Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne 28. 7. 2015. a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací"

Transkript

1 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací b) Návrh pověření člena ZMB Mgr. René Novotného k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství při občanském sňatku 2. Zahraniční pracovní cesty 3. Usnesení Kontrolního výboru ZMB (Předkládání písemných informací o výsledcích následných veřejnosprávních kontrol prováděných odvětvovými odbory MMB u příspěvkových organizací statutárního města Brna Kontrolnímu výboru ZMB) 4. Návrh na úpravu běžných výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2015 návrh rozpočtového opatření 5. Žádost městské části Brno-sever o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2015 pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů Brno-Husovice a Brno-Soběšice 6. Návrh rozpočtového opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno 7. Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů 8. Veřejná zakázka malého rozsahu na Zpracování due diligence společnosti Veletrhy Brno, a. s. výběr 9. Veřejná zakázka malého rozsahu na Překladatelské služby v oblasti hudby pro rok 2015 výběr 10. Veřejná zakázka malého rozsahu Školení a konzultace k novým verzím e-spisu výběr 11. Podlimitní veřejná zakázka Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna výběr 12. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Doplnění chodníku v ulici Maříkově projektová dokumentace výběr o dílo se společností Linio Plan, s.r.o. 13. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Dopravní napojení lokality Komínské louky I. etapa projektová dokumentace výběr o dílo se společností Linio Plan, s.r.o. 14. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové 1

2 aktivity v MČ Brno-sever návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností D.I.S., spol. s r.o. 15. Protihluková opatření výměna oken zahájení zadávacího řízení 16. Rekonstrukce ulice Benešova zpracování DÚR, DSP a PDPS zahájení zadávacího řízení 17. MŠ Šrámkova zateplení budovy včetně výměny oken výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy o dílo se společností VAŠSTAV, s.r.o. 18. MŠ Tišnovská zateplení budovy včetně výměny oken výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy o dílo se společností VAŠSTAV, s.r.o. 19. Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice Školní hřiště ZŠ Krásného výběr o dílo 20. Návrh smlouvy o stavbách čekáren městské hromadné dopravy a city-light vitrín umístěných v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok se společnostmi Brněnské vodárny a kanalizace, a.s, a CITY-TOOLS, s.r.o. 21. Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí návrh dohody o narovnání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 22. Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour Sportoviště Rybářská - odmítnutí uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí a návrh smlouvy o dílo se společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 23. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č v k.ú. Černovice pro stavbu,,brno, Cornovova rekonstrukce kanalizace a vodovodu 24. Dodávka právního informačního systému ASPI návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č NKP Špilberk - statické zajištění hradebních plent a mostu návrh rozpočtového opatření 26. Zateplení ZŠ Svážná rozhodnutí o dalším postupu ve vztahu ke zhotoviteli stavby společnosti VAŠSTAV, s.r.o. 27. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí 28. Záměr vložení nepeněžitého vkladu pozemků v k.ú. Město Brno dotčených stavbou Janáčkovo kulturní centrum v Brně 1. etapa do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a.s. 29. Návrh nabytí pozemků p.č. 4802/228, 4802/231, 4802/272 a 4802/273, k.ú. Komín 30. Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/18, 1526/95, 1526/96, 1526/97, 1526/172, 1526/184, 1526/206, 1526/381, 1526/382, 1535/41, 1609/42, 1609/43, 1746/30 a 1749/34 v k.ú. Komín 31. Návrh nabytí pozemků p.č. 1938/444 a 1938/708 v k.ú. Bystrc 32. Návrh nabytí pozemku p.č. 334/1, 334/3, 334/4 a 333/1 v k.ú. Dolní Heršpice pro stavbu Brno, Dostavba kmenové stoky D, RN Královky 33. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18, p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú. Slatina 34. Pronájem části pozemku p.č. 1 a pozemku p.č. 10 v k.ú. Žabovřesky za účelem zřízení mezideponie pro akci,,brno rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ul. Minská, Horova a Bráfova 2

3 35. Nájem části pozemku p.č. 5028/2 v k.ú. Bystrc pro akci,,brno, Bystrc rekonstrukce čerpací stanice Jelenice 36. Projekt Areál dopravní výchovy návrh nájemní smlouvy 37. Veřejná dopravně-urbanistická soutěž na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem - jmenování členů poroty soutěže 38. Veřejná zakázka malého rozsahu na Dodávku uzavřených plastových kompostérů výběr. 39. Veřejná zakázka malého rozsahu na Testování a ověření datového systému pro vkládání, monitoring a vyhodnocení technického stavu kontejnerových stání v Brně včetně provedení aktualizace pasportu kontejnerových stání výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy 40. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Nákup celotělové masážní vany pro regeneraci sportovců Městský fotbalový stadion Srbská, Brno výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy 41. Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2015 výběr nevhodnější nabídky, návrh smlouvy 42. Návrh změn ceníků maximálního základního vstupného pro veřejnost dle čl. VII osdt. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne a Dodatku č Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Zvyšování viditelnosti chodců a cyklistů v dopravě 44. Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě na poskytování technické podpory č Návrh Dohody o ukončení nájemní smlouvy č mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Janou Knoppovou a návrh Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Janou Knoppovou psychiatrická ambulance s.r.o. v objektu polikliniky Zahradníkova 46. Návrh pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu Domu pánů z Kunštátu v k. ú. Město Brno 47. Schválení investičního záměru Rekonstrukce pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, Vondrákova 13, Brno Bystrc 48. Schválení investičního záměru Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla - aktualizace 49. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Malinovského nám. 3 přípravné práce pro sanaci stropu výběr 50. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Dominikánské nám. 1 oprava topení (vrátnice) výběr 51. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Dominikánské nám. 1 stavební úpravy vrátnice výběr 52. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Cejl 61 oprava fasády výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy 53. Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Slunná 11, k. ú. Komárov 54. Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Charbulova 84, k. ú. Černovice 3

