Anglický jazyk. Mediální výchova, tematické okruhy: Uživatelé, Účinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních dějinách 5/ C 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk. Mediální výchova, tematické okruhy: Uživatelé, Účinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních dějinách 5/ C 8"

Transkript

1 Anglický jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Oblečení a móda v slyšeném komentáři rozpozná, jaký model je popisován; rozumí hlavním bodům čteného popisu Londýňanů; v slyšeném názoru mluvčího na lidi jeho země rozliší národnost mluvčího; postihne hlavní myšlenku krátkého čteného textu popisu života neobyčejného člověka; rozumí obsahu písně a čteného, populárně naučného článku o hlídání veřejnosti; popíše kvalitu a vzhled oblečení; charakterizuje lidi své země, sdělí svůj názor na lidi jiných zemí; gramaticky správně formuluje svůj názor na sledování lidí v zájmu veřejnosti; vypráví někomu o lidech na fotce; představí se a napíše o sobě a svých zálibách v strukturovaném osobním dopise; vede s kamarádem rozhovor o současných a minulých činnostech a dějích; povídá si s kamarádem o svých obvyklých činnostech a povinnostech a svém postoji či vztahu k nim; baví se s kamarády o lidech a událostech na fotkách; UČIVO Slovní zásoba: oblečení a móda, složená přídavná jména, národnosti Gramatika: pořadí přídavných jmen ve větě, přítomný čas, statická a dynamická slovesa, vazba slovesa a infinitivu/ -ing formy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Český jazyk porovnání stavby věty v ČJ a AJ: pořadí popisných přídavných jmen Fading Red Carpet četba článku a diskuse nad jeho tématem; psaní krátké úvahy o medializaci života filmových hvězd Mediální výchova, tematické okruhy: Uživatelé, Účinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních dějinách 5/ C 8 Osobnostní a sociální výchova, tematický okruh: Sociální komunikace 1/ C 3, 4 a-g Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, tematický okruh: globalizační a rozvojové procesy 2/ a 4, 8; tematický okruh: žijeme v Evropě 2/ d 3, 5, 6; Multikulturní výchova, tematický okruh: vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 3/ c 1, 2, 6

2 ročník TÉMA Pocity Povolání VÝSTUP rozumí hlavní hlavnímu tématu slyšeného vyprávění a rozpozná pocity mluvčího; vyhledá specifické informace v krátkém, čteném vyprávění o události v rodině; rozumí hlavním bodům čteného textu popisu významného dne ve Velké Británii; rozliší jednotlivé mluvčí podle obsahu jejich vyprávění o oslavách významného dne; rozumí populárně naučnému textu v časopise o člověku, který ztratil paměť; Produktivní řečové dovednost popíše svoje pocity; vypráví příběh ze svého raného dětství; popíše život před mnoha lety, charakterizuje děje a věci, které jsou už záležitostí minulosti; popíše památnou událost svého života a reaguje na otázky posluchačů; stylisticky správně napíše vyprávění o události jednoho dne/večera; zeptá se kamaráda na jeho pocity při různých příležitostech a na podobné otázky odpoví; diskutuje s kamarády o smyslu oslav dnů, kterými si připomínáme významné události; ptá se kamaráda na detaily události, kterou popisuje; ve čteném inzerátu rozpozná místo výkonu práce, její náplň a charakter; rozumí krátkému naučnému textu, který popisuje běžné povolání v minulosti; UČIVO Slovní zásoba: pocity, koncovky podstatných jmen, předpony přídavných jmen, vazba přídavného jména a předložky, pořadí slov, přídavná jména s koncovkou -ed a -ing, frázová slovesa Gramatika: minulý čas, vazba used to, zvolací věty Výslovnost: used to Slovní zásoba: povolání a vyjádření rodu, místa a činnosti v práci, popis práce, koncovky podstatných jmen vyjadřující povolání, oddělitelná a neoddělitelná frázová slovesa Gramatika: vztažné věty vypustitelné a PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Základy společenských věd Člověk ve společnosti Diskuse o letních brigádách, o práci vedle studia, o práci v zahraničí na určitou dobu Výchova v evropských a globálních souvislostech, tematický okruh: Vzdělávání v Evropě a ve světě Trh práce a profesní volba Četba populárně naučného článku o zajímavém povolání, diskuse o vysněném povolání, o předsudcích při výběru povolání, o povoláních, které se

