Anglický jazyk. Mediální výchova, tematické okruhy: Uživatelé, Účinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních dějinách 5/ C 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk. Mediální výchova, tematické okruhy: Uživatelé, Účinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních dějinách 5/ C 8"

Transkript

1 Anglický jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Oblečení a móda v slyšeném komentáři rozpozná, jaký model je popisován; rozumí hlavním bodům čteného popisu Londýňanů; v slyšeném názoru mluvčího na lidi jeho země rozliší národnost mluvčího; postihne hlavní myšlenku krátkého čteného textu popisu života neobyčejného člověka; rozumí obsahu písně a čteného, populárně naučného článku o hlídání veřejnosti; popíše kvalitu a vzhled oblečení; charakterizuje lidi své země, sdělí svůj názor na lidi jiných zemí; gramaticky správně formuluje svůj názor na sledování lidí v zájmu veřejnosti; vypráví někomu o lidech na fotce; představí se a napíše o sobě a svých zálibách v strukturovaném osobním dopise; vede s kamarádem rozhovor o současných a minulých činnostech a dějích; povídá si s kamarádem o svých obvyklých činnostech a povinnostech a svém postoji či vztahu k nim; baví se s kamarády o lidech a událostech na fotkách; UČIVO Slovní zásoba: oblečení a móda, složená přídavná jména, národnosti Gramatika: pořadí přídavných jmen ve větě, přítomný čas, statická a dynamická slovesa, vazba slovesa a infinitivu/ -ing formy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Český jazyk porovnání stavby věty v ČJ a AJ: pořadí popisných přídavných jmen Fading Red Carpet četba článku a diskuse nad jeho tématem; psaní krátké úvahy o medializaci života filmových hvězd Mediální výchova, tematické okruhy: Uživatelé, Účinky mediální produkce a vliv médií, Role médií v moderních dějinách 5/ C 8 Osobnostní a sociální výchova, tematický okruh: Sociální komunikace 1/ C 3, 4 a-g Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, tematický okruh: globalizační a rozvojové procesy 2/ a 4, 8; tematický okruh: žijeme v Evropě 2/ d 3, 5, 6; Multikulturní výchova, tematický okruh: vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 3/ c 1, 2, 6

2 ročník TÉMA Pocity Povolání VÝSTUP rozumí hlavní hlavnímu tématu slyšeného vyprávění a rozpozná pocity mluvčího; vyhledá specifické informace v krátkém, čteném vyprávění o události v rodině; rozumí hlavním bodům čteného textu popisu významného dne ve Velké Británii; rozliší jednotlivé mluvčí podle obsahu jejich vyprávění o oslavách významného dne; rozumí populárně naučnému textu v časopise o člověku, který ztratil paměť; Produktivní řečové dovednost popíše svoje pocity; vypráví příběh ze svého raného dětství; popíše život před mnoha lety, charakterizuje děje a věci, které jsou už záležitostí minulosti; popíše památnou událost svého života a reaguje na otázky posluchačů; stylisticky správně napíše vyprávění o události jednoho dne/večera; zeptá se kamaráda na jeho pocity při různých příležitostech a na podobné otázky odpoví; diskutuje s kamarády o smyslu oslav dnů, kterými si připomínáme významné události; ptá se kamaráda na detaily události, kterou popisuje; ve čteném inzerátu rozpozná místo výkonu práce, její náplň a charakter; rozumí krátkému naučnému textu, který popisuje běžné povolání v minulosti; UČIVO Slovní zásoba: pocity, koncovky podstatných jmen, předpony přídavných jmen, vazba přídavného jména a předložky, pořadí slov, přídavná jména s koncovkou -ed a -ing, frázová slovesa Gramatika: minulý čas, vazba used to, zvolací věty Výslovnost: used to Slovní zásoba: povolání a vyjádření rodu, místa a činnosti v práci, popis práce, koncovky podstatných jmen vyjadřující povolání, oddělitelná a neoddělitelná frázová slovesa Gramatika: vztažné věty vypustitelné a PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Základy společenských věd Člověk ve společnosti Diskuse o letních brigádách, o práci vedle studia, o práci v zahraničí na určitou dobu Výchova v evropských a globálních souvislostech, tematický okruh: Vzdělávání v Evropě a ve světě Trh práce a profesní volba Četba populárně naučného článku o zajímavém povolání, diskuse o vysněném povolání, o předsudcích při výběru povolání, o povoláních, které se

