Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj přeshraniční dopravy v centrope Výzvy a návrhy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj přeshraniční dopravy v centrope Výzvy a návrhy"

Transkript

1 Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj přeshraniční dopravy v centrope Výzvy a návrhy Bratislava / Brno / Györ / Vídeň, Listopad 2011 GZ 11674

2 NEOMEZENÝ ROZVOJ DOPRAVY V REGIONU CENTROPE VÝZVY A PROVÁDĚCÍ NÁVRHY Hlavním předpokladem konkurenceschopnosti regionu centrope je kvalitní efektivní dopravní struktura. Pilotní projekt centrope INAT se odpovídajícím způsobem zaměřuje na prověřování nedostatků a problémů v regionu s cílem formulovat agendu šitou na míru pro oblast dopravy. Společným rozvojem v rámci dialogického procesu je tato agenda podporována všemi centropepartnery. Z analýzy nabídky v oblasti infrastruktury a dopravy v regionu centrope lze vyvodit celou řadu výzev, jež vyžadují společnou nadnárodní odpověď: (1) Kvalitní nadnárodní železniční a silniční sítě vykazují značné kapacitní a kvalitativní nedostatky, které se díky dynamickému rozvoji dopravy budou nadále zhoršovat. Posílení těchto sítí je také zásadním předpokladem dobré dostupnosti nákupních a odbytových trhů a tím i stabilizace pozitivního rozvoje hospodářství regionu centrope v posledních deseti letech. (2) Kvalitativní nedostatky dopravní infrastruktury a dopravní nabídky se týkají především oné části regionu centrope, jež doposud jen méně profitovaly z pozitivní hospodářské dynamiky. (3) Přeshraniční nabídka veřejné dopravy je až na několik výjimek (Vídeň Bratislava, Vídeň Brno, Vídeň Györ, Vídeň Šoproň, Brno Bratislava) špatné kvality nebo zcela chybí. Rozdíly sociální a regionální dostupnosti se zhoršují ve vztahu s kupní silou výrazně vyšších cen pohonných hmot současně s nižší měrou motorizace v centrope-regionech vně Rakouska. (4) Velmi dynamický růst je zaznamenán u přeshraniční automobilové dopravy, a to jak u osobní tak nákladní přepravy. Bez výstavby železniční sítě, veřejných dopravních nabídek a multimodální logistiky by nebylo možné zajistit udržitelný vývoj mobility a dopravy. To platí zejména pro oblasti aglomerací, kde se překrývají městské, regionální a nadregionální potřeby přepravy. Se zřetelem k těmto výzvám se pro společný pracovní program centrope-partnerů navrhují následující priority: Centrope-dopravní strategie V rámci centrope-konference ve Vídni roku 2006 byly centrope-partnery vytýčeny společné cíle pro rozvoj dopravy, infrastruktury, životního prostředí a pro místní rozvoj. Dodatečně byl definován pracovní program předpokládající úzkou spolupráci. Analýza jeho realizace po pěti letech ukazuje pouze na dílčí úspěchy. Důvodem je zejména skutečnost, že financování a realizace především kvalitní přeshraniční infrastruktury nespadá do kompetencí partnerských regionů. Pro mnohé důležité přeshraniční projekty chybí konkrétní časové harmonogramy a dané možnosti financování. Za velmi nedostatečné se považuje zejména společné vystupování centrope-regionů vůči příslušným národním kontaktním místům, ale také vůči evropským institucím. Pracovní program obsažený ve Vizi 2015 není dostatečně obsáhlý a detailní. Po pěti letech, během kterých byly schváleny ve velké části regionů nové regionální rozvojové programy a dopravní koncepce, je potřeba strategické dokumenty aktualizovat. Navrhuje se tedy vypracovat koordinovanou dopravní strategii pro centroperegion, jež by měla obsahovat následující: podstatné principy a cíle, prioritní infrastrukturní záměry v osobní a nákladní dopravě, jež by měly být plánovány a realizovány v příštích deseti letech, 2/41

