Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci"

Transkript

1 Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Přítomno: Omluven: Ověřovatelé zápisu: 24 členů ZM, 8 vedoucích odborů MěÚ, 6 občanů PharmDr. Miroslav Srna Mgr. Hana Benešová, Marcela Franková Návrhová komise: Ing. Jiří Hanuš, Dagmar Krausová a Jiří Ježek Zapisovatelka: Libuše Hanušová Na zasedání je přítomno celkem 24 členů ZM zasedání je usnášeníschopné. Program: 1. Schválení jednacího řádu ZM 2. Investiční akce města 3. Hospodaření města 4. Rozpočtové provizorium na leden a únor Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 6. Majetkové záležitosti 7. Změna územního plánu města 8. Zřízení finančního, kontrolního a osadních výborů 9. Diskuse, různé P. Spůra sdělil, že materiály pro jednání dnešního ZM obdržel pozdě v pondělí Starosta materiály roznáší MP. Bude prověřeno, kdy obálky byly doručeny. (materiály byly zaslány prostřednictvím MP v návaznosti na doručené vyjádření KÚ k územnímu plánu města, který byl předmětem projednávání na tomto ZM a byly přivezeny ve čtvrtek v 15 hodin z H. Králové) Hlasování o programu: Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 1. Schválení jednacího řádu ZM RM předložila ZM k projednání návrh Jednacího řádu ZM. Písemné znění návrhu obdrželi všichni členové ZM. Diskuse: Ing. Hanuš podal návrh na změnu JŘ v bodě VII. 2 věta ve znění: Před závěrem zasedání přečte pověřený člen návrhové komise celé usnesení tak, jak bylo při hlasování o jednotlivých bodech programu schváleno. Zastupitelstvo města pak schválí v závěrečném hlasování usnesení jako celek. Hlasování o pozměňujícím návrhu: Přítomno: 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno P. Spůra navrhnul, aby při hlasování byly do zápisu jmenovitě napsáni členové ZM, jak hlasovali kdo byl proti a kdo se zdržel hlasování. Ing. Hanuš pokud by byl tento návrh přijat, doporučuje nákup hlasovacího zařízení. Dr. Minaříková zasedání ZM jsou veřejná. Občané města jsou o termínu konání informováni ve zpravodaji, z vývěsek a městského rozhlasu, mají tedy možnost se zúčastnit a o jmenovitém hlasování tak mohou získat přehled. 1

2 P. Spůra p. Minaříková je členkou kontrolního výboru, v minulém volebním období nebyla provedena kontrola, tak jak on to požadoval ZM uložilo provést kontrolu hospodaření Fondu pro rozvoj sportu. Dr. Minaříková kontrolní výbor kontroluje to, co je uloženo ZM a na co má pravomoc. Kontrola hospodaření Fondu pro rozvoj sportu byla provedena, byl sepsán zápis, který byl zaslán členům ZM. P. Spůra navrhuje, aby se pořídilo hlasovací zařízení. P. Humeňuk navrhuje, aby se při záznamu o hlasování zaznamenávaly monogramy u hlasování Proti a Zdržel se. Dr. Jiránková navrhuje do bodu V. jednacího řádu doplnit: o každém projednávaném bodu se vede jmenovitý záznam. Hlasování o doplňujících návrzích: Bod V. o průběhu hlasování se vede jmenovitý záznam. Přítomno: 23 Pro: 10 Proti: 7 Zdrželo se : 6 Neschváleno Hlasování o usnesení: ZM schvaluje jednací řád ZM. Přítomno : 24 Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 7 Schváleno 2. Investiční akce města Sportovní hala Červený Kostelec - v srpnu 2005 vybrán dodavatel projektové dokumentace Ing.arch. Jan Zima z Chlumce nad Cidlinou - v prosinci 2005 vydáno územní rozhodnutí - v únoru 2006 vybrán dodavatel stavby JMA s.r.o. Jihlava - v březnu 2006 vydáno stavební povolení - 3. dubna 2006 zahájeny práce na stavbě - 8. listopadu 2006 stavba dokončena a předána investorovi - 9. listopadu 2006 kolaudace stavby listopadu 2006 slavnostní otevření Do konce roku 2006 se provede vyúčtování státní dotace na Ministerstvo financí ČR. Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci - v prosinci 2005 se uskutečnil výběr dodavatele projektové dokumentace a byl vybrán INS ateliér s.r.o. Náchod - v lednu 2006 vydáno územní rozhodnutí - v březnu se uskutečnil výběr dodavatele stavby Průmstav Náchod s.r.o. - v dubnu 2006 vydáno stavební povolení dubna 2006 zahájení stavby listopadu 2006 dokončení stavby bez fasády a zpevněných ploch (bude se provádět v roce 2007) listopadu 2006 kolaudace stavby Do konce roku 2006 se provede vyúčtování státní dotace na Ministerstvo kultury za rok Cvičební sálky Sokolovna - v roce 2003 byla zhotovena projektová dokumentace - v lednu 2005 vydáno stavební povolení - v dubnu 2006 byl vybrán dodavatel stavby INEX Náchod s.r.o. - v červnu 2006 stavba zahájena - 18.října byla stavba předána - 20.října vydáno kolaudační rozhodnutí 2

