Realizace lokálního biocentra LBC 1 v k. ú. Horní Bojanovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace lokálního biocentra LBC 1 v k. ú. Horní Bojanovice"

Transkript

1 TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA BRNO Tel.: Realizace lokálního biocentra LBC 1 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: ÚSES/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice č. p Horní Bojanovice Zpracoval: Ing. Beneš Martin Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D. Brno, září 2013

2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU Širší území můžeme obecně charakterizovat jako území silně ovlivněné působením člověka. Převážná část nezastavěného území je charakterizována rozsáhlými plochami intenzivně využívané zemědělské půdy (vysoké procento zornění) s řídkou sítí polních cest (snížená prostupnost krajiny). Meze, remízky, případně další rozptýlená zeleň se dochovala pouze ojediněle. Území určené pro realizaci části lokálního biocentra LBC 1 leží na východním okraji obce, na prudkém svahu západní expozice. Na pozemku, na kterém bude část lokálního biocentra realizovaná se v současné době nachází porost dřevin. Jedná se o bývalý ovocný sad, který v důsledku zanedbané péče, zarostl náletovými dřevinami. V porostu jsou významně zastoupeny geograficky nepůvodní druhy (akát a pajasan). Vzhledem k tomu, že se jedná o značně pozměněná stanoviště, je i fauna širšího území velmi ochuzená. Zastoupeny jsou zde především běžné druhy bezobratlých a drobní savci. Ve vlastním řešeném území se většina živočichů zdržuje pouze přechodně při shánění potravy Základní údaje o území Klima Řešené území je situováno přibližně na hranici teplé oblasti T2 s teplou oblastí T4. Průměrná roční teplota udávaná stanicí v Hustopečích je 9,2 C. Průměrný roční úhrn srážek na téže stanici je 563 mm. Z pohledu množství srážek se jedná o území výrazně suché (aridní). Nejdeštivějšími měsíci jsou červen, červenec a květen (přibližně mm za měsíc); nejsušší jsou leden, únor a březen, kdy spadne za měsíc méně než 25 mm. Geomorfologické poměry Zájmové území leží na rozhraní dvou geomorfologických okrsků Divácká vrchovin a Němčická vrchovina. Oba okrsky náleží do podcelku Boleradická vrchovina, celku Ždánický les a oblasti Středomoravské Karpaty. Pozemky pro realizaci skladebné částí ÚSES leží na mírných svazích a v údolí vodního toku Pradlenka, v nadmořské výšce zhruba m. Geologické poměry Širší území je budováno nezpevněnými kvartérními a neogenními sedimenty. V širším území dominují překryvy spraší a jílovců a pískovců. Ve svahových

3 úpadech kvartérní písčitohlinité deluviální sedimenty, na které v údolích navazují kvartérní nivní sedimenty hlína, písek, štěrk. Pedologické poměry V širším území převažují modální černozemě na spraších. Okrajově jsou zastoupeny modální luvizemě a modální hnědozemě. Ve svahových úpadech jsou černozemě černické. Při vodních tocích jsou na nivních uloženinách glejové fluvizemě. Z hlediska zemědělského hospodaření se jedná o půdy označené kódem BPEJ a okrajově i Uvedené BPEJ jsou charakterizovány takto: černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti. Tato BPEJ je zařazena do III. třídy ochrany černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu se sklonitostí vyšší než 12 stupňů. Tato BPEJ je zařazena do V. třídy ochrany. Hydrologické poměry Povrchová voda Hydrogeograficky náleží zájmové území do povodí Dyje a je odvodňováno Pradlenkou a jejími bezejmennými přítoky. Řešená lokalita leží v povodí Pradlenky, která je levostranným přítokem Štinkovky ČHP Řeka Pradlenka je dlouhá 5,4 km, pramení v řešeném území, odkud odvádí vodu z povodí, které má plochu 11,1 km 2. Ústí do Štínkovky v k. ú. Hustopeče. Biogeografická charakteristika území Řešené území leží v Hustopečském bioregionu, který je součástí Severopanonské podprovincie. V širším území byla zastoupena skupina typů geobiocénů (STG):

