PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5"

Transkript

1 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014

2 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A INICIATIVY ROKU ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT K AKCIE, AKCIONÁŘI A CENNÉ PAPÍRY 8 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 10 OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE 13 INVESTICE 13 INFORMACE O HLAVNÍM PŘEDMĚTU ČINNOSTI 15 LIDSKÉ ZDROJE 16 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 17 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK 18 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 18 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 19 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 22 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI 24 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI 38 PŘÍLOHA Č. 1 PŘEHLED SMLUVNÍCH VZTAHŮ PŘÍLOHA Č. 2 SCHÉMA STRUKTURY VZTAHŮ PŘÍLOHA Č. 3 ABECEDNÍ SEZNAM SPOLEČNOSTÍ SKUPINA ČEZ

3 PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 26 tisíc zaměstnanců. Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni ) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE. Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti, cílem je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. V rámci strategické priority Patřit k nejlepším v provozu tradiční energetiky a aktivně reagovat na výzvy 21. století chce Skupina ČEZ provozovat energetická aktiva maximálně efektivním způsobem a rovněž reagovat na budoucí podobu energetiky. Další prioritou je zajistit energetické potřeby zákazníků prostřednictvím nabídky široké škály produktů a služeb v synergii s prodejem elektřiny a plynu. V rámci třetí strategické priority Posílit a konsolidovat pozici Skupiny ČEZ ve střední Evropě usiluje Skupina ČEZ o udržení mezi 10 největšími energetikami v Evropě se zaměřením na regiony, které jsou ČEZ i České republice blízké. Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími i odpovědné chování ke svým zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu iniciativy segmentů podnikání a zaměstnanců v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ. Působení Skupiny ČEZ v energetice dle teritoria V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikání rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova, modernizace a rozvoj Varšava výrobního portfolia Praha i distribučních sítí a do praxe Bratislava jsou uváděna inteligentní Budapeš řešení v oblasti distribuce. Bukureš V zahraničí Skupina ČEZ působí zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Turecku a na Slovensku. V Nizozemsku a Irsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování. elektřina výroba distribuce prodej koncovým zákazníkům Sofie zemní plyn prodej koncovým zákazníkům Ankara teplo výroba distribuce prodej koncovým zákazníkům V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn, kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. 2 3

4 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Čestné prohlášení Údaje uvedené ve Výroční zprávě Telco Pro Services, a. s., za rok 2014 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti Telco Pro Services, a. s., nebyly vynechány. V Praze dne Michal Drápala Ondřej Dvořák předseda představenstva místopředseda představenstva Telco Pro Services, a. s. Telco Pro Services, a. s. SKUPINA ČEZ

5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Otevíráte výroční zprávu společnosti Telco Pro Services, a. s., zachycující výsledky její podnikatelské činnosti za rok Uplynulý rok byl druhým rokem existence společnosti, byl charakteristický stabilizací jejího chodu a nastavením podnikatelské činnosti směrem k vysoké kvalitě poskytování služeb při maximální nákladové efektivitě. V roli telekomunikačního operátora jsme zajišťovali dodávku služeb pro majoritního zákazníka Skupinu ČEZ, současně jsme vyhledávali obchodní příležitosti na volném trhu s cílem obchodně uplatnit volné kapacity telekomunikační infrastruktury. Portfolio poskytovaných služeb pokrývalo jak specifické potřeby energetické společnosti, kde tvoří významný podíl telekomunikace sloužící pro ovládání řídicích systémů distribuční soustavy a výroby elektrické energie, tak průřezové potřeby jednotlivých společností ve Skupině ČEZ. Úzce jsme spolupracovali s mateřskou organizaci ČEZ ICT Services, a. s., která jako integrátor garantuje dodávku služeb celé Skupině ČEZ. Nabídku služeb pro volný telekomunikační trh jsme přizpůsobili poptávce, technologickým trendům a konkurenčnímu prostředí. Úhrnný objem tržeb generovaných naší podnikatelskou činností byl 719 mil. Kč, z čehož podíl poskytovaný do Skupiny ČEZ činil 606 mil. Kč. Dodavatelský vztah se zákazníky byl nadále založen na principu tzv. Service Provider, který přináší zákazníkům smluvní garanci dodávky služeb dle parametrů stanovených ve smlouvě o úrovni služeb (SLA). Služby do Skupiny ČEZ byly poskytovány modelem outsourcing a managed service s plnou zodpovědností za jejich návrh, rozvoj, výstavbu, provoz a servis. Kvalita služeb byla kontinuálně poskytována na vysoké úrovni dostupnosti převyšující hodnotu 99,987%. Udržení vysokého stupně provozní spolehlivosti datových a telekomunikačních systémů byla jedna z klíčových priorit uplynulého roku. Zahájili jsme proto první etapu obnovy části datové a telekomunikační infrastruktury týkající se zejména lokálních sítí LAN na elektrárnách a dále obnovu rozlehlé sítě WAN propojující vzájemně jednotlivé subjekty resp. zajišťující jejich připojení k centrálním informačním systémům. Odstartoval rovněž projekt obnovy radioreléových spojů poskytujících konektivitu v obtížně dostupných (horských) lokalitách. Složitá ekonomická situace na energetickém trhu doléhající na celou Skupinu ČEZ si vynutila adekvátní reakci na naší straně coby dodavatele podpůrných služeb. Přijmuli jsme celou řadu opatření zacílených do oblasti redukce stálých provozních nákladů, provedli jsme optimalizaci subdodavatelských vztahů, což v konečném důsledku přineslo úsporu stálých provozních nákladů o 15 mil. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem roku Dokončili jsme projekt produktový controlling, jehož výstupem je nákladová analýza jednotlivých produktových skupin. Díky tomu můžeme s větší přesností a adresně řídit jednotlivé nákladové vstupy a současně hledat cesty pro jejich další redukci. Významnou pozornost jsme věnovali oblasti bezpečnosti provozu datových a telekomunikačních systémů, průběžně jsme posilovali bezpečnostní odolnost jednotlivých systémů a zvyšovali odbornost technického personálu v oblasti datové a telekomunikační bezpečnosti. Ve druhé polovině roku jsme zahájili přípravné práce na adaptaci společnosti na zákon o kybernetické informační bezpečnosti vstupující v účinnost v roce Společnost úspěšně naplnila veškeré stanovené výkonové ukazatele a současně si vytvořila dobré základy pro svoji další činnost do budoucna. Poděkování v tomto směru patří všem zaměstnancům společnosti a rovněž zákazníkům a akcionářům, kteří se svými podněty podíleli na utváření jejího dalšího směřování. Michal Drápala Generální ředitel a předseda představenstva 4 5