3 Rekonstrukce vodovodu ul.lánská Lipky - v květnu 2006 zadána projektová dokumentace - v srpnu 2006 vydáno stavební povolení - v září 2006 vybrán dodavatel stavby Z & D stavby s.r.o. Trutnov září zahájení stavby října byla stavba předána listopadu proběhla kolaudace stavby Opěrné zdi na Strži - v únoru 2006 přepracována projektová dokumentace dle požadavků vlastníků dotčených pozemků - v březnu 2006 nová projektová dokumentace odsouhlasena vlastníky dotčených pozemků a vydáno stavební povolení - v květnu 2006 vybrán dodavatel stavby firma STRABAG a.s července 2006 zahájena stavba prosince 2006 předání stavby prosince 2006 kolaudace stavby Seznámení s přípravou investičních akcí na rok 2007 Kanalizace Olešnice - v květnu 2006 byl vybrán dodavatel projektové dokumentace pro územní řízení - Jindřich Řezníček Náchod - v říjnu 2006 proveden geologický průzkum - v průběhu provádění projektových prací pro územní rozhodnutí se získávala souhlasná stanoviska majitelů dotčených pozemků. - k žádosti o územní řízení chybí doplnit 5 souhlasů vlastníků dotčených pozemků. Dále je v jednání neukončené dědické řízení v jednom případě. Po obdržení zbylých souhlasných stanovisek bude okamžitě zažádáno o územní řízení. Chodník Stolín - v červenci 2003 zadáno vypracování projektové dokumentace pro územní řízení - v říjnu 2004 vydáno územní rozhodnutí - v listopadu 2005 zadáno vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení - Petr Tomeš Náchod - v současné době se zajišťují vyjádření dotčených orgánů státní správy ke stavebnímu povolení - v listopadu 2006 zažádáno o stavební povolení Bezpečné přechody chodců v Č.Kostelci - v prosinci 2005 vytipování přechodů k řešení - leden 2006 zadáno vypracování projektové dokumentace - Vladimír Václavík ELEKTROPROJEKT Nové Město n./met. - během roku 2006 se jednotlivé lokality upřesňovaly - v prosinci 2006 bude předána projektová dokumentace Areál u Divadla J.K.Tyla I.část (komunikace a kanalizace) - v dubnu 2005 byla vybrána firma na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby - JOSTA s.r.o. Náchod - v září 2005 vydáno územní rozhodnutí - v prosinci 2005 předána projektová dokumentace ke stavebnímu povolení - v současné době se zajišťují vyjádření dotčených orgánů státní správy ke stavebnímu povolení 3

4 Rekonstrukce vodovodu od Jána ke trati ve Lhotě za Č.K. - v červenci 2006 zadáno vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení - VALBEK, spol. s.r.o. Liberec - 27.listopadu 2006 vydáno územní rozhodnutí Realizace akce je závislá na zahájení opravy vozovky I/14 včetně odvodnění vlastníkem komunikace - Ředitelství silnic a dálnic ČR Autobusové zastávky průmysl. zóna Č.Kostelec Připravuje se projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby, kde budou řešeny zálivy pro autobusy v obou směrech včetně zastávkových přístřešků a osvětlení přechodu (Boltjes, Galček) a vybudování chodníku před Galčekem k Saar Gummi Czech. Projektovou dokumentaci vypracovává firma JOSTA s.r.o. Náchod. Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o investičních akcích města. Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Poslanecká sněmovna PČR dne 13. prosince 2006 schválila státní rozpočet na rok V tomto rozpočtu je i částka 6 milionu korun na akci Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. V rozpočtu města na rok 2006 byly vyčleněny finanční prostředky potřebné ke zpracování PD. V příštím týdnu bude zažádáno o stavební povolení na tuto akci. Starosta vyzval členy ZM o vyjádření k realizaci akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. Diskuse: Ing. Zajíčková dotaz, zda se dodrží určitý trend v této části města. Zda je připravena určitá koncepce, aby vše navazovalo již na započaté rekonstrukce a vybavení kulturního koutu města. Starosta - existuje představa, kompozice, celé části kulturního koutku. Snahou je návaznost na již provedené rekonstrukce (lampy, dlažba apod.) tak, aby toto vybavení ladilo. P. Spůra - doporučuje, aby se vyjádření k realizaci akce odložilo. Tato záležitost se předkládá ZM jako hotová věc. Nebylo provedeno seznámení, zda na tuto akci bude dotace. Komunikace u divadla se mu také nelíbí, ale ZM musí být informováno, akce musí být připravena. Aby mohl hlasovat, musí o tom něco vědět. Starosta - v době, kdy byly materiály zpracovány pro dnešní jednání ZM, nebylo ještě známo, zda bude schválen státní rozpočet na r Příprava akce ale byla projednávána ZM již , další informace byla na ZM , projednávala se i v RM č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 a z nich všichni zastupitelé dostali zápis. Ing. Hanuš myslí si, že určená státní dotace na areál u divadla na vybudování komunikace je potřebná. Další etapa by byla rekonstrukce ul. Bř. Kafky. V této části města se odehrává folklorní festival a řada dalších kulturních akcí. Akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Č.Kostelci je připravena, zprojektována. V minulých letech byla dotace určena na opravu kostela a hřbitova. V případě nezájmu našeho města může být státní dotace přidělena na jinou akci do jiného města. On však chce tyto finance ze státního rozpočtu použít pro naše město, chce vrátit městu to, co tu dříve bylo a co slouží veřejnosti. Proto po jeho období poslance Parlamentu ČR byly dotace poskytnuty na akce v našem městě. Po schválení státního rozpočtu je třeba ve velice krátké době rozhodnout o akci, na kterou bude dotace poskytnuta. Pro tento případ má město připraven projekt. Dřívější ZM schválilo, že se akce projektově připraví pro případ, že dotace budou přiděleny. Má snahu, aby celý kulturní koutek byl v pořádku. Na řadu by měla přijít i rekonstrukce staré školy, ul. Bř. Kafky a úsek ul. 17. listopadu a další. 4

