Závěrečná práce. Hodnotící pohovory. Mgr. Jiřina Hereinová. Název práce: Autor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Hodnotící pohovory. Mgr. Jiřina Hereinová. Název práce: Autor:"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010/2011 Název práce: Hodnotící pohovory Autor: Mgr. Jiřina Hereinová Vzdělávací program je akreditovaný rozhodnutím č.j / ze dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb. v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento vzdělávací program byl inovován v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/02.002

2 Obsah 1. Úvod Průzkum na základních školách Vyhodnocení dotazníků Hodnocení pracovníků Funkce hodnocení Metody hodnocení Význam hodnocení Hodnotící pohovor Kritéria hodnocení Přínos hodnotícího pohovoru pro organizaci Přínos hodnotícího pohovoru pro pracovníka Sedm elementů úspěšné komunikace při vedení hodnotícího pohovoru Časté chyby při hodnotícím pohovoru Postup přípravy a realizace hodnotícího pohovoru Struktura hodnotícího pohovoru Seznam úkolů, které si připraví k rozhovoru hodnocený Seznam úkolů, na které se připraví hodnotitel Organizační schéma školy pro hodnocení zaměstnanců Záznamový list - hodnocení Závěr Přílohy Příloha Příloha

3 1. Úvod Systémy hodnocení jsou často jen rozcvičkou v papírování. Jack Welch Hodnocení pracovníků ve škole je důležitým nástrojem řízení a kontroly pracovníků v každé organizaci. Je jedním ze základních aspektů řízení podřízených. Úzce souvisí s dalším růstem a rozvojem organizace. Přináší cenné informace o rozvoji pracovníka, nastíní představu zaměstnance a představu nadřízeného o dalším rozvoji jedince, stanoví jeho cíle do následujícího období. Závěry hodnocení slouží jako podklad pro stanovení postupu při rozvoji jedinců i organizace, při plánování dalšího vzdělávání pracovníků, zvyšují motivaci k lepšímu výkonu, jsou podkladem pro odměňování a v neposlední řadě mohou zlepšovat vzájemné vztahy v organizaci. Správně nastavený systém hodnocení stojí za úspěchy mnohých velkých firem a nejinak by tomu mělo být i ve školství. Ve školství dodnes ale bohužel často přetrvávají zakořeněné zvyklosti z dob dávno minulých a mnozí vedoucí pracovníci si neví rady s některými pravidly managementu a jejich zavedením do praxe škol. Pokud tato práce byť i jen malým zlomkem přispěje k tomu, aby se citát Jacka Welcha, legendární postavy moderního podnikání, ve školách nikdy nenaplnil, pak splnila svůj účel. 3

4 2. Průzkum na základních školách Než jsem začala zpracovávat závěrečnou práci, chtěla jsem zmapovat situaci na základních školách ve středočeském kraji. Zajímalo mě, zda školy hodnotí své zaměstnance, jakým způsobem, jak často a s jakými se setkávají problémy. Prostřednictvím krajského úřadu a některých dalších zdrojů jsem oslovila ředitele základních škol několika okresů ve středočeském kraji. Ačkoliv jsem rozeslala několik desítek dotazníků, vrátilo se mi vyplněných pouze 31. Přestože se jedná pouze o malý vzorek, který nemá patřičnou vypovídací hodnotu, nadále se získanými daty budu zabývat. 3. Vyhodnocení dotazníků Dotazník obsahoval 20 otázek. Většinou se jednalo o otázky uzavřené (odpověď ano-ne). Některé z otázek měly ještě možnou odpověď někdy, částečně. Tři otázky byly otevřené a bylo třeba na ně odpovědět podrobněji. Z výzkumu vyplynulo: Provádím pravidelné hodnocení všech zaměstnanců Z 31 respondentů provádí pravidelné hodnocení provádí hodnocení pouze pedagogických pracovníků, správní zaměstnance nehodnotí. Většina respondentů provádí hodnocení 1x za rok (26). Někteří 1x za dva roky nebo i za tři roky. Pouze 6 respondentů deleguje hodnocení zaměstnanců na své podřízené. 11 uvádí delegování pouze na zástupce, školníka (úsek úklidu) a vedoucí ŠJ (úsek kuchyně). 14 respondentů nedeleguje vůbec. Kritéria hodnocení má nastavena většina respondentů (28) Délka hodnotícího pohovoru se u většiny respondentů pohybovala v rozmezí min. Nikdo z respondentů nepovažuje hodnotící pohovor za formalitu. Pro hodnocení má 20 respondentů zaveden jednotný formulář. Závěry hodnotícího pohovoru 12 respondentů ukládá do osobního spisu nebo portfolia zaměstnance, ostatní nezakládají Při hodnocení vychází 24 respondentů za závěrů předešlého hodnocení 24 respondentů využívá informace z hodnocení pro další plánování 18 respondentů vychází ze závěrů hodnocení při stanovení výše osobního příplatku 24 respondentů vychází ze závěrů hodnocení při stanovení výše mimořádných odměn Kritéria pro odměňování pracovníků má zpracovány 26 respondentů. Uvedené problémy při hodnotících pohovorech a hodnotitelské chyby budou zpracovány v další části práci 4