6 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI Ukazatel Jednotka Fyzický počet zaměstnanců k počet Tržby mil. Kč EBITDA mil. Kč EBIT mil. Kč Čistý zisk mil. Kč Celková aktiva mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Investice (CAPEX) mil. Kč Provozní cash flow mil. Kč Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 9 12 Rentabilita aktiv čistá (ROA netto) % 7 9 EBIT marže % Celková likvidita % Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % Společnost Telco Pro Services, a. s., zahájila svojí činnost od vkladem části podniku společnosti ČEZ ICT Services, a. s. SKUPINA ČEZ

7 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A INICIATIVY ROKU 2014 A 2015 DO ZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY Významné iniciativy roku 2014 V roce 2014 byla Telco Pro Services, a. s., již plně funkční společností plnící svoje poslání zajistit datové a telekomunikační služby pro Skupinu ČEZ a nadále se etablovat jako poskytovatel na volném telekomunikačním trhu. Společnost průběžně reagovala na požadavky na dodávky služeb přicházející od majoritního zákazníka, tj. Skupiny ČEZ a současně pracovala na iniciativách zaručujících dlouhodobou schopnost poskytovat služby kvalitně a efektivně a obstát v konkurenci na volném trhu. Hlavní cíle standardních pracovních výkonů roku 2014 mířily primárně do oblastí kvality, technologických optimalizací, snižování nákladů a bezpečnosti. Kvalita provozu Kvalita poskytování telekomunikačních služeb byla pro společnost Telco Pro Services, a. s., v roce 2014 nejvíce akcentovaným výkonovým ukazatelem. Proto bylo těžiště výkonu provozních činností zaměřeno zejména na preventivní činnosti, tj. obnovu systémů dosahujících hranici životního cyklu, včasnou reakci na indikaci nestandardních stavů telekomunikačních systémů, pravidelné aktualizace SW a odborná školení technického personálu. Výsledkem byla stabilně garantovaná vysoká dostupnost služeb odpovídající přísným požadavkům zákazníků. Technologická konvergence a konsolidace telekomunikačních systémů Poskytování širokého spektra datových a telekomunikačních služeb s významným podílem technologických přenosů si v minulosti díky technologickým limitům vyžádalo výstavbu samostatných a mnohdy paralelních sítí. Provoz a obnova takto koncipovaných telekomunikačních systémů je nákladná a v dnešní době pokročilých telekomunikačních technologií se stává postupně neefektivní. Z těchto důvodů jsme v roce 2014 vykročili směrem k technologiím, které poskytují větší funkční univerzalitu a možnost sdílet již vynaložené náklady. Zahájili jsme konverzaci se zákazníky za účelem nalezení společné cesty útlumu zastaralých služeb a přechodu ke službám perspektivním. Současně jsme připravili technologické standardy konvergovaných sítí, které se staly základem pro jednotlivé projekty obnovy telekomunikačních systémů, tyto jsme ve druhé polovině roku zahájili. Redukce stálých provozních nákladů Majoritní podíl dodávky telekomunikačních služeb dodala Telco Pro Services, a. s., společnostem ve Skupině ČEZ. Skladba portfolia služeb vychází z potřeb zákazníků skupiny, přičemž je nutno flexibilně reagovat na situace, které významně ekonomicky ovlivňují jejich podnikatelskou činnost. V důsledku nepříznivého vývoje na evropském energetickém trhu musela Skupina ČEZ přistoupit k citelné redukci provozních nákladů, což se projevilo v tlaku na úspory i ve společnosti Telco Pro Services, a. s. Proto se do popředí strategických cílů dostala série opatření, jejichž výsledkem bylo snížení stálých provozních nákladů. Bezpečnost provozu V roce 2014 jsme se v oblasti informační a ICT bezpečnosti soustředili na prohlubování bezpečnostního povědomí našeho odborného personálu, prosazování bezpečnostních principů v rámci všech realizovaných změn a samozřejmě na průběžný monitoring našeho plnění legislativních požadavků (zejména v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany kritické infrastruktury státu). Ve vazbě na nové požadavky v podobě Zákona o kybernetické bezpečnosti jsme v závěru roku 2014 provedli přípravné kroky a naší prioritou pro rok 2015 je pokračovat v adaptaci naší společnosti na tuto novou legislativní oblast. Samozřejmě se i nadále budeme rutinně věnovat zajištění poskytování služeb na důvěryhodné a bezpečné infrastruktuře, tedy všem oblastem informační a ICT bezpečnosti. Ke konci roku společnost dále dokončila zpracování strategie rozvoje významné části telekomunikační infrastruktury, tzv. přenosové sítě. Tento strategický projekt byl vyhlášen v lednu 2014 a vzhledem k jeho náročnosti trval celý rok. Strategie jako taková se stala podkladem pro návrh nové architektury a technologie včetně střednědobého investičního výhledu. Hlavní události roku 2014 Leden Nový paroplynový zdroj Počerady - dokončena realizace lokální datové sítě LAN a připojení do korporátní rozlehlé datové sítě WAN. Realizace datové části projektu rozlehlé datové sítě WAN Vrchlabí v rámci projektu Smart Region. Únor Rozsáhlá lokalizace služeb (stovky objektů) v rámci optimalizace reportování služeb. Realizace vlastního datového okruhu páteřní trasy rozlehlé sítě mez lokalitami Praha Ostrava. 6 7

