Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice"

Transkript

1 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy HZP na Jeremenkovû ulici v Ostravû-Vítkovicích. (B) A B

2 4

3 OBSAH Úvodní slovo fieditele HZP 8 Úvodní slovo pfiedsedy správní rady 9 Úvodní slovo pfiedsedy dozorãí rady Vstupní údaje Charakteristika v voje a hospodafiení HZP v roce Orgány a vedení HZP a zmûny v jejich sloïení v prûbûhu roku Správní rada HZP Dozorãí rada HZP Rozhodãí orgán HZP âinnost HZP Organizaãní struktura HZP Informaãní systém HZP Kontrola a kontrolní systém HZP Vnûj í a vnitfiní kontrola ãinnosti a hospodafiení Kontrola plátcû pojistného Kontrolní systém ve vztahu k poskytovatelûm zdravotní péãe Odpisy nedobytn ch pohledávek Zpracování pfiehledû dle 25 zákona ã. 592/1992 Sb Zabezpeãení ãinnosti HZP hmotn m investiãním majetkem Zdravotní politika Smluvní politika Zdravotní péãe poskytovaná a hrazená nad rámec vefiejného zdravotního poji tûní Fond prevence Fond specifické zdravotní péãe Poji tûnci HZP a jejich pohyb v roce Pfiehled o poji tûncích Pohyb poji tûncû 36

4 OBSAH 6. Tvorba a ãerpání fondû HZP Základní fond zdravotního poji tûní Pfiíjmy pojistného z vefiejného zdravotního poji tûní dle kategorií plátcû pojistného Struktura nákladû na zdravotní péãi v ãlenûní dle jednotliv ch segmentû PrÛmûrné náklady na zdravotní péãi v ãlenûní dle jednotliv ch segmentû na jednoho poji tûnce Celkové náklady na zdravotní péãi v ãlenûní dle vûkové struktury PrÛmûrné náklady na zdravotní péãi na jednoho poji tûnce v ãlenûní dle vûkové struktury Provozní fond Fond reprodukce investiãního majetku Sociální fond Rezervní fond Fond prevence ZdaÀovaná ãinnost Fond specifické zdravotní péãe Zaji Èovací fond Souhrnn pfiehled vybran ch ukazatelû o ãinnosti HZP Základní ukazatele hospodafiení HZP za rok Pohledávky po lhûtû splatnosti Závazky po lhûtû splatnosti Závûr Vyhodnocení v sledkû hospodafiení HZP Pfiílohy 68 Rozvaha k V kaz ziskû a ztrát k ZpÛsob a forma zvefiejnûní v roãní zprávy 68 Stanoviska správní a dozorãí rady k v roãní zprávû 69 Auditorská zpráva k v roãní zprávû 70 Samostatná pfiíloha Úãetní závûrka za rok 2001, auditorská zpráva k úãetní závûrce

5

6 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE HZP 8 V znamn m ocenûním kvality sluïeb HZP bylo propûjãení prestiïní znaãky Czech Made. VáÏení klienti, dovolte abych vás seznámil s ãinností Hutnické zamûstnanecké poji Èovny v roce Tento rok, v nûmï HZP získala v znamné ocenûní kvality sv ch sluïeb a souãasnû roz ifiovala své postavení na trhu vefiejného zdravotního poji tûní, lze hodnotit z pohledu její ãinnosti jako mimofiádnû úspû n. V voj systému vefiejného zdravotního poji tûní nepfiinesl v roce 2001 Ïádné zásadní zmûny. Z dlouhodobého hlediska vytváfiel systém vefiejného zdravotního poji tûní takové podmínky, ve kter ch byla obãanûm poskytována moderní lékafiská péãe blíïící se úrovni vyspûlého svûta. S rozpaky lze hodnotit pouze vzrûstající vliv institucí státní správy na rozhodování o v i a zpûsobu úhrad za vykázanou zdravotní péãi. Tento stav omezoval do urãité míry regulaãní schopnosti zdravotních poji Èoven v oblasti hospodárného nakládání s prostfiedky vefiejného zdravotního poji tûní. V pozici nejvût í regionální zdravotní poji Èovny v âeské republice nabízela HZP v minulém roce své sluïby více neï 300 tisícûm poji - tûncû zejména na území severní a jiïní Moravy. Vedle zaji tûní dostupné a kvalitní zdravotní péãe v síti smluvních zdravotnick ch zafiízení nabízela HZP sv m klientûm fiadu sluïeb nad rámec vefiejného zdravotního poji tûní, coï se odrazilo, mimo jiné, i v nárûstu poãtu nov ch poji tûncû. V znamn m ocenûním kvality sluïeb HZP bylo propûjãení prestiïní znaãky Czech Made. Tuto znaãku pfievzali v listopadu roku 2001 na slavnostním veãeru ve panûlském sále PraÏského hradu fieditel HZP a pfiedseda správní rady poji Èovny. Znaãku Czech Made udûlilo HZP SdruÏení pro cenu âeské republiky za jakost. Czech Made je ocenûním kvalitních ãesk ch v robkû a sluïeb, které splàují pfiísná kvalitativní kritéria. Hutnické zamûstnanecké poji Èovnû byla tato znaãka propûjãena na dobu dvou let jako jediné zdravotní poji Èovnû za sluïby v oblasti poskytování vefiejného zdravotního poji tûní a dal ího smluvního zdravotního poji tûní, které HZP zprostfiedkovává. V znamnou událostí v oblasti dal ího zkvalitàování sluïeb pro poji - tûnce byla realizace zkrácení ãekací doby na specializovanou neakutní péãi v odbornostech ortopedie a kardiochirurgie, coï HZP zaãala sv m poji tûncûm nabízet na podzim roku U pacientû ãekajících na náhradu velk ch kloubû garantuje HZP zkrácení ãekací doby maximálnû na jeden rok. U kardiochirurgick ch neakutních zákrokû garantuje poji Èovna jednomûsíãní ãekací dobu. Jedná se o ojedinûl projekt, kter v znamn m zpûsobem zkvalitnil zdravotní péãi desítkám poji tûncû jiï v roce Ve snaze pfiizpûsobit se nov m trendûm a poïadavkûm v pouïití komunikaãních technologií pfiipravila HZP v roce 2001 kompletní inovaci své prezentace na Internetu. Vedle nového grafického designu internetov ch stránek poji Èovna zpfiístupnila nabídku fiady nov ch sluïeb. Od vyhledávání smluvních lékafiû, pfies podrobné údaje o standardnû hrazen ch, pfiípadnû volnû prodejn ch léãivech, aï po moïnost Ïádat prostfiednictvím Internetu o v pis individuálního úãtu poji tûnce. HZP se v roce 2001 také zaãala intenzívnû pfiipravovat na elektronické zpûsoby komunikace se sv mi poji tûnci, plátci pojistného i zdravotnick mi zafiízeními. Stejnû jako v minul ch letech do lo k pozitivnímu posunu ve vztazích mezi poji Èovnou a Ïadatelsk mi podniky. Pokraãující ekonomická konsolidace nûkter ch podnikû pfiispûla ke koneãnému narovnání v oblasti plateb zdravotního poji tûní za zamûstnance tûchto podnikû a v znamnû podpofiila vyrovnanou bilanci celkového hospodafiení poji Èovny. Pfiízniv vliv na v sledky ãinnosti poji Èovny v roce 2001 mûla kvalitní práce zamûstnancû Hutnické zamûstnanecké poji Èovny, kter m patfií mé podûkování. Ing. Zdenûk VroÏina, MBA

