a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne 24.4. 2001."

Transkript

1 Pedloženou Výroní zprávu o hospodaení Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem za rok 2000 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách): a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne b) projednal a schválil Akademický senát UJEP podle 9 odst.1 písm. d) zákona dne Doc. PhDr. Zdenk Havel, CSc. rektor

2 Úvod - celkové zhodnocení výsledk hospodaení 1. Roní úetní závrka tab Rozvaha tab.. 1.2a Výkaz zisku a ztráty (innost nezdaovaná a zdaovaná) tab.. 1.2b Výkaz zisku a ztráty (innost hlavní a doplková) tab Doplující údaje VZZ za hlavní a doplkovou innost pro VVŠ tab Hospodáský výsledek odst Rozbor hospodáského výsledku odst.. 1.5a Výnosy hlavní a doplkové innosti odst.. 1.5b Náklady hlavní a doplkové innosti odst.. 1.5c Hospodáský výsledek UJEP a jejích souástí 2. Analýza píjm a výdaj 2.1 Píjmy Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpotu tab a Neinvestiní dotace za kapitoly MŠMT tab b Dotace z kapitoly MŠMT na obnovu investiního majetku Dotace z ostatních kapitol státního rozpotu a další zdroje tab a Ostatní dotace - neinvestiní prostedky tab b Ostatní dotace - investiní prostedky Vlastní píjmy tab Vlastní píjmy 2.2 Výdaje Neinvestiní náklady tab Náklady tab a Pracovníci a mzdové prostedky tab b Limity mzdových prostedk tab c Poet zamstnanc v hlavní innosti a prmrná mzda kap. 333 graf potu zamstnanc v hlavní innosti graf prmrné mzdy v hlavní innosti odst d Komentá k zamstnanosti a mzdovým prostedkm Investiní výdaje a investiní innost tab a Souhrnný pehled tab b Ostatní dotace - investiní prostedky tab c Dílí pehledy pro jednotlivé programy odst d Komentá k investicím 3.Pehled o penžních píjmech a výdajích - struktura celkového cash flow tab. 3 struktura celkového cash flow 4. Vývoj fond tab. 4 Fondy tab. 4.1 FRIM odst. 4.2 Komentá k vývoji stavu fond, vetn návrhu na pídl do tchto fond z výsledku hospodaení roku 2000

3 5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace tab. 5a Pehled o majetku a jeho vývoj tab. 5b Finanní investice a majetek odst. 5.1 Komentá k vývoji stavu majetku tab. 5c Zásoby tab. 5d Pohledávky a závazky odst. 5.2 Komentá k inventarizaci majetku, zásob, pohledávek a závazk 6. Rekapitulace zútování se státním rozpotem tab. 6 Vyútování neinvestiní dotace z kapitoly 333 MŠMT tab. 6a Zútování finanních vztah vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace- NEI tab. 6b Zútování se SR - investice 7. Stipendia a služby poskytované studentm tab. 7a Poty student tab. 7b Stipendia tab. 7c Stravování tab. 7d Ubytování odst. 7.1 Komentá k ubytování a stravování student 8.Závr - vyhodnocení stanovených cíl v oblasti hospodaení za rok 2000 a pijatá opatení na rok 2001

4 Úvod - Celkové zhodnocení výsledk hospodaení Univerzita Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem (dále jen "UJEP") pokraovala v roce 2000 v nastoupeném trendu minulých ty let; tzn., že hospodaení UJEP bylo uzaveno k se ziskem, a to ve výši 481, z toho v hlavní innosti ve výši 200 a v doplkové innosti ve výši 281. Výsledky hospodaení umožnily naplnit stanovenými objemy Fond reprodukce investiního majetku (dále jen FRIM), vetn prostedk do výše urené pravidly zainteresovanosti jednotlivých útvar na lepším výsledku hospodaení za rok 1999, a za rok 2000 doplnit finanní fondy v rozsahu návrhu uvedeném v tabulce. 4 této výroní zprávy. UJEP byla personáln stabilizovaná, finann celoron solventní a pestože nastavení rozpotu nebylo od poátku roku píznivé a rozpoet se prakticky dotváel postupn úelovými dotacemi bez zejmé jistoty, nepodlehla UJEP panice a pipravila varianty usmrování vývoje hospodaení, které byly základem pro dosažení hlavního cíle UJEP tj. zabezpeit výuku v plném rozsahu, za pijatelných podmínek, s kladným výsledkem hospodaení. 1. Roní úetní závrka tab. 1.1 ROZVAHA Výkaz SONO Ú 1-10 A K T I V A.. Stav k Stav k a b 1 2 A. Stálá aktiva , ,84 1. Nehmotný investiní majetek - Nehmotné výs ledky z výzkumné a obdobné innosti (012) 002 0,00 0,00 - Software (013) , ,73 - Pedmty ocenitelných práv (014) 004 0,00 0,00 - Jiný nehmotný investiní majetek ( ) , ,59 - Nedokonené nehmotné investice (041) 006 0,00 0,00 - Poskytnuté zálohy na nehmotný invest. majetek 007 0,00 0,00

