Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj přeshraniční dopravy v centrope Výzvy a návrhy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj přeshraniční dopravy v centrope Výzvy a návrhy"

Transkript

1 Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj přeshraniční dopravy v centrope Výzvy a návrhy Bratislava / Brno / Györ / Vídeň, Listopad 2011 GZ 11674

2 NEOMEZENÝ ROZVOJ DOPRAVY V REGIONU CENTROPE VÝZVY A PROVÁDĚCÍ NÁVRHY Hlavním předpokladem konkurenceschopnosti regionu centrope je kvalitní efektivní dopravní struktura. Pilotní projekt centrope INAT se odpovídajícím způsobem zaměřuje na prověřování nedostatků a problémů v regionu s cílem formulovat agendu šitou na míru pro oblast dopravy. Společným rozvojem v rámci dialogického procesu je tato agenda podporována všemi centropepartnery. Z analýzy nabídky v oblasti infrastruktury a dopravy v regionu centrope lze vyvodit celou řadu výzev, jež vyžadují společnou nadnárodní odpověď: (1) Kvalitní nadnárodní železniční a silniční sítě vykazují značné kapacitní a kvalitativní nedostatky, které se díky dynamickému rozvoji dopravy budou nadále zhoršovat. Posílení těchto sítí je také zásadním předpokladem dobré dostupnosti nákupních a odbytových trhů a tím i stabilizace pozitivního rozvoje hospodářství regionu centrope v posledních deseti letech. (2) Kvalitativní nedostatky dopravní infrastruktury a dopravní nabídky se týkají především oné části regionu centrope, jež doposud jen méně profitovaly z pozitivní hospodářské dynamiky. (3) Přeshraniční nabídka veřejné dopravy je až na několik výjimek (Vídeň Bratislava, Vídeň Brno, Vídeň Györ, Vídeň Šoproň, Brno Bratislava) špatné kvality nebo zcela chybí. Rozdíly sociální a regionální dostupnosti se zhoršují ve vztahu s kupní silou výrazně vyšších cen pohonných hmot současně s nižší měrou motorizace v centrope-regionech vně Rakouska. (4) Velmi dynamický růst je zaznamenán u přeshraniční automobilové dopravy, a to jak u osobní tak nákladní přepravy. Bez výstavby železniční sítě, veřejných dopravních nabídek a multimodální logistiky by nebylo možné zajistit udržitelný vývoj mobility a dopravy. To platí zejména pro oblasti aglomerací, kde se překrývají městské, regionální a nadregionální potřeby přepravy. Se zřetelem k těmto výzvám se pro společný pracovní program centrope-partnerů navrhují následující priority: Centrope-dopravní strategie V rámci centrope-konference ve Vídni roku 2006 byly centrope-partnery vytýčeny společné cíle pro rozvoj dopravy, infrastruktury, životního prostředí a pro místní rozvoj. Dodatečně byl definován pracovní program předpokládající úzkou spolupráci. Analýza jeho realizace po pěti letech ukazuje pouze na dílčí úspěchy. Důvodem je zejména skutečnost, že financování a realizace především kvalitní přeshraniční infrastruktury nespadá do kompetencí partnerských regionů. Pro mnohé důležité přeshraniční projekty chybí konkrétní časové harmonogramy a dané možnosti financování. Za velmi nedostatečné se považuje zejména společné vystupování centrope-regionů vůči příslušným národním kontaktním místům, ale také vůči evropským institucím. Pracovní program obsažený ve Vizi 2015 není dostatečně obsáhlý a detailní. Po pěti letech, během kterých byly schváleny ve velké části regionů nové regionální rozvojové programy a dopravní koncepce, je potřeba strategické dokumenty aktualizovat. Navrhuje se tedy vypracovat koordinovanou dopravní strategii pro centroperegion, jež by měla obsahovat následující: podstatné principy a cíle, prioritní infrastrukturní záměry v osobní a nákladní dopravě, jež by měly být plánovány a realizovány v příštích deseti letech, 2/41

