Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M."

Transkript

1 Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne od hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ježek Jaroslav Mgr. Šťastná Jana Tošovská Jitka, místostarostka Ing. Lomoz Milan Toman Martin Dufková Hana Sýkora Jan Mgr. Votočková Miroslava Folprechtová Vendulka Šárog Karel Ing. Vokoun Petr Gáborik Ondrej Šindelář František Žalmánková Světlana Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M. Jednání zahájil a řídil starosta města Ing. Jaroslav Verner. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání byla veřejnost informována obvyklým způsobem. Dále konstatoval, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu, který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. V případě, že s tímto občan nesouhlasí, je oprávněn požádat, aby nebyl zachycován jeho slovní projev. V 17:10 hod. bylo přítomno 12 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva bylo tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Dufková Hana Žalmánková Světlana Schváleno V 17:15 se k jednání dostavil J. Sýkora, počet členů ZM 13. Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: Folprechtová Vendulka předseda komise Ing. Lomoz Milan člen Schváleno Sýkora Jan člen Zápis z jednání ze dne byl ověřen a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách města. Protože k němu nebyly vzneseny žádné připomínky, je tento na základě 7 odst. 4 Jednacího řádu schválen. Navržený program jednání: 1. Zahájení 2. Finanční záležitosti a) Plnění rozpočtu k b) Rozpočtové opatření č.4/2013 c) Rozpočtové opatření č.5/2013 d) Rozpočtové opatření č.6/2013 e) Přijetí dotace - program integrace azylantů f) Smlouva o reklamě g) Přijetí darů h) Odepsání pohledávek i) Smluvní pokuta j) Stav pohledávek města k k) Směrnice o nakládání s majetkem l) Prominutí dlužného nájemného 3. Majetkové záležitosti a) Nabídka darování pozemku městu pro zajištění přístupu k domu č.p. 753 b) Odkup části pozemků v ul. Tréglova c) Žádost o odkup pozemku p.č. 1091/1 v k.ú. Bělá p.b. ( ul. Družební) 1 Zapsala:Ing. Z. Poláková

2 d) Opětovná žádost o prodej městských pozemků čp.507/16 ostatní plocha o výměře 458 m² a p.č.507/25 ostatní plocha o výměře 1590 m² v k.ú.bělá pod Bezdězem, lokalita u ČOV e) Schválení prodeje a směny pozemků f) Schválení prodeje pozemku v ul. El. Krásnohorské g) Schválení prodeje části pozemku v lokalitě u vlakového nádraží (pod váhou) h) Nepeněžitý vklad do VaKu v r i) Zrušení přípravy na VZ - svoz odpadu 4. Různé a) Akční plán města- aktualizace b) Integrace azylantů - využití prostředků státní dotace c) Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2012 d) FV plán práce e) KV plán práce 5. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 6. Závěr Starosta města dodal, že byl dodatečně zaslán zápis FV ze dne a navrhuje ho zařadit pod bod Různé 4f). Zastupitelé s návrhem souhlasili. Bylo hlasováno o schválení programu. Schváleno (H1-uvedeno v přehledu hlasování) I. Kontrola usnesení ve sledování zůstávají usnes.č ; ,53,138, ,37,73,101, ,14,16,29,30,33-24,36,38,42,43,45,47,48; Ze sledování se vypouštějí: 2013/14,29,39,40,41,44,46; Ing. Lomoz dotaz k usn.č. 33/2013 prodej domu čp. 15, Hlínoviště dle jeho informací zájem o prodej utichl, jaký je aktuální stav odpověď starosty města: pokračují přípravy prodeje domu dle schváleného usnesení ZM; forma prodeje: tzv. anglická aukce - dotaz k současným nájemníkům domu (např..), zda již mají zajištěno příp.jiné bydlení odpověď p. starosty: všichni současní nájemníci byli informováni o plánovaném prodeji, byla jim nabídnuta možnost zaevidovat se do zájemců o městský byt Hlasování (usnesení č.49/2013) V 17:20 se na jednání dostavil Ing. P. Vokoun, počet členů ZM 14. II. Finanční záležitosti K finančním záležitostem podala komentář Bc. Ivana Linhartová vedoucí Finančního odboru ( dále FO ). a) Plnění rozpočtu města za 7/2013 Ing. Lomoz dotaz k relativně nízkému čerpání prostředků z kapitoly komunikace odpověď p. starosty: komunikace rekonstruovány dle aktuál.vývoje plánovaných investic např. Tyršova ul. bude hrazen část úseku chodníku, který nespadá do dotace (nesplňuje parametry chodníku); v rozpočtu počítáno s rekonstrukcí Mělnické ul. doposud nebyla stavba zahájena, přesun prostředků na příští rok; plánovaná oprava chodníků podél panelových domů přesun na příští rok, kdy bude možnost zažádání o dotaci, atd.- snaha chovat se hospodárně - dotaz k nízkému čerpání správy bytů proč se investuje míň + dotaz k plánované rekonstrukci bytů v ul. Lidová (prázdný celý vchod), prověřit zde možnost čerpání dotace Zelená úsporám odpověď p.starosty: opravy bytů v Lidové ul. jsou možné až po zpracování projektové dokumentace (připravuje se) + upozornil na stížnosti na hluk z okolní firmy, tato lokalita není příliš atraktivní, převis nabídky bytů nad poptávku J. Sýkora navázal na předchozí diskuzi zvážit vybudování tzv. startovacích bytů pro mladé za snížené nájemné v lokalitě Lidová, neeviduje stížnosti na hluk, není zájem z důvodu neuspokojivého stavu bytů reakce p. starosty: na MÚ evidujeme oficiální stížnost na hluk z Tiberiny, kt. byla projednávána na jednání RM a řešena i s vedením firmy 2 Zapsala:Ing. Z. Poláková

