Tematická mapa nehod s následky na zdraví osob v silničním provozu na síti TEN-T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematická mapa nehod s následky na zdraví osob v silničním provozu na síti TEN-T"

Transkript

1 Tematická mapa nehod s následky na zdraví osob v silničním provozu na síti TEN-T prosinec 11

2 Obsah Transevropská dopravní síť...4 Transevropská silniční síť...4 Transevropská silniční síť v České Republice...5 Definice pozemních komunikací v České republice...5 Požadavky na dopravní infrastrukturu...8 Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury...8 Klasifikace úseků s častým výskytem nehod a klasifikace bezpečnosti sítě...9 Určení silničních úseků s častým výskytem nehod...9 Informace o nehodách zahrnuté do zpráv o nehodách Definice nehod v silničním provozu Tematická mapa nehod s následky na zdraví osob v silničním provozu na síti TEN-T Citace zdrojů... 17

3 Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) vytvářela od poloviny 80. let politický rámec pro rozvoj infrastruktury, jejímž úkolem bylo zajištění hladkého fungování vnitřního trhu, hospodářské, sociální a územní soudržnosti a lepší dopravní dostupnosti po celé EU. To vedlo v roce 1992 k zařazení zvláštního právního základu pro transevropské sítě do Maastrichtské smlouvy a v roce 1994 k přijetí seznamu 14 klíčových projektů na zasedání Evropské rady v Essenu. V roce 1996 Evropský parlament a Rada přijaly první hlavní směry definující politiku TEN-T a plánování infrastruktury ( ). V roce 2004 byla provedena zásadní revize hlavních směrů, zohledňující rozšíření EU a očekávané změny v tocích dopravy (. Dále byl rozšířen seznam 14 prioritních projektů. Pro snazší provádění projektů bylo zřízeno několik finančních a nefinančních nástrojů. Tyto nástroje zahrnují finanční nařízení TEN ( ), Fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a půjčky od Evropské investiční banky společně s koordinačními iniciativami Komise. V roce 2010 Evropský parlament a Rada v zájmu jasnosti přijaly., obsahující přepracování hlavních směrů TEN-T. Dopravní infrastruktura je dnes v Evropské unii dobře rozvinuta. Je nicméně stále roztříštěná, jak z geografického hlediska, tak intermodálně i v rámci jednotlivých druhů dopravy. Hlavním cílem těchto nových hlavních směrů ( ), které nahradí rozhodnutí 661/2010, je zřídit komplexní a integrovanou transevropskou dopravní síť, která pokryje všechny členské státy a regiony a poskytne základ pro vyvážený rozvoj všech druhů dopravy za účelem lepšího využití jejich předností, čímž se maximalizuje přínos sítě pro Evropu. Ve světle úkolů pro politiku TEN-T, které jsou rovněž vymezeny v bílé knize Plán jednotného evropského dopravního prostoru vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje, budou tyto hlavní směry definovat dlouhodobou strategii pro politiku TEN-T do roku 2030/2050. Na úrovni EU je třeba vyřešit pět hlavních problémů: Zaprvé je třeba vyřešit problém chybějících spojení, zejména v přeshraničních úsecích, který je hlavní překážkou volného obchodu zboží a osob v členských státech i mezi nimi a ve vztahu s jejich sousedy. Zadruhé existují výrazné a přetrvávající rozdíly v kvalitě a dostupnosti infrastruktury mezi jednotlivými členskými státy i uvnitř členských států (místa s nedostatečnou propustností). Je zejména třeba zlepšit spojení východ/západ prostřednictvím vytvoření nové dopravní infrastruktury a/nebo za pomoci udržování, rekonstrukce či modernizace stávající infrastruktury. Zatřetí dopravní infrastruktura mezi jednotlivými druhy dopravy je roztříštěná. Pokud jde o vytváření multimodálních spojení, řada evropských nákladních terminálů, stanic s osobní dopravou, vnitrozemských přístavů, námořních přístavů, letišť a městských uzlů není s to plnit svou úlohu. Jelikož tyto uzly postrádají multimodální kapacitu, potenciál multimodální dopravy a její schopnost odstranit kritická místa infrastruktury a překlenout chybějící spojení jsou nedostatečně využívány. Začtvrté investice do dopravních infrastruktur by měly přispět k dosažení cílového snížení emisí skleníkových plynů v dopravě o 60 % do roku Zapáté členské státy stále uplatňují rozdílná provozní pravidla a požadavky, zejména v oblasti interoperability, které se přidávají k překážkám a kritickým místům infrastruktury.

