M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007"

Transkript

1 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín. 1/5/2007 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne /5/2007 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady města Nový Jičín za rok 2006 bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Nový Jičín za rok /5/2007 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2006 výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2006 včetně vypořádání výsledků hospodaření dle předloženého písemného materiálu. 4/5/2007 Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2006 výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2006 ve znění předloženého písemného materiálu. 5/5/2007 Finanční problematika: a) úpravy rozpočtu města č.13-22/2007, b) žádost M- Centra o finanční příspěvek 1) následující úpravy rozpočtu města na rok 2007:

2 a) na základě žádosti odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy = rozpočtové opatření č. 16/2007: a. zvýšení dotace na investice o částku ,00 Kč u ZŠ Jubilejní účelově určené na nákup varného kotle ve výši ,00 Kč a pečící pánve v částce ,00 Kč z důvodu havarijního stavu (odborné posouzení firmou LAKAR GAMA,s.r.o.) finančně krýt zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41, b. zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz o částku ,00 Kč u Beskydského divadla účelově určeného na krytí nárůstu mzdových tarifů od dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě finančně krýt zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41, b) zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 40 na urbanistické studie o ,00 Kč (v souladu s usnesením VM č. 156/14 ze dne ) finančně krýt zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 17/2007, c) zvýšení rozpočtovaných příjmů o přijaté pojistného plnění v částce ,00 Kč za pojistnou událost (pracovní úraz p. R. B.) a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů určených na mzdy zaměstnanců na kap. 19 = rozpočtové opatření č. 18/2007, d) zvýšení rozpočtovaných příjmů o přebytek v hospodaření Azylového domu Nový Jičín ve výši ,00 Kč a zároveň zvýšení rozpočtovaných výdajů na krytí deficitu v hospodaření roku 2006 u Azylového domu ve Straníku v částce ,00 Kč (z důvodu nedostatečného počtu klientů), přičemž rozdíl vyšších výdajů bude hrazen z rozpočtové rezervy na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 19/2007, e) zvýšení rozpočtovaných příjmů o částku ,50 Kč jako úspora po vyúčtování energií za rok 2006 na provozování krytého bazénu se sportovní halou Basketbalovým klubem, obč.sdr., Novosady 10, Nový Jičín a zároveň zvýšení rozpočtovaných výdajů (transferem Basketbalovému klubu) na opravu hydroizolací při vstupu do krytého bazénu v částce ,00 Kč, přičemž o rozdíl v objemu ,50 Kč budou zvýšeny rozpočtované výdaje na opravy a údržbu chodníků na kap. 10 = rozpočtové opatření č. 20/2007, f) přesun rozpočtovaných výdajů ve výši ,00 Kč z kap. 02-Vodní hospodářství, 2321-Odvádění a čištění odpadních vod (viz RO č. 15/2007) na opravy a údržbu chodníků ve městě (kap. 10, 2219, pol. 5171, org. 386) = rozpočtové opatření č. 21/2007, g) úprava výše rozpočtovaných příjmů i výdajů týkajících se skutečné výše daně z příjmů právnických osob za rok 2006 za město Nový Jičín, tzn. navýšení z původně rozpočtované částky 3, ,00 Kč na 3, ,00 Kč a zároveň přesun rozpočtu této daně z kap. 20 na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 22/2007, 2) bere na vědomí úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007, která schválila Rada města dne : 2

3 a) přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 2, ,00 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje (ÚZ 345) pro Městské kulturní středisko Nový Jičín na zabezpečení výkonu regionální funkce knihovny v Moravskoslezském kraji a zároveň ve stejné výši zvýšení příspěvku na provoz zmíněné příspěvkové organizaci města na stanovený účel = rozpočtové opatření č. 13/2007, b) snížení neinvestičního příspěvku na školství o částku 3.561,00 Kč v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města Nový Jičín na rok 2007 (z důvodu změny metodiky vykazování počtu žáků a jejich následnému přepočtu se snížil celkový počet vykazovaných žáků v kraji) finančně krýt zapojením rozpočtové rezervy na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 14/2007, c) přijetí (druhé poloviny) investičních účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje: - ve výši ,00 Kč na akci "Splašková kanalizace-místní část Žilina u Nového Jičína (ÚZ 326), - ve výši ,00 Kč na akci "Splašková kanalizace-místní část Loučka u Nového Jičína (ÚZ 328) a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 02-Vodní hospodářství, 2321-Odvádění a čištění odpadních vod = rozpočtové opatření č. 15/2007, 3) bere na vědomí žádost M-Centra pro nový život, obč. sdružení, Na Lani 222, Nový Jičín, o finanční příspěvek ve výši ,00 Kč na nákup hraček a vybavení herny. 6/5/2007 Schválení podílu města na akci programu regenerace MPR 2007 podíl vlastníka, Města Nového Jičína, na akci programu regenerace MPR 2007, oprava vily Husova 1151/2 v Novém Jičíně ve výši ,- Kč. 7/5/2007 Zpráva o zabezpečení zdravotnické péče na území města K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 8/5/2007 Zpráva o zaměstnanosti na území města bere na vědomí zprávu o zaměstnanosti na území města. 9/5/2007 Zpráva o sociální péči na území města bere na vědomí zprávu o sociální péči na území města. 3

