Hodnocení v jednotlivých předmětech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení v jednotlivých předmětech"

Transkript

1 Hodnocení v jednotlivých předmětech Hodnocení 1. stupeň... 2 Český jazyk...2 Anglický jazyk...3 Matematika...4 Prvouka...5 Vlastivěda...6 Přírodověda...7 Výtvarná výchova...8 Hudební výchova...9 Tělesná výchova...10 Pracovní činnosti...11 Volitelný předmět Zábavná matematika...12 Volitelný předmět Zábavné čtení...13 Volitelný předmět Počítačový slabikář...14 Hodnocení 2. stupeň Český jazyk...15 Anglický jazyk...17 Čtení s porozuměním (1. i 2. stupeň)...19 Matematika...20 Informatika (1. i 2. stupeň)...22 Region...24 Dějepis...25 Výchova k občanství; Rodinná výchova...26 Fyzika...27 Chemie...29 Přírodopis...31 Zeměpis...33 Výtvarná výchova...34 Hudební výchova...36 Tělesná výchova...37 Pracovní činnosti...38 Práce s laboratorní technikou- fyzika, přírodopis...38 Vaření (7. ročník i volitelný předmět)...39 Práce s technickými materiály...40 Člověk a svět práce...41 Volba povolání...43 Konverzace v angličtině volitelný předmět...44 Volitelné předměty tělovýchovného zaměření (košíková, odbíjená, florbal, )...45 Psaní na počítači volitelný předmět...46 Keramika volitelný předmět...46 Volitelný předmět výtvarně estetické činnosti...47 Volitelný předmět Matematické hry...48 Volitelný předmět Digi foto a grafika

2 1. Hodnocení 1. stupeň Český jazyk - skládání slov (živá abeceda) - písemné práce (diktáty, pravopisná cvičení, slohy) - ústní ( mluvený) projev (čtení, přednes básně, mluvní cvičení) - domácí úkoly - samostatná práce (doplňování pravopisných jevů do textu) - párová a skupinová práce - práce v hodině (aktivita a přístup k předmětu) - práce s příručkami (Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny) - čtenářské dovednosti - vedení čtenářského deníku 1. žák hovoří souvisle, věcně, výstižně, chápe souvislosti mezi jevy, píše pravopisně bez chyb, písmo je upravené, čtení žáka je plynulé a výrazné, čte text s porozuměním, je schopen interpretace a dokončení textu dle vlastní úvahy, získané vědomosti a znalosti uplatňuje při vlastní práci, žák aktivně spolupracuje, kultivovaně vystupuje, dodržuje dohodnutá pravidla, plní zadané úkoly, nosí dom. úkoly, má v pořádku učební pomůcky 2. žák odpovídá správně dle návodných otázek, dopouští se drobných nepřesností, má kultivovaný projev, píše s drobnými pravopisnými chybami, čte plynule text s porozuměním, posuzuje text dle návodných otázek, většinou se snaží o spolupráci, dodržuje dohodnutá pravidla, má rezervy v plnění úkolů 3. žák odpovídá na otázky, nedovede se vyjádřit dost přesně, dopouští se chyb, je schopen je s pomocí učitele opravit, píše s většími pravopisnými chybami, které je schopen s pomocí učitele opravit, žák nečte plynule, na otázky k porozumění textu neodpovídá vždy správně, dovede jednoduše reprodukovat text, má malý zájem o práci, málo spolupracuje 4. žák má závažné nedostatky ve vědomostech, nesamostatné myšlení, chyby dokáže s pomocí učitele jen těžko opravit, není schopen souvislé odpovědi, písemný projev je neupravený se závažnými gramatickými chybami, čtení není plynulé, s pomocí se orientuje jen v jednoduchých textech, nemá zájem o práci, nespolupracuje, zřídka nosí domácí úkoly a pracovní pomůcky 5. žák nezvládá základní učivo, na otázky učitele není schopen odpovědět, písemný projev je nečitelný, gramaticky nesprávný, čte neplynule a pomalu, není schopen reprodukce ani jednoduchého textu, je pasivní, nespolupracuje, nenosí domácí úkoly, ani pomůcky 2

3 Anglický jazyk čtyři dovednosti: poslech čtení s porozuměním mluvení gramatické dovednosti v různých formách písemných a ústních, dle témat 1. v jaké míře a kvalitě si osvojuje poznatky a dovednosti 2. jak dovede žák používat získané vědomosti a dovednosti 3. samostatné myšlení 4. jak se žák projevuje, jaké má vlastnosti 5. přístup k předmětu, přípravu na výuku Cíl: upevnění pozitivního vztahu žáků ke škole, motivace dosahovat dobré výsledky Sebehodnocení: 1) práce s chybou 2) hodnocení spolužáky 3) žák zhodnotí svůj projev 4) žák zhodnotí svoji přípravu Stupeň 1: Žák ovládá uceleně požadovaná pravidla, dokáže je správně a rychle aplikovat při svém projevu. Komunikuje hbitě, jeho slovní zásoba je přiměřená dané úrovni. Bez problému porozumí čtenému ústnímu projevu. Je aktivní, tvořivý, samostatný,vždy připraven na vyučování, dosahuje výborných výsledků Stupeň 2: Žák ovládá v podstatě správně daná pravidla, komunikuje v podstatě plynule, srozumitelně, dopouští se menších chyb.čte bez velkých obtíží. Rozumí písemnému i ústnímu projevu s menšími nedostatky. Spolupracuje s učitelem, dopouští se menších chyb, je méně samostatný, má menší mezery ve vědomostech Stupeň 3: Žák si osvojil daná pravidla s menšími mezerami, jeho projev je méně plynulý,při ústním projevu reaguje pomalu a nepřesně. Řeší úkoly s častými chybami.projevuje malou snahu,dovednosti aplikuje jen s pomocí učitele. Stupeň 4: Žák si osvojil daná pravidla s velkými mezerami, ale dokáže je odstranit s pomocí učitele. Čte pomalu, dopouští se chyb při výslovnosti. Při poslechu rozliší jen jednotlivá slova, neporozumí základní informaci. Je pasivní, výsledky jsou většinou chybné, osvojené vědomosti nedovede aplikovat, Projevuje minimální zájem. Stupeň 5: Žák neovládá základní pravidla, při řešení úkolů se projevují velmi závažné chyby. Nepracuje ani pod vedením učitele, jeho projev je naprosto chybný, neprojevuje žádnou snahu. Navrhované % vyjádření úspěšnosti: % % % % 5.39 a méně % 3