4 Nárůst dopravy, zejména z důvodu narůstajícího podílu těžkých nákladních vozidel, vedl v mezinárodních dopravních koridorech k přetížení a vzniku míst s nedostatečnou propustností. Pro zajištění mezinárodní mobility zboží a cestujících je proto nutné kapacitu transevropské sítě optimalizovat. Integrace sítí na evropské úrovni se může uskutečnit pouze postupně propojením jednotlivých druhů dopravy za účelem lepšího využití předností každého z nich. Transevropská dopravní síť Transevropská dopravní síť definovaná výše uvedeným rozhodnutím musí zajišťovat udržitelnou mobilitu osob a zboží v oblasti bez vnitřních hranic za nejlepších možných sociálních a bezpečnostních podmínek a současně přispívat k dosahování cílů Unie, zejména pokud jde o životní prostředí a hospodářskou soutěž, a dále upevňovat hospodářskou a sociální soudržnost. Musí také nabízet uživatelům vysoce kvalitní infrastrukturu za ekonomicky přijatelných podmínek a zahrnovat všechny druhy dopravy, s přihlédnutím k jejich komparativním výhodám. Musí umožňovat optimální využití stávajících kapacit, být pokud možno interoperabilní v rámci jednotlivých druhů dopravy, podporovat intermodalitu mezi různými druhy dopravy a být pokud možno ekonomicky životaschopná. Musí pokrývat celé území členských států, aby se usnadnil přístup obecně, propojily se ostrovní, uzavřené a okrajové regiony s centrálními regiony a propojily se vzájemně bez míst s nedostatečnou propustností velké aglomerace a regiony Unie. Také musí umožnit napojení na sítě států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), zemí střední a východní Evropy a středomořských zemí a současně podporovat interoperabilitu a přístup k těmto sítím, pokud se to ukáže být v zájmu Unie. Transevropská silniční síť Silniční dopravní infrastruktura zahrnuje zejména: silnice vysoké kvality, včetně i) mostů; ii) tunelů; iii) nájezdů a výjezdů; iv) křižovatek; v) mimoúrovňových křižovatek; parkovací plochy; související vybavení; ITS; nákladní terminály a logistická centra; autobusové stanice. Silnice vysoké kvality jsou silnice, které hrají důležitou úlohu v dálkové nákladní a osobní přepravě, integrují hlavní městská a hospodářská centra, propojují s jinými druhy dopravy a spojují uzavřené a okrajové regiony NUTS 2 s centrálními regiony Unie. Silnice vysoké kvality jsou speciálně projektovány a vybudovány pro provoz motorových vozidel a jsou to buď dálnice, nebo rychlostní komunikace. Dálnice je silnice speciálně projektovaná a vybudovaná pro provoz motorových vozidel, která neslouží k obsluze přilehlých pozemků a která: i) je, s výjimkou jednotlivých míst nebo dočasného omezení, vybavena jednotlivými jízdními pruhy pro provoz ve dvou směrech oddělenými od sebe dělícím pásem, který není určen k provozu, nebo výjimečně jiným způsobem; ii) se nekříží na jedné úrovni s žádnou silnicí, železniční nebo tramvajovou tratí nebo pěší cestou; a iii) je označena speciální značkou jako dálnice.