5 Z výše uvedených výsledků dotazníků vyplývá, že všichni respondenti jsou si vědomi důležitosti hodnocení zaměstnanců. Většina z nich pak ale uvádí, že se systémem hodnocení a následně hodnotících pohovorů mají určité problémy, nejsou si zcela jisti, jak správně postupovat. Často uvádějí, že je jim nepříjemné vést hodnotící pohovor, velmi špatně se jim sděluje kritika. Velmi často zmiňovaným negativem je časová náročnost hodnotících pohovorů. Přesto pouze 6 respondentů deleguje. Raději hodnotící pohovory zkracují nebo je nedělají vůbec. Rozpory se objevují také ve smysluplnosti hodnocení. Na jedné straně někteří respondenti uvádějí, že z výsledků hodnocení vychází při dalším hodnocení, ale současně že výsledky hodnocení zaměstnanců nezakládají. Velmi překvapivé pro mě bylo zjištění, že někteří respondenti ze závěrů hodnocení zaměstnanců nevycházejí při plánování. Velmi často se objevila odpověď, že hodnotící pohovor je pouze neformální popovídání u kávy, protože ve škole je malý kolektiv zaměstnanců, kteří se vzájemně dobře znají a vědí o sobě vše. Vzhledem k tomu, že z výše uvedených závěrů je jasné, že nejasností v oblasti hodnocení zaměstnanců je více, zdá se mi zpracování tématu potřebné. Časová náročnost hodnocení ano neuvádí Delegování nedeleguje deleguje Z výše uvedených grafů je patrné, že realizace hodnotících pohovorů ředitelem školy je časově velmi náročná a přesto větší část respondentů uvádí, že hodnocení pracovníků nedeleguje. 5

6 4. Hodnocení pracovníků Hodnocení pracovníků je proces zjišťování kvality a kvantity výkonu pracovníků, projednání zjištěných skutečností s pracovníkem a hledání cest vedoucích ke zlepšení pracovního výkonu. Hodnocení pracovníků v organizaci nemůže být nahodilé. Musí být součástí systému řízení a mít nastavená jasná pravidla. Z hodnocení musí vždy vyplynout jasně formulovaný závěr a stanovení cíle pro další období. Výstupy hodnocení jsou jeho nedílnou součástí. S nimi vedoucí pracovník dále pracuje. Stávají se podkladem pro plánování v organizaci (další vzdělávání, stanovení cílů rozvoje, sledování kvality a kvantity práce, odměňování, růst zaměstnance, mapování budoucnosti pracovníka ). Hodnocení musí být objektivní. Kvalita a úroveň hodnocení závisí na mnoha skutečnostech, např.: hodnocení vychází z výsledků práce a postojů zaměstnance opírá se o systém nastavených kritérií je průběžné je věcné, objektivní, komplexní 4.1. Funkce hodnocení Hodnocení pracovníků je dlouhodobý proces, který plní funkci: motivační výchovnou poznávací Funkce motivační je nástrojem ovlivňování dalšího výkonu pracovníka. Souvisí také s odměňováním. Funkce poznávací spočívá v dlouhodobém sledování pracovníka a v monitorování jeho výsledků práce a zlepšování jeho výkonu. Funkce výchovná hodnocení obvykle vyvolává snahu o zlepšení výkonu a dosažení lepších výsledků práce Metody hodnocení Podle časového horizontu dělíme metody hodnocení do tří základních skupin: o metody zaměřené na minulost o metody zaměřené na současnost o metody zaměřené na budoucnost Všechny metody spolu úzce souvisí. 6

