Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, Praha 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, 101 00 Praha 10"

Transkript

1 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům pobytová Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, Praha 10 Cílová skupina Do cílové skupiny patří ženy ve věku od 18 let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou domova nebo bydlení, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Zároveň zdravotní stav žadatelek o službu závažným způsobem nenarušuje jejich soběstačnost. Nepříznivou sociální situaci doprovází zpravidla tyto jevy: Nezaměstnanost. Ztráta bydlení souvisí často se ztrátou zaměstnání. Vztahové problémy. Jedná se o ženy, které ztratily bydlení po rozvodu nebo po jiném rozvratu vztahů. Nedostatek prostředků pro zajištění běžného způsobu života. Jedná se o ženy, které nemají dostatečný příjem pro zaplacení běžného bydlení. Mají nízké důchody nebo pobírají dávky hmotné nouze. Návrat z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní péče. Jedná se o ženy, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody, nebo které opouštějí ústavní zařízení (dětské domovy a výchovné ústavy) a nemají potřebné zázemí. Nejisté nebo nevyhovující bydlení. Tyto ženy mají možnost bydlení, ale musely ho opustit buď z technických důvodů nebo z důvodů nejistých vztahů (např. domácí násilí). Jednání se zájemkyní o službu, vstup klientky do služby Vstup do služby prostřednictvím nízkoprahových denních center Naděje Kontaktním a koordinačním místem pro vstup do služby je zpravidla nízkoprahové denní centrum. Sociální pracovník nízkoprahového denního centra vydává doporučení pro poskytování služeb azylového domu. Sociální pracovník také zájemkyni zprostředkovává lékařskou prohlídku a příslušné potvrzení o zdravotním stavu, které je nezbytné pro ubytování v azylovém domě. Vstup do služby spolupráce s ostatními subjekty Se zájemkyní se jedná na základě žádosti sociálního kurátora pro dospělé, sociální pracovnice zdravotnického zařízení (nejčastěji LDN), případně sociálních pracovníků jiných poskytovatelů. Vstup do služby žádost zájemkyně o službu Zájemkyně sama kontaktuje středisko, dohodne si schůzku se sociálním pracovníkem, na které se projedná vstup do služby. Jednání o službě 1

2 Se zájemkyní o službu jedná sociální pracovník a pracovník v sociálních službách. Jednání se zájemkyní o službu umožňuje zájemkyni posoudit vhodnost služby vzhledem k jejím potřebám, možnostem a schopnostem. Při jednání si účastníci ujasňují, zda zájemkyně spadá do cílové skupiny. Po jednání se zájemkyně rozhodne, zda uzavře smlouvu o poskytování služeb. Zásadou při jednání se zájemkyní o službu je podávat veškeré informace srozumitelným způsobem a průběžně ověřovat, jestli zájemkyně podaným informacím porozuměla. Do 14 dnů od uzavření první smlouvy sestaví sociální pracovník společně s klientkou první individuální plán, který se stává nedílnou součástí smlouvy. Z individuálního plánu vychází rozsah služby (zejména doba trvání smlouvy a úkony, které středisko poskytne klientce při řešení její nepříznivé sociální situace) a průběh služby (zejména harmonogram schůzek, termíny splnění úkolů-úkonů). Odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytnutí sociální služby může sociální pracovník pouze z důvodů: Azylový dům požadovanou službu neposkytuje Zájemkyně není v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení (má zájem pouze o levné ubytování). Je zřejmé, že potřeby zájemkyně, její představy a osobní cíle nemohou být v azylovém domě naplněny. Azylový dům nemá dostatečnou kapacitu V momentě, kdy zájemkyně žádá o uzavření smlouvy, nejsou na azylovém domě volná lůžka. Zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby Zdravotní stav zájemkyně vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (posuzuje lékař). Zájemkyně trpí akutní infekční nemocí (posuzuje lékař). Chování zájemkyně by mohlo závažným způsobem narušit kolektivní soužití a dobré mravy (posuzuje psycholog). Předchozí pobyt byl ukončen z důvodu hrubého porušení Domácího řádu. Během předchozího pobytu byla zájemkyni ukončena služba z důvodů hrubého porušení Domácího řádu, zároveň o uzavření nové smlouvy žádá v době kratší než šest měsíců od ukončení služby. Nabízené služby Ubytování Celodenní ubytování na přechodnou dobu, která zpravidla nepřevyšuje jeden rok. Ubytování je poskytováno ve společných pokojích. Přidělování lůžek závisí na momentální obsazenosti střediska a provádí je pracovník v sociálních službách. Přednostně se přidělují horní lůžka na palandách tak, aby dolní lůžka byla k dispozici hůře se pohybujícím resp. starším klientkám. Dbá se na to, aby jednotlivé pokoje byly rovnoměrně využity. Při přidělování lůžka pracovník v sociálních službách přihlédne zejména ke zdravotnímu stavu klientek. Klientky mají právo požádat o změnu lůžka. Jejich žádost individuálně posoudí sociální pracovník, při nejasnostech se poradí se vedoucím. V naléhavých případech může přidělené lůžko změnit pracovník v sociálních službách. Součástí ubytování je umožnění celkové hygieny a výměna ložního prádla každých 14 dní. Sociální poradenství Sociální poradenství spočívá v poskytování informací: 2