5 Rychlostní komunikace je silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel, přístupná pouze z mimoúrovňových křižovatek nebo křižovatek se světelnou signalizací, i) na které je zakázáno zastavit a parkovat v jízdním pruhu; a ii) nekříží se na jedné úrovni s žádnou železniční nebo tramvajovou tratí nebo pěší cestou. Vybavení související se silnicemi zahrnuje zejména zařízení pro řízení dopravy, informace a navádění, pro výběr uživatelských poplatků, pro bezpečnost, pro snižování negativních dopadů na životní prostředí, pro doplňování paliv nebo dobíjení vozidel s alternativním pohonem a pro bezpečné parkovací plochy pro komerční vozidla. Transevropská silniční síť zahrnuje dálnice a silnice vysoké kvality, ať stávající, nové nebo které se mají upravit a které hrají důležitou úlohu v dálkové přepravě. Transevropská silniční síť v České Republice Transevropská silniční síť je definována Ministerstvem dopravy v souladu s výše uvedeným návrhem nařízení a zákonem o pozemních komunikacích. Definice pozemních komunikací v České republice Pozemní komunikace v České republice jsou definovány zákonem 13/1997 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích následujícím způsobem: je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti a dělí se na kategorii dálnice, silnice, místní komunikace a účelová komunikace. je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci a tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují na, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu,, která je určena pro dopravu

6 mezi okresy a, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. Silnice I. třídy vystavěná jako je určena pro rychlou dopravu a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní silnice má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice. je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace může být vystavěna jako rychlostní místní komunikace, která je určena pro rychlou dopravu a přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní místní komunikace má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice. Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení na, kterou je zejména rychlostní místní komunikace,, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,, kterou je obslužná komunikace a, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz. je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad. Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je. Transevropská silniční síť byla Ministerstvem dopravy definována v rozsahu 68 definičních úseků Kód úseku TEN-T Počátek úseku TEN Konec úseku TEN 1 Bělotín Lipník 2 Břeclav (J. D2/55) Brno (jih) 3 Břeclav (J. D2/55) Brodské / Lanžhot státní hranice 4 Brno Brno (jih) 5 Brno Kuřim 6 Brno-Ostopovice Brno 7 České Budějovice Dolní Dvořiště (státní hranice) / Wullowitz 8 České Budějovice Tábor 9 Český Těšín/Cieszyn Bělotín 10 Cheb Schirnding / Pomezi n/o 11 Cheb Sokolov 12 Doksany Nova Ves 13 Ejpovice Praha Třebonice 14 Gorzyczki/Vernovice Bělotín

7 15 Grenzuebergang Waidhaus/Rozvadov Sulkov 16 Hradec Králové Jaroměř 17 Hradec Králové Vysoké Mýto 18 Jaroměř Královec/Lubawka 19 Jesenice Brno-Ostopovice 20 Karlovy Vary Sokolov 21 Kolešov (J. 27/6) Karlovy Vary 22 Kroměříž Otrokovice 23 Kroměříž Vyškov 24 Liberec Hrádek nad Nisou 25 Liberec Turnov 26 Lipník Kroměříž 27 Lipník Velký Újezd 28 Lovosice Doksany 29 Lovosice Ústí nad Labem (Trmice) 30 Mohelnice Olomouc západ 31 Nova Ves Praha Březiněves 32 Nove Strašecí Kolešov (J. 27/6) 33 Olomouc jih Olomouc západ 34 Olomouc jih Přerov 35 Olomouc západ Vyškov 36 Ostroměř Hradec Králové 37 Otrokovice Střelná (státní hranice CZ/SK) 38 Otrokovice Uherské Hradiště 39 Poděbrady Hradec Králové 40 Pohořelice Brno 41 Pohořelice Mikulov / Drasenhofen (státní hranice) 42 Praha Březiněves Praha Štěrboholy 43 Praha Jesenice Praha Vestec (j. 603) 44 Praha Počernice Poděbrady 45 Praha Počernice Praha Krč 46 Praha Řepy Praha Březiněves 47 Praha Řepy Velká Dobrá 48 Praha Satalice Praha Počernice 49 Praha Satalice Turnov 50 Praha Slivenec Praha Vestec (j. 603) 51 Praha Spořilov Jesenice 52 Praha Třebonice Praha 53 Praha Třebonice Praha Řepy 54 Praha Třebonice Praha Slivenec 55 Praha Vestec (j. 603) Tábor 56 Sebranice Kuřim 57 Sebranice Svitavy 58 Sulkov Ejpovice 59 Svitavy Mohelnice 60 Turnov Úlibice 61 Uherské Hradiště Břeclav (J. D2/55) 62 Úlibice Ostroměř 63 Velká Dobrá Nove Strašecí

