Závěrečná práce. Hodnotící pohovory. Mgr. Jiřina Hereinová. Název práce: Autor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Hodnotící pohovory. Mgr. Jiřina Hereinová. Název práce: Autor:"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010/2011 Název práce: Hodnotící pohovory Autor: Mgr. Jiřina Hereinová Vzdělávací program je akreditovaný rozhodnutím č.j / ze dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb. v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento vzdělávací program byl inovován v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/02.002

2 Obsah 1. Úvod Průzkum na základních školách Vyhodnocení dotazníků Hodnocení pracovníků Funkce hodnocení Metody hodnocení Význam hodnocení Hodnotící pohovor Kritéria hodnocení Přínos hodnotícího pohovoru pro organizaci Přínos hodnotícího pohovoru pro pracovníka Sedm elementů úspěšné komunikace při vedení hodnotícího pohovoru Časté chyby při hodnotícím pohovoru Postup přípravy a realizace hodnotícího pohovoru Struktura hodnotícího pohovoru Seznam úkolů, které si připraví k rozhovoru hodnocený Seznam úkolů, na které se připraví hodnotitel Organizační schéma školy pro hodnocení zaměstnanců Záznamový list - hodnocení Závěr Přílohy Příloha Příloha

3 1. Úvod Systémy hodnocení jsou často jen rozcvičkou v papírování. Jack Welch Hodnocení pracovníků ve škole je důležitým nástrojem řízení a kontroly pracovníků v každé organizaci. Je jedním ze základních aspektů řízení podřízených. Úzce souvisí s dalším růstem a rozvojem organizace. Přináší cenné informace o rozvoji pracovníka, nastíní představu zaměstnance a představu nadřízeného o dalším rozvoji jedince, stanoví jeho cíle do následujícího období. Závěry hodnocení slouží jako podklad pro stanovení postupu při rozvoji jedinců i organizace, při plánování dalšího vzdělávání pracovníků, zvyšují motivaci k lepšímu výkonu, jsou podkladem pro odměňování a v neposlední řadě mohou zlepšovat vzájemné vztahy v organizaci. Správně nastavený systém hodnocení stojí za úspěchy mnohých velkých firem a nejinak by tomu mělo být i ve školství. Ve školství dodnes ale bohužel často přetrvávají zakořeněné zvyklosti z dob dávno minulých a mnozí vedoucí pracovníci si neví rady s některými pravidly managementu a jejich zavedením do praxe škol. Pokud tato práce byť i jen malým zlomkem přispěje k tomu, aby se citát Jacka Welcha, legendární postavy moderního podnikání, ve školách nikdy nenaplnil, pak splnila svůj účel. 3

4 2. Průzkum na základních školách Než jsem začala zpracovávat závěrečnou práci, chtěla jsem zmapovat situaci na základních školách ve středočeském kraji. Zajímalo mě, zda školy hodnotí své zaměstnance, jakým způsobem, jak často a s jakými se setkávají problémy. Prostřednictvím krajského úřadu a některých dalších zdrojů jsem oslovila ředitele základních škol několika okresů ve středočeském kraji. Ačkoliv jsem rozeslala několik desítek dotazníků, vrátilo se mi vyplněných pouze 31. Přestože se jedná pouze o malý vzorek, který nemá patřičnou vypovídací hodnotu, nadále se získanými daty budu zabývat. 3. Vyhodnocení dotazníků Dotazník obsahoval 20 otázek. Většinou se jednalo o otázky uzavřené (odpověď ano-ne). Některé z otázek měly ještě možnou odpověď někdy, částečně. Tři otázky byly otevřené a bylo třeba na ně odpovědět podrobněji. Z výzkumu vyplynulo: Provádím pravidelné hodnocení všech zaměstnanců Z 31 respondentů provádí pravidelné hodnocení provádí hodnocení pouze pedagogických pracovníků, správní zaměstnance nehodnotí. Většina respondentů provádí hodnocení 1x za rok (26). Někteří 1x za dva roky nebo i za tři roky. Pouze 6 respondentů deleguje hodnocení zaměstnanců na své podřízené. 11 uvádí delegování pouze na zástupce, školníka (úsek úklidu) a vedoucí ŠJ (úsek kuchyně). 14 respondentů nedeleguje vůbec. Kritéria hodnocení má nastavena většina respondentů (28) Délka hodnotícího pohovoru se u většiny respondentů pohybovala v rozmezí min. Nikdo z respondentů nepovažuje hodnotící pohovor za formalitu. Pro hodnocení má 20 respondentů zaveden jednotný formulář. Závěry hodnotícího pohovoru 12 respondentů ukládá do osobního spisu nebo portfolia zaměstnance, ostatní nezakládají Při hodnocení vychází 24 respondentů za závěrů předešlého hodnocení 24 respondentů využívá informace z hodnocení pro další plánování 18 respondentů vychází ze závěrů hodnocení při stanovení výše osobního příplatku 24 respondentů vychází ze závěrů hodnocení při stanovení výše mimořádných odměn Kritéria pro odměňování pracovníků má zpracovány 26 respondentů. Uvedené problémy při hodnotících pohovorech a hodnotitelské chyby budou zpracovány v další části práci 4

