Směrnice Ministerstva zemědělství odvětví lesního hospodářství odboru státní správy lesů a myslivosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice Ministerstva zemědělství odvětví lesního hospodářství odboru státní správy lesů a myslivosti"

Transkript

1 Směrnice Ministerstva zemědělství odvětví lesního hospodářství odboru státní správy lesů a myslivosti Naše značka Vyřizuje/telefon V Praze dne Č.j.: 923/ Mgr. Dvořák 02/ Ing. Raba 02/ Směrnice o ustanovování lesních stráží ( č. 34 / 2000 ) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Postavení lesní stráže Podle ustanovení 38 odst.1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon ) je lesní stráží fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Ochrannou službou v lesích ve smyslu 38 odst. 1 lesního zákona se rozumí obecný dohled nad činnostmi, které v lesích vykonávají jiné subjekty než vlastník (vlastníci) lesa, tedy zejména návštěvníci lesa, spojený s pravomocí zasáhnout v rozsahu a způsobem stanoveným právním předpisem (lesním zákonem) proti jakémukoliv jednání ohrožujícímu nebo poškozujícímu les při jeho obecném užívání Účel směrnice Tato směrnice sjednocuje postup státní správy lesů při ustanovování lesních stráží v návaznosti na ustanovení 48 odst.2 písm.g), 49 odst.3 písm.j), 47 odst.2 a 38 lesního zákona, vyhlášky č. 101/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další související, respektive navazující činnosti a vztahy. 2. Ustanovování lesních stráží 2.1. Příslušnost ustavujícího orgánu Lesní stráž ustanovuje na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu orgán státní správy lesů. Na řízení o ustanovování lesní stráže se nevztahují obecné předpisy o správním řízení Orgánem státní správy lesů, který fyzickou osobu ustanovuje lesní stráží, je ten okresní úřad, v jehož územním obvodu má ten, kdo má být ustanoven lesní stráží, vykonávat funkci lesní stráže. Pokud územní obvod působnosti lesní stráže má přesáhnout územní obvod okresního úřadu, je příslušným orgánem státní správy lesů krajský úřad. Pokud územní obvod působnosti lesní stráže má přesáhnout územní obvod krajského úřadu, je příslušným orgánem státní správy lesů Ministerstvo zemědělství. Tím, kdo lesní stráž ustanovuje, je zaměstnanec, 1

2 který ověřuje a hodnotí předpoklady pro výkon funkce lesní stráže ( 9b odst. 1, písm. a) vyhlášky č. 101/1996 Sb., v platném znění (dále jen vyhláška o lesní stráži ). Uvedený zaměstnanec musí být určen příslušným orgánem státní správy lesů ( 9b odst. 1). V případě okresního úřadu určuje zaměstnance přednosta nebo jeho zástupce, či osoba, kterou k tomu zmocní. V případě krajského úřadu určuje zaměstnance hejtman nebo jeho zástupce, či osoba, kterou k tomu zmocní Odchylkou od principu uvedeného v bodu budou ty případy, kdy bude lesní stráž ustanovována Ministerstvem zemědělství nebo Vojenským lesním úřadem. Ve výjimečných případech, kdy bude lesní stráž ustanovována ministerstvem, může ministerstvo vymezit územní působnost lesní stráže na území jednoho či více okresů nebo krajů, nebo na celé území České republiky. Vzhledem ke zpřísnění podmínek pro ustanovení fyzické osoby lesní stráží budou vydány odznaky a průkazy lesní stráže pouze těm zaměstnancům České inspekce životního prostředí, kteří splňují předpoklady pro výkon funkce lesní stráže, uvedené v 38 odst.3 lesního zákona, stejně jako jiným fyzickým osobám. Vojenský lesní úřad ustanovuje lesní stráže vykonávající ochrannou službu v lesích, ve kterých Vojenský lesní úřad vykonává státní správu lesů ( 47 odst.2 lesního zákona) Podmínky pro ustanovení lesní stráže Lesní stráží ustanoví orgán státní správy lesů fyzickou osobu, která splňuje předpoklady pro výkon funkce lesní stráže a jejich ověřování stanovené 38 odst.3 lesního zákona a 9, 9a a 9b vyhlášky ministerstva zemědělství č.101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, v platném znění. Všechny tyto předpoklady musí být splněny současně, tzn. není li kterýkoliv z nich splněn, nelze fyzickou osobu lesní stráží ustanovit Ověřování občanství, věku a způsobilosti k právním úkonům Zda je fyzická osoba, která má být ustanovena lesní stráží občanem České republiky, starší 21 let a způsobilá k právním úkonům, prokáže tato osoba předložením občanského průkazu. Omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům je vyznačeno výslovně v občanském průkazu. Pokud není státní občanství vyznačeno v občanském průkazu, lze je ověřit např. předložením cestovního pasu. V případě, že je to z hlediska efektivnosti vhodné, i písemným čestným prohlášením osoby, která má být ustanovena lesní stráží Ověřování bezúhonnosti Skutečnost, že nebyl odsouzen pro úmyslný trestný čin, dokládá uchazeč výpisem z evidence z rejstříku trestů, ne starším 3 měsíců ( 9 odst. 2 vyhlášky), výpis přiloží k evidenčnímu listu. V případě, že byla fyzická osoba, která má být ustanovena lesní stráží odsouzena pro trestný čin, ověří si ustanovující orgán státní správy lesů podle záznamu ve výpisu z evidence rejstříku trestů a v trestním zákoně platném v době, kdy byl soudem fyzické osobě trest vyměřen, zda se jednalo o úmyslný trestný čin. V případě pochybností se ustanovující orgán státní správy lesů obrátí na soud, který fyzické osobě trest vyměřil. 2

