Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM návrhová část -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část -"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10 () - návrhová část - ZADAVATEL: MĚSTO PROSTĚJOV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o. AUTORSKÝ KOLEKTIV: ING. JIŘÍ HON I NG. JANA FICHNOVÁ MGR. ZDENĚK FRÉLICH MARTINA TUČKOVÁ ÚNOR 2006 EKOTOXA OPAVA s.r.o Horní nám. 2, Opava tel , fax ,

2 OBSAH SEZNAM TABULEK...4 SEZNAM GRAFŮ...4 SEZNAM ZKRATEK...5 POUŽITÉ ZNAČKY PRVKŮ, CHEMICKÉ VZORCE, ZKRATKY SKUPIN CHEMICKÝCH LÁTEK ÚVOD SWOT ANALÝZA ANALYTICKÉ ČÁSTI PZKO SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY VZTAH PROGRAMU K NÁRODNÍM A KRAJSKÝM KONCEPČNÍM DOKUMENTŮM ANALÝZA SITUACE VEDOUCÍ KE ZHORŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRACHOVÉ ČÁSTICE Výsledky emisní analýzy Resuspendované částice POPIS PŘIJATÝCH OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE Zdroje kategorie REZZO 1, REZZO Zdroje kategorie REZZO MOBILNÍ ZDROJE - DOPRAVA OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁLEŽITOSTI Strategický plán rozvoje města Prostějova Ekologická výchova...17 POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE Zdroje kategorie IPPC Velké a střední zdroje (REZZO 1 a REZZO 2) Předpokládaná opatření ke zlepšení kvality ovzduší u vybraných zdrojů REZZO 1 a Malé zdroje (REZZO 3) Zachování čistého způsobu vytápění Energetická opatření na stávajících zdrojích Potenciál energetických úspor na budovách ve správě města Potenciál energetických úspor na zdrojích tepla Energetická opatření na majetku v osobním vlastnictví Další opatření ke snížení emisí ze zdrojů kategorie REZZO DOPRAVA MOBILNÍ ZDROJE Omezení primárních emisí Omezení sekundárních emisí - reemisí IMISNÍ MONITORING PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ, ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA POPIS OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZAMÝŠLENÝCH V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU ČASOVÝ PLÁN IMPLEMENTACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

3 9.1 FINANCOVÁNÍ ZE SFŽP SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ZAHRANIČNÍ FONDY A PROGRAMY Fond soudržnosti OPI Operační program Infrastruktura Finanční mechanismy EHP a Norska STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V RESORTU DOPRAVY PRO ROK PROGRAM PODPORA OBNOVY VOZIDEL MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY A VEŘEJNÉ LINKOVÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NÁVRH SYSTÉMU KONTROL PLNĚNÍ PROGRAMU A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ A KOREKCÍ PROGRAMU VÝZNAMNÉ STACIONÁRNÍ ZDROJE V PROSTĚJOVĚ A SERVISNÍ ORGANIZACE MĚSTA SLÉVÁRNA ANAH PROSTĚJOV S.R.O STROJÍRENSKÁ SPOLEČNOST S.R.O. PROSTĚJOV KALICOV - DŘEVOVÝROBA VOJENSKÁ UBYTOVACÍ (VU) A STAVEBNÍ SPRÁVA BRNO - AREÁL LETECKÝCH KASÁREN A LETIŠTĚ V PROSTĚJOVĚ TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PROSTĚJOV A.S.A. TS PROSTĚJOV, S.R.O LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA Č. 1 PROBLEMATIKA PRACHOVÝCH ČÁSTIC A RESUSPENDACE PŘÍLOHA Č. 2 POSYPOVÝ MATERIÁL EKOGRIT PŘÍLOHA Č. 3 DOBROVOLNÉ NÁSTROJE K ŘEŠENÍ NEPŘÍZNIVÝCH SITUACÍ V OCHRANĚ OVZDUŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ DOHODY PŘÍLOHA Č. 4 IMISNÍ LIMITY DLE NV Č. 479/2005 SB PŘÍLOHA Č. 5 ZKUŠENOSTI Z MĚŘENÍ ÚČINNOSTI SPALOVÁNÍ MALÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ (DO 200 KW) A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST PŘÍLOHA Č. 6 VÝTAH Z ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE MĚSTA PROSTĚJOVA (ÚEK) PŘÍLOHA Č. 7 ZÁSADY DOPRAVNÍ POLITIKY MĚSTA PROSTĚJOVA PŘÍLOHA Č. 8 VZTAH PROGRAMU K NÁRODNÍM A KRAJSKÝM KONCEPČNÍM DOKUMENTŮM 109 3