3 rozumí novinovému článku, který se zabývá statistickými údaji o zahraničních pracovnících ve Velké Británii; rozumí hlavní myšlence čteného popisu člověka a jeho práce; odhadne podle obrázku hlavní myšlenku populárně naučného článku o neobvyklém povolání pro muže a ženy a čtením zjistí, zda UČIVO nevypustitelné Výslovnost: intonace otázek a zvolacích vět PRŮŘEZOVÁ TÉMATA objevily v poslední době apod. Osobnostní a sociální výchova, tematický okruh: Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 1/ B 5, 7 měl pravdu; vyhledá v populárně naučném článku specifické informace; rozumí obsahu čtených inzerátů, které se týkají pracovní příležitosti a rozpozná v slyšeném projevu mluvčího, na který z inzerátů reaguje; pojmenuje povolání podle slyšeného popisu jeho pracovní náplně; pojmenuje povolání podle pracovní činnosti; popíše osobu, věc nebo místo pomocí vedlejší věty; gramaticky správně rozvíjí popis lidí, míst a věcí; napíše žádost o práci; vymění si názor s kamarádem na nejzajímavější povolání; diskutuje s kamarády o výhodách a nevýhodách práce v zahraničí; pohovoří s kamarádem o předsudcích při volbě povolání; zeptá se a odpoví na otázky při pracovním pohovoru; Tělo, orgány, bolesti, Slovní zásoba: části těla, vnitřní Člověk a jeho zdraví

4 UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA symptomy, nemoci v slyšeném rozhovoru rozpozná, o jakém orgány, bolesti, symptomy, nemoci Četba nabídky fitness centra, zranění mluvčí hovoří; Gramatika: minulý čas a předpřítomný diskuse o zdravém životním rozumí krátkému čtenému popisu čas, předpřítomný čas průběhový stylu a o povoláních, které se adrenalinového sportu; Výslovnost: homonyma zabývají zdravým životním pochopí hlavní myšlenku naučného textu stylem o obezitě a dietě a vyhledá v něm specifické informace; Osobnostní a sociální výchova, rozumí hlavním bodům slyšeného popisu tematický okruh: Poznávání a životního stylu mluvčího; rozvoj vlastní osobnosti postihne hlavní myšlenku a hlavní body 1/ A 10, 11, 13 populárně naučného článku o tom, jak si zlepšit paměť; rozpozná význam homonyma z kontextu slyšeného textu; v slyšeném popisu pozná, o jakou nemoc jde; rozumí radě lékaře, jak se léčit; pojmenuje části těla a běžná zranění; v čteném textu rozliší děj, který probíhá od minulosti do současnosti a může pokračovat do budoucnosti; popíše nemoci, jejich příznaky a způsob léčby; stylisticky správně popíše napíše neformální dopis, ve kterém informuje své blízké o novinkách ve svém okolí; zeptá se kamaráda na jeho zranění v životě a na podobné otázky odpoví; vzájemně se s kamarádem ptají a odpovídají na otázky o tom, co dosud v životě udělali nebo dokázali; diskutuje s kamarády o svých životních stylech;

