Hodnotící pohovory (manuál)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotící pohovory (manuál)"

Transkript

1 PŘÍLOHA ČÍSLO 9 Hodnotící pohovory (manuál) Motto: Ani sebelepší formulář nenahradí osobní přístup. Přidanou hodnotu pohovoru dodá hodnotitel a hodnocený. Organizační pokyny: Hodnotitel si dohodne s hodnoceným předem termín pohovoru. Hodnocený si před konáním pohovoru vyplní hodnotící formulář. Návod k použití formuláře: Kapitola 1: Zhodnocení minulosti a nástin budoucnosti Levou polovinu vyplní hodnocený (samostatně předem). Pravou vyplní hodnotitel. Kapitola 2: Devro Leadership kompetence neboli jaké způsobilosti jsou žádoucí v Devru. K sebehodnocení použijte škálu uvedenou ve formuláři. Hodnoťte každou kompetenci (způsobilosti) zvlášť. Stupeň 1: Když si myslíte, že nenaplňujete očekávání a nároky kladené na tuto pozici. Když tato kompetence u Vás není natolik rozvinutá, jak by bylo žádoucí u této pracovní funkce. Poznamenejte si konkrétní příklad. Ujasněte si, zda je to jen Váš pocit anebo sdělení Vašeho nadřízeného. Radu, jak tuto kompetenci dál rozvíjet Vám může dát manuál pro jednotlivé kompetence. Stupeň 2: Jestliže jste přesvědčen, že tato kompetence je u Vás rozvinutá dostatečně vzhledem k této pracovní funkci. Stupeň 3: Jestliže jste přesvědčen, že vzhledem k této pracovní funkci není ani potřebné mít tuto kompetenci v tak vysoké míře. Ujasněte si, zda to znamená, že máte na víc, než je Vaše současná pracovní funkce. Nebo zda to znamená, že je přemíra této kompetence ke škodě věci a měl byste s tím něco udělat. V posouzení Vám pomůže manuál pro jednotlivé kompetence, kde je uvedeno co dělat při přemíře této kompetence. Okénko proškrtněte: Pokud si myslíte, že tato konkrétní kompetence není u této pracovní funkce relevantní, potřebná.

2 Seznam Devro Leadership kompetencí (vytvořený na míru v roce 2004 pracovní skupinou složenou ze zaměstnanců Devro ve spolupráci se zkušeným trenérem): 1. Orientace na výsledek, tah na bránu (Drive for Result) 2. Orientace na zákazníka (Customer Focus) 3. Zlepšování (Commitment to Improvement) 4. Strategické myšlení a jednání (Strategic capability) 5. Péče o osobní a profesní rozvoj svůj (Personal Development) 6. Péče o osobní a profesní rozvoj svých podřízených (Team Development) 7. Budování a rozvoj týmu (Effective Team Building) 8. Schopnost efektivně komunikovat (Interpersonal Effectiveness) 9. Etické chování (Ethical Behaviour) 1. Orientace na výsledek, tah na bránu Drive for Result Jde o soustavné plnění zadaných cílů a úkolů. Míní se tím vyvíjení tlaku na sebe a na ostatní, aby bylo cíle dosaženo. Tah na bránu také znamená, že se zaměříme na věci, které jsou pro firmu opravdu přínosné. Soustavně dosahuje cílů Zaměřuje se na přidávání hodnoty Zaujatá činnost, předává věci udělané Stanovuje náročné cíle a úkoly Nestíhá udělat věci včas Ztrácí čas a energii děláním nepodstatných věcí Má nepořádek ve svých věcech, není schopen si stanovit priority, špatně odhadne časovou náročnost, neumí se přemáhat Při plnění úkolů se nesnaží ze všech sil Dělá jen to, co skutečně musí Ztráty a nízkou efektivitu bere jako něco nevyhnutelného K plnění úkolů přistupuje lajdáckým způsobem bez zájmu o dodržení termínu nebo dosažení cíle Najděte tři až pět rozhodujících aktivit a zaměřte se na ně Stanovte si měřitelné cíle a úkoly Zjistěte si, jaké jsou osvědčené či oblíbené způsoby práce ve Vaší oblasti a osvojte si tyto techniky Proveďte revizi své dovednosti vést tým je efektivní Vaše komunikace, Vaše stanovování cílů, Vaše delegování pravomocí? Začněte pracovat na úkolu hned po jeho přidělení; vždy si rezervujte více času, než se domníváte, že bude potřeba Obtížné úkoly rozdělujte na menší a stanovujte průběžné termíny; průběžně je kontrolujte Možná se žene za výsledky za každou cenu bez odpovídajícího zájmu o lidi, týmy, řádný proces případně normy a etiku Možná je v jeho týmu velká fluktuace díky tlaku na dosahování výsledků Možná neposiluje týmového ducha Možná se o úspěchu ani nezmíní a ani úspěch neoslaví Možná je egoista

