Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání"

Transkript

1 Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/ Praha 1 Česká republika Telefon: (+420) Fax: (+420) IČO: DIČ: CZ CH4LLENGE SUMP Brno 13. října 2014 Přednášející: Ing. Jiří Landa, Technický ředitel, AF-CITYPLAN

2 Co je to mobilita? Pohyblivost nebo přemístitelnost Důležitá součást občanských svobod Základní ukazatel ovlivňující mobilitní nároky Počet obyvatel Hustota osídlení Urbanistická struktůra Lidé se chtějí pohybovat nejen více, ale i lépe Ve městech žije stále více obyvatel Udržitelná mobilita potřeba uspokojit nároky mobility při snížení negativních vlivů dopravy!

3 SUMP Sustainable Urban Mobility Plan AF-CityPlan zpracovává SUMP pro 2. a 3. největší město ČR Brno a Ostravu Brno 376 tisíc obyvatel, 230 km 2, osob / km 2 Ostrava 302 tisíc obyvatel, 214 km 2, osob / km 2 Ostravu tvoří 23 obvodů, aglomerace má 500 tis. obyvatel, 2. největší aglomerace po Praze Integrovaný plán udržitelné mobility pro město Ostrava Plán udržitelné městské mobility města Brna

4 Podpora a struktura Integrovaného plánu udržitelné mobility Evropský fond pro regionální rozvoj ROP; Část I. Strategická ukončena k ; Část II. Analytická probíhá, termín listopad Část III. Návrhová jaro 2015 Část IV. Presentační jaro 2015

5 Strategická část: Těžiště části I.: Identifikace partnerů, podkladů a východisek, Projednání s odbornými skupinami a veřejností, Formulování cílů a vizí města, Marketingové šetření co trápí obyvatele, Spokojenost, Nespokojenost: Ovzduší, Pracovní příležitosti Bezpečnost ve městě Dopravní kongesce Nedostatek parkovacích míst, Vybavenost mobiliářem.

6 Zlepšení mobility a dostupnosti CH4LLENGE SUMP Brno VÚT FD Strategické cíle: Podpora zvýšení kvality hromadné dopravy Rozvoj a podpora cyklistiky a pěší dopravy Zlepšení dopravní dostupnosti Zvýšení bezpečnosti Zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravního provozu, zejména zranitelných skupin (chodců a cyklistů) Zvýšení bezpečí cestujících v prostředcích hromadné dopravy Zvýšení bezpečí v specifických místech a negativně vnímaných lokalitách Zvýšení dohledu nad dodržováním pravidel dopravního provozu

7 Strategické cíle pokračování Zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí Ekologizace dopravy Aplikace inteligentního urbanizmu a dopravního plánování ke snižování vynucené automobilové mobility Minimalizace dopadů hluku z dopravy na obyvatele Rozvoj bezbariérovosti Ochrana klidových zón před vlivem intenzivní dopravy Zvýšení efektivity dopravního systému, optimalizace využití Minimalizace kongescí a časových ztrát Efektivní a motivační parkovací politika, rozvoj systémů P+R (park & ride), K+R (kiss & ride), B+G (bike & go), B+R (bike & ride) Zvýšení efektivity využívání individuální dopravy (podpora spolujízdy a sdílení vozidel) Zajištění kvality projektové a předprojektové přípravy

8 Přijatá vize dokumentu: Ostrava město ekologické, bezpečné a udržitelné dopravy s vysokým podílem cyklistické a pěší dopravy, město bez bariér, s vynikající dopravní dostupností a efektivním využitím infrastruktury, vysokou kulturou cestování a transparentními informacemi.

9

10

11 Analytická část průzkumy a dopravní model! Stěžejním obsahem průzkumy dopravní a sociodopravní! 5 skupin vozidel; Dopravní průzkumy křižovatek 35 křižovatek; Kordonový směrový dopravní průzkum 45 profilů; Průzkumy hromadné dopravy: kalibrační profilový na 47 zastávkách a 13 profilech; Průzkumy cyklistické dopravy na 28 křižovatkách; Průzkumy dělby přepravní práce na 17 profilech; Socio-dopravní průzkumy 2500 domácností 30 otázek. Výsledky průzkumů základním nástrojem pro tvorbu matic a kalibraci dopravního modelu!