7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY HZP Korektní vztahy s lékafii vytvofiily pfiedpoklady pro realizaci projektû, které v znamnû zkvalitnily péãi o poji tûnce. VáÏení pfiátelé, rád bych vyuïil této pfiíleïitosti a seznámil Vás s ãinností Správní rady Hutnické zamûstnanecké poji Èovny v roce V úvodu bych chtûl zdûraznit, Ïe rok 2001 byl v dosavadní historii pûsobení HZP jedním z nejúspû nûj ích. Stejnû jako v minul ch letech do lo k dal- ímu upevnûní finanãní stability HZP a k zachování její pozice nejvût í regionální zdravotní poji Èovny v âeské republice. Poji Èovna v minulém roce zaznamenala nárûst poãtu poji tûncû, roz ífiila oblast svého pûsobení, zkvalitnila nabídku preventivních programû pro poji tûnce a vûnovala nemalé úsilí rozvoji nov ch komunikaãních technologií. V echny aktivity poji Èovny byly zamûfieny na zlep ení sluïeb a komfortu obsluhy poji tûncû HZP. V znamn m ocenûním úrovnû ãinnosti poji Èovny bylo udûlení prestiïní znaãky ovûfiené kvality poskytovan ch sluïeb Czech Made, kterou pfievzali na podzim loàského roku zástupci HZP ve panûlském sále PraÏského hradu. Správní rada HZP se v roce 2001 se la na sedmi fiádn ch zasedáních, na nichï se zab vala fiadou témat. Vedle úãetní závûrky, zprávy auditora a trvalého sledování hospodafiení poji Èovny projednala správní rada v sledky kontrolní ãinnosti Dozorãí rady HZP. Dal ími dûle- Ïit mi tématy fiádn ch zasedání byly zpûsoby úhrad zdravotní péãe a v voj stavu pohledávek za nejvût ími dluïníky. Projevem finanãní stability poji Èovny v roce 2001 byly úhrady ve - ker ch závazkû vûãi zdravotnick m zafiízením ve lhûtû splatnosti. Korektní vztahy s lékafii vytvofiily pfiedpoklady pro realizaci projektû, které v znamnû zkvalitnily péãi o poji tûnce. Jednalo se pfiedev ím o projekt zkrácení ãekací doby na neakutní operace náhrad velk ch kloubû a nûkteré kardiochirurgické zákroky. Tento ojedinûl projekt v znamn m zpûsobem ovlivnil kvalitu Ïivota pacientû a zv il úroveà zdravotní péãe, kterou HZP sv m poji tûncûm nabízí. V uplynulém roce byly upevàovány tradiãní vazby na velké prûmyslové podniky, které stály u vzniku HZP. Chtûl bych pfii této pfiíleïitosti podûkovat managamentu tûchto prûmyslov ch podnikû za jejich aktivní pomoc a spolupráci pfii plnûní poslání HZP. Souãasnû bych chtûl podûkovat vedoucím zamûstnancûm HZP za koncepãní a strategické fiízení poji Èovny a v em ostatním zamûstnancûm HZP za jejich kaïdodenní poctivou práci a pfiístup k plnûní nároãn ch úkolû. 9 Ing. Ladislav Sitko

