SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY"

Transkript

1 SOFTWAROVÉ APLIKACE PRO DOPRAVNÍ FIRMY

2 OBSAH Str Firma Infosystém dopravní firmy 1) Sledování vozidel a provozních dat Vyhledávání vozidel Vytìžovací databanky Geoinformaèní systémy 2) AXITECH, s.r.o. ANO ANO ANO NE ANO CID International, a. s. ANO NE NE NE NE D&COMM, spol. s r. o. ANO ANO ANO ANO ANO NAVISYS, s. r. o. ANO ANO ANO ANO ANO E 13 SGS, A. S. ANO ANO ANO NE ANO KSH-Data, s. r. o. ANO ANO ANO NE NE TimoCom Soft und Hardware GmbH NE NE NE ANO NE E 01 E 56 Z 28 TRANSICS ANO ANO NE NE ANO UNIS COMPUTERS, spol. s r. o. ANO NE NE NE NE YMS Czech Republic, s. r. o. ANO ANO ANO NE ANO 1) elektronická kniha jízd, logistické systémy, úèetnictví dopravních firem, celní systémy apod. 2) kilometrovník, digitální automapy, navigace, kalkulátory mýtného apod. * Autotec pavilon a è. stánku

3 AXITECH, s.r.o. Míru Frýdek-Místek tel.: David Soviš tel.: TRUCK DATA MEMORY TDM Systém je urèen pro velké i malé dopravce, stavební a technologické firmy pro dispeèerské øízení, monitoring a controlling Aplikace Aplikace je urèena pro osobní vozidla, nákladní vozidla, autobusy, stroje, lokomotivy a taxi vozidla. - Komplexní systém pro osobní, nákladní i lokomotivní dopravu - GPRS i CSD pøenosy dat - Modulová stavebnice roste s potøebami - Chránìná technologie mìøení paliva - Oboustranná komunikace dispeèer/øidiè (text, hlas) - Elektronická stazka - Vývoj, výroba, montáž, servis vše pod jednou støechou - Vzdálená správa jednotek i software unikátní øešení - Systémová integrace - Výborná cena Jednotka Vzdálená správa jednotky: - Vzdálený pøepis firmware, bez nutnosti pøistavení vozidla, bez ztráty dat - Vzdálený pøepis parametrù, pravidelný upgrade firmware - Implementace zmìn požadavkù na provozní chování jednotky - Reakce na zmìny v síti operátora bez nutnosti servisního zákroku - Libovolné zmìny intervalù v závislosti se zmìnou tarifikace napø. v roamingu - Volby preferovaných operátorù a jejich zmìny - Vzdálené úpravy provozních parametrù - Úspora nákladù na servis jednotek Funkce jednotky: - Snímkový, nastavitelný záznam polohy vozidla - Provozní záznam - Ujetá vzdálenost z tachometru nebo tachografu - Ujetá vzdálenost z GPS - Doba pøekraèování rychlosti, maximální rychlost - Bìh motoru, Motohodiny doba èinnosti pøídavného zaøízení - Otáèky motoru - Pøipojení FMS sbìrnice - Identifikace øidièe, komunikace s vozidlem a øidièem - Zjištìní aktuální polohy vozidla - Posílání aktuální polohy na mobil - Automat - Alarmy na dispeèink, alarmy pøímo na mobil - Mìøení paliva elektronickými sondami TR v reálném èase - Mìøení tankování - Záznam podezøelých úbytkù paliva - Alarm o podezøelém úbytku na dispeèink - Alarm o podezøelém úbytku pøímo na mobil - Pøenos dat z roamingu GPRS i CSD - Konfigurovatelné vstupy - Záznam výpadkù napájení - Propojení platebních systémù - Servisní detekce funkènosti a zapojení vstupù - Zabezpeèení vozidla - Napojení na pult ochrany - Vzdálená správa jednotek - Aktualizace firmware pøístrojù on line GSM 2