4 Seznam tabulek Tabulka č Stanovení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z dat roku 2003 (NV č. 60/2004 Sb.)...11 Tabulka č Vymezení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z dat roku Tabulka č Emise TZL ze stacionárních i mobilních zdrojů v Prostějově v roce Tabulka č Emise TZL pro TOP 10 zdrojů v Prostějově, rok 2003 (t/rok)...12 Tabulka č Odhadované množství resuspenze tuhých částic frakce PM 10 vlivem dopravy v Prostějově (na základě dat o intenzitě dopravy z roku 2000)...13 Tabulka č Emise Olomouckého kraje pro vybrané znečišťující látky ze stacionárních zdrojů (REZZO 1-3) (t/rok) (www.chmi.cz)...15 Tabulka 5.02 Emise tuhých znečišťujících látek ve Slévárně ANAH v letech Emisní limit pro tuhé látky je 100 mg/m Tabulka č Rekapitulace výsledků energetických auditů objektů v majetku města Prostějova (ÚEK 2005)...22 Tabulka č Rekapitulace výsledků energetických auditů objektů v majetku města Prostějova (ÚeK 2005) pokračování z předchozí strany...23 Tabulka č Rekapitulace výsledků energetických auditů blokových zdrojů Domovní správy Prostějov, s.r.o Tabulka č Časový plán implementace opatření...36 Tabulka č Alokace finančních prostředků pro ČR...42 Tabulka č Vybrané priority a specifické formy grantové pomoci...43 Tabulka č Vybrané priority a typy projektů...44 Tabulka č Emisní koncentrace tuhých znečišťujících látek na kupolových pecích ve Slévárně ANAH v letech Tabulka Emise tuhých znečišťujících látek ve Slévárně ANAH v letech Seznam grafů GRAF Č PODÍL JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ ZDROJŮ NA CELKOVÝCH EMISÍCH POLÉTAVÉHO PRACHU PM 10 V PROSTĚJOVĚ

5 Seznam zkratek AMS Automatizovaná monitorovací stanice CZT Centrální zásobování teplem ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČR Česká republika DPS Domovní předávací stanice EIA Environmental impact assessement (Hodnocení vlivů na životní prostředí) EHP Evropský hospodářský prostor ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj ES Evropské společenství EURO Evropská měnová jednotka IČZ Identifikační číslo zdroje REZZO 2 IČO Identifikační číslo provozovatele IDS Integrovaný dopravní systém IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění KJ Kogenerační jednotka KrÚ Krajský úřad MěÚ Městský úřad MHD Městská hromadná doprava MŠ Mateřská škola MÚK Městská účelová komunikace MŽP Ministerstvo životního prostředí NV Nařízení vlády OZE Obnovitelné zdroje energie OŽP Oddělení životního prostředí PZKO Program zlepšení kvality ovzduší REZZO Registr zdrojů znečišťování ovzduší ŘSD Ředitelství silnic a dálnic SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky SŠ Střední škola STK Státní technická kontrola TČ Teplotní čidlo TEN Transevropská dopravní síť TZL Tuhé znečišťující látky (ekvivalentní pojmy jsou TE tuhé emise, TL tuhé látky, TZL tuhé znečišťující látky) TSP Total Suspended Particulate (celkové suspendované částice) TUV Teplá užitková voda ÚEK Územní energetická koncepce ÚT Ústřední topení VOC Volatile Organic Compound (těkavé organické látky) ZP Zemní plyn ŽP Životní prostředí 5

6 Použité značky prvků, chemické vzorce, zkratky skupin chemických látek As Ca Cd CO Cr Cu Hg HNO 3 NH 3 NH 4 + Na Ni NO NO x NO 2 Pb PM 10 PM 2,5 Se SO 2 Zn arzen vápník kadmium oxid uhelnatý chrom měď rtuť kyselina dusičná amoniak amonné ionty sodík nikl oxid dusnatý oxidy dusíku oxid dusičitý olovo Suspendované částice do velikosti 10 μm Suspendované částice do velikosti 2,5 μm selen oxid siřičitý zinek Poznámka : v textu se nacházejí i další zkratky, které jsou vysvětleny přímo v textu nebo u daných tabulek 6

7 1. ÚVOD Návrhová část Místního programu ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10 vychází z aktualizace analytické části, která byla zpracována na základě dostupných imisních a emisních podkladových dat. Analytická část byla zpracována pro imise s využitím dat z let 1994 až říjen roku 2005, pro emise s využitím dat z roku Cíle celého programu ke zlepšení kvality ovzduší jsou: 1. Snížení imisních koncentrací znečišťujících látek (zejména suspendovaných částic frakce PM 10 ) pod úroveň imisních limitů. 2. Zamezit zvyšování vypouštěného množství emisí (zejména tuhých znečišťujících látek) ze zdrojů na území města Prostějova a najít potenciál ke snížení stávajícího množství. 3. Informovat obyvatelstvo Prostějova přiměřeným způsobem o kvalitě ovzduší. Cílem Návrhové části Programu je vytipovat opatření, které povedou k výše uvedeným cílům. Poté by nejvýznamnější z těchto opatření měla být zařazena do Krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší v rámci tzv. Programového dodatku. Pro návrhovou část bylo nutné data částečně aktualizovat a ověřovat. Jednotliví významní provozovatelé emisních zdrojů byli obesláni dotazníky, aby uvedli základní údaje o svém podniku, zejména o ochraně ovzduší. Měli uvést základní informace o investičních akcích provedených v minulém období a uvést předpokládaný vývoj v této oblasti. Tyto údaje jsou shrnuty v dalších kapitolách návrhové části. Protože jedním z problémů v Prostějově jsou i sekundární emise resuspendace prach zvířený průjezdem aut, byl proveden výpočet zaměřený na zjištění přibližného množství těchto sekundárních emisí. Také této problematice je věnována jedna kapitola. 7

