PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5"

Transkript

1 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014

2 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A INICIATIVY ROKU ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT K AKCIE, AKCIONÁŘI A CENNÉ PAPÍRY 8 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 10 OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE 13 INVESTICE 13 INFORMACE O HLAVNÍM PŘEDMĚTU ČINNOSTI 15 LIDSKÉ ZDROJE 16 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 17 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK 18 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 18 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 19 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 22 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI 24 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI 38 PŘÍLOHA Č. 1 PŘEHLED SMLUVNÍCH VZTAHŮ PŘÍLOHA Č. 2 SCHÉMA STRUKTURY VZTAHŮ PŘÍLOHA Č. 3 ABECEDNÍ SEZNAM SPOLEČNOSTÍ SKUPINA ČEZ

3 PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 26 tisíc zaměstnanců. Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni ) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE. Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti, cílem je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. V rámci strategické priority Patřit k nejlepším v provozu tradiční energetiky a aktivně reagovat na výzvy 21. století chce Skupina ČEZ provozovat energetická aktiva maximálně efektivním způsobem a rovněž reagovat na budoucí podobu energetiky. Další prioritou je zajistit energetické potřeby zákazníků prostřednictvím nabídky široké škály produktů a služeb v synergii s prodejem elektřiny a plynu. V rámci třetí strategické priority Posílit a konsolidovat pozici Skupiny ČEZ ve střední Evropě usiluje Skupina ČEZ o udržení mezi 10 největšími energetikami v Evropě se zaměřením na regiony, které jsou ČEZ i České republice blízké. Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke svým zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu iniciativy segmentů podnikání a zaměstnanců v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ. Působení Skupiny ČEZ v energetice dle teritoria V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikání rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova, modernizace a rozvoj Varšava výrobního portfolia Praha i distribučních sítí a do praxe Bratislava jsou uváděna inteligentní Budapeš řešení v oblasti distribuce. Bukureš V zahraničí Skupina ČEZ působí zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Turecku a na Slovensku. V Nizozemsku a Irsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování. elektřina výroba distribuce prodej koncovým zákazníkům Sofie zemní plyn prodej koncovým zákazníkům Ankara teplo výroba distribuce prodej koncovým zákazníkům V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn, kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. 2 3

4 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Čestné prohlášení Údaje uvedené ve Výroční zprávě Telco Pro Services, a. s., za rok 2014 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti Telco Pro Services, a. s., nebyly vynechány. V Praze dne Michal Drápala Ondřej Dvořák předseda představenstva místopředseda představenstva Telco Pro Services, a. s. Telco Pro Services, a. s. SKUPINA ČEZ

5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Otevíráte výroční zprávu společnosti Telco Pro Services, a. s., zachycující výsledky její podnikatelské činnosti za rok Uplynulý rok byl druhým rokem existence společnosti, byl charakteristický stabilizací jejího chodu a nastavením podnikatelské činnosti směrem k vysoké kvalitě poskytování služeb při maximální nákladové efektivitě. V roli telekomunikačního operátora jsme zajišťovali dodávku služeb pro majoritního zákazníka Skupinu ČEZ, současně jsme vyhledávali obchodní příležitosti na volném trhu s cílem obchodně uplatnit volné kapacity telekomunikační infrastruktury. Portfolio poskytovaných služeb pokrývalo jak specifické potřeby energetické společnosti, kde tvoří významný podíl telekomunikace sloužící pro ovládání řídicích systémů distribuční soustavy a výroby elektrické energie, tak průřezové potřeby jednotlivých společností ve Skupině ČEZ. Úzce jsme spolupracovali s mateřskou organizaci ČEZ ICT Services, a. s., která jako integrátor garantuje dodávku služeb celé Skupině ČEZ. Nabídku služeb pro volný telekomunikační trh jsme přizpůsobili poptávce, technologickým trendům a konkurenčnímu prostředí. Úhrnný objem tržeb generovaných naší podnikatelskou činností byl 719 mil. Kč, z čehož podíl poskytovaný do Skupiny ČEZ činil 606 mil. Kč. Dodavatelský vztah se zákazníky byl nadále založen na principu tzv. Service Provider, který přináší zákazníkům smluvní garanci dodávky služeb dle parametrů stanovených ve smlouvě o úrovni služeb (SLA). Služby do Skupiny ČEZ byly poskytovány modelem outsourcing a managed service s plnou zodpovědností za jejich návrh, rozvoj, výstavbu, provoz a servis. Kvalita služeb byla kontinuálně poskytována na vysoké úrovni dostupnosti převyšující hodnotu 99,987%. Udržení vysokého stupně provozní spolehlivosti datových a telekomunikačních systémů byla jedna z klíčových priorit uplynulého roku. Zahájili jsme proto první etapu obnovy části datové a telekomunikační infrastruktury týkající se zejména lokálních sítí LAN na elektrárnách a dále obnovu rozlehlé sítě WAN propojující vzájemně jednotlivé subjekty resp. zajišťující jejich připojení k centrálním informačním systémům. Odstartoval rovněž projekt obnovy radioreléových spojů poskytujících konektivitu v obtížně dostupných (horských) lokalitách. Složitá ekonomická situace na energetickém trhu doléhající na celou Skupinu ČEZ si vynutila adekvátní reakci na naší straně coby dodavatele podpůrných služeb. Přijmuli jsme celou řadu opatření zacílených do oblasti redukce stálých provozních nákladů, provedli jsme optimalizaci subdodavatelských vztahů, což v konečném důsledku přineslo úsporu stálých provozních nákladů o 15 mil. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem roku Dokončili jsme projekt produktový controlling, jehož výstupem je nákladová analýza jednotlivých produktových skupin. Díky tomu můžeme s větší přesností a adresně řídit jednotlivé nákladové vstupy a současně hledat cesty pro jejich další redukci. Významnou pozornost jsme věnovali oblasti bezpečnosti provozu datových a telekomunikačních systémů, průběžně jsme posilovali bezpečnostní odolnost jednotlivých systémů a zvyšovali odbornost technického personálu v oblasti datové a telekomunikační bezpečnosti. Ve druhé polovině roku jsme zahájili přípravné práce na adaptaci společnosti na zákon o kybernetické informační bezpečnosti vstupující v účinnost v roce Společnost úspěšně naplnila veškeré stanovené výkonové ukazatele a současně si vytvořila dobré základy pro svoji další činnost do budoucna. Poděkování v tomto směru patří všem zaměstnancům společnosti a rovněž zákazníkům a akcionářům, kteří se svými podněty podíleli na utváření jejího dalšího směřování. Michal Drápala Generální ředitel a předseda představenstva 4 5