5 Z výše uvedených výsledků dotazníků vyplývá, že všichni respondenti jsou si vědomi důležitosti hodnocení zaměstnanců. Většina z nich pak ale uvádí, že se systémem hodnocení a následně hodnotících pohovorů mají určité problémy, nejsou si zcela jisti, jak správně postupovat. Často uvádějí, že je jim nepříjemné vést hodnotící pohovor, velmi špatně se jim sděluje kritika. Velmi často zmiňovaným negativem je časová náročnost hodnotících pohovorů. Přesto pouze 6 respondentů deleguje. Raději hodnotící pohovory zkracují nebo je nedělají vůbec. Rozpory se objevují také ve smysluplnosti hodnocení. Na jedné straně někteří respondenti uvádějí, že z výsledků hodnocení vychází při dalším hodnocení, ale současně že výsledky hodnocení zaměstnanců nezakládají. Velmi překvapivé pro mě bylo zjištění, že někteří respondenti ze závěrů hodnocení zaměstnanců nevycházejí při plánování. Velmi často se objevila odpověď, že hodnotící pohovor je pouze neformální popovídání u kávy, protože ve škole je malý kolektiv zaměstnanců, kteří se vzájemně dobře znají a vědí o sobě vše. Vzhledem k tomu, že z výše uvedených závěrů je jasné, že nejasností v oblasti hodnocení zaměstnanců je více, zdá se mi zpracování tématu potřebné. Časová náročnost hodnocení ano neuvádí Delegování nedeleguje deleguje Z výše uvedených grafů je patrné, že realizace hodnotících pohovorů ředitelem školy je časově velmi náročná a přesto větší část respondentů uvádí, že hodnocení pracovníků nedeleguje. 5

6 4. Hodnocení pracovníků Hodnocení pracovníků je proces zjišťování kvality a kvantity výkonu pracovníků, projednání zjištěných skutečností s pracovníkem a hledání cest vedoucích ke zlepšení pracovního výkonu. Hodnocení pracovníků v organizaci nemůže být nahodilé. Musí být součástí systému řízení a mít nastavená jasná pravidla. Z hodnocení musí vždy vyplynout jasně formulovaný závěr a stanovení cíle pro další období. Výstupy hodnocení jsou jeho nedílnou součástí. S nimi vedoucí pracovník dále pracuje. Stávají se podkladem pro plánování v organizaci (další vzdělávání, stanovení cílů rozvoje, sledování kvality a kvantity práce, odměňování, růst zaměstnance, mapování budoucnosti pracovníka ). Hodnocení musí být objektivní. Kvalita a úroveň hodnocení závisí na mnoha skutečnostech, např.: hodnocení vychází z výsledků práce a postojů zaměstnance opírá se o systém nastavených kritérií je průběžné je věcné, objektivní, komplexní 4.1. Funkce hodnocení Hodnocení pracovníků je dlouhodobý proces, který plní funkci: motivační výchovnou poznávací Funkce motivační je nástrojem ovlivňování dalšího výkonu pracovníka. Souvisí také s odměňováním. Funkce poznávací spočívá v dlouhodobém sledování pracovníka a v monitorování jeho výsledků práce a zlepšování jeho výkonu. Funkce výchovná hodnocení obvykle vyvolává snahu o zlepšení výkonu a dosažení lepších výsledků práce Metody hodnocení Podle časového horizontu dělíme metody hodnocení do tří základních skupin: o metody zaměřené na minulost o metody zaměřené na současnost o metody zaměřené na budoucnost Všechny metody spolu úzce souvisí. 6

7 Tabulka: Matice metod hodnocení 1 Metody zaměřené na minulost Metody zaměřené na přítomnost Metody zaměřené na budoucnost Hodnocení vstupů Hodnocení procesu Hodnocení výstupů Zhodnocení Metoda klíčové Záznam praxe události výsledků (certifikáty) Srovnání Assessment Centre Development Centre Hodnocení potenciálu Sociogram 360 vazba Supervize Intervize Pozorování na místě Mystery shopping MBO, BSC Příklady metod podle typu hodnocení: o volný popis o pomocí stupnic (číselná, grafická, slovní) o srovnávací o hodnocení dle záznamů o klientech o porovnávání pracovníků dle nastavených kritérií o dotazník o srovnávání se stanovenými cíly a kritérii o kombinace metod 4.3. Význam hodnocení Pro efektivní práci každé organizace je nezbytná znalost stanovených cílů pro všechny pracovníky. Příklady: zlepšování pracovního výkonu profesní růst a rozvoj motivace efektivní vedení efektivní plánování kariérní růst zjištění slabých a silných stránek pracovníka identifikace vzdělávacích potřeb zlepšování atmosféry v týmu efektivnější přidělování pracovních úkolů získání podkladů pro zlepšení pracovního prostředí jeden z nástrojů k dosažení cílů organizace 1 František Hroník: Hodnocení pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2006, ISBN