3 o sociálních službách, jejichž prostřednictvím může klientka řešit svoji nepříznivou sociální situaci, o možnostech výběru a využití dalších služeb, o základních právech a povinnostech (například o dávkách v hmotné nouzi, o příspěvku na péči, při ztrátě osobních dokladů, zdravotní pojištění apod.), o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů (například knihovny, občanské poradny, zdravotnická zařízení, služby pošty apod.). Na sociální poradenství navazuje pomoc při vyřizování běžných záležitostí. To například znamená: doprovod klientky při úkonech, které přesahují její možnosti a schopnosti (jednání na úřadech, u lékaře), pomoc při vyplňování žádostí či podání; v případě zájmu klientky pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou (např. v rámci psychologického poradenství); individuální plánování služby sociální pracovník a klientka sestavují a pravidelně vyhodnocují individuální plán. Cíle služby Sociální poradenství Zaměstnanci prostřednictvím sociálního poradenství: usnadňují klientce zorientovat se v její situaci a v nabídce poskytovaných služeb, pomáhají klientce hledat okruhy možných řešení její situace, pomáhají klientce definovat reálné osobní cíle a konkrétní kroky k jejich dosažení, pomáhají při prosazování oprávněných nároků klientky, podporují klientku při zachování, obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, vyhledávají a zprostředkovávají běžné služby a zdroje, které vedou k osamostatnění klientky. Psychologické poradenství Sociální poradenství doplňuje psychologická pomoc zaměřená na stabilizaci a orientaci při dalším směřování klientek. Psycholog zajišťuje pomoc v oblasti obnovení či upevnění kontaktu s rodinou a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování. Psychologická pomoc spočívá v osobních konzultacích s psychologem, eventuelně v individuální, nebo skupinové psychoterapii. Je poskytována na vlastní žádost klientky nebo s jejím souhlasem na doporučení sociálního pracovníka. Služba je zpravidla poskytována v jiných střediscích Integračního programu Naděje. Umožnění přípravy teplé stravy V azylovém domě se klientky stravují individuálně. Azylový dům zajišťuje podmínky k samostatné přípravě teplého jídla. Kuchyň vybavena sporákem, rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou slouží k přípravě teplých nápojů a jídla. Kuchyň není v provozu v nočních hodinách. K úschově potravin slouží ledničky na jednotlivých pokojích a skříňky na potraviny v jídelně. Ke konzumaci jídla je určena jídelna. Možnost praní osobního prádla Středisko je vybaveno pračkou. Pravidla pro praní a žehlení jsou vyvěšena na místě přístupném klientkám. Potravinová pomoc Pravidla pro výdej potravinové pomoci jsou vyvěšena na místě přístupném klientkám. Křesťanská duchovní služba 3

