Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice"

Transkript

1 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy HZP na Jeremenkovû ulici v Ostravû-Vítkovicích. (B) A B

2 4

3 OBSAH Úvodní slovo fieditele HZP 8 Úvodní slovo pfiedsedy správní rady 9 Úvodní slovo pfiedsedy dozorãí rady Vstupní údaje Charakteristika v voje a hospodafiení HZP v roce Orgány a vedení HZP a zmûny v jejich sloïení v prûbûhu roku Správní rada HZP Dozorãí rada HZP Rozhodãí orgán HZP âinnost HZP Organizaãní struktura HZP Informaãní systém HZP Kontrola a kontrolní systém HZP Vnûj í a vnitfiní kontrola ãinnosti a hospodafiení Kontrola plátcû pojistného Kontrolní systém ve vztahu k poskytovatelûm zdravotní péãe Odpisy nedobytn ch pohledávek Zpracování pfiehledû dle 25 zákona ã. 592/1992 Sb Zabezpeãení ãinnosti HZP hmotn m investiãním majetkem Zdravotní politika Smluvní politika Zdravotní péãe poskytovaná a hrazená nad rámec vefiejného zdravotního poji tûní Fond prevence Fond specifické zdravotní péãe Poji tûnci HZP a jejich pohyb v roce Pfiehled o poji tûncích Pohyb poji tûncû 36

4 OBSAH 6. Tvorba a ãerpání fondû HZP Základní fond zdravotního poji tûní Pfiíjmy pojistného z vefiejného zdravotního poji tûní dle kategorií plátcû pojistného Struktura nákladû na zdravotní péãi v ãlenûní dle jednotliv ch segmentû PrÛmûrné náklady na zdravotní péãi v ãlenûní dle jednotliv ch segmentû na jednoho poji tûnce Celkové náklady na zdravotní péãi v ãlenûní dle vûkové struktury PrÛmûrné náklady na zdravotní péãi na jednoho poji tûnce v ãlenûní dle vûkové struktury Provozní fond Fond reprodukce investiãního majetku Sociální fond Rezervní fond Fond prevence ZdaÀovaná ãinnost Fond specifické zdravotní péãe Zaji Èovací fond Souhrnn pfiehled vybran ch ukazatelû o ãinnosti HZP Základní ukazatele hospodafiení HZP za rok Pohledávky po lhûtû splatnosti Závazky po lhûtû splatnosti Závûr Vyhodnocení v sledkû hospodafiení HZP Pfiílohy 68 Rozvaha k V kaz ziskû a ztrát k ZpÛsob a forma zvefiejnûní v roãní zprávy 68 Stanoviska správní a dozorãí rady k v roãní zprávû 69 Auditorská zpráva k v roãní zprávû 70 Samostatná pfiíloha Úãetní závûrka za rok 2001, auditorská zpráva k úãetní závûrce

5

6 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE HZP 8 V znamn m ocenûním kvality sluïeb HZP bylo propûjãení prestiïní znaãky Czech Made. VáÏení klienti, dovolte abych vás seznámil s ãinností Hutnické zamûstnanecké poji Èovny v roce Tento rok, v nûmï HZP získala v znamné ocenûní kvality sv ch sluïeb a souãasnû roz ifiovala své postavení na trhu vefiejného zdravotního poji tûní, lze hodnotit z pohledu její ãinnosti jako mimofiádnû úspû n. V voj systému vefiejného zdravotního poji tûní nepfiinesl v roce 2001 Ïádné zásadní zmûny. Z dlouhodobého hlediska vytváfiel systém vefiejného zdravotního poji tûní takové podmínky, ve kter ch byla obãanûm poskytována moderní lékafiská péãe blíïící se úrovni vyspûlého svûta. S rozpaky lze hodnotit pouze vzrûstající vliv institucí státní správy na rozhodování o v i a zpûsobu úhrad za vykázanou zdravotní péãi. Tento stav omezoval do urãité míry regulaãní schopnosti zdravotních poji Èoven v oblasti hospodárného nakládání s prostfiedky vefiejného zdravotního poji tûní. V pozici nejvût í regionální zdravotní poji Èovny v âeské republice nabízela HZP v minulém roce své sluïby více neï 300 tisícûm poji - tûncû zejména na území severní a jiïní Moravy. Vedle zaji tûní dostupné a kvalitní zdravotní péãe v síti smluvních zdravotnick ch zafiízení nabízela HZP sv m klientûm fiadu sluïeb nad rámec vefiejného zdravotního poji tûní, coï se odrazilo, mimo jiné, i v nárûstu poãtu nov ch poji tûncû. V znamn m ocenûním kvality sluïeb HZP bylo propûjãení prestiïní znaãky Czech Made. Tuto znaãku pfievzali v listopadu roku 2001 na slavnostním veãeru ve panûlském sále PraÏského hradu fieditel HZP a pfiedseda správní rady poji Èovny. Znaãku Czech Made udûlilo HZP SdruÏení pro cenu âeské republiky za jakost. Czech Made je ocenûním kvalitních ãesk ch v robkû a sluïeb, které splàují pfiísná kvalitativní kritéria. Hutnické zamûstnanecké poji Èovnû byla tato znaãka propûjãena na dobu dvou let jako jediné zdravotní poji Èovnû za sluïby v oblasti poskytování vefiejného zdravotního poji tûní a dal ího smluvního zdravotního poji tûní, které HZP zprostfiedkovává. V znamnou událostí v oblasti dal ího zkvalitàování sluïeb pro poji - tûnce byla realizace zkrácení ãekací doby na specializovanou neakutní péãi v odbornostech ortopedie a kardiochirurgie, coï HZP zaãala sv m poji tûncûm nabízet na podzim roku U pacientû ãekajících na náhradu velk ch kloubû garantuje HZP zkrácení ãekací doby maximálnû na jeden rok. U kardiochirurgick ch neakutních zákrokû garantuje poji Èovna jednomûsíãní ãekací dobu. Jedná se o ojedinûl projekt, kter v znamn m zpûsobem zkvalitnil zdravotní péãi desítkám poji tûncû jiï v roce Ve snaze pfiizpûsobit se nov m trendûm a poïadavkûm v pouïití komunikaãních technologií pfiipravila HZP v roce 2001 kompletní inovaci své prezentace na Internetu. Vedle nového grafického designu internetov ch stránek poji Èovna zpfiístupnila nabídku fiady nov ch sluïeb. Od vyhledávání smluvních lékafiû, pfies podrobné údaje o standardnû hrazen ch, pfiípadnû volnû prodejn ch léãivech, aï po moïnost Ïádat prostfiednictvím Internetu o v pis individuálního úãtu poji tûnce. HZP se v roce 2001 také zaãala intenzívnû pfiipravovat na elektronické zpûsoby komunikace se sv mi poji tûnci, plátci pojistného i zdravotnick mi zafiízeními. Stejnû jako v minul ch letech do lo k pozitivnímu posunu ve vztazích mezi poji Èovnou a Ïadatelsk mi podniky. Pokraãující ekonomická konsolidace nûkter ch podnikû pfiispûla ke koneãnému narovnání v oblasti plateb zdravotního poji tûní za zamûstnance tûchto podnikû a v znamnû podpofiila vyrovnanou bilanci celkového hospodafiení poji Èovny. Pfiízniv vliv na v sledky ãinnosti poji Èovny v roce 2001 mûla kvalitní práce zamûstnancû Hutnické zamûstnanecké poji Èovny, kter m patfií mé podûkování. Ing. Zdenûk VroÏina, MBA