7 Tabulka: Matice metod hodnocení 1 Metody zaměřené na minulost Metody zaměřené na přítomnost Metody zaměřené na budoucnost Hodnocení vstupů Hodnocení procesu Hodnocení výstupů Zhodnocení Metoda klíčové Záznam praxe události výsledků (certifikáty) Srovnání Assessment Centre Development Centre Hodnocení potenciálu Sociogram 360 vazba Supervize Intervize Pozorování na místě Mystery shopping MBO, BSC Příklady metod podle typu hodnocení: o volný popis o pomocí stupnic (číselná, grafická, slovní) o srovnávací o hodnocení dle záznamů o klientech o porovnávání pracovníků dle nastavených kritérií o dotazník o srovnávání se stanovenými cíly a kritérii o kombinace metod 4.3. Význam hodnocení Pro efektivní práci každé organizace je nezbytná znalost stanovených cílů pro všechny pracovníky. Příklady: zlepšování pracovního výkonu profesní růst a rozvoj motivace efektivní vedení efektivní plánování kariérní růst zjištění slabých a silných stránek pracovníka identifikace vzdělávacích potřeb zlepšování atmosféry v týmu efektivnější přidělování pracovních úkolů získání podkladů pro zlepšení pracovního prostředí jeden z nástrojů k dosažení cílů organizace 1 František Hroník: Hodnocení pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2006, ISBN

8 5. Hodnotící pohovor Hodnotící pohovor je vyústěním průběžného sledování a neformálního hodnocení pracovníka během celého hodnoceného období. Hodnotící pohovor se obvykle uskutečňuje v časovém období jednoho roku, ale interval může být i kratší (pololetně, čtvrtletně). Hodnotící pohovor je závěrečnou fází hodnocení pracovníka. Jedná se o osobní setkání hodnotitele a hodnoceného. Výsledky hodnocení musí být vždy probrány s jednotlivými pracovníky, kteří mají právo se k výsledkům hodnocení vyjádřit. Úkolem hodnotitele je navodit příjemnou atmosféru, situovat pohovor do prostředí, které hodnoceného nestresuje a být vstřícný a trpělivý. Hodnotitel hodnoceného vede k tomu, aby sám navrhoval řešení a vyjadřoval své názory. Hodnotící pohovor se nesmí stát pouhou kritikou ani pouhou chválou hodnoceného. O hodnocení vedeme písemné záznamy, které nadále slouží jako podklad pro další práci vedoucího zaměstnance (odměny, DVPP, plánování, ukončení pracovního poměru a další). Typy hodnotících pohovorů: neformální nepravidelné příležitostné hodnocení zaměstnanců v průběhu roku dle potřeby (pochvalné, kritické) formální pravidelné jedná se o zavedený systém pravidelného hodnocení zaměstnanců za určité stanovené období Úkoly pro formální hodnocení: rozpoznat stávající úroveň pracovního výkonu rozpoznat slabé a silné stránky pracovníků umožnit zlepšení výkonu pracovníků pracovníky motivovat rozpoznat potřeby v oblasti vzdělávání a rozvoje: o rozpoznat hranice pracovního výkonu o vytvořit podklady pro další plánování 5.1. Kritéria hodnocení 2,3 profesní růst o individuální posun o vzdělávání a aplikace poznatků o používání moderních metod a pomůcek o prohlubování odbornosti 2 http//www.msmt.cz/file/8268 Korda. ppt dokument ke stažení 3 Martina Zimmermannová.: Hodnocení zaměstnanců, prezentace na Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení 2010/2011 8

9 plnění povinností o spolehlivost o dochvilnost o přesnost o vstřícnost o poskytování pravdivých informací o flexibilita o pracovní úsilí a nasazení vztah ke spolupracovníkům o kolegiálnost o komunikativnost o spolupráce v týmu o ochota pomoci o nabídka navíc pro ostatní pracovní výkon o samostatnost o pečlivost o plnění termínů loajálnost k organizaci o zachování mlčenlivosti o ztotožnění se s cíly a hodnotami organizace o reprezentování organizace navenek o podíl na rozvoji organizace práce nad rámec povinnost funkce Pro každou oblast lze použít nastavenou stupnici hodnocení. Příklad stupnice: nevyhovující nežádoucí stav úrovně práce dobrý přijatelný stav, dobrá velmi dobrý žádoucí stav, velmi dobrá úroveň práce výborný výborná práce, bez připomínek 5.2. Přínos hodnotícího pohovoru pro organizaci zvyšování produktivity práce vyjasnění problémů zpětná vazba zlepšování klimatu podklad pro autoevaluaci podklad pro plánování implementace strategických cílů a vize 5.3. Přínos hodnotícího pohovoru pro pracovníka motivace 9