5 (051) Souet , ,32 2. Oprávky k - nehmotným výsledkm výzkumné a obdobné innosti (072) 009 0,00 0,00 - softwaru (073) , ,87 - pedmtm ocenitelných práv (074) 011 0,00 0,00 - jinému nehmotnému investinímu majetku ( ) , ,59 Souet , ,46 3. Hmotný investiní majetek - Pozemky (031) , ,90 - Umlecká díla a sbírky (032) 015 0,00 0,00 - Budovy, haly a stavby (021) , ,08 - Samostatné movité vci a soubory movitých vcí (022) , ,73 - Pstitelské celky trvalých porost (025) 018 0,00 0,00 - Základní stádo a tažná zvíata (026) 019 0,00 0,00 - Drobný hmotný investiní majetek (028) , ,62 - Ostatní hmotný investiní majetek (029) ,56 717,56 - Nedokonené hmotné investice (042) , ,79 - Poskytnuté zálohy na hmotný investiní majetek (052) Souet Oprávky k 023 0,00 228, , ,32 - budovám, halám a stavbám (081) , ,75 - samostatným mov. vcem a souborm movit.vcí (082) , ,97 - pstitelským celkm trvalých porost (085) 027 0,00 0,00 - základnímu stádu a tažným zvíatm (086) 028 0,00 0,00 - drobnému hmotnému investinímu majetku (088) , ,62 - ostatnímu hmotnému investinímu majetku (089) 030 0,00 0,00 Souet , ,34 5. Finanní investice - Podílové cenné papíry a vklady v podn. s rozh.vlivem (061) - Podílové cenné papíry a vklady v pod. s pods.vlivem (062) 032 0,00 0, ,00 0,00 - Ostatní investiní cenné papíry a vklady (063) 034 0,00 0,00 - Pjky podnikm ve skupin a ost. pjky ( ) 035 0,00 0,00 - Ostatní finanní investice (069) 036 0,00 0,00 Souet ,00 0,00

6 B. Obžná aktiva , ,37 1. Zásoby - Materiál ( ) ,72 765,96 - Nedokonená výroba a polotovary vl.výroby ( ) 040 0,00 0,00 - Výrobky (123) , ,98 - Zvíata (124) 042 0,00 0,00 - Zboží ( ) ,05 370,04 - Poskytnuté zálohy na zásoby (z útu 314) 044 0,00 0,00 Souet , ,98 2. Pohledávky - z obchodního styku (311 až 315 mimo.044) ,69 353,44 - za úastníky sdružení (358) 047 0,00 0,00 - za institucemi soc.zabezpeení a zdrav. pojišní (336) 048 0,00 0,00 - Da z píjmu (341) 049 0,00 60,50 - Ostatní pímé dan (342) 050 0,00 0,00 - Da z pidané hodnoty (343) 051 0,00 0,00 - Ostatní dan a poplatky (345) 052 0,00 0,56 - ze vztahu k státnímu rozpotu (346) 053 0,00-7,38 - ze vztahu k rozpotu orgán místní samosprávy (348) 054 0,00 0,00 - Spojovací úet pi sdružení (396) 055 0,00 0,00 - za zamstnanci (335) ,29 829,56 - z emitovaných dluhopis a jiné pohledávky ( ) ,54 16,66 - Opravná položka k pohledávkám (391) 058 0,00 0,00 Souet. 046 až 057 mínus , ,34 3. Finanní majetek - Peníze (211) ,40 54,44 - Ceniny (213) 061 5,17 0,00 - Bankovní úty (221) , ,07 - Majetkové cenné papíry (251) 063 0,00 0,00 - Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy ( ) 064 0,00 0,00 Souet , ,51 4. Pechodné úty aktivní - Náklady píštích období (381) , ,45 - Píjmy píštích období (385) ,81-479,91 - Kurzové rozdíly aktivní (386) 068 0,00 0,00 - Dohadné úty aktivní (388) 069 0,00 0,00 Souet , ,54

