Z K U Š E B N Í Ř Á D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z K U Š E B N Í Ř Á D"

Transkript

1 Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky Držitel akreditace na ověřování odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č.j.: 2010/ ze dne 11. října 2010 a č. j. 2013/ /1 ze dne 16. října 2013 Sukova 49/4, BRNO, IČ: , tel.: , Z K U Š E B N Í Ř Á D ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK (dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb.)

2 Článek 1 Účel a závaznost zkušebního řádu 1.1 Účelem zkušebního řádu je stanovení organizace zkoušek pro získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 1.2 Zkušební řád je závazný pro všechny osoby, které chtějí vykonat zkoušku z odborné způsobilosti v prevenci rizik u držitele akreditace (dále jen zkouška ). Článek 2 Předpoklady pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 2.1 Ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik se může přihlásit fyzická osoba, která podá přihlášku k provedení zkoušky a splňuje předpoklady 10 odst.1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to: - má alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou - má odbornou praxi v délce alespoň 3 let nebo v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 2.2 Dokladem o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik je Osvědčení Platnost Osvědčení je 5 let ode dne úspěšného vykonání zkoušky. Proto se zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik skládá opakovaně každých pět let. 2

3 Článek 3 Přihláška ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik 3.1 Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky zašle přednostně svým členům nabídku absolvovat zkoušku z odborné způsobilosti. V případě zájmu zašle žadatel vyplněnou přihlášku, kterou obdrží v elektronické podobě či na vyžádání v tištěné podobě, poštou na adresu Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, Sukova 49/4, BRNO. (Podoba přihlášky je uvedena v Příloze č. 1) 3.2 Nedílnou součástí přihlášky ke zkoušce jsou doklady o vzdělání a o délce odborné praxe. Tyto doklady musí být zaslány ve formě ověřené kopie. V případě zaslání neověřené kopie musí uchazeč ke zkoušce předložit originály těchto dokladů. Shodu těchto dokladů ověří administrátorka projektu. Nepředloží-li uchazeč před konáním zkoušky originály dokladů o vzdělání a odborné praxi, nemůže se zkoušky zúčastnit. Tento uchazeč však může podat novou žádost o vykonání zkoušky. 3.3 Kontrolu došlých přihlášek (vč. zaslaných dokladů) provede administrátorka projektu. Přijatou přihlášku zapíše do Evidence přijatých přihlášek ke zkoušce - viz Příloha č. 3. V případě, že nejsou splněny požadavky na vzdělání a odbornou praxi, tzn. nesplňují požadavek 10 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vrací se přihláška zpět. Pokud přihláška vykazuje drobné nejasnosti, neúplnosti, apod., vyzve administrátorka projektu do stanoveného termínu k jejich doplnění, jednotlivé úkony vyznačí v Evidenci přijatých přihlášek ke zkoušce. 3.4 Ověření a splnění požadavků na vzdělání a délku praxe vyznačí administrátorka projektu na přihlášce k provedení zkoušky a založí osobní složku uchazeče do dokumentace ke zkoušce (viz Příloha č. 2). Pro uchazeče, který splnil předpoklady odborné způsobilosti, založí administrativní pracovnice Evidenční list uchazeče - viz Příloha č. 5. Následně zašle uchazeči dopisem Oznámení o registraci přihlášky ke zkoušce a zadání písemné práce (viz Příloha č. 4). Přehled témat písemné práce je uveden v příloze č. 24. Uchazeč má možnost si vybrat jedno ze čtyř témat. 3.5 Administrátorka projektu zašle uchazeči nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne obdržení přihlášky pozvánku ke zkoušce (poštou či em). Stejnopis pozvánky ke zkoušce založí do osobní složky uchazeče. Podoba stejnopisu pozvánky je uvedena v Příloze č. 6. 3