4 Matematika A. Předpoklady: optimální poznání žáka (nadání, schopnosti, úroveň logické úvahy, dyskalkulie apod.) propracované maximum a minimum učiva z matematiky hodnotit co žák umí, práce s chybou a omylem, sebekontrola, obhajování postupů a názorů, potřeba rychlé zpětné vazby, vysvětlení problému, prodloužený výklad a individuální péče výběr vhodných učebnic, pracovních sešitů a doplňkových materiálů k učivu matematiky B. Hodnocení slovní a písemné: slovní věty k povzbuzení, motivační věty a pochvaly, varianty řešení k nápravě písemné motivační tiskátka, postupné získávání samolepek v třídních soutěžích, použití znamének +,- při procvičování učiva, písemné pochvaly, využití smajlíků C. Co hodnotíme, klasifikujeme: příprava na vyučování, učební pomůcky na matematiku vedení matematických sešitů, řešení domácích úkolů, nepovinná matematická zadání aktivita v hodinách matematiky, samostatná a skupinová práce žáka krátké prověrky a testy, úspěšnost v třídních matematických soutěžích a v soutěžích školy opakovací testy a závěrečné prověrky vývoj logického myšlení a míra osvojení matematického učiva u hodnoceného žáka při klasifikaci : procento úspěšnosti : Stupeň % Stupeň % Stupeň % Stupeň 4, 5 téměř nevyužíváme, přikláníme se ke slovnímu hodnocení Vždy je nutno postupovat dle podmínek dané třídy a schopnosti žáků! D. Ke zvýšení efektivity hodnocení matematické práce může sloužit: Založení žákovského matematického portfolia (hodnocení, sebekontrola, porovnávání pokroků, rezervy dítěte, zvýšení matematického sebevědomí) Zvláštní matematická prémie (práce navíc, výjimečné matematické výkony, krajské a celostátní soutěže v matematice) Stupeň 1: Žák výborně ovládá matematické učivo, aplikuje ho v praxi, je aktivní, tvořivý, samostatný. Stupeň 2: Žák ovládá učivo s minimem chyb, tvořivě, samostatně řeší matematické úlohy s menšími nedostatky. Stupeň 3: Žák má učivo osvojené průměrně, řeší úkoly často s dopomocí učitele a nepřesně s chybami, aplikuje vědomosti s obtížemi. Stupeň 4: V učivu matematiky jsou velké mezery, žák je převážně pasivní, téměř neaplikuje získané vědomosti. Stupeň 5: Žák neovládá základní matematické postupy a má závažné chyby ve výpočtech, nepracuje ani pod vedením učitele, neprojevuje snahu ani aktivitu. 4

5 Prvouka - Ústní zkoušení - Referáty a práce k danému tématu - Samostatné práce - Problémové úlohy - Kvízy, křížovky, doplňovačky, rébusy - Projekty - Úprava sešitů - Domácí úkoly - Práce v hodině - Praktické poznávání (minerály, rostliny) - Práce s příručkami, s informacemi (vyhledávání a zpracovávání) - Práce s mapou - Dodržování pracovních postupů - Připravenost pomůcek Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů Myslí logicky správně, Jeho ústní a písemný projev je přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů nepodstatné mezery. Dovede korigovat chyby a nepřesnosti za pomoci učitele. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb. Jeho myšlení je málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Má nedostatky v ústním i písemném projevu. Z motivačních důvodů stupeň 4 a 5 nevyužíváme, přikláníme se ke slovnímu hodnocení v rámci kladného působení na žáka. 5

6 Vlastivěda U žáka hodnotíme vědomosti, dovednosti, úroveň komunikace. Klasifikujeme pouze probrané učivo. Důležitá je zpětná vazba, vedeme žáky k sebehodnocení. Informujeme průběžně o studijních výsledcích rodiče prostřednictvím žákovské knížky, individuálních konzultací 1 mluvní projev, schopnost vyjadřování 2 testování (zatrhávání správných odpovědí) 3 vyhledávání informací (média, encyklopedie, internet, knihy ) 4 přístup k předmětu 5 vysvětlování vztahů a souvislostí 6 skupinová práce 7 práce s mapou, orientace na mapě, slepá mapa 8 práce navíc pro zvídavé (úkoly, které nejsou určeny k pamětnému osvojení, např. zajímavosti o kraji, obci, fotografie, aktuální články ) Kritéria, podle kterých hodnotíme ostatní činnosti: -pracuje samostatně a věcně správně -pracuje podle návodu - pracuje pomocí druhého - pracuje a následnými chybami - neovládá učivo Kritéria, podle kterých hodnotíme přístup k předmětu: -žák je aktivní, spolupracuje, kultivovaně vystupuje, dodržuje dohodnutá pravidla, plní zadané úkoly, nosí domácí úkoly a má v pořádku učební pomůcky -většinou se snaží o spolupráci, dodržuje dohodnutá pravidla, má rezervy v plnění úkolů, občas zapomíná pomůcky a domácí úkoly -má velmi malý zájem o práci, málokdy spolupracuje, zřídka plní zadané úkoly, často neadekvátně reaguje, porušuje dohodnutá pravidla, zapomíná domácí úkoly, nemá v pořádku učební pomůcky Charakteristika jednotlivých klasifikačních stupňů: Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované učivo, dokáže je správně a pohotově aplikovat, je aktivní, tvořivý, samostatný. Je vždy připravený na vyučování, dosahuje výborných výsledků. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák v podstatě ovládá požadované učivo,pohotově spolupracuje s učitelem, dopouští se drobných chyb, má drobné mezery v učivu. Stupeň 3 (dobrý) Žák si osvojil učivo s menšími mezerami, ústní i písemný projev je méně plynulý, potřebuje pomoc učitele. Projevuje menší snahu. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má značné mezery v učivu, ústní i písemný projev má větší nedostatky, při řešení praktických a teoretických úkolů má značné chyby, často nenosí pomůcky na vyučování. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák téměř neovládá probrané učivo, nejeví zájem o předmět, nenosí pomůcky na vyučování, je pasivní. 6

7 Přírodověda Písemné práce testy, prověrky Ústní zkoušení Referáty Laboratorní práce Praktické poznávání Samostatná práce Skupinová práce Práce ve dvojici Práce v hodině Přístup k předmětu knihy, zajímavosti, praktické poznatky Křížovky Úprava sešitů Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, a zákonitosti a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je přesný a výstižný. Grafický projev je upravený. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je upravený. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně upravený. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.v kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo upravený. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 7