8 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY HZP 10 Závûry kontrolní ãinnosti dozorãí rady odpovídaly pozitivním trendûm celkového v voje poji Èovny v roce VáÏení klienti, dovolte, abych vás seznámil s ãinností Dozorãí rady Hutnické zamûstnanecké poji Èovny v roce V prûbûhu minulého roku se Dozorãí rada HZP se la na pûti fiádn ch zasedáních. Pfiedmûtem zasedání byla zejména kontrola v sledkû hospodafiení poji Èovny v jednotliv ch ãtvrtletích. Dozorãí rada souãasnû zamûfiila svoji ãinnost na nûkolik dílãích témat. Jednalo se pfiedev ím o úãetní závûrku a zprávu auditora, projednání zdravotnû pojistného plánu pro rok 2002, aktuální finanãní situaci a stav pohledávek za nejvût ími dluïníky pojistného. Svou kontrolní ãinnost zamûfiila dozorãí rada rovnûï na kontrolu nákladû vynaloïen ch na ãinnost poji Èovny, správní a dozorãí rady, dodrïování institutu zákona ã. 127/1998 Sb., vãetnû ãinnosti útvaru vnitfiní kontroly. Závûry kontrolní ãinnosti dozorãí rady v oblasti hospodafiení s prostfiedky vefiejného zdravotního poji tûní odpovídaly pozitivním trendûm celkového v voje poji Èovny v roce Dozorãí rada HZP se v roce 2001, stejnû jako v minul ch letech, aktivnû podílela na ãinnosti Rozhodãího orgánu HZP. Tento orgán vykonával funkci druhoinstanãního orgánu ve správním fiízení, které se t kalo zejména pfiípadû neplacení pojistného v zákonem stanovené v i a v termínech splatnosti. Souãasnû posuzoval Ïádosti o zmírnûní opatfiení v oblasti vymûfieného penále za pozdní odvod pojistného, pfiípadnû dal ích sankcí. Stejnû jako v oblasti hospodafiení s prostfiedky vefiejného zdravotního poji tûní nezjistila dozorãí rada v rámci kontrol dal ích ãinností poji Èovny Ïádné závaïné nedostatky. Tento stav dlouhodobû souvisí s vysokou úrovní ãinnosti vnitfiních útvarû HZP, optimálnû zvolenou koncepcí hospodafiení s finanãními prostfiedky a s nadstandardní odbornou úrovní zamûstnancû poji Èovny. Rok 2001 byl prvním rokem ãinnosti novû zvolené dozorãí rady. S potû ením mohu konstatovat, Ïe dozorãí rada v novém sloïení navázala na úspû nou ãinnost z pfiedcházejících období a pfiispûla k celkovému rozvoji Hutnické zamûstnanecké poji Èovny. Vedle ãlenû dozorãí rady bych chtûl touto cestou podûkovat managementu a ostatním zamûstnancûm poji Èovny za kvalitnû odveden pracovní v kon, kter je pfiíslibem pozitivního v voje poji Èovny v pfií tích letech. Ing. Ivo Lerch