4 3.6 Uchazeč, který se nestihl přihlásit na stanovený termín 21 kalendářních dnů před termínem zahájení zkoušky a má zájem se tohoto termínu zúčastnit, musí požádat administrátorku projektu o dřívější termín zkoušky. Uchazeč vyplní Žádost o dřívější termín zkoušky (viz Příloha č. 9). 3.7 Uchazeči musí odevzdat nejpozději do 10-ti pracovních dnů před zahájením zkoušky držiteli akreditace zpracovanou písemnou práci, kterou budou v průběhu zkoušky obhajovat. Písemná práce bude předána hodnotiteli auditorovi, který vypracuje posudek písemné práce. Formulář posudku písemné práce ke zkoušce z odborné způsobilosti je v příloze č. 7. V závěru posudku je doporučení, zda se práce doporučuje k obhajobě v rámci ústní části zkoušky. Pokud není hodnotitelem doporučena k obhajobě, vrátí administrátorka projektu uchazeči práci k přepracování. Po odevzdání přepracované práce bude tento uchazeč zařazen na zkoušku v nejbližším možném termínu. Pokud i do tohoto termínu práci neodevzdá, nemůže se zkoušky zúčastnit. V případě, že má zájem o vykonání zkoušky, musí podat novou žádost o vykonání zkoušky. 3.8 Poplatek za zkoušku musí být uhrazen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním zkoušky. Administrátorka projektu ověří úhradu poplatku za zkoušku. Datum úhrady poplatku za zkoušku vyznačí na evidenčním listu uchazeče. 3.9 Nemůže-li se uchazeč dostavit z vážných důvodů ke zkoušce, je povinen písemně požádat o přeřazení na jiný termín. Pokud se jedná o závažné důvody neúčasti (např. zdravotní důvody, apod.) a následně dodatečně uchazeč doloží administrátorce projektu potvrzení od lékaře či jiné úřední potvrzení, může se bez poplatku zúčastnit náhradního termínu. V případě, že se uchazeč zkoušky nezúčastní, nepodá žádost o přeřazení, neomluví se, nebo jen svoji účast zruší, poplatek za zkoušku se uchazeči nevrací Z vážných důvodů je možné vyhlášený termín zkoušky odvolat. O této skutečnosti musí akreditovaná organizace vyrozumět uchazeče nejpozději do 5-ti kalendářních dní před vyhlášeným termínem zkoušky Bez doložení dokladů o vzdělání a praxi, zpracované písemné práce k obhajobě a úhrady poplatku za zkoušku nebude uchazeč ke zkoušce připuštěn Předseda OZK a odborný garant provádí před zkouškou kontrolu osobní složky uchazeče. Správnost a úplnost potvrzuje v přihlášce podpisem. 4

5 Článek 4 Postup při přípravě zkoušky 4.1 Výběr členů OZK provádí držitel akreditace po dohodě s odborným garantem projektu. 4.2 OZK, která hodnotí uchazeče z písemné a ústní části zkoušky, se skládá z předsedy a dvou členů. 4.3 Složení OZK jmenuje držitel akreditace. Formulář pro Jmenování členů odborné zkušební komise je uveden v příloze č. 10. OZK ustanoví držitel z fyzických osob, které byly schváleny v projektu na udělení akreditace pro provádění zkoušek. Jmenování členů OZK založí administrátorka projektu v dokumentaci ke zkoušce. OZK musí být jmenována min. 10 dnů před termínem zkoušky. 4.4 Odborný garant projektu společně s držitelem akreditace připraví zkušební testy. Testy jsou vždy zpracovány ze souboru otázek tak, aby v nich byly zastoupeny vždy min. 3 otázky z jednotlivých oblastí. Pro každou zkoušku budou zpracovány vždy dvě varianty testů. Jednotlivé testy po 50-ti otázkách jsou označovány písmeny A, B. Při další zkoušce budou testy značeny písmeny C, D atd. Dozor po celou dobu písemné zkoušky provádí OZK, případně též odborný garant. Z těchto dvou variant si každý účastník vylosuje jednu a zasedne v zasedacím pořádku tak, aby neseděli vedle sebe uchazeči se stejným testem. Článek 5 Základní informace o zkoušce a její průběh 5.1 Zkouška probíhá ve zkušební místnosti Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, Sukova 49/4, Brno a v čase určeném na pozvánce ke zkoušce. 5.2 Zkouška se řídí časovým harmonogramem. V jednom zkušebním termínu mohou být zkoušeni nejméně 3 a nejvýše 6 uchazečů. 5.3 Před zahájením zkoušky provede administrátorka projektu prezenci účastníků, při které ověří totožnost uchazečů a porovná originály dokladů o vzdělání a praxi s kopiemi. Pokud uchazeč doložil již k přihlášce ověřené kopie dokladu o vzdělání a originál dokladu o praxi, ověří administrátorka pouze uchazečovu totožnost. Uchazeč, který tyto podmínky nesplní, se nemůže zkoušky zúčastnit. 5

