Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce E/01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Zednické práce Stavební práce E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK

2 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 OBČANSKÁ VÝCHOVA Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika Výsledky vzdělávání Strategie výuky Kritéria hodnocení žáků Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD...8 TÉMA: FG PRÁVNÍ (PRÁVNÍ GRAMOTNOST)...8 PRÁVNÍ PORADNA PRO BUDOUCÍ ZAMĚSTNANCE 1. ČÁST...8 Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáka: Informace pro žáky, základní teoretické znalosti...8 Pracovní smlouva Zadání jednotlivých úkolů: Interpretace výsledků a správného řešení příkladů: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace, postupy, metody: Závěr: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD TÉMA: POJIŠTĚNÍ VKLADŮ Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáka: Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:... 29

3 3.5 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody: UČEBNÍ OSNOVA MATEMATIKA FINANČNÍ GRAMOTNOST Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika Výsledky vzdělávání Strategie výuky Kritéria hodnocení žáků Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD ZAJIŠTĚNÍ NÁVRATNOSTI PŮJČKY NEBO ÚVĚRU Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáky: Úvěry Nedostatek peněžních prostředků Centrální registr úvěrů (CRÚ) CCB (Czech Credit Bureau) Otázky: Řešení: Interpretace výsledků Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Realizace postup a metody... 42

4 1 UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Zednické práce Stavební práce E/01 Počet hodin v UP celkem 20, z toho 15 hodin v občanské výchově a 5 hodin v matematice. Platnost učební osnovy od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu FG je vzdělat finančně gramotného občana, který se orientuje ve světě financí a získá takové znalosti a dovednosti, které mu umožní efektivní jednání a hospodárné chování v reálném životě. Žák: - použije vhodné finanční produkty vzhledem ke svým potřebám - řeší efektivně přebytky a nedostatky svých finančních zdrojů - navrhne způsoby hospodaření s finančními prostředky - orientuje se v oblasti finančních produktů a je schopen odpovědně spravovat osobní či rodinný rozpočet orientuje se v právních normách zaměřených na ochranu práv spotřebitele

5 1.1.2 Charakteristika Učivo se skládá ze čtyř tématických celků dle standard finanční gramotnosti pro střední vzdělávání, ze kterých se vychází při tvorbě vzdělávacího programu: - peníze - hospodaření domácnosti - finanční produkty - práva spotřebitele Všechny části jsou pro žáka stejně významné. Jedna z částí Finančních produktů úrokování je zahrnuta již do předmětu Matematika ve 2. ročníku Výsledky vzdělávání Výuka směřuje k tomu, aby žák dokázal aplikovat získané odborné znalosti z oblasti finanční gramotnosti v reálném životě tak, aby byl schopný si nejen zajistit dostatečný příjem a co nejúčelněji jej využít, ale i zvážit důsledky svého jednání a jeho vliv na nejbližší okolí. Výuka také usiluje o to, aby si žák uvědomil, že neznalost finanční problematiky a právních předpisů, může mít negativní dopad na jeho život, i na život jeho rodiny Strategie výuky Preferujeme tyto výukové metody: - praktická cvičeni - diskuse ve skupinách - modelové problémové úlohy Ve výuce doporučujeme zaměřit se na provádění praktických úkolů, vytvářet situace simulující reálný stav, s cílem přimět žáky na ně přiměřeně reagovat.

6 1.1.5 Kritéria hodnocení žáků Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání, a proto nejvíce oceňujeme: 1. Vědomosti a dovednosti 2. Aplikaci teorie do praxe 3. Samostatnost práce 4. Aktivitu v hodinách Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: V předmětu jsou přednostně zakomponována tato průřezová témata: 1. Občan v demokratické společnosti - komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, bude naplňováno především v celku práva spotřebitele - morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita, bude naplňováno především v tematickém celku hospodaření domácnosti V tématu FG se budou rozvíjet především kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, matematické kompetence a kompetence pracovat s informacemi.