7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY HZP Korektní vztahy s lékafii vytvofiily pfiedpoklady pro realizaci projektû, které v znamnû zkvalitnily péãi o poji tûnce. VáÏení pfiátelé, rád bych vyuïil této pfiíleïitosti a seznámil Vás s ãinností Správní rady Hutnické zamûstnanecké poji Èovny v roce V úvodu bych chtûl zdûraznit, Ïe rok 2001 byl v dosavadní historii pûsobení HZP jedním z nejúspû nûj ích. Stejnû jako v minul ch letech do lo k dal- ímu upevnûní finanãní stability HZP a k zachování její pozice nejvût í regionální zdravotní poji Èovny v âeské republice. Poji Èovna v minulém roce zaznamenala nárûst poãtu poji tûncû, roz ífiila oblast svého pûsobení, zkvalitnila nabídku preventivních programû pro poji tûnce a vûnovala nemalé úsilí rozvoji nov ch komunikaãních technologií. V echny aktivity poji Èovny byly zamûfieny na zlep ení sluïeb a komfortu obsluhy poji tûncû HZP. V znamn m ocenûním úrovnû ãinnosti poji Èovny bylo udûlení prestiïní znaãky ovûfiené kvality poskytovan ch sluïeb Czech Made, kterou pfievzali na podzim loàského roku zástupci HZP ve panûlském sále PraÏského hradu. Správní rada HZP se v roce 2001 se la na sedmi fiádn ch zasedáních, na nichï se zab vala fiadou témat. Vedle úãetní závûrky, zprávy auditora a trvalého sledování hospodafiení poji Èovny projednala správní rada v sledky kontrolní ãinnosti Dozorãí rady HZP. Dal ími dûle- Ïit mi tématy fiádn ch zasedání byly zpûsoby úhrad zdravotní péãe a v voj stavu pohledávek za nejvût ími dluïníky. Projevem finanãní stability poji Èovny v roce 2001 byly úhrady ve - ker ch závazkû vûãi zdravotnick m zafiízením ve lhûtû splatnosti. Korektní vztahy s lékafii vytvofiily pfiedpoklady pro realizaci projektû, které v znamnû zkvalitnily péãi o poji tûnce. Jednalo se pfiedev ím o projekt zkrácení ãekací doby na neakutní operace náhrad velk ch kloubû a nûkteré kardiochirurgické zákroky. Tento ojedinûl projekt v znamn m zpûsobem ovlivnil kvalitu Ïivota pacientû a zv il úroveà zdravotní péãe, kterou HZP sv m poji tûncûm nabízí. V uplynulém roce byly upevàovány tradiãní vazby na velké prûmyslové podniky, které stály u vzniku HZP. Chtûl bych pfii této pfiíleïitosti podûkovat managamentu tûchto prûmyslov ch podnikû za jejich aktivní pomoc a spolupráci pfii plnûní poslání HZP. Souãasnû bych chtûl podûkovat vedoucím zamûstnancûm HZP za koncepãní a strategické fiízení poji Èovny a v em ostatním zamûstnancûm HZP za jejich kaïdodenní poctivou práci a pfiístup k plnûní nároãn ch úkolû. 9 Ing. Ladislav Sitko

8 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY HZP 10 Závûry kontrolní ãinnosti dozorãí rady odpovídaly pozitivním trendûm celkového v voje poji Èovny v roce VáÏení klienti, dovolte, abych vás seznámil s ãinností Dozorãí rady Hutnické zamûstnanecké poji Èovny v roce V prûbûhu minulého roku se Dozorãí rada HZP se la na pûti fiádn ch zasedáních. Pfiedmûtem zasedání byla zejména kontrola v sledkû hospodafiení poji Èovny v jednotliv ch ãtvrtletích. Dozorãí rada souãasnû zamûfiila svoji ãinnost na nûkolik dílãích témat. Jednalo se pfiedev ím o úãetní závûrku a zprávu auditora, projednání zdravotnû pojistného plánu pro rok 2002, aktuální finanãní situaci a stav pohledávek za nejvût ími dluïníky pojistného. Svou kontrolní ãinnost zamûfiila dozorãí rada rovnûï na kontrolu nákladû vynaloïen ch na ãinnost poji Èovny, správní a dozorãí rady, dodrïování institutu zákona ã. 127/1998 Sb., vãetnû ãinnosti útvaru vnitfiní kontroly. Závûry kontrolní ãinnosti dozorãí rady v oblasti hospodafiení s prostfiedky vefiejného zdravotního poji tûní odpovídaly pozitivním trendûm celkového v voje poji Èovny v roce Dozorãí rada HZP se v roce 2001, stejnû jako v minul ch letech, aktivnû podílela na ãinnosti Rozhodãího orgánu HZP. Tento orgán vykonával funkci druhoinstanãního orgánu ve správním fiízení, které se t kalo zejména pfiípadû neplacení pojistného v zákonem stanovené v i a v termínech splatnosti. Souãasnû posuzoval Ïádosti o zmírnûní opatfiení v oblasti vymûfieného penále za pozdní odvod pojistného, pfiípadnû dal ích sankcí. Stejnû jako v oblasti hospodafiení s prostfiedky vefiejného zdravotního poji tûní nezjistila dozorãí rada v rámci kontrol dal ích ãinností poji Èovny Ïádné závaïné nedostatky. Tento stav dlouhodobû souvisí s vysokou úrovní ãinnosti vnitfiních útvarû HZP, optimálnû zvolenou koncepcí hospodafiení s finanãními prostfiedky a s nadstandardní odbornou úrovní zamûstnancû poji Èovny. Rok 2001 byl prvním rokem ãinnosti novû zvolené dozorãí rady. S potû ením mohu konstatovat, Ïe dozorãí rada v novém sloïení navázala na úspû nou ãinnost z pfiedcházejících období a pfiispûla k celkovému rozvoji Hutnické zamûstnanecké poji Èovny. Vedle ãlenû dozorãí rady bych chtûl touto cestou podûkovat managementu a ostatním zamûstnancûm poji Èovny za kvalitnû odveden pracovní v kon, kter je pfiíslibem pozitivního v voje poji Èovny v pfií tích letech. Ing. Ivo Lerch

