Hodnotící pohovory (manuál)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotící pohovory (manuál)"

Transkript

1 PŘÍLOHA ČÍSLO 9 Hodnotící pohovory (manuál) Motto: Ani sebelepší formulář nenahradí osobní přístup. Přidanou hodnotu pohovoru dodá hodnotitel a hodnocený. Organizační pokyny: Hodnotitel si dohodne s hodnoceným předem termín pohovoru. Hodnocený si před konáním pohovoru vyplní hodnotící formulář. Návod k použití formuláře: Kapitola 1: Zhodnocení minulosti a nástin budoucnosti Levou polovinu vyplní hodnocený (samostatně předem). Pravou vyplní hodnotitel. Kapitola 2: Devro Leadership kompetence neboli jaké způsobilosti jsou žádoucí v Devru. K sebehodnocení použijte škálu uvedenou ve formuláři. Hodnoťte každou kompetenci (způsobilosti) zvlášť. Stupeň 1: Když si myslíte, že nenaplňujete očekávání a nároky kladené na tuto pozici. Když tato kompetence u Vás není natolik rozvinutá, jak by bylo žádoucí u této pracovní funkce. Poznamenejte si konkrétní příklad. Ujasněte si, zda je to jen Váš pocit anebo sdělení Vašeho nadřízeného. Radu, jak tuto kompetenci dál rozvíjet Vám může dát manuál pro jednotlivé kompetence. Stupeň 2: Jestliže jste přesvědčen, že tato kompetence je u Vás rozvinutá dostatečně vzhledem k této pracovní funkci. Stupeň 3: Jestliže jste přesvědčen, že vzhledem k této pracovní funkci není ani potřebné mít tuto kompetenci v tak vysoké míře. Ujasněte si, zda to znamená, že máte na víc, než je Vaše současná pracovní funkce. Nebo zda to znamená, že je přemíra této kompetence ke škodě věci a měl byste s tím něco udělat. V posouzení Vám pomůže manuál pro jednotlivé kompetence, kde je uvedeno co dělat při přemíře této kompetence. Okénko proškrtněte: Pokud si myslíte, že tato konkrétní kompetence není u této pracovní funkce relevantní, potřebná.

2 Seznam Devro Leadership kompetencí (vytvořený na míru v roce 2004 pracovní skupinou složenou ze zaměstnanců Devro ve spolupráci se zkušeným trenérem): 1. Orientace na výsledek, tah na bránu (Drive for Result) 2. Orientace na zákazníka (Customer Focus) 3. Zlepšování (Commitment to Improvement) 4. Strategické myšlení a jednání (Strategic capability) 5. Péče o osobní a profesní rozvoj svůj (Personal Development) 6. Péče o osobní a profesní rozvoj svých podřízených (Team Development) 7. Budování a rozvoj týmu (Effective Team Building) 8. Schopnost efektivně komunikovat (Interpersonal Effectiveness) 9. Etické chování (Ethical Behaviour) 1. Orientace na výsledek, tah na bránu Drive for Result Jde o soustavné plnění zadaných cílů a úkolů. Míní se tím vyvíjení tlaku na sebe a na ostatní, aby bylo cíle dosaženo. Tah na bránu také znamená, že se zaměříme na věci, které jsou pro firmu opravdu přínosné. Soustavně dosahuje cílů Zaměřuje se na přidávání hodnoty Zaujatá činnost, předává věci udělané Stanovuje náročné cíle a úkoly Nestíhá udělat věci včas Ztrácí čas a energii děláním nepodstatných věcí Má nepořádek ve svých věcech, není schopen si stanovit priority, špatně odhadne časovou náročnost, neumí se přemáhat Při plnění úkolů se nesnaží ze všech sil Dělá jen to, co skutečně musí Ztráty a nízkou efektivitu bere jako něco nevyhnutelného K plnění úkolů přistupuje lajdáckým způsobem bez zájmu o dodržení termínu nebo dosažení cíle Najděte tři až pět rozhodujících aktivit a zaměřte se na ně Stanovte si měřitelné cíle a úkoly Zjistěte si, jaké jsou osvědčené či oblíbené způsoby práce ve Vaší oblasti a osvojte si tyto techniky Proveďte revizi své dovednosti vést tým je efektivní Vaše komunikace, Vaše stanovování cílů, Vaše delegování pravomocí? Začněte pracovat na úkolu hned po jeho přidělení; vždy si rezervujte více času, než se domníváte, že bude potřeba Obtížné úkoly rozdělujte na menší a stanovujte průběžné termíny; průběžně je kontrolujte Možná se žene za výsledky za každou cenu bez odpovídajícího zájmu o lidi, týmy, řádný proces případně normy a etiku Možná je v jeho týmu velká fluktuace díky tlaku na dosahování výsledků Možná neposiluje týmového ducha Možná se o úspěchu ani nezmíní a ani úspěch neoslaví Možná je egoista

