PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 9 ZAJIŠTNÍ ROZHLEDU, BEZPENOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Projektování pozemních komunikací Modul 9 Ing. Michal Radimský, Brno (43) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Použitá terminologie (nepovinné) Zajištní rozhledu Délka rozhledu Délka rozhledu pro zastavení Délka rozhledu pro pedjíždní Rozhled ve smrovém oblouku Zajišování rozhledu ve smrovém oblouku Zajišování rozhledu ve výškovém oblouku Vypuklé výškové oblouky Vyduté výškové oblouky Zajištní boního rozhledu Bezpenost na pozemních komunikacích Bezpenostní zaízení Silniní záchytné systémy Svodidla Zábradlí Tlumie nárazu Vodící bezpenostní zaízení Vodící proužky Smrové sloupky Dopravní znaky Svislé dopravní znaky Vodorovné dopravní znaky Dopravní zaízení Zaízení pro dopravní telematiku Únikové zóny Pojmy Skladba únikových zón Píslušenství únikových zón Rozdlení únikových zón Protihlukové clony lenní protihlukových clon Staniení a omezníkování Vegetaní úpravy Silniní a dálniní kabely Umlé osvtlení na silnicích a dálnicích ve volné krajin (43) -

4 Projektování pozemních komunikací Modul Hlásky pro tísové volání Clony proti vzájemnému oslování Ochrana proti vstupu zve na silnici a dálnici Závr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny (43) -

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Tento modul slou Vám poskytuje informace o tom, pro se a jakým zpsobem zajišujeme rozhled ve smrovém i výškovém oblouku. Které návrhové prvky jsou na nm závislé. A na která úzkalí je teba dát si pozor. Neopomenutelnou souástí trasování je i bezpenost na pozemních komunikaích. Zde se dozvíte, co patí mezi vybavení pozemních komunikací. Jakými zpsoby lze zajistit bezpenost komunikací a kam je vhodné tyto zaízení umístit. 1.2 Požadované znalosti Projektování pozemních komunikací z pedmtu Pozemní komunikace I. 1.3 Doba potebná ke studiu Doba potebná k nastudování tohoto modulu se odhaduje na cca 8 hodin. 1.4 Klíová slova Délka rozhledu pro zastvení, pro pedjíždní, rozhled ve smrovém oblouku, rozhled ve výškovém oblouku, vybavení pozemních komunikací, svodidla, sloupky, zábradlí, telematika, únikové zóny, protihlukové clony, ochrana proti zvi. 1.5 Použitá terminologie (nepovinné) PK... pozemní komunikace ÚT úrove terénu S kategorijní typ silnice D kategorijní typ dálnice PHC... protihlukové clony - 5 (43) -

6

7 Zajištní rozhledu 2 Zajištní rozhledu V zásad lze rozlišit dva druhy délek rozhledu: délka rozhledu pro zastavení vzdálenost mezi vozidlem a pekážkou na jízdním pásu nutná pro vasné zastavení vozidla pi jízd návrhovou nebo pedepsanou rychlostí délka rozhledu na pedjíždní vzdálenost mezi dvma protijedoucími vozidly na obousmrné komunikaci nutná pro bezpené pedjetí pomalejšího vozidla. Platí, že na všech silniních komunikacích musí být v celé jejich délce zajištna potebná délka rozhledu pro zastavení vozidla ped nízkou pekážkou na jízdním pásu. Délka rozhledu na protijedoucí vozidlo pi pedjíždní se zajišuje pouze na dvoupruhových obousmrn pojíždných silnicích. Na dvou a vícepruhových smrov rozdlených silnicích se zajišuje výhradn délka rozhledu pro zastavení. Z povahy vci je zejmé, že potebná délka rozhledu na zastavení je pi stejné návrhové rychlosti nižší než délka rozhledu pro pedjíždní a to pibližn tí až šestinásobn v závislosti na návrhové rychlosti. 2.1 Délka rozhledu Na všech silnicích a dálnicích musí být v celé jejich délce zajištna potebná délka rozhledu pro zastavení vozidla ped pekážkou na jízdním pásu. Délka rozhledu na protijedoucí vozidlo pi pedjíždní se zajišuje pouze na dvoupruhových, obousmrn pojíždných komunikacích. Tam, kde mají vozidla možnost odboit vlevo z prbžného jízdního pruhu dvoupuhové silnice, je nutné zajistit v protismru rozhled na polovinu délky rozhledu pro pedjíždní podle Tab pro jízdní pruh odboovacího vozidla. Tento rozhled umožní bezpené dokonení pípadného pedjíždní vozidlem v pruhu, ve kterém stojí vozidlo ekající na odboení. Na ty a vícepruhových smrov rozdlených silnicích a dálnicích se zajišuje výhradn délka rozhledu pro zastavení. Na jednopruhových komunikacích s obousmrným provozem se zajišuje délka rozhledu pro zastavení, která je dvojnásobkem hodnot v Tab Pi navržení svodidel ve smrovém oblouku návrhové kategorie musí být jejich umístní takové, aby nebránilo rozhledu pro zastavení. Pokud této podmínce není vyhovno, je nutné uvážit úpravu píného uspoádání nebo snížení návrhové rychlosti. Délku rozhledu pro zastavení ped zabezpeeným a nezabezpeeným železniním pejezdem stanoví SN Délka rozhledu pro zastavení D z jsou pro návrhové/smrodatné rychlosti a podélné sklony silnice a dálnice uvedeny v Tab (43) -