3 rozumí novinovému článku, který se zabývá statistickými údaji o zahraničních pracovnících ve Velké Británii; rozumí hlavní myšlence čteného popisu člověka a jeho práce; odhadne podle obrázku hlavní myšlenku populárně naučného článku o neobvyklém povolání pro muže a ženy a čtením zjistí, zda UČIVO nevypustitelné Výslovnost: intonace otázek a zvolacích vět PRŮŘEZOVÁ TÉMATA objevily v poslední době apod. Osobnostní a sociální výchova, tematický okruh: Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 1/ B 5, 7 měl pravdu; vyhledá v populárně naučném článku specifické informace; rozumí obsahu čtených inzerátů, které se týkají pracovní příležitosti a rozpozná v slyšeném projevu mluvčího, na který z inzerátů reaguje; pojmenuje povolání podle slyšeného popisu jeho pracovní náplně; pojmenuje povolání podle pracovní činnosti; popíše osobu, věc nebo místo pomocí vedlejší věty; gramaticky správně rozvíjí popis lidí, míst a věcí; napíše žádost o práci; vymění si názor s kamarádem na nejzajímavější povolání; diskutuje s kamarády o výhodách a nevýhodách práce v zahraničí; pohovoří s kamarádem o předsudcích při volbě povolání; zeptá se a odpoví na otázky při pracovním pohovoru; Tělo, orgány, bolesti, Slovní zásoba: části těla, vnitřní Člověk a jeho zdraví

4 UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA symptomy, nemoci v slyšeném rozhovoru rozpozná, o jakém orgány, bolesti, symptomy, nemoci Četba nabídky fitness centra, zranění mluvčí hovoří; Gramatika: minulý čas a předpřítomný diskuse o zdravém životním rozumí krátkému čtenému popisu čas, předpřítomný čas průběhový stylu a o povoláních, které se adrenalinového sportu; Výslovnost: homonyma zabývají zdravým životním pochopí hlavní myšlenku naučného textu stylem o obezitě a dietě a vyhledá v něm specifické informace; Osobnostní a sociální výchova, rozumí hlavním bodům slyšeného popisu tematický okruh: Poznávání a životního stylu mluvčího; rozvoj vlastní osobnosti postihne hlavní myšlenku a hlavní body 1/ A 10, 11, 13 populárně naučného článku o tom, jak si zlepšit paměť; rozpozná význam homonyma z kontextu slyšeného textu; v slyšeném popisu pozná, o jakou nemoc jde; rozumí radě lékaře, jak se léčit; pojmenuje části těla a běžná zranění; v čteném textu rozliší děj, který probíhá od minulosti do současnosti a může pokračovat do budoucnosti; popíše nemoci, jejich příznaky a způsob léčby; stylisticky správně popíše napíše neformální dopis, ve kterém informuje své blízké o novinkách ve svém okolí; zeptá se kamaráda na jeho zranění v životě a na podobné otázky odpoví; vzájemně se s kamarádem ptají a odpovídají na otázky o tom, co dosud v životě udělali nebo dokázali; diskutuje s kamarády o svých životních stylech;

5 zahraje si s kamarádem hru na paměť; simuluje rozhovor pacienta a lékaře; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Počítačová technika Slovní zásoba: počítačová technika, Informatika v slyšeném rozhovoru rozpozná, o kterém předpony podstatných jmen, složená Čtení textů o zájmové nebo přístroji výpočetní techniky je řeč; rozumí hlavní myšlence novinového článku o politice a vyhledá v něm konkrétní informace; podstatná jména, ustálená spojení slovesa a podstatného jména Gramatika: tzv. nultý kondicionál, vyjádření spekulace a předpovědi, tzv. sportovní činnosti lidí v minulosti a v současnosti, diskuse o možném vývoji relaxační činnosti rozliší jednotlivé mluvčí v slyšeném první kondicionál, budoucí čas prostý a v budoucnosti kontextu podle jejich názoru na stav životního průběhový, časové věty, slovesa prostředí; s vazbou s infinitivem Osobnostní a sociální výchova, v slyšeném rozhovoru rozumí, co navrhují tematický okruh: Seberegulace, jednotliví mluvčí dělat ve volném čase organizační dovednosti a v nejbližších dnech; efektivní řešení problémů postihne hlavní myšlenku a hlavní body 1/ B 5, 7 čtené eseje reagující na otázku, zda svět bude v budoucnu lepší nebo horší; pojmenuje přístroje výpočetní techniky; gramaticky správně formuluje odhad a předpověď vývoje techniky a lidstva v budoucnosti; vyjádří svůj názor na činnost místního zastupitelstva, která je zapotřebí pro životní prostředí; gramaticky správně formuluje, co se stane v konkrétní dobu v budoucnosti blízké i vzdálené; napíše úvahu o tom, zda svět bude v budoucnu lepší nebo horší; povídá si s kamarádem, jak často využívají vybrané přístroje ICT; vyjádří souhlas či nesouhlas s názorem na vývoj věcí či událostí v budoucnosti;

