Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj přeshraniční dopravy v centrope Výzvy a návrhy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj přeshraniční dopravy v centrope Výzvy a návrhy"

Transkript

1 Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj přeshraniční dopravy v centrope Výzvy a návrhy Bratislava / Brno / Györ / Vídeň, Listopad 2011 GZ 11674

2 NEOMEZENÝ ROZVOJ DOPRAVY V REGIONU CENTROPE VÝZVY A PROVÁDĚCÍ NÁVRHY Hlavním předpokladem konkurenceschopnosti regionu centrope je kvalitní efektivní dopravní struktura. Pilotní projekt centrope INAT se odpovídajícím způsobem zaměřuje na prověřování nedostatků a problémů v regionu s cílem formulovat agendu šitou na míru pro oblast dopravy. Společným rozvojem v rámci dialogického procesu je tato agenda podporována všemi centropepartnery. Z analýzy nabídky v oblasti infrastruktury a dopravy v regionu centrope lze vyvodit celou řadu výzev, jež vyžadují společnou nadnárodní odpověď: (1) Kvalitní nadnárodní železniční a silniční sítě vykazují značné kapacitní a kvalitativní nedostatky, které se díky dynamickému rozvoji dopravy budou nadále zhoršovat. Posílení těchto sítí je také zásadním předpokladem dobré dostupnosti nákupních a odbytových trhů a tím i stabilizace pozitivního rozvoje hospodářství regionu centrope v posledních deseti letech. (2) Kvalitativní nedostatky dopravní infrastruktury a dopravní nabídky se týkají především oné části regionu centrope, jež doposud jen méně profitovaly z pozitivní hospodářské dynamiky. (3) Přeshraniční nabídka veřejné dopravy je až na několik výjimek (Vídeň Bratislava, Vídeň Brno, Vídeň Györ, Vídeň Šoproň, Brno Bratislava) špatné kvality nebo zcela chybí. Rozdíly sociální a regionální dostupnosti se zhoršují ve vztahu s kupní silou výrazně vyšších cen pohonných hmot současně s nižší měrou motorizace v centrope-regionech vně Rakouska. (4) Velmi dynamický růst je zaznamenán u přeshraniční automobilové dopravy, a to jak u osobní tak nákladní přepravy. Bez výstavby železniční sítě, veřejných dopravních nabídek a multimodální logistiky by nebylo možné zajistit udržitelný vývoj mobility a dopravy. To platí zejména pro oblasti aglomerací, kde se překrývají městské, regionální a nadregionální potřeby přepravy. Se zřetelem k těmto výzvám se pro společný pracovní program centrope-partnerů navrhují následující priority: Centrope-dopravní strategie V rámci centrope-konference ve Vídni roku 2006 byly centrope-partnery vytýčeny společné cíle pro rozvoj dopravy, infrastruktury, životního prostředí a pro místní rozvoj. Dodatečně byl definován pracovní program předpokládající úzkou spolupráci. Analýza jeho realizace po pěti letech ukazuje pouze na dílčí úspěchy. Důvodem je zejména skutečnost, že financování a realizace především kvalitní přeshraniční infrastruktury nespadá do kompetencí partnerských regionů. Pro mnohé důležité přeshraniční projekty chybí konkrétní časové harmonogramy a dané možnosti financování. Za velmi nedostatečné se považuje zejména společné vystupování centrope-regionů vůči příslušným národním kontaktním místům, ale také vůči evropským institucím. Pracovní program obsažený ve Vizi 2015 není dostatečně obsáhlý a detailní. Po pěti letech, během kterých byly schváleny ve velké části regionů nové regionální rozvojové programy a dopravní koncepce, je potřeba strategické dokumenty aktualizovat. Navrhuje se tedy vypracovat koordinovanou dopravní strategii pro centroperegion, jež by měla obsahovat následující: podstatné principy a cíle, prioritní infrastrukturní záměry v osobní a nákladní dopravě, jež by měly být plánovány a realizovány v příštích deseti letech, 2/41