8 Projektování pozemních komunikací Modul 9 Tab : Délka rozhledu pro zastavení D z Délka rozhledu pro pedjíždní D p má být zajištna v co možná nejvtší délce komunikace. Nelze-li délku rozhledu pro pedjíždní zajistit bez mimoádných obtíží, je teba pistoupit k výbrovému technicko-ekonomickému srovnání následujících variant ešení: zvtšení zemních, demoliních a podobných prací rozšíení jízdního pruhu o další jízdní pruhy, piemž se délka rozhledu pro pedjíždní nahradí délkou rozhledu pro zastavení rozšíení jízdního pruhu o další jízdní pruh ve smru s nevyhovujícím rozhledem Délky rozhledu pro pedjíždní D p jsou pro dvoupruhové silnice uvedeny v Tab Tab : Délka rozhledu pro pedjíždní D p Délka rozhledu pro zastavení Délka rozhledu pro zastavení se s pihlédnutím k Obr skládá: - 8 (43) -

9 Zajištní rozhledu z dráhy l 1 projeté vozidlem za dobu postehu a reakce idie (uvažuje se 1,5 s); tato dráha se nkdy oznauje jako psychologická z dráhy l 2 potebné k úplnému zastavení brzdného vozidla na mokré vozovce za pedpokladu jízdy návrhovou rychlostí v n pi nejmenší dovolené hloubce dezénu pneumatiky v hodnot 1,6 mm; tato dráha se nazývá brzdná Obr : Délka rozhledu pro zastavení Psychologická dráha l 1 [m] pi asu t 1 = 1,5 s a návrhové rychlosti v n [km/h] je rovna: Brzdná dráha l 2 se vypote: kde v n 1,5* v n l = (1) 1 3,6 2 v l = (2) * g *3,6 ± je návrhová rychlost [km/h] n n ( f 0,01* s) g n normální tíhové zrychlení, uvažuje se v hodnot 9,81 m/s 2 f v v výpotový souinitel brzdného tení na mokré vozovce pi nejmenší dovolené hloubce dezénu pneumatiky v hodnot 1,6 mm s podélný sklon jízdního pásu [%] Poznámka Souinitel 3,6 je pevodním souinitelem mezi km/h a m/s u rychlosti a je ve vzorci zaveden proto, aby bylo možno zadávat rychlost v obvyklé jednotce, tedy v km/h. Souinitel 0,01 je ped skonem s uveden proto, aby sklon mohl být zadáván v procentech a nikoli v pomrném ísle. Tmito úpravami, jsou jinak pomrn elegantní fyzikální vzorce upravovány pro použití technik, ímž vznikají vzorce asto složité a nepehledné, u nichž na první pohled není zejmé, jak vznikly. Po dosazení konstanty g n do rovnice (2) a následným setením rovnic (1) a (2) dostaneme základní délku rozhledu D ź : 2 0,393v D = l + l = 0,417v + z 1 2 n 100 ± * (3) n ( f 0,01 s) v - 9 (43) -

10 Projektování pozemních komunikací Modul Délka rozhledu pro pedjíždní Délka rozhledu pro pedjíždní je obecn závislá na tom, jaký režim dopravy se na silnici vyskytuje. Teoretický výpoet délky rozhledu pro pedjíždní lze provést za rzných pedpoklad dopravní situace. Pro bezpenjší pístup k výpotu uvažujeme následující situaci: Rychlejší vozidlo nemá volnou dráhu v protismrném jízdním pruhu, a proto musí nejdíve zpomalit na rychlost vozidla jedoucího ped ním, pak uvolní-li se protismrný jízdní pruh zrychluje na rychlost o 15 až 20 km/h vyšší, nž je rychlost pomalejšího ped ním jedoucího vozidla, a touto rychlostí jej pedjíždí až do zaazení zpt do správného jízdního pruhu. Délka rozhledu pro pedjíždní D p se tedy s pihlédnutím k Obr skládá: z rozhodovací dráhy l 1 z dráhy vlastního pedjetí l p z dráhy souasn projeté vozidlem, které se vyskytne v opaném smru a je spateno na vzdálenost délky rozhledu pro pedjíždní l 3 z bezpenostního odstupu, který pedpokládáme mezi pedjíždjícím a protijedoucím vozidlem v okamžiku dokonení pedjíždní l 0 Obr : Délka rozhledu pro pedjíždní Celková délka rozhledu pro pedjíždní je: D p = l + l + l + l (4) 1 p Rozhled ve smrovém oblouku Pedepsaná délka rozhledu pro zastavení musí být ve všech pípadech zachována i pi jízd smrovým obloukem. Na dvoupruhových silnicích má být všude, kde je to bez mimoádných obtíží možné, zajištna délka rozhledu pro pedjíždní. Potebná rozhledová pole jsou vymezena obalovými kivkami ttiv urujících jízdních stop v délce D z (viz Tab ) nebo D p (viz Tab ) a zajišují se: na smrov rozdlených silnicích a dálnicích v prostoru: stedního dlícího pásu nezpevnné ásti krajnice (v závislosti na osazení svodidla) na smrov nerozdlených silnicích v prostoru: nezpevnné ásti krajnice (v souvislosti s osazením svodidla) - 10 (43) -

