Směrnice Ministerstva zemědělství odvětví lesního hospodářství odboru státní správy lesů a myslivosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice Ministerstva zemědělství odvětví lesního hospodářství odboru státní správy lesů a myslivosti"

Transkript

1 Směrnice Ministerstva zemědělství odvětví lesního hospodářství odboru státní správy lesů a myslivosti Naše značka Vyřizuje/telefon V Praze dne Č.j.: 923/ Mgr. Dvořák 02/ Ing. Raba 02/ Směrnice o ustanovování lesních stráží ( č. 34 / 2000 ) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Postavení lesní stráže Podle ustanovení 38 odst.1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon ) je lesní stráží fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Ochrannou službou v lesích ve smyslu 38 odst. 1 lesního zákona se rozumí obecný dohled nad činnostmi, které v lesích vykonávají jiné subjekty než vlastník (vlastníci) lesa, tedy zejména návštěvníci lesa, spojený s pravomocí zasáhnout v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem (lesním zákonem) proti jakémukoliv jednání ohrožujícímu nebo poškozujícímu les při jeho obecném užívání Účel směrnice Tato směrnice sjednocuje postup státní správy lesů při ustanovování lesních stráží v návaznosti na ustanovení 48 odst.2 písm.g), 49 odst.3 písm.j), 47 odst.2 a 38 lesního zákona, vyhlášky č. 101/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další související, respektive navazující činnosti a vztahy. 2. Ustanovování lesních stráží 2.1. Příslušnost ustavujícího orgánu Lesní stráž ustanovuje na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu orgán státní správy lesů. Na řízení o ustanovování lesní stráže se nevztahují obecné předpisy o správním řízení Orgánem státní správy lesů, který fyzickou osobu ustanovuje lesní stráží, je ten okresní úřad, v jehož územním obvodu má ten, kdo má být ustanoven lesní stráží, vykonávat funkci lesní stráže. Pokud územní obvod působnosti lesní stráže má přesáhnout územní obvod okresního úřadu, je příslušným orgánem státní správy lesů krajský úřad. Pokud územní obvod působnosti lesní stráže má přesáhnout územní obvod krajského úřadu, je příslušným orgánem státní správy lesů Ministerstvo zemědělství. Tím, kdo lesní stráž ustanovuje, je zaměstnanec, 1

2 který ověřuje a hodnotí předpoklady pro výkon funkce lesní stráže ( 9b odst. 1, písm. a) vyhlášky č. 101/1996 Sb., v platném znění (dále jen vyhláška o lesní stráži ). Uvedený zaměstnanec musí být určen příslušným orgánem státní správy lesů ( 9b odst. 1). V případě okresního úřadu určuje zaměstnance přednosta nebo jeho zástupce, či osoba, kterou k tomu zmocní. V případě krajského úřadu určuje zaměstnance hejtman nebo jeho zástupce, či osoba, kterou k tomu zmocní Odchylkou od principu uvedeného v bodu budou ty případy, kdy bude lesní stráž ustanovována Ministerstvem zemědělství nebo Vojenským lesním úřadem. Ve výjimečných případech, kdy bude lesní stráž ustanovována ministerstvem, může ministerstvo vymezit územní působnost lesní stráže na území jednoho či více okresů nebo krajů, nebo na celé území České republiky. Vzhledem ke zpřísnění podmínek pro ustanovení fyzické osoby lesní stráží budou vydány odznaky a průkazy lesní stráže pouze těm zaměstnancům České inspekce životního prostředí, kteří splňují předpoklady pro výkon funkce lesní stráže, uvedené v 38 odst.3 lesního zákona, stejně jako jiným fyzickým osobám. Vojenský lesní úřad ustanovuje lesní stráže vykonávající ochrannou službu v lesích, ve kterých Vojenský lesní úřad vykonává státní správu lesů ( 47 odst.2 lesního zákona) Podmínky pro ustanovení lesní stráže Lesní stráží ustanoví orgán státní správy lesů fyzickou osobu, která splňuje předpoklady pro výkon funkce lesní stráže a jejich ověřování stanovené 38 odst.3 lesního zákona a 9, 9a a 9b vyhlášky ministerstva zemědělství č.101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, v platném znění. Všechny tyto předpoklady musí být splněny současně, tzn. není li kterýkoliv z nich splněn, nelze fyzickou osobu lesní stráží ustanovit Ověřování občanství, věku a způsobilosti k právním úkonům Zda je fyzická osoba, která má být ustanovena lesní stráží občanem České republiky, starší 21 let a způsobilá k právním úkonům, prokáže tato osoba předložením občanského průkazu. Omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům je vyznačeno výslovně v občanském průkazu. Pokud není státní občanství vyznačeno v občanském průkazu, lze je ověřit např. předložením cestovního pasu. V případě, že je to z hlediska efektivnosti vhodné, i písemným čestným prohlášením osoby, která má být ustanovena lesní stráží Ověřování bezúhonnosti Skutečnost, že nebyl odsouzen pro úmyslný trestný čin, dokládá uchazeč výpisem z evidence z rejstříku trestů, ne starším 3 měsíců ( 9 odst. 2 vyhlášky), výpis přiloží k evidenčnímu listu. V případě, že byla fyzická osoba, která má být ustanovena lesní stráží odsouzena pro trestný čin, ověří si ustanovující orgán státní správy lesů podle záznamu ve výpisu z evidence rejstříku trestů a v trestním zákoně platném v době, kdy byl soudem fyzické osobě trest vyměřen, zda se jednalo o úmyslný trestný čin. V případě pochybností se ustanovující orgán státní správy lesů obrátí na soud, který fyzické osobě trest vyměřil. 2