5 zahraje si s kamarádem hru na paměť; simuluje rozhovor pacienta a lékaře; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Počítačová technika Slovní zásoba: počítačová technika, Informatika v slyšeném rozhovoru rozpozná, o kterém předpony podstatných jmen, složená Čtení textů o zájmové nebo přístroji výpočetní techniky je řeč; rozumí hlavní myšlence novinového článku o politice a vyhledá v něm konkrétní informace; podstatná jména, ustálená spojení slovesa a podstatného jména Gramatika: tzv. nultý kondicionál, vyjádření spekulace a předpovědi, tzv. sportovní činnosti lidí v minulosti a v současnosti, diskuse o možném vývoji relaxační činnosti rozliší jednotlivé mluvčí v slyšeném první kondicionál, budoucí čas prostý a v budoucnosti kontextu podle jejich názoru na stav životního průběhový, časové věty, slovesa prostředí; s vazbou s infinitivem Osobnostní a sociální výchova, v slyšeném rozhovoru rozumí, co navrhují tematický okruh: Seberegulace, jednotliví mluvčí dělat ve volném čase organizační dovednosti a v nejbližších dnech; efektivní řešení problémů postihne hlavní myšlenku a hlavní body 1/ B 5, 7 čtené eseje reagující na otázku, zda svět bude v budoucnu lepší nebo horší; pojmenuje přístroje výpočetní techniky; gramaticky správně formuluje odhad a předpověď vývoje techniky a lidstva v budoucnosti; vyjádří svůj názor na činnost místního zastupitelstva, která je zapotřebí pro životní prostředí; gramaticky správně formuluje, co se stane v konkrétní dobu v budoucnosti blízké i vzdálené; napíše úvahu o tom, zda svět bude v budoucnu lepší nebo horší; povídá si s kamarádem, jak často využívají vybrané přístroje ICT; vyjádří souhlas či nesouhlas s názorem na vývoj věcí či událostí v budoucnosti;

6 zeptá se kamaráda, co bude dělat v určitou dobu v budoucnosti a na podobné otázky odpoví; navrhne kamarádovi činnost na víkend a na podobné návrhy reaguje; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA G6 Dům a zahrada Slovní zásoba: dům a zahrada, složená Český jazyk náležitosti v slyšeném textu rozliší činnost podstatná jména, frázová slovesa formálního dopisu popisovaných osob; rozumí obsahu čteného, populárně naučného článku a doplní ho o chybějící detailní informace; rozliší pravdivé a nepravdivé informace v slyšeném, populárně naučném projevu; Gramatika: vyjádření jistoty nebo pochybnosti pro minulý děj, nepřímá řeč, nepřímá otázka, vazba slovesa na dva předměty Výslovnost: intonace Četba autentických inzerátů na ubytování, diskuse na jejich strukturou a obsahem Mediální výchova, tematické okruhy: Média a mediální rozumí hlavním bodům a detailním produkce, Mediální produkty a informacím čteného popisu skutečného jejich významy kriminálního příběhu; rozumí detailním informacím inzerátu na neobvyklé ubytování pro turisty; pojmenuje vybavení a příslušenství domu/bytu; vyvodí závěr situace/činnosti na základě pochopení faktů; reprodukuje vyslechnutý krátký text; reprodukuje dotazy a otázky jiných; stručně popíše skutečné nebo fiktivní události ve svém životě; rezervuje si ubytování pomocí formálního dopisu; simuluje rozhovor novináře a svědka neobvyklého jevu/události; odhadne pravdivost či nepravdivost vyslechnuté popisované události a adekvátně na ni reaguje;

7 domluví se s kamarádem na kompromisu s využitím vhodných výrazových prostředků; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Schůzky a vztahy Slovní zásoba: schůzky a vztahy, Základy společenských věd rozumí krátkému čtenému textu popisující časové výrazy, tří-slovná frázová Člověk jako jedinec, Člověk ve citový vztah mezi hochem a dívkou; porozumí obsahu čteného textu o slovesa Gramatika: 2. a 3. stupeň přídavných společnosti Četba článku o geneticky modifikovaných neobvyklém způsobu seznámení se a doplní jmen a příslovcí, tzv. druhý kondicionál, potravinách, následná diskuse ho o slyšené specifické informace; v slyšeném rozhovoru rozliší jednotlivé mluvčí podle jejich názoru na tzv. rychloseznamku; rozumí hlavnímu tématu rozhlasového dokumentárního vysílání o básníkovi a postihne v něm specifické informace; porozumí obsahu básně; rozumí hlavním bodům čteného novinového článku o vztazích přes internet; v slyšených rozhovorech dvou lidí rozpozná, jaký je mezi nimi vztah; vypráví o seznámení, schůzkách a vztazích mezi hochem a dívkou; popíše život a dílo oblíbeného básníka nebo spisovatele; gramaticky správně formuluje věci a jevy, které by rád změnil; vyjádří svůj názor na vztahy přes internet; formuluje hlavní myšlenku písně; v rozhovoru s kamarádem porovnává své zážitky a dojmy z různých situacích; povídá si s kamarádem o imaginárních situacích dle svých přání a tužeb; diskutuje s kamarády o výhodách a přací věty, větné dodatky, časové předložky o jeho vlivu na zdraví člověka Environmentální výchova, tematický okruh: Člověk a životní prostředí