10 zlepšování výkonu ocenění práce (pochvala, odměna, podpora ze strany vedení) vyjasnění cílů řešení možných nedorozumění osobní kontakt s vedením 5.4. Sedm elementů úspěšné komunikace při vedení hodnotícího pohovoru 4 Vést úspěšně hodnotící pohovor není snadné. Abychom byli úspěšní, je třeba dodržet určitá pravidla vedení pohovoru. Napomoci nám může také tzv. Model včelího plástu. Model včelího plástu: 1. Adekvátní sebepoznání, dobře vyvážené sebevědomí. Vysoký stupeň shody vnímání sebe samého s tím, jak nás vnímají ostatní. 2. Schopnost odsunout hodnocení a aktivně a empaticky naslouchat. 3. Schopnost vyjádřit jasně a srozumitelně svoje myšlenky. 4. Dobrá dovednost kladení otázek. 5. Schopnost rozpoznat, co motivuje ostatní, akceptovat jejich právo na rozdílný úhel pohledu, respektovat jejich názor. 6. Schopnost zvládat vlastní pocity a vyjadřovat je konstruktivním způsobem. 7. Vůle a schopnost se otevřít ostatním, když je to vhodné a žádoucí

11 5.5. Časté chyby při hodnotícím pohovoru Nezkušení hodnotitelé se často dopouští závažných chyb, kterých je nutno se při hodnotícím pohovoru vyvarovat, abychom dosáhli cíle. Zde uvádím několik příkladů: osobní zaujatost neschopnost kritiky neschopnost objektivity haló efekt vede k nepřesným závěrům na základě prvního dojmu submitivita nechat si vnutit názor chyba posledního dojmu poslední negativní zážitek ovlivní posuzování chyba sociálního vnímání přihlížení k sociálnímu postavení, pohlaví, etniku, rase atd. chyba atribuce - snaha porovnávat osobní znaky hodnoceného s jiným člověkem a odvozovat od toho možné projevy chování nebo vlastnosti chyba projekce podle sebe soudím tebe chyba mírnosti vychází z tendence neposuzovat příliš přísně přemíra negativního jazyka nezájem, neschopnost, neodbornost, nezodpovědnost, neděláš, nemáš chyba posledního dojmu zážitek z posledního kontaktu ovlivní posuzování kritika formou monologu 5.6. Postup přípravy a realizace hodnotícího pohovoru 1. Schůzka hodnotitelů upřesnění kritérií, ujasnění postupu, stanovení pravidel, přidělení hodnocených, stanovení termínů 2. Písemné oznámení termínů hodnotících pohovorů hodnoceným a vedení školy ( em), zaslání sebehodnotícího dotazníku 3. Sebehodnocení hodnoceného dle daných kritérií (vyplnění dotazníku) 4. Hodnocení hodnotitele dle stejných kritérií (možnost konzultace s vedením školy nebo ostatními vedoucími týmů) 5. Samotný hodnotící pohovor 6. Předání vyhodnocení (vyplněný a podepsaný záznamový list) ředitelce školy 7. Zpracování výstupů využití při plánování školy vedení 8. Založení záznamového listu do osobního spisu pracovníka Hodnocený má možnost požádat o přítomnost ředitele u pohovoru nebo o změnu hodnotitele v případě obavy z podjatosti nebo uvede-li jiný závažný důvod. Stejnou možnost má také hodnotitel. Ředitel má právo být přítomen u kteréhokoliv hodnotícího pohovoru. 11

12 5.7. Struktura hodnotícího pohovoru Hodnotící pohovor zahrnuje zhodnocení uplynulého období, získání zpětné vazby, diskuzi nad dotazníkem, stanovení cílů, plány na další vzdělávání a rozvoj pracovníka, apod. Podkladem je sebehodnotící dotazník, závěry hospitací, náslechů, ukázkových hodin, výsledky práce v předmětových týmech a další materiály. Závěr a výstupy z hodnocení jsou mimo jiné také podkladem pro odměňování zaměstnanců. 1. Otevření pohovoru přivítání pracovníka uvolnění atmosféry ( prolomení ledů ) navrhnout strukturu pohovoru 2. Sebehodnocení pracovníka dle vyplněného dotazníku 3. Hodnocení hodnotitele 4. Diskuze: plnění stanovených cílů z minulého hodnoceného období hodnocení kvality práce v klíčových oblastech co se podařilo, kde je spokojenost na obou stranách připomínky hodnoceného a hodnotitele návrhy do dalšího období očekávání hodnoceného, očekávání organizace 5. Ohodnocení jednotlivých kritérií příslušnými stupni hodnocení 6. Stanovení cílů do dalšího období hodnocený 7. Sumarizace, ukončení pohovoru hlavní dohodnuté oblasti, cíle, termíny podpisy záznamového listu poděkování za rozhovor, rozloučení 5.8. Seznam úkolů, které si připraví k rozhovoru hodnocený přehled o plnění úkolů dle pracovní náplně hodnocení dle stanovených kritérií stupnicí 0 4 hodnocení stanovených cílů z minulého období důvody nesplnění některých úkolů a stanovených cílů silné stránky hodnoceného možnosti zlepšení názory a potřeby dalšího rozvoje problémy, které hodnoceného trápí v pracovním procesu, co by je mohlo vyřešit co by pomohlo ke zlepšení vaší práce, co vás motivuje stanovení cílů a úkolů pro příští školní rok 12