8 Výtvarná výchova - osvojení činností a jejich využívání s přihlédnutím k individuálním schopnostem - vztah žáka k předmětu - samostatnost - dodržování pracovního postupu - skupinová práce - výsledek činnosti Důležitá je zpětná vazba vedoucí žáka k sebehodnocení. U žáka hodnotíme jeho schopnosti, dovednosti, výtvarné a pracovní návyky, manipulaci s výtvarným náčiním a materiálem, práci s plochou. Klasifikován bude pouze výsledek výtvarné činnosti. Vzhledem k tomu, že SVP se mnohdy promítají i do motorické zdatnosti, žáky s SVP hodnotíme s ohledem na jejich možnosti v souladu s IVP. 1 Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních předpokladů. Jeho výtvarný projev je působivý, originální a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně aktivní zájem o výtvarné činnosti. 2 Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů. Jeho projev je esteticky působivý, má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o výtvarné činnosti. 3 Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý a samostatný. Nevyužívá dostatečně svých schopností. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají častější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o výtvarné činnosti. 4 Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev je málo uspokojivý. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální dovednosti a vědomosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o výtvarné činnosti. 5 Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je chybný, nemá žádnou estetickou hodnotu. Minimální osvojené dovednosti a znalosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o výtvarné činnosti. 8

9 Hudební výchova - osvojení činností a jejich využívání s přihlédnutím k individuálním schopnostem - - vztah žáka k činnostem a zájem o ně Stupeň 1 Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních předpokladů. Jeho projev je působivý, originální a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně aktivní zájem o hudební činnosti. Stupeň 2 Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů. Jeho projev je esteticky působivý, má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o hudební činnosti. Stupeň 3 Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý a samostatný. Nevyužívá dostatečně svých schopností. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají častější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o hudební činnosti. Stupeň 4 Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev je málo uspokojivý. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální dovednosti a vědomosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o hudební činnosti. Stupeň 5 Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je chybný, nemá žádnou estetickou hodnotu. Minimální osvojené dovednosti a znalosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o hudební činnosti. 9

10 Tělesná výchova Hodnocení Tv probíhá formou klasifikace -tělesný rozvoj -pohybovou aktivitu žáka -účast na TV činnostech -výkony v soutěžích -úroveň osvojení nových dovedností i vědomostí 1 Žák se aktivně účastní činností v hodinách Tv při dodržování organizačních pokynů, pravidel bezpečnosti a slušného chování. Ve většině činností dosahuje nadprůměrných výkonů. Osvojil si nové dovednosti. 2 Žák se účastní činností v hodinách Tv, dodržuje pravidla.v Tv činnostech dosahuje nadprůměrných a průměrných výkonů. Osvojil si řadu nových dovedností. 3 Žák se účastní Tv činností. Dodržování pokynů a pravidel mu musí být stále připomínáno.dosahuje průměrných výkonů. Nové dovednosti si osvojuje obtížně nebo si je osvojit nechce. 4 Žák se pasivně účastní Tv činností. Nezná, nebo nedodržuje pokyny a neřídí se pravidly. Dosahuje průměrných a podprůměrných výkonů. Osvojování nových dovedností mu činí potíže. 5 Neprojevuje zájem o práci v hodinách, nenosí cvičební úbor a svým jednáním a chováním narušuje průběh hodiny. Výkony a dovednosti jsou na velmi nízké úrovni. Při správném vedení hodin a vhodné motivaci si učitel vystačí s třemi stupni hodnocení 10

11 Pracovní činnosti - osvojení činností a jejich využívání s přihlédnutím k individuálním schopnostem - vztah žáka k předmětu - samostatnost - dodržování pracovního postupu - skupinová práce - výsledek činnosti Důležitá je zpětná vazba vedoucí žáka k sebehodnocení. U žáka hodnotíme jeho schopnosti, dovednosti, výtvarné a pracovní návyky, manipulaci s výtvarným a pracovním náčiním a materiálem, práci s plochou, práci v prostoru. Klasifikován bude pouze výsledek pracovní činnosti. Vzhledem k tomu, že SVP se mnohdy promítají i do motorické zdatnosti, žáky s SVP hodnotíme s ohledem na jejich možnosti v souladu s IVP. 1 Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních předpokladů. Jeho výtvarný projev je působivý, originální a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně aktivní zájem o pracovní vyučování. 2 Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů. Jeho projev je esteticky působivý, má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o pracovní vyučování. 3 Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý a samostatný. Nevyužívá dostatečně svých schopností. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají častější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o pracovní vyučování. 4 Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev je málo uspokojivý. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální dovednosti a vědomosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o pracovní vyučování. 5 Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je chybný, nemá žádnou estetickou hodnotu. Minimální osvojené dovednosti a znalosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o pracovní vyučování. 11

12 Volitelný předmět Zábavná matematika - osvojení činností a jejich využívání s přihlédnutím k individuálním schopnostem - vztah žáka k předmětu - samostatnost - dodržování pracovního postupu - skupinová práce - výsledek činnosti Protože jde o předmět volitelný a navíc, jak jeho název napovídá, zábavný, jde nám o to, aby zde děti získaly kladný vztah k předmětu, řešily zde co nejvíc zajímavých a logických úkolů, formou různých her a soutěží si procvičovaly již známé učivo a přitom rozvíjely matematické myšlení. Hodnocení: - slovní pochvala, povzbuzení - písemné tiskátka, samolepky, smajlíci, motivační známky Stupeň 1 žák v hodině aktivně spolupracuje, řeší správně zadané úkoly sám i ve skupině správně odpovídá na zadané úkoly, dobře řeší početní příklady má v pořádku všechny pomůcky na vyučování Stupeň 2 žák v hodině spolupracuje, řeší celkem dobře zadané úkoly sám i ve skupině většinou správně odpovídá na zadané úlohy, zapojuje se do matematických her pomůcky na vyučování má v pořádku Stupeň 3 žák při hodině spolupracuje minimálně, zadané úkoly vyřeší pouze s pomocí učitele, ve skupině moc nespolupracuje do matematických her a soutěží se téměř nezapojuje, řeší je jen s pomocí učitele často nemá v pořádku pomůcky na hodinu Stupeň 4, 5 ve volitelných předmětech těmito známkami neklasifikujeme, v těchto případech se přikláníme ke slovnímu hodnocení 12