7 ÚHRN AKTIV , ,21 Kontrolní íslo (.001 až 071) , ,84 PASIVA.. Stav k Stav k A. Vl.zdroje krytí stálých a obžných aktiv Fondy b , ,41 - Základní jmní (900) , ,49 - Fondy organizace (910) , ,32 Souet , ,81 2. Hospodáský výsledek - Hospodáský výsledek (+/-931)(+/-963) 076 0,00 481,09 - Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) ,97 21,51 Souet ,97 502,60 B. Cizí zdroje , ,79 1. Rezervy ízené pedpisy (941) 080 0,00 0,00 2. Dlouhodobé závazky - Emitované dluhopisy (953) 081 0,00 0,00 - Závazky z pronájmu (954) 082 0,00 0,00 - Dlouhodobé pijaté zálohy (955) 083 0,00 0,00 - Dlouhodobé smnky k úhrad (958) 084 0,00 0,00 - Ostatní dlouhodobé závazky (959) 085 0,00 0,00 Souet ,00 0,00 3. Krátkodobé závazky - z obchodního styku (321 až 325) , ,85 - z upsaných nesplacených cenných papír a vklad (367) 088 0,00 0,00 - k úastníkm sdružení (368) 089 0,00 0,00 - k zamstnancm (331) , ,92 - ostatní vi zamstnancm (333) ,29 829,56 - k institucím soc.zabezpeení a zdrav. pojištní (336) , ,37 - Da z píjm (341) ,96 0,00 - Ostatní pímé dan (342) , ,13 - Da z pidané hodnoty (343) 095 0,00 0,00 - Ostatní dan a poplatky (345) 096 3,81 0,00 - ze vztahu ke státnímu rozpotu (347) 097 0,00 0,00 - ze vztahu k rozpotu orgán místní samosprávy (349) 098 0,00 0,00 - Spojovací úet pi sdružení (396) 099 0,00 0,00

8 - Jiné závazky (379) , ,45 Souet. 087 až , ,28 4. Bankovní výpomoci a pjky - Dlouhodobé bankovní úvry (951) 102 0,00 0,00 - Bžné bankovní úvry ( ) 103 0,00 0,00 - Pijaté finanní výpomoci ( ) 104 0,00 0,00 Souet ,00 0,00 5. Pechodné úty pasivní - Výdaje píštích období (383) ,48 94,48 - Výnosy píštích období (384) , ,72 - Kurzové rozdíly pasivní (387) 108 0,00 0,00 - Dohadné úty pasivní (389) ,83 402,31 Souet , ,51 ÚHRN PASIV , ,20 Kontrolní íslo (.072 až 111) , ,80 tab. 1.2a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název ukazatele ís. innost nezdaovaná ádku a b 5 6 innost zdaovaná Tržby za prodej zboží (z út.sk.60-67) 201 0, ,95 Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb (z út.sk.60-67) 202 0, ,46 Zmna stavu vnitroorgan.zásob (z út.sk.60-67) 203 0,00 0,00 Aktivace nehmot.a hmot.inv.majetku (z út.sk.60-67) Provozní dotace ze státního rozpotu R (z út.sk.60-67) 204 0,00 554, , ,00 Provozní dotace z VÚSC a obcí (z út.sk.60-67) 206 0,00 0,00 Provozní dotace ostatní (z út.sk.60-67) 207 0, ,42 Zútování rezerv (z út.sk.60-67) 208 0,00 0,00 Zútování zákonných opravných položek (z út.sk.60-67) 209 0,00 0,00 Ostatní výnosy (z út.sk.60-67) , ,51 Pijaté píspvky od soukromník (693) 211 0,00 0,00 Pijaté lenské píspvky (694) 212 0,00 0,00 Ostatní píspvky (691,692) ,52 418,00