11 Zajištní rozhledu Urující jízdní stopy se umísují do osy toho jízdního pruhu na jízdním pásu, který je pro vymezení rozhledového pole rozhodující. Umístní urujících jízdních stop a zajištní potebného rozhledu nejmenším polomrem smrového oblouku je uvedeno v Píloze L [1]. Polomr smrového oblouku nesmí být menší než hodnota polomru zjištná ze vztahu návrhové/smrodatné rychlosti k dostednému sklonu (viz. Tab. 12 [1]) a musí vyhovovat i hledisku nejvtšího dovoleného výsledného sklonu (viz Tab. 15 [1]). Pro zajištní rozhledu pes území mimo tleso silnice nebo dálnice, se navrhne rozhledové pole pro zastavení 0,30 m pod hranou koruny silnice nebo dálnice do vzdálenosti c z. Rozhledové pole pro pedjíždní se navrhne do výšky 0,60 m nad hranu koruny silnice nebo dálnice do vzdálenosti c p (viz. Obr a Obr ). Obr : Rozhledové pole pro zastavení a pedjíždní - 11 (43) -

12 Projektování pozemních komunikací Modul 9 Obr : Rozhledové pole pro zastavení Rozhledová pole na navržené trase musí být pezkoušena z hlediska smrového (viz píloha L [1]) a z hlediska výškového ešení. Ve složitých terénních podmínkách pi kombinaci smrového oblouku s vypuklým výškovým obloukem výškovým, pi zpsobech klopení s výrazným výškovým rozdílem okraj stedního dlícího pásu atd. je teba zajištní rozhledu pezkoušet a graficky doložit. V rozhledových polích se nepipouští ani pechodné pekážky rozhledu, nap. parkování nebo zastavování vozidel. Návrh úpravy rozhledových polí by to neml umožovat. 2.3 Zajišování rozhledu ve smrovém oblouku Délka rozhledu pro zastavení (pedjíždní) se považuje za vyhovující, neprotíná-li spojnice idiova oka a horního okraje pekážky ležící ve vzdálenosti D z nebo D p (tzv. rozhledový paprsek) s žádnou mezilehlou pekážkou bhem postupného posunování pdorysného prmtu rozhledového paprsku jako ttivy k urující jízdní stop (viz Obr ). Pi zajišování délky rozhledu pro zastavení se nad povrchem tlesa silnice za pekážku nepovažují smrové sloupky, lanová svodidla, chodníky na mostech a v tunelech bez nadobrubníkových svodidel a zatravnný povrch stedního dlícího pásu (pokud maximální výšková kóta jeho prniku se svislou rovinou nedosahuje 0,20 m). Pi zajišování délky rozhledu pro pedjíždní se za pekážku nepovažují svodidla a jiná neprhledná zaízení nižší než 1,0 m (43) -

13 Zajištní rozhledu Obr : Zajištní rozhledu pro zastavení na dvoupruhové silnici se svodidlem 2.4 Zajišování rozhledu ve výškovém oblouku Vypuklé výškové oblouky Vypuklé výškové oblouky se zaoblují lomy podélného sklonu tak, aby byl: na dvoupruhových silnicích zajištn podle možnosti rozhled pro pedjíždní na všech komunikacích zajištn bezpodmínen rozhled pro zastavení. Nejmenší dovolené polomry vypuklých výškových oblouk R v [m] se vypotou ze vztahu (5): kde D z je délka rozhledu pro zastavení [m] D p délka rozhledu pro pedjíždní [m] R v 2 D = (5) 2 h z( p) ( h + 2 h * h + ) 1 h 1 výška idiova oka nad jízdním pásem [m], uvažuje se h 1 = 1,20 m, h 2 výška [m]: nejmenší viditelné pekážky podle délky rozhledu pro zastavení dle Tab nebo (43) -

14 Projektování pozemních komunikací Modul 9 výška zorného paprsku dopadajícího na protijedoucí vozidlo, které se nachází ve vzdálenosti D p, uvažuje se h 2 = 1,00 m Tab : Nejmenší viditelné pekážky na vzdálenost D z Výška pekážky 0,35 m pedstavuje nejnižší bod úinné svítící plochy brzdových svtel vozidel. Výška pekážky 0,10 m pedstavuje pedmt ležící na vozovce. Výška pekážky 0,00 m pedstavuje poruchu vozovky s nebezpenou hloubkou. Po dosazení uvažovaných hodnot do vztahu (5) lze napsat vztahy pro nejmenší dovolené polomry vypuklých výškových oblouk R v [m] takto: Nejmenší dovolené polomry vypuklého výškového oblouku pro zastavení: Platí pro návrhovou rychlost v n 100 km/h. Platí pro návrhovou rychlost v n =120 km/h. 2 D z R = (6) v 2,4 2 D z R = (7) v 4,0 Nejmenší dovolené polomry vypuklého výškového oblouku pro pedjíždní: Platí pro návrhovou rychlost v n 100 km/h. 2 D p R = (8) v 9,6 Norma tabelárn stanovuje hodnoty nejmenších polomr vypuklých oblouk Vyduté výškové oblouky Minimální polomry vydutých výškových oblouk R u [m] se zpravidla navrhují tak, aby svtelný kužel svtlomet automobilu osvtloval jízdní pás na vzdálenost pro zastavení. Tento požadavek je vyjáden ve vztahu (9): kde R 2 D = (9) 2 α z ( h D * tg ) u + s D z je délka rozhledu pro zastavení [m] h s výška svtlometu nad jízdním pásem, uvažuje se h s = 0,75 m, z - 14 (43) -