13 5.9. Seznam úkolů, na které se připraví hodnotitel přehled o plnění úkolů dle pracovní náplně přehled splněných cílů (dle hodnocení za minulý školní rok) posouzení silných stránek a rezerv hodnoceného záznamový list výstupy z hospitací a náslechů otázky vedoucí ke zjištění, jak hodnocený vidí své místo v pracovním kolektivu, jaké má návrhy na zlepšení ve škole, zda má problémy, jak by mu mohla škola pomoci při jejich řešení, jak vidí svůj další rozvoj, jaké jsou jeho ambice 13

14 5.10. Organizační schéma školy pro hodnocení zaměstnanců Ředitelka ZŠ st. říz. 3 Vedoucí vychovatelka st. říz. 1 Školník st. říz. 1 Zástupkyně st. říz. 2 Vedoucí ŠJ st. říz. 1 Administrativa Vychovatelky Uklízečky Vedoucí PT Kuchařky Učitelé Psycholožka 14

15 5.11. Záznamový list - hodnocení ZÁZNAMOVÝ LIST - HODNOCENÍ PRACOVNÍK: HODNOCENÉ OBDOBÍ: PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: DATUM POHOVORU: HODNOTITELÉ: 1. SILNÉ STRÁNKY: 2. MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ: 3. STANOVENÉ ÚKOLY A CÍLE Z MINULÉHO OBDOBÍ A JEJICH PLNĚNÍ: 4. STANOVENÉ ÚKOLY A CÍLE PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK: 5. CO SE MI V TOMTO OBDOBÍ PODAŘILO 15

16 6. CO SE MI V TOMTO OBDOBÍ NEPOVEDLO 7. HORIZONT PŮSOBENÍ VE ŠKOLE 8. CELKOVÉ HODNOCENÍ slovní vyjádření Podpis hodnoceného Podpisy hodnotitelů Schválil Hodnotící bodová stupnice pro celkové hodnocení 0 zásadní nedostatky v práci, nezvládnutí práce v organizaci 1 nedostatky ve větší části hodnocených oblastí 2 nedostatky a pozitiva jsou vyrovnané 3 pozitivní hodnocení ve větší části hodnocených oblastí 4 bez výhrad, práce odváděna na 100% 16

17 Sebehodnotící dotazník pro zaměstnance na pozici učitel, vedoucí týmu Zaměstnanec Období Dotazník slouží jako podklad pro hodnocení zaměstnance a je archivován v osobní složce zaměstnance. Hodnotící bodová stupnice sebehodnocení a hodnocení zaměstnanců: 0 v této oblasti mám zásadní nedostatky, nezvládám 1 převládají nedostatky 2 nedostatky a klady jsou vyrovnané 3 převládají klady, občas se vyskytne malý nedostatek 4 nemám problém, splňuji na 100 % Výchovně vzdělávací činnost a) plním časové plány ŠVP J.A.K b) ve výuce používám různé metody práce c) plně využívám dostupné pomůcky d) využívám interaktivní tabuli e) využívám výukové programy f) tvořím testy ALF g) vytvářím si vlastní výukové materiály h) vytvářím si vlastní výukové materiály pro práci s interaktivní tabulí i) do výuky zařazuji smysluplně exkurze j) důsledně opravuji písemné práce a sešity k) zařazuji do výuky průřezová témata l) vytvářím prostor pro zážitek úspěchu žáků m) vedu si písemnou klasifikaci žáků n) eviduji známky v elektronické třídnici o) zaznamenávám včas zpětnou vazbu u exkurzí a projektů p) odvádím děti po vyučování do šatny q) zúčastňuji se se žáky soutěží a olympiád r) připravuji a organizuji soutěže pro žáky s) vedu zájmový útvar ve škole t) zajišťuji dozor v knihovně u) vykonávám zodpovědně dozory v) chodím včas na dozory w) účastním se školních vystoupení svých žáků (koncerty, majáles apod.) x) podílím se na přípravě školních akcí y) umím vést rozhovor s rodiči

