Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012"

Transkript

1 69/2012-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/ Rada města informaci o splnění usnesení č. 64/2012-RADA/2448, 2851, 2877, 66/2012- RADA/2935, 2946, 67/2012-RADA/3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 2023, 3041, 68/2012-RADA/3083, 3084, 3093, 3124 městským úřadem 69/2012-RADA/ Rada města informaci starosty o kontrole usnesení č. 61/2012-RADA/2668, 2679, 67/2012- RADA/3002, 3026, 3027, 3028, 3029, 3031, 3032, 3033, 3039, 3040, 3053, 3054, 3057, 68/2012-RADA/3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3094, 3100, 3115, 3119, 3121, 3122, 3123 a vyřazuje je ze sledování 69/2012-RADA/ Rada města - rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení změny rozestavěné stavby "přístavba a stavební úpravy domu č.p. 518" na pozemku parc.č. 2683/1 v k.ú. Žamberk - veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - územní rozhodnutí o umístění stavby "dopravní a technická infrastruktura pro bytovou výstavbu Žamberk - Pod Rozárkou" na pozemcích v k.ú. Žamberk - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení o povolení obnovy řízení o dodatečném povolení stavby "dešťové kanalizační přípojky" na pozemcích parc.č. 2336/68 a 2338/16 v k.ú. Žamberk - veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - územní rozhodnutí o umístění stavby "autodílny" na pozemcích parc.č. 2593/60 a 2593/35 v k.ú. Žamberk - veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání o umístění stavby "parkoviště s příjezdovými komunikacemi" na pozemcích v k.ú. Žamberk 69/2012-RADA/ Rada města povolení kácení stromů rostoucích mimo les " 2 ks modřín evropský, opadavý a 1 ks smrk ztepilý na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk Strana 1/11

2 - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení stromu "1ks smrk pichlavý na pozemku parc.č. 1999/2 v k.ú. Žamberk a uložení náhradní výsadby - opravné rozhodnutí odboru ZPZE Žamberk ve výrokové části rozhodnutí k provedení stavby vodního díla "Kanalizace v ulici U Velorexu - Žamberk na pozemcích v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení stromu "1ks vrba bílá na pozemku parc.č. 1656/1 v k.ú. Žamberk a uložení náhradní výsadby - seznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk s podklady k rozhodnutí a vyrozumění o pokračování ve správním řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "12ks bříze bělokorá, 2 ks borovice lesní, 2 ks smrk ztepilý, 25 ks dub letní, 11 ks jasan ztepilý, 9 ks modřín evropský, opadavý, 18 ks jírovec maďal, 1 ks olše lepkavá, 5 ks javor horský, klen na pozemcích parc.č. 645/13, 645/2, 645/3 v k.ú. Žamberk povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks modřín evropský, opadavý a 1 ks bříza bělokorá na pozemku parc.č. 366/1 v k.ú. Žamberk povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks jasan ztepilý na pozemku parc.č. 1320/1 v k.ú. Žamberk povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks javor jasanolistý na pozemku parc.č. 487/67 v k.ú. Žamberk povolení kácení stromů rostoucích mimo les "2 ks bříza bělokorá na pozemku parc.č. 1659/5 v k.ú. Žamberk povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks smrk stříbrný na pozemku parc.č. 749/19 v k.ú. Žamberk povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks smrk stříbrný na pozemku parc.č. 748/1 v k.ú. Žamberk 69/2012-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení připojení účelové komunikace z důvodu vybudování nové komunikace a parkoviště na pozemku parc.č. 660/5, 660/1 v k.ú. Žamberk 69/2012-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru REUP MěÚ Žamberk o vydání závazného stanoviska k osazení informačních vitrín a tabulí dle přiložené animace na Pěší zóně z hlediska zájmů státní památkové péče 69/2012-RADA/ Rada města Strana 2/11

3 - rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o povolení výjimky dle 56 odst. 1 zákona ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin, konkrétně ze zákazu rušit ve vývoji jednotlivé rostliny druhu lilie zlatohlavá rostoucí v místě plánované realizace záměru Dostavba areálu Bühler Žamberk, Nové parkoviště objekt , , společnosti Bühler CZ s.r.o., Nádražní 696, Žamberk 69/2012-RADA/ Rada města aktualizované znění vnitřní směrnice číslo OS 2108 Směrnice o inventarizaci s datem účinnosti /2012-RADA/ Rada města žádost společnosti Matana a.s., Malá Štupartská 1/646, Praha 1, o finanční příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2013 ve výši Kč ,-- na obnovu židovského hřbitova v Žamberku - Pokračování záchranných prací na náhrobcích, oprava, konzervace a restaurování, poskytnutý jako finanční podíl města Žamberk v rámci grantového programu Pardubického kraje v roce 2013 II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. zařadit požadavek společnosti Matana a.s., Malá Štupartská 1/646, Praha 1, do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2013 Termín: /2012-RADA/ Rada města vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku u příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, dle přiloženého soupisu 69/2012-RADA/ Rada města 1. rozpočtová opatření přidělená městu Žamberk na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje a rezortních ministerstev dle tab. č.1) 2. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2012 dle tab. č. 2) 69/2012-RADA/ Rada města Smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí, uzavíranou mezi Městským kulturním podnikem - FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, IČ jako převodcem a městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ jako nabyvatelem 1. Jiřího Dytrta, starostu Strana 3/11