3 Uchazeč nemá nárok na úhradu poplatku za výpis z rejstříku trestů od ustanovujícího orgánu státní správy lesů, a to ani v případě, kdy je ustanoven z podnětu tohoto orgánu Ověřování zdravotní způsobilosti Zdravotní způsobilost dokládá uchazeč potvrzením posuzujícího lékaře na evidenčním listu. Úhradu poplatku za posouzení zdravotní způsobilosti hradí ten, kdo si posudek vyžádal, tedy i zde může hradit poplatek zaměstnavatel v případě, že bude funkce lesní stráže vykonávána v rámci pracovního poměru Ověřování znalostí Znalost práv a povinností lesní stráže podle lesního zákona a souvisejících předpisů se ověřuje testem a ústním pohovorem s využitím otázek pro ověření znalostí lesní stráže, které jsou uvedeny v příloze č.1 této směrnice. Zaměstnanec orgánu státní správy lesů, který ověřuje a hodnotí předpoklady uchazečů pro ustanovení lesní stráží ( 9 odst. 1 vyhlášky o lesní stráži), sestaví pro ověření znalosti práv a povinností lesní stráže test tak, že vybere 10 otázek z oblasti vymezené v části I., 5 otázek z oblasti vymezené v části II. a 5 otázek z oblasti vymezené v části III. přílohy č. 1 této směrnice ( 9 odst. 2 vyhlášky o lesní stráži). Pokud uchazeč dosáhne v písemném testu stupně vyhověl, provede s ním výše uvedený zaměstnanec ústní pohovor, ve kterém se položí uchazeči nejméně tři otázky ( 9b odst. 2 vyhlášky). Otázky při ústním pohovoru vychází z oblasti vymezené přílohou č. 1 této směrnice, popřípadě se zaměří na skutečnosti, které uchazeč v písemném testu zodpověděl nesprávně. Toto ověření musí být provedeno před složením slibu lesní stráže Vydání služebního odznaku, průkazu lesní stráže Orgán státní správy lesů, který občana ustanovuje lesní stráží, mu vydá po splnění předpokladů pro výkon funkce lesní stráže a po složení slibu služební odznak a průkaz lesní stráže a v tomto průkazu současně stanoví obvod územní působnosti lesní stráže. Obvod územní působnosti lesní stráže lze vymezit např. katastrálním územím jedné nebo více obcí, územím okresu, kraje nebo jinak, ovšem vždy tak, aby o územní působnosti lesní stráže nevznikly žádné pochybnosti. 3. Práva a povinnosti lesní stráže Práva a povinnosti lesní stráže vyplývají z ustanovení 39 lesního zákona a dále z ustanovení 8 trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb.) a trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.) Povinnosti Základní povinností lesní stráže je především výkon ochranné služby v lesích při obecném užívání lesů občany. Lesní stráž tedy musí zejména dohlížet, zda občané jako 3