3 další kroky ke zlepšení přeshraničních dopravních systémů veřejné dopravy a jejich nabídky, upevnění společného centrope-postoje k evropské dopravní politice a budoucí hlavní a doplňkové sítě Transevropské dopravní sítě (TEN) a její rozšíření směrem na Chorvatsko. Tento strategický dokument by měl přispět k harmonizaci aktivit jednotlivých centrope-regionů v dosahu jejich kompetencí, formulovat a definovat společnou pozici vůči národním a evropským institucím. Neomezená veřejná doprava postupy k vytvoření integrovaného dopravního systému centrope Lze očekávat mnohem dynamičtější nárůst přeshraniční dopravy v centrope-regionech než v ostatních oblastech. Bez kompenzačních opatření posílí vzhledem k masívnímu nárůstu motorizace zejména automobilová doprava v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Kvalitu veřejné dopravy neovlivňuje však pouze rozsah rozvoje automobilové dopravy, nýbrž také regionální a sociální rozdíly dostupnosti se zřetelem k vysokým cenám pohonných hmot v centrope-regionech mimo oblast Rakouska. Výrazně se zlepšila v posledních letech především nabídka mezi hlavními centry Vídeň, Bratislava, Brno a Györ (více spojení, rychlejší spoje). V menších a periferně položených centrech a v pohraničních oblastech zůstává však nabídka veřejné dopravy i nadále špatná a nemůže automobilové dopravě konkurovat. Až na výjimky chybí integrovaná přeshraniční nabídka. Rozdílné systémy tarifů, velké cenové rozdíly, odlišné předpisy, lokálně orientované systémy jízdních řádů, nevyjasněné otázky financování a absence regionálních integrovaných dopravních systémů na Slovensku a v Maďarsku znamenají obrovské překážky pro zavedení jednotného centropeintegrovaného dopravního systému. K postupnému vybudování jednotného integrovaného dopravního systému centrope se proto navrhuje: výstavba regionálních integrovaných systémů na Slovensku a v Maďarsku, objasnění právních, organizačních a finančních předpokladů pro integrované přeshraniční regionální a místní nabídky veřejné dopravy, vypracování a předložení pro menší oblasti určených přeshraničních integrovaných nabídek pro železniční a autobusovou dopravu, doplňující koncept EUREGIO Rakouských drah (ÖBB). Prostupnost uzlů veřejné dopravy Pro dostupnost malých a periferních center centrope-regionů má velký význam kvalita dopravní návaznosti důležitých dopravních uzlů regionu. K nim patří především Vídeň, Bratislava, Šoproň a Břeclav. Prověřeny by měly být tyto činnosti: zavedení dopravní návaznosti spojení mezi centry a centrope-regiony po dokončení hlavního nádraží Vídeň, lepší koordinace jízdních řádů pro přeshraniční spoje s cílem minimalizace doby přestupu. 3/41

4 Neomezené dopravní informace výstavba multimodálního informačního dopravního systému pro region centrope V současné době nelze získat komplexní informace o dopravní nabídce v regionu centrope. K dispozici máme sice četné systémy, ty se však omezují pouze na dílčí oblasti, jednotlivé druhy dopravy nebo dopravní poskytovatele. Navrhuje se: snažit se vytvořit pro region centrope multimodální vícejazyčný dopravní informační systém podle vzoru systému anachb.at v rakouské centrope-oblasti, vyvinout v první fázi vícejazyčné dílčí modely pro veřejnou a cyklistickou dopravu. Další rozvoj společných nástrojů plánování V současnosti se pro region centrope vyvíjí nadnárodní dopravní model. Po jeho zhotovení musí být zajištěna jeho údržba, inovace a aplikace. Kromě toho by měla být také vytvořena harmonizovaná infrastrukturní databáze pro region centrope. Regionální dopravní koncepce pro území Bratislava / jihovýchodní Dolní Rakousko / severní Burgenlandsko / Šoproň Mělo by být prověřeno, zda lze vytvořit pro dynamicky rostoucí oblasti Bratislava/ jihovýchodní Dolní Rakousko, severní Burgenlandsko/ Šoproň regionální dopravní koncept, jež by zahrnoval napojení kvalitní silniční sítě a s ním spojený rozvoj daných lokalit, obnovu železniční sítě v oblasti Bratislavy a napojení na nadregionální spojení, přeshraniční systém veřejné dopravy, přeshraniční síť cyklistických tras. Rozvíjení jednotného centrope-postoje k výstavbě širokorozchodné železnice Košice Vídeň / Bratislava V souvislosti s touto iniciativou Ruských drah by měla být prověřena: účelnost z hlediska regionu, možnosti vedení tras a výběr lokalit. V rámci prvních kroků by mělo být vyjasněno, jakým způsobem bude možné podílet se na procesu plánování. Nové bilaterální hraniční přechody regionálního a lokálního významu pro automobilovou a železniční dopravu Proti požadavkům otevření současných pohraničních cest automobilovému provozu s cílem zabránit zbytečným zajížďkám panují obavy, že další automobilová doprava by mohla vést k většímu zatížení obcí a škodě na úkor kvality v oblasti turismu (cyklistiky, jezdectví, turistiky). Tyto sporné otázky by měly být projednány a vyřešeny na regionální úrovni. V oblasti železniční dopravy je stále diskutovaná také možnost obnovení provozu zrušených spojení mezi Laa a.d. Thaya a Hevlínem, jakož i Grosspetersdorfem a Szombathely. Mělo by být dořešeno, zda lze zaručit dlouhodobé fungování těchto tras. 4/41

5 Další postupy Na základě hodnotící zprávy a návrhů ze strany INAT-týmu jsou v rámci INAT-projektu v další fázi naplánovaná uvnitř partnerských regionů průzkumná opatření s cílem jasného definování zájmů a návrhů ze strany příslušných centrope-partnerů. V rámci plánovaného komunikačního procesu na nadnárodní úrovni by měl být do konce roku 2012 vypracován konkurenceschopný pracovní program. Bratislava / Brno / Györ / Vídeň, /41