4 Grafický terminál GT2, GT3, PDA - Prostøedí komunikace aktivní komunikace dispeèer-øidiè - Chat textová komunikace pøes GPRS prakticky nulové náklady - SMS komunikace - Elektronické stazka - Odesílání zakázek na displej - Seznamy zakázek v pamìti - Odesílání potvrzených zakázek zpìt na dispeèink - Volba režimù jízdy - Identifikace øidièe PINem - Identifikace druhého øidièe - Aktivní pøepis zakázek - Aktivní telefonní seznamy - Povolená èísla - Hlasová komunikace, hands free - Doplnìní provozních údajù øidièem SW Server: - Síťový provoz - Stabilní SQL databáze Klient: - Nastavitelné úrovnì vstupu - Vektorové i rastrové mapy vèetnì ulièní sítì ÈR a Evropy - Vytýèení a pojmenování vlastních oblasti - Barevné rozlišení aktivity vstupù èinností vozidla (sype, seje, pomíchává atd.) - Animace historie pohybu vozidla - Kontrola pohybu vozidel v oblasti - Robustní rozsah sestav (filtry dle vozidel, skupin vozidel, øidièù, datumù, èasù atd.) - Grafické sestavy (rozložení jízd, mìsíèní nájezdy všech prostøedkù atd.) - Denní, týdenní, mìsíèní, roèní statistiky celého autoparku - Osobní, nákladní vozidla a stroje v jednom SW - Exporty sestav (více formátù) - Kniha jízd (doporuèení FÚ) - SMS správce (historie outlook) - Správce terminálové komunikace - Importy z tankovacích systémù - Správa nákladù na provoz (normy, porovnání skuteènosti s normou atd.) - Kontrola servisních intervalù vozidel (prohlídky, pneu, oleje atd.) Web dispeèink GPRS server: - Udržování komunikace s jednotkami - Vyøizování požadavkù dispeèinku - Vyøizování automatických požadavkù Vzdálený klient replikace pøes intranet a Internet: - Vzdálené støedisko zákazníka (mimo síť) - Originální úèelové øešení Aktualizace pøes Internet: - Pravidelné aktualizace minimálnì ètyøikrát roènì s novinkami Systém lze integrovat do informatiky firmy. Sleva na pojistném dopravní techniky a strojù. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Doporuèená konfigurace Klient: PC s Windows XP/2000 nebo Vista, procesorem 1,5 Ghz a 512 MB RAM Server: PC s Windows 2000/2003/XP nebo Vista a procesorem 2 Ghz a MB RAM 3

5 CID International, a.s. Nádražní Ostrava tel.: Ing. Michaela Brussová tel.: : LORI : Systém je urèen støedním a velkým firmám zabývajícím se pøedevším silnièní dopravou a spedicí produktu: Informaèní systém LORI je urèen pro støední a velké spedièní firmy a autodopravce. Pøedstavuje dynamický a výkonný softwarový nástroj jak pro každodenní a rutinní práci, tak pro strategické plánování a kvalifikované manažerské rozhodování. Jednotlivé moduly systému LORI podchycují veškerou agendu související s dopravní èi spedièní èinností v silnièní dopravì. Podchycovány jsou již prvotní nabídky zasílané klientùm, pøes objednávky, dispeèerské øízení pøeprav (grafický modul Dispeèerská plachta ) až po finální fakturaci. V rámci systému je možné využívat celou øadu dalších modulù, jako jsou moduly pro sledování personální agendy øidièù, servisù vozidel, skladu náhradních dílù apod. Zavedením tohoto systému u vás ve firmì již nemusíte ztrácet spoustu èasu hlídáním termínù (platnost STK, pravidelné servisy, lékaøské prohlídky øidièù apod.). Ten dokáže automaticky upozoròovat na blížící se termíny, které jsou do systému prùbìžnì vkládány. Modulární architektura umožòuje formou tabulkových a grafických výstupù velmi snadno a objektivnì vyhodnocovat jednou poøízená data z rùzných úhlù pohledu (pøes tahaè, návìs, øidièe, klienta, zamìstnance atd.) a pøijímat tak správná manažerská rozhodnutí, která povedou ke zvýšení efektivnosti a ziskovosti. Dle konkrétních požadavkù je možné zpracovat jakýkoliv výstup ze systému v jakémkoliv tvaru. Systém je možné napojit na rùzné systémy jiných spoleèností provozované ve vaší firmì (úèetní SW, GPS systémy apod.) a vytváøet tak velká integrovaná øešení. Samozøejmostí je provázání s ostatními produkty spoleènosti CID International, a. s. Komunikace s vašimi klienty je zabezpeèena formou EDI zpráv, s jejichž tvorbou má spoleènost CID International, a. s. bohaté zkušenosti, nebo prostøednictvím WWW portálu. Informaèní systém LORI pøedstavuje jednu z nejmodernìjších cest jak profesionálnì øešit problematiku dopravy a èinností s ní spojených jak na vnitrostátní, tak mezinárodní úrovni. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW: Pentium 1 GHz, 256 MB RAM, 200 MB volná kapacita na disku, operaèní systém MS Windows 2000 a vyšší 4