3 - dotaz k procentuálnímu plánovanému vývoji čerpání MKZ v dalším pololetí odpověď vedoucí FO: schválený rozpočet je čtvrtletně zasílán příspěvkovým organizacím v rovnoměrných dílech navýšení rozpočtu by se muselo schválit rozpočtovou změnou Hlasování (usnesení č.50/2013) b) Rozpočtové opatření č. 4/2013 odložený materiál z červnového jednání ZM, zaúčtováno v rozpočtu města např. přijaté dotace ze státního rozpočtu, odvody z VHP Hlasování (usnesení č.51/2013) c) Rozpočtové opatření č. 5/2013 přijaté dary Hlasování (usnesení č.52/2013) d) Rozpočtové opatření č. 6/2013 zajištění financování schválených dotací z ROPu (Vazačka, přístavba pavilonu školky) Hlasování (usnesení č.53/2013) e) Přijetí dotace z Ministerstva vnitra v rámci programu zajištění bydlení azylantů dotace ve výši ,- Kč, z toho ,- Kč je na rozvoj obce a Kč na nájemné azylanta Ing. Lomoz dotaz, zda azylant stále bydlí v Březince odpověď pí tajemnice: již ne, blíže specifikováno v materiálu R2 Hlasování (usnesení č.54/2013) f) Smlouva o reklamě propagace firmy ve sportovní hale, úhrada za reklamu bude poskytnuta oddílu házené Hlasování (usnesení č.55/2013) g) Přijetí darů od firmy Škoda Auto a.s. na výsadbu 5 ks stromů v areálu ZŠ, od firmy Style4you ve výši 20 tis. Kč pro JSDH Hlasování (usnesení č.56/2013) Hlasování (usnesení č.57/2013) h) Odepsání pohledávek nevymahatelné pohledávky u již odstěhovaných nájemníků, základní dluh zůstává v evidenci Hlasování (usnesení č.58/2013) i) Žádost o odpuštění smluvní pokuty základní dluh ve výši 52 tis. splacen, na zbývající část dluhu sepsán splátkový kalendář Ing. Lomoz zda již nájemnice platí pravidelně odpověď vedoucí FO: ano Hlasování (usnesení č.59/2013) j) Stav pohledávek k odložený materiál z červnového jednání ZM, na příští jednání bude přehled aktualizován Hlasování (usnesení č.60/2013) k) Směrnice Nakládání s obecním majetkem aktualizace směrnice dle platné legislativy; změna především v oceňování majetku evidence účetní a reálné ceny (navzájem bývá odlišná) zamezení prodávání majetku tzv. pod cenou Ing. Lomoz požádal o zaslání příloh č.1-8 k odpisovému plánu v elektronické podobě bere se na vědomí Hlasování (usnesení č.61/2013) l) Prominutí dlužného nájemného bývalý nájemce bytu č.5, Pražská 862; v současné době umístěn v LDN; město se stalo jeho opatrovníkem; řeší jeho dluhy (částečně se je podařilo splatit) Ing. Lomoz prověřit možnost zažádání o dotaci Středočeského kraje na proplacení regulačních poplatků v Klaudiánově nemocnici bere se na vědomí, zjistí se podmínky žádosti o zpětné proplacení Hlasování (usnesení č.62/2013) III. Majetkové záležitosti a) Nabídka darování pozemku městu pro zajištění přístupu k domu č.p. 753 lokalita Šestidomí Hlasování (usnesení č.63/2013) Hlasování (usnesení č.64/2013) b) Odkup části pozemků v ul. Tréglova od. ( ul.tréglova) výkup pozemků od soukromých osob pro zbudování budoucí přístupové cesty Ing. Lomoz dotaz, zda město vykupuje z důvodu plánované výstavby nových domů odpověď p.starosty: ne, nová výstavba není podstatná, tento úsek je třeba majetkově připravit pro budoucí přístupovou komunikaci o šířce danou aktuální legislativou, kdyby nebylo majetkově připraveno, nemohli by majitelé na svých pozemcích v uvedeném místě stavět (bez výkupu žádaných metrů by nedostali stavební povolení) Hlasování (usnesení č.65/2013) c) Žádost o odkup pozemku p.č.1091/1 v k.ú. Bělá p.b. (ul. Družební) za účelem zpřístupnění zahrady, prodej nedoporučován z důvodu koncepčního řešení další výstavby, strategický pozemek H. Dufková dotaz k záměru lokality + oplocení pozemku p odpověď p. Berana, vedoucího stavebního úřadu nedoporučuje se odkup z důvodu rozvoje této lokality; pozemek p. Měšťana oplocen na základě souhlasu Státního pozemkového úřadu po dobu platnosti nájemní smlouvy tj. pozemek nemá odkoupen, pouze dočasně pronajat o totéž by mohli zažádat současní žadatelé o odkup Hlasování (usnesení č.66/2013) 3 Zapsala:Ing. Z. Poláková