6 Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu centrope OBSAH Strana 1 ÚVOD Strategie pro rozvoj dopravní infrastruktury, životního prostředí a místní rozvoj v regionu centrope Vize Doporučení Rozvoj mobility a dopravy v regionu centrope Mobilita v regionu centrope Přeshraniční doprava Nákladní doprava Budoucí rozvoj dopravy Osobní doprava Nákladní doprava Přeshraniční automobilová doprava úhrnem Výzvy a doporučení Dopravní nabídka Silniční síť Železniční síť, nádraží a logistická centra Vodní cesty Infrastruktura letecké dopravy Síť nadregionálních cyklotras Závěry a doporučení Nadnárodní dopravní koridory Nabídka veřejné dopravy Přeshraniční nabídka veřejné dopravy mezi centrope-městy s více než obyvateli / obyvatelkami Přeshraniční nabídka veřejné dopravy v pohraničních regionech Integrované dopravní systémy Závěry a doporučení Dopravní management a harmonizace podkladů plánování Multimodální dopravní informační systémy Standardizované digitální informační infrastrukturní systémy Nadnárodní dopravní modely Centrope map Závěry a doporučení GZ11674/Ber./INAT_centrope_Nov2011_cz.doc/Hie-Alt 6/41

7 1 ÚVOD V první pracovní fázi projektu Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) byly provedeny následující kroky: analýza aktuálních místních rozvojových programů a dopravních koncepcí regionu centrope, analýza dopravní poptávky a nabídky s budoucími nedostatky a kvalitativními problémy, analýza nástroje plánování, toho času přeshraničně k dispozici. V souvislosti s vytyčením cílů v rámci Vize 2015 a místních strategických programů centropepartnery proběhla identifikace problémů a oblastí činností, které by měly být společně zpracovány. Na základě existujících návrhů budoucího společného pracovního programu, jež má být v následující fázi projektu diskutován, zkonkretizován a poté také odsouhlasen, mohou být uzavřeny konkrétní zakázky pro období po roce STRATEGIE PRO ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MÍSTNÍ ROZVOJ V REGIONU CENTROPE 2.1 VIZE 2015 V rámci centrope-konference ve Vídni roku 2006 byly pro rozvoj dopravní insfrastruktury, životního prostředí a místní rozvoj definovány centrope-partnery tyto společné strategie: centrope jako dobře dostupný region s funkcí dopravního uzlu v rámci transevropské dopravní sítě (TEN), dobrá dopravní dostupnost a dopravní spojení uvnitř regionu centrope, trvalý rozvoj mobility udržitelný výstavbou veřejné dopravy a efektivním a ekologickým provozem nákladní dopravy, rozvoj k životnímu prostředí šetrného dynamicky se rozvíjejícího regionu s ochranou klimatu, vodních zdrojů, půdy, vzduchu a přírody, jakož i redukcí využívání zdrojů, kompaktní rozvoj sídel s minimálně možnými nároky využití půdy. Vedle těchto cílů byla v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury, životního prostředí a místního rozvoje domluvena úzká spolupráce, jež zahrnuje vzájemnou informovanost, harmonizaci plánovacích podkladů a postupů, společné stanovisko vůči národním a mezinárodním institucím. Analýza realizace taktéž Vizí 2015 stanoveného pracovního programu vykazuje po pěti letech pouze dílčí úspěchy: 7/41

8 Tab. 1: Evaluace pracovního programu Vize 2015 Projekt Železniční síť Silniční síť Realizace Vídeň St. Pölten 2012 Dopravní návaznost Vídně s novým hlavním nádražím 2012 Integrace vídeňského letiště do mezinárodní sítě Výstavba Vídeň Bratislava severně od Dunaje po roce 2015 Výstavba Vídeň Šoproň Výstavba Brno Vídeň otevřená Výstavba Vídeň Semmering Štýrský Hradec Inovace Trnava Bratislava Szombathely Nagykanizsa Nové hlavní nádraží Brno Nové hlavní nádraží Bratislava Výstavba sítě intermodálního terminálu otevřená otevřená otevřená částečná Vídeň Brno Vídeň Bratislava jižně od Dunaje 2007 Vídeň Bratislava severně od Dunaje po roce 2016 Severovýchodní okruh Vídeň po roce 2016 Plánování a realizace nových hraničních přechodů pro automobilovou dopravu Výstavba Dunaje a dunajských přístavů Rozvoj schváleného letištního systému Spolupráce a organizace Výstavba integrovaného dopravního systému centrope Opatření ke zlepšení místní přeshraniční veřejné dopravy Rozvoj koordinované dopravní logistiky a dopravního managementu Vybudování platformy spolupráce pro místní a dopravní plánování Vývoj jednotného GIS-systému a harmonizace dat plánování Společné aktivity dopravních projektů nadnárodního charakteru realizován realizace probíhá, otevřen, odložen částečná realizace otevřená probíhá otevřená otevřená částečná realizace otevřená otevřená centrope map 1.krok částečná u INTERREG-projektů Vliv partnerských regionů u projektů týkajících se infrastruktury je omezen, neboť jejich financování a realizace spadají do kompetence národních institucí. Také u projektů v dosahu vlastní kompetence, vyžadujících přeshraniční koordinaci, spolupráci a organizaci, je však realizace doposud omezená. 8/41