8 nevýhodách komunikace přes internet; představí se druhé osobě a v rozhovoru zjistí o ni podrobnější informace; písemně, neformálním dopisem, reaguje na pozvání; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Cestování a doprava, dovolená, turistika, rozumí čtenému příběhu, který je spojený s různými druhy cestování; rozliší informace slyšených hlášeních pro cestující; rozumí populárně naučnému článku o vývoji britské dovolené; v slyšeném vyprávění rozliší, jaké země mluvčí navštívili a jaký měli z dovolené zážitek či pocity; rozumí hlavním bodům čteného sci-fi příběhu; rozliší chronologii děje v čteném příběhu z neobvyklé dovolené v slyšeném dialogu; rozliší, v jaké situaci spojené s cestováním se mluvčí nacházejí; popíše podle obrázku situaci při běžném i méně obvyklém cestování; charakterizuje výhody a nevýhody jednotlivých druhů cestování; gramaticky správně formuluje věty o vzniku, výrobě a využití různých dopravních prostředků; nepřímými otázkami formuluje zdvořilé dotazy, například při odbavování na letišti či v jiných situacích spojených s cestováním a kupováním jízdenek; napíše neformální pozdrav z nevydařené dovolené; Slovní zásoba: cestování a doprava, přídavná jména spojená s cestováním, dovolená, výlety a exkurze, turistika, slovesa vážící se s předložkami Gramatika: trpný rod, neurčitá zájmena, nepřímé otázky, uvádějící to Fyzika technické a fyzikální vynálezy spojené s cestováním Četba informativních textů o turisticky zajímavých místech v Edinburghu; tvorba letáků pro turisty zajímavá místa v našem městě Mediální výchova, tematický okruh: Média a mediální produkce

9 ročník TÉMA Peníze a platby VÝSTUP vyměňuje si s kamarádem názor na nejpopulárnější místa pro dovolenou a na důvod jejich popularity; reaguje na otázky o podobě světa bez některých dopravních prostředků; zeptá se kamaráda na jeho ideální dovolenou a na stejné otázky odpoví; pochopí myšlenku citátu ze sci-fi románu; ve slyšeném rozhovoru rozliší názory jednotlivých mluvčích na jejich vztah k penězům; v slyšeném projevu rozumí názorům jednotlivých mluvčích na reklamy pro mladé lidi; rozumí novinovému článku o milionáři a postihne významné okamžiky jeho života; rozumí obrazným přirovnáním v písni pochopí její hlavní myšlenku; v slyšeném rozhovoru několika mluvčích rozliší, kteří z nich mají odlišná stanoviska; gramatiky správně formuluje služby nebo činnosti, které si nechá udělat jinými lidmi; rozumí novinovému článku pojednávajícím o firemních reklamách na škole a vyhledá v něm specifická slova a výrazy; vyjádří svůj souhlas či nesouhlas s názory jiných na firemní reklamu; vypráví o pomyslné události v minulosti a jejich možných následcích; vysvětlí, komu by věnoval část výhry a proč; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Slovní zásoba: peníze a platby, malá a Člověk a svět práce Finance velká čísla, ustálená spojení předložky a Young Minds for Sale četba podstatného jména textu a diskuse nad jeho Gramatika: vyjádření nechat si něco obsahem reklama a míra udělat, zvratná zájmena, tzv. třetí jejího vlivu na mladé lidí kondicionál, účelové věty Výslovnost: have v různých časech a spojeních Mediální výchova, tematický okruh: Účinky mediální produkce a vliv médií Friendlier Footprints, A 21 st Century Epidemic četba textů, diskuse na jejich obsahem, tvorba novinového článku na téma, které se týká života lidstva v 21. století Mediální výchova, tematický okruh: Mediální produkty a jejich významy