3 Uchazeč nemá nárok na úhradu poplatku za výpis z rejstříku trestů od ustanovujícího orgánu státní správy lesů, a to ani v případě, kdy je ustanoven z podnětu tohoto orgánu Ověřování zdravotní způsobilosti Zdravotní způsobilost dokládá uchazeč potvrzením posuzujícího lékaře na evidenčním listu. Úhradu poplatku za posouzení zdravotní způsobilosti hradí ten, kdo si posudek vyžádal, tedy i zde může hradit poplatek zaměstnavatel v případě, že bude funkce lesní stráže vykonávána v rámci pracovního poměru Ověřování znalostí Znalost práv a povinností lesní stráže podle lesního zákona a souvisejících předpisů se ověřuje testem a ústním pohovorem s využitím otázek pro ověření znalostí lesní stráže, které jsou uvedeny v příloze č.1 této směrnice. Zaměstnanec orgánu státní správy lesů, který ověřuje a hodnotí předpoklady uchazečů pro ustanovení lesní stráží ( 9 odst. 1 vyhlášky o lesní stráži), sestaví pro ověření znalosti práv a povinností lesní stráže test tak, že vybere 10 otázek z oblasti vymezené v části I., 5 otázek z oblasti vymezené v části II. a 5 otázek z oblasti vymezené v části III. přílohy č. 1 této směrnice ( 9 odst. 2 vyhlášky o lesní stráži). Pokud uchazeč dosáhne v písemném testu stupně vyhověl, provede s ním výše uvedený zaměstnanec ústní pohovor, ve kterém se položí uchazeči nejméně tři otázky ( 9b odst. 2 vyhlášky). Otázky při ústním pohovoru vychází z oblasti vymezené přílohou č. 1 této směrnice, popřípadě se zaměří na skutečnosti, které uchazeč v písemném testu zodpověděl nesprávně. Toto ověření musí být provedeno před složením slibu lesní stráže Vydání služebního odznaku, průkazu lesní stráže Orgán státní správy lesů, který občana ustanovuje lesní stráží, mu vydá po splnění předpokladů pro výkon funkce lesní stráže a po složení slibu služební odznak a průkaz lesní stráže a v tomto průkazu současně stanoví obvod územní působnosti lesní stráže. Obvod územní působnosti lesní stráže lze vymezit např. katastrálním územím jedné nebo více obcí, územím okresu, kraje nebo jinak, ovšem vždy tak, aby o územní působnosti lesní stráže nevznikly žádné pochybnosti. 3. Práva a povinnosti lesní stráže Práva a povinnosti lesní stráže vyplývají z ustanovení 39 lesního zákona a dále z ustanovení 8 trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb.) a trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.) Povinnosti Základní povinností lesní stráže je především výkon ochranné služby v lesích při obecném užívání lesů občany. Lesní stráž tedy musí zejména dohlížet, zda občané jako 3

