a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne 24.4. 2001."

Transkript

1 Pedloženou Výroní zprávu o hospodaení Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem za rok 2000 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách): a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne b) projednal a schválil Akademický senát UJEP podle 9 odst.1 písm. d) zákona dne Doc. PhDr. Zdenk Havel, CSc. rektor

2 Úvod - celkové zhodnocení výsledk hospodaení 1. Roní úetní závrka tab Rozvaha tab.. 1.2a Výkaz zisku a ztráty (innost nezdaovaná a zdaovaná) tab.. 1.2b Výkaz zisku a ztráty (innost hlavní a doplková) tab Doplující údaje VZZ za hlavní a doplkovou innost pro VVŠ tab Hospodáský výsledek odst Rozbor hospodáského výsledku odst.. 1.5a Výnosy hlavní a doplkové innosti odst.. 1.5b Náklady hlavní a doplkové innosti odst.. 1.5c Hospodáský výsledek UJEP a jejích souástí 2. Analýza píjm a výdaj 2.1 Píjmy Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpotu tab a Neinvestiní dotace za kapitoly MŠMT tab b Dotace z kapitoly MŠMT na obnovu investiního majetku Dotace z ostatních kapitol státního rozpotu a další zdroje tab a Ostatní dotace - neinvestiní prostedky tab b Ostatní dotace - investiní prostedky Vlastní píjmy tab Vlastní píjmy 2.2 Výdaje Neinvestiní náklady tab Náklady tab a Pracovníci a mzdové prostedky tab b Limity mzdových prostedk tab c Poet zamstnanc v hlavní innosti a prmrná mzda kap. 333 graf potu zamstnanc v hlavní innosti graf prmrné mzdy v hlavní innosti odst d Komentá k zamstnanosti a mzdovým prostedkm Investiní výdaje a investiní innost tab a Souhrnný pehled tab b Ostatní dotace - investiní prostedky tab c Dílí pehledy pro jednotlivé programy odst d Komentá k investicím 3.Pehled o penžních píjmech a výdajích - struktura celkového cash flow tab. 3 struktura celkového cash flow 4. Vývoj fond tab. 4 Fondy tab. 4.1 FRIM odst. 4.2 Komentá k vývoji stavu fond, vetn návrhu na pídl do tchto fond z výsledku hospodaení roku 2000

3 5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace tab. 5a Pehled o majetku a jeho vývoj tab. 5b Finanní investice a majetek odst. 5.1 Komentá k vývoji stavu majetku tab. 5c Zásoby tab. 5d Pohledávky a závazky odst. 5.2 Komentá k inventarizaci majetku, zásob, pohledávek a závazk 6. Rekapitulace zútování se státním rozpotem tab. 6 Vyútování neinvestiní dotace z kapitoly 333 MŠMT tab. 6a Zútování finanních vztah vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace- NEI tab. 6b Zútování se SR - investice 7. Stipendia a služby poskytované studentm tab. 7a Poty student tab. 7b Stipendia tab. 7c Stravování tab. 7d Ubytování odst. 7.1 Komentá k ubytování a stravování student 8.Závr - vyhodnocení stanovených cíl v oblasti hospodaení za rok 2000 a pijatá opatení na rok 2001

4 Úvod - Celkové zhodnocení výsledk hospodaení Univerzita Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem (dále jen "UJEP") pokraovala v roce 2000 v nastoupeném trendu minulých ty let; tzn., že hospodaení UJEP bylo uzaveno k se ziskem, a to ve výši 481, z toho v hlavní innosti ve výši 200 a v doplkové innosti ve výši 281. Výsledky hospodaení umožnily naplnit stanovenými objemy Fond reprodukce investiního majetku (dále jen FRIM), vetn prostedk do výše urené pravidly zainteresovanosti jednotlivých útvar na lepším výsledku hospodaení za rok 1999, a za rok 2000 doplnit finanní fondy v rozsahu návrhu uvedeném v tabulce. 4 této výroní zprávy. UJEP byla personáln stabilizovaná, finann celoron solventní a pestože nastavení rozpotu nebylo od poátku roku píznivé a rozpoet se prakticky dotváel postupn úelovými dotacemi bez zejmé jistoty, nepodlehla UJEP panice a pipravila varianty usmrování vývoje hospodaení, které byly základem pro dosažení hlavního cíle UJEP tj. zabezpeit výuku v plném rozsahu, za pijatelných podmínek, s kladným výsledkem hospodaení. 1. Roní úetní závrka tab. 1.1 ROZVAHA Výkaz SONO Ú 1-10 A K T I V A.. Stav k Stav k a b 1 2 A. Stálá aktiva , ,84 1. Nehmotný investiní majetek - Nehmotné výs ledky z výzkumné a obdobné innosti (012) 002 0,00 0,00 - Software (013) , ,73 - Pedmty ocenitelných práv (014) 004 0,00 0,00 - Jiný nehmotný investiní majetek ( ) , ,59 - Nedokonené nehmotné investice (041) 006 0,00 0,00 - Poskytnuté zálohy na nehmotný invest. majetek 007 0,00 0,00

