> Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji"

Transkript

1 > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r k ý B r o d d u b e n č í s l o 4 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Město zahájilo realizaci 3 projektů spolufinancovaných EU z ROP Střední Morava Ve městě se psy podle nových pravidel Městská policie informuje Žijí mezi námi. Navštívili nás. Ohlédnutí za Dnem GIS Co nového v muzeu ZŠ Mariánské náměstí slaví 100 let Kulturní tipy Sport V současné době probíhá na území města realizace prvních 3 projektů, na něž byly v novém programovacím období poskytnuty finanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. V souhrnu uvádíme nejvýznamnější přínosy jednotlivých projektů, v návaznosti na provedené výběrové řízení na dodavatele zpřesňujeme finanční částky a podáváme zpřesňující harmonogram realizace projektů oproti dříve uvedeným předběžným informacím. Dopravní terminál Uherský Brod přístupová lávka projekt byl realizačně zahájen v lednu 2009 průzkumem geologického podloží a následně demolicemi objektů, které bránily výstavbě. Realizace projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců oddělením pěší komunikace od automobilového provozu v ulici Pod Valy a současně povede k zajištění bezbariérového a rychlého propojení historického centra města s obchodní a obytnou zónou za železniční tratí. Přístup k přechodové lávce bude začínat v ul. Seichertova pomocí tzv. nástupní rampy. Zhruba v polovině celé lávky bude umístěn tzv. komunikační uzel (osobní výtah a schodiště), který umožní přístup k nádražní budově a zastávkám autobusové dopravy. Na druhém konci bude bezbariérovost zaručena pozvolným klesáním lávky podél hypermarketu. Stávající lávka zůstane po maximální možnou dobu výstavby zachována, dojde pouze ke zřízení provizorního schodiště a případným krátkodobým uzavírkám. Stavbu provádí firma SDS Exmost. Celkové náklady akce dosahují 75 mil. Kč, přibližně 54 % z nákladů přitom bude pokryto z přidělených dotací (20,6 mil. Kč představuje dotace z ROP Střední Morava, 20 mil. Kč dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury). Realizace projektu bude dokončena v červnu Pokračování na str. 3

2 Sněženky a jarní prázdniny. Text na str. 12. f o t o g a l e r i e Děti z Mateřské školy Obchodní si na pozvání ing. Horákové prohlédly třídicí linku v Rumpoldu a dozvěděly se, jak se zpracovává odpad. Letem světem aneb co se děje na škole v Újezdci. Více na str. 13. Karneval ve školní družina Na Výsluní. Text str. 7. Osvobození Uherského Brodu Město Uherský Brod oznamuje, že pietní vzpomínková akce u příležitosti 64. výročí osvobození Uherského Brodu a uctění památky obětem II. světové války se uskuteční v pátek 24. dubna Program akce: uctění památky padlých uherskobrodských občanů u pamětní desky arm. gen. ing. V. B. Lužovi, škpt. let. Vlad. Kubíčkovi, por. let. Janu Stanovskému a rtm. let. Janu Křivdovi na uherskobrodské radnici spolu se zástupci Klubu výsadkových veteránů Zlín položení kytice u památníku Rudoarmějcům pietní akt u památníku obětem II. světové války Město Uherský Brod zve všechny občany. v Na DDM proběhla tradiční soutěž Brodský zpěváček. Bližší informace a výsledky najdete na BZ Plus. Velikonoční dílny na ZŠ Mariánské náměstí. UHERSKOBRODSKO 1945 Vojensko-historická akce proběhne května 2009 ve Strání-Květné. Začínáme v pátek 1. května ve 14 hod napadením Uherského Brodu, a to přestřelkou německých a ruských jednotek. Toto se uskuteční na Masarykově náměstí za účasti SDH s historickou parní stříkačkou. Poté přejede kolona historických vozidel do Strání, v sobotu v 9 hod začne velkolepá rekonstrukce bitvy s doprovodným programem. Pořádá Vojensko historický klub Divize Bílé Karpaty Strání- -Květná, P_KVH Legie, KVH Lah a kluby vojenské historie z ČR i zahraničí za podpory města Uherský Brod, obcí Strání, Korytná, Suchá Loz, Slavkov a Březová.

