Z K U Š E B N Í Ř Á D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z K U Š E B N Í Ř Á D"

Transkript

1 Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky Držitel akreditace na ověřování odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č.j.: 2010/ ze dne 11. října 2010 a č. j. 2013/ /1 ze dne 16. října 2013 Sukova 49/4, BRNO, IČ: , tel.: , Z K U Š E B N Í Ř Á D ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK (dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb.)

2 Článek 1 Účel a závaznost zkušebního řádu 1.1 Účelem zkušebního řádu je stanovení organizace zkoušek pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 1.2 Zkušební řád je závazný pro všechny osoby, které chtějí vykonat zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik u držitele akreditace (dále jen zkouška ). Článek 2 Předpoklady pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 2.1 Ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik se může přihlásit fyzická osoba, která podá přihlášku k provedení zkoušky a splňuje předpoklady 10 odst.1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to: - má alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou - má odbornou praxi v délce alespoň 3 let nebo v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 2.2 Dokladem o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik je Osvědčení Platnost Osvědčení je 5 let ode dne úspěšného vykonání zkoušky. Proto se zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik skládá opakovaně každých pět let. 2

3 Článek 3 Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 3.1 Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky zašle přednostně svým členům nabídku absolvovat zkoušku z odborné způsobilosti. V případě zájmu zašle žadatel vyplněnou přihlášku, kterou obdrží v elektronické podobě či na vyžádání v tištěné podobě, poštou na adresu Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, Sukova 49/4, BRNO. (Podoba přihlášky je uvedena v Příloze č. 1) 3.2 Nedílnou součástí přihlášky ke zkoušce jsou doklady o vzdělání a o délce odborné praxe. Tyto doklady musí být zaslány ve formě ověřené kopie. V případě zaslání neověřené kopie musí uchazeč ke zkoušce předložit originály těchto dokladů. Shodu těchto dokladů ověří administrátorka projektu. Nepředloží-li uchazeč před konáním zkoušky originály dokladů o vzdělání a odborné praxi, nemůže se zkoušky zúčastnit. Tento uchazeč však může podat novou žádost o vykonání zkoušky. 3.3 Kontrolu došlých přihlášek (vč. zaslaných dokladů) provede administrátorka projektu. Přijatou přihlášku zapíše do Evidence přijatých přihlášek ke zkoušce - viz Příloha č. 3. V případě, že nejsou splněny požadavky na vzdělání a odbornou praxi, tzn. nesplňují požadavek 10 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vrací se přihláška zpět. Pokud přihláška vykazuje drobné nejasnosti, neúplnosti, apod., vyzve administrátorka projektu do stanoveného termínu k jejich doplnění, jednotlivé úkony vyznačí v Evidenci přijatých přihlášek ke zkoušce. 3.4 Ověření a splnění požadavků na vzdělání a délku praxe vyznačí administrátorka projektu na přihlášce k provedení zkoušky a založí osobní složku uchazeče do dokumentace ke zkoušce (viz Příloha č. 2). Pro uchazeče, který splnil předpoklady odborné způsobilosti, založí administrativní pracovnice Evidenční list uchazeče - viz Příloha č. 5. Následně zašle uchazeči dopisem Oznámení o registraci přihlášky ke zkoušce a zadání písemné práce (viz Příloha č. 4). Přehled témat písemné práce je uveden v příloze č. 24. Uchazeč má možnost si vybrat jedno ze čtyř témat. 3.5 Administrátorka projektu zašle uchazeči nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne obdržení přihlášky pozvánku ke zkoušce (poštou či em). Stejnopis pozvánky ke zkoušce založí do osobní složky uchazeče. Podoba stejnopisu pozvánky je uvedena v Příloze č. 6. 3