6 5.3.1 Časový harmonogram zkoušky pro 6 uchazečů: Fáze zkoušky Vyhrazený čas Činnost uchazeče Činnost odborné zkušební komise Zahájení 10 minut Losování písemných testů ze dvou variant Zahájení zkoušky. Podání informací o průběhu zkoušky Písemný test 60 minut Zpracování testových otázek Dozor OZK (50) Přestávka na opravy 30 minut Občerstvení Oprava a hodnocení testů testů Ústní část zkoušky: 1. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava 2. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 1.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 3. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 2.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 30 minut Ústní pohovor 3.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) Přestávka na oběd + další přestávka = 50 minut 4. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava 5. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 4.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 6. uchazeč 30 minut losování 2 otázek+snímku pracoviště + příprava Ústní pohovor 5.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) 30 minut Ústní pohovor 6.uchazeče (2 otázky+snímek = max. 20 minut, obhajoba = max.10 minut) Přestávka na cca Občerstvení Hodnocení výsledku zkoušky vyhodnocení 30 minut Seznámení uchazečů s výsledky zkoušky + předání osvědčení 6

7 5.4 Držitel akreditace (statutární zástupce) nebo předseda OZK přivítá uchazeče a seznámí je s programem a průběhem zkoušky, s ustanoveními Zkušebního řádu (Zkušební řád viz příloha č. 28) a poučí je o způsobu přezkoumání v případě stížnosti na postup OZK nebo odvolání proti rozhodnutí OZK. Žádost o přezkoumání postupu odborné zkušební komise je uvedena v příloze č Zkouška se skládá ze dvou částí - z písemné a ústní. Všichni uchazeči (vyjma uchazečů opakujících určitou část zkoušky, při které nevyhověli) musí absolvovat obě části zkoušky. 5.6 Dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. je jedním ze zkušebních okruhů k teoretickým znalostem pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik prokázat uchazečovu Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace. Tento okruh je samostatně prověřován v rámci ústní zkoušky obhajoba písemné práce a diskuse nad ní. 5.7 Po celou dobu trvání zkoušky jsou přítomni všichni členové odborné zkušební komise. Článek 6 Písemná část zkoušky 6.1 Písemná zkouška (písemný test) probíhá jako první část zkoušky, konají ji všichni pozvaní uchazeči zároveň. Max. počet je 6 uchazečů. Písemné zkoušky se může zúčastnit i uchazeč, který se účastní pouze opravné písemné části zkoušky, v tomto případě je možné stanovený maximální počet překročit. 6.2 Po zahájení písemné části zkoušky si každý uchazeč vylosuje jednu ze dvou variant písemného testu připraveného pro daný zkušební termín. Uchazeči si zasednou v zasedacím pořádku tak, aby neseděli vedle sebe uchazeči se stejným testem. Testy jsou vždy zpracovány ze souboru 400 otázek tak, aby v nich byly zastoupeny vždy min. po 3 otázkách z jednotlivých oblastí. Jednotlivé testy (po 50-ti otázkách) jsou označovány písmeny A, B. Při další zkoušce C, D atd. Uchazeč vybírá u každé otázky v písemném testu vždy jen jednu ze tří odpovědí (a,b,c), kterou zaznamená do tabulky pro odpovědi. Předseda OZK poučí uchazeče o správném postupu při vyplňování testu. Správně je zodpovězena ta otázka, u které uchazeč do tabulky pro odpovědi vyznačí 7