5 (051) Souet , ,32 2. Oprávky k - nehmotným výsledkm výzkumné a obdobné innosti (072) 009 0,00 0,00 - softwaru (073) , ,87 - pedmtm ocenitelných práv (074) 011 0,00 0,00 - jinému nehmotnému investinímu majetku ( ) , ,59 Souet , ,46 3. Hmotný investiní majetek - Pozemky (031) , ,90 - Umlecká díla a sbírky (032) 015 0,00 0,00 - Budovy, haly a stavby (021) , ,08 - Samostatné movité vci a soubory movitých vcí (022) , ,73 - Pstitelské celky trvalých porost (025) 018 0,00 0,00 - Základní stádo a tažná zvíata (026) 019 0,00 0,00 - Drobný hmotný investiní majetek (028) , ,62 - Ostatní hmotný investiní majetek (029) ,56 717,56 - Nedokonené hmotné investice (042) , ,79 - Poskytnuté zálohy na hmotný investiní majetek (052) Souet Oprávky k 023 0,00 228, , ,32 - budovám, halám a stavbám (081) , ,75 - samostatným mov. vcem a souborm movit.vcí (082) , ,97 - pstitelským celkm trvalých porost (085) 027 0,00 0,00 - základnímu stádu a tažným zvíatm (086) 028 0,00 0,00 - drobnému hmotnému investinímu majetku (088) , ,62 - ostatnímu hmotnému investinímu majetku (089) 030 0,00 0,00 Souet , ,34 5. Finanní investice - Podílové cenné papíry a vklady v podn. s rozh.vlivem (061) - Podílové cenné papíry a vklady v pod. s pods.vlivem (062) 032 0,00 0, ,00 0,00 - Ostatní investiní cenné papíry a vklady (063) 034 0,00 0,00 - Pjky podnikm ve skupin a ost. pjky ( ) 035 0,00 0,00 - Ostatní finanní investice (069) 036 0,00 0,00 Souet ,00 0,00

6 B. Obžná aktiva , ,37 1. Zásoby - Materiál ( ) ,72 765,96 - Nedokonená výroba a polotovary vl.výroby ( ) 040 0,00 0,00 - Výrobky (123) , ,98 - Zvíata (124) 042 0,00 0,00 - Zboží ( ) ,05 370,04 - Poskytnuté zálohy na zásoby (z útu 314) 044 0,00 0,00 Souet , ,98 2. Pohledávky - z obchodního styku (311 až 315 mimo.044) ,69 353,44 - za úastníky sdružení (358) 047 0,00 0,00 - za institucemi soc.zabezpeení a zdrav. pojišní (336) 048 0,00 0,00 - Da z píjmu (341) 049 0,00 60,50 - Ostatní pímé dan (342) 050 0,00 0,00 - Da z pidané hodnoty (343) 051 0,00 0,00 - Ostatní dan a poplatky (345) 052 0,00 0,56 - ze vztahu k státnímu rozpotu (346) 053 0,00-7,38 - ze vztahu k rozpotu orgán místní samosprávy (348) 054 0,00 0,00 - Spojovací úet pi sdružení (396) 055 0,00 0,00 - za zamstnanci (335) ,29 829,56 - z emitovaných dluhopis a jiné pohledávky ( ) ,54 16,66 - Opravná položka k pohledávkám (391) 058 0,00 0,00 Souet. 046 až 057 mínus , ,34 3. Finanní majetek - Peníze (211) ,40 54,44 - Ceniny (213) 061 5,17 0,00 - Bankovní úty (221) , ,07 - Majetkové cenné papíry (251) 063 0,00 0,00 - Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy ( ) 064 0,00 0,00 Souet , ,51 4. Pechodné úty aktivní - Náklady píštích období (381) , ,45 - Píjmy píštích období (385) ,81-479,91 - Kurzové rozdíly aktivní (386) 068 0,00 0,00 - Dohadné úty aktivní (388) 069 0,00 0,00 Souet , ,54