8 64 Velký Újezd Olomouc jih 65 Vyškov Brno (jih) 66 Vysoké Myto Svitavy 67 Ústí nad Labem (Trmice) Lovosice 68 Ústí nad Labem (Trmice) Petrovice (státní hranice CZ/D) Požadavky na dopravní infrastrukturu Členské státy a provozovatelé infrastruktury v rámci své odpovědnosti zajišťují, aby: bezpečnost silniční dopravní infrastruktury byla zajištěna, sledována a podle potřeby zlepšována v souladu s postupem stanoveným směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury; silniční tunely o délce přesahující 500 m splňovaly požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě; interoperabilita systémů pro výběr mýtného byla zajištěna v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství a rozhodnutím Komise 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků; byly zavedeny inteligentní dopravní systémy infrastruktury silniční dopravy splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy. Členské státy a jiní navrhovatelé projektů při podpoře projektů společného zájmu věnují obzvláštní pozornost: využití ITS, zejména při správě multimodálních informací a řízení dopravy a pro umožnění integrovaných komunikačních a platebních systémů; zavádění nových technologií a inovací na podporu dopravy s nízkými emisemi uhlíku; zajištění bezpečných parkovacích ploch; propagaci bezpečnosti silničního provozu. Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury Transevropská silniční síť má nesmírný význam pro podporu evropské integrace a soudržnosti, jakož i pro zajištění vysoké úrovně blahobytu. Zejména by měla být zaručena vysoká úroveň bezpečnosti. Zásadním nástrojem pro zdokonalení bezpečnosti silniční infrastruktury v rámci transevropské silniční sítě je zavedení vhodných postupů hodnocení bezpečnosti silničního provozu. To by mělo na strategické úrovni prokázat dopady různých alternativ projektu infrastruktury na bezpečnost silničního provozu a mělo by hrát důležitou úlohu při výběru tras. Pro zajištění výše uvedených požadavků na celoevropské úrovni byla přijata, která požaduje zavedení a provedení postupů v oblasti hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu, auditů bezpečnosti silničního provozu, řízení bezpečnosti silniční sítě a bezpečnostních inspekcí, které provádějí členské státy. Členské státy zajistí, aby byla klasifikace úseků s častým výskytem nehod a klasifikace bezpečnosti sítě prováděna na základě přezkumů provozu silniční sítě uskutečněných alespoň jednou za tři roky.

