Historie spolupráce mezi školou a firmou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie spolupráce mezi školou a firmou"

Transkript

1 Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední zdravotnická škola odborného zaměření. Studijní obory: asistent zubního technika, laboratorní asistent, masér sportovní a rekondiční, nutriční asistent, oční optik a zubní instrumentářka. Některé z těchto obrů se mohou studovat na škole formou vyššího odborného vzdělávání. Škola je důležitou součástí našeho současného zdravotnického školství a má 60letou tradici. Absolventi školy nacházejí uplatnění nejen ve zdravotnictví, ale i ve službách a v soukromém podnikání. Charakteristika daného oboru ve Na oboru oční optik se žáci naučí zhotovovat všechny druhy běžných i speciálních brýlí a pomůcek podle předpisu lékaře škole nebo optometristy, provádět jejich opravy a poskytovat odborné rady. Po úspěšném ukončení studia formou maturitní zkoušky jsou absolventi oprávněni samostatně podnikat v oboru oční optik. Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce Zápory spolupráce Plánování spolupráce Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce Smluvní vztah Výsledky učení Výběr žáků pro pracoviště Kontrola Oční optiky v Brně Oční optiky v Brně zajišťují odbornou praxi žáků již několik desetiletí. Cílem je naučit žáky aplikovat získané odborné vědomosti, dovednosti a pracovat jako člen týmu. Odborníci z praxe připravují žáky na výkon povolání oční optik v provozních podmínkách oční optiky. Na odborné praxi v oční optice se žáci naučí obchodní dovednosti při obsluze zákazníků. Prohloubí své komunikační dovednosti a odborné poradenství. Žáci nemají možnost důkladně rozvíjet obchodní dovednosti při obsluze zákazníka, jestliže do oční optiky přijde málo zákazníků. Někdy se žáci na odborné praxi setkají se špatnou centrací brýlových čoček, oproti tomu, jak se to učí ve škole. Odborníci z praxe zajišťují odborné semináře při výuce ve škole a někteří učí ve škole odborné dovednosti jako externí učitelé. V předmětu zhotovování brýlí odborníci z praxe vyučují obchodní dovednosti a odborné poradenství. V budoucnu plánujeme odborné stáže učitelů praktického vyučování v očních optikách. Kvalita odborné praxe žáků v oční optice souvisí i s ekonomickou situací, dle ní chodí více či méně zákazníků do oční optiky. Více s námi spolupracují oční optici, kteří jsou absolventi naší školy. Pestřejší odborné praxe jsou v optikách, kde pracují optometristé, kteří vyšetřují zrak a aplikují kontaktní čočky. Odborná praxe v očních optikách je zajišťována na základě jednorázové smlouvy mezi školou a oční optikou. Ke smlouvě je přiložena obsahová náplň a organizační pokyny pro odbornou praxi žáků zde je konkrétně uvedeno, co se žáci mají na pracovišti naučit a jaké dovednosti si mají osvojit. Žáci si hledají sami oční optiku, ve které budou provádět odbornou praxi, a na základě předběžného souhlasu je potom s optikou uzavřena smlouva. Máme vytipované oční optiky, kde probíhá odborná praxe na výborné úrovni. Vedoucí praktického vyučování provádí minimálně jednou nebo i dvakrát během odborné praxe žáků hospitaci v oční optice. Kontroluje také účast žáků na praxi telefonem. Odborník z praxe vyplňuje na každého žáka hodnoticí zprávu. Dosažené