10 sdělí, ztráta kterých věcí by ho nejvíce trápila; vyžádá si informace pomocí formálního písemného projevu; zeptá se kamaráda, zda si někdy nechal něco udělat a na podobné otázky odpoví; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA diskutuje s kamarády a firemní reklamě na školách; zeptá se kamaráda, co by dělal, kdyby a na stejné otázky odpoví; v rozhovoru obhajuje svoje stanovisko a reaguje na alternativní návrhy kamaráda; Výtvarné a divadelní umění, umělci a umělecké činnosti v slyšeném projevu rozliší, jakým uměním se jeho představitelé zabývající; v slyšeném rozhovoru postihne názory mluvčích na umělecká díla; rozumí čtenému novinovému článku o uměleckém žánru a jeho vývoji, přiřadí k němu titulek a vyhledá specifické fráze; pojmenuje běžné typy výtvarného a divadelního umění; gramaticky správně zkrátí vedlejší věty při podrobném popisu umění či uměleckých děl; popíše umělecké obrazy a vyjádří svůj názor na ně; gramaticky správně formuluje svůj statistický odhad na vztah svých spolužáků k umění; popíše umělecké představení a vyjádří svůj názor na něj; napíše esej, ve které teoreticky rozebere na vliv umění na naše životy; Slovní zásoba: výtvarné a divadelní umění, umělci a umělecké činnosti, složená podstatná jména Gramatika: příčestí, všeobecná zájmena, tak / takový, Výslovnost: intonace vět s výrazy tak a takový Estetická výchova výtvarné a divadelní umění Opera by the Bay četba textu, diskuse nad jeho obsahem a postoji žáků k umění, diskuse o možnostech uplatnění talentu, o příležitosti účasti v soutěži pro všechny Osobnostní a sociální výchova, tematické okruhy: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, Spolupráce a soutěž 1/ A 10, 11, 13 1/ E 8

11 ročník TÉMA G7 Lidské vlastnosti a charaktery, úspěch Hodnota a cena VÝSTUP UČIVO zeptá se kamaráda, jakým uměleckým nadáním by rád disponoval a na obdobné otázky odpoví; v diskusi s kamarády objasňuje svůj postoj k umění a reaguje na názory kamarádů; reaguje na novinový článek o umělcích pomocí vhodných výrazů; vymění si s kamarádem názor na vydařené a nevydařené umělecké představení; postihne hlavní myšlenku čteného novinového článku popisu neobyčejného příběhu člověka; ústně popíše vlastnosti a charakter známé osoby; gramaticky správně popíše minulé události, činnosti a skutečnosti; vypráví o minulé činnosti a jejich následcích; vhodnými výrazy uvede svůj názor na známé osobnosti; ústně popíše děj podle obrázku nebo fotografie; napíše novinový článek, ve kterém popíše vlastní vysvětlení události; vede s kamarádem rozhovor o svých pocitech v méně obvyklých situacích; rozumí hlavní myšlence literární textu o chudobě a vyhledá v něm specifická slova, výraz a detailní informace; Slovní zásoba: lidské vlastnosti a charaktery, úspěch Gramatika: porovnání vlastností, minulý a předminulý čas prostý a průběhový, Komunikační situace: stylistická inverze, popis fotografie, psaní článku do časopisu Slovní zásoba: hodnota a cena, výrazy spojené s penězi, vyjádření kontrastu Gramatika: vyjádření množství, sloveso ve spojení s různými slovními druhy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Český jazyk porovnání vyjadřování posloupnosti minulých dějů Mediální výchova, tematické okruhy: Mediální produkty a jejich významy Základy společenských věd Člověk ve společnosti Výchova v evropských a

