Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu"

Transkript

1 Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely výzkumného úkolu, bylo při zpracování tohoto výzkumného úkolu přikročeno k jejich získání formou strukturovaného pohovoru s experty. Výběr expertů byl realizován podle následujících zásad: Byli vybráni a osloveni experti ze sféry akademické (4 experti), ze sféry veřejné sféry (státní správy či samosprávy) 9 expertů a konečně představitelé sféry podnikatelské (8 expertů). Při výběru expertů byl vybrán zřetel na jejich spětí s Moravskoslezským krajem či regionem působení, na funkci, kterou v současné době zastávají a z toho plynoucí jejich znalost zájmové problematiky a jejich zájem o další rozvoj MSK. Při výběru expertů bylo uplatněno i hledisko geografické, tzn. byli osloveni i experti z periferních partií MSK. Historicky evoluční geografická různorodost MSK a z toho plynoucí názorová různorodost v odpovědích expertů na identické otázky potvrdila oprávněnost tohoto kritéria výběru. V průběhu řešení úkolu byli osloveni následující experti: a) sféra akademická - prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. rektor, VŠB-TU Ostrava - prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. rektor, Ostravská univerzita v Ostravě - prof. PhDr. Zdeněk Jirásek CSc. děkan, Filozoficko přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě - prof. PhDr. Jan Keller, CSc. profesor, Ostravská univerzita v Ostravě b) sféra státní správy / samosprávy - Ing. Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje - RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. náměstek primátora statutárního města Ostravy - Ing. Aleš Zedník honorární konzul Ruské federace v Ostravě - PaedDr. Pavla Břusková presidentka Národní klastrové asociace - František Chobot primátor statutárního města Havířov - Ing. Eva Richtrová primátorka statutárního města Frýdku-Místku - RNDr. Věra Palkovská starostka Třince - Pavol Lukša starosta obce Čeladná - Ing. František Stružka starosta obce Bruntál c) sféra podnikatelská - Ing. Pavel Bartoš president Krajské hospodářské komory (MSK) - Ing. Miroslav Fabián generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK - 1 -

2 - Ing. Jan Skipala, Ph.D. prezident Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska - Ing. Ladislav Glogar Výkonný manažer klastru, automobilový klastr - doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. generální ředitel Třineckých železáren - Ing. Jan Březina ředitel, Geofin, a.s. - Ing. Josef Havelka ředitel, o.z. Diamo - Dr. Ing. Pavel Juříček generální ředitel, Brano Group, Hradec nad Moravicí Životopisy oslovených expertů (CV) byly standardizovány podle GEM a jsou součástí závěrečné zprávy. Strukturované pohovory s jednotlivými experty, zahrnující sérii otázek, byly koncipovány na bázi: - orientace výzkumného úkolu, - vztahu dotazů ke kritériím a faktorům, uplatněným při výzkumu, - k obsahové orientaci strategických dokumentů MSK, sledujících vývoj kraje do roku 2016, - maximální výpovědní hodnoty pro decisní sféru (zadavatele úkolu), - vztahu k připravovaným opatřením Ministerstva financí ČR (odpisová technologie pro majetek správních a samosprávních orgánů), - získání takových odpovědí na položené otázky, jež by zahrnovaly i návrhy a doporučení experta na řešení zájmové problematiky. Všechny pohovory s experty proběhly ve velmi otevřené atmosféře a se zájmem problematiku řešit, o čem svědčí záznamy z jednotlivých pohovorů, které jsou součástí závěrečné zprávy a jsou prezentovány v souladu s principem anonymity (záznamy jsou pouze očíslovány, autor není uváděn). Struktura dotazů v pohovoru s expertem je standardizována a je orientována na 4 oblasti, které mají vliv na další vývoj MSK. Ke každé oblasti je přiřazena řada otázek, jejichž odpovědi jsou součástí záznamů pohovorů s experty a jsou výchozím informačním zdrojem pro jejich zpracování (textové i grafické). Standardizované otázky pro pohovor s experty: Oblast I Specifika MSK Otázky: Otázka I.1 Jak expert vnímá specifika MSK? Otázka I.2 Jaké je hmotné a nehmotné bohatství kraje? Otázka I.3 Jak charakterizuje současný vývoj v MSK Otázka I.4 Jak hodnotí kvalitu života v MSK? Oblast II Legislativní a hospodářská infrastruktura kraje Otázky: Otázka II.1 Jak hodnotí institucionální podporu v rozvoji regionu? Otázka II.2 Jak hodnotí aplikaci vládní politiky na rozvoj MSK? Otázka II.3 Jaký je růstový potenciál MSK? Otázka II.4 Jaké jsou bariéry rozvoje MSK? Oblast III Vzdělanost v MSK Otázky: Otázka III.1 Vyhovuje současná struktura vzdělávacího systému rozvoji MSK? - 2 -