4 1. starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu Termín: /2012-RADA/ Rada města žádost organizace BK Gymnázium Žamberk, Nádražní 48, Žamberk o finanční příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2012 s tím, že je organizaci BK Gymnázium Žamberk, Nádražní 48, Žamberk doporučeno podání žádosti o příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2013 v rámci projektu mládežnické projekty" 69/2012-RADA/ Rada města nabídku firmy ZENN s.r.o., V Zahrádkách 1536, Nymburk, na odkup nedobytných nebo těžko vymahatelných pohledávek města Žamberk 1. Odbor finanční, Odbor právního 1. jednáním s firmou ZENN s.r.o., V Zahrádkách 1536, Nymburk, ve věci přípravy smlouvy o postoupení pohledávek Termín: /2012-RADA/ Rada města výpůjčku pozemků parc.č. 230/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2861 m 2 a parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 131 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel:Tělocvičná jednota Sokol Žamberk, Tyršova 534, Žamberk 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem výpůjčky ve věci výpůjčku pozemků parc.č. 230/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2861 m 2 a parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 131 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel:Tělocvičná jednota Sokol Žamberk, Tyršova 534, Žamberk Termín: /2012-RADA/ Rada města I. nemá námitek 1. jako vlastník pozemku parc.č. 493/4 ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 3923/1 v obci a k.ú. Žamberk s podmínkou uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Proreka, Žamberk Strana 4/11

5 2. jako vlastník pozemku parc.č ke stavbě vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 2593/54 v obci a k.ú. Žamberk s podmínkou uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Proreka, Žamberk 69/2012-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města odkup pozemku parc.č. 4073/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 514 m 2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu Kč 160,--/m 2. Žadatel: O. M., M. Ž. 69/2012-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města schválit odkup pozemku parc.č. 2406/3 v k.ú. Žamberk v lokalitě u letiště o celkové výměře 7414 m 2 za kupní cenu Kč ,--. Žadatel: V. K., D.Z. 69/2012-RADA/ Rada města dohodu ve věci přístupu do domu č.p. 59 přes prostor domu č.p. 446 v Žamberku. Žadatel: M.S. 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem dohody ve věci přístupu do domu č.p. 59 přes prostor domu č.p. 446 v Žamberku. Žadatel: M.S. Termín: /2012-RADA/ Rada města žádost firmy STANDEKO s.r.o. o poskytnutí finančních prostředků na realizaci výstavby pozemí komunikace na pozemku parc.č. 886/1 - zahrada o výměře 7796 m 2 v obci a k.ú. Žamberk Žadatel: STANDEKO s.r.o., Žamberk, Nádražní /2012-RADA/ Rada města dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou TS ŽAMBERK, s..r.o. na akci Veřejné osvětlení - Betlém, Žamberk" 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo s firmou TS ŽAMBERK, s..r.o. na akci Veřejné osvětlení - Betlém, Žamberk" Strana 5/11

6 Termín: III. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. zahrnout osazení stožárů VO v lokalitě Žambrek - Polsko a Betlém do návrhu rozpočtu města pro rok 2013 Termín: /2012-RADA/ Rada města jako dodavatele akce Přechody pro chodce na silnici I/11 na Masarykově náměstí v Žamberku - bezpečný přechod firmu STRABAG a.s.. starostu města podpisem smlouvy o dílo 69/2012-RADA/ Rada města I. pověřuje starostu města podpisem pojistné smlouvy č s pojišťovnou ČSOB na pojištění majetku, odpovědnosti, elektroniky a radaru. 69/2012-RADA/ Rada města kupní smlouvu mezi městem Žamberk a TS ŽAMBERK s.r.o. na prodej movitých věcí umístěných v psím útulku a starostu podpisem smlouvy 69/2012-RADA/ Rada města poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data včetně, dle přílohy. starostu podpisem smluv 69/2012-RADA/ Rada města informace vedoucí PRAV o žádostech o poskytování informací 69/2012-RADA/ Rada města SAM 3211Pravidla pro zajištění přístupu k informacím 69/2012-RADA/ Rada města smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb č mezi městem Žamberk a firmou COMA s.r.o., Masarykova 8, Polička, a Strana 6/11