6 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI Ukazatel Jednotka Fyzický počet zaměstnanců k počet Tržby mil. Kč EBITDA mil. Kč EBIT mil. Kč Čistý zisk mil. Kč Celková aktiva mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Investice (CAPEX) mil. Kč Provozní cash flow mil. Kč Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 9 12 Rentabilita aktiv čistá (ROA netto) % 7 9 EBIT marže % Celková likvidita % Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % Společnost Telco Pro Services, a. s., zahájila svojí činnost od vkladem části podniku společnosti ČEZ ICT Services, a. s. SKUPINA ČEZ

7 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A INICIATIVY ROKU 2014 A 2015 DO ZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY Významné iniciativy roku 2014 V roce 2014 byla Telco Pro Services, a. s., již plně funkční společností plnící svoje poslání zajistit datové a telekomunikační služby pro Skupinu ČEZ a nadále se etablovat jako poskytovatel na volném telekomunikačním trhu. Společnost průběžně reagovala na požadavky na dodávky služeb přicházející od majoritního zákazníka, tj. Skupiny ČEZ a současně pracovala na iniciativách zaručujících dlouhodobou schopnost poskytovat služby kvalitně a efektivně a obstát v konkurenci na volném trhu. Hlavní cíle standardních pracovních výkonů roku 2014 mířily primárně do oblastí kvality, technologických optimalizací, snižování nákladů a bezpečnosti. Kvalita provozu Kvalita poskytování telekomunikačních služeb byla pro společnost Telco Pro Services, a. s., v roce 2014 nejvíce akcentovaným výkonovým ukazatelem. Proto bylo těžiště výkonu provozních činností zaměřeno zejména na preventivní činnosti, tj. obnovu systémů dosahujících hranici životního cyklu, včasnou reakci na indikaci nestandardních stavů telekomunikačních systémů, pravidelné aktualizace SW a odborná školení technického personálu. Výsledkem byla stabilně garantovaná vysoká dostupnost služeb odpovídající přísným požadavkům zákazníků. Technologická konvergence a konsolidace telekomunikačních systémů Poskytování širokého spektra datových a telekomunikačních služeb s významným podílem technologických přenosů si v minulosti díky technologickým limitům vyžádalo výstavbu samostatných a mnohdy paralelních sítí. Provoz a obnova takto koncipovaných telekomunikačních systémů je nákladná a v dnešní době pokročilých telekomunikačních technologií se stává postupně neefektivní. Z těchto důvodů jsme v roce 2014 vykročili směrem k technologiím, které poskytují větší funkční univerzalitu a možnost sdílet již vynaložené náklady. Zahájili jsme konverzaci se zákazníky za účelem nalezení společné cesty útlumu zastaralých služeb a přechodu ke službám perspektivním. Současně jsme připravili technologické standardy konvergovaných sítí, které se staly základem pro jednotlivé projekty obnovy telekomunikačních systémů, tyto jsme ve druhé polovině roku zahájili. Redukce stálých provozních nákladů Majoritní podíl dodávky telekomunikačních služeb dodala Telco Pro Services, a. s., společnostem ve Skupině ČEZ. Skladba portfolia služeb vychází z potřeb zákazníků skupiny, přičemž je nutno flexibilně reagovat na situace, které významně ekonomicky ovlivňují jejich podnikatelskou činnost. V důsledku nepříznivého vývoje na evropském energetickém trhu musela Skupina ČEZ přistoupit k citelné redukci provozních nákladů, což se projevilo v tlaku na úspory i ve společnosti Telco Pro Services, a. s. Proto se do popředí strategických cílů dostala série opatření, jejichž výsledkem bylo snížení stálých provozních nákladů. Bezpečnost provozu V roce 2014 jsme se v oblasti informační a ICT bezpečnosti soustředili na prohlubování bezpečnostního povědomí našeho odborného personálu, prosazování bezpečnostních principů v rámci všech realizovaných změn a samozřejmě na průběžný monitoring našeho plnění legislativních požadavků (zejména v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany kritické infrastruktury státu). Ve vazbě na nové požadavky v podobě Zákona o kybernetické bezpečnosti jsme v závěru roku 2014 provedli přípravné kroky a naší prioritou pro rok 2015 je pokračovat v adaptaci naší společnosti na tuto novou legislativní oblast. Samozřejmě se i nadále budeme rutinně věnovat zajištění poskytování služeb na důvěryhodné a bezpečné infrastruktuře, tedy všem oblastem informační a ICT bezpečnosti. Ke konci roku společnost dále dokončila zpracování strategie rozvoje významné části telekomunikační infrastruktury, tzv. přenosové sítě. Tento strategický projekt byl vyhlášen v lednu 2014 a vzhledem k jeho náročnosti trval celý rok. Strategie jako taková se stala podkladem pro návrh nové architektury a technologie včetně střednědobého investičního výhledu. Hlavní události roku 2014 Leden Nový paroplynový zdroj Počerady - dokončena realizace lokální datové sítě LAN a připojení do korporátní rozlehlé datové sítě WAN. Realizace datové části projektu rozlehlé datové sítě WAN Vrchlabí v rámci projektu Smart Region. Únor Rozsáhlá lokalizace služeb (stovky objektů) v rámci optimalizace reportování služeb. Realizace vlastního datového okruhu páteřní trasy rozlehlé sítě mez lokalitami Praha Ostrava. 6 7