3 další kroky ke zlepšení přeshraničních dopravních systémů veřejné dopravy a jejich nabídky, upevnění společného centrope-postoje k evropské dopravní politice a budoucí hlavní a doplňkové sítě Transevropské dopravní sítě (TEN) a její rozšíření směrem na Chorvatsko. Tento strategický dokument by měl přispět k harmonizaci aktivit jednotlivých centrope-regionů v dosahu jejich kompetencí, formulovat a definovat společnou pozici vůči národním a evropským institucím. Neomezená veřejná doprava postupy k vytvoření integrovaného dopravního systému centrope Lze očekávat mnohem dynamičtější nárůst přeshraniční dopravy v centrope-regionech než v ostatních oblastech. Bez kompenzačních opatření posílí vzhledem k masívnímu nárůstu motorizace zejména automobilová doprava v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Kvalitu veřejné dopravy neovlivňuje však pouze rozsah rozvoje automobilové dopravy, nýbrž také regionální a sociální rozdíly dostupnosti se zřetelem k vysokým cenám pohonných hmot v centrope-regionech mimo oblast Rakouska. Výrazně se zlepšila v posledních letech především nabídka mezi hlavními centry Vídeň, Bratislava, Brno a Györ (více spojení, rychlejší spoje). V menších a periferně položených centrech a v pohraničních oblastech zůstává však nabídka veřejné dopravy i nadále špatná a nemůže automobilové dopravě konkurovat. Až na výjimky chybí integrovaná přeshraniční nabídka. Rozdílné systémy tarifů, velké cenové rozdíly, odlišné předpisy, lokálně orientované systémy jízdních řádů, nevyjasněné otázky financování a absence regionálních integrovaných dopravních systémů na Slovensku a v Maďarsku znamenají obrovské překážky pro zavedení jednotného centropeintegrovaného dopravního systému. K postupnému vybudování jednotného integrovaného dopravního systému centrope se proto navrhuje: výstavba regionálních integrovaných systémů na Slovensku a v Maďarsku, objasnění právních, organizačních a finančních předpokladů pro integrované přeshraniční regionální a místní nabídky veřejné dopravy, vypracování a předložení pro menší oblasti určených přeshraničních integrovaných nabídek pro železniční a autobusovou dopravu, doplňující koncept EUREGIO Rakouských drah (ÖBB). Prostupnost uzlů veřejné dopravy Pro dostupnost malých a periferních center centrope-regionů má velký význam kvalita dopravní návaznosti důležitých dopravních uzlů regionu. K nim patří především Vídeň, Bratislava, Šoproň a Břeclav. Prověřeny by měly být tyto činnosti: zavedení dopravní návaznosti spojení mezi centry a centrope-regiony po dokončení hlavního nádraží Vídeň, lepší koordinace jízdních řádů pro přeshraniční spoje s cílem minimalizace doby přestupu. 3/41

4 Neomezené dopravní informace výstavba multimodálního informačního dopravního systému pro region centrope V současné době nelze získat komplexní informace o dopravní nabídce v regionu centrope. K dispozici máme sice četné systémy, ty se však omezují pouze na dílčí oblasti, jednotlivé druhy dopravy nebo dopravní poskytovatele. Navrhuje se: snažit se vytvořit pro region centrope multimodální vícejazyčný dopravní informační systém podle vzoru systému anachb.at v rakouské centrope-oblasti, vyvinout v první fázi vícejazyčné dílčí modely pro veřejnou a cyklistickou dopravu. Další rozvoj společných nástrojů plánování V současnosti se pro region centrope vyvíjí nadnárodní dopravní model. Po jeho zhotovení musí být zajištěna jeho údržba, inovace a aplikace. Kromě toho by měla být také vytvořena harmonizovaná infrastrukturní databáze pro region centrope. Regionální dopravní koncepce pro území Bratislava / jihovýchodní Dolní Rakousko / severní Burgenlandsko / Šoproň Mělo by být prověřeno, zda lze vytvořit pro dynamicky rostoucí oblasti Bratislava/ jihovýchodní Dolní Rakousko, severní Burgenlandsko/ Šoproň regionální dopravní koncept, jež by zahrnoval napojení kvalitní silniční sítě a s ním spojený rozvoj daných lokalit, obnovu železniční sítě v oblasti Bratislavy a napojení na nadregionální spojení, přeshraniční systém veřejné dopravy, přeshraniční síť cyklistických tras. Rozvíjení jednotného centrope-postoje k výstavbě širokorozchodné železnice Košice Vídeň / Bratislava V souvislosti s touto iniciativou Ruských drah by měla být prověřena: účelnost z hlediska regionu, možnosti vedení tras a výběr lokalit. V rámci prvních kroků by mělo být vyjasněno, jakým způsobem bude možné podílet se na procesu plánování. Nové bilaterální hraniční přechody regionálního a lokálního významu pro automobilovou a železniční dopravu Proti požadavkům otevření současných pohraničních cest automobilovému provozu s cílem zabránit zbytečným zajížďkám panují obavy, že další automobilová doprava by mohla vést k většímu zatížení obcí a škodě na úkor kvality v oblasti turismu (cyklistiky, jezdectví, turistiky). Tyto sporné otázky by měly být projednány a vyřešeny na regionální úrovni. V oblasti železniční dopravy je stále diskutovaná také možnost obnovení provozu zrušených spojení mezi Laa a.d. Thaya a Hevlínem, jakož i Grosspetersdorfem a Szombathely. Mělo by být dořešeno, zda lze zaručit dlouhodobé fungování těchto tras. 4/41

5 Další postupy Na základě hodnotící zprávy a návrhů ze strany INAT-týmu jsou v rámci INAT-projektu v další fázi naplánovaná uvnitř partnerských regionů průzkumná opatření s cílem jasného definování zájmů a návrhů ze strany příslušných centrope-partnerů. V rámci plánovaného komunikačního procesu na nadnárodní úrovni by měl být do konce roku 2012 vypracován konkurenceschopný pracovní program. Bratislava / Brno / Györ / Vídeň, /41

