Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci"

Transkript

1 Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Přítomno: Omluven: Ověřovatelé zápisu: 24 členů ZM, 8 vedoucích odborů MěÚ, 6 občanů PharmDr. Miroslav Srna Mgr. Hana Benešová, Marcela Franková Návrhová komise: Ing. Jiří Hanuš, Dagmar Krausová a Jiří Ježek Zapisovatelka: Libuše Hanušová Na zasedání je přítomno celkem 24 členů ZM zasedání je usnášeníschopné. Program: 1. Schválení jednacího řádu ZM 2. Investiční akce města 3. Hospodaření města 4. Rozpočtové provizorium na leden a únor Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 6. Majetkové záležitosti 7. Změna územního plánu města 8. Zřízení finančního, kontrolního a osadních výborů 9. Diskuse, různé P. Spůra sdělil, že materiály pro jednání dnešního ZM obdržel pozdě v pondělí Starosta materiály roznáší MP. Bude prověřeno, kdy obálky byly doručeny. (materiály byly zaslány prostřednictvím MP v návaznosti na doručené vyjádření KÚ k územnímu plánu města, který byl předmětem projednávání na tomto ZM a byly přivezeny ve čtvrtek v 15 hodin z H. Králové) Hlasování o programu: Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 1. Schválení jednacího řádu ZM RM předložila ZM k projednání návrh Jednacího řádu ZM. Písemné znění návrhu obdrželi všichni členové ZM. Diskuse: Ing. Hanuš podal návrh na změnu JŘ v bodě VII. 2 věta ve znění: Před závěrem zasedání přečte pověřený člen návrhové komise celé usnesení tak, jak bylo při hlasování o jednotlivých bodech programu schváleno. Zastupitelstvo města pak schválí v závěrečném hlasování usnesení jako celek. Hlasování o pozměňujícím návrhu: Přítomno: 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno P. Spůra navrhnul, aby při hlasování byly do zápisu jmenovitě napsáni členové ZM, jak hlasovali kdo byl proti a kdo se zdržel hlasování. Ing. Hanuš pokud by byl tento návrh přijat, doporučuje nákup hlasovacího zařízení. Dr. Minaříková zasedání ZM jsou veřejná. Občané města jsou o termínu konání informováni ve zpravodaji, z vývěsek a městského rozhlasu, mají tedy možnost se zúčastnit a o jmenovitém hlasování tak mohou získat přehled. 1

2 P. Spůra p. Minaříková je členkou kontrolního výboru, v minulém volebním období nebyla provedena kontrola, tak jak on to požadoval ZM uložilo provést kontrolu hospodaření Fondu pro rozvoj sportu. Dr. Minaříková kontrolní výbor kontroluje to, co je uloženo ZM a na co má pravomoc. Kontrola hospodaření Fondu pro rozvoj sportu byla provedena, byl sepsán zápis, který byl zaslán členům ZM. P. Spůra navrhuje, aby se pořídilo hlasovací zařízení. P. Humeňuk navrhuje, aby se při záznamu o hlasování zaznamenávaly monogramy u hlasování Proti a Zdržel se. Dr. Jiránková navrhuje do bodu V. jednacího řádu doplnit: o každém projednávaném bodu se vede jmenovitý záznam. Hlasování o doplňujících návrzích: Bod V. o průběhu hlasování se vede jmenovitý záznam. Přítomno: 23 Pro: 10 Proti: 7 Zdrželo se : 6 Neschváleno Hlasování o usnesení: ZM schvaluje jednací řád ZM. Přítomno : 24 Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 7 Schváleno 2. Investiční akce města Sportovní hala Červený Kostelec - v srpnu 2005 vybrán dodavatel projektové dokumentace Ing.arch. Jan Zima z Chlumce nad Cidlinou - v prosinci 2005 vydáno územní rozhodnutí - v únoru 2006 vybrán dodavatel stavby JMA s.r.o. Jihlava - v březnu 2006 vydáno stavební povolení - 3. dubna 2006 zahájeny práce na stavbě - 8. listopadu 2006 stavba dokončena a předána investorovi - 9. listopadu 2006 kolaudace stavby listopadu 2006 slavnostní otevření Do konce roku 2006 se provede vyúčtování státní dotace na Ministerstvo financí ČR. Oprava a dostavba Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci - v prosinci 2005 se uskutečnil výběr dodavatele projektové dokumentace a byl vybrán INS ateliér s.r.o. Náchod - v lednu 2006 vydáno územní rozhodnutí - v březnu se uskutečnil výběr dodavatele stavby Průmstav Náchod s.r.o. - v dubnu 2006 vydáno stavební povolení dubna 2006 zahájení stavby listopadu 2006 dokončení stavby bez fasády a zpevněných ploch (bude se provádět v roce 2007) listopadu 2006 kolaudace stavby Do konce roku 2006 se provede vyúčtování státní dotace na Ministerstvo kultury za rok Cvičební sálky Sokolovna - v roce 2003 byla zhotovena projektová dokumentace - v lednu 2005 vydáno stavební povolení - v dubnu 2006 byl vybrán dodavatel stavby INEX Náchod s.r.o. - v červnu 2006 stavba zahájena - 18.října byla stavba předána - 20.října vydáno kolaudační rozhodnutí 2

3 Rekonstrukce vodovodu ul.lánská Lipky - v květnu 2006 zadána projektová dokumentace - v srpnu 2006 vydáno stavební povolení - v září 2006 vybrán dodavatel stavby Z & D stavby s.r.o. Trutnov září zahájení stavby října byla stavba předána listopadu proběhla kolaudace stavby Opěrné zdi na Strži - v únoru 2006 přepracována projektová dokumentace dle požadavků vlastníků dotčených pozemků - v březnu 2006 nová projektová dokumentace odsouhlasena vlastníky dotčených pozemků a vydáno stavební povolení - v květnu 2006 vybrán dodavatel stavby firma STRABAG a.s července 2006 zahájena stavba prosince 2006 předání stavby prosince 2006 kolaudace stavby Seznámení s přípravou investičních akcí na rok 2007 Kanalizace Olešnice - v květnu 2006 byl vybrán dodavatel projektové dokumentace pro územní řízení - Jindřich Řezníček Náchod - v říjnu 2006 proveden geologický průzkum - v průběhu provádění projektových prací pro územní rozhodnutí se získávala souhlasná stanoviska majitelů dotčených pozemků. - k žádosti o územní řízení chybí doplnit 5 souhlasů vlastníků dotčených pozemků. Dále je v jednání neukončené dědické řízení v jednom případě. Po obdržení zbylých souhlasných stanovisek bude okamžitě zažádáno o územní řízení. Chodník Stolín - v červenci 2003 zadáno vypracování projektové dokumentace pro územní řízení - v říjnu 2004 vydáno územní rozhodnutí - v listopadu 2005 zadáno vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení - Petr Tomeš Náchod - v současné době se zajišťují vyjádření dotčených orgánů státní správy ke stavebnímu povolení - v listopadu 2006 zažádáno o stavební povolení Bezpečné přechody chodců v Č.Kostelci - v prosinci 2005 vytipování přechodů k řešení - leden 2006 zadáno vypracování projektové dokumentace - Vladimír Václavík ELEKTROPROJEKT Nové Město n./met. - během roku 2006 se jednotlivé lokality upřesňovaly - v prosinci 2006 bude předána projektová dokumentace Areál u Divadla J.K.Tyla I.část (komunikace a kanalizace) - v dubnu 2005 byla vybrána firma na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby - JOSTA s.r.o. Náchod - v září 2005 vydáno územní rozhodnutí - v prosinci 2005 předána projektová dokumentace ke stavebnímu povolení - v současné době se zajišťují vyjádření dotčených orgánů státní správy ke stavebnímu povolení 3