3 Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem kompetencí: péče o osobní a profesní rozvoj svůj a svých podřízených, budování a rozvoj týmu, Schopnost efektivně komunikovat. 2. Orientace na zákazníka Customer Focus Zákazníkem rozumíme zákazníka interního (zaměstnanci) i zákazníka externího. V konkurenčním prostředí je zákazník pánem. Ti, kteří umí zákazníka uspokojit nejlépe, vyhrávají. Platí to i v případě interních zákazníků. Úspěšné organizace jsou zákaznicky orientované a vnímavé. Při svém rozhodování bere v úvahu názor zákazníka Buduje a udržuje dobré vztahy se zákazníky Splňuje očekávání a požadavky interních i externích zákazníků Přijímá odpovědnost za plnění závazků Předvídá budoucí potřeby zákazníků Nepřemýšlí dostatečně o zákazníkovi Všechno ví, všechno zná, co zákazníci potřebují Zaměřuje jen na interní postupy a zanedbává požadavky zákazníků Není proaktivní, tj. neudělá on ten první krok, aby se setkal a seznámil se zákazníkem Necítí se dobře, když má kontaktovat nové lidi Neochotně snáší stížnosti, zvláštní požadavky a kritiku Nenaslouchá dobře zákazníkům Neudělá si čas na kontakt se zákazníkem Udržujte pravidelný kontakt s Vašimi zákazníky pomocí různých metod: osobní setkání, telefonáty atd. Vyslechněte stížnosti zákazníků v klidu, vyřešte oprávněné stížnosti Scházejte se se zákazníky pravidelně a předvídejte jejich potřeby dříve, než je sdělí oni Vžijte se do situace svých zákazníků a přemýšlejte o tom, co byste Vy na jejich místě očekávali v oblasti výrobků nebo služeb Při plánování svého času upřednostňujte zákazníka Zjistěte od svých zákazníků důvody jejich nespokojenosti s výrobky nebo službami Přehnaně vstřícný vůči potřebám zákazníků Přespříliš ochotný měnit zavedené procesy a časové uspořádání, jen aby uspokojil nepřiměřené požadavky zákazníků Příliš mnoho výjimek a žádný jednotný přístup, postup, proces, který by se ostatní mohli naučit a dodržovat Zabývá se natolik současnými zákazníky, že nedochází k žádnému nárůstu a rozvoji Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem způsobilostí: schopnost efektivně komunikovat, orientace na výsledek, Strategické myšlení a jednání.

4 3. Zlepšování Commitment to Improvement Trvale udržitelné zlepšování výrobních procesů a podnikání je důležité pro zlepšování celkového hospodářského výsledku. Dobří vedoucí podporují zlepšování ve všech oblastech. Odměňuje lidi za to, že zkouší nové věci Podporuje inovace (nové využití známé věci) a zlepšování Vybízí lidi ke změně zaběhaných postupů a k hledání alternativních řešení Zavádí změny k lepšímu Navrhuje změny nejenom ve vlastním oddělení Nehledá proaktivně nové způsoby Spokojený se současným stavem věcí, zřídkakdy chce něco změnit, někdy je odmítavý vůči ostatním, kteří současný stav chtějí měnit Je ochotný smířit se s krátkodobým řešením Nepřemýšlí dostatečně o budoucnosti, má sklony více přemýšlet o minulosti Příliš se soustředí na okamžité výsledky; zrazuje od experimentování nebo nových nápadů v rámci týmu Vyhledávejte příležitosti k tomu, abyste zaměstnance mohli chválit a odměňovat za snahu zkusit novou věc Rozhoďte sítě a zjišťujte best practice v jiných firmách V rámci stanovování cílů zadejte sobě i lidem v týmu vymyšlení změny věcí Naslouchejte konstruktivní kritice a námětům na změny Dohodněte si s nadřízeným klíčové indikátory hodnocení pracovních výsledků a pravidelně podle nich poměřujte svou práci Usiluje o velké změny tam, kde je vhodné jen malé vylepšení Tráví příliš mnoho času vymýšlením změn a málo času skutečnou prací Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem způsobilostí: Orientace na výsledek, Strategické myšlení a jednání. 4. Strategické myšlení a jednání Strategic capability Většina organizací je dobrá v tom, co dělají dnes, ale pro mnohé je obtížné předvídat, co bude asi tak potřeba zítra. Čím vyšší pozici zastáváte, tím důležitější je být schopen přemýšlet strategicky. Vytváří strategie a plány dle dlouhodobých potřeb společnosti Sděluje jasnou a přesvědčivou vizi možností a pravděpodobností Je schopný přesně předvídat budoucí dopady současných trendů Umí rozpoznat v konkrétním rozhodnutí jeho strategický význam Riziko přijímá s rozvahou Nepřemýšlí ani nemluví o strategii Není schopný dát dohromady zajímavý strategický plán Víc mu vyhovuje zabývat se věcmi tady a teď Není schopný zosnovat vizi budoucnosti