4 Předání křesťanských hodnot. Poskytnutí, případně zprostředkování duchovní opory v těžkých životních situacích a pomoc při hledání smyslu života. Klientky se mohou účastnit nedělních bohoslužeb v nízkoprahovém denním centru. Metody práce Plánování služby Poskytování sociálních služeb probíhá na základě individuálního plánu. Individuální plán je soubor jednotlivých kroků, které vedou k dosažení osobních cílů klientky. Základem individuálního plánu je definování osobního cíle klientky a způsobu, kterým se osobního cíle dosáhne. Individuální plán má charakter kontraktu klientky a sociálního pracovníka a je nedílnou součástí smlouvy. Fáze sestavování a naplňování individuálního plánu s klientkami služeb (výňatek z metodického postupu pro sociální pracovníky azylových domů): Vysvětlení kontextu Shromažďování podnětů možné budoucí spolupráce Zjišťování osobních cílů (vize-přání klientky) Stanovení dohodnutých osobních cílů (cíle spolupráce) Stanovení aktuálně řešených cílů Stanovení konkrétních kroků, které vedou k naplnění aktuálně řešených cílů Uzavření kontraktu Naplňování kontraktu Zhodnocení a přehodnocování individuálního plánu. Doba poskytování služby První smlouva se uzavírá převážně na tři měsíce s možností prodloužení. Při uzavírání první smlouvy vychází sociální pracovník z jednání o službě a přihlíží k nepříznivé sociální situaci klientky, jejím schopnostem a možnostem. Doba celkového ubytování zpravidla nepřevyšuje jeden rok. Prodloužení smlouvy o poskytování služeb O prodloužení smlouvy o poskytování služeb rozhoduje sociální pracovník při jednání s klientkou. Při rozhodování o délce prodloužení smlouvy sociální pracovník vychází: z dohodnutého nejbližšího termínu naplnění cíle klientky (do kdy klientka a sociální pracovník předpokládají, že bude dosažen dohodnutý osobní cíl zaznamenáno v individuálním plánu - princip, aby klientka měla dostatek času na dosažení konkrétně popsaného cíle a zároveň, aby její pobyt byl podložen řešením konkrétního cíle) a vyhodnocení předchozího plánu (jakým způsobem klientka naplňovala kroky k dosažení cíle). Dle výše uvedeného uzavře sociální pracovník písemný číslovaný dodatek smlouvy. Vyřizování stížností Klientka má právo vznést ústně nebo písemně stížnost, připomínku nebo návrh (dále jen stížnost) týkající se činnosti střediska a jeho zaměstnanců (např. nesouhlas s jednáním zaměstnanců, nespokojenost s poskytováním služeb, návrh na zlepšení provozu střediska). Ústní i písemnou stížnost lze uplatnit u zaměstnanců střediska nebo jejich nadřízeného pracovníka. V případě, že není dle názoru klientky uspokojivě nebo včas vyřízena, lze stížnost uplatnit přímo u oblastního ředitele. Na podávání písemných stížností mohou klientky použít formulář. Ve středisku je na viditelném místě umístěna schránka určená pro písemné stížnosti klientek, která zajišťuje důvěrnost a anonymitu. Klientka má možnost zvolit si pro podání stížnosti nezávislého zástupce. Stížnost je prozkoumána a řešena bez zbytečných průtahů nejpozději do čtrnácti dnů. Na písemnou stížnost odpovídá písemně vedoucí pracovník, případně oblastní ředitel. Každá ústní i písemná stížnost je evidována včetně jejího vyřešení. 4