4 55. Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor a o souhlas s umístěním sídla podnájemce, vše v objektu Masná 5, k. ú. Trnitá 56. Poskytnutí prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně 57. Návrh dohody o ukončení nájmu v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky Návrh smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově č. 30 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky 58. Návrh smluv o nájmu nebytových prostor v budově Žerotínovo nám. 6 s poskytovateli zdravotnických služeb Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č Návrh dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o. 59. Návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č areál Rybníček 12, k. ú. Ponava 60. Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu objektu Tuřanská 12 a pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice a návrh na souhlas s podnájmem 61. Návrh smlouvy o nájmu podílu na pozemku p. č. 1843, k. ú. Královo Pole Návrh na prominutí úhrady za užívání 62. Návrh smlouvy o nájmu pozemku p. č. 1534, k. ú. Staré Brno 63. Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č pronájem části pozemku p.č v k.ú. Řečkovice v ul. Podhájí - Zamilovaný hájek 64. Návrh nájmu bytu p. Ing. xxxx xxxxxx 65. Návrh nájmu bytu pí xxxx xxxxxx 66. Návrh nájmu bytu pí Mgr. xxxx xxxxxx 67. Návrh nájmu bytu pí xxxx xxxxxx 68. Návrh nájmu bytů Národnímu divadlu Brno, p.o. 69. Žádost pí xxxx xxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu 70. Žádost p. xxxx xxxxxx o slevu z nájemného z bytu 71. Plnění závazků z nájemní smlouvy č se společností HM SPEED s.r.o. návrh započtení části kauce na úhradu smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení 72. Návrh na prominutí smluvní pokuty Bytovému družstvu Zedníkova Žádost MČ Brno-Žabovřesky o vydání souhlasu s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ-bytového hospodářství k jinému účelu 74. Záměr prodeje pozemku p.č. 1688/112 v k.ú. Jundrov 75. Záměr prodeje pozemku p.č.1944 v k.ú. Líšeň 76. Záměr prodeje pozemku p.č se zřízením služebnosti stezky, k.ú. Žebětín 4

5 77. Záměr prodeje, návrh pachtu a prodeje částí pozemku p.č. 1577/1 v k.ú. Slatina ul. Budínská 78. Záměr prodeje a pronájmu částí pozemku p.č. 470 v k.ú. Kohoutovice v ul. Návrší Svobody 79. Záměr prodeje a pronájmu části pozemku p.č. 703/1 v k.ú. Město Brno 80. Návrh prodeje podílu o velikosti 938/1887 na pozemcích p. č. 231 a p. č. 232, k. ú. Židenice Jeronýmova Návrh prodeje části pozemku p. č a části pozemku p.č. 2638, oba v k. ú. Černovice 82. Návrh prodeje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřesky 83. Návrh na prodej bytové jednotky č. 1891/2 vč. příslušného podílu o velikosti 479/1887 na pozemcích p. č. 231 a p. č. 232, k. ú. Židenice Jeronýmova Záměr nabytí pozemku p.č. 4292/2 v k.ú. Líšeň a pozemků p.č. 1117/3 a 1117/5, oba v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR - Českých energetických závodů, státního podniku v likvidaci 85. Návrh nabytí a svěření pozemků p.č. 327/9, 351/12, 351/14, 351/15, 351/17, 352/136 v k.ú. Kníničky 86. Záměr dispozice s pozemkem p.č. 2655/1 v k.ú. Nový Lískovec 87. Návrh dispozice s podílem id. 82/879 na části pozemku p.č. 1394/20 v k.ú. Lesná zrušení předkupního práva a prodej do vlastnictví ČR Správy železniční dopravní cesty, s.o. 88. Návrh změny části usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 29 a záměr prodeje pozemků p.č. 625/13 a p.č. 625/15 a částí pozemku p.č. 625/14, vše v k.ú. Kohoutovice v ul. Potocká 89. Návrh zrušení usnesení Z6/036. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č Návrh prodeje pozemku p.č. 2508/2 v k.ú. Obřany v lokalitě Hradiska 90. Návrh na zrušení části usnesení R6/049. schůze RMB, bod č. 79, ve věci dispozice s částmi pozemků p.č. 375/1, p.č. 375/7, p.č. 375/9, p.č. 5776/1 a p.č. 6925/1, vše v k.ú. Bystrc, záměr směny částí pozemků p.č. 375/9 a p.č. 6925/1 v k.ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p.č. 375/12 v k.ú. Bystrc a pozemky p.č. 490/27 a p.č. 491/4 v k.ú. Kníničky ve vlastnictví manželů Singulových, záměr prodeje částí pozemků p.č. 375/1, p.č. 375/7 a p.č. 375/9 v k.ú. Bystrc 91. Záměr směny pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky, jejichž součástí jsou budovy, ve vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a.s. 92. Nabídka předkupního práva k budově č.e. 137, umístěné na pozemku p.č. 797 v k.ú. Kníničky 93. Nabídka předkupního práva k budově č.p. 563, stojící na pozemku p.č. 827, k. ú. Štýřice, v lokalitě Kamenná kolonie 94. Nabídky předkupního práva ke stavbám pro rodinnou rekreaci na pozemcích v k. ú. Obřany, v lokalitě Na pískách 95. Nabídky předkupního práva dle ust. 101 stavebního zákona k pozemkům při ulici Francova v k.ú. Maloměřice 96. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p.č. 539/4 v k.ú. Holásky 97. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p.č. 489 v k.ú. Dvorska 5