7 starostu podpisem smlouvy 69/2012-RADA/ Rada města smlouvu o výpůjčkách kontejnerů na směsný komunální odpad mezi městem Žamberk a Stavebním bytovým družstvem Žamberk, Společenstvím pro dům čp. 1054, 1055 v Žamberku, Společenstvím pro dům čp. 1057, 1058 v Žamberku, Společenstvím pro dům čp. 1059, 1060 v Žamberku, Společenstvím pro dům 1324, 1325, 1326, 1327 v Žamberku, Společenstvím pro dům 1328, 1329, 1330 v Žamberku, Společenstvím pro dům čp a 1071 v Žamberku, SVJ domu čp a 1131 Žamberku, SVJ čp až 1323 Žamberk starostu podpisem smlouvy 69/2012-RADA/ Rada města podat objednávku společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. pro zajištění svozu a odstranění směsných komunálních odpadů z popelnic od občanů Žamberka v lednu /2012-RADA/ Rada města zápis z jednání komise pro prevenci kriminality ze dne 14. listopadu 2012 včetně návrhu rozpočtu 69/2012-RADA/ Rada města Smlouvu o výpůjčce mezi ČR MPSV a Městem Žamberk ve věci bezúplatného zapůjčení PC pro výkon přenesené působnosti odboru SOCZ starostu Jiřího Dytrta podpisem smlouvy 69/2012-RADA/ Rada města digitální Povodňový plán města Žamberk zpracovaný společností Envipartner, s.r.o., Brno ke dni /2012-RADA/ Rada města zápis z jednání bytové komise ze dne Strana 7/11

8 69/2012-RADA/ Rada města přidělení bytu na dobu dvou let v ul. Velký Hájek 1528 č. bytu 3 L.S. 69/2012-RADA/ Rada města přidělení bytu pro sociálně potřebné občany v č.p. 457/1 ul. Čs. armády I.K. na dobu určitou od do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Revoluční č.p. 794 č. bytu 1 A.M. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.10 v ul. ČSA č.p. 457 K.K. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.4 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby I.K. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 v ul. U Polikliniky č.p pro příjmově vymezené osoby M.N. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, v ul. Revoluční č. p. 794 V.B. do s podmínkou dodržování splátkového kalendáře 69/2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Ke Střelnici č.p. 535 V.P. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č. v ul. ČSA č.p. 457 R.K. do /2012-RADA/ Rada města Strana 8/11

9 podání výpovědi z nájmu bytu A.M. 28. října 1325, Žamberk pro neplnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 69/2012-RADA/ Rada města podání výpovědi z nájmu bytu J.B., Revoluční 652, Žamberk pro neplnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 69/2012-RADA/ Rada města zápis z jednání komise pro zahraniční styky ze dne a výroční zprávu o činnosti komise za rok /2012-RADA/ Rada města vydání 3 ks parkovacích karet pro vozidla Centra sociální péče na rok 2013 pro Opel Combo RZ 2E4 7177, Škoda Fabia RZ 1E2 0989, RZ Škoda Fabia UOK /2012-RADA/ Rada města I. souhlasí s převodem členského podílu k bytu č.7 ul. Kyjevská 963, Žamberk z M.D. na Ilonu I:Š. žadatel: Bytové družstvo U Jatek Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk 69/2012-RADA/ Rada města dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie (odběrné místo budova radnice) a dodatek č. 8 ke smlouvě o dodávce tepelné energie (odběrné místo budova č.p. 833) se společností Správa budov Žamberk s.r.o 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. jejich podpisem Termín: /2012-RADA/ Rada města zápis z valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. ze dne , pozvánku na Valnou hromadu společnosti dne a vyjádření společnosti k jednání připravované VH 69/2012-RADA/ Rada města Strana 9/11

10 konání Tříkrálové sbírky na začátku ledna 2013 a pověřuje Jitku Krčmářovou zapečetěním pokladniček. žadatel: Diecézní katolická charita, Velké náměstí 37/46, Hradec Králové 69/2012-RADA/ Rada města inspekční zprávu České školní inspekce provedenou na Základní škole Žamberk, 28. října 581 dne /2012-RADA/ Rada města rozsudek Krajského soudu Brno o žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne I podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu advokátní kanceláří MT Legal, Brno 69/2012-RADA/ Rada města prezentaci města v publikaci Encyklopedie - Česká republika, města a obce připravovanou společností PROXIMA Bohemia, spol. s r.o. ve velikosti 1/2 strany A4 za cenu 4 000,- Kč bez DPH a ukládá odboru finančnímu zahrnout částku do návrhu rozpočtu roku /2012-RADA/ Rada města žádost H.K., Čs. armády 457, Žamberk o uzavření nové nájemní smlouvy na byt a vzhledem k závazkům vůči městu trvá na předání bytu 69/2012-RADA/ Rada města dopis Ing. Karlu Vojtovi a MUDr. Petru Čížkovi a zastupitelům města a schvaluje jeho zaslání uvedeným Jiří Dytrt starosta Ing. Petr Novotný 1. místostarosta Strana 10/11

11 Strana 11/11

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 67. zasedání dne 4. února 2009 R M 1 / 6 7 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne 29.01.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více