8 2. SWOT ANALÝZA ANALYTICKÉ ČÁSTI PZKO Výsledky analytické části PZKO byly zpracovány do SWOT analýzy, která je v plném znění uvedena i v návrhové části. 2.1 Silné stránky Ve městě je automatická monitorovací stanice (AMS 1133 Prostějov), k dispozici je dostatečně dlouhá časová řada dat, znalost okamžité imisní situace. Imisní koncentrace SO 2 jsou hluboko pod imisními limity. Imisní koncentrace NO 2 se pohybují na stabilní úrovni a nepřekračují imisní limity. Imisní koncentrace těžkých kovů, benzenu a amoniaku se s vysokou pravděpodobností pohybují pod imisními limity. Roční průměrné imisní koncentrace benzo(a)pyrenu se na základě rozptylového modelu ČHMÚ pohybují pod imisním limitem. Město je z velké části napojeno na centrální zásobování teplem či plynofikováno. Roční průměrné koncentrace suspendovaných částic frakce PM 10 nepřekračují imisní limit pro první etapu. Město je od roku 2000 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR. Ve městě není žádný emisně významný stacionární zdroj emisí. Ve městě funguje systém Městské hromadné dopravy, a také železniční doprava přepraví velké množství osob. Městská doprava zatěžuje ovzduší minimálním způsobem (autobusy na zemní plyn). 2.2 Slabé stránky Město Prostějov bylo opakovaně zařazeno do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překračování imisního limitu pro ochranu zdraví lidí pro 24hodinové koncentrace PM hodinový imisní limit je dlouhodobě překračován a v letech 2003 a 2004 byl překročen tento limit navýšený i o mez tolerance. Významný podíl na emisích tuhých znečišťujících látek mají malé zdroje REZZO 3 (nepodnikatelské subjekty), které jsou obtížně kontrolovatelné, největší podíl na emisích TZL má ovšem doprava REZZO 4 (58 %). Městem prochází rychlostní komunikace R 46, po které je zajišťována velká část tranzitní dopravy mezi Ostravou a Prahou, a která se výraznou měrou podílí na emisích tuhých znečišťujících látek, CO a oxidů dusíku. Městem prochází silnice II/150 a velká část automobilové dopravy se proto uskutečňuje v blízkosti centra města. Vlivem intenzivní zemědělské výroby a větrné eroze zvýšené množství prachu z polí v okrajových částech města. 8

9 2.3 Příležitosti Dokončení dálnice D1 a snížení dopravy na R 46. Odvedení dopravy z centra města změnou trasování silnice II/150 - obchvat Prostějova. Podpora cyklistické dopravy. Zachování a rozvoj MHD a vlakové dopravy. Kontrola technického stavu vozidel. Energetická opatření (zateplení, regulace topení...) v budovách na území města. Podpora obnovitelných zdrojů energie. Environmentální osvěta. Výsadba a údržba zeleně ve městě a podél dopravních tahů. Možnost měření koncentrací polétavého prachu v různých částech města. Snížení prachu ze zemědělské a stavební činnosti. 2.4 Hrozby Další nárůst individuální dopravy. Pozdní dokončení výstavby dálnice D1. Nerealizování dopravních opatření v centru města a zachování průjezdu silnice II/150 středem města. Útlum rozvoje až destabilizace CZT. Přechod obyvatel na levnější a méně kvalitní paliva (hnědé a černé uhlí). Spalování odpadů. Zvyšování výroby spojené s produkcí emisí. 9

10 3. VZTAH PROGRAMU K NÁRODNÍM A KRAJSKÝM KONCEPČNÍM DOKUMENTŮM Místní Program ke zlepšení kvality ovzduší by měl vycházet z vyšších koncepčních dokumentů, zejména na krajské úrovni. Krajské programy zase navazují na dokumenty na národní úrovni. V případě Prostějova se jedná zejména o tyto dokumenty: Integrovaný národní program snižování emisí. Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek v ovzduší Olomouckého kraje: o Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje. o Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje. Stručné závěry z těchto programů jsou uvedeny v Příloze č

11 4. ANALÝZA SITUACE VEDOUCÍ KE ZHORŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Část území města Prostějova bylo v roce 2004 a 2005 vyhlášeno na základě imisních charakteristik ČHMÚ jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to díky překračování 24hodinových imisních limitů navýšených o mez tolerance pro suspendované částice frakce PM 10. Stejně tak v roce 2006 by mělo být 20,1% plochy města znovu zařazeno do oblasti, kde je překračován imisní limit pro 24hodinové koncentrace PM 10, a 5% plochy města jako oblast, kde je překračován imisní limit navýšený o mez tolerance. Tabulka č Stanovení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z dat roku 2003 (NV č. 60/2004 Sb.) Okres Kód Obec PM 10 roční průměr>40μg.m -3 PM Nejvyšší 24h průměr >50μg.m -3 >35x/rok Souhrn Plocha obce (%) Prostějov Prostějov Tabulka č Vymezení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z dat roku 2004 Okres Kód Obec PM Nejvyšší 24h průměr >55μg.m -3 >35x/rok IL+MT PM Nejvyšší 24h průměr >50μg.m -3 >35x/rok IL Plocha obce (%) Souhrn Prostějov Prostějov 5,0 20,1 20,1 Pozn.: Zatímco v roce 2003 byly oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlašovány pro území jednotlivých obcí (v tomto případě území města Prostějov), v roce 2004 byly OZKO vyhlašovány pro území příslušné jednotlivým stavebním úřadům (stavební úřad Prostějov). Na stanici AMS 1133 Prostějov jsou 24hodinové imisní limity překračovány pravidelně a není dodržován maximální povolený počet překročení (35krát za rok), a to ani s mezí tolerance (53 překročení IL + MT v roce 2003 a 45 překročení IL + MT v roce 2004, 83 překročení IL v roce 2003 a v roce překročení IL). Přestože rok 2003 byl z hlediska imisních koncentrací v celé ČR díky počasí mimořádně nadprůměrný (málo srážek, dlouhé slunečné období), k překračování těchto limitů dochází i během ostatních let, kdy již bylo počasí příznivější. Maximální 24hodinová imisní koncentrace byla v roce 2004 ve výši 131,7 μg/m 3. 11