9 Za nedostatečné se považuje především společné vystupování regionu centrope vůči stávajícím národním kontaktním místům i evropským institucím. Ve Vizi 2015 obsažený pracovní program navíc není dostatečně obsáhlý a detailní. Po pěti letech, kdy byly ve velké části regionů schváleny nové místní rozvojové plány a dopravní koncepce, je tak potřebná také aktualizace společného pracovního programu. 2.2 DOPORUČENÍ Doporučuje se proto vypracovat koordinovaný strategický dokument dopravní politiky pro celý region centrope za účelem harmonizovat aktivity okruhu působnosti v dosahu vlastních kompetencí, zaujmout společné stanovisko vůči národním a evropským institucím. 3 ROZVOJ MOBILITY A DOPRAVY V REGIONU CENTROPE Vedle zásadního významu dopravní infrastruktury pro rozvoj hospodářských center patří k rozhodujícím elementům pro úpravu dopravní nabídky (infrastruktura a provoz) dopravní poptávka, mobilita a potřeby týkající se dopravy. Dopravní poptávka přeshraničního provozu zároveň reflektuje také míru a dynamiku územní integrace regionu centrope. Rozsáhlé zpracování dat k rozvoji mobility a dopravy v regionu centrope jako celku není doposud k dispozici. Z analýzy dostupnosti dat vyplývá, že skoro žádná konzistentní data pro celý region neexistují. Výpovědi o stavu rozvoje mobility a dopravy lze proto čerpat především z výsledků jednotlivých podoblastí regionu. 3.1 MOBILITA V REGIONU CENTROPE Aktuální data k problematice mobility jsou dostupná pouze pro rakouské oblasti Vídeň a Dolní Rakousko. Ukazují, že podíl automobilové dopravy ve venkovských oblastech i přes již vysokou míru motorizace stále narůstá, zatímco v aglomeraci Vídeň dochází ke změně trendu: již několik let se podíl automobilové dopravy snižuje ku prospěchu veřejné a cyklistické dopravy, taktéž díky ofenzívní politice. Tab. 2: Vývoj podílu dopravy Veřejná doprava Osobní automobil Cyklistická doprava Vídeň 2010 Dolní Rakousko 2008 Vídeň Dolní Rakousko Pěší Zdroje: Magistrat der Stadt Wien (2011) Land Niederösterreich (2009): Mobilität in NÖ 9/41

10 To dokládá možnou ovlivnitelnost mobility přinejmenším v oblastech města. Pro srovnání by bylo nanejvýš zajímavé disponovat daty z jiných oblastí s ještě nižším podílem motorizace a v poměru k příjmům podstatně vyššími cenami pohonných hmot než v rakouských regionech. Ceny pohonných hmot v regionu centrope Porovnateľná cenová úroveň Cena pohonných hmôt v /l Cena pohonných hmôt porovnaná s Rakúskom v /l Rakúsko 107,1 1,35 1,35 Česká republika 72,0 1,41 2,01 Maďarsko 65,5 1,39 2,21 Slovensko 71,2 1,45 2,03 EÚ 100 Zdroje: Eurostat 2011, vlastní výpočet Ceny pohonných hmot v českých, slovenských a maďarských centrope-regionech jsou v poměru k příjmům o % vyšší než v Rakousku. Prognóza k dalšímu vývoji motorizace existuje pouze pro rakouské regiony. Pro české, slovenské a maďarské regiony se předpokládá v následujících dvaceti letech vývoj analogický k průběhu posledních dvaceti let v Rakousku. Je pravděpodobné, že podíl automobilové dopravy v českých, slovenských a maďarských regionech je výrazně nižší než v rakouských regionech. Při nárůstu motorizace a snížení cen pohonných hmot bez kompenzačních opatření lze očekávat dynamický nárůst automobilové dopravy a pokles podílu na trhu veřejné dopravy. 10/41

