Z K U Š E B N Í Ř Á D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z K U Š E B N Í Ř Á D"

Transkript

1 Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky Držitel akreditace na ověřování odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č.j.: 2010/ ze dne 11. října 2010 a č. j. 2013/ /1 ze dne 16. října 2013 Sukova 49/4, BRNO, IČ: , tel.: , Z K U Š E B N Í Ř Á D ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK (dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb.)

2 Článek 1 Účel a závaznost zkušebního řádu 1.1 Účelem zkušebního řádu je stanovení organizace zkoušek pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 1.2 Zkušební řád je závazný pro všechny osoby, které chtějí vykonat zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik u držitele akreditace (dále jen zkouška ). Článek 2 Předpoklady pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 2.1 Ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik se může přihlásit fyzická osoba, která podá přihlášku k provedení zkoušky a splňuje předpoklady 10 odst.1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to: - má alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou - má odbornou praxi v délce alespoň 3 let nebo v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 2.2 Dokladem o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik je Osvědčení Platnost Osvědčení je 5 let ode dne úspěšného vykonání zkoušky. Proto se zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik skládá opakovaně každých pět let. 2

3 Článek 3 Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 3.1 Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky zašle přednostně svým členům nabídku absolvovat zkoušku z odborné způsobilosti. V případě zájmu zašle žadatel vyplněnou přihlášku, kterou obdrží v elektronické podobě či na vyžádání v tištěné podobě, poštou na adresu Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, Sukova 49/4, BRNO. (Podoba přihlášky je uvedena v Příloze č. 1) 3.2 Nedílnou součástí přihlášky ke zkoušce jsou doklady o vzdělání a o délce odborné praxe. Tyto doklady musí být zaslány ve formě ověřené kopie. V případě zaslání neověřené kopie musí uchazeč ke zkoušce předložit originály těchto dokladů. Shodu těchto dokladů ověří administrátorka projektu. Nepředloží-li uchazeč před konáním zkoušky originály dokladů o vzdělání a odborné praxi, nemůže se zkoušky zúčastnit. Tento uchazeč však může podat novou žádost o vykonání zkoušky. 3.3 Kontrolu došlých přihlášek (vč. zaslaných dokladů) provede administrátorka projektu. Přijatou přihlášku zapíše do Evidence přijatých přihlášek ke zkoušce - viz Příloha č. 3. V případě, že nejsou splněny požadavky na vzdělání a odbornou praxi, tzn. nesplňují požadavek 10 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vrací se přihláška zpět. Pokud přihláška vykazuje drobné nejasnosti, neúplnosti, apod., vyzve administrátorka projektu do stanoveného termínu k jejich doplnění, jednotlivé úkony vyznačí v Evidenci přijatých přihlášek ke zkoušce. 3.4 Ověření a splnění požadavků na vzdělání a délku praxe vyznačí administrátorka projektu na přihlášce k provedení zkoušky a založí osobní složku uchazeče do dokumentace ke zkoušce (viz Příloha č. 2). Pro uchazeče, který splnil předpoklady odborné způsobilosti, založí administrativní pracovnice Evidenční list uchazeče - viz Příloha č. 5. Následně zašle uchazeči dopisem Oznámení o registraci přihlášky ke zkoušce a zadání písemné práce (viz Příloha č. 4). Přehled témat písemné práce je uveden v příloze č. 24. Uchazeč má možnost si vybrat jedno ze čtyř témat. 3.5 Administrátorka projektu zašle uchazeči nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne obdržení přihlášky pozvánku ke zkoušce (poštou či em). Stejnopis pozvánky ke zkoušce založí do osobní složky uchazeče. Podoba stejnopisu pozvánky je uvedena v Příloze č. 6. 3