3 Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem kompetencí: péče o osobní a profesní rozvoj svůj a svých podřízených, budování a rozvoj týmu, Schopnost efektivně komunikovat. 2. Orientace na zákazníka Customer Focus Zákazníkem rozumíme zákazníka interního (zaměstnanci) i zákazníka externího. V konkurenčním prostředí je zákazník pánem. Ti, kteří umí zákazníka uspokojit nejlépe, vyhrávají. Platí to i v případě interních zákazníků. Úspěšné organizace jsou zákaznicky orientované a vnímavé. Při svém rozhodování bere v úvahu názor zákazníka Buduje a udržuje dobré vztahy se zákazníky Splňuje očekávání a požadavky interních i externích zákazníků Přijímá odpovědnost za plnění závazků Předvídá budoucí potřeby zákazníků Nepřemýšlí dostatečně o zákazníkovi Všechno ví, všechno zná, co zákazníci potřebují Zaměřuje jen na interní postupy a zanedbává požadavky zákazníků Není proaktivní, tj. neudělá on ten první krok, aby se setkal a seznámil se zákazníkem Necítí se dobře, když má kontaktovat nové lidi Neochotně snáší stížnosti, zvláštní požadavky a kritiku Nenaslouchá dobře zákazníkům Neudělá si čas na kontakt se zákazníkem Udržujte pravidelný kontakt s Vašimi zákazníky pomocí různých metod: osobní setkání, telefonáty atd. Vyslechněte stížnosti zákazníků v klidu, vyřešte oprávněné stížnosti Scházejte se se zákazníky pravidelně a předvídejte jejich potřeby dříve, než je sdělí oni Vžijte se do situace svých zákazníků a přemýšlejte o tom, co byste Vy na jejich místě očekávali v oblasti výrobků nebo služeb Při plánování svého času upřednostňujte zákazníka Zjistěte od svých zákazníků důvody jejich nespokojenosti s výrobky nebo službami Přehnaně vstřícný vůči potřebám zákazníků Přespříliš ochotný měnit zavedené procesy a časové uspořádání, jen aby uspokojil nepřiměřené požadavky zákazníků Příliš mnoho výjimek a žádný jednotný přístup, postup, proces, který by se ostatní mohli naučit a dodržovat Zabývá se natolik současnými zákazníky, že nedochází k žádnému nárůstu a rozvoji Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem způsobilostí: schopnost efektivně komunikovat, orientace na výsledek, Strategické myšlení a jednání.