15 Zajištní rozhledu úhel sevený okrajovým (povrchovým) paprskem svtelného kužele svtlometu a jeho osou, uvažuje se = 1 Po dosazení uvažovaných konstant lze vztah (9) vyjádit takto: R 100 * D 2 z = (10) u ,5* D z Norma i v pípad vydutých výškových oblouk stanovuje jejich minimální polomr tabelárn. 2.5 Zajištní boního rozhledu Boní rozhled umožuje, aby idi vozidla pibližujícího se ke kižovatce vas vidl jiné vozidlo na boní komunikaci, s nímž se mže stetnout. Rozhled ve smru jízdy a boní rozhled tvoí rozhledový trojúhelník. Jeho plocha nesmí obsahovat pekážky ležící 0,60 m nad úrovní hran obou silniních tles. Obr : Tvary záezových svah zajištní boního rozhledu Kontrolní otázky Jakými zpsoby zajišujeme délku rozhledu? Co je rozhledové pole? Jak zajistíte délku rozhledu ve smrovém oblouku? Jak zajistíte délku rozhledu ve výškovém oblouku? Které návrhové prvky jsou na délce rozhledu závisí? - 15 (43) -

16

17 Bezpenost na pozemních komunikacích 3 Bezpenost na pozemních komunikacích Vybavení silnic a dálnic: bezpenostní zaízení - záchytná (svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí) - vodicí (smrové sloupky, dopravní knoflíky) dopravní znaky zaízení dopravní telematiky únikové zóny (speciální bezpenostní zaízení zahrnující všechna potebná zaízení a vybavení sloužící ke zpomalení nebo zastavení vozidla s poruchou brzdného systému. Skládá se z testovacího úseku, stabilizaního úseku a únikového pruhu) protihlukové clony staniení a omezníkování vegetaní úpravy silniní a dálniní kabely umlé osvtlení na silniních komunikacích ve volné krajin hlásky pro tísové volání clony proti vzájemnému oslování ochrana proti vstupu zve a ostatních voln žijících živoich na silniní komunikaci 3.1 Bezpenostní zaízení Bezpenostní zaízení na silnicích a dálnicích se navrhují v místech, kde hrozí zvýšené nebezpeí úrazu sjetím vozidla, cyklisty nebo pádem chodce z tlesa komunikace, pop. stetnutím motorového vozidla s jiným úastníkem silniního provozu nebo s pevnou pekážkou. Bezpenostní zaízení se rozdlují podle svého úelu na: záchytná vodící Silniní záchytné systémy Silniní záchytné systémy se navrhují jako: svodidla nebo zábradelní svodidla tlumie náraz zábradlí Navrhování svodidel je nutné posoudit s ohledem na hospodárnost a místní podmínky, nap. na nevhodnou trasu: - 17 (43) -

18 Projektování pozemních komunikací Modul 9 s vloženým nelogickým obloukem malého polomru s kritickým pírstkem kivosti u stejnosmrných oblouk pi polomru R 1 /R 2 1,5 pro R 500 m nebo R 1 /R 2 2 pro R 500 m pop. s velkým rozdílem polomr protismrných následujících oblouk Svodidla Používat ses mí pouze konstrukce svodidel, které byly schváleny a/nebo povoleny k používání ústedním úadem státní správy ve vcech dopravy. Svodidla schválená" jsou taková svodidla, která schválilo Ministerstvo dopravy a spoj jako záchytné systémy pro použití na PK. Souástí schválení je schvalovací protokol, bez nhož nemže být schválené" svodidlo nabízeno na trhu. MDS schvaluje svodidla na základ TP 60. Svodidla jiná" jsou individuáln navržená svodidla, nejastji staticky posouzená podle návrhových norem jako nosné konstrukce. V souasné dob se používá již nkolik druh schválených typ svodidel, zábradlí nebo zábradelních svodidel. Mezi progresivní druhy svodidel patí nové typy ocelových i betonových svodidel, u nás zejména vyrábné v Nové Huti, a.s. Ostrava (ocelové svodidlo) a v a.s. Stavby silnic a železnic Praha (betonové svodidlo profilu New-Jersey). Rozhodnutí, zda a v kterých místech na pozemní komunikaci umístit svodidlo, se provede na základ píslušných SN, požadavk státních orgán, event. jiných odvodnných požadavk. Prostorové uspoádání, osazování, údržba, konstrukní uspoádání a úprava svodidel je souástí píslušných technických podmínek pro schválená" svodidla. U svodidel jiných" se v tchto otázkách postupuje podle platných norem a dalších pedpis. Technické podmínky uvádí pokyny pro stanovení úrovn zadržení, na základ kterých se následn vybere vhodné schválené" svodidlo a doporuuje postup pi výbru svodidla, event. uvádí souvislosti ovlivující výbr. Svodidla se osazují z dvodu: ochrany provozu na pozemní komunikace (osádky neovládaného vozidla a dalších úastník provozu) ochrany okolí pozemní komunikace (vetn ochrany konstrukcí objekt pozemních komunikací) Podle míry rizika urité pozemní komunikace (rychlost, smrové a výškové pomry, klesání, nebezpené úseky apod.) a podle stupn ochrany okolí se stanoví úrove zadržení, která slouží pro výbr svodidla. Úrove zadržení Úrove zadržení svodidla je ovená velikost boního nárazu vozidlem, kterému je schopno svodidlo vzdorovat, aniž by došlo k jeho pekonání vozidlem, pi zajištní požadované hodnoty prudkosti nárazu a pijatelnosti chování svodidla. Píná deformace svodidla se mí od líce svodidla (43) -