12 ročník TÉMA Etapy života VÝSTUP vhodnými výrazy vyjádří množství; využívá různé gramatické struktury k vyjádření minulého a současného děje nebo skutečnosti; prezentuje ústně i písemně svoje názory pro a proti oficiálnímu sdělení; napíše novinový článek do studentského časopisu o událostech ve Studentské unii; diskutuje s kamarády o vztahu k majetku, k penězům a o finančním zajištění svého života; simuluje rozhovor realitního agenta a nájemníka při uzavírání dohody o pronájmu bytu; vhodnými argumenty podpoří nebo odmítá v diskusi dané vládní stanovisko ke skutečnosti; diskutuje o výhodách a nevýhodách účasti programu Erasmus; rozumí hlavním bodům článku o neobvyklé činnosti lidí v důchodovém věku a vyhledá v něm specifická slova; rozumí hlavní myšlence novinového článku o rodičích a dospívajících dětech; ústně popíše způsob života člověka v jeho různých etapách; gramaticky správně popíše různé budoucí události a činnosti; vhodnými argumenty podpoří svůj názor; detailně, písemně popíše osobu, kterou obdivuje; UČIVO Komunikační situace: diskuse o argumentech pro a proti, vyjádření pro a proti v písemné formě Slovní zásoba: etapy života, frázová slovesa s nahoru a dolů, složená přídavná jména pomocí koncovek Gramatika: vyjádření budoucnosti, časové věty, budoucí čas průběhový a předbudoucí čas Komunikativní situace: uvedení PRŮŘEZOVÁ TÉMATA globálních souvislostech, tematický okruh: Vzdělávání v Evropě a ve světě Základy společenských věd Člověk ve společnosti Osobnostní a sociální výchova, tematický okruh: Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů argumentů v ústní formě, písemný popis 1/ B 5, 7 osoby

13 ročník TÉMA Zvířata a jejich mláďata Novinové titulky, zkratky VÝSTUP UČIVO pohovoří s kamarádem o svých budoucích osobních a pracovních plánech a vizích; diskutuje s kamarády o vztazích se svými rodiči a o generačních rozdílech; Slovní zásoba: zvířata a jejich mláďata, Biologie rozpozná různé části těla různých zvířat; hromadná podstatná jména rozumí hlavním bodům novinového článku Gramatika: spojky, vyjádření o komunikaci mezi zvířaty a se zvířaty; schopnosti, substantivní věty, vyjádření v slyšeném projevu o zvířatech rozliší úmyslu jednotlivé mluvčí a hlavní myšlenku jejich Komunikativní situace: ústní vyprávění; prezentace na dané téma, podrobný odborný popis gramaticky správně formuluje schopnost v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti; porovná vztahy lidí ke zvířatům v různých zemích; užívá vhodné výrazy k zdůraznění svých myšlenek v písemném projevu; ústně prezentuje a obhájí svůj názor na dané téma; podrobně popíše v písemné eseji ohrožený druh zvířat a jejich způsob života; diskutuje s kamarády o svých schopnostech v různých etapách svého života; vymění si názor s kamarádem o úzkých vztazích některých lidí ke zvířatům; diskutuje o vztazích mezi zvířaty a lidmi ; porozumí obsahu a významu novinového titulku; postihne hlavní myšlenku a hlavní body čteného novinového článku o britském tisku; Slovní zásoba: novinové titulky, zkratky Gramatika: nepřímá řeč, sloves uvádějící nepřímou řeč Komunikativní situace: diskuse nad statistickými výsledky, psaní recenze PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Environmentální výchova, tematický okruh: Problematika vztahu organismů a prostředí Informatika Mediální výchova, tematické okruhy: Mediální produkty a jejich významy

14 v slyšeném rozhovoru rozpozná hlavní myšlenku názorů jednotlivých mluvčích na novinové zprávy; rozumí hlavní myšlence čteného novinového článku o paparazzi; rozumí hlavním bodům populárněnaučného článku o historii Pulitzerovi ceny; v strukturovaném projevu popíše, kdy a jak sleduje zprávy; reprodukuje sdělení jiných různými výrazy a jazykovými strukturami; interpretuje grafy a tabulky a popíše trendy vývoje situace; napíše recenzi přečtené knihy; reaguje na článek o paparazzi a diskutuje o svém názoru na něj; podpoří práci paparazzi vhodnými argumenty a reaguje na protiargumenty; obhajuje postoj celebrit k tisku a k paparazzi a reaguje na protiargumenty; pohovoří s kamarádem o svých oblíbených knížkách; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA G8 Názor a domněnka v slyšeném projevu mluvčích rozliší podstatu obsahu jejich sdělení; rozumí novinovému článku o televizních Slovní zásoba: názor a domněnka, výrazy k vyjádření názoru Gramatika: podmětové a předmětové otázky, větné dodatky, reakce na Dějepis dějiny náboženských hnutí; morálka světských, vojenských a náboženských vůdců napříč dějinami lidstva zábavných soutěžích; skutečnost pomocí dodatku v slyšených odpovědích na otázky rozliší Komunikativní situace: ústní vyjádření Výchova v evropských a názory jednotlivých mluvčích na dané téma; názoru, písemné uvedení argumentů k podpoře svého názoru globálních souvislostech, tematické okruhy: Humanitární vhodnými výrazy uvede svůj názor a pomoc a mezinárodní postoj k tématu/skutečnosti; rozvojová spolupráce