9 Tržby z prodeje nehm. a hm.inv.majetku (681) 214 0,00 37,57 Tržby z prodeje materiálu (683) 215 0,00 0,00 Tržby z prodeje cenných papír a vklad (682) 216 0,00 0,00 Výnosy z podílových cenných papír a vklad (z útu 684) Výnosy z ostatních finanních investic (z útu 684) Výnosy z krátkodobého finanního majetku (685) 217 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Útová tída 6 celkem (ádek 201 až 219) , ,30 Poizovací cena prodaného zboží (z út.sk.40-47) 221 0,00 0,00 Spoteba materiálu a energie (z út.sk.40-47) , ,23 Náklady na nakupované služby (z út.sk.40-47) , ,41 Mzdové náklady (z út.sk.40-47) , ,15 Náklady na sociální pojištní (z út.sk.40-47) , ,63 Sociální náklady (z út.sk.40-47) 226 0,00 576,55 Dan a poplatky (z út.sk.40-47) 227 0,00 36,40 Odpisy nehm. a hmot.investiního majetku (z út.sk.40-47) Da a píjm - domrky za minulá léta (z út.sk.40-47) Da a píjm - pedpis na bžný rok (z út.sk.40-47) 228 0, , , , ,00 0,00 Tvorba rezerv (z út.sk.40-47) 231 0,00 0,00 Tvorba zákonných opravných položek (z út.sk.40-47) 232 0,00 0,00 Ostatní náklady (z út.sk.40-47) , ,96 Zstatková cena prodaného nehm.a hmot.inv.majetku (481) 234 0,00 0,00 Poizovací cena prodaného materiálu (483) 235 0,00 0,00 Prodané cenné papíry a vklady (482) 236 0,00 0,00 Poskytnuté píspvky (útová skupina 49) 237 0,00 0,00 Útová skupina 4 celkem (ádek 221 až 237) , ,23 HOSPODÁSKÝ VÝSLEDEK po zdanní (+/-) ,02 176,07 Kontrolní íslo (.201 až 239) , ,13 tab. 1.2b VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název ukazatele ís. innost hlavní ádku innost doplková

10 a b 1 2 Tržby za prodej zboží (z út.sk.60-67) ,75 142,20 Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb (z út.sk.60-67) , ,68 Zmna stavu vnitroorgan.zásob (z út.sk.60-67) 203 0,00 0,00 Aktivace nehmot.a hmot.inv.majetku (z út.sk.60-67) Provozní dotace ze státního rozpotu R (z út.sk.60-67) ,39 0, ,00 0,00 Provozní dotace z VÚSC a obcí (z út.sk.60-67) 206 0,00 0,00 Provozní dotace ostatní (z út.sk.60-67) ,42 0,00 Zútování rezerv (z út.sk.60-67) 208 0,00 0,00 Zútování zákonných opravných položek (z út.sk.60-67) 209 0,00 0,00 Ostatní výnosy (z út.sk.60-67) ,56 0,00 Pijaté píspvky od soukromník (693) 211 0,00 0,00 Pijaté lenské píspvky (694) 212 0,00 0,00 Ostatní píspvky (691,692) ,52 0,00 Tržby z prodeje nehm. a hm.inv.majetku (681) ,57 0,00 Tržby z prodeje materiálu (683) 215 0,00 0,00 Tržby z prodeje cenných papír a vklad (682) 216 0,00 0,00 Výnosy z podílových cenných papír a vklad (z útu 684) Výnosy z ostatních finanních investic (z útu 684) Výnosy z krátkodobého finanního majetku (685) 217 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Útová tída 6 celkem (ádek 201 až 219) , ,88 Poizovací cena prodaného zboží (z út.sk.40-47) 221 0,00 0,00 Spoteba materiálu a energie (z út.sk.40-47) ,40 996,89 Náklady na nakupované služby (z út.sk.40-47) ,34 458,71 Mzdové náklady (z út.sk.40-47) ,72 337,33 Náklady na sociální pojištní (z út.sk.40-47) ,77 100,73 Sociální náklady (z út.sk.40-47) ,86 0,69 Dan a poplatky (z út.sk.40-47) ,40 0,00 Odpisy nehm. a hmot.investiního majetku (z út.sk.40-47) Da a píjm - domrky za minulá léta (z út.sk.40-47) Da a píjm - pedpis na bžný rok (z út.sk.40-47) ,50 0, ,60 0, ,00 0,00 Tvorba rezerv (z út.sk.40-47) 231 0,00 0,00 Tvorba zákonných opravných položek (z út.sk.40-47) 232 0,00 0,00