3 Dokončení ze str. 1 Architektonické řešení obnovy parku Tyršovy sady fyzická realizace projektu byla oficiálně zahájena dne předáním staveniště. V rámci projektu dojde k úpravě stávající a dosadbě nové zeleně, rekonstrukci cestní sítě včetně rozmístění nového mobiliáře (lavičky a odpadkové koše), optimalizaci navržených tras chodníků a úpravě části z nich na bezbariérový přístup jak pro imobilní občany, tak pro jízdu s dětskými kočárky. Smyslem akce je zatraktivnění prostředí pro všechny návštěvníky parku, rozšíření a zkvalitnění procházkových tras, rozšíření odpočinkových zón, přeřešení systému zeleně vedoucí k prosvětlení prostor, a tím omezení sklonů k vandalským činům. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách byly vybrány 2 realizační firmy - Silamo, která provede veškeré stavební práce, a Strabag k realizaci vegetačních úprav (s využitím subdodavatelské firmy). Celkové náklady projektu byly na základě výsledku výběrového řízení výrazně sníženy a činí 10,6 mil. Kč (oproti původně předpokládaným 16,2 mil. Kč), z toho 85 % pokryje dotace z ROP Střední Morava (9 mil. Kč). Dotace se skládá z příspěvku Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu. Ukončení realizace je naplánováno na konec září Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod cílem projektu je vytvoření turistického okruhu, který provede návštěvníky města i místní obyvatele po nejvýznamnějších pamětihodnostech města. Realizace byla zahájena v únoru V rámci projektu dojde k vybudování odpočinkových míst (v místech u kostela Mistra Jana Husa, u dominikánského kostela Nanebevzetí Panny Marie, vedle Domu dětí a mládeže a u gymnázia), která budou doplněna o zvukové průvodce s informacemi o historii a zajímavostech o jednotlivých architektonických objektech. Po celé trase budou rozmístěny směrové ukazatele navádějící zájemce k jednotlivým atraktivním cílům, dále dojde k označení památkových objektů informačními tabulkami. Vše bude podpořeno nově vytvořenými propagačními tiskovinami. K výstavbě odpočinkových míst se zvukovými průvodci byla vybrána firma PSVS, další součásti projektu (rozmístění směrových ukazatelů, označení památkových objektů informačními tabulkami, vytvoření propagačních tiskovin) jsou předmětem samostatné zakázky, kterou bude realizovat firma JENA Jesenické nakladatelství (Ing. Dalibor Matějíček). Celkové náklady projektu činí po ukončení obou výběrových řízení 2,4 mil. Kč, dotačně bude projekt podpořen částkou 1,5 mil. Kč. Projekt bude kompletně zrealizován do konce června 2009, využívání jeho výstupů je tedy plánováno již na letošní turistickou sezónu. Prosíme občany, aby dbali na svou bezpečnost a věnovali zvýšenou pozornost při pohybu v místech realizace projektů. Za případné komplikace při průchodu se omlouváme. Celkový objem evropských dotací pro všechny 3 uvedené akce představuje cca 31 mil. Kč, které budou z převážné části čerpány prostřednictvím ROP Střední Morava již v tomto roce. Věříme, že připravené projekty výrazně přispějí k zatraktivnění veřejných prostranství a zkvalitnění infrastruktury pro místní občany i návštěvníky města. Oddělení strategického rozvoje z p r a v o d a j s t v í Naše město se představí v Praze Ve čtvrtek bude prezentováno Město Uherský Brod v Informačním centru Czechtourismu v Praze na Staroměstském náměstí. Toto informační centrum bylo otevřeno na sklonku roku 2007 ve zcela novém prostoru na Staroměstského náměstí v Praze. Navázalo tak na tradici prezentace regionů v centru Prahy a rozšířilo portfolium CzechTourism na počet dvou informačních center. Jeho cílem je podporovat rozvoj regionů nabídkou propagačních materiálů z celé ČR a pomocí prezentací a pořádání tiskových konferencí představovat regiony nejen Pražanům a odborné veřejnosti, ale také návštěvníkům Prahy ze všech koutů světa. Specifickým cílem je zvýšení počtu příjezdů turistů do regionů a oblastí a zároveň také propagace místních a regionálních akcí a atraktivit. Naše město zahájí svou prezentaci 2. dubna 2009 v hod. vystoupením folklorního souboru Olšava, který představí lidové písně a tance z Uherskobrodska. Představení města bude probíhat prostřednictvím DVD nahrávky o Uherském Brodě, ale také předáváním informací a propagačních materiálů. Zároveň budou také prezentovány úspěchy v oblasti informačních technologií města. Doprovodnou součástí akce pak bude ochutnávka krajových specialit: vdolečků, slivovice a piva z pivovaru Janáček. -red- OSLAVY 1. MÁJE V UHERSKÉM BRODĚ NA SOKOLSKÉM STADIONU 1. KVĚTNA, , BOHATÝ PROGRAM K POSLECHU HRAJE SKUPINA COUNTRIO OBČERSTVENÍ A ATRAKCE PRO DĚTI ZAJIŠTĚNY SRDEČNĚ ZVE MO ČSSD Našel se fotoaparát Skupina skautů z Kroměříže našla cestou k aquaparku Delfín fotoaparát, kde se nacházejí i fotky z porodu dítěte, které budou určitě pro majitele foťáku velmi vzácné. Pokud tento fotoaparát postrádáte, ohlaste se osobně nebo em v redakci Brodského zpravodaje na Domě kultury. Městská knihovna pořádá v úterý v 18 hodin přednášku Bc. Jaroslavy Vaculíkové na téma Historie zámku Pepčín Jste srdečně zváni. w

