Směrnice Ministerstva zemědělství odvětví lesního hospodářství odboru státní správy lesů a myslivosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice Ministerstva zemědělství odvětví lesního hospodářství odboru státní správy lesů a myslivosti"

Transkript

1 Směrnice Ministerstva zemědělství odvětví lesního hospodářství odboru státní správy lesů a myslivosti Naše značka Vyřizuje/telefon V Praze dne Č.j.: 923/ Mgr. Dvořák 02/ Ing. Raba 02/ Směrnice o ustanovování lesních stráží ( č. 34 / 2000 ) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Postavení lesní stráže Podle ustanovení 38 odst.1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon ) je lesní stráží fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Ochrannou službou v lesích ve smyslu 38 odst. 1 lesního zákona se rozumí obecný dohled nad činnostmi, které v lesích vykonávají jiné subjekty než vlastník (vlastníci) lesa, tedy zejména návštěvníci lesa, spojený s pravomocí zasáhnout v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem (lesním zákonem) proti jakémukoliv jednání ohrožujícímu nebo poškozujícímu les při jeho obecném užívání Účel směrnice Tato směrnice sjednocuje postup státní správy lesů při ustanovování lesních stráží v návaznosti na ustanovení 48 odst.2 písm.g), 49 odst.3 písm.j), 47 odst.2 a 38 lesního zákona, vyhlášky č. 101/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další související, respektive navazující činnosti a vztahy. 2. Ustanovování lesních stráží 2.1. Příslušnost ustavujícího orgánu Lesní stráž ustanovuje na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu orgán státní správy lesů. Na řízení o ustanovování lesní stráže se nevztahují obecné předpisy o správním řízení Orgánem státní správy lesů, který fyzickou osobu ustanovuje lesní stráží, je ten okresní úřad, v jehož územním obvodu má ten, kdo má být ustanoven lesní stráží, vykonávat funkci lesní stráže. Pokud územní obvod působnosti lesní stráže má přesáhnout územní obvod okresního úřadu, je příslušným orgánem státní správy lesů krajský úřad. Pokud územní obvod působnosti lesní stráže má přesáhnout územní obvod krajského úřadu, je příslušným orgánem státní správy lesů Ministerstvo zemědělství. Tím, kdo lesní stráž ustanovuje, je zaměstnanec, 1

2 který ověřuje a hodnotí předpoklady pro výkon funkce lesní stráže ( 9b odst. 1, písm. a) vyhlášky č. 101/1996 Sb., v platném znění (dále jen vyhláška o lesní stráži ). Uvedený zaměstnanec musí být určen příslušným orgánem státní správy lesů ( 9b odst. 1). V případě okresního úřadu určuje zaměstnance přednosta nebo jeho zástupce, či osoba, kterou k tomu zmocní. V případě krajského úřadu určuje zaměstnance hejtman nebo jeho zástupce, či osoba, kterou k tomu zmocní Odchylkou od principu uvedeného v bodu budou ty případy, kdy bude lesní stráž ustanovována Ministerstvem zemědělství nebo Vojenským lesním úřadem. Ve výjimečných případech, kdy bude lesní stráž ustanovována ministerstvem, může ministerstvo vymezit územní působnost lesní stráže na území jednoho či více okresů nebo krajů, nebo na celé území České republiky. Vzhledem ke zpřísnění podmínek pro ustanovení fyzické osoby lesní stráží budou vydány odznaky a průkazy lesní stráže pouze těm zaměstnancům České inspekce životního prostředí, kteří splňují předpoklady pro výkon funkce lesní stráže, uvedené v 38 odst.3 lesního zákona, stejně jako jiným fyzickým osobám. Vojenský lesní úřad ustanovuje lesní stráže vykonávající ochrannou službu v lesích, ve kterých Vojenský lesní úřad vykonává státní správu lesů ( 47 odst.2 lesního zákona) Podmínky pro ustanovení lesní stráže Lesní stráží ustanoví orgán státní správy lesů fyzickou osobu, která splňuje předpoklady pro výkon funkce lesní stráže a jejich ověřování stanovené 38 odst.3 lesního zákona a 9, 9a a 9b vyhlášky ministerstva zemědělství č.101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, v platném znění. Všechny tyto předpoklady musí být splněny současně, tzn. není li kterýkoliv z nich splněn, nelze fyzickou osobu lesní stráží ustanovit Ověřování občanství, věku a způsobilosti k právním úkonům Zda je fyzická osoba, která má být ustanovena lesní stráží občanem České republiky, starší 21 let a způsobilá k právním úkonům, prokáže tato osoba předložením občanského průkazu. Omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům je vyznačeno výslovně v občanském průkazu. Pokud není státní občanství vyznačeno v občanském průkazu, lze je ověřit např. předložením cestovního pasu. V případě, že je to z hlediska efektivnosti vhodné, i písemným čestným prohlášením osoby, která má být ustanovena lesní stráží Ověřování bezúhonnosti Skutečnost, že nebyl odsouzen pro úmyslný trestný čin, dokládá uchazeč výpisem z evidence z rejstříku trestů, ne starším 3 měsíců ( 9 odst. 2 vyhlášky), výpis přiloží k evidenčnímu listu. V případě, že byla fyzická osoba, která má být ustanovena lesní stráží odsouzena pro trestný čin, ověří si ustanovující orgán státní správy lesů podle záznamu ve výpisu z evidence rejstříku trestů a v trestním zákoně platném v době, kdy byl soudem fyzické osobě trest vyměřen, zda se jednalo o úmyslný trestný čin. V případě pochybností se ustanovující orgán státní správy lesů obrátí na soud, který fyzické osobě trest vyměřil. 2