4 návštěvníci lesa neprovádějí činnosti, které jsou v lese zakázány ( 20 odstavec 1 a 2 lesního zákona). Samozřejmě však bude též sledovat, zda les nebo lesní prostředí není ohroženo nebo poškozováno jinými vlivy nebo činností jiných subjektů a zjištěné případy bezodkladně oznamovat orgánu státní správy lesů. Vzhledem k tomu, že je lesní stráž veřejným činitelem, má také tzv. rozšířenou oznamovací povinnost z trestního řádu. Podle 8 odst. 1 trestního řádu je lesní stráž (jako státní orgán) povinna neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, tedy nejen spáchání trestného činu. V souvislosti s postavením veřejného činitele se na fyzické osoby ustanovené lesní stráží vztahují nově také skutkové podstaty trestných činů veřejných činitelů podle 158 a 159 trestního zákona Práva Práva lesní stráže jsou uvedena v ustanovení 39 odst.2 lesního zákona. Protože lesní zákon nepřipouští uložit v blokovém řízení pokutu vyšší, může lesní stráž za přestupky uvedené v 53 odstavec 1 lesního zákona ukládat v blokovém řízení pokuty jen do částky 1000 Kč ( 13 odstavec 2 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), u mladistvých (mladší 18-ti let, ale starší 15-ti let) je tato hranice snížena na 500,- Kč. Tzv. pokutové bloky vydá lesní stráži ten orgán státní správy lesů, který ji ustanovil. Tomuto orgánu také lesní stráž odevzdává peníze z pokut, které uloží. I když to lesní zákon nestanoví, může lesní stráž při výkonu svého poslání nosit zbraň, ovšem za předpokladu, že občan, který je lesní stráží, má právo držet a nosit zbraň podle předpisů o zbraních a střelivu (zákon číslo 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu /zákon o střelných zbraních/, vyhláška Ministerstva vnitra číslo 50/1996 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních). Pokud však jde o loveckou zbraň, je třeba dovodit, že ji lesní stráž může nosit do lesa jenom tam, kde může současně vykonávat právo myslivosti nebo tam, kde má alespoň platnou povolenku k lovu ( 31 zákona číslo 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů). V této souvislosti je však třeba upozornit na to, že použití zbraně lesní stráží je možné pouze v rámci nutné obrany a krajní nouze podle 13 a 14 trestního zákona, eventuálně za splnění dalších podmínek k výkonu práva myslivosti, pokud se jedná o zbraň loveckou. Lesní stráži není jako veřejnému činiteli dáno oprávnění použít zbraň ve větším rozsahu, než komukoliv jinému Odměňování a odpovědnost za škodu Odměňování lesní stráže Z podstaty a poslání lesní stráže vyplývá, že za lesní stráž může být ustanoven pouze ten občan, který je s tímto ustanovením srozuměn. Výkon lesní stráže není honorován. Pouze v případech, kdy je lesní stráž ustanovena na návrh konkrétního vlastníka lesa, není vyloučeno, aby výkon lesní stráže byl vlastníkem lesa honorován tak, jak se o tom vlastník lesa a občan, který je na jeho návrh ustanoven lesní stráží, dohodnou Odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví vzniklou při výkonu ochranné služby v lesích upravuje 39a lesního zákona. 4

5 4. Evidence lesních stráží Orgán státní správy lesů, vede evidenci lesních stráží, které ustanovil. Tato evidence sestává z evidenčních listů lesní stráže, výpisu z rejstříku trestů a písemného testu a ze souhrnné evidence lesních stráží, která by měla obsahovat údaje uvedené v příloze č.2 této směrnice. 5. Zrušení ustanovení lesní stráže Orgán státní správy lesů zruší ustanovení lesní stráže v návaznosti na ustanovení 38 odst.5 a 6 a v případě, kdy fyzická osoba přestala tuto funkci vykonávat, nebo na návrh vlastníka lesa. Vlastníkem lesa se v tomto případě rozumí a) buďto ten vlastník lesa, který ustanovení lesní stráže navrhl b) nebo vlastník lesa, jehož les leží v obvodu územní působnosti lesní stráže, jejíž ustanovení má být zrušeno. Z povahy věci vyplývá, že případný návrh vlastníka lesa na zrušení ustanovení lesní stráže by měl být učiněn písemně s uvedením důvodu nebo důvodů, pro které má být ustanovení lesní stráže zrušeno. Orgán státní správy lesů takový návrh posoudí a podle okolností mu vyhoví, nebo nevyhoví. Bude- li to nutné, zjistí též stanovisko lesní stráže, které se návrh týká. O svém rozhodnutí pak toho, kdo návrh podal, písemně informuje. I když to lesní zákon výslovně nestanoví, je samozřejmé, že orgán státní správy lesů zruší ustanovení lesní stráže vždy, pokud o to osoba, která je lesní stráží, sama požádá. Ve všech případech, kdy dojde ke zrušení ustanovení lesní stráže, musí orgán státní správy lesů, který o zrušení ustanovení rozhodl, požadovat vrácení služebního odznaku a průkazu lesní stráže. 6. Společná a závěrečná ustanovení 6.1. Stanovení počtu lesních stráží Okresní úřad jako orgán státní správy lesů stanoví lesní stráže v takovém počtu, aby byla v lesích na území okresu zajištěna ochranná služba v lesích, za ideální stav je možné považovat ustanovení jedné lesní stráže na 500 ha lesa Zánik dosavadních lesních stráží Lesní stráž vzniklá podle dosavadních právních předpisů zanikla ke dni 30. červnu Osoby, které vykonávaly funkci lesní stráže podle dosavadních předpisů, musí v případě, že hodlají vykonávat tuto funkci i nadále musí doložit splnění podmínek podle 9, 9a a 9 b vyhlášky o lesní stráži Tato směrnice nabývá účinnosti dne Ing. Jaromír Vašíček, CSc. ředitel odboru státní správy lesů a myslivosti 5