6 D&COMM, s. r. o. Korunovaèní Praha 7 tel.: Ing. Miroslav Auzký tel.: Euteltracs / Qualcomm - Fleet management system v reálném èase, specializace pro kamionovou dopravu - Celosvìtová síť, pøes 700 tis. terminálù, vysoká spolehlivost - Pracovní doba øidièe, docházka, digitální i analogové tachografy - Ekonomika jízdy øidièe - Diety, stazky, výkony, - Komunikace s øidièem, lokalizace, - Sdílení dat se zákazníky a spolupracujícími dopravci - Integrace s IS dopravce - Vývoj pøes 20 let, 4. generace, silné zázemí a R&D - OK Trans, ÈSAD Jihotrans, Bluetrucks, Eurotrans, J.M.I.T., DC Sped, Mátra transport, - Willi Betz, Westermann, Vos Logistics, Giraud, Wallenborn, Schenker, Christian Salvesen, Microsoft Open License - Multilicenèní smlouva spoleènosti Microsoft, která umožòuje nakupovat levnìji kanceláøské balíky, operaèní systémy a serverové systémy - Díky dohodì mezi sdružením ÈESMAD BOHEMIA a spol. Microsoft, mohou èlenové sdružení nakupovat prostøednictvím spoleènosti D&COMM za výhodných podmínek AuditPro - Automatizovaná správa softwarových licencí, vèetnì výstupù ve formì auditu (skuteèný nález vs. zakoupené licence) - Evidence poèítaèù znamená pøehled o veškerém IT vybavení a jeho evidenci formou èárových kódù - Monitoring poèítaèù udržuje detailní pøehled o využití každého PC konkrétním uživatelem - Výstupy z AuditPro poskytují pøesné podklady pro investice do poèítaèù, tiskáren, tonerù a dalšího vybavení - AuditPro øeší i podporu uživatelù formou profesionálního helpdesku Map&Guide Map&Guide Professional - Kilometrovník pro profesionální použití v dopravì - Výpoèet mýta po jednotlivých státech v rámci celé Evropy (využíván i v rámci - Data pro kamionovou dopravu již v základu (rozmìry, hmotnost, ADR) - Celá Evropa vèetnì silnièní sítì ÈR, SR, H a PL na úroveò ulic - Aktuální dopravní informace (zácpy, uzavírky, ) u vybraných státù - Možnost zadání prùjezdních bodù, alternativní trasy, optimalizace, výškový profil - Doba jízdy, odpoèinku, prostoje, náklady - Vlastní editace silnièní sítì a zákazù, profily vozidel - Itineráø, možnost importu / exportu tras pro další aplikace, export do navigace - Obchodní prezentace (výkony, produkty, v mapových podkladech), MS Outlook, MS Excel - Možnosti integrace / moduly pro vývojáøe Map&Guide Base - Internetová verze, - Výpoèet mýta a zpoplatnìných kilometrù po jednotlivých státech v rámci celé Evropy - Mapy na úroveò ulic, výpoèet trasy, optimalizace prùjezdních bodù - Profily vozidel, doba jízdy a odpoèinku, alternativní trasy - Žádné poøizovací náklady, zdarma aktualizace map - Bezplatná verze Basic, placená verze Premium (14,90 / mìs.) platba v Kè možná - Inteligentní mapy pro zvýšení rychlosti pøi pøístupu pøes internet, technologie klient - server - V èeštinì, okamžitì lze instalovat (download) a použít 5

