Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM návrhová část -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část -"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10 () - návrhová část - ZADAVATEL: MĚSTO PROSTĚJOV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o. AUTORSKÝ KOLEKTIV: ING. JIŘÍ HON I NG. JANA FICHNOVÁ MGR. ZDENĚK FRÉLICH MARTINA TUČKOVÁ ÚNOR 2006 EKOTOXA OPAVA s.r.o Horní nám. 2, Opava tel , fax ,

2 OBSAH SEZNAM TABULEK...4 SEZNAM GRAFŮ...4 SEZNAM ZKRATEK...5 POUŽITÉ ZNAČKY PRVKŮ, CHEMICKÉ VZORCE, ZKRATKY SKUPIN CHEMICKÝCH LÁTEK ÚVOD SWOT ANALÝZA ANALYTICKÉ ČÁSTI PZKO SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY VZTAH PROGRAMU K NÁRODNÍM A KRAJSKÝM KONCEPČNÍM DOKUMENTŮM ANALÝZA SITUACE VEDOUCÍ KE ZHORŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRACHOVÉ ČÁSTICE Výsledky emisní analýzy Resuspendované částice POPIS PŘIJATÝCH OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE Zdroje kategorie REZZO 1, REZZO Zdroje kategorie REZZO MOBILNÍ ZDROJE - DOPRAVA OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁLEŽITOSTI Strategický plán rozvoje města Prostějova Ekologická výchova...17 POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE Zdroje kategorie IPPC Velké a střední zdroje (REZZO 1 a REZZO 2) Předpokládaná opatření ke zlepšení kvality ovzduší u vybraných zdrojů REZZO 1 a Malé zdroje (REZZO 3) Zachování čistého způsobu vytápění Energetická opatření na stávajících zdrojích Potenciál energetických úspor na budovách ve správě města Potenciál energetických úspor na zdrojích tepla Energetická opatření na majetku v osobním vlastnictví Další opatření ke snížení emisí ze zdrojů kategorie REZZO DOPRAVA MOBILNÍ ZDROJE Omezení primárních emisí Omezení sekundárních emisí - reemisí IMISNÍ MONITORING PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ, ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA POPIS OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZAMÝŠLENÝCH V DLOUHODOBÉM ČASOVÉM HORIZONTU ČASOVÝ PLÁN IMPLEMENTACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

3 9.1 FINANCOVÁNÍ ZE SFŽP SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ZAHRANIČNÍ FONDY A PROGRAMY Fond soudržnosti OPI Operační program Infrastruktura Finanční mechanismy EHP a Norska STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V RESORTU DOPRAVY PRO ROK PROGRAM PODPORA OBNOVY VOZIDEL MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY A VEŘEJNÉ LINKOVÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NÁVRH SYSTÉMU KONTROL PLNĚNÍ PROGRAMU A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ A KOREKCÍ PROGRAMU VÝZNAMNÉ STACIONÁRNÍ ZDROJE V PROSTĚJOVĚ A SERVISNÍ ORGANIZACE MĚSTA SLÉVÁRNA ANAH PROSTĚJOV S.R.O STROJÍRENSKÁ SPOLEČNOST S.R.O. PROSTĚJOV KALICOV - DŘEVOVÝROBA VOJENSKÁ UBYTOVACÍ (VU) A STAVEBNÍ SPRÁVA BRNO - AREÁL LETECKÝCH KASÁREN A LETIŠTĚ V PROSTĚJOVĚ TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PROSTĚJOV A.S.A. TS PROSTĚJOV, S.R.O LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA Č. 1 PROBLEMATIKA PRACHOVÝCH ČÁSTIC A RESUSPENDACE PŘÍLOHA Č. 2 POSYPOVÝ MATERIÁL EKOGRIT PŘÍLOHA Č. 3 DOBROVOLNÉ NÁSTROJE K ŘEŠENÍ NEPŘÍZNIVÝCH SITUACÍ V OCHRANĚ OVZDUŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ DOHODY PŘÍLOHA Č. 4 IMISNÍ LIMITY DLE NV Č. 479/2005 SB PŘÍLOHA Č. 5 ZKUŠENOSTI Z MĚŘENÍ ÚČINNOSTI SPALOVÁNÍ MALÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ (DO 200 KW) A KONTROLY SPALINOVÝCH CEST PŘÍLOHA Č. 6 VÝTAH Z ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE MĚSTA PROSTĚJOVA (ÚEK) PŘÍLOHA Č. 7 ZÁSADY DOPRAVNÍ POLITIKY MĚSTA PROSTĚJOVA PŘÍLOHA Č. 8 VZTAH PROGRAMU K NÁRODNÍM A KRAJSKÝM KONCEPČNÍM DOKUMENTŮM 109 3