3 další kroky ke zlepšení přeshraničních dopravních systémů veřejné dopravy a jejich nabídky, upevnění společného centrope-postoje k evropské dopravní politice a budoucí hlavní a doplňkové sítě Transevropské dopravní sítě (TEN) a její rozšíření směrem na Chorvatsko. Tento strategický dokument by měl přispět k harmonizaci aktivit jednotlivých centrope-regionů v dosahu jejich kompetencí, formulovat a definovat společnou pozici vůči národním a evropským institucím. Neomezená veřejná doprava postupy k vytvoření integrovaného dopravního systému centrope Lze očekávat mnohem dynamičtější nárůst přeshraniční dopravy v centrope-regionech než v ostatních oblastech. Bez kompenzačních opatření posílí vzhledem k masívnímu nárůstu motorizace zejména automobilová doprava v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Kvalitu veřejné dopravy neovlivňuje však pouze rozsah rozvoje automobilové dopravy, nýbrž také regionální a sociální rozdíly dostupnosti se zřetelem k vysokým cenám pohonných hmot v centrope-regionech mimo oblast Rakouska. Výrazně se zlepšila v posledních letech především nabídka mezi hlavními centry Vídeň, Bratislava, Brno a Györ (více spojení, rychlejší spoje). V menších a periferně položených centrech a v pohraničních oblastech zůstává však nabídka veřejné dopravy i nadále špatná a nemůže automobilové dopravě konkurovat. Až na výjimky chybí integrovaná přeshraniční nabídka. Rozdílné systémy tarifů, velké cenové rozdíly, odlišné předpisy, lokálně orientované systémy jízdních řádů, nevyjasněné otázky financování a absence regionálních integrovaných dopravních systémů na Slovensku a v Maďarsku znamenají obrovské překážky pro zavedení jednotného centropeintegrovaného dopravního systému. K postupnému vybudování jednotného integrovaného dopravního systému centrope se proto navrhuje: výstavba regionálních integrovaných systémů na Slovensku a v Maďarsku, objasnění právních, organizačních a finančních předpokladů pro integrované přeshraniční regionální a místní nabídky veřejné dopravy, vypracování a předložení pro menší oblasti určených přeshraničních integrovaných nabídek pro železniční a autobusovou dopravu, doplňující koncept EUREGIO Rakouských drah (ÖBB). Prostupnost uzlů veřejné dopravy Pro dostupnost malých a periferních center centrope-regionů má velký význam kvalita dopravní návaznosti důležitých dopravních uzlů regionu. K nim patří především Vídeň, Bratislava, Šoproň a Břeclav. Prověřeny by měly být tyto činnosti: zavedení dopravní návaznosti spojení mezi centry a centrope-regiony po dokončení hlavního nádraží Vídeň, lepší koordinace jízdních řádů pro přeshraniční spoje s cílem minimalizace doby přestupu. 3/41

4 Neomezené dopravní informace výstavba multimodálního informačního dopravního systému pro region centrope V současné době nelze získat komplexní informace o dopravní nabídce v regionu centrope. K dispozici máme sice četné systémy, ty se však omezují pouze na dílčí oblasti, jednotlivé druhy dopravy nebo dopravní poskytovatele. Navrhuje se: snažit se vytvořit pro region centrope multimodální vícejazyčný dopravní informační systém podle vzoru systému anachb.at v rakouské centrope-oblasti, vyvinout v první fázi vícejazyčné dílčí modely pro veřejnou a cyklistickou dopravu. Další rozvoj společných nástrojů plánování V současnosti se pro region centrope vyvíjí nadnárodní dopravní model. Po jeho zhotovení musí být zajištěna jeho údržba, inovace a aplikace. Kromě toho by měla být také vytvořena harmonizovaná infrastrukturní databáze pro region centrope. Regionální dopravní koncepce pro území Bratislava / jihovýchodní Dolní Rakousko / severní Burgenlandsko / Šoproň Mělo by být prověřeno, zda lze vytvořit pro dynamicky rostoucí oblasti Bratislava/ jihovýchodní Dolní Rakousko, severní Burgenlandsko/ Šoproň regionální dopravní koncept, jež by zahrnoval napojení kvalitní silniční sítě a s ním spojený rozvoj daných lokalit, obnovu železniční sítě v oblasti Bratislavy a napojení na nadregionální spojení, přeshraniční systém veřejné dopravy, přeshraniční síť cyklistických tras. Rozvíjení jednotného centrope-postoje k výstavbě širokorozchodné železnice Košice Vídeň / Bratislava V souvislosti s touto iniciativou Ruských drah by měla být prověřena: účelnost z hlediska regionu, možnosti vedení tras a výběr lokalit. V rámci prvních kroků by mělo být vyjasněno, jakým způsobem bude možné podílet se na procesu plánování. Nové bilaterální hraniční přechody regionálního a lokálního významu pro automobilovou a železniční dopravu Proti požadavkům otevření současných pohraničních cest automobilovému provozu s cílem zabránit zbytečným zajížďkám panují obavy, že další automobilová doprava by mohla vést k většímu zatížení obcí a škodě na úkor kvality v oblasti turismu (cyklistiky, jezdectví, turistiky). Tyto sporné otázky by měly být projednány a vyřešeny na regionální úrovni. V oblasti železniční dopravy je stále diskutovaná také možnost obnovení provozu zrušených spojení mezi Laa a.d. Thaya a Hevlínem, jakož i Grosspetersdorfem a Szombathely. Mělo by být dořešeno, zda lze zaručit dlouhodobé fungování těchto tras. 4/41

