STRUKTUROVANÝ PŘIJÍMACÍ POHOVOR JAKO SOUČÁST PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUKTUROVANÝ PŘIJÍMACÍ POHOVOR JAKO SOUČÁST PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management STRUKTUROVANÝ PŘIJÍMACÍ POHOVOR JAKO SOUČÁST PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ The Structured Interview as a Part of Selection Process Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Boris JANČA Autor: Eva TOMÁNKOVÁ Brno, 2010

2 Jméno a příjmení autora: Eva Tománková Název bakalářské práce: Strukturovaný přijímací pohovor jako součást přijímacího řízení Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: The Structured Interview as a Part of Selection Process Podnikové hospodářství Ing. Boris Janča Rok obhajoby: 2010 Anotace Cílem bakalářské práce Strukturovaný přijímací pohovor jako součást přijímacího řízení je analýza průběhu výběrového řízení ve vybraném podniku. V teoretické části budou osvětleny jednotlivé fáze výběru nových pracovních sil, jakoţto i metody jejich získávání. Praktická část se soustřeďuje náborový proces konkrétní společnosti a na to, jakým způsobem provádí výběr na sledovanou pracovní pozici. V závěru jsou shrnuty výsledky dosaţených poznatků a navrţeny moţné změny, které by zvýšily efektivnost výběrového procesu a zároveň sníţily náklady podniku. Annotation The goal of thesis The structured interview as part of the selection process is an analysis of the recruitment procedure in the company. The theoretical part will be illuminated individual stages of selection new workforce, as well as methods of acquiring. The practical part focuses particular company recruitment process and how way recruiting selection of worker to monitored job. In conclusion, the results are summarized findings and propose possible changes that would be increase the efficiency of the selection process, as well reducing the cost of the company. Klíčová slova Přijímací řízení, výběr uchazečů, nábor, metody výběru pracovníků, strukturovaný pohovor. Keywords Selection process, screening of applicants, recruitment, recruitment method, structured interview.

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Strukturovaný přijímací pohovor jako součást přijímacího řízení vypracovala samostatně pod vedením Ing. Borise Janči a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Podolí dne 24. června 2010 Eva Tománková

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Borisovi Jančovi za jeho cenné rady a trpělivý přístup při vedení mé práce. Dále pak děkuji zaměstnancům podniku za poskytnuté informace. A v neposlední řadě děkuji celé své rodině za jejich podporu.

5 Obsah ÚVOD Cíl, hypotézy, metody... 8 TEORETICKÁ ČÁST Cíle náboru a výběru personálu Fáze náborového procesu Definování požadavků Přilákání uchazečů Metody oslovení Metody výběru pracovníků Ţivotopis Strukturovaný pohovor Účel pohovoru Plánování a příprava pohovorů Struktura pohovoru Testy schopností Ukázka práce Lékařské vyšetření Dotazník Rozhodnutí, shrnutí všech získaných informací Kvalitativní vyhodnocení Kvantitativní vyhodnocení PRAKTICKÁ ČÁST Základní informace o společnosti Přijímací řízení nadnárodní technologické společnosti Představení pozice Popis a analýza náboru s důrazem na pohovor I. část výběru II. část výběru III. část výběru Ověřování hypotéz... 37

6 10.1 Hypotéza Hypotéza Návrhy zefektivnění náboru Návrh moţných nepeněţních motivátorů Návrh k zefektivnění pohovoru ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ... 57

7 ÚVOD S ukončením jakéhokoliv vzdělání se pojí plány na hledání budoucího zaměstnání. Nabídky zaměstnání jsou tak hozenou rukavicí zvednout ji ovšem znamená absolvovat přijímací řízení, jehoţ součástí je přijímací pohovor. V dnešní době ekonomické krize je kaţdé firmě, která chce uspět na trhu práce, kde existuje konkurence, jasné, ţe jednou z nejdůleţitějších věcí je kvalitní zaměstnanec. Čas jsou peníze jednotlivé podniky nemohou experimentovat, a proto si své zaměstnance podle určitých kritérií vybírají. Aby firma našla člověka, který by jí plně vyhovoval, můţe učinit několik následujících kroků: podat inzerát, obrátit se na personální agenturu, obeslat nabídky do předem vybraných škol apod. To však neznamená úspěšný a rychlý výsledek. Velké firmy se mohou potýkat s nevídaným počtem zájemců, z nichţ se často většina na danou práci naprosto nehodí. Logickým krokem je proto zaměstnat vlastního personalistu či u opravdu velké korporace celé personální oddělení. Firma, kterou jsem se rozhodla ve své práci zaobírat, se vydala právě touto cestou. V teoretické části své práce se budu zabývat obecně náborem pracovníků do firem a metodami, jeţ se pouţívají k získání dostatečných informací o budoucích zaměstnancích, stejně jako způsobem náborového procesu a jeho fázemi, zejména přijímacím pohovorem. V praktické části bude mým cílem analyzovat proces a uţité metody nadnárodní technologické společnosti na pozici operátor. Dále také zkoumat, zda a jakým způsobem jsou ověřovány stěţejní vlastnosti této pozice v rámci náboru, jaké náklady přináší chybný výběr operátora a zda se nevyplatí, za účelem zvýšení motivace operátorů a sníţení nákladů spojených s opětovným náborem (či fluktuací), raději nastavit pracovníkům vyšší mzdy. Ve svém výzkumu se zaměřím na ověření hypotézy, zda společnost opravdu uplatňuje ty metody, které spolehlivě ověří klíčové vlastnosti poţadované pozice a dále budu zkoumat ověření motivační stránky v rámci pohovoru. Motivace je totiţ, jak se ukáţe, pro zaměstnance jednou z klíčových otázek jen dobře motivovaný pracovník je relevantně produktivní pracovník. Z tohoto důvodu jsem si zvolila i téma svojí práce v dnešní době, kdy je tak důleţité získat skutečně kvalifikované lidi pro danou práci, je řešení přijímacího řízení včetně pohovoru klíčovým momentem, neboť ten je zase klíčovým pro výběr pracovníka. 7

8 1 Cíl, hypotézy, metody Hlavní cíl: - Analýza procesu a uţitých metod výběrového řízení nadnárodní technologické společnosti, v rámci pozice operátor, se zaměřením na metodu pohovoru. Vedlejší cíle: - zkoumat jak jsou prověřovány schopnosti na odbornou pozici operátora - zjistit, zda společnost řádně ověřuje zásadní vlastnosti uchazeče - který pracovník je vyhovující a naopak - jaké náklady přináší chybný výběr operátora - zkoumat, zda jsou uchazeči motivováni a zda je motivace ověřována v rámci náboru - závěrem navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení a vyšší efektivitě přijímacího řízení podniku Hypotézy výzkumu: Hypotéza 1: Společnost svými metodami a testy ověřuje všechny klíčové vlastnosti pozice operátor. Hypotéza 2: Jednou z příčin selhání metod náboru na operátora je zanedbání motivační stránky v rámci strukturovaného pohovoru. Metody výzkumu: - v části teoretické: popis na základě studia literatury dané personální problematiky - v části praktické: vedené rozhovory, analýza dat a dostupných dokumentů, dedukce 8

9 TEORETICKÁ ČÁST 2 Cíle náboru a výběru personálu Cílem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o práci v organizaci, shromážděných během procesu získávání pracovníků a prošlých předvýběrem, bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného pracovního místa, ale přispěje i k vytváření zdravých mezilidských vztahů v pracovním týmu a organizaci, je schopen akceptovat hodnoty týmu a organizace a přispívat k vytváření žádoucí týmové a organizační kultury a v neposlední řadě je pravděpodobné, že bude mít dlouhodobější perspektivu zaměstnání v organizaci, ať už vzhledem k tomu, že má schopnosti, které bude organizace dlouhodobě potřebovat, nebo je dostatečně flexibilní a má rozvojový potenciál pro to, aby se přizpůsobil předpokládaným změnám na pracovním místě, v týmu i v organizaci. 1 Koubek v této definici zdůrazňuje výraz pravděpodobně a upozorňuje, ţe neexistuje ţádná metoda výběru zaměstnanců, která by uměla vybrat naprosto toho nejlepšího kandidáta a zároveň garantovala, ţe tento pracovník bude pracovat a chovat se tak, jak je ţádoucí a podnik očekává. Aby se zvýšila pravděpodobnost vybrání toho nejlepšího pracovníka, mělo by se v rámci náboru kombinovat více metod výběru a snaţit se ověřovat nejen odbornou stránku uchazeče, ale také jeho osobnost. Výběr uchazeče je většinou představován jako jednostranná záleţitost, při níţ je v aktivní roli podnik a v pasivní roli uchazeč. Ovšem to je omyl. Výběr je oboustrannou záleţitostí, kde si podnik vybírá pracovníka, ale i pracovník si vybírá organizaci. 2 Nábor by měl konkrétně odpovědět na otázky: o Může uchazeče vykonávat danou práci má pro ni schopnosti? o Chce uchazeč vykonávat danou práci je dobře motivován? o Jak zapadne uchazeč do organizace? 3 Zvláště důleţitá a často opomíjená je otázka, zda je uchazeč dobře motivován, poněvadţ motivovaný zaměstnanec se odrazí v dobře odvedené práci. 1 KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha : Linde, s. ISBN , s KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha : Linde, s. ISBN , s ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada, s. ISBN , s