9 Ú V O D N Í Č Á S T

10 1 VSTUPNÍ ÚDAJE 12 Obchodní název: Hutnická zamûstnanecká poji Èovna Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSâ Telefon, fax, 069/ , 069/ , Identifikaãní ãíslo: Statutární orgán: fieditel, Ing. Zdenûk VroÏina, MBA Hutnická zamûstnanecká poji Èovna byla zfiízena ke dni rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních vûcí âeské republiky, ãj /92-5 ze dne v souladu se zákonem ã. 280/1992 Sb., o resortních, oborov ch, podnikov ch a dal ích zdravotních poji Èovnách. HZP je ve smyslu 5 odst. 1 zákona ã. 280/1992 Sb. právnickou o- sobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstfiíku dne na základû Ïádosti: VÍTKOVICE, a. s., NOVÁ HUË, a. s., T INECKÉ ÎELEZÁRNY, a. s., Îelezárny a drátovny Bohumín, s. p., (dnes ÎDB a. s.), VÁLCOVNY PLECHU, a. s., Hutní montáïe Ostrava, a. s., nejvût ích hutních a hutnicko-strojírensk ch podnikû severomoravského regionu. Na základû rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví âeské republiky ãj. 9632/96 bylo ke dni povoleno slouãení ZZP ATLAS - (Zamûstnanecká zdravotní poji Èovna) se sídlem ve Zlínû, nám. T. G. Masaryka 588 s Hutnickou zamûstnaneckou poji Èovnou. ZZP AT- LAS byla k zru ena bez likvidace s tím, Ïe ve kerá práva, povinnosti a závazky pfiecházejí na právního nástupce Hutnickou zamûstnaneckou poji Èovnu. 2 CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ HZP V ROCE 2001 Hospodafiení Hutnické zamûstnanecké poji Èovny v roce 2001 lze z pohledu celkového v voje charakterizovat vyrovnanou bilancí mezi pfiíjmy ze zdravotního poji tûní a v daji za vykázanou zdravotní péãi. Tento stav lze hodnotit pozitivnû pfiedev ím s ohledem na vzrûstající vliv institucí státní správy na rozhodování o v i a zpûsobu úhrad za vykázanou zdravotní péãi. Regulaãní schopnosti zdravotních poji Èoven v této oblasti tak byly do urãité míry omezeny. Bez ohledu na tuto skuteãnost poji Èovna platila své závazky vûãi poskytovatelûm zdravotní péãe vãas, nemûla Ïádné závazky po lhûtû splatnosti. HZP si v minulém roce upevnila své postavení na trhu vefiejného zdravotního poji tûní, roz ífiila svoji pûsobnost do nov ch oblastí a potvrdila svoji pozici nejvût í regionální zdravotní poji Èovny v âeské republice. V znamn m ocenûním jejích sluïeb bylo propûjãení prestiïní znaãky Czech Made. Hutnické zamûstnanecké poji - Èovnû byla tato znaãka propûjãena na dobu dvou let jako jediné zdravotní poji Èovnû za sluïby v oblasti poskytování vefiejného zdravotního a dal ího smluvního zdravotního poji tûní. Poji Èovna byla v roce 2001 zafiazena do projektu postoupení pohledávek âeské konsolidaãní agentufie, kter kladnû ovlivnil v i pohledávek za plátci pojistného po lhûtû splatnosti. HZP postoupila âeské konsolidaãní agentufie pohledávky, které byly uplatnûny v rámci konkurzu nebo vyrovnání v celkové v i tis. Kã. Vedle zaji tûní dostupné kvalitní zdravotní péãe nabízela HZP sv m klientûm fiadu sluïeb nad rámec vefiejného zdravotního poji tûní. V znamnou událostí v oblasti dal ího zkvalitàování sluïeb pro poji - tûnce byla realizace zkrácení ãekací doby na specializovanou neakutní péãi v odbornostech ortopedie a kardiochirurgie. Tuto sluïbu zaãala poji Èovna nabízet sv m poji tûncûm od podzimu Jedná se o ojedinûl projekt, kter v znamn m zpûsobem zkvalitnil zdravotní péãi fiadû poji tûncû jiï v roce HZP pfiipravila v roce 2001 jako první zdravotní poji Èovna v âeské republice nov program fiízené zdravotní péãe, jehoï základem je sdruïení nezávisl ch lékafisk ch praxí pro praktické lékafie. První sdruïení praktick ch lékafiû bylo zaloïeno v tfiineckém regionu. Program je zaloïen na moderním zpûsobu kontraktu mezi zdravotní poji Èovnou a skupinou praktick ch lékafiû, ktefií pfievzali kontro-

11 lu nad v znamnou ãástí prostfiedkû zdravotního poji tûní poji tûncû HZP. Lékafii zúãastnûní v projektu dostávali systematicky podrobné a cílené informace dávající do vzájemného vztahu strukturu ãerpané zdravotní péãe s jejími náklady. Na základû tûchto informací mûli lékafii moïnost kvalifikovanû rozhodnout o úãelnosti poskytování zdravotní péãe. editel HZP: Finanãní fieditel: Zdravotní fieditelka: editel úseku fiízení: Ing. Zdenûk VroÏina, MBA Ing. Radovan Koufiil MUDr. Pavla Kiovská, MBA Ing. Jan Noga Ve snaze pfiizpûsobit se nov m trendûm a poïadavkûm pouïití komunikaãních technologií pfiipravila HZP v roce 2001 kompletní inovaci své prezentace na Internetu, vãetnû zpfiístupnûní fiady nov ch sluïeb. Poji Èovna se v roce 2001 zaãala intenzivnû pfiipravovat na elektronické zpûsoby komunikace se sv mi partnery: poji tûnci, plátci pojistného a poskytovali zdravotní péãe. V sledky v oblasti hospodafiení navázaly na úspû nou ãinnost poji Èovny v pfiedcházejících letech a pfiispûly k celkovému rozvoji HZP. 3 ORGÁNY A VEDENÍ HZP A ZMĚNY V JEJICH SLOŽENÍ V PRŮBĚHU ROKU Právo poji tûncû, zamûstnavatelû a státu na fiízení HZP a na rozhodování o zásadních otázkách t kajících se její ãinnosti bylo v roce 2001 naplàováno prostfiednictvím orgánû HZP, kter mi jsou Správní rada HZP, Dozorãí rada HZP a dále prostfiednictvím Rozhodãího orgánu HZP. 3.1 SPRÁVNÍ RADA HZP 13 Správní rada HZP je nejvy ím orgánem HZP a rozhoduje o zásadních otázkách t kajících se ãinnosti HZP. Pavel Matu ek Karin âorbová ãlen ãlen Správní rada HZP zasedala v roce 2001 v tomto sloïení: zástupci poji tûncû: Ing. Ladislav Sitko pfiedseda Ing. Rostislav Tkáã ãlen Franti ek Ligocki ãlen Oldfiich KáÀa ãlen zástupci zamûstnavatelû: Ing. Boguslav Heczko Ing. Ivan âerbák Ing. Rastislav Kotala Ing. Jaromír Ondera Ing. Bfietislav Paliãka Ing. Miroslav Pivovarãík, MBA místopfiedseda ãlen ãlen ãlen ãlen ãlen zástupci státu: MUDr. Michael Vít Mgr. Ivana Dortová Ing. Zdenûk Tomá ek Správní rada se v roce 2001 se la na sedmi fiádn ch zasedáních konan ch ve dnech 1. bfiezna, 5. dubna, 26. dubna, 14. ãervna, 25. záfií, 11. fiíjna a 19. prosince. Na tûchto zasedáních se zab vala zejména: úãetní závûrkou, zprávou auditora, rozborem hospodafiení a V roãní zprávou HZP za rok 2000, fondov m hospodafiením HZP v roce 2001, v sledky kontrolní ãinnosti Dozorãí rady HZP, legislativními dopady na ãinnost HZP, zdravotnû pojistn m plánem na rok 2002, zpûsobem úhrad zdravotní péãe za jednotlivá pololetí roku 2001, v sledky hospodafiení v jednotliv ch ãtvrtletích roku 2001, úvûrov m zatíïením HZP v roce 2002, nov mi preventivními programy pro poji tûnce HZP, stavem pohledávek za nejvût ími dluïníky, informacemi o pfievzetí pohledávek HZP âeskou konsolidaãní agenturou (do Konsolidaãní bankou, s. p. ú., dále jen âeská konsolidaãní agentura, âka), investiãními zámûry HZP v roce 2001.