11 Motorizácia v roku 2009 (automobily/1000 obyvateľov) 11/41

12 Výhľad motorizácie v roku 2030 (automobily/1000 obyvateľov) 12/41

13 3.2 PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA Pro přeshraniční přepravu máme k dispozici data dopravní ankety z rakouských hranic se sousedními regiony z roku Podíl automobilové přepravy činí ca. 75 %. Podíl veřejné dopravy je vyšší v koridorech s kvalitní nabídkou: Vídeň Bratislava, Vídeň - Györ, Vídeň-Šoproň. Velké rozdíly v podílu vnitrostátní dopravy existují v závislosti na účelu přepravy: obchodní styk, nakupování a dovolená mají v přeshraniční přepravě podstatně větší význam, zatímco vzdělávání a zařizování hrají mnohem menší roli. Mobilita: Dôvod prepravy v cezhraničnej doprave Work Commuter Dochádzka za prácou Business Podnikanie Education Vzdelávanie Shopping, Private Service Nákupy Leisure Voľný čas Vacation Dovolenka Private Service Súkromné Low er Austria Border crossing traffic Zdroj: Lower Austria (2010): Transport Strategy 2010 Planning Association East (2005): Survey on passenger transport at border crossings of the Eastern Region of Austria Analýza přeshraničních dopravních poměrů poukazuje na skutečnost silné koncentrace na velká městská centra a podél hlavních os kvalitních dopravních tras. Větším zastoupením přeshraniční regionální přepravy se vyznačují oblasti aglomerace Bratislava, oblast Šoproň/ Eisenstadt a Hodonín/ Holič. Platí to v případě všech druhů dopravy: automobilové, železniční, autobusové. Tato skutečnost znamená dobré předpoklady pro veřejnou dopravu mezi centry a podél os, avšak velmi špatné podmínky ve zbývajících mezioblastech. 13/41

14 Vzťahy v cezhraničnej preprave medzi individuálnou automobilovou a autobusovou dopravou v regióne centrope v roku 2005 (osoba/deň) Zdroje: Planning Association East (2006): Personenverkehrserhebung Grenzübergänge Ostregion Vzťahy cezhraničnej železničnej prepravy v regióne centrope v roku 2005 (osoba/deň) Zdroje: Planning Association East (2006): Personenverkehrserhebung Grenzübergänge Ostregion Rozvoj přeshraniční přepravy slouží zároveň jako indikátor územní integrace regionu centrope. 14/41

15 Cezhraničná individuálna automobilová preprava v rokoch (priemerná denná preprava) + 5 % cezhraničná preprava Dolné Rakúsko/ Slovensko / Južná Morava severne od Dunaja + 50 % cezhraničná do Bratislavy + 11 % cezhraničná Rakúsko / Maďarsko E % Rakúske hranice mimo CENTROPE + 7,5 % ďialnice a rýchlostné cesty v Rakúsku Zdroje: BMVIT (2010): Traffic counts Integrace regionu centrope pokračuje, vyskytují se však pozoruhodné rozdíly: Pro oblasti Vídeň / Bratislava / Šoproň / severní Burgenlandsko je význačná obzvláště silná dynamika. Velmi dynamický vývoj proběhl v oblastech Jižní Morava a kraje Trnava mezi lety 2000 a 2005, od roku 2005 však tyto oblasti stagnují ( : - 7 %). Mezi slovenskými a maďarskými regiony je dynamika výrazně menší. 3.3 NÁKLADNÍ DOPRAVA Žádná souhrnná data pro nákladní dopravu v regionu centrope neexistují. Pro silniční nákladní dopravu lze uplatnit údaje z hraničních přechodů, avšak ani ty nejsou zcela vhodné pro znázornění časového vývoje. Lze však jimi doložit rychlejší nárůst silniční nákladní dopravy oproti osobní dopravě nákladní osobní nákladní osobní nákladní osobní Jižní Morava Trnava +138 % +102 % Slovensko Maďarsko +200 % -12% Rakousko Jižní Morava +21 % +22 % Rakousko Slovensko +38 % -1 % Rakousko Maďarsko +56 % +54 % Zdroje: Automatische und Händische Verkehrszählungen an Grenzübergängen Ve srovnání se silniční nákladní dopravou posílila lodní doprava na Dunaji v regionu centrope mezi lety 2000 a 2010 se 3 % pouze minimálně. V případě železniční dopravy nejsou žádná data k dispozici. 15/41

16 3.4 BUDOUCÍ ROZVOJ DOPRAVY Osobní doprava Pro region centrope nemáme k dispozici žádné dopravní prognózy. Mnohé průzkumy mobility dokládají relativní konstantnost počtu komunikací na osobu. Počet komunikací se tedy paralelně mění v poměru k počtu obyvatel. Na základě předložených populačních prognóz lze do roku 2030 předpokládat vzrůst počtu obyvatel o 7 %. Předpokládá se tedy pouze mírný růst počtu komunikací. Nicméně počet motorových vozidel díky přibývající motorizaci vzroste o %. A dá se očekávat, že tímto dojde k proměně podílu dopravních úkonů (Modal split) ve prospěch osobních automobilů, a díky lepší dostupnosti automobilem naroste délka komunikací. Faktorem nejistoty je přitom vývoj energií a s ním spojené ceny pohonných hmot. Pokud by byl nárůst automobilové dopravy zpomalen ve prospěch výstavby pěších cest a cyklostezek, bylo by v každém případě nezbytné optimální sladění územního plánu s dopravní politikou Nákladní doprava Pro oblast nákladní dopravy v regionu centrope neexistují žádné prognózy. Údaje k analýze přeshraniční nákladní dopravy lze ovšem odvodit na základě Österreich 2025+, prognózy přeshraniční nákladní přepravy na rakouské centrope-hranici. Vývoj prepravného trhu v regióne centrope Nákladná doprava % cesty + 55 % železnica + 51 % vodné cesty + 83 % celkový cezhraničný objem + 38 % celkový objem nákladov v Rakúsku Zdroje: Austrian Ministry of Transport, Innovation and Technology (2009): Traffic forecast for Austria V této předpovědi se předpokládá zvýšení podílu nákladní dopravy podobně jako hospodářského růstu o ca. 2 % ročně. Je zřejmé, že přeshraniční nákladní doprava v regionu centrope je výrazně dynamičtější, než nákladní doprava obecně; v případě, že se nepodaří přesunout objem dopravy na železnici či vodní cesty, bude se automobilová doprava rozšiřovat rychleji než železniční a lodní doprava Přeshraniční automobilová doprava úhrnem Také v případě přeshraniční automobilové dopravy je v prognóze Österreich očekáván výrazný dynamický vývoj pro region centrope než pro ostatní hraniční přechody v Rakousku. 16/41