9 Ú V O D N Í Č Á S T

10 1 VSTUPNÍ ÚDAJE 12 Obchodní název: Hutnická zamûstnanecká poji Èovna Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSâ Telefon, fax, 069/ , 069/ , Identifikaãní ãíslo: Statutární orgán: fieditel, Ing. Zdenûk VroÏina, MBA Hutnická zamûstnanecká poji Èovna byla zfiízena ke dni rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních vûcí âeské republiky, ãj /92-5 ze dne v souladu se zákonem ã. 280/1992 Sb., o resortních, oborov ch, podnikov ch a dal ích zdravotních poji Èovnách. HZP je ve smyslu 5 odst. 1 zákona ã. 280/1992 Sb. právnickou o- sobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstfiíku dne na základû Ïádosti: VÍTKOVICE, a. s., NOVÁ HUË, a. s., T INECKÉ ÎELEZÁRNY, a. s., Îelezárny a drátovny Bohumín, s. p., (dnes ÎDB a. s.), VÁLCOVNY PLECHU, a. s., Hutní montáïe Ostrava, a. s., nejvût ích hutních a hutnicko-strojírensk ch podnikû severomoravského regionu. Na základû rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví âeské republiky ãj. 9632/96 bylo ke dni povoleno slouãení ZZP ATLAS - (Zamûstnanecká zdravotní poji Èovna) se sídlem ve Zlínû, nám. T. G. Masaryka 588 s Hutnickou zamûstnaneckou poji Èovnou. ZZP AT- LAS byla k zru ena bez likvidace s tím, Ïe ve kerá práva, povinnosti a závazky pfiecházejí na právního nástupce Hutnickou zamûstnaneckou poji Èovnu. 2 CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ HZP V ROCE 2001 Hospodafiení Hutnické zamûstnanecké poji Èovny v roce 2001 lze z pohledu celkového v voje charakterizovat vyrovnanou bilancí mezi pfiíjmy ze zdravotního poji tûní a v daji za vykázanou zdravotní péãi. Tento stav lze hodnotit pozitivnû pfiedev ím s ohledem na vzrûstající vliv institucí státní správy na rozhodování o v i a zpûsobu úhrad za vykázanou zdravotní péãi. Regulaãní schopnosti zdravotních poji Èoven v této oblasti tak byly do urãité míry omezeny. Bez ohledu na tuto skuteãnost poji Èovna platila své závazky vûãi poskytovatelûm zdravotní péãe vãas, nemûla Ïádné závazky po lhûtû splatnosti. HZP si v minulém roce upevnila své postavení na trhu vefiejného zdravotního poji tûní, roz ífiila svoji pûsobnost do nov ch oblastí a potvrdila svoji pozici nejvût í regionální zdravotní poji Èovny v âeské republice. V znamn m ocenûním jejích sluïeb bylo propûjãení prestiïní znaãky Czech Made. Hutnické zamûstnanecké poji - Èovnû byla tato znaãka propûjãena na dobu dvou let jako jediné zdravotní poji Èovnû za sluïby v oblasti poskytování vefiejného zdravotního a dal ího smluvního zdravotního poji tûní. Poji Èovna byla v roce 2001 zafiazena do projektu postoupení pohledávek âeské konsolidaãní agentufie, kter kladnû ovlivnil v i pohledávek za plátci pojistného po lhûtû splatnosti. HZP postoupila âeské konsolidaãní agentufie pohledávky, které byly uplatnûny v rámci konkurzu nebo vyrovnání v celkové v i tis. Kã. Vedle zaji tûní dostupné kvalitní zdravotní péãe nabízela HZP sv m klientûm fiadu sluïeb nad rámec vefiejného zdravotního poji tûní. V znamnou událostí v oblasti dal ího zkvalitàování sluïeb pro poji - tûnce byla realizace zkrácení ãekací doby na specializovanou neakutní péãi v odbornostech ortopedie a kardiochirurgie. Tuto sluïbu zaãala poji Èovna nabízet sv m poji tûncûm od podzimu Jedná se o ojedinûl projekt, kter v znamn m zpûsobem zkvalitnil zdravotní péãi fiadû poji tûncû jiï v roce HZP pfiipravila v roce 2001 jako první zdravotní poji Èovna v âeské republice nov program fiízené zdravotní péãe, jehoï základem je sdruïení nezávisl ch lékafisk ch praxí pro praktické lékafie. První sdruïení praktick ch lékafiû bylo zaloïeno v tfiineckém regionu. Program je zaloïen na moderním zpûsobu kontraktu mezi zdravotní poji Èovnou a skupinou praktick ch lékafiû, ktefií pfievzali kontro-