4 Ligustri-querceta (LiQ) Doubravy s ptačím zobem 1BD3 Hlavní dřevinou těchto geobiocenóz je dub zimní (Quercus petraea), někdy bává zastoupen i dub pýřitý (Quercus pubescens) a dub cer (Quercus cerris). Pravidelně je přimíšena lípa srdčitá (Tilia cordata), babyka (Acer campestre), habr (Carpinus betulus), jeřáb břek (Sorbus torminalis), výjimečně i jeřáb muk (Sorbus aria) a jeřáb oskeruše (Sorbus domestica). V často až souvisle zapojeném keřovém patru se vyskytuje ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), dřín obecný (Cornus mas), kalina tušalaj (Viburnum lantana), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), višeň křovitá (Cerasus fruticosa), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), růže galská (Rosa gallica), svída krvavá (Swida sanguinea), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) a hlohy (Crataegus laevigata, C. monogyna). V synusii podrostu je až dominantně zastoupena válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), ostřice horská (Carex montana), ostřice nízká (Carex humilis), ostřice Micheliho (Carex michelii), lipnice hajní (Poa nemoralis), lipnice úzkolistá (Poa angustifolia) a strdivka zbarvená (Melica picta). Dále se zde vyskytuje medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), kamejka modronachová (Buglossoides purpurocaerulea), třemdava bílá (Dictamnus albus), pryšec mnohobarvý (Euphorbia polychroma), hvězdnice chlumní (Aster amellus), plamének přímý (Clematis recta), kosatec různobarvý (Iris variegata), kosatec trávolistý (Iris graminea), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), violka divotvárná (Viola mirabilis), violka srstnatá (Viola hirta), plicník měkký (Pulmonaria mollis), prvosenka jarní (Primula veris), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), kopretina chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), hrachor černý (Lathyrus niger), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), konvalinka vonná (Convallaria majalis), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea). Ulmi fraxineta carpini (UFrc inf) habrojilmové jaseniny nižšího stupně 1 BC-C (3)4 Ve stromovém patře těchto druhově pestrých společenstev dominoval dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol černý a bílý (Populus nigra a alba), jilm vaz a habrolistý (Ulmus laevis a minor). Příměs tvořila lípa srdčitá (Tilia cordata), javor babyka a klen (Acer campestre a pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus), střemcha hroznovitá (Prunus padus). Z keřů byl v porostech zastoupen hloh obecný (Crataegus laevigata), svída krvavá (Swida sanguinea), brslen evropský (Euonymus europaeus), bez černý (Sambucus nigra) a kalina obecná (Viburnum opulus).

5 V podrostu se vyskytovala orsej jarní (Ficaria verna), sasanka hajní a pryskyřníkovitá (Anemone nemorosa a ranunculoides), dymnivka dutá a plná (Corydalis cava a solida), křivatec žlutý (Gagea lutea), ladoňka dvoulistá (Scila bifolia), česnek medvědí (Allium ursinum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), konvalinka vonná (Convallaria majalis), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), bažanka vytrvalá (Mercurialis perrenis), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) aj. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRHOVÁ ČÁST 2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KRAJINNÝCH ÚPRAV 2.1. Vytyčení pozemku Bude provedeno před zahájením prací podle bodů určených projektem krajinných úprav Příprava ploch Jedná se o rozsáhlý pozemek na svahu západní expozice nad obcí. V minulosti zde zřejmě byl extenzivní ovocný sad. Když přestalo jeho využívání, začal zarůstat dřevinami. Ovocné dřeviny postupně odumřely. V současné době je na ploše hustý porost dřevin. Z ovocných stromů v porostu dominuje švestka (Prunus domestica). Jedná se především o náletové jedince, často s klejotokem a napadené dřevokaznými houbami. Staré stromy jsou zastoupeny zřídka. Ojediněle je zastoupen ořešák královský (Juglans regia) a hrušeň. S velkou pravděpodobností se jedná o zplanělou hrušeň polničku (Pyrus pyraster), která se v minulosti používala na podnože. Z neovocných stromů je zde zastoupen trnovník akát (Robinia pseudacacia), pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima), lípa srdčitá a velkolistá (Tilia cordata a platyphyllos), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm habrolistý (Ulmus minor) a javor mléč a babyka (Acer platanoides a campestre). V porostu jsou hojně zastoupeny i keře svída krvavá (Cornus sanguinea), brslen evropský a bradavičnatý (Euonymus europaeus a verrucosus), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), hloh jednosemenný a obecný (Crataegus monogyna a laevigata), šeřík obecný (Syringa vulgaris), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a štědřenec převislý (Laburnum anagyroides). Někteří jedinci keřových druhů dosahují značných rozměrů. Místy je podrost tvořen náletem mléče, babyky, lípy a jasanu.