4 3. Zlepšování Commitment to Improvement Trvale udržitelné zlepšování výrobních procesů a podnikání je důležité pro zlepšování celkového hospodářského výsledku. Dobří vedoucí podporují zlepšování ve všech oblastech. Odměňuje lidi za to, že zkouší nové věci Podporuje inovace (nové využití známé věci) a zlepšování Vybízí lidi ke změně zaběhaných postupů a k hledání alternativních řešení Zavádí změny k lepšímu Navrhuje změny nejenom ve vlastním oddělení Nehledá proaktivně nové způsoby Spokojený se současným stavem věcí, zřídkakdy chce něco změnit, někdy je odmítavý vůči ostatním, kteří současný stav chtějí měnit Je ochotný smířit se s krátkodobým řešením Nepřemýšlí dostatečně o budoucnosti, má sklony více přemýšlet o minulosti Příliš se soustředí na okamžité výsledky; zrazuje od experimentování nebo nových nápadů v rámci týmu Vyhledávejte příležitosti k tomu, abyste zaměstnance mohli chválit a odměňovat za snahu zkusit novou věc Rozhoďte sítě a zjišťujte best practice v jiných firmách V rámci stanovování cílů zadejte sobě i lidem v týmu vymyšlení změny věcí Naslouchejte konstruktivní kritice a námětům na změny Dohodněte si s nadřízeným klíčové indikátory hodnocení pracovních výsledků a pravidelně podle nich poměřujte svou práci Usiluje o velké změny tam, kde je vhodné jen malé vylepšení Tráví příliš mnoho času vymýšlením změn a málo času skutečnou prací Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem způsobilostí: Orientace na výsledek, Strategické myšlení a jednání. 4. Strategické myšlení a jednání Strategic capability Většina organizací je dobrá v tom, co dělají dnes, ale pro mnohé je obtížné předvídat, co bude asi tak potřeba zítra. Čím vyšší pozici zastáváte, tím důležitější je být schopen přemýšlet strategicky. Vytváří strategie a plány dle dlouhodobých potřeb společnosti Sděluje jasnou a přesvědčivou vizi možností a pravděpodobností Je schopný přesně předvídat budoucí dopady současných trendů Umí rozpoznat v konkrétním rozhodnutí jeho strategický význam Riziko přijímá s rozvahou Nepřemýšlí ani nemluví o strategii Není schopný dát dohromady zajímavý strategický plán Víc mu vyhovuje zabývat se věcmi tady a teď Není schopný zosnovat vizi budoucnosti

5 Odmítá užitečnost strategie, protože ji považuje za stavění vzdušných zámků Postrádá schopnost poskládat rozmanité prvky do logického strategického názoru Zapojte svoji představivost a začněte (si) klást otázky o tom, k čemu může dojít v budoucnu Poučte se ze strategických plánů i v případě, že se nevyplnily tak, jak to bylo naplánované Delegujte činnosti typu tady a teď, abyste měl víc času na strategické plánování Přijměte fakt, že strategie v sobě vždy bude obsahovat nejistotu a dohady Když vytváříte strategii, věnujte dostatek času zjišťování informací a diskuzím o složitosti a různých možnostech, abyste se neunáhlili Příliš velký teoretik Nesnáší a je netrpělivý, když musí řešit každodenní drobnosti Příliš komplikuje plány Není schopen komunikovat s lidmi zaměřenými na tady a teď nebo s lidmi, kteří nejsou schopni vnímat tak složité jevy Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem způsobilostí: Orientace na výsledek a Zlepšování. 5. Péče o osobní a profesní růst svůj a svých podřízených Personal & Team Development Ve formuláři hodnoťte prosím na každý řádek zvlášť péči o svůj rozvoj, tj. hodnoceného péči o rozvoj svých podřízených, tj. podřízených hodnoceného. Mezi úspěšné organizace se řadí ty, které jsou schopné si udržet a rozvíjet talentované lidi. Většina lidí chce růst a rozvíjet se a organizace musí mít zavedené takové procesy, které to umožní. Práce s talentovanými lidmi je motivující a vede k tomu, že se dějí velké věci. Zkoumá silné a slabé stránky za účelem zlepšení Hledá příležitosti k rozšiřování znalostí v oblastech, které se týkají práce Dává příležitost svému podřízenému uplatnit se v náročné situaci Vytváří zajímavé rozvojové plány a realizuje je Poskytuje otevřenou a upřímnou zpětnou vazbu, koučuje druhé, aby rostli Dovoluje lidem poučit se ze svých chyb Nezajímá se o to, aby se naučil nové věci Zásadně mu nevyhovuje koučování Není schopen poskytnout či přijmout konstruktivní kritiku Dlouhodobý rozvoj nevnímá jako svou odpovědnost Je velmi zaměřený na tady a teď a na okamžité pracovní výsledky; na dlouhodobý rozvoj nemá čas Hraje na jistotu, není schopný přimět se k tomu přidělit skutečně náročnou nebo riskantní práce Domnívá se, že rozvoj je o tom zúčastnit se nějakého školení neví, jak k rozvoji skutečně dochází