13 Volitelný předmět Zábavné čtení Učivo + očekávané výstupy Poslech literárních textů žák vyjadřuje svůj pocit z přečteného (slyšeného) textu, formuluje vlastní názor o přečteném díle, umí reagovat otázkami. Tvořivé činnosti s literárním textem žák ilustruje přiměřený text, pozná hlavní hrdiny a pojmenuje vlastnosti hlavních postav. Dramatizace žák dokončí příběh, vypráví děj podle obrázků, vyhledá slova, která se rýmují. Literární pojmy spisovatel, básník, pohádka, komiks, příběh s dětským hrdinou, báseň, verš, ilustrátor. Čtení vyhledávací žák se dovede orientovat v textu, dokáže v textu vyhledat požadovaný úkol. Aktivní čtení žák umí sdělit zážitky z vlastní četby. Ústní projev žák respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, tvoří krátký mluvený projev, seřadí příběh podle dějové souvislosti. stupeň 1 Žák je aktivní, spolupracuje, kultivovaně vystupuje, dodržuje dohodnutá pravidla, plní zadané úkoly, nosí domácí úkoly a má v pořádku učební pomůcky. stupeň 2 Žák se většinou snaží o spolupráci, dodržuje dohodnutá pravidla, kultivovaně vystupuje, má menší mezery v plnění úkolů, občas zapomíná domácí úkoly a pomůcky. stupeň 3 Žák má velmi malý zájem o práci, málokdy spolupracuje, zřídka plní zadané úkoly, často porušuje dohodnutá pravidla, zapomíná domácí úkoly, nemá v pořádku učební pomůcky. Z volitelného předmětu zábavné čtení nebudeme klasifikovat stupněm 4,5. 13

14 Volitelný předmět Počítačový slabikář - osvojení činností a jejich využívání s přihlédnutím k individuálním schopnostem - vztah žáka k předmětu - samostatnost - dodržování pracovního postupu - skupinová práce - výsledek činnosti Protože jde o předmět volitelný a navíc, jak jeho název napovídá, zábavný, jde nám o to, aby zde děti získaly kladný vztah k předmětu, řešily zde co nejvíc zajímavých a logických úkolů, formou různých her a soutěží si procvičovaly již známé učivo a přitom rozvíjely matematické myšlení. Hodnocení: - slovní pochvala, povzbuzení - písemné tiskátka, samolepky, smajlíci, motivační známky Stupeň 1 žák v hodině aktivně spolupracuje, řeší správně zadané úkoly sám i ve skupině správně odpovídá na zadané úkoly, dobře řeší početní příklady má v pořádku všechny pomůcky na vyučování Stupeň 2 žák v hodině spolupracuje, řeší celkem dobře zadané úkoly sám i ve skupině většinou správně odpovídá na zadané úlohy, zapojuje se do matematických her pomůcky na vyučování má v pořádku Stupeň 3 žák při hodině spolupracuje minimálně, zadané úkoly vyřeší pouze s pomocí učitele, ve skupině moc nespolupracuje do matematických her a soutěží se téměř nezapojuje, řeší je jen s pomocí učitele často nemá v pořádku pomůcky na hodinu Stupeň 4, 5 ve volitelných předmětech těmito známkami neklasifikujeme, v těchto případech se přikláníme ke slovnímu hodnocení 14

15 Hodnocení 2. stupeň Český jazyk Kontrolní diktát (4x za pololetí) Pravopisná cvičení (minimálně 5 za pololetí) Kontrolní práce ( 1 za pololetí) Písemná práce na mluvnické jevy (min. 2 za pololetí) Slohové práce (min. 1 za pololetí) Mluvní cvičení ( 1 za pololetí) Umělecký přednes poezie nebo prózy Reprodukce a interpretace textu Práce s příručkami a informacemi Vedení čtenářského deníku Samostatné práce v hodině ( skupinová práce, doplňovačky, aktivita v hodině, ) Plnění domácích úkolů Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky a zákonitosti uceleně, přesně a chápe vztahy mezi nimi. Je pohotový, samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Žák aktivně přistupuje k činnostem a projevuje o ně zájem. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je ucelený, přesný a logicky správný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, vyhledávat informace a zpracovávat je. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky a zákonitosti v podstatě uceleně, téměř přesně a úplně. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje tvořivost. K činnostem přistupuje aktivně, kvalita výsledů činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Ústní i písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti a přesnosti. V kvalitě výsledků jeho činností se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních činností je málo pohotový a má větší nedostatky. Při řešení úkolů se vyskytují závažné chyby při uplatňování osvojených poznatků a dovedností, myšlení není tvořivé. Je málo aktivní a při využívání poznatků je nesamostatný. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti a přesnosti. V kvalitě výsledků jeho činností a v grafickém projevu má vážné nedostatky. S pomocí učitele dovede opravit chyby, při samostudiu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální činnosti má velmi podstatné nedostatky, které se projevují i v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů. Své vědomosti nedovede uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, které nedokáže opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Sebehodnocení Stanovení kritérií pro sebehodnocení Vedeme žáky k sebehodnocení při skupinové práci (podíl žáka na výsledku práce skupiny, spolupráce, co jsem se naučil, ) Vedeme žáky k sebehodnocení při práci ve dvojicích 15

16 Sebehodnocení po mluvním cvičení ( předchází hodnocení žáků a učitele, následuje žákovo zhodnocení svého výkonu) Sebehodnocení po výkonu (co jsem zvládl dobře, co se nepovedlo, návrhy na odstranění nedostatků, ) Sebehodnocení ve čtvrtletí, v pololetí (co se mi daří, v čem jsou moje slabá místa, byl jsem dostatečně aktivní, plnil jsem úkoly, ) 16