4 Ve městě se psy podle nových pravidel V těchto dnech nabyla účinnosti dlouho diskutovaná nová vyhláška vymezující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě Uherském Brodě. Hlavním smyslem jejího přijetí je ochrana a zabezpečení přiměřených podmínek psů v zájmových chovech. Vedlejším, avšak neméně důležitým cílem je pak zvýšení bezpečnosti a čistoty ve městě. Podle jejího znění bude muset být pes na městských veřejných prostranstvích veden na vodítku, což je omezením jeho pohybu na nezbytně nutnou dobu právě v zájmu tohoto zvířete. Na silnicích a jiných dopravně zatížených komunikacích dochází ke stresování psů a k jejich přirozené snaze uniknout. Při tom dochází nejen k nehodám, při kterých jsou zvířata poraněna nebo usmrcena, ale i k jejich útěku, kdy přivolání je zejména při dopravní frekvenci ve městech a silnicích obtížné, zaběhlá zvířata při ztrátě původních sociálních kontaktů trpí. Vedení psa na vodítku umožňuje i kontrolu v době hárání fen, omezení nežádoucích stavů gravidity a porodů nežádoucích štěňat je jedním z účinných opatření k regulaci populace. Zabezpečení psa proti úniku, včetně jeho vedení na vodítku, omezuje i rizika napadení jiných druhů zvířat a nežádoucí vnikání psů do cizích objektů a na cizí pozemky; lze tak předejít i poškození zdraví psů, ke kterému může být veden majitel objektu ve snaze ochránit svůj majetek. Pokud je pes veden po veřejném prostranství či komunikaci na vodítku, je možné se v neposlední řadě vyhnout řadě konfliktů, snižuje se riziko nepřiměřených reakcí při setkání psa s malým dítětem, starým člověkem apod. Pokud pes vedený na vodítku znečistí komunikaci, lze majitele jednoznačné identifikovat. K významnému opatření, které řeší nová vyhláška, patří vymezení ploch, na kterých se budou moci psi pohybovat volně bez omezení. Samozřejmým předpokladem pro takový způsob venčení psa je jeho ovladatelnost osobou, která jej doprovází, poněvadž je dle Občanského zákoníku za svého psa plně zodpovědná. x z p r a v o d a j s t v í Při venčení psa nesmí dojít ke znečištění veřejného prostranství jeho výkaly, ať už je veden na vodítku či pobíhá volně. Po vykonání psí potřeby je tedy osoba, která zvíře venčí, povinna exkrementy odstranit. Sama vyhláška stanovuje výčet základních povinností osob doprovázejících psy při venčení: 1. na veřejném prostranství mít psa na vodítku, přičemž délka vodítka musí umožňovat ovladatelnost psa tak, aby neohrožoval bezpečnost, zdraví a majetek osob, 2. na veřejném prostranství vybavit psa náhubkem tak, aby znemožňoval kousnutí, není-li tato osoba schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa nebo je-li mladší 15 let, 3. zajistit, aby byl pes při pohybu na veřejných prostranstvích viditelně označen platnou evidenční známkou, 4. zabránit vstupu psa na veškerá zařízení města sloužící potřebám veřejnosti, nacházející se na veřejných prostranstvích, zejména na veřejně přístupná sportoviště, dětská a školní hřiště, pískoviště, veřejná prostranství vybavená dětským mobiliářem, která jsou označena zákazovou značkou uvedenou v příloze č. 1 této vyhlášky. Nově vydaná vyhláška je prvním krokem vedoucím ke stanovení podrobnějších pravidel upravujících chování psů a jejich majitelů na veřejných plochách. Lze předpokládat, že po vyhodnocení dopadů a účinků této vyhlášky