5 P. Spůra jaké finance bude muset město na tuto akci vynaložit ze svých prostředků? Starosta - cca 1 milion Kč. P. Vosáhlo jaká je další představa, až se akce areál divadla dokončí? Ing. Hanuš - na otázku odpověděl, že vše záleží na financích, zda budou ze státního rozpočtu přidělovány. Pokud však bude šance získání státní dotace, určitě se ji bude snažit využít pro město. P. Spůra dotaz, zda bylo ve státním rozpočtu schváleno přidělení dotace ve výši 10 mil. Kč na vybudování umělého trávníku na hřišti kopané. Ing. Hanuš nebylo schváleno. P. Spůra zda se bude pokračovat v projektu na umělý trávník na hřišti kopané, aby v případě možnosti získání dotace, byla projektová dokumentace připravena. Starosta do přípravy projektové dokumentace by měly být vynaloženy finanční prostředky, vždy je dobré, když je projekt připraven, pro případ, že bude poskytnuta dotace, nebo bude přidělen grant. Pokud ZM schválí přípravu určitého projektu, tak se zadá jeho vypracování. P. Humeňuk - požadavek na předložení dlouhodobého harmonogramu programu investičních akcí ve městě. Starosta plán a výhled investičních akcí bude předložen všem členům ZM - připravuje a aktualizuje se vždy s přípravou rozpočtu. Ing. Hanuš investiční plán je součástí rozpočtu města. Pí Franková jako nová členka ZM nemá podklady, neví, jaké projektové dokumentace jsou připraveny. Starosta projekty jsou připraveny na Kanalizaci Olešnice, Chodník Stolín, Bezpečné přechody chodců v Č. Kostelci, Areál u Divadla J.K.Tyla I: část (komunikace a kanalizace) Rekonstrukce vodovodu od Jána ke trati ve Lhotě a Autobusové zastávky průmyslová zóna Č.Kostelec. Další projekty se budou připravovat. Vyzývá členy ZM, aby podávali návrhy na akce, které by měly být zařazeny do plánu investičních akcí města. Ing. Hanuš - při besedě o rozpočtu se o tom bude diskutovat. P. Spůra na sportovní halu projekt nebyl také připraven. Starosta sportovní hala byla připravována od roku 2004 ( ), kdy RM jednala o přípravě akcí na rok 2005, v r pak bylo od zadání studie až po přípravu realizace jednáno na RM č. 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 (zápisy dostali všichni zastupitelé) ZM projednávalo přípravu akce na 2., 3. a 5. zasedání v r Hlasování o usnesení : ZM schvaluje pro rok 2007 realizaci akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. Přítomno : 24 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Návrh dalšího postupu na akci Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci : - pověřit RM jmenováním komise pro výběr nejvhodnějšího dodavatele na akci Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci z vybraných členů ZM, stavební komise a odborníků ve stavebnictví v počtu 7 osob - výběr dodavatele - zařazení akce do rozpočtu města na rok 2007 Hlasování o usnesení : ZM ukládá Radě města jmenovat komisi pro výběr nejvhodnějšího dodavatele akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. Přítomno : 24 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Hlasování o usnesení : ZM ukládá Radě města provést výběr nejvhodnějšího dodavatele na realizaci akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Přítomno : 24 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Hlasování o usnesení : ZM ukládá zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2007 realizaci akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Přítomno : 24 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno 5

6 3. Hospodaření města a) Hospodaření města za období leden listopad 2006 Starosta spolu s vedoucí finančního odboru seznámili ZM s výsledkem hospodaření města za období leden listopad Rozbor příjmů a výdajů za období leden listopad 2006 obdrželi všichni členové ZM. Dotazy členů ZM zodpověděla ved. finančního odboru Ing. Šimková. P. Humeňuk dotaz na výdaje města ř. 29 Územní rozvoj pozemky, projekty. Starosta výdaje byly prověřeny : - geologický průzkum pro kanalizaci Olešnice v prosinci ,- Kč - PD bezpečné přechody v prosinci bude realizováno ,- Kč - Příprava a prověření nového zdroje vody (Rtyně) zatím nebude 135 tis. Kč bude převedeno na příští rok - kanalizace u fy Boltjes. Zatím nebude realizováno 50 tis. Kč převod do rezervy - PD kanalizace v Olešnici bude realizováno v prosinci tis. Kč - Chodník v ul. 5. května zatím nebude realizováno (PLUS) 30 tis. Kč převod na příští rok - rekonstrukce vodovodu Lhota, Bř. Čapků zatím nebude realizováno a místo toho se připravuje vodovod od Jána ke trati na příští rok - rezerva plánovaná ve výši 300 tis. Kč nebude dočerpána a na příští rok bude převedeno asi 200 tis. Kč Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města za období leden listopad Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno b) Rozpočtová opatření Vedoucí finančního odboru seznámila ZM s rozpočtovými opatřeními, které RM projednala a schválila na svých zasedáních ve dnech 4. a , a Připomínka: P. Spůra poukázal na to, že nová RM neměla pravomoc ke schvalování RO, zastupitelstvem města nebyla k tomu zmocněna. Ing. Hanuš s tímto nesouhlasí, pokud ZM nezmění rozhodnutí, platí usnesení minulého (předcházejícícho ) ZM. P. Spůra to není pravda, není informován. RM k schválení nemá pravomoc, mělo být svoláno ZM, které by RM zmocnilo. Nadělaly se dluhy. Materiály na ZM obdržel pozdě. Ing. Hanuš zopakoval, že pokud nové ZM neschválí jinak, platí rozhodnutí předešlého ZM. P. Demjanovič dotaz na RO č. 42 Městská policie navýšení výdajů. Starosta na MP je stejný počet policistů 11. Na zajištění nepřetržitého provozu, služby za dovolené a za nemoci, však tento počet nestačí. Tyto služby se řeší přesčasy, tím se navyšují mzdy. RO č. 30 v příjmech : P) dotace ÚP V) mzdy a odvody pojišťovnám RO č. 31 v příjmech : V) přesun zůstatku plánovaných celoročních výdajů na příspěvek ZŠ Č.Kostelec - Horní ve výši do rozpočtu výdajů na příspěvek nástupnické p.o.zš V.Hejny Č.Kostelec 6

7 RO č. 32 v příjmech : V) doplnění rozpočtu výdajů na akci "Cvičební sálky Sokolovna o částku ,- Kč přesunem z rozpočtu nečerpaných investičních výdajů na jiných akcích investičního charakteru RO č. 33 v příjmech : V) doplnění rozpočtu výdajů na akci "Výměna vodov. potrubí ul.lánská" o částku ,- Kč přesunem z rozpočtu nečerpaných investičních výdajů na akci Nový zdroj vody RO č. 34 v příjmech : V) přesun částky Kč z rezervy na projektovou dokumentaci na projekt "Chodník Stolín RO č. 35 v příjmech : P) dotace KÚ V) výdaje na akci Kostelecký den pro obnovitelné zdroje energie RO č. 36 v příjmech : V) přesun částky 4 760,-Kč z rezervy (projektové dokumentace) na projektovou dokumentaci na akci Stavební úpravy hřiště za Sokolovnou venkovní elektrorozvody RO č. 37 v příjmech : V) přesun částky ,-Kč rozpočtované na propagaci na položku věcné dary RO č. 38 v příjmech : P) zvýšený příjem z daně z přidané hodnoty V) poplatek za trvalé odnětí lesních pozemků p.č. 865/2 hřiště na Koubovce RO č. 39 v příjmech : V) použití rezervy RM ve výši ,-Kč na nákup DKP pro zajištění péče o veřejnou zeleň RO č. 40 v příjmech : V) použití rezervy RM ve výši ,-Kč na drobné materiálové vybavení Sportovní haly RO č. 41 v příjmech : V) použití rezervy RM ve výši ,-Kč na nákup DKP na drobné materiálové vybavení Divadla J.K.Tyla RO č. 42 v příjmech : V) použití rezervy RM ve výši 2 000,-Kč na příspěvek na činnost Svazu diabetiků ČR územní organizace Náchod, která zajišťuje služby a pomoc diabetikům občanům Červeného Kostelce RO č. 43 v příjmech : V) přesun částky ,-Kč z rezervy na projektové dokumentace na projektovou dokumentaci na akci Bezpečné přechody pro chodce Č. Kostelec. 7