3 Uchazeč nemá nárok na úhradu poplatku za výpis z rejstříku trestů od ustanovujícího orgánu státní správy lesů, a to ani v případě, kdy je ustanoven z podnětu tohoto orgánu Ověřování zdravotní způsobilosti Zdravotní způsobilost dokládá uchazeč potvrzením posuzujícího lékaře na evidenčním listu. Úhradu poplatku za posouzení zdravotní způsobilosti hradí ten, kdo si posudek vyžádal, tedy i zde může hradit poplatek zaměstnavatel v případě, že bude funkce lesní stráže vykonávána v rámci pracovního poměru Ověřování znalostí Znalost práv a povinností lesní stráže podle lesního zákona a souvisejících předpisů se ověřuje testem a ústním pohovorem s využitím otázek pro ověření znalostí lesní stráže, které jsou uvedeny v příloze č.1 této směrnice. Zaměstnanec orgánu státní správy lesů, který ověřuje a hodnotí předpoklady uchazečů pro ustanovení lesní stráží ( 9 odst. 1 vyhlášky o lesní stráži), sestaví pro ověření znalosti práv a povinností lesní stráže test tak, že vybere 10 otázek z oblasti vymezené v části I., 5 otázek z oblasti vymezené v části II. a 5 otázek z oblasti vymezené v části III. přílohy č. 1 této směrnice ( 9 odst. 2 vyhlášky o lesní stráži). Pokud uchazeč dosáhne v písemném testu stupně vyhověl, provede s ním výše uvedený zaměstnanec ústní pohovor, ve kterém se položí uchazeči nejméně tři otázky ( 9b odst. 2 vyhlášky). Otázky při ústním pohovoru vychází z oblasti vymezené přílohou č. 1 této směrnice, popřípadě se zaměří na skutečnosti, které uchazeč v písemném testu zodpověděl nesprávně. Toto ověření musí být provedeno před složením slibu lesní stráže Vydání služebního odznaku, průkazu lesní stráže Orgán státní správy lesů, který občana ustanovuje lesní stráží, mu vydá po splnění předpokladů pro výkon funkce lesní stráže a po složení slibu služební odznak a průkaz lesní stráže a v tomto průkazu současně stanoví obvod územní působnosti lesní stráže. Obvod územní působnosti lesní stráže lze vymezit např. katastrálním územím jedné nebo více obcí, územím okresu, kraje nebo jinak, ovšem vždy tak, aby o územní působnosti lesní stráže nevznikly žádné pochybnosti. 3. Práva a povinnosti lesní stráže Práva a povinnosti lesní stráže vyplývají z ustanovení 39 lesního zákona a dále z ustanovení 8 trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb.) a trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.) Povinnosti Základní povinností lesní stráže je především výkon ochranné služby v lesích při obecném užívání lesů občany. Lesní stráž tedy musí zejména dohlížet, zda občané jako 3