8 Březen Realizace nové části lokální datové sítě LAN vyvolané projektem Obnova elektrárny Ledvice. Proveden SW audit všech datových prvků cílem identifikace potencionálních rizik způsobených chybami v operačním systému. Kontaktní centrum posílení kapacity odchozího volání. Duben Standardizace a rekonfigurace všech portů datových komunikačních prvků s cílem dosažení vyššího stupně bezpečnosti. Převzetí správy služeb datové komunikace zajišťující připojení obnovitelných zdrojů. Rozsáhlé revize provozního stavu a kapacity záložních napájecích zdrojů. Květen Vybudování záložní komunikační infrastruktury v datovém centru Karlov. Připojení společnosti Severočeské doly do privátní telefonní sítě energetiky. Červen Analýza datových sítí z pohledu bezpečnosti a rizik & vytvoření Bezpečnostní klasifikace infrastruktury datových sítí. Upgrade centrální části Jednotné dispečerské radiové sítě. Obnova systémů pevné telefonie včetně přechodu na moderní technologie v regionech západní a východní Čechy. Červenec Obnova rozlehlé datové sítě WAN připojující regionální pobočky ke korporátnímu informačnímu systému. Srpen Zahájena obnova systémů stejnosměrných zdrojů pro zálohované napájení důležitých telekomunikačních uzlů v sítích LAN a WAN (cca 200 uzlů). Proveden audit a revize služeb poskytování internetové konektivity. Implementace monitorovacího systému pro sledování datových toků významných lokalit s cílem zajistit lepší reporting a získat podklady pro optimalizaci a zkvalitnění provozu. Zadavatel ČEZ, a.s. zrušil zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách na poskytování služeb elektronických komunikací (tzv. Telco služeb) z důvodu nepodání žádné nabídky. Září Realizace bezdrátového připojení WiFi pro návštěvníky a platební terminály v kontaktních centrech (včetně pokrytí prostor veřejným Internetem pro návštěvníky). Obnova páteřních zařízení rozlehlé datové sítě WAN v lokalitách Ostrava, elektrárna Dětmarovice, Děčín, Liberec, Praha, Karlovy Vary, Plzeň. Říjen Dokončení obnovy páteřních zařízení rozlehlé datové sítě WAN v regionu západní Čechy Obnova záznamových zařízení hlasové komunikace. Listopad Obnova vysokokapacitních bezdrátových mikrovlnných spojů pro obtížně dostupné a vzdálené lokality. Realizace nové části lokální datové sítě LAN v rámci Rekonstrukce el. bloků Prunéřov II. Prosinec Ukončena obnova systémů stejnosměrných zdrojů pro zálohované napájení důležitých telekomunikačních uzlů v sítích LAN a WAN. Zahájení obnovy infrastruktury brány zajišťující konektivitu na Internet (DNS, Mail a WWW služby) a start obnovy datových komunikačních prvků v jednotlivých lokalitách. Dokončena obnova lokální datové sítě LAN v elektrárně Dětmarovice. Hlavní události roku 2015 do uzávěrky výroční zprávy Leden Zahájení projektu Zákaznický portál infrastrukturních služeb pro oblast sledování plnění SLA a zpřístupnění technické/obchodní evidence zákazníkovi. Cílem je transparentní informace pro zákazníka o kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb. Únor Příprava realizační projektové dokumentace pro opatření zajišťujících naplnění legislativních povinností společnosti, vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti, zejména v oblasti získávání a uchovávání lokalizačních dat datové komunikace v souladu se zákonnou normou. Březen Zahájení projektu obnovy bezdrátové sítě WiFi v centrálních administrativních objektech společnosti ČEZ. SKUPINA ČEZ