4 3.6 Uchazeč, který se nestihl přihlásit na stanovený termín 21 kalendářních dnů před termínem zahájení zkoušky a má zájem se tohoto termínu zúčastnit, musí požádat administrátorku projektu o dřívější termín zkoušky. Uchazeč vyplní Žádost o dřívější termín zkoušky (viz Příloha č. 9). 3.7 Uchazeči musí odevzdat nejpozději do 10-ti pracovních dnů před zahájením zkoušky držiteli akreditace zpracovanou písemnou práci, kterou budou v průběhu zkoušky obhajovat. Písemná práce bude předána hodnotiteli auditorovi, který vypracuje posudek písemné práce. Formulář posudku písemné práce ke zkoušce z odborné způsobilosti je v příloze č. 7. V závěru posudku je doporučení, zda se práce doporučuje k obhajobě v rámci ústní části zkoušky. Pokud není hodnotitelem doporučena k obhajobě, vrátí administrátorka projektu uchazeči práci k přepracování. Po odevzdání přepracované práce bude tento uchazeč zařazen na zkoušku v nejbližším možném termínu. Pokud i do tohoto termínu práci neodevzdá, nemůže se zkoušky zúčastnit. V případě, že má zájem o vykonání zkoušky, musí podat novou žádost o vykonání zkoušky. 3.8 Poplatek za zkoušku musí být uhrazen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním zkoušky. Administrátorka projektu ověří úhradu poplatku za zkoušku. Datum úhrady poplatku za zkoušku vyznačí na evidenčním listu uchazeče. 3.9 Nemůže-li se uchazeč dostavit z vážných důvodů ke zkoušce, je povinen písemně požádat o přeřazení na jiný termín. Pokud se jedná o závažné důvody neúčasti (např. zdravotní důvody, apod.) a následně dodatečně uchazeč doloží administrátorce projektu potvrzení od lékaře či jiné úřední potvrzení, může se bez poplatku zúčastnit náhradního termínu. V případě, že se uchazeč zkoušky nezúčastní, nepodá žádost o přeřazení, neomluví se, nebo jen svoji účast zruší, poplatek za zkoušku se uchazeči nevrací Z vážných důvodů je možné vyhlášený termín zkoušky odvolat. O této skutečnosti musí akreditovaná organizace vyrozumět uchazeče nejpozději do 5-ti kalendářních dní před vyhlášeným termínem zkoušky Bez doložení dokladů o vzdělání a praxi, zpracované písemné práce k obhajobě a úhrady poplatku za zkoušku nebude uchazeč ke zkoušce připuštěn Předseda OZK a odborný garant provádí před zkouškou kontrolu osobní složky uchazeče. Správnost a úplnost potvrzuje v přihlášce podpisem. 4

5 Článek 4 Postup při přípravě zkoušky 4.1 Výběr členů OZK provádí držitel akreditace po dohodě s odborným garantem projektu. 4.2 OZK, která hodnotí uchazeče z písemné a ústní části zkoušky, se skládá z předsedy a dvou členů. 4.3 Složení OZK jmenuje držitel akreditace. Formulář pro Jmenování členů odborné zkušební komise je uveden v příloze č. 10. OZK ustanoví držitel z fyzických osob, které byly schváleny v projektu na udělení akreditace pro provádění zkoušek. Jmenování členů OZK založí administrátorka projektu v dokumentaci ke zkoušce. OZK musí být jmenována min. 10 dnů před termínem zkoušky. 4.4 Odborný garant projektu společně s držitelem akreditace připraví zkušební testy. Testy jsou vždy zpracovány ze souboru otázek tak, aby v nich byly zastoupeny vždy min. 3 otázky z jednotlivých oblastí. Pro každou zkoušku budou zpracovány vždy dvě varianty testů. Jednotlivé testy po 50-ti otázkách jsou označovány písmeny A, B. Při další zkoušce budou testy značeny písmeny C, D atd. Dozor po celou dobu písemné zkoušky provádí OZK, případně též odborný garant. Z těchto dvou variant si každý účastník vylosuje jednu a zasedne v zasedacím pořádku tak, aby neseděli vedle sebe uchazeči se stejným testem. Článek 5 Základní informace o zkoušce a její průběh 5.1 Zkouška probíhá ve zkušební místnosti Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, Sukova 49/4, Brno a v čase určeném na pozvánce ke zkoušce. 5.2 Zkouška se řídí časovým harmonogramem. V jednom zkušebním termínu mohou být zkoušeni nejméně 3 a nejvýše 6 uchazečů. 5.3 Před zahájením zkoušky provede administrátorka projektu prezenci účastníků, při které ověří totožnost uchazečů a porovná originály dokladů o vzdělání a praxi s kopiemi. Pokud uchazeč doložil již k přihlášce ověřené kopie dokladu o vzdělání a originál dokladu o praxi, ověří administrátorka pouze uchazečovu totožnost. Uchazeč, který tyto podmínky nesplní, se nemůže zkoušky zúčastnit. 5

6 5.3.1 Časový harmonogram zkoušky pro 6 uchazečů: Fáze zkoušky Vyhrazený čas Činnost uchazeče Činnost odborné zkušební komise Zahájení 10 minut Losování písemných testů ze dvou variant Zahájení zkoušky. Podání informací o průběhu zkoušky Písemný test 60 minut Zpracování testových otázek Dozor OZK (50) Přestávka na opravy 30 minut Občerstvení Oprava a hodnocení testů testů Ústní část zkoušky: 1. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava 2. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 1.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 3. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 2.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 30 minut Ústní pohovor 3.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) Přestávka na oběd + další přestávka = 50 minut 4. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava 5. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 4.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 6. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 5.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 30 minut Ústní pohovor 6.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) Přestávka na cca Občerstvení Hodnocení výsledku zkoušky vyhodnocení 30 minut Seznámení uchazečů s výsledky zkoušky + předání osvědčení 6