8 Březen Realizace nové části lokální datové sítě LAN vyvolané projektem Obnova elektrárny Ledvice. Proveden SW audit všech datových prvků cílem identifikace potencionálních rizik způsobených chybami v operačním systému. Kontaktní centrum posílení kapacity odchozího volání. Duben Standardizace a rekonfigurace všech portů datových komunikačních prvků s cílem dosažení vyššího stupně bezpečnosti. Převzetí správy služeb datové komunikace zajišťující připojení obnovitelných zdrojů. Rozsáhlé revize provozního stavu a kapacity záložních napájecích zdrojů. Květen Vybudování záložní komunikační infrastruktury v datovém centru Karlov. Připojení společnosti Severočeské doly do privátní telefonní sítě energetiky. Červen Analýza datových sítí z pohledu bezpečnosti a rizik & vytvoření Bezpečnostní klasifikace infrastruktury datových sítí. Upgrade centrální části Jednotné dispečerské radiové sítě. Obnova systémů pevné telefonie včetně přechodu na moderní technologie v regionech západní a východní Čechy. Červenec Obnova rozlehlé datové sítě WAN připojující regionální pobočky ke korporátnímu informačnímu systému. Srpen Zahájena obnova systémů stejnosměrných zdrojů pro zálohované napájení důležitých telekomunikačních uzlů v sítích LAN a WAN (cca 200 uzlů). Proveden audit a revize služeb poskytování internetové konektivity. Implementace monitorovacího systému pro sledování datových toků významných lokalit s cílem zajistit lepší reporting a získat podklady pro optimalizaci a zkvalitnění provozu. Zadavatel ČEZ, a.s. zrušil zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách na poskytování služeb elektronických komunikací (tzv. Telco služeb) z důvodu nepodání žádné nabídky. Září Realizace bezdrátového připojení WiFi pro návštěvníky a platební terminály v kontaktních centrech (včetně pokrytí prostor veřejným Internetem pro návštěvníky). Obnova páteřních zařízení rozlehlé datové sítě WAN v lokalitách Ostrava, elektrárna Dětmarovice, Děčín, Liberec, Praha, Karlovy Vary, Plzeň. Říjen Dokončení obnovy páteřních zařízení rozlehlé datové sítě WAN v regionu západní Čechy Obnova záznamových zařízení hlasové komunikace. Listopad Obnova vysokokapacitních bezdrátových mikrovlnných spojů pro obtížně dostupné a vzdálené lokality. Realizace nové části lokální datové sítě LAN v rámci Rekonstrukce el. bloků Prunéřov II. Prosinec Ukončena obnova systémů stejnosměrných zdrojů pro zálohované napájení důležitých telekomunikačních uzlů v sítích LAN a WAN. Zahájení obnovy infrastruktury brány zajišťující konektivitu na Internet (DNS, Mail a WWW služby) a start obnovy datových komunikačních prvků v jednotlivých lokalitách. Dokončena obnova lokální datové sítě LAN v elektrárně Dětmarovice. Hlavní události roku 2015 do uzávěrky výroční zprávy Leden Zahájení projektu Zákaznický portál infrastrukturních služeb pro oblast sledování plnění SLA a zpřístupnění technické/obchodní evidence zákazníkovi. Cílem je transparentní informace pro zákazníka o kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb. Únor Příprava realizační projektové dokumentace pro opatření zajišťujících naplnění legislativních povinností společnosti, vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti, zejména v oblasti získávání a uchovávání lokalizačních dat datové komunikace v souladu se zákonnou normou. Březen Zahájení projektu obnovy bezdrátové sítě WiFi v centrálních administrativních objektech společnosti ČEZ. SKUPINA ČEZ