8 5. Hodnotící pohovor Hodnotící pohovor je vyústěním průběžného sledování a neformálního hodnocení pracovníka během celého hodnoceného období. Hodnotící pohovor se obvykle uskutečňuje v časovém období jednoho roku, ale interval může být i kratší (pololetně, čtvrtletně). Hodnotící pohovor je závěrečnou fází hodnocení pracovníka. Jedná se o osobní setkání hodnotitele a hodnoceného. Výsledky hodnocení musí být vždy probrány s jednotlivými pracovníky, kteří mají právo se k výsledkům hodnocení vyjádřit. Úkolem hodnotitele je navodit příjemnou atmosféru, situovat pohovor do prostředí, které hodnoceného nestresuje a být vstřícný a trpělivý. Hodnotitel hodnoceného vede k tomu, aby sám navrhoval řešení a vyjadřoval své názory. Hodnotící pohovor se nesmí stát pouhou kritikou ani pouhou chválou hodnoceného. O hodnocení vedeme písemné záznamy, které nadále slouží jako podklad pro další práci vedoucího zaměstnance (odměny, DVPP, plánování, ukončení pracovního poměru a další). Typy hodnotících pohovorů: neformální nepravidelné příležitostné hodnocení zaměstnanců v průběhu roku dle potřeby (pochvalné, kritické) formální pravidelné jedná se o zavedený systém pravidelného hodnocení zaměstnanců za určité stanovené období Úkoly pro formální hodnocení: rozpoznat stávající úroveň pracovního výkonu rozpoznat slabé a silné stránky pracovníků umožnit zlepšení výkonu pracovníků pracovníky motivovat rozpoznat potřeby v oblasti vzdělávání a rozvoje: o rozpoznat hranice pracovního výkonu o vytvořit podklady pro další plánování 5.1. Kritéria hodnocení 2,3 profesní růst o individuální posun o vzdělávání a aplikace poznatků o používání moderních metod a pomůcek o prohlubování odbornosti 2 http//www.msmt.cz/file/8268 Korda. ppt dokument ke stažení 3 Martina Zimmermannová.: Hodnocení zaměstnanců, prezentace na Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení 2010/2011 8

9 plnění povinností o spolehlivost o dochvilnost o přesnost o vstřícnost o poskytování pravdivých informací o flexibilita o pracovní úsilí a nasazení vztah ke spolupracovníkům o kolegiálnost o komunikativnost o spolupráce v týmu o ochota pomoci o nabídka navíc pro ostatní pracovní výkon o samostatnost o pečlivost o plnění termínů loajálnost k organizaci o zachování mlčenlivosti o ztotožnění se s cíly a hodnotami organizace o reprezentování organizace navenek o podíl na rozvoji organizace práce nad rámec povinnost funkce Pro každou oblast lze použít nastavenou stupnici hodnocení. Příklad stupnice: nevyhovující nežádoucí stav úrovně práce dobrý přijatelný stav, dobrá velmi dobrý žádoucí stav, velmi dobrá úroveň práce výborný výborná práce, bez připomínek 5.2. Přínos hodnotícího pohovoru pro organizaci zvyšování produktivity práce vyjasnění problémů zpětná vazba zlepšování klimatu podklad pro autoevaluaci podklad pro plánování implementace strategických cílů a vize 5.3. Přínos hodnotícího pohovoru pro pracovníka motivace 9

10 zlepšování výkonu ocenění práce (pochvala, odměna, podpora ze strany vedení) vyjasnění cílů řešení možných nedorozumění osobní kontakt s vedením 5.4. Sedm elementů úspěšné komunikace při vedení hodnotícího pohovoru 4 Vést úspěšně hodnotící pohovor není snadné. Abychom byli úspěšní, je třeba dodržet určitá pravidla vedení pohovoru. Napomoci nám může také tzv. Model včelího plástu. Model včelího plástu: 1. Adekvátní sebepoznání, dobře vyvážené sebevědomí. Vysoký stupeň shody vnímání sebe samého s tím, jak nás vnímají ostatní. 2. Schopnost odsunout hodnocení a aktivně a empaticky naslouchat. 3. Schopnost vyjádřit jasně a srozumitelně svoje myšlenky. 4. Dobrá dovednost kladení otázek. 5. Schopnost rozpoznat, co motivuje ostatní, akceptovat jejich právo na rozdílný úhel pohledu, respektovat jejich názor. 6. Schopnost zvládat vlastní pocity a vyjadřovat je konstruktivním způsobem. 7. Vůle a schopnost se otevřít ostatním, když je to vhodné a žádoucí