4 návštěvníci lesa neprovádějí činnosti, které jsou v lese zakázány ( 20 odstavec 1 a 2 lesního zákona). Samozřejmě však bude též sledovat, zda les nebo lesní prostředí není ohroženo nebo poškozováno jinými vlivy nebo činností jiných subjektů a zjištěné případy bezodkladně oznamovat orgánu státní správy lesů. Vzhledem k tomu, že je lesní stráž veřejným činitelem, má také tzv. rozšířenou oznamovací povinnost z trestního řádu. Podle 8 odst. 1 trestního řádu je lesní stráž (jako státní orgán) povinna neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, tedy nejen spáchání trestného činu. V souvislosti s postavením veřejného činitele se na fyzické osoby ustanovené lesní stráží vztahují nově také skutkové podstaty trestných činů veřejných činitelů podle 158 a 159 trestního zákona Práva Práva lesní stráže jsou uvedena v ustanovení 39 odst.2 lesního zákona. Protože lesní zákon nepřipouští uložit v blokovém řízení pokutu vyšší, může lesní stráž za přestupky uvedené v 53 odstavec 1 lesního zákona ukládat v blokovém řízení pokuty jen do částky 1000 Kč ( 13 odstavec 2 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), u mladistvých (mladší 18-ti let, ale starší 15-ti let) je tato hranice snížena na 500,- Kč. Tzv. pokutové bloky vydá lesní stráži ten orgán státní správy lesů, který ji ustanovil. Tomuto orgánu také lesní stráž odevzdává peníze z pokut, které uloží. I když to lesní zákon nestanoví, může lesní stráž při výkonu svého poslání nosit zbraň, ovšem za předpokladu, že občan, který je lesní stráží, má právo držet a nosit zbraň podle předpisů o zbraních a střelivu (zákon číslo 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu /zákon o střelných zbraních/, vyhláška Ministerstva vnitra číslo 50/1996 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních). Pokud však jde o loveckou zbraň, je třeba dovodit, že ji lesní stráž může nosit do lesa jenom tam, kde může současně vykonávat právo myslivosti nebo tam, kde má alespoň platnou povolenku k lovu ( 31 zákona číslo 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů). V této souvislosti je však třeba upozornit na to, že použití zbraně lesní stráží je možné pouze v rámci nutné obrany a krajní nouze podle 13 a 14 trestního zákona, eventuálně za splnění dalších podmínek k výkonu práva myslivosti, pokud se jedná o zbraň loveckou. Lesní stráži není jako veřejnému činiteli dáno oprávnění použít zbraň ve větším rozsahu, než komukoliv jinému Odměňování a odpovědnost za škodu Odměňování lesní stráže Z podstaty a poslání lesní stráže vyplývá, že za lesní stráž může být ustanoven pouze ten občan, který je s tímto ustanovením srozuměn. Výkon lesní stráže není honorován. Pouze v případech, kdy je lesní stráž ustanovena na návrh konkrétního vlastníka lesa, není vyloučeno, aby výkon lesní stráže byl vlastníkem lesa honorován tak, jak se o tom vlastník lesa a občan, který je na jeho návrh ustanoven lesní stráží, dohodnou Odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví vzniklou při výkonu ochranné služby v lesích upravuje 39a lesního zákona. 4

5 4. Evidence lesních stráží Orgán státní správy lesů, vede evidenci lesních stráží, které ustanovil. Tato evidence sestává z evidenčních listů lesní stráže, výpisu z rejstříku trestů a písemného testu a ze souhrnné evidence lesních stráží, která by měla obsahovat údaje uvedené v příloze č.2 této směrnice. 5. Zrušení ustanovení lesní stráže Orgán státní správy lesů zruší ustanovení lesní stráže v návaznosti na ustanovení 38 odst.5 a 6 a v případě, kdy fyzická osoba přestala tuto funkci vykonávat, nebo na návrh vlastníka lesa. Vlastníkem lesa se v tomto případě rozumí a) buďto ten vlastník lesa, který ustanovení lesní stráže navrhl b) nebo vlastník lesa, jehož les leží v obvodu územní působnosti lesní stráže, jejíž ustanovení má být zrušeno. Z povahy věci vyplývá, že případný návrh vlastníka lesa na zrušení ustanovení lesní stráže by měl být učiněn písemně s uvedením důvodu nebo důvodů, pro které má být ustanovení lesní stráže zrušeno. Orgán státní správy lesů takový návrh posoudí a podle okolností mu vyhoví, nebo nevyhoví. Bude- li to nutné, zjistí též stanovisko lesní stráže, které se návrh týká. O svém rozhodnutí pak toho, kdo návrh podal, písemně informuje. I když to lesní zákon výslovně nestanoví, je samozřejmé, že orgán státní správy lesů zruší ustanovení lesní stráže vždy, pokud o to osoba, která je lesní stráží, sama požádá. Ve všech případech, kdy dojde ke zrušení ustanovení lesní stráže, musí orgán státní správy lesů, který o zrušení ustanovení rozhodl, požadovat vrácení služebního odznaku a průkazu lesní stráže. 6. Společná a závěrečná ustanovení 6.1. Stanovení počtu lesních stráží Okresní úřad jako orgán státní správy lesů stanoví lesní stráže v takovém počtu, aby byla v lesích na území okresu zajištěna ochranná služba v lesích, za ideální stav je možné považovat ustanovení jedné lesní stráže na 500 ha lesa Zánik dosavadních lesních stráží Lesní stráž vzniklá podle dosavadních právních předpisů zanikla ke dni 30. červnu Osoby, které vykonávaly funkci lesní stráže podle dosavadních předpisů, musí v případě, že hodlají vykonávat tuto funkci i nadále musí doložit splnění podmínek podle 9, 9a a 9 b vyhlášky o lesní stráži Tato směrnice nabývá účinnosti dne Ing. Jaromír Vašíček, CSc. ředitel odboru státní správy lesů a myslivosti 5