9 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT K Představenstvo Předseda: Místopředseda: Člen: Michal Drápala Ondřej Dvořák Petr Lederer Dozorčí rada Předseda: Místopředseda: Člen: Petr Kursa Vítězslav Bogač Jan Cenkr Management Generální ředitel: Ředitel úseku Finance a správa: Vedoucí odboru Provoz datových sítí a hlasových systémů: Vedoucí odboru Provoz přenosových sítí a sdělovacích vedení: Vedoucí odboru Centrální dohledy: Michal Drápala Ondřej Dvořák Petr Lederer Jan Klíma Vladimír Šturm AKCIE, AKCIONÁŘI A CENNÉ PAPÍRY Společnost je vlastněna jediným akcionářem, společností ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4 Michle IČ Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

10 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 Těžiště strategických cílů pro rok 2015 bude směřovat do oblasti kvality poskytování služeb, kde chceme udržet dlouhodobý trend vysoké dostupnosti služeb. Kvalitu budeme významným způsobem posilovat obnovou dosluhujících telekomunikačních systémů realizovanou inovativním způsobem při použití moderních technologií. Společnost se dále soustředí na zvyšování efektivity provozu, bezpečnost a optimalizaci produktového portfolia, aby byla schopna obsloužit zákazníky ve Skupině ČEZ i na volném telekomunikačním trhu. Pro rok 2015 stanovujeme tyto strategické cíle: Kvalita provozu Význam telekomunikačních služeb v celkovém portfoliu ICT služeb se i v roce 2015 vyznačuje vysokými nároky na kvalitu. Přísné parametry SLA vyjádřili zákazníci Skupiny ČEZ v katalogu služeb a to zejména u služeb spojených s dispečerským řízením výroby, distribucí elektrické energie, provozem obchodních systémů a konektivitou do korporátních datových center. Nejmenší tlak na kvalitu poskytovaných služeb je spojen s dodávkou na volný trh, kde jsou nároky v důsledku vysoce konkurenčního prostředí tradičně vysoké. Naším cílem bude udržet kvalitu pro oblast řešení incidentů na stejné úrovni jako v roce 2014, tj. 98,5% a v oblasti odbavování požadavků zpřísňujeme kvalitativní ukazatel o 1% na 95%. Dosažení tohoto cíle bude o to náročnější, že se za provozu rozběhne ve velkém rozsahu obnova datových a telekomunikačních systémů, která bude doprovázena významnými provozními zásahy a částečně i generační technologickou změnou. Efektivní obnova a provoz telekomunikačních systémů V roce 2015 se rozbíhá tříleté období obnovy datových a telekomunikačních systémů vyznačující se nejen výměnou samotných zařízení dosahujících hranice životního cyklu, ale též technologickým sbližováním a integrací dosud izolovaných sítí. V roce 2015 činí plán investičních prostředků 260 mil. Kč. Součástí obnovy bude náhrada zastaralých systémů přenosové sítě pracujících na principu technologií Time Division Multiplex technologiemi moderními založenými na protokolu IP. Tím budou vytvořeny předpoklady pro integraci s již provozovanou datovou sítí s cílem využít v maximální míře již investované prostředky. Výsledkem bude vyšší efektivita provozovaných systémů, lepší sdílení lidských zdrojů při výkonu servisních činností a celková úspora investičních a provozních nákladů. Technologická obměna bude doprovázena optimalizací procesů provozního a servisního zajištění včetně úpravy organizační struktury společnosti. Adaptace společnosti na Zákon o kybernetické informační bezpečnosti Platností Zákona o kybernetické informační bezpečnosti účinného od vzniká společnosti Telco Pro Services, a.s., která je subjektem kritické infrastruktury státu, povinnost adaptovat se na zákonem stanovené požadavky. V souladu s legislativou a nařízeními vydanými státními orgány společnost aplikuje opatření vedoucí k naplnění plné kompatibility se zákonem. Optimalizace produktového portfolia Složitá energetická situace na evropském trhu si vynucuje úpravu podnikatelské strategie celé Skupiny ČEZ včetně optimalizaci jejího vnitřního chodu. Součástí těchto procesů je i měnící se poptávka po ICT službách, jejich rozsahu a nákladových parametrech. Z pohledu poskytování telekomunikačních služeb je nezbytné provést v roce 2015 společně se zákazníky revizi požadavků na telekomunikační služby, stanovit střednědobý výhled odběru služeb a následně optimalizovat produktové portfolio. Výsledný efekt přinese přesnější pohled na potřeby zákazníků Skupiny ČEZ a adresnější alokaci investic do telekomunikační infrastruktury. SKUPINA ČEZ