11 Ostatní náklady (z út.sk.40-47) ,36 2,67 Zstatková cena prodaného nehm.a hmot.inv.majetku (481) 234 0,00 0,00 Poizovací cena prodaného materiálu (483) 235 0,00 0,00 Prodané cenné papíry a vklady (482) 236 0,00 0,00 Poskytnuté píspvky (útová skupina 49) 237 0,00 0,00 Útová skupina 4 celkem (ádek 221 až 237) , ,02 HOSPODÁSKÝ VÝSLEDEK po zdanní (+/-) ,24 280,86 Kontrolní íslo (.201 až 239) , ,66 tab. 1.3 Doplující údaje VZZ za hlavní a doplkovou innost pro VVŠ Skutenost k c Pijaté dotace na investice ze st.rozpotu (z út.346) 0301 X ,43 z toho: z kapitoly X ,00 v tom:systémové dotace na investiní akce 0303 X ,00 systémové dotace na výzkum a vývoj 0304 X 520,00 individuální dotace na jmenovité akce 0305 X 0,00 Pijaté dotace na inv.z rozpotu obcí a VÚSC (z út.348) 0306 X 0,00 Pijaté neinvestiní dotace ze st.rozpotu (z út.631) 0307 X ,00 v tom: 1) neinvestiní dotace bez výzkumu a vývoje 0308 X ,00 z toho: z kapitoly X ,00 v tom: základní 0310 X ,00 z toho:šk.les.a zem.podn X 0,00 na stravování a ubytování student 0312 X ,00 2) neinvestiní dotace na výzkum a vývoj 0313 X 4 193,00 v tom: z kapitoly X 2 718,00 z Grantové agentury R 0315 X 1 475,00 jiné 0316 X 0,00 Pijaté nei. dotace z rozp.obcí, VÚSC,stát.fond,vetn zahranií (ú.639) 0317 X 0,00 Náklady hlavní innosti na mzdy (z út. 421) 0318 X ,99 Náklady hlavní innosti na OPPP (z út. 421) 0319 X 5 308,73 Náklady hlavní innosti na stipendia (z út 449) 0320 X 3 188,04 Výnosy H z popl.spojených se studiem (z út.649,6718) 0321 X 4 524,71 Výnosy (hl.a dopl..) z prodeje majetku (z út. 649,681) 0322 X 37,57

12 Výnosy (hl. a dopl..) z pronájmu majetku ( z út. 602) 0323 X 3 110,57 Prm.evid.po.zam.pepotený, v.dopl.in.a ost.aktivit (P1a-04) 0324 X 561,53 Fond odmn (úet 9101) ,00 548,00 Fond rezervní (úet 9104) , ,53 Fond reprodukce investiního majetku (úet 9106) , ,13 Stipendijní fond (úet 9108) , ,66 tab. 1.4 Hospodáský výsledek Souásti VVŠ (jmenovit) HV z hlavní innosti HV z doplkové innosti HV celkem Položky upravující HV (+,-) Upravený HV Re v. CDVU 2 344,11 289, , ,22 PF ,16-32, , ,30 FŽP - 239,95-60,71-300, ,66 FSE 3,74 13,48 17,22-17,22 FUUD 1,22 0,78 2,00-2,00 SKM 35,46 65,52 100,98-100,98 ÚTV 3,81 4,82 8,63-8,63 C e l k e m 200,23 280,86 481,09-481,09 Souásti VVŠ (HV kladný) Re v. CDVU 2 344,11 289, , ,22 FSE 3,74 13,48 17,22-17,22 FUUD 1,22 0,78 2,00-2,00 SKM 35,46 65,52 100,98-100,98 ÚTV 3,81 4,82 8,63-8,63 celkem 2 388,34 373, , ,05 Souásti VVŠ (HV záporný) PF ,16-32, , ,30 FŽP - 239,95-60,71-300,66-300,66 celkem ,11-92, , , Rozbor hospodáského výsledku

