Z K U Š E B N Í Ř Á D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z K U Š E B N Í Ř Á D"

Transkript

1 Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky Držitel akreditace na ověřování odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č.j.: 2010/ ze dne 11. října 2010 a č. j. 2013/ /1 ze dne 16. října 2013 Sukova 49/4, BRNO, IČ: , tel.: , Z K U Š E B N Í Ř Á D ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK (dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb.)

2 Článek 1 Účel a závaznost zkušebního řádu 1.1 Účelem zkušebního řádu je stanovení organizace zkoušek pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 1.2 Zkušební řád je závazný pro všechny osoby, které chtějí vykonat zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik u držitele akreditace (dále jen zkouška ). Článek 2 Předpoklady pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 2.1 Ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik se může přihlásit fyzická osoba, která podá přihlášku k provedení zkoušky a splňuje předpoklady 10 odst.1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to: - má alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou - má odbornou praxi v délce alespoň 3 let nebo v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 2.2 Dokladem o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik je Osvědčení Platnost Osvědčení je 5 let ode dne úspěšného vykonání zkoušky. Proto se zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik skládá opakovaně každých pět let. 2

3 Článek 3 Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 3.1 Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky zašle přednostně svým členům nabídku absolvovat zkoušku z odborné způsobilosti. V případě zájmu zašle žadatel vyplněnou přihlášku, kterou obdrží v elektronické podobě či na vyžádání v tištěné podobě, poštou na adresu Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, Sukova 49/4, BRNO. (Podoba přihlášky je uvedena v Příloze č. 1) 3.2 Nedílnou součástí přihlášky ke zkoušce jsou doklady o vzdělání a o délce odborné praxe. Tyto doklady musí být zaslány ve formě ověřené kopie. V případě zaslání neověřené kopie musí uchazeč ke zkoušce předložit originály těchto dokladů. Shodu těchto dokladů ověří administrátorka projektu. Nepředloží-li uchazeč před konáním zkoušky originály dokladů o vzdělání a odborné praxi, nemůže se zkoušky zúčastnit. Tento uchazeč však může podat novou žádost o vykonání zkoušky. 3.3 Kontrolu došlých přihlášek (vč. zaslaných dokladů) provede administrátorka projektu. Přijatou přihlášku zapíše do Evidence přijatých přihlášek ke zkoušce - viz Příloha č. 3. V případě, že nejsou splněny požadavky na vzdělání a odbornou praxi, tzn. nesplňují požadavek 10 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vrací se přihláška zpět. Pokud přihláška vykazuje drobné nejasnosti, neúplnosti, apod., vyzve administrátorka projektu do stanoveného termínu k jejich doplnění, jednotlivé úkony vyznačí v Evidenci přijatých přihlášek ke zkoušce. 3.4 Ověření a splnění požadavků na vzdělání a délku praxe vyznačí administrátorka projektu na přihlášce k provedení zkoušky a založí osobní složku uchazeče do dokumentace ke zkoušce (viz Příloha č. 2). Pro uchazeče, který splnil předpoklady odborné způsobilosti, založí administrativní pracovnice Evidenční list uchazeče - viz Příloha č. 5. Následně zašle uchazeči dopisem Oznámení o registraci přihlášky ke zkoušce a zadání písemné práce (viz Příloha č. 4). Přehled témat písemné práce je uveden v příloze č. 24. Uchazeč má možnost si vybrat jedno ze čtyř témat. 3.5 Administrátorka projektu zašle uchazeči nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne obdržení přihlášky pozvánku ke zkoušce (poštou či em). Stejnopis pozvánky ke zkoušce založí do osobní složky uchazeče. Podoba stejnopisu pozvánky je uvedena v Příloze č. 6. 3