4 Seznam tabulek Tabulka č Stanovení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z dat roku 2003 (NV č. 60/2004 Sb.)...11 Tabulka č Vymezení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z dat roku Tabulka č Emise TZL ze stacionárních i mobilních zdrojů v Prostějově v roce Tabulka č Emise TZL pro TOP 10 zdrojů v Prostějově, rok 2003 (t/rok)...12 Tabulka č Odhadované množství resuspenze tuhých částic frakce PM 10 vlivem dopravy v Prostějově (na základě dat o intenzitě dopravy z roku 2000)...13 Tabulka č Emise Olomouckého kraje pro vybrané znečišťující látky ze stacionárních zdrojů (REZZO 1-3) (t/rok) (www.chmi.cz)...15 Tabulka 5.02 Emise tuhých znečišťujících látek ve Slévárně ANAH v letech Emisní limit pro tuhé látky je 100 mg/m Tabulka č Rekapitulace výsledků energetických auditů objektů v majetku města Prostějova (ÚEK 2005)...22 Tabulka č Rekapitulace výsledků energetických auditů objektů v majetku města Prostějova (ÚeK 2005) pokračování z předchozí strany...23 Tabulka č Rekapitulace výsledků energetických auditů blokových zdrojů Domovní správy Prostějov, s.r.o Tabulka č Časový plán implementace opatření...36 Tabulka č Alokace finančních prostředků pro ČR...42 Tabulka č Vybrané priority a specifické formy grantové pomoci...43 Tabulka č Vybrané priority a typy projektů...44 Tabulka č Emisní koncentrace tuhých znečišťujících látek na kupolových pecích ve Slévárně ANAH v letech Tabulka Emise tuhých znečišťujících látek ve Slévárně ANAH v letech Seznam grafů GRAF Č PODÍL JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ ZDROJŮ NA CELKOVÝCH EMISÍCH POLÉTAVÉHO PRACHU PM 10 V PROSTĚJOVĚ

5 Seznam zkratek AMS Automatizovaná monitorovací stanice CZT Centrální zásobování teplem ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav ČR Česká republika DPS Domovní předávací stanice EIA Environmental impact assessement (Hodnocení vlivů na životní prostředí) EHP Evropský hospodářský prostor ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj ES Evropské společenství EURO Evropská měnová jednotka IČZ Identifikační číslo zdroje REZZO 2 IČO Identifikační číslo provozovatele IDS Integrovaný dopravní systém IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění KJ Kogenerační jednotka KrÚ Krajský úřad MěÚ Městský úřad MHD Městská hromadná doprava MŠ Mateřská škola MÚK Městská účelová komunikace MŽP Ministerstvo životního prostředí NV Nařízení vlády OZE Obnovitelné zdroje energie OŽP Oddělení životního prostředí PZKO Program zlepšení kvality ovzduší REZZO Registr zdrojů znečišťování ovzduší ŘSD Ředitelství silnic a dálnic SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky SŠ Střední škola STK Státní technická kontrola TČ Teplotní čidlo TEN Transevropská dopravní síť TZL Tuhé znečišťující látky (ekvivalentní pojmy jsou TE tuhé emise, TL tuhé látky, TZL tuhé znečišťující látky) TSP Total Suspended Particulate (celkové suspendované částice) TUV Teplá užitková voda ÚEK Územní energetická koncepce ÚT Ústřední topení VOC Volatile Organic Compound (těkavé organické látky) ZP Zemní plyn ŽP Životní prostředí 5

6 Použité značky prvků, chemické vzorce, zkratky skupin chemických látek As Ca Cd CO Cr Cu Hg HNO 3 NH 3 NH 4 + Na Ni NO NO x NO 2 Pb PM 10 PM 2,5 Se SO 2 Zn arzen vápník kadmium oxid uhelnatý chrom měď rtuť kyselina dusičná amoniak amonné ionty sodík nikl oxid dusnatý oxidy dusíku oxid dusičitý olovo Suspendované částice do velikosti 10 μm Suspendované částice do velikosti 2,5 μm selen oxid siřičitý zinek Poznámka : v textu se nacházejí i další zkratky, které jsou vysvětleny přímo v textu nebo u daných tabulek 6