6 Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu centrope OBSAH Strana 1 ÚVOD Strategie pro rozvoj dopravní infrastruktury, životního prostředí a místní rozvoj v regionu centrope Vize Doporučení Rozvoj mobility a dopravy v regionu centrope Mobilita v regionu centrope Přeshraniční doprava Nákladní doprava Budoucí rozvoj dopravy Osobní doprava Nákladní doprava Přeshraniční automobilová doprava úhrnem Výzvy a doporučení Dopravní nabídka Silniční síť Železniční síť, nádraží a logistická centra Vodní cesty Infrastruktura letecké dopravy Síť nadregionálních cyklotras Závěry a doporučení Nadnárodní dopravní koridory Nabídka veřejné dopravy Přeshraniční nabídka veřejné dopravy mezi centrope-městy s více než obyvateli / obyvatelkami Přeshraniční nabídka veřejné dopravy v pohraničních regionech Integrované dopravní systémy Závěry a doporučení Dopravní management a harmonizace podkladů plánování Multimodální dopravní informační systémy Standardizované digitální informační infrastrukturní systémy Nadnárodní dopravní modely Centrope map Závěry a doporučení GZ11674/Ber./INAT_centrope_Nov2011_cz.doc/Hie-Alt 6/41

7 1 ÚVOD V první pracovní fázi projektu Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) byly provedeny následující kroky: analýza aktuálních místních rozvojových programů a dopravních koncepcí regionu centrope, analýza dopravní poptávky a nabídky s budoucími nedostatky a kvalitativními problémy, analýza nástroje plánování, toho času přeshraničně k dispozici. V souvislosti s vytyčením cílů v rámci Vize 2015 a místních strategických programů centropepartnery proběhla identifikace problémů a oblastí činností, které by měly být společně zpracovány. Na základě existujících návrhů budoucího společného pracovního programu, jež má být v následující fázi projektu diskutován, zkonkretizován a poté také odsouhlasen, mohou být uzavřeny konkrétní zakázky pro období po roce STRATEGIE PRO ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MÍSTNÍ ROZVOJ V REGIONU CENTROPE 2.1 VIZE 2015 V rámci centrope-konference ve Vídni roku 2006 byly pro rozvoj dopravní insfrastruktury, životního prostředí a místní rozvoj definovány centrope-partnery tyto společné strategie: centrope jako dobře dostupný region s funkcí dopravního uzlu v rámci transevropské dopravní sítě (TEN), dobrá dopravní dostupnost a dopravní spojení uvnitř regionu centrope, trvalý rozvoj mobility udržitelný výstavbou veřejné dopravy a efektivním a ekologickým provozem nákladní dopravy, rozvoj k životnímu prostředí šetrného dynamicky se rozvíjejícího regionu s ochranou klimatu, vodních zdrojů, půdy, vzduchu a přírody, jakož i redukcí využívání zdrojů, kompaktní rozvoj sídel s minimálně možnými nároky využití půdy. Vedle těchto cílů byla v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury, životního prostředí a místního rozvoje domluvena úzká spolupráce, jež zahrnuje vzájemnou informovanost, harmonizaci plánovacích podkladů a postupů, společné stanovisko vůči národním a mezinárodním institucím. Analýza realizace taktéž Vizí 2015 stanoveného pracovního programu vykazuje po pěti letech pouze dílčí úspěchy: 7/41

8 Tab. 1: Evaluace pracovního programu Vize 2015 Projekt Železniční síť Silniční síť Realizace Vídeň St. Pölten 2012 Dopravní návaznost Vídně s novým hlavním nádražím 2012 Integrace vídeňského letiště do mezinárodní sítě Výstavba Vídeň Bratislava severně od Dunaje po roce 2015 Výstavba Vídeň Šoproň Výstavba Brno Vídeň otevřená Výstavba Vídeň Semmering Štýrský Hradec Inovace Trnava Bratislava Szombathely Nagykanizsa Nové hlavní nádraží Brno Nové hlavní nádraží Bratislava Výstavba sítě intermodálního terminálu otevřená otevřená otevřená částečná Vídeň Brno Vídeň Bratislava jižně od Dunaje 2007 Vídeň Bratislava severně od Dunaje po roce 2016 Severovýchodní okruh Vídeň po roce 2016 Plánování a realizace nových hraničních přechodů pro automobilovou dopravu Výstavba Dunaje a dunajských přístavů Rozvoj schváleného letištního systému Spolupráce a organizace Výstavba integrovaného dopravního systému centrope Opatření ke zlepšení místní přeshraniční veřejné dopravy Rozvoj koordinované dopravní logistiky a dopravního managementu Vybudování platformy spolupráce pro místní a dopravní plánování Vývoj jednotného GIS-systému a harmonizace dat plánování Společné aktivity dopravních projektů nadnárodního charakteru realizován realizace probíhá, otevřen, odložen částečná realizace otevřená probíhá otevřená otevřená částečná realizace otevřená otevřená centrope map 1.krok částečná u INTERREG-projektů Vliv partnerských regionů u projektů týkajících se infrastruktury je omezen, neboť jejich financování a realizace spadají do kompetence národních institucí. Také u projektů v dosahu vlastní kompetence, vyžadujících přeshraniční koordinaci, spolupráci a organizaci, je však realizace doposud omezená. 8/41