4 10/5/2007 Zpráva o stavu městských lesů bere na vědomí zprávu o stavu městských lesů. 11/5/2007 Potvrzení usnesení č. 16/23/05 ze dne týkající se doplnění počtu sečí travnatých ploch na pozemcích cizích vlastníků potvrzuje usnesení č. 16/23/05 ze dne , v němž ukládá odboru životního prostředí doplnit počet sečí trávníku na území města dle intenzitních tříd údržby u pozemků cizích vlastníků na veřejných plochách na náklady města, dle usnesení vedení města. T: průběžně Z: Ing. Eva Bártková 12/5/2007 Informace o naplněnosti odloučeného pracoviště Beskydská 142 při ZŠ Komenského 66 1) bere na vědomí předloženou zprávu ředitelky ZŠ Komenského 66 paní Mgr. Emilie Řehákové o naplněnosti odloučeného pracoviště Beskydská 142, 2) zrušení odloučeného pracoviště Beskydská 274 a 142, a to k /5/2007 Stanovení výše neinvestičních nákladů na žáka v základních školách v Novém Jičíně dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) platby cizích obcí pro rok 2007, které jsou povinny platit neinvestiční náklady za své žáky plnící povinnou školní docházku v novojičínských základních školách ve výši 4 500,- Kč za žáka a rok. 14/5/2007 Koncepce školních jídelen při ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín 1) bere na vědomí předloženou koncepci školních jídelen při ZŠ a MŠ pro rok 2007, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, 4

5 2) variantu č. 2 této koncepce školních jídelen při ZŠ a MŠ. K datu se ruší školní jídelna při ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 na odloučeném pracovišti B.Martinů 4. 15/5/2007 Memorandum o spolupráci při zavádění Moravskoslezské karty 1) Memorandum o budoucí spolupráci a společném postupu při zavádění Moravskoslezské karty, 2) ukládá starostovi města Mgr. Ivanu Týle podepsat schválené Memorandum. 16/5/2007 Informace o Memorandu pro společný postup pro podporu rozvoje dopravní infrastruktury bere na vědomí informaci o podepsání Memoranda pro společný postup pro podporu rozvoje dopravní infrastruktury. 17/5/2007 Stanovisko k iniciativě o.s. Naše Beskydy - Uzamčení země Valašské 1) bere na vědomí Iniciativu občanského sdružení Naše Beskydy Uzamčení země Valašské, 2) přistoupení k iniciativě občanského sdružení Naše Beskydy Uzamčení země Valašské. 18/5/2007 OZV č. 3/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vydání OZV č. 3/2007 "O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu". 19/5/2007 OZV č. 4/2007, kterou se ruší OZV č. 4/2006 o stanovení požadavků pro umisťování informačních, reklamních a propagačních nařízení OZV č. 4/2007, kterou se ruší OZV č. 4/2006 o stanovení požadavků pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení. 5

