Budování spokojenosti a loajality v železniční dopravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budování spokojenosti a loajality v železniční dopravě"

Transkript

1 Budování spokojenosti a loajality v železniční dopravě Bakalářská práce Radka Turková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové komunikace ve službách Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Klánová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Building Satisfaction and Loyalty in Railway Transportation Bachelor s Dissertation The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Marketing Communication in Services Thesis Advisor: Ing. Eva Klánová Date of Submission: Date of Thesis Defence: Praha 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Budování spokojenosti a loajality v železniční dopravě zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v plném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně dostupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Radka Turková V Praze dne

4 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu této bakalářské práce Ing. Evě Klánové za odborné vedení, ochotu a cenné rady.

5 Abstrakt TURKOVÁ, Radka: Budování spokojenosti a loajality v železniční dopravě [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: s. Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou řízení vztahů se zákazníky, budování spokojenosti a loajality zákazníků se zaměřením na železniční dopravu. Teoreticko-metodologická část práce přináší pohled na zákaznickou spokojenost a loajalitu, historii CRM, definici těchto pojmů, jejich význam pro budování a řízení vztahů se zákazníkem s ohledem na sektor služeb, a to zejména dopravy. Dále se věnuje oblasti marketingových výzkumů, jejich typologii, kladům a záporům jednotlivých typů výzkumu a v neposlední řadě jejich významu pro poznání a zejména udržení stávajících zákazníků. Analytická část práce se opírá o výsledky výzkumu trhu z prostředí železniční dopravy. Zadavatelem výzkumu byla společnost České dráhy, a.s. Výzkum poskytnul relevantní informace pro řízení a rozvoj vztahů se zákazníky a klíč ke zvyšování jejich spokojenosti, vztahu spokojenosti a loajality mezi cestujícími a významu dílčích služeb, které jsou cestujícím ve vlaku nabízeny. Návrhová část na základě provedené analýzy potvrzuje nebo vyvrací stanovené hypotézy týkající se využití marketingových výzkumů při budování a spokojenosti a loajality zákazníků a na jejich základech předkládá doporučení pro národního železničního dopravce, na jaké parametry se ve vztahu k zákazníkům zaměřit, jaké služby jsou pro cestující klíčové a bez jakých se mohou obejít. Klíčová slova: spokojenost, loajalita, CRM, marketingový výzkum, železniční doprava

6 Abstrakt TURKOVÁ, Radka: Building Satisfaction and Loyalty in Railway Transportation [Bachelor's thesis]. The Institute of Hospitality Management in Prague: p. This Bachelor's thesis deals with the issues of customer relations management, and building customer satisfaction and loyalty in railway transportation. The theoretical/methodological portion of the thesis presents a look into customer satisfaction and loyalty, the history of CRM, the definition of these terms, and their significance in building and managing customer relations in the service sector, particularly in transportation. Additionally, this section also focuses on the area of marketing research, its typology, the pros and cons of the individual types of research, and, not least, their significance in understanding and maintaining existing customers. The analytical portion of the work is based on the results of a market study in the industry of railway transportation. The study was contracted by České Dráhy, a.s. [Czech Railways]. The research provided relevant information for the management and development of customer relations and the keys to improving customer satisfaction, the relationship of satisfaction and loyalty among travellers, and the importance of constituent services offered to travellers in trains. Based on the analysis, the conclusion confirms or refutes the established hypotheses related to the utilisation of marketing research in building customer satisfaction and loyalty. This information is used to present recommendations to the national railway transportation company regarding which parameters are important in customer relations, which services are key to travellers, and which ones they can do without. Keywords: satisfaction, loyalty, CRM, marketing research, railway transportation

7 Obsah Úvod Teoreticko-metodologická část Řízení vztahů se zákazníky Historie a vývoj řízení vztahů se zákazníky Historický vývoj CRM Prvky CRM Hlavní charakteristiky CRM strategie Budování vztahu se zákazníkem Rozvoj vztahu se zákazníkem Typy CRM Péče o zákazníky Spokojenost a loajalita Loajalita zákazníka Budování spokojenosti a loajality Spokojenost v dopravě Budování spokojenosti Budování loajality Věrnostní systémy Význam měření spokojenosti zákazníka Sledování spokojenosti zákazníka Metody měření spokojenosti zákazníka Analytická část Profil společnosti ČD, a.s Marketingový informační systém v Českých drahách (jeho charakteristika a vývoj) Kontinuální měření spokojenosti a loajality zákazníků Základní cíl a charakteristika výzkumu... 29

