M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007"

Transkript

1 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín. 1/5/2007 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne /5/2007 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady města Nový Jičín za rok 2006 bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Nový Jičín za rok /5/2007 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2006 výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2006 včetně vypořádání výsledků hospodaření dle předloženého písemného materiálu. 4/5/2007 Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2006 výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2006 ve znění předloženého písemného materiálu. 5/5/2007 Finanční problematika: a) úpravy rozpočtu města č.13-22/2007, b) žádost M- Centra o finanční příspěvek 1) následující úpravy rozpočtu města na rok 2007:

2 a) na základě žádosti odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy = rozpočtové opatření č. 16/2007: a. zvýšení dotace na investice o částku ,00 Kč u ZŠ Jubilejní účelově určené na nákup varného kotle ve výši ,00 Kč a pečící pánve v částce ,00 Kč z důvodu havarijního stavu (odborné posouzení firmou LAKAR GAMA,s.r.o.) finančně krýt zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41, b. zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz o částku ,00 Kč u Beskydského divadla účelově určeného na krytí nárůstu mzdových tarifů od dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě finančně krýt zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41, b) zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 40 na urbanistické studie o ,00 Kč (v souladu s usnesením VM č. 156/14 ze dne ) finančně krýt zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 17/2007, c) zvýšení rozpočtovaných příjmů o přijaté pojistného plnění v částce ,00 Kč za pojistnou událost (pracovní úraz p. R. B.) a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů určených na mzdy zaměstnanců na kap. 19 = rozpočtové opatření č. 18/2007, d) zvýšení rozpočtovaných příjmů o přebytek v hospodaření Azylového domu Nový Jičín ve výši ,00 Kč a zároveň zvýšení rozpočtovaných výdajů na krytí deficitu v hospodaření roku 2006 u Azylového domu ve Straníku v částce ,00 Kč (z důvodu nedostatečného počtu klientů), přičemž rozdíl vyšších výdajů bude hrazen z rozpočtové rezervy na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 19/2007, e) zvýšení rozpočtovaných příjmů o částku ,50 Kč jako úspora po vyúčtování energií za rok 2006 na provozování krytého bazénu se sportovní halou Basketbalovým klubem, obč.sdr., Novosady 10, Nový Jičín a zároveň zvýšení rozpočtovaných výdajů (transferem Basketbalovému klubu) na opravu hydroizolací při vstupu do krytého bazénu v částce ,00 Kč, přičemž o rozdíl v objemu ,50 Kč budou zvýšeny rozpočtované výdaje na opravy a údržbu chodníků na kap. 10 = rozpočtové opatření č. 20/2007, f) přesun rozpočtovaných výdajů ve výši ,00 Kč z kap. 02-Vodní hospodářství, 2321-Odvádění a čištění odpadních vod (viz RO č. 15/2007) na opravy a údržbu chodníků ve městě (kap. 10, 2219, pol. 5171, org. 386) = rozpočtové opatření č. 21/2007, g) úprava výše rozpočtovaných příjmů i výdajů týkajících se skutečné výše daně z příjmů právnických osob za rok 2006 za město Nový Jičín, tzn. navýšení z původně rozpočtované částky 3, ,00 Kč na 3, ,00 Kč a zároveň přesun rozpočtu této daně z kap. 20 na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 22/2007, 2) bere na vědomí úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007, která schválila Rada města dne : 2

3 a) přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 2, ,00 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje (ÚZ 345) pro Městské kulturní středisko Nový Jičín na zabezpečení výkonu regionální funkce knihovny v Moravskoslezském kraji a zároveň ve stejné výši zvýšení příspěvku na provoz zmíněné příspěvkové organizaci města na stanovený účel = rozpočtové opatření č. 13/2007, b) snížení neinvestičního příspěvku na školství o částku 3.561,00 Kč v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007 (z důvodu změny metodiky vykazování počtu žáků a jejich následnému přepočtu se snížil celkový počet vykazovaných žáků v kraji) finančně krýt zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 14/2007, c) přijetí (druhé poloviny) investičních účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje: - ve výši ,00 Kč na akci "Splašková kanalizace-místní část Žilina u Nového Jičína (ÚZ 326), - ve výši ,00 Kč na akci "Splašková kanalizace-místní část Loučka u Nového Jičína (ÚZ 328) a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 02-Vodní hospodářství, 2321-Odvádění a čištění odpadních vod = rozpočtové opatření č. 15/2007, 3) bere na vědomí žádost M-Centra pro nový život, obč. sdružení, Na Lani 222, Nový Jičín, o finanční příspěvek ve výši ,00 Kč na nákup hraček a vybavení herny. 6/5/2007 Schválení podílu města na akci programu regenerace MPR 2007 podíl vlastníka, Města Nového Jičína, na akci programu regenerace MPR 2007, oprava vily Husova 1151/2 v Novém Jičíně ve výši ,- Kč. 7/5/2007 Zpráva o zabezpečení zdravotnické péče na území města K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 8/5/2007 Zpráva o zaměstnanosti na území města bere na vědomí zprávu o zaměstnanosti na území města. 9/5/2007 Zpráva o sociální péči na území města bere na vědomí zprávu o sociální péči na území města. 3