8 RO č. 44 v příjmech : P) zvýšený výběr příjmů daň z kapitálových příjmů ,-Kč a poplatky ze psů ,-Kč, přijaté úroky z prostředků na účtu ,-Kč V) mzdy a odvody pojišťovnám u org. 340 Městská policie RO č. 45 v příjmech : P) dotace KÚ pro ZŠ V.Hejny Č. Kostelec V) převod příspěvku na ZŠ V.Hejny Č. Kostelec na úhradu mzdových nákladů RO č. 46 v příjmech : P) vratka nečerpané části dotace ,-Kč a zvýšený výběr daně z kap. příjmů 4 780,-Kč V) výdaje na akci Kostelecký Den pro obnovitelné zdroje energie RO č. 47 v příjmech : P) dotace SFRB na úhradu úroků z úvěrů na zateplení paneláků (program PANEL) V) výdaje na úroky z úvěru na zateplení paneláků RO č. 48 v příjmech : ,-- Kč ,-- Kč P) vrácení části dotace KÚ na volby do Parlamentu ČR V) vyrovnání plánované vratky dotace RO č. 49 v příjmech : V) výdaje použití rezervy RM ve výši ,-Kč na restaurování obrazů schválené RM dne RO č. 50 v příjmech : V) přesun mezi rozpočtovými položkami SPOZu: snížení ostatních osobních výdajů o 5 000,-Kč a současné navýšení výdajů na nákupy o 2 000,-Kč a výdajů na věcné dary o 3 000,-Kč RO č. 51 v příjmech : V) použití rezervy RM ve výši 1 250,-Kč na obřad předání Janského plaket schváleno RM dne RO č. 52 v příjmech : P) dotace KÚ pro ZŠ V. Hejny V) převod příspěvku na ZŠ V. Hejny RO č. 53 v příjmech : P) dotace ÚP - VPP V) převod příspěvku na mzdy a odvody pojišťovnám - VPP RO č. 54 v příjmech : přesun mezi příjmovými položkami příjmu za likvidaci odpadu: ponížení rozpočtu příjmů za likvidaci odpadu na položce 1337 o Kč a zvýšení na položkách rekreační odpady a odpady tržnice 8

9 RO č. 55 v příjmech : P) úrokové příjmy z prostředků na BÚ V) výdaje na úroky RO č. 56 v příjmech : ponížení rozpočtu o částku ,-Kč příjmů z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a zároveň zvýšení rozpočtu příjmů z daně z příjmů právnických osob RO č. 57 v příjmech : P) přijatý neinvestiční dar V) výdaje na kulturu účelové určení RO č. 58 v příjmech : přesun ,-Kč mezi výdajovými položkami na software z org. 343 (správa) na org. 395 (informatika) RO č. 59 v příjmech : V) přesun částek z rezervy na projektovou dokumentaci ,- Kč na výdaj za autorský dozor na rekonstr.interieru Divadla ,- Kč na výdaj projekt.dokum. Vodovod od Jána ke trati ,- Kč na výdaj projekt opravy Družstevní čp.1202 Rozpočtové opatření č. 60 schvaluje ZM RO č. 60 v příjmech : ponížení rozpočtu příjmů z daně z příjmů fyzických osob z podnikání o ,- Kč a zvýšení rozpočtu příjmů z daně z přidané hodnoty o stejnou částku RO č. 61 v příjmech : P) dotace na volby do zastupitelstev V) jednotlivé výdajové položky dle skutečného čerpání dotace Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM. Přítomno : 23 Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 60. Přítomno : 24 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno c) Návrh na odpis nedobytných pohledávek RM podává návrh na odpis pohledávek, které v zákonné lhůtě nebylo možné vymoci. Komentář ke vzniku a průběhu vymáhání je přílohou tohoto zápisu.lhůta pro vymáhání u obou pohledávek promlčena. 1. Pokuta odboru výstavby MěÚ č. 89/ ,-Kč Zikl Petr, Habrmanova 191, Hradec Králové. Návrh oprávněného na zastavení výkonu rozhodnutí přiloženo. 2. Stravné ŠJ MŠ Olešnice ,80Kč Hanušová Květoslava Rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě rozsudek přiložen. 9