11 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2014 Hospodaření společnosti Provozní zisk před odpisy, opravnými položkami a prodeji dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (ukazatel EBITDA) meziročně vzrostl o 74 mil. Kč, na hodnotu 240 mil. Kč. Čistý zisk meziročně vzrostl o 19 mil. Kč, na 82 mil. Kč. Hlavní příčiny meziročních nárůstů ve sledovaných kategoriích je skutečnost, že společnost Telco Pro Services, a.s., zahájila svou činnost až a nelze tak sledovaná období vzájemně srovnávat. Celkové provozní výnosy dosáhly 724 mil. Kč, z toho výnosy ze Skupiny ČEZ dosáhly hodnoty 606 mil. Kč. Provozní náklady dosáhly celkové výše 484 mil. Kč, z toho náklady ze Skupiny ČEZ představují hodnotu 230 mil. Kč. Nejvýznamnější kategorie provozních nákladů představují zejména: Osobní náklady (90 mil. Kč); Externí náklady spojené se servisem a pronájmem telco zařízení (63 mil. Kč); Pronájmy od externích partnerů (17 mil. Kč). V roce 2014 dosáhly odpisy celkové výše 136 mil. Kč. Tvorba zisku (v tis. Kč) provozní výnosy provozní náklady z toho stálé provozní náklady (SPN) EBITDA zisk po zdanění provozní výnosy provozní náklady EBITDA zisk po zdanění Společnost Telco Pro Services, a. s., zahájila svojí činnost od vkladem části podniku společnosti ČEZ ICT Services, a. s

12 Majetek společnosti Hodnota aktiv se meziročně zvýšila o 24 mil. Kč, na hodnotu 946 mil. Kč. Vlivem řádných odpisů, prodaného majetku a nižších investičních výdajů, poklesla hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 33 mil. Kč, na hodnotu 553 mil. Kč. Oběžná aktiva vzrostla o 56 mil. Kč zejména z důvodu vyššího konečného stavu pohledávek z obchodních vztahů proti předchozímu roku (bez významných pohledávek po splatnosti). Struktura aktiv (v tis. Kč) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek včetně záloh dlouhodobý finanční majetek 0 0 oběžná a ostatní aktiva aktiva celkem dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vč. záloh dlouhodobý finanční majetek oběžná a ostatní aktiva Vlastní kapitál společnosti byl k vykázán částkou 751 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2013 vzrostl o 82 mil. Kč vlivem výsledku hospodaření v roce Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech vzrostl ze 73 % v roce 2013 na 79 % v roce Rezervní fond společnost netvoří. Meziročně klesly cizí zdroje o 58 mil. Kč vlivem nižších závazků z obchodních vztahů. SKUPINA ČEZ

13 Struktura pasiv (v tis. Kč) základní kapitál fondy ze zisku + výsledek hospodaření minulých let výsledek hospodaření běžného účetního období cizí zdroje ostatní 0 0 pasiva celkem základní kapitál fondy ze zisku + výsledek hospodaření minulých let + výsledek hospodaření běžného účetního období cizí zdroje ostatní