4 d) Opětovná žádost., o prodej mětských pozemků čp.507/16 ostatní plocha o výměře 458 m² a p.č.507/25 ostatní plocha o výměře 1590 m² v k.ú.bělá pod Bezdězem, lokalita u ČOV za účelem výsadby keřů, udržení zeleně; dle záměru nového územního plánu není pozemek určen k zástavbě, odpadl důvod neprodeje Hlasování (usnesení č.67/2013) e) Schválení prodeje a směny pozemků dle žádosti. narovnání vlastnických vztahů Hlasování (usnesení č.68/2013) Hlasování (usnesení č.69/2013) f) Schválení prodeje pozemku v ul. El. Krásnohorské.. narovnání vlastnických vztahů Hlasování (usnesení č.70/2013) g) Schválení prodeje části pozemku pod váhou (lokalita u vlakového nádraží) Hlasování (usnesení č.71/2013) h) Nepeněžitý vklad do VaKu v r narovnání stavu dle aktuálního znaleckého posudku vkládaného vodohospodářského majetku, úpis akcií v počtu 1980 ks s emisním kursem 1.418,4 Kč. Hlasování (usnesení č.72/2013) i) Zrušení VŘ na zajištění přípravy a průběhu zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Svozu komunálního a tříděného odpadu a svoz odpadu ze sběrného dvora ve městě Bělá pod Bezdězem komentář podal starosta města - výběrové řízení by bylo v tuto dobu kontraproduktivní (mnoho okolních měst, které řízení vypsalo, vysoutěžilo stejného provozovatele za vyšší cenu), řeší se koncepce zpracování a strategie nakládání s odpady na regionální úrovni (není záležitost pouze na úrovni měst) Ing. Lomoz tříděný odpad je pro město zátěží, město by mělo vyjednat nižší poplatky za zpracování odpadu platíme podstatně víc, než je v kraji zvykem (odkaz na Mnichovo Hradiště) reakce p. starosty systém nakládání s odpady a provoz sběrového dvora v Mnichově Hradišti je odlišný, do budoucna chtějí přejít na náš model; zpracování tříděného odpadu je drahé, navyšuje náklady důvod: netřídí se to, co má (zajištěno pouze na sběrovém dvoře, kde je dozor) J. Ježek zda by se mohlo vypsat výběrové řízení v dalších letech - odpověď: ano Hlasování (usnesení č.73/2013) V 18:55 se z jednání vzdálila S. Žalmánková, počet členů ZM 13. IV. Různé a) Akční plán města Bělá p.b.- aktualizace 2013 komentář podal J. Sýkora, člen skupiny AP žádné zásadní změny, aktualizace dle současného stavu, pouze drobné přesuny Hlasování (usnesení č.74/2013) V 19:00 se na jednání vrátila S. Žalmánková, počet členů ZM 14. b) Integrace azylantů - využití prostředků státní dotace dotace z Ministerstva vnitra, dotace účelově určena na bydlení azylanta a rozvoj infrastruktury obce po dohodě s TS využití prostředků v rámci oprav komunikací města v r. 2013; k byl nájemní poměr ukončen na základě výpovědi nájemníka, důvody ukončení vysvětleny na MÚ v souvislosti s ukončením nájemního vztahu bude dotace vyúčtována a zbylé prostředky vráceny do státního rozpočtu Hlasování (usnesení č.75/2013) c) Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2012 Hlasování (usnesení č.76/2013) d) Plán práce Finančního výboru ZM rok 2013 zastupitelé vzali na vědomí e) Plán práce Kontrolního výboru ZM - rok 2013 J. Sýkora požádal o doplnění plánu o prověření střetu zájmu ředitele MKZ bere se na vědomí, bod doplněn. Hlasování (usnesení č.77/2013) f) Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne komentář podal Ing. Lomoz odhad příjmů a výdajů na rok 2014 (vycházelo se z rozpočtu předchozího roku), upozornění na finanční spoluúčasti spojené s plánovanými investicemi (např. rekonstrukce Mělnické ul., přístavba MŠ, komunikace na Vazačku) schvalují úvěrové krytí plánovaných investic V 19:15 se k jednání připojil K. Šárog, počet členů ZM 15. V. Interpelace občanů a členů zastupitelstva J. Sýkora dotaz na důvod zamítnutí žádosti o zábor veřejného prostranství na náměstí pro volební stojan (směřováno na členy RM) odpověď p. starosty: kovová konstrukce stojanu vysoká 3m by musela podléhat souhlasu památkářů (střed města leží v památkové zóně), potřeba ukotvení do země a nutné zabezpečení k zamezení úrazu; prostranství v parku není 4 Zapsala:Ing. Z. Poláková