6 zeptá se kamaráda, co bude dělat v určitou dobu v budoucnosti a na podobné otázky odpoví; navrhne kamarádovi činnost na víkend a na podobné návrhy reaguje; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA G6 Dům a zahrada Slovní zásoba: dům a zahrada, složená Český jazyk náležitosti v slyšeném textu rozliší činnost podstatná jména, frázová slovesa formálního dopisu popisovaných osob; rozumí obsahu čteného, populárně naučného článku a doplní ho o chybějící detailní informace; rozliší pravdivé a nepravdivé informace v slyšeném, populárně naučném projevu; Gramatika: vyjádření jistoty nebo pochybnosti pro minulý děj, nepřímá řeč, nepřímá otázka, vazba slovesa na dva předměty Výslovnost: intonace Četba autentických inzerátů na ubytování, diskuse na jejich strukturou a obsahem Mediální výchova, tematické okruhy: Média a mediální rozumí hlavním bodům a detailním produkce, Mediální produkty a informacím čteného popisu skutečného jejich významy kriminálního příběhu; rozumí detailním informacím inzerátu na neobvyklé ubytování pro turisty; pojmenuje vybavení a příslušenství domu/bytu; vyvodí závěr situace/činnosti na základě pochopení faktů; reprodukuje vyslechnutý krátký text; reprodukuje dotazy a otázky jiných; stručně popíše skutečné nebo fiktivní události ve svém životě; rezervuje si ubytování pomocí formálního dopisu; simuluje rozhovor novináře a svědka neobvyklého jevu/události; odhadne pravdivost či nepravdivost vyslechnuté popisované události a adekvátně na ni reaguje;

7 domluví se s kamarádem na kompromisu s využitím vhodných výrazových prostředků; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Schůzky a vztahy Slovní zásoba: schůzky a vztahy, Základy společenských věd rozumí krátkému čtenému textu popisující časové výrazy, tří-slovná frázová Člověk jako jedinec, Člověk ve citový vztah mezi hochem a dívkou; porozumí obsahu čteného textu o slovesa Gramatika: 2. a 3. stupeň přídavných společnosti Četba článku o geneticky modifikovaných neobvyklém způsobu seznámení se a doplní jmen a příslovcí, tzv. druhý kondicionál, potravinách, následná diskuse ho o slyšené specifické informace; v slyšeném rozhovoru rozliší jednotlivé mluvčí podle jejich názoru na tzv. rychloseznamku; rozumí hlavnímu tématu rozhlasového dokumentárního vysílání o básníkovi a postihne v něm specifické informace; porozumí obsahu básně; rozumí hlavním bodům čteného novinového článku o vztazích přes internet; v slyšených rozhovorech dvou lidí rozpozná, jaký je mezi nimi vztah; vypráví o seznámení, schůzkách a vztazích mezi hochem a dívkou; popíše život a dílo oblíbeného básníka nebo spisovatele; gramaticky správně formuluje věci a jevy, které by rád změnil; vyjádří svůj názor na vztahy přes internet; formuluje hlavní myšlenku písně; v rozhovoru s kamarádem porovnává své zážitky a dojmy z různých situacích; povídá si s kamarádem o imaginárních situacích dle svých přání a tužeb; diskutuje s kamarády o výhodách a přací věty, větné dodatky, časové předložky o jeho vlivu na zdraví člověka Environmentální výchova, tematický okruh: Člověk a životní prostředí

