PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 9 ZAJIŠTNÍ ROZHLEDU, BEZPENOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Projektování pozemních komunikací Modul 9 Ing. Michal Radimský, Brno (43) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Použitá terminologie (nepovinné) Zajištní rozhledu Délka rozhledu Délka rozhledu pro zastavení Délka rozhledu pro pedjíždní Rozhled ve smrovém oblouku Zajišování rozhledu ve smrovém oblouku Zajišování rozhledu ve výškovém oblouku Vypuklé výškové oblouky Vyduté výškové oblouky Zajištní boního rozhledu Bezpenost na pozemních komunikacích Bezpenostní zaízení Silniní záchytné systémy Svodidla Zábradlí Tlumie nárazu Vodící bezpenostní zaízení Vodící proužky Smrové sloupky Dopravní znaky Svislé dopravní znaky Vodorovné dopravní znaky Dopravní zaízení Zaízení pro dopravní telematiku Únikové zóny Pojmy Skladba únikových zón Píslušenství únikových zón Rozdlení únikových zón Protihlukové clony lenní protihlukových clon Staniení a omezníkování Vegetaní úpravy Silniní a dálniní kabely Umlé osvtlení na silnicích a dálnicích ve volné krajin (43) -

4 Projektování pozemních komunikací Modul Hlásky pro tísové volání Clony proti vzájemnému oslování Ochrana proti vstupu zve na silnici a dálnici Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny (43) -

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Tento modul slou Vám poskytuje informace o tom, pro se a jakým zpsobem zajišujeme rozhled ve smrovém i výškovém oblouku. Které návrhové prvky jsou na nm závislé. A na která úzkalí je teba dát si pozor. Neopomenutelnou souástí trasování je i bezpenost na pozemních komunikaích. Zde se dozvíte, co patí mezi vybavení pozemních komunikací. Jakými zpsoby lze zajistit bezpenost komunikací a kam je vhodné tyto zaízení umístit. 1.2 Požadované znalosti Projektování pozemních komunikací z pedmtu Pozemní komunikace I. 1.3 Doba potebná ke studiu Doba potebná k nastudování tohoto modulu se odhaduje na cca 8 hodin. 1.4 Klíová slova Délka rozhledu pro zastvení, pro pedjíždní, rozhled ve smrovém oblouku, rozhled ve výškovém oblouku, vybavení pozemních komunikací, svodidla, sloupky, zábradlí, telematika, únikové zóny, protihlukové clony, ochrana proti zvi. 1.5 Použitá terminologie (nepovinné) PK... pozemní komunikace ÚT úrove terénu S kategorijní typ silnice D kategorijní typ dálnice PHC... protihlukové clony - 5 (43) -

6

7 Zajištní rozhledu 2 Zajištní rozhledu V zásad lze rozlišit dva druhy délek rozhledu: délka rozhledu pro zastavení vzdálenost mezi vozidlem a pekážkou na jízdním pásu nutná pro vasné zastavení vozidla pi jízd návrhovou nebo pedepsanou rychlostí délka rozhledu na pedjíždní vzdálenost mezi dvma protijedoucími vozidly na obousmrné komunikaci nutná pro bezpené pedjetí pomalejšího vozidla. Platí, že na všech silniních komunikacích musí být v celé jejich délce zajištna potebná délka rozhledu pro zastavení vozidla ped nízkou pekážkou na jízdním pásu. Délka rozhledu na protijedoucí vozidlo pi pedjíždní se zajišuje pouze na dvoupruhových obousmrn pojíždných silnicích. Na dvou a vícepruhových smrov rozdlených silnicích se zajišuje výhradn délka rozhledu pro zastavení. Z povahy vci je zejmé, že potebná délka rozhledu na zastavení je pi stejné návrhové rychlosti nižší než délka rozhledu pro pedjíždní a to pibližn tí až šestinásobn v závislosti na návrhové rychlosti. 2.1 Délka rozhledu Na všech silnicích a dálnicích musí být v celé jejich délce zajištna potebná délka rozhledu pro zastavení vozidla ped pekážkou na jízdním pásu. Délka rozhledu na protijedoucí vozidlo pi pedjíždní se zajišuje pouze na dvoupruhových, obousmrn pojíždných komunikacích. Tam, kde mají vozidla možnost odboit vlevo z prbžného jízdního pruhu dvoupuhové silnice, je nutné zajistit v protismru rozhled na polovinu délky rozhledu pro pedjíždní podle Tab pro jízdní pruh odboovacího vozidla. Tento rozhled umožní bezpené dokonení pípadného pedjíždní vozidlem v pruhu, ve kterém stojí vozidlo ekající na odboení. Na ty a vícepruhových smrov rozdlených silnicích a dálnicích se zajišuje výhradn délka rozhledu pro zastavení. Na jednopruhových komunikacích s obousmrným provozem se zajišuje délka rozhledu pro zastavení, která je dvojnásobkem hodnot v Tab Pi navržení svodidel ve smrovém oblouku návrhové kategorie musí být jejich umístní takové, aby nebránilo rozhledu pro zastavení. Pokud této podmínce není vyhovno, je nutné uvážit úpravu píného uspoádání nebo snížení návrhové rychlosti. Délku rozhledu pro zastavení ped zabezpeeným a nezabezpeeným železniním pejezdem stanoví SN Délka rozhledu pro zastavení D z jsou pro návrhové/smrodatné rychlosti a podélné sklony silnice a dálnice uvedeny v Tab (43) -