4 10/5/2007 Zpráva o stavu městských lesů bere na vědomí zprávu o stavu městských lesů. 11/5/2007 Potvrzení usnesení č. 16/23/05 ze dne týkající se doplnění počtu sečí travnatých ploch na pozemcích cizích vlastníků potvrzuje usnesení č. 16/23/05 ze dne , v němž ukládá odboru životního prostředí doplnit počet sečí trávníku na území města dle intenzitních tříd údržby u pozemků cizích vlastníků na veřejných plochách na náklady města, dle usnesení vedení města. T: průběžně Z: Ing. Eva Bártková 12/5/2007 Informace o naplněnosti odloučeného pracoviště Beskydská 142 při ZŠ Komenského 66 1) bere na vědomí předloženou zprávu ředitelky ZŠ Komenského 66 paní Mgr. Emilie Řehákové o naplněnosti odloučeného pracoviště Beskydská 142, 2) zrušení odloučeného pracoviště Beskydská 274 a 142, a to k /5/2007 Stanovení výše neinvestičních nákladů na žáka v základních školách v Novém Jičíně dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) platby cizích obcí pro rok 2007, které jsou povinny platit neinvestiční náklady za své žáky plnící povinnou školní docházku v novojičínských základních školách ve výši 4 500,- Kč za žáka a rok. 14/5/2007 Koncepce školních jídelen při ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín 1) bere na vědomí předloženou koncepci školních jídelen při ZŠ a MŠ pro rok 2007, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, 4

5 2) variantu č. 2 této koncepce školních jídelen při ZŠ a MŠ. K datu se ruší školní jídelna při ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 na odloučeném pracovišti B.Martinů 4. 15/5/2007 Memorandum o spolupráci při zavádění Moravskoslezské karty 1) Memorandum o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty, 2) ukládá starostovi města Mgr. Ivanu Týle podepsat schválené Memorandum. 16/5/2007 Informace o Memorandu pro společný postup pro podporu rozvoje dopravní infrastruktury bere na vědomí informaci o podepsání Memoranda pro společný postup pro podporu rozvoje dopravní infrastruktury. 17/5/2007 Stanovisko k iniciativě o.s. Naše Beskydy - Uzamčení země Valašské 1) bere na vědomí Iniciativu občanského sdružení Naše Beskydy Uzamčení země Valašské, 2) přistoupení k iniciativě občanského sdružení Naše Beskydy Uzamčení země Valašské. 18/5/2007 OZV č. 3/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vydání OZV č. 3/2007 "O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu". 19/5/2007 OZV č. 4/2007, kterou se ruší OZV č. 4/2006 o stanovení požadavků pro umisťování informačních, reklamních a propagačních nařízení OZV č. 4/2007, kterou se ruší OZV č. 4/2006 o stanovení požadavků pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení. 5