6 Příloha č. 1 Návodné testové otázky lesní stráž Část I. Lesní zákon zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění 1) Lesní stráž se ustanovuje podle: a) Lesního zákona. b) Zákona o přestupcích. c) Trestního zákona. 2) Lesní stráž je podle lesního zákona povinna: a) Prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak. b) Prokázat se průkazem lesní stráže, zjišťovat totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení tohoto zákona. c) Ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v 53 lesního zákona v blokovém řízení podle zvláštního předpisu. 3) Lesní stráž je podle lesního zákona oprávněna: a) Předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihla při přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost. b) Dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů. c) Ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v 53 lesního zákona v blokovém řízení podle zvláštního předpisu. 4) Lesní stráž se prokazuje: a) Průkazem lesní stráže, přičemž musí nosit služební odznak, ale jen při výkonu činnosti lesní stráže. b) Průkazem lesní stráže, služebním odznakem, ale jen při zákroku v obvodu její působnosti, pokud není přítomen příslušník Policie České republiky. c) Průkazem lesní stráže a služebním odznakem při činnosti lesní stráže, a ústním prohlášením před osobou, která je nevidomá, nebo negramotná. 5) Lesní stráž může uložit pokutu v blokovém řízení zletilé osobě podle lesního zákona v maximální výši: a) 1.000,- Kč b) 5.000,- Kč c) ,-Kč 6) Vjíždět do lesa lze jen: a) Se souhlasem vlastníka. b) Se souhlasem vlastníka nebo na základě zákonných zmocnění. c) Se souhlasem vlastníka a příslušného orgánu státní správy lesů. 6

7 7) Vlastník lesa může podle lesního zákona povolit rozdělávání ohně: a) Pouze za účelem pálení klesti, asanace napadeného dříví, táboření malého rozsahu a v souvislosti s obrannou státu. b) Vždy z jakéhokoliv důvodu. c) Vždy z jakéhokoliv důvodu, ale jen písemně. 8) Lesní stráž na základě lesního zákona: a) Je oprávněna zastavit automobil na lesní cestě, účelové komunikaci a silnici III. třídy, pokud prochází lesem. b) Je oprávněna zastavit automobil na lesní cestě, účelové komunikaci a silnici III. třídy, pokud prochází lesem, ale jen pokud se v automobilu nachází osoba, která spáchala některý z přestupků uvedených v 53 lesního zákona, za který lze uložit v blokovém řízení pokutu vyšší než 3.000,- Kč. c) Není oprávněna zastavit automobil za žádných okolností. 9) Lesní stráž je oprávněna použít zbraň proti fyzické osobě: a) Pokud neuposlechne její pokyn a vzdaluje se z místa spáchání přestupku přes upozornění, že proti ní bude užita zbraň. b) Za okolností a v rozsahu, ve kterém je oprávněn použít zbraň každý. c) Pouze v obvodu své působnosti, pokud je držitelem zbrojního průkazu k zadržení fyzické osoby, která spáchala trestný čin ohrožení životního prostředí (podle 181a) a nereaguje ani na trojí vyzvání, aby činnosti zanechala, nebo která se i přes trojí vyzvání pokouší o útěk z místa činu. 10) Lesní stráž je povinna orgánu státní správy lesů oznámit do 30-ti dnů od jejich vzniku: a) Lesní požáry, polomy a povodňové škody na lese. b) Všechny změny týkající se podmínek ustanovení lesní stráže uvedené v lesním zákoně změny ve způsobilosti k ustanovení lesní stráží. c) Uložení pokuty v blokovém řízení za přestupky uvedené v 53 lesního zákona. 11) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zakázaných činností v lese: a) Ve všech případech, v některých však jen se souhlasem orgánu státní správy lesů. b) Pouze u činností u kterých tak stanoví lesní zákon. c) Ve všech případech, pokud tím neomezí nebo neohrozí výkon vlastnického práva sousedních vlastníků. 12) Zjištěné závady nedostatky a škody oznamuje lesní stráž: a) Bezodkladně vlastníku lesa, nebo nájemci lesa, který má podle 58 stejné postavení jako vlastník lesa. b) Podle jejich povahy buď vlastníku lesa nebo uživateli lesa, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě Policii ČR nebo příslušným orgánům státní správy, pokud záležitost nesnese odkladu. c) Podle jejich povahy orgánům státní správy životního prostředí, v případě potřeby též Policii České republiky a prokuratuře. 7

8 13) Lesní stráž je oprávněna při své činnosti zjišťovat totožnost: a) Kterékoli fyzické osoby, pokud se nachází v obvodu působnosti lesní stráže. b) Osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení lesního zákona. c) Kterékoli fyzické osoby, která se v lese dopustí jakéhokoli přestupku, správního deliktu nebo trestného činu. 14) Lesní stráž je při své činnosti oprávněna: a) Předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přstupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost. b) Předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, která se dopustila přestupku, správního deliktu nebo trestného činu ohrožení životního prostředí dle 181a trestního zákona, nelze-li jinak zjistit její totožnost. c) Předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, u které je důvodné podezření, že se dopustila přestupku, správního deliktu nebo trestného činu ohrožení životního prostředí dle 181a trestního zákona, nelze-li jinak zjistit její totožnost. 15) Otevřený oheň lze rozdělávat a udržovat : a) V lese za předpokladu, že nedojde ke zvýšenému nebezpečí vzniku požáru, jinak 50 metrů od jeho okraje. b) V lese pokud k tomu vlastník lesa udělil výjimku. c) Se souhlasem orgánu státní správy lesů a vlastníka lesa lze oheň rozdělávat v lese a ve vzdálenosti menší než 50 metrů od lesa. 16) Do lesa může vstoupit každý: a) Na vlastní nebezpečí, při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců. b) Pokud není vstup do lesa zakázán vlastníkem, popřípadě nájemcem lesa nebo není les oplocen. c) Na vlastní nebezpečí pokud je vstup do lesa zakázán orgánem státní správy lesů, pokud není zákaz vstupu do lesa vydán je majitel, popřípadě nájemce lesa odpovědný za stav lesních cest a je povinen je udržovat v takovém stavu aby osobám, které je užívají nehrozilo žádné nebezpečí z důvodu jejich nedostatečné údržby. 17) Zákaz vjezdu a stání s motorovými vozidly do lesa platí: a) Pro všechny, přičemž vlastník lesa může udělit z tohoto zákazu výjimku. b) Pro všechny, pokud jim vlastník lesa neudělil výjimku z tohoto zákazu nebo výjimku z tohoto zákazu nemají udělenu z lesního zákona nebo zákonů jiných. c) Pro všechny, který vlastník lesa nebo orgán státní správy lesů neudělil výjimku z tohoto zákazu. 8