8 Projektování pozemních komunikací Modul 9 Tab : Délka rozhledu pro zastavení D z Délka rozhledu pro pedjíždní D p má být zajištna v co možná nejvtší délce komunikace. Nelze-li délku rozhledu pro pedjíždní zajistit bez mimoádných obtíží, je teba pistoupit k výbrovému technicko-ekonomickému srovnání následujících variant ešení: zvtšení zemních, demoliních a podobných prací rozšíení jízdního pruhu o další jízdní pruhy, piemž se délka rozhledu pro pedjíždní nahradí délkou rozhledu pro zastavení rozšíení jízdního pruhu o další jízdní pruh ve smru s nevyhovujícím rozhledem Délky rozhledu pro pedjíždní D p jsou pro dvoupruhové silnice uvedeny v Tab Tab : Délka rozhledu pro pedjíždní D p Délka rozhledu pro zastavení Délka rozhledu pro zastavení se s pihlédnutím k Obr skládá: - 8 (43) -

9 Zajištní rozhledu z dráhy l 1 projeté vozidlem za dobu postehu a reakce idie (uvažuje se 1,5 s); tato dráha se nkdy oznauje jako psychologická z dráhy l 2 potebné k úplnému zastavení brzdného vozidla na mokré vozovce za pedpokladu jízdy návrhovou rychlostí v n pi nejmenší dovolené hloubce dezénu pneumatiky v hodnot 1,6 mm; tato dráha se nazývá brzdná Obr : Délka rozhledu pro zastavení Psychologická dráha l 1 [m] pi asu t 1 = 1,5 s a návrhové rychlosti v n [km/h] je rovna: Brzdná dráha l 2 se vypote: kde v n 1,5* v n l = (1) 1 3,6 2 v l = (2) * g *3,6 ± je návrhová rychlost [km/h] n n ( f 0,01* s) g n normální tíhové zrychlení, uvažuje se v hodnot 9,81 m/s 2 f v v výpotový souinitel brzdného tení na mokré vozovce pi nejmenší dovolené hloubce dezénu pneumatiky v hodnot 1,6 mm s podélný sklon jízdního pásu [%] Poznámka Souinitel 3,6 je pevodním souinitelem mezi km/h a m/s u rychlosti a je ve vzorci zaveden proto, aby bylo možno zadávat rychlost v obvyklé jednotce, tedy v km/h. Souinitel 0,01 je ped skonem s uveden proto, aby sklon mohl být zadáván v procentech a nikoli v pomrném ísle. Tmito úpravami, jsou jinak pomrn elegantní fyzikální vzorce upravovány pro použití technik, ímž vznikají vzorce asto složité a nepehledné, u nichž na první pohled není zejmé, jak vznikly. Po dosazení konstanty g n do rovnice (2) a následným setením rovnic (1) a (2) dostaneme základní délku rozhledu D ź : 2 0,393v D = l + l = 0,417v + z 1 2 n 100 ± * (3) n ( f 0,01 s) v - 9 (43) -