2 spolupráce Prostor pro vlastní sdělení a názory výsledky žáků se zpětně kontrolují na praktické výuce ve škole. Vedoucí praktického vyučování píše hodnoticí zprávu z hospitační činnosti na odborné praxi. Žáci po vykonané odborné praxi vyplňují evaluační dotazník, který je potom vyhodnocen. Odborná praxe (M, L) Kód a název oboru vzdělání Místo výkonu praxe Cíle odborné praxe v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Kompetence M/01 Oční optik Oční optika (nejčastěji v městě Brně, např.: Oční optika Apia, náměstí Svobody 18, Brno; Oční studio, Nádražní 10, Brno; Optika Richter, Běhounská 3/5, Brno. V každé optice bývají na odborné praxi 1 2 žáci. Oční optika má vždy prodejní a dílenskou část a některé optiky i vyšetřovací místnost s aplikací kontaktních čoček. Cílem odborné praxe je naučit žáky aplikovat získané odborné vědomosti, dovednosti a pracovat jako člen týmu. Odborná praxe přispívá k získání základních dovedností organizace práce a rozšíření komunikačních dovedností. Připravuje žáky na výkon povolání očního optika v provozních podmínkách oční optiky. Žáci poznají podmínky reálného pracoviště, zapojují se do pracovního kolektivu, samostatně vykonávají zadané pracovní činnosti. Žáci se seznámí s organizací práce na odborném pracovišti, s BOZP a požární prevencí, dále s administrativně-hospodářskou činností v oční optice. Žáci zhotovují a opravují korekční pomůcky a obsluhují zákazníky. Žák vede odborný rozhovor se zákazníkem, orientuje se v číselníku výkonů pro zdravotní pojišťovny, vyměří centrační parametry pro zábrus čoček, poradí zákazníkovi s výběrem brýlové obruby a vhodné korekční čočky, vypočítá finanční kalkulaci zakázky, orientuje se v prodeji doplňkového sortimentu v oční optice, poskytuje odbornou poradenskou činnost. Dále zhotovuje korekční pomůcky podle předpisu, dodržuje stanovené optické normy, zhotovuje opravy brýlových obrub (letování, lepení, výměna stěžejek). Žák zná podmínky, prostředí a specifika provozu v oční optice, užívá odbornou terminologii v praxi, má základní zkušenosti při vedení rozhovoru se zákazníkem, pracuje pod odborným dohledem a spolupracovat s ostatními členy pracovního týmu, řeší samostatně odbornou problematiku, rozvíjí kladný vztah k práci a upevňuje si pocit zodpovědnosti při zhotovování zakázek a poskytování služeb zákazníkům. Žák zhotovuje a opravuje korekční pomůcky a obsluhuje zákazníka. Účastní se přejímání, kontrole a uložení zboží, obsluhuje přístroje a ostatní zařízení oční optiky, včetně jejich údržby, vede administrativní činnost spojenou s příjmem a výdejem zakázky. Žák odborně komunikuju v cizím jazyce. Odborná praxe je realizována v prostorách prodejní a dílenské části oční optiky. Odborná praxe probíhá v rozsahu 4 týdnů, tj. 160 hodin. První týden se žák seznamuje s prostředím v oční optice, sleduje obsluhu zákazníka a pod dohledem zabrušuje čočky do brýlí a opravuje korekční pomůcky. Druhý týden obsluhuje zákazníka pod dohledem instruktora a samostatně

3 zhotovuje korekční pomůcky podle předpisu. Ve druhé polovině odborné praxe samostatně vede odborný rozhovor se zákazníkem a dokáže poradit s výběrem brýlových čoček a obrub. Vyměřuje pupilární vzdálenost a další parametry pro zábrus, poskytuje odbornou poradenskou činnost a prodává doplňkový sortiment. Na všechny činnosti žáka dohlíží odpovědný pracovník, který žákovi odborně radí a zadává úkoly. Žák by se měl v průběhu praxe zdokonalovat v obsluze zákazníka a v samostatné odborné komunikaci s ním, popřípadě vést rozhovor i v cizím jazyce. počet zúčastněných žáků Odborná praxe je povinná pro všechny žáky. V každé optice pracuje maximálně 1 2 žáci. časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení Odborná praxe se uskutečňuje ve čtyřech týdnech na konci 3. ročníku v měsíci červnu. Praxe probíhá v rozsahu 160 hodin, tj. 8 hodin denně, hodina odborné praxe trvá 60 minut. V případě onemocnění předloží žák potvrzení o pracovní neschopnosti a u absence delší než 3 dny musí nahradit praxi v domluveném termínu. Oční optika je vybavena pultovým prodejem a boxem pro nabídku a poradenství. V prodejní části je široká nabídka brýlových obrub ve vitrínách a doplňkový sortiment, automatický centrovací systém připojený k PC a pokladna. V samostatném boxu žáci při obsluze zákazníka využívají demonstrační pomůcky, katalogy firem, vzorníky čoček, přístroj na měření vzdálenosti zornic. V dílenské části žáci vyměřují brýlové čočky na fokometru, zabrušují čočky na brousicím automatu a využívají přístroje a pomůcky k opravám brýlí. Administrativní část je vybavena kancelářským nábytkem, regály s dokumentací, telefonem, objednávkovým systémem a výpočetní technikou. Ve skladu jsou regály se skladovými brýlovými čočkami a doplňkovým sortimentem. Žáci využívají toto vybavení podle zadaného úkolu a podle potřeby včetně softwaru firmy. personální zajištění Na pracovišti je jeden instruktor (vedoucí oční optiky pověří zodpovědného pracovníka), který dohlíží na žáka a hodnotí jeho vykonanou práci. Instruktor kontroluje žákův deník odborné praxe, kde si žák zapisuje veškeré zadané úkoly a odvedenou práci. legislativní a finanční zajištění Žáci během odborné praxe nedostávají žádnou odměnu. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za škodu se řídí 391 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění. Zařízení provede příslušná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Škola má uzavřené pro žáky, kteří se účastní odborné praxe, pojištění pro případ úrazu. Škola zpracuje obsahovou náplň odborné praxe, kterou zařízení obdrží nejpozději v den nástupu žáka na praxi. Instruktor písemně zhodnotí pro potřeby školy odbornou praxi jednotlivých žáků na tiskopisech dodaných školou, kam po ukončení odborné praxe provede klasifikační hodnocení. se provádí na základě platné klasifikační stupnice a započítává se do hodnocení z předmětu zhotovování brýlí ve 4. ročníku ve škole. Posuzuje se: vystupování a upravenost žáka, jeho chování, vztah k práci, aktivita, samostatnost a tvořivost v praktických činnostech, kvalita výsledků činnosti, organizace vlastní práce, udržování pořádku na pracovišti, obsluha a údržba zařízení a dodržování předpisů o bezpečnosti. Během odborné praxe provádí vedoucí praktického výcviku ze školy hospitace, kde se doví od pověřeného pracovníka slovní