9 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT K Představenstvo Předseda: Místopředseda: Člen: Michal Drápala Ondřej Dvořák Petr Lederer Dozorčí rada Předseda: Místopředseda: Člen: Petr Kursa Vítězslav Bogač Jan Cenkr Management Generální ředitel: Ředitel úseku Finance a správa: Vedoucí odboru Provoz datových sítí a hlasových systémů: Vedoucí odboru Provoz přenosových sítí a sdělovacích vedení: Vedoucí odboru Centrální dohledy: Michal Drápala Ondřej Dvořák Petr Lederer Jan Klíma Vladimír Šturm AKCIE, AKCIONÁŘI A CENNÉ PAPÍRY Společnost je vlastněna jediným akcionářem, společností ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4 Michle IČ Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

10 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 Těžiště strategických cílů pro rok 2015 bude směřovat do oblasti kvality poskytování služeb, kde chceme udržet dlouhodobý trend vysoké dostupnosti služeb. Kvalitu budeme významným způsobem posilovat obnovou dosluhujících telekomunikačních systémů realizovanou inovativním způsobem při použití moderních technologií. Společnost se dále soustředí na zvyšování efektivity provozu, bezpečnost a optimalizaci produktového portfolia, aby byla schopna obsloužit zákazníky ve Skupině ČEZ i na volném telekomunikačním trhu. Pro rok 2015 stanovujeme tyto strategické cíle: Kvalita provozu Význam telekomunikačních služeb v celkovém portfoliu ICT služeb se i v roce 2015 vyznačuje vysokými nároky na kvalitu. Přísné parametry SLA vyjádřili zákazníci Skupiny ČEZ v katalogu služeb a to zejména u služeb spojených s dispečerským řízením výroby, distribucí elektrické energie, provozem obchodních systémů a konektivitou do korporátních datových center. Nejmenší tlak na kvalitu poskytovaných služeb je spojen s dodávkou na volný trh, kde jsou nároky v důsledku vysoce konkurenčního prostředí tradičně vysoké. Naším cílem bude udržet kvalitu pro oblast řešení incidentů na stejné úrovni jako v roce 2014, tj. 98,5% a v oblasti odbavování požadavků zpřísňujeme kvalitativní ukazatel o 1% na 95%. Dosažení tohoto cíle bude o to náročnější, že se za provozu rozběhne ve velkém rozsahu obnova datových a telekomunikačních systémů, která bude doprovázena významnými provozními zásahy a částečně i generační technologickou změnou. Efektivní obnova a provoz telekomunikačních systémů V roce 2015 se rozbíhá tříleté období obnovy datových a telekomunikačních systémů vyznačující se nejen výměnou samotných zařízení dosahujících hranice životního cyklu, ale též technologickým sbližováním a integrací dosud izolovaných sítí. V roce 2015 činí plán investičních prostředků 260 mil. Kč. Součástí obnovy bude náhrada zastaralých systémů přenosové sítě pracujících na principu technologií Time Division Multiplex technologiemi moderními založenými na protokolu IP. Tím budou vytvořeny předpoklady pro integraci s již provozovanou datovou sítí s cílem využít v maximální míře již investované prostředky. Výsledkem bude vyšší efektivita provozovaných systémů, lepší sdílení lidských zdrojů při výkonu servisních činností a celková úspora investičních a provozních nákladů. Technologická obměna bude doprovázena optimalizací procesů provozního a servisního zajištění včetně úpravy organizační struktury společnosti. Adaptace společnosti na Zákon o kybernetické informační bezpečnosti Platností Zákona o kybernetické informační bezpečnosti účinného od vzniká společnosti Telco Pro Services, a.s., která je subjektem kritické infrastruktury státu, povinnost adaptovat se na zákonem stanovené požadavky. V souladu s legislativou a nařízeními vydanými státními orgány společnost aplikuje opatření vedoucí k naplnění plné kompatibility se zákonem. Optimalizace produktového portfolia Složitá energetická situace na evropském trhu si vynucuje úpravu podnikatelské strategie celé Skupiny ČEZ včetně optimalizaci jejího vnitřního chodu. Součástí těchto procesů je i měnící se poptávka po ICT službách, jejich rozsahu a nákladových parametrech. Z pohledu poskytování telekomunikačních služeb je nezbytné provést v roce 2015 společně se zákazníky revizi požadavků na telekomunikační služby, stanovit střednědobý výhled odběru služeb a následně optimalizovat produktové portfolio. Výsledný efekt přinese přesnější pohled na potřeby zákazníků Skupiny ČEZ a adresnější alokaci investic do telekomunikační infrastruktury. SKUPINA ČEZ