7 5.4 Držitel akreditace (statutární zástupce) nebo předseda OZK přivítá uchazeče a seznámí je s programem a průběhem zkoušky, s ustanoveními Zkušebního řádu (Zkušební řád viz příloha č. 28) a poučí je o způsobu přezkoumání v případě stížnosti na postup OZK nebo odvolání proti rozhodnutí OZK. Žádost o přezkoumání postupu odborné zkušební komise je uvedena v příloze č Zkouška se skládá ze dvou částí - z písemné a ústní. Všichni uchazeči (vyjma uchazečů opakujících určitou část zkoušky, při které nevyhověli) musí absolvovat obě části zkoušky. 5.6 Dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. je jedním ze zkušebních okruhů k teoretickým znalostem pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik prokázat uchazečovu Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace. Tento okruh je samostatně prověřován v rámci ústní zkoušky obhajoba písemné práce a diskuse nad ní. 5.7 Po celou dobu trvání zkoušky jsou přítomni všichni členové odborné zkušební komise. Článek 6 Písemná část zkoušky 6.1 Písemná zkouška (písemný test) probíhá jako první část zkoušky, konají ji všichni pozvaní uchazeči zároveň. Max. počet je 6 uchazečů. Písemné zkoušky se může zúčastnit i uchazeč, který se účastní pouze opravné písemné části zkoušky, v tomto případě je možné stanovený maximální počet překročit. 6.2 Po zahájení písemné části zkoušky si každý uchazeč vylosuje jednu ze dvou variant písemného testu připraveného pro daný zkušební termín. Uchazeči si zasednou v zasedacím pořádku tak, aby neseděli vedle sebe uchazeči se stejným testem. Testy jsou vždy zpracovány ze souboru 400 otázek tak, aby v nich byly zastoupeny vždy min. po 3 otázkách z jednotlivých oblastí. Jednotlivé testy (po 50-ti otázkách) jsou označovány písmeny A, B. Při další zkoušce C, D atd. Uchazeč vybírá u každé otázky v písemném testu vždy jen jednu ze tří odpovědí (a,b,c), kterou zaznamená do tabulky pro odpovědi. Předseda OZK poučí uchazeče o správném postupu při vyplňování testu. Správně je zodpovězena ta otázka, u které uchazeč do tabulky pro odpovědi vyznačí 7

8 pouze jednu odpověď. Pokud se uchazeč při vyplňování splete, je možné provést opravu tak, že chybně vyznačenou odpověď škrtne a vyznačí správnou odpověď, kterou označí parafou. Pokud je vyznačeno více odpovědí, či není jasné, kterou odpověď uchazeč vyznačil, je tato odpověď hodnocena jako nesprávně zodpovězená. Dozor po celou dobu písemné zkoušky provádí OZK, případně též odborný garant. 6.3 Na zpracování písemného testu je vyhrazen čas 60 minut. Písemná zkouška končí vypršením stanoveného času. Nestihne-li uchazeč v daném časovém limitu odpovědět na všechny otázky, považují se otázky bez označené odpovědi za chybně zodpovězené. 6.4 Při vypracovávání písemného testu není dovoleno používat pomocné materiály v jakékoli podobě ani záznamová zařízení. 6.5 V testových otázkách jsou zastoupeny tyto oblasti: - Zákoník práce (odbory, povinnosti zaměstnavatelů vč. prac. podmínek a náhrad škod) - BP - Živočišná výroba - BP - Práce v lese a obdobného charakteru - BP - Stavebnictví - BP- Doprava silniční - BP - Doprava železniční - Zařazení prací do kategorií jejich rizika - Ochrana veřejného zdraví - Budovy, venkovní pracoviště - Nakládání s nebezpečnými chem. látkami - Vyhrazená zdvihací zařízení a tlaková zařízení - Vyhrazená plynová zařízení a elektrická zařízení - Pracovní úrazy - Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků - BP - Obráběcí stroje - BP - Kotelny - BP Školy a školská zařízení - Bezpečnostní značky a signály - Ostatní, jinde nezařazené (Orgány a organizace státního odborného dozoru; sklady;...) 8