7 1. ÚVOD Návrhová část Místního programu ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10 vychází z aktualizace analytické části, která byla zpracována na základě dostupných imisních a emisních podkladových dat. Analytická část byla zpracována pro imise s využitím dat z let 1994 až říjen roku 2005, pro emise s využitím dat z roku Cíle celého programu ke zlepšení kvality ovzduší jsou: 1. Snížení imisních koncentrací znečišťujících látek (zejména suspendovaných částic frakce PM 10 ) pod úroveň imisních limitů. 2. Zamezit zvyšování vypouštěného množství emisí (zejména tuhých znečišťujících látek) ze zdrojů na území města Prostějova a najít potenciál ke snížení stávajícího množství. 3. Informovat obyvatelstvo Prostějova přiměřeným způsobem o kvalitě ovzduší. Cílem Návrhové části Programu je vytipovat opatření, které povedou k výše uvedeným cílům. Poté by nejvýznamnější z těchto opatření měla být zařazena do Krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší v rámci tzv. Programového dodatku. Pro návrhovou část bylo nutné data částečně aktualizovat a ověřovat. Jednotliví významní provozovatelé emisních zdrojů byli obesláni dotazníky, aby uvedli základní údaje o svém podniku, zejména o ochraně ovzduší. Měli uvést základní informace o investičních akcích provedených v minulém období a uvést předpokládaný vývoj v této oblasti. Tyto údaje jsou shrnuty v dalších kapitolách návrhové části. Protože jedním z problémů v Prostějově jsou i sekundární emise resuspendace prach zvířený průjezdem aut, byl proveden výpočet zaměřený na zjištění přibližného množství těchto sekundárních emisí. Také této problematice je věnována jedna kapitola. 7

8 2. SWOT ANALÝZA ANALYTICKÉ ČÁSTI PZKO Výsledky analytické části PZKO byly zpracovány do SWOT analýzy, která je v plném znění uvedena i v návrhové části. 2.1 Silné stránky Ve městě je automatická monitorovací stanice (AMS 1133 Prostějov), k dispozici je dostatečně dlouhá časová řada dat, znalost okamžité imisní situace. Imisní koncentrace SO 2 jsou hluboko pod imisními limity. Imisní koncentrace NO 2 se pohybují na stabilní úrovni a nepřekračují imisní limity. Imisní koncentrace těžkých kovů, benzenu a amoniaku se s vysokou pravděpodobností pohybují pod imisními limity. Roční průměrné imisní koncentrace benzo(a)pyrenu se na základě rozptylového modelu ČHMÚ pohybují pod imisním limitem. Město je z velké části napojeno na centrální zásobování teplem či plynofikováno. Roční průměrné koncentrace suspendovaných částic frakce PM 10 nepřekračují imisní limit pro první etapu. Město je od roku 2000 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR. Ve městě není žádný emisně významný stacionární zdroj emisí. Ve městě funguje systém Městské hromadné dopravy, a také železniční doprava přepraví velké množství osob. Městská doprava zatěžuje ovzduší minimálním způsobem (autobusy na zemní plyn). 2.2 Slabé stránky Město Prostějov bylo opakovaně zařazeno do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překračování imisního limitu pro ochranu zdraví lidí pro 24hodinové koncentrace PM hodinový imisní limit je dlouhodobě překračován a v letech 2003 a 2004 byl překročen tento limit navýšený i o mez tolerance. Významný podíl na emisích tuhých znečišťujících látek mají malé zdroje REZZO 3 (nepodnikatelské subjekty), které jsou obtížně kontrolovatelné, největší podíl na emisích TZL má ovšem doprava REZZO 4 (58 %). Městem prochází rychlostní komunikace R 46, po které je zajišťována velká část tranzitní dopravy mezi Ostravou a Prahou, a která se výraznou měrou podílí na emisích tuhých znečišťujících látek, CO a oxidů dusíku. Městem prochází silnice II/150 a velká část automobilové dopravy se proto uskutečňuje v blízkosti centra města. Vlivem intenzivní zemědělské výroby a větrné eroze zvýšené množství prachu z polí v okrajových částech města. 8

9 2.3 Příležitosti Dokončení dálnice D1 a snížení dopravy na R 46. Odvedení dopravy z centra města změnou trasování silnice II/150 - obchvat Prostějova. Podpora cyklistické dopravy. Zachování a rozvoj MHD a vlakové dopravy. Kontrola technického stavu vozidel. Energetická opatření (zateplení, regulace topení...) v budovách na území města. Podpora obnovitelných zdrojů energie. Environmentální osvěta. Výsadba a údržba zeleně ve městě a podél dopravních tahů. Možnost měření koncentrací polétavého prachu v různých částech města. Snížení prachu ze zemědělské a stavební činnosti. 2.4 Hrozby Další nárůst individuální dopravy. Pozdní dokončení výstavby dálnice D1. Nerealizování dopravních opatření v centru města a zachování průjezdu silnice II/150 středem města. Útlum rozvoje až destabilizace CZT. Přechod obyvatel na levnější a méně kvalitní paliva (hnědé a černé uhlí). Spalování odpadů. Zvyšování výroby spojené s produkcí emisí. 9

10 3. VZTAH PROGRAMU K NÁRODNÍM A KRAJSKÝM KONCEPČNÍM DOKUMENTŮM Místní Program ke zlepšení kvality ovzduší by měl vycházet z vyšších koncepčních dokumentů, zejména na krajské úrovni. Krajské programy zase navazují na dokumenty na národní úrovni. V případě Prostějova se jedná zejména o tyto dokumenty: Integrovaný národní program snižování emisí. Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek v ovzduší Olomouckého kraje: o Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje. o Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje. Stručné závěry z těchto programů jsou uvedeny v Příloze č