7 ÚHRN AKTIV , ,21 Kontrolní íslo (.001 až 071) , ,84 PASIVA.. Stav k Stav k A. Vl.zdroje krytí stálých a obžných aktiv Fondy b , ,41 - Základní jmní (900) , ,49 - Fondy organizace (910) , ,32 Souet , ,81 2. Hospodáský výsledek - Hospodáský výsledek (+/-931)(+/-963) 076 0,00 481,09 - Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) ,97 21,51 Souet ,97 502,60 B. Cizí zdroje , ,79 1. Rezervy ízené pedpisy (941) 080 0,00 0,00 2. Dlouhodobé závazky - Emitované dluhopisy (953) 081 0,00 0,00 - Závazky z pronájmu (954) 082 0,00 0,00 - Dlouhodobé pijaté zálohy (955) 083 0,00 0,00 - Dlouhodobé smnky k úhrad (958) 084 0,00 0,00 - Ostatní dlouhodobé závazky (959) 085 0,00 0,00 Souet ,00 0,00 3. Krátkodobé závazky - z obchodního styku (321 až 325) , ,85 - z upsaných nesplacených cenných papír a vklad (367) 088 0,00 0,00 - k úastníkm sdružení (368) 089 0,00 0,00 - k zamstnancm (331) , ,92 - ostatní vi zamstnancm (333) ,29 829,56 - k institucím soc.zabezpeení a zdrav. pojištní (336) , ,37 - Da z píjm (341) ,96 0,00 - Ostatní pímé dan (342) , ,13 - Da z pidané hodnoty (343) 095 0,00 0,00 - Ostatní dan a poplatky (345) 096 3,81 0,00 - ze vztahu ke státnímu rozpotu (347) 097 0,00 0,00 - ze vztahu k rozpotu orgán místní samosprávy (349) 098 0,00 0,00 - Spojovací úet pi sdružení (396) 099 0,00 0,00

8 - Jiné závazky (379) , ,45 Souet. 087 až , ,28 4. Bankovní výpomoci a pjky - Dlouhodobé bankovní úvry (951) 102 0,00 0,00 - Bžné bankovní úvry ( ) 103 0,00 0,00 - Pijaté finanní výpomoci ( ) 104 0,00 0,00 Souet ,00 0,00 5. Pechodné úty pasivní - Výdaje píštích období (383) ,48 94,48 - Výnosy píštích období (384) , ,72 - Kurzové rozdíly pasivní (387) 108 0,00 0,00 - Dohadné úty pasivní (389) ,83 402,31 Souet , ,51 ÚHRN PASIV , ,20 Kontrolní íslo (.072 až 111) , ,80 tab. 1.2a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název ukazatele ís. innost nezdaovaná ádku a b 5 6 innost zdaovaná Tržby za prodej zboží (z út.sk.60-67) 201 0, ,95 Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb (z út.sk.60-67) 202 0, ,46 Zmna stavu vnitroorgan.zásob (z út.sk.60-67) 203 0,00 0,00 Aktivace nehmot.a hmot.inv.majetku (z út.sk.60-67) Provozní dotace ze státního rozpotu R (z út.sk.60-67) 204 0,00 554, , ,00 Provozní dotace z VÚSC a obcí (z út.sk.60-67) 206 0,00 0,00 Provozní dotace ostatní (z út.sk.60-67) 207 0, ,42 Zútování rezerv (z út.sk.60-67) 208 0,00 0,00 Zútování zákonných opravných položek (z út.sk.60-67) 209 0,00 0,00 Ostatní výnosy (z út.sk.60-67) , ,51 Pijaté píspvky od soukromník (693) 211 0,00 0,00 Pijaté lenské píspvky (694) 212 0,00 0,00 Ostatní píspvky (691,692) ,52 418,00