11 5.5. Časté chyby při hodnotícím pohovoru Nezkušení hodnotitelé se často dopouští závažných chyb, kterých je nutno se při hodnotícím pohovoru vyvarovat, abychom dosáhli cíle. Zde uvádím několik příkladů: osobní zaujatost neschopnost kritiky neschopnost objektivity haló efekt vede k nepřesným závěrům na základě prvního dojmu submitivita nechat si vnutit názor chyba posledního dojmu poslední negativní zážitek ovlivní posuzování chyba sociálního vnímání přihlížení k sociálnímu postavení, pohlaví, etniku, rase atd. chyba atribuce - snaha porovnávat osobní znaky hodnoceného s jiným člověkem a odvozovat od toho možné projevy chování nebo vlastnosti chyba projekce podle sebe soudím tebe chyba mírnosti vychází z tendence neposuzovat příliš přísně přemíra negativního jazyka nezájem, neschopnost, neodbornost, nezodpovědnost, neděláš, nemáš chyba posledního dojmu zážitek z posledního kontaktu ovlivní posuzování kritika formou monologu 5.6. Postup přípravy a realizace hodnotícího pohovoru 1. Schůzka hodnotitelů upřesnění kritérií, ujasnění postupu, stanovení pravidel, přidělení hodnocených, stanovení termínů 2. Písemné oznámení termínů hodnotících pohovorů hodnoceným a vedení školy ( em), zaslání sebehodnotícího dotazníku 3. Sebehodnocení hodnoceného dle daných kritérií (vyplnění dotazníku) 4. Hodnocení hodnotitele dle stejných kritérií (možnost konzultace s vedením školy nebo ostatními vedoucími týmů) 5. Samotný hodnotící pohovor 6. Předání vyhodnocení (vyplněný a podepsaný záznamový list) ředitelce školy 7. Zpracování výstupů využití při plánování školy vedení 8. Založení záznamového listu do osobního spisu pracovníka Hodnocený má možnost požádat o přítomnost ředitele u pohovoru nebo o změnu hodnotitele v případě obavy z podjatosti nebo uvede-li jiný závažný důvod. Stejnou možnost má také hodnotitel. Ředitel má právo být přítomen u kteréhokoliv hodnotícího pohovoru. 11

12 5.7. Struktura hodnotícího pohovoru Hodnotící pohovor zahrnuje zhodnocení uplynulého období, získání zpětné vazby, diskuzi nad dotazníkem, stanovení cílů, plány na další vzdělávání a rozvoj pracovníka, apod. Podkladem je sebehodnotící dotazník, závěry hospitací, náslechů, ukázkových hodin, výsledky práce v předmětových týmech a další materiály. Závěr a výstupy z hodnocení jsou mimo jiné také podkladem pro odměňování zaměstnanců. 1. Otevření pohovoru přivítání pracovníka uvolnění atmosféry ( prolomení ledů ) navrhnout strukturu pohovoru 2. Sebehodnocení pracovníka dle vyplněného dotazníku 3. Hodnocení hodnotitele 4. Diskuze: plnění stanovených cílů z minulého hodnoceného období hodnocení kvality práce v klíčových oblastech co se podařilo, kde je spokojenost na obou stranách připomínky hodnoceného a hodnotitele návrhy do dalšího období očekávání hodnoceného, očekávání organizace 5. Ohodnocení jednotlivých kritérií příslušnými stupni hodnocení 6. Stanovení cílů do dalšího období hodnocený 7. Sumarizace, ukončení pohovoru hlavní dohodnuté oblasti, cíle, termíny podpisy záznamového listu poděkování za rozhovor, rozloučení 5.8. Seznam úkolů, které si připraví k rozhovoru hodnocený přehled o plnění úkolů dle pracovní náplně hodnocení dle stanovených kritérií stupnicí 0 4 hodnocení stanovených cílů z minulého období důvody nesplnění některých úkolů a stanovených cílů silné stránky hodnoceného možnosti zlepšení názory a potřeby dalšího rozvoje problémy, které hodnoceného trápí v pracovním procesu, co by je mohlo vyřešit co by pomohlo ke zlepšení vaší práce, co vás motivuje stanovení cílů a úkolů pro příští školní rok 12

13 5.9. Seznam úkolů, na které se připraví hodnotitel přehled o plnění úkolů dle pracovní náplně přehled splněných cílů (dle hodnocení za minulý školní rok) posouzení silných stránek a rezerv hodnoceného záznamový list výstupy z hospitací a náslechů otázky vedoucí ke zjištění, jak hodnocený vidí své místo v pracovním kolektivu, jaké má návrhy na zlepšení ve škole, zda má problémy, jak by mu mohla škola pomoci při jejich řešení, jak vidí svůj další rozvoj, jaké jsou jeho ambice 13