12 3.2 DOZORČÍ RADA HZP Dozorãí rada HZP zasedala v roce 2001 v tomto sloïení: zástupci poji tûncû : Jaroslav Janek ãlen Jaroslav Pl ek ãlen Boris St skala ãlen Adolf Thomitzek ãlen Anna Luk ová ãlen Richard Gavenda ãlen zástupci zamûstnavatelû: Ing. Ivo Lerch pfiedseda Ing. Renáta Ne porková, MBA místopfiedsedkynû Ing. Mojmír Ka pri in ãlen Ing. Ivan My ka ãlen Ing. Jaromír Sladãík ãlen Ing. Miroslav Tkáã ãlen zástupce státu: Ing. Kvûtu e Srnová Dozorãí rada se v roce 2001 se la na pûti fiádn ch zasedáních ve dnech 5. dubna, 26. dubna, 14. ãervna, 19. záfií a 13. prosince. Na tûchto zasedáních se zab vala zejména: úãetní závûrkou, zprávou auditora, rozborem hospodafiení a V roãní zprávou HZP za rok 2000, v sledky kontrol ãinností a hospodafiení HZP, informacemi ze zasedání Správní rady HZP, kter ch se pfiedseda dozorãí rady pravidelnû zúãastàoval, v sledky hospodafiení v jednotliv ch ãtvrtletích roku 2001, stavem pohledávek za nejvût ími dluïníky, aktuální finanãní situací, zdravotnû pojistn m plánem na rok ROZHODČÍ ORGÁN HZP Ve vûcech placení pojistného, penále, pokut a pfiiráïek k pojistnému podle 53 zákona ã. 48/1997 Sb., o vefiejném zdravotním poji tûní, rozhodovala HZP v roce 2001 v 1. stupni správního fiízení podle zákona ã. 71/1967 Sb., o správním fiízení, platebními v mûry. Ve 2. stupni správního fiízení rozhodoval s koneãnou platností o odvoláních proti platebním v mûrûm vystaven m HZP desetiãlenn Rozhodãí orgán HZP, kter v roce 2001 zasedal ve sloïení: zástupci Správní rady HZP: Ing. Rostislav Tkáã pfiedseda Franti ek Ligocki ãlen Karin âorbová ãlen zástupci Dozorãí rady HZP Adolf Thomitzek ãlen Boris St skala ãlen Ing. Ivan My ka ãlen zástupce MF âr: Ing. Marie Láníková ãlen Rozhodãí orgán HZP se v roce 2001 se el k esti pracovním jednáním konan m ve dnech 8. února, 17. kvûtna, 28. ãervna, 20. záfií, 25. fiíjna a 21. listopadu. Na zasedáních projednal celkem 149 pfiípadû odvolání proti rozhodnutím vydan m HZP, pfiíp. Ïádostí o odstranûní tvrdosti zákona dle 53 odst. 3 zákona ã. 48/1997 Sb., o vefiejném zdravotním poji tûní. Z celkového poãtu projednan ch pfiípadû vydal Rozhodãí orgán HZP v roce 2001: 2 rozhodnutí o odvolání ve vûci dluïného pojistného, 142 rozhodnutí o odvolání (odstranûní tvrdosti) ve vûcech penále, 5 rozhodnutí o odvolání ve vûcech pfiiráïky k pojistnému. zástupce HZP: JUDr. Anna Antlová ãlen Z celkového poãtu projednan ch odvolání proti rozhodnutím HZP bylo v roce 2001: zástupce MPSV âr: MUDr. Marta Kotasová ãlen 67 rozhodnutí potvrzeno, 82 rozhodnutí zmûnûno. zástupce MZ âr: Jaroslav Star ãlen Rozhodãí orgán v roce 2001 nezru il ani nevrátil k novému projednání Ïádné rozhodnutí Hutnické zamûstnanecké poji Èovny.