12 4.1 Prachové částice Výsledky emisní analýzy Podle výsledků analytické části Programu jsou v Prostějově tuhé znečišťující látky emitovány především z mobilních zdrojů kategorie REZZO 4 (58%). Doprava má velmi výrazný podíl, protože v Prostějově nejsou žádné podniky, které by tuhé znečišťující látky významněji emitovaly. Tabulka č Emise TZL ze stacionárních i mobilních zdrojů v Prostějově v roce 2003 Kategorie zdrojů (t/rok) (%) REZZO 1 8,655 10,705 REZZO 2 10,643 13,164 REZZO 3 14,403 17,814 stacionární zdroje (REZZO 1-3) 33,701 41,683 REZZO 4 47,149 58,317 celkem 80, ,000 Pozn.: Data o kategorii REZZO 4 vychází z měření intenzity dopravy ŘSD v roce V následující tabulce je uveden seznam nejvýznamnějších emitentů TZL ze stacionárních i mobilních zdrojů v Prostějově. Tabulka č Emise TZL pro TOP 10 zdrojů v Prostějově, rok 2003 (t/rok) IČO IČZ NÁZEV ZDROJE TZL PODÍL (%) REZZO DOPRAVA 47, ,32 4 OBEC PROSTĚJOV - REZZO 3 14, , Slévárna Anah Prostějov s.r.o. 5,5723 6, Strojírenská společnost - kotelna na tuhá paliva 4,2673 5, Štefan Kalicov Dřevovýroba 3,4963 4, MO ČR - VUSS Brno - Letecká kasárna Prostějov (PS 1,7900 2, ) Zemědělské družstvo Moravan - ZD Moravan 1,2532 1, Střední odborné učiliště zemědělské - kotelna na tuhá 0,5522 0,68 2 paliva * MEGAWASTE - EKOTERM, s.r.o. Prostějov 0,5500 0, Božena Slavovová Zahradnictví 0,3069 0,38 2 celkem TOP 10 79, ,13 celkem ostatní 1,5098 1,87 celkem REZZO , ,00 Poznámka : * kotelna na pevná paliva je zrušena, objekt je od plně zplynofikován **činnost ukončena k V roce 2003 se na celkových emisích tuhých znečišťujících látek kromě již zmiňované dopravy podílela také skupina zdrojů REZZO 3 - vytápění domů a bytů (18%), dále Slévárna Anah Prostějov s.r.o. (7%), Strojírenská společnost (5%) a Štefan Kalicov Dřevovýroba (4%). 12

13 4.1.2 Resuspendované částice Co se týče emisí tuhých látek z mobilních zdrojů, byly v analytické části zjištěny pouze emise vznikající přímo v důsledku spalování paliva v motoru vozidla, tedy částice, které jsou přímo emitovány z výfuků. Ovšem v případě prašnosti hrají významnou roli i další zdroje související s dopravou, zejména se jedná o tzv. resuspenzi, tedy částice, které jsou na povrchu vozovky a jsou neustále zviřovány při průjezdu vozidel. Stanovení emisního faktoru a tím i celkového množství resuspendace pro tento typ zdroje je obtížné. Pro potřeby alespoň přibližné bilance byl použit postup stanovený organizací US EPA (US EPA AP-42 method). Níže jsou uvedeny výsledky výpočtu s krátkým komentářem. Jedná se o velmi hrubý odhad, na skutečnou výši emisí má vliv celá řada těžko kvantifikovatelných faktorů (např. počasí, vstupy z okolí silnic (z polí, chodníků), vnos zeminy na pneumatikách zemědělské, stavební techniky, stavební činnost, apod.). Tabulka č Odhadované množství resuspenze tuhých částic frakce PM 10 vlivem dopravy v Prostějově (na základě dat o intenzitě dopravy z roku 2000) Období Množství resuspendace částic PM 10 (t/rok) léto 18,7 zima 25,1 celkem 43,8 Do výše uvedeného výpočtu bylo zahrnuto velké množství faktorů, množství a druh vozidel a délky hlavních tras, průměrná hmotnost vozidel, počet dní se srážkami, délka zimního období (je dle Plánu zimní údržby komunikací města Prostějova brána od 1. listopadu do 31.března) a odhadované množství posypů (počet) na hlavních komunikacích. V následujícím grafu je znázorněno, jakou roli přibližně hraje reemise v celkovém zatížení emisemi. Graf č Podíl jednotlivých kategorií zdrojů na celkových emisích polétavého prachu PM 10 v Prostějově Podíl jednotlivých kategorií zdrojů a reemisí na celkových emisích polétavého prachu PM 10 v Prostějově Reemise 35,9% N_těžké 30,6% Doprava 37% REZZO3 11,8% REZZO2 8,7% REZZO1 7,1% N_lehké 4,3% os_diesel 1,7% os_benzín 0,1% 13