17 Anglický jazyk Písemné práce: - Testy po ukončení oddílu min. 2x - Kratší písemné práce, diktáty min. 4x - Samostatné práce min. 2x Bodování převedené na známky Ústní zkoušení: - Rozhovory, čtení- překlad, mluvní cvičení min. 1x Předem stanovená kritéria Projekty za závěr oddílu min 1x Předem stanovená kritéria Párová a skupinová práce min 1x Předem stanovená kritéria Úprava sešitů min 1x Domácí úkoly min. 2x Práce v hodině aktivita, vyhledávání dodatečných informací 2x vyhodnotit rozsah znalostí a dovedností úplnost, přesnost a trvalost zapamatovaných gramatických, syntaktických a sémantických pravidel, zákonitostí, vztahů a postupů hloubka porozumění vlastní interpretace gramatických,syntaktických a sémantických pravidel, informací, postupů, návodů, její argumentační podpora, dokládání příklady, vysvětlování, zdůvodňování, zařazování do kontextu kvalita práce s informacemi práce s různými informačními zdroji; vyhledávání, porovnávání, kombinování, třídění, využívání, kritické hodnocení, prezentace produktivita- plnění úkolů; pestrost, různorodost, včasnost, formální úroveň písemností a produktů; struktura a srozumitelnost vyjadřování užívání získaných znalostí, dovedností a postojů - plnění praktických úkolů, řešení reálných problémů, práce na projektech, tvořivost, navrhování řešení, rozvíjení myšlenek, podíl na činnosti týmu Charakteristika jednotlivých klasifikačních stupňů 1 Žák ovládá uceleně požadovaná gramatická, syntaktická a sémantická pravidla, zná výjimky, Pravidla dokáže správně a rychle aplikovat při písemném a ústním projevu. Na dané téma samostatně vypracuje projekt, vyprávění jeho práce je ucelená, logicky uspořádaná, přesná. Komunikuje hbitě, jasně, jeho slovní zásoba je bohatá. Výslovnost je jasná, zřetelná. Správně zvládá intonaci. Rozumí čtenému projevu, převypráví text. Mluvenému slovu rozumí bez problémů, porozumí i detailní informaci. Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev a práce je esteticky působivá a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Má aktivní zájem o vyučovací předmět, na předmět je připraven včetně pomůcek.je schopen samostatného studia. 2 Žák ovládá v podstatě přesně, uceleně a úplně gramatická, syntaktická a sémantická pravidla. Na dané úrovni komunikuje plynule, srozumitelně, dopouští se méně podstatných nepřesností. Uplatňuje osvojené poznatky při samostatné práci (vyprávění, projekt, dialog). Čte bez velkých obtíží, jeho projev je téměř plynulý. Dokáže téměř plynule a stručně převyprávět základní informaci. Má správně osvojenou intonaci a výslovnost, zřídka se dopouští chyb. Mluvenému slovu porozumí s menšími nepřesnostmi, pochopí základní informaci i většinu detailů. Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Jeho projev a práce jsou méně působivé, dopouští se chyb. Spolupracuje s učitelem na odstranění chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají častější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Je schopen samostatně nebo jen s menší dopomocí samostatného studia. Má menší zájem o vyučovací předmět. 3 Žák si osvojil gramatická, syntaktická a sémantická pravidla s nepodstatnými mezerami. Při ústním projevu reaguje logicky správně, mluví s menšími obtížemi. Jeho projev je méně plynulý. Čte pomalu, s méně podstatnými chybami při výslovnosti. Porozumí základní myšlence, odpovídá srozumitelně na kontrolní otázky. Podle vzoru sestaví dialog, vyprávění, projekt. Jeho písemný projev je vcelku správný. Při poslechu porozumí 17

18 základní informaci. Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Úkoly řeší s častými chybami. Své neúplné vědomosti a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí.při práci s informacemi má častější problémy, jak při získávání a třídění, tak při jejich zpracování a uplatnění. Je schopen studovat samostatně pouze podle návodu učitele. Projevuje malou snahu a zájem o vyučovací předmět. 4 Žák si osvojil gramatická, syntaktická a sémantická pravidla s velkými mezerami, podstatnější chyby dokáže odstranit s pomocí učitele. Při ústním projevu reaguje pomalu a nepřesně. Nepoužívá větných celků, reaguje pomocí částí vět. Při písemném projevu se dopouští závažných chyb. Čte pomalu, dopouští se chyb při výslovnosti i intonaci. Při poslechu rozliší jednotlivá slova, neporozumí základní informaci. Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný. Osvojené vědomosti a dovednosti nedovede nebo nechce aplikovat. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při samostatném studiu má značné těžkosti.projevuje minimální zájem o vyučovací předmět. 5 Žák neovládá základní gramatická, syntaktická a sémantická pravidla, jeho slovní zásoba je nedostatečná, nedokáže odpovídat na otázky, nesestaví větu ani s pomocí učitele. Při řešení úkolů se projevují velmi závažné chyby. Při ústním projevu se projevují závažné chyby gramatické, syntaktické i fonetické. Nerozumí mluvenému slovu. Žák je v činnostech pasivní. V předmětu nepracuje ani pod vedením učitele. Jeho projev je chybný. Nedovede pracovat s informacemi, má problémy s jejich vyhledáváním. Nedovede samostatně studovat. Neprojevuje zájem o vyučovací předmět. Sebehodnocení Zásady sebehodnocení: Sebehodnocení, jako jedna z výchovných metod, je přirozenou součástí hodnocení. Sebehodnocení žáka předchází hodnocení učitelem. Učitel vede žáka k dovednostem hodnotit sám sebe ve smyslu zdravého sociálního i psychického rozvoje. Sebehodnocení je doplňkem klasického hodnocení učitelem, aktivizuje žáka. Žáci jsou navykáni na situaci, kdy hodnocení učitele nebo žáky či skupinou žáků bude následovat po jejich sebehodnocení, a tak porovnají svůj pohled na svůj výkon s pohledem učitele nebo spolužáků. Při procesu sebehodnocení budeme využívat zejména: Práce s chybou Sebehodnocení na konci každého oddílu knihy Evropského jazykového portfólia Formativního hodnocení (korektivní, zpětnovazebné; poskytuje hodnotící informaci ve chvíli, kdy se určitý výkon nebo činnost dá ještě zlepšit, to jsou učitelovy korekce v průběhu žákovy práce, to znamená je to pomoc pro žáka, prostředek k sebepoznání a k sebehodnocení (protože to není závěrečné hodnocení vedoucí ke známce, žák by neměl skrývat svoje nedostatky a ve vlastním zájmu je odkrýt, protože cílem formativního hodnocení je napomoci k odstranění chyb; tedy stanovit kritéria a ty pak používat se žáky) 18

19 Čtení s porozuměním (1. i 2. stupeň) 1. přednes textu: hodnotí se plynulost, hlasitost, výslovnost, snaha o umělecký přednes 2. reprodukce textu: hodnotí se podrobnost, přesnost, srozumitelnost, 3. interpretace textu: (vymysli jiný název, dokončí příběh, napiš zápletku příběhu, charakterizuj postavu, popiš prostředí, otázky zkoumající, zda dítě pochopilo příběh a jeho jednotlivé části 4. ilustrace k textu: vyber si nejzajímavější část, nejvtipnější,..a nakresli k ní ilustraci 5. dramatizace textu: Stupeň 1 (výborný) Žák myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen interpretovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí interpretovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žákovo myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně interpretovat text podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) V logice myšlení žáka se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.v kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují nedostatky. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném interpretaci textu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně interpretovat text. Sebehodnocení Např.: dítě reprodukuje text, spolužáci ho doplní, případně opraví chyby, pak se zhodnotí dítě, dítě dokončí příběh, spolužáci jeho verzi vyberou jako nejlepší, dítě řekne, proč se jeho dokončení příběhu líbilo, atd 19