6 Příloha č. 1 Návodné testové otázky lesní stráž Část I. Lesní zákon zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění 1) Lesní stráž se ustanovuje podle: a) Lesního zákona. b) Zákona o přestupcích. c) Trestního zákona. 2) Lesní stráž je podle lesního zákona povinna: a) Prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak. b) Prokázat se průkazem lesní stráže, zjišťovat totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení tohoto zákona. c) Ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v 53 lesního zákona v blokovém řízení podle zvláštního předpisu. 3) Lesní stráž je podle lesního zákona oprávněna: a) Předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihla při přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost. b) Dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů. c) Ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v 53 lesního zákona v blokovém řízení podle zvláštního předpisu. 4) Lesní stráž se prokazuje: a) Průkazem lesní stráže, přičemž musí nosit služební odznak, ale jen při výkonu činnosti lesní stráže. b) Průkazem lesní stráže, služebním odznakem, ale jen při zákroku v obvodu její působnosti, pokud není přítomen příslušník Policie České republiky. c) Průkazem lesní stráže a služebním odznakem při činnosti lesní stráže, a ústním prohlášením před osobou, která je nevidomá, nebo negramotná. 5) Lesní stráž může uložit pokutu v blokovém řízení zletilé osobě podle lesního zákona v maximální výši: a) 1.000,- Kč b) 5.000,- Kč c) ,-Kč 6) Vjíždět do lesa lze jen: a) Se souhlasem vlastníka. b) Se souhlasem vlastníka nebo na základě zákonných zmocnění. c) Se souhlasem vlastníka a příslušného orgánu státní správy lesů. 6

7 7) Vlastník lesa může podle lesního zákona povolit rozdělávání ohně: a) Pouze za účelem pálení klesti, asanace napadeného dříví, táboření malého rozsahu a v souvislosti s obrannou státu. b) Vždy z jakéhokoliv důvodu. c) Vždy z jakéhokoliv důvodu, ale jen písemně. 8) Lesní stráž na základě lesního zákona: a) Je oprávněna zastavit automobil na lesní cestě, účelové komunikaci a silnici III. třídy, pokud prochází lesem. b) Je oprávněna zastavit automobil na lesní cestě, účelové komunikaci a silnici III. třídy, pokud prochází lesem, ale jen pokud se v automobilu nachází osoba, která spáchala některý z přestupků uvedených v 53 lesního zákona, za který lze uložit v blokovém řízení pokutu vyšší než 3.000,- Kč. c) Není oprávněna zastavit automobil za žádných okolností. 9) Lesní stráž je oprávněna použít zbraň proti fyzické osobě: a) Pokud neuposlechne její pokyn a vzdaluje se z místa spáchání přestupku přes upozornění, že proti ní bude užita zbraň. b) Za okolností a v rozsahu, ve kterém je oprávněn použít zbraň každý. c) Pouze v obvodu své působnosti, pokud je držitelem zbrojního průkazu k zadržení fyzické osoby, která spáchala trestný čin ohrožení životního prostředí (podle 181a) a nereaguje ani na trojí vyzvání, aby činnosti zanechala, nebo která se i přes trojí vyzvání pokouší o útěk z místa činu. 10) Lesní stráž je povinna orgánu státní správy lesů oznámit do 30-ti dnů od jejich vzniku: a) Lesní požáry, polomy a povodňové škody na lese. b) Všechny změny týkající se podmínek ustanovení lesní stráže uvedené v lesním zákoně změny ve způsobilosti k ustanovení lesní stráží. c) Uložení pokuty v blokovém řízení za přestupky uvedené v 53 lesního zákona. 11) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zakázaných činností v lese: a) Ve všech případech, v některých však jen se souhlasem orgánu státní správy lesů. b) Pouze u činností u kterých tak stanoví lesní zákon. c) Ve všech případech, pokud tím neomezí nebo neohrozí výkon vlastnického práva sousedních vlastníků. 12) Zjištěné závady nedostatky a škody oznamuje lesní stráž: a) Bezodkladně vlastníku lesa, nebo nájemci lesa, který má podle 58 stejné postavení jako vlastník lesa. b) Podle jejich povahy buď vlastníku lesa nebo uživateli lesa, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě Policii ČR nebo příslušným orgánům státní správy, pokud záležitost nesnese odkladu. c) Podle jejich povahy orgánům státní správy životního prostředí, v případě potřeby též Policii České republiky a prokuratuře. 7