8 2.3.2 Použitá metodika výzkumu a jeho charakteristika Analýza spokojenosti a zákaznické loajality Analýza parametrů spokojenosti Návrhová část Shrnutí Hypotéza č. 1: Význam marketingového výzkumu Hypotéza č. 2: Spokojenost vs. loajalita Hypotéza č. 3: Spokojenost s doplňkovými službami/parametry cesty Závěr Použitá literatura a další zdroje Přílohy... 48

9 Úvod Pří výběru tématu bakalářské práce jsem se snažila jednak uplatnit poznatky získané během studia a také využít praxe z oblasti marketingové komunikace a výzkumů, které se věnuji již více než 10 let. V současné době pracuji na pozici Manažerka značky ve společnosti České dráhy, a.s. (dále jen ČD ). Proto jsem si ke zpracování zvolila vlastní téma z oboru železniční dopravy. Tlak na zákaznickou spokojenost je v oblasti železniční dopravy čím dál vyšší, a to zejména vlivem vstupu konkurence na trh, která nutí firmy hledat nové příležitosti a cesty ke zvyšování spokojenosti a loajality svých zákazníků a zabránit jejich přechodu ke konkurenci, která již nabízí své služby na vybraných tratích. Teoreticko-metodologická část práce přináší pohled na zákaznickou spokojenost a loajalitu, definici těchto pojmů, jejich význam pro budování a řízení vztahů se zákazníkem s ohledem na sektor služeb, zejména dopravy. V závěru teoretické části jsem se zaměřila na oblast marketingových výzkumů, jejich důležitost při poznávání potřeb a tužeb stávajících zákazníků a klíč k získávání zákazníků nových. Hlavním cílem práce je na příkladu ČD demonstrovat důležitost marketingového výzkumu pro jeden ze základních marketingových pilířů, kterým je posilování zákaznické spokojenosti. Zvyšování spokojenosti a loajality zákazníků se neobejde bez důkladné znalosti jednotlivých atributů zákaznické spokojenosti, identifikace problémových oblastí a důsledků nespokojenosti cestujících, sledování spokojenosti se službami konkurence. Návrhová část práce se opírá o výsledky výzkumu trhu z prostředí společnosti ČD. Výzkum poskytnul relevantní informace pro řízení a rozvoj vztahů se zákazníky a klíč ke zvyšování jejich spokojenosti. Výsledky výzkumu ukazují, jaký je vztah mezi spokojeností a loajalitou, jaké faktory nejvíce ovlivňují spokojenost, jaké služby jsou pro konečného zákazníka naprosto klíčové a bez čeho se naopak může obejít. Ve své práci jsem si stanovila 3 hypotézy: Hypotéza č. 1: Vedou informace získané pomocí marketingového výzkumu k lepšímu poznání potřeb a přání cestujících a tím k efektivnějšímu řízení vztahů s nimi a posilování jejich spokojenosti a loajality? 1

10 Hypotéza č. 2: Znamená vyšší spokojenost zákazníků i jejich vyšší loajalitu? Jsou cestující, kteří využívají vlaky vyšší kvality (SC, EC, D1 Express, Ex) spokojenější než ti, kteří jezdí regionální (Os, Sp) dopravou nebo rychlíky? Hypotéza č. 3: Ovlivňují doplňkové služby poskytnuté cestujícím přímo ve vlaku významně jejich spokojenost? Doplňkovými službami mám na mysli: možnost objednání občerstvení prostřednictvím palubního portálu s donáškou až na místo, možnost využití specifických oddílů ve vlaku, možnost využití informačního a zábavního palubního portálu ve vlaku, možnost WiFi připojení k internetu, dostatek volného místa k sezení, 2