4 návštěvníci lesa neprovádějí činnosti, které jsou v lese zakázány ( 20 odstavec 1 a 2 lesního zákona). Samozřejmě však bude též sledovat, zda les nebo lesní prostředí není ohroženo nebo poškozováno jinými vlivy nebo činností jiných subjektů a zjištěné případy bezodkladně oznamovat orgánu státní správy lesů. Vzhledem k tomu, že je lesní stráž veřejným činitelem, má také tzv. rozšířenou oznamovací povinnost z trestního řádu. Podle 8 odst. 1 trestního řádu je lesní stráž (jako státní orgán) povinna neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, tedy nejen spáchání trestného činu. V souvislosti s postavením veřejného činitele se na fyzické osoby ustanovené lesní stráží vztahují nově také skutkové podstaty trestných činů veřejných činitelů podle 158 a 159 trestního zákona Práva Práva lesní stráže jsou uvedena v ustanovení 39 odst.2 lesního zákona. Protože lesní zákon nepřipouští uložit v blokovém řízení pokutu vyšší, může lesní stráž za přestupky uvedené v 53 odstavec 1 lesního zákona ukládat v blokovém řízení pokuty jen do částky 1000 Kč ( 13 odstavec 2 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), u mladistvých (mladší 18-ti let, ale starší 15-ti let) je tato hranice snížena na 500,- Kč. Tzv. pokutové bloky vydá lesní stráži ten orgán státní správy lesů, který ji ustanovil. Tomuto orgánu také lesní stráž odevzdává peníze z pokut, které uloží. I když to lesní zákon nestanoví, může lesní stráž při výkonu svého poslání nosit zbraň, ovšem za předpokladu, že občan, který je lesní stráží, má právo držet a nosit zbraň podle předpisů o zbraních a střelivu (zákon číslo 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu /zákon o střelných zbraních/, vyhláška Ministerstva vnitra číslo 50/1996 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních). Pokud však jde o loveckou zbraň, je třeba dovodit, že ji lesní stráž může nosit do lesa jenom tam, kde může současně vykonávat právo myslivosti nebo tam, kde má alespoň platnou povolenku k lovu ( 31 zákona číslo 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů). V této souvislosti je však třeba upozornit na to, že použití zbraně lesní stráží je možné pouze v rámci nutné obrany a krajní nouze podle 13 a 14 trestního zákona, eventuálně za splnění dalších podmínek k výkonu práva myslivosti, pokud se jedná o zbraň loveckou. Lesní stráži není jako veřejnému činiteli dáno oprávnění použít zbraň ve větším rozsahu, než komukoliv jinému Odměňování a odpovědnost za škodu Odměňování lesní stráže Z podstaty a poslání lesní stráže vyplývá, že za lesní stráž může být ustanoven pouze ten občan, který je s tímto ustanovením srozuměn. Výkon lesní stráže není honorován. Pouze v případech, kdy je lesní stráž ustanovena na návrh konkrétního vlastníka lesa, není vyloučeno, aby výkon lesní stráže byl vlastníkem lesa honorován tak, jak se o tom vlastník lesa a občan, který je na jeho návrh ustanoven lesní stráží, dohodnou Odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví vzniklou při výkonu ochranné služby v lesích upravuje 39a lesního zákona. 4