10 Podniky v současnosti musí věnovat stále více úsilí tomu, aby obstály na trhu. Proto je významnou oblastí motivovat zaměstnance a zároveň učit nadřízené, jak motivovat své pracovníky. Poněvadţ jedinou zbraní, kterou nemohou disponovat také konkurenční podniky a okopírovat ji, jsou schopní a motivovaní lidé. Pro kaţdou firmu je tedy podstatné motivovat své zaměstnance. 4 Otázka motivace začíná nabývat na významu, a odpověď na ni je důleţitější neţ otázka, co vše uchazeči umí a zná. Nakonec jak se říká: hlavně, aby chtěl, to ostatní se uţ naučí, kdo chce, ten můţe. Předpoklady pracovního výkonu jsou určovány kompetencemi (umím), podmínkami (mohu) a motivací (chci), coţ lze vyjádřit jako trojúhelník pracovního výkonu, kde právě vrchol je vyjádřen slovem chci. 5 Obrázek 1: Trojúhelník pracovního výkonu Pramen: HRONÍK, František. Jak se nespálit při výběru zaměstnanců : podrobný průvodce výběrovým řízením. Vyd. 1. Praha : Computer Press, s. ISBN , s.212 Dle PhDr. Hroníka je problém zjištění kvality motivace nejvýznamnější a nejkritičtější pro celé výběrové řízení. Říká, že to, že se nezdárný pracovník během měsíce až roku nesžil s prací, kolegy a firmou, bylo jen výjimečně dáno jeho neschopností či absencí nezbytných 4 HŘEBÍČEK, Vladimír. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN , s HRONÍK, František. Jak se nespálit při výběru zaměstnanců : podrobný průvodce výběrovým řízením. Vyd. 1. Praha : Computer Press, s. ISBN , s

11 předpokladů, ale bylo takřka výhradně určeno jeho úrovní jeho ochoty něco tomu obětovat, tedy motivací. 6 A nakonec i obecným cílem při výběru pracovníků by mělo být získání adekvátních a kvalitních uchazečů s minimálními náklady. 7 Tento cíl v době krize narůstá na svém významu a firmy se stále více snaţí o stlačení svých nákladů, vynaloţenému času a zároveň zvolení těch správných pracovníků, aby nedocházelo k opakovanému náboru a sníţila dobrovolná fluktuace. 6 HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé : strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. V Brně : MotivPress, s. ISBN , s ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada, s. ISBN , s

12 3 Fáze náborového procesu Podnětem náboru je potřeba personálu, která můţe nastat buď jako potřeba náhrady za pracovníka (a to výpovědi, odchodu do důchodu apod..) nebo jako nová potřeba v podobě zvýšeného náporu práce či zjištění potřeby nové pozice. V okamţiku zjištění této potřeby v podniku, začíná celý náborový proces. Tento náborový proces se člení na dvě fáze získávání personálu a výběr personálu, jenţ jsou od sebe odděleny. Náborový proces poté po vstupu nového pracovníka do podniku přechází do personálního rozvoje. 8 Obrázek 2: Fáze náborového procesu Pramen: KASPER, Helmut; MAYRHOFER, Wolfgang; CEMPÍREK, Bruno. Personální management, řízení, organizace. 2005, s 379 Fází získávání personálu se rozumí hledání a dodání personálních zdrojů pro pokrytí potřeby personálu buď jako náhrada nebo nová potřeba, coţ s tím zahrnuje všechny aktivity, které slouţí k získání co moţná nejkvalifikovanějších uchazečů; a to taky tak, aby stav personálu 8 KASPER, Helmut; MAYRHOFER, Wolfgang; CEMPÍREK, Bruno. Personální management, řízení, organizace. Praha : Linde, s. ISBN , s

13 byl sladěn co se týče kvality, kolektivu a aktuálních potřeb personálu. Prostřednictvím náboru se k potencionálním uchazečům dostávají informace o nabídce míst, navázání kontaktu s interními či externími potenciálními uchazeči a svým způsobem i stimulace se o místo ucházet. Druhou následující fází je výběr personálu. Ten označuje všechny aktivity, které slouţí k výběru nejvhodnějšího uchazeče. Sem spadají činnosti týkající se určení kvalifikace uchazečů (vstupní pohovor, testy ad.) a nakonec rozhodnutí o výběru samotném. Dle aktuální situace na trhu práce vstupuje do popředí buď první či druhá fáze. V době, kdy je na trhu nízká nezaměstnanost, pak podnik klade důraz na fázi získávání personálu. A naopak v době s vysokou nezaměstnaností na trhu práce, čili v době převisu nabídek, se dostává do pozornosti opatření výběru personálu. 9 9 KASPER, Helmut; MAYRHOFER, Wolfgang; CEMPÍREK, Bruno. Personální management, řízení, organizace. Praha : Linde, s. ISBN , s

14 4 Definování požadavků Nejdříve je třeba vymezit všechny potřebné informace o obsazovaném pracovním místě, o pracovních podmínkách a práci samotné, poţadavky které pracovní místo klade na pracovníka, aby podnik věděl, koho nabídkou zaměstnání oslovit, jakým pracovníkům místo adresovat, jaké metody získávání pouţít, jaké druhy dokumentů od uchazečů je třeba poţadovat a jaká kritéria stanovit pro předvýběr i pro samotný proces výběru. Vše musí být jasně definováno, jak počet a kategorie uchazečů, jenţ podnik potřebuje, tak specifikace pracovního místa, poţadavky na kvalifikaci, zkušenosti a schopnosti. V procesu náboru je tedy získání a shromáţdění potřebných informací zásadním krokem. Analýza pracovního místa se většinou provádí podle známých modelů sedmibodového modelu podle Rodgera a pětistupňového modelu podle Munra. Sedmibodový model specifikace pracovního místa: 1. Fyzické vlastnosti zdraví, tělesná vazba, vzhled, držení těla, mluva. 2. Vědomosti vzdělání, kvalifikace, zkušenosti. 3. Všeobecná inteligence základní intelektuální schopnosti. 4. Zvláštní schopnosti mechanické, manuální zručnost, obratnost v používání slov nebo čísel. 5. Zájmy intelektuální, praktické, tvůrčí, sportovní, společenské a umělecké aktivity. 6. Dispozice (sklony přizpůsobivost, schopnost ovlivňovat ostatní, vytrvalost, spoléhání na sebe sama. 7. Okolnosti soukromí, rodina, povolání a zaměstnání členů rodiny. Pětistupňový model je jednodušší a klade větší důraz na dynamické aspekty uchazečovy kariéry. Oba modely mohou poskytnout vhodný rámec pro přijímací pohovor. Pětistupňový model se zaměřuje na: 1. Vliv na ostatní vzdělání, odborný výcvik, pracovní zkušenosti. 2. Získanou kvalifikaci vzdělání, odborný výcvik, pracovní zkušenosti. 3. Vrozené schopnosti schopnost učit se, rychlost chápání. 4. Motivace osobní cíle, důslednost a odhodlání za těmito cíli jít, úspěšnost v jejích dosahování. 5. Emocionální ustrojení citová stabilita, schopnost překonávat stres a schopnost vycházet s lidmi. 10 Oba modely mohou poskytnout vhodný rámec pro přijímací pohovor. 10 GOSIOROVSKÝ, Ivan. Personalistika. Kunovice : Evropský polytechnický institut, s. ISBN , s

15 5 Přilákání uchazečů Jakmile má podnik hotovou specifikaci pracovního místa a s tím i specifikaci a poţadavky na uchazeče, přichází na řadu dát veřejnosti a potenciálním uchazečům o nabídce vědět. Volba metody pak závisí na tom, zda chce podnik získat pracovníky z vnitřních nebo vnějších zdrojů, na povaze a poţadavcích pracovního místa (ač všechny metody jsou víceméně univerzální, některé jsou vhodné pro získávání manaţerů, jiné zase dělníků) a na situaci na trhu práce, kde hraje roli třeba vzácnost pracovníků s určitou kvalifikací či jak rychle potřebuje podnik pozici obsadit. Podnik se většinou neomezuje pouze na jednu metodu oslovení, ale pouţívá více moţností Metody oslovení Inzerce Inzerování je nejčastější metodou přilákání kandidátů. Inzerát by měl upoutat pozornost, vytvářet zájem, poskytnout informaci o pracovním místě, podniku, podmínkách, poţadované kvalifikaci a měl by upoutat oči a přimět čtenáře jej dočíst do konce. Výhodou inzerátu je jeho rychlost, jakou se dostane k uchazeči, o pracovní nabídce se dozví velké mnoţství lidí a inzerát jde za případným kandidátem aţ do soukromí. Nevýhodou je zejména cena. Internet V současné době jiţ existuje nepřeberné mnoţství portálů umoţňující organizacím umístit svou nabídku zaměstnání. Organizace navíc mají samy své internetové stránky, kde také mimo jiné uveřejňují vlastní nabídku volných pozic. Nízká cena a moţnost uvedení detailnějších informací tvoří velkou výhodu metody. Spolupráce s úřady práce Úřady práce slouţí nejen lidem hledajícím zaměstnání, ale také organizacím, které hledají zaměstnance. Pokud podnik vyuţije sluţeb úřadu práce, šetří tak svůj čas i peníze, jelikoţ jde o levnou metodu, navíc úřady jiţ samy provádějí jakýsi předvýběr. Nevýhodou pak zde je omezený počet uchazečů registrovaných na úřadech. 12 Mezi další, méně časté, metody patří sluţby zprostředkovatelských agentur, letáky, podnikové vývěsky, osobní doporučení či získávání zaměstnanců ze vzdělávacích zařízeních. 11 GOSIOROVSKÝ, Ivan. Personalistika. Kunovice : Evropský polytechnický institut, s. ISBN , s GOSIOROVSKÝ, Ivan. Personalistika. Kunovice : Evropský polytechnický institut, s. ISBN , s

16 6 Metody výběru pracovníků 6.1 Životopis Ţivotopis je nejpouţívanější a základní metodou výběru. Nejvíce se oceňuje v případech, kdy se na místo hlásí velký počet uchazečů a je nutné provést předvýběr, který se provede na základě údajů v ţivotopise uvedených. Pro uchazeče pak ţivotopis představuje jakousi moţnost se představit, své zkušenosti, získané vzdělání a další kvality pracovní stránky. 13 Ţivotopis bývá zpravidla omezen na jednu aţ dvě strany, kde je přehledně shrnuta pracovní oblast uchazeče. Měl by obsahovat: o jméno, datum narození, kontaktní údaje, můţe být rodinný stav o pracovní praxe o vzdělání o kurzy, školení, osvědčení o zájmy a volný čas o příp. reference 14 Výhodu ţivotopisu je, ţe poskytuje srovnatelné informace o uchazečích, umoţňuje snadné třídění, jedná se také o velmi levnou, spravedlivou a uchazeči akceptovanou metodu. Stává se vhodným podkladem k přípravě pohovoru a otázek, které budou poloţeny. Mezi nevýhodu patří to, ţe jde o neosobní metodu výběru, poskytuje jen omezený okruh informací, nedokáţe rozpoznat výkonnost uchazeče, taktéţ je z něj obtíţné zjistit motivaci uchazeče a nakonec můţe obsahovat zkreslené či neúplné informace 15, neboť mnozí uchazeči se snaţí ve svém ţivotopise skrýt některé skutečnost, v jiných přehánějí, a není výjimkou ani lhaní. Personalista si musí pozorně všímat zejména mezer v kariéře či vzdělání. V případě pochybností si raději informace u předchozího zaměstnavatele ověřit konkrétními dotazy, taktéţ můţe být cenné prověření kvalifikace DALE, Margaret. Vybíráme zaměstnance : základní znalosti personalisty. Vyd. 1. Brno : Computer Press, s. ISBN , s HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé : strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. V Brně : MotivPress, s. ISBN , s KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha : Linde, s. ISBN , s DALE, Margaret. Vybíráme zaměstnance : základní znalosti personalisty. Vyd. 1. Brno : Computer Press, s. ISBN , s