10 Projektování pozemních komunikací Modul Délka rozhledu pro pedjíždní Délka rozhledu pro pedjíždní je obecn závislá na tom, jaký režim dopravy se na silnici vyskytuje. Teoretický výpoet délky rozhledu pro pedjíždní lze provést za rzných pedpoklad dopravní situace. Pro bezpenjší pístup k výpotu uvažujeme následující situaci: Rychlejší vozidlo nemá volnou dráhu v protismrném jízdním pruhu, a proto musí nejdíve zpomalit na rychlost vozidla jedoucího ped ním, pak uvolní-li se protismrný jízdní pruh zrychluje na rychlost o 15 až 20 km/h vyšší, nž je rychlost pomalejšího ped ním jedoucího vozidla, a touto rychlostí jej pedjíždí až do zaazení zpt do správného jízdního pruhu. Délka rozhledu pro pedjíždní D p se tedy s pihlédnutím k Obr skládá: z rozhodovací dráhy l 1 z dráhy vlastního pedjetí l p z dráhy souasn projeté vozidlem, které se vyskytne v opaném smru a je spateno na vzdálenost délky rozhledu pro pedjíždní l 3 z bezpenostního odstupu, který pedpokládáme mezi pedjíždjícím a protijedoucím vozidlem v okamžiku dokonení pedjíždní l 0 Obr : Délka rozhledu pro pedjíždní Celková délka rozhledu pro pedjíždní je: D p = l + l + l + l (4) 1 p Rozhled ve smrovém oblouku Pedepsaná délka rozhledu pro zastavení musí být ve všech pípadech zachována i pi jízd smrovým obloukem. Na dvoupruhových silnicích má být všude, kde je to bez mimoádných obtíží možné, zajištna délka rozhledu pro pedjíždní. Potebná rozhledová pole jsou vymezena obalovými kivkami ttiv urujících jízdních stop v délce D z (viz Tab ) nebo D p (viz Tab ) a zajišují se: na smrov rozdlených silnicích a dálnicích v prostoru: stedního dlícího pásu nezpevnné ásti krajnice (v závislosti na osazení svodidla) na smrov nerozdlených silnicích v prostoru: nezpevnné ásti krajnice (v souvislosti s osazením svodidla) - 10 (43) -

11 Zajištní rozhledu Urující jízdní stopy se umísují do osy toho jízdního pruhu na jízdním pásu, který je pro vymezení rozhledového pole rozhodující. Umístní urujících jízdních stop a zajištní potebného rozhledu nejmenším polomrem smrového oblouku je uvedeno v Píloze L [1]. Polomr smrového oblouku nesmí být menší než hodnota polomru zjištná ze vztahu návrhové/smrodatné rychlosti k dostednému sklonu (viz. Tab. 12 [1]) a musí vyhovovat i hledisku nejvtšího dovoleného výsledného sklonu (viz Tab. 15 [1]). Pro zajištní rozhledu pes území mimo tleso silnice nebo dálnice, se navrhne rozhledové pole pro zastavení 0,30 m pod hranou koruny silnice nebo dálnice do vzdálenosti c z. Rozhledové pole pro pedjíždní se navrhne do výšky 0,60 m nad hranu koruny silnice nebo dálnice do vzdálenosti c p (viz. Obr a Obr ). Obr : Rozhledové pole pro zastavení a pedjíždní - 11 (43) -

12 Projektování pozemních komunikací Modul 9 Obr : Rozhledové pole pro zastavení Rozhledová pole na navržené trase musí být pezkoušena z hlediska smrového (viz píloha L [1]) a z hlediska výškového ešení. Ve složitých terénních podmínkách pi kombinaci smrového oblouku s vypuklým výškovým obloukem výškovým, pi zpsobech klopení s výrazným výškovým rozdílem okraj stedního dlícího pásu atd. je teba zajištní rozhledu pezkoušet a graficky doložit. V rozhledových polích se nepipouští ani pechodné pekážky rozhledu, nap. parkování nebo zastavování vozidel. Návrh úpravy rozhledových polí by to neml umožovat. 2.3 Zajišování rozhledu ve smrovém oblouku Délka rozhledu pro zastavení (pedjíždní) se považuje za vyhovující, neprotíná-li spojnice idiova oka a horního okraje pekážky ležící ve vzdálenosti D z nebo D p (tzv. rozhledový paprsek) s žádnou mezilehlou pekážkou bhem postupného posunování pdorysného prmtu rozhledového paprsku jako ttivy k urující jízdní stop (viz Obr ). Pi zajišování délky rozhledu pro zastavení se nad povrchem tlesa silnice za pekážku nepovažují smrové sloupky, lanová svodidla, chodníky na mostech a v tunelech bez nadobrubníkových svodidel a zatravnný povrch stedního dlícího pásu (pokud maximální výšková kóta jeho prniku se svislou rovinou nedosahuje 0,20 m). Pi zajišování délky rozhledu pro pedjíždní se za pekážku nepovažují svodidla a jiná neprhledná zaízení nižší než 1,0 m (43) -