9 Za nedostatečné se považuje především společné vystupování regionu centrope vůči stávajícím národním kontaktním místům i evropským institucím. Ve Vizi 2015 obsažený pracovní program navíc není dostatečně obsáhlý a detailní. Po pěti letech, kdy byly ve velké části regionů schváleny nové místní rozvojové plány a dopravní koncepce, je tak potřebná také aktualizace společného pracovního programu. 2.2 DOPORUČENÍ Doporučuje se proto vypracovat koordinovaný strategický dokument dopravní politiky pro celý region centrope za účelem harmonizovat aktivity okruhu působnosti v dosahu vlastních kompetencí, zaujmout společné stanovisko vůči národním a evropským institucím. 3 ROZVOJ MOBILITY A DOPRAVY V REGIONU CENTROPE Vedle zásadního významu dopravní infrastruktury pro rozvoj hospodářských center patří k rozhodujícím elementům pro úpravu dopravní nabídky (infrastruktura a provoz) dopravní poptávka, mobilita a potřeby týkající se dopravy. Dopravní poptávka přeshraničního provozu zároveň reflektuje také míru a dynamiku územní integrace regionu centrope. Rozsáhlé zpracování dat k rozvoji mobility a dopravy v regionu centrope jako celku není doposud k dispozici. Z analýzy dostupnosti dat vyplývá, že skoro žádná konzistentní data pro celý region neexistují. Výpovědi o stavu rozvoje mobility a dopravy lze proto čerpat především z výsledků jednotlivých podoblastí regionu. 3.1 MOBILITA V REGIONU CENTROPE Aktuální data k problematice mobility jsou dostupná pouze pro rakouské oblasti Vídeň a Dolní Rakousko. Ukazují, že podíl automobilové dopravy ve venkovských oblastech i přes již vysokou míru motorizace stále narůstá, zatímco v aglomeraci Vídeň dochází ke změně trendu: již několik let se podíl automobilové dopravy snižuje ku prospěchu veřejné a cyklistické dopravy, taktéž díky ofenzívní politice. Tab. 2: Vývoj podílu dopravy Veřejná doprava Osobní automobil Cyklistická doprava Vídeň 2010 Dolní Rakousko 2008 Vídeň Dolní Rakousko Pěší Zdroje: Magistrat der Stadt Wien (2011) Land Niederösterreich (2009): Mobilität in NÖ 9/41

10 To dokládá možnou ovlivnitelnost mobility přinejmenším v oblastech města. Pro srovnání by bylo nanejvýš zajímavé disponovat daty z jiných oblastí s ještě nižším podílem motorizace a v poměru k příjmům podstatně vyššími cenami pohonných hmot než v rakouských regionech. Ceny pohonných hmot v regionu centrope Porovnateľná cenová úroveň Cena pohonných hmôt v /l Cena pohonných hmôt porovnaná s Rakúskom v /l Rakúsko 107,1 1,35 1,35 Česká republika 72,0 1,41 2,01 Maďarsko 65,5 1,39 2,21 Slovensko 71,2 1,45 2,03 EÚ 100 Zdroje: Eurostat 2011, vlastní výpočet Ceny pohonných hmot v českých, slovenských a maďarských centrope-regionech jsou v poměru k příjmům o % vyšší než v Rakousku. Prognóza k dalšímu vývoji motorizace existuje pouze pro rakouské regiony. Pro české, slovenské a maďarské regiony se předpokládá v následujících dvaceti letech vývoj analogický k průběhu posledních dvaceti let v Rakousku. Je pravděpodobné, že podíl automobilové dopravy v českých, slovenských a maďarských regionech je výrazně nižší než v rakouských regionech. Při nárůstu motorizace a snížení cen pohonných hmot bez kompenzačních opatření lze očekávat dynamický nárůst automobilové dopravy a pokles podílu na trhu veřejné dopravy. 10/41