9 Uvedené oblasti v sobě zahrnují okruhy odborných znalostí dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., písm. a c, e: a) Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, b) Znalost povinností zaměstnavatele, práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, c) Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání, d) Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace; tento okruh je samostatně prověřován v rámci ústní zkoušky obhajoba písemné práce a diskuse nad ní, e) Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly. Článek 7 Hodnocení písemné části zkoušky 7.1 Maximální počet dosažitelných bodů je 50. Tzn. každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem, nesprávná 0 body. Pro hodnocení písemné části výsledkem vyhověl musí být dosaženo alespoň 45 bodů, tzn. 90% správných odpovědí. 7.2 Po skončení písemné části následuje přestávka v trvání 30-ti minut, ve které předseda a členové odborné zkušební komise vyhodnotí testy jednotlivých uchazečů a zapíší výsledky do hodnotící tabulky, která je pod tabulkou pro odpovědi. Dále předseda OZK zapíše hodnocení do Záznamového archu k písemné části zkoušky (viz příloha č. 17) a ke každému uchazeči do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky (viz příloha č. 16). Uvedené dokumenty stvrzují podpisem členové OZK a odborný garant, pokud je u zkoušky přítomen. 7.3 Počet dosažených bodů v písemné části zkoušky sdělí předseda OZK uchazeči při ústní 9

10 části zkoušky, ve které může uchazeč pokračovat, i když v písemné části zkoušky nevyhověl. Článek 8 Ústní část zkoušky 8.1 K ústnímu pohovoru přistupují uchazeči jednotlivě podle abecedního pořadí, pokud se s vědomím administrátorky projektu nedohodli jinak. Seznam bude vyvěšen před zkušební místností. 8.2 Uchazeč si pod dohledem odborné zkušební komise vylosuje dvě ústní otázky (z celkového počtu 60-ti otázek) a jeden snímek pracoviště (z celkového počtu 20-ti snímků). Losování probíhá tak, že si uchazeč vylosuje dva žetony, na každém žetonu je uvedeno číslo otázky pro ústní pohovor. Dále si vybírá jeden žeton s číslem snímku pracoviště. Znění jednotlivých otázek má uchazeč při zkoušce k dispozici v tištěné podobě. Vylosovaný snímek obdrží od administrátorky projektu či od OZK. 8.3 Předseda OZK informuje uchazeče o počtu dosažených bodů při písemné části zkoušky. 8.4 Uchazeč si ve vyhrazeném prostoru zkušební místnosti individuálně připravuje odpovědi na vylosované otázky a ze snímku pracoviště vyhodnotí vyskytující se závady, nebezpečí vzniku pracovních úrazů rizika možných ohrožení, porušení pracovních předpisů BOZP, navrhne optimální řešení. 8.5 Uchazeči není dovoleno po dobu přípravy používat pomocné materiály v jakékoli podobě a ani záznamová zařízení. 8.6 Na přípravu k ústní části zkoušky má uchazeč 30 minut. Po dobu zkoušení předcházejícího uchazeče se začíná připravovat další uchazeč. 8.7 Uchazeč má na odpovědi k vylosovaným otázkám, vč. snímku pracoviště, max. 20 minut. Pořadí odpovědí je libovolné a může si je uchazeč zvolit. OZK může klást doplňující otázky. Součástí ústního pohovoru je obhajoba písemné práce na téma, které si uchazeč zvolil z přehledu témat písemné práce. Před termínem konání zkoušky posoudil hodnotitel písemnou práci a vypracoval Posudek písemné práce viz příloha č. 7. Při svém hodnocení členové OZK nemusí přihlížet k posudku hodnotitele práce. Přihlíží se ke schopnosti uchazeče písemnou práci obhájit, ke schopnosti vyjádřit 10