19 Bezpenost na pozemních komunikacích Pracovní šíka svodidla je vzdálenost mezi lícem nedeformovaného svodidla ped nárazem po zadní ást svodidla po nárazu. U ocelových svodidel spojených s podkladem sloupky a u svodidel lanových je dovoleno uvažovat pracovní šíku stejnou hodnotou jako je píná deformace. U betonových svodidel voln položených na podklad (a obdobných ocelových svodidel) je dovoleno pracovní šíku získat soutem píné deformace svodidla a šíky svodidla. Osazení svodidel Svodidlo se osazuje tam, kde to vyžadují SN a další pedpisy. Mimo to jsou pípady, kdy osazení rozhoduje projektant s objednatelem v rámci projektové dokumentace (nebezpená místa, která nejsou uvedena v SN). Pro usnadnní takových rozhodnutí jsou dále uvedeny nkteré souvislosti týkající se umístní svodidla, nebo jeho úpravy. Svodidlo se má obecn osadit tam, kde vlivem charakteru trasy jsou vyšší dvody vyjetí vozidla z vozovky a kde pi tom hrozí takovému vozidlu, resp. jeho osádce, velké nebezpeí. Hlavní dvody vyjetí jsou: spánek nebo mikrospánek pi monotónní jízd a špatný stav povrchu vozovky (voda, sníh, náledí) i nepimená rychlost. Z toho plyne, že nebezpené jsou silnice s vysokou jízdní rychlostí. Oproti tomu naopak vtve, rampy, vjezdy a výjezdy k objektm jsou výrazn bezpenjší. Otázka mikrospánku zde nepichází v úvahu a stav povrchu vozovky pi nízké rychlosti tvoí jen malé nebezpeí. Osazení svodidla na hranici volné šíky nebo prjezdného prostoru je limitní poloha. V souladu se snahou minimalizace následk nehod vlivem nárazu vozidla do svodidla se doporuuje (je-li to možné) osazovat svodidla co nejdále od jízdního pruhu. Je-li známa minimální délka svodidla (uvádí se ve Schvalovacím protokolu MDS, Technických podmínkách pro konkrétní svodidla a v Listech pro navrhování), není dovoleno bezdvodn tuto délku zkrátit. Nkdy mže být nebezpenjší vnitní strana oblouku oproti vnjší. Svodidlo, zejména ocelové s klasickou svodnicí, má tendenci se po nárazu proboit" do strany a vytváet pytel, což je velmi nebezpené. Proto má ke zhušování sloupk dojít na vnitní stran oblouk. To se netýká ramp a vtví malých polomr s návrhovou rychlostí do 60 km/h. Zelené plochy mezi výjezdovými a vjezdovými vtvemi, které jsou nkdy velmi rozsáhlé, bývají ze všech stran lemovány svodidly. Dokonce i v tch pípadech, kdy v zelené ploše není žádná pekážka. Zde se doporuuje zvážit, zda není bezpenjší svodidlo neosadit vbec a umožnit tak neovládanému vozidlu volné vyjetí na plochu. Najetí do pekážky (sloup, znaek) lze úinn zabránit vhodnou zemní úpravou. Vnitní strany ramp, asto malých polomr, bývají osazeny svodidlem v celém prbhu, i když rampa není ve vysokém násypu, není zde žádná pekážka a návrhová rychlost vzhledem k parametrm nepesáhne 60 km/h. Svodidlo zde nemá žádnou funkci (tvoí pouze jakýsi plot) a nedoporuuje se ho zde osazovat (43) -