11 Motorizácia v roku 2009 (automobily/1000 obyvateľov) 11/41

12 Výhľad motorizácie v roku 2030 (automobily/1000 obyvateľov) 12/41

13 3.2 PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA Pro přeshraniční přepravu máme k dispozici data dopravní ankety z rakouských hranic se sousedními regiony z roku Podíl automobilové přepravy činí ca. 75 %. Podíl veřejné dopravy je vyšší v koridorech s kvalitní nabídkou: Vídeň Bratislava, Vídeň - Györ, Vídeň-Šoproň. Velké rozdíly v podílu vnitrostátní dopravy existují v závislosti na účelu přepravy: obchodní styk, nakupování a dovolená mají v přeshraniční přepravě podstatně větší význam, zatímco vzdělávání a zařizování hrají mnohem menší roli. Mobilita: Dôvod prepravy v cezhraničnej doprave Work Commuter Dochádzka za prácou Business Podnikanie Education Vzdelávanie Shopping, Private Service Nákupy Leisure Voľný čas Vacation Dovolenka Private Service Súkromné Low er Austria Border crossing traffic Zdroj: Lower Austria (2010): Transport Strategy 2010 Planning Association East (2005): Survey on passenger transport at border crossings of the Eastern Region of Austria Analýza přeshraničních dopravních poměrů poukazuje na skutečnost silné koncentrace na velká městská centra a podél hlavních os kvalitních dopravních tras. Větším zastoupením přeshraniční regionální přepravy se vyznačují oblasti aglomerace Bratislava, oblast Šoproň/ Eisenstadt a Hodonín/ Holič. Platí to v případě všech druhů dopravy: automobilové, železniční, autobusové. Tato skutečnost znamená dobré předpoklady pro veřejnou dopravu mezi centry a podél os, avšak velmi špatné podmínky ve zbývajících mezioblastech. 13/41

14 Vzťahy v cezhraničnej preprave medzi individuálnou automobilovou a autobusovou dopravou v regióne centrope v roku 2005 (osoba/deň) Zdroje: Planning Association East (2006): Personenverkehrserhebung Grenzübergänge Ostregion Vzťahy cezhraničnej železničnej prepravy v regióne centrope v roku 2005 (osoba/deň) Zdroje: Planning Association East (2006): Personenverkehrserhebung Grenzübergänge Ostregion Rozvoj přeshraniční přepravy slouží zároveň jako indikátor územní integrace regionu centrope. 14/41

15 Cezhraničná individuálna automobilová preprava v rokoch (priemerná denná preprava) + 5 % cezhraničná preprava Dolné Rakúsko/ Slovensko / Južná Morava severne od Dunaja + 50 % cezhraničná do Bratislavy + 11 % cezhraničná Rakúsko / Maďarsko E % Rakúske hranice mimo CENTROPE + 7,5 % ďialnice a rýchlostné cesty v Rakúsku Zdroje: BMVIT (2010): Traffic counts Integrace regionu centrope pokračuje, vyskytují se však pozoruhodné rozdíly: Pro oblasti Vídeň / Bratislava / Šoproň / severní Burgenlandsko je význačná obzvláště silná dynamika. Velmi dynamický vývoj proběhl v oblastech Jižní Morava a kraje Trnava mezi lety 2000 a 2005, od roku 2005 však tyto oblasti stagnují ( : - 7 %). Mezi slovenskými a maďarskými regiony je dynamika výrazně menší. 3.3 NÁKLADNÍ DOPRAVA Žádná souhrnná data pro nákladní dopravu v regionu centrope neexistují. Pro silniční nákladní dopravu lze uplatnit údaje z hraničních přechodů, avšak ani ty nejsou zcela vhodné pro znázornění časového vývoje. Lze však jimi doložit rychlejší nárůst silniční nákladní dopravy oproti osobní dopravě nákladní osobní nákladní osobní nákladní osobní Jižní Morava Trnava +138 % +102 % Slovensko Maďarsko +200 % -12% Rakousko Jižní Morava +21 % +22 % Rakousko Slovensko +38 % -1 % Rakousko Maďarsko +56 % +54 % Zdroje: Automatische und Händische Verkehrszählungen an Grenzübergängen Ve srovnání se silniční nákladní dopravou posílila lodní doprava na Dunaji v regionu centrope mezi lety 2000 a 2010 se 3 % pouze minimálně. V případě železniční dopravy nejsou žádná data k dispozici. 15/41

16 3.4 BUDOUCÍ ROZVOJ DOPRAVY Osobní doprava Pro region centrope nemáme k dispozici žádné dopravní prognózy. Mnohé průzkumy mobility dokládají relativní konstantnost počtu komunikací na osobu. Počet komunikací se tedy paralelně mění v poměru k počtu obyvatel. Na základě předložených populačních prognóz lze do roku 2030 předpokládat vzrůst počtu obyvatel o 7 %. Předpokládá se tedy pouze mírný růst počtu komunikací. Nicméně počet motorových vozidel díky přibývající motorizaci vzroste o %. A dá se očekávat, že tímto dojde k proměně podílu dopravních úkonů (Modal split) ve prospěch osobních automobilů, a díky lepší dostupnosti automobilem naroste délka komunikací. Faktorem nejistoty je přitom vývoj energií a s ním spojené ceny pohonných hmot. Pokud by byl nárůst automobilové dopravy zpomalen ve prospěch výstavby pěších cest a cyklostezek, bylo by v každém případě nezbytné optimální sladění územního plánu s dopravní politikou Nákladní doprava Pro oblast nákladní dopravy v regionu centrope neexistují žádné prognózy. Údaje k analýze přeshraniční nákladní dopravy lze ovšem odvodit na základě Österreich 2025+, prognózy přeshraniční nákladní přepravy na rakouské centrope-hranici. Vývoj prepravného trhu v regióne centrope Nákladná doprava % cesty + 55 % železnica + 51 % vodné cesty + 83 % celkový cezhraničný objem + 38 % celkový objem nákladov v Rakúsku Zdroje: Austrian Ministry of Transport, Innovation and Technology (2009): Traffic forecast for Austria V této předpovědi se předpokládá zvýšení podílu nákladní dopravy podobně jako hospodářského růstu o ca. 2 % ročně. Je zřejmé, že přeshraniční nákladní doprava v regionu centrope je výrazně dynamičtější, než nákladní doprava obecně; v případě, že se nepodaří přesunout objem dopravy na železnici či vodní cesty, bude se automobilová doprava rozšiřovat rychleji než železniční a lodní doprava Přeshraniční automobilová doprava úhrnem Také v případě přeshraniční automobilové dopravy je v prognóze Österreich očekáván výrazný dynamický vývoj pro region centrope než pro ostatní hraniční přechody v Rakousku. 16/41

