Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012"

Transkript

1 69/2012-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/ Rada města informaci o splnění usnesení č. 64/2012-RADA/2448, 2851, 2877, 66/2012- RADA/2935, 2946, 67/2012-RADA/3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 2023, 3041, 68/2012-RADA/3083, 3084, 3093, 3124 městským úřadem 69/2012-RADA/ Rada města informaci starosty o kontrole usnesení č. 61/2012-RADA/2668, 2679, 67/2012- RADA/3002, 3026, 3027, 3028, 3029, 3031, 3032, 3033, 3039, 3040, 3053, 3054, 3057, 68/2012-RADA/3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3094, 3100, 3115, 3119, 3121, 3122, 3123 a vyřazuje je ze sledování 69/2012-RADA/ Rada města - rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení změny rozestavěné stavby "přístavba a stavební úpravy domu č.p. 518" na pozemku parc.č. 2683/1 v k.ú. Žamberk - veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - územní rozhodnutí o umístění stavby "dopravní a technická infrastruktura pro bytovou výstavbu Žamberk - Pod Rozárkou" na pozemcích v k.ú. Žamberk - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení o povolení obnovy řízení o dodatečném povolení stavby "dešťové kanalizační přípojky" na pozemcích parc.č. 2336/68 a 2338/16 v k.ú. Žamberk - veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - územní rozhodnutí o umístění stavby "autodílny" na pozemcích parc.č. 2593/60 a 2593/35 v k.ú. Žamberk - veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání o umístění stavby "parkoviště s příjezdovými komunikacemi" na pozemcích v k.ú. Žamberk 69/2012-RADA/ Rada města povolení kácení stromů rostoucích mimo les " 2 ks modřín evropský, opadavý a 1 ks smrk ztepilý na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk Strana 1/11

2 - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení stromu "1ks smrk pichlavý na pozemku parc.č. 1999/2 v k.ú. Žamberk a uložení náhradní výsadby - opravné rozhodnutí odboru ZPZE Žamberk ve výrokové části rozhodnutí k provedení stavby vodního díla "Kanalizace v ulici U Velorexu - Žamberk na pozemcích v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení stromu "1ks vrba bílá na pozemku parc.č. 1656/1 v k.ú. Žamberk a uložení náhradní výsadby - seznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk s podklady k rozhodnutí a vyrozumění o pokračování ve správním řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "12ks bříze bělokorá, 2 ks borovice lesní, 2 ks smrk ztepilý, 25 ks dub letní, 11 ks jasan ztepilý, 9 ks modřín evropský, opadavý, 18 ks jírovec maďal, 1 ks olše lepkavá, 5 ks javor horský, klen na pozemcích parc.č. 645/13, 645/2, 645/3 v k.ú. Žamberk povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks modřín evropský, opadavý a 1 ks bříza bělokorá na pozemku parc.č. 366/1 v k.ú. Žamberk povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks jasan ztepilý na pozemku parc.č. 1320/1 v k.ú. Žamberk povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks javor jasanolistý na pozemku parc.č. 487/67 v k.ú. Žamberk povolení kácení stromů rostoucích mimo les "2 ks bříza bělokorá na pozemku parc.č. 1659/5 v k.ú. Žamberk povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks smrk stříbrný na pozemku parc.č. 749/19 v k.ú. Žamberk povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks smrk stříbrný na pozemku parc.č. 748/1 v k.ú. Žamberk 69/2012-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení připojení účelové komunikace z důvodu vybudování nové komunikace a parkoviště na pozemku parc.č. 660/5, 660/1 v k.ú. Žamberk 69/2012-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru REUP MěÚ Žamberk o vydání závazného stanoviska k osazení informačních vitrín a tabulí dle přiložené animace na Pěší zóně z hlediska zájmů státní památkové péče 69/2012-RADA/ Rada města Strana 2/11