8 13) Lesní stráž je oprávněna při své činnosti zjišťovat totožnost: a) Kterékoli fyzické osoby, pokud se nachází v obvodu působnosti lesní stráže. b) Osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení lesního zákona. c) Kterékoli fyzické osoby, která se v lese dopustí jakéhokoli přestupku, správního deliktu nebo trestného činu. 14) Lesní stráž je při své činnosti oprávněna: a) Předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přstupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost. b) Předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, která se dopustila přestupku, správního deliktu nebo trestného činu ohrožení životního prostředí dle 181a trestního zákona, nelze-li jinak zjistit její totožnost. c) Předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, u které je důvodné podezření, že se dopustila přestupku, správního deliktu nebo trestného činu ohrožení životního prostředí dle 181a trestního zákona, nelze-li jinak zjistit její totožnost. 15) Otevřený oheň lze rozdělávat a udržovat : a) V lese za předpokladu, že nedojde ke zvýšenému nebezpečí vzniku požáru, jinak 50 metrů od jeho okraje. b) V lese pokud k tomu vlastník lesa udělil výjimku. c) Se souhlasem orgánu státní správy lesů a vlastníka lesa lze oheň rozdělávat v lese a ve vzdálenosti menší než 50 metrů od lesa. 16) Do lesa může vstoupit každý: a) Na vlastní nebezpečí, při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. b) Pokud není vstup do lesa zakázán vlastníkem, popřípadě nájemcem lesa nebo není les oplocen. c) Na vlastní nebezpečí pokud je vstup do lesa zakázán orgánem státní správy lesů, pokud není zákaz vstupu do lesa vydán je majitel, popřípadě nájemce lesa odpovědný za stav lesních cest a je povinen je udržovat v takovém stavu aby osobám, které je užívají nehrozilo žádné nebezpečí z důvodu jejich nedostatečné údržby. 17) Zákaz vjezdu a stání s motorovými vozidly do lesa platí: a) Pro všechny, přičemž vlastník lesa může udělit z tohoto zákazu výjimku. b) Pro všechny, pokud jim vlastník lesa neudělil výjimku z tohoto zákazu nebo výjimku z tohoto zákazu nemají udělenu z lesního zákona nebo zákonů jiných. c) Pro všechny, který vlastník lesa nebo orgán státní správy lesů neudělil výjimku z tohoto zákazu. 8

9 18) Lesní stráž je oprávněna: a) Při své činnosti požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky popřípadě obecní policie, pokud se jedná o spáchání závažného přestupku. b) Při své činnosti požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky popřípadě obecní policie, které ji musí poskytnout. c) Při své činnosti požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami. 19) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat: a) Se souhlasem vlastníka lesa a za podmínek jím stanovených. b) Se souhlasem vlastníka lesa, po oznámení orgánu státní správy lesů, který může stanovit doplňující podmínky konání sportovní akce. c) Se souhlasem orgánu státní správy lesů a za jím určených podmínek. 20) Vlastník lesa může udělit výjimku ze zákazu: a) Pasení dobytka, výběhu hospodářských zvířat a průhonu dobytka lesními porosty. b) Provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty. c) Narušovat vodní režim a hrabat stelivo. 21) Na výkon práva myslivosti se nevztahuje zákaz: a) Provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty. b) Vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu. c) Narušovat vodní režim a hrabat stelivo. 22) Na výkon práva myslivosti se se souhlasem vlastníka nevztahuje zákaz: a) Vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu. b) Mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních. c) Jezdit a stát s motorovými vozidly. 9