v průběhu letošního roku bude vyhláška dle potřeby dále zpřesněna a upravena. Věříme, že dodržování výše uvedených zásad povede ke zlepšení soužití jak mezi lidmi a zvířaty, tak i lidí navzájem. Plné znění vyhlášky, včetně vymezených prostor pro volný pohyb psů, je uveden rovněž na webových stránkách města. Ing. Jiří Barčík, Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí Archeologická expozice v kostele Mistra Jana Husa V prosinci loňského roku město Uherský Brod v kostele Mistra Jana Husa na ulici Bří Lužů zrealizovalo archeologickou expozici zpřístupňující veřejnosti nálezy, které zde byly objeveny v rámci záchranného archeologického výzkumu provedeného pracovníky archeologického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Výzkum byl vyvolán rekonstrukcí dřevěné podlahy kostela, který je významnou historickou památkou města Uherský Brod. Vlastnímu výzkumu předcházelo geofyzikální měření, které pomocí radarových paprsků ověřilo podpovrchové anomálie jako například pozůstatky starších zdí, hrobů, dutých prostor apod. Významným objevem bylo odkrytí původního gotického zdiva kostela ze 13. století v jihozápadní části stavby. Jedná se o kamenný sokl, pravděpodobně opěrák gotické stavby, ukrytý pod podlahou kostela. Postaven byl z masivních, velmi dobře opracovaných kamenných bloků spojovaných kvalitní tmavě šedou maltou. Na povrchu se dochoval i zbytek gotického nátěru bílé barvy. Původní zdivo gotické stavby bylo v této části narušeno stavbou opěrného sloupu lodi kostela pocházející pravděpodobně z roku 1494, kdy byla loď kostela upravována. V prostoru základového zdiva byly objeveny i pozůstatky dvou hrobů z přelomu 14. a 15. století. Po odkrytí původního gotického zdiva byl vznesen návrh na zpřístupnění tohoto archeologického nálezu širší veřejnosti. Prosklením části podlahy v místě zdiva tak vznikl v kostele velmi zajímavý prvek. Základy kostela byly očištěny a konzervovány v rozměru cca 1,2 x 1,2 a hloubce do -0,8 m tak, aby kromě vrchní plochy byly viditelné i boční stěny základu. Expozice byla oproti okolní zemině ohrazena betonovými stěnami a zakryta tvrzeným sklem vloženým do ocelového rámu o ploše cca 1,5 x 1,2m. Prostor archeologické expozice je osvětlen a kvůli zamlžení také odvětráván. Součástí expozice je i informační tabule o předmětném nálezu. Původní mosazná tabule byla na žádost památkářů nahrazena vyleptáním informací do skla překrývající tuto expozici. Veřejnost tímto zveme k návštěvě kostela a zejména ke zhlédnutí nové archeologické expozice, která má z historického pohledu jistě co nabídnout. Kostel je veřejnosti otevřen denně od cca 7 do 18 hodin, v zimních měsících do 16 hodin. Současně chceme poděkovat Nadaci Děti-kultura-sport za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši Kč na realizaci této expozice. Moravsko-slezská křesťanská akademie, pobočka Uherský Brod Vás srdečně zve na přednášky 1) Ing. Pavel Jajtner: Zkušenosti a zážitky z diplomatického působení ve Vatikánu 15. dubna 2009 v hod. ve velkém sále farního úřadu v Uherském Brodě, Masarykovo nám. 68. Po přednášce bude v prodeji kniha P. Jajtnera: Zajisté, Excelence, vydaná v r ) Doc. Petr Chalupa, ThD.: Metody a přístupy k výkladu biblického textu 13. května 2009 v hod. ve velkém sále farního úřadu v Uherském Brodě, Masarykovo nám. 68.