9 18) Lesní stráž je oprávněna: a) Při své činnosti požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky popřípadě obecní policie, pokud se jedná o spáchání závažného přestupku. b) Při své činnosti požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky popřípadě obecní policie, které ji musí poskytnout. c) Při své činnosti požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami. 19) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat: a) Se souhlasem vlastníka lesa a za podmínek jím stanovených. b) Se souhlasem vlastníka lesa, po oznámení orgánu státní správy lesů, který může stanovit doplňující podmínky konání sportovní akce. c) Se souhlasem orgánu státní správy lesů a za jím určených podmínek. 20) Vlastník lesa může udělit výjimku ze zákazu: a) Pasení dobytka, výběhu hospodářských zvířat a průhonu dobytka lesními porosty. b) Provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty. c) Narušovat vodní režim a hrabat stelivo. 21) Na výkon práva myslivosti se nevztahuje zákaz: a) Provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty. b) Vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu. c) Narušovat vodní režim a hrabat stelivo. 22) Na výkon práva myslivosti se se souhlasem vlastníka nevztahuje zákaz: a) Vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu. b) Mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních. c) Jezdit a stát s motorovými vozidly. 9

10 Správné odpovědi lesní zákon: 1. a) 2. a) 3. a) 4. a) 5. a) 6. b) 7. b) 8. c) 9. b) 10. b) 11. b) 12. b) 13. b) 14. a) 15. b) 16. a) 17. b) 18. c) 19. b) 20. b) 21. b) 22. c) 10

11 Část II. Přestupkový zákon zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění. 1) Pokud se nejedná o trestný čin, nebo jiný správní delikt (postižitelný podle zvláštních předpisů), je přestupek: a) Zaviněné jednání. b) Zaviněné i nezaviněné jednání. c) Pouze jednání opomenutím a z nedbalosti. 2) Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil: a) Patnáctý rok svého věku. b) Šestnáctý rok svého věku. c) Osmnáctý rok svého věku. 3) Přestupek lze projenat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže: a) Je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a za použití mírných donucovacích prostředků je obviněníý ochoten zaplatit. b) Je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. c) Je spolehlivě zjištěn a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. 4) Spáchá-li fyzická osoba přestupek ve stavu nepříčetnosti způsobeném alkoholem nebo jinými omamnými látkami: a) Není za přestupek odpovědná. b) Je za přestupek odpovědná jen za zvláštních okolností. c) Je za přestupek odpovědná. 5) V blokovém řízení lze uložit pokutu maximálně do výše: a) 500,- Kč b) 1.000,- Kč c) 2.000,- Kč 6) Za přestupek lze uložit tyto sankce napomenutí, pokutu, zákaz činnosti, propadnutí věci sankce lze ukládat: a) Pouze samostatně. b) Dle uvážení správního orgánu. c) Samostatně nebo spolu s jinou sankcí, pouze napomenutí nelze uložit spolu s pokutou. 7) Přestupku se dopustí ten, kdo neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci. Za tento přestupek lze uložit pokutu do: a) 1.000,- Kč b) 2.000,- Kč c) 3.000,- Kč 11