4 3.6 Uchazeč, který se nestihl přihlásit na stanovený termín 21 kalendářních dnů před termínem zahájení zkoušky a má zájem se tohoto termínu zúčastnit, musí požádat administrátorku projektu o dřívější termín zkoušky. Uchazeč vyplní Žádost o dřívější termín zkoušky (viz Příloha č. 9). 3.7 Uchazeči musí odevzdat nejpozději do 10-ti pracovních dnů před zahájením zkoušky držiteli akreditace zpracovanou písemnou práci, kterou budou v průběhu zkoušky obhajovat. Písemná práce bude předána hodnotiteli auditorovi, který vypracuje posudek písemné práce. Formulář posudku písemné práce ke zkoušce z odborné způsobilosti je v příloze č. 7. V závěru posudku je doporučení, zda se práce doporučuje k obhajobě v rámci ústní části zkoušky. Pokud není hodnotitelem doporučena k obhajobě, vrátí administrátorka projektu uchazeči práci k přepracování. Po odevzdání přepracované práce bude tento uchazeč zařazen na zkoušku v nejbližším možném termínu. Pokud i do tohoto termínu práci neodevzdá, nemůže se zkoušky zúčastnit. V případě, že má zájem o vykonání zkoušky, musí podat novou žádost o vykonání zkoušky. 3.8 Poplatek za zkoušku musí být uhrazen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním zkoušky. Administrátorka projektu ověří úhradu poplatku za zkoušku. Datum úhrady poplatku za zkoušku vyznačí na evidenčním listu uchazeče. 3.9 Nemůže-li se uchazeč dostavit z vážných důvodů ke zkoušce, je povinen písemně požádat o přeřazení na jiný termín. Pokud se jedná o závažné důvody neúčasti (např. zdravotní důvody, apod.) a následně dodatečně uchazeč doloží administrátorce projektu potvrzení od lékaře či jiné úřední potvrzení, může se bez poplatku zúčastnit náhradního termínu. V případě, že se uchazeč zkoušky nezúčastní, nepodá žádost o přeřazení, neomluví se, nebo jen svoji účast zruší, poplatek za zkoušku se uchazeči nevrací Z vážných důvodů je možné vyhlášený termín zkoušky odvolat. O této skutečnosti musí akreditovaná organizace vyrozumět uchazeče nejpozději do 5-ti kalendářních dní před vyhlášeným termínem zkoušky Bez doložení dokladů o vzdělání a praxi, zpracované písemné práce k obhajobě a úhrady poplatku za zkoušku nebude uchazeč ke zkoušce připuštěn Předseda OZK a odborný garant provádí před zkouškou kontrolu osobní složky uchazeče. Správnost a úplnost potvrzuje v přihlášce podpisem. 4

5 Článek 4 Postup při přípravě zkoušky 4.1 Výběr členů OZK provádí držitel akreditace po dohodě s odborným garantem projektu. 4.2 OZK, která hodnotí uchazeče z písemné a ústní části zkoušky, se skládá z předsedy a dvou členů. 4.3 Složení OZK jmenuje držitel akreditace. Formulář pro Jmenování členů odborné zkušební komise je uveden v příloze č. 10. OZK ustanoví držitel z fyzických osob, které byly schváleny v projektu na udělení akreditace pro provádění zkoušek. Jmenování členů OZK založí administrátorka projektu v dokumentaci ke zkoušce. OZK musí být jmenována min. 10 dnů před termínem zkoušky. 4.4 Odborný garant projektu společně s držitelem akreditace připraví zkušební testy. Testy jsou vždy zpracovány ze souboru otázek tak, aby v nich byly zastoupeny vždy min. 3 otázky z jednotlivých oblastí. Pro každou zkoušku budou zpracovány vždy dvě varianty testů. Jednotlivé testy po 50-ti otázkách jsou označovány písmeny A, B. Při další zkoušce budou testy značeny písmeny C, D atd. Dozor po celou dobu písemné zkoušky provádí OZK, případně též odborný garant. Z těchto dvou variant si každý účastník vylosuje jednu a zasedne v zasedacím pořádku tak, aby neseděli vedle sebe uchazeči se stejným testem. Článek 5 Základní informace o zkoušce a její průběh 5.1 Zkouška probíhá ve zkušební místnosti Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, Sukova 49/4, Brno a v čase určeném na pozvánce ke zkoušce. 5.2 Zkouška se řídí časovým harmonogramem. V jednom zkušebním termínu mohou být zkoušeni nejméně 3 a nejvýše 6 uchazečů. 5.3 Před zahájením zkoušky provede administrátorka projektu prezenci účastníků, při které ověří totožnost uchazečů a porovná originály dokladů o vzdělání a praxi s kopiemi. Pokud uchazeč doložil již k přihlášce ověřené kopie dokladu o vzdělání a originál dokladu o praxi, ověří administrátorka pouze uchazečovu totožnost. Uchazeč, který tyto podmínky nesplní, se nemůže zkoušky zúčastnit. 5