9 Směrnice definuje klasifikací úseků s častým výskytem nehod způsob, kterým se určují, analyzují a klasifikují úseky silniční sítě, jež jsou v provozu déle než tři roky, přičemž se jedná o úseky, na nichž došlo k vysokému počtu smrtelných nehod v poměru k intenzitám provozu. Klasifikace úseků s častým výskytem nehod a klasifikace bezpečnosti sítě Směrnice definuje jednotné postupy pro zpracování klasifikace úseků s častým výskytem nehod a klasifikace bezpečnosti sítě a o struktuře informací o nehodách zahrnutých do předepsaných zpráv o nehodách Určení silničních úseků s častým výskytem nehod Při určování silničních úseků s častým výskytem nehod se zohlední alespoň počet smrtelných nehod, které se udály v předchozích letech na jednotce silniční délky v poměru k intenzitě dopravy, a v případě křižovatek počet takových nehod na křižovatku. Při určování úseků pro účely analýzy při klasifikaci bezpečnosti sítě se zohledňují potenciální úspory v nákladech na likvidaci škod způsobených nehodami. Silniční úseky se klasifikují v rámci kategorií. Pro každou kategorii silnic se silniční úseky analyzují a klasifikují podle aspektů souvisejících s bezpečností, jako je výskyt dopravních nehod, intenzita a skladba dopravy. Pro každou silniční kategorii bude výsledkem klasifikace bezpečnosti sítě prioritní seznam silničních úseků, kde se předpokládá, že zlepšení infrastruktury bude vysoce účinné. Prvky hodnocení pro kontroly na místě prováděné skupinami odborníků: a) popis silničního úseku; b) odkaz na případné předchozí zprávy týkající se stejného silničního úseku; c) analýza případných zpráv o nehodách; d) počet nehod, úmrtí a vážně zraněných za poslední tři roky; e) soubor případných nápravných opatření, která mají uskutečněna v různých termínech, s ohledem například na: odstranění či ochranu pevných překážek na krajnicích, snížení omezení rychlosti a intenzivnější vymáhání dodržování omezení rychlosti v daném místě, zlepšení viditelnosti za různých povětrnostních a světelných podmínek, zlepšení bezpečnostních podmínek vybavení krajnic, jako např. systémů silničních zábran, zlepšení logické návaznosti, viditelnosti, čitelnosti a umístění dopravního značení (včetně používání zdrsněných pruhů), značek a signálů, ochranu před padajícími kameny, sesuvy půdy a lavinami, zvýšení přilnavosti/drsnosti vozovky, novou úpravu systémů silničních zábran, výstavbu a vylepšení svodidel mezi protisměrnými jízdními pruhy, změnu uspořádání předjíždění, zlepšení dopravních uzlů, včetně úrovňových křížení silnice se železnicí, změnu trasování, změnu šířky silnice, přidání zpevněné krajnice, instalaci systému řízení a kontroly dopravy, omezení případných konfliktů se zranitelnými účastníky silničního provozu, přestavbu silnice za účelem dosažení souladu se současnými projekčními standardy, obnovu či výměnu vozovky,

10 používání inteligentních dopravních značek, zlepšení inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky pro účely interoperability, nouzových situací a signalizace. Informace o nehodách zahrnuté do zpráv o nehodách Zprávy o nehodách obsahují tyto informace: 1) co možná nejpřesnější určení místa nehody; 2) nákresy nebo diagramy místa nehody; 3) datum a čas nehody; 4) informace o silnici, jako například typ oblasti, kategorie silnice, typ dopravního uzlu včetně dopravního značení, počet jízdních pruhů, značení, povrch silnice, světelné a povětrnostní podmínky, omezení rychlosti, překážky na krajnicích; 5) závažnost nehody, včetně počtu mrtvých a zraněných osob, a to, pokud je to možné, podle běžných kritérií, která budou stanovena regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3; 6) údaje o účastnících nehody, jako např. věk, pohlaví, státní příslušnost, hladina alkoholu v krvi, použití nebo nepoužití bezpečnostního vybavení; 7) údaje o zúčastněných vozidlech (typ, stáří, země, případně bezpečnostní vybavení, datum poslední pravidelné technické kontroly, kterou stanoví platné právní předpisy); 8) údaje o nehodě, jako např. druh nehody, způsob srážky, pohyb vozidla a manévr řidiče. 9) vždy, pokud je to možné, informace o čase, který uplynul od okamžiku nehody do doby, kdy byl o této nehodě proveden záznam nebo kdy k jejímu místu přijela záchranná služba. Definice nehod v silničním provozu Definice nehod v silničním provozu harmonizované na celoevropské úrovni obsahuje Nehoda s účastí nejméně jednoho pohybujícího se silničního vozidla na veřejné komunikaci nebo na soukromé silnici přístupné pro veřejnost, s následkem nejméně jedné zraněné nebo usmrcené osoby. Sebevražda nebo pokus o sebevraždu není nehoda, ale incident způsobený úmyslným činem s cílem smrtelně se zranit. Pokud však sebevražda nebo pokus o sebevraždu způsobí zranění dalšího uživatele silnice, bude tento incident považován za nehodu se zraněním osob. Patří sem: srážky silničních vozidel; střety silničních vozidel s chodci; střety silničních vozidel se zvířaty nebo pevnými překážkami a nehody jediného silničního vozidla. Patří sem též srážky silničních vozidel s kolejovými vozidly. Srážky více vozidel se počítají jen za jednu nehodu, pokud se následné srážky přihodí ve velmi krátkém období. Mezi nehody se zraněním osob nepatří nehody, při nichž došlo pouze k materiálním škodám. Vyloučeny jsou teroristické činy. Nehoda se zraněním, jež má za následek usmrcení osoby.