10 Správné odpovědi lesní zákon: 1. a) 2. a) 3. a) 4. a) 5. a) 6. b) 7. b) 8. c) 9. b) 10. b) 11. b) 12. b) 13. b) 14. a) 15. b) 16. a) 17. b) 18. c) 19. b) 20. b) 21. b) 22. c) 10

11 Část II. Přestupkový zákon zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. 1) Pokud se nejedná o trestný čin, nebo jiný správní delikt (postižitelný podle zvláštních předpisů), je přestupek: a) Zaviněné jednání. b) Zaviněné i nezaviněné jednání. c) Pouze jednání opomenutím a z nedbalosti. 2) Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil: a) Patnáctý rok svého věku. b) Šestnáctý rok svého věku. c) Osmnáctý rok svého věku. 3) Přestupek lze projenat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže: a) Je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a za použití mírných donucovacích prostředků je obviněníý ochoten zaplatit. b) Je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. c) Je spolehlivě zjištěn a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. 4) Spáchá-li fyzická osoba přestupek ve stavu nepříčetnosti způsobeném alkoholem nebo jinými omamnými látkami: a) Není za přestupek odpovědná. b) Je za přestupek odpovědná jen za zvláštních okolností. c) Je za přestupek odpovědná. 5) V blokovém řízení lze uložit pokutu maximálně do výše: a) 500,- Kč b) 1.000,- Kč c) 2.000,- Kč 6) Za přestupek lze uložit tyto sankce napomenutí, pokutu, zákaz činnosti, propadnutí věci sankce lze ukládat: a) Pouze samostatně. b) Dle uvážení správního orgánu. c) Samostatně nebo spolu s jinou sankcí, pouze napomenutí nelze uložit spolu s pokutou. 7) Přestupku se dopustí ten, kdo neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci. Za tento přestupek lze uložit pokutu do: a) 1.000,- Kč b) 2.000,- Kč c) 3.000,- Kč 11

12 8) Podle zákona o přestupcích je přestupkem: a) Zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů anebo otrestný čin. b) Zaviněné i nezaviněné jednání, které ohrožuje obecný zájem a je za přestupek v zákoně výslovně označeno, nejde-li o jiný správní delikt nebo trestný čin. c) Každé jednání, které ohrožuje zájem společnosti. 9) Podle zákona o přestupcích k odpovědnosti za přestupek: a) Nemusí být zavinění, pokud tak stanoví zákon. b) Je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. c) Postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. 10) Podle zákona o přestupcích je přestupek spáchán úmyslně, jestliže pachatel: a) Chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem. b) Nechtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že tento zájem poruší nebo ohrozí. c) Věděl, že svým jednáním poruší nebo ohrozí zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět nemohl. 11) Podle zákona o přestupcích za porušení povinnosti uložené právnické osobě odpovídá: a) Právnická osoba. b) Ten, kdo vydal pokyn, i když nebyl k tomu zmocněn. c) Ten, kdo za právnickou osobu jednal, nebo měl jendat. 12) Podle zákona o přestupcích se odpovědnost za přestupek posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku, podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jeli: a) To pro poškozeného příznivější. b) To pro pachatele příznivější. c) Za přestupek stanovena přísnější sankce. 13) Podle zákona o přestupcích lze pachatel přestupku uložit pouze takový druh sankce, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy: a) Byl přestupek spáchán. b) Se o přestupku rozhoduje. c) Byl přestupek zjištěn. 14) Podle zákona o přestupcích lze uložit mladistvému blokovou pokutu do výše: a) 200,- Kč b) 500,- Kč c) 1.000,- Kč 15) Podle zákona o přestupcích nelze přestupek projednat: a) Uplynuly-li od jeho spáchání dva roky. b) Uplynuly-li od jeho zjištěbí dva roky. c) Uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. 12

13 16) Ten, kdo neuposlechne výzvy veřejného činitel při výkonu jeho pravomoci, dopustí se podle zákona o přestupcích přestupku proti: a) Občanskému soužití. b) Veřejnému pořádku. c) Výkonu pravomoci státního orgánu nebo veřejného činitele. 17) Podle zákona o přestupcích je k projednávání přestupku místně příslušný orgán, v jehož územním obvodu : a) Byl přestupek objasněn. b) Byl přstupek spáchán. c) Má pachatel trvalé bydliště. 18) U přestupku, který lze projednat jen na návrh, lze návrh podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději: a) Do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku. b) Do dvou měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku. c) Do jednoho měsíce ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku. 13