11 4. ANALÝZA SITUACE VEDOUCÍ KE ZHORŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Část území města Prostějova bylo v roce 2004 a 2005 vyhlášeno na základě imisních charakteristik ČHMÚ jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to díky překračování 24hodinových imisních limitů navýšených o mez tolerance pro suspendované částice frakce PM 10. Stejně tak v roce 2006 by mělo být 20,1% plochy města znovu zařazeno do oblasti, kde je překračován imisní limit pro 24hodinové koncentrace PM 10, a 5% plochy města jako oblast, kde je překračován imisní limit navýšený o mez tolerance. Tabulka č Stanovení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z dat roku 2003 (NV č. 60/2004 Sb.) Okres Kód Obec PM 10 roční průměr>40μg.m -3 PM Nejvyšší 24h průměr >50μg.m -3 >35x/rok Souhrn Plocha obce (%) Prostějov Prostějov Tabulka č Vymezení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z dat roku 2004 Okres Kód Obec PM Nejvyšší 24h průměr >55μg.m -3 >35x/rok IL+MT PM Nejvyšší 24h průměr >50μg.m -3 >35x/rok IL Plocha obce (%) Souhrn Prostějov Prostějov 5,0 20,1 20,1 Pozn.: Zatímco v roce 2003 byly oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlašovány pro území jednotlivých obcí (v tomto případě území města Prostějov), v roce 2004 byly OZKO vyhlašovány pro území příslušné jednotlivým stavebním úřadům (stavební úřad Prostějov). Na stanici AMS 1133 Prostějov jsou 24hodinové imisní limity překračovány pravidelně a není dodržován maximální povolený počet překročení (35krát za rok), a to ani s mezí tolerance (53 překročení IL + MT v roce 2003 a 45 překročení IL + MT v roce 2004, 83 překročení IL v roce 2003 a v roce překročení IL). Přestože rok 2003 byl z hlediska imisních koncentrací v celé ČR díky počasí mimořádně nadprůměrný (málo srážek, dlouhé slunečné období), k překračování těchto limitů dochází i během ostatních let, kdy již bylo počasí příznivější. Maximální 24hodinová imisní koncentrace byla v roce 2004 ve výši 131,7 μg/m 3. 11

12 4.1 Prachové částice Výsledky emisní analýzy Podle výsledků analytické části Programu jsou v Prostějově tuhé znečišťující látky emitovány především z mobilních zdrojů kategorie REZZO 4 (58%). Doprava má velmi výrazný podíl, protože v Prostějově nejsou žádné podniky, které by tuhé znečišťující látky významněji emitovaly. Tabulka č Emise TZL ze stacionárních i mobilních zdrojů v Prostějově v roce 2003 Kategorie zdrojů (t/rok) (%) REZZO 1 8,655 10,705 REZZO 2 10,643 13,164 REZZO 3 14,403 17,814 stacionární zdroje (REZZO 1-3) 33,701 41,683 REZZO 4 47,149 58,317 celkem 80, ,000 Pozn.: Data o kategorii REZZO 4 vychází z měření intenzity dopravy ŘSD v roce V následující tabulce je uveden seznam nejvýznamnějších emitentů TZL ze stacionárních i mobilních zdrojů v Prostějově. Tabulka č Emise TZL pro TOP 10 zdrojů v Prostějově, rok 2003 (t/rok) IČO IČZ NÁZEV ZDROJE TZL PODÍL (%) REZZO DOPRAVA 47, ,32 4 OBEC PROSTĚJOV - REZZO 3 14, , Slévárna Anah Prostějov s.r.o. 5,5723 6, Strojírenská společnost - kotelna na tuhá paliva 4,2673 5, Štefan Kalicov Dřevovýroba 3,4963 4, MO ČR - VUSS Brno - Letecká kasárna Prostějov (PS 1,7900 2, ) Zemědělské družstvo Moravan - ZD Moravan 1,2532 1, Střední odborné učiliště zemědělské - kotelna na tuhá 0,5522 0,68 2 paliva * MEGAWASTE - EKOTERM, s.r.o. Prostějov 0,5500 0, Božena Slavovová Zahradnictví 0,3069 0,38 2 celkem TOP 10 79, ,13 celkem ostatní 1,5098 1,87 celkem REZZO , ,00 Poznámka : * kotelna na pevná paliva je zrušena, objekt je od plně zplynofikován **činnost ukončena k V roce 2003 se na celkových emisích tuhých znečišťujících látek kromě již zmiňované dopravy podílela také skupina zdrojů REZZO 3 - vytápění domů a bytů (18%), dále Slévárna Anah Prostějov s.r.o. (7%), Strojírenská společnost (5%) a Štefan Kalicov Dřevovýroba (4%). 12