12 8) Podle zákona o přestupcích je přestupkem: a) Zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů anebo otrestný čin. b) Zaviněné i nezaviněné jednání, které ohrožuje obecný zájem a je za přestupek v zákoně výslovně označeno, nejde-li o jiný správní delikt nebo trestný čin. c) Každé jednání, které ohrožuje zájem společnosti. 9) Podle zákona o přestupcích k odpovědnosti za přestupek: a) Nemusí být zavinění, pokud tak stanoví zákon. b) Je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. c) Postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. 10) Podle zákona o přestupcích je přestupek spáchán úmyslně, jestliže pachatel: a) Chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem. b) Nechtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že tento zájem poruší nebo ohrozí. c) Věděl, že svým jednáním poruší nebo ohrozí zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět nemohl. 11) Podle zákona o přestupcích za porušení povinnosti uložené právnické osobě odpovídá: a) Právnická osoba. b) Ten, kdo vydal pokyn, i když nebyl k tomu zmocněn. c) Ten, kdo za právnickou osobu jednal, nebo měl jendat. 12) Podle zákona o přestupcích se odpovědnost za přestupek posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku, podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jeli: a) To pro poškozeného příznivější. b) To pro pachatele příznivější. c) Za přestupek stanovena přísnější sankce. 13) Podle zákona o přestupcích lze pachatel přestupku uložit pouze takový druh sankce, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy: a) Byl přestupek spáchán. b) Se o přestupku rozhoduje. c) Byl přestupek zjištěn. 14) Podle zákona o přestupcích lze uložit mladistvému blokovou pokutu do výše: a) 200,- Kč b) 500,- Kč c) 1.000,- Kč 15) Podle zákona o přestupcích nelze přestupek projednat: a) Uplynuly-li od jeho spáchání dva roky. b) Uplynuly-li od jeho zjištěbí dva roky. c) Uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. 12

13 16) Ten, kdo neuposlechne výzvy veřejného činitel při výkonu jeho pravomoci, dopustí se podle zákona o přestupcích přestupku proti: a) Občanskému soužití. b) Veřejnému pořádku. c) Výkonu pravomoci státního orgánu nebo veřejného činitele. 17) Podle zákona o přestupcích je k projednávání přestupku místně příslušný orgán, v jehož územním obvodu : a) Byl přestupek objasněn. b) Byl přstupek spáchán. c) Má pachatel trvalé bydliště. 18) U přestupku, který lze projednat jen na návrh, lze návrh podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději: a) Do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku. b) Do dvou měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku. c) Do jednoho měsíce ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku. 13

14 Správné odpovědi přestupkový zákon: 1. a) 2. a) 3. b) 4. c) 5. b) 6. c) 7. a) 8. a) 9. c) 10. a) 11. c) 12. b) 13. b) 14. b) 15. c) 16. b) 17. b) 18. a) 14

15 Část III. Trestní zákon a trestní řád zákon č. 140/1961 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., v platném znění 1) Nutná obrana: a) Je trestný čin s polehčujícími okolnostmi. b) Není trestný čin, i když byla zjevně nepřiměřená způsobu útoku. c) Není trestný čin, když někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. 2) Čin v krajní nouzi: a) Je trestný čin s polehčujícími okolnostmi. b) Nejde o trestný čin, i když její následek je za daných okolností závažnější nežli ten který hrozil. c) Nejde o trestný čin, když někdo odvrací přímé nebezpečí proti zájmu chráněnému trestním zákonem. 3) Veřejný činitel je: a) Každá fyzická osoba chránící veřejné zájmy. b) Fyzická osoba uvedená v trestním zákonu. c) Jen příslušníci ozbrojených zborů. 4) Zákonná ochrana veřejného činitele lesní stráže: a) Je jen v souvislosti s jeho pravomocí a odpovědností. b) Je za všech okolností v době jeho jmenování. c) Je vždy při pobytu v lese. 5) Útok na veřejného činitele: a) Kdo veřejně pomlouvá a uráží veřejného činitele při výkonu jeho pravomocí. b) Kdo veřejně tahá za oděv veřejného činitele při výkonu jeho pravomocí. c) Kdo použije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele. 6) Útok na veřejného činitele: a) Kdo jinému vyhrožuje ublížením na zdraví v úmyslu působit na výkon pravomocí veřejného činitele. b) Kdo kdykoliv vyhrožuje ublíženéím na zdraví veřejnému činiteli. c) Kdo kdykoliv ublížil na zdraví veřejnému činiteli. 7) Zákonné ochrany veřejného činitele požívá: a) Pouze veřejný činitel vyjmenovaný v trestním zákoně. b) I osoby, které vystoupily na podporu nebo ochranu veřejného činitele. c) I osoby, které vystoupily na podporu nebo ochranu veřejného zájmu. 8) Veřejný činitel, který při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, může být potrestán odnětím svobody? a) Může. b) Nemůže. c) Může, ale jen veřejný činitel, který tuto činnost vykonává jako svoje placené zaměstnání. 15

16 9) Veřejný činitel, který v úmyslu způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu, překročí svou pravomoc, nebo nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci, bude potrestán odnětím svobody: a) na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. b) dva roky nebo peněžitým trestem. c) jeden rok nebo peněžitým trestem. 10) Veřejný činitel, který při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestán odnětím svobody až na: a) jeden rok nebo zákazem činnosti. b) šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. d) dvě léta nebo peněžitým trestem. 11) Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán až na: a) jeden rok. b) dvě léta. c) tři roky. 12) Byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku: a) Nejde o nutnou obranu. b) Posuzuje se jako jednání v krajní nouzi. c) Pak nejde o krajní nouzi. 13) Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele, dopustí se trestného činu: a) Útoku na státní orgán. b) Ublížení na zdraví. c) Útoku na veřejného činitele. 14) Oznamovací povinnost lesní stráže: a) Nprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. b) Pkud se hodnověrným způsobem doví o spáchání jen zvlášť závažného trestného činuvymezeného v 168 trestního zákona, musí bezodkladně oznámit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. c) Je rozšířena nad rámec oznamovací povinnosti pouze o trestný čin ohrožení životního prostředí ( 181a a 181b ). 15) Trestní oznámení (oznámení o spáchání trestného činu) lze učinit: a) Prokurátorovi, soudci, nadřízenému správnímu orgánu a policistovi. b) Kterémukoli veřejnému činiteli a soudci. c) Státnímu zástupce nebo policejnímu orgánu. 16