6 Být připravený investovat čas do svého vlastního rozvoje a rozvoje svých podřízených Vyhledávat zpětnou vazbu jako zdroj zlepšení a poučit se z toho Naučit se jak účinně provádět hodnocení a jak poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu svému týmu a jak ji od něj přijímat Umožnit svému týmu rozvíjet se přidělováním náročných, důležitých a smysluplných úkolů nejenom prostřednictvím školení Prostřednictvím delegování rozvíjet své podřízené a uvolnění si tak času na svůj vlastní rozvoj Vytvářet firemní kulturu, ve které je růst a rozvoj vnímaný jako důležitý, podporovat svůj tým v přijímání náročných nových úkolů Zaměřuje se na rozvoj několika přímých podřízených na úkor týmu Tráví příliš mnoho času učením se na úkor práce Přehnaně optimistický v tom, jak moc ještě mohou jeho podřízení vyrůst Podceňuje ty, kterým trvá déle, než se nastartují Sestavil tým individuálních hráčů, kteří nejsou dobrými týmovými hráči Upřednostňuje lidi, kteří se mu nyní zdají být talentovaní, ale ve skutečnosti nemají velký potenciál pro další růst Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem způsobilostí: schopnost efektivně komunikovat a budování a rozvoj týmu. 6. Budování a rozvoj týmu Effective Team Building Úspěšná organizace potřebuje efektivní týmovou práci, která umožní splnění složitých úkolů, soustavné koordinované úsilí, práci bez ohledu na hranice. Klíč k vybudování týmu spočívá v určení rolí, prací, úkolů, odměn a cílů v týmu, nikoli pouze pro jednotlivce. Oslavuje týmové výsledky a úspěchy Stanovuje týmové a individuální cíle Vede týmové schůzky tak, aby byla budována důvěra a vzájemný respekt Podporuje otevřený dialog Nesestavuje, nebuduje ani neřídí týmově Lidi řídí individuálně Odměňuje a chválí jednotlivce, nikoli tým Neorganizuje týmové schůzky Nevytváří žádnou synergii v týmu, všichni pracují na svých individuálních projektech Nebuduje týmovou morálku a život Úspěch týmu přičítá jednotlivcům, neúspěch týmu přičítá selhání týmu Zapojovat tým do stanovování cílů a měřítek splnění, využit to k utváření shodného způsobu uvažování Vytvořit plán, který se týká celého týmu Snažit se porozumět členům týmu, trávit s nimi čas a podělit se s nimi o své myšlenky Zaměřit se na společné cíle, priority a problémy, když je patrný v týmu odpor Budovat smysl pro humor a radost v týmu, slavit úspěchy a být tvořiví při odměňování (nejen finančním)