4 Rekonstrukce vodovodu od Jána ke trati ve Lhotě za Č.K. - v červenci 2006 zadáno vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení - VALBEK, spol. s.r.o. Liberec - 27.listopadu 2006 vydáno územní rozhodnutí Realizace akce je závislá na zahájení opravy vozovky I/14 včetně odvodnění vlastníkem komunikace - Ředitelství silnic a dálnic ČR Autobusové zastávky průmysl. zóna Č.Kostelec Připravuje se projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby, kde budou řešeny zálivy pro autobusy v obou směrech včetně zastávkových přístřešků a osvětlení přechodu (Boltjes, Galček) a vybudování chodníku před Galčekem k Saar Gummi Czech. Projektovou dokumentaci vypracovává firma JOSTA s.r.o. Náchod. Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o investičních akcích města. Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Poslanecká sněmovna PČR dne 13. prosince 2006 schválila státní rozpočet na rok V tomto rozpočtu je i částka 6 milionu korun na akci Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. V rozpočtu města na rok 2006 byly vyčleněny finanční prostředky potřebné ke zpracování PD. V příštím týdnu bude zažádáno o stavební povolení na tuto akci. Starosta vyzval členy ZM o vyjádření k realizaci akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. Diskuse: Ing. Zajíčková dotaz, zda se dodrží určitý trend v této části města. Zda je připravena určitá koncepce, aby vše navazovalo již na započaté rekonstrukce a vybavení kulturního koutu města. Starosta - existuje představa, kompozice, celé části kulturního koutku. Snahou je návaznost na již provedené rekonstrukce (lampy, dlažba apod.) tak, aby toto vybavení ladilo. P. Spůra - doporučuje, aby se vyjádření k realizaci akce odložilo. Tato záležitost se předkládá ZM jako hotová věc. Nebylo provedeno seznámení, zda na tuto akci bude dotace. Komunikace u divadla se mu také nelíbí, ale ZM musí být informováno, akce musí být připravena. Aby mohl hlasovat, musí o tom něco vědět. Starosta - v době, kdy byly materiály zpracovány pro dnešní jednání ZM, nebylo ještě známo, zda bude schválen státní rozpočet na r Příprava akce ale byla projednávána ZM již , další informace byla na ZM , projednávala se i v RM č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 a z nich všichni zastupitelé dostali zápis. Ing. Hanuš myslí si, že určená státní dotace na areál u divadla na vybudování komunikace je potřebná. Další etapa by byla rekonstrukce ul. Bř. Kafky. V této části města se odehrává folklorní festival a řada dalších kulturních akcí. Akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Č.Kostelci je připravena, zprojektována. V minulých letech byla dotace určena na opravu kostela a hřbitova. V případě nezájmu našeho města může být státní dotace přidělena na jinou akci do jiného města. On však chce tyto finance ze státního rozpočtu použít pro naše město, chce vrátit městu to, co tu dříve bylo a co slouží veřejnosti. Proto po jeho období poslance Parlamentu ČR byly dotace poskytnuty na akce v našem městě. Po schválení státního rozpočtu je třeba ve velice krátké době rozhodnout o akci, na kterou bude dotace poskytnuta. Pro tento případ má město připraven projekt. Dřívější ZM schválilo, že se akce projektově připraví pro případ, že dotace budou přiděleny. Má snahu, aby celý kulturní koutek byl v pořádku. Na řadu by měla přijít i rekonstrukce staré školy, ul. Bř. Kafky a úsek ul. 17. listopadu a další. 4

5 P. Spůra jaké finance bude muset město na tuto akci vynaložit ze svých prostředků? Starosta - cca 1 milion Kč. P. Vosáhlo jaká je další představa, až se akce areál divadla dokončí? Ing. Hanuš - na otázku odpověděl, že vše záleží na financích, zda budou ze státního rozpočtu přidělovány. Pokud však bude šance získání státní dotace, určitě se ji bude snažit využít pro město. P. Spůra dotaz, zda bylo ve státním rozpočtu schváleno přidělení dotace ve výši 10 mil. Kč na vybudování umělého trávníku na hřišti kopané. Ing. Hanuš nebylo schváleno. P. Spůra zda se bude pokračovat v projektu na umělý trávník na hřišti kopané, aby v případě možnosti získání dotace, byla projektová dokumentace připravena. Starosta do přípravy projektové dokumentace by měly být vynaloženy finanční prostředky, vždy je dobré, když je projekt připraven, pro případ, že bude poskytnuta dotace, nebo bude přidělen grant. Pokud ZM schválí přípravu určitého projektu, tak se zadá jeho vypracování. P. Humeňuk - požadavek na předložení dlouhodobého harmonogramu programu investičních akcí ve městě. Starosta plán a výhled investičních akcí bude předložen všem členům ZM - připravuje a aktualizuje se vždy s přípravou rozpočtu. Ing. Hanuš investiční plán je součástí rozpočtu města. Pí Franková jako nová členka ZM nemá podklady, neví, jaké projektové dokumentace jsou připraveny. Starosta projekty jsou připraveny na Kanalizaci Olešnice, Chodník Stolín, Bezpečné přechody chodců v Č. Kostelci, Areál u Divadla J.K.Tyla I: část (komunikace a kanalizace) Rekonstrukce vodovodu od Jána ke trati ve Lhotě a Autobusové zastávky průmyslová zóna Č.Kostelec. Další projekty se budou připravovat. Vyzývá členy ZM, aby podávali návrhy na akce, které by měly být zařazeny do plánu investičních akcí města. Ing. Hanuš - při besedě o rozpočtu se o tom bude diskutovat. P. Spůra na sportovní halu projekt nebyl také připraven. Starosta sportovní hala byla připravována od roku 2004 ( ), kdy RM jednala o přípravě akcí na rok 2005, v r pak bylo od zadání studie až po přípravu realizace jednáno na RM č. 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 (zápisy dostali všichni zastupitelé) ZM projednávalo přípravu akce na 2., 3. a 5. zasedání v r Hlasování o usnesení : ZM schvaluje pro rok 2007 realizaci akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. Přítomno : 24 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Návrh dalšího postupu na akci Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci : - pověřit RM jmenováním komise pro výběr nejvhodnějšího dodavatele na akci Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci z vybraných členů ZM, stavební komise a odborníků ve stavebnictví v počtu 7 osob - výběr dodavatele - zařazení akce do rozpočtu města na rok 2007 Hlasování o usnesení : ZM ukládá Radě města jmenovat komisi pro výběr nejvhodnějšího dodavatele akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. Přítomno : 24 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Hlasování o usnesení : ZM ukládá Radě města provést výběr nejvhodnějšího dodavatele na realizaci akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Přítomno : 24 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Hlasování o usnesení : ZM ukládá zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2007 realizaci akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Přítomno : 24 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno 5