6 V první fázi bude potřeba odstranit staré nefunkční pletivo, které je kolem severní části plochy. Pletivo i sloupky jsou značně poškozené a není možné je použít k ochraně zakládaného porostu dřevin. Následně bude provedeno odstranění nepůvodních druhů dřevin akátu, pajasanu, šeříku, štědřence atd. Dále budou pokáceny švestky. Domácí druhy neovocných dřevin a jejich nálet bude ponechán. Zachovány zůstanou rovněž hrušně. Při vyznačování dřevin určených ke kácení je nutná účast autorského dozoru, který se bude podílet na výběru ponechaných dřevin. Pařezy pokácených akátů a pajasanů je nutné ošetřit herbicidem, aby se eliminovalo vegetativní zmlazení. Pří kácení a odstraňování kmenů a větví je nutné postupovat opatrně a minimalizovat poškození ponechávaných dřevin, zejména vzrostlých exemplářů keřových druhů a vzrostlých stromů. Část kmenů bude ponechána na ploše jako mrtvé dřevo. Ponechávané kmeny různých dimenzí je potřeba uložit po vrstevnici a stabilizovat. Na vyčištěné ploše bude následně založen travinný porost, který ochrání půdní povrch před erozí a napomůže v boji proti obtížným plevelům. Osetí je vhodné provést jednorázově, ve vhodném agrotechnickém termínu a pouze směsí vybraných botanických druhů. V případě přísušku či špatné klíčivosti osiva bude výsev proveden opakovaně v náhradním vhodném termínu, v rozsahu dle aktuálního stavu a hustoty prvního osevu. Následná agrotechnika se bude řídit konkrétním stavem porostu, v zapěstování drnu nelze zapomenout na brzké seče. Výsev bude proveden co nejdříve před výsadbou dřevin. Před podzimní výsadbou dřevin je nejvhodnějším agrotechnickým termínem osevu 15. duben květen, pro opakovaný osev pak 15. srpen září (jiné termíny závisí na charakteru počasí). Pokud to nebude možné, bude lépe založit trávník až po dokončení výsadbových prací (nejpozději 6 týdnů před koncem vegetační doby, jinak až v dalším vegetačním období). Druhová skladba osevů Navržená skladba musí odpovídat typu a živnosti stanoviště, vychází z potenciálních společenstev stanovištně. Osivo představuje směs původních botanických druhů trav (nikoliv vyšlechtěných odrůd) a bylin. Základem travino-bylinné směsky bude prvních 5 trav, které budou tvořit 70%, zbytek příměs trav a bylin. Předpokládá se, že k obnově přirozené skladby bylinného patra přispějí i uvolněné zdroje semen v kultivované půdě.

7 složení osiva: 1. kostřava červená 30% 2. kostřava luční 13% 3. trojštět žlutavý 12% 4. srha říznačka 10% 5. lipnice luční 10% 6. lipnice hajní 5% 7. lipnice úzkolistá 5% 8. strdivka jednokvětá 5% 9. srha hajní 5% 10. kostřava ovčí 5% Spotřeba osiva Při čistotě a klíčivosti dle Klappa přibližně 50 kg/ha, množství však nutno přepočíst dle ukazatelů konkrétního osiva, zejména míry klíčivosti. Nově založené travnaté plochy lze samostatně předat do péče investora nejdříve po dopěstování. Musí být nejméně 1x pokoseny, čisté a souvislé. Za zajištěný lze považovat trávník po vytvoření souvislého, pevného drnu. 2.3 Výsadby Technologie zakládání Výsadba stromů a keřů bude provedena do připravené půdy, pokud bude travinný porost založen včas, budou dřeviny sázeny do něj. Podle termínu výsadeb bude upravena technologie prací a zvolena expediční úprava rostlinného materiálu. Výsadby dřevin Po vyčištění plochy budou na pozemku vysazeny dřeviny. Na horním okraji pozemku bude z keřů založen porostní plášť. První řada keřů bude vysazena jeden metr od oplocení. Druhá bude 1 m od ní směrem do vnitřní části biocentra. Keřový plášť bude tvořen kalinou tušalají (Viburnum lantana), svídou krvavou a dřínem (Cornus sanguinea a mas), hlohem obecným (Crataegus laevigata), brslenem evropským a bradavičnatým (Euonymus europaeus a verrucosus), řešetlákem počistivým (Rhamnus cathartica) a ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare). Pokud budou k dispozici vhodné sazenice klokoče (Staphylea pinnata), je možné jím z části nahradit některý z výše uvedených druhů.