13 1.5a Výnosy hlavní a doplkové innosti Výnosy hlavní innosti vzrostly meziron o 0,7 %, z toho neinvestiní provozní dotace ze státního rozpotu dosáhla v roce 2000 výše , pi mezironím rstu pouze o 0,4 % a tvoila 85,5 % z celkových výnos hlavní innosti UJEP. Ostatní provozní dotace 1 101,42 pedstavuje použitou ástku tvorby stipendijního fondu k výplatám stipendií v roce 2000 z tohoto fondu. Tržby, ostatní výnosy a píspvky, jejichž podrobné lenní je uvedeno v tab této výroní zprávy dosáhly v roce 2000 výše ,57 tj. 99,5 % srovnatelné úrovn pedcházejícího roku. Výnosy z doplkové innosti dosáhly výše 2 177,88 tj. 87,6 % úrovn minulého roku bez dopadu na výši a trend rstu hospodáského výsledku. 1.5b Náklady hlavní a doplkové innosti Náklady hlavní innosti vzrostly meziron o 5,3 %, z toho o 5,5,% u materiálu a spoteby energie, o 16,5 % (srovnateln o 4 % bez implementace programového prostedí pro SW BBM Písek) u služeb, o 2,8 % u osobních náklad, o 7,1 % u odpis nehmotného a hmotného investiního majetku a o 61,4 % u ostatních náklad vlivem nárstu zejména u stipendií a mimorozpotových grant a sponzorských dar. Pízniv na výši celkových náklad hlavní innosti psobila vratka dan z píjmu za rok Náklady z doplkové innosti poklesly na úrove 80,7 % minulého roku vlivem nižší spoteby materiálu a energie, osobních náklad a dan z píjmu. 1.5c Hospodáský výsledek UJEP a jejich souástí Pehled dosaženého hospodáského výsledku UJEP a jejich souástí v pedepsaném lenní je uveden v tab. 1.4 tohoto rozboru. Souásti, které vykázaly ztrátu, budou sankcionovány podle píkazu rektora. 7/97, o hmotné zainteresovanosti útvar na dosaženém výsledku hospodaení za období roku 2000 úhradou ztráty, a naopak souásti, které dosáhly zisku, budou zvýhodnny v roce 2001 v oblasti fondu reprodukce investiního majetku a provozních, respektive mzdových prostedk. 2. Analýza píjm a výdaj

14 2.1 Píjmy 2.1.1Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpotu tab.2.1.1a Neinvestiní dotace z kapitoly MŠMT tis.k.. Neinvestiní dotace - druh Pidlené prostedky k Základní v tom: (dle jednotlivých ukazatel A-H): - "A" Vzdlávací innost "B" CDVÚ "C" Stipendia student dokt. stud. program 22 "D" Studující cizinci a mezinárodní spolupráce 97 "E" Neinvest. výdaje spojené s investiní výstavbou "F" Vzdlávací projekty a programy "G" FRVŠ "H" Likvidace havarijních situací a mim. událostí Na ubytování a stravování student Dotace na výzkum a vývoj v tom: institucionální nespecifikovaný VaV výzkumné zámry 864 Úelové prostedky na VaV v lenní dle jednotlivých program 664 Resortní výzkum 0 4 Celkem: ( ) tab.2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT na obnovu investiního majetku.. Invest. dotace identifikace programu (podprogramu) podle Pidlené prostedky k ISPROFIN celkem investice neinvestice Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol bez podprogramu restituce Náhrada objekt vysokých škol vydaných v restituci podle zákona. 164/1998 Sb Podpora koncepního vzdlávacího rozvoje vysokých škol Reprodukce investiního majetku organizací vdeckovýzkumné základny - - x

15 Poízení a obnova investiního majetku, zabezbeujícího úkoly VaV Celkem: (.1až 5) Dotace z ostatních kapitol státního rozpotu a další zdroje tab.2.1.2a Ostatní dotace neinvestiní prostedky.. Píjmy dotaního charakteru Provoz Výzkum a vývoj Celkem 1 Z kapitol státního rozpotu celkem (bez MŠMT) v tom: Grantová agentura R Z obcí, VÚSC, státní fondy celkem v tom: 3 Ze zahranií celkem: v tom: 4 Celkem: ( ) tab.2.1.2b Ostatní dotace investiní prostedky tis.k Pidlené prostedky k celkem investice neinvestice 1 Inv. dotace ze SR (bez MŠMT) identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN (pokud existuje) v tom: GAR Dotace z obcí, VÚSC, státních fond na obnovu investiního majetku

16 v tom: SFŽP R Dotace ze zahranií na obnovu investiního majetku v tom: Celkem tab Vlastní píjmy Položka Hlavní innost Doplková innost Celkem Tržby za prodej zboží 2 207,75 142, ,95 z toho: prodejna knih a skript 2 207,75 142, ,95 Tržby za prodej vlastních výrobk 0,00 0,00 0,00 z toho: Tržby za prodej služeb , , ,46 z toho: poplatky za studium 0,00 0,00 0,00 z toho: cizinci v cizím jaz. 0,00 0,00 0,00 poplatky za pijímací ízení 3 423,29 0, ,29 služby pro studenty 267,34 0,00 267,34 kolejné ,02 0, ,02 jiné ubytování 246,08 655,98 902,06 stravování student 1 201,69 0, ,69 stravování zamstnanc 363,49 0,00 363,49 v zemdlské a lesn. oblasti 0,00 0,00 0,00 ostatní v. pronájm 5 845, , ,57 z toho: pronájmy 3 110,57 0, ,57 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 Zmna stavu vnitroorg.zásob a aktivace 554,39 0,00 554,39 Zút.rezerv a zák.opr.položek 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy a ostatní píspvky 6 325,08 0, ,08 z toho: dary 957,65 0,00 957,65 úroky 547,02 0,00 547,02 náhr. škod, manka, ztráty, telef. 13,24 0,00 13,24 zahr. granty 2 717,38 0, ,38