11 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2014 Hospodaření společnosti Provozní zisk před odpisy, opravnými položkami a prodeji dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (ukazatel EBITDA) meziročně vzrostl o 74 mil. Kč, na hodnotu 240 mil. Kč. Čistý zisk meziročně vzrostl o 19 mil. Kč, na 82 mil. Kč. Hlavní příčiny meziročních nárůstů ve sledovaných kategoriích je skutečnost, že společnost Telco Pro Services, a.s., zahájila svou činnost až a nelze tak sledovaná období vzájemně srovnávat. Celkové provozní výnosy dosáhly 724 mil. Kč, z toho výnosy ze Skupiny ČEZ dosáhly hodnoty 606 mil. Kč. Provozní náklady dosáhly celkové výše 484 mil. Kč, z toho náklady ze Skupiny ČEZ představují hodnotu 230 mil. Kč. Nejvýznamnější kategorie provozních nákladů představují zejména: Osobní náklady (90 mil. Kč); Externí náklady spojené se servisem a pronájmem telco zařízení (63 mil. Kč); Pronájmy od externích partnerů (17 mil. Kč). V roce 2014 dosáhly odpisy celkové výše 136 mil. Kč. Tvorba zisku (v tis. Kč) provozní výnosy provozní náklady z toho stálé provozní náklady (SPN) EBITDA zisk po zdanění provozní výnosy provozní náklady EBITDA zisk po zdanění Společnost Telco Pro Services, a. s., zahájila svojí činnost od vkladem části podniku společnosti ČEZ ICT Services, a. s

12 Majetek společnosti Hodnota aktiv se meziročně zvýšila o 24 mil. Kč, na hodnotu 946 mil. Kč. Vlivem řádných odpisů, prodaného majetku a nižších investičních výdajů, poklesla hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 33 mil. Kč, na hodnotu 553 mil. Kč. Oběžná aktiva vzrostla o 56 mil. Kč zejména z důvodu vyššího konečného stavu pohledávek z obchodních vztahů proti předchozímu roku (bez významných pohledávek po splatnosti). Struktura aktiv (v tis. Kč) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek včetně záloh dlouhodobý finanční majetek 0 0 oběžná a ostatní aktiva aktiva celkem dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vč. záloh dlouhodobý finanční majetek oběžná a ostatní aktiva Vlastní kapitál společnosti byl k vykázán částkou 751 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2013 vzrostl o 82 mil. Kč vlivem výsledku hospodaření v roce Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech vzrostl ze 73 % v roce 2013 na 79 % v roce Rezervní fond společnost netvoří. Meziročně klesly cizí zdroje o 58 mil. Kč vlivem nižších závazků z obchodních vztahů. SKUPINA ČEZ

13 Struktura pasiv (v tis. Kč) základní kapitál fondy ze zisku + výsledek hospodaření minulých let výsledek hospodaření běžného účetního období cizí zdroje ostatní 0 0 pasiva celkem základní kapitál fondy ze zisku + výsledek hospodaření minulých let + výsledek hospodaření běžného účetního období cizí zdroje ostatní