4 3.6 Uchazeč, který se nestihl přihlásit na stanovený termín 21 kalendářních dnů před termínem zahájení zkoušky a má zájem se tohoto termínu zúčastnit, musí požádat administrátorku projektu o dřívější termín zkoušky. Uchazeč vyplní Žádost o dřívější termín zkoušky (viz Příloha č. 9). 3.7 Uchazeči musí odevzdat nejpozději do 10-ti pracovních dnů před zahájením zkoušky držiteli akreditace zpracovanou písemnou práci, kterou budou v průběhu zkoušky obhajovat. Písemná práce bude předána hodnotiteli auditorovi, který vypracuje posudek písemné práce. Formulář posudku písemné práce ke zkoušce z odborné způsobilosti je v příloze č. 7. V závěru posudku je doporučení, zda se práce doporučuje k obhajobě v rámci ústní části zkoušky. Pokud není hodnotitelem doporučena k obhajobě, vrátí administrátorka projektu uchazeči práci k přepracování. Po odevzdání přepracované práce bude tento uchazeč zařazen na zkoušku v nejbližším možném termínu. Pokud i do tohoto termínu práci neodevzdá, nemůže se zkoušky zúčastnit. V případě, že má zájem o vykonání zkoušky, musí podat novou žádost o vykonání zkoušky. 3.8 Poplatek za zkoušku musí být uhrazen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním zkoušky. Administrátorka projektu ověří úhradu poplatku za zkoušku. Datum úhrady poplatku za zkoušku vyznačí na evidenčním listu uchazeče. 3.9 Nemůže-li se uchazeč dostavit z vážných důvodů ke zkoušce, je povinen písemně požádat o přeřazení na jiný termín. Pokud se jedná o závažné důvody neúčasti (např. zdravotní důvody, apod.) a následně dodatečně uchazeč doloží administrátorce projektu potvrzení od lékaře či jiné úřední potvrzení, může se bez poplatku zúčastnit náhradního termínu. V případě, že se uchazeč zkoušky nezúčastní, nepodá žádost o přeřazení, neomluví se, nebo jen svoji účast zruší, poplatek za zkoušku se uchazeči nevrací Z vážných důvodů je možné vyhlášený termín zkoušky odvolat. O této skutečnosti musí akreditovaná organizace vyrozumět uchazeče nejpozději do 5-ti kalendářních dní před vyhlášeným termínem zkoušky Bez doložení dokladů o vzdělání a praxi, zpracované písemné práce k obhajobě a úhrady poplatku za zkoušku nebude uchazeč ke zkoušce připuštěn Předseda OZK a odborný garant provádí před zkouškou kontrolu osobní složky uchazeče. Správnost a úplnost potvrzuje v přihlášce podpisem. 4

5 Článek 4 Postup při přípravě zkoušky 4.1 Výběr členů OZK provádí držitel akreditace po dohodě s odborným garantem projektu. 4.2 OZK, která hodnotí uchazeče z písemné a ústní části zkoušky, se skládá z předsedy a dvou členů. 4.3 Složení OZK jmenuje držitel akreditace. Formulář pro Jmenování členů odborné zkušební komise je uveden v příloze č. 10. OZK ustanoví držitel z fyzických osob, které byly schváleny v projektu na udělení akreditace pro provádění zkoušek. Jmenování členů OZK založí administrátorka projektu v dokumentaci ke zkoušce. OZK musí být jmenována min. 10 dnů před termínem zkoušky. 4.4 Odborný garant projektu společně s držitelem akreditace připraví zkušební testy. Testy jsou vždy zpracovány ze souboru otázek tak, aby v nich byly zastoupeny vždy min. 3 otázky z jednotlivých oblastí. Pro každou zkoušku budou zpracovány vždy dvě varianty testů. Jednotlivé testy po 50-ti otázkách jsou označovány písmeny A, B. Při další zkoušce budou testy značeny písmeny C, D atd. Dozor po celou dobu písemné zkoušky provádí OZK, případně též odborný garant. Z těchto dvou variant si každý účastník vylosuje jednu a zasedne v zasedacím pořádku tak, aby neseděli vedle sebe uchazeči se stejným testem. Článek 5 Základní informace o zkoušce a její průběh 5.1 Zkouška probíhá ve zkušební místnosti Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, Sukova 49/4, Brno a v čase určeném na pozvánce ke zkoušce. 5.2 Zkouška se řídí časovým harmonogramem. V jednom zkušebním termínu mohou být zkoušeni nejméně 3 a nejvýše 6 uchazečů. 5.3 Před zahájením zkoušky provede administrátorka projektu prezenci účastníků, při které ověří totožnost uchazečů a porovná originály dokladů o vzdělání a praxi s kopiemi. Pokud uchazeč doložil již k přihlášce ověřené kopie dokladu o vzdělání a originál dokladu o praxi, ověří administrátorka pouze uchazečovu totožnost. Uchazeč, který tyto podmínky nesplní, se nemůže zkoušky zúčastnit. 5