14 OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE Společnost Telco Pro Services, a. s., se bude i nadále zaměřovat na optimalizaci výdajů a nákladů při zachování vysoké kvality poskytovaných telco služeb. Za tímto účelem bude zahájena sada projektů zaměřených na konsolidaci telekomunikační infrastruktury s cílem konvergovat dosud oddělené a dedikované systémy do univerzální široce využitelné sítě. Výsledný efekt přinese úsporu jak investičních, tak i provozních nákladů. Optimalizace provozních nákladů bude soustředěna zejména na subdodavatelsky zajišťované činnosti. V této souvislosti proběhne v polovině roku fúze společnosti SINIT, která zajišťovala významný podíl provozních výkonů v regionu severní Morava a je výhodné tyto činnosti začlenit jako integrální součást celkového provozního chodu společnosti. Aktivně implementujeme nejlepší praxi řízení nákladů do všech provozních činností a tím zvyšujeme ekonomickou efektivnost firmy. INVESTICE Obnova záznamových zařízení hlasové komunikace Záznamová zařízení tvoří důležitou součást systémů dispečerského řízení, zajišťují nahrávání hovorů dispečerské komunikace pro účely případné analýzy proběhnuvších událostí resp. napomáhají při řešení sporů v dispečerském řízení a to jak v rámci interních procesů Skupiny ČEZ, tak ve vztahu s externími energetickými subjekty (např. společnosti ČEPS, EON). Investice pokrývá výměnu systémů v rámci řízení životního cyklu pravidelné obnovy technologií. Rozvoj WAN sítě v důsledku rostoucích požadavků na kvantitu připojených koncových zařízení a kvalitu přenosů Tento investiční záměr reaguje na zřetelný trend objevující se v telekomunikačních sítích, a sice uspokojit požadavky na telekomunikační služby čím dál většího počtu uživatelů a jejich koncových zařízení, ale též narůstající požadavky na propojení technologických zařízení pro účely ovládání řídicích systémů (např. koncepty Smart Grid, komunikace machine-to-machine apod). Důsledkem je narůstající nedostatek IP adres projevující se jak v komunikaci s externími subjekty, tak díky narůstající kvantitě komunikujících zařízení ve vnitřní síti. Současně je potřeba zvýšit inteligenci sítí za účelem lepšího řízení kvality služeb pro různé typy přenosů, dokonalejšího využívání kapacity a v konečném důsledku tak dosáhnout vyšší efektivity vynaložených investic pro uspokojení širšího spektra poptávaných služeb. Obnova přenosové sítě v regionu severní Morava Přenosová síť poskytuje telekomunikační služby plnící významnou roli pro přenos technologických dat pro řízení distribuční soustavy a ovládání řídicích systémů výroby elektrické energie. Obsahem investičního záměru je dílčí obnova přenosové sítě v regionu severní Morava, při které zároveň dochází ke generační technologické změně směrem k systémům vyznačujících se větší univerzálností využití a delší perspektivou provozování. SKUPINA ČEZ

15 Obnova WAN sítě Korporátní WAN síť se stala nosným komunikačním prostředím široce využívaným pro stále širší spektrum datových přenosů. Kontinuálně rostoucí objemy přenášených dat jakož i přísné požadavky na spolehlivost a funkční parametry si vynucují provádět průběžnou obnovu sítě tak, aby plnila roli robustního a spolehlivého fundamentu podnikové informační infrastruktury. Cílem projektu je náhrada zařízení, která se dostávají na konec svojí životnosti. Obnova nástrojů pro monitoring úrovně služeb (SLA) Telekomunikační služby tvoří v souboru podnikových informačních systémů kritickou komponentu, jejíž kvalita má bezprostřední dopad do chodu ostatních IT služeb. Udržování vysoké kvality poskytovaných služeb je podmíněno jejím monitorováním v reálném čase, proaktivním vyhodnocováním vznikajících událostí a následným prováděním potřebných provozních činností. Předmětem investice je dílčí obnova systému zajišťujícího přenos elementárních provozních událostí do centralizovaného nadřazeného systému, kde dochází k vyhodnocování kvality, měření SLA a poskytování dat k účtování služeb. Obnova řídícího nástroje pro dohled a ovládání telekomunikačních systémů dispečerského řízení distribuční soustavy Předmětem projektu je dodávka nové verze dohledového a řídicího nástroje telekomunikačních zařízení určených pro přenos signálů a povelů ochran vedení distribuční soustavy