14 5.10. Organizační schéma školy pro hodnocení zaměstnanců Ředitelka ZŠ st. říz. 3 Vedoucí vychovatelka st. říz. 1 Školník st. říz. 1 Zástupkyně st. říz. 2 Vedoucí ŠJ st. říz. 1 Administrativa Vychovatelky Uklízečky Vedoucí PT Kuchařky Učitelé Psycholožka 14

15 5.11. Záznamový list - hodnocení ZÁZNAMOVÝ LIST - HODNOCENÍ PRACOVNÍK: HODNOCENÉ OBDOBÍ: PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: DATUM POHOVORU: HODNOTITELÉ: 1. SILNÉ STRÁNKY: 2. MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ: 3. STANOVENÉ ÚKOLY A CÍLE Z MINULÉHO OBDOBÍ A JEJICH PLNĚNÍ: 4. STANOVENÉ ÚKOLY A CÍLE PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK: 5. CO SE MI V TOMTO OBDOBÍ PODAŘILO 15

16 6. CO SE MI V TOMTO OBDOBÍ NEPOVEDLO 7. HORIZONT PŮSOBENÍ VE ŠKOLE 8. CELKOVÉ HODNOCENÍ slovní vyjádření Podpis hodnoceného Podpisy hodnotitelů Schválil Hodnotící bodová stupnice pro celkové hodnocení 0 zásadní nedostatky v práci, nezvládnutí práce v organizaci 1 nedostatky ve větší části hodnocených oblastí 2 nedostatky a pozitiva jsou vyrovnané 3 pozitivní hodnocení ve větší části hodnocených oblastí 4 bez výhrad, práce odváděna na 100% 16

17 Sebehodnotící dotazník pro zaměstnance na pozici učitel, vedoucí týmu Zaměstnanec Období Dotazník slouží jako podklad pro hodnocení zaměstnance a je archivován v osobní složce zaměstnance. Hodnotící bodová stupnice sebehodnocení a hodnocení zaměstnanců: 0 v této oblasti mám zásadní nedostatky, nezvládám 1 převládají nedostatky 2 nedostatky a klady jsou vyrovnané 3 převládají klady, občas se vyskytne malý nedostatek 4 nemám problém, splňuji na 100 % Výchovně vzdělávací činnost a) plním časové plány ŠVP J.A.K b) ve výuce používám různé metody práce c) plně využívám dostupné pomůcky d) využívám interaktivní tabuli e) využívám výukové programy f) tvořím testy ALF g) vytvářím si vlastní výukové materiály h) vytvářím si vlastní výukové materiály pro práci s interaktivní tabulí i) do výuky zařazuji smysluplně exkurze j) důsledně opravuji písemné práce a sešity k) zařazuji do výuky průřezová témata l) vytvářím prostor pro zážitek úspěchu žáků m) vedu si písemnou klasifikaci žáků n) eviduji známky v elektronické třídnici o) zaznamenávám včas zpětnou vazbu u exkurzí a projektů p) odvádím děti po vyučování do šatny q) zúčastňuji se se žáky soutěží a olympiád r) připravuji a organizuji soutěže pro žáky s) vedu zájmový útvar ve škole t) zajišťuji dozor v knihovně u) vykonávám zodpovědně dozory v) chodím včas na dozory w) účastním se školních vystoupení svých žáků (koncerty, majáles apod.) x) podílím se na přípravě školních akcí y) umím vést rozhovor s rodiči

18 Pracovní dovednosti a návyky a) mám zájem o prohlubování (zvyšování) kvalifikace b) mám zájem o další vzdělávání c) uplatňuji své znalosti ze seminářů a kurzů d) plním úkoly zadané vedením školy e) chodím včas na porady a schůzky týmu f) umím odolávat únavě a pracovní zátěži g) řídím se pracovním řádem h) znám směrnice a předpisy organizace i) dodržuji termíny j) jsem iniciativní v práci pro organizaci k) jsem tvořivý v práci pro organizaci l) zajišťuji materiál pro práci s dětmi (papíry, materiál na VV, odměny, hračky) m) vyhledávám a píši granty n) šetřím (energie, střídmost v kopírování a tisku,..) o) získávání sponzorů p) dokážu organizaci prezentovat navenek q) jsem loajální k organizaci Spolupráce v týmu (pedag. sbor, předmětový tým) a) spolupracuji s kolegy b) spolupracuji s výchovnými poradkyněmi c) spolupracuji s metodičkou prevence d) spolupracuji s vedoucím týmu e) jsem komunikativní f) podporuji dobré vztahy na pracovišti g) dokážu přijmout kritiku h) podílím se na aktivitách PT i) spoluvytvářím podklady pro hodnocení školy j) spolupracuji při vytváření a kontrolách ŠVP Vedení týmu (pro vedoucí týmů a ved. pracovníky úseků) a) umím vést tým, který řídím b) umím vést pracovní schůzky týmu c) umím řešit vzniklou krizovou situaci v týmu d) dokážu říci členům týmu i kritiku e) umím pochválit f) v řízení týmu umím dobře g) v řízení týmu mám problém s h) podněty, připomínky, nápady pro další práci 18