6 3. Hospodaření města a) Hospodaření města za období leden listopad 2006 Starosta spolu s vedoucí finančního odboru seznámili ZM s výsledkem hospodaření města za období leden listopad Rozbor příjmů a výdajů za období leden listopad 2006 obdrželi všichni členové ZM. Dotazy členů ZM zodpověděla ved. finančního odboru Ing. Šimková. P. Humeňuk dotaz na výdaje města ř. 29 Územní rozvoj pozemky, projekty. Starosta výdaje byly prověřeny : - geologický průzkum pro kanalizaci Olešnice v prosinci ,- Kč - PD bezpečné přechody v prosinci bude realizováno ,- Kč - Příprava a prověření nového zdroje vody (Rtyně) zatím nebude 135 tis. Kč bude převedeno na příští rok - kanalizace u fy Boltjes. Zatím nebude realizováno 50 tis. Kč převod do rezervy - PD kanalizace v Olešnici bude realizováno v prosinci tis. Kč - Chodník v ul. 5. května zatím nebude realizováno (PLUS) 30 tis. Kč převod na příští rok - rekonstrukce vodovodu Lhota, Bř. Čapků zatím nebude realizováno a místo toho se připravuje vodovod od Jána ke trati na příští rok - rezerva plánovaná ve výši 300 tis. Kč nebude dočerpána a na příští rok bude převedeno asi 200 tis. Kč Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města za období leden listopad Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno b) Rozpočtová opatření Vedoucí finančního odboru seznámila ZM s rozpočtovými opatřeními, které RM projednala a schválila na svých zasedáních ve dnech 4. a , a Připomínka: P. Spůra poukázal na to, že nová RM neměla pravomoc ke schvalování RO, zastupitelstvem města nebyla k tomu zmocněna. Ing. Hanuš s tímto nesouhlasí, pokud ZM nezmění rozhodnutí, platí usnesení minulého (předcházejícícho ) ZM. P. Spůra to není pravda, není informován. RM k schválení nemá pravomoc, mělo být svoláno ZM, které by RM zmocnilo. Nadělaly se dluhy. Materiály na ZM obdržel pozdě. Ing. Hanuš zopakoval, že pokud nové ZM neschválí jinak, platí rozhodnutí předešlého ZM. P. Demjanovič dotaz na RO č. 42 Městská policie navýšení výdajů. Starosta na MP je stejný počet policistů 11. Na zajištění nepřetržitého provozu, služby za dovolené a za nemoci, však tento počet nestačí. Tyto služby se řeší přesčasy, tím se navyšují mzdy. RO č. 30 v příjmech : P) dotace ÚP V) mzdy a odvody pojišťovnám RO č. 31 v příjmech : V) přesun zůstatku plánovaných celoročních výdajů na příspěvek ZŠ Č.Kostelec - Horní ve výši do rozpočtu výdajů na příspěvek nástupnické p.o.zš V.Hejny Č.Kostelec 6

7 RO č. 32 v příjmech : V) doplnění rozpočtu výdajů na akci "Cvičební sálky Sokolovna o částku ,- Kč přesunem z rozpočtu nečerpaných investičních výdajů na jiných akcích investičního charakteru RO č. 33 v příjmech : V) doplnění rozpočtu výdajů na akci "Výměna vodov. potrubí ul.lánská" o částku ,- Kč přesunem z rozpočtu nečerpaných investičních výdajů na akci Nový zdroj vody RO č. 34 v příjmech : V) přesun částky Kč z rezervy na projektovou dokumentaci na projekt "Chodník Stolín RO č. 35 v příjmech : P) dotace KÚ V) výdaje na akci Kostelecký den pro obnovitelné zdroje energie RO č. 36 v příjmech : V) přesun částky 4 760,-Kč z rezervy (projektové dokumentace) na projektovou dokumentaci na akci Stavební úpravy hřiště za Sokolovnou venkovní elektrorozvody RO č. 37 v příjmech : V) přesun částky ,-Kč rozpočtované na propagaci na položku věcné dary RO č. 38 v příjmech : P) zvýšený příjem z daně z přidané hodnoty V) poplatek za trvalé odnětí lesních pozemků p.č. 865/2 hřiště na Koubovce RO č. 39 v příjmech : V) použití rezervy RM ve výši ,-Kč na nákup DKP pro zajištění péče o veřejnou zeleň RO č. 40 v příjmech : V) použití rezervy RM ve výši ,-Kč na drobné materiálové vybavení Sportovní haly RO č. 41 v příjmech : V) použití rezervy RM ve výši ,-Kč na nákup DKP na drobné materiálové vybavení Divadla J.K.Tyla RO č. 42 v příjmech : V) použití rezervy RM ve výši 2 000,-Kč na příspěvek na činnost Svazu diabetiků ČR územní organizace Náchod, která zajišťuje služby a pomoc diabetikům občanům Červeného Kostelce RO č. 43 v příjmech : V) přesun částky ,-Kč z rezervy na projektové dokumentace na projektovou dokumentaci na akci Bezpečné přechody pro chodce Č. Kostelec. 7