17 Výhľad cehraničnej automobilovej prepravy / % % rakúske hraničné prechody v CENTROPE + 14 % + 49 % rakúske hraničné prechody mimo CENTROPE Scenár trendu Scenár politiky uprednostňujúcej verejnú dopravu Zdroje: Austrian Ministry of Transport, Innovation and Technology (2009): Traffic forecast Rozpětí vývoje automobilové dopravy velmi závisí na dopravní politice. 3.5 VÝZVY A DOPORUČENÍ Pro oblast centrope je třeba identifikovat následující výzvy: Prudký růst automobilové dopravy především díky přibývající motorizaci v regionech Jižní Morava, Slovensko a Maďarsko. Kvalita nabídky veřejné dopravy je určována nejen rozsahem rozvoje automobilové dopravy, ale také regionálními a sociálními rozdíly dostupnosti se zřetelem k vysokým cenám pohonných hmot v centrope-regionech mimo Rakousko. Je třeba očekávat obzvláště dynamický rozvoj dopravy v oblastech Vídeň / Bratislava/ Šoproň / severní Burgenlandsko. Pokud by se v regionu centrope usilovalo o vytvoření takového dopravního systému, který by umožňoval postačující dostupnost pro všechny regiony a sociální skupiny, pak by bylo zapotřebí odsouhlasit strategii pro rozvoj dopravy a územní rozvoj. 4 DOPRAVNÍ NABÍDKA 4.1 SILNIČNÍ SÍŤ Analýza vytížení kvalitní silniční sítě poukazuje na následující skutečnosti: Kapacitní obtíže se momentálně vyskytují především v oblastech aglomerací Vídeň, Bratislava a Brno. Dle existujících dopravních prognóz by v roce 2025 postihly kapacitní obtíže z velké části také kvalitní silniční síť mimo aglomerace. K nim se počítají především ještě nevystavěné úseky mezi Vídní a Brnem, Bratislavou a Trnavou, jakož i z Brna směrem Praha, severně směrem Blansko a východně směrem Ostrava a velké části maďarské silniční sítě. V národních plánech pro silniční síť se předpokládají také četná opatření pro region centrope. Realizací do roku 2025 plánovaných stavebních projektů lze odstranit většinu nedostatků. Nicméně i poté zůstanou velké aglomerace nadále kritickými zónami. 17/41

18 To svědčí také o tom, že kapacitní problémy kvalitní silniční sítě v aglomeracích nejsou řešitelné pouze další silniční výstavbou. Ke kompenzaci kapacitních nedostatků v aglomeracích je zapotřebí dopravního managementu k optimalizaci využití stávajících kapacit, výstavbě veřejné dopravy, nabídky železniční a vodní sítě. Vedle problémů v aglomeracích a některých úsecích kvalitní silniční sítě existují také požadavky otevřít dodatečné hraniční přechody pro automobilovou dopravu. Přírodní bariéry (řeka Morava) či omezení na cyklistickou, jezdeckou a pěší dopravu znamenají částečně pro automobilový provoz velké okliky. Proti těmto snahám panují obavy, že další automobilová doprava by mohla vést k většímu zatížení obcí a škodě na úkor kvality pro turistické účely. 18/41

