Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne 28. 7. 2015. a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací"

Transkript

1 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací b) Návrh pověření člena ZMB Mgr. René Novotného k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství při občanském sňatku 2. Zahraniční pracovní cesty 3. Usnesení Kontrolního výboru ZMB (Předkládání písemných informací o výsledcích následných veřejnosprávních kontrol prováděných odvětvovými odbory MMB u příspěvkových organizací statutárního města Brna Kontrolnímu výboru ZMB) 4. Návrh na úpravu běžných výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2015 návrh rozpočtového opatření 5. Žádost městské části Brno-sever o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2015 pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů Brno-Husovice a Brno-Soběšice 6. Návrh rozpočtového opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno 7. Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů 8. Veřejná zakázka malého rozsahu na Zpracování due diligence společnosti Veletrhy Brno, a. s. výběr 9. Veřejná zakázka malého rozsahu na Překladatelské služby v oblasti hudby pro rok 2015 výběr 10. Veřejná zakázka malého rozsahu Školení a konzultace k novým verzím e-spisu výběr 11. Podlimitní veřejná zakázka Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna výběr 12. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Doplnění chodníku v ulici Maříkově projektová dokumentace výběr o dílo se společností Linio Plan, s.r.o. 13. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Dopravní napojení lokality Komínské louky I. etapa projektová dokumentace výběr o dílo se společností Linio Plan, s.r.o. 14. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové 1

2 aktivity v MČ Brno-sever návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností D.I.S., spol. s r.o. 15. Protihluková opatření výměna oken zahájení zadávacího řízení 16. Rekonstrukce ulice Benešova zpracování DÚR, DSP a PDPS zahájení zadávacího řízení 17. MŠ Šrámkova zateplení budovy včetně výměny oken výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy o dílo se společností VAŠSTAV, s.r.o. 18. MŠ Tišnovská zateplení budovy včetně výměny oken výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy o dílo se společností VAŠSTAV, s.r.o. 19. Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice Školní hřiště ZŠ Krásného výběr o dílo 20. Návrh smlouvy o stavbách čekáren městské hromadné dopravy a city-light vitrín umístěných v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok se společnostmi Brněnské vodárny a kanalizace, a.s, a CITY-TOOLS, s.r.o. 21. Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí návrh dohody o narovnání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 22. Regenerace sportovišť v lokalitách Rybářská, Botanická a transformace sportoviště Vysoká na parkour Sportoviště Rybářská - odmítnutí uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí a návrh smlouvy o dílo se společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 23. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č v k.ú. Černovice pro stavbu,,brno, Cornovova rekonstrukce kanalizace a vodovodu 24. Dodávka právního informačního systému ASPI návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č NKP Špilberk - statické zajištění hradebních plent a mostu návrh rozpočtového opatření 26. Zateplení ZŠ Svážná rozhodnutí o dalším postupu ve vztahu ke zhotoviteli stavby společnosti VAŠSTAV, s.r.o. 27. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: Rozšíření ulice Palcary včetně inženýrských sítí 28. Záměr vložení nepeněžitého vkladu pozemků v k.ú. Město Brno dotčených stavbou Janáčkovo kulturní centrum v Brně 1. etapa do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a.s. 29. Návrh nabytí pozemků p.č. 4802/228, 4802/231, 4802/272 a 4802/273, k.ú. Komín 30. Návrh nabytí pozemků p.č. 1526/18, 1526/95, 1526/96, 1526/97, 1526/172, 1526/184, 1526/206, 1526/381, 1526/382, 1535/41, 1609/42, 1609/43, 1746/30 a 1749/34 v k.ú. Komín 31. Návrh nabytí pozemků p.č. 1938/444 a 1938/708 v k.ú. Bystrc 32. Návrh nabytí pozemku p.č. 334/1, 334/3, 334/4 a 333/1 v k.ú. Dolní Heršpice pro stavbu Brno, Dostavba kmenové stoky D, RN Královky 33. Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p.č. 2253/18, p.č. 2253/19 a p.č. 2253/20 v k.ú. Slatina 34. Pronájem části pozemku p.č. 1 a pozemku p.č. 10 v k.ú. Žabovřesky za účelem zřízení mezideponie pro akci,,brno rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ul. Minská, Horova a Bráfova 2