13 4.1.2 Resuspendované částice Co se týče emisí tuhých látek z mobilních zdrojů, byly v analytické části zjištěny pouze emise vznikající přímo v důsledku spalování paliva v motoru vozidla, tedy částice, které jsou přímo emitovány z výfuků. Ovšem v případě prašnosti hrají významnou roli i další zdroje související s dopravou, zejména se jedná o tzv. resuspenzi, tedy částice, které jsou na povrchu vozovky a jsou neustále zviřovány při průjezdu vozidel. Stanovení emisního faktoru a tím i celkového množství resuspendace pro tento typ zdroje je obtížné. Pro potřeby alespoň přibližné bilance byl použit postup stanovený organizací US EPA (US EPA AP-42 method). Níže jsou uvedeny výsledky výpočtu s krátkým komentářem. Jedná se o velmi hrubý odhad, na skutečnou výši emisí má vliv celá řada těžko kvantifikovatelných faktorů (např. počasí, vstupy z okolí silnic (z polí, chodníků), vnos zeminy na pneumatikách zemědělské, stavební techniky, stavební činnost, apod.). Tabulka č Odhadované množství resuspenze tuhých částic frakce PM 10 vlivem dopravy v Prostějově (na základě dat o intenzitě dopravy z roku 2000) Období Množství resuspendace částic PM 10 (t/rok) léto 18,7 zima 25,1 celkem 43,8 Do výše uvedeného výpočtu bylo zahrnuto velké množství faktorů, množství a druh vozidel a délky hlavních tras, průměrná hmotnost vozidel, počet dní se srážkami, délka zimního období (je dle Plánu zimní údržby komunikací města Prostějova brána od 1. listopadu do 31.března) a odhadované množství posypů (počet) na hlavních komunikacích. V následujícím grafu je znázorněno, jakou roli přibližně hraje reemise v celkovém zatížení emisemi. Graf č Podíl jednotlivých kategorií zdrojů na celkových emisích polétavého prachu PM 10 v Prostějově Podíl jednotlivých kategorií zdrojů a reemisí na celkových emisích polétavého prachu PM 10 v Prostějově Reemise 35,9% N_těžké 30,6% Doprava 37% REZZO3 11,8% REZZO2 8,7% REZZO1 7,1% N_lehké 4,3% os_diesel 1,7% os_benzín 0,1% 13

14 Jak již bylo řečeno výše, pro výpočet byly použity hodnoty doporučené v metodice. V případě dalších nutných parametrů, které do výpočtu vstupují, byly tyto určeny pokud možno tak, aby co nejlépe odpovídaly podmínkám v Prostějově. Průměrný počet posypů (kdy jsou posypány hlavní komunikace) během zimního období byl odhadnut na deset (ovšem liší se rok od roku). Množství posypů má významný vliv na množství resuspendovaných prachových částic, proto se doporučuje (pokud možno) sypat co nejméně, v případě roztátí sněhu odklidit posypový materiál co nejdříve z komunikací. Jednou z možností, která by mohla přispět ke snížení množství resuspendovaných částic, je používání posypového materiálu Ekogrit (viz Příloha č. 2). Údržbu komunikací v Prostějově má na starosti firma.a.s.a. TS Prostějov, s.r.o. Odstraňování a případně zmírnění závad ve sjízdnosti je v zimě zajišťováno chemickým posypem či inertním materiálem, odstraňováním sněhu a zabezpečováním odtoku vody z vozovek..a.s.a. TS Prostějov, s.r.o podle Plánu zimní údržby komunikací udržuje v zimním období km místních komunikací a 50.5 km chodníků na území města Prostějova. Z celkové délky km vozovek je zařazeno do: I. pořadí 52.8 km s lhůtou ošetření do 4 hod po spadu sněhu nebo vzniku námrazy II. pořadí III. pořadí 21.9 km s lhůtou ošetření do 12 hod po spadu sněhu nebo vzniku námrazy 30.0 km bude ošetřeno po skončení předcházejících pořadí dle potřeby svozu PDO, a to plužením nejpozději do 48 hod. Vozovky jsou sypány inertním materiálem - drtí, pískem, část také chemicky - předkrápěnou solankou. U chodníků a alejí se sypání zajišťuje chemicky - předkrápěnou solankou, případně inertem. Intenzita sypání se řídí technologickým předpisem. U komunikací zařazených do III. pořadí důležitosti je prováděno jen plužení, v plném rozsahu je III. pořadí sypáno jen při mrznoucím dešti nebo vzniklém náledí..a.s.a. zajišťuje na vozovkách jejich sjízdnost pro dopravní prostředky, nikoliv jejich schůdnost pro chodce mimo udržovaných přechodů, které jsou v plánu uvedeny. Sekundární emise (reemise) nejen z dopravy mají významný podíl na imisních koncentracích prachu a zároveň nejsou nejobtížněji evidovatelné a odstraňovatelné. Významný podíl na imisních koncentracích polétavého prachu mají taktéž emise neantropogenního původu. Důležitými obecnými opatřeními jsou proto úklid silnic, chodníků a veřejných prostranství, výsadba zeleně, zabraňování odnosu půdy z polí vhodnými osevními postupy apod. Více informací a resuspendovaných částicích prachu a způsobu výpočtu je uvedeno v příloze č