3 - rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o povolení výjimky dle 56 odst. 1 zákona ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin, konkrétně ze zákazu rušit ve vývoji jednotlivé rostliny druhu lilie zlatohlavá rostoucí v místě plánované realizace záměru Dostavba areálu Bühler Žamberk, Nové parkoviště objekt , , společnosti Bühler CZ s.r.o., Nádražní 696, Žamberk 69/2012-RADA/ Rada města aktualizované znění vnitřní směrnice číslo OS 2108 Směrnice o inventarizaci s datem účinnosti /2012-RADA/ Rada města žádost společnosti Matana a.s., Malá Štupartská 1/646, Praha 1, o finanční příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2013 ve výši Kč ,-- na obnovu židovského hřbitova v Žamberku - Pokračování záchranných prací na náhrobcích, oprava, konzervace a restaurování, poskytnutý jako finanční podíl města Žamberk v rámci grantového programu Pardubického kraje v roce 2013 II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. zařadit požadavek společnosti Matana a.s., Malá Štupartská 1/646, Praha 1, do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2013 Termín: /2012-RADA/ Rada města vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku u příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, dle přiloženého soupisu 69/2012-RADA/ Rada města 1. rozpočtová opatření přidělená městu Žamberk na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje a rezortních ministerstev dle tab. č.1) 2. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2012 dle tab. č. 2) 69/2012-RADA/ Rada města Smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí, uzavíranou mezi Městským kulturním podnikem - FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, IČ jako převodcem a městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ jako nabyvatelem 1. Jiřího Dytrta, starostu Strana 3/11

4 1. starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu Termín: /2012-RADA/ Rada města žádost organizace BK Gymnázium Žamberk, Nádražní 48, Žamberk o finanční příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2012 s tím, že je organizaci BK Gymnázium Žamberk, Nádražní 48, Žamberk doporučeno podání žádosti o příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2013 v rámci projektu mládežnické projekty" 69/2012-RADA/ Rada města nabídku firmy ZENN s.r.o., V Zahrádkách 1536, Nymburk, na odkup nedobytných nebo těžko vymahatelných pohledávek města Žamberk 1. Odbor finanční, Odbor právního 1. jednáním s firmou ZENN s.r.o., V Zahrádkách 1536, Nymburk, ve věci přípravy smlouvy o postoupení pohledávek Termín: /2012-RADA/ Rada města výpůjčku pozemků parc.č. 230/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2861 m 2 a parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 131 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel:Tělocvičná jednota Sokol Žamberk, Tyršova 534, Žamberk 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem výpůjčky ve věci výpůjčku pozemků parc.č. 230/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2861 m 2 a parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 131 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel:Tělocvičná jednota Sokol Žamberk, Tyršova 534, Žamberk Termín: /2012-RADA/ Rada města I. nemá námitek 1. jako vlastník pozemku parc.č. 493/4 ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 3923/1 v obci a k.ú. Žamberk s podmínkou uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Proreka, Žamberk Strana 4/11

5 2. jako vlastník pozemku parc.č ke stavbě vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 2593/54 v obci a k.ú. Žamberk s podmínkou uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Proreka, Žamberk 69/2012-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města odkup pozemku parc.č. 4073/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 514 m 2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu Kč 160,--/m 2. Žadatel: O. M., M. Ž. 69/2012-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemku parc.č. 2406/3 v k.ú. Žamberk v lokalitě u letiště o celkové výměře 7414 m 2 za kupní cenu Kč ,--. Žadatel: V. K., D.Z. 69/2012-RADA/ Rada města dohodu ve věci přístupu do domu č.p. 59 přes prostor domu č.p. 446 v Žamberku. Žadatel: M.S. 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem dohody ve věci přístupu do domu č.p. 59 přes prostor domu č.p. 446 v Žamberku. Žadatel: M.S. Termín: /2012-RADA/ Rada města žádost firmy STANDEKO s.r.o. o poskytnutí finančních prostředků na realizaci výstavby pozemí komunikace na pozemku parc.č. 886/1 - zahrada o výměře 7796 m 2 v obci a k.ú. Žamberk Žadatel: STANDEKO s.r.o., Žamberk, Nádražní /2012-RADA/ Rada města dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou TS ŽAMBERK, s..r.o. na akci Veřejné osvětlení - Betlém, Žamberk" 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo s firmou TS ŽAMBERK, s..r.o. na akci Veřejné osvětlení - Betlém, Žamberk" Strana 5/11