9 Tržby z prodeje nehm. a hm.inv.majetku (681) 214 0,00 37,57 Tržby z prodeje materiálu (683) 215 0,00 0,00 Tržby z prodeje cenných papír a vklad (682) 216 0,00 0,00 Výnosy z podílových cenných papír a vklad (z útu 684) Výnosy z ostatních finanních investic (z útu 684) Výnosy z krátkodobého finanního majetku (685) 217 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Útová tída 6 celkem (ádek 201 až 219) , ,30 Poizovací cena prodaného zboží (z út.sk.40-47) 221 0,00 0,00 Spoteba materiálu a energie (z út.sk.40-47) , ,23 Náklady na nakupované služby (z út.sk.40-47) , ,41 Mzdové náklady (z út.sk.40-47) , ,15 Náklady na sociální pojištní (z út.sk.40-47) , ,63 Sociální náklady (z út.sk.40-47) 226 0,00 576,55 Dan a poplatky (z út.sk.40-47) 227 0,00 36,40 Odpisy nehm. a hmot.investiního majetku (z út.sk.40-47) Da a píjm - domrky za minulá léta (z út.sk.40-47) Da a píjm - pedpis na bžný rok (z út.sk.40-47) 228 0, , , , ,00 0,00 Tvorba rezerv (z út.sk.40-47) 231 0,00 0,00 Tvorba zákonných opravných položek (z út.sk.40-47) 232 0,00 0,00 Ostatní náklady (z út.sk.40-47) , ,96 Zstatková cena prodaného nehm.a hmot.inv.majetku (481) 234 0,00 0,00 Poizovací cena prodaného materiálu (483) 235 0,00 0,00 Prodané cenné papíry a vklady (482) 236 0,00 0,00 Poskytnuté píspvky (útová skupina 49) 237 0,00 0,00 Útová skupina 4 celkem (ádek 221 až 237) , ,23 HOSPODÁSKÝ VÝSLEDEK po zdanní (+/-) ,02 176,07 Kontrolní íslo (.201 až 239) , ,13 tab. 1.2b VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název ukazatele ís. innost hlavní ádku innost doplková

10 a b 1 2 Tržby za prodej zboží (z út.sk.60-67) ,75 142,20 Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb (z út.sk.60-67) , ,68 Zmna stavu vnitroorgan.zásob (z út.sk.60-67) 203 0,00 0,00 Aktivace nehmot.a hmot.inv.majetku (z út.sk.60-67) Provozní dotace ze státního rozpotu R (z út.sk.60-67) ,39 0, ,00 0,00 Provozní dotace z VÚSC a obcí (z út.sk.60-67) 206 0,00 0,00 Provozní dotace ostatní (z út.sk.60-67) ,42 0,00 Zútování rezerv (z út.sk.60-67) 208 0,00 0,00 Zútování zákonných opravných položek (z út.sk.60-67) 209 0,00 0,00 Ostatní výnosy (z út.sk.60-67) ,56 0,00 Pijaté píspvky od soukromník (693) 211 0,00 0,00 Pijaté lenské píspvky (694) 212 0,00 0,00 Ostatní píspvky (691,692) ,52 0,00 Tržby z prodeje nehm. a hm.inv.majetku (681) ,57 0,00 Tržby z prodeje materiálu (683) 215 0,00 0,00 Tržby z prodeje cenných papír a vklad (682) 216 0,00 0,00 Výnosy z podílových cenných papír a vklad (z útu 684) Výnosy z ostatních finanních investic (z útu 684) Výnosy z krátkodobého finanního majetku (685) 217 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Útová tída 6 celkem (ádek 201 až 219) , ,88 Poizovací cena prodaného zboží (z út.sk.40-47) 221 0,00 0,00 Spoteba materiálu a energie (z út.sk.40-47) ,40 996,89 Náklady na nakupované služby (z út.sk.40-47) ,34 458,71 Mzdové náklady (z út.sk.40-47) ,72 337,33 Náklady na sociální pojištní (z út.sk.40-47) ,77 100,73 Sociální náklady (z út.sk.40-47) ,86 0,69 Dan a poplatky (z út.sk.40-47) ,40 0,00 Odpisy nehm. a hmot.investiního majetku (z út.sk.40-47) Da a píjm - domrky za minulá léta (z út.sk.40-47) Da a píjm - pedpis na bžný rok (z út.sk.40-47) ,50 0, ,60 0, ,00 0,00 Tvorba rezerv (z út.sk.40-47) 231 0,00 0,00 Tvorba zákonných opravných položek (z út.sk.40-47) 232 0,00 0,00