5 4. Evidence lesních stráží Orgán státní správy lesů, vede evidenci lesních stráží, které ustanovil. Tato evidence sestává z evidenčních listů lesní stráže, výpisu z rejstříku trestů a písemného testu a ze souhrnné evidence lesních stráží, která by měla obsahovat údaje uvedené v příloze č.2 této směrnice. 5. Zrušení ustanovení lesní stráže Orgán státní správy lesů zruší ustanovení lesní stráže v návaznosti na ustanovení 38 odst.5 a 6 a v případě, kdy fyzická osoba přestala tuto funkci vykonávat, nebo na návrh vlastníka lesa. Vlastníkem lesa se v tomto případě rozumí a) buďto ten vlastník lesa, který ustanovení lesní stráže navrhl b) nebo vlastník lesa, jehož les leží v obvodu územní působnosti lesní stráže, jejíž ustanovení má být zrušeno. Z povahy věci vyplývá, že případný návrh vlastníka lesa na zrušení ustanovení lesní stráže by měl být učiněn písemně s uvedením důvodu nebo důvodů, pro které má být ustanovení lesní stráže zrušeno. Orgán státní správy lesů takový návrh posoudí a podle okolností mu vyhoví, nebo nevyhoví. Bude- li to nutné, zjistí též stanovisko lesní stráže, které se návrh týká. O svém rozhodnutí pak toho, kdo návrh podal, písemně informuje. I když to lesní zákon výslovně nestanoví, je samozřejmé, že orgán státní správy lesů zruší ustanovení lesní stráže vždy, pokud o to osoba, která je lesní stráží, sama požádá. Ve všech případech, kdy dojde ke zrušení ustanovení lesní stráže, musí orgán státní správy lesů, který o zrušení ustanovení rozhodl, požadovat vrácení služebního odznaku a průkazu lesní stráže. 6. Společná a závěrečná ustanovení 6.1. Stanovení počtu lesních stráží Okresní úřad jako orgán státní správy lesů stanoví lesní stráže v takovém počtu, aby byla v lesích na území okresu zajištěna ochranná služba v lesích, za ideální stav je možné považovat ustanovení jedné lesní stráže na 500 ha lesa Zánik dosavadních lesních stráží Lesní stráž vzniklá podle dosavadních právních předpisů zanikla ke dni 30. červnu Osoby, které vykonávaly funkci lesní stráže podle dosavadních předpisů, musí v případě, že hodlají vykonávat tuto funkci i nadále musí doložit splnění podmínek podle 9, 9a a 9 b vyhlášky o lesní stráži Tato směrnice nabývá účinnosti dne Ing. Jaromír Vašíček, CSc. ředitel odboru státní správy lesů a myslivosti 5

6 Příloha č. 1 Návodné testové otázky lesní stráž Část I. Lesní zákon zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění 1) Lesní stráž se ustanovuje podle: a) Lesního zákona. b) Zákona o přestupcích. c) Trestního zákona. 2) Lesní stráž je podle lesního zákona povinna: a) Prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak. b) Prokázat se průkazem lesní stráže, zjišťovat totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení tohoto zákona. c) Ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v 53 lesního zákona v blokovém řízení podle zvláštního předpisu. 3) Lesní stráž je podle lesního zákona oprávněna: a) Předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihla při přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost. b) Dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů. c) Ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v 53 lesního zákona v blokovém řízení podle zvláštního předpisu. 4) Lesní stráž se prokazuje: a) Průkazem lesní stráže, přičemž musí nosit služební odznak, ale jen při výkonu činnosti lesní stráže. b) Průkazem lesní stráže, služebním odznakem, ale jen při zákroku v obvodu její působnosti, pokud není přítomen příslušník Policie České republiky. c) Průkazem lesní stráže a služebním odznakem při činnosti lesní stráže, a ústním prohlášením před osobou, která je nevidomá, nebo negramotná. 5) Lesní stráž může uložit pokutu v blokovém řízení zletilé osobě podle lesního zákona v maximální výši: a) 1.000,- Kč b) 5.000,- Kč c) ,-Kč 6) Vjíždět do lesa lze jen: a) Se souhlasem vlastníka. b) Se souhlasem vlastníka nebo na základě zákonných zmocnění. c) Se souhlasem vlastníka a příslušného orgánu státní správy lesů. 6