13 ÚZEMNÍ ROZLOŽENÍ POJIŠTĚNCŮ HZP 15 nad pod 100

14 4 ČINNOST HZP 4.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HZP 16 Vnitfiní organizaãní strukturu Hutnické zamûstnanecké poji Èovny a systém fiízení vymezuje Organizaãní fiád HZP. Zásadní úprava organizaãní struktury byla realizována ve dvou etapách v roce 1999, v prûbûhu roku 2000 ani v roce 2001 k Ïádné její dal í úpravû nedo lo. Organizaãní strukturu Hutnické zamûstnanecké poji Èovny tvofiily k ãtyfii odborné úseky, ãtyfii poboãky a dále niï í organizaãní jednotky - expozitury. Deta ovaná pracovi tû nemûla vlastní právní subjektivitu a vykonávala ãinnost jménem HZP. Odborn mi úseky HZP byly: úsek fieditele HZP, finanãní úsek, zdravotní úsek, úsek fiízení. Odborné úseky zaji Èovaly ãinnosti zejména v oblastech: realizace usnesení a rozhodnutí Správní rady HZP a orgánû státní správy, sluïebního styku s ústfiedními orgány státní správy, zamûstnavateli a bankovními institucemi, úãasti na jednáních dohodovacích fiízení, v bûru pojistného, tvorby a údrïby registrû poji tûncû a plátcû pojistného, hospodafiení HZP, úãtování a pokladní sluïby, financování úhrad za poskytovanou zdravotní péãi a nakládání s fondy Hutnické zamûstnanecké poji Èovny, provozu informaãního systému HZP, ochrany dat a pfiedávání statistick ch a analytick ch dat orgánûm státní správy, právní sluïby a tvorby vnitfiních pfiedpisû HZP, personální ãinnosti a vnitfiní kontrolní ãinnosti, technického a materiálního zabezpeãení HZP, kontroly ve vztahu k plátcûm pojistného, propagace HZP, osvûtové a informaãní ãinnosti, zastupování HZP na jednáních orgánû státní správy a zamûstnavatelû, jednání se zástupci zdravotnick ch zafiízení, zejména o smluvních a cenov ch ujednáních, zpracování dokladû pfiedloïen ch zdravotnick mi zafiízeními o poskytnuté zdravotní péãi, provádûní kontroly nákladû na zdravotní péãi v souvislosti s ãinností zdravotnick ch zafiízení a provádûní kontroly u poskytovatelû zdravotní péãe, ãinnosti revizních lékafiû Hutnické zamûstnanecké poji Èovny, lázeàské a ozdravenské péãe, realizace preventivních programû, analytick ch a vzdûlávacích ãinností, zprostfiedkování smluvního poji tûní a pfiipoji tûní, pfiípravy a vedení nov ch projektû HZP.

15 O R G ANIZA Č N Í S TRU KTU RA HZP ŘEDITEL HZP TAJEMNÍK ŘEDITELE HZP PERSONÁLNÍ ODBOR DOZORČÍ RADA ODBOR INFORMATIKY PRÁVNÍ ODBOR 17 VNITŘNÍ KONTROLA FINANČNÍ ÚSEK ODD.FINANCOVÁNÍ A ROZBORŮ ODBOR EKONOM.INFORMACÍ ODBOR VÝBĚRU POJISTNÉHO ODD. SPRÁVY A SLUŽEB ZDRAVOTNÍ ÚSEK ODBOR METODIKY POSKYT. ZP ODBOR SMLUVNÍCH VZTAHŮ ODBOR PREREVIZE ODBOR POSTREVIZE ÚSEK ŘÍZENÍ ODBOR MARKETINGU ODD.EKONOM.TECHN.ZABEZPEČENÍ OBCHODNÍ ODDĚLENÍ POBOČKY A EXPOZITURY