7 NAVISYS, s.r.o. Maøíkova Brno tel.: Mgr. Roman Mazánek tel.: BIZ4Logistics Spoleènosti poskytující služby v oblasti dopravy a logistiky (napø. spedièní spoleènosti, pøepravci s rozsáhlým vozovým parkem a logistická a distribuèní centra) BIZ4Logistics je komplexní logistický informaèní systém integrovaný s Microsoft Dynamics NAV. BIZ4Logistics øeší všechny klíèové procesy od poptávkového øízení, plánování a realizace služeb až po finální fakturaci. Samozøejmostí je správa vozového parku èi internetový portál pro zákazníky. Automatizace øady èinností dává jen minimální prostor k chybovosti uživatelù a tím se stává skuteènì efektivním nástrojem pro øízení. Technologie Microsoft umožòují postavit ERP systém jako integrované øešení, podporovány jsou technologie èárových kódù, RFID, informaèní systém lze integrovat napø. s øešením Microsoft SharePoint portálu nebo Microsoft BizTalk (EDI komunikace). Podporována je i nejnovìjší verze databázového serveru Microsoft SQL Server Klíèové funkèní oblasti: - Poptávka, nabídkové øízení, realizace pult dispeèera - Scoring dodavatelù dle destinací, ceny, kvality, dispozice vozidel, apod. - Plánování vozového parku flotily/vozidel/øidièù (vlastní i cizí zdroje) - Sledování pojištìní flotily/jednotlivých vozidel - Monitoring zásilky/pøepravy: nakládka, vykládka, chybové kódy, tranzitní doba, atd. (elektronická komunikace s øidièem pomocí terminálu nebo PDA, ruèní záznam) - Sledování pohybu vozidla (GPS) - Sledování prostojù - Evidence reklamace - Podpora pro øízení jakosti dle norem ISO - Vystavení všech potøebných dokumentù pøímo v IS - Schvalování vèetnì workflow (pøímá integrace s Microsoft SharePoint) - Aplikace Track&Trace (grafické plánování) - Integrace s mapovými podklady Map&Guide (mapové podklady pøímo v informaèním systému) - Výpoèet mýta v celé Evropì vèetnì ÈR, import skuteèného mýta z - Geokódování, tvorba itineráøù a alternativ - Pokroèilá optimalizace rozvozù nebo tras - Plánování a sledování servisu vozidel pult garážmistra - Provázanost s úèetnictvím firmy, personalistika, mzdy, controlling - CRM (Customer relationship management) - MIS (Management Information Systems) - DMS (Document Management System) - Analytické nástroje na bázi OLAP - Pøizpùsobitelnost celého øešení - Webové portály, komunikace EDI - Kompatibilita systému se všemi programy z dílny Microsoft 6

8 SGS, a. s. Sokolovská Praha 8 tel.: Dušan Hubáèek tel.: CarNet Systém CarNet je urèen pro malé i velkém dopravce, firmy s vìtším poètem služebních automobilù, vozidlùm taxi služby a všem, kteøí chtìjí mít svùj vozový park pod kontrolou. - Lokalizace vozidla pomocí GPS - Pøenos dat z vozidla pomoci GPRS/SMS - Mapové podklady západní a støední Evropy vektorová mapa do úrovnì ulic - Možnost získání aktuální pozice daného vozidla pomocí GPRS/SMS - Archivace dat možnost prohlížení historie parametrù - Automatická tvorba knihy jízd - Mìøení paliva a teploty v nákladovém prostoru - Zabezpeèení vozidel na území Èeské republiky Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Konfigurace závisí na celkovém poètu sledovaných vozidel a poètu uživatelù, kteøí budou komunikovat se systémem. 7