8 pouze jednu odpověď. Pokud se uchazeč při vyplňování splete, je možné provést opravu tak, že chybně vyznačenou odpověď škrtne a vyznačí správnou odpověď, kterou označí parafou. Pokud je vyznačeno více odpovědí, či není jasné, kterou odpověď uchazeč vyznačil, je tato odpověď hodnocena jako nesprávně zodpovězená. Dozor po celou dobu písemné zkoušky provádí OZK, případně též odborný garant. 6.3 Na zpracování písemného testu je vyhrazen čas 60 minut. Písemná zkouška končí vypršením stanoveného času. Nestihne-li uchazeč v daném časovém limitu odpovědět na všechny otázky, považují se otázky bez označené odpovědi za chybně zodpovězené. 6.4 Při vypracovávání písemného testu není dovoleno používat pomocné materiály v jakékoli podobě ani záznamová zařízení. 6.5 V testových otázkách jsou zastoupeny tyto oblasti: - Zákoník práce (odbory, povinnosti zaměstnavatelů vč. prac. podmínek a náhrad škod) - BP - Živočišná výroba - BP - Práce v lese a obdobného charakteru - BP - Stavebnictví - BP- Doprava silniční - BP - Doprava železniční - Zařazení prací do kategorií jejich rizika - Ochrana veřejného zdraví - Budovy, venkovní pracoviště - Nakládání s nebezpečnými chem. látkami - Vyhrazená zdvihací zařízení a tlaková zařízení - Vyhrazená plynová zařízení a elektrická zařízení - Pracovní úrazy - Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků - BP - Obráběcí stroje - BP - Kotelny - BP Školy a školská zařízení - Bezpečnostní značky a signály - Ostatní, jinde nezařazené (Orgány a organizace státního odborného dozoru; sklady;...) 8

9 Uvedené oblasti v sobě zahrnují okruhy odborných znalostí dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., písm. a c, e: a) Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, b) Znalost povinností zaměstnavatele, práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, c) Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání, d) Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace; tento okruh je samostatně prověřován v rámci ústní zkoušky obhajoba písemné práce a diskuse nad ní, e) Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly. Článek 7 Hodnocení písemné části zkoušky 7.1 Maximální počet dosažitelných bodů je 50. Tzn. každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem, nesprávná 0 body. Pro hodnocení písemné části výsledkem vyhověl musí být dosaženo alespoň 45 bodů, tzn. 90% správných odpovědí. 7.2 Po skončení písemné části následuje přestávka v trvání 30-ti minut, ve které předseda a členové odborné zkušební komise vyhodnotí testy jednotlivých uchazečů a zapíší výsledky do hodnotící tabulky, která je pod tabulkou pro odpovědi. Dále předseda OZK zapíše hodnocení do Záznamového archu k písemné části zkoušky (viz příloha č. 17) a ke každému uchazeči do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky (viz příloha č. 16). Uvedené dokumenty stvrzují podpisem členové OZK a odborný garant, pokud je u zkoušky přítomen. 7.3 Počet dosažených bodů v písemné části zkoušky sdělí předseda OZK uchazeči při ústní 9

10 části zkoušky, ve které může uchazeč pokračovat, i když v písemné části zkoušky nevyhověl. Článek 8 Ústní část zkoušky 8.1 K ústnímu pohovoru přistupují uchazeči jednotlivě podle abecedního pořadí, pokud se s vědomím administrátorky projektu nedohodli jinak. Seznam bude vyvěšen před zkušební místností. 8.2 Uchazeč si pod dohledem odborné zkušební komise vylosuje dvě ústní otázky (z celkového počtu 60-ti otázek) a jeden snímek pracoviště (z celkového počtu 20-ti snímků). Losování probíhá tak, že si uchazeč vylosuje dva žetony, na každém žetonu je uvedeno číslo otázky pro ústní pohovor. Dále si vybírá jeden žeton s číslem snímku pracoviště. Znění jednotlivých otázek má uchazeč při zkoušce k dispozici v tištěné podobě. Vylosovaný snímek obdrží od administrátorky projektu či od OZK. 8.3 Předseda OZK informuje uchazeče o počtu dosažených bodů při písemné části zkoušky. 8.4 Uchazeč si ve vyhrazeném prostoru zkušební místnosti individuálně připravuje odpovědi na vylosované otázky a ze snímku pracoviště vyhodnotí vyskytující se závady, nebezpečí vzniku pracovních úrazů rizika možných ohrožení, porušení pracovních předpisů BOZP, navrhne optimální řešení. 8.5 Uchazeči není dovoleno po dobu přípravy používat pomocné materiály v jakékoli podobě a ani záznamová zařízení. 8.6 Na přípravu k ústní části zkoušky má uchazeč 30 minut. Po dobu zkoušení předcházejícího uchazeče se začíná připravovat další uchazeč. 8.7 Uchazeč má na odpovědi k vylosovaným otázkám, vč. snímku pracoviště, max. 20 minut. Pořadí odpovědí je libovolné a může si je uchazeč zvolit. OZK může klást doplňující otázky. Součástí ústního pohovoru je obhajoba písemné práce na téma, které si uchazeč zvolil z přehledu témat písemné práce. Před termínem konání zkoušky posoudil hodnotitel písemnou práci a vypracoval Posudek písemné práce viz příloha č. 7. Při svém hodnocení členové OZK nemusí přihlížet k posudku hodnotitele práce. Přihlíží se ke schopnosti uchazeče písemnou práci obhájit, ke schopnosti vyjádřit 10