6 5.3.1 Časový harmonogram zkoušky pro 6 uchazečů: Fáze zkoušky Vyhrazený čas Činnost uchazeče Činnost odborné zkušební komise Zahájení 10 minut Losování písemných testů ze dvou variant Zahájení zkoušky. Podání informací o průběhu zkoušky Písemný test 60 minut Zpracování testových otázek Dozor OZK (50) Přestávka na opravy 30 minut Občerstvení Oprava a hodnocení testů testů Ústní část zkoušky: 1. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava 2. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 1.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 3. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 2.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 30 minut Ústní pohovor 3.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) Přestávka na oběd + další přestávka = 50 minut 4. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava 5. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 4.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 6. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 5.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 30 minut Ústní pohovor 6.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) Přestávka na cca Občerstvení Hodnocení výsledku zkoušky vyhodnocení 30 minut Seznámení uchazečů s výsledky zkoušky + předání osvědčení 6

7 5.4 Držitel akreditace (statutární zástupce) nebo předseda OZK přivítá uchazeče a seznámí je s programem a průběhem zkoušky, s ustanoveními Zkušebního řádu (Zkušební řád viz příloha č. 28) a poučí je o způsobu přezkoumání v případě stížnosti na postup OZK nebo odvolání proti rozhodnutí OZK. Žádost o přezkoumání postupu odborné zkušební komise je uvedena v příloze č Zkouška se skládá ze dvou částí - z písemné a ústní. Všichni uchazeči (vyjma uchazečů opakujících určitou část zkoušky, při které nevyhověli) musí absolvovat obě části zkoušky. 5.6 Dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. je jedním ze zkušebních okruhů k teoretickým znalostem pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik prokázat uchazečovu Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace. Tento okruh je samostatně prověřován v rámci ústní zkoušky obhajoba písemné práce a diskuse nad ní. 5.7 Po celou dobu trvání zkoušky jsou přítomni všichni členové odborné zkušební komise. Článek 6 Písemná část zkoušky 6.1 Písemná zkouška (písemný test) probíhá jako první část zkoušky, konají ji všichni pozvaní uchazeči zároveň. Max. počet je 6 uchazečů. Písemné zkoušky se může zúčastnit i uchazeč, který se účastní pouze opravné písemné části zkoušky, v tomto případě je možné stanovený maximální počet překročit. 6.2 Po zahájení písemné části zkoušky si každý uchazeč vylosuje jednu ze dvou variant písemného testu připraveného pro daný zkušební termín. Uchazeči si zasednou v zasedacím pořádku tak, aby neseděli vedle sebe uchazeči se stejným testem. Testy jsou vždy zpracovány ze souboru 400 otázek tak, aby v nich byly zastoupeny vždy min. po 3 otázkách z jednotlivých oblastí. Jednotlivé testy (po 50-ti otázkách) jsou označovány písmeny A, B. Při další zkoušce C, D atd. Uchazeč vybírá u každé otázky v písemném testu vždy jen jednu ze tří odpovědí (a,b,c), kterou zaznamená do tabulky pro odpovědi. Předseda OZK poučí uchazeče o správném postupu při vyplňování testu. Správně je zodpovězena ta otázka, u které uchazeč do tabulky pro odpovědi vyznačí 7