17 Správné odpovědi trestní zákon a trestní řád: 1. c) 2. c) 3. b) 4. a) 5. c) 6. a) 7. b) 8. a) 9. a) 10. a) 11. b) 12. a) 13. c) 14. a) 15. c) 17

18 Příloha č. 2 Souhrnná evidence lesní stráže by měla obsahovat následující údaje číslo přiděleného odznaku lesní stráže jméno a příjmení občana rodné číslo občana číslo evidenčního listu lesní stráže subjekt, který navrhl ustanovení lesní stráže územní obvod, pro který byl průkaz lesní stráže vydán den vydání odznaku a průkazu lesní stráže potvrzení převzetí den vrácení odznaku a průkazu lesní stráže potvrzení vracení odznaku a průkazu lesní stráže případně poznámku 18

3. volební období 39/4

3. volební období 39/4 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 39/4 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění

Více

VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU

VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU Městské zastupitelstvo v Lipníku nad Bečvou se na svém zasedání dne 31.3.1992 usneslo vydat na základě ust. 14 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Sekce ochrany přírody a krajiny, Právní oddělení pro veřejnou správu Český les, 10. dubna 2015 Obsah

Více

ZÁKON. ze dne... 2013, o regulaci chovu bojových plemen psů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I.

ZÁKON. ze dne... 2013, o regulaci chovu bojových plemen psů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I. ZÁKON ze dne... 2013, o regulaci chovu bojových plemen psů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I 1 Účel zákona Tento zákon upravuje podmínky chovu a držení některých psů, kteří mohou

Více

VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994

VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994 Obec Hrádek VYHLÁŠKA OBCE HRÁDEK č. 1/1994 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí Zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém jednání dne 11.3.l994 podle zákona o obcích č. 367/l99O

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 V Praze dne 7. května 2003 Částka 73 OBSAH Část I 61. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2003 k postupu

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Čl. I. 1 Účel zákona Tento zákon upravuje podmínky chovu a držení některých psů, kteří mohou být nebezpeční svému okolí.

Čl. I. 1 Účel zákona Tento zákon upravuje podmínky chovu a držení některých psů, kteří mohou být nebezpeční svému okolí. ZÁKON ze dne... 2013, o regulaci chovu bojových plemen psů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I 1 Účel zákona Tento zákon upravuje podmínky chovu a držení některých psů, kteří mohou

Více

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY SPOLEČNOST: Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. A. ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI 1. Všichni zaměstnanci firmy musí dodržovat ustanovení Zákoníku

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

Branná povinnost. 1. Branná povinnost. Informace pro občany - Branná povinnost. Zajišťování branné povinnosti

Branná povinnost. 1. Branná povinnost. Informace pro občany - Branná povinnost. Zajišťování branné povinnosti Informace pro občany - Branná povinnost Branná povinnost Zajišťování branné povinnosti Obecní úřad obce s rozšířenou působností úkoly zajišťuje jako výkon přenesené působnosti. Právní norma Zákon č. 585/2004

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3),

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3), Orgány státní správy lesů a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, b) kraje, c) ministerstvo. Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, vykonává v rozsahu

Více

c. Osoby starší 18 let mají plnou právní odpovědnost.

c. Osoby starší 18 let mají plnou právní odpovědnost. Právní problematika Petr Novotný - Perry; vybráno ze Skript pro Čotokvu (http://www.woodcraft.cz/index.php?right=infostudna_pravo&cl=perry_pravo) = původně vytvořeno pro Ligu Lesní Moudrosti Druhy právní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_230_VES_10 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

ZÁKON č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 o přestupcích

ZÁKON č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 o přestupcích ZÁKON č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 o přestupcích Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Základní ustanovení Orgány státní správy a orgány obce (dále jen "správní orgány") vedou občany

Více

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona)

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) (1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

Více

Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Myslivecký hospodář. Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo:

Myslivecký hospodář. Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo: Myslivecký hospodář Mysliveckým hospodářem se může stát ten, kdo: je starší 21 let, má způsobilost k právním úkonům, je bezúhonný je pojištěn má bydliště na území České republiky má platný lovecký lístek

Více

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění zákona č. 67/1993 Sb., 163/1993 Sb., 82/1995 Sb., 153/1995 Sb., 132/2000 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 267/2006 Sb. a zákona č. 274/2008