5 Další postupy Na základě hodnotící zprávy a návrhů ze strany INAT-týmu jsou v rámci INAT-projektu v další fázi naplánovaná uvnitř partnerských regionů průzkumná opatření s cílem jasného definování zájmů a návrhů ze strany příslušných centrope-partnerů. V rámci plánovaného komunikačního procesu na nadnárodní úrovni by měl být do konce roku 2012 vypracován konkurenceschopný pracovní program. Bratislava / Brno / Györ / Vídeň, /41

6 Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu centrope OBSAH Strana 1 ÚVOD Strategie pro rozvoj dopravní infrastruktury, životního prostředí a místní rozvoj v regionu centrope Vize Doporučení Rozvoj mobility a dopravy v regionu centrope Mobilita v regionu centrope Přeshraniční doprava Nákladní doprava Budoucí rozvoj dopravy Osobní doprava Nákladní doprava Přeshraniční automobilová doprava úhrnem Výzvy a doporučení Dopravní nabídka Silniční síť Železniční síť, nádraží a logistická centra Vodní cesty Infrastruktura letecké dopravy Síť nadregionálních cyklotras Závěry a doporučení Nadnárodní dopravní koridory Nabídka veřejné dopravy Přeshraniční nabídka veřejné dopravy mezi centrope-městy s více než obyvateli / obyvatelkami Přeshraniční nabídka veřejné dopravy v pohraničních regionech Integrované dopravní systémy Závěry a doporučení Dopravní management a harmonizace podkladů plánování Multimodální dopravní informační systémy Standardizované digitální informační infrastrukturní systémy Nadnárodní dopravní modely Centrope map Závěry a doporučení GZ11674/Ber./INAT_centrope_Nov2011_cz.doc/Hie-Alt 6/41

7 1 ÚVOD V první pracovní fázi projektu Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) byly provedeny následující kroky: analýza aktuálních místních rozvojových programů a dopravních koncepcí regionu centrope, analýza dopravní poptávky a nabídky s budoucími nedostatky a kvalitativními problémy, analýza nástroje plánování, toho času přeshraničně k dispozici. V souvislosti s vytyčením cílů v rámci Vize 2015 a místních strategických programů centropepartnery proběhla identifikace problémů a oblastí činností, které by měly být společně zpracovány. Na základě existujících návrhů budoucího společného pracovního programu, jež má být v následující fázi projektu diskutován, zkonkretizován a poté také odsouhlasen, mohou být uzavřeny konkrétní zakázky pro období po roce STRATEGIE PRO ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MÍSTNÍ ROZVOJ V REGIONU CENTROPE 2.1 VIZE 2015 V rámci centrope-konference ve Vídni roku 2006 byly pro rozvoj dopravní insfrastruktury, životního prostředí a místní rozvoj definovány centrope-partnery tyto společné strategie: centrope jako dobře dostupný region s funkcí dopravního uzlu v rámci transevropské dopravní sítě (TEN), dobrá dopravní dostupnost a dopravní spojení uvnitř regionu centrope, trvalý rozvoj mobility udržitelný výstavbou veřejné dopravy a efektivním a ekologickým provozem nákladní dopravy, rozvoj k životnímu prostředí šetrného dynamicky se rozvíjejícího regionu s ochranou klimatu, vodních zdrojů, půdy, vzduchu a přírody, jakož i redukcí využívání zdrojů, kompaktní rozvoj sídel s minimálně možnými nároky využití půdy. Vedle těchto cílů byla v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury, životního prostředí a místního rozvoje domluvena úzká spolupráce, jež zahrnuje vzájemnou informovanost, harmonizaci plánovacích podkladů a postupů, společné stanovisko vůči národním a mezinárodním institucím. Analýza realizace taktéž Vizí 2015 stanoveného pracovního programu vykazuje po pěti letech pouze dílčí úspěchy: 7/41

