Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008"

Transkript

1 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra Fírková PRO: 13 Ověřovatelé: pan Hynek Knybel, Ing. Josef Vašíček Zapisovatelka: p. Drahomíra Nejtková PROGRAM : 1. Kontrola plnění usnesení ZM ze dne Rozbory hospodaření za měsíc roku Vyhodnocení letní sezóny na koupališti 4. Plán práce ZM na I. pololetí roku Zabezpečení údržby místních komunikací v zimním období 6. Organizační a různé 14/6.1 Rozpočtové opatření č. V/ /6.2 Prodej jednotek (bytů) v bytových domech č. p. 608 a 610 na ulici Frýdecké a v č. p. 612 a 613 na ulici Na Hermaně ve Vratimově III. kolo 14/6.3 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 14/6.4 Změna užití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok /6.5 Jmenování členů školských rad pro období /6.6 Vyhlášení záměru prodeje objektu občanské vybavenosti č. p. 201, ulice Buničitá, Vratimov a pozemků parc. č. 71, 72 a 73 v k. ú. Vratimov 14/6.7 Prodej hasičského automobilu LIAZ CAS 25 L /6.8 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK 14/6.9 Projektová dokumentace pro kanalizační přípojky lokalita Podlesí 14/6.10 Prodej pozemků ulice Datyňská, k. ú. Vratimov 14/6.11 Oprava zápisu v evidenci nemovitostí p. č. 688/94, k. ú. Vratimov souhlasným prohlášením 14/6.12 Doplnění usnesení 13/6.3.1 ze dne /6.13 Přijetí dotace a schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 14/6.14 Odkup obchodního podílu společnosti TEPLO Vratimov, spol. s r. o. městem Vratimov projednání smluv

2 Strana 2 z 5 14/1 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva města (viz zápis). 14/2 Zastupitelstvo města schválilo rozbory hospodaření za měsíc roku /3 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení letní sezóny na koupališti. 14/4 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Plán práce Zastupitelstva města Vratimova na I. pololetí roku /5 Zastupitelstvo města schválilo doplněný Operační plán zimní údržby místních komunikací ve Vratimově a Horních Datyních pro období roku 2008/ /6.1 Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. V/ /6.2.1 Zastupitelstvo města stanovilo na základě nejvhodnější nabídky prodejní cenu bytové jednotky 610/6 v domě č. p. 610 na ulici Frýdecké ve Vratimově parc. č. 487 k. ú. Vratimov včetně podílu parc. č. 487 k. ú. Vratimov zastavěná plocha a nádvoří, ve výši , Kč.

3 Strana 3 z 5 14/6.2.2 Zastupitelstvo města zmocnilo starostku města uzavřením Kupní smlouvy na prodej bytové jednotky 610/6 v domě č. p. 610 na ulici Frýdecké ve Vratimově parc. č. 487 k. ú. Vratimov včetně podílu parc. č. 487 k. ú. Vratimov zastavěná plocha a nádvoří, za stanovenou kupní (prodejní) cenu , Kč a zmocnilo starostku města jejím podpisem. 14/6.2.3 Zastupitelstvo města uložilo starostce města předložit návrh na další postup prodeje neprodaných jednotek (bytů) v domech na ulici Frýdecké č. p. 608 a na ulici Na Hermaně č. p. 612 a č. p. 613/1 ve Vratimově včetně návrhu pro stanovení jejich základní prodejní ceny. Návrh bude předložen k projednání zastupitelstvu města konaném po převodu podílů domu č. p. 603, 604 a 605 na ulici Na Hermaně ve Vratimově na jednotky (vyčlenění dle Zák. 72/94 Sb.). 14/6.3 Zastupitelstvo města schválilo odpis nedobytných pohledávek ve výši , Kč. 14/6.4 Zastupitelstvo města schválilo změnu užití finančních prostředků z odvodu části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2007 v částce , Kč pro akci Výstavba chodníku podél ulice Frýdecká, od ulice Družstevní. 14/6.5 Zastupitelstvo města schválilo jmenování členů školských rad následovně: pro Základní školu Vratimov, Datyňská 690 byli jmenováni Mgr. Kateřina Čechová, Ing. Josef Vašíček, paní Erika Herzová pro Základní školu Vratimov, Masarykovo náměstí 192 byli jmenováni Mgr. Pavel Cielecký, paní Šárka Svěnčíková, paní Erika Herzová.

4 Strana 4 z 5 14/6.6 Zastupitelstvo města vyhlásilo záměr prodeje budovy (objekt občanské vybavenosti včetně jedné bytové jednotky) č. p. 201, na ulici Buničité ve Vratimově a pozemky parc. č. 71 zastavěná plocha a nádvoří budovou č. p. 201 o výměře m 2, parc. č. 72 zahrada o výměře 214 m 2 a parc. č. 73 ostatní plocha (sportoviště) o výměře m 2 vše v k. ú. Vratimov, které jsou ve vlastnictví města Vratimova. 14/6.7 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o prodeji hasičského vozidla LIAZ CAS 25 L 101 obcí Sedliště. 14/6.8 Zastupitelstvo města schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 na úhradu výdajů za uskutečněné zásahy, odbornou přípravu, na věcné vybavení, neinvestiční opravy a revize materiálů a techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši , Kč a zmocnilo starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 14/6.9 Zastupitelstvo města schválilo zpracování dokumentace pro územní souhlasy pro nemovitosti v budoucnu napojené na nově vybudovanou kanalizaci v lokalitě Podlesí (ulice Na Podlesí, U Březinek, K. Velčovského), a to na náklady města Vratimova. 14/ Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemků par. č.: 897/1 trvalý travní porost o výměře m orná půda o výměře m ostatní plocha o výměře 824 m orná půda o výměře m orná půda o výměře m orná půda o výměře m orná půda o výměře m orná půda o výměře m orná půda o výměře m orná půda o výměře m 2 v k. ú. Vratimov, obec Vratimov firma ROIT SERVIS, spol. s r. o., stavební a obchodní společnost, Hvožďanská 3, Praha za 550, Kč/m 2.

5 Strana 5 z 5 14/ Zastupitelstvo města zmocnilo starostku města k podpisu Kupní smlouvy uzavřené mezi městem Vratimov a firmou ROIT SERVIS, spol. s r. o., stavební a obchodní společnost, Hvožďanská 3, Praha Zastupitelstvo města schválilo souhlasné prohlášení, kterým bude provedena oprava zápisu v katastru nemovitostí u pozemku parc. č. 688/94 v k. ú. Vratimov, obci Vratimov na němž je postavena garáž. 14/6.12 Zastupitelstvo města schválilo doplnění usnesení č. 13/6.3.1 ze dne , a to u prodeje pozemků p. č. 897/3 kultura orná půda o výměře 933 m 2 a p. č. 897/2 kultura orná půda o výměře 917 m 2 o jméno druha. 14/6.13 Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady v maximální výši , Kč, schválené Výborem Regionální rady dne a zmocnilo starostku města k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Centrum mediální výchovy rozšíření zázemí zájmového vzdělávání. 14/6.14 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace a dokumenty, týkající se odprodeje obchodního podílu TEPLA Vratimov, spol. s r. o.. Mgr. Iveta Zechová starostka Ivo Kičmer místostarosta Ve Vratimově dne Usnesení je součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více