6 20/5/2007 Znovuposouzení žádosti M. R. o příspěvek na estetizaci 1) bere na vědomí informaci o opakované žádosti p. M. R., 2) doporučuje p. M. R. žádost opětovně předložit v hodnotícím období roku /5/2007 Bytové záležitosti 1) a) prodej bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších úprav a schválených "Zásad pro převod bytových domů, bytů, nebytových prostor, pozemků a drobných staveb s nimi tvořících funkční celky z majetku Města Nový Jičín",v rozsahu přílohy č. 1 tohoto usnesení, b) prodej b.j. č. 1781/3, o velikosti 3+1, v domě Sportovní 16, Nový Jičín panu D. Š. za cenu ,-Kč a náhradníky v pořadí a za ceny uvedené v "Zápise ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne ", c) prodej b.j. č. 1781/11, o velikosti 2+1, v domě Sportovní 16, Nový Jičín P. L., za cenu ,-Kč a náhradníky v pořadí a za ceny uvedené v "Zápise ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne , d) prodej b.j. č. 351/10, o velikosti 1+1, v domě Nádražní 32, Nový Jičín a.s. Monetar, se sídlem Tř. 28 října 1495, Frýdek-Místek za cenu ,-Kč a náradníky v pořadí a za ceny uvedené v "Zápise za zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne , e) prodej b.j. č. 1581/1, o velikosti 1+1, v domě Husova 24, Nový Jičín I. J., za cenu ,-Kč a náhradníky v pořadí a za ceny uvedené v "Zápise za zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne , f) vložení smluv na Katastrální úřad na odprodej bytových jednotek v domě Na Lani 222, Nový Jičín bez kupních smluv na odkup bytových jednotek č. 222/1, 222/12 a 222/24 a nájemcům bytových jednotek č. 222/1 a 222/24 prodloužení termínu odkupu do ,b.j. č. 222/12 bude prodána po rozhodnutí soudu, g) vložení smluv na Katastrální úřad na odprodej bytových jednotek v domě Na Lani 217, Nový Jičín bez kupní smlouvy na odkup bytové jednotky č. 217/12, prodej této bytové jednotky bude řešen následně po rozhodnutí soudu. 6

7 22/5/2007 Prominutí poplatku z prodlení 1) žádost V. V. o prominutí dluhu ve výši Kč ,40, 2) žádost E. Š. o odpuštění a následné vrácení 3/4 poplatků prodlení ve výši Kč ,50, 3) žádost D. P. o prominutí poplatků z prodlení ve výši Kč ,-, 4) žádost V. Č. o prominutí poplatků z prodlení ve výši Kč ,-, 5) ne žádost M. G. o prominutí poplatků z prodlení ve výši Kč ,-. 23/5/2007 Odpis nedobytných pohledávek návrh odpisu nedobytných pohledávek ve výši ,- Kč. 24/5/2007 Návrh na odpis pohledávky odpis pohledávky za již neexistující společností MOSYV, s.r.o. se sídlem Zlín ve výši ,50 Kč. 25/5/2007 Schválení změny Zásad o prodeji pozemků v Průmyslovém parku změnu zásad tak, že vypouští článek II. a upravuje se článek III., kde platí podmínky prodeje pro plochu P 1. 26/5/2007 Majetkoprávní problematika 1) ne následující převody nemovitého majetku města u těchto majetkoprávních záměrů: a) 1581 bezúplatný převod pozemku parcela č. 239/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 958 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; b) 1582 prodej pozemků parcela č. 334/2 (zahrada o výměře 156 m2) a části pozemků parcela č. 334/3 (zahrada) a parcela č. 505/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí pro společnost MONTESANO s.r.o., se sídlem Opava 5, Grudova 10, za účelem výstavby čerpací stanice PHM; c) 2036 prodej části pozemku parcela č. 478/1 (zahrada o výměře cca 95 m2) a pozemku parcela č. 479/1 (zahrada o výměře cca 65 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. 7