6 5.3.1 Časový harmonogram zkoušky pro 6 uchazečů: Fáze zkoušky Vyhrazený čas Činnost uchazeče Činnost odborné zkušební komise Zahájení 10 minut Losování písemných testů ze dvou variant Zahájení zkoušky. Podání informací o průběhu zkoušky Písemný test 60 minut Zpracování testových otázek Dozor OZK (50) Přestávka na opravy 30 minut Občerstvení Oprava a hodnocení testů testů Ústní část zkoušky: 1. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava 2. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 1.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 3. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 2.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 30 minut Ústní pohovor 3.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) Přestávka na oběd + další přestávka = 50 minut 4. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava 5. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 4.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 6. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 5.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 30 minut Ústní pohovor 6.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) Přestávka na cca Občerstvení Hodnocení výsledku zkoušky vyhodnocení 30 minut Seznámení uchazečů s výsledky zkoušky + předání osvědčení 6

7 5.4 Držitel akreditace (statutární zástupce) nebo předseda OZK přivítá uchazeče a seznámí je s programem a průběhem zkoušky, s ustanoveními Zkušebního řádu (Zkušební řád viz příloha č. 28) a poučí je o způsobu přezkoumání v případě stížnosti na postup OZK nebo odvolání proti rozhodnutí OZK. Žádost o přezkoumání postupu odborné zkušební komise je uvedena v příloze č Zkouška se skládá ze dvou částí - z písemné a ústní. Všichni uchazeči (vyjma uchazečů opakujících určitou část zkoušky, při které nevyhověli) musí absolvovat obě části zkoušky. 5.6 Dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. je jedním ze zkušebních okruhů k teoretickým znalostem pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik prokázat uchazečovu Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace. Tento okruh je samostatně prověřován v rámci ústní zkoušky obhajoba písemné práce a diskuse nad ní. 5.7 Po celou dobu trvání zkoušky jsou přítomni všichni členové odborné zkušební komise. Článek 6 Písemná část zkoušky 6.1 Písemná zkouška (písemný test) probíhá jako první část zkoušky, konají ji všichni pozvaní uchazeči zároveň. Max. počet je 6 uchazečů. Písemné zkoušky se může zúčastnit i uchazeč, který se účastní pouze opravné písemné části zkoušky, v tomto případě je možné stanovený maximální počet překročit. 6.2 Po zahájení písemné části zkoušky si každý uchazeč vylosuje jednu ze dvou variant písemného testu připraveného pro daný zkušební termín. Uchazeči si zasednou v zasedacím pořádku tak, aby neseděli vedle sebe uchazeči se stejným testem. Testy jsou vždy zpracovány ze souboru 400 otázek tak, aby v nich byly zastoupeny vždy min. po 3 otázkách z jednotlivých oblastí. Jednotlivé testy (po 50-ti otázkách) jsou označovány písmeny A, B. Při další zkoušce C, D atd. Uchazeč vybírá u každé otázky v písemném testu vždy jen jednu ze tří odpovědí (a,b,c), kterou zaznamená do tabulky pro odpovědi. Předseda OZK poučí uchazeče o správném postupu při vyplňování testu. Správně je zodpovězena ta otázka, u které uchazeč do tabulky pro odpovědi vyznačí 7

8 pouze jednu odpověď. Pokud se uchazeč při vyplňování splete, je možné provést opravu tak, že chybně vyznačenou odpověď škrtne a vyznačí správnou odpověď, kterou označí parafou. Pokud je vyznačeno více odpovědí, či není jasné, kterou odpověď uchazeč vyznačil, je tato odpověď hodnocena jako nesprávně zodpovězená. Dozor po celou dobu písemné zkoušky provádí OZK, případně též odborný garant. 6.3 Na zpracování písemného testu je vyhrazen čas 60 minut. Písemná zkouška končí vypršením stanoveného času. Nestihne-li uchazeč v daném časovém limitu odpovědět na všechny otázky, považují se otázky bez označené odpovědi za chybně zodpovězené. 6.4 Při vypracovávání písemného testu není dovoleno používat pomocné materiály v jakékoli podobě ani záznamová zařízení. 6.5 V testových otázkách jsou zastoupeny tyto oblasti: - Zákoník práce (odbory, povinnosti zaměstnavatelů vč. prac. podmínek a náhrad škod) - BP - Živočišná výroba - BP - Práce v lese a obdobného charakteru - BP - Stavebnictví - BP- Doprava silniční - BP - Doprava železniční - Zařazení prací do kategorií jejich rizika - Ochrana veřejného zdraví - Budovy, venkovní pracoviště - Nakládání s nebezpečnými chem. látkami - Vyhrazená zdvihací zařízení a tlaková zařízení - Vyhrazená plynová zařízení a elektrická zařízení - Pracovní úrazy - Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků - BP - Obráběcí stroje - BP - Kotelny - BP Školy a školská zařízení - Bezpečnostní značky a signály - Ostatní, jinde nezařazené (Orgány a organizace státního odborného dozoru; sklady;...) 8