8 Tab. 1: Evaluace pracovního programu Vize 2015 Projekt Železniční síť Silniční síť Realizace Vídeň St. Pölten 2012 Dopravní návaznost Vídně s novým hlavním nádražím 2012 Integrace vídeňského letiště do mezinárodní sítě Výstavba Vídeň Bratislava severně od Dunaje po roce 2015 Výstavba Vídeň Šoproň Výstavba Brno Vídeň otevřená Výstavba Vídeň Semmering Štýrský Hradec Inovace Trnava Bratislava Szombathely Nagykanizsa Nové hlavní nádraží Brno Nové hlavní nádraží Bratislava Výstavba sítě intermodálního terminálu otevřená otevřená otevřená částečná Vídeň Brno Vídeň Bratislava jižně od Dunaje 2007 Vídeň Bratislava severně od Dunaje po roce 2016 Severovýchodní okruh Vídeň po roce 2016 Plánování a realizace nových hraničních přechodů pro automobilovou dopravu Výstavba Dunaje a dunajských přístavů Rozvoj schváleného letištního systému Spolupráce a organizace Výstavba integrovaného dopravního systému centrope Opatření ke zlepšení místní přeshraniční veřejné dopravy Rozvoj koordinované dopravní logistiky a dopravního managementu Vybudování platformy spolupráce pro místní a dopravní plánování Vývoj jednotného GIS-systému a harmonizace dat plánování Společné aktivity dopravních projektů nadnárodního charakteru realizován realizace probíhá, otevřen, odložen částečná realizace otevřená probíhá otevřená otevřená částečná realizace otevřená otevřená centrope map 1.krok částečná u INTERREG-projektů Vliv partnerských regionů u projektů týkajících se infrastruktury je omezen, neboť jejich financování a realizace spadají do kompetence národních institucí. Také u projektů v dosahu vlastní kompetence, vyžadujících přeshraniční koordinaci, spolupráci a organizaci, je však realizace doposud omezená. 8/41

9 Za nedostatečné se považuje především společné vystupování regionu centrope vůči stávajícím národním kontaktním místům i evropským institucím. Ve Vizi 2015 obsažený pracovní program navíc není dostatečně obsáhlý a detailní. Po pěti letech, kdy byly ve velké části regionů schváleny nové místní rozvojové plány a dopravní koncepce, je tak potřebná také aktualizace společného pracovního programu. 2.2 DOPORUČENÍ Doporučuje se proto vypracovat koordinovaný strategický dokument dopravní politiky pro celý region centrope za účelem harmonizovat aktivity okruhu působnosti v dosahu vlastních kompetencí, zaujmout společné stanovisko vůči národním a evropským institucím. 3 ROZVOJ MOBILITY A DOPRAVY V REGIONU CENTROPE Vedle zásadního významu dopravní infrastruktury pro rozvoj hospodářských center patří k rozhodujícím elementům pro úpravu dopravní nabídky (infrastruktura a provoz) dopravní poptávka, mobilita a potřeby týkající se dopravy. Dopravní poptávka přeshraničního provozu zároveň reflektuje také míru a dynamiku územní integrace regionu centrope. Rozsáhlé zpracování dat k rozvoji mobility a dopravy v regionu centrope jako celku není doposud k dispozici. Z analýzy dostupnosti dat vyplývá, že skoro žádná konzistentní data pro celý region neexistují. Výpovědi o stavu rozvoje mobility a dopravy lze proto čerpat především z výsledků jednotlivých podoblastí regionu. 3.1 MOBILITA V REGIONU CENTROPE Aktuální data k problematice mobility jsou dostupná pouze pro rakouské oblasti Vídeň a Dolní Rakousko. Ukazují, že podíl automobilové dopravy ve venkovských oblastech i přes již vysokou míru motorizace stále narůstá, zatímco v aglomeraci Vídeň dochází ke změně trendu: již několik let se podíl automobilové dopravy snižuje ku prospěchu veřejné a cyklistické dopravy, taktéž díky ofenzívní politice. Tab. 2: Vývoj podílu dopravy Veřejná doprava Osobní automobil Cyklistická doprava Vídeň 2010 Dolní Rakousko 2008 Vídeň Dolní Rakousko Pěší Zdroje: Magistrat der Stadt Wien (2011) Land Niederösterreich (2009): Mobilität in NÖ 9/41

10 To dokládá možnou ovlivnitelnost mobility přinejmenším v oblastech města. Pro srovnání by bylo nanejvýš zajímavé disponovat daty z jiných oblastí s ještě nižším podílem motorizace a v poměru k příjmům podstatně vyššími cenami pohonných hmot než v rakouských regionech. Ceny pohonných hmot v regionu centrope Porovnateľná cenová úroveň Cena pohonných hmôt v /l Cena pohonných hmôt porovnaná s Rakúskom v /l Rakúsko 107,1 1,35 1,35 Česká republika 72,0 1,41 2,01 Maďarsko 65,5 1,39 2,21 Slovensko 71,2 1,45 2,03 EÚ 100 Zdroje: Eurostat 2011, vlastní výpočet Ceny pohonných hmot v českých, slovenských a maďarských centrope-regionech jsou v poměru k příjmům o % vyšší než v Rakousku. Prognóza k dalšímu vývoji motorizace existuje pouze pro rakouské regiony. Pro české, slovenské a maďarské regiony se předpokládá v následujících dvaceti letech vývoj analogický k průběhu posledních dvaceti let v Rakousku. Je pravděpodobné, že podíl automobilové dopravy v českých, slovenských a maďarských regionech je výrazně nižší než v rakouských regionech. Při nárůstu motorizace a snížení cen pohonných hmot bez kompenzačních opatření lze očekávat dynamický nárůst automobilové dopravy a pokles podílu na trhu veřejné dopravy. 10/41