18 Pracovní dovednosti a návyky a) mám zájem o prohlubování (zvyšování) kvalifikace b) mám zájem o další vzdělávání c) uplatňuji své znalosti ze seminářů a kurzů d) plním úkoly zadané vedením školy e) chodím včas na porady a schůzky týmu f) umím odolávat únavě a pracovní zátěži g) řídím se pracovním řádem h) znám směrnice a předpisy organizace i) dodržuji termíny j) jsem iniciativní v práci pro organizaci k) jsem tvořivý v práci pro organizaci l) zajišťuji materiál pro práci s dětmi (papíry, materiál na VV, odměny, hračky) m) vyhledávám a píši granty n) šetřím (energie, střídmost v kopírování a tisku,..) o) získávání sponzorů p) dokážu organizaci prezentovat navenek q) jsem loajální k organizaci Spolupráce v týmu (pedag. sbor, předmětový tým) a) spolupracuji s kolegy b) spolupracuji s výchovnými poradkyněmi c) spolupracuji s metodičkou prevence d) spolupracuji s vedoucím týmu e) jsem komunikativní f) podporuji dobré vztahy na pracovišti g) dokážu přijmout kritiku h) podílím se na aktivitách PT i) spoluvytvářím podklady pro hodnocení školy j) spolupracuji při vytváření a kontrolách ŠVP Vedení týmu (pro vedoucí týmů a ved. pracovníky úseků) a) umím vést tým, který řídím b) umím vést pracovní schůzky týmu c) umím řešit vzniklou krizovou situaci v týmu d) dokážu říci členům týmu i kritiku e) umím pochválit f) v řízení týmu umím dobře g) v řízení týmu mám problém s h) podněty, připomínky, nápady pro další práci 18

19 Ostatní a) co mě v práci motivuje b) co mě v práci demotivuje c) co se mi za poslední období povedlo d) co se mi za poslední období nepovedlo e) poznámky k pracovišti, k vedení, f) Jsem spokojen s finančním ohodnocením (jedná se o osobní, odměny, nikoliv zákl. plat) g) Co bych ještě potřeboval, chtěl doplnit, přál si Vyplnil: Dne: Podpis: 19

20 Sebehodnotící dotazník pro zaměstnance na pozici provozní zaměstnanec Zaměstnanec Období Dotazník slouží jako podklad pro hodnocení zaměstnance a je archivován v osobní složce zaměstnance. Hodnotící bodová stupnice sebehodnocení a hodnocení zaměstnanců: 0 v této oblasti mám zásadní nedostatky, nezvládám 1 převládají nedostatky 2 nedostatky a klady jsou vyrovnané 3 převládají klady, občas se vyskytne malý nedostatek 4 nemám problém, splňuji na 100% Pracovní dovednosti a návyky (zvýrazněné body vyplňuje jen administrativa ved. úseků) a) mám zájem o další vzdělávání b) uplatňuji své znalosti ze seminářů a kurzů c) plním úkoly zadané vedením školy, úseku d) chodím včas na porady a schůzky týmu e) umím odolávat únavě a pracovní zátěži f) řídím se pracovním řádem g) chodím včas do zaměstnání h) dodržuji pracovní dobu i) dodržuji přestávku na oběd j) plním své povinnosti vyplývající z mé náplně práce k) znám směrnice a předpisy organizace l) dodržuji termíny m) jsem iniciativní v práci pro organizaci n) jsem tvořivý v práci pro organizaci o) šetřím (energie, střídmost v kopírování a tisku, mycí prostředky, atd.) p) dokážu organizaci prezentovat navenek q) jsem loajální k organizaci r) podílím se na přípravě rozpočtu Spolupráce v týmu (sboru, úseku) a) spolupracuji a vycházím s kolegy b) spolupracuji s vedoucím týmu (úseku) c) jsem ochoten zastoupit kolegu d) podporuji dobré vztahy na pracovišti e) dokážu přijmout kritiku