9 Uvedené oblasti v sobě zahrnují okruhy odborných znalostí dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., písm. a c, e: a) Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, b) Znalost povinností zaměstnavatele, práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, c) Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání, d) Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace; tento okruh je samostatně prověřován v rámci ústní zkoušky obhajoba písemné práce a diskuse nad ní, e) Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly. Článek 7 Hodnocení písemné části zkoušky 7.1 Maximální počet dosažitelných bodů je 50. Tzn. každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem, nesprávná 0 body. Pro hodnocení písemné části výsledkem vyhověl musí být dosaženo alespoň 45 bodů, tzn. 90% správných odpovědí. 7.2 Po skončení písemné části následuje přestávka v trvání 30-ti minut, ve které předseda a členové odborné zkušební komise vyhodnotí testy jednotlivých uchazečů a zapíší výsledky do hodnotící tabulky, která je pod tabulkou pro odpovědi. Dále předseda OZK zapíše hodnocení do Záznamového archu k písemné části zkoušky (viz příloha č. 17) a ke každému uchazeči do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky (viz příloha č. 16). Uvedené dokumenty stvrzují podpisem členové OZK a odborný garant, pokud je u zkoušky přítomen. 7.3 Počet dosažených bodů v písemné části zkoušky sdělí předseda OZK uchazeči při ústní 9

10 části zkoušky, ve které může uchazeč pokračovat, i když v písemné části zkoušky nevyhověl. Článek 8 Ústní část zkoušky 8.1 K ústnímu pohovoru přistupují uchazeči jednotlivě podle abecedního pořadí, pokud se s vědomím administrátorky projektu nedohodli jinak. Seznam bude vyvěšen před zkušební místností. 8.2 Uchazeč si pod dohledem odborné zkušební komise vylosuje dvě ústní otázky (z celkového počtu 60-ti otázek) a jeden snímek pracoviště (z celkového počtu 20-ti snímků). Losování probíhá tak, že si uchazeč vylosuje dva žetony, na každém žetonu je uvedeno číslo otázky pro ústní pohovor. Dále si vybírá jeden žeton s číslem snímku pracoviště. Znění jednotlivých otázek má uchazeč při zkoušce k dispozici v tištěné podobě. Vylosovaný snímek obdrží od administrátorky projektu či od OZK. 8.3 Předseda OZK informuje uchazeče o počtu dosažených bodů při písemné části zkoušky. 8.4 Uchazeč si ve vyhrazeném prostoru zkušební místnosti individuálně připravuje odpovědi na vylosované otázky a ze snímku pracoviště vyhodnotí vyskytující se závady, nebezpečí vzniku pracovních úrazů rizika možných ohrožení, porušení pracovních předpisů BOZP, navrhne optimální řešení. 8.5 Uchazeči není dovoleno po dobu přípravy používat pomocné materiály v jakékoli podobě a ani záznamová zařízení. 8.6 Na přípravu k ústní části zkoušky má uchazeč 30 minut. Po dobu zkoušení předcházejícího uchazeče se začíná připravovat další uchazeč. 8.7 Uchazeč má na odpovědi k vylosovaným otázkám, vč. snímku pracoviště, max. 20 minut. Pořadí odpovědí je libovolné a může si je uchazeč zvolit. OZK může klást doplňující otázky. Součástí ústního pohovoru je obhajoba písemné práce na téma, které si uchazeč zvolil z přehledu témat písemné práce. Před termínem konání zkoušky posoudil hodnotitel písemnou práci a vypracoval Posudek písemné práce viz příloha č. 7. Při svém hodnocení členové OZK nemusí přihlížet k posudku hodnotitele práce. Přihlíží se ke schopnosti uchazeče písemnou práci obhájit, ke schopnosti vyjádřit 10