15 5. POPIS PŘIJATÝCH OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 5.1 Stacionární zdroje Obecně od roku 1990, zejména do konce 1998/1999, došlo v České republice k významnému poklesu emisí znečišťujících látek, které byly způsobeny ve většině případů konkrétními příčinami (omezení výroby, nabytí účinnosti přísnějších emisních limitů, postupná obměna technologií apod.) Zdroje kategorie REZZO 1, REZZO 2 U uvedených zdrojů skupiny REZZO 1 v minulosti proběhla celá řada opatření, která zajistila významné snížení emisí všech znečišťujících látek, což např. pro celé území Olomouckého kraje ukazuje následující tabulka. Tabulka č Emise Olomouckého kraje pro vybrané znečišťující látky ze stacionárních zdrojů (REZZO 1-3) (t/rok) (www.chmi.cz) Rok TZL SO 2 NO x CO , ,3 6765, , ,6 6277,3 4132,7 6855,3 Pozn.: je pochopitelné (z ekonomických a technických důvodů), že se přijatá opatření nejvíce projevila na snížení TZL (snížení cca 6x), případně SO 2 (snížení cca 5x) a CO (snížení cca 5x) a v relativně menší míře i v oblasti emisí NO x. V následujících odstavcích uvádíme přehled přijatých opatření ke zlepšení kvality ovzduší u vybraných firem nacházejících se na území města Prostějova. Podrobnější a doplňující informace jsou uvedeny v kapitole Významné stacionární zdroje v Prostějově. Slévárna ANAH Prostějov, s.r.o. Slévárna Anah Prostějov s.r.o. se zabývá výrobou odlitků ze šedé litiny. Roční produkce je cca t. V roce 1997 byl největší zdroj znečištění ovzduší kupolové pece vybaven tkaninovým filtrem firmy BMD GARANT. Pokles emisí tuhých látek v tomto roce je patrný z následující tabulky: Tabulka 5.02 Emise tuhých znečišťujících látek ve Slévárně ANAH v letech Rok Emise (mg/m 3 ) 358,3 1,115 1,517 2,9 3,3 3,3 3,3 3,7 3,8 3,8 Emisní limit pro tuhé látky je 100 mg/m 3. Strojírenská společnost s.r.o. Prostějov V současnosti je v provozu kotel Slatina na spalování hnědého uhlí s výkonem 733 kw. Byla zahájena výstavba přípojky plynu a objekt firmy by měl být v dohledné době plynofikován. 15

16 Kalicov - Dřevovýroba Firma vznikla v roce 1990 a zabývá se převážně hoblovaným sortimentem: hoblované lišty smrkové, bukové, včetně profilů. Provozovna firmy Kalicov Dřevovýroba je osazena kotlem Hamont 500 KW, který má známku Ekologicky šetrný výrobek a je zde spalována biomasa Zdroje kategorie REZZO 3 Po poklesu emisí z velkých zdrojů se malé zdroje v rámci celé republiky stávají významnějším problémem. V Prostějově jsou po dopravě druhým nejvýznamnějším problémem. Co se týče bytové zástavby, bylo město Prostějov včetně místních částí plynofikováno. To, že blokové a domovní zdroje tepla jsou plynové, je velkou výhodou z hlediska dopadu na životní prostředí. Objekty rodinné zástavby jsou vytápěny individuálně, lokálními zdroji tepla. Z analýzy REZZO 3 a zásobování území zemním plynem je možno konstatovat, že zdroje tepla pro rodinnou zástavbu jsou především plynové. Tato opatření mají velice významný a pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a je potřeba, aby se z vytápění plynem nepřecházelo zpět na vytápění méně ekologickými druhy paliv. 5.2 Mobilní zdroje - doprava Doprava je nejvýznamnějším zdrojem emisí ve městě, jednak ze silnice R 46 a dále z komunikací procházejících přímo městem. Narůstající intenzita dopravy, a s tím související zvyšování množství emisí, vyrovnává nebo převyšuje pozitivní vliv modernizace struktury vozového parku (dokonalejší katalyzátory, snížení spotřeby paliva u moderních typů vozidel, atd.), využívání alternativních pohonných hmot (LPG, CNG,...), zastavení distribuce olovnatých benzínů apod. V rámci Územního plánu města jsou zpracovány návrhy nových komunikací, které by měly řešit dopravní situaci ve městě (viz dále). 5.3 Ostatní související záležitosti Strategický plán rozvoje města Prostějova V září roku 2005 byl firmou DHV zpracován Strategický plán rozvoje města Prostějova. Jedna část tohoto dokumentu je věnována životnímu prostředí a problematice ochrany ovzduší. Strategický plán města Prostějova je k dispozici na webových stránkách města Prostějova 16