9 KSH-Data, s. r. o. B. Smetany Lanškroun tel.: Ing. Vlastimil Hejl tel.: Doprava 3K modulární program pro dopravce, speditéry a autoservisy DOPRAVA 2000 modulární program pro dopravce, speditéry a autoservisy Firmy bez omezení velikosti provozující tuzemskou, mezinárodní a autobusovou dopravu, zasilatelství nebo opravárenství vlastních i cizích vozidel Informaèní systémy Doprava 3K / Doprava 2000 øeší komplexnì širokou problematiku tuzemské a mezinárodní kamionové dopravy, spedièní a zasilatelské èinnosti, skladového hospodáøství a opravárenství vozidel. Jsou urèeny pro dynamicky se rozvíjející firmy, které kromì potøeby výrazného snížení pracnosti administrativy hledají výkonný nástroj pro øízení. Oba systémy jsou vybaveny otevøeným rozhraním pro komunikaci a výmìnu dat s okolím tj. na: úèetní programy, systémy sledování vozidel, platební karty (import èerpání PHM, poplatky za mýtné transakce, ), banku, èerpací stanice, databanku pøeprav a podobnì. Modul Doprava je urèen pro firmy, které se zabývají tuzemskou nebo mezinárodní èi autobusovou dopravou. Umožòuje evidovat veškeré informace a data související s provozem autodopravy, automatizuje administrativu a pøedevším poskytuje øadu užiteèných ekonomických pøehledù a rozborù o výkonech, výnosech a nákladech provozu vozidel, podklady pro fakturaci a mnoho dalších. - Záznamy o provozu vozidel - Automatické hlídání prohlídek, výmìn, - Náklady a výnosy, mzdy øidièù - Èerpání a spotøeby PHM - Vyúètování pracovní cesty Modul Spedice komplexnì øeší problematiku spedièní èinnosti od pøijetí objednávky od zákazníka (zakázka na pøepravu) až po koneènou fakturaci zakázky. Poskytuje øadu pøehledù rentability spedièní èinnosti. - Evidence požadavkù na pøepravu - Objednávky na pøepravu - Deník dispeèera, rentabilita zakázek - Dispeèerská plachta - Evidence trajektù - Podpora pro øízení jakosti dle norem ISO Modul Autoservis øeší problematiku opravárenství cizích i vlastních vozidel od pøijeté zakázky na opravu až po vystavení úètenky èi faktury za opravu. U vlastních vozidel se náklady na opravu zohledòují v celkových nákladech na provoz vozidel. - Zakázky na vlastní i cizí vozidla - Fakturace zakázek - Sazebník prací - Historie realizovaných oprav - Kontroly vozidel, plány preventivních prohlídek 8

10 Modul Sklad slouží ke skladové evidenci náhradních dílù, pohonných hmot, popø. zboží s možností výdeje na vlastní vozidla èi prodeje. Je výkonným doplòkem modulu Doprava a Autoservis. - Skladové pohyby - Cisterny pohonných hmot - Tvorba prodejních cen - Prodej ze skladu - Inventury skladù Moduly Fakturace a Valutové pokladny slouží k fakturaci podkladù z modulù Doprava, Spedice, Sklad a Autoservis a k evidenci daòových dokladù. Zajišťují propojení s úèetními programy. - Fakturace výkonù - Faktury odeslané, dobropisy - Faktury došlé, platební pøíkazy - Zálohové listy - Zápoèet pohledávek a závazkù - Úhrady faktur, bankovní výpisy - Kniha faktur - Pokladny, pokladní doklady Manažerská nadstavba obsahuje grafické znázornìní výsledkù, generátor tiskových sestav, automatické zpracování objednávek z internetu a podobnì. Pøípadní zájemci o uvedené programy si mohou vyžádat funkèní demoverzi nebo využít bezplatnou prezentaci. Podrobnìjší informace naleznete na nebo mùžete pøímo kontaktovat firmu KSH-Data s.r.o. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW DOPRAVA 2000 Operaèní systém: Windows 9x/2000/NT/XP/Vista Minimální hardwarové požadavky: PC s procesorem 800 Mhz, 128 MB RAM Doprava 3K Operaèní systém: Windows 2000/NT/XP/Vista/Linux Minimální hardwarové požadavky: síťová instalace server - PC s procesorem 2,4 GHz, 1 GB RAM, síťová instalace klient - PC s procesorem 800 Mhz, 256 MB RAM Spoleèné pro oba programy Síťový provoz víceuživatelský systém s možností definovat podrobná pøístupová práva uživatelùm Zálohování je standardní souèástí systému 9