5 Odmítá užitečnost strategie, protože ji považuje za stavění vzdušných zámků Postrádá schopnost poskládat rozmanité prvky do logického strategického názoru Zapojte svoji představivost a začněte (si) klást otázky o tom, k čemu může dojít v budoucnu Poučte se ze strategických plánů i v případě, že se nevyplnily tak, jak to bylo naplánované Delegujte činnosti typu tady a teď, abyste měl víc času na strategické plánování Přijměte fakt, že strategie v sobě vždy bude obsahovat nejistotu a dohady Když vytváříte strategii, věnujte dostatek času zjišťování informací a diskuzím o složitosti a různých možnostech, abyste se neunáhlili Příliš velký teoretik Nesnáší a je netrpělivý, když musí řešit každodenní drobnosti Příliš komplikuje plány Není schopen komunikovat s lidmi zaměřenými na tady a teď nebo s lidmi, kteří nejsou schopni vnímat tak složité jevy Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem způsobilostí: Orientace na výsledek a Zlepšování. 5. Péče o osobní a profesní růst svůj a svých podřízených Personal & Team Development Ve formuláři hodnoťte prosím na každý řádek zvlášť péči o svůj rozvoj, tj. hodnoceného péči o rozvoj svých podřízených, tj. podřízených hodnoceného. Mezi úspěšné organizace se řadí ty, které jsou schopné si udržet a rozvíjet talentované lidi. Většina lidí chce růst a rozvíjet se a organizace musí mít zavedené takové procesy, které to umožní. Práce s talentovanými lidmi je motivující a vede k tomu, že se dějí velké věci. Zkoumá silné a slabé stránky za účelem zlepšení Hledá příležitosti k rozšiřování znalostí v oblastech, které se týkají práce Dává příležitost svému podřízenému uplatnit se v náročné situaci Vytváří zajímavé rozvojové plány a realizuje je Poskytuje otevřenou a upřímnou zpětnou vazbu, koučuje druhé, aby rostli Dovoluje lidem poučit se ze svých chyb Nezajímá se o to, aby se naučil nové věci Zásadně mu nevyhovuje koučování Není schopen poskytnout či přijmout konstruktivní kritiku Dlouhodobý rozvoj nevnímá jako svou odpovědnost Je velmi zaměřený na tady a teď a na okamžité pracovní výsledky; na dlouhodobý rozvoj nemá čas Hraje na jistotu, není schopný přimět se k tomu přidělit skutečně náročnou nebo riskantní práce Domnívá se, že rozvoj je o tom zúčastnit se nějakého školení neví, jak k rozvoji skutečně dochází