12 Nároky na dopravní model: Vymezení území: Území okresu Ostrava město, pro oblast hromadné dopravy včetně spádových území obsluhy, z nichž je dojížďka do Ostravy vyšší než 50 % celkové vyjížďky z území. Časové období: - návrh řešení pro období 20 let, územní rezerva pro období 30 let - etapa realizace prioritních opatření pro období 3-5 let Multimodální dopravní model, kalibrace na dostupná data: analytický nástroj k posouzení dostupných dat a návrhů nejedná se o nákup softwarového či hardwarového vybavení pro dopravní módy: silniční automobilová doprava (osobní, nákladní), veřejná doprava (tramvaj, trolejbus, autobus MHD, autobus příměstské dopravy, vlak), cyklistická doprava, pěší doprava (pouze pro přístupy k ostatním druhům dopravy)

13 Tvorba modelu PTV VISION dopravní síť: jednotně pro všechny druhy dopravy, bude obsahovat rychlosti a kapacity pro jednotlivé druhy dopravy; bude obsahovat na území města: dálnici, silnice I III třídy, místní komunikace I a II třídy základní síť cyklostezek včetně sdružených vybrané chodníky v místech přestupních uzlů bude obsahovat v navazujícím území okresu Ostrava: dálnici, silnice I III třídy, všechny železniční tratě Vnitřní členění dopravních okrsků obce Ostrava bude provedeno dle Statistických obvodů ČSÚ Vnější navazující území obce Ostrava (ORP Ostrava, nebo obvod MHD Ostrava bude pro dopravní okrsky provedeno rovněž dle Statistických obvodů ČSÚ. Další vnější území bude členěno minimálně v detailu obcí. Počet vnitřních zón (sčítacích obvodů dle ČSÚ) pro město Ostrava je 1223, pro ORP Ostrava pak 1316.

14 Sledované výstupy modelových výpočtů! Modelové výpočty imisní a hlukové zátěže, vstupní data pro výpočet hlukové zátěže z automobilové dopravy; vstupní data pro výpočet hlukové zátěže z tramvajové a železniční dopravy; provedení sady kontrolních měření hlukové zátěže za účelem ověření validity výpočtů; posouzení dopravní situace z hlediska minimalizace vlivu hlukové zátěže;

15 Souhrnná analýza výchozího stavu 1 Charakteristika poptávky; mobilita (hybnost), dělba přepravní práce, průměrná přepravní vzdálenost dle modů motorizace/automobilizace, historie a vývoj přepravní objemy a ukazatele osobní a nákladní dopravy, veřejná a cyklistická doprava objemy vnitřní, vnější a tranzitní dopravy podle systémů 2 Pozemní komunikace, automobilová doprava dynamická stav sítě pozemních komunikací základní komunikační skelet, dopravní kostra města přepravní vztahy, intenzita dopravy, obsazení vozidel výsledné vytížení sítě vytížení všech křižovatek na území města úroveň kvality přepravy, dostupnost území organizace dopravy, dopravně zklidněné oblasti závady a problémové oblasti 3 Doprava v klidu (statická doprava) stav infrastruktury a technologických zařízení oblasti regulace, nástroje a způsoby technologie obsluhy park+go, přestupní terminály bilance nabídky, bilance uživatelských skupin, využití nabídky kvalita dostupnosti území závady a problémové oblasti

16 Pokračování obsahu analytické části 4 Individuální doprava, vozový park 5 Veřejná osobní doprava (včetně železnice) 6 Cyklistická doprava 7 Pěší doprava 8 Nákladní silniční a železniční doprava, kombinovaná doprava 9 Letecká a vodní doprava 10 Organizace a řízení provozu, IT systémy 11 Bezpečnost silničního provozu 12 Účinky a důsledky přepravních činností 13 Vliv dopravy na životní prostředí 14 Identifikace a možnosti dostupných finančních zdrojů 15 Identifikace indikátorů 16. Závěr analýzy výchozího stavu, problémy a příležitosti s vazbou na oblasti monitoringu a sledované indikátory 17. SWOT analýza pro jednotlivé druhy dopravy 18. Soubor jednání ke konceptu analytické části politici, veřejnost, odborníci 19. Závěr, manažerské shrnutí 20. Tvorba prezentačních materiálů