20 Projektování pozemních komunikací Modul 9 To se týká i výjezd z erpacích stanic, kde se asto v rovinatém terénu, pi jízdní rychlosti pod 60 km/h, objevují svodidla, jejich osazení nemá žádné opodstatnní. Objevují se však i snahy vyhnout se osazení svodidla v extravilánu tím, že se posune znaka obce. Hrozí zde však nebezpeí, že asem, až se na dvod zapomene, se znaka (teba na žádost obyvatel) opt vrátí a chybjící svodidlo mže mít za následek vážnou nehodu. Skalní záezy lemující silnice bývají velmi hrubého povrchu, který nedokáže vozidlo svést jako hladký povrch. Proto se zde doporuuje osazení svodidel, nebo alespo vodicích prvk (betonových, ocelových, umlohmotných, devných apod.) umístných na povrchu záezu. Slouží-li svodidlo také k ochran chodc a jedná-li se o svodidlo svodnicového typu, doplní se na stran piléhajícího pruhu pro pší alespo jedním vodorovným prvkem, který slouží k vedení chodc podél svodidla. Má-li svodidlo rovnž funkci zábradlí a je-li jeho výška menší než 1,10 m, resp. 1,30 m pro cyklisty, doplní se zábradelním nástavcem do požadované výšky. Svodidlo nesmí žádnou svou ástí zasahovat do volné šíky komunikace, krom dolní ásti betonového svodidla, a to jak ve volné krajin, tak na mostních a jim podobných objektech. V prostoru krajnice se svodidlo osazuje na hranici volné šíky komunikace, pokud bezpenost silniního provozu nevyžaduje vtší vzdálenost od hrany zpevnní než 0,5m. V prostoru stedního dlícího pásu se svodidlo umísuje v tchto místech: v ose v krajních polohách (tj. líc svodidla na hranici dílí volné šíky ve vzdálenosti nejmén 0,50 m od hrany zpevnní) Svodidlo se osazuje v nejkratší nutné délce, nejmén však v minimální psobící délce své konstrukce a pitom musí být zajištno pedsazení svodidla ped pekážkou nebo nebezpeným i chránným místem. Jednostranné svodidlo se osazuje v prostoru nezpevnné ásti krajnice komunikace: na násypech silnic, rychlostních silnic a dálnic urených stedním sklonem a výškou svahu dle Obr podél všech píkop jejichž hloubka pesahuje 1,5 m pod hranou koruny i pod ÚT podél všech vodních tok a nádrží, pokud je vzdálenost horní hrany behu od hrany koruny komunikace menší než 10 m pro S, D a 7,5 m (pro kategorijní typ S s normální hloubkou vody vtší než 1,0 m a souasn s výškovým rozdílem dna vtším než 2,0 m (meno od hrany koruny S nebo D) podél soubžných PK nebo železniních tratí podél všech soubžných pekážek (strom o prmru vtším než 0,10 m, sloup VO, budov, zdí atd.) - 20 (43) -

21 Bezpenost na pozemních komunikacích pi prchodu ochranných pásem vodního zdroje Obr : Použití svodidel u svah násyp Jednostranné svodidlo se osazuje: na všech mostech a oprných zdech bez pesypávky a v podjezdech PK podle SN nad mosty, oprnými zdmi a propustky s pesypávkou a na propustcích bez pesypávky, jejichž ímsy leží více než 1,50 m nad terénem nebo dnem vodního toku Oboustranné ocelové nebo betonové svodidlo se doporuuje prbžn osadit ve stedním dlicím pásu o šíce 5,0 m. Musí být osazeno vždy, je-li roní prmr denních intenzit silniního provozu u typruhových komunikací a více vozidel za 24 hodin. Zábradelní svodidla se navrhnou na mostech, oprných zdech a propustcích bez pesypávky podle SN Nejmenší výška horní hrany zábradelního svodidla je 1,10 m nad pilehlým povrchem, k ochran cyklist nejmén 1,30 m. Obr : Píklad použití svodidla na krajnici v násypu - 21 (43) -

22 Projektování pozemních komunikací Modul Zábradlí Zábradlí schválených typ se navrhuje v místech, kde je ho teba k ochran chodc ped pádem z tlesa pozemní komunikace nebo k zabránní jejich vstupu do jízdního pásu. Nejmenší výška zábradlí nad pilehlým povrchem je 1,10 m. V pípad ochrany cyklist se doporuuje výška nejmén 1,30 m. Navrhuje se: na ímsy most, lávek pro chodce a cyklisty, je-li výška ímsy nad terénem výše než 1,50 m na vnjší okraje veejných chodník silnic a stezek pro chodce a cyklisty, s násypem, pop. behem vodního recipientu ve sklonu 1:1 a strmjším, je-li výškový rozdíl mezi patou násypu a chodníkem (stezkou) vetší nebo roven 2,0 m na vnjší okraje veejných chodník a stezek pro chodce a cyklisty podél vodních tok s normální hloubkou vtší než 1,0 m a výškovým rozdílem dna vtším než 2,0 m meným od hrany koruny do míst, kde chceme zabránit vstupu chodc do jízdního pásu Výšku horní hrany zábradelního madla na mostních objektech stanoví SN , v ostatních pípadech je stejná jako v l. 200 SN , tj. 1,10 m. Pokud zábradlí vymezuje volnou (pop. dílí volnou) šíku silniní komunikace a nahrazuje smrové sloupky, musí být opateno odrazkami tak, aby spolu se svodidly a smrovými sloupky tvoilo funkn jednotný vodicí systém na silniní komunikaci Tlumie nárazu Výkonnost tlumi náraz se rozlišuje podle následujících kritérií: výkonnostní tída (rychlostní tída) tída trvalého boního vychýlení tída oblasti vrácení zpt stupe síly nárazu Tída trvalého boního vychýlení a tída oblasti zptného vedení jsou uvedeny v kontrolní zpráv a požadavky se stanoví na základ místní situace. Geometrický tvar tlumi náraz se má pizpsobit místní situaci. Tlumie náraz a ochranná zaízení spolu musí být spojena takovým zpsobem, aby nedocházelo ke vzájemnému negativnímu ovlivnní jejich funknosti (43) -