8 2) souhlasí se zveřejněním prodeje pozemků parcela č. 94/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela č. 94/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a parcela č. 210 (zahrada) o celkové výměře 572 m2 vše k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (pozemky na ulici Bezručova v Novém Jičíně), majetkoprávní záměr č ) následující prodeje nemovitého majetku města a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv u těchto majetkoprávních záměrů: a) 1400 prodej pozemku parcela č.509/184 (orná půda o výměře 1291 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou) pro K. P., za kupní cenu Kč 510,--/m2; b) 1400 prodej pozemku parcela č. 509/50 (orná půda o výměře 915 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou) pro M. S., za kupní cenu Kč ,- -/předmět prodeje; c) 1400 prodej pozemku parcela č. 509/51 (orná půda o výměře 845 m) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou) pro M. S., za kupní cenu Kč ,- -/předmět prodeje; d) 1521 prodej části pozemku parcela č.127/1 (ostatní plocha), dle GP nově vzniklý pozemek parcela č.127/3 o výměře 14 m2 v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro R. a A., za kupní cenu Kč 3.650,--/předmět prodeje; e) 1789 prodej pozemku parcela č. 295/17 (trvalý travní porost o výměře 56 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína pro L. a J. B., za kupní cenu Kč ,--/předmět prodeje; f) 2019 prodej části pozemku parcela č. 460/1 (zahrada, dle GP díl b o výměře 79 m2) a části pozemku parcela č. 459/1 (zahrada, dle GP díl a o výměře 69) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro Š. B., za kupní cenu Kč ,--/předmět prodeje; g) 2022 prodej pozemku parcela č. 280/26 (zahrada o výměře 94 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí takto: část pozemku o výměře cca 32 m2 pro M. M., za kupní cenu Kč 290,--/m2 + úhrada GP v plné výši a část pozemku o výměře cca 62 m2 pro O. a M. F., za kupní cenu Kč 290,--/m2; h) 2028 prodej pozemku parcela č. 925/4 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 441 m2) v k.ú. Straník pro R. a V. R. za kupní cenu Kč 3.800,--/předmět prodeje; i) 2030 prodej pozemku parcela č. 634/1 (zahrada o výměře 542 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí do podílového spoluvlastnictví pro V. a J. P., J. a M. B. a dále R. S., za kupní cenu dle Zásad tj. Kč 100,--/m2; j) 2033 prodej části pozemku parcela č. 612 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 33 m2) v k.ú Nový Jičín - Dolní Předměstí takto: část pozemku o výměře cca 15 m2 pro J. a M. B.,, část pozemku o výměře cca 7 m2 pro Z. a M. P., část pozemku o výměře cca 19 m2 pro J. a Z., za kupní cenu dle ZP s tím, že přesná výměra bude stanovena dle geometrického plánu. 8

9 4) změnu konkretizace u majetkoprávního záměru č prodej pozemku parcela č. 509/189 (orná půda o výměře 1529 m2) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou, usnesení č.19/26/2006 bod 2 m) z původního B. a J. Ž., na Z. Z., za stejných podmínek. 5) změnu konkretizace u majetkoprávního záměru č prodej pozemku parcela č. 509/14 (orná půda o výměře 986 m2) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou, usnesení 23/27/2006 bod 13) z původního A. H. na J. K., za stejných podmínek. 6) Majetkoprávní záměr č byl stažen z programu. 7) souhlasí s prodejem části pozemku parcela č. 610 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 80 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č ) prodej části pozemku parcela č. 584/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 180) v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí tak, že část o výměře cca 155 m2 pro E. Č. Š. a část o výměře cca 155 m2 pro L. a J. H., za cenu dle ZP, majetkoprávní záměr č ) vzdání se předkupního práva k pozemku parcela č. 509/42 (orná půda o výměře 1448 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou), majetkoprávní záměr č ) bere na vědomí informaci o odstoupení pana M. Z. od záměru koupě bytového domu na ulici K Nemocnici 4 na pozemku parcela č. st. 439 a pozemku parcela č. st. 439 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2) v k. ú. Nový Jičín Horní Předměstí a opakovaně zveřejnit záměr prodeje shora uvedených nemovitostí formou nabídkového řízení za nabídkovou kupní cenu minimálně Kč ,--/předmět prodeje, včetně povinnosti žadatele složit ve prospěch prodávajícího kauci ve výši 5 % z minimální nabídkové kupní ceny, majetkoprávní záměr č ) bere na vědomí informaci o výsledku nabídkového řízení na prodej pozemku parcela č. 573/2 (trvalý travní porost o výměře 6261 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí a záměr ukončuje bez vyhlášení vítězné nabídky s tím, že nabídka prodeje nebude dále zveřejňována, majetkoprávní záměr č ) ve věci MPZ č. 080 a) odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje objektu č.p. 31 na Masarykově náměstí 19 v Novém Jičíně, b) ukládá komisi pro správu majetku prověřit skutečnosti vzešlé z jednání a následně předložit výsledky návrhu. 9