19 Ostatní a) co mě v práci motivuje b) co mě v práci demotivuje c) co se mi za poslední období povedlo d) co se mi za poslední období nepovedlo e) poznámky k pracovišti, k vedení, f) Jsem spokojen s finančním ohodnocením (jedná se o osobní, odměny, nikoliv zákl. plat) g) Co bych ještě potřeboval, chtěl doplnit, přál si Vyplnil: Dne: Podpis: 19

20 Sebehodnotící dotazník pro zaměstnance na pozici provozní zaměstnanec Zaměstnanec Období Dotazník slouží jako podklad pro hodnocení zaměstnance a je archivován v osobní složce zaměstnance. Hodnotící bodová stupnice sebehodnocení a hodnocení zaměstnanců: 0 v této oblasti mám zásadní nedostatky, nezvládám 1 převládají nedostatky 2 nedostatky a klady jsou vyrovnané 3 převládají klady, občas se vyskytne malý nedostatek 4 nemám problém, splňuji na 100% Pracovní dovednosti a návyky (zvýrazněné body vyplňuje jen administrativa ved. úseků) a) mám zájem o další vzdělávání b) uplatňuji své znalosti ze seminářů a kurzů c) plním úkoly zadané vedením školy, úseku d) chodím včas na porady a schůzky týmu e) umím odolávat únavě a pracovní zátěži f) řídím se pracovním řádem g) chodím včas do zaměstnání h) dodržuji pracovní dobu i) dodržuji přestávku na oběd j) plním své povinnosti vyplývající z mé náplně práce k) znám směrnice a předpisy organizace l) dodržuji termíny m) jsem iniciativní v práci pro organizaci n) jsem tvořivý v práci pro organizaci o) šetřím (energie, střídmost v kopírování a tisku, mycí prostředky, atd.) p) dokážu organizaci prezentovat navenek q) jsem loajální k organizaci r) podílím se na přípravě rozpočtu Spolupráce v týmu (sboru, úseku) a) spolupracuji a vycházím s kolegy b) spolupracuji s vedoucím týmu (úseku) c) jsem ochoten zastoupit kolegu d) podporuji dobré vztahy na pracovišti e) dokážu přijmout kritiku

21 Ostatní a) co mě v práci motivuje b) co mě v práci demotivuje c) co se mi za poslední období povedlo d) co se mi za poslední období nepovedlo e) poznámky k pracovišti, k vedení, f) jsem spokojen s finančním ohodnocením (jedná se o osobní, odměny, nikoliv zákl. plat) g) co bych ještě potřeboval, chtěl doplnit, přál si Vedení týmu (pro vedoucí týmů a ved. pracovníky úseků) a) umím vést tým, který řídím b) umím vést pracovní schůzky týmu c) umím řešit vzniklou krizovou situaci v týmu d) dokážu říci členům týmu i kritiku e) umím pochválit f) v řízení týmu umím dobře g) v řízení týmu mám problém s h) podněty, připomínky, nápady pro další práci Vyplnil: Dne: Podpis: 21

22 6. Závěr Hodnocení pracovníků je jedním ze základních pilířů stavby plánování celé organizace a zároveň jedním z nejobtížnějších úkolů vedoucího pracovníka. K dosažení nejvyšší efektivity je nutná pečlivá příprava hodnotitele na pohovor, vedení pohovoru v klidné přátelské atmosféře, hodnotitel musí umět vyjádřit pochvalu, být empatický. Hodnocení pracovníka není nástrojem kritiky, ale vytknout negativa je nezbytně nutné. Periodické hodnocení dává zpětnou vazbu především zaměstnavateli, aby mohl naplno využít potenciálu pracovníka. Pro pracovníka je motivací ke zlepšení výkonu, potřebě zvyšování a prohlubování kvalifikace a kariérního růstu. Ve školním prostředí je sebehodnocení pracovníka, stejně jako u žáků, jednou z klíčových kompetencí, kterou musí vědomě využívat. Hlavním smyslem hodnocení pracovníků ve školství je především prostřednictvím rozvoje pracovníka zlepšovat výsledky a postoje žáků školy. Pokud má být beze zbytku naplněna tato myšlenka, musí se stát hodnocení pracovníků ve škole nedílnou součástí života každého pracovníka a být součástí každodenního života v organizaci, na jehož vrcholu stojí hodnotící pohovor, který uzavírá jedno hodnotící období a současně otvírá cestu a ukazuje směr do období dalšího. 7. Přílohy Příloha 1: Dotazník pro ředitele škol Příloha 2: Pracovní náplně V Kralupech nad Vltavou dne 28. dubna 2011 Mgr. Jiřina Hereinová 22