14 Jak již bylo řečeno výše, pro výpočet byly použity hodnoty doporučené v metodice. V případě dalších nutných parametrů, které do výpočtu vstupují, byly tyto určeny pokud možno tak, aby co nejlépe odpovídaly podmínkám v Prostějově. Průměrný počet posypů (kdy jsou posypány hlavní komunikace) během zimního období byl odhadnut na deset (ovšem liší se rok od roku). Množství posypů má významný vliv na množství resuspendovaných prachových částic, proto se doporučuje (pokud možno) sypat co nejméně, v případě roztátí sněhu odklidit posypový materiál co nejdříve z komunikací. Jednou z možností, která by mohla přispět ke snížení množství resuspendovaných částic, je používání posypového materiálu Ekogrit (viz Příloha č. 2). Údržbu komunikací v Prostějově má na starosti firma.a.s.a. TS Prostějov, s.r.o. Odstraňování a případně zmírnění závad ve sjízdnosti je v zimě zajišťováno chemickým posypem či inertním materiálem, odstraňováním sněhu a zabezpečováním odtoku vody z vozovek..a.s.a. TS Prostějov, s.r.o podle Plánu zimní údržby komunikací udržuje v zimním období km místních komunikací a 50.5 km chodníků na území města Prostějova. Z celkové délky km vozovek je zařazeno do: I. pořadí 52.8 km s lhůtou ošetření do 4 hod po spadu sněhu nebo vzniku námrazy II. pořadí III. pořadí 21.9 km s lhůtou ošetření do 12 hod po spadu sněhu nebo vzniku námrazy 30.0 km bude ošetřeno po skončení předcházejících pořadí dle potřeby svozu PDO, a to plužením nejpozději do 48 hod. Vozovky jsou sypány inertním materiálem - drtí, pískem, část také chemicky - předkrápěnou solankou. U chodníků a alejí se sypání zajišťuje chemicky - předkrápěnou solankou, případně inertem. Intenzita sypání se řídí technologickým předpisem. U komunikací zařazených do III. pořadí důležitosti je prováděno jen plužení, v plném rozsahu je III. pořadí sypáno jen při mrznoucím dešti nebo vzniklém náledí..a.s.a. zajišťuje na vozovkách jejich sjízdnost pro dopravní prostředky, nikoliv jejich schůdnost pro chodce mimo udržovaných přechodů, které jsou v plánu uvedeny. Sekundární emise (reemise) nejen z dopravy mají významný podíl na imisních koncentracích prachu a zároveň nejsou nejobtížněji evidovatelné a odstraňovatelné. Významný podíl na imisních koncentracích polétavého prachu mají taktéž emise neantropogenního původu. Důležitými obecnými opatřeními jsou proto úklid silnic, chodníků a veřejných prostranství, výsadba zeleně, zabraňování odnosu půdy z polí vhodnými osevními postupy apod. Více informací a resuspendovaných částicích prachu a způsobu výpočtu je uvedeno v příloze č

15 5. POPIS PŘIJATÝCH OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 5.1 Stacionární zdroje Obecně od roku 1990, zejména do konce 1998/1999, došlo v České republice k významnému poklesu emisí znečišťujících látek, které byly způsobeny ve většině případů konkrétními příčinami (omezení výroby, nabytí účinnosti přísnějších emisních limitů, postupná obměna technologií apod.) Zdroje kategorie REZZO 1, REZZO 2 U uvedených zdrojů skupiny REZZO 1 v minulosti proběhla celá řada opatření, která zajistila významné snížení emisí všech znečišťujících látek, což např. pro celé území Olomouckého kraje ukazuje následující tabulka. Tabulka č Emise Olomouckého kraje pro vybrané znečišťující látky ze stacionárních zdrojů (REZZO 1-3) (t/rok) (www.chmi.cz) Rok TZL SO 2 NO x CO , ,3 6765, , ,6 6277,3 4132,7 6855,3 Pozn.: je pochopitelné (z ekonomických a technických důvodů), že se přijatá opatření nejvíce projevila na snížení TZL (snížení cca 6x), případně SO 2 (snížení cca 5x) a CO (snížení cca 5x) a v relativně menší míře i v oblasti emisí NO x. V následujících odstavcích uvádíme přehled přijatých opatření ke zlepšení kvality ovzduší u vybraných firem nacházejících se na území města Prostějova. Podrobnější a doplňující informace jsou uvedeny v kapitole Významné stacionární zdroje v Prostějově. Slévárna ANAH Prostějov, s.r.o. Slévárna Anah Prostějov s.r.o. se zabývá výrobou odlitků ze šedé litiny. Roční produkce je cca t. V roce 1997 byl největší zdroj znečištění ovzduší kupolové pece vybaven tkaninovým filtrem firmy BMD GARANT. Pokles emisí tuhých látek v tomto roce je patrný z následující tabulky: Tabulka 5.02 Emise tuhých znečišťujících látek ve Slévárně ANAH v letech Rok Emise (mg/m 3 ) 358,3 1,115 1,517 2,9 3,3 3,3 3,3 3,7 3,8 3,8 Emisní limit pro tuhé látky je 100 mg/m 3. Strojírenská společnost s.r.o. Prostějov V současnosti je v provozu kotel Slatina na spalování hnědého uhlí s výkonem 733 kw. Byla zahájena výstavba přípojky plynu a objekt firmy by měl být v dohledné době plynofikován. 15