11 Jakákoliv nehoda se zraněním kromě nehod s následkem smrti. Osoba usmrcená nebo zraněná následkem nehody. Osoba, která byla bezprostředně usmrcena nebo zemřela do 30 dnů následkem nehody s následkem, s výjimkou sebevražd. Usmrcená osoba je vyloučena, pokud příslušný úřad vyhlásí, že příčinou smrti byla sebevražda, tj. úmyslný čin s cílem smrtelně se zranit mající za následek smrt. Pro země, ve kterých se tato definice nepoužívá, jsou převodní koeficienty stanoveny tak, aby bylo možné provést srovnání na základě definice 30 dnů. Osoba, která nebyla následkem nehody bezprostředně usmrcena ani nezemřela do 30 dnů, ale utrpěla zranění obvykle vyžadující lékařské ošetření, s výjimkou pokusů o sebevraždu. Osoby s menšími zraněními, jako jsou drobné řezné rány a modřiny, se normálně nezaznamenávají jako zraněné. Zraněná osoba je vyloučena, pokud příslušný úřad vyhlásí za příčinu zranění pokus této osoby o sebevraždu, tj. úmyslný čin s cílem zranit se, který měl za následek zranění, ale ne smrt. Zraněná osoba, která byla hospitalizována na dobu delší než 24 hodin. Jakákoliv zraněná osoba kromě osob zabitých nebo těžce zraněných. Osoby s menšími zraněními, jako jsou drobné řezné rány a modřiny, se normálně nezaznamenávají jako zraněné.

12 Tematická mapa nehod s následky na zdraví osob v silničním provozu na síti TEN-T Na základě požadavku odboru strategie Ministerstva dopravy vytvořilo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. v rámci výzkumného záměru MD Udržitelná doprava - šance pro budoucnost ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Ředitelstvím služby dopravní policie ČR tematickou mapu nehod s následky na zdraví osob v silničním provozu na síti TEN-T. Tematická mapa byla vytvořena v rámci geografického informačního systému Ministerstva dopravy Jednotná dopravní vektorová mapa a obsahuje 68 úseků sítě TEN-T definovaných Ministerstvem dopravy a data o nehodách s následky na zdraví osob (stav do 24 hodin od nehody) za období od do Tematická mapa obsahuje údaje o úsecích v následujícím členění Číslo úseku TEN-T Počátek úseku TEN-T Konec úseku TEN-T Číslo úseku Číslo komunikace Administrativní jednotka (NUTS4) Délka úseku (m) Dopravní směry Vymezené tahy Číslo evropského tahu Staničení počátek úseku (m) Staničení konec úseku (m) Třída komunikace a údaje o nehodě v následujícím členění Datum nehody

13 Den v týdnu Čas nehody Počet usmrcených osob (do 24 hodin od nehody) Počet těžce zraněných osob (do 24 hodin od nehody) Počet lehce zraněných osob (do 24 hodin od nehody) a generuje se v různých měřítcích

14 Ke grafickým datům průběhu silničních úseků a lokalizace nehody jsou připojena popisná data úseků a jednotlivých nehod.