11 lu nad v znamnou ãástí prostfiedkû zdravotního poji tûní poji tûncû HZP. Lékafii zúãastnûní v projektu dostávali systematicky podrobné a cílené informace dávající do vzájemného vztahu strukturu ãerpané zdravotní péãe s jejími náklady. Na základû tûchto informací mûli lékafii moïnost kvalifikovanû rozhodnout o úãelnosti poskytování zdravotní péãe. editel HZP: Finanãní fieditel: Zdravotní fieditelka: editel úseku fiízení: Ing. Zdenûk VroÏina, MBA Ing. Radovan Koufiil MUDr. Pavla Kiovská, MBA Ing. Jan Noga Ve snaze pfiizpûsobit se nov m trendûm a poïadavkûm pouïití komunikaãních technologií pfiipravila HZP v roce 2001 kompletní inovaci své prezentace na Internetu, vãetnû zpfiístupnûní fiady nov ch sluïeb. Poji Èovna se v roce 2001 zaãala intenzivnû pfiipravovat na elektronické zpûsoby komunikace se sv mi partnery: poji tûnci, plátci pojistného a poskytovali zdravotní péãe. V sledky v oblasti hospodafiení navázaly na úspû nou ãinnost poji Èovny v pfiedcházejících letech a pfiispûly k celkovému rozvoji HZP. 3 ORGÁNY A VEDENÍ HZP A ZMĚNY V JEJICH SLOŽENÍ V PRŮBĚHU ROKU Právo poji tûncû, zamûstnavatelû a státu na fiízení HZP a na rozhodování o zásadních otázkách t kajících se její ãinnosti bylo v roce 2001 naplàováno prostfiednictvím orgánû HZP, kter mi jsou Správní rada HZP, Dozorãí rada HZP a dále prostfiednictvím Rozhodãího orgánu HZP. 3.1 SPRÁVNÍ RADA HZP 13 Správní rada HZP je nejvy ím orgánem HZP a rozhoduje o zásadních otázkách t kajících se ãinnosti HZP. Pavel Matu ek Karin âorbová ãlen ãlen Správní rada HZP zasedala v roce 2001 v tomto sloïení: zástupci poji tûncû: Ing. Ladislav Sitko pfiedseda Ing. Rostislav Tkáã ãlen Franti ek Ligocki ãlen Oldfiich KáÀa ãlen zástupci zamûstnavatelû: Ing. Boguslav Heczko Ing. Ivan âerbák Ing. Rastislav Kotala Ing. Jaromír Ondera Ing. Bfietislav Paliãka Ing. Miroslav Pivovarãík, MBA místopfiedseda ãlen ãlen ãlen ãlen ãlen zástupci státu: MUDr. Michael Vít Mgr. Ivana Dortová Ing. Zdenûk Tomá ek Správní rada se v roce 2001 se la na sedmi fiádn ch zasedáních konan ch ve dnech 1. bfiezna, 5. dubna, 26. dubna, 14. ãervna, 25. záfií, 11. fiíjna a 19. prosince. Na tûchto zasedáních se zab vala zejména: úãetní závûrkou, zprávou auditora, rozborem hospodafiení a V roãní zprávou HZP za rok 2000, fondov m hospodafiením HZP v roce 2001, v sledky kontrolní ãinnosti Dozorãí rady HZP, legislativními dopady na ãinnost HZP, zdravotnû pojistn m plánem na rok 2002, zpûsobem úhrad zdravotní péãe za jednotlivá pololetí roku 2001, v sledky hospodafiení v jednotliv ch ãtvrtletích roku 2001, úvûrov m zatíïením HZP v roce 2002, nov mi preventivními programy pro poji tûnce HZP, stavem pohledávek za nejvût ími dluïníky, informacemi o pfievzetí pohledávek HZP âeskou konsolidaãní agenturou (do Konsolidaãní bankou, s. p. ú., dále jen âeská konsolidaãní agentura, âka), investiãními zámûry HZP v roce 2001.

12 3.2 DOZORČÍ RADA HZP Dozorãí rada HZP zasedala v roce 2001 v tomto sloïení: zástupci poji tûncû : Jaroslav Janek ãlen Jaroslav Pl ek ãlen Boris St skala ãlen Adolf Thomitzek ãlen Anna Luk ová ãlen Richard Gavenda ãlen zástupci zamûstnavatelû: Ing. Ivo Lerch pfiedseda Ing. Renáta Ne porková, MBA místopfiedsedkynû Ing. Mojmír Ka pri in ãlen Ing. Ivan My ka ãlen Ing. Jaromír Sladãík ãlen Ing. Miroslav Tkáã ãlen zástupce státu: Ing. Kvûtu e Srnová Dozorãí rada se v roce 2001 se la na pûti fiádn ch zasedáních ve dnech 5. dubna, 26. dubna, 14. ãervna, 19. záfií a 13. prosince. Na tûchto zasedáních se zab vala zejména: úãetní závûrkou, zprávou auditora, rozborem hospodafiení a V roãní zprávou HZP za rok 2000, v sledky kontrol ãinností a hospodafiení HZP, informacemi ze zasedání Správní rady HZP, kter ch se pfiedseda dozorãí rady pravidelnû zúãastàoval, v sledky hospodafiení v jednotliv ch ãtvrtletích roku 2001, stavem pohledávek za nejvût ími dluïníky, aktuální finanãní situací, zdravotnû pojistn m plánem na rok ROZHODČÍ ORGÁN HZP Ve vûcech placení pojistného, penále, pokut a pfiiráïek k pojistnému podle 53 zákona ã. 48/1997 Sb., o vefiejném zdravotním poji tûní, rozhodovala HZP v roce 2001 v 1. stupni správního fiízení podle zákona ã. 71/1967 Sb., o správním fiízení, platebními v mûry. Ve 2. stupni správního fiízení rozhodoval s koneãnou platností o odvoláních proti platebním v mûrûm vystaven m HZP desetiãlenn Rozhodãí orgán HZP, kter v roce 2001 zasedal ve sloïení: zástupci Správní rady HZP: Ing. Rostislav Tkáã pfiedseda Franti ek Ligocki ãlen Karin âorbová ãlen zástupci Dozorãí rady HZP Adolf Thomitzek ãlen Boris St skala ãlen Ing. Ivan My ka ãlen zástupce MF âr: Ing. Marie Láníková ãlen Rozhodãí orgán HZP se v roce 2001 se el k esti pracovním jednáním konan m ve dnech 8. února, 17. kvûtna, 28. ãervna, 20. záfií, 25. fiíjna a 21. listopadu. Na zasedáních projednal celkem 149 pfiípadû odvolání proti rozhodnutím vydan m HZP, pfiíp. Ïádostí o odstranûní tvrdosti zákona dle 53 odst. 3 zákona ã. 48/1997 Sb., o vefiejném zdravotním poji tûní. Z celkového poãtu projednan ch pfiípadû vydal Rozhodãí orgán HZP v roce 2001: 2 rozhodnutí o odvolání ve vûci dluïného pojistného, 142 rozhodnutí o odvolání (odstranûní tvrdosti) ve vûcech penále, 5 rozhodnutí o odvolání ve vûcech pfiiráïky k pojistnému. zástupce HZP: JUDr. Anna Antlová ãlen Z celkového poãtu projednan ch odvolání proti rozhodnutím HZP bylo v roce 2001: zástupce MPSV âr: MUDr. Marta Kotasová ãlen 67 rozhodnutí potvrzeno, 82 rozhodnutí zmûnûno. zástupce MZ âr: Jaroslav Star ãlen Rozhodãí orgán v roce 2001 nezru il ani nevrátil k novému projednání Ïádné rozhodnutí Hutnické zamûstnanecké poji Èovny.