11 1 Teoreticko-metodologická část 1.1 Řízení vztahů se zákazníky Znát své zákazníky je pro každou společnost nesmírně důležité. Jenom při dobré identifikaci své cílové skupiny může podnik přizpůsobit nabídku výrobků nebo služeb jejich požadavkům, rovněž komunikovat s nimi, vytvářet vhodná mediální sdělení a komunikační mix. Tím se posiluje spokojenost s firmou, a to jí pomůže udržet se na trhu. Prokázalo se, že velmi důležitým úkolem je nejen získávat zákazníky nové, ale především udržet si stávající. Náklady na získání nového zákazníka jsou mnohem vyšší než náklady na udržení zákazníka současného. Řízení lidských zdrojů by mělo pomoct najít a udržet si zákazníky pomocí stabilních a dlouhodobých vazeb. Existuje mnoho definic řízení vztahů se zákazníky (CRM Customer Relationship Management). Výstižně definuje CRM např. Rajola: CRM je obchodní strategie, cílem které je porozumět a předvídat potřeby současných zákazníků a zároveň hledat zákazníky nové, kteří by mohli mít zájem o výrobky nebo služby společnosti. 1 Kotler uvádí, že: CRM je celkový proces budování a udržování ziskových vztahů se zákazníky tím, že jim firma dodává vyšší hodnotu a uspokojení. 2 Je vidět mírný rozdíl mezi vnímáním koncepce CRM u obou autorů. Zatímco Kotler vidí těžiště v budování spokojenosti a loajality, Rajola hodnotí CRM jako předvídaní potřeb. CRM funguje za předpokladu, že vztahy budou udržovány nejen na základě pasivně získaných informací o zákaznících, ale půjde i o jejich aktivní vyhledávání. 1.2 Historie a vývoj řízení vztahů se zákazníky CRM nepředstavuje novou filozofii, spíš se jedná o komplexní vytváření a řízení vztahů se zákazníky. 1 RAJOLA, Frederico. Customer Relationship Management. Organizational and Technological Perspectives, Springer Verlag Berlin, 2003, 175 s. ISBN KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G., Moderní marketing, Praha: Grada Publishing, 4. evropské vydání, 2007, 1041 s. ISBN

12 1.2.1 Historický vývoj CRM Již před průmyslovou revolucí můžeme mluvit o vztahu k zákazníkům. Toto období je charakteristické především řemeslnou výrobou. Především ve městech byl celý výrobní proces vykonáván profesionály. Založit živnost a mít dostatek zkušeností pro její vedení byl dlouhodobý proces, proto byla tato skutečnost nevyhnutelná. Takoví řemeslníci profesionálové znali své zákazníky velmi dobře, často osobně. Přesně věděli, jak jsou spokojeni s jejími výrobky, jak je používají, i jaké jsou jejich potřeby. Můžeme říct, že kladli důraz na vztah se zákazníkem. 3 Koncem 19. století se proces výroby mění. Profesionálové a mistři se přesouvají do vedení. Začíná období masové výroby, kterou obstarávají dělníci. Ti už nepřichází do kontaktu se zákazníkem, nemají přímé informace o jejich potřebách, požadavcích a dalších nárocích. I když masová výroba byla efektivní, nastali problémy s poptávkou. To je období zrodu marketingu. Ten se primárně orientuje na rozvoj distribučních cest. Do výrobního procesu vstupují prostředníci, kteří opět oddálili zákazníky od samotných výrobců a jejich požadavky jsou tlumočeny ještě delší cestou. Výroba se stále zefektivňuje, klesají výrobní náklady, začíná velký boom médií a na významu stoupá reklama. Ta se orientuje na zvyšování znalosti značky a produktu. Samotná komunikace se zákazníky však není ideální, realizuje se především přes reklamu produktovou. Komunikace se zákazníky probíhá často neosobně. V průběhu 50. a 60. let si ředitelé a vedení společností začínají uvědomovat důležitost sbírání a uchovávání informací o svých zákaznících. Výpočtové technologie ale ještě nejsou natolik vyspělé, aby dokázali pracovat s tak velkými soubory dat. Rozvoj informačních technologií a informačních systémů začíná počátkem 60. a 70. let toto umožňovat a tak marketingoví pracovníci začínají vytvářet databáze, které obsahují údaje o zákaznících. Databáze vznikají pomalu, jejich naplnění je často vysoce nákladné. V 80. letech se postupně vše automatizuje. Vznikají první help desky a call centra, názory zákazníků lze získat rychleji a jednoduše, na jejich problémy a požadavky lze reagovat ihned. 3 STORBACKA, K; LEHTINEN, J. Řízení vztahů se zákazníky : Customer Relationship Management, 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2002, 168 s. ISBN X. 4