15

16

17 Citace zdrojů Legislativa Návrh Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě /KOM/2011/0650 v konečném znění/2-2011/0294 (COD)...3 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury...9 Zákon 13/1997 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích...5 Metodika Ilustrovaný terminologický slovník pro dopravní statistiku (Evropská hospodářská komise OSN, Eurostat, Mezinárodní dopravní fórum) - 4. vydání...9

Rozdělení pozemních komunikací

Rozdělení pozemních komunikací Rozdělení pozemních komunikací ANOTACE 1. Rozdělení pozemních komunikací 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby květen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium 2.ročník

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Priority rozvoje transevropské, národní a regionální dopravní sítě ve světle kohezní politiky Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Východiska rozvoje dopravního sektoru Strategie Evropa

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

Projektování silnic a dálnic Vznik silniční sítě na našem uzemí : roku 1725, za vlády císaře Karla VI., ustavena silniční reparační komise pro řízení silničních prací. (Tehdejší silnice měly kamennou konstrukci

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod SMK 01 Úvod.ppt 2 Základní předpisy Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Trans-evropský koridor č. IV

Trans-evropský koridor č. IV Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Trans-evropský koridor č. IV 1. Číslo multimodálního koridoru TEN a mezinárodní značení: Trans-evropský koridor

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2010 KOM(2010)280 v konečném znění 2010/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Povolování uzavírek na dálnicích a rychlostních silnicích Nová bezpečnostní opatření Zavádění systému řízení uzavírek Povolování uzavírek obecně Zákon č. 13/1997

Více

Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství

Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství konference 15. 16. 9. 2014 Brno partner akce: www.bvv.cz/brnosafety/ Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1 Hlavní činnost divize:

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha OP Doprava 2014-2020 Veřejná doprava ON LINE Praha 23. 11. 2016 OP Doprava 2014 2020 (OPD2) Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší operační program v ČR Financován z Fondu soudržnosti (FS) a z Evropského

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 a udržitelná městská mobilita Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů.

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy Jak chránit obce před kamiony nadpisů. SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů. Ing. Milan Dont, Ph.D. Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Odbor pozemních komunikací Problematika objíždění

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Operační program Doprava širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů

Operační program Doprava širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů Operační program Doprava 2014-2020 širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Základní údaje Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší

Více

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány

Více

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy INVESTIČNÍ PRIORITA 7c prioritní osy 1: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

OPERAČNÍ PROGRAM IROP VE VZTAHU K DOPRAVĚ A UDRŽITELNÉ MOBILITĚ. Inteligentní mobilita ve městech a regionech

OPERAČNÍ PROGRAM IROP VE VZTAHU K DOPRAVĚ A UDRŽITELNÉ MOBILITĚ. Inteligentní mobilita ve městech a regionech OPERAČNÍ PROGRAM IROP VE VZTAHU K DOPRAVĚ A UDRŽITELNÉ MOBILITĚ 19. 20. 1. 10. 2016 2016 Praha Pardubice Inteligentní mobilita ve městech a regionech INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 2.část - silnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 2.část - silnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 2.část - silnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie

Více

FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU. EUFC CZ s.r.o. Popelova Brno

FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU. EUFC CZ s.r.o. Popelova Brno FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU EUFC CZ s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno FINANČNÍ ZDROJE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Operační program Doprava I železniční, silniční a říční

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR

Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR Ing. Jindřich Frič, Ph.D. ředitel Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství www.cdv. Měsíc co měsíc stejný rozdíl? Madrid

Více

Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Strategická pozice Moravskoslezského kraje 2 Motiv Slezského

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Přehled

Více

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8.

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8. ZÁPIS z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo dne 27.8.2013 v 14:00 v zasedací místnosti na MD Přítomní: Václav Krumphanzl MD, odbor pozemních

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013,

N á v r h ZÁKON. ze dne 2013, N á v r h III. ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

Více

Ing. Václav Fencl, CSc.