5 možné úplatně pronajímat z důvodu dotačních podmínek; RM doporučila straně možnost využití plakátovacích ploch po městě k propagaci volební kampaně, umístění stojanu na soukromém pozemku reakce J. Sýkora: zkušenosti s kampaní v jiných městech nebyl problém, bylo bezpečné; uvedl i kampaň p. Beznosky, ve které bylo schváleno promítání filmů v parku na náměstí, byl mu i dovolen projev v rámci slavnostního otevírání náměstí reakce p. starosty: promítání filmu bylo na přenosných zařízeních, veřejný projev není omezován - dotaz k řešení parkování autobusů odpověď p. starosty: jednáno s Transcentrem o možnosti parkování na Vazačce nabídka společnosti byla pro město nepřijatelná (příliš vysoké náklady) budou pokračovat jednání se zástupci Transcentra Ing. Lomoz dotaz ke stavu rybníka v Březince odpověď p. starosty: bylo zadáno zpracování znaleckého posudku, objednány sondy k zjištění stavu podloží dle výsledku se bude pokračovat k řešení stavu dále, potřebné náklady se započítají do rozpočtu města na příští rok; informace budou předány občanům na pravidelných podzimních setkáních tajemnice informace k organizačním zajištění voleb do Poslanecké sněmovny ve dnech požádala zástupce politických stran o zaslání kandidátů do volebních okrskových komisí; zasedání komisí , , tj. návrhy zaslat co nejdříve VI. Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne /2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění projednalo zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města v předloženém znění. 50/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. b) zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje plnění rozpočtu města k měsíci červenec Příjmy jsou ve výši 51, ,49 Kč, výdaje 37, ,28 Kč. Stav Fondu rezerv a rozvoje je 10, ,53 Kč. Hospodářská činnost města vynaložila na plánované opravy, na drobné odborné opravy a na režijní výdaje celkem 1, ,84 Kč. 51/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2013 na základě 4. rozpočtového opatření. Příjmy jsou ve výši 85, ,- Kč, výdaje 85, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů je ve výši ,- Kč. 52/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2013 na základě 5. rozpočtového opatření. Příjmy jsou ve výši 85, ,- Kč, výdaje 85, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů je ve výši ,- Kč 53/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2013 na základě 6. rozpočtového opatření. Příjmy jsou ve výši 85, ,- Kč, výdaje 91, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů je ve výši 6, ,- Kč. 54/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí neinvestiční dotace na úhradu nájemného pro azylanta ve výši ,- Kč. 55/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření smlouvy o reklamě s firmou SPS Bakov nad Jizerou za roční úhradu ,- Kč. 56/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí daru ve výši 9.670,- Kč na výsadbu stromů v areálu ZŠ Bělá pod Bezdězem od firmy Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav. 57/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí daru ve výši ,- Kč od firmy Style4you Praha pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. 58/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje odepsání poplatku z prodlení u těchto již odstěhovaných nájemníků: byt č. 1, čp. 202 ve výši ,- Kč, byt č. 3, čp. 777 ve výši ,01 Kč. 59/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje odpuštění smluvní pokuty ,60,- Kč z důvodu úhrady dlužné částky nájemného ve výši ,- Kč ke dni nájemkyni bytu č. 7, Zámek čp. 2, Bělá pod Bezdězem. 60/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění projednalo výši pohledávek k a schvaluje dosavadní postup při jejich vymáhání formou exekucí, upomínek. 61/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje směrnici Nakládání s obecním majetkem v předloženém znění. 5 Zapsala:Ing. Z. Poláková