11 TimoCom Soft und Hardware GmbH In der Steele 2 DE Düsseldorf tel.: +49 (0) Zákaznická linka ÈR tel.: Burza nákladù a volných vozù TimoCom TRUCK & CARGO Dopravní, spedièní a logistické firmy Spoleènost TimoCom Soft und Hardware GmbH koncipovala již od poèátku svou burzu nákladù a volných vozù TimoCom TRUCK & CARGO v souladu s potøebami zákazníkù. Na základì tohoto principu burza rychle pøedbìhla jiné podobné systémy a stala se lídrem na celém evropském trhu! Speditéøi a dopravci nalézají v TimoCom svého spolehlivého partnera. Tento výkonný nástroj pomáhá optimálnì vytížit volné pøepravní kapacity. Ať máte nadbytek nákladù nebo volných vozù, náš program vždy nabídne øešení. Protože rostoucí globalizace neustále zvyšuje objem pøeprav, budou moderní pøepravní technologie stále dùležitìjší. Naše spoleènost již dnes pøispívá rozhodujícím dílem k tomu, že dopravní proudy budou využívány rovnomìrnì a efektivnìji. A to vše bezpeènì, hospodárnì a s ohledem na životní prostøedí! TimoCom TRUCK & CARGO je nejrozšíøenìjší a nejbezpeènìjší burza nákladù a volných vozù v Evropì! Hlavní výhody: aktuálních nabídek nákladù a volných vozù dennì ovìøených uživatelù ze 44 zemí Evropy - TC Profile - evropský registr kontaktù ovìøený na kvalitu - TC emap integrovaný kvalitní mapový systém a kalkulátor výdajù na trasu vèetnì mýtného - Online pøístup rychlost a aktuálnost - Jednoduché ovládání - Program použitelný ve 24 jazycích - Péèe o zákazníka po celé Evropì v mateøském jazyce - Bezplatná technická podpora - Provìøování bonity nových uživatelù - Služby vymáhání pohledávek - Výhodný mìsíèní poplatek - Ètyøi týdny bezplatný a nezávazný test Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Windows 2000/XP/Vista, Internet 512 kb/s 10