17 Ţivotopis se nejčastěji pouţívá jako nástroj předvýběru, kdy ze zaslaných ţivotopisů personalista dle získaných informací protřídí ty, které jsou pro ni svými znalostmi a praxí vhodnými kandidáti na obsazované místo. Tyto si pak zve k přijímacímu řízení. 6.2 Strukturovaný pohovor Pohovor lze vystihnout jako účelovou konverzací, při níţ by měl být uchazeč veden k tomu, aby s personalistou mluvil volně o sobě, své kariéře a zkušenostech. Tato konverzace však musí být plánovaná, řízená a kontrolovaná, aby bylo dosaženo hlavního účelu pohovoru, jímž je vytvoření pokud možno co nejpřesnější předpovědi uchazečova budoucího výkonu na pracovním místě o které se uchází. 17 Existuje několik způsobů, jak vést rozhovor. Budu se tedy věnovat tomu v dnešní době nejpouţívanějšímu, a to strukturovanému pohovoru. Pro strukturovaný pohovor je charakteristické, ţe obsah, pořadí otázek i čas, který je moţné jednotlivým otázkám věnovat, jsou předem připraveny a plánovány. Všechny otázky jsou poloţeny všem uchazečům o dané pracovní místo, a to ve stejném pořadí a kaţdé z otázek je věnován u všech pohovorů stejný čas. Vyhodnocení odpovědí uchazečů slouţí předem připravené modelové odpovědi Účel pohovoru Účelem pohovoru je snaha získat informace o uchazeči a předpovědět, jaký bude jeho pracovní výkon a tyto informace porovnat s ostatními kandidáty. Některé informace lze vyčíst jiţ ze ţivotopisu či úvodního dotazníku, ale cílem pohovoru je doplnění a zkonkretizování informací o zkušenostech, schopnostech uchazeče a osobních rysech, které lze získat během osobního rozhovoru. Zároveň během tohoto setkání si můţe personalista utvořit obraz, zda se jedinec snadno začlení do organizace a zapadne tak do týmu, ač toto posouzení je víceméně subjektivní a často zkreslené, mělo by být uděláno ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada, s. ISBN , s KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha : Linde, s. ISBN , s ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada, s. ISBN , s

18 6.2.2 Plánování a příprava pohovorů Jelikoţ čas je při výběru důleţitou záleţitostí, je potřeba pohovor řádně připravit a naplánovat. 20 Je potřeba se seznámit se specifikací pracovního místa a se ţivotopisy uchazečů. Personalista by měl provést předvýběr. Ze zaslaných ţivotopisů vybere ty uchazeče, u kterých existuje předpoklad pro výkon dané pozice. Také je potřeba zjistit, zda se vyskytují nějaké nejasnosti či mezery, které si vyţadují další vysvětlení. V tomto stadiu existují tři základní otázky, na které je třeba odpovědět: o Jaká kritéria je třeba použít při výběru tohoto uchazeče ta mohou být rozdělena na základní (podstatná, nezbytná) nebo žádoucí a budou se týkat požadovaných zkušeností, vzdělání (přípravy na povolání), schopností a dovedností tak, jak to vyplývá ze specifikace pracovního místa. o Co ještě dalšího musím při pohovoru objevit, abych zjistil, zda uchazeč splňuje základní kritéria výběru? o Jaké další informace musím při pohovoru získat, abych zajistil, že budu mít přesný obraz toho, jak uchazeč splňuje tato kritéria? Struktura pohovoru Pohovor se obvykle skládá z pěti částí: 1. přivítání a úvodní slovo; 2. hlavní část zaměřená na získání informací o uchazeči, potřebných k posouzení toho, zda uchazeč vyhovuje požadavkům pracovního místa; 3. informování uchazečů o organizaci a pracovním místě; 4. odpovědi na otázky uchazeče; 5. závěr pohovoru s informováním o následných krocích. 22 Zahájení Zahajovací fáze by měla být vřelá, uvolněná, a krátká. Přibliţně by měla zabrat 5 aţ 10% času, jeţ je k dispozici. Pohovor začíná vzájemným představením a podáním rukou, jenţ jak známo, stisk ruky vypovídá o sebevědomí člověka, měl by být přiměřený, ani příliš slabý či 20 LUDLOW, Ron; SPANILÝ, Stanislav; PANTON, Fergus. Zásady úspěšného výběru pracovníků. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada, s. ISBN , s ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada, s. ISBN , s

19 silný. V tyto první momenty dochází k utváření prvního dojmu kandidáta, který můţe být velmi těţké změnit. Slušností je nabídnout uchazeči ţidli a nabídnout nápoj. Personalista se v úvodu můţe uchazeče zeptat, jakou měl cestu, zda neměl problém nalézt podnik nebo začít jinými lehkými otázkami vyţadující jednoduchý popis, případně můţe zklidnit uchazeče tím, ţe mu představí a osvětlí proces pohovoru. Hlavní část pohovoru Personalista přejde k samotnému pohovoru pokládáním otázek a zajistí tak získání poţadovaných informací. Jádrem pohovoru je přezkoumat ţádost uchazeče a tuto porovnat se stanoveným profilem ideálního zaměstnance. Na základě tohoto předem sestaveného profilu, jsou jasná i poţadovaná kritéria a ty jsou vodítkem pohovoru, ke stanovení si otázek a struktury pohovoru. Tato dotazovací a zjišťovací část pohovoru by měla být důkladně připravena a vedena, neboť pokud zůstanou tazateli v nějakých otázkách mezery, pak si je zaplňuje či nahrazuje různými předpoklady, coţ je pak chyba tazatele, ke které by docházet nemělo. Personalista by se měl vyvarovat vlastních úsudků, které mohou být naprosto mylné. 23 V průběhu pohovoru je nezbytné vycházet z analýzy pracovního místa, tedy z popisu a konkrétní specifikace. Z popisu náplně práce, lze pak přesně stanovit znalosti, dovednosti, schopnosti a ostatní poţadavky pracovního místa na pracovníka. Na základě znalostí těchto poţadavků, jeţ pozice obnáší, se pak formulují otázky pro pohovor. Tyto mají být přesné a jednoznačné, a měly by se týkat výlučně práce, hodnotit znalosti a schopnosti, jeţ jsou nutné pro nastoupení na danou pozici. Personalista by se měl vyhnout uzavřeným otázkám, na které lze odpovědět pouze ano či ne. Typově jsou vhodné otázky na znalost práce, simulační otázky nebo ukázky práce a otázky týkající se poţadavků na pracovníka, například zkoumající jeho ochotu pracovat za daných podmínek, na směny, ochota dojíţdět aj. Po formulování otázek, se formulují standardní odpovědi na tyto otázky a zároveň se vymezuje, která odpověď je dobrá, vyhovující, nevyhovující, či další mezistupně. Doporučována stupnice je pětibodová. Otázky s odpověďmi by měli nejlépe formulovat lidé, jeţ velmi dobře znají obsazované místo 23 DALE, Margaret. Vybíráme zaměstnance : základní znalosti personalisty. Vyd. 1. Brno : Computer Press, s. ISBN , s

20 a povahu práce na něm. Tito lidé by se měli pokud moţno i zúčastnit pohovoru nebo by se měl minimálně tohoto úkolu zhostit bezprostřední nadřízený tohoto pracovníka, jelikoţ ten je nejdůleţitějším a rozhodujícím členem. Dále by měl být u pohovoru pracovník personálního útvaru, případně i pracovník pracující na stejném pracovním místě. Vhodné by bylo, pokud by členem byl i psycholog. Všichni tito členové by měli být řádně proškoleni a vzájemně si mezi sebou rozdělit úlohy pro pohovor. Koubek doporučuje jako počet členů pohovoru alespoň tři, a aby všichni uchazeči absolvovali pohovor se stejnou skupinou posuzovatelů. Zásadně se mají klást totoţné otázky všem uchazečům, se zachováním stejného postupu. Můţe se stát, ţe uchazeči vyššího pořadí budou informováni o pokládaných otázkách, a tak se na ně připravit, tedy jejich odpovědi jiţ nebudou spontánní a to ztíţí posuzování. Tomu se dá předejít zvaním si uchazečů postupně na určitou dobu a časový plán důsledně dodrţovat nebo také zařídit, aby se po sobě jdoucí uchazeči nesetkávali. 24 Personalista by měl mluvit v průběhu méně neţ uchazeč. V podstatě to je i úkolem personalisty, přimět uchazeče k řeči a zajistit tak získání poţadovaných informací. I proto je ţádoucí pokládat uchazeči otevřené otázky, tedy takové, které nelze zodpovědět pouze ano či ne, ale takové, jeţ přinesou kompletní odpověď. 25 Zakončení V závěrečné fázi se vyhrazuje určitý čas na otázky uchazeče. Moderní přístup k pohovoru pohlíţí na pohovor jako na dvousměrnou výměnu informací. Zatímco personalista klade otázky, aby zjistil, zda je uchazeč schopen zastávat práci, tak uchazeči se dotazují, aby zjistili, zda organizace nabízí takové odměny a výhody, které hledají. Stejně jako personalista můţe odmítnout uchazečovu ţádost, tak uchazeč můţe odmítnout nabídku podniku. Otázky, které uchazeči poloţí navíc poodhalují, co je pro ně důleţité a co je zajímá. Tazatel si musí všímat tendencí uchazečových otázek a snaţit se odhadnout motivy, jeţ se skrývají za otázkami, které uchazeči kladou. Mohou poodhalit, jaká témata tazatel důkladně neosvětlil a vodítkem jak příště zlepšit informace či inzerát, a také mohou uchazečovy otázky poodhalovat jeho záměry, např. pokud se vyptává na dovolenou, můţe mít uchazeč nějaké plány pro týdny ihned po nástupu. 24 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha : Management Press, s. ISBN , s ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada, s. ISBN , s