5 Městská policie radí, doporučuje Konečně se oteplilo, prodloužily se dny a pěkné počasí nás láká k delším procházkám a cyklovýletům. Bývalo zvykem, že měsíc duben byl měsícem bezpečnosti. Majitelé osobních vozidel si nechávali po zimě zkontrolovat stav svých aut a co bylo třeba, opravilo se. Na silnicích se zvýší počet účastníků silničního provozu, vyjedou tzv. sváteční řidiči, na svých motorkách vyrazí po zimním spánku motorkáři a zvýší se i pohyb cyklistů po komunikacích. V Uherském Brodě je stále nejproblémovějším místem ulice U Korečnice od benzinky ke světelné křižovatce a naopak. Bohužel zimní měsíce nedovolily dokončit opravu vozovky, tato bude v celé délce opravena v průběhu měsíců duben a květen. Předpokládaný termín ukončení oprav je v polovině května, ovšem vše je odvislé od počasí. Chtěli bychom požádat řidiče o ohleduplnost a tolerantnost.vlivem uzavírky poloviny komunikace dojde ke zvýšení počtu vozidel, které budou projíždět po objízdné trase, a tím se zhorší průjezdnost i v centru města. Bude se opět jednat o trasu od Bánova k Tescu, kolem Kollera, přes železniční přejezd zpět na obchvat Uh. Brodu. Tato komunikace byla ve špatném stavu, proto bylo nutné ji opravit. Taktéž v měsíci dubnu budou na místních komunikacích probíhat opravy výtluků ve vozovkách po zimních měsících. I letošní zima zanechala po sobě hodně takto poškozených vozovek a to nejen v našem městě, proto by měli všichni řidiči dbát zvýšené opatrnosti při jízdách svými vozidly. Než vyrazí na své toulky cyklisté, měli by si taktéž nechat seřídit svá kola. Určitě není nic příjemného, když při jízdě z kopce nefungují brzdy, je špatně nastavený řetěz, nefungují přesně převody. Hlavně u dětských kol by rodiče měli dbát na kvalitní seřízení kola a vždy dětem nasazovat ochrannou přilbu před jízdou. Je vhodné dětem koupit sportovní oblečení ve výrazných barvách, umístit na již zakoupené reflexní pásky. Jarní počasí láká majitele psů k delším vycházkám. Chceme je upozornit, že nabyla účinnosti nová vyhláška města Uherský Brod, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Uherský Brod a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, Ve druhé polovině loňského roku byly úspěšně zrealizovány 2 projekty, které jsou spolufinancovány z fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Další 2 projekty pokračují v realizaci v tomto roce. Prvním z nich je projekt ZŠ Újezdec realizace úspor energie, předložený v rámci 3. výzvy OPŽP v lednu V květnu téhož roku byl tento projekt vybrán k podpoře, následně se začalo připravovat zadávací řízení na dodavatele. Vybraná firma 3V&H s.r.o. zahájila stavební práce v polovině července, dne byl projekt kompletně zrealizován. V rámci projektu došlo k zateplení obvodových stěn budovy školy a výměně oken a dveří. Projekt tak přispěl ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy, k výraznému snížení nákladů souvisejících s vytápěním objektu a zároveň ke snížení emisí oxidu uhličitého. Dotace z evropského Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí činí 2,7 mil. Kč a pokrývá tak 78 % z celkových nákladů akce. V tomto roce dále pokračuje obdobná akce, avšak většího rozsahu, na ZŠ Na Výsluní. Akce zaměřená na kompletní zateplení odvodových stěn, střechy tělocvičny a výměna oken a dveří by měla být dokončena do konce října Druhým úspěšně zrealizovaným projektem je Revitalizace toku v lokalitě Jiřičky. Řešené území se nachází v těsné blízkosti vodního toku řeky Nivničky v prostoru za areálem Slováckých strojíren. O dotaci bylo zažádáno ve 2. výzvě OPŽP, která byla