15 písemně i ústně položí nepřímou otázku gramaticky správně formuluje otázku na podmět a na předmět dotazu; písemně popíše významného náboženského vůdce; ústně i písemně, pomocí vhodných gramatických struktur formuluje dodatek k otázce nebo dodatkovou reakci na dotaz; písemně formuluje svůj názor na morálku a chování lidí v různých situacích napříč lidskou historií; ústně vysvětlí svůj návrh na řešení kriminality; pohovoří s kamarádem o různých náboženstvích a vůdcích náboženských hnutí; vymění si s kamarádem názory na TV zábavné soutěže; zeptá se kamaráda na jeho názor na různé problematiky našeho života a na podobné otázky odpoví; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Globální oteplování, ochrana životního prostředí, stromy a rostliny, stravování Základy společenských věd Člověk jako jedinec, Člověk ve společnosti rozumí základním pojmům týkající se globálního oteplování; rozumí novinovému článku o ohrožených přírodních oblastech; porozumí hlavním bodům, hlavní myšlence a detailním informacím čteného novinového článku o plýtvání potravinami; postihne hlavní body slyšeného rozhovoru o možnostech zkrášlení životního prostředí; gramaticky správně formuluje radu, povinnost a zákaz; sdělí své názory na příčinu nebo vývoj Slovní zásoba: globální oteplování, ochrana životního prostředí, stromy a rostliny, stravování Gramatika: vyjádření rady, povinnosti a zákazu, vyjádření jistoty, pravděpodobnosti a možnosti v přítomnosti, v minulosti a do budoucnosti Komunikativní situace: dramatizace, písemná argumentace pro a proti Environmentální výchova, tematický okruh: Člověk a životní prostředí

16 událostí; užívá parafrází k popisu různých možností; prezentuje vhodnými výrazy svůj názor a rozhodnutí pro řešení aktuální situace; v písemné úvaze uvede argumenty pro a proti užívání nukleárních zbraní; diskutuje s kamarády o důvodech a následcích globálního oteplování; UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA diskutuje s kamarády o svých názorech na vliv globalizace na přírodu; diskutuje otázku plýtvání potravinami ve vyspělých zemích; pohovoří s kamarády o svém jídelníčku a stravovacích návycích; Internet Slovní zásoba: internet, frázová Informatika rozumí hlavní myšlence a hlavním bodům slovesa se z a na čteného novinového článku o sociálních stránkách internetu; Výslovnost: kolísající přízvuk Gramatika: modální slovesa v minulém rozumí hlavní myšlence slyšeného sdělení o zkušenostech z užívání Facebooku; rozumí hlavním bodům novinového článku o virtuálním světě a vyhledá v něm specifické informace; popíše pomocí vhodných výrazů funkci internetu; užívá vhodné gramatické struktury k vyjádření modality pro minulý děj; gramaticky správně formuluje následek imaginární události v minulosti nebo v přítomnosti; napíše biografii osoby, která je pro něho něčím významná; čase, smíšené kondicionály vyjádření imaginární situace Komunikativní situace: diskuse, psaní biografie Mediální výchova, tematický okruh: Účinky mediální produkce vliv médií Osobnostní a sociální výchova, tematický okruh: Morálka všedního dne 1/ D 2