10 Diskuse: P. Spůra proč se tyto pohledávky neschválily již dříve. Starosta při vyřizování (vymáhání) musí být dodrženy určité lhůty tím se doba prodlužuje. Tajemník probíhá správní řízení, vymáhání pokuty probíhá stanoveným postupem. Návrh na odpis pohledávky může být podán po marném vymáhání po uplynutí doby vymožitelnosti. Ing. Zajíčková myslí si, že došlo k profesní chybě, kterou neřešil právník. Ing. Hanuš - objasnil případ pohledávky ve výši ,80 Kč, kde hrála roli otázka hmotné zodpovědnosti, pracovnice byla zaměstnankyní OkÚ. V dokazování vznikly nejasnosti. Celý případ řešil právník Okresního úřadu a Okresní soud Náchod. Ing. Hrstka mohlo se využít trestního oznámení. P. Cejnar vysvětlil, jak objasnění případu probíhalo a jaký byl rozsudek soudu. P. Spůra někdo za to musel být zodpovědný, ředitel, nebo vyšší nadřízený. Proč s tím nebylo zastupitelstvo seznámeno již dříve. P. Humeňuk žádá, aby do zápisu ZM byl uveden přehled pohledávek města. Ing. Hanuš povinností města je, aby dlužnou částku vymáhalo, způsob a postup je dán právním řádem. Ing. Zajíčková ZM by mělo být seznámeno se současným stavem pohledávek. Starosta současný stav pohledávek bude členům ZM zaslán jako příloha zápisu. Ing. Šimková v současné době se vyřizují neplatiči poplatků za odpady odeslány byly nejdříve dvě obyčejné upomínky. Nyní se odesílají podle právního postupu výzvy k zaplacení. Rovněž se prověřují dohody o hmotné odpovědnosti. Od se budou měnit v souladu se ZP. Dr. Minaříková minulý kontrolní výbor kontroloval vymáhání poplatků za komunální odpad a pokut. Výbor konstatoval, že vymáhání probíhá podle platných předpisů. Je nutné se zamyslet nad účelností vymáhání malých dluhů. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje odpis pohledávky č. 89/2000 ve výši ,-Kč Přítomno : 24 Pro: 14 Proti: 3 Zdrželo se: 7 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM neschvaluje odpis pohledávky ve výši ,80 Kč Přítomno : 24 Pro: 10 Proti: 9 Zdrželo se: 15 Neschváleno 4. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2007 RM předkládá ZM k projednání rozpočtové provizorium na leden a únor 2007 RM projednala rozpočtové provizorium na svém jednání dne Návrh rozpočtového provizoria na leden únor 2007 je přílohou. Dotazy, připomínky: P. Spůra v provizoriu chybí částka na Fond rozvoje sportu. Navrhuje, aby z částky služby /5169/ bylo použito ,- Kč do fondu sportu na zajištění fungování sportovních organizací. - proč nemůže být v provizoriu položka ZM - na MKS a Charitu se finance přidělují - požaduje informaci, co vše se z přidělených prostředků hradí - TJ také potřebuje finanční prostředky Ing. Hanuš povinností města je postarat se nejdříve o své příspěvkové organizace. P. Spůra TJ je také organizace ve městě. Navrhuje zřídit také p.o. tento svůj návrh může podat. Pí Franková - na Charitu je město povinno přispívat? Starosta ano, město pověřilo Charitu zajištěním pečovatelské služby našim občanům a přispívá na tuto službu. Ing. Hanuš v r se převedla tato služba na město, to nám dává zákon. Charita předkládá městu roční vyúčtování hospodaření. P. Humeňuk výše přidělených částek v provizoriu je na 3 měsíce, tj. 1/3 je navíc. P. Spůra podal protinávrh: 10

11 Rozpočtovým opatřením vyčlenit částku z provizoria ve výši ,- Kč na pokrytí do Fondu rozvoje sportu. Hlasování o protinávrhu: Přítomno: 24 Pro: 1 Neschváleno P. Demjanovič kdy se bude schvalovat rozpočet města na rok 2007? Starosta na zasedání zastupitelstva města dne Dříve se uskuteční beseda členů ZM k sestavení rozpočtu. Pí Franková hospodaření leden listopad Je zaúčtována již investice opěrná zeď? Ing. Šimková odpověděla na dotaz ,- Kč ne, není zaúčtována. Ing. Hanuš finance, které zbudou se budou moci použít v příštím roce. Rozpočet pro r při tvorbě se vychází z hospodaření letošního roku. Ing. Hrstka - zákon stanovuje, co může být v rozpočtovém provizoriu zákon se musí dodržet. Starosta provizorium pokrývá hlavně nutné provozní výdaje do schválení rozpočtu. P. Spůra - požaduje, aby se RM zabývala možností zajištění finančního prostředků, které by byly použity na proplacení mzdy správci hřiště. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2007 Přítomno : 24 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno 5. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Starosta předložil zastupitelstvu města návrh rady města na vyhlášení výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Červený Kostelec. Rada doporučuje vyhlásit výběrové řízení s termínem podání žádostí od 19. prosince 2006 do 7. února Vyhodnocení žádostí by provedla komise jmenovaná zastupitelstvem. Vzhledem k nové volbě zastupitelstva města RM předkládá k projednání nové složení výběrové komise ve složení : předseda členové Pavel Labík Ing. Jan Berkovec Ing. Věra Šimková Jiří Prokop Ing. Petr Fišer Jiří Prouza Ivana Růžková Stav účtu FRB Červený Kostelec k Stav k ,19 Půjčeno v roce ,- Splátky půjček včetně úroků v roce ,99 Úroky bankovní ,12 Poplatky bankovní ,90 Stav účtu k ,40 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na půjčky z FRB pro rok 2007 Přítomno : 24 Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM jmenuje komisi pro výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve složení : předseda Pavel Labík, členové Ing. Jan Berkovec, Ing. Věra Šimková, Jiří Prokop, ing. Petr Fišer, Jiří Prouza a Ivana Růžková. Přítomno : 24 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno 11

12 6. Majetkové záležitosti Místostarosta společně s vedoucím majetkového odboru předložili k projednání majetkové záležitosti, které byly projednány v komisích a RM 6.1. Odkoupení pozemku do majetku města - vlastník Kraják Jindřich, Praha 4, Štichova 590/3 odprodá parcelu o výměře 680 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Na základě písemného vyjádření požaduje p. Kraják 100,- Kč/m 2, což bylo RM projednáno a doporučeno ke schválení. Jedná se o pozemkové vypořádání hřiště za sokolovnou. Komise majetková: doporučuje odkup za cenu 100,- Kč/m 2 Komise výstavby: doporučuje odkoupení RM: doporučuje odkoupení za 100,-Kč/m 2 Záměr schválen ZM Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1187/3 o výměře 680 m 2 od Jindřicha Krajáka za 100,-Kč/m Směna pozemku - Galček s.r.o. Červený Kostelec, Palackého 627 zast. Ing. Fábry navrhuje směnu pozemků p.č. 439/3 (ost.pl.) o výměře 354 m 2 z majetku města Červený Kostelec za část pozemku p.č. 142/3 (orná p.) o stejné výměře 354 m 2 z majetku Galček s.r.o., oba v k.ú. Stolín. Původní polní cesta ztratila význam, nachází se v areálu Galčeku. Záměr schválen ZM Komise majetková: doporučuje směnu Komise výstavby: doporučuje směnu RM: doporučuje směnu Záměr schválen ZM Hlasování o usnesení : ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 142/3 (orná p.) o výměře 354 m 2 z majetku Města Červený Kostelec za část p.ř. 142/3 o výměře 354 m2 z majetku Galček s.r.o. oba v k.ú. Stolín 6.3. Záměr odprodeje pozemku p.č. 1010/13 (tr.tr.p.) o výměře 236 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. O odprodej žádá Pilát Jaroslav, Červený Kostelec, Lánská Pozemek má v dlouhodobém pronájmu ke zvětšení vlastní zahrady. Jedná se o parcelu bez přístupu z veřejné komunikace. Komise majetková: doporučuje prodej Komise výstavby: doporučuje prodej RM: doporučuje schválení záměru odprodeje Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 1010/13 (tr.p.) o výměře 236 m 2 v k.ú. Červený Kostelec Záměr odprodeje části p.č. 791/9 (ost. pl.) v k.ú. Lhota za Č.K. o výměře cca 135 m 2 ke zvětšení prostoru pro výstavbu rodinného domu na p.č. 791/3. O odprodej žádá Kozáková Monika, Červený Kostelec, G. Kratochvíla 1012 Komise majetková: souhlasí s odprodejem části pozemku v šíři 3 m podél vlastnické hranice Komise výstavby: doporučuje prodej pruhu pozemku šířky 3,0 m, aby zůstalo 7,0 m pro případnou výstavbu obslužné místní komunikace s šířkou vozovky 3,0 m a krajnicemi podle územního plánu. RM: doporučuje schválení záměru odprodeje a souhlasí se stanoviskem komise výstavby Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 791/9 (ost.pl.) o výměře 135 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. 12