6 20/5/2007 Znovuposouzení žádosti M. R. o příspěvek na estetizaci 1) bere na vědomí informaci o opakované žádosti p. M. R., 2) doporučuje p. M. R. žádost opětovně předložit v hodnotícím období roku /5/2007 Bytové záležitosti 1) a) prodej bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších úprav a schválených "Zásad pro převod bytových domů, bytů, nebytových prostor, pozemků a drobných staveb s nimi tvořících funkční celky z majetku Města Nový Jičín",v rozsahu přílohy č. 1 tohoto usnesení, b) prodej b.j. č. 1781/3, o velikosti 3+1, v domě Sportovní 16, Nový Jičín panu D. Š. za cenu ,-Kč a náhradníky v pořadí a za ceny uvedené v "Zápise ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne ", c) prodej b.j. č. 1781/11, o velikosti 2+1, v domě Sportovní 16, Nový Jičín P. L., za cenu ,-Kč a náhradníky v pořadí a za ceny uvedené v "Zápise ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne , d) prodej b.j. č. 351/10, o velikosti 1+1, v domě Nádražní 32, Nový Jičín a.s. Monetar, se sídlem Tř. 28 října 1495, Frýdek-Místek za cenu ,-Kč a náradníky v pořadí a za ceny uvedené v "Zápise za zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne , e) prodej b.j. č. 1581/1, o velikosti 1+1, v domě Husova 24, Nový Jičín I. J., za cenu ,-Kč a náhradníky v pořadí a za ceny uvedené v "Zápise za zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek ve věci nabídkového řízení na prodej bytové jednotky ze dne , f) vložení smluv na Katastrální úřad na odprodej bytových jednotek v domě Na Lani 222, Nový Jičín bez kupních smluv na odkup bytových jednotek č. 222/1, 222/12 a 222/24 a nájemcům bytových jednotek č. 222/1 a 222/24 prodloužení termínu odkupu do ,b.j. č. 222/12 bude prodána po rozhodnutí soudu, g) vložení smluv na Katastrální úřad na odprodej bytových jednotek v domě Na Lani 217, Nový Jičín bez kupní smlouvy na odkup bytové jednotky č. 217/12, prodej této bytové jednotky bude řešen následně po rozhodnutí soudu. 6

7 22/5/2007 Prominutí poplatku z prodlení 1) žádost V. V. o prominutí dluhu ve výši Kč ,40, 2) žádost E. Š. o odpuštění a následné vrácení 3/4 poplatků prodlení ve výši Kč ,50, 3) žádost D. P. o prominutí poplatků z prodlení ve výši Kč ,-, 4) žádost V. Č. o prominutí poplatků z prodlení ve výši Kč ,-, 5) ne žádost M. G. o prominutí poplatků z prodlení ve výši Kč ,-. 23/5/2007 Odpis nedobytných pohledávek návrh odpisu nedobytných pohledávek ve výši ,- Kč. 24/5/2007 Návrh na odpis pohledávky odpis pohledávky za již neexistující společností MOSYV, s.r.o. se sídlem Zlín ve výši ,50 Kč. 25/5/2007 Schválení změny Zásad o prodeji pozemků v Průmyslovém parku změnu zásad tak, že vypouští článek II. a upravuje se článek III., kde platí podmínky prodeje pro plochu P 1. 26/5/2007 Majetkoprávní problematika 1) ne následující převody nemovitého majetku města u těchto majetkoprávních záměrů: a) 1581 bezúplatný převod pozemku parcela č. 239/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 958 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí; b) 1582 prodej pozemků parcela č. 334/2 (zahrada o výměře 156 m2) a části pozemků parcela č. 334/3 (zahrada) a parcela č. 505/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí pro společnost MONTESANO s.r.o., se sídlem Opava 5, Grudova 10, za účelem výstavby čerpací stanice PHM; c) 2036 prodej části pozemku parcela č. 478/1 (zahrada o výměře cca 95 m2) a pozemku parcela č. 479/1 (zahrada o výměře cca 65 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. 7