16 TERITORIÁLNÍ ROZMÍSTĚNÍ KONTAKTNÍCH MÍST HZP 18

17 Poboãky a expozitury HZP zabezpeãovaly na sv ch pracovi tích ãinnosti zejména v oblastech: cû pfiepoãten ch na plnû zamûstnané. Ke dni ãinil evi- V prûbûhu roku 2001 zamûstnávala HZP prûmûrnû 208 zamûstnandenãní poãet zamûstnancû pfiepoãten ch na plnû zamûstnané 213, kaïdodenního kontaktu s poji tûnci HZP (registrace a evidence poji tûncû, provádûní zmûn v údajích o poji tûncích, vydávání a v mûstnancû koresponduje jednak s nárûstem poãtu poji tûncû v nû- coï je o 12 zamûstnancû více neï k Zv ení poãtu zamûna prûkazû poji tûncû), kter ch oblastech pûsobnosti HZP, jednak s roz ifiováním pûsobnosti poji Èovny do oblastí nov ch. Dal ím, neménû v znamn m cílem, propagace HZP a akvizice poji tûncû, kontroly placení pojistného vãetnû kontroly plnûní oznamovací povinnosti plátcû pojistného a poji tûncû, fortu poskytovan ch sluïeb. Poãet poji tûncû pfiipadajících v roce k nûmuï nav ení poãtu zamûstnancû smûfiovalo, bylo zv ení kom- pfiíjmu a evidence úãetních dokladû, 2001 na jednoho zamûstnance poji Èovny v prûmûrném pfiepoãteném poãtu ãinil poji tûncû. ãinnosti revizních lékafiû Hutnické zamûstnanecké poji Èovny, zprostfiedkování smluvního poji tûní a pfiipoji tûní a poskytování dal ích sluïeb poji tûncûm HZP. 4.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM HZP Informaãní systém zaji Èoval a podporoval v echny ãinnosti zdravotní poji Èovny. UsnadÀoval kontrolu a likvidaci dokladû vykazované kontrola a vyhodnocení pfiehledû o platbû pojistného na vefiejné v poãet penále k dluïnému pojistnému, zdravotní péãe, podporoval funkce v bûru pojistného, poskytoval data pro analytické rozbory poskytnuté a vykázané zdravotní péãe zdravotní poji tûní zamûstnavatele vãetnû ve keré korespondence. a chování zdravotnick ch zafiízení. UmoÏÀoval provádûní finanãní V echny tyto funkce umoïàovaly vytváfiení pfiehledû a protokolû anal zy, vytváfiení statistiky a souborû dat pro instituce státní správy. o pfiíjmech a pohledávkách za plátci pojistného. Dále zaji Èoval elektronickou komunikaci s klienty HZP. V pfiíjmovém subsystému byly v roce 2001 roz ífieny a upraveny následující funkce: Pfiíjmov subsystém podporoval evidenci a kontrolu úãtování plateb pojistného a údrïbu registrû poji Èovny. evidence pohledávek (dluïné pojistné, penále) za osobami bez zdaniteln ch pfiíjmû vãetnû návaznosti na správní fiízení, tj. zahájení ÚdrÏba registrû pfiedstavovala ãást pfiíjmového subsystému, která podporovala aktualizaci a údrïbu základních registrû poji Èovny: správního fiízení, vystavení platebních v mûrû, korekce pohledávek v návaznosti na rozhodnutí Rozhodãího orgánu HZP, registru poji tûncû - obsahoval osobní data, pojistné smlouvy vyúãtování pojistného úpravou postupu zpracování, a jejich historii, informace o pohledávkách, vedení registrû plátcû a poji tûncû, registru plátcû pojistného - obsahoval identifikaãní údaje, informace o závazcích vûãi poji Èovnû, úãetnictví. kontrolní funkce pro sledování správnosti vystavení pfiedpisû pro registru zdravotnick ch zafiízení - obsahoval identifikaãní údaje o zafiízeních, údaje o smluvních vztazích, seznam odborností, V dajov subsystém byl doplnûn a roz ífien v souvislosti s nov mi seznam pasportizovan ch v konû a dal í. poïadavky na vykazování a regulaci úhrad zdravotní péãe poskytnuté poji tûncûm HZP. Subsystém podporoval on-line zpracování a kontrolu vykazované péãe. Subsystém byl dále ãlenûn na pfiíjem úãet- Pfii úãtování plateb podporoval informaãní systém evidenci a kontrolu v bûru pojistného. Základními kontrolními funkcemi byly: ních dokladû, kontrolu zdravotní péãe, fakturaci a úãet poji tûnce. 19 zji tûní nekryt ch poji tûní - seznam poji tûncû, u kter ch nebyl evidován plátce pojistného, vãetnû návazné korespondence s poji tûncem a její evidence, zji tûní nehrazen ch závazkû - seznam zamûstnavatelû nebo poji tûncû, ktefií neuhradili pojistné ve stanoveném termínu, zji tûní osob samostatnû v dûleãnû ãinn ch, které nepodaly vyúãtování pojistného za kalendáfiní rok, Úãet poji tûnce poskytoval poji tûncûm HZP podrobnou informaci o poskytnuté zdravotní péãi za zvolené období. Souãasná praxe dohodovacích fiízení o hodnotách bodu a úhradách zdravotní péãe ovlivnila zásadním zpûsobem nárûst poãtu rûzn ch variant zpracování plateb pro zdravotnická zafiízení. Znamenala podstatnû sloïitûj í postupy kontroly a likvidace dokladû zdravotní péãe.