14 OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE Společnost Telco Pro Services, a. s., se bude i nadále zaměřovat na optimalizaci výdajů a nákladů při zachování vysoké kvality poskytovaných telco služeb. Za tímto účelem bude zahájena sada projektů zaměřených na konsolidaci telekomunikační infrastruktury s cílem konvergovat dosud oddělené a dedikované systémy do univerzální široce využitelné sítě. Výsledný efekt přinese úsporu jak investičních, tak i provozních nákladů. Optimalizace provozních nákladů bude soustředěna zejména na subdodavatelsky zajišťované činnosti. V této souvislosti proběhne v polovině roku fúze společnosti SINIT, která zajišťovala významný podíl provozních výkonů v regionu severní Morava a je výhodné tyto činnosti začlenit jako integrální součást celkového provozního chodu společnosti. Aktivně implementujeme nejlepší praxi řízení nákladů do všech provozních činností a tím zvyšujeme ekonomickou efektivnost firmy. INVESTICE Obnova záznamových zařízení hlasové komunikace Záznamová zařízení tvoří důležitou součást systémů dispečerského řízení, zajišťují nahrávání hovorů dispečerské komunikace pro účely případné analýzy proběhnuvších událostí resp. napomáhají při řešení sporů v dispečerském řízení a to jak v rámci interních procesů Skupiny ČEZ, tak ve vztahu s externími energetickými subjekty (např. společnosti ČEPS, EON). Investice pokrývá výměnu systémů v rámci řízení životního cyklu pravidelné obnovy technologií. Rozvoj WAN sítě v důsledku rostoucích požadavků na kvantitu připojených koncových zařízení a kvalitu přenosů Tento investiční záměr reaguje na zřetelný trend objevující se v telekomunikačních sítích, a sice uspokojit požadavky na telekomunikační služby čím dál většího počtu uživatelů a jejich koncových zařízení, ale též narůstající požadavky na propojení technologických zařízení pro účely ovládání řídicích systémů (např. koncepty Smart Grid, komunikace machine-to-machine apod). Důsledkem je narůstající nedostatek IP adres projevující se jak v komunikaci s externími subjekty, tak díky narůstající kvantitě komunikujících zařízení ve vnitřní síti. Současně je potřeba zvýšit inteligenci sítí za účelem lepšího řízení kvality služeb pro různé typy přenosů, dokonalejšího využívání kapacity a v konečném důsledku tak dosáhnout vyšší efektivity vynaložených investic pro uspokojení širšího spektra poptávaných služeb. Obnova přenosové sítě v regionu severní Morava Přenosová síť poskytuje telekomunikační služby plnící významnou roli pro přenos technologických dat pro řízení distribuční soustavy a ovládání řídicích systémů výroby elektrické energie. Obsahem investičního záměru je dílčí obnova přenosové sítě v regionu severní Morava, při které zároveň dochází ke generační technologické změně směrem k systémům vyznačujících se větší univerzálností využití a delší perspektivou provozování. SKUPINA ČEZ

15 Obnova WAN sítě Korporátní WAN síť se stala nosným komunikačním prostředím široce využívaným pro stále širší spektrum datových přenosů. Kontinuálně rostoucí objemy přenášených dat jakož i přísné požadavky na spolehlivost a funkční parametry si vynucují provádět průběžnou obnovu sítě tak, aby plnila roli robustního a spolehlivého fundamentu podnikové informační infrastruktury. Cílem projektu je náhrada zařízení, která se dostávají na konec svojí životnosti. Obnova nástrojů pro monitoring úrovně služeb (SLA) Telekomunikační služby tvoří v souboru podnikových informačních systémů kritickou komponentu, jejíž kvalita má bezprostřední dopad do chodu ostatních IT služeb. Udržování vysoké kvality poskytovaných služeb je podmíněno jejím monitorováním v reálném čase, proaktivním vyhodnocováním vznikajících událostí a následným prováděním potřebných provozních činností. Předmětem investice je dílčí obnova systému zajišťujícího přenos elementárních provozních událostí do centralizovaného nadřazeného systému, kde dochází k vyhodnocování kvality, měření SLA a poskytování dat k účtování služeb. Obnova řídícího nástroje pro dohled a ovládání telekomunikačních systémů dispečerského řízení distribuční soustavy Předmětem projektu je dodávka nové verze dohledového a řídicího nástroje telekomunikačních zařízení určených pro přenos signálů a povelů ochran vedení distribuční soustavy