13 6.5. Majetkový odbor předkládá ke schválení prodeje jednotlivých bytů v čp. 208 v Sokolské ul. dle zák. 72/1994 Sb.: 6.5. a) byt č. 208/1 s podílem na společ. prostorách 7064/31278 o velikosti 1+3 manž. Bronislavu a Daně Zlobickým, bytem Červený Kostelec, Sokolská 208, za cenu ,-Kč podle kupní smlouvy včetně splátkového kalendáře. Zároveň žádáme schválení zřízení zástavy na byt č. 208/1 do plného splacení ceny bytu 6.5. b) byt č. 208/2 s podílem na společných prostorách 7951/31278 o velikosti 1+2 Lucii Naglové, bytem Červený Kostelec, Horní Kostelec čp. 27, za cenu ,-Kč podle kupní smlouvy 6.5. c) byt č. 208/3 s podílem na společných prostorách 7434/31278 o velikosti 1+3 manž. Jaroslavu a Jarmile Pišnovým, bytem Červený Kostelec, Sokolská 208, za cenu ,- Kč podle kupní smlouvy Hlasování o usnesení : ZM schvaluje prodej bytu č. 208/1 s podílem na společných prostorách 7064/31278 o velikosti 1+3 manželům Bronislavu a Daně Zlobickým, bytem Červený Kostelec, Sokolská 208, za cenu ,-Kč podle kupní smlouvy včetně splátkového kalendáře. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje zřízení zástavy na byt č. 208/1 do plného splacení ceny bytu č. 208/1 manželů Bronislavu a Daně Zlobickým. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje prodej byt č. 208/2 s podílem na společných prostorách 7951/31278 o velikosti 1+2 Lucii Naglové, bytem Červený Kostelec, Horní Kostelec čp. 27, za cenu ,-Kč podle kupní smlouvy. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje prodej bytu č. 208/3 s podílem na společných prostorách 7434/31278 o velikosti 1+3 manž. Jaroslavu a Jarmile Pišnovým, bytem Červený Kostelec, Sokolská 208, za cenu ,-Kč podle kupní smlouvy. 7. Změna územního plánu města Vedoucí odboru výstavby a ŽP seznámí ZM s projednaným návrhem změny č.2 územního plánu města přílohou je : - zpráva o průběhu projednání - stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu - vyhláška - návrh usnesení o schválení změny č. 2 územního plánu Hlasování o usnesení: ZM schvaluje předložený návrh změny č. 2 územního plánu města Červený Kostelec, který vypracovala SURPMO a.s., Praha 1, Opletalova 1626/36, projektové středisko Hradec Králové, v srpnu 2006, zakázkové číslo , odpovědný projektant ing. arch. Alena Koutová. Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 územního plánu města Červený Kostelec. Návrh vyhlášky je přílohou tohoto usnesení. Jako závazné části změny č. 2 územního plánu se vymezují: 1. Využití ploch a jejich uspořádání, 2. Vymezení zastavitelného území 3. Zásady uspořádání technického vybavení 4. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací 13

14 Závazné části jsou vyjádřeny a) V grafických přílohách jako samostatné průsvitky: Krycí list Z č.2 k výkresu č Hlavní výkres s komplexním řešením celého území města včetně návrhu dopravního řešení a návrhu ÚSES Krycí list Z č.2 k výkresu č Koncepce řešení technického vybavení Krycí list Z č.2 k výkresu č Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav Krycí list Z č.2 k výkresu č Zákres vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa b) V textu vyhlášky. Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o průběhu projednání územního plánu. Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 8. Zřízení finančního, kontrolního a osadních výborů RM předkládá návrh na jmenování členů finančního výboru, kontrolního výboru a osadních výborů Finanční výbor: Ing. Hanuš Jiří předseda Lhota 329 Ing. Šimková Věra tajemnice Končinská 1129 Ing. Berkovec Jan Divadelní 933 Chleboun Jan Husova 728 Ansorge Vratislav Podlesná 238 Hofman Josef Jiráskova 485 Demjanovič Petr Koubovka 860 Ing. Wajsar Miroslav Školní 1085 P. Spůra navrhuje místo p. Jana Chlebouna p. Luboše Míla. Hlasování o doplňujícím návrhu zvolit p. Luboše Míla členem finančního výboru. Přítomno: 22 Pro : 2 Neschváleno Hlasování o usnesení : ZM volí Ing. Jiřího Hanuše předsedou finančního výboru Přítomno : 22 Pro: 19 Proti: 2 Zdržel se: 1 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM volí za členy finančního výboru Ing. Berkovce Jana, Chlebouna Jana, Ansorgeho Vratislava, Hofmana Josefa, Demjanoviče Petra a Ing. Wajsara Miroslava Přítomno : 22 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Schváleno Kontrolní výbor : Ing. Zajíčková Eva předseda Náchodská 462 Petirová Irena tajemnice Jiráskova 48 PharmDr. Minaříková Zuzana Končinská 1212 Ing. Hejda Vladislav Brodky 277 Vosáhlová Alena Sokolská 837 Rýznar Vladimír Lipky 1211 Prouza Miroslav Koubovka 896 Nejman Petr Gen. Kratochvíla 1015 Kontrolní výbor je zastupitelstvem mimo jiné pověřen činností pro organizování a provádění veřejnosprávní kontroly a dohledu nad fungováním vnitřního kontrolního systémů dle zákona o finanční kontrole. Touto činností bude odpovědný starostovi. 14