3 35. Nájem části pozemku p.č. 5028/2 v k.ú. Bystrc pro akci,,brno, Bystrc rekonstrukce čerpací stanice Jelenice 36. Projekt Areál dopravní výchovy návrh nájemní smlouvy 37. Veřejná dopravně-urbanistická soutěž na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem - jmenování členů poroty soutěže 38. Veřejná zakázka malého rozsahu na Dodávku uzavřených plastových kompostérů výběr. 39. Veřejná zakázka malého rozsahu na Testování a ověření datového systému pro vkládání, monitoring a vyhodnocení technického stavu kontejnerových stání v Brně včetně provedení aktualizace pasportu kontejnerových stání výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy 40. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Nákup celotělové masážní vany pro regeneraci sportovců Městský fotbalový stadion Srbská, Brno výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy 41. Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2015 výběr nevhodnější nabídky, návrh smlouvy 42. Návrh změn ceníků maximálního základního vstupného pro veřejnost dle čl. VII osdt. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne a Dodatku č Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Zvyšování viditelnosti chodců a cyklistů v dopravě 44. Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě na poskytování technické podpory č Návrh Dohody o ukončení nájemní smlouvy č mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Janou Knoppovou a návrh Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Janou Knoppovou psychiatrická ambulance s.r.o. v objektu polikliniky Zahradníkova 46. Návrh pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu Domu pánů z Kunštátu v k. ú. Město Brno 47. Schválení investičního záměru Rekonstrukce pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, Vondrákova 13, Brno Bystrc 48. Schválení investičního záměru Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla - aktualizace 49. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Malinovského nám. 3 přípravné práce pro sanaci stropu výběr 50. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Dominikánské nám. 1 oprava topení (vrátnice) výběr 51. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Dominikánské nám. 1 stavební úpravy vrátnice výběr 52. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Cejl 61 oprava fasády výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy 53. Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Slunná 11, k. ú. Komárov 54. Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Charbulova 84, k. ú. Černovice 3

4 55. Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor a o souhlas s umístěním sídla podnájemce, vše v objektu Masná 5, k. ú. Trnitá 56. Poskytnutí prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně 57. Návrh dohody o ukončení nájmu v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky Návrh smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově č. 30 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky 58. Návrh smluv o nájmu nebytových prostor v budově Žerotínovo nám. 6 s poskytovateli zdravotnických služeb Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č Návrh dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o. 59. Návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č areál Rybníček 12, k. ú. Ponava 60. Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu objektu Tuřanská 12 a pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice a návrh na souhlas s podnájmem 61. Návrh smlouvy o nájmu podílu na pozemku p. č. 1843, k. ú. Královo Pole Návrh na prominutí úhrady za užívání 62. Návrh smlouvy o nájmu pozemku p. č. 1534, k. ú. Staré Brno 63. Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č pronájem části pozemku p.č v k.ú. Řečkovice v ul. Podhájí - Zamilovaný hájek 64. Návrh nájmu bytu p. Ing. xxxx xxxxxx 65. Návrh nájmu bytu pí xxxx xxxxxx 66. Návrh nájmu bytu pí Mgr. xxxx xxxxxx 67. Návrh nájmu bytu pí xxxx xxxxxx 68. Návrh nájmu bytů Národnímu divadlu Brno, p.o. 69. Žádost pí xxxx xxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu 70. Žádost p. xxxx xxxxxx o slevu z nájemného z bytu 71. Plnění závazků z nájemní smlouvy č se společností HM SPEED s.r.o. návrh započtení části kauce na úhradu smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení 72. Návrh na prominutí smluvní pokuty Bytovému družstvu Zedníkova Žádost MČ Brno-Žabovřesky o vydání souhlasu s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ-bytového hospodářství k jinému účelu 74. Záměr prodeje pozemku p.č. 1688/112 v k.ú. Jundrov 75. Záměr prodeje pozemku p.č.1944 v k.ú. Líšeň 76. Záměr prodeje pozemku p.č se zřízením služebnosti stezky, k.ú. Žebětín 4