10 Z: Kamil Žák T: ) směnu pozemků parcela č.358 (ostatní plocha,jiná plocha o výměře 531 m2) a parcela č. 359 (ostatní plocha,jiná plocha o výměře 561 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, které jsou ve vlastnictví R. P., za pozemek parcela č.509/52 (orná půda o výměře 1235 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou), který je ve vlastnictví Města Nový Jičín, s podmínkou úhrady rozdílu v cenách směňovaných nemovitosti ve výši Kč ,-- ve prospěch města, majetkoprávní záměry č. V 250 a ) směnu pozemků - části pozemku parcela č. 288/2 (ostatní plocha, jiná plocha, dle GP díl e o výměře 176 m2), části pozemku parcela č. 288/9 (ostatní plocha, jiná plocha, dle GP díl s o výměře 88 m2), části pozemku parcela č. 295/5 (trvalý travní porost, dle GP díl p o výměře 5 m2) a části pozemku parcela č. 295/7 (trvalý travní porost, dle GP díl a o výměře 1m2, díl c o výměře 41 m2), vše v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, které jsou ve vlastnictví P. K., za pozemky - část pozemku parcela č. 295/17 (trvalý travní porost, dle GP díl x o výměře 17 m2, díl k o výměře 1 m2, díl l o výměře 89 m2), část pozemku parcela č. 295/18 (trvalý travní porost, dle GP díl m o výměře 17 m2, díl o o výměře 14 m2), část pozemku parcela č. 288/14 (ostatní plocha, jiná plocha, dle GP díl w o výměře 1 m2) část pozemku parcela č. 288/15 (ostatní plocha, jiná plocha, díl t o výměře 5m2), vše v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, které jsou ve vlastnictví Města Nový Jičín a to bez dalšího finančního vypořádání, majetkoprávní záměr č ) bere na vědomí žádost společnosti TVARSTAV-REAL s.r.o., se sídlem Nový Jičín Císařská 151, o úpravu usnesení dne č. 23/27/2006 bod 7g a mění podmínku pro počet nově vybudovaných bytových jednotek tak, že se upravuje minimální počet nově vybudovaných bytů na 12, majetkoprávní záměr č ) úpravu svého usnesení 18/20/2005 bod 13 ze dne tak, že se upravuje výměra pozemku parcela č. 44/7 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí z původních 1067 m2 na nynějších 679 m2, vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí a dále se doplňuje toto usnesení o text: Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům spojeným s rekonstrukcí a následným užíváním objektu čp (bývalý J-klub). Dále se nabyvatel zavazuje využívat předmětné nemovitosti převážně k nekomerčním účelům a zdržet se jejich převodu na třetí osobu, to vše po dobu 10 let. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem ke dni porušení závazku. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. Nabyvatel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci 10

11 písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, majetkoprávní záměr č. V ) rozšíření svého usnesení č. 18/20/2005 bod 13 ze dne (majetkoprávní záměr č. V 241) a usnesení č. 19/26/2006 bod 16 ze dne (majetkoprávní záměr č. V 305) o text: Nabyvatel se zavazuje o nemovitost pozemek p.č. 384/27 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí a pozemek p.č. 872/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí řádně pečovat, užívat je pouze k účelům komunikačního propojení ulic sídlištní zástavby, veřejných sídlištních ploch a veřejné zeleně, nevyužívat je ke komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit je, to vše po dobu nejméně 10 let. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem ke dni porušení závazku. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván. Budeli zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady. Převodce je oprávněn kdykoliv během stanovené lhůty 10-ti let kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. Nabyvatel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty 10-ti let předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachováni se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši Kč. 18) úpravu svého usnesení č. 19/26/2006 bod 17 ze dne tak, že se na základě geometrického plánu upravuje předmět bezúplatného převodu takto: bezúplatný převod pozemků parcela č. 506/8 (ostatní plocha, zeleň o výměře 261 m2), parcela č. 506/10 (ostatní plocha, zeleň o výměře 755 m2), parcela č. 506/18 (ostatní plocha, zeleň o výměře 74 m2), parcela č. 506/29 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 209 m2) a parcela č. 506/37 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 230 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí a dále se doplňuje toto usnesení o text: Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat, užívat je pouze k účelům veřejně přístupných místních komunikací (pozemky parcela č. 506/29 a parcela č. 506/37), veřejných ploch a veřejné zeleně v bytové zástavbě ulice lesní v Novém Jičíně (pozemky parcela č. 506/8, parcela č. 506/10 a parcela č. 506/18) nevyužívat je ke komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit je, to vše po dobu nejméně 10 let. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem ke dni porušení závazku. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady. Převodce je oprávněn kdykoliv během stanovené lhůty 10-ti let kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany 11