17 Návrhová část hlavní témata Cílem návrhové části je provést návrh strategické koncepce rozvoje dopravy na řešeném území (okres Ostrava, v oblasti HD včetně spádových oblastí), tvorba scénářů vývoje a dopravních prognóz, včetně stanovení indikátorů udržitelného rozvoje, finančního plánu a stabilizace procesu plánování mobility. 1. Prognózy a posouzení vývoje, scénáře pro výhledové období 2. Projednání prognóz a scénářů s politiky, odborníky a veřejností 3. Návrh opatření a odvození aktivit a priorit v jednotlivých segmentech dopravy s ověřením dopravním modelem 4. Návrh změn procesu plánování mobility na městské úrovni a naplňování plánu mobility 4.1 Tvorba finančního plánu 4.2 Návrh stanovení kompetencí procesu 4.3 Návrh a zajištění monitoringu pro sledování indikátorů 5. Soubor jednání ke konceptu návrhu opatření projednání v pracovních skupinách, v radě a zastupitelstvu města, projednání s odbornou veřejností, s veřejností 6. Schválení integrovaného plánu mobility

18 Presentační část: CH4LLENGE SUMP Brno VÚT FD Cílem prezentační části je zveřejnění a medializace výsledků Plánu mobility pro nejširší veřejnost města a řešeného území, a to co nejsrozumitelnější formou! Bude vypracován: informační materiál v rozsahu nejméně 8 formátů A4; informace pro web projektu a web města; informace pro městská a komerční periodika, rozhlas, televizi; materiály pro vedení města (propagace, meetingy, diskuse).

19 Stav zpracování a poznatky Probíhá zpracování analytické části tvorba multimodálního modelu, zpracování průzkumů pro kalibraci modelu, analýza jednotlivých systémů dopravy. Práce probíhají úspěšně a dle plánu. Nejnáročnější bylo vlastní provedení průzkumů, do kterých bylo zapojeno celkem 417 registrovaných brigádníků z řad studentů ostravských škol, bylo vyplněno a následně zpracováno 366 sčítacích sešitů, pro sčítače byla uspořádána série školení a dohlížela nad nimi sestava inspektorů. Bylo vyvinuto značné úsilí na propagaci projektu ve fázi strategické. Přes značné propagační úsilí byl zájem veřejnosti v této fázi poměrně malý. Rovněž mobilizace odborných skupin byla poměrně náročná jak z hlediska jejich účasti, tak z hlediska jejich aktivit.

20 Pracovní skupiny a nová zastupitelstva? Byly vytvořeny následující skupiny: Řídící skupina Skupina Hromadná doprava Skupina Individuální doprava (včetně všech forem spolujízdy) Skupina Statická doprava (parkování a odstavování vozidel) Skupina Nákladní doprava, zásobování Skupina Cyklistická a pěší doprava Skupina Životní prostředí Skupina Územní plánování a komunikace Poradní skupiny Obce (starostové) Školy a školky Velké podniky Malé podniky Dopravci Jak se projeví noví lidé uprostřed probíhajícího projektu?

21

22 Děkuji za pozornost 22

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 02. dubna 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 1 ITI Integrované územní investice Nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech celostátního významu. Nový nástroj uplatnění integrovaného

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE KVĚTEN 2007 1 OBSAH : 1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 2. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ 3. CÍLE A PRIORITY 4. IPRM 5. IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : PROFIL

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7

I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7 Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 září 2007 Obsah I. Úvod 2 I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7 II. Analytická

Více

Inteligentní řízení dopravy

Inteligentní řízení dopravy AKCNÍ ˆ PLÁN 5 Inteligentní řízení dopravy Zefektivněním řízení dopravy přispět k udržitelnému rozvoji dopravy. Listopad 2012 Obsah 1 Úvod...........................................................................................................................................................................

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem

Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 3 Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem Zlepšováním hromadné dopravy ve městě Ústí nad Labem přispět k vyššímu podílu na přepravě osob a čistší dopravě. Listopad 2012 Obsah 1 Úvod............................................................................................................................................................................4

Více