11 Motorizácia v roku 2009 (automobily/1000 obyvateľov) 11/41

12 Výhľad motorizácie v roku 2030 (automobily/1000 obyvateľov) 12/41

13 3.2 PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA Pro přeshraniční přepravu máme k dispozici data dopravní ankety z rakouských hranic se sousedními regiony z roku Podíl automobilové přepravy činí ca. 75 %. Podíl veřejné dopravy je vyšší v koridorech s kvalitní nabídkou: Vídeň Bratislava, Vídeň - Györ, Vídeň-Šoproň. Velké rozdíly v podílu vnitrostátní dopravy existují v závislosti na účelu přepravy: obchodní styk, nakupování a dovolená mají v přeshraniční přepravě podstatně větší význam, zatímco vzdělávání a zařizování hrají mnohem menší roli. Mobilita: Dôvod prepravy v cezhraničnej doprave Work Commuter Dochádzka za prácou Business Podnikanie Education Vzdelávanie Shopping, Private Service Nákupy Leisure Voľný čas Vacation Dovolenka Private Service Súkromné Low er Austria Border crossing traffic Zdroj: Lower Austria (2010): Transport Strategy 2010 Planning Association East (2005): Survey on passenger transport at border crossings of the Eastern Region of Austria Analýza přeshraničních dopravních poměrů poukazuje na skutečnost silné koncentrace na velká městská centra a podél hlavních os kvalitních dopravních tras. Větším zastoupením přeshraniční regionální přepravy se vyznačují oblasti aglomerace Bratislava, oblast Šoproň/ Eisenstadt a Hodonín/ Holič. Platí to v případě všech druhů dopravy: automobilové, železniční, autobusové. Tato skutečnost znamená dobré předpoklady pro veřejnou dopravu mezi centry a podél os, avšak velmi špatné podmínky ve zbývajících mezioblastech. 13/41

14 Vzťahy v cezhraničnej preprave medzi individuálnou automobilovou a autobusovou dopravou v regióne centrope v roku 2005 (osoba/deň) Zdroje: Planning Association East (2006): Personenverkehrserhebung Grenzübergänge Ostregion Vzťahy cezhraničnej železničnej prepravy v regióne centrope v roku 2005 (osoba/deň) Zdroje: Planning Association East (2006): Personenverkehrserhebung Grenzübergänge Ostregion Rozvoj přeshraniční přepravy slouží zároveň jako indikátor územní integrace regionu centrope. 14/41

15 Cezhraničná individuálna automobilová preprava v rokoch (priemerná denná preprava) + 5 % cezhraničná preprava Dolné Rakúsko/ Slovensko / Južná Morava severne od Dunaja + 50 % cezhraničná do Bratislavy + 11 % cezhraničná Rakúsko / Maďarsko E % Rakúske hranice mimo CENTROPE + 7,5 % ďialnice a rýchlostné cesty v Rakúsku Zdroje: BMVIT (2010): Traffic counts Integrace regionu centrope pokračuje, vyskytují se však pozoruhodné rozdíly: Pro oblasti Vídeň / Bratislava / Šoproň / severní Burgenlandsko je význačná obzvláště silná dynamika. Velmi dynamický vývoj proběhl v oblastech Jižní Morava a kraje Trnava mezi lety 2000 a 2005, od roku 2005 však tyto oblasti stagnují ( : - 7 %). Mezi slovenskými a maďarskými regiony je dynamika výrazně menší. 3.3 NÁKLADNÍ DOPRAVA Žádná souhrnná data pro nákladní dopravu v regionu centrope neexistují. Pro silniční nákladní dopravu lze uplatnit údaje z hraničních přechodů, avšak ani ty nejsou zcela vhodné pro znázornění časového vývoje. Lze však jimi doložit rychlejší nárůst silniční nákladní dopravy oproti osobní dopravě nákladní osobní nákladní osobní nákladní osobní Jižní Morava Trnava +138 % +102 % Slovensko Maďarsko +200 % -12% Rakousko Jižní Morava +21 % +22 % Rakousko Slovensko +38 % -1 % Rakousko Maďarsko +56 % +54 % Zdroje: Automatische und Händische Verkehrszählungen an Grenzübergängen Ve srovnání se silniční nákladní dopravou posílila lodní doprava na Dunaji v regionu centrope mezi lety 2000 a 2010 se 3 % pouze minimálně. V případě železniční dopravy nejsou žádná data k dispozici. 15/41