12 nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. Nabyvatel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty 10-ti let předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, majetkoprávní záměr č. V ) bezúplatný převod pozemku parcela č.700/2 (ostatní plocha,silnice o výměře 389 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 42, do majetku Města Nový Jičín, včetně závazku nabyvatele ve znění: Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku I. smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze jako veřejně přístupnou místní komunikaci, nevyužívat ji ke komerčním účelům, nepřenechat ji ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit ji, to vše po dobu 10 let. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem ke dni porušení závazku. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván. Budeli zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. Nabyvatel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, majetkoprávní záměr č. V ) bezúplatný převod (darování) částí pozemků parcela č (ostatní plocha, silnice o výměře cca 1124 m2), parcela č (ostatní plocha, silnice o výměře cca 917 m2), vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína(převod v rámci stavby Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína ) z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava 28. října 2771/117 (Správa silnic Moravskoslezského kraje), do majetku Města Nový Jičín, majetkoprávní záměr č. V ) úpravu svého usnesení č. 19/25/2006 bod 10a ze dne ve věci výkupu části pozemku parcela č. 970 (zahrada o výměře cca 25 m2 pro stavbu Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína ) v k.ú. Žilina u Nového Jičína tak, že se mění kupní cena na Kč 334,--/m2, (cena, za kterou vlastník pozemky nabyl), majetkoprávní záměr č. V ) výkup části pozemku parcela č. 720 (zahrada o výměře cca 24,50 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, za účelem rozšíření komunikace, od D. a Z. V. za dohodnutou kupní cenu Kč 300,--/m2, (cena, za kterou vlastník pozemky nabyl), majetkoprávní záměr č. V

13 23) výkup části pozemku parcela č. 730/2 (trvalý travní porost o výměře cca 192 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, za účelem stavby Cyklistická stezka Nový Jičín- Bludovice, od J. M., za kupní cenu dle ZP (maximálně Kč 140,--/m2), majetkoprávní záměr č. V 344 A. 24) výkup části pozemku parcela č. 730/37 (ostatní plocha, zeleň o výměře cca 240 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, za účelem stavby Cyklistická stezka Nový Jičín- Bludovice, od M. K. a J. R., za kupní cenu dle ZP (maximálně Kč 140,--/m2), majetkoprávní záměr č. V 344 B. 25) výkup částí pozemků parcela č. 730/40 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parcela č. 730/41 (trvalý travní porost) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře cca 310 m2, za účelem stavby Cyklistická stezka Nový Jičín-Bludovice, od M. N., za kupní cenu dle ZP (maximálně Kč 140,--/m2), majetkoprávní záměr č. V 344 C. 26) výkup části pozemku parcela č. 730/42 (trvalý travní porost o výměře cca 186 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, za účelem stavby Cyklistická stezka Nový Jičín- Bludovice, od L. K. a M. P., za kupní cenu dle ZP (maximálně Kč 140,--/m2), majetkoprávní záměr č. V 344 D. 27) výkup částí pozemku parcela č. 20 (zastavěná plocha a nádvoří ) a parcela č. 21 (zahrada) o celkové výměře cca 203 m2 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, za účelem stavby Cyklistická stezka Nový Jičín-Bludovice, od J. a O. L., za kupní cenu dle ZP (maximálně Kč 140,--/m2), majetkoprávní záměr č. V 344 E. 28) výkup části pozemku parcela č.33 (zahrada o výměře cca 3 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, za účelem stavby Cyklistická stezka Nový Jičín-Bludovice, od J. P., za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2 (cena, za kterou vlastník pozemky nabyl), majetkoprávní záměr č. V 344 F. 29) výkup částí pozemků parcela č.1259 (zahrada) a parcela č.1260 (trvalý travní porost) o celkové výměře cca 15 m2 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem stavby Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína, od J. a V. F., za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V ) výkup částí pozemků parcela č. 1267/1 (ostatní plocha) a parcela č.1268/1 (zahrada) o celkové výměře cca 46 m2 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem stavby Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína, od F. a J. H., za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V