13 V 90. letech si společnosti začínají uvědomovat nutnost reagovat na přání zákazníků a vznikají první CRM řešení. Nastává rozvoj internetu a jeho rozšíření velice urychluje komunikaci se zákazníky. Rovněž náklady na komunikaci se díky rozvoji internetu výrazně snižují. 4 Je vidět, že CRM nepatří mezi nové strategie, je využíván už dlouhou dobu. I díky řízení vztahů se zákazníkem je známé, že zákazník vyžaduje respekt, individuální služby a rychlé řešení případných problémů. 1.3 Prvky CRM CRM tvoří tři základní prvky lidé, technologie a procesy. Tyto prvky jsou vzájemně provázány a doplňuje je prvek čtvrtý obsah. Lidé Lidé jsou jeden z nejdražších položek při zavádění CRM do společnosti. I když samotný nákup software pro CRM je velice drahá záležitost, vyškolení a udržení pracovníků může být v konečném důsledku ještě nákladnější, protože náklady na software jsou většinou jednorázové, nejvyšší na začátku a potom už delší dobu postačí servisní práce formy, která software vyvinula. Náklady na lidské zdroje jsou proti tomu dlouhodobé a pravidelné. Častokrát se stává, že společnost nevěnuje dostatečnou pozornost výběru svých pracovníků a i při výborném technologickém systému přicházejí do kontaktu se zákazníky nezkušené osoby, které můžou celou strategii CRM pokazit. Vavroň uvádí, že dobré vyškolení operátora trvá tři měsíce, ale jeho sžití se se společností a její filozofií může trvat až 6 měsíců 5. Proto je nutné věnovat velkou pozornost výběru správných pracovníků tak, aby náklady na jejich kvalifikaci byly vynaloženy efektivně. Technologie Technologické zázemí je podstatnou záležitostí fungujícího CRM systému. Technologické vybavení musí umožnit pracovat s velkými databázemi, umožnit jednoduchou aktualizaci dat, 4 DOHNAL, J. Řízení vztahu se zákazníky. Procesy, pracovníci, technologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN VAVROŇ, R. To hlavní v CRM jsou lidé, dostupné z: 5

14 Oreský: 6 Ke komunikaci se zákazníky se využívají vhodné informační technologie rychle data zpracovávat a uchovávat je. Existuje velké množství technologií, které se vybírají podle možností a potřeb konkrétních společností. Procesy Je důležité nahlížet na celý produkt společnosti jako na proces. Takový proces musí ulehčit zákazníkovi práci a uspokojit ho. Jedině spokojený zákazník nebude mít potřebu uvažovat o konkurenčních produktech a společnost tak získá konkurenční výhodu. 1.4 Hlavní charakteristiky CRM strategie Customer Relationship Mangement není novým trendem, ale snahou o dlouhodobé udržení zákazníků. Podstatu CRM lze definovat více způsoby, hlavní charakteristiky CRM uvádí Přístup CRM můžeme vnímat jako komplexní metodiku vytváření výhodných a ekonomicky prospěšných vztahů se zákazníky. Důraz se klade kvalifikaci personálu s využitím metod sociální psychologie a na správné směřování obchodních procesů. Podstata CRM je interakce se zákazníkem. Rozdíl mezi interakcí a komunikačním procesem je zřejmý zatím co komunikační proces se omezuje jen na výměnu informací, při interakci dochází k výměně ekonomických hodnot. Hodnota je tady vnímána jako vyčíslení užitečnosti, tedy peněžní vyjádření hodnoty. Již bylo uvedeno mnoho charakteristik ohledně koncepce CRM. Je nutné zmínit i výhody, které přináší. Největší výhody jsou: Identifikace klíčových zákazníků. Těm by měl podnik věnovat velmi intenzivní péči. Podle priorit zákazníků se můžou efektivně rozdělovat zdroje. Vytvoření detailního profilu zákazníka odvozeného dle jeho plateb, historie nákupů a kontaktů servisu. 6 ORESKÝ, Milan. Riadenie vzťahov so zákazníkmi. Bratislava, Verlag Dashofer, 2006, e-dokument, [online]. Dostupné z (cit ) 6