13 ÚZEMNÍ ROZLOŽENÍ POJIŠTĚNCŮ HZP 15 nad pod 100

14 4 ČINNOST HZP 4.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HZP 16 Vnitfiní organizaãní strukturu Hutnické zamûstnanecké poji Èovny a systém fiízení vymezuje Organizaãní fiád HZP. Zásadní úprava organizaãní struktury byla realizována ve dvou etapách v roce 1999, v prûbûhu roku 2000 ani v roce 2001 k Ïádné její dal í úpravû nedo lo. Organizaãní strukturu Hutnické zamûstnanecké poji Èovny tvofiily k ãtyfii odborné úseky, ãtyfii poboãky a dále niï í organizaãní jednotky - expozitury. Deta ovaná pracovi tû nemûla vlastní právní subjektivitu a vykonávala ãinnost jménem HZP. Odborn mi úseky HZP byly: úsek fieditele HZP, finanãní úsek, zdravotní úsek, úsek fiízení. Odborné úseky zaji Èovaly ãinnosti zejména v oblastech: realizace usnesení a rozhodnutí Správní rady HZP a orgánû státní správy, sluïebního styku s ústfiedními orgány státní správy, zamûstnavateli a bankovními institucemi, úãasti na jednáních dohodovacích fiízení, v bûru pojistného, tvorby a údrïby registrû poji tûncû a plátcû pojistného, hospodafiení HZP, úãtování a pokladní sluïby, financování úhrad za poskytovanou zdravotní péãi a nakládání s fondy Hutnické zamûstnanecké poji Èovny, provozu informaãního systému HZP, ochrany dat a pfiedávání statistick ch a analytick ch dat orgánûm státní správy, právní sluïby a tvorby vnitfiních pfiedpisû HZP, personální ãinnosti a vnitfiní kontrolní ãinnosti, technického a materiálního zabezpeãení HZP, kontroly ve vztahu k plátcûm pojistného, propagace HZP, osvûtové a informaãní ãinnosti, zastupování HZP na jednáních orgánû státní správy a zamûstnavatelû, jednání se zástupci zdravotnick ch zafiízení, zejména o smluvních a cenov ch ujednáních, zpracování dokladû pfiedloïen ch zdravotnick mi zafiízeními o poskytnuté zdravotní péãi, provádûní kontroly nákladû na zdravotní péãi v souvislosti s ãinností zdravotnick ch zafiízení a provádûní kontroly u poskytovatelû zdravotní péãe, ãinnosti revizních lékafiû Hutnické zamûstnanecké poji Èovny, lázeàské a ozdravenské péãe, realizace preventivních programû, analytick ch a vzdûlávacích ãinností, zprostfiedkování smluvního poji tûní a pfiipoji tûní, pfiípravy a vedení nov ch projektû HZP.

15 O R G ANIZA Č N Í S TRU KTU RA HZP ŘEDITEL HZP TAJEMNÍK ŘEDITELE HZP PERSONÁLNÍ ODBOR DOZORČÍ RADA ODBOR INFORMATIKY PRÁVNÍ ODBOR 17 VNITŘNÍ KONTROLA FINANČNÍ ÚSEK ODD.FINANCOVÁNÍ A ROZBORŮ ODBOR EKONOM.INFORMACÍ ODBOR VÝBĚRU POJISTNÉHO ODD. SPRÁVY A SLUŽEB ZDRAVOTNÍ ÚSEK ODBOR METODIKY POSKYT. ZP ODBOR SMLUVNÍCH VZTAHŮ ODBOR PREREVIZE ODBOR POSTREVIZE ÚSEK ŘÍZENÍ ODBOR MARKETINGU ODD.EKONOM.TECHN.ZABEZPEČENÍ OBCHODNÍ ODDĚLENÍ POBOČKY A EXPOZITURY