4 Popis zkušeností (vč. minulých Do jaké míry se daří naplňovat hodnocení žáků na odborné praxi. Ve škole potom proběhne sebehodnocení žáka a žáci vyplňují evaluační dotazník. Odborná praxe v očních optikách a spolupráce s firmou probíhá bez velkých problémů. V poslední době ubylo zákazníků v očních optikách oproti minulým rokům, tudíž žáci nemají někdy koho obsluhovat. Žáci si hledají odbornou praxi v optikách v rámci svého bydliště, tudíž je OP hůře kontrolovatelná a tudíž kontrola probíhá jen po telefonu. Některé instruktory OP neznáme ani osobně. Osvědčená je odborná praxe ve vytipovaných brněnských optikách, se kterými máme již dlouholetou spolupráci. Protože OP probíhá na konci 3. ročníku, jsou žáci ve 4. ročníku zkušenější a lépe se po odborné praktické stránce s žáky spolupracuje. Výborní žáci někdy získají po maturitě zaměstnání tam, kde absolvovali OP. Velmi dobře. Profilová maturitní zkouška (praktická zkouška, maturitní práce s obhajobou) Zapojená firma Oční centrum Visual, Kovářská 13, Kroměříž Obsahová charakteristika Praktická část MZ je realizována formou praktické činnosti a probíhá v prostorách školy v optických laboratořích. Odborník z praxe se účastní celé praktické maturitní zkoušky a dohlíží a klasifikuje hlavně prodejní část a obsluhu fiktivního zákazníka. Žáci losují jedno z 25 témat. Praktická MZ trvá 4 hodiny a žák musí vybrat obrubu a brýlové čočky, obsloužit fiktivního zákazníka, vyřešit jednoduchý praktický příklad, zabrousit a opravit brýlovou korekci a sepsat protokol. Výsledkem práce je vydání korekce zákazníkovi a korekce musí splňovat optické normy. Odborník z praxe se podílí u praktické MZ na hodnocení obsluhy fiktivního zákazníka a vyřešení praktického příkladu, což je asi 1/3 známky z celkového hodnocení. počet zúčastněných žáků Všichni žáci 4. ročníku konají praktickou maturitní zkoušku, která je povinná. Průměrně se ročně jedná o 25 žáků. Všichni žáci musí absolvovat ve 3. ročníku odbornou praxi v oční optice. časové rozmezí Odborník z praxe se věnuje přípravě žáků na praktickou maturitu ve 2. pololetí 4. ročníku 4 hodiny týdně, tj. celkem asi 36 hodin. materiálně technické Materiálně technické zabezpečení praktické MZ zajišťuje škola, firma se na něm nepodílí. zabezpečení personální zajištění Odborník z praxe je členem maturitní komise a v oční optice zastává pozici vedoucího.