11 podstatu problému, vhodnost použitých metod a postupů, věcnou a odbornou správnost, vhodnost navržených opatření k eliminaci rizik, rozsah práce, formální úpravu práce. Přehled témat písemné práce je uveden v příloze č. 24. Obhajoba písemné práce trvá max. 10 minut. Celkový čas ústní zkoušky je tedy 30 minut. Článek 9 Hodnocení ústní části zkoušky 9.1 Úroveň znalostí uchazeče je posuzována všemi členy OZK individuálně. Každý člen si do kontrolního listu o ústní části zkoušky (viz příloha č. 18) zaznamenává čísla otázek, bodový zisk za každou otázku, vč. prospěchu a stručného slovního komentáře k uděleným bodům. 9.2 Po skončení ústní části zkoušky posledního uchazeče vyhlásí předseda OZK přestávku v délce cca 30 minut, v níž komise vyhodnotí ústní část zkoušky jednotlivých uchazečů. OZK porovná svá hodnocení a usnese se, zda uchazeč vyhověl nebo nevyhověl. Aby uchazeč u ústní části zkoušky vyhověl, musí mít u každé otázky hodnocení výborně až dobře alespoň u dvou členů OZK. Hlasy předsedy a členů OZK jsou si rovny. Celkové hodnocení ústního pohovoru vychází z průměru bodů OZK. Maximální počet dosažitelných bodů v ústní části zkoušky je 48. Pro hodnocení ústní části výsledkem vyhověl musí být dosaženo alespoň 32 bodů. 9.3 Odpovědi uchazeče u ústní části pro hodnocení vyhověl : - první losovaná otázka: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů - druhá losovaná otázka: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů - losovaný snímek pracoviště: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů - obhajoba písemné práce: maximum 12 bodů, minimum 8 bodů Slovní stupnice prospěchu pro jednotlivé otázky: Stupnice prospěchu Dosažený počet bodů výborně 12 až 11 bodů velmi dobře 10 až 9 bodů dobře 8 bodů nedostatečně nevyhověl 7 bodů a méně 11

12 Bližší charakteristika stupnice prospěchu: - výborně - otázka je zodpovězena v plném rozsahu, bez podstatného doplňování ze strany zkušební komise. Projev uchazeče je správný, přesný, výstižný a ucelený. Uchazeč ovládá požadované poznatky, definice, zákonitosti a dokáže je prakticky uplatňovat. Je schopný vyjádřit podstatu problému, orientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Uchazeč vyhověl. - velmi dobře otázka je zodpovězena téměř v plném rozsahu bez podstatného doplňování ze strany OZK. Projev uchazeče má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a ucelenosti. Uchazeč ovládá požadované poznatky, definice, zákonitosti a dokáže je prakticky uplatňovat. Je schopný vyjádřit podstatu problému, orientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vykazuje však drobné nedostatky. Uchazeč vyhověl. - dobře - otázka je zodpovězena v neúplném rozsahu. Za pomoci podnětů odborné zkušební komise dokáže souvisle hovořit bez závažných nedostatků. Jeho projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a ucelenosti. Orientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vykazuje však nedostatky, které však nejsou závažné. Uchazeč vyhověl. - nedostatečně uchazeč má při odpovědi závažné nedostatky, vyskytují se podstatné chyby. Poznatky nedokáže uplatňovat, neorientuje se v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nedokáže správně vyjádřit postatu. Uchazeč nevyhověl. Článek 10 Závěrečné vyhodnocení 10.1 OZK se usnese, zda uchazeč celkově u zkoušky vyhověl nebo nevyhověl. Předseda OZK zaznamená výsledky do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky (viz příloha č. 16) a do Protokolu o provedené zkoušce (viz příloha č. 15). Tyto dokumenty podepíše předseda OZK spolu s ostatními členy Uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, jestliže byl úspěšný v obou částech zkoušky. V takovém případě se ohodnotí celkovým výsledkem vyhověl Uchazeč, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, se ohodnotí výsledkem nevyhověl Předseda OZK seznámí uchazeče s výsledkem zkoušky Předseda OZK předá uchazeči, který v celkovém hodnocení zkoušky vyhověl, předem připravené osvědčení. Uchazeč podepíše Potvrzení o převzetí osvědčení. V ojedinělých případech administrátorka projektu zašle doporučeně poštou osvědčení úspěšnému uchazeči do 5-ti pracovních dnů po vykonání zkoušky. V tomto případě bude potvrzením o převzetí osvědčení Doručenka z pošty. 12