11 podstatu problému, vhodnost použitých metod a postupů, věcnou a odbornou správnost, vhodnost navržených opatření k eliminaci rizik, rozsah práce, formální úpravu práce. Přehled témat písemné práce je uveden v příloze č. 24. Obhajoba písemné práce trvá max. 10 minut. Celkový čas ústní zkoušky je tedy 30 minut. Článek 9 Hodnocení ústní části zkoušky 9.1 Úroveň znalostí uchazeče je posuzována všemi členy OZK individuálně. Každý člen si do kontrolního listu o ústní části zkoušky (viz příloha č. 18) zaznamenává čísla otázek, bodový zisk za každou otázku, vč. prospěchu a stručného slovního komentáře k uděleným bodům. 9.2 Po skončení ústní části zkoušky posledního uchazeče vyhlásí předseda OZK přestávku v délce cca 30 minut, v níž komise vyhodnotí ústní část zkoušky jednotlivých uchazečů. OZK porovná svá hodnocení a usnese se, zda uchazeč vyhověl nebo nevyhověl. Aby uchazeč u ústní části zkoušky vyhověl, musí mít u každé otázky hodnocení výborně až dobře alespoň u dvou členů OZK. Hlasy předsedy a členů OZK jsou si rovny. Celkové hodnocení ústního pohovoru vychází z průměru bodů OZK. Maximální počet dosažitelných bodů v ústní části zkoušky je 48. Pro hodnocení ústní části výsledkem vyhověl musí být dosaženo alespoň 32 bodů. 9.3 Odpovědi uchazeče u ústní části pro hodnocení vyhověl : - první losovaná otázka: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů - druhá losovaná otázka: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů - losovaný snímek pracoviště: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů - obhajoba písemné práce: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů Slovní stupnice prospěchu pro jednotlivé otázky: Stupnice prospěchu Dosažený počet bodů výborně 12 až 11 bodů velmi dobře 10 až 9 bodů dobře 8 bodů nedostatečně nevyhověl 7 bodů a méně 11

12 Bližší charakteristika stupnice prospěchu: - výborně - otázka je zodpovězena v plném rozsahu, bez podstatného doplňování ze strany zkušební komise. Projev uchazeče je správný, přesný, výstižný a ucelený. Uchazeč ovládá požadované poznatky, definice, zákonitosti a dokáže je prakticky uplatňovat. Je schopný vyjádřit podstatu problému, orientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Uchazeč vyhověl. - velmi dobře otázka je zodpovězena téměř v plném rozsahu bez podstatného doplňování ze strany OZK. Projev uchazeče má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a ucelenosti. Uchazeč ovládá požadované poznatky, definice, zákonitosti a dokáže je prakticky uplatňovat. Je schopný vyjádřit podstatu problému, orientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vykazuje však drobné nedostatky. Uchazeč vyhověl. - dobře - otázka je zodpovězena v neúplném rozsahu. Za pomoci podnětů odborné zkušební komise dokáže souvisle hovořit bez závažných nedostatků. Jeho projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a ucelenosti. Orientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vykazuje však nedostatky, které však nejsou závažné. Uchazeč vyhověl. - nedostatečně uchazeč má při odpovědi závažné nedostatky, vyskytují se podstatné chyby. Poznatky nedokáže uplatňovat, neorientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nedokáže správně vyjádřit postatu. Uchazeč nevyhověl. Článek 10 Závěrečné vyhodnocení 10.1 OZK se usnese, zda uchazeč celkově u zkoušky vyhověl nebo nevyhověl. Předseda OZK zaznamená výsledky do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky (viz příloha č. 16) a do Protokolu o provedené zkoušce (viz příloha č. 15). Tyto dokumenty podepíše předseda OZK spolu s ostatními členy Uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, jestliže byl úspěšný v obou částech zkoušky. V takovém případě se ohodnotí celkovým výsledkem vyhověl Uchazeč, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, se ohodnotí výsledkem nevyhověl Předseda OZK seznámí uchazeče s výsledkem zkoušky Předseda OZK předá uchazeči, který v celkovém hodnocení zkoušky vyhověl, předem připravené osvědčení. Uchazeč podepíše Potvrzení o převzetí osvědčení. V ojedinělých případech administrátorka projektu zašle doporučeně poštou osvědčení úspěšnému uchazeči do 5-ti pracovních dnů po vykonání zkoušky. V tomto případě bude potvrzením o převzetí osvědčení Doručenka z pošty. 12

13 10.6 Předseda odborné zkušební komise oznámí uchazeči neúspěšný výsledek zkoušky ústně. Držitel akreditace je povinen předat či zaslat písemné Oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky do 5-ti pracovních dnů po vykonání zkoušky Stejnopis osvědčení o odborné způsobilosti a stejnopis oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky zašle držitel akreditace MPSV ČR, a to do 30-ti kalendářních dnů po jejím vykonání Držitel akreditace poučí neúspěšného účastníka o možnostech podat žádost o opakování zkoušky nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal. Článek 11 Opravná zkouška 11.1 Opravná zkouška není zpoplatněna Na opravnou zkoušku se uchazeč musí přihlásit pomocí formuláře Přihláška k opravné zkoušce příloha č. 21. Na opravnou zkoušku se vztahuje obdobný postup jako na zkoušku Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, z níž nevyhověl. Pokud uchazeč nevyhověl při písemné části (písemný test), opakuje jen písemný test, pokud při ústní části neobhájil písemnou práci, ale při ústním pohovoru (zodpovídání otázek, vč. snímku pracoviště) vyhověl, opakuje jen obhajobu písemné práce. Pokud nevyhověl při ústním pohovoru, ale při obhajobě vyhověl, opakuje pouze ústní pohovor Opravnou zkoušku lze konat nejdříve za 21 kalendářních dní ode dne odeslání pozvánky k vykonání opravné zkoušky, pokud nepožádá uchazeč o dřívější termín Pokud uchazeč nevyhoví ani při opravné zkoušce, může podat novou Přihlášku k provedení zkoušky (příloha č. 1) nejdříve po uplynutí 90-ti kalendářních dní ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky. V tomto případě je na něj pohlíženo již jako na nového žadatele. Článek 12 Stížnost, popřípadě odvolání uchazeče 12.1 Pokud neúspěšný uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím odborné zkušební komise, může písemně požádat držitele akreditace o přezkoumání či podat písemné odvolání do 15-ti 13