5 legislativní a finanční zajištění Vyhláška 177 ze dne 10. června 2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a ve znění vyhlášky č. 274/2010 Sb. Firma se na finančním zajištění praktické MZ nepodílí. Odborník z praxe, jako člen maturitní komise, hodnotí každého žáka z obchodních dovedností, fiktivní obsluhy zákazníka a z vyřešení jednoduchého praktického příkladu známkou, která činí asi 1/3 celkové známky z praktické části MZ. Odborník z praxe při sdělení výsledku praktické MZ provádí zpětnou vazbu, seznámí žáka s chybami při prodeji a obsluze zákazníka. Popis zkušeností (vč. minulých Spolupráci s odborníkem z praxe hodnotíme velice pozitivně, zlepšilo to úroveň praktické MZ i přípravu žáků na budoucí povolání očního optika. Praktická MZ probíhá několik dnů a odborník z praxe si musí v zaměstnání brát dovolenou. Odborník z praxe je členem maturitní komise na naší škole již několik desítek let a máme s tím jen dobré zkušenosti a spolupráce probíhá hladce. Do jaké míry se daří naplňovat Výborně. Další vzdělávání učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů ve firmě Cíl vzdělávání Seznámit se s novými technologiemi, přístroji a vybavením v oční optice. Lépe se orientovat v produktech nabízených v oční optice. Seznámit se s novými optickými programy a softwarem. Zaměření a obsah vzdělávání Vyzkoušet si práci s novými optickými programy a přístroji a zvýšit odbornou kvalifikaci. Název a adresa firmy Oční centrum Visual, Kovářská 13, Kroměříž Aprobace učitele/ů Učitel odborných předmětů, který vyučuje praktický předmět zhotovování brýlí. Jeho vzdělání je oční optik, optometrista. Obsahová charakteristika Forma spolupráce probíhá nejprve exkurzí, při které se učitel seznámí s chodem firmy a poté souvislou stáží na pracovišti. Téma stáže si volí učitel odborných předmětů sám, a to práce v prodejní části, práce v dílenské části, administrativně hospodářská činnost, skladové hospodářství, informační a komunikační technologie v oční optice. Učitel pozná podmínky, prostředí a specifika v oční optice a zkušenosti využije ve škole při výuce praktického odborného předmětu. S novými zkušenostmi se podělí také s ostatními kolegy na oboru formou prezentace. Učitel odborných předmětů tyto poznatky pak promítá do pracovních listů pro žáky. Využívá při výuce poznatky z práce s výpočetní technikou. První den učitel jenom pozoruje chod oční optiky a v dalších dnech se aktivně zapojuje do činnosti v oční optice (obsluha

6 zákazníka, zhotovení korekční pomůcky, práce na přístrojích, práce s výpočetní technikou). Učitel pracuje pod dohledem majitele oční optiky, který ho seznamuje s novými produkty. počet zúčastněných učitelů Účastní se pouze jeden učitel odborných předmětů. časové rozmezí Stáž probíhá mimo školní výuku. Jeden den na konci srpna v přípravném týdnu a jeden den o pololetních prázdninách na konci ledna. materiálně technické zabezpečení Stáž probíhá v oční optice, která je vybavena prodejní, dílenskou částí, administrativní částí, vyšetřovnou zraku, částí pro aplikaci kontaktních čoček a skladem. Učitel využívá veškeré vybavení ve všech těchto částech (optické přístroje, výpočetní techniku, centrovací systém, vyšetřovací přístroje, demonstrační pomůcky, brýlové čočky a obruby). personální zajištění Odpovědným pracovníkem je majitel oční optiky, který má vzdělání oční optik, optometrista. legislativní a finanční zajištění Škola má sepsanou smlouvu s firmou o vzdělávání učitelů a finančně se firma nepodílí. Popis zkušeností (vč. minulých Do jaké míry se daří naplňovat Učitel po ukončení stáže předkládá vedení školy zprávu o vykonané stáži. Pro ostatní vyučující své poznatky z praxe zapracovává v prezentaci, kterou následně předvádí na předmětové komisi a také ji využije při výuce žáků v předmětu zhotovování brýlí. Vzdělávání učitele odborných předmětů proběhlo v letošním školním roce poprvé. V dalších letech se mohou vystřídat ostatní učitelé, aby každý učitel měl možnost poznat provoz v oční optice. Uvažujeme o možnostech dalšího vzdělávání odborných učitelů ve výrobním závodě na výrobu brýlových čoček. Dobře.