5 77. Záměr prodeje, návrh pachtu a prodeje částí pozemku p.č. 1577/1 v k.ú. Slatina ul. Budínská 78. Záměr prodeje a pronájmu částí pozemku p.č. 470 v k.ú. Kohoutovice v ul. Návrší Svobody 79. Záměr prodeje a pronájmu části pozemku p.č. 703/1 v k.ú. Město Brno 80. Návrh prodeje podílu o velikosti 938/1887 na pozemcích p. č. 231 a p. č. 232, k. ú. Židenice Jeronýmova Návrh prodeje části pozemku p. č a části pozemku p.č. 2638, oba v k. ú. Černovice 82. Návrh prodeje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřesky 83. Návrh na prodej bytové jednotky č. 1891/2 vč. příslušného podílu o velikosti 479/1887 na pozemcích p. č. 231 a p. č. 232, k. ú. Židenice Jeronýmova Záměr nabytí pozemku p.č. 4292/2 v k.ú. Líšeň a pozemků p.č. 1117/3 a 1117/5, oba v k.ú. Horní Heršpice z vlastnictví ČR - Českých energetických závodů, státního podniku v likvidaci 85. Návrh nabytí a svěření pozemků p.č. 327/9, 351/12, 351/14, 351/15, 351/17, 352/136 v k.ú. Kníničky 86. Záměr dispozice s pozemkem p.č. 2655/1 v k.ú. Nový Lískovec 87. Návrh dispozice s podílem id. 82/879 na části pozemku p.č. 1394/20 v k.ú. Lesná zrušení předkupního práva a prodej do vlastnictví ČR Správy železniční dopravní cesty, s.o. 88. Návrh změny části usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 29 a záměr prodeje pozemků p.č. 625/13 a p.č. 625/15 a částí pozemku p.č. 625/14, vše v k.ú. Kohoutovice v ul. Potocká 89. Návrh zrušení usnesení Z6/036. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č Návrh prodeje pozemku p.č. 2508/2 v k.ú. Obřany v lokalitě Hradiska 90. Návrh na zrušení části usnesení R6/049. schůze RMB, bod č. 79, ve věci dispozice s částmi pozemků p.č. 375/1, p.č. 375/7, p.č. 375/9, p.č. 5776/1 a p.č. 6925/1, vše v k.ú. Bystrc, záměr směny částí pozemků p.č. 375/9 a p.č. 6925/1 v k.ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p.č. 375/12 v k.ú. Bystrc a pozemky p.č. 490/27 a p.č. 491/4 v k.ú. Kníničky ve vlastnictví manželů Singulových, záměr prodeje částí pozemků p.č. 375/1, p.č. 375/7 a p.č. 375/9 v k.ú. Bystrc 91. Záměr směny pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky, jejichž součástí jsou budovy, ve vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a.s. 92. Nabídka předkupního práva k budově č.e. 137, umístěné na pozemku p.č. 797 v k.ú. Kníničky 93. Nabídka předkupního práva k budově č.p. 563, stojící na pozemku p.č. 827, k. ú. Štýřice, v lokalitě Kamenná kolonie 94. Nabídky předkupního práva ke stavbám pro rodinnou rekreaci na pozemcích v k. ú. Obřany, v lokalitě Na pískách 95. Nabídky předkupního práva dle ust. 101 stavebního zákona k pozemkům při ulici Francova v k.ú. Maloměřice 96. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p.č. 539/4 v k.ú. Holásky 97. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p.č. 489 v k.ú. Dvorska 5

6 98. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemků p.č. 771/2, 2659/68, 2659/69 v k.ú. Jundrov 99. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemku p.č. 792 v k.ú. Obřany 100. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, části pozemku p.č. 4982/8 k.ú. Řečkovice 101. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p.č. 2084/1 k.ú. Řečkovice 102. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemků p.č. 2164/6, 2164/7, 2171/3, 2170, 2175, 4226, 2147/3, 2147/244, 2147/273, 2147/274, 2147/277, 2147/281, 2147/283, 2147/284, 2147/293, 2147/294, 2147/296, 2147/297, 2172/52, 2172/54, 1274/29, 2174/7, 2174/38, 2174/49, 2174/50, 2174/52 v k.ú. Žebětín, záměr pronájmu pozemků p.č. 2164/6, 2164/7, 2170,4226 k.ú. Žebětín 103. Záměr pronájmu pozemku p.č. 202/84 a částí pozemků p.č. 202/1 a p.č. 202/73, vše v k.ú. Lesná 104. Záměr pachtu pozemků o celkové výměře m 2 v k.ú. Černovice 105. Návrh pronájmu pozemku p.č. 2295/8 v k.ú. Slatina 106. Návrh výpůjčky části pozemku p.č. 769 v k.ú. Štýřice a pronájmu částí pozemku p.č. 769 v k.ú. Štýřice v ul. Kamenná 107. Žádosti o pronájem stadionu Za Lužánkami 108. Osobní vozidla pro Magistrát města Brna zrušení části zadávacího řízení 109. Návrh na zahájení jednání o založení spolku Otevřená města, z.s Veřejná zakázka Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária zahájení zadávacího řízení 111. Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I - účast na projektu 112. Zveřejňování smluv obchodních společností se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna 113. Dopravní a informační centrum Brno 2. etapa zjednodušené podlimitní řízení zrušení zadávacího řízení, jednací řízení s uveřejněním výzva k doplnění nabídek 114. Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování studie a projektu ve stupni PDPS Rekonstrukce kamerového systému Philips Bosch návrh dodatku č Zateplení logopedického stacionáře Synkova návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o. Různé 6