11 podstatu problému, vhodnost použitých metod a postupů, věcnou a odbornou správnost, vhodnost navržených opatření k eliminaci rizik, rozsah práce, formální úpravu práce. Přehled témat písemné práce je uveden v příloze č. 24. Obhajoba písemné práce trvá max. 10 minut. Celkový čas ústní zkoušky je tedy 30 minut. Článek 9 Hodnocení ústní části zkoušky 9.1 Úroveň znalostí uchazeče je posuzována všemi členy OZK individuálně. Každý člen si do kontrolního listu o ústní části zkoušky (viz příloha č. 18) zaznamenává čísla otázek, bodový zisk za každou otázku, vč. prospěchu a stručného slovního komentáře k uděleným bodům. 9.2 Po skončení ústní části zkoušky posledního uchazeče vyhlásí předseda OZK přestávku v délce cca 30 minut, v níž komise vyhodnotí ústní část zkoušky jednotlivých uchazečů. OZK porovná svá hodnocení a usnese se, zda uchazeč vyhověl nebo nevyhověl. Aby uchazeč u ústní části zkoušky vyhověl, musí mít u každé otázky hodnocení výborně až dobře alespoň u dvou členů OZK. Hlasy předsedy a členů OZK jsou si rovny. Celkové hodnocení ústního pohovoru vychází z průměru bodů OZK. Maximální počet dosažitelných bodů v ústní části zkoušky je 48. Pro hodnocení ústní části výsledkem vyhověl musí být dosaženo alespoň 32 bodů. 9.3 Odpovědi uchazeče u ústní části pro hodnocení vyhověl : - první losovaná otázka: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů - druhá losovaná otázka: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů - losovaný snímek pracoviště: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů - obhajoba písemné práce: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů Slovní stupnice prospěchu pro jednotlivé otázky: Stupnice prospěchu Dosažený počet bodů výborně 12 až 11 bodů velmi dobře 10 až 9 bodů dobře 8 bodů nedostatečně nevyhověl 7 bodů a méně 11

12 Bližší charakteristika stupnice prospěchu: - výborně - otázka je zodpovězena v plném rozsahu, bez podstatného doplňování ze strany zkušební komise. Projev uchazeče je správný, přesný, výstižný a ucelený. Uchazeč ovládá požadované poznatky, definice, zákonitosti a dokáže je prakticky uplatňovat. Je schopný vyjádřit podstatu problému, orientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Uchazeč vyhověl. - velmi dobře otázka je zodpovězena téměř v plném rozsahu bez podstatného doplňování ze strany OZK. Projev uchazeče má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a ucelenosti. Uchazeč ovládá požadované poznatky, definice, zákonitosti a dokáže je prakticky uplatňovat. Je schopný vyjádřit podstatu problému, orientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vykazuje však drobné nedostatky. Uchazeč vyhověl. - dobře - otázka je zodpovězena v neúplném rozsahu. Za pomoci podnětů odborné zkušební komise dokáže souvisle hovořit bez závažných nedostatků. Jeho projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a ucelenosti. Orientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vykazuje však nedostatky, které však nejsou závažné. Uchazeč vyhověl. - nedostatečně uchazeč má při odpovědi závažné nedostatky, vyskytují se podstatné chyby. Poznatky nedokáže uplatňovat, neorientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nedokáže správně vyjádřit postatu. Uchazeč nevyhověl. Článek 10 Závěrečné vyhodnocení 10.1 OZK se usnese, zda uchazeč celkově u zkoušky vyhověl nebo nevyhověl. Předseda OZK zaznamená výsledky do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky (viz příloha č. 16) a do Protokolu o provedené zkoušce (viz příloha č. 15). Tyto dokumenty podepíše předseda OZK spolu s ostatními členy Uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, jestliže byl úspěšný v obou částech zkoušky. V takovém případě se ohodnotí celkovým výsledkem vyhověl Uchazeč, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, se ohodnotí výsledkem nevyhověl Předseda OZK seznámí uchazeče s výsledkem zkoušky Předseda OZK předá uchazeči, který v celkovém hodnocení zkoušky vyhověl, předem připravené osvědčení. Uchazeč podepíše Potvrzení o převzetí osvědčení. V ojedinělých případech administrátorka projektu zašle doporučeně poštou osvědčení úspěšnému uchazeči do 5-ti pracovních dnů po vykonání zkoušky. V tomto případě bude potvrzením o převzetí osvědčení Doručenka z pošty. 12