7 Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky Charakteristika odborníka/ů z praxe Odborníci z praxe, kteří učí na naší škole praktická cvičení, vystudovali obor oční optik na SŠ (tito externí učitelé učí v 1. a ve 2. ročníku předmět zhotovování brýlí). Ti co učí ve 3. nebo 4. ročníku jsou také očními optiky a navíc absolvovali optometrii na VŠ včetně pedagogického vzdělání. V provozovně oční optiky jsou vedoucími pracovníky nebo majiteli oční optiky. Mají dlouholeté zkušenosti s praxí v oční optice a na naší škole již učí kolem 5 let. Název a adresa firmy Oční optika Apia, náměstí Svobody 18, Brno; Oční studio, Nádražní 10, Brno; Optika Richter, Běhounská 3/5, Brno; Oční centrum Visual, Kovářská 13, Kroměříž Obsahová charakteristika Odborník z praxe vyučuje na škole praktický předmět zhotovování brýlí, zejména ve vyšších ročnících trénuje s žáky obchodní dovednosti a simulovanou obsluhu zákazníka. Někteří odborníci z praxe seznamují žáky s novými trendy v oční optice v rámci jednorázových seminářů (téma: orientace v katalozích firem, reklamace v oční optice, prodejní dovednosti, centrovací systém v oční optice, optické programy aj.). Žáci vytváří ze seminářů prezentace pro nižší ročníky nebo pro opakování v hodinách. Odborník z praxe se při pravidelné výuce uplatňuje jako externí učitel v praktickém předmětu zhotovování brýlí a hlavně v obchodních dovednostech. Pokud tento odborník z praxe učí ve 4. ročníku, uplatní se jako konzultant u praktické maturitní zkoušky. počet zúčastněných Na naší škole máme 5 odborníků z praxe. odborníků z praxe počet zúčastněných žáků Všichni žáci na oboru oční optik se účastní výuky, kde učí odborníci z praxe. Jedná se asi o 100 žáků. Jednorázových seminářů, kde přednáší odborník z praxe, se účastní jen žáci vyšších ročníků, tedy asi 25 žáků. časové rozmezí Odborník z praxe učí 4 hodiny týdně a příprava mu zabere asi 1 hodinu. Semináře jsou dvouhodinové a stejnou část zabere i příprava. Semináře na škole probíhají jednou až dvakrát ročně. popis spolupráce s příslušným učitelem Odborník z praxe úzce spolupracuje s vedoucím praktického výcviku, který ho seznamuje s učebními osnovami a tematickým plánem výuky. Spolupracuje také s učitelem, který učí ve stejném ročníku jinou skupinu žáků. Domlouvají se, co a jak budou učit příští hodinu (příprava na vyučování). Ve výuce nepracují společně, ale každý v jiné skupině žáků, proto každý hodnotí samostatně. legislativní a finanční zajištění Škola má s odborníkem z praxe, který na škole učí externě, uzavřenou dohodu o provedení práce. Jeho odměna závisí na počtu let pedagogické praxe. Odborník z praxe, který na škole má jednorázový seminář, dělá tuto činnost zdarma. Odborník z praxe hodnotí žáky známkou.

8 Popis zkušeností (vč. minulých Do jaké míry se daří naplňovat Působení odborníka z praxe ve vyučování vyhodnocuje vedoucí praktického výcviku, chodí mu na hospitace. Na praktické výuce ve škole se podílí více odborníků z praxe a jsme s nimi velice spokojeni, protože žáci hlavně ve vyšších ročnících trénují obchodní dovednosti a obsluhu zákazníka a dozví se všechny novinky a trendy z praxe v oční optice. Žáci vyšších ročníků se na praktický výcvik dělí na skupiny, které dělají kolečko mezi interním vyučujícím a externím odborníkem z praxe, kteří učí paralelně. Tím zajistíme, že se žáci seznámí s praktickými dovednostmi od odborníka z praxe, ale bude i splněna výuka dle učební osnovy interním učitelem. Spolupráci s odborníkem z praxe hodnotíme velice pozitivně, zlepšila se příprava žáků na budoucí povolání očního optika, což máme potvrzeno i z praxe, kam nastupují naší absolventi do zaměstnání. Spolupráce s odborníky z praxe trvá na naší škole již třicet let, za tu dobu se jich vystřídalo ve škole několik desítek. Někdy je problém shánět nového odborníka z praxe, často využíváme naše absolventy oboru oční optik, někteří mezi tím vystudovali optometrii. Velmi dobře. Volnočasové aktivity navazující na odborný výcvik/odbornou praxi Obsahová charakteristika Volnočasové aktivity jsou realizovány formou volitelného předmětu. Tato aktivita je zahájena na základě požadavku oboru oční optik na škole a schvaluje ji ředitelka školy. Při této aktivitě se žáci připravují na výkon povolání očního optika v provozovnách oční optiky. Navazuje svým charakterem na odbornou praxi. Žáci poznají podmínky reálného pracoviště (jiného, než byli na odborné praxi), zapojují se do pracovního kolektivu, samostatně vykonávají zadané pracovní činnosti. Žáci si prohloubí své dovednosti ve zhotovení a opravách korekčních pomůcek a při obsluze zákazníka. Z hlediska klíčových kompetencí tato aktivita přispívá k rozvoji: řešení problémů, lepší komunikace, týmové spolupráce a k rozvoji podnikatelských aktivit. Z odborných kompetencí se žák zdokonaluje v poskytování poradenských služeb z oblasti optiky, v navrhování a výběru čočky i brýlové obruby, v měření vstupních informací pro zhotovení korekční pomůcky, v příjmu a výdeji zakázky a vypočítání