13 Zajištní rozhledu Obr : Zajištní rozhledu pro zastavení na dvoupruhové silnici se svodidlem 2.4 Zajišování rozhledu ve výškovém oblouku Vypuklé výškové oblouky Vypuklé výškové oblouky se zaoblují lomy podélného sklonu tak, aby byl: na dvoupruhových silnicích zajištn podle možnosti rozhled pro pedjíždní na všech komunikacích zajištn bezpodmínen rozhled pro zastavení. Nejmenší dovolené polomry vypuklých výškových oblouk R v [m] se vypotou ze vztahu (5): kde D z je délka rozhledu pro zastavení [m] D p délka rozhledu pro pedjíždní [m] R v 2 D = (5) 2 h z( p) ( h + 2 h * h + ) 1 h 1 výška idiova oka nad jízdním pásem [m], uvažuje se h 1 = 1,20 m, h 2 výška [m]: nejmenší viditelné pekážky podle délky rozhledu pro zastavení dle Tab nebo (43) -

14 Projektování pozemních komunikací Modul 9 výška zorného paprsku dopadajícího na protijedoucí vozidlo, které se nachází ve vzdálenosti D p, uvažuje se h 2 = 1,00 m Tab : Nejmenší viditelné pekážky na vzdálenost D z Výška pekážky 0,35 m pedstavuje nejnižší bod úinné svítící plochy brzdových svtel vozidel. Výška pekážky 0,10 m pedstavuje pedmt ležící na vozovce. Výška pekážky 0,00 m pedstavuje poruchu vozovky s nebezpenou hloubkou. Po dosazení uvažovaných hodnot do vztahu (5) lze napsat vztahy pro nejmenší dovolené polomry vypuklých výškových oblouk R v [m] takto: Nejmenší dovolené polomry vypuklého výškového oblouku pro zastavení: Platí pro návrhovou rychlost v n 100 km/h. Platí pro návrhovou rychlost v n =120 km/h. 2 D z R = (6) v 2,4 2 D z R = (7) v 4,0 Nejmenší dovolené polomry vypuklého výškového oblouku pro pedjíždní: Platí pro návrhovou rychlost v n 100 km/h. 2 D p R = (8) v 9,6 Norma tabelárn stanovuje hodnoty nejmenších polomr vypuklých oblouk Vyduté výškové oblouky Minimální polomry vydutých výškových oblouk R u [m] se zpravidla navrhují tak, aby svtelný kužel svtlomet automobilu osvtloval jízdní pás na vzdálenost pro zastavení. Tento požadavek je vyjáden ve vztahu (9): kde R 2 D = (9) 2 α z ( h D * tg ) u + s D z je délka rozhledu pro zastavení [m] h s výška svtlometu nad jízdním pásem, uvažuje se h s = 0,75 m, z - 14 (43) -

15 Zajištní rozhledu úhel sevený okrajovým (povrchovým) paprskem svtelného kužele svtlometu a jeho osou, uvažuje se = 1 Po dosazení uvažovaných konstant lze vztah (9) vyjádit takto: R 100 * D 2 z = (10) u ,5* D z Norma i v pípad vydutých výškových oblouk stanovuje jejich minimální polomr tabelárn. 2.5 Zajištní boního rozhledu Boní rozhled umožuje, aby idi vozidla pibližujícího se ke kižovatce vas vidl jiné vozidlo na boní komunikaci, s nímž se mže stetnout. Rozhled ve smru jízdy a boní rozhled tvoí rozhledový trojúhelník. Jeho plocha nesmí obsahovat pekážky ležící 0,60 m nad úrovní hran obou silniních tles. Obr : Tvary záezových svah zajištní boního rozhledu Kontrolní otázky Jakými zpsoby zajišujeme délku rozhledu? Co je rozhledové pole? Jak zajistíte délku rozhledu ve smrovém oblouku? Jak zajistíte délku rozhledu ve výškovém oblouku? Které návrhové prvky jsou na délce rozhledu závisí? - 15 (43) -

16

17 Bezpenost na pozemních komunikacích 3 Bezpenost na pozemních komunikacích Vybavení silnic a dálnic: bezpenostní zaízení - záchytná (svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí) - vodicí (smrové sloupky, dopravní knoflíky) dopravní znaky zaízení dopravní telematiky únikové zóny (speciální bezpenostní zaízení zahrnující všechna potebná zaízení a vybavení sloužící ke zpomalení nebo zastavení vozidla s poruchou brzdného systému. Skládá se z testovacího úseku, stabilizaního úseku a únikového pruhu) protihlukové clony staniení a omezníkování vegetaní úpravy silniní a dálniní kabely umlé osvtlení na silniních komunikacích ve volné krajin hlásky pro tísové volání clony proti vzájemnému oslování ochrana proti vstupu zve a ostatních voln žijících živoich na silniní komunikaci 3.1 Bezpenostní zaízení Bezpenostní zaízení na silnicích a dálnicích se navrhují v místech, kde hrozí zvýšené nebezpeí úrazu sjetím vozidla, cyklisty nebo pádem chodce z tlesa komunikace, pop. stetnutím motorového vozidla s jiným úastníkem silniního provozu nebo s pevnou pekážkou. Bezpenostní zaízení se rozdlují podle svého úelu na: záchytná vodící Silniní záchytné systémy Silniní záchytné systémy se navrhují jako: svodidla nebo zábradelní svodidla tlumie náraz zábradlí Navrhování svodidel je nutné posoudit s ohledem na hospodárnost a místní podmínky, nap. na nevhodnou trasu: - 17 (43) -