8 nevýhodách komunikace přes internet; představí se druhé osobě a v rozhovoru zjistí o ni podrobnější informace; písemně, neformálním dopisem, reaguje na pozvání; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Cestování a doprava, dovolená, turistika, rozumí čtenému příběhu, který je spojený s různými druhy cestování; rozliší informace slyšených hlášeních pro cestující; rozumí populárně naučnému článku o vývoji britské dovolené; v slyšeném vyprávění rozliší, jaké země mluvčí navštívili a jaký měli z dovolené zážitek či pocity; rozumí hlavním bodům čteného sci-fi příběhu; rozliší chronologii děje v čteném příběhu z neobvyklé dovolené v slyšeném dialogu; rozliší, v jaké situaci spojené s cestováním se mluvčí nacházejí; popíše podle obrázku situaci při běžném i méně obvyklém cestování; charakterizuje výhody a nevýhody jednotlivých druhů cestování; gramaticky správně formuluje věty o vzniku, výrobě a využití různých dopravních prostředků; nepřímými otázkami formuluje zdvořilé dotazy, například při odbavování na letišti či v jiných situacích spojených s cestováním a kupováním jízdenek; napíše neformální pozdrav z nevydařené dovolené; Slovní zásoba: cestování a doprava, přídavná jména spojená s cestováním, dovolená, výlety a exkurze, turistika, slovesa vážící se s předložkami Gramatika: trpný rod, neurčitá zájmena, nepřímé otázky, uvádějící to Fyzika technické a fyzikální vynálezy spojené s cestováním Četba informativních textů o turisticky zajímavých místech v Edinburghu; tvorba letáků pro turisty zajímavá místa v našem městě Mediální výchova, tematický okruh: Média a mediální produkce

9 ročník TÉMA Peníze a platby VÝSTUP vyměňuje si s kamarádem názor na nejpopulárnější místa pro dovolenou a na důvod jejich popularity; reaguje na otázky o podobě světa bez některých dopravních prostředků; zeptá se kamaráda na jeho ideální dovolenou a na stejné otázky odpoví; pochopí myšlenku citátu ze sci-fi románu; ve slyšeném rozhovoru rozliší názory jednotlivých mluvčích na jejich vztah k penězům; v slyšeném projevu rozumí názorům jednotlivých mluvčích na reklamy pro mladé lidi; rozumí novinovému článku o milionáři a postihne významné okamžiky jeho života; rozumí obrazným přirovnáním v písni pochopí její hlavní myšlenku; v slyšeném rozhovoru několika mluvčích rozliší, kteří z nich mají odlišná stanoviska; gramatiky správně formuluje služby nebo činnosti, které si nechá udělat jinými lidmi; rozumí novinovému článku pojednávajícím o firemních reklamách na škole a vyhledá v něm specifická slova a výrazy; vyjádří svůj souhlas či nesouhlas s názory jiných na firemní reklamu; vypráví o pomyslné události v minulosti a jejich možných následcích; vysvětlí, komu by věnoval část výhry a proč; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Slovní zásoba: peníze a platby, malá a Člověk a svět práce Finance velká čísla, ustálená spojení předložky a Young Minds for Sale četba podstatného jména textu a diskuse nad jeho Gramatika: vyjádření nechat si něco obsahem reklama a míra udělat, zvratná zájmena, tzv. třetí jejího vlivu na mladé lidí kondicionál, účelové věty Výslovnost: have v různých časech a spojeních Mediální výchova, tematický okruh: Účinky mediální produkce a vliv médií Friendlier Footprints, A 21 st Century Epidemic četba textů, diskuse na jejich obsahem, tvorba novinového článku na téma, které se týká života lidstva v 21. století Mediální výchova, tematický okruh: Mediální produkty a jejich významy

10 sdělí, ztráta kterých věcí by ho nejvíce trápila; vyžádá si informace pomocí formálního písemného projevu; zeptá se kamaráda, zda si někdy nechal něco udělat a na podobné otázky odpoví; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA diskutuje s kamarády a firemní reklamě na školách; zeptá se kamaráda, co by dělal, kdyby a na stejné otázky odpoví; v rozhovoru obhajuje svoje stanovisko a reaguje na alternativní návrhy kamaráda; Výtvarné a divadelní umění, umělci a umělecké činnosti v slyšeném projevu rozliší, jakým uměním se jeho představitelé zabývající; v slyšeném rozhovoru postihne názory mluvčích na umělecká díla; rozumí čtenému novinovému článku o uměleckém žánru a jeho vývoji, přiřadí k němu titulek a vyhledá specifické fráze; pojmenuje běžné typy výtvarného a divadelního umění; gramaticky správně zkrátí vedlejší věty při podrobném popisu umění či uměleckých děl; popíše umělecké obrazy a vyjádří svůj názor na ně; gramaticky správně formuluje svůj statistický odhad na vztah svých spolužáků k umění; popíše umělecké představení a vyjádří svůj názor na něj; napíše esej, ve které teoreticky rozebere na vliv umění na naše životy; Slovní zásoba: výtvarné a divadelní umění, umělci a umělecké činnosti, složená podstatná jména Gramatika: příčestí, všeobecná zájmena, tak / takový, Výslovnost: intonace vět s výrazy tak a takový Estetická výchova výtvarné a divadelní umění Opera by the Bay četba textu, diskuse nad jeho obsahem a postoji žáků k umění, diskuse o možnostech uplatnění talentu, o příležitosti účasti v soutěži pro všechny Osobnostní a sociální výchova, tematické okruhy: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, Spolupráce a soutěž 1/ A 10, 11, 13 1/ E 8