9 finanční kalkulace. Aktivita přispívá k motivaci žáků pracovat v oční optice, popřípadě pokračovat ve studiu optometrie na VŠ. Název a adresa firmy Oční optiky v městě Brně, např.: Oční optika Apia, náměstí Svobody 18, Brno; Oční studio, Nádražní 10, Brno; Optika Richter, Běhounská 3/5, Brno. Volitelný předmět (praxe v oční optice) se uskutečňuje na smluvním základě mezi školou a pracovištěm. Těmito pracovišti jsou oční optiky, kde si žáci upevní a prohloubí zručnost, samostatnost, přesnost, rychlost, dodržování pracovních postupů a organizaci práce. Volitelný předmět se uskutečňuje ve 4. ročníku v rozsahu 2 h týdně nebo 4 h 1x za 14 dní. počet zúčastněných žáků Účastní se ti žáci 4. ročníku, kteří si zvolí tento volitelný předmět. časové rozmezí Volitelný předmět probíhá 2 h týdně nebo 4 h jedenkrát za 14 dní v odpoledních hodinách od září do května. materiálně technické zabezpečení Volitelný předmět je realizován v očních optikách v městě Brně. Žáci pracují na přístrojích firmy a firma poskytuje žákům i materiál (brýlové čočky a obruby). personální zajištění Pověřený pracovník oční optiky odborně vede praktikujícího žáka. Instruktor bývá vedoucím oční optiky. legislativní a finanční zajištění Škola uzavírá s oční optikou smlouvu a s instruktorem dohodu o provedení práce. Žáci pracují v optice bez úplaty. Pověřený pracovník, který vede žáka, ho klasifikuje známkou v každém pololetí. Přínosem pro žáka je zdokonalení se v obchodních dovednostech a v komunikaci se zákazníkem a přínosem je příprava na praktickou maturitní zkoušku. Firma má možnost si vytipovat mezi žáky vhodného budoucího zaměstnance. Popis zkušeností (vč. minulých Pokud si tento volitelný předmět zvolí celá třída, bývá problém zajistit pro všechny kvalitní pracoviště oční optiky v městě Brně. Někdy musí více žáků chodit do jedné optiky, ale musí se prostřídat během týdne tak, aby nepraktikovali v optice současně. Pro budoucí praxi žáka je tento předmět velkým přínosem, žák se lépe zapojuje po škole do pracovního procesu v oční optice. Ideálem by bylo nějaké školní pracoviště oční optiky, kam by naši žáci mohli chodit na praxi, nebo kdyby školní Do jaké míry se daří naplňovat oční optika pro veřejnost mohla být přímo ve škole. Velmi dobře.