8 RO č. 44 v příjmech : P) zvýšený výběr příjmů daň z kapitálových příjmů ,-Kč a poplatky ze psů ,-Kč, přijaté úroky z prostředků na účtu ,-Kč V) mzdy a odvody pojišťovnám u org. 340 Městská policie RO č. 45 v příjmech : P) dotace KÚ pro ZŠ V.Hejny Č. Kostelec V) převod příspěvku na ZŠ V.Hejny Č. Kostelec na úhradu mzdových nákladů RO č. 46 v příjmech : P) vratka nečerpané části dotace ,-Kč a zvýšený výběr daně z kap. příjmů 4 780,-Kč V) výdaje na akci Kostelecký Den pro obnovitelné zdroje energie RO č. 47 v příjmech : P) dotace SFRB na úhradu úroků z úvěrů na zateplení paneláků (program PANEL) V) výdaje na úroky z úvěru na zateplení paneláků RO č. 48 v příjmech : ,-- Kč ,-- Kč P) vrácení části dotace KÚ na volby do Parlamentu ČR V) vyrovnání plánované vratky dotace RO č. 49 v příjmech : V) výdaje použití rezervy RM ve výši ,-Kč na restaurování obrazů schválené RM dne RO č. 50 v příjmech : V) přesun mezi rozpočtovými položkami SPOZu: snížení ostatních osobních výdajů o 5 000,-Kč a současné navýšení výdajů na nákupy o 2 000,-Kč a výdajů na věcné dary o 3 000,-Kč RO č. 51 v příjmech : V) použití rezervy RM ve výši 1 250,-Kč na obřad předání Janského plaket schváleno RM dne RO č. 52 v příjmech : P) dotace KÚ pro ZŠ V. Hejny V) převod příspěvku na ZŠ V. Hejny RO č. 53 v příjmech : P) dotace ÚP - VPP V) převod příspěvku na mzdy a odvody pojišťovnám - VPP RO č. 54 v příjmech : přesun mezi příjmovými položkami příjmu za likvidaci odpadu: ponížení rozpočtu příjmů za likvidaci odpadu na položce 1337 o Kč a zvýšení na položkách rekreační odpady a odpady tržnice 8

9 RO č. 55 v příjmech : P) úrokové příjmy z prostředků na BÚ V) výdaje na úroky RO č. 56 v příjmech : ponížení rozpočtu o částku ,-Kč příjmů z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a zároveň zvýšení rozpočtu příjmů z daně z příjmů právnických osob RO č. 57 v příjmech : P) přijatý neinvestiční dar V) výdaje na kulturu účelové určení RO č. 58 v příjmech : přesun ,-Kč mezi výdajovými položkami na software z org. 343 (správa) na org. 395 (informatika) RO č. 59 v příjmech : V) přesun částek z rezervy na projektovou dokumentaci ,- Kč na výdaj za autorský dozor na rekonstr.interieru Divadla ,- Kč na výdaj projekt.dokum. Vodovod od Jána ke trati ,- Kč na výdaj projekt opravy Družstevní čp.1202 Rozpočtové opatření č. 60 schvaluje ZM RO č. 60 v příjmech : ponížení rozpočtu příjmů z daně z příjmů fyzických osob z podnikání o ,- Kč a zvýšení rozpočtu příjmů z daně z přidané hodnoty o stejnou částku RO č. 61 v příjmech : P) dotace na volby do zastupitelstev V) jednotlivé výdajové položky dle skutečného čerpání dotace Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM. Přítomno : 23 Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 60. Přítomno : 24 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno c) Návrh na odpis nedobytných pohledávek RM podává návrh na odpis pohledávek, které v zákonné lhůtě nebylo možné vymoci. Komentář ke vzniku a průběhu vymáhání je přílohou tohoto zápisu.lhůta pro vymáhání u obou pohledávek promlčena. 1. Pokuta odboru výstavby MěÚ č. 89/ ,-Kč Zikl Petr, Habrmanova 191, Hradec Králové. Návrh oprávněného na zastavení výkonu rozhodnutí přiloženo. 2. Stravné ŠJ MŠ Olešnice ,80Kč Hanušová Květoslava Rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě rozsudek přiložen. 9

10 Diskuse: P. Spůra proč se tyto pohledávky neschválily již dříve. Starosta při vyřizování (vymáhání) musí být dodrženy určité lhůty tím se doba prodlužuje. Tajemník probíhá správní řízení, vymáhání pokuty probíhá stanoveným postupem. Návrh na odpis pohledávky může být podán po marném vymáhání po uplynutí doby vymožitelnosti. Ing. Zajíčková myslí si, že došlo k profesní chybě, kterou neřešil právník. Ing. Hanuš - objasnil případ pohledávky ve výši ,80 Kč, kde hrála roli otázka hmotné zodpovědnosti, pracovnice byla zaměstnankyní OkÚ. V dokazování vznikly nejasnosti. Celý případ řešil právník Okresního úřadu a Okresní soud Náchod. Ing. Hrstka mohlo se využít trestního oznámení. P. Cejnar vysvětlil, jak objasnění případu probíhalo a jaký byl rozsudek soudu. P. Spůra někdo za to musel být zodpovědný, ředitel, nebo vyšší nadřízený. Proč s tím nebylo zastupitelstvo seznámeno již dříve. P. Humeňuk žádá, aby do zápisu ZM byl uveden přehled pohledávek města. Ing. Hanuš povinností města je, aby dlužnou částku vymáhalo, způsob a postup je dán právním řádem. Ing. Zajíčková ZM by mělo být seznámeno se současným stavem pohledávek. Starosta současný stav pohledávek bude členům ZM zaslán jako příloha zápisu. Ing. Šimková v současné době se vyřizují neplatiči poplatků za odpady odeslány byly nejdříve dvě obyčejné upomínky. Nyní se odesílají podle právního postupu výzvy k zaplacení. Rovněž se prověřují dohody o hmotné odpovědnosti. Od se budou měnit v souladu se ZP. Dr. Minaříková minulý kontrolní výbor kontroloval vymáhání poplatků za komunální odpad a pokut. Výbor konstatoval, že vymáhání probíhá podle platných předpisů. Je nutné se zamyslet nad účelností vymáhání malých dluhů. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje odpis pohledávky č. 89/2000 ve výši ,-Kč Přítomno : 24 Pro: 14 Proti: 3 Zdrželo se: 7 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM neschvaluje odpis pohledávky ve výši ,80 Kč Přítomno : 24 Pro: 10 Proti: 9 Zdrželo se: 15 Neschváleno 4. Rozpočtové provizorium na leden a únor 2007 RM předkládá ZM k projednání rozpočtové provizorium na leden a únor 2007 RM projednala rozpočtové provizorium na svém jednání dne Návrh rozpočtového provizoria na leden únor 2007 je přílohou. Dotazy, připomínky: P. Spůra v provizoriu chybí částka na Fond rozvoje sportu. Navrhuje, aby z částky služby /5169/ bylo použito ,- Kč do fondu sportu na zajištění fungování sportovních organizací. - proč nemůže být v provizoriu položka ZM - na MKS a Charitu se finance přidělují - požaduje informaci, co vše se z přidělených prostředků hradí - TJ také potřebuje finanční prostředky Ing. Hanuš povinností města je postarat se nejdříve o své příspěvkové organizace. P. Spůra TJ je také organizace ve městě. Navrhuje zřídit také p.o. tento svůj návrh může podat. Pí Franková - na Charitu je město povinno přispívat? Starosta ano, město pověřilo Charitu zajištěním pečovatelské služby našim občanům a přispívá na tuto službu. Ing. Hanuš v r se převedla tato služba na město, to nám dává zákon. Charita předkládá městu roční vyúčtování hospodaření. P. Humeňuk výše přidělených částek v provizoriu je na 3 měsíce, tj. 1/3 je navíc. P. Spůra podal protinávrh: 10