3 Otázka III.2 Jaká je vazba vzdělání na uplatnění se na trhu práce? Otázka III.3 Rozvíjíme kreativitu a talenty v MSK? Oblast IV Výzkum, vývoj a inovace Otázky: Otázka IV.1 Jak hodnotí vstup zahraničního kapitálu do MSK? Otázka IV.2 Je vnímána inovační aktivita podniků v rozvoji MSK? Otázka IV.3 Jak může podnikavost přispět k rozvoji kraje? Otázka IV.4 Jak mohou přispět místní autority k rozvoji podnikavosti? Otázka IV.5 Jak je vnímáno životní prostředí v MSK, ovlivňují ho místní autority? Otázka IV.6 V čem vidí budoucnost MSK? Z odpovědí k jednotlivým otázkám všech 4 oblastí byly ze záznamu rozhovoru vybrány výroky, reflektující stanovisko experta k dotazované problematice a v mnoha případech obsahující i doporučení experta ke zlepšení analyzovaného stavu. Tyto výroky byly dále zpracovány do grafů pro lepší přehlednost. V následující části jsou uvedeny jednotlivé výroky v plném znění a je po jednotlivých skupinách výroků ve vazbě na relevantní otázky uvedeno jejich grafické zpracování a interpretace. Závěrem hodnocení primárních informací je uvedeno závěrečné doporučení pro zadavatele úkolu jak ve zkoumané problematice pokračovat a na které strategické fenomény nutno zaměřit pozornost. Metodika vyhodnocení shody odpovědí Pro grafické znázornění shody odpovědí jednotlivých respondentů byly zvoleny paprskové grafy programu MS Excel. Pro svůj vzhled jsou tyto grafy nazývané také pavoukovité grafy nebo hvězdné grafy. U těchto grafů se hodnoty každé kategorie dat vykreslují podél samostatné osy. Tato osa začíná vždy ve středu grafu a končí na vnějším prstenci grafu. Použití paprskových grafů pro znázornění shody odpovědí jednotlivých respondentů je zřejmé z obrázků 01 až

4 Vyhodnocení shody u 10 odpovědí na otázku ( 10 shoda u odpovědí č. 1 až 10 ) Obrázek 01 Na grafu znázorněn příklad, kdy 21 respondentů mělo celkem 10 odpovědí. Zdroj: vlastní Použití paprskových grafů pro znázornění shody odpovědí jednotlivých respondentů je zřejmé z obrázku 01 až obrázku 05. Na obrázku 01 je znázorněna situace, kdy na položenou otázku mělo z celkového počtu 21 respondentů všech 21 respondentů 10 stejných odpovědí. Tzn. paprskový graf bude mít celkem 10 samostatných os pro každou kategorií dat jednu osu a shoda odpovědí bude maximální, tedy 10. Hodnoty dat budou proto ležet na vnějším prstenci grafu. Na obrázku 02 je znázorněna obdobná situace jako na obrázku 01. Rozdíl je však v tom, že z celkového počtu 21 respondentů mělo odpověď pouze 10 respondentů. Všechny odpovědi jsou navíc různé. Shoda je tedy minimální, pouze 4,8%. Hodnoty dat proto budou ležet blízko středu paprskového grafu. Situace na obrázku 03 je podobná situaci z obrázku 01 a obrázku 02. Počet a shoda odpovědí je však pestřejší. Shoda 10 je pouze u odpovědí č. 1 a č. 4, shoda 48% je u odpovědi č. 2, shoda 24% je u odpovědi č. 3 a shoda 4,8% je u odpovědí č. 5 až č