14 Správné odpovědi přestupkový zákon: 1. a) 2. a) 3. b) 4. c) 5. b) 6. c) 7. a) 8. a) 9. c) 10. a) 11. c) 12. b) 13. b) 14. b) 15. c) 16. b) 17. b) 18. a) 14

15 Část III. Trestní zákon a trestní řád zákon č. 140/1961 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., v platném znění 1) Nutná obrana: a) Je trestný čin s polehčujícími okolnostmi. b) Není trestný čin, i když byla zjevně nepřiměřená způsobu útoku. c) Není trestný čin, když někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. 2) Čin v krajní nouzi: a) Je trestný čin s polehčujícími okolnostmi. b) Nejde o trestný čin, i když její následek je za daných okolností závažnější nežli ten který hrozil. c) Nejde o trestný čin, když někdo odvrací přímé nebezpečí proti zájmu chráněnému trestním zákonem. 3) Veřejný činitel je: a) Každá fyzická osoba chránící veřejné zájmy. b) Fyzická osoba uvedená v trestním zákonu. c) Jen příslušníci ozbrojených zborů. 4) Zákonná ochrana veřejného činitele lesní stráže: a) Je jen v souvislosti s jeho pravomocí a odpovědností. b) Je za všech okolností v době jeho jmenování. c) Je vždy při pobytu v lese. 5) Útok na veřejného činitele: a) Kdo veřejně pomlouvá a uráží veřejného činitele při výkonu jeho pravomocí. b) Kdo veřejně tahá za oděv veřejného činitele při výkonu jeho pravomocí. c) Kdo použije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele. 6) Útok na veřejného činitele: a) Kdo jinému vyhrožuje ublížením na zdraví v úmyslu působit na výkon pravomocí veřejného činitele. b) Kdo kdykoliv vyhrožuje ublíženéím na zdraví veřejnému činiteli. c) Kdo kdykoliv ublížil na zdraví veřejnému činiteli. 7) Zákonné ochrany veřejného činitele požívá: a) Pouze veřejný činitel vyjmenovaný v trestním zákoně. b) I osoby, které vystoupily na podporu nebo ochranu veřejného činitele. c) I osoby, které vystoupily na podporu nebo ochranu veřejného zájmu. 8) Veřejný činitel, který při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, může být potrestán odnětím svobody? a) Může. b) Nemůže. c) Může, ale jen veřejný činitel, který tuto činnost vykonává jako svoje placené zaměstnání. 15

16 9) Veřejný činitel, který v úmyslu způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu, překročí svou pravomoc, nebo nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci, bude potrestán odnětím svobody: a) na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. b) dva roky nebo peněžitým trestem. c) jeden rok nebo peněžitým trestem. 10) Veřejný činitel, který při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestán odnětím svobody až na: a) jeden rok nebo zákazem činnosti. b) šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. d) dvě léta nebo peněžitým trestem. 11) Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán až na: a) jeden rok. b) dvě léta. c) tři roky. 12) Byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku: a) Nejde o nutnou obranu. b) Posuzuje se jako jednání v krajní nouzi. c) Pak nejde o krajní nouzi. 13) Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele, dopustí se trestného činu: a) Útoku na státní orgán. b) Ublížení na zdraví. c) Útoku na veřejného činitele. 14) Oznamovací povinnost lesní stráže: a) Nprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. b) Pkud se hodnověrným způsobem doví o spáchání jen zvlášť závažného trestného činuvymezeného v 168 trestního zákona, musí bezodkladně oznámit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. c) Je rozšířena nad rámec oznamovací povinnosti pouze o trestný čin ohrožení životního prostředí ( 181a a 181b ). 15) Trestní oznámení (oznámení o spáchání trestného činu) lze učinit: a) Prokurátorovi, soudci, nadřízenému správnímu orgánu a policistovi. b) Kterémukoli veřejnému činiteli a soudci. c) Státnímu zástupce nebo policejnímu orgánu. 16

17 Správné odpovědi trestní zákon a trestní řád: 1. c) 2. c) 3. b) 4. a) 5. c) 6. a) 7. b) 8. a) 9. a) 10. a) 11. b) 12. a) 13. c) 14. a) 15. c) 17