12 Transics International NV Ter Waarde Ieper, Belgium tel.: Martin Sykora tel.: Øešení správy vozového parku Transics International, se zabývá vývojem a prodejem øešení pro øízení vozového parku (palubní poèítaèe, software a služby) pro sektor pøepravy a logistiky. Quattro Plus: palubní poèítaè s Windows CE Palubní poèítaè Quattro Plus je založen na otevøené hardwarové platformì a operaèním systému Windows CE. Úspìšná kombinace, která zaruèuje otevøenost a provozní plynulost. Quattro Plus je vybaven barevným displejem vysoké kvality, silným procesorem a rozšíøenými pamìťovými zdroji. Transics software: snadný na obsluhu a efektivní díky letitým zkušenostem. Naše bohaté zkušenosti nám umožnily vyvinout kompletní modulární software, který hladce kombinuje snadnost obsluhy s efektivitou. Transics svùj software bìhem let ladí, aktualizuje a pøizpùsobuje a zároveò mu pøidává nové výkonné funkèní charakteristiky. Aby se ještì více zjednodušila obsluha, byly pro každou uživatelskou skupinu vyvinuty speciální aplikace. Software spoleènosti Transics lze použít nebo zabudovat do vašeho existujícího dopravního softwaru. Již jsme dosáhli napojení na administrativu dopravy, grafické plánování nebo zpracování údajù sociálního zabezpeèení. Transics Online Øešení spoleènosti Transics mùžete mít nainstalováno na vašem vlastním serveru nebo si mùžete zvolit hostování na serveru spoleènosti Transics. Pokud si vyberete náš hosting (Transics online), aplikace jsou dostupné prostøednictvím jednoduchého internetového pøipojení. Náš styl komunikace: rychlost, bezpeènost a úspora nákladù Transics používá pro komunikaci v reálném èase mezi palubním poèítaèem a dispeèinkem vyspìlé technologie jako napø. GPRS a SMS. Díky dohodám s øadou telekomunikaèních operátorù mùže Transics svým zákazníkùm nabídnout balíèky telekomunikaèní paušál (tj. na pevnou èástku), a to jak na úrovni místní, tak mezinárodní komunikace. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW PC s CD-ROM, OS Windows 98 SE/2000/XP, NT4 trvalé pøipojení na Internet minimálnì 512 kbits/s download a 128 kbits/s upload, Microsoft Internet Explorer 5.5/6.0 s aktivovanými prvky ActiveX 11

13 UNIS COMPUTERS, spol. s r.o. Jundrovská Brno tel.: Ing. Martin Janoušek tel.: PRYTANIS Dopravní, spedièní, logistické, opravárenské a obchodní spoleènosti Informaèní systém PRYTANIS je komplexní modulární systém pro dopravní, spedièní, logistické, opravárenské a obchodní spoleènosti. Je tvoøen moduly Ekonomika, Doprava a Spedice, Logistika, Obchod, Personalistika a mzdy, Zakázky. Celý systém pracuje nad jednou databází, neèeká se na žádné sehrávání èi uzávìrky systém pracuje v reálném èase. V rámci jedné instalace lze využívat pro více firem. Reference ANEXIA, s. r. o., BORS Bøeclav, a. s., CONE - DOPRAVA, a. s., CROSS SPEED, s. r. o., CTJ, a. s., ÈSAD Tišnov, s. r. o., DACHSER E.S.T., a. s., Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s., ESA, s. r. o., FTL - First Transport Lines, a. s., Jaromír Musil J.M.I.T., LITRA, s. r. o., M+L LOGISTIK, s. r. o., NICOTRANS, a. s., OKD, Doprava, akciová spoleènost, SPETRA CZ, s. r. o., Šmídl, s. r. o., TONAMO, a. s., Tourbus, a. s., TQM - holding, s. r. o., ZP ZEMAN TRANSPORT Group Brno, a. s. a další Certifikace Cisco Premier Certified Partner, Cisco Wireless LAN Support Specialist, HP Preferred Partner, ISO 9001: TickIT, ISO 14001; Novell Silver Solution Provider, Sun Advantage Partner Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Pro uživatele: Windows 2000, Windows XP Pro server: LINUX, Solaris, minimální konfigurace - procesor 1 GHz, 1 GB RAM, HDD 60 GB 12