23 Bezpenost na pozemních komunikacích Obr : Tlumi nárazu Vodící bezpenostní zaízení Vodicí bezpenostní zaízení slouží pro orientaci idie, pokud jde o smr a šíku pozemní komunikace. Funkci vedení vozidel plní vodicí proužky a smrové sloupky, kterými se vybavují všechny silniní komunikace Vodící proužky V píném uspoádání silnic a dálnic se vodící proužky považují za trvale pojíždnou plochu, k níž piléhají, tj. zpevnné ásti krajnice, stedního dlícího pásu a dopravního ostrvku. Vodící proužky mají tentýž píný sklon jako pilehlý jízdní pruh a navrhují se: v rozmezí jízdního pásu a krajnice v šíce 0,25 m na rozmezí jízdního pásu a nezpevnné ásti stedního dlícího pásu v šíce 0,50 m Okraj vozovky se oznauje vodicí arou (. V 4 podle TP 133). Umístní vodicí áry spolen se správným užitím podélných ar oddlující jízdní pruhy musí zajistit vyznaení jízdních pruh v jednotné šíce odpovídající píslušné kategorii pozemní komunikace. Správné oddlení krajnice od vozovky slouží k zajištní bezpeného pohybu úastník provozu na pozemních komunikacích, zejména tch, kteí krajnici používají. Umísování vodicí áry na okraj zpevnné plochy bez ohledu na pípadn mnící se šíku zpevnní (z toho vyplývá mnící se šíka jízdních pruh v uritém úseku) je nepípustné. Vodicí ára se umísuje na vnitní hranu vodícího proužku podle píslušné SN. V obci se u zvýšených obrubník nemusí vodicí áry užívat. V úsecích pipojení úelových komunikací a míst ležících mimo pozemní komunikaci se vodicí ára neperušuje Smrové sloupky Smí se používat smrové sloupky pouze schválených typ, z ohebných a lehce destruovatelných hmot, vybavených oranžovými a bílými odrazkami (43) -

24 Projektování pozemních komunikací Modul 9 Smrové sloupky se osazují v nezpevnné ásti krajnice, pípadn ve stedním nebo postranním dlícím pásu. Jsou vysoké 1,05 m u smrov rozdlených silniních komunikací a 0,80 m u ostatních silnic a mají mít obrysovou plochu o šíce 0,10 až 0,13 m. Osazují se vstícn, tj. v témže píném ezu. Vzájemná vzdálenost smrových sloupk je: v pímé a ve smrových obloucích o polomru R m 50m ve smrových obloucích s polomry 1250 m>r m 40m R m 30m 450 m>r m 20m 250 m>r 0 50 m 10m R 0 < 50 m 5m Vzájemná vzdálenost smrových sloupk se mí vždy v ose jízdního pásu. Lze na n umístit odrazky jako formu ochrany proti zvi. Obr : Umístní smrového sloupku na krajnici 3.2 Dopravní znaky Základní zásady užití znaek a dopravních zaízení jsou: úelnost srozumitelnost výstižnost viditelnost údržba - 24 (43) -

25 Bezpenost na pozemních komunikacích Svislé dopravní znaky Svislé znaky jsou zobrazeny na tabulích, panelech apod. a jsou umístny nad úrovní pozemní komunikace. Na pozemních komunikacích se smjí užívat jen znaky uvedené ve vyhlášce. 30/2001 Sb. Tvary symbol znaek se nesmjí mnit. To neplatí pro znaky se symboly, které mohou být obráceny a se symboly, íslicemi apod., které se uvádjí jen jako vzory. Jejich provedení musí odpovídat konkrétné dopravní situaci, kterou oznaují. Technické parametry svislých dopravních znaek (denní a noní viditelnost, mechanická odolnost, provedení hran, korozivzdornost) a jejich nosné konstrukce stanoví SN EN Podle významu se znaky dlí do skupin rozlišených písmeny velké abecedy dle vyhlášky. 30/2001 Sb.: výstražné (skupina A) Výstražné znaky upozorují na místa, kde úastníku provozu hrozí nebezpeí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Doplující údaje k výstražným znakám se uvádjí jen na dodatkové tabulce. upravující pednost (skupina P) Obr : Výstražné dopravní znaky Znaky upravující pednost stanoví pednost v jízd v provozu. zákazové (skupina B) Obr : Dopravní znaky upravující pednost Zákazové znaky ukládají úastníku provozu zákazy nebo omezení. Doplující údaje k zákazovým znakám se uvádjí zpravidla na dodatkové tabulce, pouze ve výjimených pípadech a pokud to není na újmu itelnosti znaky, ve spodní ásti znaky (43) -

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 7 KIŽOVATKY ÚROVOVÉ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Projektování

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 5 OPRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Projektování

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 6 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 1. Základní názvosloví silniční komunikace DVOUPRUHOVÁ SILNICE 1 - směrový sloupek, 2 - svah výkopu, 3 - hranice silničního pozemku, 4 - mezník, 5 -

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název stavby Pechod pro chodce na ul. Tišnovské u kostela v Kuimi a autobusová zastávka Kuim,

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE I.