6 62/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem 85 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prominutí dlužného nájemného ve výši ,68 Kč za byt č. 5 v čp. 862 v Bělé pod Bezdězem, Pražská ulice. 63/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) odst.1 zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření Darovací smlouvy na převod nově vzniklé parcely p. č ostatní plocha o celkové výměře 5 m² oddělené z stp.č. 483 zastavěná plocha v k.ú. Bělá pod Bezdězem dle GP č /2013 vyhotoveného Danuší Bláhovou, První Geodetická spol. Mladá Boleslav, IČ: , vedeného na LV 1173 od., Strmá, Bělá pod Bezdězem městu Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, Bělá pod Bezdězem, IČO: za podmínky, že darující uhradí náklady za vklad do KN. 64/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření Darovací smlouvy na převod pozemku p.č. 2583/4 zahrada o celkové výměře 2 m² a nově vzniklou parcelu p.č. 2531/3 zahrada o výměře 2 m² vzniklou oddělením z původní parcely p.č. 2531/3, to vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem dle GP č /2013 vyhotoveného Danuší Bláhovou, První Geodetická spol. Mladá Boleslav, IČ: za podmínky, že darující uhradí náklady za vklad do KN. 65/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje odkup části pozemku PK 1140 o výměře 14 m² a část pozemku KN p.č.1194/93 o výměře 45 m², to vše v k.ú. Bělá pod Bezdězem od, trvale bytem Nerudova, Bělá pod Bezdězem za celkovou smluvní kupní cenu ve výši ,-Kč a zavazuje se k úhradě nákladů za zpracování GP a správního poplatku ve výši 1000,-Kč za vklad do KN. 66/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění neschvaluje prodej městského pozemku p.č.1091/1 jiná plocha o výměře 174 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 67/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodej městských pozemků p.č.507/16 a p.č.507/25 v k.ú. Bělá pod Bezdězem trvale bytem Vranové, Malá skála, Železný Brod a paní.., trvale bytem K Vltavě, Praha 12 Modřany za celkovou smluvní kupní cenu ,-Kč s podmínkou, že uhradí náklady za vklad do KN ve výši 1 000,-Kč. 68/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje prodej části městského pozemku p.č. 123 o výměře 42 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem.., Velenského, Bělá pod Bezdězem za celkovou smluvní kupní cenu v částce 5 460,-Kč s podmínkou, že kupující uhradí i poplatek 1000,-Kč za vklad do KN. 69/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje směnu části městského pozemku p.č. 123 o výměře 4 m² za část pozemku p.č. 121/1 o výměře 4 m² ve vlastnictví., Velenského, Bělá p.bezdězem vedeného na LV 1465 s podmínkou, že město Bělá p.b. uhradí poplatek 1000,-Kč za vklad do KN. 70/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodej části pp.č. 2075/15 o výměře 22 m 2, rok narození, trvale bytem El. Krásnohorské 1053, Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu ve výši 2 860,-Kč s podmínkou, že uhradí vklad do KN. 71/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodej části pozemku p.č. 2911/2 ostatní plocha o výměře 37 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem dle GP č /2013., Paninodvorská, Bělá pod Bezdězem za celkovou kupní cenu ve výši 4 810,-Kč s podmínkou, že kupující uhradí návrh na vklad do KN. 72/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění revokuje svoje usnesení č. 73/2012 ze dne takto : - schvaluje nepeněžitý vklad města Bělá pod Bezdězem, jehož předmětem jsou vodovodní řad délky 182 m, kanalizační výtlak délky 172 m, čerpací stanice odpadních vod (ČS OV 4) včetně technologie a přípojky NN v lokalitě Horka (II. část), vodovodní řad délky 335 m v lokalitě Vazačka, vše ve městě Bělá pod Bezdězem tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku s tím, že částka, kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, činí 2, ,- Kč, - souhlasí s jeho vložením do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ , se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno kusů kmenových akcií akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá 6 Zapsala:Ing. Z. Poláková