6 Termín: III. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. zahrnout osazení stožárů VO v lokalitě Žambrek - Polsko a Betlém do návrhu rozpočtu města pro rok 2013 Termín: /2012-RADA/ Rada města jako dodavatele akce Přechody pro chodce na silnici I/11 na Masarykově náměstí v Žamberku - bezpečný přechod firmu STRABAG a.s.. starostu města podpisem smlouvy o dílo 69/2012-RADA/ Rada města I. pověřuje starostu města podpisem pojistné smlouvy č s pojišťovnou ČSOB na pojištění majetku, odpovědnosti, elektroniky a radaru. 69/2012-RADA/ Rada města kupní smlouvu mezi městem Žamberk a TS ŽAMBERK s.r.o. na prodej movitých věcí umístěných v psím útulku a starostu podpisem smlouvy 69/2012-RADA/ Rada města poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data včetně, dle přílohy. starostu podpisem smluv 69/2012-RADA/ Rada města informace vedoucí PRAV o žádostech o poskytování informací 69/2012-RADA/ Rada města SAM 3211Pravidla pro zajištění přístupu k informacím 69/2012-RADA/ Rada města smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb č mezi městem Žamberk a firmou COMA s.r.o., Masarykova 8, Polička, a Strana 6/11

7 starostu podpisem smlouvy 69/2012-RADA/ Rada města smlouvu o výpůjčkách kontejnerů na směsný komunální odpad mezi městem Žamberk a Stavebním bytovým družstvem Žamberk, Společenstvím pro dům čp. 1054, 1055 v Žamberku, Společenstvím pro dům čp. 1057, 1058 v Žamberku, Společenstvím pro dům čp. 1059, 1060 v Žamberku, Společenstvím pro dům 1324, 1325, 1326, 1327 v Žamberku, Společenstvím pro dům 1328, 1329, 1330 v Žamberku, Společenstvím pro dům čp a 1071 v Žamberku, SVJ domu čp a 1131 Žamberku, SVJ čp až 1323 Žamberk starostu podpisem smlouvy 69/2012-RADA/ Rada města podat objednávku společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. pro zajištění svozu a odstranění směsných komunálních odpadů z popelnic od občanů Žamberka v lednu /2012-RADA/ Rada města zápis z jednání komise pro prevenci kriminality ze dne 14. listopadu 2012 včetně návrhu rozpočtu 69/2012-RADA/ Rada města Smlouvu o výpůjčce mezi ČR MPSV a Městem Žamberk ve věci bezúplatného zapůjčení PC pro výkon přenesené působnosti odboru SOCZ starostu Jiřího Dytrta podpisem smlouvy 69/2012-RADA/ Rada města digitální Povodňový plán města Žamberk zpracovaný společností Envipartner, s.r.o., Brno ke dni /2012-RADA/ Rada města zápis z jednání bytové komise ze dne Strana 7/11

8 69/2012-RADA/ Rada města přidělení bytu na dobu dvou let v ul. Velký Hájek 1528 č. bytu 3 L.S. 69/2012-RADA/ Rada města přidělení bytu pro sociálně potřebné občany v č.p. 457/1 ul. Čs. armády I.K. na dobu určitou od do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Revoluční č.p. 794 č. bytu 1 A.M. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.10 v ul. ČSA č.p. 457 K.K. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.4 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby I.K. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 v ul. U Polikliniky č.p pro příjmově vymezené osoby M.N. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, v ul. Revoluční č. p. 794 V.B. do s podmínkou dodržování splátkového kalendáře 69/2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Ke Střelnici č.p. 535 V.P. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č. v ul. ČSA č.p. 457 R.K. do /2012-RADA/ Rada města Strana 8/11