14 dnů od sdělení o neúspěšném vykonání zkoušky. Výsledek přezkoumání musí být uchazeči sdělen písemně do 30-ti dní od doručení žádosti o přezkoumání postupu Žádost o přezkoumání postupu OZK musí být podána písemně na formuláři, který je uveden v příloze č. 22. V žádosti musí být uvedeny důvody, proč uchazeč žádost podává Přezkoumání postupu OZK provádějí nezávisle odborný garant a statutární zástupce držitele akreditace. Pokud je přezkoumáním zjištěno, že byl postup odborné zkušební komise nesprávný, je prohlášen výsledek zkoušky za neplatný a uchazeč může opakování zkoušky vykonat před jinou zkušební komisí, kterou jmenuje statutární zástupce držitel akreditace. V takovém případě je zkouška bez poplatku V případě, že postup OZK je správný, vydá se rozhodnutí o správnosti postupu OZK, které se zašle uchazeči. Článek 13 Dokumentace a její archivace 13.1 O každém uchazeči bude vedena osobní složka, která se zakládá a archivuje. V osobní složce budou obsaženy následující dokumenty: - Přihláška ke zkoušce - Doklad o dosaženém vzdělání (kopie, či ověřená kopie) - Potvrzení o praxi - Oznámení o registraci přihlášky ze zkoušce a zadání písemné práce - Stejnopis pozvánky ke zkoušce - Písemná zkouška (písemný test, vč. tabulky pro odpovědi a hodnotící tabulky) - Písemná práce - Posudek písemné práce ke zkoušce - Evidenční list - Záznam o průběhu a výsledku zkoušky - Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky - Oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky (pouze v případě, že uchazeč v některé části zkoušky nevyhověl) - Přihláška k opravné zkoušce - Žádost o dřívější termín zkoušky (pouze v případě, že se uchazeč nestihl přihlásit ke zkoušce v termínu 21 kalendářních dnů před zkouškou) 13.2 Další dokumentace, která je o zkoušce vedena, obsahuje: - Jmenování členů odborné zkušební komise - Časový harmonogram zkoušky 14

15 - Prezenční listinu uchazečů - Záznamový arch k písemné části zkoušky - Kontrolní listy o ústní části zkoušky - Protokol o zkoušce 13.3 Za vedení dokumentace odpovídá administrátorka projektu. Kontrolu vedení dokumentace provádí odborný garant. Veškerá dokumentace je uložena v uzamykatelné skříni u Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky po dobu 10-ti let. Po uplynutí této doby bude dokumentace skartována. O skartaci bude vyhotoven zápis Asociace techniků bezpečnosti práce má povinnosti zasílat do 30-ti kalendářních dnů po vykonání zkoušky Ministerstvu práce a sociálních věcí stejnopis osvědčení o odborné způsobilosti, případně stejnopis oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky Každý uchazeč podepsal v Přihlášce ke zkoušce souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místem zpracování a uchování osobních údajů je Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí v databázi odborně způsobilých osob. Článek 14 Závěrečné ustanovení Zkušební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace Ministerstvem práce a sociálních věcí. V Brně, dne Aktualizováno: 10/2013 Držitel akreditace: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky Sukova 49/ BRNO Za držitele akreditace: Bc. Jaroslav Urbánek, v.r. prezident asociace MVDr. Ing. Karel Hais, CSc., v.r. viceprezident asociace 15

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky,z.s. Držitel akreditace na ověřování odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK 1) Termíny zkoušek včetně úplného přehledu zkušebních okruhů v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Zkušební řád pro zkoušku a pro zkoušku opakovanou po 5 letech z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Přepracování zkušebního řádu v souvislosti s novelou NV č. 592/2006 Sb. červenec 2016