23 Příloha 1 Vážení kolegové a kolegyně, obracím se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který vám nezabere víc než několik minut. Výsledky dotazníku budou použity pro potřeby zpracování závěrečné práce v manažerském kurzu agentury AMA a dále jako pomoc pro vedoucí pracovníky základních škol. Práce bude zveřejněna na webových stránkách agentury AMA a na vyžádání vám práci mohu zaslat. Děkuji za pochopení a za pomoc. Dotazník pro ředitele základních škol Mgr. Jiřina Hereinová Provádím pravidelné hodnocení všech zaměstnanců školy ano ne Provádím pravidelné hodnocení pouze pedagogů ano ne Hodnocení provádím pravidelně za období 1 roku 2 let 3 let Hodnocení zaměstnanců deleguji na některé podřízené, např. na vedoucí týmů, vedoucí ŠJ atd. ano ne částečně (upřesněte) Na hodnotící pohovor se předem připravuji ano ne někdy Jak dlouho zhruba trvá 1 hodnotící pohovor (uveďte v minutách) Hodnotící pohovor je pro mě pouze formalitou ano ne Určení hodnotitelé předkládají vedení závěry hodnocení ano ne Mám nastavena kritéria hodnocení ano ne Provádím pravidelné hodnotící pohovory ano ne Vycházím mimo jiné ze závěrů sebehodnocení každého ano ne pracovníka Pro hodnocení mám zaveden jednotný formulář ano ne Závěry ukládám do osobního spisu zaměstnance ano ne Při hodnocení vycházím ze závěrů předešlého hodnocení ano ne Získané informace využívám při plánování (např. DVPP, ano ne projekty atd.) Vycházím ze závěrů hodnocení při stanovení výše odměny ano ne Vycházím ze závěrů hodnocení při stanovení výše osobního příplatku Mám vypracována kritéria odměňování pracovníků ano ne S jakými problémy jste se při hodnotících pohovorech setkal: Co považujete za hodnotitelské chyby: 23

24 Příloha 2 Pracovní náplň ekonomka školy Je přímo podřízena řediteli školy. Jedná jménem školy ve věcech týkajících se hospodaření, v nepřítomnosti ředitele a zástupce statutárního orgánu i ve věcech týkajících se školy jako celku. Základní povinnosti: - zajišťuje nejsložitější souhrnnou ekonomickou agendu organizace, včetně komplexních ekonomických rozborů - provádí účetní evidenci, evidenci mezd a platů a jejich výpočet - eviduje pracovní příjmy, srážky, výplaty dávek nemocenského pojištění. Vypočítává mzdové náležitosti pracovníků, dávky pojištění, provádí srážky z hrubé mzdy, sestavuje výplatní listiny, podklady pro výběr hotovosti na mzdy - sestavuje účetní výkaz o mzdách a platech, provádí jejich rozbor - zpracovává podklady pro přiznání důchodů, lázeňské péče, sociálních dávek, valorizace apod. - kontroluje oprávněnost, správnost a průkaznost předložených mzdových dokladů, provádí výpočet hodinové sazby u přesčasových hodin podle směrnice MŠMT - eviduje finanční operace a prostředky na bankovním účtu, eviduje stav a pohyb fondů - navrhuje a projednává účtový rozvrh školy - sestavuje rozpočtovou rozvahu na prostředky MěÚ - zpracovává a kontroluje statistická hlášení ekonomického charakteru - využívá výpočetní techniky a programů pro tento účel zakoupených - zařazuje zaměstnance do platových tříd a stupňů Evidence a inventarizace majetku: - eviduje veškerý majetek školy, stroje a zařízení, spravuje celý inventář - eviduje počet, stav, rozmístění a použití strojů a zařízení, přiděluje inventární čísla - přijímá inventář určený k vyřazení - provádí inventarizaci Finanční agenda: - vede knihu došlých faktur - samostatně provádí likvidaci došlých faktur, sleduje jejich splatnost - reklamuje zjištěné diference - přejímá a kontroluje doklady k fakturaci - provádí řádnou a včasnou fakturaci z předepsaných podkladů, dbá na odeslání faktur v předepsané lhůtě - vede evidenci vydaných faktur Kromě uvedených činností jí mohou být ukládány další úkoly, v souladu s její kvalifikací. 24