10 Nábor nových žáků Název a adresa firmy Oční optika Apia, náměstí Svobody 18, Brno Firma se účastní náboru formou prezentace na dnu otevřených dveří a poskytuje propagační materiály. Zájemci se mohou přijít podívat přímo do oční optiky a prohlédnout si i dílenskou část. časový rozsah Jedná se o jednorázové akce, vždy dvakrát během školního roku. První je v měsíci listopadu a druhá je v měsíci lednu. Odborník z praxe se účastní tohoto dne v odpoledních hodinách, kdy chodí nejvíce zájemců. Jeho účast bývá 2 3 hodiny. materiálně technické zabezpečení Dny otevřených dveří probíhají ve škole v optických laboratořích. Firma zajišťuje letáčky a prezentaci o práci v oční optice. Škola zajišťuje letáčky o konání přijímacích zkoušek. personální zajištění Za firmu zajišťuje tuto akci jeden pověřený pracovník z oční optiky, nejčastěji odborník z praxe, který učí na naší škole. Dále se dne otevřených dveří účastní interní učitelé oboru (poskytují zájemcům informace o studiu na oboru a přijímacích zkouškách) a žáci vyšších ročníků, kteří ukazují činnosti, které se na škole v praxi učí. legislativní a finanční zajištění Pověřený pracovník firmy je současně externím učitelem ve škole a je s ním sepsána dohoda o provedení práce. Propagační materiály nakopíruje škola na vlastní náklady. Na den otevřených dveří má přístup široká veřejnost a škola sleduje počet zájemců o daný obor pomocí dotazníku, který je následně vyhodnocen. Dne otevřených dveří se často účastní zájemci, kteří navštíví veletrh středních škol, kde naše škola má stánek, ale zde odborník z praxe nefiguruje, protože tato akce probíhá 2 dny. Popis zkušeností (vč. minulých Spolupráce s odborníkem z praxe probíhala v letošním školním roce podruhé a zaujala veřejnost, proto v ní budeme pokračovat. V příštích letech je možnost odborníka z praxe přizvat i na besedy s budoucími žáky, popřípadě veletrh středních škol. Do jaké míry se daří naplňovat Velmi dobře.

Původní podklad dodaný školou ke stažení na: http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/pripadovestudie/69-42-m_01_sablony.pdf

Původní podklad dodaný školou ke stažení na: http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/pripadovestudie/69-42-m_01_sablony.pdf 1 Případové studie: 69-42-M/01 Oční optik Škola: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno Stav ke dni: 22.9.2015 Úvodní komentář k případové studii:

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1.máje 2, 78985 Mohelnice Charakteristika školy Škola zahájila svou činnost v roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Píšť

Základní škola a Mateřská škola Píšť Součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola Píšť Pravidla pro klasifikaci žáků a pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Klasifikace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Zahradní 23, 360 01 Karlovy Vary

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 69 42 M / 01; Oční optik Název školního vzdělávacího programu: Oční optik Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia: 4 roky

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž,

Více

Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška. Pulická 695, 518 01 Dobruška

Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška. Pulická 695, 518 01 Dobruška Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce Zápory spolupráce

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

K L A S I F I K A Č N Í

K L A S I F I K A Č N Í K L A S I F I K A Č N Í SOŠ a SOU, Kladno, Dubská Ř Á D V souladu s 30 a 69 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám Klasifikační řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, Dubská (dále jen

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Základní škola Huntířov nad Jizerou, okres Jablonec nad Nisou Huntířov nad Jizerou 63 468 22 Železný Brod Identifikátor školy: 600078337

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská. Dubská 967, 27203 Kladno Střední odborná škola

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí Účinnost ode dne: 1. 9. 2005 Klasifikační předpis byl doplněn a schválen dne 1. 9. 2015. Klasifikační předpis vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. MŠMT ČR o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ÚVOD. 1 V textu aplikovaných modelů používáme pro zaměstnavatelskou sféru také výrazy sociální partner

ÚVOD. 1 V textu aplikovaných modelů používáme pro zaměstnavatelskou sféru také výrazy sociální partner OBSAH Úvod... 3 Slovníček pojmů... 4 Legislativní prostředí... 4 Popis cílů spolupráce škol se zaměstnavateli... 5 Vymezení skupiny oborů vzdělání... 5 Praktické vyučování... 6 Využití odborníků z praxe...

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ------------------------------------------------- ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední zemědělská škola Rakovník, Rakovník, Pražská 1222 Charakteristika školy Tradiční škola v regionu, 135 let. Zaměření na zemědělskou prvovýrobu,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, Vranovice 691 25 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vypracovala: Mgr. Hana Pokorná, ředitelka školy Kontrolovala: Mgr. Blanka Beňušová,

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Školní řád V souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Brno, Palackého 68 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna II, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1/2656 Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 1 Praha obvodní pracoviště Praha 4 Inspekční zpráva MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r. o. Machkova 1646, 149 00 Praha 4 - Jižní Město Identifikátor

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název

Více

Klasifikační řád. Čl.1 Předmět úpravy. Čl.2 Základní ustanovení o klasifikaci prospěchu

Klasifikační řád. Čl.1 Předmět úpravy. Čl.2 Základní ustanovení o klasifikaci prospěchu Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Klasifikační řád Cílem klasifikačního řádu je stanovit kritéria pro hodnocení a klasifikaci vědomostí a dovedností v aplikaci

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 39-41-L/01 Autotronik Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Školní vzdělávací program tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Školní vzdělávací program tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Školní vzdělávací program tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Oficiální