17 ročník TÉMA Pracovní den, trh práce, vzdělávací systém v Anglii Vesmír VÝSTUP UČIVO vyměňuje si s kamarádem názor na důležitost internetu pro své potřeby; diskutuje s jinými o vlivu virtuálních her na chování člověka; rozebírá s kamarády svůj názor na příběhy uveřejněné v novinách; postihne v slyšeném projevu povolání mluvčích v minulosti i v současnosti; rozumí hlavním bodům a postihne detailní informace v čteném novinovém článku o migraci lidí; postihne hlavní myšlenku novinového článku popisující školu pro hudebníky; popíše ústně pracovní den běžných povolání; gramaticky správně formuluje popis děje v minulosti s následkem nebo trváním do budoucnosti; napíše žádost o práci; pohovoří se svými kamarády o svých bývalých a současných návycích; vymění si s kamarády názory na imigraci a důvody, které lidi vedou hledat si práci v zahraničí; diskutuje s kamarády o otázce studia na specifické škole; vede pracovní pohovor ; odpovídá na otázky kladené při pracovním pohovoru; postihne souslednost jednotlivých událostí Slovní zásoba: pracovní den, trh práce, vzdělávací systém v Anglii Gramatika: vyjádření současných a minulých návyků, vyjádření minulého děje s následkem do budoucnosti Komunikativní situace: ústní pracovní pohovor, písemná žádost o pracovní pozici Slovní zásoba: vesmír, frázová slovesa s dostat, zesilující příslovce, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Základy společenských věd Člověk jako jedinec, Člověk ve společnosti Osobnostní a sociální, tematický okruh: Poznávání vlastní osobnosti 1/ A 10, 11, 13 Fyzika téma: vesmír

18 v historii lítání lidstva do vesmíru; UČIVO homonyma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Mediální výchova, tematický rozumí hlavním bodům a hlavní myšlence Gramatika: trpný rod, složitější větné okruh: Média a mediální slyšeného úryvku z sci-fi románu; postihne detailní informace odborného článku a cestování do vesmíru; v slyšeném sdělení porozumí názoru jednotlivých mluvčích na danou problematiku; sdělí své stanovisko k otázce existence mimozemšťanů; ústně formuluje svůj vztah k četbě sci-fi literatury; popíše nutné fyzické a charakterové vlastnosti astronauta; gramaticky správně vyjádří, čím se proslavili všeobecně známí vědci; prezentuje svoji strukturovanou písemnou práci o zkoumání a dobývání vesmíru; písemně popíše neobvyklá místa a události; vhodnými jazykovými výrazy spojuje věty ve vyprávění k posílení dramatičnosti příběhu; pohovoří s vrstevníky o kosmickém výzkumu; zaujme svoje stanovisko a akceptuje jiný názor k dané problematice; diskutuje s kamarády o sci-fi filmech; struktury v trpném rodě, řazení vět Komunikativní situace: ústní prezentace, ústní vyprávění produkce

Anglický jazyk vyšší gymnázium

Anglický jazyk vyšší gymnázium Anglický jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Platnost: 2.9. 2013 Číslo jednací: VP/2013/34/GY Mgr. Marek Výborný ředitel gymnázia Obsah Český jazyk a literatura... 3 Anglický jazyk... 28 Francouzský jazyk...

Více

Další cizí jazyk anglický jazyk

Další cizí jazyk anglický jazyk Další cizí jazyk anglický jazyk 1) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Náplň předmětu anglický jazyk jako druhý cizí jazyk je koncipován tak, aby žáci v budoucnu dosáhli minimálně B1, případně

Více

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.2 Anglický jazyk 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu 1.1.1.1 Český jazyk a literatura - ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu Český jazyk a literatura Zkratka předmětu ČJL Typ předmětu povinný Forma (strategie) výuky Základními metodami jsou

Více

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org. 1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org. Učební osnova předmětu Název studijního Český jazyk a literatura předmětu Zkratka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název ŠVP: RADOST Zpracován podle programu: RVP ZV Gymnázium Platí pro primu až kvartu osmiletého gymnázia Zaměření studia: všeobecné studium Program platí

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk

Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk výuka předmětu anglického jazyka na úrovni, která odpovídá charakteristice Cizího jazyka v RVP G vstupní úroveň je A1 (A2 ve druhé skupině) a

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce německého jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy vyšší stupeň gymnázia.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy vyšší stupeň gymnázia. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy vyšší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/05 Grafický design Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září 2009 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,

Více

úroveň A2 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A2 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 3 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na gymnáziu zastoupena vzdělávacími obory

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk anglický jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk anglický jazyk. Předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk anglický jazyk Vzdělávací obor anglický jazyk je realizován v povinném předmětu anglický jazyk a ve volitelných předmětech. Vyučovací

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na oboru cestovní ruch zastoupena

Více