11 ročník TÉMA G7 Lidské vlastnosti a charaktery, úspěch Hodnota a cena VÝSTUP UČIVO zeptá se kamaráda, jakým uměleckým nadáním by rád disponoval a na obdobné otázky odpoví; v diskusi s kamarády objasňuje svůj postoj k umění a reaguje na názory kamarádů; reaguje na novinový článek o umělcích pomocí vhodných výrazů; vymění si s kamarádem názor na vydařené a nevydařené umělecké představení; postihne hlavní myšlenku čteného novinového článku popisu neobyčejného příběhu člověka; ústně popíše vlastnosti a charakter známé osoby; gramaticky správně popíše minulé události, činnosti a skutečnosti; vypráví o minulé činnosti a jejich následcích; vhodnými výrazy uvede svůj názor na známé osobnosti; ústně popíše děj podle obrázku nebo fotografie; napíše novinový článek, ve kterém popíše vlastní vysvětlení události; vede s kamarádem rozhovor o svých pocitech v méně obvyklých situacích; rozumí hlavní myšlence literární textu o chudobě a vyhledá v něm specifická slova, výraz a detailní informace; Slovní zásoba: lidské vlastnosti a charaktery, úspěch Gramatika: porovnání vlastností, minulý a předminulý čas prostý a průběhový, Komunikační situace: stylistická inverze, popis fotografie, psaní článku do časopisu Slovní zásoba: hodnota a cena, výrazy spojené s penězi, vyjádření kontrastu Gramatika: vyjádření množství, sloveso ve spojení s různými slovními druhy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Český jazyk porovnání vyjadřování posloupnosti minulých dějů Mediální výchova, tematické okruhy: Mediální produkty a jejich významy Základy společenských věd Člověk ve společnosti Výchova v evropských a

12 ročník TÉMA Etapy života VÝSTUP vhodnými výrazy vyjádří množství; využívá různé gramatické struktury k vyjádření minulého a současného děje nebo skutečnosti; prezentuje ústně i písemně svoje názory pro a proti oficiálnímu sdělení; napíše novinový článek do studentského časopisu o událostech ve Studentské unii; diskutuje s kamarády o vztahu k majetku, k penězům a o finančním zajištění svého života; simuluje rozhovor realitního agenta a nájemníka při uzavírání dohody o pronájmu bytu; vhodnými argumenty podpoří nebo odmítá v diskusi dané vládní stanovisko ke skutečnosti; diskutuje o výhodách a nevýhodách účasti programu Erasmus; rozumí hlavním bodům článku o neobvyklé činnosti lidí v důchodovém věku a vyhledá v něm specifická slova; rozumí hlavní myšlence novinového článku o rodičích a dospívajících dětech; ústně popíše způsob života člověka v jeho různých etapách; gramaticky správně popíše různé budoucí události a činnosti; vhodnými argumenty podpoří svůj názor; detailně, písemně popíše osobu, kterou obdivuje; UČIVO Komunikační situace: diskuse o argumentech pro a proti, vyjádření pro a proti v písemné formě Slovní zásoba: etapy života, frázová slovesa s nahoru a dolů, složená přídavná jména pomocí koncovek Gramatika: vyjádření budoucnosti, časové věty, budoucí čas průběhový a předbudoucí čas Komunikativní situace: uvedení PRŮŘEZOVÁ TÉMATA globálních souvislostech, tematický okruh: Vzdělávání v Evropě a ve světě Základy společenských věd Člověk ve společnosti Osobnostní a sociální výchova, tematický okruh: Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů argumentů v ústní formě, písemný popis 1/ B 5, 7 osoby