uzavřena rovněž v lednu V souladu se zákonem o veřejných zakázkách byla vybrána firma Staveko, s.r.o., která projekt zrealizovala v době od 1. srpna do 15. prosince Účelem projektu bylo vytvoření mokřadu, jehož vzhled i charakter odpovídá místním přírodním podmínkám. Projekt svým zaměřením přispívá zejména ke zvýšení retenční schopnosti krajiny (tj. schopnosti krajiny zadržovat vodu a zpomalovat její odtok) a k vytvoření vhodných podmínek pro možnost z p r a v o d a j s t v í chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání. Prostor, kde je umožněno volné pobíhání psů, bude označen tabulkou s vyobrazením psa. Naopak tam, kde bude zákaz vstupu se psy, bude umístěna tabulka s vyobrazením psa přeškrtnutá. Seznam prostor, kde mohou psi volně pobíhat: Havřice: Ke Hřišti - zelená plocha naproti vstupu do sportovního areálu V Kútě zelená plocha v proluce mezi domy Dolní zelená plocha u zadní brány České zbrojovky k železničnímu přejezdu Uherský Brod: Na Dlouhých zelená plocha za muzeem Bří Lužů zelená plocha nad hotelem U Brány Za Humny zelená plocha za domy č.p a č.p Nám. 1. máje zelená plocha ke garážím u rybníka Osvoboditelů zelená plocha směrem k ulici Rychtalíkova Partyzánů zelená plocha vedle garáží pod rybníkem a chatovou oblastí E. Háby, Luhanova zelená plocha nad ul. Luhanova směrem k rybníku Pod starým hřbitovem zelená plocha směrem ke garážím Oba břehy řeky Olšavy vyjma 100m úseku u dětského hřiště na ul. Trávníky U Mlýnů zelená plocha u potoka po cyklostezku Těšov: Pod Rubanisky plocha úvozové cesty na konci ulice vpravo Újezdec u Luhačovic: Podhájí cesta se zelení mezi domem č.p. 241 a sportovištěm ZŠ Nádr. ČD zelená plocha u sběrného dvora Městská policie bude provádět časté kontroly na dodržování vyhlášky města a v případě zjištěného porušení věc bude řešena zpočátku domluvou, posléze dle zákona č. 553, O obecní policii. Buráňová Jana, MP Město realizuje první z projektů podpořených v rámci Operačního programu Životní prostředí rozšíření živočišných a rostlinných druhů z nedaleké evropsky významné lokality Natura Dotace ve výši 1 mil. Kč poskytnutá z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí pokrývá 84 % z celkových nákladů. Projekt Revitalizace Vinohradského potoka je téměř před dokončením. Realizace projektu na sídlišti Pod Vinohrady se skládá ze dvou částí úpravy koryta toku a vegetačních úprav. Úprava koryta toku byla dokončena na konci roku 2008, vegetační úpravy na ploše 5,6 ha budou dokončeny v květnu Úprava koryta toku v délce 270 m spočívá v prodloužení toku formou meandrů, úpravě břehů vysvahováním, vytvoření kaskády stupňů a drobných tůní pro lepší život vodních živočichů a rozvoj mokřadních rostlin. Snahou tak bylo vytvoření takového koryta toku, který se co nejvíc blíží jeho přirozené formě. Z vegetačních úprav bylo v roce 2008 zrealizováno vykácení nevhodných a poškozených dřevin a vysazeno 868 ks stromů a keřů. V letošním roce bude obnoven trávník na ploše 0,2 ha a vysazeno cca 800 ks trvalek. O dotaci na tento projekt bylo zažádáno ve 2. výzvě OPŽP v lednu V souladu se zákonem o veřejných zakázkách byly vybrány 2 firmy na realizaci jednotlivých částí. Úpravu koryta toku provedla firma SILAMO s.r.o. a vegetační úpravy provádí firma RUMPOLD UHB, s.r.o. Dotace ve výši 2,06 mil. Kč je poskytována z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí. Část dotace ve výši 1,4 mil Kč již byla Městu Uherský Brod proplacena a jedná se tak o první fyzicky obdržené dotační prostředky z Evropské unie v programovacím období Oddělení strategického rozvoje y