Ing. Václav Fencl, CSc. Pracovní program 2013 Udržitelná pozemní doprava Ing. Václav Fencl, CSc. Základní údaje: Zveřejnění pracovního programu: neoficiálně již 14.6.2012, oficiálně bude zveřejněno ve věstníku EC dne 10.7.2012

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík OBSAH PREZENTACE 1. Definice 2. Cíle managementu mobility 3. Platformy pro management mobility 4. Nástroje managementu mobility 5. Situace v Evropě 6. Česká města a management

Více

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky okružní křižovatka + upravený úsek I/43 směr Svitavy I/43 směr Brno Letovice 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Aktuální projekty v železniční dopravě Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Základní východiska Směřování železničního sektoru, stanovení priorit a návrh konkrétních opatření a

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Schválen Vládou ČR usnesením č. 268 ze dne 15. dubna 2015 AP rozvoje ITS v ČR AP rozvoje ITS je společným

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Vývoj dopravní nehodovosti za

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Petr Pokorný Implementace BA a BI na silnice nižších kategorií EU projekt Zdroj:ETSC, 2011 Procentuální změna v počtu usmrcených v letech 2001-2010 Zdroj:ETSC, 2011 Počet

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Příspěvek k hodnocení společenských dopadů projektů. XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách

Příspěvek k hodnocení společenských dopadů projektů. XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Příspěvek k hodnocení společenských dopadů projektů výstavby expresních silnic Milan Viturka, Vilém Pařil, Petr Tonev Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Robert Spáčil Ministerstvo dopravy

Robert Spáčil Ministerstvo dopravy Multimodální přístup v sektoru dopravy Robert Spáčil Ministerstvo dopravy Oddělení dopravní politiky a čisté mobility, Odbor strategie 9. listopadu, 2016 přeprav a strategie jejich rozvoje / Koncepce nákladní

Více

Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné povinnosti

Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné povinnosti 5. regionální seminář agentury ERA zaměřený na technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystému Využití telematiky v nákladní dopravě (TAF TSI) Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné

Více

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání rozpočtu SFDI v roce 2015 Schválený rozpočet 94,4 mld. Kč Celkové čerpání 91,5 mld.

Více

EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA. Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému

EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA. Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému Římská smlouva - neexistence společné dopravní politiky Maastrichtská

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy Vysokorychlostní tratě v platných koncepčních materiálech Dopravní politika

Více

Interoperabilita v podmínkách ČR

Interoperabilita v podmínkách ČR Interoperabilita v podmínkách ČR Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravní politika EU Klíčové dokumenty EU k dopravě: Strategie Evropa 2020 (snížení emisí, zvýšení energetické účinnosti

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR Rychlá spojení aktualizovaná koncepce VRT pro ČR Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR zóna 1 : hustá síť VRT a rychlých konvenčních tratí vysoký stupeň mobility

Více

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 22. ČERVENCE 2014 VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje V I. pololetí roku 2014 šetřila služba dopravní policie

Více

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy

Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Strategie rozvoje dálkové železniční dopravy Ing. Vít Sedmidubský Ing. Jindřich Kušnír Czech Raildays 2010 15. 17. 6. 2010, Ostrava Historie budování žel. infrastruktury 90. léta - výstavba železničních

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Řešení přechodů pro chodce Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní 1. ÚVOD v obcích 70 % dopravních nehod na vládní úrovni Dopravní politika + strategické dokumenty (Národní strategie

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny silniční nákladní doprava Ing.Vladimír Žák CDV v.v.i. Při vlastním zpracování návrhu IAP jsme vycházeli z: nových cílů Dopravní politiky na

Více

Nově přijatá a připravovaná TSI

Nově přijatá a připravovaná TSI Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě Radek Čech ACRI Akademie 2011, Praha, 04.05.2011 RISC Výbor pro železniční interoperabilitu a bezpečnost zřízený na základě směrnice 2008/57/ES

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Dopravní telematika: budoucnost, strategický plán rozvoje ITS

Dopravní telematika: budoucnost, strategický plán rozvoje ITS Dopravní telematika: budoucnost, strategický plán rozvoje ITS Prezentace pro Dopravní fórum Praha Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 1.2.2011 1 Obsah prezentace TV reportáž o ITS 5

Více

Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů. Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD

Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů. Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD Úvod Cíl prezentace seznámení s aktuálním stavem přípravy novely zákona o silničním

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více