ zastupitelům 10 dnů před jednáním, tudíž ani na jednání FV neměli členové očekávané úplné podklady k tomuto bodu a nemohli tento bod řádně projednat. Hlasování: PRO: 3 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 1 nepřijato v hod. odešel Ing. Kovářík K bodu 5/ Rozpočet bezpečnostní fond 2013 Fond tradičně slouží k přispění na materiál.vybavení PČR P1 a MP P1. FV vyjádřil podivení nad dlouhodobou blokací ,- Kč na účtu bezpečnostního fondu. FV bere na vědomí Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 K bodu 6/ Rozpočet sociálního fondu 2013 Stav účtu k říjnu 2012 je ,- Kč s tím, že v předloženém materiálu od KOSOC (návrh rozpočtu fondu na rok 2013 z října 2012) bylo upozorněno na budoucí čerpání financí do konce roku Z materiálu je však nejasné, zdali položky 260 tis. Kč na vánoce nebo i 800 tis. Kč na pomoc v nouzi bude předmětem čerpání ještě letošního roku nebo je to už plán na rok Avizovaný stav účtu k roku 2013 je 1, ,- Kč. Další textové vysvětlení mluví o zrušení položek jako např. právní poradenství, ve větě následující však mluví i o možnosti rozšíření právního poradenství. Materiál je tedy zmatečný. FV vyjadřuje podivení nad zpracováním materiálu s nejasným hodnocením roku 2012 a nejednoznačným návrhem rozpočtu na rok FV bere na vědomí K bodu 7/ Rozpočet zaměstnaneckého fondu návrh na penzijní připojištění zaměstnanců MČ P1 Pozměnovací návrh do ZMČ dne sloučit nevyužité položky a rozdělit příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění a kdo jej nemá nebo nebude mít zájem, bude dál čerpat svůj díl na poukázky Flexi Pass. FV bere na vědomí a souhlasí s podáním pozměňovacího návrhu do ZMČ. K bodu 8/ Prominutí - Vězeňská 7, Újezd 29, Novomlýnská 3 Vězeňská 7, BJ 860/2, 1.NP, nájemné 87,67,- Kč/m 2 /m - od ,-Kč 3

4 Dluh na nájemném ve výši ,- Kč, příslušenství ,83,-Kč. Celkem ,83,- Kč. KOSOC doporučila ukončení nájemní smlouvy s možností se přestěhovat do některé ubytovny, byt pak zařadit do seznamu bytů ze sociální rezervy. Nájemník je nezaměstnaný, nemá nárok na žádnou podporu, KOSOC doporučuje odpustit celý dluh. Pospíšil - Sociál. odbor nepracuje dostatečně s pojmem " Zvláštní příjemce", kdy Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle 64 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 10 a 118 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a po provedeném řízení dle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění. Zvláštní příjemce nemusí mít trvalé bydliště tam, kde oprávněný. Jde o způsob zajištění příspěvku ku prospěchu občana, který z různých důvodů vhodně nevyužívá finanční zdroje k zajištění potřebné pomoci. FV žádá OSZ, aby začal velmi intenzivně pracovat se sociálně slabšími občany v programu "Zvláštní příjemce" a chránil tím 1. zájmy MČ, aby nevznikaly dluhy na nájmu v řádů měsíců až let 2. občany proti bezdomovectví z nedostatečné komunikace mezi občanem a úřadem. FV doporučuje výpověď, prominout pouze příslušenství Hlasování: PRO: 1 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 5 nepřijato Újezd 29, BJ 404/10, nájemné 125,- Kč/m 2 /m Nájemce žádá o prominutí nájmu z důvodu špatného stavu bytu - nefunkční přívod vody - proti tomu stojí dlužné nájemné, obé zhruba ve stejné výši. FV souhlasí s odpuštěním, protože pohledávky jdou proti sobě z obou stran (Hejtmánek x MČ). Fv doporučuje prominutí nedoplatku za NP. Novomlýnská 3, BJ 1238/7 Nájemník se zhoršujícím se zdravotním stavem, nyní v zastoupení jedná veřejný opatrovník. KOSOC doporučuje prominutí dluhu na nájemném (vč.služeb) i příslušenství v celkové výši ,- Kč, byt je vyklizen od září FV souhlasí s prominutím celé částky K bodu 9/ Zpráva o stavu splátkových kalendářů ke Předseda FV předal členům zpracovaný tabulkový přehled o stavu splátkových kalendářů k , exekuovaných případů atd. vč. textové části, která bude jako souhrnná zpráva o stavu pohledávek MČ předložena ZMČ dne FV se ztotožňuje s navrženým usnesením v předloženém materiálu - "Uložit RMČ přijmout účinná opatření k vymáhání pohledávek v termínu do konce ledna 2013" K bodu 10/ SPL - Malostranské nám. 4, Kozí 15, Štěpánská 59, Rybná 24 Malostranské nám. 4, NJ 4/101, nájemné ,- Kč/m 2 /m 4