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení Otázka: Tresty a trestní řízení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řízení Trestní řízení začíná podnětem, zpravidla trestným oznámením. Jde o proces upravený trestním řádem, kde

Více

Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha. Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty

Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha. Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty Praha, únor 2006 aktualizováno v prosinci 2011 OBSAH: Část I. - Obecně

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Schválil: Ing. Šárka Nováková, ekonomicko-provozní náměstkyně SMĚRNICE. pro výkon ostrahy - severní provozní vrátnice

Schválil: Ing. Šárka Nováková, ekonomicko-provozní náměstkyně SMĚRNICE. pro výkon ostrahy - severní provozní vrátnice Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 170 00 PRAHA 7 Schválil: Ing. Šárka Nováková, ekonomicko-provozní náměstkyně SMĚRNICE pro výkon ostrahy - severní provozní vrátnice Zpracoval: Ing.

Více

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení]

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení] 553/1991 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 267/2006 Sb. 1.1.2015 Novela nemůže být provedena, protože text, který má být změněn, v dotčeném ustanovení není. zákonem

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kurz Domácí násilí přílohy školících materiálů/ výběr z legislativy Zákon o Policii a oprávnění o vykázání násilné osoby 44 (1) Lze-li

Více

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Změna: 67/1993 Sb. Změna: 163/1993 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna: 153/1995 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 427/2010 Sb. Změna: 375/2011

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 553/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii ve znění zákonů č. 67/1993 Sb., č. 163/93 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 153/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Systém ASPI - stav k 1.4.2014 do částky 21/2014 Sb. a 8/2014 Sb.m.s. 215/2004 Sb. - o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - poslední stav textu Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část)

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

TEST Č. 6. 7. Mezi jednotné prvky stejnokroje strážníků obecní policie patří: A) rukavice bílé barvy B) odznak obecní policie C) červená kravata

TEST Č. 6. 7. Mezi jednotné prvky stejnokroje strážníků obecní policie patří: A) rukavice bílé barvy B) odznak obecní policie C) červená kravata TEST Č. 6 1. Poslance nebo senátora dopadeného při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté, podle Ústavy ČR: A) lze zadržet B) nelze zadržet C) lze zadržet, jen pokud k tomu dá Poslanecká sněmovna

Více

Správní právo dálkové studium. XII. Policie ČR, obecní policie. A) Policie ČR

Správní právo dálkové studium. XII. Policie ČR, obecní policie. A) Policie ČR Správní právo dálkové studium XII. Policie ČR, obecní policie A) Policie ČR zákon č. 273/2008 Sb., o policii ČR další úprava je obsažena např. v trestním řádu, zákonu o provozu na pozemních komunikacích,

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Podání vysvětlení I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 3.1.2014

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3)

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3) 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 362/2003 Sb., č. 586/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 38/2005-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil Magistrát města Ústí nad Labem Odbor kontroly Manuál pro pracovníky škol V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil 1) žák, který nedovršil 15. rok věku

Více

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb.,

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Článek obsahuje informace o občanských průkazech z ministerstva vnitra. Článek se zabývá vydáváním, kdo má na občanský

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona 20/1987 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON Základní ustanovení České národní rady 1 [Komentář] ze dne 30. března 1987, Účel zákona o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna:

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. 1 Úvodní ustanovení Univerzita Karlova v Praze DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY PRÁVNICKÉ FAKULTY Akademický senát Právnické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. 115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD r 'V "'V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava Č. j.: 13953-2/2013-ERU V Jihlavě dne ll. listopadu 2013 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle

Více

X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje. Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád

X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje. Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád Dětenice 16. 5. 2013 Novela zákona č. 246/1992 Sb. Novela zákona č. 246/1992 Sb. (dále jen ZOZT

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 216/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Ročník 2008 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Doklady k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba)

Doklady k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) Doklady k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) I. ÚDAJE K OPATŘENÍ VÝPISU Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ 1. Fyzická osoba Jméno nebo jména Původní (rodné) příjmení Nynější příjmení Další údaje k opatření

Více

INFORMACE PRO VEŘEJNÉ FUNKCIONÁŘE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

INFORMACE PRO VEŘEJNÉ FUNKCIONÁŘE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ INFORMACE PRO VEŘEJNÉ FUNKCIONÁŘE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ Tato informace slouží pro veřejné funkcionáře územních samosprávných celků, tj. obcí a krajů za účelem stručného přehledu o právní úpravě,

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Prokázání totožnosti Označení materiálu: Datum vytvoření: 15.1.2014

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

Správní právo procesní jiné správní delikty, přestupky

Správní právo procesní jiné správní delikty, přestupky Správní právo procesní jiné správní delikty, přestupky Správněprávní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty žádná ze skupin jiných správních deliktů není ani částečně kodifikována a jejich úprava je

Více

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba)

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) I. ÚDAJE K OPATŘENÍ VÝPISU Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ 1. Identifikace fyzické osoby Jméno nebo jména Původní (rodné) příjmení Nynější příjmení Další údaje

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Vyhlásené: 28.12.1977 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 98 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více