8 Ve vnitřní části biocentra budou vysazovány základní stromové druhy - dub letní (Quercus robur), javor babyka (Acer campestre), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus) a jilm habrolistý (Ulmus minor). Jako vtroušenou dřevinu (doplňkové druhy stromů) je možné použít dub pýřitý a cer (Quercus pubescens a cerris), javor mléč (Acer platanoides), jeřáb břek (Sorbus torminalis) a lípu velkolistou (Tilia platyphyllos). Celkové zastoupení těchto druhů v porostu bude do 5 %. Je možné je vysazovat jednotlivě, nebo v malých skupinách. Stromy budou vysazovány v místech, kde není nálet domácích neovocných druhů dřevin, nebo kde nebudou ponechány vzrostlé stromy a keře. K založení porostů dřevin budou použity prostokořenné špičáky výše uvedených druhů stromů s výškou nadzemní části cca 1,8 m a druhů keřů s výškou nadzemní části cca 0,8 m. Všechny použité sazenice musí být v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN Výpěstky okrasných dřevin nebo ČSN Sadební materiál lesních dřevin. Sazenice stromů budou vysazovány do jam velikosti 50 x 50 x 50 cm a sazenice keřů do jam velikosti 35 x 35 x 35 cm. Jámy musí být před vlastní výsadbou prolity vodou. Při výsadbě bude do jamky přidáno hnojivo 6 tablet na strom a 3 tablety na keř. Keře v porostním plášti budou vysazovány ve sponu 1 x 1 m (vzdálenost řad 1 m, vzdálenost sazenic v řadě 1 m). První řada keřů bude 1 m od oplocení. Jednotlivé druhy budou vysazovány ve skupinách, přičemž každá skupina bude tvořena 20 jedinci (dvě řady po 10 ks). Uspořádání jednotlivých skupin je následující hloh, řešetlák, svída krvavá, tušalaj, brslen evropský, ptačí zob, dřín, brslen bradavičnatý Stromy budou vysazovány v řadách orientovaných po vrstevnici ve sponu 1,5 x 1,5 m. Jedna řada bude tvořena jedním druhem - dub, babyka, lípa, habr, jilm atd.. Stromy nebudou vysazovány v místech s ponechaným náletem neovocných domácích dřevin a ponechanými keři. 2.4 Doporučený rozsah péče o porosty Doporučení dalšího postupu prací V prvních letech po výsadbě je důležité dopěstovat funkční travinný porost. Travní porost bude nejméně dvakrát ročně kosen tak, aby se potlačily agresivní druhy a jejich šíření (2x během vegetační sezóny) a tvorbě nadbytečného objemu stařiny (1x na konce vegetačního období). Za funkční travní společenstvo (bylinné patro) se považuje souvislý, nezaplevelený porost plně zakrývající půdu.