17 mimorozp.granty 186,10 0,00 186,10 píspvky student na kurzy 605,77 0,00 605,77 píspvek od jiných organiz. 15,39 0,00 15,39 píspvek na oblastní soutže 418,00 0,00 418,00 jiné ostatní výnosy 864,53 0,00 864,53 Tržby z prodeje majetku 37,57 0,00 37,57 z toho: budovy, haly, stavby 0,00 0,00 0,00 pozemky 0,00 0,00 0,00 Finanní operace: 0,00 0,00 0,00 Jiné: stipendia ze SF 1 101,42 0, ,42 Celkem vlastní píjmy: , , , Výdaje Neinvestiní náklady tab Náklady Položka Hlavní innost Doplková innost Celkem Osobní náklady ,35 438, ,10 z toho: mzdy ,99 302, ,02 OPPP(OON) 5 308,73 35, ,03 z toho: dohody 5 004,99 35, ,29 civilní sl. 133,89 0,00 133,89 odstupné 0,00 0,00 0,00 autorské honoráe 169,85 0,00 169,85 zák. pojištní sociální. náklady ,77 100, ,50 575,86 0,69 576,55 Materiál ,39 350, ,08 z toho: pohonné hmoty 497,51 1,08 498,59 Energie ,01 646, ,21 Služby ,34 458, ,05 z toho: telefony 2 662,00 5, ,79

18 nájem 1 013,93 0, ,93 opravy, údržba 5 577,99 53, ,16 cestovné: 1 972,66 0, ,66 v tom: zahranií 963,09 0,00 963,09 tuzemsko 1 009,57 0, ,57 pojištní 1 092,64 0, ,64 na reprezentaci 113,88 0,00 113,88 Ostatní náklady 6 089,36 2, ,03 z toho: stipendia 3 188,04 0, ,04 škody, manka aj. 65,34 0,00 65,34 vratka dotace 0,00 0,00 0,00 Dan a poplatky 36,40 0,00 36,40 Odpisy ,50 0, ,50 Prodaný materiál a zboží 0,00 0,00 0,00 Jiné: Da z píjmu - vratky + domrky ,60 0, ,60 Celkem náklady: , , ,77 Tab a Pracovníci a mzdové prostedky ( sumá VŠ, škola, KaM, ŠLZP).. Ukazatel Hlavní innost Doplková in. Celkem a b Prmr.poet pracovník pepotený za rok ,0 3,5 561,5 2. z toho: akademických pracovník 296,8-296,8 3. neakademických pracovník 261,2 3,5 261,2 4. Vyplacené mzdové prostedky hrazené MŠMT R - kap. 333 vetn VaV bez FO (v ) v tom: 1)mzdy (v ) z toho: VaV (v ) )OPPP (díve OON) (v ) z toho: VaV (v ) Mzdové prostedky vyplacené z FO (z P1a-04) (v tis. K) Vyplacené mzdové prostedky vetn FO (z P1a-04) (v ) z toho: akad. prac. (v )

19 10. neakad. prac. (v ) Prmrná mzda za rok 2000 v K /v propotu na 12 msíc, bez OPPP(OON) a FO/ v tom: akad. prac. (v K) neakad. prac. (v K) Prmrná mzda za rok 1999 v K Nárst mzdy r.2000 oproti r v % 3,3 9,7 2,6 16. Mzdové prostedky vyplacené v roce 2000 z ostatních zdroj (v ) v tom: granty a programy z ostatních kapitol (v ) ostatní (zahranií, dary apod.) (v tis. K) Vyplacené mzdové prostedky celkem (z P1a-04 a výsledovky) (v ) b Limity mzdových prostedk Ukazatel v skutenost 1999 limit 2000 skutenost 2000 Mzdové prostedky na mzdy sk. 00/pl.00 % plnní % MG + SD ,0 Ostatní osobní náklady ,7 MG + SD ,0 Mzdové prostedky celkem MP i s mimorozp. prost. celkem , , c Poet zamstnanc v hlavní innosti a prmrná mzda (kap. 333) Ukazatel skut limit 2000 skut % plnní v absol. vyj. Prm. pepot. poet zamstn. mezironí index % mezironí abs. vyj. 565, , ,7-7,1