18 Projektování pozemních komunikací Modul 9 s vloženým nelogickým obloukem malého polomru s kritickým pírstkem kivosti u stejnosmrných oblouk pi polomru R 1 /R 2 1,5 pro R 500 m nebo R 1 /R 2 2 pro R 500 m pop. s velkým rozdílem polomr protismrných následujících oblouk Svodidla Používat ses mí pouze konstrukce svodidel, které byly schváleny a/nebo povoleny k používání ústedním úadem státní správy ve vcech dopravy. Svodidla schválená" jsou taková svodidla, která schválilo Ministerstvo dopravy a spoj jako záchytné systémy pro použití na PK. Souástí schválení je schvalovací protokol, bez nhož nemže být schválené" svodidlo nabízeno na trhu. MDS schvaluje svodidla na základ TP 60. Svodidla jiná" jsou individuáln navržená svodidla, nejastji staticky posouzená podle návrhových norem jako nosné konstrukce. V souasné dob se používá již nkolik druh schválených typ svodidel, zábradlí nebo zábradelních svodidel. Mezi progresivní druhy svodidel patí nové typy ocelových i betonových svodidel, u nás zejména vyrábné v Nové Huti, a.s. Ostrava (ocelové svodidlo) a v a.s. Stavby silnic a železnic Praha (betonové svodidlo profilu New-Jersey). Rozhodnutí, zda a v kterých místech na pozemní komunikaci umístit svodidlo, se provede na základ píslušných SN, požadavk státních orgán, event. jiných odvodnných požadavk. Prostorové uspoádání, osazování, údržba, konstrukní uspoádání a úprava svodidel je souástí píslušných technických podmínek pro schválená" svodidla. U svodidel jiných" se v tchto otázkách postupuje podle platných norem a dalších pedpis. Technické podmínky uvádí pokyny pro stanovení úrovn zadržení, na základ kterých se následn vybere vhodné schválené" svodidlo a doporuuje postup pi výbru svodidla, event. uvádí souvislosti ovlivující výbr. Svodidla se osazují z dvodu: ochrany provozu na pozemní komunikace (osádky neovládaného vozidla a dalších úastník provozu) ochrany okolí pozemní komunikace (vetn ochrany konstrukcí objekt pozemních komunikací) Podle míry rizika urité pozemní komunikace (rychlost, smrové a výškové pomry, klesání, nebezpené úseky apod.) a podle stupn ochrany okolí se stanoví úrove zadržení, která slouží pro výbr svodidla. Úrove zadržení Úrove zadržení svodidla je ovená velikost boního nárazu vozidlem, kterému je schopno svodidlo vzdorovat, aniž by došlo k jeho pekonání vozidlem, pi zajištní požadované hodnoty prudkosti nárazu a pijatelnosti chování svodidla. Píná deformace svodidla se mí od líce svodidla (43) -