20 Matematika Podklady pro hodnocení čtvrtletní písemné práce (2 za pololetí, v rozsahu 45 minut), bodováno, převedeno na známku kontrolní práce (minimálně 6 za pololetí, rozsah minut) ústní zkoušení (na přání žáka, maximálně 2 za pololetí, rozsah minut) práce v hodině (aktivita, řešení problémových úloh, odhalení chyby učitele či spolužáka, práce ve skupině ) domácí příprava (dobrovolné úkoly) připravenost pomůcek (minimálně 2 za pololetí) vedení školního sešitu (2 za pololetí) plnění domácích úkolů (2 za pololetí) Kritéria hodnocení žáků rozsah znalostí a dovedností, hloubka porozumění úplnost, přesnost a trvalost kvalita práce s textem, informacemi a daty produktivita činností, včasnost struktura a srozumitelnost vyjadřování grafická a formální úroveň písemností a dalších výstupů schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti plnění praktických úkolů, řešení reálných problémů, podíl na činnosti skupiny Stupně hodnocení prospěchu a jejich charakteristika Stupeň 1 Žák ovládá požadované poznatky a zákonitosti uceleně a přesně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů i při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní i písemný projev je ucelený, správný a přesný. Grafický projev je upravený a logicky správný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 Žák ovládá požadované poznatky a zákonitosti v podstatě uceleně a téměř přesně. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní i písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je upravený, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně upravený a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní i písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.v kvalitě výsledků jeho činnosti i v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo upravený. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním i písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Sebehodnocení žáků Při sebehodnocení vycházejí žáci z předem daných kritérií. Průběžně žáci hodnotí míru zvládnutí učiva, svůj přístup k předmětu, popisují své úspěchy i neúspěchy. 20

21 sebehodnocení po výkonu (co jsem zvládl dobře a co ne, co bych mohl příště provést lépe a co pro to mohu udělat, podíl na skupinové práci ) sebehodnocení po tematickém celku (bylo to pro mě zajímavé, byl jsem úspěšný více [či méně] než v jiných oblastech matematiky, jak je pro mě důležitá pozornost při hodinách, jak moc jsem se doma musel připravovat, ) sebehodnocení pololetní (co se mi daří a v čem jsou moje slabiny, pracoval jsem s dostatečnou pílí, mám chuť a vůli se zlepšit, ) 21

22 Informatika (1. i 2. stupeň) Podklady pro hodnocení práce v hodině (aktivita, řešení úloh, pomoc spolužákům, ) samostatné práce (2 za pololetí) testy (1 za pololetí) práce ve skupině (1 za pololetí) plnění domácích úkolů (1 za pololetí) Kritéria hodnocení Ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných znalostí a dovedností Schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení praktických úkolů Kvalita výsledků činnosti Přesnost, výstižnost, odborná a jazyková správnost ústního i písemného projevu Aktivita v hodině Organizace práce Schopnost práce v týmu Schopnost vyhledávání informací, rozpoznání podstatných, jejich zpracování Osvojení si praktických dovedností a návyků při práci s technikou Schopnost praktické činnosti podle písemného návodu Dodržování zásad bezpečné práce s výpočetní technikou; hygienické zásady Charakteristika jednotlivých klasifikačních stupňů: Stupeň 1 Žák ovládá požadované poznatky uceleně a přesně, používá je i v pozdějších činnostech. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Práce jsou zpracovány kvalitně, bez vážných chyb, mají logickou strukturu, jsou estetické, splňují požadovaná kritéria. Ústní i písemný projev je výstižný, bez vážnějších chyb jak v oblasti jazykové tak odborné. Žák pracuje aktivně, samostatně. Práci si zorganizuje samostatně, logicky, účelně. Do práce skupiny se aktivně zapojuje. Při vyhledávání a zpracování informací pracuje samostatně, rozpozná podstatné od méně podstatného. Práci s technikou ovládá, pracuje s ní samostatně. Dle písemného návodu pracuje samostatně, dodržuje správný postup. Dodržuje zásady bezpečné práce s výpočetní technikou, zná a dodržuje hygienické zásady. Stupeň 2 Žák ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně a téměř přesně, používá je i v pozdějších činnostech. Samostatně, nebo s drobnými podněty tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Práce jsou zpracovány bez závažných chyb, mají logickou strukturu, jsou estetické, splňují požadovaná kritéria s drobnými chybami Ústní i písemný projev je poměrně výstižný, bez vážných chyb jak v oblasti jazykové tak odborné. Pracuje většinou aktivně. V organizaci práce má drobné nedostatky, snaží se však stanovit si pracovní postup a plánuje si svoji činnost. Do práce skupiny se zapojuje. Při vyhledávání a zpracování informací občas potřebuje pomoc, rozpozná podstatné od méně podstatného. Práci s technikou ovládá s drobnými nedostatky, pracuje s ní samostatně, nebo s ojedinělou nápovědou. Dle písemného návodu pracuje s drobnou občasnou pomocí, dodržuje správný postup. Dodržuje zásady bezpečné práce s výpočetní technikou, zná a dodržuje hygienické zásady s drobnými nedostatky. Stupeň 3 Žák ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně a téměř přesně, po připomenutí je používá i v pozdějších činnostech. Osvojené poznatky a dovednosti používá při řešení úkolů po připomenutí a zopakování. Práce jsou s chybami, požadovaná kritéria jsou splněna částečně. Ústní i písemný projev má nedostatky z hlediska logiky a struktury, dopouští se chyb jak v oblasti jazykové tak odborné. Při práci potřebuje častěji podněty. V organizaci práce má nedostatky, akceptuje doporučený postup a s drobnou pomocí práci dokončí. Do práce skupiny se zapojuje na vyzvání. 22