20 z toho: akad. zamstnanci z toho: neakad. zam. prmrná mzda v K z toho: akad. zamstnanci v K z toho: neakad. zam. v K 304,6 296,8 97,4-7,8 260,5 261,2 100,3 0, , , , ,6 250

21 2.2.1d Rozbor zamstnanosti a mezd Pro rok 2000 byly vedením UJEP po dohod s vedením jednotlivých souástí univerzity a po schválení AS UJEP stanoveny limity potu zamstnanc a mzdových prostedk. Roní prmrný pepotený poet 558 zamstnanc v hlavní innosti byl o 13 zamstnanc nižší než byl stanovený limit. Meziron se snížil poet akademických pracovník o 2,6 %, tj. 7,8 zamstnanc pi tém stejném potu neakademických pracovník jako v pedchozím roce (nárst 0,7 zamstnanc). Prmrná msíní mzda zamstnanc v hlavní innosti meziron vzrostla o 3,3 %, z toho u akademických pracovník o 4,2 % a u neakademických pracovník o 2,6 % Investiní výdaje a investiní innost Tab a Souhrnný pehled.. Ukazatel identifikace programu z kapitoly 333-MŠMT 1 Program výstavba a obnova budov a staveb vys. škol 2 Program podpora koncepního vzdlávacího rozvoje (FRVŠ) 3 Program podpora výzkumu a vývoje 4 Investiní výdaje mimo uvedené programy Individuální dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Ost. zdroje*) skutenost (použito) Celkem skutenost (použito) a b c d e b+d+e Celkem *) Mimo státní rozpoet, rozpoet obcí, VÚSC a státních fond tab.2.2.2b Ostatní dotace investiní prostedky.. Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) a b

22 1 Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol v tom: 2 Ukazatel identifikace programu z rozpotu obcí, VÚSC a státních fond v tom: SFŽP R Ukazatel identifikace programu ze zahranií v tom: Celkem tab c Dílí pehledy pro jednotlivé programy**).. Ukazatel jednotlivé akce v lenní dle ISPROFIN (íslo a název) program pro rozvoj a vývoj Individuální dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Ost. zdroje skutenost (použito) Celkem skutenost (použito) a b c d e b+d+e Celkem Ukazatel jednotlivé akce v lenní dle ISPROFIN (íslo a název) Individuální dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Ost. zdroje skutenost (použito) Celkem skutenost (použito) a b c d e b+d+e FRVŠ- okruh H FRVŠ - okruh E FRVŠ - okruh B

23 FRVŠ - okruh A Celkem Ukazatel jednotlivé akce v lenní dle ISPROFIN (íslo a název) Individuální dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Ost. zdroje skutenost (použito) Celkem skutenost (použito) a b c d e b+d+e Využití pdního prostoru v objektu Moskevská Vysokorychlostní MAN sí UJEP Odkup objektu Králova výšina a jeho rekonstrukce Rekonstrukce objektu eské mládeže 8 a využití pdních prostor Celkem odst d - Komentá k investicím Investiní innost UJEP v Ústí nad Labem byla financována: I. ze zdroj státního rozpotu celkem 1. systémová dotace na investiní akce z MŠMT R z toho: a) - realizace akce "Využití pdního prostoru v objektu Moskevská 54" tis. K celkem tis. K - akce "Vysokorychlostní MAN sí UJEP" tis.

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ UJEP ZA ROK 2001

VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ UJEP ZA ROK 2001 VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ UJEP ZA ROK 2001 1. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY 2. OBSAH ZPRÁVY 3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDK HOSPODAENÍ 4. INVESTINÍ VÝDAJE A INVESTINÍ INNOST 5. GRAF POTU ZAMSTNANC 6. GRAF PRMRNÉ MZDY

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2000

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2000 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 2000 Předkládá doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor Zpracoval doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., kvestor

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 22. 4. 2009 duben 2009 Osnova Úvod...3 1. Roční účetní závěrka...4 1. 1. Rozvaha (bilance)...4

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více