14 31) výkup části pozemku parcela č.1267/5 (ostatní plocha o výměře cca 12 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem stavby Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína, od J. J., za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V ) výkup části pozemku parcela č.1318/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 26 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem stavby Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína, od V. N. a J. Š.., za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V ) výkup částí pozemků parcela č.1324/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a parcela č (zahrada) o celkové výměře cca 46 m2 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem stavby Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína, od S. K., za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V ) výkup části pozemku parcela č. 1324/2 (ostatní plocha,jiná plocha) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem uložení dešťové kanalizace v délce 15 m, od M. M., za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V ) výkup částí pozemků parcela č (zahrada) a parcela č (ostatní plocha) o celkové výměře cca 127 m2 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem stavby Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína, od R. P., za dohodnutou kupní cenu Kč 110,--/m2 (cena, za kterou vlastník pozemky nabyl), majetkoprávní záměr č. V ) výkup části pozemku parcela č. 1802/6 (trvalý travní porost) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem uložení dešťové kanalizace v délce 50 m a umístění vtokového objektu (cca 5 m2), od J. a V. Š., za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V ) výkup části pozemku 1392 (orná půda) v k.ú. Žilina u Nového Jičína od K. K. a P. K., za účelem uložení dešťové kanalizace v délce 10 m a umístění vtokového objektu (cca 10 m2), za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V ) odkládá své rozhodnutí ve věci výkupu části pozemku parcela č. 335/9 (orná půda) v k.ú. Libhošť, majetkoprávní záměr č. V ) vyhlášení nabídkového řízení na prodej nebytových prostor v domě 5. května 8 v Novém Jičíně na pozemku parcela č. st. 111/1 v k.ú. Nový Jičín Město (přízemí) za nabídkovou kupní cenu minimálně Kč ,--/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č ) bere na vědomí informaci o vyhlášených nabídkách na prodej městských pozemků v průmyslovém parku (dle studie plochy P1, P2/1, P 2/2, P3 a P4), majetkoprávní záměr č. 1585, 14

15 a. ukládá majetkoprávnímu odboru ukončit nabídku na prodej ploch označených jako P 3 a P 4, b. záměr prodeje městských pozemků v plochách P2/1, P 2/2, P 3 a P 4 společnosti CTP Invest, spol. s.r.o. Humpolec dle předložené nabídky za minimální cenu 120,- Kč za1 m2 (pozemky bez IS), c. ukládá vedení města, příslušným odborům a komisím RM připravit návrh smluvních podmínek pro prodej pozemků dle bodu b) a tyto předložit k projednání a schválení dne ) záměr prodeje městských pozemků v ploše P1 přímým investorům dle doručených žádostí, ukládá vedení města, příslušným odborům a komisím RM připravit návrh smluvních podmínek pro prodej těchto pozemků a tyto předložit k projednání a schválení dne , majetkoprávní záměr č ) záměr prodeje městských pozemků podél ulice B.Martinů, Nový Jičín (pozemky určené pro výstavbu bytových domů ) společnostem PIRS CZ, s.r..o., se sídlem Ostrava Žerotínova 1099/21 a ISA CONSULT, s.r.o., se sídlem Frýdek- Místek Palackého 129, ukládá vedení města, příslušným odborům a komisím RM připravit návrh smluvních podmínek pro prodej pozemků pro výstavbu 1. etapy, případně pro prodej pozemků pro další etapy a tyto předložit k projednání a schválení dne , majetkoprávní záměr č ) trvá na svém usnesení č. 12/4/2007 bod 6 ze dne , majetkoprávní záměr č ) majetkoprávní záměr č. 031 byl stažen z programu. 45) bere na vědomí informaci o privatizaci bytového domu č.p na ul. Žižkova 22 v Novém Jičíně, včetně příslušenství v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí a vyhlášení nabídkové řízení na prodej celého domu, majetkoprávní záměr č ) bere na vědomí opakovanou žádost M. D., o prodej domu č.p na pozemku parcela č. 385 a pozemku parcela č. 385 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí a ne zveřejnění prodej shora uvedených nemovitostí, majetkoprávní záměr č ) ne vzhledem k dříve přijatým usnesením orgánů města ve věci prodeje domu na ul. Dobrovského 2 v Novém Jičíně, včetně příslušenství v k.ú. Nový Jičín - Město a ke skutečnosti, že v dané věci nenastaly nové zásadní skutečnosti, vyhovět žádosti nájemníků shora uvedeného domu o jeho prodej, majetkoprávní záměr č ) slevu ve výši 20 % z kupní ceny za prodej bytového domu č.p. 762 na ulici Štefanikova 6 v Novém Jičíně, včetně příslušenství za podmínky, že kupující provedou do tří let ode dne nabytí shora uvedené nemovitosti sanaci vlhkého zdiva, včetně opravy fasády, majetkoprávní záměr č