17 Výhľad cehraničnej automobilovej prepravy / % % rakúske hraničné prechody v CENTROPE + 14 % + 49 % rakúske hraničné prechody mimo CENTROPE Scenár trendu Scenár politiky uprednostňujúcej verejnú dopravu Zdroje: Austrian Ministry of Transport, Innovation and Technology (2009): Traffic forecast Rozpětí vývoje automobilové dopravy velmi závisí na dopravní politice. 3.5 VÝZVY A DOPORUČENÍ Pro oblast centrope je třeba identifikovat následující výzvy: Prudký růst automobilové dopravy především díky přibývající motorizaci v regionech Jižní Morava, Slovensko a Maďarsko. Kvalita nabídky veřejné dopravy je určována nejen rozsahem rozvoje automobilové dopravy, ale také regionálními a sociálními rozdíly dostupnosti se zřetelem k vysokým cenám pohonných hmot v centrope-regionech mimo Rakousko. Je třeba očekávat obzvláště dynamický rozvoj dopravy v oblastech Vídeň / Bratislava/ Šoproň / severní Burgenlandsko. Pokud by se v regionu centrope usilovalo o vytvoření takového dopravního systému, který by umožňoval postačující dostupnost pro všechny regiony a sociální skupiny, pak by bylo zapotřebí odsouhlasit strategii pro rozvoj dopravy a územní rozvoj. 4 DOPRAVNÍ NABÍDKA 4.1 SILNIČNÍ SÍŤ Analýza vytížení kvalitní silniční sítě poukazuje na následující skutečnosti: Kapacitní obtíže se momentálně vyskytují především v oblastech aglomerací Vídeň, Bratislava a Brno. Dle existujících dopravních prognóz by v roce 2025 postihly kapacitní obtíže z velké části také kvalitní silniční síť mimo aglomerace. K nim se počítají především ještě nevystavěné úseky mezi Vídní a Brnem, Bratislavou a Trnavou, jakož i z Brna směrem Praha, severně směrem Blansko a východně směrem Ostrava a velké části maďarské silniční sítě. V národních plánech pro silniční síť se předpokládají také četná opatření pro region centrope. Realizací do roku 2025 plánovaných stavebních projektů lze odstranit většinu nedostatků. Nicméně i poté zůstanou velké aglomerace nadále kritickými zónami. 17/41

18 To svědčí také o tom, že kapacitní problémy kvalitní silniční sítě v aglomeracích nejsou řešitelné pouze další silniční výstavbou. Ke kompenzaci kapacitních nedostatků v aglomeracích je zapotřebí dopravního managementu k optimalizaci využití stávajících kapacit, výstavbě veřejné dopravy, nabídky železniční a vodní sítě. Vedle problémů v aglomeracích a některých úsecích kvalitní silniční sítě existují také požadavky otevřít dodatečné hraniční přechody pro automobilovou dopravu. Přírodní bariéry (řeka Morava) či omezení na cyklistickou, jezdeckou a pěší dopravu znamenají částečně pro automobilový provoz velké okliky. Proti těmto snahám panují obavy, že další automobilová doprava by mohla vést k většímu zatížení obcí a škodě na úkor kvality pro turistické účely. 18/41