7 7) Vlastník lesa může podle lesního zákona povolit rozdělávání ohně: a) Pouze za účelem pálení klesti, asanace napadeného dříví, táboření malého rozsahu a v souvislosti s obrannou státu. b) Vždy z jakéhokoliv důvodu. c) Vždy z jakéhokoliv důvodu, ale jen písemně. 8) Lesní stráž na základě lesního zákona: a) Je oprávněna zastavit automobil na lesní cestě, účelové komunikaci a silnici III. třídy, pokud prochází lesem. b) Je oprávněna zastavit automobil na lesní cestě, účelové komunikaci a silnici III. třídy, pokud prochází lesem, ale jen pokud se v automobilu nachází osoba, která spáchala některý z přestupků uvedených v 53 lesního zákona, za který lze uložit v blokovém řízení pokutu vyšší než 3.000,- Kč. c) Není oprávněna zastavit automobil za žádných okolností. 9) Lesní stráž je oprávněna použít zbraň proti fyzické osobě: a) Pokud neuposlechne její pokyn a vzdaluje se z místa spáchání přestupku přes upozornění, že proti ní bude užita zbraň. b) Za okolností a v rozsahu, ve kterém je oprávněn použít zbraň každý. c) Pouze v obvodu své působnosti, pokud je držitelem zbrojního průkazu k zadržení fyzické osoby, která spáchala trestný čin ohrožení životního prostředí (podle 181a) a nereaguje ani na trojí vyzvání, aby činnosti zanechala, nebo která se i přes trojí vyzvání pokouší o útěk z místa činu. 10) Lesní stráž je povinna orgánu státní správy lesů oznámit do 30-ti dnů od jejich vzniku: a) Lesní požáry, polomy a povodňové škody na lese. b) Všechny změny týkající se podmínek ustanovení lesní stráže uvedené v lesním zákoně změny ve způsobilosti k ustanovení lesní stráží. c) Uložení pokuty v blokovém řízení za přestupky uvedené v 53 lesního zákona. 11) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zakázaných činností v lese: a) Ve všech případech, v některých však jen se souhlasem orgánu státní správy lesů. b) Pouze u činností u kterých tak stanoví lesní zákon. c) Ve všech případech, pokud tím neomezí nebo neohrozí výkon vlastnického práva sousedních vlastníků. 12) Zjištěné závady nedostatky a škody oznamuje lesní stráž: a) Bezodkladně vlastníku lesa, nebo nájemci lesa, který má podle 58 stejné postavení jako vlastník lesa. b) Podle jejich povahy buď vlastníku lesa nebo uživateli lesa, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě Policii ČR nebo příslušným orgánům státní správy, pokud záležitost nesnese odkladu. c) Podle jejich povahy orgánům státní správy životního prostředí, v případě potřeby též Policii České republiky a prokuratuře. 7

8 13) Lesní stráž je oprávněna při své činnosti zjišťovat totožnost: a) Kterékoli fyzické osoby, pokud se nachází v obvodu působnosti lesní stráže. b) Osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení lesního zákona. c) Kterékoli fyzické osoby, která se v lese dopustí jakéhokoli přestupku, správního deliktu nebo trestného činu. 14) Lesní stráž je při své činnosti oprávněna: a) Předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přstupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost. b) Předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, která se dopustila přestupku, správního deliktu nebo trestného činu ohrožení životního prostředí dle 181a trestního zákona, nelze-li jinak zjistit její totožnost. c) Předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, u které je důvodné podezření, že se dopustila přestupku, správního deliktu nebo trestného činu ohrožení životního prostředí dle 181a trestního zákona, nelze-li jinak zjistit její totožnost. 15) Otevřený oheň lze rozdělávat a udržovat : a) V lese za předpokladu, že nedojde ke zvýšenému nebezpečí vzniku požáru, jinak 50 metrů od jeho okraje. b) V lese pokud k tomu vlastník lesa udělil výjimku. c) Se souhlasem orgánu státní správy lesů a vlastníka lesa lze oheň rozdělávat v lese a ve vzdálenosti menší než 50 metrů od lesa. 16) Do lesa může vstoupit každý: a) Na vlastní nebezpečí, při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. b) Pokud není vstup do lesa zakázán vlastníkem, popřípadě nájemcem lesa nebo není les oplocen. c) Na vlastní nebezpečí pokud je vstup do lesa zakázán orgánem státní správy lesů, pokud není zákaz vstupu do lesa vydán je majitel, popřípadě nájemce lesa odpovědný za stav lesních cest a je povinen je udržovat v takovém stavu aby osobám, které je užívají nehrozilo žádné nebezpečí z důvodu jejich nedostatečné údržby. 17) Zákaz vjezdu a stání s motorovými vozidly do lesa platí: a) Pro všechny, přičemž vlastník lesa může udělit z tohoto zákazu výjimku. b) Pro všechny, pokud jim vlastník lesa neudělil výjimku z tohoto zákazu nebo výjimku z tohoto zákazu nemají udělenu z lesního zákona nebo zákonů jiných. c) Pro všechny, který vlastník lesa nebo orgán státní správy lesů neudělil výjimku z tohoto zákazu. 8