9 Pravidelně musí být kontrolován stav ukotvení jednotlivých stromů a stav oplocení. Odstranění kůlů a oplocení je možné až v době, kdy nebude hrozit poškození kmenů zvěří a stromy budou dostatečně zakořeněné a stabilní. Ochrana porostů Časově i finančně nejnáročnější bude ochrana proti zaplevelení (buřeni). Ta bude moci být prováděna mechanizovaně pomocí křovinořezů. Při kosení je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k poškození kmenů a kořenových krčků vysazených i ponechávaných dřevin. Proti poškození zvěří budou výsadby chráněny oplocením. Oplocenka bude postavena 0,5 m od hranice parcely směrem do pozemku. Na oplocenku bude použito pletivo používané k oplocení lesních kultur, tzv. lesní uzlíkové pletivo, vysoké 160 cm s alespoň 15 vodorovnými dráty. Vodorovné dráty musí být u země hustší a směrem nahoru může jejich hustota klesat. Pletivo bude napnuto na kůly (zapuštěny do země 40 cm s impregnací nebo opálením) vzdálené od sebe 3 m, každý čtvrtý kůl bude zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45. Nosné kůly o minimálním Ø 8 cm, stabilizační vzpěry o minimálním Ø 7 cm. Dolní okraj pletiva bude uprostřed pole přichycen k terénu. Poté, co dřeviny odrostou (kultura bude zajištěna) bude oplocenka odstraněna. Pro tento úkol je třeba zajistit v případě napadení škůdci kvalifikovaného odborníka. Jak již bylo uvedeno výše, po celou dobu tvorby porostu bude třeba pravidelně vykonávat inspekce, které budou mít za úkol zjišťovat stav v daném okamžiku a navrhovat účinná opatření, která budou reakcí na nepředpokládané jevy a abnormality ve vývoji porostů. Zvláště nutná bude kontrola v prvních letech vývinu porostu. Každý rok se provede zhodnocení stavu stromků. Pokud bude zjištěn sporadický úhyn dřevin (na úrovni cca 10 %), nebude nutné vylepšovat. Vzhledem k tomu, že cílem je druhově pestrý porost s místy sníženým zápojem, je možné ponechat i menší světliny. V případě většího úhynu bude nutné uhynulé jedince nahradit. Již při vylepšování je možno zohlednit, které dřeviny se ujímají lépe a kterým se v dotčeném území nedaří, a podle toho přizpůsobit skladbu dosazovaných dřevin. Každopádně pro vylepšování platí zásada použití kvalitnějšího a silnějšího sadebního materiálu. Po zajištění kultury bude postačovat kontrola s následnými změnami a doplňky projektu 1x za 5-10 let. V mezidobí se nevylučuje kontinuální monitorování území.

10 2.5 Výběr dřevin Stromy prostokořenné český název latinský název počet ks dub letní DB Quercus robur 538 v = cca 1,8 m habr obecný HB Carpinus betulus 538 v = cca 1,8 m javor babyka BB Acer campestre 538 v = cca 1,8 m jilm habrolistý JM Ulmus minor 538 v = cca 1,8 m lípa srdčitá LP Tilia cordata 538 v = cca 1,8 m Celkem 2690 Keře prostokořenné český název latinský název počet ks brslen bradavičnatý BS Euonymus europaeus 63 brslen evropský BD Euonymus verrucosus 63 hloh obecný HL Crataegus laevigata 63 kalina tušalaj TU Viburnum lantana 63 ptačí zob obecný PT Ligustrum vulgare 63 řešetlák počistivý RH Rhamnus cathartica 63 svída krvavá SV Cornus sanguinea 63 svída dřín DR Cornus mas 63 Celkem 504

11 3. Organizace výsadeb Investor zajistí předání dotčených pozemků k realizaci vybranému zhotoviteli a vytyčení pozemků na nich bude extenzivní sad realizován. 4. Bezpečnostní opatření Při provádění prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy, zejména: - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 5. Závěr Cílem realizovaných krajinných úprav je posílení ekologické stability řešeného území, zvýšení jeho biodiverzity a v neposlední řadě přispění k udržení krajinného rázu, který byl v minulosti negativně ovlivněn zemědělskou velkovýrobou. Prostředky vynaložené na realizaci budou účelně využity jen tehdy, když bude zajištěna dobrá příprava ploch a budou dále zhodnoceny tehdy, když bude systematicky prováděna odborná péče o porosty.

12 PŘÍLOHA č. 1 TABULKA DOTČENÝCH POZEMKŮ

13 PŘÍLOHA č. 2 GRAFICKÁ ČÁST

14 PŘÍLOHA č. 3 POLOŽKOVÝ ROZPOČET

15 PŘÍLOHA č. 4 VÝKAZ VÝMĚR

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: US/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

Polní cesta VPC 5 v k.ú. Buštěhrad

Polní cesta VPC 5 v k.ú. Buštěhrad Polní cesta VPC 5 v k.ú. Buštěhrad (SO 801 Návrh výsadby) Objednatel: Česká Republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Kladno Kubelíkova 2797 272 01 Kladno Zastoupený: Ing. Miroslavem Vlasákem,

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území doplnění k návrhu ÚP * ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA N á v r h Objednatel: Město Krásná Lípa Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737, 460 15 Liberec 15 Tel.: 739

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Vegetační

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 1 Podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů Investiční záměr: a) obnova a rekonstrukce rybníků

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Masarykova 2421/66 41501 Teplice. 415 01 Teplice DSP 11 / 2015. vypracoval. datum. akce