6 Žijí mezi námi. Navštívili nás. Výkon svěřené funkce přináší kromě řady starostí někdy i příjemné chvíle. K těm patří setkání s řadou pozoruhodných lidí, kteří mají k našemu městu nějaký vztah. V domnění, že by jejich osudy, názory či úspěchy mohly zajímat i naše čtenáře, dovolil jsem si tyto alespoň pro mne zajímavé lidi pozvat na radnici, a o tom všem se podělit i s Vámi, čtenáři Brodského zpravodaje. Pozvání na šálek čaje spojené s příjemným rozhovorem a společnou fotkou pod bustou J.A. Komenského tentokráte přijala Alena Mařicová a Ing. Martin Bříštěla. Alena Mařicová. Narodila se před 35 lety. Po předčasném úmrtí maminky prožila ve Vlčnově se svým otcem a dvěma sourozenci nelehké dětské období (mohu posoudit, byli jsme skoro sousedé), až nakonec našla spokojený domov v uherskobrodském Domově pro osoby s postižením (DZP). Odsud byla na základě výsledků na republikovém přeboru v Úpě nominována do výběru české reprezentace na Světové zimní hry 2009 v americkém městě Boise ve státě Idaho, odkud si přivezla tři medaile. Ing. Martin Bříštěla. Od letošního roku ředitel DZP v Uherském Brodě. Uherskobrodské sportovní veřejnosti je znám jako úspěšný dlouholetý brankář místního Hokejového klubu, ačkoli je odchovanec hradišťského hokeje. Zde začínal mimo jiné i s asi nejúspěšnějším uherskobrodským sportovcem Milošem Gureňem (v této rubrice ho představíme v některém z dalších čísel BZ) v superúspěšné přípravce trenérů Pšurného a Pochylého. S ní vlastní nejen titul přeborníka kraje, ale pak i bronzové medaile v republikové soutěži mladších žáků. Závěr kariéry (alespoň tak sám dosud tvrdí) strávil v brance Uherského Ostrohu, kde svými vynikajícími výkony v letošní kvalifikaci paradoxně přispěl k senzačnímu vyřazení našeho HC. Říká, že v nejlepším se má přestat a lepší závěr své brankářské kariéry si nemohl přát. z p r a v o d a j s t v í téměř minimální. My se snažíme v rámci možností o nějaké pobyty na horách, teď jsem byli na začátku roku ve Velkých Karlovicích, ale jen pár dní. Vybraní účastníci speciální olympiády také byli na sportovním soustředění v Krkonoších. Klasický trénink, jaký absolvují sportovci, u nás neprobíhá. Věnuje se jí kolega Roman Kunovjánek, ale jedná se o spíš nárazové akce. Alenka má to velké štěstí, že je přirozený talent. Systematický trénink bohužel nemá. Na čem Alenka závodí? M.B.: Nemá žádné speciální lyže, ale jezdí na obyčejných, běžných lyžích. Nyní máme slíbeno z Intersportu, že nám nachystají závodní lyže i sportovní oblečení. Doufám, že až za dva roky pojede Alenka medaile obhajovat, tak už bude lépe vybavená. Dostat se do Ameriky na závody jistě není jednoduché, vyžaduje to velké finanční náklady. Jak tuto problematiku řešíte? M.B.: Všechny náklady hradí České hnutí speciálních olympiád (ČHSO), které je oficiálním akreditovaným národním programem Special Olympics Inc. ČHSO sdružuje 147 sportovních klubů SO v celé ČR a do jeho programu pravidelného sportování je v těchto klubech zapojeno přes 3000 sportovců s mentálním postižením. Jaké sporty můžeme na speciální olympiádě vidět? M.B.: Na zimních světových hrách se soutěží v sedmi sportech olympijského typu: ve sjezdovém lyžování, běžeckém lyžování, krasobruslení, rychlobruslení, snowboardingu, snowshoeingu a ve speciálně olympijské variantě halového hokeje (floor hokej). Čeští sportovci se zapojili do soutěží ve sjezdovém i klasickém lyžování, v snowboardingu a ve své tradičně úspěšné disciplíně, ve floor hokeji. Získali zde 30 medailí, z toho 12 zlatých. Jaké další sporty máš ráda? Věnuješ se i jiným sportům? A.M.: Mám ráda jen běh, a to klasický i na lyžích. Jiné sporty nedělám. I těmto jsem se začala věnovat až od té doby, co jsem v Brodě. V televizi se ale nejraději dívám na krasobruslení a na sjezdové lyžování. Věnují se sportu i ostatní vaši uživatelé? M.B.: Jistě, hlavně chodíme pravidelně plavat do bazénu. Nabídky na sportoviště máme, ale je to složitější. Ve spolupráci s Rotary klubem děláme pro naše uživatele sportovní závody, ale spíš zábavnější formou. Nejen za rozhovor, ale i za vzornou reprezentaci Města Uherský Brod poděkoval. Ing. Pavel Josefík, místostarosta města Jak k tomu došlo, že jste se takové prestižní soutěže zúčastnili a už jste někdy v minulosti podobou soutěž absolvovali? M.B.: Už v 90. letech byli naši klienti v Americe, kdy se účastnili závodů v plavání, pak před dvěma lety v Irsku byli naši uživatelé na atletických závodech. Vojta Krušina měl tenkrát smůlu v tom, že byl v soutěži skoku do dálky diskvalifikován. Povedl se mu totiž výborný pokus až po kvalifikaci. Byla to taková smutná tečka za jeho účastí na takových velkých závodech. Zimní olympiádě předcházely české závody v Malé Úpě. Tam se jezdí každoročně v lednu a tím, že Alenka tyto závody vloni i letos vyhrála, kvalifikovala se na olympiádu. Jaké medaile Alenka z amerického Boise přivezla? M.B.: Získala v běhu na lyžích stříbro na 500 m a bronz na 1 km. K tomu stříbro v běžecké štafetě na 4 x 500 m. Jak probíhá trénink na takové závody? M.B.: To je velmi zajímavé, protože trénink je u našich uživatelů z Manželka prezidenta republika paní Livia Klausová přijala na Pražském hradě úspěšnou výpravu českých speciálních olympioniků, která na únorových světových zimních hrách speciálních olympiád získala celkem 30 medailí, z toho 12 zlatých. Alena Mařicová vpravo dole.