5 Pokud klientka podá stížnost, nesmí být vůči ní z tohoto důvodu činěny žádné sankce. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile je klientka vyrozuměna o postupu jejího řešení. Neopodstatněné a opakující se stížnosti nejsou předmětem řešení. V případě nesouhlasu s vyřešením stížnosti se klientka může obrátit na: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor sociální péče a zdravotnictví, Charvátova 9, Praha 1, Český helsinský výbor, Štefánikova 21, Praha 5 (v budově úřadu práce, 1. patro), Veřejný ochránce práv, Údolní 39, Brno. Ukončení služby Uplynutí smluvené doby uvedené ve smlouvě Poskytování služby se ukončuje uplynutím sjednané doby. Jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany klientky Vlastní rozhodnutí klientky. Klientka může využívání služeb ukončit kdykoliv a bez udání důvodu. V tomto případě je jí nabídnuta možnost externí spolupráce zpravidla sociální poradenství-poskytnutí informací. Nezájem klientky o službu. Tato situace nastane v případě, že klientka bez oznámení přestane využívat služeb azylového domu na dobu delší 48 hodin. S povinností oznámit déle trvající nepřítomnost je klientka seznámena při jednání o službě. Jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany azylového domu Hrubé nebo opakované porušení vnitřních pravidel azylového domu. Za hrubé porušení pravidel se zejména považuje: a) nezaplacení úhrady za poskytování služby, b) konzumace alkoholu ve středisku, včetně vnášení alkoholu do střediska, c) významné porušení pravidel požární bezpečnosti kouření mimo vyhrazený prostor, odhazování nedopalků mimo popelníky, nebezpečná manipulace s otevřeným ohněm, d) prokázaná krádež ve středisku, e) neumožnění prohlídky skříňky podle Domácího řádu (DŘ přesně vymezuje tyto případy), f) fyzické napadení jiné klientky, g) fyzické nebo vážné verbální napadení zaměstnance vč. vyhrožování újmou zaměstnanci. V případě hrubého porušení vnitřních pravidel může být odstoupeno od smlouvy okamžitě. Za opakované porušování pravidel se zejména považuje: h) opakovaný příchod pod vlivem alkoholu / drog (klientka vykazuje známky opilosti nebo vlivu drog, potvrzené odpovídajícím testem), i) průkazné, déle trvající odmítání úklidu, j) průkazné, déle trvající zanedbávání hygieny, k) průkazné, opakující se narušování kolektivního soužití, např. verbální napadání spolubydlících, l) opakovaný pozdní příchod do střediska bez včasného oznámení. O jednostranném odstoupení od smlouvy nerozhoduje jednotlivý pracovník. Situaci konzultuje s vedoucím střediska (v případě, že je na směně pracovník sám, konzultuje situaci telefonicky s vedoucím). Úhrady za služby Finanční spoluúčast klientky na službě je stanovena aktuálním vnitřním předpisem Naděje. 5

6 Popis azylového domu Azylový dům je v samostatném částečně podsklepeném čtyřpodlažním domě s venkovní terasou. Ve sklepním prostoru je kondiční tělocvična a kotelna. V přízemí se nachází vstupní chodba s halou, kancelář, kuchyňka a hygienické zázemí pro zaměstnance, kuchyně s jídelnou pro klientky (31m 2 ) hygienické zázemí pro klientky (sprchy, WC), jeden čtyřlůžkový pokoj (24m 2 ), jeden šestilůžkový pokoj (23 m 2 ) společenská místnost (19m 2 ) a místnost s pračkou. V 1.NP jsou tři třílůžkové pokoje (celkem 53m 2 ), pracovna sociálního pracovníka, která slouží i jako hovorna, kancelář vedoucího střediska a hygienické zázemí pro klientky (WC) s úklidovou místností. V 2.NP jsou tři třílůžkové pokoje (celkem 53m 2 ), jeden dvoulůžkový pokoj (11m 2 ), jeden jednolůžkový pokoj (9m 2 ), hygienické zázemí pro klientky (WC, sprcha), úklidová místnost a sklad prádla. Ve 3.NP (podkroví) jsou tři dvoulůžkové pokoje (celkem 49m 2 ), a jeden třílůžkový pokoj (19m 2 ), hygienické zázemí pro klientky (WC, sprcha). Klientky mají k dispozici PC s internetem. Středisko je dobře dostupné MHD. 6

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název střediska a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7129878 pobytová