9 podání výpovědi z nájmu bytu A.M. 28. října 1325, Žamberk pro neplnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 69/2012-RADA/ Rada města podání výpovědi z nájmu bytu J.B., Revoluční 652, Žamberk pro neplnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 69/2012-RADA/ Rada města zápis z jednání komise pro zahraniční styky ze dne a výroční zprávu o činnosti komise za rok /2012-RADA/ Rada města vydání 3 ks parkovacích karet pro vozidla Centra sociální péče na rok 2013 pro Opel Combo RZ 2E4 7177, Škoda Fabia RZ 1E2 0989, RZ Škoda Fabia UOK /2012-RADA/ Rada města I. souhlasí s převodem členského podílu k bytu č.7 ul. Kyjevská 963, Žamberk z M.D. na Ilonu I:Š. žadatel: Bytové družstvo U Jatek Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk 69/2012-RADA/ Rada města dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie (odběrné místo budova radnice) a dodatek č. 8 ke smlouvě o dodávce tepelné energie (odběrné místo budova č.p. 833) se společností Správa budov Žamberk s.r.o 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. jejich podpisem Termín: /2012-RADA/ Rada města zápis z valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. ze dne , pozvánku na Valnou hromadu společnosti dne a vyjádření společnosti k jednání připravované VH 69/2012-RADA/ Rada města Strana 9/11

10 konání Tříkrálové sbírky na začátku ledna 2013 a pověřuje Jitku Krčmářovou zapečetěním pokladniček. žadatel: Diecézní katolická charita, Velké náměstí 37/46, Hradec Králové 69/2012-RADA/ Rada města inspekční zprávu České školní inspekce provedenou na Základní škole Žamberk, 28. října 581 dne /2012-RADA/ Rada města rozsudek Krajského soudu Brno o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne I podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu advokátní kanceláří MT Legal, Brno 69/2012-RADA/ Rada města prezentaci města v publikaci Encyklopedie - Česká republika, města a obce připravovanou společností PROXIMA Bohemia, spol. s r.o. ve velikosti 1/2 strany A4 za cenu 4 000,- Kč bez DPH a ukládá odboru finančnímu zahrnout částku do návrhu rozpočtu roku /2012-RADA/ Rada města žádost H.K., Čs. armády 457, Žamberk o uzavření nové nájemní smlouvy na byt a vzhledem k závazkům vůči městu trvá na předání bytu 69/2012-RADA/ Rada města dopis Ing. Karlu Vojtovi a MUDr. Petru Čížkovi a zastupitelům města a schvaluje jeho zaslání uvedeným Jiří Dytrt starosta Ing. Petr Novotný 1. místostarosta Strana 10/11

11 Strana 11/11

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014 97/2014-RADA/4590-97. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 97/2014-RADA/4591-97. Rada města předložený programu jednání RM 97/2014-RADA/4592-97. Rada města - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 68/2012-RADA ze dne 06.12.2012

Usnesení RM č. 68/2012-RADA ze dne 06.12.2012 68/2012-RADA/3061-68. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 68/2012-RADA/3062-68. Rada města předložený program jednání RM 68/2012-RADA/3063-68. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 71/2013-RADA ze dne 17.01.2013

Usnesení RM č. 71/2013-RADA ze dne 17.01.2013 71/2013-RADA/3192-71. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 71/2013-RADA/3193-71. Rada města předloţený program jednání RM 71/2013-RADA/3194-71. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012 52/2012-RADA/2198-52. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 52/2012-RADA/2199-52. Rada města předložený program jednání Rady města 52/2012-RADA/2200-52. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

Usnesení RM č. 72/2013-RADA ze dne

Usnesení RM č. 72/2013-RADA ze dne 72/2013-RADA/3253-72. Rada města jako ověřovatele zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 72/2013-RADA/3254-72. Rada města předloţený program jednání RM 72/2013-RADA/3255-72. Rada města - oznámení Stavebního

Více

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013 80/2013-RADA/3688-80. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 80/2013-RADA/3689-80. Rada města předložený program jednání RM 80/2013-RADA/3690-80. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012 63/2012-RADA/2726-63. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 63/2012-RADA/2727-63. Rada města předložený program jednání RM 63/2012-RADA/2728-63. Rada města informace o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013 77/2013-RADA/3519-77. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 77/2013-RADA/3520-77. Rada města předložený program jednání RM 77/2013-RADA/3521-77. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 36/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 36/2016-RADA ze dne 36/2016-RADA/1809-36. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 36/2016-RADA/1810-36. Rada města předložený program jednání RM 36/2016-RADA/1811-36. Rada města - kolaudační souhlas Stavebního