13 ročník TÉMA Zvířata a jejich mláďata Novinové titulky, zkratky VÝSTUP UČIVO pohovoří s kamarádem o svých budoucích osobních a pracovních plánech a vizích; diskutuje s kamarády o vztazích se svými rodiči a o generačních rozdílech; Slovní zásoba: zvířata a jejich mláďata, Biologie rozpozná různé části těla různých zvířat; hromadná podstatná jména rozumí hlavním bodům novinového článku Gramatika: spojky, vyjádření o komunikaci mezi zvířaty a se zvířaty; schopnosti, substantivní věty, vyjádření v slyšeném projevu o zvířatech rozliší úmyslu jednotlivé mluvčí a hlavní myšlenku jejich Komunikativní situace: ústní vyprávění; prezentace na dané téma, podrobný odborný popis gramaticky správně formuluje schopnost v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti; porovná vztahy lidí ke zvířatům v různých zemích; užívá vhodné výrazy k zdůraznění svých myšlenek v písemném projevu; ústně prezentuje a obhájí svůj názor na dané téma; podrobně popíše v písemné eseji ohrožený druh zvířat a jejich způsob života; diskutuje s kamarády o svých schopnostech v různých etapách svého života; vymění si názor s kamarádem o úzkých vztazích některých lidí ke zvířatům; diskutuje o vztazích mezi zvířaty a lidmi ; porozumí obsahu a významu novinového titulku; postihne hlavní myšlenku a hlavní body čteného novinového článku o britském tisku; Slovní zásoba: novinové titulky, zkratky Gramatika: nepřímá řeč, sloves uvádějící nepřímou řeč Komunikativní situace: diskuse nad statistickými výsledky, psaní recenze PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Environmentální výchova, tematický okruh: Problematika vztahu organismů a prostředí Informatika Mediální výchova, tematické okruhy: Mediální produkty a jejich významy

14 v slyšeném rozhovoru rozpozná hlavní myšlenku názorů jednotlivých mluvčích na novinové zprávy; rozumí hlavní myšlence čteného novinového článku o paparazzi; rozumí hlavním bodům populárněnaučného článku o historii Pulitzerovi ceny; v strukturovaném projevu popíše, kdy a jak sleduje zprávy; reprodukuje sdělení jiných různými výrazy a jazykovými strukturami; interpretuje grafy a tabulky a popíše trendy vývoje situace; napíše recenzi přečtené knihy; reaguje na článek o paparazzi a diskutuje o svém názoru na něj; podpoří práci paparazzi vhodnými argumenty a reaguje na protiargumenty; obhajuje postoj celebrit k tisku a k paparazzi a reaguje na protiargumenty; pohovoří s kamarádem o svých oblíbených knížkách; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA G8 Názor a domněnka v slyšeném projevu mluvčích rozliší podstatu obsahu jejich sdělení; rozumí novinovému článku o televizních Slovní zásoba: názor a domněnka, výrazy k vyjádření názoru Gramatika: podmětové a předmětové otázky, větné dodatky, reakce na Dějepis dějiny náboženských hnutí; morálka světských, vojenských a náboženských vůdců napříč dějinami lidstva zábavných soutěžích; skutečnost pomocí dodatku v slyšených odpovědích na otázky rozliší Komunikativní situace: ústní vyjádření Výchova v evropských a názory jednotlivých mluvčích na dané téma; názoru, písemné uvedení argumentů k podpoře svého názoru globálních souvislostech, tematické okruhy: Humanitární vhodnými výrazy uvede svůj názor a pomoc a mezinárodní postoj k tématu/skutečnosti; rozvojová spolupráce

15 písemně i ústně položí nepřímou otázku gramaticky správně formuluje otázku na podmět a na předmět dotazu; písemně popíše významného náboženského vůdce; ústně i písemně, pomocí vhodných gramatických struktur formuluje dodatek k otázce nebo dodatkovou reakci na dotaz; písemně formuluje svůj názor na morálku a chování lidí v různých situacích napříč lidskou historií; ústně vysvětlí svůj návrh na řešení kriminality; pohovoří s kamarádem o různých náboženstvích a vůdcích náboženských hnutí; vymění si s kamarádem názory na TV zábavné soutěže; zeptá se kamaráda na jeho názor na různé problematiky našeho života a na podobné otázky odpoví; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Globální oteplování, ochrana životního prostředí, stromy a rostliny, stravování Základy společenských věd Člověk jako jedinec, Člověk ve společnosti rozumí základním pojmům týkající se globálního oteplování; rozumí novinovému článku o ohrožených přírodních oblastech; porozumí hlavním bodům, hlavní myšlence a detailním informacím čteného novinového článku o plýtvání potravinami; postihne hlavní body slyšeného rozhovoru o možnostech zkrášlení životního prostředí; gramaticky správně formuluje radu, povinnost a zákaz; sdělí své názory na příčinu nebo vývoj Slovní zásoba: globální oteplování, ochrana životního prostředí, stromy a rostliny, stravování Gramatika: vyjádření rady, povinnosti a zákazu, vyjádření jistoty, pravděpodobnosti a možnosti v přítomnosti, v minulosti a do budoucnosti Komunikativní situace: dramatizace, písemná argumentace pro a proti Environmentální výchova, tematický okruh: Člověk a životní prostředí