25 Rozpis pracovní náplně ekonomky školy Charakteristika funkce: Vykonává nejsložitější odborně náročné práce, zpracovává odborné zprávy, posudky, rozbory, náměty a v oboru své činnosti vypracovává návrhy opatření a zodpovídá za jejich správnost po odborné stránce. Vede tyto úseky: - účetní agendu - agendu práce a mezd - agendu statistiky - rozborovou agendu Dále provádí: - vede účetní knihy, kterými jsou: deník nebo-li opis vstupních dat, hlavní kniha (kniha syntetické evidence), knihy analytické evidence - vede evidenci nákladů a výnosů, zúčtovacích vztahů včetně zúčtování se státním rozpočtem obcí a OÚ - vyřizuje daňové a pojišťovací záležitosti - sleduje termíny a zpracování předepsané a potřebné evidence, statistiky - zajišťuje včasné a řádné odvody - kontroluje, popř. ověřuje dodržování kontroly věcné a formální správnosti účetních dokladů - kontroluje správnost podkladů operativní evidence - provádí kontrolu hospodaření školní jídelny a školy - řídí financování organizace, sestavuje rozpočet - provádí kontrolu a vyhodnocení dodržení úvěrových smluv - řídí bankovní a platební styk s daňovou agendou - zabezpečuje řádné uplatňování tarifních soustav a shodných pobídkových mzdových forem u všech kategorií pracovníků - zajišťuje podrobný výklad mzdových předpisů - navrhuje vhodné způsoby rozdělení hospodářských výsledků - řeší všechny otázky mzdové praxe - systematicky sleduje a vyhodnocuje výnosy mezd, jejich relace a diferenciaci u jednotlivců, skupin a kategorií pracovníků - kontroluje dodržování mzdových a platových předpisů - vyhotovuje účetní, popř. statistické výkazy a hlášení, prověřuje jejich správnost a úplnost - zabezpečuje a provádí ekonomické analýzy účinnosti řídící práce, ekonomických nástrojů, řízení a jejich efektivního uplatňování v komplexní návaznosti na hospodářské výsledky školy - organizuje, popř. provádí složité rozbory vybraných úseků za účelem odstranění nedostatků - zajišťuje shromažďování a zpracování archivního materiálu v předepsaných lhůtách, zajišťuje skartaci písemností účetní evidence - zajišťuje řádné inventarizace hospodářských prostředků 25

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. PRACOVNÍ NÁPLNĚ Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA NYMBURK Organizační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., s přihlédnutím k místním podmínkám školy. Tento organizační

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ORGANIZACČNIÁ RČ AÁ D ZAÁ KLADNIÁ SČ KOLY

ORGANIZACČNIÁ RČ AÁ D ZAÁ KLADNIÁ SČ KOLY Základní škola, Žacléř, okres Trutnov ORGANIZACČNIÁ RČ AÁ D ZAÁ KLADNIÁ SČ KOLY Organizační řád je zpracováván souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne 31. 8. 2015 Mgr. Monika Gelnarová, zást. statut. org. Směrnice nabývá účinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE

Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vyhláškou

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Organizační řád aktualizace k

Organizační řád aktualizace k Stupeň řízení 1. Úvodní ustanovení Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Organizační řád aktualizace k 1. 9. 2012 Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž. Organizační řád. Č. j.: Spisový znak Skartační znak 323/ A10

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž. Organizační řád. Č. j.: Spisový znak Skartační znak 323/ A10 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Adresa školy: Husova 642, 768 21 Kvasice Organizační řád Č. j.: Spisový znak Skartační znak 323/2016 1.1.1 A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. František Látal, Ph.D.,

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Č. j. : 125/16 Skartační

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Štefcova 1092, Hradec Králové Mateřská škola Mrštíkova 752 a Mateřská škola Štefcova 1128 Organizační řád mateřské školy Č.j.: STEFC/768/2015 Vydáno: 24. 8. 2015 Účinnost:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 A/ Všeobecná část 1. Zřizovací listinou Olomouckého kraje č. j. 947/2001 ze dne 29. 6. 2001 a na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: , SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, 252 44 PSÁRY telefon: 241 940 657, e-mail: skola@skolapsary.cz 1. VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZAČNÍ ŘÁD V Psárech dne 30. 8. 2016 Č.j. 638/2016 Mgr., Bc. Vejsadová Irena ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Školní poradenské pracoviště Truhlářská

Školní poradenské pracoviště Truhlářská Školní poradenské pracoviště Truhlářská Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 Standardní činnosti výchovného poradce: A/ Poradenské činnosti: 1)

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI pro školní rok 2013/2014 srpen 2013-1- I. PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAĆNÍ ČINNOSTI ŘEDITELE Je zaměřen na výsledky hodnocení činnosti jednotlivých úseků ve školním roce

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 Právní normy: - 27 až 37 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 399/23/RM/2015 24.11.2015 25.11.2016 Neomezená Metodický pokyn KŠS Metodický pokyn

Více