13 10.6 Předseda odborné zkušební komise oznámí uchazeči neúspěšný výsledek zkoušky ústně. Držitel akreditace je povinen předat či zaslat písemné Oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky do 5-ti pracovních dnů po vykonání zkoušky Stejnopis osvědčení o odborné způsobilosti a stejnopis oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky zašle držitel akreditace MPSV ČR, a to do 30-ti kalendářních dnů po jejím vykonání Držitel akreditace poučí neúspěšného účastníka o možnostech podat žádost o opakování zkoušky nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal. Článek 11 Opravná zkouška 11.1 Opravná zkouška není zpoplatněna Na opravnou zkoušku se uchazeč musí přihlásit pomocí formuláře Přihláška k opravné zkoušce příloha č. 21. Na opravnou zkoušku se vztahuje obdobný postup jako na zkoušku Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, z níž nevyhověl. Pokud uchazeč nevyhověl při písemné části (písemný test), opakuje jen písemný test, pokud při ústní části neobhájil písemnou práci, ale při ústním pohovoru (zodpovídání otázek, vč. snímku pracoviště) vyhověl, opakuje jen obhajobu písemné práce. Pokud nevyhověl při ústním pohovoru, ale při obhajobě vyhověl, opakuje pouze ústní pohovor Opravnou zkoušku lze konat nejdříve za 21 kalendářních dní ode dne odeslání pozvánky k vykonání opravné zkoušky, pokud nepožádá uchazeč o dřívější termín Pokud uchazeč nevyhoví ani při opravné zkoušce, může podat novou Přihlášku k provedení zkoušky (příloha č. 1) nejdříve po uplynutí 90-ti kalendářních dní ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky. V tomto případě je na něj pohlíženo již jako na nového žadatele. Článek 12 Stížnost, popřípadě odvolání uchazeče 12.1 Pokud neúspěšný uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím odborné zkušební komise, může písemně požádat držitele akreditace o přezkoumání či podat písemné odvolání do 15-ti 13

14 dnů od sdělení o neúspěšném vykonání zkoušky. Výsledek přezkoumání musí být uchazeči sdělen písemně do 30-ti dní od doručení žádosti o přezkoumání postupu Žádost o přezkoumání postupu OZK musí být podána písemně na formuláři, který je uveden v příloze č. 22. V žádosti musí být uvedeny důvody, proč uchazeč žádost podává Přezkoumání postupu OZK provádějí nezávisle odborný garant a statutární zástupce držitele akreditace. Pokud je přezkoumáním zjištěno, že byl postup odborné zkušební komise nesprávný, je prohlášen výsledek zkoušky za neplatný a uchazeč může opakování zkoušky vykonat před jinou zkušební komisí, kterou jmenuje statutární zástupce držitel akreditace. V takovém případě je zkouška bez poplatku V případě, že postup OZK je správný, vydá se rozhodnutí o správnosti postupu OZK, které se zašle uchazeči. Článek 13 Dokumentace a její archivace 13.1 O každém uchazeči bude vedena osobní složka, která se zakládá a archivuje. V osobní složce budou obsaženy následující dokumenty: - Přihláška ke zkoušce - Doklad o dosaženém vzdělání (kopie, či ověřená kopie) - Potvrzení o praxi - Oznámení o registraci přihlášky ze zkoušce a zadání písemné práce - Stejnopis pozvánky ke zkoušce - Písemná zkouška (písemný test, vč. tabulky pro odpovědi a hodnotící tabulky) - Písemná práce - Posudek písemné práce ke zkoušce - Evidenční list - Záznam o průběhu a výsledku zkoušky - Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky - Oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky (pouze v případě, že uchazeč v některé části zkoušky nevyhověl) - Přihláška k opravné zkoušce - Žádost o dřívější termín zkoušky (pouze v případě, že se uchazeč nestihl přihlásit ke zkoušce v termínu 21 kalendářních dnů před zkouškou) 13.2 Další dokumentace, která je o zkoušce vedena, obsahuje: - Jmenování členů odborné zkušební komise - Časový harmonogram zkoušky 14