16 TERITORIÁLNÍ ROZMÍSTĚNÍ KONTAKTNÍCH MÍST HZP 18

17 Poboãky a expozitury HZP zabezpeãovaly na sv ch pracovi tích ãinnosti zejména v oblastech: cû pfiepoãten ch na plnû zamûstnané. Ke dni ãinil evi- V prûbûhu roku 2001 zamûstnávala HZP prûmûrnû 208 zamûstnandenãní poãet zamûstnancû pfiepoãten ch na plnû zamûstnané 213, kaïdodenního kontaktu s poji tûnci HZP (registrace a evidence poji tûncû, provádûní zmûn v údajích o poji tûncích, vydávání a v mûstnancû koresponduje jednak s nárûstem poãtu poji tûncû v nû- coï je o 12 zamûstnancû více neï k Zv ení poãtu zamûna prûkazû poji tûncû), kter ch oblastech pûsobnosti HZP, jednak s roz ifiováním pûsobnosti poji Èovny do oblastí nov ch. Dal ím, neménû v znamn m cílem, propagace HZP a akvizice poji tûncû, kontroly placení pojistného vãetnû kontroly plnûní oznamovací povinnosti plátcû pojistného a poji tûncû, fortu poskytovan ch sluïeb. Poãet poji tûncû pfiipadajících v roce k nûmuï nav ení poãtu zamûstnancû smûfiovalo, bylo zv ení kom- pfiíjmu a evidence úãetních dokladû, 2001 na jednoho zamûstnance poji Èovny v prûmûrném pfiepoãteném poãtu ãinil poji tûncû. ãinnosti revizních lékafiû Hutnické zamûstnanecké poji Èovny, zprostfiedkování smluvního poji tûní a pfiipoji tûní a poskytování dal ích sluïeb poji tûncûm HZP. 4.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM HZP Informaãní systém zaji Èoval a podporoval v echny ãinnosti zdravotní poji Èovny. UsnadÀoval kontrolu a likvidaci dokladû vykazované kontrola a vyhodnocení pfiehledû o platbû pojistného na vefiejné v poãet penále k dluïnému pojistnému, zdravotní péãe, podporoval funkce v bûru pojistného, poskytoval data pro analytické rozbory poskytnuté a vykázané zdravotní péãe zdravotní poji tûní zamûstnavatele vãetnû ve keré korespondence. a chování zdravotnick ch zafiízení. UmoÏÀoval provádûní finanãní V echny tyto funkce umoïàovaly vytváfiení pfiehledû a protokolû anal zy, vytváfiení statistiky a souborû dat pro instituce státní správy. o pfiíjmech a pohledávkách za plátci pojistného. Dále zaji Èoval elektronickou komunikaci s klienty HZP. V pfiíjmovém subsystému byly v roce 2001 roz ífieny a upraveny následující funkce: Pfiíjmov subsystém podporoval evidenci a kontrolu úãtování plateb pojistného a údrïbu registrû poji Èovny. evidence pohledávek (dluïné pojistné, penále) za osobami bez zdaniteln ch pfiíjmû vãetnû návaznosti na správní fiízení, tj. zahájení ÚdrÏba registrû pfiedstavovala ãást pfiíjmového subsystému, která podporovala aktualizaci a údrïbu základních registrû poji Èovny: správního fiízení, vystavení platebních v mûrû, korekce pohledávek v návaznosti na rozhodnutí Rozhodãího orgánu HZP, registru poji tûncû - obsahoval osobní data, pojistné smlouvy vyúãtování pojistného úpravou postupu zpracování, a jejich historii, informace o pohledávkách, vedení registrû plátcû a poji tûncû, registru plátcû pojistného - obsahoval identifikaãní údaje, informace o závazcích vûãi poji Èovnû, úãetnictví. kontrolní funkce pro sledování správnosti vystavení pfiedpisû pro registru zdravotnick ch zafiízení - obsahoval identifikaãní údaje o zafiízeních, údaje o smluvních vztazích, seznam odborností, V dajov subsystém byl doplnûn a roz ífien v souvislosti s nov mi seznam pasportizovan ch v konû a dal í. poïadavky na vykazování a regulaci úhrad zdravotní péãe poskytnuté poji tûncûm HZP. Subsystém podporoval on-line zpracování a kontrolu vykazované péãe. Subsystém byl dále ãlenûn na pfiíjem úãet- Pfii úãtování plateb podporoval informaãní systém evidenci a kontrolu v bûru pojistného. Základními kontrolními funkcemi byly: ních dokladû, kontrolu zdravotní péãe, fakturaci a úãet poji tûnce. 19 zji tûní nekryt ch poji tûní - seznam poji tûncû, u kter ch nebyl evidován plátce pojistného, vãetnû návazné korespondence s poji tûncem a její evidence, zji tûní nehrazen ch závazkû - seznam zamûstnavatelû nebo poji tûncû, ktefií neuhradili pojistné ve stanoveném termínu, zji tûní osob samostatnû v dûleãnû ãinn ch, které nepodaly vyúãtování pojistného za kalendáfiní rok, Úãet poji tûnce poskytoval poji tûncûm HZP podrobnou informaci o poskytnuté zdravotní péãi za zvolené období. Souãasná praxe dohodovacích fiízení o hodnotách bodu a úhradách zdravotní péãe ovlivnila zásadním zpûsobem nárûst poãtu rûzn ch variant zpracování plateb pro zdravotnická zafiízení. Znamenala podstatnû sloïitûj í postupy kontroly a likvidace dokladû zdravotní péãe.

18 20 V roce 2001 byl v dajov subsystém roz ífien o regulaci péãe komplementu korekcí pau ální sazby, regulace prûmûrn mi standardy na v kony, vyïádanou péãi, léãivé pfiípravky a zdravotnické prostfiedky, regulaci dopravy a byla upravena regulace prûmûrné náklady na jednoho o etfieného poji tûnce u ambulantních specialistû. Kontrolní modul v dajového subsystému zahrnoval funkce, které zaji Èovaly automatickou kontrolu a podporovaly interaktivní kontrolu dávek dokladû o poskytnuté zdravotní péãi pfiedkládan ch poji Èovnû. Funkce podporující kontrolní ãinnosti byly neustále rozvíjeny. Rozvoj reagoval na nové poïadavky pfii vykazování a úhradách zdravotní péãe, na poïadavky na vlastní regulaãní opatfiení poji Èovny a na dal í ãinnosti vedoucí ke zlep ení komunikace mezi poskytovateli zdravotní péãe, poji tûnci a poji Èovnou. Finanãní subsystém zaji Èoval úãtování a úhrady zdravotnick m zafiízením, úãtování pfiijat ch plateb vefiejného zdravotního poji tûní, úãtování o tvorbû a ãerpání fondû podle úãtové osnovy zdravotní poji Èovny a evidenci majetku. Souãástí subsystému byl styk s bankovními institucemi a âeskou po tou. Subsystém byl ãlenûn na ãásti: finanãní úãetnictví, zdravotní poji Èovna, evidence hmotného a nehmotného majetku. âást finanãní úãetnictví byla modulem podvojného úãetnictví, která obsahovala mimo jiné úãetní i mimoúãetní ãíselníky, pokladny, operace s bankovními institucemi, fakturaci, úãtování, zpracování platebních pfiíkazû, párování poloïek na saldokontních úãtech. Pro komunikaci mezi HZP a bankovními institucemi byl zaji tûn zabezpeãen pfienos dat Internetem pro bankovní v pisy a platební pfiíkazy a dále pfienos dat ze sloïenek mezi âeskou po tou a HZP. âást zdravotní poji Èovna zaji Èovala rozhraní pro pfiíjmov a v dajov subsystém, replikaci registrû, pfiíjem transportû faktur pro jejich proplácení, pfienos informací o realizovan ch platbách zdravotního poji tûní do pfiíjmové ãásti. âást evidence hmotného a nehmotného majetku podporovala kromû evidence majetku také úãetní a daàové odpisy. Pfienos do úãetnictví probíhal v dávkách dle pfiíslu ného nastavení. Statistick subsystém poskytoval odborn m útvarûm on-line statistické vyhodnocování dat pro detailní analytickou ãinnost poji Èovny a zaji Èoval statistické pfiehledy pro potfieby Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí a poskytovatelû zdravotní péãe. Mezi hlavní úkoly tohoto subsystému patfiilo: sledování struktury poji tûncû, vyhodnocování a simulace prûbûhu placení pojistného, sledování struktury a v voje sítû zdravotnick ch zafiízení, sledování ãetnosti a struktury vykázané zdravotní péãe, sledování vykázané zdravotní péãe podle jednotliv ch druhû poskytovatelû, pfiíprava podkladû pro regulaãní mechanismy, komplex funkcí pro rozborovou a analytickou ãinnost. Nadfiazen subsystém pro podporu manaïerského rozhodování (MIS) zaãala HZP zavádût v prûbûhu roku 2001 na bázi databázového systému Oracle s vyuïitím nástrojû Oracle Express Analyzer a Oracle Express Objects. Mezi jeho vlastnosti patfií: objektovû orientovaná architektura, intuitivní grafické uïivatelské prostfiedí podobné prostfiedí Windows, vyuïití nástrojû Oracle Selector a Datov manaïer, které jednoduch m zpûsobem umoïàují v bûr hodnoty dimenzí analyzovan ch objektû pro dotazování a nastavení parametrû anal zy, prezentace pomocí grafu nebo tabulky, pfieddefinování v chozích analytick ch pohledû, export dat do Excelu. V souãasné dobû jsou rutinnû provozovány datové objekty s informacemi o poji tûncích, plátcích pojistného a nûkter ch aspektech nákladû na zdravotní péãi. Systém bude v roce 2002 roz ífien o datov sklad a dal í datové objekty, pfiedev ím z oblasti úhrad zdravotnick m zafiízením. Tyto objekty budou prezentovat uhrazenou péãi ve variantním ãlenûní podle odborností a okolností o etfiení, úhrady za léãivé pfiípravky a indukovanou péãi tak, aby byla umoïnûna efektivní anal za chování poskytovatelû zdravotní péãe. Technické prostfiedky informaãního systému vyuïívaly HW platformu firmy Hewlett-Packard s operaãním systémem UNIX a relaãní databázi PROGRESS. Informaãní systém byl provozován na serveru N4000 6xPA8500; 2024 MB RAM; 18 GB HDD; TPM (model, procesor, pamûè, kapacita diskû, v kon serveru). V voj aplikace a statistické v poãty probíhaly na v vojovém serveru HP 9000/K460 4xPA8000; 1140 MB RAM; 63 GB HDD; TPM. Poboãky byly vybaveny servery HP 9000/817 PA7100; kb RAM; 3,3 GB aï 5,3 GB; 550 TPM. Diskové pole RAID5 bylo roz ífieno na celkovou kapacitu 1,4 TB rozdûlenou mezi provozní a v vojov server. Poãítaãová síè byla posílena pátefiní sítí 1Gb/s, která propojuje jednotlivé uzly sítû.