16 Kalicov - Dřevovýroba Firma vznikla v roce 1990 a zabývá se převážně hoblovaným sortimentem: hoblované lišty smrkové, bukové, včetně profilů. Provozovna firmy Kalicov Dřevovýroba je osazena kotlem Hamont 500 KW, který má známku Ekologicky šetrný výrobek a je zde spalována biomasa Zdroje kategorie REZZO 3 Po poklesu emisí z velkých zdrojů se malé zdroje v rámci celé republiky stávají významnějším problémem. V Prostějově jsou po dopravě druhým nejvýznamnějším problémem. Co se týče bytové zástavby, bylo město Prostějov včetně místních částí plynofikováno. To, že blokové a domovní zdroje tepla jsou plynové, je velkou výhodou z hlediska dopadu na životní prostředí. Objekty rodinné zástavby jsou vytápěny individuálně, lokálními zdroji tepla. Z analýzy REZZO 3 a zásobování území zemním plynem je možno konstatovat, že zdroje tepla pro rodinnou zástavbu jsou především plynové. Tato opatření mají velice významný a pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a je potřeba, aby se z vytápění plynem nepřecházelo zpět na vytápění méně ekologickými druhy paliv. 5.2 Mobilní zdroje - doprava Doprava je nejvýznamnějším zdrojem emisí ve městě, jednak ze silnice R 46 a dále z komunikací procházejících přímo městem. Narůstající intenzita dopravy, a s tím související zvyšování množství emisí, vyrovnává nebo převyšuje pozitivní vliv modernizace struktury vozového parku (dokonalejší katalyzátory, snížení spotřeby paliva u moderních typů vozidel, atd.), využívání alternativních pohonných hmot (LPG, CNG,...), zastavení distribuce olovnatých benzínů apod. V rámci Územního plánu města jsou zpracovány návrhy nových komunikací, které by měly řešit dopravní situaci ve městě (viz dále). 5.3 Ostatní související záležitosti Strategický plán rozvoje města Prostějova V září roku 2005 byl firmou DHV zpracován Strategický plán rozvoje města Prostějova. Jedna část tohoto dokumentu je věnována životnímu prostředí a problematice ochrany ovzduší. Strategický plán města Prostějova je k dispozici na webových stránkách města Prostějova 16

17 5.3.2 Ekologická výchova Nejvýznamnější organizací zabývající se ekovýchovou v Prostějově je Ekocentrum Iris při Českém svazu ochránců přírody, Regionálním sdružení Iris. Hlavní činností Ekocentra Iris jsou ekologicky zaměřené výukové programy pro školy (od MŠ po SŠ). Dále jsou realizovány kampaně ke Dni Země, Dni ŽP a Dni stromů. Mezi další aktivity patří přírodovědné stezky pro děti, Hrátky s přírodou, vycházky a exkurze pro veřejnost, tématické zájezdy, besedy a přednášky pro veřejnost na různá témata týkající se ekologie, výstavy a soutěže pro školy i veřejnost, ekoporadna a informační centrum, knihovna s cca 700 tituly, publikační činnost apod. Níže uvádíme příklady některých činností Ekocentra Iris: Akce ke Dni Země byly v letech zaměřeny na tato témata: r. 1999: Energie, její úspory a zdroje. r. 2000: Doprava přijatelná nejen pro lidi, ale i pro naši planetu. r. 2001: Ochrana přírody na Prostějovsku. r. 2002: Komíny nebo stromy? r. 2003: Ve zdravém městě zdravý (vz)duch! r. 2004: Chráněná příroda, chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. r. 2005: Globální problémy a Desatero domácí ekologie. Informace o dalších akcích majících vztah k problematice ovzduší (doprava, odpady, energetika, zeleň,...) jsou uvedeny v následujících kapitolách. 17