8 pouze jednu odpověď. Pokud se uchazeč při vyplňování splete, je možné provést opravu tak, že chybně vyznačenou odpověď škrtne a vyznačí správnou odpověď, kterou označí parafou. Pokud je vyznačeno více odpovědí, či není jasné, kterou odpověď uchazeč vyznačil, je tato odpověď hodnocena jako nesprávně zodpovězená. Dozor po celou dobu písemné zkoušky provádí OZK, případně též odborný garant. 6.3 Na zpracování písemného testu je vyhrazen čas 60 minut. Písemná zkouška končí vypršením stanoveného času. Nestihne-li uchazeč v daném časovém limitu odpovědět na všechny otázky, považují se otázky bez označené odpovědi za chybně zodpovězené. 6.4 Při vypracovávání písemného testu není dovoleno používat pomocné materiály v jakékoli podobě ani záznamová zařízení. 6.5 V testových otázkách jsou zastoupeny tyto oblasti: - Zákoník práce (odbory, povinnosti zaměstnavatelů vč. prac. podmínek a náhrad škod) - BP - Živočišná výroba - BP - Práce v lese a obdobného charakteru - BP - Stavebnictví - BP- Doprava silniční - BP - Doprava železniční - Zařazení prací do kategorií jejich rizika - Ochrana veřejného zdraví - Budovy, venkovní pracoviště - Nakládání s nebezpečnými chem. látkami - Vyhrazená zdvihací zařízení a tlaková zařízení - Vyhrazená plynová zařízení a elektrická zařízení - Pracovní úrazy - Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků - BP - Obráběcí stroje - BP - Kotelny - BP Školy a školská zařízení - Bezpečnostní značky a signály - Ostatní, jinde nezařazené (Orgány a organizace státního odborného dozoru; sklady;...) 8

9 Uvedené oblasti v sobě zahrnují okruhy odborných znalostí dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., písm. a c, e: a) Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, b) Znalost povinností zaměstnavatele, práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, c) Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání, d) Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace; tento okruh je samostatně prověřován v rámci ústní zkoušky obhajoba písemné práce a diskuse nad ní, e) Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly. Článek 7 Hodnocení písemné části zkoušky 7.1 Maximální počet dosažitelných bodů je 50. Tzn. každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem, nesprávná 0 body. Pro hodnocení písemné části výsledkem vyhověl musí být dosaženo alespoň 45 bodů, tzn. 90% správných odpovědí. 7.2 Po skončení písemné části následuje přestávka v trvání 30-ti minut, ve které předseda a členové odborné zkušební komise vyhodnotí testy jednotlivých uchazečů a zapíší výsledky do hodnotící tabulky, která je pod tabulkou pro odpovědi. Dále předseda OZK zapíše hodnocení do Záznamového archu k písemné části zkoušky (viz příloha č. 17) a ke každému uchazeči do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky (viz příloha č. 16). Uvedené dokumenty stvrzují podpisem členové OZK a odborný garant, pokud je u zkoušky přítomen. 7.3 Počet dosažených bodů v písemné části zkoušky sdělí předseda OZK uchazeči při ústní 9

10 části zkoušky, ve které může uchazeč pokračovat, i když v písemné části zkoušky nevyhověl. Článek 8 Ústní část zkoušky 8.1 K ústnímu pohovoru přistupují uchazeči jednotlivě podle abecedního pořadí, pokud se s vědomím administrátorky projektu nedohodli jinak. Seznam bude vyvěšen před zkušební místností. 8.2 Uchazeč si pod dohledem odborné zkušební komise vylosuje dvě ústní otázky (z celkového počtu 60-ti otázek) a jeden snímek pracoviště (z celkového počtu 20-ti snímků). Losování probíhá tak, že si uchazeč vylosuje dva žetony, na každém žetonu je uvedeno číslo otázky pro ústní pohovor. Dále si vybírá jeden žeton s číslem snímku pracoviště. Znění jednotlivých otázek má uchazeč při zkoušce k dispozici v tištěné podobě. Vylosovaný snímek obdrží od administrátorky projektu či od OZK. 8.3 Předseda OZK informuje uchazeče o počtu dosažených bodů při písemné části zkoušky. 8.4 Uchazeč si ve vyhrazeném prostoru zkušební místnosti individuálně připravuje odpovědi na vylosované otázky a ze snímku pracoviště vyhodnotí vyskytující se závady, nebezpečí vzniku pracovních úrazů rizika možných ohrožení, porušení pracovních předpisů BOZP, navrhne optimální řešení. 8.5 Uchazeči není dovoleno po dobu přípravy používat pomocné materiály v jakékoli podobě a ani záznamová zařízení. 8.6 Na přípravu k ústní části zkoušky má uchazeč 30 minut. Po dobu zkoušení předcházejícího uchazeče se začíná připravovat další uchazeč. 8.7 Uchazeč má na odpovědi k vylosovaným otázkám, vč. snímku pracoviště, max. 20 minut. Pořadí odpovědí je libovolné a může si je uchazeč zvolit. OZK může klást doplňující otázky. Součástí ústního pohovoru je obhajoba písemné práce na téma, které si uchazeč zvolil z přehledu témat písemné práce. Před termínem konání zkoušky posoudil hodnotitel písemnou práci a vypracoval Posudek písemné práce viz příloha č. 7. Při svém hodnocení členové OZK nemusí přihlížet k posudku hodnotitele práce. Přihlíží se ke schopnosti uchazeče písemnou práci obhájit, ke schopnosti vyjádřit 10