21 Ostatní a) co mě v práci motivuje b) co mě v práci demotivuje c) co se mi za poslední období povedlo d) co se mi za poslední období nepovedlo e) poznámky k pracovišti, k vedení, f) jsem spokojen s finančním ohodnocením (jedná se o osobní, odměny, nikoliv zákl. plat) g) co bych ještě potřeboval, chtěl doplnit, přál si Vedení týmu (pro vedoucí týmů a ved. pracovníky úseků) a) umím vést tým, který řídím b) umím vést pracovní schůzky týmu c) umím řešit vzniklou krizovou situaci v týmu d) dokážu říci členům týmu i kritiku e) umím pochválit f) v řízení týmu umím dobře g) v řízení týmu mám problém s h) podněty, připomínky, nápady pro další práci Vyplnil: Dne: Podpis: 21

22 6. Závěr Hodnocení pracovníků je jedním ze základních pilířů stavby plánování celé organizace a zároveň jedním z nejobtížnějších úkolů vedoucího pracovníka. K dosažení nejvyšší efektivity je nutná pečlivá příprava hodnotitele na pohovor, vedení pohovoru v klidné přátelské atmosféře, hodnotitel musí umět vyjádřit pochvalu, být empatický. Hodnocení pracovníka není nástrojem kritiky, ale vytknout negativa je nezbytně nutné. Periodické hodnocení dává zpětnou vazbu především zaměstnavateli, aby mohl naplno využít potenciálu pracovníka. Pro pracovníka je motivací ke zlepšení výkonu, potřebě zvyšování a prohlubování kvalifikace a kariérního růstu. Ve školním prostředí je sebehodnocení pracovníka, stejně jako u žáků, jednou z klíčových kompetencí, kterou musí vědomě využívat. Hlavním smyslem hodnocení pracovníků ve školství je především prostřednictvím rozvoje pracovníka zlepšovat výsledky a postoje žáků školy. Pokud má být beze zbytku naplněna tato myšlenka, musí se stát hodnocení pracovníků ve škole nedílnou součástí života každého pracovníka a být součástí každodenního života v organizaci, na jehož vrcholu stojí hodnotící pohovor, který uzavírá jedno hodnotící období a současně otvírá cestu a ukazuje směr do období dalšího. 7. Přílohy Příloha 1: Dotazník pro ředitele škol Příloha 2: Pracovní náplně V Kralupech nad Vltavou dne 28. dubna 2011 Mgr. Jiřina Hereinová 22

23 Příloha 1 Vážení kolegové a kolegyně, obracím se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který vám nezabere víc než několik minut. Výsledky dotazníku budou použity pro potřeby zpracování závěrečné práce v manažerském kurzu agentury AMA a dále jako pomoc pro vedoucí pracovníky základních škol. Práce bude zveřejněna na webových stránkách agentury AMA a na vyžádání vám práci mohu zaslat. Děkuji za pochopení a za pomoc. Dotazník pro ředitele základních škol Mgr. Jiřina Hereinová Provádím pravidelné hodnocení všech zaměstnanců školy ano ne Provádím pravidelné hodnocení pouze pedagogů ano ne Hodnocení provádím pravidelně za období 1 roku 2 let 3 let Hodnocení zaměstnanců deleguji na některé podřízené, např. na vedoucí týmů, vedoucí ŠJ atd. ano ne částečně (upřesněte) Na hodnotící pohovor se předem připravuji ano ne někdy Jak dlouho zhruba trvá 1 hodnotící pohovor (uveďte v minutách) Hodnotící pohovor je pro mě pouze formalitou ano ne Určení hodnotitelé předkládají vedení závěry hodnocení ano ne Mám nastavena kritéria hodnocení ano ne Provádím pravidelné hodnotící pohovory ano ne Vycházím mimo jiné ze závěrů sebehodnocení každého ano ne pracovníka Pro hodnocení mám zaveden jednotný formulář ano ne Závěry ukládám do osobního spisu zaměstnance ano ne Při hodnocení vycházím ze závěrů předešlého hodnocení ano ne Získané informace využívám při plánování (např. DVPP, ano ne projekty atd.) Vycházím ze závěrů hodnocení při stanovení výše odměny ano ne Vycházím ze závěrů hodnocení při stanovení výše osobního příplatku Mám vypracována kritéria odměňování pracovníků ano ne S jakými problémy jste se při hodnotících pohovorech setkal: Co považujete za hodnotitelské chyby: 23