21 Jakmile jsou zodpovězeny všechny otázky uchazeče je potřeba pohovor ukončit. Je důleţité se závěrem zeptat uchazeče, zda má stále zájem o dané místo, coţ můţe oběma stranám ušetřit mnoho času. Je lepší zjistit na konci pohovoru, ţe uchazeč jiţ nemá o místo zájem, neţ dojde k nabídnutí práci někomu, kdo ji nechce. Dále je třeba se zeptat, kdy by mohl nastoupit, coţ také můţe ovlivnit tazatelovo rozhodnutí, pokut je třeba místo obsadit naléhavě. Samozřejmostí je ověření telefonního čísla a kontaktních údajů a sdělit uchazeči, kdy bude informován o výsledku náboru. Rozloučení by mělo být stejně vřelé jako uvítání. Uchazeč se většinou snaţí z řeči těla tazatele vyčíst jak zapůsobil, proto by měl tazatel vytvořit dojem úplné neutrality. Závěrem je zdvořilé podat uchazeči ruku, doprovodit jej ke dveřím a s rozloučením poděkovat za jejich čas a úsilí Testy schopností Testy se často pouţívají jako součást výběru pracovníků, jeţ vyţadují velké mnoţství uchazečů. Při výběru se pouţívají dva typy testů, a to testy získaných schopností a testy potenciálních schopností. Testy získaných schopností měří schopnosti člověkem získané vzděláním a praxí. Příkladem můţe být např. test psaní na stroji výkon lze spolehlivě změřit a porovnat s normou. Výhodou je, ţe se jedná o poměrně levnou metodu výběru pracovníků, zpravidla validní a spolehlivou, všeobecně povaţovánou za objektivní a organizace můţe tyto testy vytvořit bez cizí pomoci. Nevýhodou je, ţe jsou náročnější na přípravu a volbu vhodných úkolů či otázek, pro uchazeče mohou být stresující. 27 Testy potenciálních schopností se snaţí předvídat potenciál, předpoklady jeţ má uchazeč pro vykonávání práce na pracovním místě. Pod tyto testy spadají také testy vzdělanosti, jeţ se pouţívají k posuzování, zda uchazeč ovládá nové pracovní postupy, znalosti. Testy se dělí do tří skupin, jsou jimi: 26 DALE, Margaret. Vybíráme zaměstnance : základní znalosti personalisty. Vyd. 1. Brno : Computer Press, s. ISBN KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha : Linde, s. ISBN , s

22 1. testy měřící duševní schopnosti patří sem testy inteligence, logického myšlení, dedukce, plynulosti verbálního projevu, rychlosti vnímání, rychlost a trvalost zapamatování apod.; 2. testy měřící mechanické schopnosti tedy schopnosti rozpoznat mechanické vztahy a přestavit si vnitřní pohyb v nějakém mechanickém systému výsledky dosti významně korelují s výsledky testů měřících duševní schopnosti; 3. testy měřící psychomotorické schopnosti tedy dovednost jedince provádět nejrůznější tělesné pohyby zpravidla se testuje přesnost a koordinace pohybů, doba reakce, rychlost pohybu paže, manuální zručnost, obratnost prstů. Mezi výhody těchto testů patří, ţe bývají relativně vhodným spolehlivým doplňkovým nástrojem výběru pracovníků a mohou být pouţity při výběru pro různá pracovní místa. Nevýhodou můţe být sloţitost konstrukce a někdy i problematičnost vyhodnocování Ukázka práce Předvedení práce v reálné podobě umoţňuje uchazečům o zaměstnání porozumět práci a pracovním podmínkám ještě před tím, neţ je vyneseno rozhodnutí o přijetí. Tato metoda spočívá zpravidla v tom, ţe se uchazeči seznámí s charakterem práce, pracovními nástroji a podmínkami či prostředím, kde se práce vykonává. Předvedením práce v reálné podobě se odborníci snaţí předejít určité nespokojenosti tím, ţe nechají uchazeče hlouběji proniknout do podstaty pracovní činnosti. Tím pak nově přijatí zaměstnanci nebudou první den práce tak překvapeni prací i prostředím, a sníţí se tím nespokojenost z moţných nesplněných očekávání. Zároveň se výzkumem prokázalo, ţe tam kde se předvedení práce nevyuţívá, je pak vyšší fluktuace neţ v organizacích, kde je vyuţívána v rámci náboru. Spisovatelé Weither a Devis pak označují metodu ukázky práce i jako částečný lék proti fluktuaci Lékařské vyšetření Výběrový proces můţe obsahovat hodnocení uchazečova zdravotního stavu. Pouţívá se často dotazník, kde kandidát uvede základní informace o svém zdraví, nemocech, prodělaných 28 KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha : Linde, s. ISBN , s WERTHER, William B; PROCHÁZKOVÁ, Barbora; DAVIS, Keith. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, s. ISBN X, s

23 úrazech. Někdy bývá tento dotazník doplněn o lékařskou prohlídku, kterou zpravidla provádí lékař daného podniku. Hodnocení zdraví bývá zejména poţadováno u pracovníků, jeţ pracují s potravinami a kde hrozí nákaza, dále bývá vyţadováno u uchazečů o zaměstnání, kdy je třeba posoudit, zda je pracovník schopen odvádět práci, ať uţ po fyzické, tak psychické stránce. 30 Proč je vhodné provádět zdravotní prohlídky? Protože existují pochybnosti, zda: je uchazeč fit pro danou práci; je uchazeč schopen efektivně vykonávat povinnosti spojené se zaměstnáním; je uchazeč schopen pravidelně docházet do práce Dotazník Dotazník je oblíbenou metodou ve větších organizacích. Měl by být šitý na míru danému pracovní místu. Pokud se jedná o méně kvalifikovanou práci, pak by měl mít podobu jednoduchého dotazníku, při obsazovaní vyšších pozic a odborných pracovníků by měl mít formu otevřeného dotazníku. V případě obsazování pozic vyţadujících méně kvalifikovanou manuální práci, se pak posuzování takovýchto dotazníků často stává rozhodující metodou pro výběr vhodného kandidáta, přičemţ následuje pohovor, který slouţí k doplnění informací v dotazníku uvedených. Přednosti a nevýhody jsou pak stejné, jako u metody ţivotopisu (viz kapitola 6.1), snad jen nevýhodou navíc je zde to, ţe vytvoření takového správného dotazníku je dosti náročná práce a vyţaduje důkladnou znalost obsazovaného místa WERTHER, William B; PROCHÁZKOVÁ, Barbora; DAVIS, Keith. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, s. ISBN X, s DALE, Margaret. Vybíráme zaměstnance : základní znalosti personalisty. Vyd. 1. Brno : Computer Press, s. ISBN , s KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha : Linde, s. ISBN , s

24 7 Rozhodnutí, shrnutí všech získaných informací V závěrečné fázi mají hodnotitelé před sebou rozhodnutí na základě získaných informací. Toto vyhodnocení je buď kvalitativního či kvantitativního charakteru, příp. obojí. 7.1 Kvalitativní vyhodnocení V rámci kvalitativního vyhodnocení je třeba si klást otázky, ale tentokrát jiţ z jiného úhlu pohledu, např. jiţ se neptat jaké je naše firemní prostředí do kterého chceme přijmout nového pracovníka, ale je třeba se ptát, jaký uchazeč nejlépe ladí s podnikovým prostředím. PhDr. Hroník uvádí jako takové návodné otázky tyto: Koho vlastně potřebujeme? Co vše o jednotlivých uchazečích víme? Co o jednotlivých uchazečích nevíme? Kdybychom mohli z těch 2-3 kandidátů udělat jednoho, které charakteristiky bychom si vzali z prvního, druhého a třetího? Kdo jak zapadne do firemního a týmového prostředí či z něj bude trčet? S jakým prostředím kdo nejlépe ladí? Komu nejlépe sedne samotná práce? Komu nevyhovuje? Kdo se zdá nejmenším rizikem, sázkou na jistotu? Kdo představuje největší rizika? Jaká a co je jejich protiváhou? Kvantitativní vyhodnocení Nejdříve je účelné si stanovit jedno či více kritérií, které jsou u uchazečů v rámci náboru ověřována, a tato se pak vyuţívají v kvantitativních metodách vyhodnocení. Metoda ano-ne se pouţívá většinou k porovnání uchazečů, u kterých je poţádováno jedno kritérium. Lze je pouţít například po pohovorech, kde se u jednotlivých kandidátů dotazujeme, u koho máme zdůvodněné NE. Je to vhodný způsobe k prvotní selekci kandidátů, čili na toto třídění pak obvykle navazují další. Metodou a-b-c-d lze utřídit uchazeče do několika skupin: A naprosto vyhovuje poţadavkům či stanoveným kritériím. B vyhovuje s určitou výhradou. 33 HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé : strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. V Brně : MotivPress, s. ISBN , s