19 19/41

20 20/41

21 21/41

22 22/41

23 23/41

24 4.2 ŽELEZNIČNÍ SÍŤ, NÁDRAŽÍ A LOGISTICKÁ CENTRA Analýza vytížení železniční sítě v regionu centrope poukazuje na některé nedostatky, které, pokud nedojde k dalšímu stavebnímu rozvoji, postihnou do roku 2025 především důležité hlavní úseky kvalitní sítě (Vídeň-Brno, Vídeň-Bratislava, Vídeň Budapešť, Vídeň St. Pölten, Vídeň Štýrský Hradec, Brno Praha, Brno Ostrava, Bratislava Dunajská Streda). Díky do roku 2025 předpokládaným stavebním opatřením mohou být především v rakouském centrope-regionu odstraněny závažné kapacitní a kvalitativní nedostatky. Na důležitých úsecích v Rakousku, jižní Moravě, Slovensku a Maďarsku lze však očekávat jejich realizaci teprve po roce Pro tyto projekty chybí podrobné provozní harmonogramy a konkrétní rozhodnutí o financování. To platí především pro tyto trasy: Vídeň Brno po Břeclav Bratislava Břeclav Vídeň Bratislava severně od Dunaje Bratislava Galanta Bruck a. L. Hegyeshalom Brno Praha Brno Ostrava Obrovskou výzvou je především modernizace dopravních uzlů velkých městských center. K nim patří vedle komunikací také nádraží a logistická centra. Zatímco díky novému tranzitnímu nádraží ve Vídni se poměry dopravní návaznosti v regionu centrope rapidně zkvalitní, nová výstavba železničního uzlu v Bratislavě se teprve plánuje. Je nevyhnutelné sladit výstavbu komunikací mezi destinacemi Vídeň/ Vídeň letiště a Bratislava (viz. také Projekt TWIN-City-Rail). Plánována je výstavba multimodálního logistického terminálu ve Vídni a Bratislavě. Za důležité se považuje propojení stávajících a nově vzniklých velkých hospodářských center s železnicí. Vedle kvalitní železniční sítě existují otevřené body v oblasti regionální přeshraniční železniční síti. Stále znovu diskutovaná rekonstrukce Trasy Brno Hevlin Laa a. Th. Trasy Grosspetersdorf Szombathely. V případě těchto komunikací by mělo být objasněno, zda budou tyto spoje přinejmenším zachovány. 4.3 VODNÍ CESTY Vodní cesta na Dunaji je jednou z důležitých dopravních komunikací jak pro osobní tak pro nákladní dopravu. V posledních letech bylo vytvořeno katamarány TWIN-City-Liner v osobní dopravě atraktivní spojení mezi Vídní a Bratislavou. Silně na významu nabylo turistické využívání výletních lodí. Nákladní doprava stagnuje, vzhledem k neúspěšné etablaci kontejnerové linkové dopravy až po region centrope (momentálně je v provozu pouze linka z Constanty do Budapešti). Problémy s kapacitou se vyskytují v důsledku nedostatečných plavebních podmínek v některých úsecích. V regionu centrope k nim patří především úsek východně od Vídně, mezi Vídní a Wolfsthalem. Realizací komplexního říčního stavebního projektu by měla být optimalizována lodní doprava a ochrana životního prostředí v Národním parku Hainburg a v oblastech spadajících do 24/41

25 programu Natura Další rozvoj logistických řetězců podél Dunaje patří také ke klíčovým cílům strategie EU v Podunají. Ze strany různých zemí a regionů je také stále znovu zvažována výstavba vodního koridoru Dunaj- Odra-Labe. Rakouské regiony z tohoto projektu odstoupily. Slovenská strana ověřuje různé varianty. Zajištění financování projektu je ovšem ještě zcela otevřené. 4.4 INFRASTRUKTURA LETECKÉ DOPRAVY Nejdůležitějším letištěm pro region centrope je letiště Vídeň. Jeho dobrá dostupnost z ostatních částí regionu centrope zvyšuje kvalitu lokality. Dokončením tranzitního vídeňského nádraží a tzv. Götzendorfer Spange se letiště napojí na mezinárodní železniční síť. Výstavba schváleného letištního systému na letišti Bratislava nebyla po neúspěšném nástupu letiště Vídeň realizována. Ke kompenzaci rozdělení úkolů přispěla svou nabídkou a provozem nízkonákladová letecká společnost Sky Europe, jež až do svého konkurzu zajišťovala hojné využití letiště Bratislava také rakouskými cestujícími. Budoucí vývoj zůstává otevřený, v současnosti se obě letiště snaží rozšířit svou kapacitu. Velkému zájmu se z perspektivy celého regionu těší jak dostupnost obou těchto letišť, tak spojení mezi nimi. 4.5 SÍŤ NADREGIONÁLNÍCH CYKLOTRAS V současné době křižuje region centrope více mezinárodních cyklistických tras: Euro Velo-Route 6: Atlantik Černé moře podél Dunaje Euro Velo-Route 4: Centrální Evropa Roscoff Kiew přes Brno Euro Velo-Route 9: Bernsteinova trasa přes Brno a Vídeň Euro Velo-Route 13: Trasa podél bývalé železné opony Kontinuální výstavba těchto tras se má uskutečnit v rámci společné kooperace. V posledních letech byly dodatečně vystavěny mnohé přeshraniční cyklotrasy, které jsou využívány především k volnočasové a turistické dopravě. Jejich realizace a údržba byly financovány z velké části z bilaterálních projektů EU. Informace o nabídce cyklistické dopravy se omezují pouze na podregiony. Rozsáhlý přehled sítí cyklotras, cyklopůjčoven, ubytovacích možností atd. doposavad chybí a měl by být vypracován v rámci dalších postupů. 4.6 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Plánování a realizace kvalitní dopravní infrastruktury z velké části nespadají do kompetencí regionu centrope. Jednotlivé centrope- regiony zastupují své zájmy vůči národním projektovým a finančním institucím doposud individuálně. Doporučuje se vypracovat a vůči třetím stranám odargumentovat centrope-program dopravní infrastruktury jako součásti dopravně-politického strategického dokumentu, dbát na harmonizovanou realizaci přeshraničních úseků, vyjasnit sporné regionální přeshraniční spoje silniční a železniční přepravy, spadající do vlastní kompetence.. 25/41