8 2) souhlasí se zveřejněním prodeje pozemků parcela č. 94/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela č. 94/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a parcela č. 210 (zahrada) o celkové výměře 572 m2 vše k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (pozemky na ulici Bezručova v Novém Jičíně), majetkoprávní záměr č ) následující prodeje nemovitého majetku města a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv u těchto majetkoprávních záměrů: a) 1400 prodej pozemku parcela č.509/184 (orná půda o výměře 1291 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou) pro K. P., za kupní cenu Kč 510,--/m2; b) 1400 prodej pozemku parcela č. 509/50 (orná půda o výměře 915 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou) pro M. S., za kupní cenu Kč ,- -/předmět prodeje; c) 1400 prodej pozemku parcela č. 509/51 (orná půda o výměře 845 m) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou) pro M. S., za kupní cenu Kč ,- -/předmět prodeje; d) 1521 prodej části pozemku parcela č.127/1 (ostatní plocha), dle GP nově vzniklý pozemek parcela č.127/3 o výměře 14 m2 v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro R. a A., za kupní cenu Kč 3.650,--/předmět prodeje; e) 1789 prodej pozemku parcela č. 295/17 (trvalý travní porost o výměře 56 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína pro L. a J. B., za kupní cenu Kč ,--/předmět prodeje; f) 2019 prodej části pozemku parcela č. 460/1 (zahrada, dle GP díl b o výměře 79 m2) a části pozemku parcela č. 459/1 (zahrada, dle GP díl a o výměře 69) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí pro Š. B., za kupní cenu Kč ,--/předmět prodeje; g) 2022 prodej pozemku parcela č. 280/26 (zahrada o výměře 94 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí takto: část pozemku o výměře cca 32 m2 pro M. M., za kupní cenu Kč 290,--/m2 + úhrada GP v plné výši a část pozemku o výměře cca 62 m2 pro O. a M. F., za kupní cenu Kč 290,--/m2; h) 2028 prodej pozemku parcela č. 925/4 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 441 m2) v k.ú. Straník pro R. a V. R. za kupní cenu Kč 3.800,--/předmět prodeje; i) 2030 prodej pozemku parcela č. 634/1 (zahrada o výměře 542 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí do podílového spoluvlastnictví pro V. a J. P., J. a M. B. a dále R. S., za kupní cenu dle Zásad tj. Kč 100,--/m2; j) 2033 prodej části pozemku parcela č. 612 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 33 m2) v k.ú Nový Jičín - Dolní Předměstí takto: část pozemku o výměře cca 15 m2 pro J. a M. B.,, část pozemku o výměře cca 7 m2 pro Z. a M. P., část pozemku o výměře cca 19 m2 pro J. a Z., za kupní cenu dle ZP s tím, že přesná výměra bude stanovena dle geometrického plánu. 8

9 4) změnu konkretizace u majetkoprávního záměru č prodej pozemku parcela č. 509/189 (orná půda o výměře 1529 m2) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou, usnesení č.19/26/2006 bod 2 m) z původního B. a J. Ž., na Z. Z., za stejných podmínek. 5) změnu konkretizace u majetkoprávního záměru č prodej pozemku parcela č. 509/14 (orná půda o výměře 986 m2) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou, usnesení 23/27/2006 bod 13) z původního A. H. na J. K., za stejných podmínek. 6) Majetkoprávní záměr č byl stažen z programu. 7) souhlasí s prodejem části pozemku parcela č. 610 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 80 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č ) prodej části pozemku parcela č. 584/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 180) v k.ú. Nový Jičín Dolní předměstí tak, že část o výměře cca 155 m2 pro E. Č. Š. a část o výměře cca 155 m2 pro L. a J. H., za cenu dle ZP, majetkoprávní záměr č ) vzdání se předkupního práva k pozemku parcela č. 509/42 (orná půda o výměře 1448 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou), majetkoprávní záměr č ) bere na vědomí informaci o odstoupení pana M. Z. od záměru koupě bytového domu na ulici K Nemocnici 4 na pozemku parcela č. st. 439 a pozemku parcela č. st. 439 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2) v k. ú. Nový Jičín Horní Předměstí a opakovaně zveřejnit záměr prodeje shora uvedených nemovitostí formou nabídkového řízení za nabídkovou kupní cenu minimálně Kč ,--/předmět prodeje, včetně povinnosti žadatele složit ve prospěch prodávajícího kauci ve výši 5 % z minimální nabídkové kupní ceny, majetkoprávní záměr č ) bere na vědomí informaci o výsledku nabídkového řízení na prodej pozemku parcela č. 573/2 (trvalý travní porost o výměře 6261 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí a záměr ukončuje bez vyhlášení vítězné nabídky s tím, že nabídka prodeje nebude dále zveřejňována, majetkoprávní záměr č ) ve věci MPZ č. 080 a) odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje objektu č.p. 31 na Masarykově náměstí 19 v Novém Jičíně, b) ukládá komisi pro správu majetku prověřit skutečnosti vzešlé z jednání a následně předložit výsledky návrhu. 9