25 C nevyhovuje. D kvalitní uchazeč, jeţ je vhodný, ale na jinou pozici. Takto lze uchazeče zatřídit ihned po skončení pohovoru (příp. jiné metodě výběru), není třeba čekat na všechny zbývající kandidáty. Tento způsob je vhodný k zúţení počtu osob, mezi kterými se bude finálně rozhodovat. Těmito budou uchazeči ve skupinách A či B. Metody pořadí se uţívají často v různých testech schopností a dovedností, kdy se kladou uchazeči na jednu přímku. Metoda bodování se provádí průběţně. V úvodu se stanoví stupnice, obvyklá je 0-4 či 1-7 s vyuţitím středové hodnoty, stanoví se, co která hodnota představuje a takto lze bodovat jak jednotlivé metody dle úspěchu, tak otázky pohovoru. 34 Žádná metoda vyhodnocení či porovnávání však není schopna za nás rozhodnout. Při rozhodování bereme úvahu i další okolnosti, které jsme nepředpokládali nebo je nebylo možné zakomponovat do přijímacího pohovoru HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé : strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. V Brně : MotivPress, s. ISBN , s.334; FOOT, Margaret; HOOK, Caroline. Personalistika. Vyd. 1. Praha : Computer Press, s. ISBN , s HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé : strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. V Brně : MotivPress, s. ISBN , s

26 PRAKTICKÁ ČÁST Na úvod této bakalářské práce je nutno uvést, ţe společnost si nepřála zveřejnit jméno, ani jména osob, jenţ mi poskytla rozhovor. V textu je proto společnost označena názvem Kapa. 8 Základní informace o společnosti Společnost Kapa Česká republika patří nadnárodní technologické společnosti Kapa s hlavním sídlem v USA. Podnik je technologickým a výrobním lídrem poskytujícím sluţby zákazníkům v oblasti letectví, automatizace a řízení, automobilového průmyslu a speciálních materiálů. Celosvětově zaměstnává více neţ 110 tisíc zaměstnanců a její obrat přesahuje 25 miliard amerických dolarů ročně. 36 Společnost Kapa působí v těchto oblastech: o Letectví Společnost je významným dodavatelem leteckých motorů, systémů pro přistávání a dalších souvisejících produktů a sluţeb pro dopravní i vojenská letadla a kosmické lodě. o Řešení pro automatizaci a řízení Výrobky a technologie oddělení společnosti Kapa jsou instalovány ve více neţ 100 miliónech domácností a 5 miliónech budov po celém světě. Oddělení nabízí výrobky a řešení pro řízení tepelné pohody domovů, komfortů kanceláří a technologických procesů automatizačních prostředků. Díky rozsáhlým zkušenostem všech pracovníků firmy Kapa, nabízí společnost profesionální řešení ve všech oblastech průmyslu, coţ je podpořeno i technologiemi, jejichţ vývoj probíhá i v České republice. o Speciální materiály Společnost vyrábí speciální materiály jako fluorované uhlovodíky, speciální filmy, pokročilá vlákna, chemické meziprodukty a speciální chemikálie pro výzkumné účely. Pouţití speciálních materiálů je klíčové v oblastech jako polovodičový průmysl, telekomunikace nebo bezpečnost. o Dopravní systémy Jako přední dodavatel automobilového průmyslu společnost díky nejnovějším technologiím a špičkovým výrobkům zvyšuje výkonnost, uţitnou hodnotu a efektivitu řady dopravních prostředků. 36 Internetové stránky nadnárodní technologické společnosti Kapa 26

27 o Vývoj a výzkum Společnost věnuje hodně úsilí a prostředků také na vývoj a výzkum v mnoha oblastech. Výsledkem jsou jedinečné produkty, které nabízí zákazníkům. 37 Kapa má zastoupení ve čtyřech největších městech v České republice. V práci se budu věnovat brněnské pobočce, která působí ve třech budovách, jeţ tvoří výrobní závod, administrativní a vývojové centrum. V Brně pracuje přes polovinu z tří tisíc lidí, které společnost v Česku zaměstnává. Předmětem podnikání brněnského střediska je výroba, instalace a opravy elektronických zařízení; výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti vývoje software pro řízení technologických procesů Internetové stránky nadnárodní technologické společnosti Kapa 38 Justice.cz [online] [cit ]. Obchodní rejstřík a Sbírka listin. Dostupné z WWW: 27

28 9 Přijímací řízení nadnárodní technologické společnosti 9.1 Představení pozice Jednou z odborných pozic představuje místo operátora. Operátor je pracovník u stroje či pásu, který koná předepsanou manuální činnost; obnáší kompletaci součástek, obsluhu strojů či linek, seřizování či kontrola zařízení ad. Operátoři se liší druhem konkrétní činnosti, a tak i poţadavky na jednotlivé operátory se více či méně odlišují. Pozice vyţaduje hlavně manuální zručnost pro vykonávání jednotlivých ručních operací; fyzickou zdatnost, neboť pracovník často celý den stojí; a také jsou kladeny nároky na dobrý zrak. Co se týče vzdělání, zde je upřednostňováno vyučení v oboru strojním, elektro či technickém. Nejčastěji jsou potřeba operátoři, ovládající pouze běţnou manuální práci, jakou je zejména práce s ručním nářadím, kompletace součástek apod. Na tyto operátory nejsou jinak kladeny ţádné speciální nároky, ovšem musí zvládat danou manuální činnost. Pak jsou i o něco odbornější pozice operátorů, kde je jiţ vyţadována i určitá schopnost pracovat se zařízením - umět pájet, svářet, znalost obrábění, práce s měřidly aj., opět praxe ve výrobě je pro Kapa velkou výhodou. Podotýkám, ţe ač se můţe zdát, ţe se jedná o práci ryze muţskou, je ve výrobě zaměstnána i spousta ţen operátorek, jenţ mají k manuální a přesné činnosti mnohdy větší cit a předpoklady. 9.2 Popis a analýza náboru s důrazem na pohovor V současnosti je nábor na pozici operátora jiţ zaběhlý, a kdyţ firma dostane zakázku, nejedná se o nábor jednoho zaměstnance, ale většinou je přijímáno zároveň více operátorů, coţ je uchazečům řečeno, ovšem v utajení pro přijímané zůstává plánovaný počet poţadovaných pracovníků. Na úplném počátku celého výběrového řízení v nadnárodní technologické společnosti se vymezí potřeba jisté pozice, v tomto případě bude věnován proces výběrového řízení na pozici operátora. Personalistka se v počátku musí spojit s manaţerem, aby ji informoval o místu operátora, co bude jeho náplní práce, jaké jsou kladeny poţadavky, které z daných poţadavků jsou kritické a které jsou výhodou. Kritické poţadavky jsou ty, které jsou stěţejní, bez kterých uchazeč neobstojí. Poţadavky výhodou nejsou nutné, uchazeč se můţe přihlásit a zúčastnit výběrového řízení, ač je nesplňuje, a můţe uspět, a to zejména v případě rozhodování mezi uchazeči, kdy jich hned několik splňuje mnoţství poţadavků, jenţ jsou povaţovány výhodou, ale ţádný z nich nesplňuje všechny kritické. V tomto 28

29 případě obstojí právě ten uchazeč, jenţ splňuje kritické, ač výhodou nemůţe nabídnout nic. Mezi kritické poţadavky operátora patří ochota pracovat ve směnném provozu, manuální zručnost, poţadované datum nástupu. Ochota pracovat ve směnném provozu se ověřuje v rámci pohovoru; manuální zručnost je ověřována výběrovými praktickými testy ; a poţadované datum nástupu se ověřuje také v rámci pohovoru, kdy samozřejmě pro společnost Kapa je v době náboru ţádoucí téměř okamţitý nástup. Mezi poţadavky výhodou patří hlavně předchozí praxe v podobném technickém typu výroby, ale můţe se jimi stát i jiné, např. pokud má pracovník způsobilost ovládat vysokozdviţný vozík, pak bude pro firmu tento uchazeč nabízet něco nad rámec kladených poţadavků. Firma Kapa si sice v případě potřeby své zaměstnance proškolí na vysokozdviţný vozík, ale to sebou samozřejmě přináší náklady. Tedy pokud přichází uchazeč s jiţ tímto oprávněním, ač není vyloţeně na operátora poţadováno, pro firmu je to uchazeč s širším záběrem kvalifikace, který můţe přinést i úsporu nákladů. Na základě poţadavků se vytvoří inzerát a ţádost jde do náborového oddělení, které vypíše inzerci, a to jak interně, v rámci firmy nástěnky, intranet, tak i externě v tisku, na internetu. Společnost Kapa nabízí také bonus za doporučení zaměstnance pokud stávající zaměstnanec doporučí člověka na pozici, a tento je po výběrovém řízení přijat, získá stávající zaměstnanec finanční odměnu, tzv. bonus za doporučení. Tabulka 1: Inzerát Operátor/ka do elektrovýroby Náplň práce: kompletace součástek v elektro výrobě ruční osazování desek plošných spojů (kombinace aktivit dopajování a osazování) osazování desek plošných spojů pomocí Siemens strojů a strojů Universal pájení, dopajování vizuální inspekce obsluha testovacího zařízení Poţadavky: SOU nebo SŠ technického/elektro směru výhodou praxe v elektro (ruční pájení) pracovní doba 7,5 hodiny denně, 3 směnný provoz nástup co nejdříve Pramen: Interní dokumenty podniku Na základě zveřejněného inzerátu se uchazeči hlásí na uvedené kontakty, a zasílají své ţivotopisy. Náborář projde všechny ţivotopisy, a zde probíhá jakási první selekce uchazečů. Vybírají se uchazeči, jenţ mají nejlépe obdobnou praxi či pracovali ve firmě technologického 29