7 Rozvíjet v týmu rozmanitost; úspěch vychází z toho, že máte k dispozici různě zaměřené talenty, ze kterých můžete vybírat Nejedná s lidmi jako s jedinečnými osobnostmi Tím, že nechává vše otevřené k diskusi, zdržuje i jasné procesy Zašel tak daleko, že nedělá tvrdá rozhodnutí a nechce ranit lidské city Nerozvíjí individuální vůdce Není schopen převzít vedení v zátěžové situaci, v těžkém období Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem způsobilosti: schopnost efektivně komunikovat a péče o osobní a profesní rozvoj svůj a svých podřízených. 7. Schopnost efektivně komunikovat Interpersonal Effectiveness Úspěšní vůdci potřebují úspěšně pracovat s ostatními lidmi. To znamená přizpůsobit své chování podle potřeb ostatních, motivovat tým a dostat z něj to nejlepší tím, že se umíte přizpůsobit, ale také zaujmout nezměnitelné stanovisko, když to je nutné. Vytváří atmosféru, ve které panuje otevřenost a důvěra, a v níž chtějí lidé podávat pracovní výkony Umožňuje druhým činit rozhodnutí Podněcuje přímou a tvrdou diskusi, zaujímá nepopulární stanovisko, pokud je potřeba Vyhledává zpětnou vazbu od ostatních Je otevřený a upřímný Může fungovat v různých kulturách Není schopen se změnit nebo přizpůsobit svému okolí nebo situaci Udělá si o lidech svoje mínění a zařadí je do škatulky Přizpůsobování ostatním považuje za slabost Neví, co motivuje ostatní, a neví, jak motivovat Nechává si informace pro sebe, protože věří, že v informacích je moc Může mít přílišné obavy z toho, že nebude oblíbený, že nebude mít pravdu, že bude kritizován Nepozoruje ani nestuduje lidi, nevidí nebo nechápe jejich reakce na svou osobu Není posilou a lidi nechtějí pracovat pro něj, s ním, ani v jeho blízkosti Začít sledovat lidi, pozorovat jejich chování a pochopit jejich myšlenky a pocity Pracovat na rozvoji schopnosti naslouchat; poslouchat bez přerušování a zdržet se soudů Přizpůsobit své chování potřebám osoby, se kterou jednáte; najít hodnotu toho, že se lidi liší Přizpůsobit jazyk svým posluchačům mluvte přiměřeně jejich úrovni Dělit se více o informace se svými kolegy nabízet své nápady a na oplátku si vyslechnout jejich názory Ovládat své vlastní emocionální reakce naučit se rozpoznávat projevy podráždění nebo netrpělivosti

8 Vede tvrdým způsobem v situaci, kdy by týmový způsob vedení fungoval stejně dobře nebo dokonce lépe Není ani takový ani makový, protože se mění příliš snadno podle situace Mate lidi tím, že experimentuje a je příliš přizpůsobivý Není tolerantní vůči způsobu, kterým dělají věci ostatní lidi Nerozvíjí další vedoucí osobnosti Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem způsobilostí: budování a rozvoj týmu a orientace na výsledek. 8. Etické chování Ethical Behaviour Etické chování je pro práci ve společnosti Devro nezbytným předpokladem. Je to fundament organizace a mimoto chrání reputaci Devra. Uplatňuje pravidla slušného chování Při uplatňování pravidel slušného chování jde příkladem Odměňuje dodržování etického chování Demonstruje vůči společnosti vysokou úroveň loajality Chová se nevhodně Pokouší se jít zkratkou Může se zaměřovat na hospodářský výsledek na úkor způsobu, jakým jsou výsledky dosahovány Má krátkozraká řešení Má sklony být silnou bezohlednou osobností Všechno chce jen pro svůj vlastní prospěch Jednejte v souladu s tím, co říkáte Nechat si od někoho, koho ve společnosti obdivujete a respektujete, říct, jak Vás asi vnímají druzí lidé. Neustále dodržujte pravidla slušného chování, nikoli jen svá vlastní Přehnaně kritický vůči těm, kteří nevyznávají stejné hodnoty Jde do boje na základě přesvědčení a hodnot ve chvíli, kdy to není vhodné Tvrdohlavý a necitlivý vůči potřebě něco změnit anebo udělat kompromis Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem způsobilosti: orientace na výsledek a zlepšování.

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Změna Leadershipu: jak na to?