5 Vyhodnocení shody u10 odpovědína otázku ( 4,8% shoda u odpovědí č. 1 až 10 ) Vyhodnocení shody u10 odpovědí na otázku ( 4,8% shoda u odpovědí č. 1 až 10 ) , 4,5% 4, 7 3,5% 6 3, 5 2,5% 4 3 2, 1,5% 2 1, 0,5% 0, Obrázek 02 Na grafu znázorněn příklad, kdy 21 respondentů mělo celkem 10 odpovědí, přičemž žádné z odpovědí nebyly shodné. Graf vlevo celkový pohled, graf vpravo detailní pohled. Zdroj: vlastní Vyhodnocení shody u 10 odpovědína otázku ( 10 shoda u odpovědí č. 1 a 4; 48% shoda u opovědi č. 2; 24% shoda u odpovědi č. 3; 4,8% shoda u odpovědí č ) Vyhodnocení shody u 10 odpovědína otázku ( 10 shoda u odpovědí č. 1 a 4; 48% shoda u opovědi č. 2; 24% shoda u odpovědi č. 3; 4,8% shoda u odpovědí č ) % 8% 7 7% 6 6% 5 5% 4 3 4% 3% 2 2% 1% Obrázek 03 Na grafu znázorněn příklad, kdy 21 respondentů mělo celkem 10 odpovědí, přičemž ne všechny odpovědi byly shodné. Graf vlevo celkový pohled, graf vpravo detailní pohled. Zdroj: vlastní Na obrázku 04 je znázorněna situace, kdy na položenou otázku mělo 21 respondentů celkem 7 různých odpovědí (tzn. paprskový graf bude mít celkem 7 samostatných os). Shoda 10 je u odpovědí č. 1 a č. 7, shoda 67% je u odpovědi č. 2, shoda 48% je u odpovědi č. 3, shoda 29% je u odpovědi č. 4, shoda 9 je u odpovědi č. 5 a shoda 14% je u odpovědi č

6 Vyhodnocení shody u 7 odpovědí na otázku ( 10 shoda u odpovědí č. 1 a 7; 67% shoda u opovědi č. 2; 48% shoda u odpovědi č. 3; 29% shoda u odpovědi č. 4; 9 shoda u odpovědi č. 5; 14% shoda u odpovědi č. 6 ) Obrázek 04 Na grafu znázorněn příklad, kdy 21 respondentů mělo celkem 7 odpovědí, přičemž ne všechny odpovědi byly shodné. Zdroj: vlastní Vyhodnocení shody u 3 odpovědína otázku ( 48% shoda u odpovědi č. 1; 95% shoda u opovědi č. 2; 33% shoda u odpovědi č. 3 ) Obrázek 05 Na grafu znázorněn příklad, kdy 21 respondentů mělo celkem pouze 3 odpovědi, přičemž odpovědi nebyly shodné. Zdroj: vlastní Pro úplnost je pak na obrázku 05 znázorněna situace, kdy na položenou otázku mělo 21 respondentů celkem 3 různé odpovědi (tzn. paprskový graf bude mít celkem 3 samostatné osy). Shoda 48% je u odpovědi č. 1, shoda 95% je u odpovědi č. 2, shoda 33% je u odpovědi č

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Finální verze Leden 2015 Resumé Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

Hodnocení výsledků a dopadů Metodika VI

Hodnocení výsledků a dopadů Metodika VI Hodnocení výsledků a dopadů Metodika VI Prosinec 2010 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS),

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení

Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení !! Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení (aktivita č. 4 projektu Společně pro inovace) Zpracováno v rámci projektu Společně pro inovace Zpracovatel: Institut EuroSchola Partneři:

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 veřejná soutěž PID: TD020354 Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

Autoevaluace z externího pohledu. Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová

Autoevaluace z externího pohledu. Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová Autoevaluace z externího pohledu Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová Autoevaluace z externího pohledu Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová AUTOEVALUACE Z EXTERNÍHO POHLEDU Editoři:

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání

Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Členové Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng., předseda, University of Cambridge Doc. Marie Bohatá,

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Vybrané kapitoly Regionálního programování Doc. Ing.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě

Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Srpen 2009 Ročník 14/4-5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Kolegiální pozdrav Opolské univerzitě Dohodu o spolupráci Slezské univerzity v Opavě a Opolské univerzity podepsali rektoři prof. M. Černohorský

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka) Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky () Září 1998 Autorský kolektiv: Ing. Petr Czekaj Ing. Manfred Hellmich Ing. Miroslav Hučka, CSc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více