11 podstatu problému, vhodnost použitých metod a postupů, věcnou a odbornou správnost, vhodnost navržených opatření k eliminaci rizik, rozsah práce, formální úpravu práce. Přehled témat písemné práce je uveden v příloze č. 24. Obhajoba písemné práce trvá max. 10 minut. Celkový čas ústní zkoušky je tedy 30 minut. Článek 9 Hodnocení ústní části zkoušky 9.1 Úroveň znalostí uchazeče je posuzována všemi členy OZK individuálně. Každý člen si do kontrolního listu o ústní části zkoušky (viz příloha č. 18) zaznamenává čísla otázek, bodový zisk za každou otázku, vč. prospěchu a stručného slovního komentáře k uděleným bodům. 9.2 Po skončení ústní části zkoušky posledního uchazeče vyhlásí předseda OZK přestávku v délce cca 30 minut, v níž komise vyhodnotí ústní část zkoušky jednotlivých uchazečů. OZK porovná svá hodnocení a usnese se, zda uchazeč vyhověl nebo nevyhověl. Aby uchazeč u ústní části zkoušky vyhověl, musí mít u každé otázky hodnocení výborně až dobře alespoň u dvou členů OZK. Hlasy předsedy a členů OZK jsou si rovny. Celkové hodnocení ústního pohovoru vychází z průměru bodů OZK. Maximální počet dosažitelných bodů v ústní části zkoušky je 48. Pro hodnocení ústní části výsledkem vyhověl musí být dosaženo alespoň 32 bodů. 9.3 Odpovědi uchazeče u ústní části pro hodnocení vyhověl : - první losovaná otázka: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů - druhá losovaná otázka: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů - losovaný snímek pracoviště: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů - obhajoba písemné práce: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů Slovní stupnice prospěchu pro jednotlivé otázky: Stupnice prospěchu Dosažený počet bodů výborně 12 až 11 bodů velmi dobře 10 až 9 bodů dobře 8 bodů nedostatečně nevyhověl 7 bodů a méně 11

12 Bližší charakteristika stupnice prospěchu: - výborně - otázka je zodpovězena v plném rozsahu, bez podstatného doplňování ze strany zkušební komise. Projev uchazeče je správný, přesný, výstižný a ucelený. Uchazeč ovládá požadované poznatky, definice, zákonitosti a dokáže je prakticky uplatňovat. Je schopný vyjádřit podstatu problému, orientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Uchazeč vyhověl. - velmi dobře otázka je zodpovězena téměř v plném rozsahu bez podstatného doplňování ze strany OZK. Projev uchazeče má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a ucelenosti. Uchazeč ovládá požadované poznatky, definice, zákonitosti a dokáže je prakticky uplatňovat. Je schopný vyjádřit podstatu problému, orientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vykazuje však drobné nedostatky. Uchazeč vyhověl. - dobře - otázka je zodpovězena v neúplném rozsahu. Za pomoci podnětů odborné zkušební komise dokáže souvisle hovořit bez závažných nedostatků. Jeho projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a ucelenosti. Orientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vykazuje však nedostatky, které však nejsou závažné. Uchazeč vyhověl. - nedostatečně uchazeč má při odpovědi závažné nedostatky, vyskytují se podstatné chyby. Poznatky nedokáže uplatňovat, neorientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nedokáže správně vyjádřit postatu. Uchazeč nevyhověl. Článek 10 Závěrečné vyhodnocení 10.1 OZK se usnese, zda uchazeč celkově u zkoušky vyhověl nebo nevyhověl. Předseda OZK zaznamená výsledky do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky (viz příloha č. 16) a do Protokolu o provedené zkoušce (viz příloha č. 15). Tyto dokumenty podepíše předseda OZK spolu s ostatními členy Uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, jestliže byl úspěšný v obou částech zkoušky. V takovém případě se ohodnotí celkovým výsledkem vyhověl Uchazeč, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, se ohodnotí výsledkem nevyhověl Předseda OZK seznámí uchazeče s výsledkem zkoušky Předseda OZK předá uchazeči, který v celkovém hodnocení zkoušky vyhověl, předem připravené osvědčení. Uchazeč podepíše Potvrzení o převzetí osvědčení. V ojedinělých případech administrátorka projektu zašle doporučeně poštou osvědčení úspěšnému uchazeči do 5-ti pracovních dnů po vykonání zkoušky. V tomto případě bude potvrzením o převzetí osvědčení Doručenka z pošty. 12