19 19/41

20 20/41

21 21/41

22 22/41

23 23/41

24 4.2 ŽELEZNIČNÍ SÍŤ, NÁDRAŽÍ A LOGISTICKÁ CENTRA Analýza vytížení železniční sítě v regionu centrope poukazuje na některé nedostatky, které, pokud nedojde k dalšímu stavebnímu rozvoji, postihnou do roku 2025 především důležité hlavní úseky kvalitní sítě (Vídeň-Brno, Vídeň-Bratislava, Vídeň Budapešť, Vídeň St. Pölten, Vídeň Štýrský Hradec, Brno Praha, Brno Ostrava, Bratislava Dunajská Streda). Díky do roku 2025 předpokládaným stavebním opatřením mohou být především v rakouském centrope-regionu odstraněny závažné kapacitní a kvalitativní nedostatky. Na důležitých úsecích v Rakousku, jižní Moravě, Slovensku a Maďarsku lze však očekávat jejich realizaci teprve po roce Pro tyto projekty chybí podrobné provozní harmonogramy a konkrétní rozhodnutí o financování. To platí především pro tyto trasy: Vídeň Brno po Břeclav Bratislava Břeclav Vídeň Bratislava severně od Dunaje Bratislava Galanta Bruck a. L. Hegyeshalom Brno Praha Brno Ostrava Obrovskou výzvou je především modernizace dopravních uzlů velkých městských center. K nim patří vedle komunikací také nádraží a logistická centra. Zatímco díky novému tranzitnímu nádraží ve Vídni se poměry dopravní návaznosti v regionu centrope rapidně zkvalitní, nová výstavba železničního uzlu v Bratislavě se teprve plánuje. Je nevyhnutelné sladit výstavbu komunikací mezi destinacemi Vídeň/ Vídeň letiště a Bratislava (viz. také Projekt TWIN-City-Rail). Plánována je výstavba multimodálního logistického terminálu ve Vídni a Bratislavě. Za důležité se považuje propojení stávajících a nově vzniklých velkých hospodářských center s železnicí. Vedle kvalitní železniční sítě existují otevřené body v oblasti regionální přeshraniční železniční síti. Stále znovu diskutovaná rekonstrukce Trasy Brno Hevlin Laa a. Th. Trasy Grosspetersdorf Szombathely. V případě těchto komunikací by mělo být objasněno, zda budou tyto spoje přinejmenším zachovány. 4.3 VODNÍ CESTY Vodní cesta na Dunaji je jednou z důležitých dopravních komunikací jak pro osobní tak pro nákladní dopravu. V posledních letech bylo vytvořeno katamarány TWIN-City-Liner v osobní dopravě atraktivní spojení mezi Vídní a Bratislavou. Silně na významu nabylo turistické využívání výletních lodí. Nákladní doprava stagnuje, vzhledem k neúspěšné etablaci kontejnerové linkové dopravy až po region centrope (momentálně je v provozu pouze linka z Constanty do Budapešti). Problémy s kapacitou se vyskytují v důsledku nedostatečných plavebních podmínek v některých úsecích. V regionu centrope k nim patří především úsek východně od Vídně, mezi Vídní a Wolfsthalem. Realizací komplexního říčního stavebního projektu by měla být optimalizována lodní doprava a ochrana životního prostředí v Národním parku Hainburg a v oblastech spadajících do 24/41

25 programu Natura Další rozvoj logistických řetězců podél Dunaje patří také ke klíčovým cílům strategie EU v Podunají. Ze strany různých zemí a regionů je také stále znovu zvažována výstavba vodního koridoru Dunaj- Odra-Labe. Rakouské regiony z tohoto projektu odstoupily. Slovenská strana ověřuje různé varianty. Zajištění financování projektu je ovšem ještě zcela otevřené. 4.4 INFRASTRUKTURA LETECKÉ DOPRAVY Nejdůležitějším letištěm pro region centrope je letiště Vídeň. Jeho dobrá dostupnost z ostatních částí regionu centrope zvyšuje kvalitu lokality. Dokončením tranzitního vídeňského nádraží a tzv. Götzendorfer Spange se letiště napojí na mezinárodní železniční síť. Výstavba schváleného letištního systému na letišti Bratislava nebyla po neúspěšném nástupu letiště Vídeň realizována. Ke kompenzaci rozdělení úkolů přispěla svou nabídkou a provozem nízkonákladová letecká společnost Sky Europe, jež až do svého konkurzu zajišťovala hojné využití letiště Bratislava také rakouskými cestujícími. Budoucí vývoj zůstává otevřený, v současnosti se obě letiště snaží rozšířit svou kapacitu. Velkému zájmu se z perspektivy celého regionu těší jak dostupnost obou těchto letišť, tak spojení mezi nimi. 4.5 SÍŤ NADREGIONÁLNÍCH CYKLOTRAS V současné době křižuje region centrope více mezinárodních cyklistických tras: Euro Velo-Route 6: Atlantik Černé moře podél Dunaje Euro Velo-Route 4: Centrální Evropa Roscoff Kiew přes Brno Euro Velo-Route 9: Bernsteinova trasa přes Brno a Vídeň Euro Velo-Route 13: Trasa podél bývalé železné opony Kontinuální výstavba těchto tras se má uskutečnit v rámci společné kooperace. V posledních letech byly dodatečně vystavěny mnohé přeshraniční cyklotrasy, které jsou využívány především k volnočasové a turistické dopravě. Jejich realizace a údržba byly financovány z velké části z bilaterálních projektů EU. Informace o nabídce cyklistické dopravy se omezují pouze na podregiony. Rozsáhlý přehled sítí cyklotras, cyklopůjčoven, ubytovacích možností atd. doposavad chybí a měl by být vypracován v rámci dalších postupů. 4.6 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Plánování a realizace kvalitní dopravní infrastruktury z velké části nespadají do kompetencí regionu centrope. Jednotlivé centrope- regiony zastupují své zájmy vůči národním projektovým a finančním institucím doposud individuálně. Doporučuje se vypracovat a vůči třetím stranám odargumentovat centrope-program dopravní infrastruktury jako součásti dopravně-politického strategického dokumentu, dbát na harmonizovanou realizaci přeshraničních úseků, vyjasnit sporné regionální přeshraniční spoje silniční a železniční přepravy, spadající do vlastní kompetence.. 25/41