Transevropská osa BALT- JADRAN

Transevropská osa BALT- JADRAN Transevropská osa BALT- JADRAN a BATCo Balticko Adriatická dopravní spolupráce Prezentaci zpracovalo leden 2012 Obsah 1) Co je Balticko Jaderská osa 2) Přínosy dopravní osy pro rozvoj přilehlých regionů

Více

Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy a infrastruktury v regionu centrope

Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy a infrastruktury v regionu centrope Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy a infrastruktury v regionu centrope ve smyslu závěrů Politické rady centrope konané v Brně dne 21. května 2012 1/20 Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce. Standard Project Presentation

BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce. Standard Project Presentation BATCo Baltic-Adriatic Transport Cooperation Baltsko-jaderská dopravní spolupráce Standard Project Presentation V současné době Evropská unie reviduje Evropský dopravní systém (TEN-T). Nastává tedy vhodný

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Spojení Evropy! Projekt RAILHUC zajistil dohody směřující ke zlepšení železniční dopravy v regionu střední Evropy.

Spojení Evropy! Projekt RAILHUC zajistil dohody směřující ke zlepšení železniční dopravy v regionu střední Evropy. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE programme co-financed by ERDF. PROJEKT RAILHUC TISKOVÁ ZPRÁVA Spojení Evropy! Projekt RAILHUC zajistil dohody směřující ke zlepšení železniční dopravy

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

meet europe. meet centrope. 5. prosinec 2011 Tomášov / Bratislava Art Hotel Kaštieľ Program

meet europe. meet centrope. 5. prosinec 2011 Tomášov / Bratislava Art Hotel Kaštieľ Program 5. prosinec 2011 Tomášov / Bratislava Art Hotel Kaštieľ Program Politická rada Podpora rozvoje infrastruktury a dostupnosti I Co nejlepší využití programového období EU 2014 2020 Veřejná konference destination@centrope

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Síťové setkání na téma Doprava

Síťové setkání na téma Doprava Síťové setkání na téma Doprava Program setkání: Přivítání Prezentace dopravních projektů realizovaných jednotlivými regiony Jednání ve skupinách ( Investice v infrastruktuře, Veřejná doprava ) Závěr Přivítání:

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti Newsletter 1/ září 2005 Z obsahu O česko-rakouské akademii expertů Shrnutí aktivit

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR

KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH. Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR KONCEPT ROZVOJE CYKLISTIKY VE VELKOMĚSTECH Ing. Luděk Sosna, Ph. D., ředitel odboru strategie, MD ČR STÁTNÍ PODPORA cyklistické dopravě Cyklostrategie 2013 1. ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Více

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Práce do předmětu P108 Environmentalistika Zdeněk Hrabě Po stránce dopravy je okres Břeclav velmi důležitým tranzitním územím, ať jde o dopravu železniční, silniční,

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Regionální rozvoj a dopravní logistika

Regionální rozvoj a dopravní logistika REgional DEvelopment and TRAnsport Logistics Regionální rozvoj a dopravní logistika Představení projektu (Oficiální představení výstupů projektu, 21.6.2007, Břeclav, Česká republika) Břeclav dopravní podmínky

Více

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení Rozvržení Struktura prezentace: 1. Evropský kontext vyhledávání v jízdních řádech 2. České řešení vyhledávače (IDOS, resp. CIS) Obsah

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 20.3.2015 2014/2244(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zavedení multimodálních integrovaných systémů jízdenek a letenek v EU (2014/2244(INI)) Výbor pro dopravu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

meet innovation. meet centrope. 21. května 2012 Brno program

meet innovation. meet centrope. 21. května 2012 Brno program 21. května 2012 Brno program Politická rada I Magistrát města Brna Zvyšování konkurenceschopnosti centrope I Vstříc dlouhodobé spolupráci v rámci centrope Veřejná konference I Kampus Masarykovy univerzity

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015 Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Radovan Polanský, výkonný ředitel TCP Stavební fórum, 28.5 2015 Město Písek Proč město Písek? ve městě Písku žije 30 093 stálých obyvatel

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Newsletter 01 Doprava a mobilita v CENTROPE

Newsletter 01 Doprava a mobilita v CENTROPE Editorial centrope.news budou od nynějška čtvrtletně informovat o vybraných tématech, která hýbou oblastí CENTROPE. Těžištěm prvního čísla je mobilita a doprava. Pohled na aktuální projekty na silnici

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ VÝSTUPY Z PROJEKTU CHEMLOG Ing Ladislav Špaček CSc, SCHP ČR ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI V rámci chemického průmyslu existuje potenciál na zvýšení objemů

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více