16 INFORMACE O HLAVNÍM PŘEDMĚTU ČINNOSTI Společnost Telco Pro Services, a. s., je telekomunikačním operátorem, jehož podnikatelská činnost je zaměřena na poskytování telekomunikačních služeb zákazníkům na českém trhu s převažujícím podílem dodávky společnostem ze Skupiny ČEZ. Produktové portfolio zahrnuje jak služby veřejných elektronických komunikací, tak i služby zákaznicky orientované postavené dle individuálních požadavků zákazníků. Rozsah působnosti řadí společnost na telekomunikačním trhu do kategorie společností s významnou tržní silou. Společnost disponuje rozsáhlými telekomunikačními systémy vytvářejícími technickou základnu pro široké spektrum hlasových a datových služeb. Podstatný podíl tvoří telekomunikace přizpůsobené zákazníkům ze sektoru energetiky, využívané mimo jiné pro ovládání řídicích a měřících systémů sloužících pro podporu dispečerského řízení výroby a distribuce elektrické energie. Provoz a správa systémů je primárně zajišťována vlastním odborným personálem působícím v těsné spolupráci s IT specialisty z mateřské společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Veřejné služby elektronických komunikací Společnost je alternativním telekomunikačním operátorem poskytujícím standardní veřejné hlasové služby jak pro volání v České republice, tak do zahraničí. Služby jsou poskytovány přímým připojením prostřednictvím vlastní hlasové sítě resp. propojením se sítěmi všech nejvýznamnějších operátorů. Významný podíl v portfoliu tvoří výkonná přenosová síť, služby internetové konektivity, které společnost díky husté síti přípojných bodů vlastní a vysokorychlostní připojení do zahraničí. Podmínky poskytování služeb jsou nastaveny v souladu s legislativou upravující provozování služeb elektronických komunikací. Datové a hlasové služby v podnikových sítích Dominantní podíl podnikatelské činnosti tvoří dodávka služeb datové a hlasové komunikace v rámci podnikového informačního systému společností Skupiny ČEZ. Služby jsou provozovány prostřednictvím vlastní privátní datové a hlasové sítě, která zajišťuje konektivitu uživatelů se systémy provozovanými v datových centrech a vzájemnou konektivitu uživatelů mezi sebou za účely spolupráce (telekonference, videokonference). Mezi další poskytované služby patří fixní telefonie v tzv. privátní telefonní síti energetiky a bezdrátové konektivity podporující mobilitu uživatelů. Provozní podpora je s ohledem na důležitost služeb zabezpečena v režimu 7x24, kvalita dodávky je garantována příslušnými smlouvami SLA. Kompetence společnosti pokrývají rovněž činnosti související s návrhem vhodného typu služby pro zákazníka, vlastní výstavbou a rozvojem telekomunikačních systémů a následným servisním zajištěním. Datové komunikace pro ovládání řídících systémů Úzký vztah Telco Pro Services, a. s., se společnostmi působícími v prostředí výroby a distribuce elektrické energie rozšířil spektrum poskytování tradičních telekomunikačních služeb o služby telematiky. Společnost provozuje vlastní přenosovou síť, která svými kvalitativními a spolehlivostními parametry převyšuje běžný standard na trhu a tím umožňuje plně redundantní přenosy dat pro komunikaci řídicích systémů a ovládání distribuční soustavy. Pronájem datových okruhů Dostatek přenosových kapacit a dobré kvalitativní parametry telekomunikačních sítí umožňují společnosti nabídnout služby na telekomunikačním trhu. Typicky se jedná o pronájmy datových okruhů, vytvoření privátní virtuální sítě, připojení na Internet či pronájem optických vláken. Primární obchodní orientace je zaměřena na zákazníky podnikové sféry, státní správy, na telekomunikační operátory a na poskytovatele internetových služeb, kde je aplikován model typu wholesale. SKUPINA ČEZ

17 LIDSKÉ ZDROJE Firemní kultura společnosti Telco Pro Services, a. s., koresponduje s firemní kulturou Skupiny ČEZ a dále rozvíjí přijaté principy. Firemní kultura zaměřená na výkon sleduje 7 základních principů: Bezpečně tvoříme hodnoty Zodpovídáme za výsledky Jsme jeden tým Pracujeme na sobě Rosteme za hranice Hledáme nová řešení Jednáme fér Vývoj zaměstnanosti V oblasti pracovně právních vztahů a sociální politiky se společnost vždy snažila o zachování sociálního smíru a respektovala zákoník práce včetně navazující legislativy a platnou kolektivní smlouvu. Fyzický počet zaměstnanců k byl: 92 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 byl: 91,6 Věková struktura zaměstnanců: let 1 1 % let % let % let % > 61 let 13 14% Struktura dle dosaženého vzdělání: vyučení % úplné střední % vysokoškolské % Sociální politika V rámci sociální politiky společnost poskytuje svým zaměstnancům peněžní i nepeněžní plnění. Nepeněžní plnění je poskytováno formou např. zkrácené pracovní doby, o jeden týden prodloužené dovolené nad zákonný nárok, apod. Na peněžní plnění bylo společností věnováno cca 4,5 mil. Kč. Zaměstnavatel především přispíval na penzijní a životní pojištění, stravování, zdravotní péči, všem zaměstnancům v pracovním poměru byl zřízen osobní účet, z něhož je možné hradit např. rekreaci, čerpat jej formou poukázek Flexi Pass. Vzdělávání Předmět podnikání společnosti Telco Pro Services, a. s., klade vysoké nároky na odborné znalosti a další kvalifikační předpoklady zaměstnanců. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je ve společnosti Telco Pro Services, a. s., realizován formou zákonných školení a přezkoušení, prohloubením a zvýšením kvalifikace, rozvojem profesního a manažerského potenciálu a také jazykového vzdělávání. V roce 2014 probíhala realizace vzdělávacích aktivit pro klíčové zaměstnance. Společnost Telco Pro Services, a. s., v roce 2014 věnovala finanční prostředky na rozvoj svých zaměstnanců ve výši 615 tis. Kč. Vztahy s odbory Ve společnosti Telco Pro Services, a. s., působily v roce 2014 celkem 2 základní odborové organizace. Odborově bylo organizováno 20 % z celkového počtu zaměstnanců. V průběhu roku 2014 probíhalo kolektivní vyjednávání o dodatku k platné kolektivní smlouvě, týkající se především prodloužení doby platnosti kolektivní smlouvy a mzdové oblasti. Kolektivní vyjednávání bylo v říjnu završeno podpisem dodatku č. 2 kolektivní smlouvy. V průběhu roku 2014 proběhlo celkem 24 pravidelných jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, v rámci kterých byly odborovým organizacím předávány informace a zajištěno projednání témat stanovených zákoníkem práce a kolektivní smlouvou