6 Být připravený investovat čas do svého vlastního rozvoje a rozvoje svých podřízených Vyhledávat zpětnou vazbu jako zdroj zlepšení a poučit se z toho Naučit se jak účinně provádět hodnocení a jak poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu svému týmu a jak ji od něj přijímat Umožnit svému týmu rozvíjet se přidělováním náročných, důležitých a smysluplných úkolů nejenom prostřednictvím školení Prostřednictvím delegování rozvíjet své podřízené a uvolnění si tak času na svůj vlastní rozvoj Vytvářet firemní kulturu, ve které je růst a rozvoj vnímaný jako důležitý, podporovat svůj tým v přijímání náročných nových úkolů Zaměřuje se na rozvoj několika přímých podřízených na úkor týmu Tráví příliš mnoho času učením se na úkor práce Přehnaně optimistický v tom, jak moc ještě mohou jeho podřízení vyrůst Podceňuje ty, kterým trvá déle, než se nastartují Sestavil tým individuálních hráčů, kteří nejsou dobrými týmovými hráči Upřednostňuje lidi, kteří se mu nyní zdají být talentovaní, ale ve skutečnosti nemají velký potenciál pro další růst Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem způsobilostí: schopnost efektivně komunikovat a budování a rozvoj týmu. 6. Budování a rozvoj týmu Effective Team Building Úspěšná organizace potřebuje efektivní týmovou práci, která umožní splnění složitých úkolů, soustavné koordinované úsilí, práci bez ohledu na hranice. Klíč k vybudování týmu spočívá v určení rolí, prací, úkolů, odměn a cílů v týmu, nikoli pouze pro jednotlivce. Oslavuje týmové výsledky a úspěchy Stanovuje týmové a individuální cíle Vede týmové schůzky tak, aby byla budována důvěra a vzájemný respekt Podporuje otevřený dialog Nesestavuje, nebuduje ani neřídí týmově Lidi řídí individuálně Odměňuje a chválí jednotlivce, nikoli tým Neorganizuje týmové schůzky Nevytváří žádnou synergii v týmu, všichni pracují na svých individuálních projektech Nebuduje týmovou morálku a život Úspěch týmu přičítá jednotlivcům, neúspěch týmu přičítá selhání týmu Zapojovat tým do stanovování cílů a měřítek splnění, využit to k utváření shodného způsobu uvažování Vytvořit plán, který se týká celého týmu Snažit se porozumět členům týmu, trávit s nimi čas a podělit se s nimi o své myšlenky Zaměřit se na společné cíle, priority a problémy, když je patrný v týmu odpor Budovat smysl pro humor a radost v týmu, slavit úspěchy a být tvořiví při odměňování (nejen finančním)

7 Rozvíjet v týmu rozmanitost; úspěch vychází z toho, že máte k dispozici různě zaměřené talenty, ze kterých můžete vybírat Nejedná s lidmi jako s jedinečnými osobnostmi Tím, že nechává vše otevřené k diskusi, zdržuje i jasné procesy Zašel tak daleko, že nedělá tvrdá rozhodnutí a nechce ranit lidské city Nerozvíjí individuální vůdce Není schopen převzít vedení v zátěžové situaci, v těžkém období Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem způsobilosti: schopnost efektivně komunikovat a péče o osobní a profesní rozvoj svůj a svých podřízených. 7. Schopnost efektivně komunikovat Interpersonal Effectiveness Úspěšní vůdci potřebují úspěšně pracovat s ostatními lidmi. To znamená přizpůsobit své chování podle potřeb ostatních, motivovat tým a dostat z něj to nejlepší tím, že se umíte přizpůsobit, ale také zaujmout nezměnitelné stanovisko, když to je nutné. Vytváří atmosféru, ve které panuje otevřenost a důvěra, a v níž chtějí lidé podávat pracovní výkony Umožňuje druhým činit rozhodnutí Podněcuje přímou a tvrdou diskusi, zaujímá nepopulární stanovisko, pokud je potřeba Vyhledává zpětnou vazbu od ostatních Je otevřený a upřímný Může fungovat v různých kulturách Není schopen se změnit nebo přizpůsobit svému okolí nebo situaci Udělá si o lidech svoje mínění a zařadí je do škatulky Přizpůsobování ostatním považuje za slabost Neví, co motivuje ostatní, a neví, jak motivovat Nechává si informace pro sebe, protože věří, že v informacích je moc Může mít přílišné obavy z toho, že nebude oblíbený, že nebude mít pravdu, že bude kritizován Nepozoruje ani nestuduje lidi, nevidí nebo nechápe jejich reakce na svou osobu Není posilou a lidi nechtějí pracovat pro něj, s ním, ani v jeho blízkosti Začít sledovat lidi, pozorovat jejich chování a pochopit jejich myšlenky a pocity Pracovat na rozvoji schopnosti naslouchat; poslouchat bez přerušování a zdržet se soudů Přizpůsobit své chování potřebám osoby, se kterou jednáte; najít hodnotu toho, že se lidi liší Přizpůsobit jazyk svým posluchačům mluvte přiměřeně jejich úrovni Dělit se více o informace se svými kolegy nabízet své nápady a na oplátku si vyslechnout jejich názory Ovládat své vlastní emocionální reakce naučit se rozpoznávat projevy podráždění nebo netrpělivosti