30 zaměření. Tito vybraní jsou pozváni k přijímacímu řízení. Komplexní výběrové řízení probíhá ve třech částech I. část výběru Aby přijímací proces byl levnější a sviţný, je pozváno zároveň 10 lidí na dopoledne a dalších 10 uchazečů na odpoledne, takto v průběhu několika po sobě jdoucích dní, dle počtu přihlášených a pozvaných. První část probíhá s personalistkou, která uchazečům představí společnost, jaké vyrábí produkty, co je náplní pozice, a další obecné informace. Toto představení probíhá v onom kolektivu 10 uchazečů zároveň. Tento obecný úvod je podle mě chytrým řešením. Většinou bývá pravidlem, ţe aţ při pohovoru přestavuje personalista uchazeči firmu a náplň pozice, i dle teoretických přístupů. Společnost Kapa tak z pohovoru vyčlenila část, jeţ je v podstatě stejná pro všechny a to informativní. Personalistka tak před samotným pohovorem pozve skupinku uchazečů do místnosti, kde podnik představí. K tomuto má navíc připravenou prezentaci, takţe se uchazečům vše promítá a seznámí se částečně i vizuálně s vyráběnými produkty. Tímto se ušetří čas personalisty, jenţ by musel takto individuálně obeznamovat v úvodu pohovoru kaţdého uchazeče, a tím se sniţuje i náklad celého náboru. Další výhodou můţe být i to, ţe tento jakýsi obecnější přístup můţe sníţit napětí jednotlivých uchazečů, poněvadţ se nepřistupuje hned k testování uchazeče nebo pohovoru či dalšími metodami. Následuje individuální pohovor s náborovým specialistou. Metoda strukturovaného pohovoru Nyní nastíním průběh pohovoru ve společnosti Kapa. Pohovor se koná pouze za účasti personalistky a uchazeče, v klidné místnosti, kde sedí vzájemně proti sobě, a má probíhat jako setkání dvou rovnocenných partnerů, jenţ si zcela otevřeně vyměňují informace. Nejčastěji začíná personalistka neformální otázkou, jenţ sníţí případné napětí a rozproudí konverzaci. Jelikoţ pohovoru předchází proces seznámení se se společností, náplní práce a sdělení dalších potřebných informací o průběhu řízení, tato část je u pohovoru jiţ vynechána a personalistka přejde k otázkám na uchazeče. Tazatelka prochází kandidátovu praxi v ţivotopise, kde se dívá zejména pozici operátora obdobná zaměstnání či firmy s podobným výrobním zaměřením. Praxe je zde klíčová, dokazuje zda uchazeč se s obdobnou prací ve výrobě setkal a je k práci operátora manuálně 30

31 zručný a kompetentní. Zaměřuje se na jednotlivé body specifikace pracovního místa, jde především o odbornost, dovednosti, znalosti a další osobní kvality, jaký rozsah činností vykonával, za co byl hodnocen, či zda pracoval v kolektivu nebo samostatně. Zajímá se i o důvody změny či ukončení pracovního poměru čímţ sleduje, zda nejde o problémového kandidáta; zkušený náborář dokáţe posoudit uchazečovy výpovědi a klást otázky i nepřímo tak, aby mohl ověřit věrohodnost výpovědí i ţivotopisu. Pokud je pracovník v současnosti zaměstnán, ptá se personalistka jaké důvody jej vedou ke změně místa. Můţe se stát, ţe uchazeč si na svého zaměstnavatele stěţuje nebo nemluví o něm v dobrém světle, coţ ukazuje na neloajálního pracovníka. A tak stejně pak můţe později pracovník prezentovat firmu Kapa. Mezi časté stimuly patří finančně zajímavé nabídky nebo moţnost lepšího pracovního uplatnění. V této souvislosti personalistku zajímá kdy by mohl pracovník na místo nastoupit, protoţe zaměstnaný uchazeč musí vůči své firmě dodrţet dvouměsíční výpovědní lhůtu, pokud se nedomluví ve své stávající firmě jinak. Otázka moţného nástupu je pro ověření kladena všem uchazečům. V dnešní době ekonomické krize a vysoké nezaměstnanosti se k řízení převáţně hlásí nezaměstnaní uchazeči, kteří tak mohou nastoupit okamţitě, coţ představuje oproti zaměstnaným značnou výhodu. A také další hledisko tvoří jistě i to, ţe na místo operátora se nyní hlásí více uchazečů, společnost si můţe více vybírat, a vybrat tak kvalitnější pracovníky, a to přitom bez tlaku na zvýšení mzdy. Personalistka prochází dále ţivotopis kandidáta a postupně se ptá také na vzdělání a případnou certifikaci, příp. zda je uchazeč ochoten si udělat doplňující certifikaci. Pro pozici je nejpříhodnější vyučení v oboru strojní, technické či elektro. Pokud uchazeč má vzdělání jiné, ale nabízí praxi ve výrobě či na obdobné pozici, stane se velmi vhodným kandidátem. Zásadní je i dotaz na schopnost uchazeče stát u konkrétního stroje po dobu celé směny, a moţnosti pracovat na směny. Provoz je dle umístění operátora dvousměnný, s délkou jedné směny 12h, nebo třísměnný, kde délka směny trvá 7,5h. Výroba běţí kaţdý den, včetně svátků a víkendů, při nepřetrţitém provozu. Jde tedy o důleţitý faktor během pohovoru, kde se personalistka ptá uchazeče, zda je ochoten pracovat přes víkendy a noční směny. V případě ţe ne, nelze takového uchazeče akceptovat a přijmout. 31

32 Stejně tak je tomu v případě schopnosti stání po celou směnu u stroje. Tazatelka se zde ptá uchazeče, jak je na tom po zdravotní stránce, coţ se můţe jevit jako diskriminační, ovšem domnívám se, ţe o diskriminaci nejde, neboť k výkonu operátora je určitá fyzická zdatnost vyţadována. Otázka je také poloţena a formulována tak, aby diskriminační nebyla - jestli uchazeči nevadí celou směnu stát. Následuje otázka rovněţ na moţnost uchazeče dojíždět do zaměstnání, či jaká je lokalita jeho bydliště. V této souvislosti personalistka raději volí uchazeče, jenţ to nemají daleko, poněvadţ není účelné zaměstnávat v Brně pracovníka z Ostravy, takový by zřejmě místo vzal jen na prozatím, neţ si najde něco blíţe k jeho bydlišti, a pro společnost Kapa by to neslo další náklady v podobě náboru nového operátora. Poslední probíranou otázkou je platové očekávání. Personalistka se uchazeče ptá, zda je spokojen s výší mzdy sdělenou v rámci informativního úvodu. Vyhovující jsou pro ni pak ti uchazeči, jímţ je mzda dostačující. Záměrem totiţ není nabídnout uchazeči vyšší mzdu v případě nespokojenosti, coţ ovšem kandidát netuší. Závěrem personalistka nechá uchazeči prostor pro vlastní otázky. Uchazeči na operátora se zde nejčastěji ptají na bliţší informace o platu (pokud nebyl obeznámen v informativní úvodní části), jaké jsou bonusy, zaměstnanecké benefity, pracovní doba-směnnost. Lepší dojem na tazatelku dělají pracovníci, jenţ se ptají, coţ svědčí o jejich zájmu a aktivnějším přístupu. Personalistka si v průběhu celého pohovoru dělá poznámky k ţivotopisu o výpovědích uchazeče, poznamenává si osobní charakteristiku, nejen dle výpovědí, ale také si všímá chování či dalších detailů. Shrnu-li to, jsou v rámci pohovoru na operátora personalistkou pokládány otázky na tato témata: o předchozí praxe a zkušeností ve výrobě či na obdobné pozici o vzdělání a certifikace o manuální zručnost o schopnost stát po dobu směny u stroje o ochotu pracovat na směny, i během víkendů 32

33 o schopnost dojíţdět do zaměstnání (lokalita bydliště) o datum nástupu o příp. platové očekávání Všechny kladené otázky jsou vztaţené výlučně k pozici operátora. Domnívám se, ţe chybí dotazy na osobnostní či motivační stránku uchazeče, coţ bude ověřováno dále. Po pohovoru se všemi uchazeči probíhá první selekce, a to vlastně z obou stran. Ze strany uchazečů - někteří po představení podrobné náplně práce a kladených nárocích na pracovníka, odmítnou, vede je k tomu např. jistá fyzická náročnost jako jiţ zmíněné stání v průběhu celé směny nebo jim nevyhovuje směnnost či výše platu. Tito většinou své odmítavé stanovisko sdělí v průběhu pohovoru. Z pozice personalistky probíhá selekce nejen dle získaných informací od uchazeče z pohovoru, ale také z utvořeného dojmu o osobnosti, např. pokud má personalista pocit, ţe jde o člověka, jenţ často mění zaměstnání, svými odpověďmi působí nejistě či nevěrohodně, pak jej pravděpodobně jiţ v rámci prvotní selekce vyřadí. Pohovor tvoří základ pro personální rozhodování, umoţňuje zjistit především jednotlivé aspekty přístupů, avšak je zaloţen pouze na slovních výpovědích. Navíc pro pozici operátor je stěţejní manuální zručnost, jenţ se v rámci pohovoru nezjistí-neotestuje. Proto se pohovor ve společnosti Kapa doplňuje dalšími výběrovými metodami II. část výběru Ihned po pohovoru, v rámci jednoho dne, následuje druhá část výběrového řízení, kdy oddělení testuje uchazeče po odborné stránce. Na modelových situacích jsou testovány jejich vlastnosti, zejména pohotovost a zručnost. Metoda testy schopností Uchazeči jsou po dvojicích zváni do místnosti, kde se jich ujme jiţ náborový specialista. Kandidátům je dána dětská stavebnice Ikea, z níţ jde sloţit 4 různé modely vrtulník, motorka, letadlo a bagr. Úkolem je, aby si kaţdý nejdříve vybral model, jenţ bude stavět, a pak co nejrychleji na čas daný model dle montáţního návodu, jenţ mají k dispozici, smontoval. Po sestavení si náborový specialista píše časy, za které model sestavili. Tímto testem je sledována zručnost uchazeče, motorické schopnosti a koordinace oko-ruka. 33