17 5.3.2 Ekologická výchova Nejvýznamnější organizací zabývající se ekovýchovou v Prostějově je Ekocentrum Iris při Českém svazu ochránců přírody, Regionálním sdružení Iris. Hlavní činností Ekocentra Iris jsou ekologicky zaměřené výukové programy pro školy (od MŠ po SŠ). Dále jsou realizovány kampaně ke Dni Země, Dni ŽP a Dni stromů. Mezi další aktivity patří přírodovědné stezky pro děti, Hrátky s přírodou, vycházky a exkurze pro veřejnost, tématické zájezdy, besedy a přednášky pro veřejnost na různá témata týkající se ekologie, výstavy a soutěže pro školy i veřejnost, ekoporadna a informační centrum, knihovna s cca 700 tituly, publikační činnost apod. Níže uvádíme příklady některých činností Ekocentra Iris: Akce ke Dni Země byly v letech zaměřeny na tato témata: r. 1999: Energie, její úspory a zdroje. r. 2000: Doprava přijatelná nejen pro lidi, ale i pro naši planetu. r. 2001: Ochrana přírody na Prostějovsku. r. 2002: Komíny nebo stromy? r. 2003: Ve zdravém městě zdravý (vz)duch! r. 2004: Chráněná příroda, chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. r. 2005: Globální problémy a Desatero domácí ekologie. Informace o dalších akcích majících vztah k problematice ovzduší (doprava, odpady, energetika, zeleň,...) jsou uvedeny v následujících kapitolách. 17

18 6. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Obecně lze při realizaci opatření pro zlepšení kvality ovzduší vycházet z pravidel, která byla definována v Programu snižování emisí a imisí znečisťujících látek v ovzduší Olomouckého kraje. V následujících kapitolách jsou podrobně uvedena opatření pro konkrétní podmínky Prostějova. 6.1 Stacionární zdroje Zdroje kategorie IPPC Tyto zdroje mají povinnost podat žádost o vydání integrovaného povolení. Kompetentním orgánem je krajský úřad. Účastníkem řízení je mj. i obec, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, a dále pak obce nebo kraje, na jejichž území může toto zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci písemně přihlásili úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění údajů ze žádosti. Provozovatelé zařízení, která spadají do kategorie IPPC, mají povinnost získat integrované povolení nejpozději do 30. října Je důležité, aby se pracovník MěÚ Prostějov nebo zástupce Města Prostějov účastnil na KrÚ Olomouckého kraje projednávání žádostí IPPC od prostějovských zdrojů znečišťování ovzduší. Opatření, která nebudou přijata v rámci IPPC, mohou být předmětem Dobrovolných dohod mezi městem Prostějov a provozovateli zdrojů. Přehled zařízení na území města Prostějova spadajících pod IPPC: Kategorie zařízení 2.4 SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s.r.o. 5.1 COMPEC s.r.o. (současný název MEGAWASTE-EKOTERM s.r.o.) 6.6 a) STATEK Prostějov s.r.o. Celkem 3 zařízení Slévárna ANAH Prostějov, s.r.o. je nejvýznamnějším bodovým producentem emisí tuhých znečišťujících látek na území města a v rámci IPPC řízení budou projednávány také opatření ke snížení množství emisí znečišťujících látek. Žádost o vydání integrovaného povolení se momentálně připravuje, předpokládaný termín podání na KrÚ je 8/2006. K lednu 2006 zatím žádný z provozovatelů zařízení spadajících pod IPPC nepožádal Krajský úřad Olomouckého kraje o vydání integrovaného povolení. 18

19 6.1.2 Velké a střední zdroje (REZZO 1 a REZZO 2) Zdroje REZZO 1 spadají do kompetence Krajského úřadu, proto je nutno jejich problematiku řešit ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje. U stávajících zdrojů lze využít dobrovolných nástrojů ke snížení emisí. Ve většině případů by se jednalo o náhradu filtrů (všude tam, kde je to technicky a ekonomicky opodstatněné) s nízkou účinností filtrace za vysoce účinné (např. keramické nebo látkové) filtry. Dále lze využít následujících opatření: Aplikace plánu snížení emisí (resp. opatření k omezování použití surovin a výrobků, z nichž emise vznikají) namísto dodržování emisních limitů. Vydávat povolení ke spalování či spoluspalování odpadu ve zvláště velkých, velkých a středních zdrojích znečišťování ovzduší pouze v případech vhodného technologického vybavení zdrojů. Povolení k vydání a ke změnám provozních řádů. Nepřímé finanční podpory pro provozovatele problematických zdrojů ze strany města - podpůrná stanoviska k žádostem o prostředky z tuzemských (např. SFŽP) či zahraničních fondů či programů (např. ISPA). Podpora by se měla týkat jak akcí ze snížení emisí znečišťujících látek, tak energetických úspor na stávajících zdrojích, i instalace zdrojů nových (CZT, kogenerace, obnovitelné zdroje). U nových zdrojů, u kterých je plánováno umístění na území města nebo by mohlo dojít k ovlivnění ovzduší v Prostějově tímto zdrojem, lze použít následující preventivní postupy (s cílem co nejvíce omezit umísťování zdrojů tuhých částic do imisně zatížených lokalit a významných dopravních tahů, a také do blízkosti zdrojů sekundární prašnosti): Povolení k umísťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů. Povolení k záměrům zavedení nových výrob a technologií s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů. Povolení ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám využívání technologických zařízení středních zdrojů. Posuzování vlivu na životní prostředí EIA zejména v případech, kdy se jedná o stavby, které nejsou zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší (liniové stavby, objekty, které by byly cílem automobilové dopravy), a u kterých se nemohou uplatnit výše uvedená opatření. Integrovaná povolení pro zdroje znečišťování životního prostředí (IPPC). 19