7 Boleslav, a.s., znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním kursem 1.418,40 Kč, - pověřuje Ing. Jaroslava Vernera, starostu k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vkladu, protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných akcií společnosti 73/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na vědomí usnesení Rady města o zrušení přípravy a průběhu zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Svozu komunálního a tříděného odpadu a svoz odpadu ze sběrného dvora ve městě Bělá pod Bezdězem a s dalším postupem při nakládání s odpadem. 74/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje aktualizaci Akčního plánu města pro rok 2013 ( změna č.3 ) v předloženém znění. 75/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje využití prostředků dotace na rozvoj infrastruktury města ve výši Kč ve smyslu Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 a v letech následujících, jež jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících, na opravy komunikací města. 76/2013 Zastupitelstvo Města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje závěrečný učet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2012 v předloženém znění. 77/2013 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 118 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje plán práce Kontrolního výboru na rok 2013 v předloženém znění. Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 19:30 hod. V Bělé pod Bezdězem dne: Ing. Jaroslav Verner starosta města. Jitka Tošovská místostarostka Ověřovatelé: Han Dufková Světlana Žalmánková 7 Zapsala:Ing. Z. Poláková

1 Zapsala:Ing. Z. Poláková

1 Zapsala:Ing. Z. Poláková Zápis z 7. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11. 12. 2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing. Lomoz Milan

Více

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 17. 12. 2014 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba

Více

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 15. 04. 2015 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba Rudolf,

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 04/2015 konaného dne 16. 2.2015 od 15:30 hodin v kanceláři p. starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jan Sýkora, člen rady Jitka Tošovská,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více