11 Rozpočtovým opatřením vyčlenit částku z provizoria ve výši ,- Kč na pokrytí do Fondu rozvoje sportu. Hlasování o protinávrhu: Přítomno: 24 Pro: 1 Neschváleno P. Demjanovič kdy se bude schvalovat rozpočet města na rok 2007? Starosta na zasedání zastupitelstva města dne Dříve se uskuteční beseda členů ZM k sestavení rozpočtu. Pí Franková hospodaření leden listopad Je zaúčtována již investice opěrná zeď? Ing. Šimková odpověděla na dotaz ,- Kč ne, není zaúčtována. Ing. Hanuš finance, které zbudou se budou moci použít v příštím roce. Rozpočet pro r při tvorbě se vychází z hospodaření letošního roku. Ing. Hrstka - zákon stanovuje, co může být v rozpočtovém provizoriu zákon se musí dodržet. Starosta provizorium pokrývá hlavně nutné provozní výdaje do schválení rozpočtu. P. Spůra - požaduje, aby se RM zabývala možností zajištění finančního prostředků, které by byly použity na proplacení mzdy správci hřiště. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2007 Přítomno : 24 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno 5. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Starosta předložil zastupitelstvu města návrh rady města na vyhlášení výběrového řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Červený Kostelec. Rada doporučuje vyhlásit výběrové řízení s termínem podání žádostí od 19. prosince 2006 do 7. února Vyhodnocení žádostí by provedla komise jmenovaná zastupitelstvem. Vzhledem k nové volbě zastupitelstva města RM předkládá k projednání nové složení výběrové komise ve složení : předseda členové Pavel Labík Ing. Jan Berkovec Ing. Věra Šimková Jiří Prokop Ing. Petr Fišer Jiří Prouza Ivana Růžková Stav účtu FRB Červený Kostelec k Stav k ,19 Půjčeno v roce ,- Splátky půjček včetně úroků v roce ,99 Úroky bankovní ,12 Poplatky bankovní ,90 Stav účtu k ,40 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na půjčky z FRB pro rok 2007 Přítomno : 24 Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM jmenuje komisi pro výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve složení : předseda Pavel Labík, členové Ing. Jan Berkovec, Ing. Věra Šimková, Jiří Prokop, ing. Petr Fišer, Jiří Prouza a Ivana Růžková. Přítomno : 24 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno 11

12 6. Majetkové záležitosti Místostarosta společně s vedoucím majetkového odboru předložili k projednání majetkové záležitosti, které byly projednány v komisích a RM 6.1. Odkoupení pozemku do majetku města - vlastník Kraják Jindřich, Praha 4, Štichova 590/3 odprodá parcelu o výměře 680 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Na základě písemného vyjádření požaduje p. Kraják 100,- Kč/m 2, což bylo RM projednáno a doporučeno ke schválení. Jedná se o pozemkové vypořádání hřiště za sokolovnou. Komise majetková: doporučuje odkup za cenu 100,- Kč/m 2 Komise výstavby: doporučuje odkoupení RM: doporučuje odkoupení za 100,-Kč/m 2 Záměr schválen ZM Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1187/3 o výměře 680 m 2 od Jindřicha Krajáka za 100,-Kč/m Směna pozemku - Galček s.r.o. Červený Kostelec, Palackého 627 zast. Ing. Fábry navrhuje směnu pozemků p.č. 439/3 (ost.pl.) o výměře 354 m 2 z majetku města Červený Kostelec za část pozemku p.č. 142/3 (orná p.) o stejné výměře 354 m 2 z majetku Galček s.r.o., oba v k.ú. Stolín. Původní polní cesta ztratila význam, nachází se v areálu Galčeku. Záměr schválen ZM Komise majetková: doporučuje směnu Komise výstavby: doporučuje směnu RM: doporučuje směnu Záměr schválen ZM Hlasování o usnesení : ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 142/3 (orná p.) o výměře 354 m 2 z majetku Města Červený Kostelec za část p.ř. 142/3 o výměře 354 m2 z majetku Galček s.r.o. oba v k.ú. Stolín 6.3. Záměr odprodeje pozemku p.č. 1010/13 (tr.tr.p.) o výměře 236 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. O odprodej žádá Pilát Jaroslav, Červený Kostelec, Lánská Pozemek má v dlouhodobém pronájmu ke zvětšení vlastní zahrady. Jedná se o parcelu bez přístupu z veřejné komunikace. Komise majetková: doporučuje prodej Komise výstavby: doporučuje prodej RM: doporučuje schválení záměru odprodeje Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 1010/13 (tr.p.) o výměře 236 m 2 v k.ú. Červený Kostelec Záměr odprodeje části p.č. 791/9 (ost. pl.) v k.ú. Lhota za Č.K. o výměře cca 135 m 2 ke zvětšení prostoru pro výstavbu rodinného domu na p.č. 791/3. O odprodej žádá Kozáková Monika, Červený Kostelec, G. Kratochvíla 1012 Komise majetková: souhlasí s odprodejem části pozemku v šíři 3 m podél vlastnické hranice Komise výstavby: doporučuje prodej pruhu pozemku šířky 3,0 m, aby zůstalo 7,0 m pro případnou výstavbu obslužné místní komunikace s šířkou vozovky 3,0 m a krajnicemi podle územního plánu. RM: doporučuje schválení záměru odprodeje a souhlasí se stanoviskem komise výstavby Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 791/9 (ost.pl.) o výměře 135 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. 12