20 Předpokládaná opatření ke zlepšení kvality ovzduší u vybraných zdrojů REZZO 1 a 2 Slévárna ANAH Prostějov, s.r.o. V současné době se připravuje žádost o vydání integrovaného povolení. Společnost momentálně neplánuje žádný projekt týkající se dalšího snižování emisí. Strojírenská společnost s.r.o. Prostějov V současné době je zpracovávaná a předkládaná žádost o stavební povolení na plynofikaci areálu Strojírenskou společností STS. Cílem je napojit se na stávající rozvody plynu na pozemcích Strojírenské společnosti s.r.o. a Qualite s.r.o., provést rozvody mezi budovami, a pak postupně dle finanční možnosti řešit topení v jednotlivých objektech. Tuto etapu plynofikace řeší Strojírenská společnost STS s.r.o. Prostějov. Předpokládané náklady: 1 mil. Kč celkem (úvaha) Předpokládaný termín zahájení výstavby: rok 2006 Předpokládané uvedení do provozu: postupně dle financí, první prostory v roce 2006 Kalicov - Dřevovýroba Provozovna firmy Kalicov Dřevovýroba je osazena kotlem Hamont 500 KW, který má známku Ekologicky šetrný výrobek a je zde spalována biomasa. V budoucnosti není v provozovně plánována investiční akce ke snížení emisí. Vojenská ubytovací (VU) a stavební správa Brno - Areál Leteckých kasáren a Letiště v Prostějově Současný stav v areálu Leteckých kasáren a na letišti v Prostějově je nevyhovující. Tepelná zařízení jsou v provozu více než 20 roků, některá zařízení až 50 let. Jedná se o zařízení technicky a morálně zastaralé, výrazně po životnosti. V minulosti byly prováděny pouze nejnutnější opravy k udržení provozu a opravy havárií. Současný technický stav bezprostředně ohrožuje provozuschopnost tepelně energetických zařízení a nezaručuje bezpečný bezporuchový provoz. Bude zpracován tepelný audit centrálního zdroje tepla a jednotlivých budov a bude stanovena koncepce tepelně energetického hospodářství jednotlivých vojenských objektů s ohledem na perspektivnost a využití stavebních objektů. Na základě této koncepce se stanovením etap a časovým horizontem realizace bude definován návrh opatření k zajištění provozu tepelného hospodářství do doby realizace záměrů koncepce. Opatření budou rozdělena na nízkonákladová a středněnákladová a bude zpracován prováděcí projekt následné celkové rekonstrukce tepelného hospodářství v areálu Leteckých kasáren a Letiště Prostějov, jež bude realizován. Cílem je zabezpečení bezporuchové dodávky tepla a teplé užitkové vody při dodržování platné legislativy. 20

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb 1 Dokumentace záměru dle zákona 100/2001

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z. V Praze dne 17. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, 615 00 Brno - Židenice tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz Seznam karet Hlavní problémový okruh

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě n a o b d o b í 2 0 0 2 a ž 2 0 2 2 Z p r a c o v a t e l : Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů A u t o ř i : Ing.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Strategický plán rozvoje města Hořice ZPRACOVALA SPOLEČNOST: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 Kontaktní osoba: PhDr. Martin Dohnal, Ph.D. tel. 236 080 556 GSM:

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

OZNÁMENÍ KONCEPCE. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 OZNÁMENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Říjen 2007 OBSAH Strana 1. ÚVOD...

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví

ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví ÚZEMNÍ PLÁN ROPICE Posouzení vlivu na veřejné zdraví Zadavatel: Ing. Bohumil Sulek, CSc. Adresa: Na Pláni 9/2863 150 00 Praha 5 Mobil: 602 353 194 E-mail: bob.sulek@seznam.cz Zpracovatel: RNDr. Marcela

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více