10 Z: Kamil Žák T: ) směnu pozemků parcela č.358 (ostatní plocha,jiná plocha o výměře 531 m2) a parcela č. 359 (ostatní plocha,jiná plocha o výměře 561 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, které jsou ve vlastnictví R. P., za pozemek parcela č.509/52 (orná půda o výměře 1235 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou), který je ve vlastnictví Města Nový Jičín, s podmínkou úhrady rozdílu v cenách směňovaných nemovitosti ve výši Kč ,-- ve prospěch města, majetkoprávní záměry č. V 250 a ) směnu pozemků - části pozemku parcela č. 288/2 (ostatní plocha, jiná plocha, dle GP díl e o výměře 176 m2), části pozemku parcela č. 288/9 (ostatní plocha, jiná plocha, dle GP díl s o výměře 88 m2), části pozemku parcela č. 295/5 (trvalý travní porost, dle GP díl p o výměře 5 m2) a části pozemku parcela č. 295/7 (trvalý travní porost, dle GP díl a o výměře 1m2, díl c o výměře 41 m2), vše v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, které jsou ve vlastnictví P. K., za pozemky - část pozemku parcela č. 295/17 (trvalý travní porost, dle GP díl x o výměře 17 m2, díl k o výměře 1 m2, díl l o výměře 89 m2), část pozemku parcela č. 295/18 (trvalý travní porost, dle GP díl m o výměře 17 m2, díl o o výměře 14 m2), část pozemku parcela č. 288/14 (ostatní plocha, jiná plocha, dle GP díl w o výměře 1 m2) část pozemku parcela č. 288/15 (ostatní plocha, jiná plocha, díl t o výměře 5m2), vše v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, které jsou ve vlastnictví Města Nový Jičín a to bez dalšího finančního vypořádání, majetkoprávní záměr č ) bere na vědomí žádost společnosti TVARSTAV-REAL s.r.o., se sídlem Nový Jičín Císařská 151, o úpravu usnesení dne č. 23/27/2006 bod 7g a mění podmínku pro počet nově vybudovaných bytových jednotek tak, že se upravuje minimální počet nově vybudovaných bytů na 12, majetkoprávní záměr č ) úpravu svého usnesení 18/20/2005 bod 13 ze dne tak, že se upravuje výměra pozemku parcela č. 44/7 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí z původních 1067 m2 na nynějších 679 m2, vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí a dále se doplňuje toto usnesení o text: Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům spojeným s rekonstrukcí a následným užíváním objektu čp (bývalý J-klub). Dále se nabyvatel zavazuje využívat předmětné nemovitosti převážně k nekomerčním účelům a zdržet se jejich převodu na třetí osobu, to vše po dobu 10 let. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem ke dni porušení závazku. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. Nabyvatel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci 10

11 písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, majetkoprávní záměr č. V ) rozšíření svého usnesení č. 18/20/2005 bod 13 ze dne (majetkoprávní záměr č. V 241) a usnesení č. 19/26/2006 bod 16 ze dne (majetkoprávní záměr č. V 305) o text: Nabyvatel se zavazuje o nemovitost pozemek p.č. 384/27 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí a pozemek p.č. 872/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí řádně pečovat, užívat je pouze k účelům komunikačního propojení ulic sídlištní zástavby, veřejných sídlištních ploch a veřejné zeleně, nevyužívat je ke komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit je, to vše po dobu nejméně 10 let. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem ke dni porušení závazku. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván. Budeli zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady. Převodce je oprávněn kdykoliv během stanovené lhůty 10-ti let kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. Nabyvatel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty 10-ti let předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachováni se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši Kč. 18) úpravu svého usnesení č. 19/26/2006 bod 17 ze dne tak, že se na základě geometrického plánu upravuje předmět bezúplatného převodu takto: bezúplatný převod pozemků parcela č. 506/8 (ostatní plocha, zeleň o výměře 261 m2), parcela č. 506/10 (ostatní plocha, zeleň o výměře 755 m2), parcela č. 506/18 (ostatní plocha, zeleň o výměře 74 m2), parcela č. 506/29 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 209 m2) a parcela č. 506/37 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 230 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí a dále se doplňuje toto usnesení o text: Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat, užívat je pouze k účelům veřejně přístupných místních komunikací (pozemky parcela č. 506/29 a parcela č. 506/37), veřejných ploch a veřejné zeleně v bytové zástavbě ulice lesní v Novém Jičíně (pozemky parcela č. 506/8, parcela č. 506/10 a parcela č. 506/18) nevyužívat je ke komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit je, to vše po dobu nejméně 10 let. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem ke dni porušení závazku. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady. Převodce je oprávněn kdykoliv během stanovené lhůty 10-ti let kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany 11