9 18) Lesní stráž je oprávněna: a) Při své činnosti požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky popřípadě obecní policie, pokud se jedná o spáchání závažného přestupku. b) Při své činnosti požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky popřípadě obecní policie, které ji musí poskytnout. c) Při své činnosti požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami. 19) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat: a) Se souhlasem vlastníka lesa a za podmínek jím stanovených. b) Se souhlasem vlastníka lesa, po oznámení orgánu státní správy lesů, který může stanovit doplňující podmínky konání sportovní akce. c) Se souhlasem orgánu státní správy lesů a za jím určených podmínek. 20) Vlastník lesa může udělit výjimku ze zákazu: a) Pasení dobytka, výběhu hospodářských zvířat a průhonu dobytka lesními porosty. b) Provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty. c) Narušovat vodní režim a hrabat stelivo. 21) Na výkon práva myslivosti se nevztahuje zákaz: a) Provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty. b) Vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu. c) Narušovat vodní režim a hrabat stelivo. 22) Na výkon práva myslivosti se se souhlasem vlastníka nevztahuje zákaz: a) Vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu. b) Mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních. c) Jezdit a stát s motorovými vozidly. 9

10 Správné odpovědi lesní zákon: 1. a) 2. a) 3. a) 4. a) 5. a) 6. b) 7. b) 8. c) 9. b) 10. b) 11. b) 12. b) 13. b) 14. a) 15. b) 16. a) 17. b) 18. c) 19. b) 20. b) 21. b) 22. c) 10

11 Část II. Přestupkový zákon zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. 1) Pokud se nejedná o trestný čin, nebo jiný správní delikt (postižitelný podle zvláštních předpisů), je přestupek: a) Zaviněné jednání. b) Zaviněné i nezaviněné jednání. c) Pouze jednání opomenutím a z nedbalosti. 2) Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil: a) Patnáctý rok svého věku. b) Šestnáctý rok svého věku. c) Osmnáctý rok svého věku. 3) Přestupek lze projenat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže: a) Je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a za použití mírných donucovacích prostředků je obviněníý ochoten zaplatit. b) Je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. c) Je spolehlivě zjištěn a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. 4) Spáchá-li fyzická osoba přestupek ve stavu nepříčetnosti způsobeném alkoholem nebo jinými omamnými látkami: a) Není za přestupek odpovědná. b) Je za přestupek odpovědná jen za zvláštních okolností. c) Je za přestupek odpovědná. 5) V blokovém řízení lze uložit pokutu maximálně do výše: a) 500,- Kč b) 1.000,- Kč c) 2.000,- Kč 6) Za přestupek lze uložit tyto sankce napomenutí, pokutu, zákaz činnosti, propadnutí věci sankce lze ukládat: a) Pouze samostatně. b) Dle uvážení správního orgánu. c) Samostatně nebo spolu s jinou sankcí, pouze napomenutí nelze uložit spolu s pokutou. 7) Přestupku se dopustí ten, kdo neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci. Za tento přestupek lze uložit pokutu do: a) 1.000,- Kč b) 2.000,- Kč c) 3.000,- Kč 11

12 8) Podle zákona o přestupcích je přestupkem: a) Zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů anebo otrestný čin. b) Zaviněné i nezaviněné jednání, které ohrožuje obecný zájem a je za přestupek v zákoně výslovně označeno, nejde-li o jiný správní delikt nebo trestný čin. c) Každé jednání, které ohrožuje zájem společnosti. 9) Podle zákona o přestupcích k odpovědnosti za přestupek: a) Nemusí být zavinění, pokud tak stanoví zákon. b) Je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. c) Postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. 10) Podle zákona o přestupcích je přestupek spáchán úmyslně, jestliže pachatel: a) Chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem. b) Nechtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že tento zájem poruší nebo ohrozí. c) Věděl, že svým jednáním poruší nebo ohrozí zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět nemohl. 11) Podle zákona o přestupcích za porušení povinnosti uložené právnické osobě odpovídá: a) Právnická osoba. b) Ten, kdo vydal pokyn, i když nebyl k tomu zmocněn. c) Ten, kdo za právnickou osobu jednal, nebo měl jendat. 12) Podle zákona o přestupcích se odpovědnost za přestupek posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku, podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jeli: a) To pro poškozeného příznivější. b) To pro pachatele příznivější. c) Za přestupek stanovena přísnější sankce. 13) Podle zákona o přestupcích lze pachatel přestupku uložit pouze takový druh sankce, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy: a) Byl přestupek spáchán. b) Se o přestupku rozhoduje. c) Byl přestupek zjištěn. 14) Podle zákona o přestupcích lze uložit mladistvému blokovou pokutu do výše: a) 200,- Kč b) 500,- Kč c) 1.000,- Kč 15) Podle zákona o přestupcích nelze přestupek projednat: a) Uplynuly-li od jeho spáchání dva roky. b) Uplynuly-li od jeho zjištěbí dva roky. c) Uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. 12