19 Zamûstnanci vyuïívali ke své ãinnosti terminály nebo emulaci terminálu na osobní poãítaãe. Informaãní systém podporoval lokální i sí- Èové tiskárny. Celkem bylo v síti zapojeno 5 serverû HP s 11 terminály a 220 osobními poãítaãi. V echny subsystémy informaãního systému byly napojeny na centrální server, pracovaly nad spoleãn mi databázemi a sdílely spoleãné ãíselníky. Správa datové základny na centrálním serveru zaji Èovala v em zamûstnancûm poji Èovny pfiístup k aktuálním a shodn m datûm. Poboãky HZP byly propojeny pomocí pevn ch datov ch linek o kapacitû 64 kb/s. Expozitury byly vybaveny ISDN linkami s pfiipojením prostfiednictvím virtuální privátní sítû k centrální síti HZP. Ve vybran ch lokalitách bylo vyuïito pevné pfiipojení prostfiednictvím místních poskytovatelû pfiipojení k Internetu. Informaãní systém umoïàoval v reálném ãase poskytnout zamûstnancûm poji Èovny ve kerá data o poji tûncích, plátcích pojistného, poskytovatelích zdravotní péãe, informace o poskytované zdravotní péãi a platbách. Kontrolní ãinnost, úãetnictví a finanãní operace byly provádûny v on-line reïimu. Dal í zpracování dat pro rozborovou, statistickou a následnou kontrolní ãinnost bylo provádûno v off-line reïimu. Propojení s bankovními institucemi bylo zaji tûno funkcemi homebanking. HZP dále roz ífiila pouïívání vlastního Intranetu, kter zamûstnancûm poji Èovny umoïnil snadn pfiístup k aktuálním informacím odborn ch útvarû poji Èovny. Intranet zaji Èoval a podporoval ãást administrativní agendy poji Èovny. Klienti HZP a vefiejnost byli informováni o Hutnické zamûstnanecké poji Èovnû prostfiednictvím Internetu na stránkách Prezentaãní stránky na Internetu obsahovaly v eobecné informace o HZP, informace pro poji tûnce a poskytovatele zdravotní péãe. ov kontakt byl zaji tûn na adrese Základní podoba prezentaãních stránek HZP byla zpfiístupnûna na intranetov ch sítích Ïadatelsk ch podnikû. 4.3 KONTROLA A KONTROLNÍ SYSTÉM HZP Vnější a vnitřní kontrola činnosti a hospodaření Vnitfiní kontrola ãinnosti Vnitfiní kontrolní systém HZP zabezpeãovali, v souladu s Organizaãním fiádem HZP, usneseními Správní rady HZP, Dozorãí rady HZP a rozhodnutími fieditele HZP, v rámci vymezen ch kompetencí vedoucí zamûstnanci na jednotliv ch úrovních fiízení. Kontrolní ãinnost jednotliv ch útvarû poji Èovny byla realizována v souladu se schválen m Komplexním harmonogramem vnitfiní kontrolní ãinnosti HZP na rok O v sledcích své kontrolní ãinnosti jednotlivé útvary pravidelnû informovaly útvar vnitfiní kontroly, kter je souãástí vnitfiního kontrolního systému HZP. âinnost útvaru vnitfiní kontroly byla zamûfiena na provûfiení jednotliv ch ãinností poji Èovny, jejího hospodafiení, dodrïování právních i vnitfiních pfiedpisû a zpûsobu fie ení stíïností. Útvar vnitfiní kontroly vykonával svou ãinnost v souladu se schválen m Harmonogramem kontrolní ãinnosti na rok O v sledcích své ãinnosti pravidelnû informoval fieditele HZP, Správní radu HZP a Dozorãí radu HZP. Poãet kontrol a jejich v sledky V rámci plnûní Komplexního harmonogramu vnitfiní kontrolní ãinnosti HZP na rok 2001 bylo útvary poji Èovny provedeno celkem 42 kontrolních akcí. V e uvedené kontrolní akce byly zamûfieny na aktiva poji Èovny, tj. lidské zdroje, majetek, vnitfiní pfiedpisy, informace, informaãní systém aj. Ze závûrû proveden ch kontrol vyplynulo, Ïe jimi nebyly shledány nedostatky závaïného charakteru. Útvarem vnitfiní kontroly bylo v roce 2001 provedeno celkem 10 kontrolních akcí. Z uvádûného poãtu jich bylo 7 provedeno v souladu se schválen m Harmonogramem kontrolní ãinnosti na rok 2001 a zb vající 3 nad rámec tohoto harmonogramu. Ke kontrolám v oblasti zdravotní problematiky patfiila napfi. kontrola zpûsobu zji Èování fyzického stavu prostfiedkû zdravotnické techniky, které jsou oznaãeny symbolem R. Pozornost útvaru vnitfiní kontroly byla také vûnována hospodafiení s finanãními prostfiedky urãen mi na vlastní ãinnost poji Èovny. Jednalo se napfi. o kontrolu hospodafiení s reklamními pfiedmûty ãi kontrolu dodávky prací a sluïeb ve vztahu k zákonu ã. 199/1994 Sb., o zadávání vefiejn ch zakázek. Provûfien byl také zpûsob zabezpeãení jednotliv ch ãinností, které souvisejí s pfiihla ováním pohledávek poji Èovny do konkurzû. Kontrolami proveden mi v prûbûhu roku 2001 nebyly zji tûny závaïné nedostatky.