POZEMNÍ KOMUNIKACE I. VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PETR HOLCNER POZEMNÍ KOMUNIKACE I. MODUL BM01-M01 TRASA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní komunikace

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Autor projektu - HIP Architektonický návrh: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Mstys Divišov, Horní námstí 21, Divišov OPRAVA CHODNÍKU V

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci 10 2 088 ATELIER CHARVÁT, s.r.o. Dukelských Hrdin 20 170 00, Praha 7 Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindišská 17,

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 2 KUBATURY, HMOTNICE, ROZVOZNÉ VZDÁLENOSTI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Popis realizace stavby a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na úsekovou

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Přednáška č.8 GARÁŽE, SJEZDY

Přednáška č.8 GARÁŽE, SJEZDY Garáže, sjezdy Přednáška č.8 GARÁŽE, SJEZDY 1. GARÁŽE JEDNOTLIVÉ, ŘADOVÉ, HROMADNÉ Jejich řešení upravuje: ČSN 736110 Projektování místních komunikací ČSN 736057 Jednotlivé a řadové garáže ČSN 736058 Hromadné

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

PROSE, BEZPEN MEZI ŠKOLKOU A ŠKOLOU

PROSE, BEZPEN MEZI ŠKOLKOU A ŠKOLOU ST (Dopravní studie) PROSE, BEZPEN MEZI ŠKOLOU A ŠKOLKOU A. PRVODNÍ ZPRÁVA A VYJÁDENÍ K PD Stavba: PROSE, BEZPEN MEZI ŠKOLKOU A ŠKOLOU A. PRVODNÍ ZPRÁVA A VYJÁDENÍ K PD 1 MDS projekt s.r.o. Försterova

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH PRVKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Rozdělení: - psychologické prvky - fyzické prvky - prvky na křižovatkách 1. PSYCHOLOGICKÉ PRVKY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Dopravní značení. Silniční stavby 3

Dopravní značení. Silniční stavby 3 Dopravní značení Silniční stavby 3 Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Svislé dopravní značení Obecně Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N

A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 13648594 A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N ÚZEMNÍ STUDIE Místo stavby

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Soudní znalectví ve specializaci silniních nehod

Soudní znalectví ve specializaci silniních nehod KA1 Analýza dopravních nehod a konflikt Úvod do soudního znalectví Doc. Ing. Aleš V É M O L A, Ph.D. Ústav soudního inženýrství Vysokého uení technického v Brn www.usi.cz e-mail: ales.vemola@usi.vutbr.cz

Více

3.12.2012. Dopravní značení. Silniční stavby 3. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení. Svislé dopravní značení

3.12.2012. Dopravní značení. Silniční stavby 3. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení. Svislé dopravní značení Dopravní značení Silniční stavby 3 Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Svislé dopravní značení 1 Obecně Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. íjna 2001 o obecných technických požadavcích zabezpeujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ministerstvo

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. JAN KUDRNA, CSC. DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK MODUL 03 ÚNOSNOST VOZOVEK - 1 (49) - STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE Generální reditelství Ceských drah TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC OPLOCENÍ A ZÁBRADLÍ NA DRÁHÁCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH Schváleno 28. 7. 1998 TNZ 73 6334 Tato norma platí pro navrhování, zrizování a údržbu

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých dopravních značek upravuje

Více

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm

o 2ks p ímých spojek (mezi moduly F-G), délka maximáln 60mm o 2ks p ímých spojek (mezi moduly D-F, E-G), délka 70 120mm Název veejné zakázky: Konstrukní prvky modulárních robot v. lineárních a rotaních pohon Odvodnní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Odvodnní

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

ZVÝŠENÍ BEZPENOSTI A PLYNULOSTI DOPRAVY NA I/43 ERNÁ HORA - SEBRANICE

ZVÝŠENÍ BEZPENOSTI A PLYNULOSTI DOPRAVY NA I/43 ERNÁ HORA - SEBRANICE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES ZVÝŠENÍ BEZPENOSTI A PLYNULOSTI DOPRAVY NA

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE DSP, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE DSP, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE DSP, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby Pechod pro chodce na ul. Legionáské u DDM v Kuimi Název objektu SO 101 Pechod pro chodce Místo

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ ŠÍŘKY VOZOVKY 60% 2.2.1.A UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ ŠÍŘKY VOZOVKY 60% Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné

Více

íslo jednací: 680532/13 íslo žádosti: 0113 019 483 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 680532/13 íslo žádosti: 0113 019 483 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Stední prmyslová škola na Proseku. Výpoetní technika. AutoCad. Obsah šablony pro AutoCad. šablona-sps na Proseku.dwt.

Stední prmyslová škola na Proseku. Výpoetní technika. AutoCad. Obsah šablony pro AutoCad. šablona-sps na Proseku.dwt. Výpoetní technika AutoCad Obsah šablony pro AutoCad šablona-sps na Proseku.dwt Lukáš Procházka Obsah Stední prmyslová škola na Proseku Obsah: Obsah.. 1 Úvod.... 2 Hladiny.... 2 Kótovací styl... 2 Styl

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více