11 Ostatní náklady (z út.sk.40-47) ,36 2,67 Zstatková cena prodaného nehm.a hmot.inv.majetku (481) 234 0,00 0,00 Poizovací cena prodaného materiálu (483) 235 0,00 0,00 Prodané cenné papíry a vklady (482) 236 0,00 0,00 Poskytnuté píspvky (útová skupina 49) 237 0,00 0,00 Útová skupina 4 celkem (ádek 221 až 237) , ,02 HOSPODÁSKÝ VÝSLEDEK po zdanní (+/-) ,24 280,86 Kontrolní íslo (.201 až 239) , ,66 tab. 1.3 Doplující údaje VZZ za hlavní a doplkovou innost pro VVŠ Skutenost k c Pijaté dotace na investice ze st.rozpotu (z út.346) 0301 X ,43 z toho: z kapitoly X ,00 v tom:systémové dotace na investiní akce 0303 X ,00 systémové dotace na výzkum a vývoj 0304 X 520,00 individuální dotace na jmenovité akce 0305 X 0,00 Pijaté dotace na inv.z rozpotu obcí a VÚSC (z út.348) 0306 X 0,00 Pijaté neinvestiní dotace ze st.rozpotu (z út.631) 0307 X ,00 v tom: 1) neinvestiní dotace bez výzkumu a vývoje 0308 X ,00 z toho: z kapitoly X ,00 v tom: základní 0310 X ,00 z toho:šk.les.a zem.podn X 0,00 na stravování a ubytování student 0312 X ,00 2) neinvestiní dotace na výzkum a vývoj 0313 X 4 193,00 v tom: z kapitoly X 2 718,00 z Grantové agentury R 0315 X 1 475,00 jiné 0316 X 0,00 Pijaté nei. dotace z rozp.obcí, VÚSC,stát.fond,vetn zahranií (ú.639) 0317 X 0,00 Náklady hlavní innosti na mzdy (z út. 421) 0318 X ,99 Náklady hlavní innosti na OPPP (z út. 421) 0319 X 5 308,73 Náklady hlavní innosti na stipendia (z út 449) 0320 X 3 188,04 Výnosy H z popl.spojených se studiem (z út.649,6718) 0321 X 4 524,71 Výnosy (hl.a dopl..) z prodeje majetku (z út. 649,681) 0322 X 37,57

12 Výnosy (hl. a dopl..) z pronájmu majetku ( z út. 602) 0323 X 3 110,57 Prm.evid.po.zam.pepotený, v.dopl.in.a ost.aktivit (P1a-04) 0324 X 561,53 Fond odmn (úet 9101) ,00 548,00 Fond rezervní (úet 9104) , ,53 Fond reprodukce investiního majetku (úet 9106) , ,13 Stipendijní fond (úet 9108) , ,66 tab. 1.4 Hospodáský výsledek Souásti VVŠ (jmenovit) HV z hlavní innosti HV z doplkové innosti HV celkem Položky upravující HV (+,-) Upravený HV Re v. CDVU 2 344,11 289, , ,22 PF ,16-32, , ,30 FŽP - 239,95-60,71-300, ,66 FSE 3,74 13,48 17,22-17,22 FUUD 1,22 0,78 2,00-2,00 SKM 35,46 65,52 100,98-100,98 ÚTV 3,81 4,82 8,63-8,63 C e l k e m 200,23 280,86 481,09-481,09 Souásti VVŠ (HV kladný) Re v. CDVU 2 344,11 289, , ,22 FSE 3,74 13,48 17,22-17,22 FUUD 1,22 0,78 2,00-2,00 SKM 35,46 65,52 100,98-100,98 ÚTV 3,81 4,82 8,63-8,63 celkem 2 388,34 373, , ,05 Souásti VVŠ (HV záporný) PF ,16-32, , ,30 FŽP - 239,95-60,71-300,66-300,66 celkem ,11-92, , , Rozbor hospodáského výsledku