15 Na základě zmíněného detailního profilu lze nabídnout zákazníkovi produkty přizpůsobené přímo jeho požadavkům, tedy připraveny na míru. Zvýšení efektivity marketingové kampaně. Zkrácení délky prodejního cyklu. Vytvoření příležitostí pro nabídku komplementárních produktů. Investice zdrojů do ziskovějších zákazníků pomůže zlepšit rentabilitu podniku. Zvyšuje se loajalita zákazníků. Snižují se celkové náklady a zvyšuje se efektivita péče o zákazníky. Kromě pozitiv je nutné zmínit i negativa, které s sebou CRM strategie přináší. Především jde o vysoké vstupní náklady, které není každá společnost ochotna investovat. Mnoho společností zatím řídí vztahy se svými zákazníky intuitivně a nepochopilo nebo nevidí přínos komplexní strategie CRM. Když už podnik investuje prostředky, často riskuje možnost zneužití dat. Jelikož jde o velice citlivé a cenné informace o zákaznících je nutné data důkladně zabezpečit. Dalším negativem je tendence firem pečovat o klíčové zákazníky a ostatní odsunout. To ale vrhá špatný dojem na společnost a hrozí odchod malých a středních zákazníků. Problémem může rovněž být fakt, že když se společnosti podaří vybudovat si dobré a dlouhodobé vztahy se svými zákazníky, začne být spokojena a přestane pozorně sledovat situaci. Tak může nepozorovaně vzniknout krize a ohrozit celou společnost. 1.5 Budování vztahu se zákazníkem Vztah se zákazníkem lze budovat za předpokladu, že jsou obě strany schopny a ochotny plnit požadavky, na kterých se domluvily. To znamená, že prodávající dodá požadovaný produkt ve správném čase, na správné místo, ve správné kvalitě a množství. Zákazník musí včas a řádně zaplatit za zboží nebo služby. Splněním těchto podmínek se zahajuje spolupráce mezi prodejcem a zákazníkem. Na takové spolupráci se začne později rozvíjet vztah mezi zmíněnými stranami. 7

16 Prodávající by měl v první řadě znát požadavky zákazníka. Platí, že zákazníci můžou mít stejné požadavky a výroba je víceméně homogenní nebo jde o řešení šité každému zákazníkovi na míru. Třetí možností jsou skupiny zákazníků se stejnými potřebami. Každé skupině se tak bude připravovat řešení zvlášť. Taková segmentace je důležitá pro zvolení individuálního přístupu. Existuje přístup, který je založen na segmentaci. Tento přístup dělí zákazníky do tří skupin. První skupina se jmenuje Jeřábi. Zákazníci, kteří patří do této skupiny, přesně vědí, co chtějí. Požadují rychlé a účinné poskytování služby, hledají aktivní přístup prodávajícího. Pro druhou skupinu se vžilo označení Sloni. Sloni jsou pomalí, těžkopádní a opatrní. Pro rozhodnutí potřebují čas, chtějí se rozhodovat sami, trvá jim déle, než shromáždí veškeré informace, které potřebují proto, aby učinili rozhodnutí. Od prodávajícího vyžadují, aby dokázal rychle reagovat na jejich dotazy a nenutil je k rychlému rozhodnutí. Poslední skupina jsou Králíci. Tato skupina se vyznačuje nejistotou a nervozitou při rozhodování. Uvítají pomoc a vedení. Prodávající jim musí pokládat otázky, na základě kterých si ujasní to, co zákazník požaduje. Je potřeba, aby prodávající dobře identifikoval jejich potřeby a poradil jim a doporučil správný produkt. Jedině tak se nebude prohlubovat jejich nejistota a může vzniknout opakovaný nákup Rozvoj vztahu se zákazníkem Rozvíjet vztah se svým zákazníkem je předpokladem dlouhodobých vztahů. Společnost by se měla snažit již od počátku získávat informace o svých zákaznících, aby měli pocit, že na nich záleží a že jsou důležití. Rozvoj vztahu se zákazníkem lze popsat na třech úrovních navázaní vztahu, vývoj vztahu a ukončení vztahu se zákazníkem. 7 CRAM, Tony. Vítězný tah Jak dosáhnout prvotřídní úrovně služeb zákazníkům. Praha: Management Press, 2012, 227 s. ISBN