Přepracování zkušebního řádu v souvislosti s novelou NV č. 592/2006 Sb. červenec 2016 ZKUŠEBNÍ ŘÁD zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik a periodická zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD. Čl. 1 Všeobecná ustanovení

ZKUŠEBNÍ ŘÁD. Čl. 1 Všeobecná ustanovení ZKUŠEBNÍ ŘÁD Čl. 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Základní informace Držitel akreditace: VÚBP, v.v.i. Jeruzalémská 9 116 52 Praha 1 Tel: 221 015 811 fax: 224 238 550 E-mail: vubp@vubp-praha.cz Webová stránka:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Metodika pro periodickou zkoušku z odborné způsobilosti

Metodika pro periodickou zkoušku z odborné způsobilosti Metodika pro periodickou zkoušku z odborné způsobilosti Pro periodické zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006

Více

Metodika pro zkoušku z odborné způsobilosti

Metodika pro zkoušku z odborné způsobilosti Metodika pro zkoušku z odborné způsobilosti Pro zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12)

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŽITÉ

Více

KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ZKUŠEBNÍ ŘÁD KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném

Více

Zkušební řád pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Zkušební řád pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Strana 1/17 1. ÚČEL Účelem zkušebního řádu je stanovení organizace zkoušek pro získání odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

(předpis k provedení zkoušky) Dokument ČSJ ČSJ 04

(předpis k provedení zkoušky) Dokument ČSJ ČSJ 04 Dokument ČSJ (SzOZ) Číslo: ČSJ 04 Výtisk č.: Strana: 1 Celkem stran: 11 Počet příloh: 0 Zkušební řád 1: Zkušební řád pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle 10 zákona

Více

Směrnice: (předpis k provedení opakované zkoušky) Dokument ČSJ ČSJ 04A

Směrnice: (předpis k provedení opakované zkoušky) Dokument ČSJ ČSJ 04A Dokument ČSJ (SzOZ) Číslo: ČSJ 04A Výtisk č.: Strana: 1 Celkem stran: 12 Počet příloh: 0 Směrnice: Příloha 3.25 Zkušební řád pro zkoušku opakovanou po 5 letech z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů

Více

Přezkoumal: Ing. Martina Hájková Zpracoval: Ing. Romana Hofmanová Jméno Podpis Datum

Přezkoumal: Ing. Martina Hájková Zpracoval: Ing. Romana Hofmanová Jméno Podpis Datum Dokument ČSJ (SzOZ) Číslo: ČSJ 04A Výtisk č.: Strana: 1 Celkem stran: 12 Počet příloh: 0 Zkušební řád 2: Zkušební řád pro periodickou zkoušku po 5 letech z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Zkušební řád. revize zkušebního řádu červenec 2015

Zkušební řád. revize zkušebního řádu červenec 2015 Zkušební řád pro zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a pro zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik opakované po 5-ti letech (dále

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

Zkušební řád. Zpracoval: Ing. Josef Štoudek odborný garant zkoušky. Strana 1 (celkem 30)

Zkušební řád. Zpracoval: Ing. Josef Štoudek odborný garant zkoušky. Strana 1 (celkem 30) Zkušební řád pro zkoušky a opakované zkoušky po pěti letech z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném

Více

Režim: Počet stran: 20 Počet příloh: ŘÍZENÝ DOKUMENT. Počet vzorů:

Režim: Počet stran: 20 Počet příloh: ŘÍZENÝ DOKUMENT. Počet vzorů: Platnost od: 2013 Skartační znak: S - 10 Počet stran: 20 Počet příloh: 0 Počet vzorů: 0 Režim: ŘÍZENÝ DOKUMENT Verze: PÍSEMNÁ VERZE Vydání 1 2 3 4 5 Změna 0 1 2 3 4 5 Určeno pro: ODBORNÉ ZKUŠEBNÍ KOMISI

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 28/2005,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 28/2005, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna (v aktuálním znění) Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z4/028.

Více

Čl. 4 Náplň a náležitosti zkoušky Čl. 5 Písemná část zkoušky A. odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Čl. 4 Náplň a náležitosti zkoušky Čl. 5 Písemná část zkoušky A. odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Zkušební řád Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. pro odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele (dále jen zkušební řád ) Čl. 1 Základní ustanovení

Více

II. Zkušební a organizační řád

II. Zkušební a organizační řád Vnitřní předpis Domu techniky Pardubice spol. s r.o. II. Zkušební a organizační řád pro zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Pravidla pro složení makléřské zkoušky