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE, POBOČKA PRAHA K BRANCE 11/19E, 155 00 PRAHA 5 +420 222 521 100, PRAHA@NADEJE.CZ POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Název poskytovatele Druh služby NADĚJE azylový dům 1/6 Identifikátor

Více

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 70, 130 00 Praha 3

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 70, 130 00 Praha 3 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 1799976 pobytová

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE, POBOČKA PRAHA K BRANCE 11/19E, 155 00 PRAHA 5 +420 222 521 100, PRAHA@NADEJE.CZ POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Název poskytovatele Druh služby NADĚJE azylový dům 1/6 Identifikátor

Více

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE noclehárna 5606908 ambulantní Dům Naděje Praha-Žižkov

Více

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2 Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 1 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Služby azylového domu napomáhají

Více

Průběh poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Průběh poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Průběh poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO: 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 57 Azylové domy NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 Centrum PRO Blansko, Sladkovského 2b, 67801 Blansko

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Tento provozní řád je vypracován dle ustanovení 7, odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU, VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU, VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Název poskytovatele Druh služby NADĚJE nízkoprahové denní centrum Identifikátor 3169124 Forma služby Název zařízení místo poskytování ambulantní Středisko

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. terénní programy. Identifikátor. Název zařízení a místo poskytování

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. terénní programy. Identifikátor. Název zařízení a místo poskytování Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE terénní programy 3396676 terénní Středisko Naděje Praha

Více

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel.

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel. PROVOZNÍ ŘÁD Následná péče Tímto předpisem se ruší všechny dříve vydané verze tohoto předpisu. Platnost od: 21.3.2011 Podpis statutárního zástupce: PhDr. Ivana Strossová ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SLUŢBY

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO CENTRUM PRO BOSKOVICE sociální služba azylové domy Dukelská 12B, 680 01 Boskovice tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz DOMOVNÍ ŘÁD

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU Poskytovatel : Sociální služby města Havlíčkova Brodu Poradna pro seniory Odborné sociální poradenství dle 37 zákona č. 108 /2006 Sb. Stručná charakteristika služby Poskytovatel sociálních služeb Sociální

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI Poskytovatel: Ponton, občanské sdružení, z.s. Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Název a místo zařízení poskytované sociální

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Název služby 37 Působnost

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR)

MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) Návrh oddělení 222 ke dni 15. 12. 2015 1 Obsah SLOVNÍČEK POJMŮ... 4 VÝCHODISKA... 5 PARAMETRY MTS...

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

NADĚJE, POBOČKA PRAHA NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM U BULHARA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

NADĚJE, POBOČKA PRAHA NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM U BULHARA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD NADĚJE, POBOČKA PRAHA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 1) Středisko Naděje U Bulhara je součástí služeb NADĚJE, pobočka Praha. Jeho posláním je pomáhat lidem bez domova zlepšit jejich situaci. 2) Cílem střediska je, aby

Více

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek

Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Popis poskytované sociální služby Dům na půl cesty Frýdek-Místek Poskytovatel: Bílý nosorožec, o.p.s. Sídlo organizace: Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Identifikátor:

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI Nauka o stavbách III Život v běžném PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI doc. Ing.arch. Irena Šestáková každý člověk se během dne a týdne pohybuje na různých místech, v různých ch setkává se s různými lidmi Terénní

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN Centrum sociálních služeb Hrabyně, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zastoupena MUDr.

Více

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku.

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. Poskytovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32,

Více

NADĚJE, POBOČKA PRAHA NOCLEHÁRNA ŽIŽKOV DOMÁCÍ ŘÁD

NADĚJE, POBOČKA PRAHA NOCLEHÁRNA ŽIŽKOV DOMÁCÍ ŘÁD NOCLEHÁRNA ŽIŽKOV DOMÁCÍ ŘÁD 1. Noclehárna nabízí přenocování s možností přípravy stravy, osobní hygieny, uložení věcí a praní osobního prádla. 2. Cena za jednu noc je 40 Kč a je splatná dle dohody se