17 Navázaní vztahu se zákazníkem Navazování vztahu se zákazníkem začíná již před okamžikem sepsání dohod, které budou vést k další spolupráci. Dohody lze uzavřít formálně nebo neformálně. Pod formálním způsobem chápeme klasické sepsání smlouvy. Neformální dohoda nemá písemný charakter, může jít o např. o ústní souhlas. Kdysi byla v marketingu etapa navazování vnímána jako klíčová. Získávat nové zákazníky se bralo jako primární úkol pro úspěch společnosti na trhu. Nyní je důraz kladen na komplexní přístup k zákazníkům. S rozvojem konkurence a velkým množstvím téměř identických výrobků je mnohem důležitější udržet si stávající zákazníky. Již bylo řečeno, že náklady na nalezení nového zákazníka jsou mnohem vyšší než na udržení zákazníka současného, který již zná výrobky a služby společnosti a je s nimi spokojen. Při navazování vztahu se zákazníkem je třeba mít na paměti, že je nutné mu představit portfolio společnosti. Informace musí být podány zajímavě a věrohodně, aby měl zákazník zájem o navázání vztahu a o interakci. Aby společnost věděla, jakým způsobem má podat informace, aby byly zajímavé pro danou cílovou skupinu, je nutné se přiblížit ke skupinám, které by o produkty společnosti mohly mít zájem. K takovému přiblížení slouží např. tzv. marketing spřízněné skupiny. Příkladem spřízněné skupiny jsou obory, etnické skupiny nebo společnosti. Mají jeden společný znak a to je svázanost citovým poutem. Hlavním cílem je toto citové pouto využít k prodeji produktu. 8 Vývoj vztahu se zákazníkem Tato fáze nastává, když navázání vztahů se zákazníkem proběhlo úspěšně. Vztahy se pomalu a postupně začínají vyvíjet. Tento vývoj lze rozdělit do šesti fází: 9 1. Fáze předběžná tuto fázi lze nazvat i přípravnou, je to fáze, kdy se vyhledávají zákazníci, kteří by mohli být potenciálními zákazníky společnosti. Již v této fázi se ověřuje možnost, že by se stali významnými klienty. Když je tato možnost potvrzena, následuje další fáze. Toto zjištění je velmi důležité, aby nebyly investovány velké prostředky do zákazníků, kteří nemají potenciál, aby byli v budoucnu ziskoví. 8 BARTÁKOVÁ, Gabriela. Spokojnosť zákazníka v procesoch CRM. Bratislava: Imagewell, 2004, 58 s. ISBN BARTÁKOVÁ, Gabriela a kol. Marketing management II. Bratislava: 228 s.r.o., 2007, 324 s. ISBN

18 2. Fáze ranní v této fázi se již uvažuje nad těsnější spolupráci a proto je věnovaná hledání motivů, zájmům a preferencím zákazníka. Zákazník se seznamuje s výhodami, které mu spolupráce přinese. 3. Fáze střední vztahy mezi prodejcem a zákazníkem jsou pevnější, již je vybudována vzájemná důvěra. Zákazník tak nemá důvod informovat se o nabídkách konkurence. Nepatří ještě mezi klíčové zákazníky, ale je potenciál, že se jim v brzké době stane. 4. Fáze partnerská důvěra je ve srovnání s minulou fází ještě vyšší a neustále se posilňuje. Zákazník očekává vynikající služby, vysokou kvalitu výrobků, rychlé a odborné poradenství apod. V této fází již může nastat taková spolupráce mezi zákazníkem a prodejcem, že budou společně řešit problémy, školit zaměstnance nebo spolupracovat při vývoji nových výrobků. 5. Fáze synergická - zákazník je již vnímán jako unikátní, výjimečný. Zákazník a společnost úzce spolupracují při vývoji, společně kooperují i při dalších činnostech. Jde o poslední stadium vývoje vztahu. 6. Fáze rozpojená tato fáze je již vnímaná jako nežádoucí, kdy se dlouze budovaný vztah rozpadá. Rozpad může nastat z více důvodů, např. nedodržení smlouvy nebo dohody, problémy ve vztahové oblasti, změna vedení, pokles úrovně služeb apod. Po investici do navázání vztahu se v této části již objevuje potenciál do budoucna. Vztah začíná být ziskový, náklady na vztah klesají. Ukončení vztahu se zákazníkem Jde o nežádoucí fázi a téměř vždy je snaha ještě tento vztah uchovat nejen z důvodu velkých investic do zákazníka, ale i proto, že zákazníka již společnost zná, ví, co od něho může očekávat, jaké má preference a dokáže odhadnout i jeho budoucí spotřebu. Vztah se snaží uchovat i v případě, že se zisk zákazníka snižuje. Tehdy je vhodné nabídnout zákazníkovi jiné, ziskovější produkty. Všechno s ohledem na jeho spokojenost. Jen spokojený zákazník šíři pozitivní reference a může tak do společnosti přilákat další zákazníky. Existují výjimečné situace, kdy ukončení vztahu se zákazníkem není vnímáno negativně. Jde o případy, že zákazníci již společnosti nepřinášejí zisk a ani do budoucna nelze očekávat změnu. Jsou to případy, kdy zákazník má velice komplikované požadavky a náročnost 10