13 10.6 Předseda odborné zkušební komise oznámí uchazeči neúspěšný výsledek zkoušky ústně. Držitel akreditace je povinen předat či zaslat písemné Oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky do 5-ti pracovních dnů po vykonání zkoušky Stejnopis osvědčení o odborné způsobilosti a stejnopis oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky zašle držitel akreditace MPSV ČR, a to do 30-ti kalendářních dnů po jejím vykonání Držitel akreditace poučí neúspěšného účastníka o možnostech podat žádost o opakování zkoušky nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal. Článek 11 Opravná zkouška 11.1 Opravná zkouška není zpoplatněna Na opravnou zkoušku se uchazeč musí přihlásit pomocí formuláře Přihláška k opravné zkoušce příloha č. 21. Na opravnou zkoušku se vztahuje obdobný postup jako na zkoušku Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, z níž nevyhověl. Pokud uchazeč nevyhověl při písemné části (písemný test), opakuje jen písemný test, pokud při ústní části neobhájil písemnou práci, ale při ústním pohovoru (zodpovídání otázek, vč. snímku pracoviště) vyhověl, opakuje jen obhajobu písemné práce. Pokud nevyhověl při ústním pohovoru, ale při obhajobě vyhověl, opakuje pouze ústní pohovor Opravnou zkoušku lze konat nejdříve za 21 kalendářních dní ode dne odeslání pozvánky k vykonání opravné zkoušky, pokud nepožádá uchazeč o dřívější termín Pokud uchazeč nevyhoví ani při opravné zkoušce, může podat novou Přihlášku k provedení zkoušky (příloha č. 1) nejdříve po uplynutí 90-ti kalendářních dní ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky. V tomto případě je na něj pohlíženo již jako na nového žadatele. Článek 12 Stížnost, popřípadě odvolání uchazeče 12.1 Pokud neúspěšný uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím odborné zkušební komise, může písemně požádat držitele akreditace o přezkoumání či podat písemné odvolání do 15-ti 13

14 dnů od sdělení o neúspěšném vykonání zkoušky. Výsledek přezkoumání musí být uchazeči sdělen písemně do 30-ti dní od doručení žádosti o přezkoumání postupu Žádost o přezkoumání postupu OZK musí být podána písemně na formuláři, který je uveden v příloze č. 22. V žádosti musí být uvedeny důvody, proč uchazeč žádost podává Přezkoumání postupu OZK provádějí nezávisle odborný garant a statutární zástupce držitele akreditace. Pokud je přezkoumáním zjištěno, že byl postup odborné zkušební komise nesprávný, je prohlášen výsledek zkoušky za neplatný a uchazeč může opakování zkoušky vykonat před jinou zkušební komisí, kterou jmenuje statutární zástupce držitel akreditace. V takovém případě je zkouška bez poplatku V případě, že postup OZK je správný, vydá se rozhodnutí o správnosti postupu OZK, které se zašle uchazeči. Článek 13 Dokumentace a její archivace 13.1 O každém uchazeči bude vedena osobní složka, která se zakládá a archivuje. V osobní složce budou obsaženy následující dokumenty: - Přihláška ke zkoušce - Doklad o dosaženém vzdělání (kopie, či ověřená kopie) - Potvrzení o praxi - Oznámení o registraci přihlášky ze zkoušce a zadání písemné práce - Stejnopis pozvánky ke zkoušce - Písemná zkouška (písemný test, vč. tabulky pro odpovědi a hodnotící tabulky) - Písemná práce - Posudek písemné práce ke zkoušce - Evidenční list - Záznam o průběhu a výsledku zkoušky - Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky - Oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky (pouze v případě, že uchazeč v některé části zkoušky nevyhověl) - Přihláška k opravné zkoušce - Žádost o dřívější termín zkoušky (pouze v případě, že se uchazeč nestihl přihlásit ke zkoušce v termínu 21 kalendářních dnů před zkouškou) 13.2 Další dokumentace, která je o zkoušce vedena, obsahuje: - Jmenování členů odborné zkušební komise - Časový harmonogram zkoušky 14