12 nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. Nabyvatel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty 10-ti let předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, majetkoprávní záměr č. V ) bezúplatný převod pozemku parcela č.700/2 (ostatní plocha,silnice o výměře 389 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 42, do majetku Města Nový Jičín, včetně závazku nabyvatele ve znění: Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v článku I. smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze jako veřejně přístupnou místní komunikaci, nevyužívat ji ke komerčním účelům, nepřenechat ji ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit ji, to vše po dobu 10 let. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem ke dni porušení závazku. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván. Budeli zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. Nabyvatel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, majetkoprávní záměr č. V ) bezúplatný převod (darování) částí pozemků parcela č (ostatní plocha, silnice o výměře cca 1124 m2), parcela č (ostatní plocha, silnice o výměře cca 917 m2), vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína(převod v rámci stavby Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína ) z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava 28. října 2771/117 (Správa silnic Moravskoslezského kraje), do majetku Města Nový Jičín, majetkoprávní záměr č. V ) úpravu svého usnesení č. 19/25/2006 bod 10a ze dne ve věci výkupu části pozemku parcela č. 970 (zahrada o výměře cca 25 m2 pro stavbu Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína ) v k.ú. Žilina u Nového Jičína tak, že se mění kupní cena na Kč 334,--/m2, (cena, za kterou vlastník pozemky nabyl), majetkoprávní záměr č. V ) výkup části pozemku parcela č. 720 (zahrada o výměře cca 24,50 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, za účelem rozšíření komunikace, od D. a Z. V. za dohodnutou kupní cenu Kč 300,--/m2, (cena, za kterou vlastník pozemky nabyl), majetkoprávní záměr č. V

13 23) výkup části pozemku parcela č. 730/2 (trvalý travní porost o výměře cca 192 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, za účelem stavby Cyklistická stezka Nový Jičín- Bludovice, od J. M., za kupní cenu dle ZP (maximálně Kč 140,--/m2), majetkoprávní záměr č. V 344 A. 24) výkup části pozemku parcela č. 730/37 (ostatní plocha, zeleň o výměře cca 240 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, za účelem stavby Cyklistická stezka Nový Jičín- Bludovice, od M. K. a J. R., za kupní cenu dle ZP (maximálně Kč 140,--/m2), majetkoprávní záměr č. V 344 B. 25) výkup částí pozemků parcela č. 730/40 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parcela č. 730/41 (trvalý travní porost) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí o celkové výměře cca 310 m2, za účelem stavby Cyklistická stezka Nový Jičín-Bludovice, od M. N., za kupní cenu dle ZP (maximálně Kč 140,--/m2), majetkoprávní záměr č. V 344 C. 26) výkup části pozemku parcela č. 730/42 (trvalý travní porost o výměře cca 186 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, za účelem stavby Cyklistická stezka Nový Jičín- Bludovice, od L. K. a M. P., za kupní cenu dle ZP (maximálně Kč 140,--/m2), majetkoprávní záměr č. V 344 D. 27) výkup částí pozemku parcela č. 20 (zastavěná plocha a nádvoří ) a parcela č. 21 (zahrada) o celkové výměře cca 203 m2 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, za účelem stavby Cyklistická stezka Nový Jičín-Bludovice, od J. a O. L., za kupní cenu dle ZP (maximálně Kč 140,--/m2), majetkoprávní záměr č. V 344 E. 28) výkup části pozemku parcela č.33 (zahrada o výměře cca 3 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, za účelem stavby Cyklistická stezka Nový Jičín-Bludovice, od J. P., za dohodnutou kupní cenu Kč 250,-/m2 (cena, za kterou vlastník pozemky nabyl), majetkoprávní záměr č. V 344 F. 29) výkup částí pozemků parcela č.1259 (zahrada) a parcela č.1260 (trvalý travní porost) o celkové výměře cca 15 m2 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem stavby Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína, od J. a V. F., za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V ) výkup částí pozemků parcela č. 1267/1 (ostatní plocha) a parcela č.1268/1 (zahrada) o celkové výměře cca 46 m2 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem stavby Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína, od F. a J. H., za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V