34 V testu se stavebnicí vidím určitý rozkol v tom, ţe kaţdý model můţe vyţadovat jinou náročnost technickou i časovou. Jinými slovy nejsou zde úplně rovné podmínky, aby se mohli uchazeči srovnat dle stejného parametru. Výběr typu modelu je zcela ponechán na uchazeči a svým způsobem pokud dokáţe svou chytrostí odhadnout předem model vyţadující nejmenší náročnost, pak je to pro konečný výběr vhodné a ţádoucí. Ale s touto souvislostí zde pak vstupuje i faktor náhody, kdy i kandidát bez posouzení náročnosti sáhne po volbě modelu jednoduššího. Obrázek 3: Stavebnice Ikea používaná při náboru Pramen: Inter IKEA Systems B.V. Ikea [online] [cit ]. Skládačka Bygga. Dostupné z WWW: <http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/ >. Další úkoly probíhají s personalistkou i specialistou. Tentokrát jsou kandidáti zváni do místnosti po trojicích. Schopnost paměti ověřuje test s barevnými čtverci. Kandidáti mají na chvíli před sebou list, jenţ je rozdělen do několika barevných čtverců, a tento se snaţí co nejvíc vtisknout do paměti. Poté musí sami na čistý papír namalovat, kde která barva byla, respektivě jakou kde si zapamatovali. Jde svým způsobem o jakousi obdobu pexesa, kde si musí uchazeč pamatovat nejen barvu, ale i správnou pozici, a snaţí se takto zapamatovat co nejvíce. Test s čárovými kódy. Uchazeči dostanou papír s dvěma sloupci, v levém je klasický čárový kód s několikamístným číslem, v pravé části pouze vícemístné číslo. Úkolem je tentokrát najít a zakrouţkovat ty kódy, které se shodují s číslem v druhém sloupci. Velmi malý časový limit úkol znesnadňuje a tím i testuje práci ve stresu či chybovost pod stresem, dále pak zkouší paměť. 34

35 Úkoly vyselektují jednotlivé dané schopnosti uchazečů, které se pohovorem nedají zjistit. Tyto uchazeč nemůţe ovlivnit, jsou dané, nelze zde pouţít jakousi lest, kterou se mohou snaţit například ovlivnit pohovor a prezentovat se naučeně v lepším světle k docílení přijetí. Po testové části následuje další selekce, významnější neţ první. Personalistka prochází výsledky testů a vyřadí uchazeče méně zručné, pomalé, nezvládající. Tyto neúspěšné ihned obeznámí a rozloučí se s nimi. V ojedinělých případech se vyčká aţ proběhnou obě dvě části se všemi pozvanými kandidáty a poté uchazeče telefonicky obeznámí o odmítnutí či pozvání k další části přijímacího řízení. Opět určitá selekce probíhá i na straně uchazečů. Dle rozhovoru se zaměstnancem uvádím konkrétní případ, kdy uchazeče zaskočila neobvyklá testovací část výběru, a v době čekání neţ přišel na řadu se rozhodl odejít, aniţ by své odmítavé stanovisko náboráři sdělil. Ač tento způsob není zrovna nejvhodnější, na druhou stranu v této samovolné selekci spatřuji pozitivum, neboť kandidát projeví neţádoucí charakter zřejmě neochota, strach či nedisciplinované chování, který by se nyní zřejmě těţko jinak odhalil. Usuzuji tedy, ţe je to pro firmu prospěšný jev III. část výběru Metoda ukázky práce Poslední kolo výběru se koná s mistrem na pracovišti. Uchazeči se zde nabízí moţnost podívat se na pracoviště (do výroby), seznámí se s prostředím a příp. částečně vyzkouší práci pod vedením mistra. V této části výběru dohlíţí na kandidáty mistr a vytváří si vlastní úsudek o jednotlivých uchazečích, poněvadţ v této části je finální výběr plně ponechán na něm. Personalistka mu tedy předává jiţ vyselektovanou skupinu vhodných uchazečů a poslední finální slovo, kteří budou k práci vybráni, má mistr. Ten svůj výběr sdělí personalistce, a ta všechny obeznámí s výsledkem náborového řízení. Poté, ještě neţ uchazeč nastoupí, musí absolvovat lékařské vyšetření, které probíhá s vybranými uchazeči u podnikového lékaře. Předem si kaţdý uchazeč vyzvedne svoji lékařskou dokumentaci ve sloţce u svého praktického lékaře, a ten posoudí uchazečův zdravotní stav a zda je schopen vykonávat práci operátora. 35

36 Úspěšně přijaté kandidáty informuje o tom, co bude následovat - poskytne instrukce kdy proběhne podpis pracovněprávních dokumentů a informace ohledně školení. Školení pak bývá jedno aţ dvoudenní, kde se noví zaměstnanci nejdříve blíţe seznamují se společností, čím se firma zabývá, informacemi o jejích produktech. Jelikoţ areál firmy tvoří tři budovy, tak v které budově a na kterém místě budou pracovat a proškolí se ohledně bezpečnosti práce. 36

37 10 Ověřování hypotéz 10.1 Hypotéza 1 H1: Společnost svými metodami a testy ověřuje všechny klíčové vlastnosti pozice operátor. Společnost si stanovila kritické poţadavky, jenţ jsou pro ni stěţejní, v rámci přijímacího řízení k přijetí uchazeče. Tyto kritické poţadavky na pozici operátora jsou: o manuální zručnost o ochota pracovat ve směnném provozu o poţadované datum nástupu Ovšem tyto poţadavky nemusí být nutně klíčovými vlastnostmi operátora. Abych mohla určit, jaké vlastnosti označit za klíčové, musím se vrátit k popisu a náplni pozice, jenţ byla uvedena v úvodu praktické části (kapitola 9.1). Operátor kompletuje součástky a pracuje u stroje či pásu. To vyţaduje činnost rukou, v podobě jisté obratnosti, manuální zručnosti. Zároveň je to i dobrý zrak, neboť v případě špatného zraku, by nedokázal kontrolovat činnost rukou či zvládat jemnější činnosti s nářadím. Samozřejmostí je pak i jistá míra paměti, či schopnost zapamatovat si sled činností, jenţ má vykonat. Operátor musí vydrţet stát i celou směnu, tedy musí mít určitou fyzickou zdatnost. Nakonec důleţitá je pro operátora i rychlost. Pokud by byl pracovník příliš pomalý, takový operátor se Kapě nevyplatí, neboť náklad na něj v podobě jeho mzdy by byl větší neţ zisk z jeho práce. Dalším faktorem jsou stanovené limity sestavených částí-vyrobených kusů součástek, které musí splňovat. Shrnu-li tyto vydedukované vlastnosti, pak mohu za klíčové označit: o manuální zručnost práce rukou vyţadující obratnost o dobrý zrak koordinace oko-ruka o paměť k zapamatování sledu činností o fyzická zdatnost schopnost stát během směny o rychlost, tempo plnit stanovené limity Kapa ve svém náboru vyuţívá hned několik metod. Nyní budu hledat a zkoumat, zda jsou všechny jmenované vlastnosti v rámci náboru ověřeny. 37

38 Manuální zručnost je vyzkoušena na stavebnici Ikea. Uchazeči při ní musí sestavit daný model dle návodu (pracují přiloţeným šroubovákem). Ve třetí části výběru bývá částečně zručnost prozkoušena přímo ve výrobní hale s mistrem. Na paměť se soustředí hned několik testů. Prvním z nich je test s barevnými čtverci, který je specifickým paměťovým testem. Dalším je test s čárovými kódy, kde také uchazeč vyuţívá své paměti. Čím lépe si dokáţí vtisknout první řadu čísel do paměti, tím rychleji ji dokáţe porovnat s druhou a rozeznat, zda jde o čísla shodná či nikoliv. Rychlost či určité tempo zvládání práce bývá otestováno defacto všemi testy v druhé části výběru, neboť všechny jsou buď na čas, tedy je moţno seřadit uchazeče v daném úkolu od nejrychlejšího k pomalejšímu, anebo je stanoven časový limit, a pak je zase moţno uchazeče seřadit dle toho, kolik toho v daném limitu stihl splnit a kolik splněného je správně. Asi největší váhu má ale opět skládačka, poněvadţ zkoumá rychlost manuální činnosti a obratnosti měřený na čas. Zrak je ověřen v rámci lékařského vyšetření, které probíhá s vybranými uchazeči u podnikového lékaře. Ve druhé části výběru se stavebnicí Ikea je i otestována uchazečova koordinace oko-ruka, navíc k sestavení drobných částí je potřeba dobrého zraku. A nakonec zrak hraje roli také v testu s čárovými kódy, kde musí kandidát porovnávat rychle dvě dlouhé řady čísel. Celková fyzická zdatnost je ověřena v jiţ zmiňovaném lékařském vyšetření. Jinak částečně je fyzická zdatnost ověřena dotazováním v rámci pohovoru. 38

39 Tabulka 2: Vlastnosti pozice operátor a metody jejich ověření Vlastnost K čemu potřeba Ověřena Manuální zručnost Práce rukou vyţadující Stavebnice Ikea obratnost (Ukázka práce) Dobrý zrak Koordinace oko-ruka, práce s drobnými součástky Lékařská prohlídka Stavebnice Ikea Test s čárovými kódy Paměť Zapamatování sledu činností Test s barevnými čtverci Test s čárovými kódy Fyzická zdatnost (dobrý zdravotní stav) Schopnost stát během směny Lékařská prohlídka (Pohovor) Rychlost / tempo Plnit stanovené limity Všechny testy v II. výběrové části, zejména stavebnice Ikea Pramen: autor 2010 Hypotéza 1: Společnost svými metodami a testy ověřuje všechny klíčové vlastnosti pozice operátor. Vyhodnocení hypotézy: Hypotéza byla potvrzena. Společnost v rámci výběrového řízení ověří klíčové vlastnosti na pozici operátor. Postup hodnocení: Na základě popisu a náplně pozice získané rozhovorem jsem vymezila nepostradatelné vlastnosti operátora. Dále jsem analyzovala, zda jsou tyto vlastnosti v průběhu náboru ověřeny a jakým způsobem. Závěrem jsem pro přehled sestavila tabulku, v které jsem shrnula informace o vlastnostech a metodách jejich ověření. Společnost ověřuje v průběhu náboru klíčové vlastnosti, jenţ pozice operátora nutně vyţaduje, coţ ale ovšem neznamená, ţe nábor je bezchybný či nejefektivnější. Jsou aspekty, které nejsou pro pozici klíčové, ovšem mohou mít záporný vliv na úspěch náboru. Těmto se budu věnovat v rámci druhé hypotézy. 39