Pravidla pro složení makléřské zkoušky Pravidla pro složení makléřské zkoušky Článek 1 Obsah makléřské zkoušky 1. Tato část Pravidel upravuje náležitosti a průběh makléřské zkoušky (dále jen zkoušky ). 2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení ZKUŠEBNÍ ŘÁD Krajského úřadu Středočeského kraje k prokazování odborné způsobilosti žadatelů k provozování vymezených druhů silniční dopravy pro cizí potřeby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Více

Vyhláška. Rady města Plzně. č. 42/1998

Vyhláška. Rady města Plzně. č. 42/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 42/1998 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, obsluhy taxametru řidiči taxislužby (Zkoušky řidičů taxislužby)

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Článek 1 Obecné ustanovení

Článek 1 Obecné ustanovení MĚSTO TŘINEC 2008 Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, a znalosti obsluhy taxametru řidiči vozidla taxislužby

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

o b e c n ě z á v a z n o u v y h l á š k u: Čl. I Úvodní ustanovení

o b e c n ě z á v a z n o u v y h l á š k u: Čl. I Úvodní ustanovení V Y H L Á Š K A s t a t u t á r n í h o m ě s t a P l z n ě č. 13/2013, o prokazování znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxisluţby a ochranu spotřebitele

Více

schváleno: 25.5.2005 účinnost: 01.07.2005 změna: zpracovatel: odbor dopravy

schváleno: 25.5.2005 účinnost: 01.07.2005 změna: zpracovatel: odbor dopravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Manažer BOZP (kód: 39-005-T) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Manažer BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb.,

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Více

Zkušební řád. 1. Základní ustanovení

Zkušební řád. 1. Základní ustanovení Zkušební řád 1. Základní ustanovení 1.1. Zkušební řád je závazný pro držitele akreditace, kterým je TÜV SÜD Czech s.r.o. a pro všechny osoby, které u tohoto držitele akreditace personálně zabezpečují organizaci

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD na ověřování odborné způsobilosti fyzických osob koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

ZKUŠEBNÍ ŘÁD na ověřování odborné způsobilosti fyzických osob koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby na území města Karviné Schváleno:

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb. 1) Termíny zkoušek včetně úplného přehledu

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Jméno funkce Datum Podpis

Jméno funkce Datum Podpis EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Účinnost: 30.4.2010 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŢITÉ ZKRATKY...

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI č. 9/2008 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI č. 9/2008 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Akademický senát VUT v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, na návrh

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

VYHLÁŠKA. č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách VYHLÁŠKA č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách ze dne 6. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 zákona

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

Věstník ČNB částka 5/2008 ze dne 27. února 2008. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 22. února 2008

Věstník ČNB částka 5/2008 ze dne 27. února 2008. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 22. února 2008 Třídící znak 2 0 7 0 8 5 7 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 22. února 2008 o vydání Zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře 1) Česká národní banka vydává

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Hodnoticí standard. Dispečer silniční osobní dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dispečer silniční osobní dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dispečer silniční osobní dopravy (kód: 37-056-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD KOOPERATIVY POJIŠŤOVNY, A.S

ZKUŠEBNÍ ŘÁD KOOPERATIVY POJIŠŤOVNY, A.S ZKUŠEBNÍ ŘÁD KOOPERATIVY POJIŠŤOVNY, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP K ODBORNÉ ZKOUŠCE PRO ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI POJIŠŤOVACÍCH ZPOSTŘEDKOVATELŮ A SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTORŮ POJISTNÝCH

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008. zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008. zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008 zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora Zkušební řád upravuje postup při provádění kvalifikační zkoušky vykonavatele

Více

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Zápis do 1. tříd I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Věk dítěte 3. Práva a povinnosti rodičů 4. Spádové obvody škol 5. Odklad povinné školní docházky 6. Cizinci a

Více

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada archivář (ID 30013256) v oddělení fondů státní správy z let 1945 1992 v Národním archivu Č.j.: NA-4497-1/12-2016 Datum: 4. listopadu

Více

315/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

315/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 315/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2011 o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných

Více

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Servisní technik ve strojírenství (kód: 23-095-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Servisní technik Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Správce památkového objektu (kód: 82-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Přijímací zkoušky v kostce

Přijímací zkoušky v kostce Přijímací zkoušky v kostce Informace k přijímacím zkouškám pro rok 2016/2017 Vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy 31. ledna 2017 Zveřejnění ilustračních testů na webu centra 8. února 2017

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 5 / 2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

SMĚRNICE DĚKANA Č. 5 / 2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (1) Tato Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2013 o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2013 o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky Sbírka zákonů č. 433 / 2013 Strana 7325 433 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2013 o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky Ministerstvo

Více

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R)

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R) Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: 62-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více