7 7

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/079 konané dne 20. 9. 2016 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/080 konané dne

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/080 konané dne Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/080 konané dne 27. 9. 2016 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Přehled účasti na schůzích výborů ZMB b)

Více

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/04 konaného dne 17. 3. 2015

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/04 konaného dne 17. 3. 2015 Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/04 konaného dne 17. 3. 2015 1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 2. Dotazy, připomínky

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/043 konané dne 16. 11. 2015. a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/043 konané dne 16. 11. 2015. a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/043 konané dne 16. 11. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015. a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015. a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/034 konané dne 18. 8. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/035 konané dne 1. 9. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/035 konané dne 1. 9. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/035 konané dne 1. 9. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh Jednotných hodnotících kritérií a dalších

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/021 konané dne 12. 5. 2015. a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/021 konané dne 12. 5. 2015. a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/021 konané dne 12. 5. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/036 konané dne 15. 9. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/036 konané dne 15. 9. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/036 konané dne 15. 9. 2015 Navržený program jednání 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/051 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/051 konané dne a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/051 konané dne 26. 1. 2016 Navržený program jednání 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/044 konané dne b) Návrh aktualizace Přílohy č. 2 Organizačního řádu MMB

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/044 konané dne b) Návrh aktualizace Přílohy č. 2 Organizačního řádu MMB Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/044 konané dne 24. 11. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh programu zasedání ZMB č. Z7/13 b)

Více

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/25

S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA. K ZASEDÁNÍ č. Z7/25 S V O L Á N Í ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA K ZASEDÁNÍ č. Z7/25 které se koná v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1 Začátek jednání je 31. ledna 2017 v 8:00 hodin. 1. Technický bod (zapisovatelky,

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh termínů schůzí Rady města Brna v prázdninovém

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/065 konané dne

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/065 konané dne Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/065 konané dne 24. 5. 2016 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva

Více

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/16 konaného dne

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/16 konaného dne Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z7/16 konaného dne 15. 3. 2016 1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 2. Dotazy, připomínky

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/023 konané dne 26. 5. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/023 konané dne 26. 5. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/023 konané dne 26. 5. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/083 konané dne a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/083 konané dne a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/083 konané dne 18. 10. 2016 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/046 konané dne 15. 12. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/046 konané dne 15. 12. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/046 konané dne 15. 12. 2015 Navržený program jednání 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/057 konané dne

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/057 konané dne Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/057 konané dne 22. 3. 2016 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/054 konané dne

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/054 konané dne Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/054 konané dne 23. 2. 2016 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh programu zasedání ZMB č. Z7/16 2. Záměr

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/090 konané dne

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/090 konané dne Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/090 konané dne 29. 11. 2016 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh programu zasedání ZMB č. Z7/24 b)

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/076 konané dne a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/076 konané dne a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/076 konané dne 30. 8. 2016 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Zpráva o podáních adresovaných Radě města

Více

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z6/027. konaného dne 1. 10. 2013

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z6/027. konaného dne 1. 10. 2013 Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z6/027 konaného dne 1. 10. 2013 1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 2. Dotazy, připomínky

Více

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z5/020 konaného dne 11.

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z5/020 konaného dne 11. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z5/020 konaného dne 11. listopadu 2008 Program 11. 11. 2008 1. Technický bod 3. Harmonogram zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/029 konané dne 14. července 2015

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/029 konané dne 14. července 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/029 konané dne 14. července 2015 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Následovalo společné hlasování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/06 konaného dne 19. května 2015

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/06 konaného dne 19. května 2015 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/06 konaného dne 19. května 2015 1. Technický bod ZMB schvaluje ověřovatele zápisu: Bc. Miloslav Humpolíček,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

P R O G R A M. 4. jednání Rady HMP, které se koná dne

P R O G R A M. 4. jednání Rady HMP, které se koná dne P R O G R A M 4. jednání Rady HMP, které se koná dne 28. 1. 2014 K odsouhlasení - zápis z 3. jednání Rady HMP ze dne 21. 1. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 12.00

Více

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 2. 11. 2016 1. Návrh k nabídce J. P. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2873/13, katastrální území Michle, Praha 4. 2. Návrh

Více

Rada města Brna V Brně dne

Rada města Brna V Brně dne Rada města Brna V Brně dne 23. 5. 1996 Členům Zastupitelstva města Brna Starostům městských částí města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Řediteli Archivu města Brna Zasíláme Vám zápis