23 Při vyhledávání a zpracování informací potřebuje pomoc, stejně tak i při rozpoznávání podstatného od méně podstatného. Práci s technikou ovládá při vedení a občasné pomoci. Dle písemného návodu pracuje s pomocí, dodržuje správný postup, pokud je veden. Dodržuje zásady bezpečné práce s výpočetní technikou po upozornění, zná a dodržuje hygienické zásady s nedostatky. Stupeň 4 Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. Práce jsou s vážnými chybami, většina požadovaných kritérií není splněna. Ústní i písemný projev má velké nedostatky z hlediska logiky a struktury, dopouští se vážných chyb jak v oblasti jazykové tak odborné. Při práci vyžaduje soustavný dohled, jinak ji nedokončí. Práci si neumí zorganizovat; Se soustavným dohledem je schopen ji dokončit. Do práce skupiny se zapojuje pouze na vyzvání a pod trvalým dohledem. Při vyhledávání a zpracování informací potřebuje soustavnou pomoc, stejně tak i při rozpoznávání podstatného od méně podstatného. Práci s technikou neovládá, při soustavném vedení docílí očekávaných výstupů. Dle písemného návodu pracuje s pomocí, dodržuje správný postup, pokud je soustavně veden. Často porušuje zásady bezpečné práce s výpočetní technikou, hygienické zásady dodržuje až po vyzvání. Stupeň 5 Žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby. Práce jsou s vážnými chybami, požadovaná kritéria nejsou splněna. Ústní i písemný projev má je nelogický, chaotický, dopouští se vážných chyb jak v oblasti jazykové tak odborné. Nezapojuje se do práce, ani na vyzvání. Práci si neumí zorganizovat; Není schopen ji dokončit ani se soustavnou pomocí. Do práce skupiny se nezapojuje. Při vyhledávání a zpracování informací není schopen najít požadované informace a ni s pomocí, nerozpozná podstatné od méně podstatného. Nezvládá práci s výpočetní technikou. Dle písemného návodu není schopen pracovat. Nedodržuje zásady bezpečné práce s výpočetní technikou, nezná a nedodržuje hygienické zásady. Sebehodnocení sebehodnocení po výkonu (co jsem zvládl dobře a co ne, co bych mohl příště provést lépe a co pro to mohu udělat, případný podíl na skupinové práci) sebehodnocení po tematickém celku (bylo to pro mě zajímavé, co bylo snadné, co mi dělalo problémy) hodnocení prezentací dle stanovených kritérií sebou samým, spolužáky, vyučujícím Pro lepší výuku sebehodnocení je po zvládnutí tematického celku připraven hodnotící list. Zde jsou jednotlivé výstupy konkrétně pojmenovány a žák si doplňuje, zda je zvládl, případně v jaké míře bylo potřeba pomoci Příklad Tabulový editor Dílčí úkol Formátování buněk (písmo, ohraničení, výplň, formáty čísel, šířka sloupce, výška řádku, přizpůsobení velikosti buňky, slučování buněk...) Používání funkcí (průměr, max, suma, ) Používání odkazů (tvorba vlastních vzorců pro výpočet) Používání absolutních odkazů Tvorba grafů Vkládání obrázků Formátování tabulky pro tisk Podmíněné formátování Splnil samostatně Splnil s drobnou pomocí Splnil s častější pomocí Nesplnil 23

24 Region 8. ročník Závěrečná práce Zápisy z exkurzí Vyhledávání a zpracování informací, znalost informačních zdrojů, které se týkají historie, současnosti, ekologie a geografie Novobydžovska Praktické poznávání přírodnin a ekosystémů Vedení poznámek 9. ročník Projektová práce Zápisy z exkurzí Vyhledávání a zpracování informací, znalost informačních zdrojů s tématikou Novobydžovska Vedení poznámek Hodnocení Stupeň 1 Žák ovládá požadované poznatky uceleně a chápe vztahy mezi nimi. Je pohotový, samostatně a tvořivě uplatňuje svoje poznatky při řešení úkolů. Je velmi aktivní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, vyhledávat informace a zpracovávat je. Stupeň 2 Žák ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně a chápe vztahy mezi nimi. Je pohotový, samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje svoje poznatky při řešení úkolů. Je aktivní. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí vyhledávat informace a zpracovávat je. Stupeň 3 Žák má v ucelenosti a přesnosti poznatků nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Je méně aktivní a tvořivý. Je schopen s pomocí učitele vyhledávat informace a zpracovávat je. Stupeň 4 Žák má v ucelenosti a přesnosti poznatků závažné mezery. Při vykonávání požadovaných činností často projevuje nedostatky. Je málo aktivní a tvořivý. Je schopen s pomocí učitele vyhledávat informace, zpracování informací mu činí potíže. Stupeň 5 Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně a přesně. Při vykonávání činností se velmi často projevují nedostatky. Je velmi málo aktivní a tvořivý. Vyhledávání informací mu činí potíže i s pomocí učitele. Sebehodnocení Hodnocení jednotlivých kroků při zpracovávání závěrečné nebo projektové práce Hodnocení závěrečné nebo projektové práce (po prezentaci hodnocení od spolužáků, od učitele, poté sebehodnocení zaměřené na dodržení daného tématu, formu zpracování, co jsem zvládl dobře, co by se dalo změnit, zda jsem pracoval s dostatečnou pílí, ) 24

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků: 1. Pedagogičtí pracovníci

Více

ÍLOHY 9.1.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDK

ÍLOHY 9.1.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDK 9. PŘÍLOHY 9.1.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 9.2.HODNOCENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 9.3. MINIMÁLLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 9.3.1. HODNOCENÍ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 9.4. KONCEPCE VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků žáků Základní školy a Mateřské školy Heřmanov

Pravidla pro hodnocení výsledků žáků Základní školy a Mateřské školy Heřmanov Pravidla pro hodnocení výsledků žáků Základní školy a Mateřské školy Heřmanov Č.j.07/2013 Pravidla hodnocení ţáků (dále jen Klasifikační řád) základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 3. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č. j. 77/2012 Vypracoval: Mgr. Hana Beránková,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola T. G. Masaryka, Rodkovského 2, Blansko ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 1.4.2014 Nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2014 ZSTGM/218/2014

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

V n i t n í k l a s i f i k a n í á d Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ák (metodický pokyn pro pedagogické pracovníky)

V n i t n í k l a s i f i k a n í á d Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ák (metodický pokyn pro pedagogické pracovníky) St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf V n i t n í k l a s i f i k a n í á d Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ák (metodický pokyn pro pedagogické pracovníky) Úvod Tento Vnit ní klasifika

Více

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Německý jazyk vyučujeme jako další cizí jazyk zpravidla od 7. ročníku. Žáci si rozšiřují

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Fotograf kód a název oboru: 34-56-L/01 FOTOGRAF 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 7 2. Profil absolventa... 8 2.1.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-3/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku. Školní vzdělávací program pro dvouleté zkrácené studium

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku. Školní vzdělávací program pro dvouleté zkrácené studium Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín Školní vzdělávací program pro dvouleté zkrácené studium - denní forma studia 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

5. 15 Hudební výchova

5. 15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 15 Hudební výchova Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění. Umožňuje mu hudebně se projevovat jak při individuálních, tak při skupinových aktivitách,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-1/1-10 Délka modulu 99 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Uspořádání tvarů v prostoru Žák: rozvrhne si plochu a prostor - linie a tvary v ploše - objekty v celcích Komentář - vnímání velikosti a rozdílů - proporce v prostoru

Více

Automechanik. Školní vzdělávací program tříletý učební obor. (Mechanik opravář motorových vozidel)

Automechanik. Školní vzdělávací program tříletý učební obor. (Mechanik opravář motorových vozidel) Školní vzdělávací program tříletý učební obor Automechanik (Mechanik opravář motorových vozidel) Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje

Více

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecné poučení o jazyce MUV (kulturní diference, etnický původ) ž. se seznamuje s mluvnickými termíny souvisejícími s učivem ž. se seznamuje se slovesným dědictvím ž.si osvojuje základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I.