18 6. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Obecně lze při realizaci opatření pro zlepšení kvality ovzduší vycházet z pravidel, která byla definována v Programu snižování emisí a imisí znečisťujících látek v ovzduší Olomouckého kraje. V následujících kapitolách jsou podrobně uvedena opatření pro konkrétní podmínky Prostějova. 6.1 Stacionární zdroje Zdroje kategorie IPPC Tyto zdroje mají povinnost podat žádost o vydání integrovaného povolení. Kompetentním orgánem je krajský úřad. Účastníkem řízení je mj. i obec, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, a dále pak obce nebo kraje, na jejichž území může toto zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci písemně přihlásili úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění údajů ze žádosti. Provozovatelé zařízení, která spadají do kategorie IPPC, mají povinnost získat integrované povolení nejpozději do 30. října Je důležité, aby se pracovník MěÚ Prostějov nebo zástupce Města Prostějov účastnil na KrÚ Olomouckého kraje projednávání žádostí IPPC od prostějovských zdrojů znečišťování ovzduší. Opatření, která nebudou přijata v rámci IPPC, mohou být předmětem Dobrovolných dohod mezi městem Prostějov a provozovateli zdrojů. Přehled zařízení na území města Prostějova spadajících pod IPPC: Kategorie zařízení 2.4 SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s.r.o. 5.1 COMPEC s.r.o. (současný název MEGAWASTE-EKOTERM s.r.o.) 6.6 a) STATEK Prostějov s.r.o. Celkem 3 zařízení Slévárna ANAH Prostějov, s.r.o. je nejvýznamnějším bodovým producentem emisí tuhých znečišťujících látek na území města a v rámci IPPC řízení budou projednávány také opatření ke snížení množství emisí znečišťujících látek. Žádost o vydání integrovaného povolení se momentálně připravuje, předpokládaný termín podání na KrÚ je 8/2006. K lednu 2006 zatím žádný z provozovatelů zařízení spadajících pod IPPC nepožádal Krajský úřad Olomouckého kraje o vydání integrovaného povolení. 18

19 6.1.2 Velké a střední zdroje (REZZO 1 a REZZO 2) Zdroje REZZO 1 spadají do kompetence Krajského úřadu, proto je nutno jejich problematiku řešit ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje. U stávajících zdrojů lze využít dobrovolných nástrojů ke snížení emisí. Ve většině případů by se jednalo o náhradu filtrů (všude tam, kde je to technicky a ekonomicky opodstatněné) s nízkou účinností filtrace za vysoce účinné (např. keramické nebo látkové) filtry. Dále lze využít následujících opatření: Aplikace plánu snížení emisí (resp. opatření k omezování použití surovin a výrobků, z nichž emise vznikají) namísto dodržování emisních limitů. Vydávat povolení ke spalování či spoluspalování odpadu ve zvláště velkých, velkých a středních zdrojích znečišťování ovzduší pouze v případech vhodného technologického vybavení zdrojů. Povolení k vydání a ke změnám provozních řádů. Nepřímé finanční podpory pro provozovatele problematických zdrojů ze strany města - podpůrná stanoviska k žádostem o prostředky z tuzemských (např. SFŽP) či zahraničních fondů či programů (např. ISPA). Podpora by se měla týkat jak akcí ze snížení emisí znečišťujících látek, tak energetických úspor na stávajících zdrojích, i instalace zdrojů nových (CZT, kogenerace, obnovitelné zdroje). U nových zdrojů, u kterých je plánováno umístění na území města nebo by mohlo dojít k ovlivnění ovzduší v Prostějově tímto zdrojem, lze použít následující preventivní postupy (s cílem co nejvíce omezit umísťování zdrojů tuhých částic do imisně zatížených lokalit a významných dopravních tahů, a také do blízkosti zdrojů sekundární prašnosti): Povolení k umísťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů. Povolení k záměrům zavedení nových výrob a technologií s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů. Povolení ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám využívání technologických zařízení středních zdrojů. Posuzování vlivu na životní prostředí EIA zejména v případech, kdy se jedná o stavby, které nejsou zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší (liniové stavby, objekty, které by byly cílem automobilové dopravy), a u kterých se nemohou uplatnit výše uvedená opatření. Integrovaná povolení pro zdroje znečišťování životního prostředí (IPPC). 19

20 Předpokládaná opatření ke zlepšení kvality ovzduší u vybraných zdrojů REZZO 1 a 2 Slévárna ANAH Prostějov, s.r.o. V současné době se připravuje žádost o vydání integrovaného povolení. Společnost momentálně neplánuje žádný projekt týkající se dalšího snižování emisí. Strojírenská společnost s.r.o. Prostějov V současné době je zpracovávaná a předkládaná žádost o stavební povolení na plynofikaci areálu Strojírenskou společností STS. Cílem je napojit se na stávající rozvody plynu na pozemcích Strojírenské společnosti s.r.o. a Qualite s.r.o., provést rozvody mezi budovami, a pak postupně dle finanční možnosti řešit topení v jednotlivých objektech. Tuto etapu plynofikace řeší Strojírenská společnost STS s.r.o. Prostějov. Předpokládané náklady: 1 mil. Kč celkem (úvaha) Předpokládaný termín zahájení výstavby: rok 2006 Předpokládané uvedení do provozu: postupně dle financí, první prostory v roce 2006 Kalicov - Dřevovýroba Provozovna firmy Kalicov Dřevovýroba je osazena kotlem Hamont 500 KW, který má známku Ekologicky šetrný výrobek a je zde spalována biomasa. V budoucnosti není v provozovně plánována investiční akce ke snížení emisí. Vojenská ubytovací (VU) a stavební správa Brno - Areál Leteckých kasáren a Letiště v Prostějově Současný stav v areálu Leteckých kasáren a na letišti v Prostějově je nevyhovující. Tepelná zařízení jsou v provozu více než 20 roků, některá zařízení až 50 let. Jedná se o zařízení technicky a morálně zastaralé, výrazně po životnosti. V minulosti byly prováděny pouze nejnutnější opravy k udržení provozu a opravy havárií. Současný technický stav bezprostředně ohrožuje provozuschopnost tepelně energetických zařízení a nezaručuje bezpečný bezporuchový provoz. Bude zpracován tepelný audit centrálního zdroje tepla a jednotlivých budov a bude stanovena koncepce tepelně energetického hospodářství jednotlivých vojenských objektů s ohledem na perspektivnost a využití stavebních objektů. Na základě této koncepce se stanovením etap a časovým horizontem realizace bude definován návrh opatření k zajištění provozu tepelného hospodářství do doby realizace záměrů koncepce. Opatření budou rozdělena na nízkonákladová a středněnákladová a bude zpracován prováděcí projekt následné celkové rekonstrukce tepelného hospodářství v areálu Leteckých kasáren a Letiště Prostějov, jež bude realizován. Cílem je zabezpečení bezporuchové dodávky tepla a teplé užitkové vody při dodržování platné legislativy. 20