13 16) Ten, kdo neuposlechne výzvy veřejného činitel při výkonu jeho pravomoci, dopustí se podle zákona o přestupcích přestupku proti: a) Občanskému soužití. b) Veřejnému pořádku. c) Výkonu pravomoci státního orgánu nebo veřejného činitele. 17) Podle zákona o přestupcích je k projednávání přestupku místně příslušný orgán, v jehož územním obvodu : a) Byl přestupek objasněn. b) Byl přstupek spáchán. c) Má pachatel trvalé bydliště. 18) U přestupku, který lze projednat jen na návrh, lze návrh podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději: a) Do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku. b) Do dvou měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku. c) Do jednoho měsíce ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku. 13

14 Správné odpovědi přestupkový zákon: 1. a) 2. a) 3. b) 4. c) 5. b) 6. c) 7. a) 8. a) 9. c) 10. a) 11. c) 12. b) 13. b) 14. b) 15. c) 16. b) 17. b) 18. a) 14

15 Část III. Trestní zákon a trestní řád zákon č. 140/1961 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., v platném znění 1) Nutná obrana: a) Je trestný čin s polehčujícími okolnostmi. b) Není trestný čin, i když byla zjevně nepřiměřená způsobu útoku. c) Není trestný čin, když někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. 2) Čin v krajní nouzi: a) Je trestný čin s polehčujícími okolnostmi. b) Nejde o trestný čin, i když její následek je za daných okolností závažnější nežli ten který hrozil. c) Nejde o trestný čin, když někdo odvrací přímé nebezpečí proti zájmu chráněnému trestním zákonem. 3) Veřejný činitel je: a) Každá fyzická osoba chránící veřejné zájmy. b) Fyzická osoba uvedená v trestním zákonu. c) Jen příslušníci ozbrojených zborů. 4) Zákonná ochrana veřejného činitele lesní stráže: a) Je jen v souvislosti s jeho pravomocí a odpovědností. b) Je za všech okolností v době jeho jmenování. c) Je vždy při pobytu v lese. 5) Útok na veřejného činitele: a) Kdo veřejně pomlouvá a uráží veřejného činitele při výkonu jeho pravomocí. b) Kdo veřejně tahá za oděv veřejného činitele při výkonu jeho pravomocí. c) Kdo použije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele. 6) Útok na veřejného činitele: a) Kdo jinému vyhrožuje ublížením na zdraví v úmyslu působit na výkon pravomocí veřejného činitele. b) Kdo kdykoliv vyhrožuje ublíženéím na zdraví veřejnému činiteli. c) Kdo kdykoliv ublížil na zdraví veřejnému činiteli. 7) Zákonné ochrany veřejného činitele požívá: a) Pouze veřejný činitel vyjmenovaný v trestním zákoně. b) I osoby, které vystoupily na podporu nebo ochranu veřejného činitele. c) I osoby, které vystoupily na podporu nebo ochranu veřejného zájmu. 8) Veřejný činitel, který při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, může být potrestán odnětím svobody? a) Může. b) Nemůže. c) Může, ale jen veřejný činitel, který tuto činnost vykonává jako svoje placené zaměstnání. 15