13 1.5a Výnosy hlavní a doplkové innosti Výnosy hlavní innosti vzrostly meziron o 0,7 %, z toho neinvestiní provozní dotace ze státního rozpotu dosáhla v roce 2000 výše , pi mezironím rstu pouze o 0,4 % a tvoila 85,5 % z celkových výnos hlavní innosti UJEP. Ostatní provozní dotace 1 101,42 pedstavuje použitou ástku tvorby stipendijního fondu k výplatám stipendií v roce 2000 z tohoto fondu. Tržby, ostatní výnosy a píspvky, jejichž podrobné lenní je uvedeno v tab této výroní zprávy dosáhly v roce 2000 výše ,57 tj. 99,5 % srovnatelné úrovn pedcházejícího roku. Výnosy z doplkové innosti dosáhly výše 2 177,88 tj. 87,6 % úrovn minulého roku bez dopadu na výši a trend rstu hospodáského výsledku. 1.5b Náklady hlavní a doplkové innosti Náklady hlavní innosti vzrostly meziron o 5,3 %, z toho o 5,5,% u materiálu a spoteby energie, o 16,5 % (srovnateln o 4 % bez implementace programového prostedí pro SW BBM Písek) u služeb, o 2,8 % u osobních náklad, o 7,1 % u odpis nehmotného a hmotného investiního majetku a o 61,4 % u ostatních náklad vlivem nárstu zejména u stipendií a mimorozpotových grant a sponzorských dar. Pízniv na výši celkových náklad hlavní innosti psobila vratka dan z píjmu za rok Náklady z doplkové innosti poklesly na úrove 80,7 % minulého roku vlivem nižší spoteby materiálu a energie, osobních náklad a dan z píjmu. 1.5c Hospodáský výsledek UJEP a jejich souástí Pehled dosaženého hospodáského výsledku UJEP a jejich souástí v pedepsaném lenní je uveden v tab. 1.4 tohoto rozboru. Souásti, které vykázaly ztrátu, budou sankcionovány podle píkazu rektora. 7/97, o hmotné zainteresovanosti útvar na dosaženém výsledku hospodaení za období roku 2000 úhradou ztráty, a naopak souásti, které dosáhly zisku, budou zvýhodnny v roce 2001 v oblasti fondu reprodukce investiního majetku a provozních, respektive mzdových prostedk. 2. Analýza píjm a výdaj

14 2.1 Píjmy 2.1.1Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpotu tab.2.1.1a Neinvestiní dotace z kapitoly MŠMT tis.k.. Neinvestiní dotace - druh Pidlené prostedky k Základní v tom: (dle jednotlivých ukazatel A-H): - "A" Vzdlávací innost "B" CDVÚ "C" Stipendia student dokt. stud. program 22 "D" Studující cizinci a mezinárodní spolupráce 97 "E" Neinvest. výdaje spojené s investiní výstavbou "F" Vzdlávací projekty a programy "G" FRVŠ "H" Likvidace havarijních situací a mim. událostí Na ubytování a stravování student Dotace na výzkum a vývoj v tom: institucionální nespecifikovaný VaV výzkumné zámry 864 Úelové prostedky na VaV v lenní dle jednotlivých program 664 Resortní výzkum 0 4 Celkem: ( ) tab.2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT na obnovu investiního majetku.. Invest. dotace identifikace programu (podprogramu) podle Pidlené prostedky k ISPROFIN celkem investice neinvestice Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol bez podprogramu restituce Náhrada objekt vysokých škol vydaných v restituci podle zákona. 164/1998 Sb Podpora koncepního vzdlávacího rozvoje vysokých škol Reprodukce investiního majetku organizací vdeckovýzkumné základny - - x

15 Poízení a obnova investiního majetku, zabezbeujícího úkoly VaV Celkem: (.1až 5) Dotace z ostatních kapitol státního rozpotu a další zdroje tab.2.1.2a Ostatní dotace neinvestiní prostedky.. Píjmy dotaního charakteru Provoz Výzkum a vývoj Celkem 1 Z kapitol státního rozpotu celkem (bez MŠMT) v tom: Grantová agentura R Z obcí, VÚSC, státní fondy celkem v tom: 3 Ze zahranií celkem: v tom: 4 Celkem: ( ) tab.2.1.2b Ostatní dotace investiní prostedky tis.k Pidlené prostedky k celkem investice neinvestice 1 Inv. dotace ze SR (bez MŠMT) identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN (pokud existuje) v tom: GAR Dotace z obcí, VÚSC, státních fond na obnovu investiního majetku