19 takových požadavků není spojena se ziskem. Rovněž může jít o komplikovaný vztah mezi společností a zákazníkem. Ze všeho, co bylo již řečeno, vyplývá, že není vhodné věnovat se jenom klíčovým zákazníkům a ostatní zanedbávat. Právě nedostatek pozornosti může zvyšovat nespokojenost a způsobit tak odchod dalších klientů. 1.7 Typy CRM Již dávno pro získání a uchovávání informací o zákaznících nestačí běžný tabulkový editor. Vyvíjejí a nakupují se sofistikovaná řešení a informační systémy, aby každý podnik mohl využít to, co potřebuje za přínosné pro svoje obchodní řešení, pro vztahy se zákazníky a pro efektivní řešení všech svých aktivit. CRM systémy lze rozdělit do třech základních kategorií. Je to operativní CRM, analytické CRM a kolaborativní CRM. 10 Operativní CRM Operativní CRM slouží především k evidenci kontaktů, evidenci obchodních partnerů a má za úkol sledovat veškerou interakci se svými zákazníky. Komunikace se zákazníkem se ukládá pomocí databází. V případě potřeby je tak pořád k dispozici. Operativní CRM umožňuje velmi rychle identifikovat obchodní příležitost a tak zvyšovat poměr uzavřených obchodů. Analytické CRM Tento typ dokáže jednoduše analyzovat veškerá data, která jsou do systému ukládána. Na základě těchto analýz nabízí reporty, statistiky a další informace, které jsou potřebné pro vytváření správných rozhodnutí, hodnocení a rovněž pro optimalizaci procesů. Využívají se např. při analýze a optimalizaci marketingových kampaní, dokážou vyhodnocovat chování zákazníka, předvídat vývoj cen v dané oblasti apod. 10 CRM Fórum: CRM Trendy. Obchodujte s přehledem: Pořiďte si správné CRM [online]. [cit ]. Dostupné z: 11

20 Kolaborativní CRM Kolaborativní CRM umožňuje stanovit optimální komunikační kanály mezi společností a zákazníkem. Rovněž umožní účinně řešit požadavky zákazníků, vyhodnocovat průběh a výsledek řešení. Rychle sděluje požadavky a informace od zákazníků napříč všemi potřebnými odděleními ve společnosti. Zjednodušeně lze říci, že tímto efektivně přispívá k udržení již stávajících zákazníků. 1.8 Péče o zákazníky Péče o své zákazníky je nedílnou součástí marketingu firmy. Každý zákazník musí mít pocit, že je důležitý a že na něm záleží, i když by další nákup uskutečnil až za několik let (např. když mu doslouží současný spotřebič). Filipová 11 uvádí 6 důvodů, proč je péče o zákazníky důležitá. Jsou to následující: 1. Nejlepší zákazník je zákazník současný již jsou překonány počáteční bariéry nedůvěry zákazníka vůči prodejci a neznalost jeho produktového portfolia. Zákazník již zná kvalitu výrobků nebo služeb prodávajícího a ví, co má od něj očekávat. Prodávající naopak ví, jakým způsobem se mu podařilo přesvědčit zákazníka ke koupi, jaké argumenty na něj platí, jaké jsou jeho potřeby a požadavky a jaký přístup musí zvolit, aby zvýšil pravděpodobnost dalšího nákupu v budoucnu. 2. Zákazník si prodejce udrží v paměti když je zákazník spokojen, nemá důvod vyhledávat konkurenční nabídku. Podmínkou ale je, aby měl vždy po ruce kontakty na prodávajícího, a to , webové stránky, adresu nebo telefon. V případě, že kontakty nemá, začíná je vyhledávat a může tak nalézt konkurenční nabídku. 3. Zákazník doporučí prodejce svým přátelům a známým doporučení je v dnešní době jedna z nejlepších forem reklamy. Zákazník, který přichází na doporučení jiného zákazníka, obvykle nemá takovou nedůvěru a je pozitivněji naladěn k nákupu. Jestli je jeho očekávání naplněno, může dále doporučovat prodejce. Vyplatí se zjišťovat, kdo zákazníka doporučil, obzvláště v případě uzavření významného obchodu. V takovém případě je vhodné odměnit toho, kdo zákazníka doporučil. Drobný dárek mu udělá radost a bude motivován dále doporučovat prodávajícího. Rovněž platí, že i když zákazník udělá jen jeden obchod, může 11 FILIPOVÁ, Alena. Umění prodávat. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 208 s. ISBN