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. Ing. Miroslav Čadílek. Brno 2005 Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět didaktiky odborného výcviku... 5 2.1. Návaznost didaktiky odborného výcviku na pedagogické a technické

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: HARDWARE (HWR) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

Pravidla hodnocení výsledků a chování žáků, příloha č. 1 školního řádu

Pravidla hodnocení výsledků a chování žáků, příloha č. 1 školního řádu Pravidla hodnocení výsledků a chování žáků, příloha č. 1 školního řádu Číslo a verze dokumentu: Zpracoval: Schválil: PSŘ_1_v3 Mgr. Renata Doležalová, Ing. Jitka Tarantová ředitel školy Ing. Miroslav Tarant

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-3/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Podnikání v oblasti vlasové kosmetiky Vlasová kosmetika Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Podnikání v oblasti vlasové kosmetiky

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00 1. Úvodní identifikační údaje Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00 Zřizovatel: Hlavní město Praha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovatel přírodních pletiv

Více

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky dne 20. března 1996 č.j. 4 266/96-74 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem Kmenový obor: 2651H

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM CUKRÁ 29 54 H / 01

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM CUKRÁ 29 54 H / 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘ 29 54 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. Profil absolventa III. Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 24.1 Cvičení z českého jazyka CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 2. STUPEŇ Ročník: osmý Komunikační a slohová výchova ČJL-9-1-04 ČJL-9-1-05 ČJL-9-1-09 ČJL-9-1-10 vyjadřuje se kultivovaně

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26 41 L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v prvním aţ třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v sekundě aţ septimě

Více

Č.j. ZŠLNM2PO/0050/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j. ZŠLNM2PO/0050/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. ZŠLNM2PO/0050/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Střední škola Jeřabinová 96/III 337 01 Rokycany 1 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAM Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 026 122/99-2168 Signatura: bb6cs103 Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy Okresní pracoviště Rakovník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 1. základní škola Rakovník, Martinovského

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova Vyučovací předmět: DOPRAVNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

1 Pracovní uplatnění absolventa

1 Pracovní uplatnění absolventa PROFIL ABSOLVENTA Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: 53-43-M/005 Laboratorní asistent střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy a) Pravidla pro hodnocení ţáků obsahuje klasifikační řád Klasifikační řád je součástí Školního řádu, ŠVP. Byl projednán a schválen na pedagogické radě a při jednání

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Reálie anglicky

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 36-44-L/51 Stavební provoz Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

Školní řád SZŠ Žďár nad Sázavou školní rok 2014-2015

Školní řád SZŠ Žďár nad Sázavou školní rok 2014-2015 Školní řád SZŠ Žďár nad Sázavou školní rok 2014-2015 Školní řád je vydán dle 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R.

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. 7.26 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla k odkrývání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ OS 75/08/10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2010 OBSAH 1 ÚČEL... 3 2 PŮSOBNOST... 3 3 DEFINICE POJMŮ... 3 3.1 Hodnocení žáků... 3 3.2 Modulová výuka... 3 3.3 Klíčové kompetence... 3 3.4

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro vzdělávací obor: český jazyk a literatura

Specifikace pravidel hodnocení pro vzdělávací obor: český jazyk a literatura Specifikace pravidel hodnocení pro vzdělávací obor: český jazyk a literatura Na základě 69 zákona 561/2004 Sb., na základě 3, 4 vyhlášky MŠMT 13/2005 (o středním vzdělávání), 14, 15 a 16 vyhlášky MŠMT

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika p edm tu: Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Konverzace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vzdělávacího oboru: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Ta

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel

Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel 1. Náležitosti přihlášky ke zkoušce: údaje o žadateli: - příjmení, jméno, titul; - datum narození a

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Obsah: strana 1. Materiální podmínky.... 3 2. Personální podmínky.... 3 3. Ekonomické podmínky. 3

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Praktická sestra Název oboru Zdravotnický

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 1 Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE Registrační číslo projektu: Název projektu: CZ.1.07/1.2.10/02.0020 Moderním vzděláváním k širšímu uplatnění v ţivotě Červen 2012 2 je spolufinancován

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VÝTVARNÝ OBOR, upraveno srpen 2015 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany 5.

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VÝTVARNÝ OBOR, upraveno srpen 2015 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany 5. VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VÝTVARNÝ OBOR, upraveno srpen 2015 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany OBSAH 5.2 VÝTVARNÝ OBOR 2 6 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI...

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj-H-3/1-4 další cizí jazyk Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Hradec Králové

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Hradec Králové Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 091 174/99-4009 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: oi1cs102 Okresní pracoviště Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hradec Králové, Úprkova

Více

Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ (2011)

Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ (2011) Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ (2011) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ

Více

Učební osnova předmětu. Fiktivní firma. Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Učební osnova předmětu. Fiktivní firma. Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Učební osnova předmětu Fiktivní firma Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělávání: denní Celkový počet hodin za studium: 99 Platnost: od 1. 9. 2012 Pojetí vyučovacího předmětu Obecný

Více

Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové vymezení

Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové vymezení Příloha 1 - Charakteristiky předmětů od 1. 9. 2013 s dodatkem Charakteristika TechM k 1. 9. 2015 Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové Předmět se vyučuje v 1. roč. 9 hodin týdně, ve 2. roč. 8 hod.

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství

Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování Globální výchovy s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Varování

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Tento volitelný předmět je v 6.- 9 ročníku dotován 1 hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Jeho obsah tvoří

Více

Charakteristika kurzu BE4

Charakteristika kurzu BE4 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 6 Charakteristika kurzu BE4 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016

Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016 Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016 (úprava podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č.8 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 6. ročník ČESKÝ JAZYK chápe jejich funkci při tvorbě vyšších jazykových celků Tvarosloví - určí mluvnické kategorie u podstatných jmen - uvědomí si

Více