13 10.6 Předseda odborné zkušební komise oznámí uchazeči neúspěšný výsledek zkoušky ústně. Držitel akreditace je povinen předat či zaslat písemné Oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky do 5-ti pracovních dnů po vykonání zkoušky Stejnopis osvědčení o odborné způsobilosti a stejnopis oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky zašle držitel akreditace MPSV ČR, a to do 30-ti kalendářních dnů po jejím vykonání Držitel akreditace poučí neúspěšného účastníka o možnostech podat žádost o opakování zkoušky nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal. Článek 11 Opravná zkouška 11.1 Opravná zkouška není zpoplatněna Na opravnou zkoušku se uchazeč musí přihlásit pomocí formuláře Přihláška k opravné zkoušce příloha č. 21. Na opravnou zkoušku se vztahuje obdobný postup jako na zkoušku Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, z níž nevyhověl. Pokud uchazeč nevyhověl při písemné části (písemný test), opakuje jen písemný test, pokud při ústní části neobhájil písemnou práci, ale při ústním pohovoru (zodpovídání otázek, vč. snímku pracoviště) vyhověl, opakuje jen obhajobu písemné práce. Pokud nevyhověl při ústním pohovoru, ale při obhajobě vyhověl, opakuje pouze ústní pohovor Opravnou zkoušku lze konat nejdříve za 21 kalendářních dní ode dne odeslání pozvánky k vykonání opravné zkoušky, pokud nepožádá uchazeč o dřívější termín Pokud uchazeč nevyhoví ani při opravné zkoušce, může podat novou Přihlášku k provedení zkoušky (příloha č. 1) nejdříve po uplynutí 90-ti kalendářních dní ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky. V tomto případě je na něj pohlíženo již jako na nového žadatele. Článek 12 Stížnost, popřípadě odvolání uchazeče 12.1 Pokud neúspěšný uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím odborné zkušební komise, může písemně požádat držitele akreditace o přezkoumání či podat písemné odvolání do 15-ti 13

14 dnů od sdělení o neúspěšném vykonání zkoušky. Výsledek přezkoumání musí být uchazeči sdělen písemně do 30-ti dní od doručení žádosti o přezkoumání postupu Žádost o přezkoumání postupu OZK musí být podána písemně na formuláři, který je uveden v příloze č. 22. V žádosti musí být uvedeny důvody, proč uchazeč žádost podává Přezkoumání postupu OZK provádějí nezávisle odborný garant a statutární zástupce držitele akreditace. Pokud je přezkoumáním zjištěno, že byl postup odborné zkušební komise nesprávný, je prohlášen výsledek zkoušky za neplatný a uchazeč může opakování zkoušky vykonat před jinou zkušební komisí, kterou jmenuje statutární zástupce držitel akreditace. V takovém případě je zkouška bez poplatku V případě, že postup OZK je správný, vydá se rozhodnutí o správnosti postupu OZK, které se zašle uchazeči. Článek 13 Dokumentace a její archivace 13.1 O každém uchazeči bude vedena osobní složka, která se zakládá a archivuje. V osobní složce budou obsaženy následující dokumenty: - Přihláška ke zkoušce - Doklad o dosaženém vzdělání (kopie, či ověřená kopie) - Potvrzení o praxi - Oznámení o registraci přihlášky ze zkoušce a zadání písemné práce - Stejnopis pozvánky ke zkoušce - Písemná zkouška (písemný test, vč. tabulky pro odpovědi a hodnotící tabulky) - Písemná práce - Posudek písemné práce ke zkoušce - Evidenční list - Záznam o průběhu a výsledku zkoušky - Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky - Oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky (pouze v případě, že uchazeč v některé části zkoušky nevyhověl) - Přihláška k opravné zkoušce - Žádost o dřívější termín zkoušky (pouze v případě, že se uchazeč nestihl přihlásit ke zkoušce v termínu 21 kalendářních dnů před zkouškou) 13.2 Další dokumentace, která je o zkoušce vedena, obsahuje: - Jmenování členů odborné zkušební komise - Časový harmonogram zkoušky 14