18 Příloha č. 2 Souhrnná evidence lesní stráže by měla obsahovat následující údaje číslo přiděleného odznaku lesní stráže jméno a příjmení občana rodné číslo občana číslo evidenčního listu lesní stráže subjekt, který navrhl ustanovení lesní stráže územní obvod, pro který byl průkaz lesní stráže vydán den vydání odznaku a průkazu lesní stráže potvrzení převzetí den vrácení odznaku a průkazu lesní stráže potvrzení vracení odznaku a průkazu lesní stráže případně poznámku 18

c. Osoby starší 18 let mají plnou právní odpovědnost.

c. Osoby starší 18 let mají plnou právní odpovědnost. Právní problematika Petr Novotný - Perry; vybráno ze Skript pro Čotokvu (http://www.woodcraft.cz/index.php?right=infostudna_pravo&cl=perry_pravo) = původně vytvořeno pro Ligu Lesní Moudrosti Druhy právní

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Stránka 1 z 11 VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky Čl.2 (3) Státní moc

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů Podmínky pro přijetí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů - bezúhonnost - spolehlivost - věk a občanství - tělesná způsobilost - duševní způsobilost Dalšími požadavky

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Myslivecký hospodář. Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo:

Myslivecký hospodář. Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo: Myslivecký hospodář Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo: je starší 21 let, má způsobilost k právním úkonům, je bezúhonný je pojištěn má bydliště na území České republiky má platný lovecký lístek

Více

289/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 16. června 2005. o Vojenském zpravodajství ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

289/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 16. června 2005. o Vojenském zpravodajství ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 289/2005 Sb. ZÁKON ze dne 16. června 2005 o Vojenském zpravodajství Změna: 274/2008 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Zřizuje se Vojenské zpravodajství

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Stránka 1 z 15 VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky Čl.2 (3) Státní moc

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Změny v zákonech platné od 1.8.2011

Změny v zákonech platné od 1.8.2011 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o. www.autosluzbymirda.cz smolab@ndc.cz 724 746 158 Změny v zákonech platné od 1.8.2011 Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit. Zákon č. 361/2000 Sb. Norma trvale

Více

X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje. Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád

X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje. Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád Dětenice 16. 5. 2013 Novela zákona č. 246/1992 Sb. Novela zákona č. 246/1992 Sb. (dále jen ZOZT

Více

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Které jednání je trestným

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

Podmínky přijetí uchazeče o povolání strážníka dle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii

Podmínky přijetí uchazeče o povolání strážníka dle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii Podmínky přijetí uchazeče o povolání strážníka dle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů pro výkon funkce strážníka dle 4 zákona č. 553/1991 Sb.,

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

PROGRAMOVÉ UJEDNÁNÍ PROGRAM DOPRAVNÍ NEHODA TIR. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAMOVÉ UJEDNÁNÍ PROGRAM DOPRAVNÍ NEHODA TIR. Článek 1 Úvodní ustanovení Pavel Sajenko kancelář se sídlem M. Gorkého 259,Trutnov, 541 01 IČ: 728 73 752 e-mail: pavel.sajenko@nehodyzavas.cz, tel +420 606 585 389 PROGRAMOVÉ UJEDNÁNÍ PROGRAM DOPRAVNÍ NEHODA TIR Článek 1 Úvodní

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

Zákon č. 159/2006 Sb.

Zákon č. 159/2006 Sb. Zákon č. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ Tento zákon upravuje HLAVA

Více

ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí. Hlava I Úvodní ustanovení.

ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí. Hlava I Úvodní ustanovení. 159 ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti.

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Oprávnění strážníků Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Strážníci městské policie při výkonu svého povolání disponují řadou zákonných oprávnění, která

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č.

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. 1 PROJEKT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARVINÁ Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti Reg. Č. CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Základy podnikání Živnostenský zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálním zabezpečení

109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálním zabezpečení 109/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí Otázka: Rodinné a trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Teji Rodinné právo souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými

Více

Úvodní ustanovení. Čl. 1 Druhy akademických odměn

Úvodní ustanovení. Čl. 1 Druhy akademických odměn DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Hradec Králové 2005 Obsah: Úvodní ustanovení...3 Druhy akademických odměn...3 Disciplinární přestupek a sankce...3 Disciplinární komise...5

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE SPOLUPRÁCE

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst.

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. Část první IV. Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

198/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. (zákon o dobrovolnické službě) ČÁST PRVNÍ

198/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. (zákon o dobrovolnické službě) ČÁST PRVNÍ 198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) Změna: 436/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 420/2011 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více