15 P. Spůra navrhuje zvolit do kontrolního výboru místo PharmDr. Zuzany Minaříkové p. Helenu Dostálovou. Hlasování o doplňujícím návrhu zvolit p. Helenu Dostálovou členkou kontrolního výboru. Přítomno: 22 Pro: 1 Neschváleno Hlasování o usnesení : ZM volí Ing. Evu Zajíčkovou předsedkyní kontrolního výboru Přítomno : 22 Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM volí za členy kontrolního výboru PharmDr. Minaříkovou Zuzanu, Ing. Hejdu Vladislava, Vosáhlovou Alenu, Rýznara Vladimíra, Prouzu Miroslava a Nejmana Petra Přítomno : 22 Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Pověření zastupitelé pro volební okrsky : č. 1 Spůra Zdeněk č. 2 Ing. Hrstka Milan č. 3 Kejklíček Zdeněk č. 4 PaedDr. Kukula Jaroslav č. 5 PharmDr. Minaříková Zuzana č. 6 Humeňuk Petr č. 7 Pellová Hana č. 8 Bergmann Richard č. 9 Nagl Jiří č.10 Mgr. Benešová Hana č.11 Vondra Josef č.12 Cejnar Karel Volba předsedů a stanovení počtu členů Osadních výborů ( Olešnice, Stolín, Bohdašín ) RM předkládá návrh na jmenování počtů členů a volbu předsedů osadních výborů. Stolín : Počet členů osadního výboru 5 osob. Předsedou Osadního výboru Stolín RM navrhuje pana Vondru Josefa ml. Vondra Josef ml. předseda Stolín 7 Falta Jaroslav Stolín 66 Smola Jaroslav Stolín 99 Záliš Josef Stolín 95 Ing. Kult Josef Mstětín 16 Bohdašín : Počet členů osadního výboru 5 osob. Předsedou Osadního výboru Bohdašín RM navrhuje pana Havla Jaromíra. Havel Jaromír předseda Bohdašín 78 Ing. Brož Ladislav Bohdašín 64 Hornych Karel Bohdašín 46 Sedláčková Lenka Bohdašín 63 Nováková Helena Bohdašín 67 Olešnice: Počet členů osadního výboru 7 osob. Předsedou Osadního výboru Olešnice RM navrhuje pana Kábrta Jiřího. 15

16 Kábrt Jiří předseda Olešnice 139 Ježek Jiří Olešnice 5 Cejnar Karel Olešnice 47 Kejzlar Jan Olešnice 70 Mgr. Švidroňová Jitka Olešnice 144 Adámek Martin Olešnice 68 Tylšová Renata Olešnice 178 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje počet členů Osadního výboru Stolín 5, počet členů Osadního výboru Bohdašín 5 a počet členů Osadního výboru Olešnice 7. Hlasování o usnesení: ZM volí předsedou Osadního výboru Bohdašín Jaromíra Havla, Stolín Josefa Vondru ml. a Olešnice Jiřího Kábrta. Přítomno : 24 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Odměny neuvolněným členům ZM Odměny neuvolněných zastupitelů města - předsedové výborů, odborných komisí RM apod. Tabulka odměn neuvolněných členů ZM je přílohou zápisu a obdrželi ji všichni členové ZM. RM doporučuje ZM ke schválení. P. Spůra proč jsou odměny ZM tak nízké? Podle čeho se vypočítávají? Zda se vyplácejí mimořádné odměny starostovi a místostarostovi. Starosta mimořádné odměny starostovi a místostarostovi se nevyplácejí. P. Cejnar vysvětlil vypočítání odměn. Základ je 150,- Kč + další odměna za funkci před. komise, předs. osadního výboru, volebního okrsku, člen RM. P. Spůra z čeho vznikla částka 150,- Kč? Navrhuje 500,- Kč. Ing. Hanuš dříve p. Spůra kritizoval, že členové ZM odměny berou. P. Spůra bylo to jinak, peníze chtěl věnovat s určením někomu jinému. Ing. Zajíčková dotaz, zda peníze (odměny) jdou poukazovat na určitý účet. Starosta bude prověřeno. Každý člen ZM se může domluvit s ved. finan. odboru Ing. Šimkovou. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje odměňování neuvolněných zastupitelů, předsedů výborů, členů RM a předsedů komisí. Přítomno : 24 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno 9. Diskuse, různé Ing. Hanuš navrhuje v rámci usnesení RM zvážit nákup hlasovacího zařízení. Ing. Hrstka odepsání pohledávky neschválené dnešním ZM navrhuje prověřit, zda byly vyčerpány všechny možnosti vymáhání (řešení). P. Kejklíček upozornil na odstranění Upozornění na zaplacení pronájmu hrobového místa na hrobce spisovatele Hurdálka na zdejším hřbitově. P. Cejnar zde došlo k nedopatření, řeší Vlastivědný spolek. Bude zjednána náprava. P. Spůra požadoval, aby kontrolní výbor zkontroloval hospodaření TJ s přidělenými finančními prostředky z Fondu rozvoje sportu. S výsledkem kontroly nebyl spokojen, výbor zkontroloval pouze účetnictví oddílu házené a volejbalu. P. Cejnar na toto se již několikrát odpovídalo a vše se projednávalo ve výboru TJ. Nezakládá se na pravdě, že tajemník podepisuje výplaty pracovnici TJ. Tajemník - kontrolní výbor zkontroloval hospodaření s přiděleným prostředky z Fondu rozvoje sportu, které byly přiděleny oddílu házené a volejbalu. Organizace, které nejsou zřízeny městem, kontrolní výbor nemůže kontrolovat, k tomu slouží jejich vlastní orgány. 16