Masarykova 2421/66 41501 Teplice. 415 01 Teplice DSP 11 / 2015. vypracoval. datum. akce A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Autorská práva: Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Autor uděluje souhlas

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH ODŮVODNĚNÍ KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DOLNÍ KRUPÁ ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH ODŮVODNĚNÍ Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství Předpis ke správné údržbě díla po předání PÉČE O TRÁVNÍKY Trávníky založené výsevem vyžadují zejména v prvním roce po založení zvýšenou péči. V tomto období je nutné zapěstovat trávník tak, aby vytvořil

Více

OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1

OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1 SPOLE NOST PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, SPOL. S R.O. Šeránkova 32, 616 00 Brno, tel. 549256241, e-mail: spzp@volny.cz OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR NA K.Ú. NESOVICE BIOCENTRUM HLINÍK, BIOKORIDOR LBK 1 (PROVÁD CÍ

Více

Dříve než začnete kácet stromy na své zahradě nebo dvorku, přečtěte si pár vložených informací:

Dříve než začnete kácet stromy na své zahradě nebo dvorku, přečtěte si pár vložených informací: Dříve než začnete kácet stromy na své zahradě nebo dvorku, přečtěte si pár vložených informací: Kácení na vlastním pozemku Dnem 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky 222/2014 Sb. Podle současného

Více

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice

Návrh vegetačních úprav lokálního biocentra ÚSES C3 Vedrovický rybníkk.ú. Vedrovice Obsah Obsah... 1 Průvodní zpráva... 2 Technická zpráva... 4 Přírodní podmínky... 4 Geomorfologické a geologické poměry... 4 Půdní poměry... 4 Klimatické poměry... 4 Hydrologické poměry... 4 Biogeografické

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva ZELENÉ KOLO, s.r.o. Atelier zahrady na klíč Jateční 256/30 400 01 Ústí nad Labem IČO: 25476793, DIČ: CZ25476793 Průvodní a technická zpráva Rekonstrukce veřejného prostoru u kašny v Řehlovicích Investor:

Více

PP Patočkova hora PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PATOČKOVA HORA. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území NESLOVICE PLÁN PÉČE. pro období 2016-2025

PP Patočkova hora PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PATOČKOVA HORA. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území NESLOVICE PLÁN PÉČE. pro období 2016-2025 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PATOČKOVA HORA Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území NESLOVICE PLÁN PÉČE pro období 2016-2025 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PP Patočkova hora EVIDENČNÍ ČÍSLO 892 NÁZEV ÚZEMÍ Patočkova

Více

Prováděcí dokumentace k projektu. Obnova alejí v katastru obce Vlasenice

Prováděcí dokumentace k projektu. Obnova alejí v katastru obce Vlasenice Prováděcí dokumentace k projektu Obnova alejí v katastru obce Vlasenice (Severní alej, Východní alej, Západní alej) Místo realizace: Obec Lhota-Vlasenice, místní část Vlasenice Adresa: Obec Lhota-Vlasenice,

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

Ozna ení prvku: LBC 1

Ozna ení prvku: LBC 1 Ozna ení prvku: LBC 1 Za Šenke lokální biocentru ve dn údolí Pruského potoka a navazujícího bo ního suchého údolí západn od jižní ásti zastav ného úzeí obce Západní okraje vyezené plochy biocentra protéká

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 178-1 809/13 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu vybraných stromů, rostoucích v Husových sadech ve Znojmě. Objednatel posudku : Město Znojmo

Více

REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI PŘÍKAZY

REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI PŘÍKAZY REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI PŘÍKAZY Stávající stav zeleně návsi v obci Příkazy Vizualizace revitalizace zeleně návsi v obci Příkazy / autor: Ing. Erik Hinďoš Textová část Zpracovatel: Ing. arch. Iveta Trtílková

Více

DOPROVODNÁ ZELEŇ CYKLOSTEZKY KVÍČOVICE - HOLÝŠOV

DOPROVODNÁ ZELEŇ CYKLOSTEZKY KVÍČOVICE - HOLÝŠOV Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace zakázky: DOPROVODNÁ ZELEŇ CYKLOSTEZKY KVÍČOVICE - HOLÝŠOV Mgr. Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu

Více

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, 602 00 Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH

Více

245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem Změna: 83/2006 Sb. Změna: 33/2007 Sb. Změna: 320/2008 Sb. Změna:

Více

SMĚRNICE MŽP č. 6/2012

SMĚRNICE MŽP č. 6/2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 6/2012 V Praze dne 17. května 2012 Č.j.: 2418/M/12 35172/ENV/12 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2012-2014

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 1/2015 uzavřená podle zák.č. 89/2012Sb. občanského zákoníku a právních předpisů s tímto zákonem souvisejících v platných zněních

KUPNÍ SMLOUVA č. 1/2015 uzavřená podle zák.č. 89/2012Sb. občanského zákoníku a právních předpisů s tímto zákonem souvisejících v platných zněních KUPNÍ SMLOUVA č. 1/2015 uzavřená podle zák.č. 89/2012Sb. občanského zákoníku a právních předpisů s tímto zákonem souvisejících v platných zněních Smluvní strany : MĚSTO ČESKÝ DUB Nám. B. Smetany 1/I, 463

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba č ervenavá

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO (o provedení prací) č. 02/2012 uzavřená podle paragrafu 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Město Moravský Beroun náměstí

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

KLIMATICKÉ REGIONY ČR

KLIMATICKÉ REGIONY ČR PŘEVOD BPEJ NA STG V rámci BPEJ se rozlišuje celkem: - 10 klimatických regionů, které však byly konstruovány výhradně pro účely BPEJ; klimatické regiony jsou značeny kódem 0-9 na prvé z pěti pozic kódu

Více

v y d á v á s o u h l a s

v y d á v á s o u h l a s Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení péče o krajinu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Mgr. Hana Brožková Telefon: 221 982 322 E-mail:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

Pronájem pozemků v rámci Lesního hospodář. plánu Archivováno

Pronájem pozemků v rámci Lesního hospodář. plánu Archivováno Pronájem pozemků v rámci Lesního hospodář. plánu Archivováno Tento dokument je zařazen v kategorii: Majetek města; Podmínky pro pronájem pozemků a částí pozemků s hospodařením v rámci Lesního hospodářského

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Technická zpráva PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Technická zpráva PŘÍPRAVNÉ PRÁCE ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Technická zpráva PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Před zahájením stavebních prací bude nutno vytýčit všechny podzemní vedení. V případě prošlé doby platnosti vyjádření správců vedení bude nutno

Více

STUDNY a jejich právní náležitosti.

STUDNY a jejich právní náležitosti. STUDNY a jejich právní náležitosti. V současné době je toto téma velmi aktuální, a to na základě mediální kampaně, která však je, jako obvykle, silně poznamenána povrchními znalostmi a řadou nepřesností,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES (projektová dokumentace) Zpracoval: Ing. Darek Lacina Brno květen 2013 Obsah Průvodní zpráva... 2 Zdůvodnění

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Smlouva o dílo - dřevo

Smlouva o dílo - dřevo Smlouva o dílo - dřevo Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678 DIČ: CZ12345678

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ODDYCHOVÉ PLOCHY ZA BYTOVÝM DOMEM ŠVERMOVA 10 V MČ BRNO - BOHUNICE Brno Bohunice, k.ú. Bohunice parc. č. 2801 D.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ODDYCHOVÉ PLOCHY ZA BYTOVÝM DOMEM ŠVERMOVA 10 V MČ BRNO - BOHUNICE Brno Bohunice, k.ú. Bohunice parc. č. 2801 D. Zak.č.: 3913/Boh/RDS DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, Česká republika, Tel: 543 217 360, Fax: 543 217 361, E-mail: info@dimense.cz STAVEBNÍ ÚPRAVY ODDYCHOVÉ PLOCHY ZA BYTOVÝM DOMEM ŠVERMOVA 10

Více

ÚVOD (L Pytloun, V. Hurych)... 14

ÚVOD (L Pytloun, V. Hurych)... 14 OBSAH ÚVOD (L Pytloun, V. Hurych)... 14 1. KAPITOLA...15 VÝZNAM ZELENĚ PRO ČLOVĚKA (V. Hurych).....17 1.1 Mikroklimatický význam 17 1.2 Zdravotní (hygienický) význam 17 1.3 Psychický a rekreační význam

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ PRO TYPY LESNÍCH PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ PRO TYPY LESNÍCH PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ V EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY NATURA 2000 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Lesy České republiky, s.p. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu

Více

REKULTIVACE HALDY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 1. ETAPA 11/2012 1 ÚVOD... 2 2 PRŮZKUMOVÁ ČÁST... 2 3 ROZBOROVÁ ČÁST... 2 4 NÁVRH REKULTIVACE HALDY...