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Transevropská osa BALT- JADRAN

Transevropská osa BALT- JADRAN Transevropská osa BALT- JADRAN a BATCo Balticko Adriatická dopravní spolupráce Prezentaci zpracovalo leden 2012 Obsah 1) Co je Balticko Jaderská osa 2) Přínosy dopravní osy pro rozvoj přilehlých regionů

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy a infrastruktury v regionu centrope

Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy a infrastruktury v regionu centrope Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy a infrastruktury v regionu centrope ve smyslu závěrů Politické rady centrope konané v Brně dne 21. května 2012 1/20 Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti. Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Železniční osobní doprava v ČR dnes a v budoucnosti Ing. Antonín Blažek náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu GŘČD Vývoj železnice v uplynulém období Izolovaný vývoj v jednotlivých státech

Více

Regionální rozvoj a dopravní logistika

Regionální rozvoj a dopravní logistika REgional DEvelopment and TRAnsport Logistics Regionální rozvoj a dopravní logistika Představení projektu (Oficiální představení výstupů projektu, 21.6.2007, Břeclav, Česká republika) Břeclav dopravní podmínky

Více

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Prostorová a časová integrační opatření Dopravně-provozní opatření = propojení komponent dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava vedení linek

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR STÁTNÍ PODPORA cyklistické dopravě Cyklostrategie 2013 1. ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Více

Závěry Politického grémia centrope (jednotný text) Brno, 21. května 2012

Závěry Politického grémia centrope (jednotný text) Brno, 21. května 2012 Závěry Politického grémia centrope (jednotný text) Brno, 21. května 2012 Téma A Přehled Zvýšení konkurenceschopnosti regionu centrope Motiv V posledních letech prokázal region centrope pozoruhodný výkon,

Více

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví města Brna 10. 12. 2013, 13:00, Rektorát VUT v Brně Ing. Zdeňka Šamánková Oddělení koncepce dopravy

Více

Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma. Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy

Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma. Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy (Proč) potřebujeme VRT v ČR? hlavní cíle: mezinárodní konkurenceschopnost

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Aktuální projekty v železniční dopravě Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Základní východiska Směřování železničního sektoru, stanovení priorit a návrh konkrétních opatření a

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Prioritní cíle Ministerstva dopravy Zajištění dočerpání OPD Pokračování v přípravě

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Obsah dnešní prezentace Co se dozvíte? 1 Výhody integrované dopravy 2 Historie integrace Neratovicka na Ládví 3 Stav po 7.4.2015 dokončení integrace Neratovicka a Mělnicka

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

ORGANIZAČNÍ INTEGRACE. Tarif, dělba tržeb a smlouvy

ORGANIZAČNÍ INTEGRACE. Tarif, dělba tržeb a smlouvy ORGANIZAČNÍ INTEGRACE Tarif, dělba tržeb a smlouvy Organizační opatření tarif, dělba tržeb a smlouvy Zavedení integrovaného tarifu Sjednocení přepravních podmínek Rozdělení tržeb z jízdného Smluvní zajištění

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému založeno 1995 20 let práce v oblasti dopravy Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému Ing. Tomáš Matras, Ph.D. technický ředitel t.matras@czechconsult.cz Stanovení ekonomických

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016

Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016 Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina po roce 2016 Východiska evropské nařízení 1370/2007, které stanoví povinnost do konce roku 2019 vysoutěžit autobusové dopravce na základě spravedlivých výběrových

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce. Standard Project Presentation

BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce. Standard Project Presentation BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce Standard Project Presentation V současné době Evropská unie reviduje Evropský dopravní systém (TEN-T). Nastává tedy vhodný

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Koncepce železniční dopravy v ČR Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Dopravní politika ČR Dopravní politika pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050: vrcholový strategický dokument v sektoru dopravy

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

meet europe. meet centrope. 5. května 2011 budova radnice v Győru, Maďarsko Zasedání Politické rady Mobilita pracovních sil & obchodní lokalita

meet europe. meet centrope. 5. května 2011 budova radnice v Győru, Maďarsko Zasedání Politické rady Mobilita pracovních sil & obchodní lokalita 5. května 2011 budova radnice v Győru, Maďarsko Zasedání Politické rady Mobilita pracovních sil & obchodní lokalita Veřejná konference Region bez hranic Workshop Obchodní lokalita Vytváření obchodní značky

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie Konference Doprava 2010 15.4.2010 Sněmovní sál Plzeňské radnice Tvorba strategie dopravy Strategii

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více