14 31) výkup části pozemku parcela č.1267/5 (ostatní plocha o výměře cca 12 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem stavby Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína, od J. J., za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V ) výkup části pozemku parcela č.1318/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 26 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem stavby Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína, od V. N. a J. Š.., za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V ) výkup částí pozemků parcela č.1324/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a parcela č (zahrada) o celkové výměře cca 46 m2 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem stavby Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína, od S. K., za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V ) výkup části pozemku parcela č. 1324/2 (ostatní plocha,jiná plocha) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem uložení dešťové kanalizace v délce 15 m, od M. M., za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V ) výkup částí pozemků parcela č (zahrada) a parcela č (ostatní plocha) o celkové výměře cca 127 m2 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem stavby Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína, od R. P., za dohodnutou kupní cenu Kč 110,--/m2 (cena, za kterou vlastník pozemky nabyl), majetkoprávní záměr č. V ) výkup části pozemku parcela č. 1802/6 (trvalý travní porost) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem uložení dešťové kanalizace v délce 50 m a umístění vtokového objektu (cca 5 m2), od J. a V. Š., za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V ) výkup části pozemku 1392 (orná půda) v k.ú. Žilina u Nového Jičína od K. K. a P. K., za účelem uložení dešťové kanalizace v délce 10 m a umístění vtokového objektu (cca 10 m2), za kupní cenu Kč 75,--/m2, majetkoprávní záměr č. V ) odkládá své rozhodnutí ve věci výkupu části pozemku parcela č. 335/9 (orná půda) v k.ú. Libhošť, majetkoprávní záměr č. V ) vyhlášení nabídkového řízení na prodej nebytových prostor v domě 5. května 8 v Novém Jičíně na pozemku parcela č. st. 111/1 v k.ú. Nový Jičín Město (přízemí) za nabídkovou kupní cenu minimálně Kč ,--/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č ) bere na vědomí informaci o vyhlášených nabídkách na prodej městských pozemků v průmyslovém parku (dle studie plochy P1, P2/1, P 2/2, P3 a P4), majetkoprávní záměr č. 1585, 14

15 a. ukládá majetkoprávnímu odboru ukončit nabídku na prodej ploch označených jako P 3 a P 4, b. záměr prodeje městských pozemků v plochách P2/1, P 2/2, P 3 a P 4 společnosti CTP Invest, spol. s.r.o. Humpolec dle předložené nabídky za minimální cenu 120,- Kč za1 m2 (pozemky bez IS), c. ukládá vedení města, příslušným odborům a komisím RM připravit návrh smluvních podmínek pro prodej pozemků dle bodu b) a tyto předložit k projednání a schválení dne ) záměr prodeje městských pozemků v ploše P1 přímým investorům dle doručených žádostí, ukládá vedení města, příslušným odborům a komisím RM připravit návrh smluvních podmínek pro prodej těchto pozemků a tyto předložit k projednání a schválení dne , majetkoprávní záměr č ) záměr prodeje městských pozemků podél ulice B.Martinů, Nový Jičín (pozemky určené pro výstavbu bytových domů ) společnostem PIRS CZ, s.r..o., se sídlem Ostrava Žerotínova 1099/21 a ISA CONSULT, s.r.o., se sídlem Frýdek- Místek Palackého 129, ukládá vedení města, příslušným odborům a komisím RM připravit návrh smluvních podmínek pro prodej pozemků pro výstavbu 1. etapy, případně pro prodej pozemků pro další etapy a tyto předložit k projednání a schválení dne , majetkoprávní záměr č ) trvá na svém usnesení č. 12/4/2007 bod 6 ze dne , majetkoprávní záměr č ) majetkoprávní záměr č. 031 byl stažen z programu. 45) bere na vědomí informaci o privatizaci bytového domu č.p na ul. Žižkova 22 v Novém Jičíně, včetně příslušenství v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí a vyhlášení nabídkové řízení na prodej celého domu, majetkoprávní záměr č ) bere na vědomí opakovanou žádost M. D., o prodej domu č.p na pozemku parcela č. 385 a pozemku parcela č. 385 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m2), vše v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí a ne zveřejnění prodej shora uvedených nemovitostí, majetkoprávní záměr č ) ne vzhledem k dříve přijatým usnesením orgánů města ve věci prodeje domu na ul. Dobrovského 2 v Novém Jičíně, včetně příslušenství v k.ú. Nový Jičín - Město a ke skutečnosti, že v dané věci nenastaly nové zásadní skutečnosti, vyhovět žádosti nájemníků shora uvedeného domu o jeho prodej, majetkoprávní záměr č ) slevu ve výši 20 % z kupní ceny za prodej bytového domu č.p. 762 na ulici Štefanikova 6 v Novém Jičíně, včetně příslušenství za podmínky, že kupující provedou do tří let ode dne nabytí shora uvedené nemovitosti sanaci vlhkého zdiva, včetně opravy fasády, majetkoprávní záměr č