Více

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK /2909-66. Rada města ověřovatelem zápisu Ing. arch. Vladimíru Středovou /2910-66. Rada města předložený program jednání RM /2911-66. Rada města informaci o splněných usneseních č. 54/2012-RADA/2307, 55/2012-RADA/2385,

Více

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013 90/2013-RADA/4165-90. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 90/2013-RADA/4166-90. Rada města předložený program jednání RM 90/2013-RADA/4167-90. Rada města informaci tajemníka MěÚ o

Více

Usnesení RM č. 22/2015-RADA ze dne 20.08.2015

Usnesení RM č. 22/2015-RADA ze dne 20.08.2015 22/2015-RADA/1091-22. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 22/2015-RADA/1092-22. Rada města předložený program jednání RM 22/2015-RADA/1093-22. Rada města informaci tajemníka Měú Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 95/2013-RADA ze dne 19.12.2013

Usnesení RM č. 95/2013-RADA ze dne 19.12.2013 95/2013-RADA/4450-95. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 95/2013-RADA/4451-95. Rada města předložený program jednání RM 95/2013-RADA/4452-95. Rada města - územní souhlas Stavebního

Více

Usnesení RM č. 57/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 57/2016-RADA ze dne 57/2016-RADA/2916-57. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 57/2016-RADA/2917-57. Rada města předložený program jednání RM 57/2016-RADA/2918-57. Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č.60/2016-rada ze dne

Usnesení RM č.60/2016-rada ze dne 60/2016-RADA/3022-60. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 60/2016-RADA/3023-60. Rada města předložený program jednání RM 60/2016-RADA/3024-60. Rada města - stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 55/2012-RADA ze dne

Usnesení RM č. 55/2012-RADA ze dne 55/2012-RADA/2352-55. Rada města ověřovatelem zápisu Ing. arch. Vladimíru Středovou 55/2012-RADA/2353-55. Rada města předložený program jednání Rady města 55/2012-RADA/2354-55. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 73/2013-RADA ze dne 14.02.2013

Usnesení RM č. 73/2013-RADA ze dne 14.02.2013 73/2013-RADA/3296-73. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 73/2013-RADA/3297-73. Rada města předloţený program jednání RM 73/2013-RADA/3298-73. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014 114/2014-RADA/5653-114. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 114/2014-RADA/5654-114. Rada města předložený program jednání RM 114/2014-RADA/5655-114. Rada města - stanovisko Stavebního

Více

Usnesení RM č. 66/2017-RADA ze dne

Usnesení RM č. 66/2017-RADA ze dne 66/2017-RADA/3342-66. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 66/2017-RADA/3343-66. Rada města předložený program jednání RM 66/2017-RADA/3344-66. Rada města - stanovisko Stavebního úřadu

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Usnesení RM č. 58/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 58/2016-RADA ze dne 58/2016-RADA/2975-58. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 58/2016-RADA/2976-58. Rada města předložený program jednání RM 58/2016-RADA/2977-58. Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu

Více

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013 81/2013-RADA/3747-81. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 81/2013-RADA/3748-81. Rada města předložený program jednání RM 81/2013-RADA/3749-81. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Usnesení z 2. schůze Rady města Moravský Beroun konané dne 06.12.2010 Číslo 33/2/2010-52/2/2010 Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing. Petr Otáhal místostarosta Za správnost:

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 34. jednání rady města dne 27.6.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/34/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 34. jednání rady města Bod programu 1.

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013 89/2013-RADA/4086-89. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 89/2013-RADA/4087-89. Rada města předložený program jednání RM 89/2013-RADA/4088-89. Rada města I. ukládá 1. Ing.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 2. prosince 2015 u p r a v e n á v e r z e č. 340 1. neschvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení ochrany přírody a krajiny, DROSERA, Bublava

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne 29. 11. 2005 Přítomni: MUDr. Stanislav Holobrada, JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Jiří Krotil, Josef Němec, Milan Tichý, PhDr. Jaromír Žák, Stanislav Valtr. a)