16 3.4 BUDOUCÍ ROZVOJ DOPRAVY Osobní doprava Pro region centrope nemáme k dispozici žádné dopravní prognózy. Mnohé průzkumy mobility dokládají relativní konstantnost počtu komunikací na osobu. Počet komunikací se tedy paralelně mění v poměru k počtu obyvatel. Na základě předložených populačních prognóz lze do roku 2030 předpokládat vzrůst počtu obyvatel o 7 %. Předpokládá se tedy pouze mírný růst počtu komunikací. Nicméně počet motorových vozidel díky přibývající motorizaci vzroste o %. A dá se očekávat, že tímto dojde k proměně podílu dopravních úkonů (Modal split) ve prospěch osobních automobilů, a díky lepší dostupnosti automobilem naroste délka komunikací. Faktorem nejistoty je přitom vývoj energií a s ním spojené ceny pohonných hmot. Pokud by byl nárůst automobilové dopravy zpomalen ve prospěch výstavby pěších cest a cyklostezek, bylo by v každém případě nezbytné optimální sladění územního plánu s dopravní politikou Nákladní doprava Pro oblast nákladní dopravy v regionu centrope neexistují žádné prognózy. Údaje k analýze přeshraniční nákladní dopravy lze ovšem odvodit na základě Österreich 2025+, prognózy přeshraniční nákladní přepravy na rakouské centrope-hranici. Vývoj prepravného trhu v regióne centrope Nákladná doprava % cesty + 55 % železnica + 51 % vodné cesty + 83 % celkový cezhraničný objem + 38 % celkový objem nákladov v Rakúsku Zdroje: Austrian Ministry of Transport, Innovation and Technology (2009): Traffic forecast for Austria V této předpovědi se předpokládá zvýšení podílu nákladní dopravy podobně jako hospodářského růstu o ca. 2 % ročně. Je zřejmé, že přeshraniční nákladní doprava v regionu centrope je výrazně dynamičtější, než nákladní doprava obecně; v případě, že se nepodaří přesunout objem dopravy na železnici či vodní cesty, bude se automobilová doprava rozšiřovat rychleji než železniční a lodní doprava Přeshraniční automobilová doprava úhrnem Také v případě přeshraniční automobilové dopravy je v prognóze Österreich očekáván výrazný dynamický vývoj pro region centrope než pro ostatní hraniční přechody v Rakousku. 16/41

17 Výhľad cehraničnej automobilovej prepravy / % % rakúske hraničné prechody v CENTROPE + 14 % + 49 % rakúske hraničné prechody mimo CENTROPE Scenár trendu Scenár politiky uprednostňujúcej verejnú dopravu Zdroje: Austrian Ministry of Transport, Innovation and Technology (2009): Traffic forecast Rozpětí vývoje automobilové dopravy velmi závisí na dopravní politice. 3.5 VÝZVY A DOPORUČENÍ Pro oblast centrope je třeba identifikovat následující výzvy: Prudký růst automobilové dopravy především díky přibývající motorizaci v regionech Jižní Morava, Slovensko a Maďarsko. Kvalita nabídky veřejné dopravy je určována nejen rozsahem rozvoje automobilové dopravy, ale také regionálními a sociálními rozdíly dostupnosti se zřetelem k vysokým cenám pohonných hmot v centrope-regionech mimo Rakousko. Je třeba očekávat obzvláště dynamický rozvoj dopravy v oblastech Vídeň / Bratislava/ Šoproň / severní Burgenlandsko. Pokud by se v regionu centrope usilovalo o vytvoření takového dopravního systému, který by umožňoval postačující dostupnost pro všechny regiony a sociální skupiny, pak by bylo zapotřebí odsouhlasit strategii pro rozvoj dopravy a územní rozvoj. 4 DOPRAVNÍ NABÍDKA 4.1 SILNIČNÍ SÍŤ Analýza vytížení kvalitní silniční sítě poukazuje na následující skutečnosti: Kapacitní obtíže se momentálně vyskytují především v oblastech aglomerací Vídeň, Bratislava a Brno. Dle existujících dopravních prognóz by v roce 2025 postihly kapacitní obtíže z velké části také kvalitní silniční síť mimo aglomerace. K nim se počítají především ještě nevystavěné úseky mezi Vídní a Brnem, Bratislavou a Trnavou, jakož i z Brna směrem Praha, severně směrem Blansko a východně směrem Ostrava a velké části maďarské silniční sítě. V národních plánech pro silniční síť se předpokládají také četná opatření pro region centrope. Realizací do roku 2025 plánovaných stavebních projektů lze odstranit většinu nedostatků. Nicméně i poté zůstanou velké aglomerace nadále kritickými zónami. 17/41