16 INFORMACE O HLAVNÍM PŘEDMĚTU ČINNOSTI Společnost Telco Pro Services, a. s., je telekomunikačním operátorem, jehož podnikatelská činnost je zaměřena na poskytování telekomunikačních služeb zákazníkům na českém trhu s převažujícím podílem dodávky společnostem ze Skupiny ČEZ. Produktové portfolio zahrnuje jak služby veřejných elektronických komunikací, tak i služby zákaznicky orientované postavené dle individuálních požadavků zákazníků. Rozsah působnosti řadí společnost na telekomunikačním trhu do kategorie společností s významnou tržní silou. Společnost disponuje rozsáhlými telekomunikačními systémy vytvářejícími technickou základnu pro široké spektrum hlasových a datových služeb. Podstatný podíl tvoří telekomunikace přizpůsobené zákazníkům ze sektoru energetiky, využívané mimo jiné pro ovládání řídicích a měřících systémů sloužících pro podporu dispečerského řízení výroby a distribuce elektrické energie. Provoz a správa systémů je primárně zajišťována vlastním odborným personálem působícím v těsné spolupráci s IT specialisty z mateřské společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Veřejné služby elektronických komunikací Společnost je alternativním telekomunikačním operátorem poskytujícím standardní veřejné hlasové služby jak pro volání v České republice, tak do zahraničí. Služby jsou poskytovány přímým připojením prostřednictvím vlastní hlasové sítě resp. propojením se sítěmi všech nejvýznamnějších operátorů. Významný podíl v portfoliu tvoří výkonná přenosová síť, služby internetové konektivity, které společnost díky husté síti přípojných bodů vlastní a vysokorychlostní připojení do zahraničí. Podmínky poskytování služeb jsou nastaveny v souladu s legislativou upravující provozování služeb elektronických komunikací. Datové a hlasové služby v podnikových sítích Dominantní podíl podnikatelské činnosti tvoří dodávka služeb datové a hlasové komunikace v rámci podnikového informačního systému společností Skupiny ČEZ. Služby jsou provozovány prostřednictvím vlastní privátní datové a hlasové sítě, která zajišťuje konektivitu uživatelů se systémy provozovanými v datových centrech a vzájemnou konektivitu uživatelů mezi sebou za účely spolupráce (telekonference, videokonference). Mezi další poskytované služby patří fixní telefonie v tzv. privátní telefonní síti energetiky a bezdrátové konektivity podporující mobilitu uživatelů. Provozní podpora je s ohledem na důležitost služeb zabezpečena v režimu 7x24, kvalita dodávky je garantována příslušnými smlouvami SLA. Kompetence společnosti pokrývají rovněž činnosti související s návrhem vhodného typu služby pro zákazníka, vlastní výstavbou a rozvojem telekomunikačních systémů a následným servisním zajištěním. Datové komunikace pro ovládání řídících systémů Úzký vztah Telco Pro Services, a. s., se společnostmi působícími v prostředí výroby a distribuce elektrické energie rozšířil spektrum poskytování tradičních telekomunikačních služeb o služby telematiky. Společnost provozuje vlastní přenosovou síť, která svými kvalitativními a spolehlivostními parametry převyšuje běžný standard na trhu a tím umožňuje plně redundantní přenosy dat pro komunikaci řídicích systémů a ovládání distribuční soustavy. Pronájem datových okruhů Dostatek přenosových kapacit a dobré kvalitativní parametry telekomunikačních sítí umožňují společnosti nabídnout služby na telekomunikačním trhu. Typicky se jedná o pronájmy datových okruhů, vytvoření privátní virtuální sítě, připojení na Internet či pronájem optických vláken. Primární obchodní orientace je zaměřena na zákazníky podnikové sféry, státní správy, na telekomunikační operátory a na poskytovatele internetových služeb, kde je aplikován model typu wholesale. SKUPINA ČEZ

17 LIDSKÉ ZDROJE Firemní kultura společnosti Telco Pro Services, a. s., koresponduje s firemní kulturou Skupiny ČEZ a dále rozvíjí přijaté principy. Firemní kultura zaměřená na výkon sleduje 7 základních principů: Bezpečně tvoříme hodnoty Zodpovídáme za výsledky Jsme jeden tým Pracujeme na sobě Rosteme za hranice Hledáme nová řešení Jednáme fér Vývoj zaměstnanosti V oblasti pracovně právních vztahů a sociální politiky se společnost vždy snažila o zachování sociálního smíru a respektovala zákoník práce včetně navazující legislativy a platnou kolektivní smlouvu. Fyzický počet zaměstnanců k byl: 92 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 byl: 91,6 Věková struktura zaměstnanců: let 1 1 % let % let % let % > 61 let 13 14% Struktura dle dosaženého vzdělání: vyučení % úplné střední % vysokoškolské % Sociální politika V rámci sociální politiky společnost poskytuje svým zaměstnancům peněžní i nepeněžní plnění. Nepeněžní plnění je poskytováno formou např. zkrácené pracovní doby, o jeden týden prodloužené dovolené nad zákonný nárok, apod. Na peněžní plnění bylo společností věnováno cca 4,5 mil. Kč. Zaměstnavatel především přispíval na penzijní a životní pojištění, stravování, zdravotní péči, všem zaměstnancům v pracovním poměru byl zřízen osobní účet, z něhož je možné hradit např. rekreaci, čerpat jej formou poukázek Flexi Pass. Vzdělávání Předmět podnikání společnosti Telco Pro Services, a. s., klade vysoké nároky na odborné znalosti a další kvalifikační předpoklady zaměstnanců. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je ve společnosti Telco Pro Services, a. s., realizován formou zákonných školení a přezkoušení, prohloubením a zvýšením kvalifikace, rozvojem profesního a manažerského potenciálu a také jazykového vzdělávání. V roce 2014 probíhala realizace vzdělávacích aktivit pro klíčové zaměstnance. Společnost Telco Pro Services, a. s., v roce 2014 věnovala finanční prostředky na rozvoj svých zaměstnanců ve výši 615 tis. Kč. Vztahy s odbory Ve společnosti Telco Pro Services, a. s., působily v roce 2014 celkem 2 základní odborové organizace. Odborově bylo organizováno 20 % z celkového počtu zaměstnanců. V průběhu roku 2014 probíhalo kolektivní vyjednávání o dodatku k platné kolektivní smlouvě, týkající se především prodloužení doby platnosti kolektivní smlouvy a mzdové oblasti. Kolektivní vyjednávání bylo v říjnu završeno podpisem dodatku č. 2 kolektivní smlouvy. V průběhu roku 2014 proběhlo celkem 24 pravidelných jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, v rámci kterých byly odborovým organizacím předávány informace a zajištěno projednání témat stanovených zákoníkem práce a kolektivní smlouvou