13 6.5. Majetkový odbor předkládá ke schválení prodeje jednotlivých bytů v čp. 208 v Sokolské ul. dle zák. 72/1994 Sb.: 6.5. a) byt č. 208/1 s podílem na společ. prostorách 7064/31278 o velikosti 1+3 manž. Bronislavu a Daně Zlobickým, bytem Červený Kostelec, Sokolská 208, za cenu ,-Kč podle kupní smlouvy včetně splátkového kalendáře. Zároveň žádáme schválení zřízení zástavy na byt č. 208/1 do plného splacení ceny bytu 6.5. b) byt č. 208/2 s podílem na společných prostorách 7951/31278 o velikosti 1+2 Lucii Naglové, bytem Červený Kostelec, Horní Kostelec čp. 27, za cenu ,-Kč podle kupní smlouvy 6.5. c) byt č. 208/3 s podílem na společných prostorách 7434/31278 o velikosti 1+3 manž. Jaroslavu a Jarmile Pišnovým, bytem Červený Kostelec, Sokolská 208, za cenu ,- Kč podle kupní smlouvy Hlasování o usnesení : ZM schvaluje prodej bytu č. 208/1 s podílem na společných prostorách 7064/31278 o velikosti 1+3 manželům Bronislavu a Daně Zlobickým, bytem Červený Kostelec, Sokolská 208, za cenu ,-Kč podle kupní smlouvy včetně splátkového kalendáře. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje zřízení zástavy na byt č. 208/1 do plného splacení ceny bytu č. 208/1 manželů Bronislavu a Daně Zlobickým. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje prodej byt č. 208/2 s podílem na společných prostorách 7951/31278 o velikosti 1+2 Lucii Naglové, bytem Červený Kostelec, Horní Kostelec čp. 27, za cenu ,-Kč podle kupní smlouvy. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje prodej bytu č. 208/3 s podílem na společných prostorách 7434/31278 o velikosti 1+3 manž. Jaroslavu a Jarmile Pišnovým, bytem Červený Kostelec, Sokolská 208, za cenu ,-Kč podle kupní smlouvy. 7. Změna územního plánu města Vedoucí odboru výstavby a ŽP seznámí ZM s projednaným návrhem změny č.2 územního plánu města přílohou je : - zpráva o průběhu projednání - stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu - vyhláška - návrh usnesení o schválení změny č. 2 územního plánu Hlasování o usnesení: ZM schvaluje předložený návrh změny č. 2 územního plánu města Červený Kostelec, který vypracovala SURPMO a.s., Praha 1, Opletalova 1626/36, projektové středisko Hradec Králové, v srpnu 2006, zakázkové číslo , odpovědný projektant ing. arch. Alena Koutová. Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 územního plánu města Červený Kostelec. Návrh vyhlášky je přílohou tohoto usnesení. Jako závazné části změny č. 2 územního plánu se vymezují: 1. Využití ploch a jejich uspořádání, 2. Vymezení zastavitelného území 3. Zásady uspořádání technického vybavení 4. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací 13

14 Závazné části jsou vyjádřeny a) V grafických přílohách jako samostatné průsvitky: Krycí list Z č.2 k výkresu č Hlavní výkres s komplexním řešením celého území města včetně návrhu dopravního řešení a návrhu ÚSES Krycí list Z č.2 k výkresu č Koncepce řešení technického vybavení Krycí list Z č.2 k výkresu č Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav Krycí list Z č.2 k výkresu č Zákres vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa b) V textu vyhlášky. Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o průběhu projednání územního plánu. Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 8. Zřízení finančního, kontrolního a osadních výborů RM předkládá návrh na jmenování členů finančního výboru, kontrolního výboru a osadních výborů Finanční výbor: Ing. Hanuš Jiří předseda Lhota 329 Ing. Šimková Věra tajemnice Končinská 1129 Ing. Berkovec Jan Divadelní 933 Chleboun Jan Husova 728 Ansorge Vratislav Podlesná 238 Hofman Josef Jiráskova 485 Demjanovič Petr Koubovka 860 Ing. Wajsar Miroslav Školní 1085 P. Spůra navrhuje místo p. Jana Chlebouna p. Luboše Míla. Hlasování o doplňujícím návrhu zvolit p. Luboše Míla členem finančního výboru. Přítomno: 22 Pro : 2 Neschváleno Hlasování o usnesení : ZM volí Ing. Jiřího Hanuše předsedou finančního výboru Přítomno : 22 Pro: 19 Proti: 2 Zdržel se: 1 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM volí za členy finančního výboru Ing. Berkovce Jana, Chlebouna Jana, Ansorgeho Vratislava, Hofmana Josefa, Demjanoviče Petra a Ing. Wajsara Miroslava Přítomno : 22 Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Schváleno Kontrolní výbor : Ing. Zajíčková Eva předseda Náchodská 462 Petirová Irena tajemnice Jiráskova 48 PharmDr. Minaříková Zuzana Končinská 1212 Ing. Hejda Vladislav Brodky 277 Vosáhlová Alena Sokolská 837 Rýznar Vladimír Lipky 1211 Prouza Miroslav Koubovka 896 Nejman Petr Gen. Kratochvíla 1015 Kontrolní výbor je zastupitelstvem mimo jiné pověřen činností pro organizování a provádění veřejnosprávní kontroly a dohledu nad fungováním vnitřního kontrolního systémů dle zákona o finanční kontrole. Touto činností bude odpovědný starostovi. 14