15 - Prezenční listinu uchazečů - Záznamový arch k písemné části zkoušky - Kontrolní listy o ústní části zkoušky - Protokol o zkoušce 13.3 Za vedení dokumentace odpovídá administrátorka projektu. Kontrolu vedení dokumentace provádí odborný garant. Veškerá dokumentace je uložena v uzamykatelné skříni u Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky po dobu 10-ti let. Po uplynutí této doby bude dokumentace skartována. O skartaci bude vyhotoven zápis Asociace techniků bezpečnosti práce má povinnosti zasílat do 30-ti kalendářních dnů po vykonání zkoušky Ministerstvu práce a sociálních věcí stejnopis osvědčení o odborné způsobilosti, případně stejnopis oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky Každý uchazeč podepsal v Přihlášce ke zkoušce souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místem zpracování a uchování osobních údajů je Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí v databázi odborně způsobilých osob. Článek 14 Závěrečné ustanovení Zkušební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace Ministerstvem práce a sociálních věcí. V Brně, dne Aktualizováno: 10/2013 Držitel akreditace: Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky Sukova 49/ BRNO Za držitele akreditace: Bc. Jaroslav Urbánek, v.r. prezident asociace MVDr. Ing. Karel Hais, CSc., v.r. viceprezident asociace 15

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12)

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŽITÉ

Více

KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ZKUŠEBNÍ ŘÁD KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Režim: Počet stran: 20 Počet příloh: ŘÍZENÝ DOKUMENT. Počet vzorů:

Režim: Počet stran: 20 Počet příloh: ŘÍZENÝ DOKUMENT. Počet vzorů: Platnost od: 2013 Skartační znak: S - 10 Počet stran: 20 Počet příloh: 0 Počet vzorů: 0 Režim: ŘÍZENÝ DOKUMENT Verze: PÍSEMNÁ VERZE Vydání 1 2 3 4 5 Změna 0 1 2 3 4 5 Určeno pro: ODBORNÉ ZKUŠEBNÍ KOMISI

Více

Jméno funkce Datum Podpis

Jméno funkce Datum Podpis EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Účinnost: 30.4.2010 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŢITÉ ZKRATKY...

Více

Pravidla pro složení makléřské zkoušky

Pravidla pro složení makléřské zkoušky Pravidla pro složení makléřské zkoušky Článek 1 Obsah makléřské zkoušky 1. Tato část Pravidel upravuje náležitosti a průběh makléřské zkoušky (dále jen zkoušky ). 2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený,

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený, V souladu s 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000 Spr 2647/2013 Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou funkcí

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha I. Přihláška ke členství v komoře a rozhodnutí o ní 1.1 Uchazeč o členství požádá o přijetí za člena přihláškou na formuláři

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek Pokyny k zajištění maturitních zkoušek V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 177/2009, ve znění pozdějších předpisů. 51 odst. 3 maturitní vyhlášky: Nedostaví-li se žák k maturitní

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky.

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky. Akreditační řád sdružení České duly o.s. Cílem akreditačního systému je: 1. stanovit a uplatňovat minimální standardy pro akreditaci dul 2. zaručit veřejnosti, že akreditované duly splňují nebo překračují

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY

ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY ČASTO OPAKOVANÉ OTÁZKY A) Student přestává být studentem vyšší odborné školy v souladu s 102 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykoná absolutorium. Nevykonal-li student

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ```````````` PŘÍRUČKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Bakalářský studijní program Audio inženýrství (AUDIO-J) Brno 2015 ÚVOD Tato příručka je určena uchazečům o studium na Fakultě elektrotechniky a komunikačních

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více