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 DOMY NA PŮL CESTY CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 POPIS SLUŽBY V České republice je několik desítek dětských domovů. Děti sem přicházejí z různých důvodů. jsou to děti

Více

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům pro ženy Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby PŘ Provozní řád VSP

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906 Domácí řád Pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociálních služeb v Domově pro seniory Trutnov. Pracoviště R.Frimla

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Fokus Praha, o. s. Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální rehabilitace 7802447 Terénní Ambulantní

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Identifikační údaje

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Identifikační údaje VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Armáda spásy v České republice z. s. Centrum sociálních služeb Josefa Korbela AZYLOVÝ DŮM Mlýnská 316/25, Brno -střed, Trnitá, 602 00 Brno 2. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Identifikační údaje Identifikační

Více

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům)

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům) PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům) VNITŘNÍ PRAVIDLA (stanovená poskytovatelem pro poskytování sociální služby azylový dům v Domě Žofie) Poskytovatel: Pečovatelská služba

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 Sociální služba podpora samostatného bydlení

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 Sociální služba podpora samostatného bydlení Popis realizace: 1. konkrétní popis cílové skupiny, které je služba poskytována, včetně vymezení, komu služba nemůže být poskytována (s ohledem na charakter služby) Cílová skupina Služba Podpora samostatného

Více

3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Standardy kvality sociálních služeb 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Kritérium a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Smlouva o poskytnutí sociální služby Standard kvality č. 4 Článek I. Pravidla pro uzavírání smluv 1. Smlouva

Více

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Školní řád č.j. 197/2015 Školní řád je vydán v souladu s 30, odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004Sb.

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Tato pravidla popisují průběh poskytování služby, definují jednotlivé úkony a stanovují práva a povinnosti poskytovatelů PS. Pravidla byla vytvořena

Více

Obecné informace pro pacienty

Obecné informace pro pacienty U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Obecné informace pro pacienty Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha Kdo Vám bude v ÚVN poskytovat

Více

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Pravidla služby stanoví práva a povinnosti během užívání sociální služby.

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Pravidla služby stanoví práva a povinnosti během užívání sociální služby. odlehčovací služba, identifikátor služby: 6466123 Pravidla služby stanoví práva a povinnosti během užívání sociální služby. Obsah Kapitola Obecná ustanovení... 3 Kapitola 2. Cíl služby... 3 Kapitola 3.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Školní 164 Ubytovaný má právo: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Používat přidělený pokoj s příslušným vybavením Využívat veškerého inventáře a zařízení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Odlehčovací služba www.socsluzbykarvina.cz Obsah: 1. Základní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85 IČ: 00673552 tel.: 416 808 111 Strana 1 z 11 Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Vážení

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

NADĚJE, POBOČKA PRAHA NOCLEHÁRNA ŽIŽKOV DOMÁCÍ ŘÁD I. ÚVOD DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

NADĚJE, POBOČKA PRAHA NOCLEHÁRNA ŽIŽKOV DOMÁCÍ ŘÁD I. ÚVOD DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NADĚJE, POBOČKA PRAHA I. ÚVOD 1. Domácí řád je určen pro noclehárnu Žižkov, na adrese Husitská 110/70, Praha 3, 130 00. Zřizovatelem je NADĚJE se sídlem K Brance 11/19e, Praha 5, 155 00. 2. Domácí řád

Více

ŘADOVÝ DŮM R07. Rezidenční čtvrť Botanica IV (RD 07 233)

ŘADOVÝ DŮM R07. Rezidenční čtvrť Botanica IV (RD 07 233) ŘADOVÝ DŮM R07 (RD 07 33) tel.: 96 331 611 fax: 96 331 68 D0 D01 D03 D07 D08 D04 R01 D09 D10 R0 D05 D06 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R1 RODINNÝ D ŮM Užitná plocha Plocha teras Plocha balkonu Velikost

Více

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ Řád č. 04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU ZÁKLADNÍ POJMY Zájemce = může být budoucí uživatel, jeho rodina, obec, sociální odbor města, zdravotnické zařízení

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více