18 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost Telco Pro Services, a. s., naplňuje Politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí důsledným akceptováním požadavků legislativy v oblasti odpadového hospodářství. Likvidace odpadů je zajištěna přes smluvně sjednané oprávněné osoby odborně způsobilé společnosti k manipulaci, třídění a likvidaci odpadů. K ochraně životního prostředí dále společnost přispívá tříděním komunálního odpadu, kde vytříděné složky jsou surovinou k dalšímu zpracování. Celá tato oblast je každoročně prověřována v rámci prověrek bezpečnosti práce s pozitivním výsledkem. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K SKUPINA ČEZ

19 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK Název ukazatele Tržby EBITDA EBIT Čistý zisk Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) netto Rentabilita aktiv (ROA) netto EBIT marže Celková likvidita Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku Zkratka Výpočet tržby za prodej zboží a služeb TPS Telco Pro Services, a. s. ČTÚ Český telekomunikační úřad SPN Stálé provozní náklady EBIT + odpisy (vč. odpisů trvale zastavených investic) + opravné položky k DM + zisk/ztráta z prodeje DM provozní zisk před zdaněním (provozní hospodářský výsledek) zisk po zdanění (výsledek hospodaření za účetní období) zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál zisk po zdanění / průměrná aktiva EBIT / provozní výnosy celkem oběžná aktiva bez dlouhodobých pohledávek vč. časového rozlišení / krátkodobé závazky vč. krátkodobých bankovních úvěrů a výpomocí, krátkodobých rezerv a časového rozlišení oprávky a opravné položky k dl. hmotnému majetku / dlouhodobý hmotný majetek v užívání, brutto Popis DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Společnost nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

20 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD DO Zpracovatel Zprávy o vztazích a Ovládaná osoba: Telco Pro Services, a. s. se sídlem: Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ , IČ: , Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále také jako Ovládaná osoba ). V souladu s ustanovením 82 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také jako ZOK ) zpracovalo představenstvo Ovládané osoby tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále také jako Zpráva o vztazích ) za účetní období od do Struktura vztahů mezi osobami, úloha Ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání 1.1 Ovládající osoba Ovládající osobou ve smyslu 74 ZOK byl v průběhu celého sledovaného účetního období, pro které je zpracována tato Zpráva o vztazích, jediný akcionář Ovládané osoby, společnost: ČEZ ICT Services, a. s. se sídlem: Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ , IČ: , Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále také jako Ovládající osoba ) 1.2 Osoby ovládané Ovládanou osobou Osobou ovládanou stejnou Ovládající osobou byla v průběhu celého účetního období, pro které je zpracována tato Zpráva o vztazích, následující osoba, společnost: SINIT,a.s. se sídlem: Emila Filly 296/13, Mariánské Hory, Ostrava, IČ: , Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka Podnikatelské seskupení Ovládaná osoba je součástí podnikatelského seskupení, v němž je dle 79 ZOK utvořen koncern, v jehož čele stojí Ovládající osoba, jakožto řídící osoba. Součástí koncernu ČEZ jsou dále následující řízené osoby: ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Energetické produkty, s.r.o., ČEZ Energetické služby, s.r.o., ČEZ ICT Services, a. s., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ČEZ Prodej, s.r.o., ČEZ Korporátní služby, s.r.o., ČEZ Teplárenská, a.s., ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Elektrárna Dětmarovice, a. s., Elektrárna Počerady, a. s., ČEZ Bohunice, a.s., ČEZ ENERGOSERVIS, s.r.o., Energetické centrum, s.r.o., Energotrans, a.s., Elektrárna Mělník III, a.s., Elektrárna Tisová, a.s., Telco Pro Services, a. s., Areál Třeboradice, a.s., ČEZ Nová energetika, a.s., Severočeské doly, a.s., PRODECO, a.s., SD-Kolejová doprava, a.s., Revitrans, a.s., ČEZ Inženýring, s.r.o., Martia, a.s. SKUPINA ČEZ

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050 Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ294115 FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : INVEPA a.s. Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : akciová společnost Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více