16 v tom: SFŽP R Dotace ze zahranií na obnovu investiního majetku v tom: Celkem tab Vlastní píjmy Položka Hlavní innost Doplková innost Celkem Tržby za prodej zboží 2 207,75 142, ,95 z toho: prodejna knih a skript 2 207,75 142, ,95 Tržby za prodej vlastních výrobk 0,00 0,00 0,00 z toho: Tržby za prodej služeb , , ,46 z toho: poplatky za studium 0,00 0,00 0,00 z toho: cizinci v cizím jaz. 0,00 0,00 0,00 poplatky za pijímací ízení 3 423,29 0, ,29 služby pro studenty 267,34 0,00 267,34 kolejné ,02 0, ,02 jiné ubytování 246,08 655,98 902,06 stravování student 1 201,69 0, ,69 stravování zamstnanc 363,49 0,00 363,49 v zemdlské a lesn. oblasti 0,00 0,00 0,00 ostatní v. pronájm 5 845, , ,57 z toho: pronájmy 3 110,57 0, ,57 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 Zmna stavu vnitroorg.zásob a aktivace 554,39 0,00 554,39 Zút.rezerv a zák.opr.položek 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy a ostatní píspvky 6 325,08 0, ,08 z toho: dary 957,65 0,00 957,65 úroky 547,02 0,00 547,02 náhr. škod, manka, ztráty, telef. 13,24 0,00 13,24 zahr. granty 2 717,38 0, ,38

17 mimorozp.granty 186,10 0,00 186,10 píspvky student na kurzy 605,77 0,00 605,77 píspvek od jiných organiz. 15,39 0,00 15,39 píspvek na oblastní soutže 418,00 0,00 418,00 jiné ostatní výnosy 864,53 0,00 864,53 Tržby z prodeje majetku 37,57 0,00 37,57 z toho: budovy, haly, stavby 0,00 0,00 0,00 pozemky 0,00 0,00 0,00 Finanní operace: 0,00 0,00 0,00 Jiné: stipendia ze SF 1 101,42 0, ,42 Celkem vlastní píjmy: , , , Výdaje Neinvestiní náklady tab Náklady Položka Hlavní innost Doplková innost Celkem Osobní náklady ,35 438, ,10 z toho: mzdy ,99 302, ,02 OPPP(OON) 5 308,73 35, ,03 z toho: dohody 5 004,99 35, ,29 civilní sl. 133,89 0,00 133,89 odstupné 0,00 0,00 0,00 autorské honoráe 169,85 0,00 169,85 zák. pojištní sociální. náklady ,77 100, ,50 575,86 0,69 576,55 Materiál ,39 350, ,08 z toho: pohonné hmoty 497,51 1,08 498,59 Energie ,01 646, ,21 Služby ,34 458, ,05 z toho: telefony 2 662,00 5, ,79

18 nájem 1 013,93 0, ,93 opravy, údržba 5 577,99 53, ,16 cestovné: 1 972,66 0, ,66 v tom: zahranií 963,09 0,00 963,09 tuzemsko 1 009,57 0, ,57 pojištní 1 092,64 0, ,64 na reprezentaci 113,88 0,00 113,88 Ostatní náklady 6 089,36 2, ,03 z toho: stipendia 3 188,04 0, ,04 škody, manka aj. 65,34 0,00 65,34 vratka dotace 0,00 0,00 0,00 Dan a poplatky 36,40 0,00 36,40 Odpisy ,50 0, ,50 Prodaný materiál a zboží 0,00 0,00 0,00 Jiné: Da z píjmu - vratky + domrky ,60 0, ,60 Celkem náklady: , , ,77 Tab a Pracovníci a mzdové prostedky ( sumá VŠ, škola, KaM, ŠLZP).. Ukazatel Hlavní innost Doplková in. Celkem a b Prmr.poet pracovník pepotený za rok ,0 3,5 561,5 2. z toho: akademických pracovník 296,8-296,8 3. neakademických pracovník 261,2 3,5 261,2 4. Vyplacené mzdové prostedky hrazené MŠMT R - kap. 333 vetn VaV bez FO (v ) v tom: 1)mzdy (v ) z toho: VaV (v ) )OPPP (díve OON) (v ) z toho: VaV (v ) Mzdové prostedky vyplacené z FO (z P1a-04) (v tis. K) Vyplacené mzdové prostedky vetn FO (z P1a-04) (v ) z toho: akad. prac. (v )