18 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost Telco Pro Services, a. s., naplňuje Politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí důsledným akceptováním požadavků legislativy v oblasti odpadového hospodářství. Likvidace odpadů je zajištěna přes smluvně sjednané oprávněné osoby odborně způsobilé společnosti k manipulaci, třídění a likvidaci odpadů. K ochraně životního prostředí dále společnost přispívá tříděním komunálního odpadu, kde vytříděné složky jsou surovinou k dalšímu zpracování. Celá tato oblast je každoročně prověřována v rámci prověrek bezpečnosti práce s pozitivním výsledkem. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K SKUPINA ČEZ

19 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK Název ukazatele Tržby EBITDA EBIT Čistý zisk Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) netto Rentabilita aktiv (ROA) netto EBIT marže Celková likvidita Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku Zkratka Výpočet tržby za prodej zboží a služeb TPS Telco Pro Services, a. s. ČTÚ Český telekomunikační úřad SPN Stálé provozní náklady EBIT + odpisy (vč. odpisů trvale zastavených investic) + opravné položky k DM + zisk/ztráta z prodeje DM provozní zisk před zdaněním (provozní hospodářský výsledek) zisk po zdanění (výsledek hospodaření za účetní období) zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál zisk po zdanění / průměrná aktiva EBIT / provozní výnosy celkem oběžná aktiva bez dlouhodobých pohledávek vč. časového rozlišení / krátkodobé závazky vč. krátkodobých bankovních úvěrů a výpomocí, krátkodobých rezerv a časového rozlišení oprávky a opravné položky k dl. hmotnému majetku / dlouhodobý hmotný majetek v užívání, brutto Popis DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Společnost nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

20 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD DO Zpracovatel Zprávy o vztazích a Ovládaná osoba: Telco Pro Services, a. s. se sídlem: Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ , IČ: , Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále také jako Ovládaná osoba ). V souladu s ustanovením 82 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také jako ZOK ) zpracovalo představenstvo Ovládané osoby tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále také jako Zpráva o vztazích ) za účetní období od do Struktura vztahů mezi osobami, úloha Ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání 1.1 Ovládající osoba Ovládající osobou ve smyslu 74 ZOK byl v průběhu celého sledovaného účetního období, pro které je zpracována tato Zpráva o vztazích, jediný akcionář Ovládané osoby, společnost: ČEZ ICT Services, a. s. se sídlem: Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ , IČ: , Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále také jako Ovládající osoba ) 1.2 Osoby ovládané Ovládanou osobou Osobou ovládanou stejnou Ovládající osobou byla v průběhu celého účetního období, pro které je zpracována tato Zpráva o vztazích, následující osoba, společnost: SINIT,a.s. se sídlem: Emila Filly 296/13, Mariánské Hory, Ostrava, IČ: , Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka Podnikatelské seskupení Ovládaná osoba je součástí podnikatelského seskupení, v němž je dle 79 ZOK utvořen koncern, v jehož čele stojí Ovládající osoba, jakožto řídící osoba. Součástí koncernu ČEZ jsou dále následující řízené osoby: ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Energetické produkty, s.r.o., ČEZ Energetické služby, s.r.o., ČEZ ICT Services, a. s., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ČEZ Prodej, s.r.o., ČEZ Korporátní služby, s.r.o., ČEZ Teplárenská, a.s., ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Elektrárna Dětmarovice, a. s., Elektrárna Počerady, a. s., ČEZ Bohunice, a.s., ČEZ ENERGOSERVIS, s.r.o., Energetické centrum, s.r.o., Energotrans, a.s., Elektrárna Mělník III, a.s., Elektrárna Tisová, a.s., Telco Pro Services, a. s., Areál Třeboradice, a.s., ČEZ Nová energetika, a.s., Severočeské doly, a.s., PRODECO, a.s., SD-Kolejová doprava, a.s., Revitrans, a.s., ČEZ Inženýring, s.r.o., Martia, a.s. SKUPINA ČEZ

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více