21 podat pozitivní reference tolika dalším osobám, že mnoho z nich se stane zákazníky dané firmy. Veškeré takové informace by měly být součástí CRM. 4. Zákazník může prodávajícího informovat o potenciálních zákaznících zákazník nemusí prodávajícího přímo doporučit, ale může na popud prodejce pouvažovat, jestli nezná někoho, kdo by mohl využít produkty společnosti. Potenciálního zákazníka by tak oslovil samotný prodejce. Když při oslovení potenciálního zákazníka má kontakt na koho se odvolat, zvýší to šanci, že si oslovený vyslechne celou nabídku a opět se zvýší kredit a dobrá pověst prodávajícího. 5. Prodejce může zákazníka požádat o reference když prodejce oslovuje nové zákazníky, je vždy lepší, když má někoho v záloze, kdo může potvrdit dobré jméno a spokojenost s využívanými produkty. Pro takový případ by měl prodávající oslovit zákazníka, s kterým má dobré vztahy, aby napsal doporučení pro nové zákazníky. Ještě lepší je možnost, když potenciální zákazník má možnost si reference ověřit telefonicky. Tady je ale nutné dát pozor na to, aby zákazník nebyl často obtěžován. 6. Prodejce zastíní konkurenci i když si zákazník nic nekoupí, je v některých případech vhodné, aby si ho prodejce zapamatoval a později kontaktoval a připomínal se mu. V tom případě se zvyšuje šance, že když zákazník bude něco potřebovat, obrátí se na prodejce. V případě, že ho zmíněným kontaktem nebude často obtěžovat, bude si zákazník cenit, že prodejce na něj myslí. V ideálním případě by kontakt měl být personalizovaný, aby měl zákazník pocit, že je důležitý. Zmíněné důvody jsou ukázkou toho, proč je kontakt se zákazníkem důležitý a neměl by být podceňován. 1.9 Spokojenost a loajalita Klíčem k úspěchu společnosti jsou spokojení zákazníci. Proto se tolik času a prostředků vynakládá na výzkumy spokojenosti. 13

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Mystery shopping u mobilních operátorů

Mystery shopping u mobilních operátorů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Forma studia: Prezenční Školní rok: 2012/2013

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce popisuje tvorbu strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného. gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného. gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Polyna Sysoeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy. Bohumila Měsíčková Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě se zaměřením na loterie, soutěže a věrnostní programy Bohumila Měsíčková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce je zjištění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby.

E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky E marketing na B2B trhu v segmentu průmyslové výroby. Vypracoval: Ondřej Široký Vedoucí práce: Mgr. Leoš Bárta Rok vypracování: 2010 Zadávací

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA Nikola Vilímková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Helena Žvátorová

Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Helena Žvátorová Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Helena Žvátorová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tématem podpory prodeje. Cílem

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy

Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Marketingový mix společnosti ASTORIE a.s. vývoj a trendy Diplomová práce Bc. Markéta Humlíčková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice Bc. Sandra Pleskotová Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ

Více