15 - Prezenční listinu uchazečů - Záznamový arch k písemné části zkoušky - Kontrolní listy o ústní části zkoušky - Protokol o zkoušce 13.3 Za vedení dokumentace odpovídá administrátorka projektu. Kontrolu vedení dokumentace provádí odborný garant. Veškerá dokumentace je uložena v uzamykatelné skříni u Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky po dobu 10-ti let. Po uplynutí této doby bude dokumentace skartována. O skartaci bude vyhotoven zápis Asociace techniků bezpečnosti práce má povinnosti zasílat do 30-ti kalendářních dnů po vykonání zkoušky Ministerstvu práce a sociálních věcí stejnopis osvědčení o odborné způsobilosti, případně stejnopis oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky Každý uchazeč podepsal v Přihlášce ke zkoušce souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místem zpracování a uchování osobních údajů je Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí v databázi odborně způsobilých osob. Článek 14 Závěrečné ustanovení Zkušební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace Ministerstvem práce a sociálních věcí. V Brně, dne Aktualizováno: 10/2013 Držitel akreditace: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky Sukova 49/ BRNO Za držitele akreditace: Bc. Jaroslav Urbánek, v.r. prezident asociace MVDr. Ing. Karel Hais, CSc., v.r. viceprezident asociace 15

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ZKUŠEBNÍ ŘÁD KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném

Více

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12)

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŽITÉ

Více

Zkušební řád pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Zkušební řád pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Strana 1/17 1. ÚČEL Účelem zkušebního řádu je stanovení organizace zkoušek pro získání odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Zkušební řád. Zpracoval: Ing. Josef Štoudek odborný garant zkoušky. Strana 1 (celkem 30)

Zkušební řád. Zpracoval: Ing. Josef Štoudek odborný garant zkoušky. Strana 1 (celkem 30) Zkušební řád pro zkoušky a opakované zkoušky po pěti letech z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

Zkušební řád. revize zkušebního řádu červenec 2015

Zkušební řád. revize zkušebního řádu červenec 2015 Zkušební řád pro zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a pro zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik opakované po 5-ti letech (dále

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Režim: Počet stran: 20 Počet příloh: ŘÍZENÝ DOKUMENT. Počet vzorů:

Režim: Počet stran: 20 Počet příloh: ŘÍZENÝ DOKUMENT. Počet vzorů: Platnost od: 2013 Skartační znak: S - 10 Počet stran: 20 Počet příloh: 0 Počet vzorů: 0 Režim: ŘÍZENÝ DOKUMENT Verze: PÍSEMNÁ VERZE Vydání 1 2 3 4 5 Změna 0 1 2 3 4 5 Určeno pro: ODBORNÉ ZKUŠEBNÍ KOMISI

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení ZKUŠEBNÍ ŘÁD Krajského úřadu Středočeského kraje k prokazování odborné způsobilosti žadatelů k provozování vymezených druhů silniční dopravy pro cizí potřeby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Více

II. Zkušební a organizační řád

II. Zkušební a organizační řád Vnitřní předpis Domu techniky Pardubice spol. s r.o. II. Zkušební a organizační řád pro zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Pravidla pro složení makléřské zkoušky

Pravidla pro složení makléřské zkoušky Pravidla pro složení makléřské zkoušky Článek 1 Obsah makléřské zkoušky 1. Tato část Pravidel upravuje náležitosti a průběh makléřské zkoušky (dále jen zkoušky ). 2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