15 P. Spůra navrhuje zvolit do kontrolního výboru místo PharmDr. Zuzany Minaříkové p. Helenu Dostálovou. Hlasování o doplňujícím návrhu zvolit p. Helenu Dostálovou členkou kontrolního výboru. Přítomno: 22 Pro: 1 Neschváleno Hlasování o usnesení : ZM volí Ing. Evu Zajíčkovou předsedkyní kontrolního výboru Přítomno : 22 Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM volí za členy kontrolního výboru PharmDr. Minaříkovou Zuzanu, Ing. Hejdu Vladislava, Vosáhlovou Alenu, Rýznara Vladimíra, Prouzu Miroslava a Nejmana Petra Přítomno : 22 Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Pověření zastupitelé pro volební okrsky : č. 1 Spůra Zdeněk č. 2 Ing. Hrstka Milan č. 3 Kejklíček Zdeněk č. 4 PaedDr. Kukula Jaroslav č. 5 PharmDr. Minaříková Zuzana č. 6 Humeňuk Petr č. 7 Pellová Hana č. 8 Bergmann Richard č. 9 Nagl Jiří č.10 Mgr. Benešová Hana č.11 Vondra Josef č.12 Cejnar Karel Volba předsedů a stanovení počtu členů Osadních výborů ( Olešnice, Stolín, Bohdašín ) RM předkládá návrh na jmenování počtů členů a volbu předsedů osadních výborů. Stolín : Počet členů osadního výboru 5 osob. Předsedou Osadního výboru Stolín RM navrhuje pana Vondru Josefa ml. Vondra Josef ml. předseda Stolín 7 Falta Jaroslav Stolín 66 Smola Jaroslav Stolín 99 Záliš Josef Stolín 95 Ing. Kult Josef Mstětín 16 Bohdašín : Počet členů osadního výboru 5 osob. Předsedou Osadního výboru Bohdašín RM navrhuje pana Havla Jaromíra. Havel Jaromír předseda Bohdašín 78 Ing. Brož Ladislav Bohdašín 64 Hornych Karel Bohdašín 46 Sedláčková Lenka Bohdašín 63 Nováková Helena Bohdašín 67 Olešnice: Počet členů osadního výboru 7 osob. Předsedou Osadního výboru Olešnice RM navrhuje pana Kábrta Jiřího. 15

16 Kábrt Jiří předseda Olešnice 139 Ježek Jiří Olešnice 5 Cejnar Karel Olešnice 47 Kejzlar Jan Olešnice 70 Mgr. Švidroňová Jitka Olešnice 144 Adámek Martin Olešnice 68 Tylšová Renata Olešnice 178 Hlasování o usnesení: ZM schvaluje počet členů Osadního výboru Stolín 5, počet členů Osadního výboru Bohdašín 5 a počet členů Osadního výboru Olešnice 7. Hlasování o usnesení: ZM volí předsedou Osadního výboru Bohdašín Jaromíra Havla, Stolín Josefa Vondru ml. a Olešnice Jiřího Kábrta. Přítomno : 24 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Odměny neuvolněným členům ZM Odměny neuvolněných zastupitelů města - předsedové výborů, odborných komisí RM apod. Tabulka odměn neuvolněných členů ZM je přílohou zápisu a obdrželi ji všichni členové ZM. RM doporučuje ZM ke schválení. P. Spůra proč jsou odměny ZM tak nízké? Podle čeho se vypočítávají? Zda se vyplácejí mimořádné odměny starostovi a místostarostovi. Starosta mimořádné odměny starostovi a místostarostovi se nevyplácejí. P. Cejnar vysvětlil vypočítání odměn. Základ je 150,- Kč + další odměna za funkci před. komise, předs. osadního výboru, volebního okrsku, člen RM. P. Spůra z čeho vznikla částka 150,- Kč? Navrhuje 500,- Kč. Ing. Hanuš dříve p. Spůra kritizoval, že členové ZM odměny berou. P. Spůra bylo to jinak, peníze chtěl věnovat s určením někomu jinému. Ing. Zajíčková dotaz, zda peníze (odměny) jdou poukazovat na určitý účet. Starosta bude prověřeno. Každý člen ZM se může domluvit s ved. finan. odboru Ing. Šimkovou. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje odměňování neuvolněných zastupitelů, předsedů výborů, členů RM a předsedů komisí. Přítomno : 24 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno 9. Diskuse, různé Ing. Hanuš navrhuje v rámci usnesení RM zvážit nákup hlasovacího zařízení. Ing. Hrstka odepsání pohledávky neschválené dnešním ZM navrhuje prověřit, zda byly vyčerpány všechny možnosti vymáhání (řešení). P. Kejklíček upozornil na odstranění Upozornění na zaplacení pronájmu hrobového místa na hrobce spisovatele Hurdálka na zdejším hřbitově. P. Cejnar zde došlo k nedopatření, řeší Vlastivědný spolek. Bude zjednána náprava. P. Spůra požadoval, aby kontrolní výbor zkontroloval hospodaření TJ s přidělenými finančními prostředky z Fondu rozvoje sportu. S výsledkem kontroly nebyl spokojen, výbor zkontroloval pouze účetnictví oddílu házené a volejbalu. P. Cejnar na toto se již několikrát odpovídalo a vše se projednávalo ve výboru TJ. Nezakládá se na pravdě, že tajemník podepisuje výplaty pracovnici TJ. Tajemník - kontrolní výbor zkontroloval hospodaření s přiděleným prostředky z Fondu rozvoje sportu, které byly přiděleny oddílu házené a volejbalu. Organizace, které nejsou zřízeny městem, kontrolní výbor nemůže kontrolovat, k tomu slouží jejich vlastní orgány. 16

17 Starosta - město zřídilo 3 fondy Fond pro rozvoj sportu, Fond pro rozvoj kultury a Fond pro zahraniční styky. Každý fond má svoji správní radu, která s finančními prostředky hospodaří a rozděluje. Dr. Minaříková pokud p. Spůra není spokojen s kontrolou provedenou kontrolním výborem, může požádat Finanční úřad. Zápis z kontrolního výboru obdrželi všichni členové ZM. (záznam o kontrole hospodaření Fondu pro rozvoj sportu ze dne ) P. Spůra p. Minaříková není vhodnou členkou kontrolního výboru, nehodí se tam. P. Vondra předseda Osadního výboru Stolín, informoval ZM o jednání členů OV ze dne Prioritou této části města je projekt a příprava realizace chodníku do Stolína, žádají o zařazení této akce do rozpočtu města pro r Pí Lelková - dotaz na přidělení slova občanovi na jednání ZM, kdy se může veřejnost (občan) přihlásit do diskuse. Odpověď dle platného Jednacího řádu ZM. Ing. Hrstka v jakém stadiu je řešení odpadového hospodářství v Tupronu? P. Prokop Krajský úřad vydal dne rozhodnutí, kterým zrušil dodatečné povolení terénních úprav vydané odborem výstavby a ŽP MěÚ Č. Kostelec. Věc bude postoupena příslušným orgánům působícím na úseku odpadů. P. Čáp dotaz na výstavbu supermarketu. Starosta zahájení stavby by mělo být v jarních měsících příštího roku. P. Novák informoval členy ZM o aktivitách spolku za záchranu Vízmburku. Starosta města závěrem popřál přítomným pěkné svátky vánoční a hodně zdraví a spokojenosti v roce Zapsala: L. Hanušová Červený Kostelec dne Ověřovatelé zápisu: Mgr. Hana Benešová Marcela Franková Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 17