19 Bezpenost na pozemních komunikacích Pracovní šíka svodidla je vzdálenost mezi lícem nedeformovaného svodidla ped nárazem po zadní ást svodidla po nárazu. U ocelových svodidel spojených s podkladem sloupky a u svodidel lanových je dovoleno uvažovat pracovní šíku stejnou hodnotou jako je píná deformace. U betonových svodidel voln položených na podklad (a obdobných ocelových svodidel) je dovoleno pracovní šíku získat soutem píné deformace svodidla a šíky svodidla. Osazení svodidel Svodidlo se osazuje tam, kde to vyžadují SN a další pedpisy. Mimo to jsou pípady, kdy osazení rozhoduje projektant s objednatelem v rámci projektové dokumentace (nebezpená místa, která nejsou uvedena v SN). Pro usnadnní takových rozhodnutí jsou dále uvedeny nkteré souvislosti týkající se umístní svodidla, nebo jeho úpravy. Svodidlo se má obecn osadit tam, kde vlivem charakteru trasy jsou vyšší dvody vyjetí vozidla z vozovky a kde pi tom hrozí takovému vozidlu, resp. jeho osádce, velké nebezpeí. Hlavní dvody vyjetí jsou: spánek nebo mikrospánek pi monotónní jízd a špatný stav povrchu vozovky (voda, sníh, náledí) i nepimená rychlost. Z toho plyne, že nebezpené jsou silnice s vysokou jízdní rychlostí. Oproti tomu naopak vtve, rampy, vjezdy a výjezdy k objektm jsou výrazn bezpenjší. Otázka mikrospánku zde nepichází v úvahu a stav povrchu vozovky pi nízké rychlosti tvoí jen malé nebezpeí. Osazení svodidla na hranici volné šíky nebo prjezdného prostoru je limitní poloha. V souladu se snahou minimalizace následk nehod vlivem nárazu vozidla do svodidla se doporuuje (je-li to možné) osazovat svodidla co nejdále od jízdního pruhu. Je-li známa minimální délka svodidla (uvádí se ve Schvalovacím protokolu MDS, Technických podmínkách pro konkrétní svodidla a v Listech pro navrhování), není dovoleno bezdvodn tuto délku zkrátit. Nkdy mže být nebezpenjší vnitní strana oblouku oproti vnjší. Svodidlo, zejména ocelové s klasickou svodnicí, má tendenci se po nárazu proboit" do strany a vytváet pytel, což je velmi nebezpené. Proto má ke zhušování sloupk dojít na vnitní stran oblouk. To se netýká ramp a vtví malých polomr s návrhovou rychlostí do 60 km/h. Zelené plochy mezi výjezdovými a vjezdovými vtvemi, které jsou nkdy velmi rozsáhlé, bývají ze všech stran lemovány svodidly. Dokonce i v tch pípadech, kdy v zelené ploše není žádná pekážka. Zde se doporuuje zvážit, zda není bezpenjší svodidlo neosadit vbec a umožnit tak neovládanému vozidlu volné vyjetí na plochu. Najetí do pekážky (sloup, znaek) lze úinn zabránit vhodnou zemní úpravou. Vnitní strany ramp, asto malých polomr, bývají osazeny svodidlem v celém prbhu, i když rampa není ve vysokém násypu, není zde žádná pekážka a návrhová rychlost vzhledem k parametrm nepesáhne 60 km/h. Svodidlo zde nemá žádnou funkci (tvoí pouze jakýsi plot) a nedoporuuje se ho zde osazovat (43) -

20 Projektování pozemních komunikací Modul 9 To se týká i výjezd z erpacích stanic, kde se asto v rovinatém terénu, pi jízdní rychlosti pod 60 km/h, objevují svodidla, jejich osazení nemá žádné opodstatnní. Objevují se však i snahy vyhnout se osazení svodidla v extravilánu tím, že se posune znaka obce. Hrozí zde však nebezpeí, že asem, až se na dvod zapomene, se znaka (teba na žádost obyvatel) opt vrátí a chybjící svodidlo mže mít za následek vážnou nehodu. Skalní záezy lemující silnice bývají velmi hrubého povrchu, který nedokáže vozidlo svést jako hladký povrch. Proto se zde doporuuje osazení svodidel, nebo alespo vodicích prvk (betonových, ocelových, umlohmotných, devných apod.) umístných na povrchu záezu. Slouží-li svodidlo také k ochran chodc a jedná-li se o svodidlo svodnicového typu, doplní se na stran piléhajícího pruhu pro pší alespo jedním vodorovným prvkem, který slouží k vedení chodc podél svodidla. Má-li svodidlo rovnž funkci zábradlí a je-li jeho výška menší než 1,10 m, resp. 1,30 m pro cyklisty, doplní se zábradelním nástavcem do požadované výšky. Svodidlo nesmí žádnou svou ástí zasahovat do volné šíky komunikace, krom dolní ásti betonového svodidla, a to jak ve volné krajin, tak na mostních a jim podobných objektech. V prostoru krajnice se svodidlo osazuje na hranici volné šíky komunikace, pokud bezpenost silniního provozu nevyžaduje vtší vzdálenost od hrany zpevnní než 0,5m. V prostoru stedního dlícího pásu se svodidlo umísuje v tchto místech: v ose v krajních polohách (tj. líc svodidla na hranici dílí volné šíky ve vzdálenosti nejmén 0,50 m od hrany zpevnní) Svodidlo se osazuje v nejkratší nutné délce, nejmén však v minimální psobící délce své konstrukce a pitom musí být zajištno pedsazení svodidla ped pekážkou nebo nebezpeným i chránným místem. Jednostranné svodidlo se osazuje v prostoru nezpevnné ásti krajnice komunikace: na násypech silnic, rychlostních silnic a dálnic urených stedním sklonem a výškou svahu dle Obr podél všech píkop jejichž hloubka pesahuje 1,5 m pod hranou koruny i pod ÚT podél všech vodních tok a nádrží, pokud je vzdálenost horní hrany behu od hrany koruny komunikace menší než 10 m pro S, D a 7,5 m (pro kategorijní typ S s normální hloubkou vody vtší než 1,0 m a souasn s výškovým rozdílem dna vtším než 2,0 m (meno od hrany koruny S nebo D) podél soubžných PK nebo železniních tratí podél všech soubžných pekážek (strom o prmru vtším než 0,10 m, sloup VO, budov, zdí atd.) - 20 (43) -