6 98. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemků p.č. 771/2, 2659/68, 2659/69 v k.ú. Jundrov 99. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemku p.č. 792 v k.ú. Obřany 100. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, části pozemku p.č. 4982/8 k.ú. Řečkovice 101. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p.č. 2084/1 k.ú. Řečkovice 102. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemků p.č. 2164/6, 2164/7, 2171/3, 2170, 2175, 4226, 2147/3, 2147/244, 2147/273, 2147/274, 2147/277, 2147/281, 2147/283, 2147/284, 2147/293, 2147/294, 2147/296, 2147/297, 2172/52, 2172/54, 1274/29, 2174/7, 2174/38, 2174/49, 2174/50, 2174/52 v k.ú. Žebětín, záměr pronájmu pozemků p.č. 2164/6, 2164/7, 2170,4226 k.ú. Žebětín 103. Záměr pronájmu pozemku p.č. 202/84 a částí pozemků p.č. 202/1 a p.č. 202/73, vše v k.ú. Lesná 104. Záměr pachtu pozemků o celkové výměře m 2 v k.ú. Černovice 105. Návrh pronájmu pozemku p.č. 2295/8 v k.ú. Slatina 106. Návrh výpůjčky části pozemku p.č. 769 v k.ú. Štýřice a pronájmu částí pozemku p.č. 769 v k.ú. Štýřice v ul. Kamenná 107. Žádosti o pronájem stadionu Za Lužánkami 108. Osobní vozidla pro Magistrát města Brna zrušení části zadávacího řízení 109. Návrh na zahájení jednání o založení spolku Otevřená města, z.s Veřejná zakázka Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária zahájení zadávacího řízení 111. Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I - účast na projektu 112. Zveřejňování smluv obchodních společností se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna 113. Dopravní a informační centrum Brno 2. etapa zjednodušené podlimitní řízení zrušení zadávacího řízení, jednací řízení s uveřejněním výzva k doplnění nabídek 114. Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování studie a projektu ve stupni PDPS Rekonstrukce kamerového systému Philips Bosch návrh dodatku č Zateplení logopedického stacionáře Synkova návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o. Různé 6

7 7

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh termínů schůzí Rady města Brna v prázdninovém

Více

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1,

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1, PROGRAM 22. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 21. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 22. RMČ BS d) Schválení programu 22. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Finanční neinvestiční

Více

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014

Schválená usnesení 24. Rady HMP ze dne 24.6.2014 R-14338 1486 24.6.2014 k výroční zprávě, schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a ke schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady společnosti Rozvojové projekty

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015 R-18364 1580 30.6.2015 k rozpracování projektového záměru Prague Market (Jednotný trh městských služeb) R-18436 1581 30.6.2015 k návrhu na poskytnutí daru městu Tbilisi a úpravě rozpočtu běžných výdajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Schválená usnesení 33. Rady HMP ze dne 8.10.2014

Schválená usnesení 33. Rady HMP ze dne 8.10.2014 R-15637 2665 7.10.2014 k návrhu na zveřejňování smluv na webových stránkách akciové společnosti Obecní dům, a.s. R-15636 2666 7.10.2014 k návrhu na zveřejňování smluv na webových stránkách akciové společnosti

Více

PROGRAM 139. RMČ BS. 15) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Sportovního a rekreačního

PROGRAM 139. RMČ BS. 15) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Sportovního a rekreačního PROGRAM 139. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 138. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 139. RMČ BS d) Schválení programu 139. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Ing.Pšeja 3)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více