Změna Leadershipu: jak na to? Změna Leadershipu: jak na to? PhDr. Jana Novotná Ing. Mgr. Rostislav Benák Obsah 1. Zrod projektu, příprava, design 2. Cíle projektu 3. Fáze projektu (Q1 07 Q1 08) 4. Výsledky první etapy projektu a prozření

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

1) Hodnocení celkového působení

1) Hodnocení celkového působení Příloha č.1: Formulář ročního hodnocení Jméno hodnoceného/zaměstnance: Pozice / Hotel: Jméno vedoucího/zaměstnavatele: Datum hodnocení: 1) Hodnocení celkového působení Celkové hodnocení by mělo být odrazem

Více

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism.

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism. Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti 2013 The Irish Society for Autism. 1 Kvalita života Služby poskytované lidem s autismem Irskou společností pro

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Předmluva ix Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Úvod 2 Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3 Tip 1 Deset principů time managementu od Johna Adaira 3 Tip 2 Pět nejhorších nástrah, kterým byste

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerské činnosti a psychologie PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Obsah Povaha činnosti, fragmentace a proměnlivost Manažerské činnosti Mise a vize Činnosti související

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí

Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Koučink efektivní možnost rozvoje lidí Mgr. Alena Jandáčková 11.května 2010 Training Coaching Consulting Obsah prezentace 1. Co je a co není koučink 2. Koučování a mentoring 3. Osobnost kouče 4. Pro koho

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

NABÍDKA WORKSHOPŮ NA ROK 2017

NABÍDKA WORKSHOPŮ NA ROK 2017 NABÍDKA WORKSHOPŮ NA ROK 2017 TAŤÁNA LE MOIGNE ŘEDITELKA GOOGLE PETR ŠIMŮNEK ŠÉFREDAKTOR FORBES TOMÁŠ SEDLÁČEK EKONOM ČSOB PETR MÁRA CERTIFIKOVANÝ TRENÉR APPLE DANIEL FRANC PROGRAM MANAGER GOOGLE PETRA

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Vzdělávání & Rozvoj Plánování & Nábor & Výběr Kariérový růst Firemní strategie STRATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Firemní výsledky FF UK 18. DUBEN 2016 Odměňování Řízení

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Kompetenční modelování v praxi část 5

Kompetenční modelování v praxi část 5 Kompetenční modelování v praxi část 5 Projekt: Dílna kompetencí města Uherské Hradiště Uherské Hradiště, 9. 6. 2011, 16.6. 2011 Ing. Milan Půček, MBA, PhD. Tento projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Dobrá praxe plánování interpretace

Dobrá praxe plánování interpretace plánování interpretace Standardy National Association for Interpretation upravené pro potřeby interpretace přírodního dědictví překlad Michal Medek, 2015 Oblasti standardů: Ochrana dědictví Terminologie

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Podnikový management Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Role manažera Henry Mintzberg vynikající odborník na problematiku managementu, řekl, že manažeři mohou být nejlépe charakterizováni podle rolí,

Více

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Ing. Petra Palasová Co musí umět efektivní manažer Dvě základní otázky: Jaké jsou vlastnosti efektivního manažera? Co musí zvládat, umět,

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL Renata Kocianová, katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Systém třistašedesátistupňové (360 ) zpětné vazby (také třistašedesátistupňové

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Průzkum Etika a já. Červen 2011

Průzkum Etika a já. Červen 2011 Základní informace o dotazníku Etika a já Anonymní dotazníkové šetření Období červen 2011 Celkem respondentů 60 43 Interní audit 13 Compliance / Ethics 4 Jiné Otázky č. 1, 2, 3 jsou porovnávány s výsledky

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace

6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace 6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace Vlastnická strategie a její plnění prostřednictvím inovačních aktivit organizace 6.1. Vlastnická strategie a její plnění

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011 1.a 2.třída - ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří TVRZENÍ ANO E ANO E NE NE 1. Do školy chodím rád/a. 27 11 2 0 2. Ve třídě mám kamarády. 33 6 1 0 3. Ve třídě si navzájem pomáháme.

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více