21 Bezpenost na pozemních komunikacích pi prchodu ochranných pásem vodního zdroje Obr : Použití svodidel u svah násyp Jednostranné svodidlo se osazuje: na všech mostech a oprných zdech bez pesypávky a v podjezdech PK podle SN nad mosty, oprnými zdmi a propustky s pesypávkou a na propustcích bez pesypávky, jejichž ímsy leží více než 1,50 m nad terénem nebo dnem vodního toku Oboustranné ocelové nebo betonové svodidlo se doporuuje prbžn osadit ve stedním dlicím pásu o šíce 5,0 m. Musí být osazeno vždy, je-li roní prmr denních intenzit silniního provozu u typruhových komunikací a více vozidel za 24 hodin. Zábradelní svodidla se navrhnou na mostech, oprných zdech a propustcích bez pesypávky podle SN Nejmenší výška horní hrany zábradelního svodidla je 1,10 m nad pilehlým povrchem, k ochran cyklist nejmén 1,30 m. Obr : Píklad použití svodidla na krajnici v násypu - 21 (43) -

22 Projektování pozemních komunikací Modul Zábradlí Zábradlí schválených typ se navrhuje v místech, kde je ho teba k ochran chodc ped pádem z tlesa pozemní komunikace nebo k zabránní jejich vstupu do jízdního pásu. Nejmenší výška zábradlí nad pilehlým povrchem je 1,10 m. V pípad ochrany cyklist se doporuuje výška nejmén 1,30 m. Navrhuje se: na ímsy most, lávek pro chodce a cyklisty, je-li výška ímsy nad terénem výše než 1,50 m na vnjší okraje veejných chodník silnic a stezek pro chodce a cyklisty, s násypem, pop. behem vodního recipientu ve sklonu 1:1 a strmjším, je-li výškový rozdíl mezi patou násypu a chodníkem (stezkou) vetší nebo roven 2,0 m na vnjší okraje veejných chodník a stezek pro chodce a cyklisty podél vodních tok s normální hloubkou vtší než 1,0 m a výškovým rozdílem dna vtším než 2,0 m meným od hrany koruny do míst, kde chceme zabránit vstupu chodc do jízdního pásu Výšku horní hrany zábradelního madla na mostních objektech stanoví SN , v ostatních pípadech je stejná jako v l. 200 SN , tj. 1,10 m. Pokud zábradlí vymezuje volnou (pop. dílí volnou) šíku silniní komunikace a nahrazuje smrové sloupky, musí být opateno odrazkami tak, aby spolu se svodidly a smrovými sloupky tvoilo funkn jednotný vodicí systém na silniní komunikaci Tlumie nárazu Výkonnost tlumi náraz se rozlišuje podle následujících kritérií: výkonnostní tída (rychlostní tída) tída trvalého boního vychýlení tída oblasti vrácení zpt stupe síly nárazu Tída trvalého boního vychýlení a tída oblasti zptného vedení jsou uvedeny v kontrolní zpráv a požadavky se stanoví na základ místní situace. Geometrický tvar tlumi náraz se má pizpsobit místní situaci. Tlumie náraz a ochranná zaízení spolu musí být spojena takovým zpsobem, aby nedocházelo ke vzájemnému negativnímu ovlivnní jejich funknosti (43) -