14 YMS Czech Republic, spol. s r. o. Na Pankráci 1062/ Praha 4 tel.: Tomáš Jaroš tel.: ytrack øešení pro Fleet Controlling Dopravní a distribuèní spoleènosti s vlastním anebo pronajímaným vozovým parkem. Co pøináší ytrack Ucelený nástroj pro kontrolu a dokonalý dohled nad vozovým parkem pøepravních a distribuèních spoleèností, který pøináší sílu informace on-line v reálném èase. Základem jsou flexibilní a komplexní kontrolní a optimalizaèní mechanizmy s okamžitou možností operativního zásahu, doplnìné reportovacími a varovnými mechanizmy. Výhody plynoucí z optimalizace projetých vzdáleností, úspor pohonných hmot, zvýšení pøepravní kapacity, snížení nákladù na komunikaci aj. výraznì snižují celkové náklady na provoz dopravní spoleènosti a pøinášejí spokojenìjší zákazníky. Funkcionalita ytrack Mnoho funkcí øešení ytrack není standardem v jiných systémech, èímž èiní tento Fleet Controllingový nástroj unikátním v mnoha ohledech. Nejdùležitìjšími vlastnostmi systému jsou: - On-line sledování pozice vozidel - Neomezená celoevropská on-line textová komunikace mezi øidièem a dispeèerem - Optimalizace tras vèetnì navigace øidièe po trase - Plánování rozvozu pro více vozidel (distribuce) - Jednoduše ovladatelná mobilní jednotka s velkou dotykovou obrazovkou v kabinì øidièe s integrovaným navigaèním systémem - On-line informace o stavu vozidla ze sbìrnice CAN - Notifikace o pøíjezdu/odjezdu do definované lokality - Okamžitá informace o jakémkoliv nestandardním stavu vozidla, zakázky - Pokroèilý systém alarmù (napø. odchýlení od trasy, dodání zakázky v požadovaném èase, sledování AETR-u ) - Integrovaný komplexní systém nastavitelných reportù - Analýza spotøeby paliva - Sledování a plánovaní podle AETR-u øidièe - Pøídavná èidla podle pøání klienta (napø. teplota v nákladovém prostoru, otevøení nákladového prostoru, snímaní hladiny PHM v nádrži ) - Elektronická plomba hlásí manipulaci s dveømi nákladového prostoru Architektura ytrack Systém je z pohledu hardwaru složen ze tøí èástí: mobilní jednotky ve vozidle, serveru a dispeèerského pracovištì. Softwarovì je systém navržen jako klient/server øešení. Ve vozidle je kompaktní telematická jednotka s operaèním systémem a dotykovým displejem. Server je centrem celého systému, zabezpeèuje bezproblémovou komunikaci se všemi mobilními jednotkami, spravuje systémovou databázi a poskytuje služby pro dispeèerská pracovištì. Dispeèerské pracovištì je samostatná desktop aplikace, s datovým spojením na server, který ji poskytuje data a služby. Požadavky na HW, operaèní systém a jiný SW Dispeèerské pracovištì: Monitor 17, CPU Pentium III 2GHz, 512 RAM, 100MB HDD, Ethernet, Win XP/Linux, Java Server: dle rozsahu systému nebo možnost server hostingu u YMS Group s pøenosem dat pøes internet 13

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Schéma fungování služeb. Ceník komponent ONI systému.

Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Schéma fungování služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Bezpečnost Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování Aktivní střežení

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

strážný anděl vašeho autoparku informace o pohybu vašich vozů přímo do vašeho počítače

strážný anděl vašeho autoparku informace o pohybu vašich vozů přímo do vašeho počítače strážný anděl vašeho autoparku informace o pohybu vašich vozů přímo do vašeho počítače 2 o pohybu vašich vozů budete vědět vše......a ještě mnohem více obsah 01 kdo jsme... str. 4 02 co vám nabízíme.........................................

Více

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1

Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY... 10 PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY...

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

OBSAH: RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, 159 01 Praha 5 - Velká Chuchle strana 1

OBSAH: RADIUM s.r.o., náměstí Chuchelských bojovníků 18/1, 159 01 Praha 5 - Velká Chuchle strana 1 OBSAH: 1 představení společnosti... 2 2 Certifikace... 2 3 Car position HW koncepce... 3 3.1 Základní vlastnosti zařízení... 3 3.2 Periferie... 3 3.3 Vlastnosti on line řešení a-gprs... 4 3.4 Způsoby GPRS

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Informační systémy Helios: Správné informace pro správná rozhodnutí

Informační systémy Helios: Správné informace pro správná rozhodnutí 1234587894512345878945624715468793655987157133565987144797954687932214698778123458789451234587894562471546879 923714458797954687932214698778923624715468793559871571335659871445879795468736559871571335659871445879795468

Více