Čl. 4 Náplň a náležitosti zkoušky Čl. 5 Písemná část zkoušky A. odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Čl. 4 Náplň a náležitosti zkoušky Čl. 5 Písemná část zkoušky A. odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Zkušební řád Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. pro odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele (dále jen zkušební řád ) Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Článek 1 Obecné ustanovení

Článek 1 Obecné ustanovení MĚSTO TŘINEC 2008 Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, a znalosti obsluhy taxametru řidiči vozidla taxislužby

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

schváleno: 25.5.2005 účinnost: 01.07.2005 změna: zpracovatel: odbor dopravy

schváleno: 25.5.2005 účinnost: 01.07.2005 změna: zpracovatel: odbor dopravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína

Více

Zkušební řád. 1. Základní ustanovení

Zkušební řád. 1. Základní ustanovení Zkušební řád 1. Základní ustanovení 1.1. Zkušební řád je závazný pro držitele akreditace, kterým je TÜV SÜD Czech s.r.o. a pro všechny osoby, které u tohoto držitele akreditace personálně zabezpečují organizaci

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Jméno funkce Datum Podpis

Jméno funkce Datum Podpis EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Účinnost: 30.4.2010 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŢITÉ ZKRATKY...

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby na území města Karviné Schváleno:

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb. 1) Termíny zkoušek včetně úplného přehledu

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

VYHLÁŠKA. č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

VYHLÁŠKA. č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách VYHLÁŠKA č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách ze dne 6. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 zákona

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

Věstník ČNB částka 5/2008 ze dne 27. února 2008. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 22. února 2008

Věstník ČNB částka 5/2008 ze dne 27. února 2008. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 22. února 2008 Třídící znak 2 0 7 0 8 5 7 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 22. února 2008 o vydání Zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře 1) Česká národní banka vydává

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008. zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008. zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008 zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora Zkušební řád upravuje postup při provádění kvalifikační zkoušky vykonavatele

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Pokyn ředitelky školy č. 1/2014/2015 ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000 Spr 2647/2013 Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou funkcí

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD. 1 Účel zkoušky

ZKUŠEBNÍ ŘÁD. 1 Účel zkoušky ZKUŠEBNÍ ŘÁD Podle 5, odst. 9 zákona ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR ve znění zákona č.170/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb. (dále jen "zákon"), upravuje

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Zkušební řád KDP ČR Aktuální znění k 1. 2. 2014

Zkušební řád KDP ČR Aktuální znění k 1. 2. 2014 ZKUŠEBNÍ ŘÁD Komory daňových poradců ČR Podle 5, odst. 9 zákona ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č.

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE s termíny pro rok 2016 SKLADBA MATURITNÍ ZKOUŠKY Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Úroveň: Proces administrace projektů - LEADER MAS Výzva Příjem žádostí Administrativní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Aktuální text školského zákona ke dni 9. listopadu 2012. Změny vyznačené v 163 odst. 2, 178, 179 a 180 budou účinné až od 1.

Aktuální text školského zákona ke dni 9. listopadu 2012. Změny vyznačené v 163 odst. 2, 178, 179 a 180 budou účinné až od 1. Aktuální text školského zákona ke dni 9. listopadu 2012 Změny vyznačené v 163 odst. 2, 178, 179 a 180 budou účinné až od 1. ledna 2013 (ve znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Elektrotechnika Biomedicínská technika a bioinformatika (BTBIO-A) Brno 2015 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na Fakultě

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

I.Úvod. II. Podání žádosti o vydání licence strojvedoucího

I.Úvod. II. Podání žádosti o vydání licence strojvedoucího *crdux006qmlw* CRDUX006QMLW 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č.j.: DUCR-4898/14/Fo Metodický pokyn pro získání licence strojvedoucího k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální a průkazu způsobilosti

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

ZKOUŠKOVÝ ŘÁD. Článek 1 Základní ustanovení

ZKOUŠKOVÝ ŘÁD. Článek 1 Základní ustanovení ZKOUŠKOVÝ ŘÁD Článek 1 Základní ustanovení 1.1 Tento Zkouškový řád upravuje způsob složení a rozsah odborné zkoušky investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce investičního zprostředkovatele a vázaného

Více