15 - Prezenční listinu uchazečů - Záznamový arch k písemné části zkoušky - Kontrolní listy o ústní části zkoušky - Protokol o zkoušce 13.3 Za vedení dokumentace odpovídá administrátorka projektu. Kontrolu vedení dokumentace provádí odborný garant. Veškerá dokumentace je uložena v uzamykatelné skříni u Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky po dobu 10-ti let. Po uplynutí této doby bude dokumentace skartována. O skartaci bude vyhotoven zápis Asociace techniků bezpečnosti práce má povinnosti zasílat do 30-ti kalendářních dnů po vykonání zkoušky Ministerstvu práce a sociálních věcí stejnopis osvědčení o odborné způsobilosti, případně stejnopis oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky Každý uchazeč podepsal v Přihlášce ke zkoušce souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místem zpracování a uchování osobních údajů je Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí v databázi odborně způsobilých osob. Článek 14 Závěrečné ustanovení Zkušební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace Ministerstvem práce a sociálních věcí. V Brně, dne Aktualizováno: 10/2013 Držitel akreditace: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky Sukova 49/ BRNO Za držitele akreditace: Bc. Jaroslav Urbánek, v.r. prezident asociace MVDr. Ing. Karel Hais, CSc., v.r. viceprezident asociace 15

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013.

Š k o l n í ř á d. Projednáno a schváleno na jednání školských rad OA a VOŠ dne 17. 4. 2013 bez připomínek a následně vydáno pod novým č. j. 644/2013. Č. j. 644/2013 Š k o l n í ř á d Tento školní řád vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Datum změny: 24.6.2013 Vytištěno: 26. 8. 2014 11:29 dop. Vypracoval/a: Mgr. Jiřina Uhrová Schválila: PhDr. Ivana Křížová

Datum změny: 24.6.2013 Vytištěno: 26. 8. 2014 11:29 dop. Vypracoval/a: Mgr. Jiřina Uhrová Schválila: PhDr. Ivana Křížová Strana: 1 Změna: Počet příloh: Škola: ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické č. j.: 10/2013 Školní rok: 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Jiřina Uhrová, zástupkyně ředitelky školy Schválila: PhDr. Ivana

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY č.j.: 1473/2011/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. 9. 2011 Školní řád VOŠ, verze platná od 1.9. 2011 1 Obsah Čl. 1 Organizace vzdělávání... 3 Čl. 2 Přijímací řízení... 3 Čl. 3 Zápis

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5 Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Dokumentace integrovaného systému R 02-VOSZ/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel školy Jméno Ing. Jana Žižlavská

Více

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA KONCEPCE A PRÁVNÍ PŘEDPISY metodický materiál pro školení NOVÁ MATURITA Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou prosinec 2006

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, MECHANIZAČNÍ A ZAHRADNICKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ČESKÉ BUDĚJOVICE, RUDOLFOVSKÁ 92, PSČ: 372 16 ŘÁD ŠKOLY PLATNOST

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Školní řád. Vnitřní řád domova mládeže. Střední školy technické, Most, příspěvková organizace

Školní řád. Vnitřní řád domova mládeže. Střední školy technické, Most, příspěvková organizace Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most Č.j. 22/2013 Školní řád Vnitřní řád domova mládeže Střední školy technické, Most, příspěvková organizace Příloha Příkazu ředitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Zákon č. 561/2004 Sb.

ŠKOLNÍ ŘÁD Zákon č. 561/2004 Sb. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. E. Basse 1142/9, Most, Tel./Fax: 476 709 580 ŠKOLNÍ ŘÁD Zákon č. 561/2004 Sb. Žáci/žákyně se dobrovolně rozhodli ke studiu na naší škole

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. Sídlo: Macharova 1376, Kolín V.,280 02, Doručovací adresa: Haštalská 28, Praha 1, 110 00, ŠKOLNÍ ŘÁD pro školní rok 2012-2013 platnost od 3.9.2012 do 31.8.2013

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD TÁBORSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ ŘÁD TÁBORSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA ŠKOLNÍ ŘÁD TÁBORSKÉHO SOUKROMÉHO GYMNÁZIA Zavadilská 2472, 390 02 Tábor A. Základní ustanovení 1. Školní řád Táborského soukromého gymnázia, s.r.o. (dále jen školní řád) je jedním ze základních dokumentů,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky Praha 9, Novovysočanská 48/280 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky Praha 9, Novovysočanská 48/280 Školní řád vydává Střední škola slaboproudé

Více