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

Usnesení RM č. 57/2012-RADA ze dne 03.07.2012

Usnesení RM č. 57/2012-RADA ze dne 03.07.2012 57/2012-RADA/2455-57. Rada města ověřovatelem zápisu Ing. Stanislava Cukora 57/2012-RADA/2456-57. Rada města předložený program jednání RM 57/2012-RADA/2457-57. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města z jednání konaného dne 16. 3. 2016 2016/RM/06/089 Poskytování dotací na rok 2016 v y h l a š u j e grantovou podporu v rámci rozpočtu 2016 pro právnické a fyzické osoby, nestátní organizace,

Více

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015 09/2015-RADA/461-9. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 09/2015-RADA/462-9. Rada města předložený program jednání RM 09/2015-RADA/463-9. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-31/2016 Datum jednání: 27.01.2016 Program jednání (USN-R3-709/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 č. 195 u p r a v e n á v e r z e zadání přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2015 a roky následující auditorovi

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Usnesení RM č. 112/2014-RADA ze dne 28.08.2014

Usnesení RM č. 112/2014-RADA ze dne 28.08.2014 112/2014-RADA/5482-112. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 112/2014-RADA/5483-112. Rada města předložený program jednání RM 112/2014-RADA/5484-112. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 č. 34 u p r a v e n á v e r z e použití finančních prostředků ve výši do 5.000 Kč ze schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 23. zasedání Rady města, konaného dne 23. 09. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Zápis z jednání rady města Dobříše ze dne (rada č. 11/2005)

Zápis z jednání rady města Dobříše ze dne (rada č. 11/2005) Zápis z jednání rady města Dobříše ze dne 15. 3. 2005 (rada č. 11/2005) Přítomni: MUDr.Stanislav Holobrada, JUDr.Jaroslav Musil, Milan Tichý, Ing. Jiří Krotil, Josef Němec, PhDr. Jan Bureš, Stanislav Valtr.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 18/2015, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 18/2015, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 18/2015, které se konalo v pondělí dne 7. 9. 2015 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/18/2015-RM Rada města schvaluje program 18. zasedání s navrženým doplněním.

Více

Usnesení RM č. 74/2013-RADA ze dne 28.02.2013

Usnesení RM č. 74/2013-RADA ze dne 28.02.2013 74/2013-RADA/3348-74. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 74/2013-RADA/3349-74. Rada města předloţený program jednání RM 74/2013-RADA/3350-74. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 18. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 12.08.2015 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.9.2016 94/11/ZM/2016 Změna č.9 územního plánu Vrchlabí - schválení upraveného zadání

Více

Zápis RM ze dne

Zápis RM ze dne SOUBOR USNESENÍ z 8. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 7. 1. 2015 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Vzorové smlouvy 3. Žádost o instalaci ohřívače vody 4. Vybudování části

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Rada města Usnesení č. 3/2009

Rada města Usnesení č. 3/2009 Rada města Usnesení č. 3/2009 z jednání rady města konaného dne 9.2.2009 Usnesení obsahuje: body č. 59-96 RM schvaluje 59) uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku psacího stolu mezi Městem Blovice

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ b í h úd jů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19. 9. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 770/2016/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící k ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 3. zasedání Rady města, konaného dne 28. 01. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015 26/2015-RADA/1329-26. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 26/2015-RADA/1330-26. Rada města předložený program jednání RM 26/2015-RADA/1331-26. Rada města - územní rozhodnutí Stavebního

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 6/2013 ze dne

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 6/2013 ze dne OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 6/2013 ze dne 14. 6. 2013 1) Určení ověřovatelů zápisu (dle 95 odst. 1 zákona o obcích)

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení RM č. 60/2012-RADA ze dne

Usnesení RM č. 60/2012-RADA ze dne 60/2012-RADA/2590-60. Rada města ověřovatelem zápisu Ing. Stanislava Cukora 60/2012-RADA/2591-60. Rada města předložený program jednání RM 60/2012-RADA/2592-60. Rada města informace o splněných usneseních:

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.2.2014 Usnesení č. 93/1629/14 Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičína a) schválit

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 47. schůze Rady města Hostinné, konané dne 09.03.2016 684/47/RM/2016 Schválení programu 47. schůze rady města program 47. schůze: 1. Schválení programu

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více