18 20 V roce 2001 byl v dajov subsystém roz ífien o regulaci péãe komplementu korekcí pau ální sazby, regulace prûmûrn mi standardy na v kony, vyïádanou péãi, léãivé pfiípravky a zdravotnické prostfiedky, regulaci dopravy a byla upravena regulace prûmûrné náklady na jednoho o etfieného poji tûnce u ambulantních specialistû. Kontrolní modul v dajového subsystému zahrnoval funkce, které zaji Èovaly automatickou kontrolu a podporovaly interaktivní kontrolu dávek dokladû o poskytnuté zdravotní péãi pfiedkládan ch poji Èovnû. Funkce podporující kontrolní ãinnosti byly neustále rozvíjeny. Rozvoj reagoval na nové poïadavky pfii vykazování a úhradách zdravotní péãe, na poïadavky na vlastní regulaãní opatfiení poji Èovny a na dal í ãinnosti vedoucí ke zlep ení komunikace mezi poskytovateli zdravotní péãe, poji tûnci a poji Èovnou. Finanãní subsystém zaji Èoval úãtování a úhrady zdravotnick m zafiízením, úãtování pfiijat ch plateb vefiejného zdravotního poji tûní, úãtování o tvorbû a ãerpání fondû podle úãtové osnovy zdravotní poji Èovny a evidenci majetku. Souãástí subsystému byl styk s bankovními institucemi a âeskou po tou. Subsystém byl ãlenûn na ãásti: finanãní úãetnictví, zdravotní poji Èovna, evidence hmotného a nehmotného majetku. âást finanãní úãetnictví byla modulem podvojného úãetnictví, která obsahovala mimo jiné úãetní i mimoúãetní ãíselníky, pokladny, operace s bankovními institucemi, fakturaci, úãtování, zpracování platebních pfiíkazû, párování poloïek na saldokontních úãtech. Pro komunikaci mezi HZP a bankovními institucemi byl zaji tûn zabezpeãen pfienos dat Internetem pro bankovní v pisy a platební pfiíkazy a dále pfienos dat ze sloïenek mezi âeskou po tou a HZP. âást zdravotní poji Èovna zaji Èovala rozhraní pro pfiíjmov a v dajov subsystém, replikaci registrû, pfiíjem transportû faktur pro jejich proplácení, pfienos informací o realizovan ch platbách zdravotního poji tûní do pfiíjmové ãásti. âást evidence hmotného a nehmotného majetku podporovala kromû evidence majetku také úãetní a daàové odpisy. Pfienos do úãetnictví probíhal v dávkách dle pfiíslu ného nastavení. Statistick subsystém poskytoval odborn m útvarûm on-line statistické vyhodnocování dat pro detailní analytickou ãinnost poji Èovny a zaji Èoval statistické pfiehledy pro potfieby Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí a poskytovatelû zdravotní péãe. Mezi hlavní úkoly tohoto subsystému patfiilo: sledování struktury poji tûncû, vyhodnocování a simulace prûbûhu placení pojistného, sledování struktury a v voje sítû zdravotnick ch zafiízení, sledování ãetnosti a struktury vykázané zdravotní péãe, sledování vykázané zdravotní péãe podle jednotliv ch druhû poskytovatelû, pfiíprava podkladû pro regulaãní mechanismy, komplex funkcí pro rozborovou a analytickou ãinnost. Nadfiazen subsystém pro podporu manaïerského rozhodování (MIS) zaãala HZP zavádût v prûbûhu roku 2001 na bázi databázového systému Oracle s vyuïitím nástrojû Oracle Express Analyzer a Oracle Express Objects. Mezi jeho vlastnosti patfií: objektovû orientovaná architektura, intuitivní grafické uïivatelské prostfiedí podobné prostfiedí Windows, vyuïití nástrojû Oracle Selector a Datov manaïer, které jednoduch m zpûsobem umoïàují v bûr hodnoty dimenzí analyzovan ch objektû pro dotazování a nastavení parametrû anal zy, prezentace pomocí grafu nebo tabulky, pfieddefinování v chozích analytick ch pohledû, export dat do Excelu. V souãasné dobû jsou rutinnû provozovány datové objekty s informacemi o poji tûncích, plátcích pojistného a nûkter ch aspektech nákladû na zdravotní péãi. Systém bude v roce 2002 roz ífien o datov sklad a dal í datové objekty, pfiedev ím z oblasti úhrad zdravotnick m zafiízením. Tyto objekty budou prezentovat uhrazenou péãi ve variantním ãlenûní podle odborností a okolností o etfiení, úhrady za léãivé pfiípravky a indukovanou péãi tak, aby byla umoïnûna efektivní anal za chování poskytovatelû zdravotní péãe. Technické prostfiedky informaãního systému vyuïívaly HW platformu firmy Hewlett-Packard s operaãním systémem UNIX a relaãní databázi PROGRESS. Informaãní systém byl provozován na serveru N4000 6xPA8500; 2024 MB RAM; 18 GB HDD; TPM (model, procesor, pamûè, kapacita diskû, v kon serveru). V voj aplikace a statistické v poãty probíhaly na v vojovém serveru HP 9000/K460 4xPA8000; 1140 MB RAM; 63 GB HDD; TPM. Poboãky byly vybaveny servery HP 9000/817 PA7100; kb RAM; 3,3 GB aï 5,3 GB; 550 TPM. Diskové pole RAID5 bylo roz ífieno na celkovou kapacitu 1,4 TB rozdûlenou mezi provozní a v vojov server. Poãítaãová síè byla posílena pátefiní sítí 1Gb/s, která propojuje jednotlivé uzly sítû.

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf V STAVBA ROPOVODU V BAVORSKU A âeské REPUBLICE Ing. Václav Volf OBSAH V STAVBA ROPOVODU MERO IKL NA ÚZEMÍ SVOBODNÉHO STÁTU BAVORSKO Úvod 6 Ropa nám vstoupila do Ïivota 7 Jednání s firmou TAL 10 V bûr projekãní

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

Výroční zpráva 2012. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR).

Výroční zpráva 2012. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Výroční zpráva 2012 Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP...8 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP...9 Úvodní

Více

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti

Více

Výroční zpráva 2013. (dokument nebyl dosud schválen PS PČR)

Výroční zpráva 2013. (dokument nebyl dosud schválen PS PČR) Výroční zpráva 2013 (dokument nebyl dosud schválen PS PČR) Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP... 6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP... 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP... 8 1

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

VáÏení obãané, na poãátku

VáÏení obãané, na poãátku u Leden 2000 u ã. 1 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u * Jó, hold v tom na em mûstû se pofiád nûco dûje, fiekl by tatínek Bajza z Poláãkovy knihy Bylo nás pût, kdyï se nám v pûl

Více

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I. Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více