17 Starosta - město zřídilo 3 fondy Fond pro rozvoj sportu, Fond pro rozvoj kultury a Fond pro zahraniční styky. Každý fond má svoji správní radu, která s finančními prostředky hospodaří a rozděluje. Dr. Minaříková pokud p. Spůra není spokojen s kontrolou provedenou kontrolním výborem, může požádat Finanční úřad. Zápis z kontrolního výboru obdrželi všichni členové ZM. (záznam o kontrole hospodaření Fondu pro rozvoj sportu ze dne ) P. Spůra p. Minaříková není vhodnou členkou kontrolního výboru, nehodí se tam. P. Vondra předseda Osadního výboru Stolín, informoval ZM o jednání členů OV ze dne Prioritou této části města je projekt a příprava realizace chodníku do Stolína, žádají o zařazení této akce do rozpočtu města pro r Pí Lelková - dotaz na přidělení slova občanovi na jednání ZM, kdy se může veřejnost (občan) přihlásit do diskuse. Odpověď dle platného Jednacího řádu ZM. Ing. Hrstka v jakém stadiu je řešení odpadového hospodářství v Tupronu? P. Prokop Krajský úřad vydal dne rozhodnutí, kterým zrušil dodatečné povolení terénních úprav vydané odborem výstavby a ŽP MěÚ Č. Kostelec. Věc bude postoupena příslušným orgánům působícím na úseku odpadů. P. Čáp dotaz na výstavbu supermarketu. Starosta zahájení stavby by mělo být v jarních měsících příštího roku. P. Novák informoval členy ZM o aktivitách spolku za záchranu Vízmburku. Starosta města závěrem popřál přítomným pěkné svátky vánoční a hodně zdraví a spokojenosti v roce Zapsala: L. Hanušová Červený Kostelec dne Ověřovatelé zápisu: Mgr. Hana Benešová Marcela Franková Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 17

18 U s n e s e n í z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Zastupitelstvo města projednalo a: 1. Bere na vědomí: 1.1. Zprávu o investičních akcích města Informaci o hospodaření města za období leden listopad Informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM Zprávu o průběhu projednání územního plánu 2. Schvaluje: 2.1. Jednací řád ZM Pro rok 2007 realizaci akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Rozpočtové opatření č Odpis pohledávky č. 89/2000 ve výši ,-Kč Rozpočtové provizorium na leden a únor Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z FRB pro r Odkoupení pozemku p.č. 1187/3 o výměře 680 m 2 od p. J. K. za 100,-Kč/m Směnu pozemků p.č. 142/3 (orná p.) o výměře 354 m 2 z majetku Města Červený Kostelec za část p.ř. 142/3 o výměře 354 m 2 z majetku Galček s.r.o. oba v k.ú. Stolín Záměr odprodeje pozemku p.č. 1010/13 (tr.p.) o výměře 236 m 2 v k.ú. Červený Kostelec Záměr odprodeje části pozemku p.č. 791/9 (ost.pl.) o výměře 135 m 2 v k.ú. Červený Kostelec Prodej bytu č. 208/1 s podílem na společných prostorách 7064/31278 o velikosti 1+3 manželům B.a D. Z. za cenu podle kupní smlouvy včetně splátkového kalendáře Zřízení zástavy na byt č. 208/1 do plného splacení ceny bytu č. 208/1 manželům B. a D.Z Prodej bytu č. 208/2 s podílem na společných prostorách 7951/31278 o velikosti 1+2 L. N. za cenu podle kupní smlouvy Prodej bytu č. 208/3 s podílem na společných prostorách 7434/31278 o velikosti 1+3 manž. J.a J. P. za cenu podle kupní smlouvy Předložený návrh změny č. 2 územního plánu města Červený Kostelec, který vypracovala SURPMO a.s., Praha 1, Opletalova 1626/36, projektové středisko Hradec Králové, v srpnu 2006, zakázkové číslo , odpovědný projektant ing. arch. Alena Koutová Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 územního plánu města Červený Kostelec. Návrh vyhlášky je přílohou tohoto usnesení. Jako závazné části změny č. 2 územního plánu se vymezují: 5. Využití ploch a jejich uspořádání, 6. Vymezení zastavitelného území 7. Zásady uspořádání technického vybavení 8. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací Závazné části jsou vyjádřeny c) V grafických přílohách jako samostatné průsvitky: Krycí list Z č.2 k výkresu č Hlavní výkres s komplexním řešením celého území města včetně návrhu dopravního řešení a návrhu ÚSES Krycí list Z č.2 k výkresu č Koncepce řešení technického vybavení 18

19 Krycí list Z č.2 k výkresu č Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav Krycí list Z č.2 k výkresu č Zákres vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa d) V textu vyhlášky Počet členů Osadního výboru Stolín 5, počet členů Osadního výboru Bohdašín 5 a počet členů Osadního výboru Olešnice Odměňování neuvolněných zastupitelů, předsedů výborů, členů RM a předsedů komisí. 4. Neschvaluje: 4.1. Odpis pohledávky ve výši ,80 Kč. 5. Jmenuje: 5 1. Komisi pro výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve složení : předseda Pavel Labík, členové Ing. Jan Berkovec, Ing. Věra Šimková, Jiří Prokop, ing. Petr Fišer, Jiří Prouza a Ivana Růžková. 6. Volí: 6.1. Ing. Jiřího Hanuše předsedou finančního výboru Za členy finančního výboru Ing. Berkovce Jana, Chlebouna Jana, Ansorgeho Vratislava, Hofmana Josefa, Demjanoviče Petra a Ing. Wajsara Miroslava Ing. Evu Zajíčkovou předsedkyní kontrolního výboru Za členy kontrolního výboru PharmDr. Minaříkovou Zuzanu, Ing. Hejdu Vladislava, Vosáhlovou Alenu, Rýznara Vladimíra, Prouzu Miroslava a Nejmana Petra Předsedu Osadního výboru Stolín p. Josefa Vondru ml Předsedu Osadního výboru Bohdašín p. Jaromíra Havla Předsedu Osadního výboru Olešnice p. Jiřího Kábrta. 7. Ukládá: 7.1. Radě města jmenovat komisi pro výběr nejvhodnějšího dodavatele akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Radě města provést výběr nejvhodnějšího dodavatele na realizaci akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2007 realizaci akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. 8. Doporučuje: 8.1. Radě města zvážit při sestavování rozpočtu na rok 2007 nákup hlasovacího zařízení. Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 19

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (1) Přístavba Mateřské školy Větrník Kateřina Macková [ Přijaté

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 12.8.2015 kancelář starosty 1. (19) Chodník Brodský - Hospoda U Prouzů 2. (20) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více