24 Příloha 2 Pracovní náplň ekonomka školy Je přímo podřízena řediteli školy. Jedná jménem školy ve věcech týkajících se hospodaření, v nepřítomnosti ředitele a zástupce statutárního orgánu i ve věcech týkajících se školy jako celku. Základní povinnosti: - zajišťuje nejsložitější souhrnnou ekonomickou agendu organizace, včetně komplexních ekonomických rozborů - provádí účetní evidenci, evidenci mezd a platů a jejich výpočet - eviduje pracovní příjmy, srážky, výplaty dávek nemocenského pojištění. Vypočítává mzdové náležitosti pracovníků, dávky pojištění, provádí srážky z hrubé mzdy, sestavuje výplatní listiny, podklady pro výběr hotovosti na mzdy - sestavuje účetní výkaz o mzdách a platech, provádí jejich rozbor - zpracovává podklady pro přiznání důchodů, lázeňské péče, sociálních dávek, valorizace apod. - kontroluje oprávněnost, správnost a průkaznost předložených mzdových dokladů, provádí výpočet hodinové sazby u přesčasových hodin podle směrnice MŠMT - eviduje finanční operace a prostředky na bankovním účtu, eviduje stav a pohyb fondů - navrhuje a projednává účtový rozvrh školy - sestavuje rozpočtovou rozvahu na prostředky MěÚ - zpracovává a kontroluje statistická hlášení ekonomického charakteru - využívá výpočetní techniky a programů pro tento účel zakoupených - zařazuje zaměstnance do platových tříd a stupňů Evidence a inventarizace majetku: - eviduje veškerý majetek školy, stroje a zařízení, spravuje celý inventář - eviduje počet, stav, rozmístění a použití strojů a zařízení, přiděluje inventární čísla - přijímá inventář určený k vyřazení - provádí inventarizaci Finanční agenda: - vede knihu došlých faktur - samostatně provádí likvidaci došlých faktur, sleduje jejich splatnost - reklamuje zjištěné diference - přejímá a kontroluje doklady k fakturaci - provádí řádnou a včasnou fakturaci z předepsaných podkladů, dbá na odeslání faktur v předepsané lhůtě - vede evidenci vydaných faktur Kromě uvedených činností jí mohou být ukládány další úkoly, v souladu s její kvalifikací. 24

25 Rozpis pracovní náplně ekonomky školy Charakteristika funkce: Vykonává nejsložitější odborně náročné práce, zpracovává odborné zprávy, posudky, rozbory, náměty a v oboru své činnosti vypracovává návrhy opatření a zodpovídá za jejich správnost po odborné stránce. Vede tyto úseky: - účetní agendu - agendu práce a mezd - agendu statistiky - rozborovou agendu Dále provádí: - vede účetní knihy, kterými jsou: deník nebo-li opis vstupních dat, hlavní kniha (kniha syntetické evidence), knihy analytické evidence - vede evidenci nákladů a výnosů, zúčtovacích vztahů včetně zúčtování se státním rozpočtem obcí a OÚ - vyřizuje daňové a pojišťovací záležitosti - sleduje termíny a zpracování předepsané a potřebné evidence, statistiky - zajišťuje včasné a řádné odvody - kontroluje, popř. ověřuje dodržování kontroly věcné a formální správnosti účetních dokladů - kontroluje správnost podkladů operativní evidence - provádí kontrolu hospodaření školní jídelny a školy - řídí financování organizace, sestavuje rozpočet - provádí kontrolu a vyhodnocení dodržení úvěrových smluv - řídí bankovní a platební styk s daňovou agendou - zabezpečuje řádné uplatňování tarifních soustav a shodných pobídkových mzdových forem u všech kategorií pracovníků - zajišťuje podrobný výklad mzdových předpisů - navrhuje vhodné způsoby rozdělení hospodářských výsledků - řeší všechny otázky mzdové praxe - systematicky sleduje a vyhodnocuje výnosy mezd, jejich relace a diferenciaci u jednotlivců, skupin a kategorií pracovníků - kontroluje dodržování mzdových a platových předpisů - vyhotovuje účetní, popř. statistické výkazy a hlášení, prověřuje jejich správnost a úplnost - zabezpečuje a provádí ekonomické analýzy účinnosti řídící práce, ekonomických nástrojů, řízení a jejich efektivního uplatňování v komplexní návaznosti na hospodářské výsledky školy - organizuje, popř. provádí složité rozbory vybraných úseků za účelem odstranění nedostatků - zajišťuje shromažďování a zpracování archivního materiálu v předepsaných lhůtách, zajišťuje skartaci písemností účetní evidence - zajišťuje řádné inventarizace hospodářských prostředků 25

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Svoboda nad Úpou identifikátor školy: 600 012 981 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více