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/064 konané dne 2. května 2012

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/064 konané dne 2. května 2012 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R6/064 konané dne 2. května 2012 Program: 1a. Program zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/015 RM6/04728 1b. Stanovení osobního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne 28. července 2015

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne 28. července 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/031 konané dne 28. července 2015 Jednání RMB zahájila 1. náměstkyně primátora města Brna Klára, která vedla schůzi. Hlasování

Více

USNESENÍ. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/030 konaného dne 21. ledna 2014

USNESENÍ. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/030 konaného dne 21. ledna 2014 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/030 konaného dne 21. ledna 2014 Program 21. 1. 2014 1. Technický bod 5. Výsledek výběrového řízení na funkci

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/077 konané dne 5. září 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/077 konané dne 5. září 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/077 konané dne 5. září 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R5/147 konané dne 1. června 2010

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R5/147 konané dne 1. června 2010 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R5/147 konané dne 1. června 2010 Program: 1. Předběžný program zasedání ZMB č. Z5/035 RM5/10796 2. Vzdání se pracovního místa ředitelky

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 65. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 17. března 2014 čís. 941/65 958/65 1/6 941/65 Rada městského obvodu Martinov 17. března 2014

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5.

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5. září 2001 Program 4. 9. 2001 1. Schválení mandátové komise 2. Schválení

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/145 konané dne 6. srpna 2014

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R6/145 konané dne 6. srpna 2014 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R6/145 konané dne 6. srpna 2014 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, který vedl schůzi. Hlasování o

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 10. 2016 (usnesení č. 280-297) USNESENÍ č. 280/24-16 R I. n e s o u h l a s í s uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/073 konané dne 9. srpna 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/073 konané dne 9. srpna 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/073 konané dne 9. srpna 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 60. schůze Rady města Rychvald, dne 24. 10. 2016 Kontrola usnesení 60/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc listopad 2016 60/2. Rada

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.3.2014 Usnesení č. 95/1665/14 Poskytnutí provozní dotace z rozpočtu města MěN poskytnutí provozní dotace Městské nemocnici Slavičín

Více

P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015

P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015 P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015 K odsouhlasení - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 20. 1. 2015 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/034 konaného dne 20.

USNESENÍ. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna. Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/034 konaného dne 20. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/034 konaného dne 20. května 2014 Program 20. 5. 2014 1. Technický bod 4. Žádost o udělení výjimky z obecně

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/014 konané dne 24. 3. 2015

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/014 konané dne 24. 3. 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/014 konané dne 24. 3. 2015 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích

Více

Z á p i s z 27. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne

Z á p i s z 27. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne Z á p i s z 27. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 13.1.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, prof.

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 53. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 21. 9. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/044 konané dne 24. listopadu 2015

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/044 konané dne 24. listopadu 2015 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/044 konané dne 24. listopadu 2015 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 4. 2014 (usnesení č. 103-123) USNESENÍ č. 103/10-14 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 6 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 1. Bytová záležitost v domech zvláštního určení Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že občance svědčí ve smyslu 713 občanského

Více

MMB2014000000163. Návrh usnesení:

MMB2014000000163. Návrh usnesení: MMB2014000000163 Rada města Brna ZM6/ 3fl 2 Z6/032 zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 18.3.2014 Název: Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření

Více

PROGRAM 55. RMČ BS. 20) Dispozice s majetkem /15/230/ - Předkupní právo p.č. 1885/31,

PROGRAM 55. RMČ BS. 20) Dispozice s majetkem /15/230/ - Předkupní právo p.č. 1885/31, PROGRAM 55. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 54. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 55. RMČ BS d) Schválení programu 55. RMČ BS 2) Nadlimitní VZ na služby Údržba čistoty a zimní

Více

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VYPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/062 konané dne 26. dubna 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/062 konané dne 26. dubna 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/062 konané dne 26. dubna 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Rady města Žatce konané dne 8.4.2014 Usnesení č. 198 /14-235 /14 198/14 Schválení programu 199/14 Kontrola usnesení 200/14 Informace o investičních akcích 201/14 Prodej

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 1. Hromadná instalace plastových oken (dodatečná výměna) dodatky ke smlouvě Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.09.2011 Příloha zápisu

4. veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.09.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

01/2009. www.tydeniky.cz. (list 1)

01/2009. www.tydeniky.cz. (list 1) obec část obce domácnosti Brno Bohunice Ukrajinská 565 Brno Bohunice Ukrajinská 691 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 475 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 436 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 548 Brno Bohunice

Více