18 To svědčí také o tom, že kapacitní problémy kvalitní silniční sítě v aglomeracích nejsou řešitelné pouze další silniční výstavbou. Ke kompenzaci kapacitních nedostatků v aglomeracích je zapotřebí dopravního managementu k optimalizaci využití stávajících kapacit, výstavbě veřejné dopravy, nabídky železniční a vodní sítě. Vedle problémů v aglomeracích a některých úsecích kvalitní silniční sítě existují také požadavky otevřít dodatečné hraniční přechody pro automobilovou dopravu. Přírodní bariéry (řeka Morava) či omezení na cyklistickou, jezdeckou a pěší dopravu znamenají částečně pro automobilový provoz velké okliky. Proti těmto snahám panují obavy, že další automobilová doprava by mohla vést k většímu zatížení obcí a škodě na úkor kvality pro turistické účely. 18/41

19 19/41

20 20/41

21 21/41

22 22/41

23 23/41

24 4.2 ŽELEZNIČNÍ SÍŤ, NÁDRAŽÍ A LOGISTICKÁ CENTRA Analýza vytížení železniční sítě v regionu centrope poukazuje na některé nedostatky, které, pokud nedojde k dalšímu stavebnímu rozvoji, postihnou do roku 2025 především důležité hlavní úseky kvalitní sítě (Vídeň-Brno, Vídeň-Bratislava, Vídeň Budapešť, Vídeň St. Pölten, Vídeň Štýrský Hradec, Brno Praha, Brno Ostrava, Bratislava Dunajská Streda). Díky do roku 2025 předpokládaným stavebním opatřením mohou být především v rakouském centrope-regionu odstraněny závažné kapacitní a kvalitativní nedostatky. Na důležitých úsecích v Rakousku, jižní Moravě, Slovensku a Maďarsku lze však očekávat jejich realizaci teprve po roce Pro tyto projekty chybí podrobné provozní harmonogramy a konkrétní rozhodnutí o financování. To platí především pro tyto trasy: Vídeň Brno po Břeclav Bratislava Břeclav Vídeň Bratislava severně od Dunaje Bratislava Galanta Bruck a. L. Hegyeshalom Brno Praha Brno Ostrava Obrovskou výzvou je především modernizace dopravních uzlů velkých městských center. K nim patří vedle komunikací také nádraží a logistická centra. Zatímco díky novému tranzitnímu nádraží ve Vídni se poměry dopravní návaznosti v regionu centrope rapidně zkvalitní, nová výstavba železničního uzlu v Bratislavě se teprve plánuje. Je nevyhnutelné sladit výstavbu komunikací mezi destinacemi Vídeň/ Vídeň letiště a Bratislava (viz. také Projekt TWIN-City-Rail). Plánována je výstavba multimodálního logistického terminálu ve Vídni a Bratislavě. Za důležité se považuje propojení stávajících a nově vzniklých velkých hospodářských center s železnicí. Vedle kvalitní železniční sítě existují otevřené body v oblasti regionální přeshraniční železniční síti. Stále znovu diskutovaná rekonstrukce Trasy Brno Hevlin Laa a. Th. Trasy Grosspetersdorf Szombathely. V případě těchto komunikací by mělo být objasněno, zda budou tyto spoje přinejmenším zachovány. 4.3 VODNÍ CESTY Vodní cesta na Dunaji je jednou z důležitých dopravních komunikací jak pro osobní tak pro nákladní dopravu. V posledních letech bylo vytvořeno katamarány TWIN-City-Liner v osobní dopravě atraktivní spojení mezi Vídní a Bratislavou. Silně na významu nabylo turistické využívání výletních lodí. Nákladní doprava stagnuje, vzhledem k neúspěšné etablaci kontejnerové linkové dopravy až po region centrope (momentálně je v provozu pouze linka z Constanty do Budapešti). Problémy s kapacitou se vyskytují v důsledku nedostatečných plavebních podmínek v některých úsecích. V regionu centrope k nim patří především úsek východně od Vídně, mezi Vídní a Wolfsthalem. Realizací komplexního říčního stavebního projektu by měla být optimalizována lodní doprava a ochrana životního prostředí v Národním parku Hainburg a v oblastech spadajících do 24/41