18 U s n e s e n í z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Zastupitelstvo města projednalo a: 1. Bere na vědomí: 1.1. Zprávu o investičních akcích města Informaci o hospodaření města za období leden listopad Informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM Zprávu o průběhu projednání územního plánu 2. Schvaluje: 2.1. Jednací řád ZM Pro rok 2007 realizaci akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Rozpočtové opatření č Odpis pohledávky č. 89/2000 ve výši ,-Kč Rozpočtové provizorium na leden a únor Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z FRB pro r Odkoupení pozemku p.č. 1187/3 o výměře 680 m 2 od p. J. K. za 100,-Kč/m Směnu pozemků p.č. 142/3 (orná p.) o výměře 354 m 2 z majetku Města Červený Kostelec za část p.ř. 142/3 o výměře 354 m 2 z majetku Galček s.r.o. oba v k.ú. Stolín Záměr odprodeje pozemku p.č. 1010/13 (tr.p.) o výměře 236 m 2 v k.ú. Červený Kostelec Záměr odprodeje části pozemku p.č. 791/9 (ost.pl.) o výměře 135 m 2 v k.ú. Červený Kostelec Prodej bytu č. 208/1 s podílem na společných prostorách 7064/31278 o velikosti 1+3 manželům B.a D. Z. za cenu podle kupní smlouvy včetně splátkového kalendáře Zřízení zástavy na byt č. 208/1 do plného splacení ceny bytu č. 208/1 manželům B. a D.Z Prodej bytu č. 208/2 s podílem na společných prostorách 7951/31278 o velikosti 1+2 L. N. za cenu podle kupní smlouvy Prodej bytu č. 208/3 s podílem na společných prostorách 7434/31278 o velikosti 1+3 manž. J.a J. P. za cenu podle kupní smlouvy Předložený návrh změny č. 2 územního plánu města Červený Kostelec, který vypracovala SURPMO a.s., Praha 1, Opletalova 1626/36, projektové středisko Hradec Králové, v srpnu 2006, zakázkové číslo , odpovědný projektant ing. arch. Alena Koutová Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 územního plánu města Červený Kostelec. Návrh vyhlášky je přílohou tohoto usnesení. Jako závazné části změny č. 2 územního plánu se vymezují: 5. Využití ploch a jejich uspořádání, 6. Vymezení zastavitelného území 7. Zásady uspořádání technického vybavení 8. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanací Závazné části jsou vyjádřeny c) V grafických přílohách jako samostatné průsvitky: Krycí list Z č.2 k výkresu č Hlavní výkres s komplexním řešením celého území města včetně návrhu dopravního řešení a návrhu ÚSES Krycí list Z č.2 k výkresu č Koncepce řešení technického vybavení 18

19 Krycí list Z č.2 k výkresu č Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav Krycí list Z č.2 k výkresu č Zákres vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa d) V textu vyhlášky Počet členů Osadního výboru Stolín 5, počet členů Osadního výboru Bohdašín 5 a počet členů Osadního výboru Olešnice Odměňování neuvolněných zastupitelů, předsedů výborů, členů RM a předsedů komisí. 4. Neschvaluje: 4.1. Odpis pohledávky ve výši ,80 Kč. 5. Jmenuje: 5 1. Komisi pro výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve složení : předseda Pavel Labík, členové Ing. Jan Berkovec, Ing. Věra Šimková, Jiří Prokop, ing. Petr Fišer, Jiří Prouza a Ivana Růžková. 6. Volí: 6.1. Ing. Jiřího Hanuše předsedou finančního výboru Za členy finančního výboru Ing. Berkovce Jana, Chlebouna Jana, Ansorgeho Vratislava, Hofmana Josefa, Demjanoviče Petra a Ing. Wajsara Miroslava Ing. Evu Zajíčkovou předsedkyní kontrolního výboru Za členy kontrolního výboru PharmDr. Minaříkovou Zuzanu, Ing. Hejdu Vladislava, Vosáhlovou Alenu, Rýznara Vladimíra, Prouzu Miroslava a Nejmana Petra Předsedu Osadního výboru Stolín p. Josefa Vondru ml Předsedu Osadního výboru Bohdašín p. Jaromíra Havla Předsedu Osadního výboru Olešnice p. Jiřího Kábrta. 7. Ukládá: 7.1. Radě města jmenovat komisi pro výběr nejvhodnějšího dodavatele akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Radě města provést výběr nejvhodnějšího dodavatele na realizaci akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2007 realizaci akce Areál u Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci. 8. Doporučuje: 8.1. Radě města zvážit při sestavování rozpočtu na rok 2007 nákup hlasovacího zařízení. Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 19

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 6.11.2014 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (1) Vyhlášení výsledku voleb 2. (2)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 28. řádné jednání Rady města, konané dne 8.12.2014 kancelář starosty 1. (43) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (44) Snížení

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. prosince 2009 od 16 do 18.30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. prosince 2009 od 16 do 18.30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. prosince 2009 od 16 do 18.30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních

Více

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 27.11. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 27.11. 2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 4.11.2015 kancelář starosty 1. (157) Žádost KB o podpis dodatku k úvěru na zateplení paneláků 2. (158)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 25. řádné jednání Rady města, konané dne 18.11.2015 kancelář starosty 1. (82) Zázemí tenis, fotbal 2. (83) Veřejné prostranství mezi školami v

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 17.3.2011 malý sál divadla J.K.Tyla v Č. Kostelci 1. (6) Stavební úpravy knihovny 2. (7) Červený Kostelec - Olešnice, splašková

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 13. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 17. 12. 2007 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveni: Mgr. Dagmar

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 6.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod.

Město Červený Kostelec Rada města Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. Město Červený Kostelec Souhrn 19. řádné jednání Rady města, konané dne 8. 9. 2010 v 16:00 hod. koncelář starosty R-2010/19/1 Rekonstrukce ulice Přemyslova informaci o investiční akci,,rekonstrukce ulice

Více

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Mgr. Luboš Rambousek, Jaromír Štěpán, Mgr. Zuzana Sovová, Ing. Zdeněk Fišer, Jaroslava Kubová, Marie Šestáková

Mgr. Luboš Rambousek, Jaromír Štěpán, Mgr. Zuzana Sovová, Ing. Zdeněk Fišer, Jaroslava Kubová, Marie Šestáková Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 19.5.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: , ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: ,   ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/2014 ve Vysokém konaného dne

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 26.2.2015 malý sál Divadla J. K. Tyla Červený Kostelec 1. (100) Kontrola plnění úkolů z jednání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne 27.12.2011, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 30. 3. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise 2. Kontrola usnesení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 4.5.2016 R-2016/10/1-10. Červený Kostelec 4.5.2016 Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů uzavření Smlouvy o právu provést

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více