23 Bezpenost na pozemních komunikacích Obr : Tlumi nárazu Vodící bezpenostní zaízení Vodicí bezpenostní zaízení slouží pro orientaci idie, pokud jde o smr a šíku pozemní komunikace. Funkci vedení vozidel plní vodicí proužky a smrové sloupky, kterými se vybavují všechny silniní komunikace Vodící proužky V píném uspoádání silnic a dálnic se vodící proužky považují za trvale pojíždnou plochu, k níž piléhají, tj. zpevnné ásti krajnice, stedního dlícího pásu a dopravního ostrvku. Vodící proužky mají tentýž píný sklon jako pilehlý jízdní pruh a navrhují se: v rozmezí jízdního pásu a krajnice v šíce 0,25 m na rozmezí jízdního pásu a nezpevnné ásti stedního dlícího pásu v šíce 0,50 m Okraj vozovky se oznauje vodicí arou (. V 4 podle TP 133). Umístní vodicí áry spolen se správným užitím podélných ar oddlující jízdní pruhy musí zajistit vyznaení jízdních pruh v jednotné šíce odpovídající píslušné kategorii pozemní komunikace. Správné oddlení krajnice od vozovky slouží k zajištní bezpeného pohybu úastník provozu na pozemních komunikacích, zejména tch, kteí krajnici používají. Umísování vodicí áry na okraj zpevnné plochy bez ohledu na pípadn mnící se šíku zpevnní (z toho vyplývá mnící se šíka jízdních pruh v uritém úseku) je nepípustné. Vodicí ára se umísuje na vnitní hranu vodícího proužku podle píslušné SN. V obci se u zvýšených obrubník nemusí vodicí áry užívat. V úsecích pipojení úelových komunikací a míst ležících mimo pozemní komunikaci se vodicí ára neperušuje Smrové sloupky Smí se používat smrové sloupky pouze schválených typ, z ohebných a lehce destruovatelných hmot, vybavených oranžovými a bílými odrazkami (43) -

24 Projektování pozemních komunikací Modul 9 Smrové sloupky se osazují v nezpevnné ásti krajnice, pípadn ve stedním nebo postranním dlícím pásu. Jsou vysoké 1,05 m u smrov rozdlených silniních komunikací a 0,80 m u ostatních silnic a mají mít obrysovou plochu o šíce 0,10 až 0,13 m. Osazují se vstícn, tj. v témže píném ezu. Vzájemná vzdálenost smrových sloupk je: v pímé a ve smrových obloucích o polomru R m 50m ve smrových obloucích s polomry 1250 m>r m 40m R m 30m 450 m>r m 20m 250 m>r 0 50 m 10m R 0 < 50 m 5m Vzájemná vzdálenost smrových sloupk se mí vždy v ose jízdního pásu. Lze na n umístit odrazky jako formu ochrany proti zvi. Obr : Umístní smrového sloupku na krajnici 3.2 Dopravní znaky Základní zásady užití znaek a dopravních zaízení jsou: úelnost srozumitelnost výstižnost viditelnost údržba - 24 (43) -

25 Bezpenost na pozemních komunikacích Svislé dopravní znaky Svislé znaky jsou zobrazeny na tabulích, panelech apod. a jsou umístny nad úrovní pozemní komunikace. Na pozemních komunikacích se smjí užívat jen znaky uvedené ve vyhlášce. 30/2001 Sb. Tvary symbol znaek se nesmjí mnit. To neplatí pro znaky se symboly, které mohou být obráceny a se symboly, íslicemi apod., které se uvádjí jen jako vzory. Jejich provedení musí odpovídat konkrétné dopravní situaci, kterou oznaují. Technické parametry svislých dopravních znaek (denní a noní viditelnost, mechanická odolnost, provedení hran, korozivzdornost) a jejich nosné konstrukce stanoví SN EN Podle významu se znaky dlí do skupin rozlišených písmeny velké abecedy dle vyhlášky. 30/2001 Sb.: výstražné (skupina A) Výstražné znaky upozorují na místa, kde úastníku provozu hrozí nebezpeí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Doplující údaje k výstražným znakám se uvádjí jen na dodatkové tabulce. upravující pednost (skupina P) Obr : Výstražné dopravní znaky Znaky upravující pednost stanoví pednost v jízd v provozu. zákazové (skupina B) Obr : Dopravní znaky upravující pednost Zákazové znaky ukládají úastníku provozu zákazy nebo omezení. Doplující údaje k zákazovým znakám se uvádjí zpravidla na dodatkové tabulce, pouze ve výjimených pípadech a pokud to není na újmu itelnosti znaky, ve spodní ásti znaky (43) -

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6

ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6 Neznámá platnost Digitally signed by Potvrzení doruení Date: 2014.04.18 09:38:58 MEST ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6.j.: 002326-14-701 Spis.zn.: 11/730/0076/LKKM/03/14 V Praze dne

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

3. Obytné budovy úvod

3. Obytné budovy úvod 3. Obytné budovy úvod 3.1 Charakteristika a terminologie 3.2 lenní obytných budov 3.3 lovk a obytný prostor 3.4 Byt základní jednotka obytných budov Obytné budovy - úvod 1/79 3.1 Charakteristika a terminologie

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Objednatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

Objednatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Objednatel: 09 2 053 Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Optimalizace poadí realizace silniních obchvat vybraných mst v Libereckém kraji na silnicích II. a III. tídy a optimalizace realizace

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva. 2734307723 pro K Rámcová pojistná smlouva. 2733307724 pro EUR Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) 1. Pojištná pojistná nebezpeí 1.1. Pojištní

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více