25 programu Natura Další rozvoj logistických řetězců podél Dunaje patří také ke klíčovým cílům strategie EU v Podunají. Ze strany různých zemí a regionů je také stále znovu zvažována výstavba vodního koridoru Dunaj- Odra-Labe. Rakouské regiony z tohoto projektu odstoupily. Slovenská strana ověřuje různé varianty. Zajištění financování projektu je ovšem ještě zcela otevřené. 4.4 INFRASTRUKTURA LETECKÉ DOPRAVY Nejdůležitějším letištěm pro region centrope je letiště Vídeň. Jeho dobrá dostupnost z ostatních částí regionu centrope zvyšuje kvalitu lokality. Dokončením tranzitního vídeňského nádraží a tzv. Götzendorfer Spange se letiště napojí na mezinárodní železniční síť. Výstavba schváleného letištního systému na letišti Bratislava nebyla po neúspěšném nástupu letiště Vídeň realizována. Ke kompenzaci rozdělení úkolů přispěla svou nabídkou a provozem nízkonákladová letecká společnost Sky Europe, jež až do svého konkurzu zajišťovala hojné využití letiště Bratislava také rakouskými cestujícími. Budoucí vývoj zůstává otevřený, v současnosti se obě letiště snaží rozšířit svou kapacitu. Velkému zájmu se z perspektivy celého regionu těší jak dostupnost obou těchto letišť, tak spojení mezi nimi. 4.5 SÍŤ NADREGIONÁLNÍCH CYKLOTRAS V současné době křižuje region centrope více mezinárodních cyklistických tras: Euro Velo-Route 6: Atlantik Černé moře podél Dunaje Euro Velo-Route 4: Centrální Evropa Roscoff Kiew přes Brno Euro Velo-Route 9: Bernsteinova trasa přes Brno a Vídeň Euro Velo-Route 13: Trasa podél bývalé železné opony Kontinuální výstavba těchto tras se má uskutečnit v rámci společné kooperace. V posledních letech byly dodatečně vystavěny mnohé přeshraniční cyklotrasy, které jsou využívány především k volnočasové a turistické dopravě. Jejich realizace a údržba byly financovány z velké části z bilaterálních projektů EU. Informace o nabídce cyklistické dopravy se omezují pouze na podregiony. Rozsáhlý přehled sítí cyklotras, cyklopůjčoven, ubytovacích možností atd. doposavad chybí a měl by být vypracován v rámci dalších postupů. 4.6 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Plánování a realizace kvalitní dopravní infrastruktury z velké části nespadají do kompetencí regionu centrope. Jednotlivé centrope- regiony zastupují své zájmy vůči národním projektovým a finančním institucím doposud individuálně. Doporučuje se vypracovat a vůči třetím stranám odargumentovat centrope-program dopravní infrastruktury jako součásti dopravně-politického strategického dokumentu, dbát na harmonizovanou realizaci přeshraničních úseků, vyjasnit sporné regionální přeshraniční spoje silniční a železniční přepravy, spadající do vlastní kompetence.. 25/41

Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy a infrastruktury v regionu centrope

Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy a infrastruktury v regionu centrope Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy a infrastruktury v regionu centrope ve smyslu závěrů Politické rady centrope konané v Brně dne 21. května 2012 1/20 Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita úvodní studie DRAFT Martin Robeš, srpen 2011 Úvod Obsahem této studie je stručný popis existující dopravní politiky na národní a evropské úrovni, dilemat a otázek

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2010-2015

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2010-2015 Zadavatel: Statutární město Brno Magistrát města Brna www.brno.cz PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2010-2015 ANALYTICKÁ ČÁST Zpracovatel: Kolektiv autorů: Mgr. Martina Pacasová, Ing. MgA. Barbora

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

I. ÚVOD...4. I.1.Předmět řešení...4. I.2.Postup zpracování...4. I.3.Projednávání a doklady...4. I.4.Výchozí podklady...4

I. ÚVOD...4. I.1.Předmět řešení...4. I.2.Postup zpracování...4. I.3.Projednávání a doklady...4. I.4.Výchozí podklady...4 únor 8 I. ÚVOD...4 I..Předmět řešení...4 I..Postup zpracování...4 I.3.Projednávání a doklady...4 I.4.Výchozí podklady...4 I.5.Používané zkratky a termíny...5 I.6.Hodnocení rozvoje dopravní infrastruktury

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 1 ITI Integrované územní investice Nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech celostátního významu. Nový nástroj uplatnění integrovaného

Více

STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR

STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR TEZE K DISKUSI Národohospodářský význam dopravní infrastruktury Současné diskuse o dlouhodobém rozvoji dopravní infrastruktury postrádají komplexní makroekonomický

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh. Doprava

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh. Doprava Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh Doprava Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1) Evropský kontext... 4 2) Národní kontext... 4 3) Příležitosti... 5 Konkrétní

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více