7 z p r a v o d a j s t v í Ohlédnutí za Dnem GIS na uherskobrodské radnici Odbor informatiky připravil další Den GIS, na kterém prezentoval obecné informace o geografických informačních systémech, ale i vlastní úspěchy při implementaci této technologie pro potřeby občanů města i zaměstnanců úřadu. Celý den měla veřejnost možnost zhlédnout výstavu map a specializovaných plakátů (posterů). Součástí výstavy byla rovněž soutěž, kde návštěvníci rozpoznávali objekty ze slepých leteckých snímků města Uherský Brod. Dopolední blok přednášek na radnici byl připraven pro studenty středních škol z Uherského Brodu. Nejprve Mgr. Martin Hudec, specialista GIS z Odboru informatiky, vysvětloval, co je GIS, a ukázal možnosti mapového serveru Poté Bc. Libor Hladiš z Katedry geoinformatiky UP v Olomouci předal posluchačům informace o studijním oboru geoinformatika. Studenti se tak dozvěděli, jak probíhá nejen samotná výuka, ale i mimoškolní aktivity. Odpolední blok přednášek patřil jak odborné, tak široké veřejnosti. První blok odborné prezentace byl určen pro projektanty a geodety zaregistrované na portále Ing. Ivan Kusák, správce datového skladu, nejprve prezentoval Jednotnou digitální technickou mapu (JDTM) a Jednotné územně analytické podklady (JUAP) Zlínského kraje (ZK). Poté názorně předvedl, jaké možnosti skýtají portály JDTM-ZK a JUAP-ZK. Na závěr byly zodpovězeny všechny dotazy přítomných. Na začátku druhého bloku přednášek určených pro veřejnost místostarosta města Ing. Pavel Josefík oficiálně zpřístupnil nový mapový projekt Životní prostředí pro veřejnost. V tomto projektu jsou shromažďována data o životním prostředí v celém správním obvodu Uherského Brodu. Jedná se např. o všechny typy chráněných území, sesuvy, ÚSESy atd. Předpokládá se také zapojení veřejnosti nebo škol. Rádi do mapy přidáme např. studánky, lokality se vzácnými rostlinami či stromy nebo výskyty ohrožených druhů živočichů (forma předání je libovolná, preferujeme lokalizaci v souřadnicích, popř. zákres přímo do mapy). Přítomní občané si následně vyslechli informace o mapových projektech města, koncepci GIS na městském úřadě a na závěr Ing. Karel Hanke ml. ve faktech shrnul informace o projektu Metropolitní komunikační síť (MAN-UB) společně s možnosti využití pro běžného občana. Novinky na mapovém serveru: * Projekt pro veřejnost - nastavení aktuálních vrstev. * Parkovací plochy - vrstva je ve skupině Dopravní informace a je na mapě vyznačena tmavě modrými plochami. Spolu s touto vrstvou je zobrazen i počet parkovacích míst. * Místní názvosloví - vrstva se nachází ve skupině Územní identifikace. * Nový projekt Životní prostředí - nastavena základní vrstva Ortofoto - ORP mapový server města Uherský Brod Zápisy dětí do mateřských škol Městský úřad v Uherském Brodě, odbor školství a kultury oznamuje, že zápisy dětí do mateřských škol v Uherském Brodě a jeho částech Těšov, Újezdec a Havřice se budou konat ve dnech dubna 2009 v čase od 10 hod. do 12 hod. v jednotlivých mateřských školách. Karneval ve školní družině Na Výsluní Ferda Mravenec a Beruška přivítali v pátek na družinovém karnevale nejen natěšené děti v maskách princezen, pirátů, upírů, klaunů, ale i více než 30 jejich rodinných příslušníků (maminek, tatínků, sourozenců ). Karnevalové odpoledne začalo promenádou masek a pokračovalo dovednostními soutěžemi, volným tancem i tancováním ve dvojicích s plněním úkolů. Obětavé maminky a babičky se staly rozhodčími a spolupracovníky vychovatelek při organizaci soutěží i při vedení tanečního hada. Největší radost udělaly dětem hry s nafukovacími balónky a papírové sáčky ukrývající drobnůstku pro každého. Bylo to krásné vykročení do prázdninového týdne! Vychovatelky {

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Zpěvačka Petra Janů zavítala v rámci svého letošního turné i do Uherského

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD BŘEZEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 3/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UŽ SA FAŠANK KRÁTÍ... foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Muzeum J. A. Komenského obsadili predátoři ptačí říše

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude... Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A.

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n 2 0 0 5 č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města

BRODSKÝ ZPRAVODAJ VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d l e d e n 2 0 0 5 č í s l o 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje potok Hořenůšek v Újezdci foto: Markéta Švehlíková FOTOGALERIE

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Podzim čaruje v parku foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Malá dáma s velkým hlasem vyprodala Dům kultury. O

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více