16 49) rozšíření svého usnesení č.9/3/2006 bod 2 ze dne , kterým bylo schváleno nabytí budovy čp. 139 stojící na pozemku p.č. st. 456/1 a pozemku p.č. st. 456/1 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí (majetkoprávní záměr č. V 251) o text: Nabyvatel se zavazuje, že převáděné nemovitosti bude využívat po dobu 20 let ode dne jejich nabytí pouze za účelem výkonu veřejné správy, s výjimkou nebytových prostor o výměře 98 m2 v 1. NP budovy čp. 139, které podle Kolaudačního rozhodnutí Č. 9/88výst.328/2-De ze dne slouží jako kantýna. Stanou-li se nemovitosti vymezené v či. I. této smlouvy před uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto článku pro nabyvatele nepotřebnými k výkonu veřejné správy, zavazuje se nabyvatel učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu těchto nemovitostí zpět do vlastnictví převodce. Neakceptuje-li převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejího doručení převodci, je nabyvatel oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení. Pro případ, že by nabyvatel porušil závazky uvedené v odst. 1, 2 tohoto článku této smlouvy, zavazuje se nabyvatel za každé takové porušení prostřednictvím převodce odvést do státního rozpočtu částku rovnající se znaleckým posudkem stanovené ceně nemovitostí, u nichž k porušení závazku došlo, a to v čase a místě obvyklé a to ke dni bezúplatného převodu. Nabyvatel se zavazuje nezřídit k nemovitostem vymezeným v či. I. této smlouvy po dobu uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvou zástavní právo. S ohledem na skutečnost, že převáděné nemovitosti, jsou kulturní památkou, nabyvatel se zavazuje, že o tyto nemovitosti bude pečovat, užívat je a nakládat s nimi v souladu se zák. Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 27/5/2007 Připomínkování návrhu změny strategického plánu rozvoje města 1) a) navržený postup aktualizace Strategického plánu rozvoje města, b) komisi pro Strategický plán rozvoje města. 28/5/2007 Změna termínu konání změnu termínu jednání z na /5/2007 Informace o zřízení střediska EUROPE DIRECT bere na vědomí informaci o zřízení Europe Direct centra v Novém Jičíně. 30/5/2007 Informace o účasti města ve sdruženích a právnických osobách bere na vědomí informaci o účasti města ve sdruženích a právnických osobách. 16

17 31/5/2007 Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu N. J. jmenování volbou pana Oldřicha Válka jako přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období /5/2007 Volba člena OV Žilina určuje za člena Osadního výboru Žilina paní Martu Tomáškovou, bytem Nový Jičín, Beskydská /5/2007 Delegace na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO, a. s. deleguje tímto v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194, IČ , konanou dne , v níž má obec majetkovou účast, pana Ing. Vladimíra Bártu, dat. nar , bytem Nový Jičín, Myslbekova 3 a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení města Nový Jičín jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy a vykonával na valné hromadě bez omezení všechna práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona. 34/5/2007 Delegace na řádnou valnou hromadu společnosti TV BESKYD s.r.o. deleguje tímto v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na řádnou valnou hromadu společnosti TV Beskyd s. r. o., se sídlem Králová 380, Valašské Meziříčí, pana Miroslava Urbana, nar , bytem Nový Jičín, Novosady 29, člena Zastupitelstva města, aby město zastupoval a jeho jménem jednal. Ing. Vladimír Bárta, v.r. místostarosta Mgr. Ivan Týle, v.r. starosta Za správnost: JUDr. Jaromír Kubis, v.r. předseda návrhové komise 17

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 28.6.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 28.6.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 28.6.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 2134/7/2007 Zpráva o zaměstnanosti na území města zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o zaměstnanosti

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.11.2008 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 22.4.2010

U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 22.4.2010 Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 22.4.2010 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 18. 2. 2015 USNESENÍ č. 1/01-15 Z I. r o z h o d l o řešit příspěvek na nákup automobilu pro Český rybářský svaz, místní organizaci

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 16. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 26. 11. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 16. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 26. 11. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 16. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 26. 11. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 16. 114/2012 16. 121/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5.

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. PhDr.

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

U s n e s e n í z 6. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 6. března 2008

U s n e s e n í z 6. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 6. března 2008 U s n e s e n í z 6. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 6. března 2008 VI./1.- 3. - program zasedání ZO b e r e n a v ě d o m í - kontrolu usnesení z minulého zasedání - zpráva

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 52/3/2015 ZM po projednání 1.zvolilo: tuto pracovní

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Datum konání: 16. 12. 2013 2013/07/I Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Ing. Markéta Sochorová, Mgr. Karel Řehák 2013/07/II Z M s c h v á l i l o navržený

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více