REKULTIVACE HALDY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 1. ETAPA 11/2012 1 ÚVOD... 2 2 PRŮZKUMOVÁ ČÁST... 2 3 ROZBOROVÁ ČÁST... 2 4 NÁVRH REKULTIVACE HALDY... OBSAH: 1 ÚVOD... 2 1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ... 2 2 PRŮZKUMOVÁ ČÁST... 2 2.1 PRŮZKUM SOUČASNÉHO STAVU... 2 3 ROZBOROVÁ ČÁST... 2 3.1 SOUČASNÝ STAV ZELENĚ... 2 4 NÁVRH REKULTIVACE HALDY... 3 4.1 NÁVRH

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

Záchranné transfery obojživelníků na Jihlavsku 2014

Záchranné transfery obojživelníků na Jihlavsku 2014 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Záchranné transfery obojživelníků na Jihlavsku 2014 Závěrečná zpráva projektu Foto: Jan Jelínek Jan Jelínek,

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 19. 10. 2012 Jednací číslo: 2710/ZPZ/2012 Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký / 970 E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz

Více

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2015 SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE o majetek města Kamenice nad Lipou, jako hospodářského subjektu uvádějícího

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět působnosti

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět působnosti Obecně závazná vyhláška č. 6/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění obecně závazné

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI SLAVKOVSKÝ LES A KRAJSKÉ STŘEDISKO KARLOVY VARY KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES Metodický pokyn obecním a městským

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu

Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vimperk, 2009 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV 2.1. Lokalizace: Dolní úsek Hučiny je součástí širokého údolního systému na horním toku

Více

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBEC LIPOVICE Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu I. - II. kategorie Název zakázky: VYBAVENÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ LEZADLOVÝMI HERNÍMI PRVKY

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

Ohlédnutí za hospodařením podle principů Pro Silva na Černokostelecku. lesnický odkaz prof. Polena

Ohlédnutí za hospodařením podle principů Pro Silva na Černokostelecku. lesnický odkaz prof. Polena PRO SILVA BOHEMICA. P.S. ČLS Katedra pěstování lesů FLD ČZU v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy Ohlédnutí za hospodařením podle principů Pro Silva na Černokostelecku lesnický odkaz

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 14, 2(2006): 115 126 ISSN 1335-0285. Tereza Pavlíková

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 14, 2(2006): 115 126 ISSN 1335-0285. Tereza Pavlíková ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 14, 2(2006): 115 126 ISSN 1335-0285 EKOLOGICKÁ SÍ K. Ú. EZNOVICE Tereza Pavlíková Mendlova zem d lská a lesnická univerzita v Brn, Fakulta

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

OBSAH. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č.1 Inventarizace jednotlivě hodnocených stromů Tabulka č.2 Inventarizace skupin stromů Tabulka č.3 Inventarizace keřů

OBSAH. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č.1 Inventarizace jednotlivě hodnocených stromů Tabulka č.2 Inventarizace skupin stromů Tabulka č.3 Inventarizace keřů Dopravní terminál Semily Autobusové nádraží OBSAH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 2 Úvod 3 Základní údaje 4 Přírodní podmínky 5 Podklady 6 Metodika 7 Zhodnocení dendrologického průzkumu 8 Návrh

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY REKAPITULACE: jednotka počet jedn. cena celkem Rostlinný materiál stromy s balem: ks 127 247 800,00 stromy prostokořenné: ks 837 230 690,00 stromy ovocné prostokořenné: ks 75 14 070,00 keře: ks 2106 49

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú Oldřišov Datum: leden 2013 č. zakázky: I/2013 k.ú Oldřišov Stránka 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Označení stavby: Objednatel: Zodpovědný projektant:

Více

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy Pracovní návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ke způsobu hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsahu ročního plánu kontrol, postupu při provádění kontrol, obsahu informace

Více

Návrh sadových úprav kolem zámku a podél ulice Znojemská v Hrotovicích

Návrh sadových úprav kolem zámku a podél ulice Znojemská v Hrotovicích Návrh sadových úprav kolem zámku a podél ulice Znojemská v Hrotovicích sadové úpravy HABITAT, a.s. 2 Objednatel Město Hrotovice nám. 8.května 1 67555 Hrotovice Vypracoval HABITAT a.s. středisko realizace

Více