16 událostí; užívá parafrází k popisu různých možností; prezentuje vhodnými výrazy svůj názor a rozhodnutí pro řešení aktuální situace; v písemné úvaze uvede argumenty pro a proti užívání nukleárních zbraní; diskutuje s kamarády o důvodech a následcích globálního oteplování; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA diskutuje s kamarády o svých názorech na vliv globalizace na přírodu; diskutuje otázku plýtvání potravinami ve vyspělých zemích; pohovoří s kamarády o svém jídelníčku a stravovacích návycích; Internet Slovní zásoba: internet, frázová Informatika rozumí hlavní myšlence a hlavním bodům slovesa se z a na čteného novinového článku o sociálních stránkách internetu; Výslovnost: kolísající přízvuk Gramatika: modální slovesa v minulém rozumí hlavní myšlence slyšeného sdělení o zkušenostech z užívání Facebooku; rozumí hlavním bodům novinového článku o virtuálním světě a vyhledá v něm specifické informace; popíše pomocí vhodných výrazů funkci internetu; užívá vhodné gramatické struktury k vyjádření modality pro minulý děj; gramaticky správně formuluje následek imaginární události v minulosti nebo v přítomnosti; napíše biografii osoby, která je pro něho něčím významná; čase, smíšené kondicionály vyjádření imaginární situace Komunikativní situace: diskuse, psaní biografie Mediální výchova, tematický okruh: Účinky mediální produkce vliv médií Osobnostní a sociální výchova, tematický okruh: Morálka všedního dne 1/ D 2

17 ročník TÉMA Pracovní den, trh práce, vzdělávací systém v Anglii Vesmír VÝSTUP UČIVO vyměňuje si s kamarádem názor na důležitost internetu pro své potřeby; diskutuje s jinými o vlivu virtuálních her na chování člověka; rozebírá s kamarády svůj názor na příběhy uveřejněné v novinách; postihne v slyšeném projevu povolání mluvčích v minulosti i v současnosti; rozumí hlavním bodům a postihne detailní informace v čteném novinovém článku o migraci lidí; postihne hlavní myšlenku novinového článku popisující školu pro hudebníky; popíše ústně pracovní den běžných povolání; gramaticky správně formuluje popis děje v minulosti s následkem nebo trváním do budoucnosti; napíše žádost o práci; pohovoří se svými kamarády o svých bývalých a současných návycích; vymění si s kamarády názory na imigraci a důvody, které lidi vedou hledat si práci v zahraničí; diskutuje s kamarády o otázce studia na specifické škole; vede pracovní pohovor ; odpovídá na otázky kladené při pracovním pohovoru; postihne souslednost jednotlivých událostí Slovní zásoba: pracovní den, trh práce, vzdělávací systém v Anglii Gramatika: vyjádření současných a minulých návyků, vyjádření minulého děje s následkem do budoucnosti Komunikativní situace: ústní pracovní pohovor, písemná žádost o pracovní pozici Slovní zásoba: vesmír, frázová slovesa s dostat, zesilující příslovce, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Základy společenských věd Člověk jako jedinec, Člověk ve společnosti Osobnostní a sociální, tematický okruh: Poznávání vlastní osobnosti 1/ A 10, 11, 13 Fyzika téma: vesmír

18 v historii lítání lidstva do vesmíru; UČIVO homonyma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Mediální výchova, tematický rozumí hlavním bodům a hlavní myšlence Gramatika: trpný rod, složitější větné okruh: Média a mediální slyšeného úryvku z sci-fi románu; postihne detailní informace odborného článku a cestování do vesmíru; v slyšeném sdělení porozumí názoru jednotlivých mluvčích na danou problematiku; sdělí své stanovisko k otázce existence mimozemšťanů; ústně formuluje svůj vztah k četbě sci-fi literatury; popíše nutné fyzické a charakterové vlastnosti astronauta; gramaticky správně vyjádří, čím se proslavili všeobecně známí vědci; prezentuje svoji strukturovanou písemnou práci o zkoumání a dobývání vesmíru; písemně popíše neobvyklá místa a události; vhodnými jazykovými výrazy spojuje věty ve vyprávění k posílení dramatičnosti příběhu; pohovoří s vrstevníky o kosmickém výzkumu; zaujme svoje stanovisko a akceptuje jiný názor k dané problematice; diskutuje s kamarády o sci-fi filmech; struktury v trpném rodě, řazení vět Komunikativní situace: ústní prezentace, ústní vyprávění produkce

Odpovídá lekcím 4 10 učebnice Maturita Solutions Pre-Intermediate.