20 22 e ení stíïností StíÏnosti a oznámení zaevidované HZP v roce 2001 byly v daném období fie eny v zákonem stanovené lhûtû. Celkem bylo podáno a fie eno 13 stíïností, jejichï pfiedmûtem byla ve vût inû pfiípadû zji tûná nesrovnalost ve v pisu z úãtu poji tûnce HZP. Vnûj í kontrola ãinnosti Finanãní úfiad Ostrava ukonãil dne v HZP kontrolu danû Kontrola plátců pojistného Pravidelnou souãástí ãinnosti HZP pfii v bûru pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní byla v roce 2001 kontrola správnosti stanovení v e vymûfiovacího základu, v e pojistného, vãasnosti odveden ch plateb a dodrïování dal ích zákonn ch povinností zamûstnavatelû i individuálních plátcû pojistného. Kontroly placení pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní byly provádûny v souladu s platn m znûním zákona ã. 48/1997 Sb., o vefiejném zdravotním poji tûní, a zákona ã. 592/1992 Sb., o pojistném na v eobecné zdravotní poji tûní, s uplatnûním 22, jímï se fiídil postup pfii provádûn ch kontrolách. Kontroly probíhaly na základû mûsíãního plánu kontrol. Aktuálnû byly provádûny kontroly plátcû v likvidaci nebo plátcû, na jejichï majetek byl prohlá en konkurz. Odbor v bûru pojistného vymûfioval dluïné pojistné a penále také na základû poïadavkû orgánû ãinn ch v trestním fiízení. HZP se pfiipojovala k probíhajícímu trestnímu fiízení s poïadavkem na náhradu kody ve v i vymûfieného dluïného pojistného a penále. Povûfiení zamûstnanci Hutnické zamûstnanecké poji Èovny provádûli kontroly zamûstnavatelû zpravidla v sídle plátce nebo v místû jeho trvalého pobytu. Kontroly byly zamûfieny na ovûfiení správnosti v e vymûfiovacího základu, v e pojistného, vãasnosti plateb, na dodrïování povinnosti zasílání mûsíãních pfiehledû o platbách pojistného z pfiíjmû právnick ch osob. V stupem této provûrky bylo dodateãné vymûfiení danû z pfiíjmu právnick ch osob ve v i 789 tis. Kã. Poji Èovna se proti tomuto rozhodnutí odvolala v zákonem stanovené lhûtû. Rozhodnutí o odvolání nebylo správcem danû poji Èovnû do doby zpracování v roãní zprávy doruãeno. V období od do probûhla v HZP kontrola z titulu povûfiení Ministerstva zdravotnictví ã. 2/2001. Pfii této provûrce ãinností poji Èovny nezjistila povûfiená kontrolní skupina Ïádné poru- ení zákona. a na plnûní oznamovací povinnosti. Pfiehledy o platbách pojistného zasílané zamûstnavateli umoïnily provedení vy ího poãtu kontrol. HZP ãasto docílila rychlej í úhrady dluïného pojistného vãasn m zahájením správního fiízení a následn m vymûfiením pohledávek. V pfiípadech, kdy ani osobní jednání s plátci pojistného nevedlo k úhradû, byly dle obãanského soudního fiádu podány návrhy na v kon rozhodnutí pfiikázáním pohledávky z úãtu dluïníka nebo prodejem movitého majetku. Osoby samostatnû v dûleãnû ãinné pfiedkládaly do osmi dnû po podání daàového pfiiznání pfiehledy o v i pfiíjmû a v dajû, vymûfiovacím základu, v i pojistného a zálohách na pojistné. HZP zji Èovala pfii kontrolách pfiedkládan ch pfiehledû správnost stanovení vymûfiovacího základu a v e pojistného, placení záloh a vãasnou úhradu doplatku pojistného. Souãasnû provûfiovala oprávnûnost poïadavkû na vrácení pfieplatkû pojistného. Pfieplatky pojistného byly vráceny v zákonné lhûtû do jednoho mûsíce. Osobám samostatnû v dûleãnû ãinn m, které platily zálohy na pojistné s prodlením nebo neuhradily vypoãten doplatek pojistného, HZP zaslala v zvu k úhradû dluïného pojistného a penále. V pfiípadû, Ïe nebylo dluïné pojistné a penále uhrazeno, HZP vymûfiila ve správním fiízení dluïné pojistné a penále. Platební v mûry se staly podkladem pro v kon soudního rozhodnutí pfiikázáním pohledávky z úãtu dluïníka. Počet kontrol a jejich výsledky Plátci pojistného Počet kontrol Vyměřeno v dlužné pojistné penále OSVČ Zaměstnavatelé Celkem Interní tabulka

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

3 Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku12

3 Orgány a vedení HZP a změny v jejich složení v průběhu roku12 Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 7 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 8 1 Vstupní údaje 10 2 Charakteristika vývoje a hospodaření HZP v roce 2003 11 3 Orgány a vedení

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

Fond národního majetku České republiky

Fond národního majetku České republiky Fond národního majetku České republiky Obsah Úvod.................................................... 3 I. Hlavní aktivity a vûcné okruhy ãinnosti..................... 11 II. Stav realizace privatizaãních

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU I. PREAMBULE Zpráva je zpracována pfiedstavenstvem spoleãnosti v souladu s ust. odst. 9 66a zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více