5 PPS s.r.o, výpověď podána, varianta B) 54 splátek na 2, ,-Kč vč. příslušenství FV nedoporučuje odpustit žádnou z dlužných částek vč. příslušenství z důvodu odpuštění zhruba 3 mil. Kč v minulých letech pro neuspokojivý technický stav nemovitosti. Kozí 15, NJ 857/101, nájemné ,- Kč/m 2 /m La Casa Blů splátek na ,- Kč vč. příslušenství ,- Kč FV souhlasí s usnesením RMČ neschvalovat prominutí nedoplatku, s udělením výpovědi. Štěpánská 59, BJ 629/8, 4. NP, nájemné 95,17,- Kč/m 2 /m Nájemníci s nízkým příjmem (inval.člen), KOSOC doporučila odpustit 50% dlužné částky a na 50% vystavit splátkový kalendář, což je celkem na ,- Kč (bez příslušenství). FV souhlasí s usnesením RMČ 18 splátek, přímá vykonatelnost a podmíněně odpuštěné příslušenství ,-, dále souhlasí dle KOSOC snížit nájemné na 40 Kč/ m2 /měs. Rybná 24, BJ 716/7, 2. NP, nájemné 95,12,- Kč/m 2 /m Osamocený nájemce, bez evidence na odboru soc. věcí. Podán návrh na 49 splátek na dluh na nájemném ve výši ,- s podmínečným odpuštěním dluhu ,- Kč. FV souhlasí s usnesením RMČ 49 splátek, přímá vykonatelnost a podmíněně odpuštěné příslušenství ,- Kč. Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 K bodu 11/ Předkupní právo MČ - nabídka Pštrossova 4 na koupi id.podílu 12/144 Spoluvlastník nemovitosti nabídl odkoupení své části v rámci předkupního práva MČ P1 (podíl 12/144) za kupní cenu ,- Kč. Poslední odhad z r.2009 stanovuje cenu nemovitosti v celkové výši 22, ,- Kč, stav domu dobrý. FV nedoporučuje odkup, předražená nabídka, i přes odkup bychom se nedostali k majoritě. K bodu 12/ Český barok - výpověd NP vchod Rámová 4, 6 Předseda FV předložil členům souhrnný materiál k pronájmu NP za 1 Kč. Přehled skutečností: Galerie Rámová 6, 199 m 2, nájemné 199,- Kč/m 2 /rok Kavárna Rámová 4, 162 m 2, nájemné 162,- Kč/m 2 /rok Nájemné je tedy za metr 2 1 koruna / ročně / obě smlouvy na 20 let / původní plán výnosu 20 tis. měsíčně pro galerii / možný podpronájem se souhlasem MČ P1. Za galerii (dle katastru součást domu Dlouhá 25) prodělává MČ P1 na fondu oprav skoro 10 tis. měs. za tento nebytový prostor, který je svěřeným majetkem a MČ P1 za něj SVJ Dlouhá 25 musí do fondu oprav přispívat (roční ztráta MČ: 50 x 12 x 199 = ,-). Situace se řešila již v r. 2008, kdy RMČ podala výpověď. V r.2009 byla stažena na doporučení Ing. Tomíčkové, s tím, že výpověd není možná, protože smlouva na dobu určitou je neprůstřelná. Po vlastním průzkumu bylo zjištěno, že výpovědní důvody jsou různé z obou smluv a je možné je použít. 5

6 FV doporučuje vypovědět oba prostory. - Mgr. Skála pro střet zájmů (bydliště Dlouhá 25) K bodu 13/ Říční 11 - výstavba půdy Nynější vlastník nárokuje ze smlouvy o výstavbě slevu na nevyhovující prostory dle ČSN. Od r.2007 neplatné SP, nedodržení termínů dostavby dle smlouvy o výstavbě, dodnes nezkolaudováno. FV požádalo SÚ o místní šetření vzhledem k nejasnému pokračování stavby a pro ujištění, že je dodržen shválený rozsah stavby. FV nedoporučuje akceptovat nároky majitele odkoupené půdy - Film Group 555 (p.voštiar) a naopak požaduje vymáhat sankce z nedodržení smlouvy o výstavbě. FV Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 K bodu 14/ Hřiště Masná a Na Františku odloženo na příští jednání FV z časových důvodů, Mgr. Skála jako předkladatel žádá o doplnění materiálu. K bodu 15/ Slučování Jídelen P1 předkladatel Mgr. Skála. Bod přeložen z časových důvodů na příští jednání FV. Zapsala: Bc. M.Mlejnková - tajemnice FV ZMČ Praha 1 Schválil: MUDr. Jan Votoček - předseda FV ZMČ Praha 1 Rozdělovník: 1x spis u tajemníka 1x předáno OVO členové FV web MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček Předseda FV ZMČ Praha 1 6

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013 Odbor finanční, oddělení finanční Čj.: MULA20577/2014 Spisový znak: 101.1.1 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 36 V Lanškrouně 20. června 2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Psi byli přihlášeni do evidence v těchto datech: 01.01.2002, 06.06.2003, 01.12.2007, 01.10.2008, 01.12.2010, 01.05.2012, 01.07.2012 a 01.12.2012.

Psi byli přihlášeni do evidence v těchto datech: 01.01.2002, 06.06.2003, 01.12.2007, 01.10.2008, 01.12.2010, 01.05.2012, 01.07.2012 a 01.12.2012. 14. 12. 2012 Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací: Kolik je evidováno psů a je za ně placen poplatek na části území městského obvodu Poruba, konkrétně v domech na ulici

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více