16 9) Veřejný činitel, který v úmyslu způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu, překročí svou pravomoc, nebo nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci, bude potrestán odnětím svobody: a) na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. b) dva roky nebo peněžitým trestem. c) jeden rok nebo peněžitým trestem. 10) Veřejný činitel, který při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestán odnětím svobody až na: a) jeden rok nebo zákazem činnosti. b) šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. d) dvě léta nebo peněžitým trestem. 11) Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán až na: a) jeden rok. b) dvě léta. c) tři roky. 12) Byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku: a) Nejde o nutnou obranu. b) Posuzuje se jako jednání v krajní nouzi. c) Pak nejde o krajní nouzi. 13) Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele, dopustí se trestného činu: a) Útoku na státní orgán. b) Ublížení na zdraví. c) Útoku na veřejného činitele. 14) Oznamovací povinnost lesní stráže: a) Nprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. b) Pkud se hodnověrným způsobem doví o spáchání jen zvlášť závažného trestného činuvymezeného v 168 trestního zákona, musí bezodkladně oznámit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. c) Je rozšířena nad rámec oznamovací povinnosti pouze o trestný čin ohrožení životního prostředí ( 181a a 181b ). 15) Trestní oznámení (oznámení o spáchání trestného činu) lze učinit: a) Prokurátorovi, soudci, nadřízenému správnímu orgánu a policistovi. b) Kterémukoli veřejnému činiteli a soudci. c) Státnímu zástupce nebo policejnímu orgánu. 16

17 Správné odpovědi trestní zákon a trestní řád: 1. c) 2. c) 3. b) 4. a) 5. c) 6. a) 7. b) 8. a) 9. a) 10. a) 11. b) 12. a) 13. c) 14. a) 15. c) 17

18 Příloha č. 2 Souhrnná evidence lesní stráže by měla obsahovat následující údaje číslo přiděleného odznaku lesní stráže jméno a příjmení občana rodné číslo občana číslo evidenčního listu lesní stráže subjekt, který navrhl ustanovení lesní stráže územní obvod, pro který byl průkaz lesní stráže vydán den vydání odznaku a průkazu lesní stráže potvrzení převzetí den vrácení odznaku a průkazu lesní stráže potvrzení vracení odznaku a průkazu lesní stráže případně poznámku 18

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Základní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Základní ustanovení 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích ve znění zákonů č. 337/1992 Sb., č. 344/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 67/1993 Sb., č. 290/1993 Sb., č. 134/1994 Sb., č. 82/1995

Více

Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o přestupcích

Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o přestupcích Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o přestupcích Citace pův. předpisu: 200/1990 Sb. Částka: 35/1990 Sb. Datum přijetí: 17. května 1990 Rozeslána dne: 18. května 1990 Datum účinnosti:

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Základní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Základní ustanovení 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích ve znění zákonů č. 337/1992 Sb., č. 344/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 67/1993 Sb., č. 290/1993 Sb., č. 134/1994 Sb., č. 82/1995

Více

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 17.května 1990. o přestupcích

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 17.května 1990. o přestupcích 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna: 337/1992 Sb., 344/1992 Sb., 359/1992 Sb. Změna: 67/1993 Sb. Změna: 290/1993 Sb. Změna: 134/1994 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna:

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Které jednání je trestným

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 11. srpna 2008 Cena Kč 66, O B S A H : 273. Zákon o Policii České republiky 274. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, 40. Zákon trestní zákoník O B S A H : Strana 354 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11 40 ZÁKON ze dne 8. ledna

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 410 Vládní návrh na vydání zákona 1 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2011 o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 99/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění zákonů č. 444/2005

Více

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Mgr. Simona Urbánková TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ...4

Více

PRÁVO. Michal Kojan, René Fišer

PRÁVO. Michal Kojan, René Fišer Systém práva a jeho definice PRÁVO Michal Kojan, René Fišer Právo je obor velmi složitý, vyvíjející se od doby, kdy byl člověk obdařen rozumem a regulování chování jednotlivců lidského rodu k sobě navzájem

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě (Výňatky) Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Úplné znění k 1. 4. 2006 Tento dokument je jen je jen pracovní pomůcka, za jejíž správnost celní správa neodpovídá B Zákon č. 13/1993 Sb., ze dne 12. prosince 1992, C E

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1826 Sbírka zákonů č. 119 / 2012 Částka 45 119 ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Získávání informací z evidencí

Získávání informací z evidencí Platné znění části zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. /2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 66 Získávání

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H : 155. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 156.

Více

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Změna: 227/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Rozsah působnosti zákona a vymezení základních pojmů

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Rozsah působnosti zákona a vymezení základních pojmů Úplné znění zákona č. 38/1994 Sb., zpracované pro zájemce o lepší orientaci v tomto obecně závazném právním předpisu. 38/1994 Sb. ZÁKON ze dne 15. února 1994 o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb., 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 73/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 222/1999

Více