40 10.2 Hypotéza 2 H2: Jednou z příčin selhání metod náboru na operátora je zanedbání motivační stránky v rámci strukturovaného pohovoru. Selháním metod náboru mám na mysli operátora, který sice uspěl při náboru, měl všechny klíčové vlastnosti a přesto se za určitou dobu ukázal nevyhovujícím. Jaký operátor je nevyhovující? Po rozhovoru s personalistkou podniku mohu stanovit, ţe to je takový operátor, jenţ neplní podnikem stanovené cíle. Cíle se stanoví operátorovi na počátku, deklarují čeho má dosáhnout, co se od něj očekává. Těmito cíly jsou cíle pracovní a očekávané chování. Pracovním cílem operátora je stanoven počet operací na hodinu, jenţ představuje počet sloţených nebo vyhotovených částí. Společnost Kapa počítá u kaţdého nově přijatého operátora s náběhovou křivkou, tzn. ţe na počátku nějakou dobu trvá naučení se pracovní činnosti, svou roli sehrává i adaptace v novém pracovním prostředí. Tedy po určitou dobu je pomalejší postup v plnění plánu tolerován. Příčiny, které pak způsobují nenaplnění pracovního cíle mohou být tyto: o pracovník je pomalý nenaplňuje stanovený počet operací; o nepřizpůsobivý změnám, např. pracovat s novým zařízením; o není schopen se naučit poţadované operace; o vykazuje vyšší zmetkovost. Očekávané chování je hodnoceno průběţně, vedoucí operátora usměrňuje, dává mu zpětnou vazbu. Odchylky od očekávaného chování mohou být: o pracovník nechodí do práce, např. odmítá chodit na víkendové směny; o u pracovníka se objeví překáţky ve vykonávání práce, např. operátor má souběţně jiné zaměstnání, kde se kryjí pracovní doby; o jedná v rozporu se stanoveným řádem. Nejdůleţitější body z vnitřního řádu, jenţ by měl pracovník dodrţovat a pamatovat na ně, jsou shrnuty v 10 základních pravidlech pro operátory. 40

41 Tabulka 3: Deset základních pravidel pro operátory 10 základních pravidel pro operátory 1 Jsem včas na pracovišti a připraven začít práci ve stanoveném čase? 2 Je pracoviště uklizené a v takovém stavu, abych mohl odvést kvalitní práci? 3 Je na pracovišti aktuální pracovní postup a další potřebná výrobní dokumentace? 4 Jsou na pracovišti potřebné plně funkční nástroje, měřidla, přípravky atd. pro odvedení kvalitní práce? 5 Jsem přesvědčený, ţe jsem oprávněný a způsobilý provádět tuto operaci? 6 Znám svůj úkol a cíl na hodinový výstup, kvalitu produkce a vyuţití pracoviště? 7 Znám a dodrţuji pracovní pokyn, ţe při poklesu kvality produkce pod stanovený limit musím zastavit práci a okamţitě oznámit problém svému nadřízenému? 8 Znám a dodrţuji zákaz konzumace potravin, nápojů a pouţívání mobilního telefonu na pracovišti? 9 Upozornil jsem svého vedoucího, ţe potřebuji krátkodobě opustit pracoviště a poţádal o zastoupení? 10 Znám a dodrţuji poţadavky na pouţívání ochranných pomůcek na svém pracovišti? Pramen:Interní stanovy společnosti Kapa Na základě pohovoru s personalistkou jsem vymezila, jakého operátora lze povaţovat za nevhodného chybně přijatého. V případě přijmutí operátora, vykazujícího tyto negativní odchylky, jenţ můţu shrnout pod neplnění stanovených cílů, ať uţ v podobě pracovních či očekávaného chování. Z těchto důvodů pak můţe dojít k výpovědi ze strany podniku. Nyní se pokusím vymezit, jak je tomu v případě odchodu ze strany zaměstnance. Na základě rozhovoru s několika exzaměstnanci, jeţ odešli z podniku z vlastního podnětu, vyplývá, ţe je k tomu vedla nízká mzda. Za účelem zjištění, zda pocit nízké mzdy odpovídá realitě, jsem provedla analýzu mezd operátorů v ČR za pomoci portálu Merces.cz. Merces se zabývá průzkumem platů, umoţňuje srovnat výši mzdy s lidmi, kteří pracují ve stejné či obdobné hledané pozici, dále umoţňuje srovnat mzdy dle vykonávání práce ve stejném regionu, s pracovníky s obdobnou praxí, apod. Jako vstupní údaje průzkum platů Merces vyuţívá data od respondentů, kteří vyplnili dotazník, shromaţďuje také údaje od zaměstnavatelů, kteří zveřejňují nabídky práce a uvádějí maximální a minimální výši mzdy, kterou zájemcům o pracovní místa poskytují. 41

42 Současný průměrný plat operátora ve společnosti činí přibliţně Kč. K vyhodnocení jsem zadala údaje operátora ve společnosti Kapa operátora ve výrobě muţe, zaměstnaného na pozici méně neţ rok, ve věku 30 let, vyučeného, s místem výkonu Brno-město a informace o společnosti název, velikost společnosti nad 1000 zaměstnanců, typ vlastnictví soukromé zahraniční. Na základě jiţ cca 200 zadaných dat ostatních operátorů vyplývá, ţe mzda operátora je opravdu niţší neţ průměrná. Dle údajů Merces pobírá 27% operátorů ve výrobě Kč, a 36% operátorů mzdu ve výši Kč. Nabídky zaměstnavatelů na pozici operátora se pohybují v rozmezí aţ Kč, dle 1190 zadaných údajů zaměstnavatelů. Graf 1: Porovnání platů operátorů dle průzkumů platů pramen: Merces : Professional salary monitor [online] [cit ]. Kompletní výsledky porovnání platů. Dostupné z WWW: <http://www.merces.cz/pruzkum-platu>. Plat tvoří zásadní motivační sloţku, ovšem ne jedinou. Operátoři znali v době nástupu výši platu, je tudíţ zřejmé, ţe nízká mzda nemusí být jediným důvodem nespokojenosti. Za účelem zjištění těchto případných dalších důvodů jsem vedla s několika exzaměstnanci rozhovor, abych rozklíčovala, s čím byli nespokojeni, proč si myslí, ţe jinde dostanou více apod. Z rozhovoru zjišťuji, ţe: práce operátora se zaměstnancům jeví jako poměrně náročná; vyţaduje vysoké tempo po celou směnu, pracovník se defacto nezastaví vyjma přestávky; práce označena jako robotická práce ; 42

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

5 Nábor. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Ú V O D

5 Nábor. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Ú V O D VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku 5 Nábor Ú V O D Každá společnost musí více či méně řešit potřebu obsazení pracovních míst. Je mnoho způsobů řešení

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Definovat relevantní kritéria pro výběr

Definovat relevantní kritéria pro výběr NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ DÍLČÍ CÍLE EFEKTIVNÍHO NÁBORU A VÝBĚRU Definovat relevantní kritéria pro výběr Oslovit dostatečně velký počet lidí cílové skupiny Doporučit několik dobrých kandidátů Nechat vybrat

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 OBSAH ÚVOD 1 Poznámky ke kapitole 5 Kapitola 1 PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 Víte, co potřebujete? 9 Zaměřte

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Přijímací pohovor Per - Personální management

Přijímací pohovor Per - Personální management Přijímací pohovor Per - Personální management Kubů Barbora 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod... 3 Tvorba nabídky ze strany zaměstnavatele... 4 Definice pracovního místa...

Více

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3.

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3. Provedení personálního auditu ve zprostředkujícím subjektu Ministerstva vnitra pro Integrovaný operační program a program Lidské zdroje a zaměstnanost Manaţerské shrnutí Září 2009 Zpracováno: Ministerstvo

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Metody výběrového řízení zaměstnanců z vnějších a vnitřních zdrojů společnosti Autor: Bc. Kristýna Sokolová, DiS. Vedoucí práce: Martina

Více

Nábor a výběr zaměstnanců

Nábor a výběr zaměstnanců Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Nábor a výběr zaměstnanců PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Co to znamená být dobrým zaměstnancem? 1. Life-work

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Dotaz: 9. července 2013

Dotaz: 9. července 2013 Dotaz: 9. července 2013 Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ SELECTION AND RECRUITMENT OF WORKERS

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ SELECTION AND RECRUITMENT OF WORKERS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ SELECTION AND

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků II PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Volba metod získávání pracovníků Při volbě vhodné metody získávání pracovníků hledáme

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obsazování volných pracovních míst

Obsazování volných pracovních míst 2 Obsazování volných pracovních míst Volným pracovním místem se rozumí nově vytvořené pracovní místo (např. v souvislosti s plánovaným rozšířením činnosti zaměstnavatele) nebo uvolněné pracovní místo (např.

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková MOTIVAČNÍ DOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti MOTIVAČNÍ DOPIS Definice, funkce, užití

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Závěrečná hodnoticí zpráva

Závěrečná hodnoticí zpráva Ţivot je hra, ve které chcete vyhrávat Číslo projektu: CZ..17/.1.00/3505 Závěrečná hodnoticí zpráva 1. Vyhodnocení aktivit Číslo aktivity: 1 Název klíčové aktivity: Organizační zajištění a příprava projektu

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Získávání a výběr pracovníků

Získávání a výběr pracovníků UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Získávání a výběr pracovníků Recruitment and selection of workers Bakalářská diplomová práce Martina Kočová Vedoucí

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0117.docx Autor Ing. Adam

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Jak nalézt ideální zaměstnání

Jak nalézt ideální zaměstnání Jak nalézt ideální zaměstnání Jan Kopecký Siemens s.r.o. Siemens s.r.o., All rights reserved. Kdo jsme? Siemens 2. největší elektrotechnická společnost na světě, 400 000 zaměstnanců ve 190 zemích mnoho

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová

POŢADOVANÉ DOKUMENTY. Ing. Kateřina Šugárová POŢADOVANÉ DOKUMENTY Ing. Kateřina Šugárová Dokumenty Ţivotopis Motivační (průvodní) dopis Osobní dotazník (Pomáhá zjistit konkrétní informace o uchazeči) 1. Ţivotopis neboli CV (z lat. Curriculum Vitae)

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra managementu Předmět: N -PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 2: PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět personálního řízení.

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

Personální informační systém (PIS)

Personální informační systém (PIS) Personální informační systém (PIS) Personální informační systém je komplex programů, jehož úkolem je softwarová podpora procesu řízení lidských zdrojů a podpora pro certifikaci na ISO 9001 ISO 9001 Certifikace

Více