19 10. neakad. prac. (v ) Prmrná mzda za rok 2000 v K /v propotu na 12 msíc, bez OPPP(OON) a FO/ v tom: akad. prac. (v K) neakad. prac. (v K) Prmrná mzda za rok 1999 v K Nárst mzdy r.2000 oproti r v % 3,3 9,7 2,6 16. Mzdové prostedky vyplacené v roce 2000 z ostatních zdroj (v ) v tom: granty a programy z ostatních kapitol (v ) ostatní (zahranií, dary apod.) (v tis. K) Vyplacené mzdové prostedky celkem (z P1a-04 a výsledovky) (v ) b Limity mzdových prostedk Ukazatel v skutenost 1999 limit 2000 skutenost 2000 Mzdové prostedky na mzdy sk. 00/pl.00 % plnní % MG + SD ,0 Ostatní osobní náklady ,7 MG + SD ,0 Mzdové prostedky celkem MP i s mimorozp. prost. celkem , , c Poet zamstnanc v hlavní innosti a prmrná mzda (kap. 333) Ukazatel skut limit 2000 skut % plnní v absol. vyj. Prm. pepot. poet zamstn. mezironí index % mezironí abs. vyj. 565, , ,7-7,1

20 z toho: akad. zamstnanci z toho: neakad. zam. prmrná mzda v K z toho: akad. zamstnanci v K z toho: neakad. zam. v K 304,6 296,8 97,4-7,8 260,5 261,2 100,3 0, , , , ,6 250

21 2.2.1d Rozbor zamstnanosti a mezd Pro rok 2000 byly vedením UJEP po dohod s vedením jednotlivých souástí univerzity a po schválení AS UJEP stanoveny limity potu zamstnanc a mzdových prostedk. Roní prmrný pepotený poet 558 zamstnanc v hlavní innosti byl o 13 zamstnanc nižší než byl stanovený limit. Meziron se snížil poet akademických pracovník o 2,6 %, tj. 7,8 zamstnanc pi tém stejném potu neakademických pracovník jako v pedchozím roce (nárst 0,7 zamstnanc). Prmrná msíní mzda zamstnanc v hlavní innosti meziron vzrostla o 3,3 %, z toho u akademických pracovník o 4,2 % a u neakademických pracovník o 2,6 % Investiní výdaje a investiní innost Tab a Souhrnný pehled.. Ukazatel identifikace programu z kapitoly 333-MŠMT 1 Program výstavba a obnova budov a staveb vys. škol 2 Program podpora koncepního vzdlávacího rozvoje (FRVŠ) 3 Program podpora výzkumu a vývoje 4 Investiní výdaje mimo uvedené programy Individuální dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Ost. zdroje*) skutenost (použito) Celkem skutenost (použito) a b c d e b+d+e Celkem *) Mimo státní rozpoet, rozpoet obcí, VÚSC a státních fond tab.2.2.2b Ostatní dotace investiní prostedky.. Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) a b

22 1 Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol v tom: 2 Ukazatel identifikace programu z rozpotu obcí, VÚSC a státních fond v tom: SFŽP R Ukazatel identifikace programu ze zahranií v tom: Celkem tab c Dílí pehledy pro jednotlivé programy**).. Ukazatel jednotlivé akce v lenní dle ISPROFIN (íslo a název) program pro rozvoj a vývoj Individuální dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Ost. zdroje skutenost (použito) Celkem skutenost (použito) a b c d e b+d+e Celkem Ukazatel jednotlivé akce v lenní dle ISPROFIN (íslo a název) Individuální dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Ost. zdroje skutenost (použito) Celkem skutenost (použito) a b c d e b+d+e FRVŠ- okruh H FRVŠ - okruh E FRVŠ - okruh B

23 FRVŠ - okruh A Celkem Ukazatel jednotlivé akce v lenní dle ISPROFIN (íslo a název) Individuální dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Ost. zdroje skutenost (použito) Celkem skutenost (použito) a b c d e b+d+e Využití pdního prostoru v objektu Moskevská Vysokorychlostní MAN sí UJEP Odkup objektu Králova výšina a jeho rekonstrukce Rekonstrukce objektu eské mládeže 8 a využití pdních prostor Celkem odst d - Komentá k investicím Investiní innost UJEP v Ústí nad Labem byla financována: I. ze zdroj státního rozpotu celkem 1. systémová dotace na investiní akce z MŠMT R z toho: a) - realizace akce "Využití pdního prostoru v objektu Moskevská 54" tis. K celkem tis. K - akce "Vysokorychlostní MAN sí UJEP" tis.

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 KVĚTEN 2003 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava předkládá výroční zprávu o hospodaření za rok 2002,

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 DUBEN 2004 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava předkládá výroční zprávu o hospodaření za rok 2003,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor Zpracoval Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., kvestor

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Výroční zpráva 213 Vážení přátelé, Je mi velkou ctí, že mohu jako místopředseda správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí středisko

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více