Odpovídá lekcím 4 10 učebnice Maturita Solutions Pre-Intermediate. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Třída: Kvinta Očekávané výstupy Učivo Přesahy Poznámky Žák Průřezová témata - pomocí nápovědy

Více

Vyučovací předmět Anglický jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník

Vyučovací předmět Anglický jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Vyučovací předmět Anglický jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák pojmenuje elektronické přístroje a

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Anglický jazyk - Sekunda

Anglický jazyk - Sekunda - Sekunda Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník

Anglický jazyk pro 9. ročník Anglický jazyk pro 9. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 8.ročník učebnice PROJECT IV ( third edition ) Vzdělávací obsah: 1. lekce - přiřadí výrobky k materiálům, z nichž jsou vyrobeny - odhadne hlavní myšlenku příběhu z jeho nadpisu a s pomocí

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 6.ročník. učebnice PROJECT II. ( third edition ) Vzdělávací obsah 1. lekce - - rozliší různé, předem dané informace ve slyšeném textu - vyhledá v krátkém čteném textu osobní údaje - popíše

Více

Anglický jazyk pro 7. ročník

Anglický jazyk pro 7. ročník Anglický jazyk pro 7. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 7.ročník učebnice PROJECT III. ( third edition) Vzdělávací obsah 1. lekce - pojmenuje běžné etapy lidského života - rozumí čtenému stručnému popisu života svého vrstevníka - porovná svůj

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 9. ročník učebnice PROJECI V ( third edition) Vzdělávací obsah Úvod Receptivní řečové dovednosti-v slyšeném seznamovacím rozhovoru rozliší osobní údaje jeho účastníků, rozumí čtenému popisu

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - seznámí se s vrstevníky - rozliší jednotlivé

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - představí sebe a své blízké obšírněji

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 8. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen sestavit vyprávění na

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce ruského jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích

Více

Tematický okruh. Výstupy žáka. Module One. Průřezové. Mezipřed mětové vztahy. téma. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce

Tematický okruh. Výstupy žáka. Module One. Průřezové. Mezipřed mětové vztahy. téma. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce ot Spot 5 Module One Všechno o mně Veřejná podpora talentů Osobní všechno o mně Společenská přátelství Pracovní životopis Poslech s porozuměním (P+R) - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech,

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Sekunda 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Introduction Tematické okruhy slovní zásoby volný čas každodenní činnosti sport, místo pro sport, sportovní vybavení

Introduction Tematické okruhy slovní zásoby volný čas každodenní činnosti sport, místo pro sport, sportovní vybavení Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 4 hodiny týdně) Ročník: 9. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen vytvořit a reprodukovat

Více

Hot Spot stupeň

Hot Spot stupeň Hot Spot 4 2. stupeň Module One Život ve městě a na venkově Veřejná způsob života Osobní nový kamarád Společenská seznamování Pracovní vynálezy Poslech s porozuměním (P+R) - rozumí informacím v jednoduchých

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Výtvarná výchova - popis vzhledu lidí

Výtvarná výchova - popis vzhledu lidí Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Třída: Prima Očekávané výstupy Učivo Přesahy Poznámky Žák Průřezová témata - představí se, pozdraví

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Anglický jazyk (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 3 Povinnost (skupina) volitelný (Cizí jazyk) Dotace skupiny 3 8. ročník - dotace: 3, volitelný (Cizí jazyk): 3 Zaměstnání

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Anglický jazyk vyšší gymnázium

Anglický jazyk vyšší gymnázium Anglický jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 5. ročník učebnice PROJECT 1 ( third edition) Vzdělávací obsah: 1. lekce představí se, pozdraví a rozloučí se pojmenuje předměty ve škole rozumí běžným pokynům učitele při hodině počítá

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - vymění si základní osobní informace; - utvoří zdvořilou žádost; - čte a sestaví pojednání o rodině (sestaví rodinný rodokmen); - zjistí a poskytne informace o rodině; - rozumí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2)

6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2) 6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka (úroveň A2) jako dalšího cizího jazyka Předmět Další cizí jazyk a jeho výuka je koncipována

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více