8 Vede tvrdým způsobem v situaci, kdy by týmový způsob vedení fungoval stejně dobře nebo dokonce lépe Není ani takový ani makový, protože se mění příliš snadno podle situace Mate lidi tím, že experimentuje a je příliš přizpůsobivý Není tolerantní vůči způsobu, kterým dělají věci ostatní lidi Nerozvíjí další vedoucí osobnosti Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem způsobilostí: budování a rozvoj týmu a orientace na výsledek. 8. Etické chování Ethical Behaviour Etické chování je pro práci ve společnosti Devro nezbytným předpokladem. Je to fundament organizace a mimoto chrání reputaci Devra. Uplatňuje pravidla slušného chování Při uplatňování pravidel slušného chování jde příkladem Odměňuje dodržování etického chování Demonstruje vůči společnosti vysokou úroveň loajality Chová se nevhodně Pokouší se jít zkratkou Může se zaměřovat na hospodářský výsledek na úkor způsobu, jakým jsou výsledky dosahovány Má krátkozraká řešení Má sklony být silnou bezohlednou osobností Všechno chce jen pro svůj vlastní prospěch Jednejte v souladu s tím, co říkáte Nechat si od někoho, koho ve společnosti obdivujete a respektujete, říct, jak Vás asi vnímají druzí lidé. Neustále dodržujte pravidla slušného chování, nikoli jen svá vlastní Přehnaně kritický vůči těm, kteří nevyznávají stejné hodnoty Jde do boje na základě přesvědčení a hodnot ve chvíli, kdy to není vhodné Tvrdohlavý a necitlivý vůči potřebě něco změnit anebo udělat kompromis Přemíru této kompetence je možné léčit rozvojem způsobilosti: orientace na výsledek a zlepšování.

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Změna Leadershipu: jak na to?

Změna Leadershipu: jak na to? Změna Leadershipu: jak na to? PhDr. Jana Novotná Ing. Mgr. Rostislav Benák Obsah 1. Zrod projektu, příprava, design 2. Cíle projektu 3. Fáze projektu (Q1 07 Q1 08) 4. Výsledky první etapy projektu a prozření

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

1) Hodnocení celkového působení

1) Hodnocení celkového působení Příloha č.1: Formulář ročního hodnocení Jméno hodnoceného/zaměstnance: Pozice / Hotel: Jméno vedoucího/zaměstnavatele: Datum hodnocení: 1) Hodnocení celkového působení Celkové hodnocení by mělo být odrazem

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011 1.a 2.třída - ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří TVRZENÍ ANO E ANO E NE NE 1. Do školy chodím rád/a. 27 11 2 0 2. Ve třídě mám kamarády. 33 6 1 0 3. Ve třídě si navzájem pomáháme.

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Podnikový management Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Role manažera Henry Mintzberg vynikající odborník na problematiku managementu, řekl, že manažeři mohou být nejlépe charakterizováni podle rolí,

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Next Generation Leadership

Next Generation Leadership 1) Která je hlavní oblast změn nebo problém či výzva v zaměření, kultuře, systémech či podnikatelském prostředí Vaší organizace, která vyžaduje strategický přístup k vedení / vůdcovství? Příprava nové

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 12 Vedení lidí. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 12 Vedení lidí. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 12 Vedení lidí Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým

Více

EM-kit Empowerment of immigrant women

EM-kit Empowerment of immigrant women RADA PRVNÍ: Jak se vypořádat se stresem způsobeným ztrátou zaměstnání Neotáčejte se ke svým pocitům zády Jak přežít stres spojený se ztrátou zaměstnání Vypište se ze svých pocitů. Vyjádřete vše, co cítíte

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Průvodce řešením interních konfliktů

Průvodce řešením interních konfliktů Průvodce řešením interních konfliktů Copyright 2008 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 ŘEŠNÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ Podle těchto pokynů,

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu

Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu Modul L Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Skupinová dynamika Autor obrázku: RNDr. Petr

Více

Individuální plány aneb people management v praxi

Individuální plány aneb people management v praxi Individuální plány aneb people management v praxi Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM Jednatel, Image Lab Ing. Stanislav Sýkora Generální ředitel, Asseco Solutions Image Lab Asseco Solutions Image

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více