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov () Závěrečné shrnutí ZADAVATEL: MĚSTO PŘEROV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o. AUTORSKÝ KOLEKTIV:

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

6. OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

6. OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 6. OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 6.1 Stávající a již přijatá opatření 6.1.1 Posílení měření kvality ovzduší V průběhu zpracovávání těchto materiálů byly uvedeny do provozu automatické stanice imisního

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince

Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince Rada města Třince se na své 51. schůzi konané dne 4. 4. 2006 usnesla vydat na základě ustanovení 6 odst. 6

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Národní program snižování emisí ČR

Národní program snižování emisí ČR Seminář Ochrana ovzduší ve státní správě II Sezimovo Ústí 14. 16. listopadu 2006 Národní program snižování emisí ČR Výsledky projektu VaV MŽP SM/9/9/04 Vladislav Bízek, Jana Kašková a Pavel Balahura DHV

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší 20. července 2011 návrh zákona projednán vládou Na podzim

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Havlíček Jan Ing.arch. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1578338/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová/ 5860 19.02.2013

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře Ekonomické nástroje závislé na rozpočtovém určení daní a dalších příjmech obce: finanční podpory přechodu domácností na zásobování

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Spalovací zdroje aktuální témata

Spalovací zdroje aktuální témata Seminář Koneko, Praha, 21.05.2014 Spalovací zdroje aktuální témata Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah Novela zákona o ochraně ovzduší Přechodné režimy pro LCP Návrh směrnice o středních spalovacích

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje vydané nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2009 ze dne 4. 3. 2009 24.4.2012 Identifikace zpracovatele: obchodní firma:

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK Konference: Ochrana ovzduší ve státní správě Hustopeče Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Bc. Ladislav Sobotka Cíle

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Zpracoval(a): Marek Bruštík Datum: 18.6.2015 Obsah Kvalita ovzduší z pohledu Moravskoslezského kraje Kvalita ovzduší Moravskoslezského

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod Příloha 5/A Emise z dopravy Lokalita Praha Úvod 1. Úvod Doprava a jí produkované emise jsou v posledních letech stále větším problémem, a to nejen ve velkých městech, ale i v okolí páteřních komunikací

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Emisní databáze Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO) Bilance emisí od r. 2000 Historické údaje o emisích stacionárních zdrojů

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

PZKO SE ZAMĚŘ ĚŘENÍM M NA PZKO OPAVA. EKOTOXA OPAVA S.R.O. Ing. Jiří Hon, Mgr. Zdeněk Frélich. VŠB -TU Doc. Ing. Petr Jančík, RNDr.

PZKO SE ZAMĚŘ ĚŘENÍM M NA PZKO OPAVA. EKOTOXA OPAVA S.R.O. Ing. Jiří Hon, Mgr. Zdeněk Frélich. VŠB -TU Doc. Ing. Petr Jančík, RNDr. ZKUŠENOSTI SE ZPRACOVÁNÍM M MÍSTNM STNÍCH PZKO SE ZAMĚŘ ĚŘENÍM M NA PZKO OPAVA EKOTOXA OPAVA S.R.O. Ing. Jiří Hon, Mgr. Zdeněk Frélich VŠB -TU Doc. Ing. Petr Jančík, RNDr. Jan Bitta ZPRACOVANÉ PROGRAMY

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Ekodesign kotle TP. sezónní energetická účinnost vytápění. pevné částice (PM) organické plynné sloučeniny (OGC) oxid uhelnatý (CO) oxidy dusíku (NOx)

Ekodesign kotle TP. sezónní energetická účinnost vytápění. pevné částice (PM) organické plynné sloučeniny (OGC) oxid uhelnatý (CO) oxidy dusíku (NOx) Otázky a odpovědi k vyhlášené výzvě v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020 Snížení emisí z lokálního domácností aneb Podmínky Kotlíkové dotace 2015 ve zkratce 1. Čeho se podpora týká?

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

EKOTOXA OPAVA s.r.o. říjen 2005

EKOTOXA OPAVA s.r.o. říjen 2005 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Praha verze 13. 6. 2006 PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Výchozí stav Emise všech znečišťujících

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy Možnost kombinace metody EPC s dotací na zateplení objektů v majetku hlavního města Prahy 27.listopadu 2014 Základní dokumenty v oblasti energetiky Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (aktualizovaná

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více