16 49) rozšíření svého usnesení č.9/3/2006 bod 2 ze dne , kterým bylo schváleno nabytí budovy čp. 139 stojící na pozemku p.č. st. 456/1 a pozemku p.č. st. 456/1 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí (majetkoprávní záměr č. V 251) o text: Nabyvatel se zavazuje, že převáděné nemovitosti bude využívat po dobu 20 let ode dne jejich nabytí pouze za účelem výkonu veřejné správy, s výjimkou nebytových prostor o výměře 98 m2 v 1. NP budovy čp. 139, které podle Kolaudačního rozhodnutí Č. 9/88výst.328/2-De ze dne slouží jako kantýna. Stanou-li se nemovitosti vymezené v či. I. této smlouvy před uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto článku pro nabyvatele nepotřebnými k výkonu veřejné správy, zavazuje se nabyvatel učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu těchto nemovitostí zpět do vlastnictví převodce. Neakceptuje-li převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejího doručení převodci, je nabyvatel oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení. Pro případ, že by nabyvatel porušil závazky uvedené v odst. 1, 2 tohoto článku této smlouvy, zavazuje se nabyvatel za každé takové porušení prostřednictvím převodce odvést do státního rozpočtu částku rovnající se znaleckým posudkem stanovené ceně nemovitostí, u nichž k porušení závazku došlo, a to v čase a místě obvyklé a to ke dni bezúplatného převodu. Nabyvatel se zavazuje nezřídit k nemovitostem vymezeným v či. I. této smlouvy po dobu uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvou zástavní právo. S ohledem na skutečnost, že převáděné nemovitosti, jsou kulturní památkou, nabyvatel se zavazuje, že o tyto nemovitosti bude pečovat, užívat je a nakládat s nimi v souladu se zák. Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 27/5/2007 Připomínkování návrhu změny strategického plánu rozvoje města 1) a) navržený postup aktualizace Strategického plánu rozvoje města, b) komisi pro Strategický plán rozvoje města. 28/5/2007 Změna termínu konání změnu termínu jednání z na /5/2007 Informace o zřízení střediska EUROPE DIRECT bere na vědomí informaci o zřízení Europe Direct centra v Novém Jičíně. 30/5/2007 Informace o účasti města ve sdruženích a právnických osobách bere na vědomí informaci o účasti města ve sdruženích a právnických osobách. 16

17 31/5/2007 Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu N. J. jmenování volbou pana Oldřicha Válka jako přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období /5/2007 Volba člena OV Žilina určuje za člena Osadního výboru Žilina paní Martu Tomáškovou, bytem Nový Jičín, Beskydská /5/2007 Delegace na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO, a. s. deleguje tímto v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194, IČ , konanou dne , v níž má obec majetkovou účast, pana Ing. Vladimíra Bártu, dat. nar , bytem Nový Jičín, Myslbekova 3 a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení města Nový Jičín jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy a vykonával na valné hromadě bez omezení všechna práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona. 34/5/2007 Delegace na řádnou valnou hromadu společnosti TV BESKYD s.r.o. deleguje tímto v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na řádnou valnou hromadu společnosti TV Beskyd s. r. o., se sídlem Králová 380, Valašské Meziříčí, pana Miroslava Urbana, nar , bytem Nový Jičín, Novosady 29, člena Zastupitelstva města, aby město zastupoval a jeho jménem jednal. Ing. Vladimír Bárta, v.r. místostarosta Mgr. Ivan Týle, v.r. starosta Za správnost: JUDr. Jaromír Kubis, v.r. předseda návrhové komise 17

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 40. schůze dne 29.01.2014 od 13 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008 UR/89/1/2008 Program 89. schůze Rady Olomouckého kraje 1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ 15/528/2005 1. s předloženým návrhem na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 včetně příloh č. 1-3

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách 6 Červen 2006 Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 16. 5. 2006 dodatek

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více