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hlava první Základní pojmy. Hlava druhá Zásady a kritéria hodnocení chování, zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 362 21 Nejdek, Husova 600 Č.j.: KŘ-260/2009 Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A Změny: 1. Rozsah působnosti: Hlava první Základní

Více

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Mgr. Jarmila Višňovcová 1.9.2011 1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech Právní vymezení:

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního klubu Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školního

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Školní vzdělávací program INOVOVANÝ ZÁMEČNÍK Střední škola Jeřabinová 96/III 337 01 Rokycany 1 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Dodatek č. 1 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Část 5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1a PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obsah: I. Způsob hodnocení a klasifikace II. Zásady a pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Správce dokumentace: Zpracoval: Zdenka Ulmanová PhDr.Mgr. Miloslav Kovář Schválil: PhDr.Mgr. M. Kovář Čl. 1 Obecná ustanovení.. 2 Čl. 2 Organizace vzdělávání..

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Praţská 112, 280 02 Kolín. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Praţská 112, 280 02 Kolín. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Praţská 112, 280 02 Kolín Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Název a adresa školy: Střední odborná škola stavební a Střední

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace - Hodnocení: Dotyk Indikátor Aktuální stav k 20.8.2015 Plánovaný stav k 30.6.2016 1. řízení

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02 Příloha č. 6 Střední odborné učiliště a střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 1 / 24 Druh dokumentu: SMĚRNICE Vydání: 1 Identifikační označení: QS 75-02 Výtisk číslo: 1 VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Tesař Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Tesař Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Odborný profil absolventa... 6. Cíle středního odborného vzdělávání v oboru tesař... 7.. Uplatnění absolventa v praxi... 7.. Očekávané

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Tesař 36-64-H/01 Tesař 1. ročník = 33 hodin/ročník

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKU. 7.1. Hodnocení žáků. ŠVP Základní škola Jenišovice ÚVOD

7. HODNOCENÍ ŽÁKU. 7.1. Hodnocení žáků. ŠVP Základní škola Jenišovice ÚVOD 7. HODNOCENÍ ŽÁKU 7.1. Hodnocení žáků ÚVOD Účelem vzdělávání žáka v základní škole je vybavit ho klíčovými kompetencemi. Ty představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-101/12-M Název kontrolované osoby: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Sídlo: Jurikova 588, 753 01 Hranice IČO: 61986038

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4 Š K O L N Í Ř Á D

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4 Š K O L N Í Ř Á D Š K O L N Í Ř Á D I. Všeobecná ustanovení II. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky III. Provoz a vnitřní režim školy IV. Omlouvání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Drobovice 76 Drobovice 76, 286 01 Čáslav Identifikátor školy: 600 045 714 Termín konání inspekce: 8. a 9. září 2004 Čj.: Signatura:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název

Více

Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Brno

Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Brno 1 Případové studie: Škola: 36-59-H/01 Podlahář Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Brno Úvodní komentář k případové studii: Škola má dlouhou tradici. Její počátky spadají do roku 1949, kdy vzniklo

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Informační

Více

KAROSÁŘ 23-55-H/02. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje:

KAROSÁŘ 23-55-H/02. Školní vzdělávací program pro obor. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor KAROSÁŘ 23-55-H/02 Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice Adresa: Nádražní 301, 534 01 Holice Zřizovatel: Pardubický kraj Název RVP: Karosář

Více

ŠKOLA: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

ŠKOLA: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Č. j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ŠKOLA: Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s. r. o. Jeronýmova 28/22 370 01 České Budějovice Tel.: 386 354 440

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory VOŠS Zelená 40A, Ostrava-Moravská Ostrava ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 Opravář zemědělských strojů Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil

Více

Základní škola a Mateřská škola, Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace. Klasifikační řád

Základní škola a Mateřská škola, Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace. Klasifikační řád Základní škola a Mateřská škola, Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Klasifikační řád Obsah: 1 Hodnocení a klasifikace žáka 1.1 Stupně klasifikace 1.2 Celkový prospěch 1.3 Hodnocení práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE

Více

6.14. Elektronické měření - ELM

6.14. Elektronické měření - ELM 6.14. Elektronické měření - ELM Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 8 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec Identifikátor školy: 600 012 221 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou Dr. Farského 300 Identifikátor školy: 600 170 900 Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství ČR,

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD Vítězná 616, 282 27 Český Brod,Czech republic,tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. http://www.gcbrod.cz V Českém Brodě dne: 29.8.2008 Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více