7 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání Předmět: občanská výchova Stavební práce 2. ročník VÝSLEDKY UČIVO PRO 2. ROČNÍK DOPORUČENÁ HOD. DOTACE Využívá nejběžnější platební nástroje PENÍZE: Vyhotoví platební příkazy v písemné podobě Hotovostní a bezhotovostní placení Charakterizuje běžné druhy platebních karet zahraniční měně 3 Platební karty Rozdělí příjmy a výdaje na pravidelné a HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI: Sestaví rozpočet a vytvoří jeho schéma Rozpočet 3 Navrhne optimální řešení schodku nebo Popíše některé produkty pojišťovacích a FINANČNÍ PRODUKTY: Zvolí vhodný způsob uložení peněžních Vkladové účty 2 Pojištění Vyjmenuje základní práva spotřebitele PRÁVA SPOTŘEBITELE: Na příkladu vysvětlí postup reklamace Předpisy na ochranu spotřebitele 2

8 2 Doporučený příklad Finanční gramotnost Téma: FG právní (Právní gramotnost) Právní poradna pro budoucí zaměstnance 1. část Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Zednické práce Stavební práce 2. ročník Občanská nauka Klíčová slova: pracovní smlouva, mladiství a pracovní poměr, absolvent, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou, pracovní poměr na dobu neurčitou, strukturovaný životopis, motivační dopis 2.1 Cíle a přínosy pro žáka: Cílem lekce je seznámit žáky se základními informacemi o uzavírání pracovního poměru. Kromě obsahu pracovní smlouvy a jejich nezbytných záležitostí se žáci také dozvědí, jak by měl vypadat správně strukturovaný životopis či motivační dopis. Součástí učiva návod pro úspěšné zvládnutí pracovního pohovoru s několika praktickými radami. 2.2 Informace pro žáky, základní teoretické znalosti Pracovní smlouva Smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterou mezi nimi vzniká pracovní poměr. Pracovní smlouva se uzavírá písemně. Jedno vyhotovení pracovní smlouvy je zaměstnavatel vždy povinen předat zaměstnanci. Nezbytné náležitosti pracovní smlouvy: přesné označení zaměstnavatele, včetně adresy sídla zaměstnavatele, jeho identifikačního čísla a označení osoby, které bude smlouvu jménem zaměstnavatele podepisovat

9 přesné označení zaměstnance, včetně adresy trvalého bydliště zaměstnance a jeho rodného čísla nebo data narození druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat místo, kde bude zaměstnanec pracovat datum, od kterého zaměstnanec nastoupí do práce datum podpisu smlouvy podpisy zaměstnance a zaměstnavatele Nadstavbové náležitosti pracovní smlouvy (závisí na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem): způsob výpočtu mzdy zaměstnance datum splatnosti mzdy zaměstnance zkušební doba doba trvání pracovního poměru práva a povinnosti obou stran, které z pracovního poměru vyplývají výslovné prohlášení o tom, že zaměstnanec byl seznámen se všemi svými právy a povinnostmi, s pracovními a mzdovými podmínkami, s bezpečnostními, hygienickými a dalšími předpisy platnými u zaměstnavatele Zkušební doba: maximální trvání zkušební doby jsou 3 měsíce umožňuje zaměstnavateli i zaměstnanci zrušit pracovní poměr pouze písemným oznámením druhé straně, a to z jakéhokoliv důvodu a dokonce i bez jeho uvedení Pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou: Pracovní poměr je nejčastěji uzavírán na dobu neurčitou, v některých případech je však potřeba, sjednat přesnou délku jeho trvání. Pokud je pracovní poměr sjednáván na dobu určitou, musí být ve smlouvě výslovně uvedena doba, do které má pracovní poměr trvat a být ukončen vždy nejpozději dnem uvedeným ve smlouvě. Pracovního poměru na dobu určitou je využíváno u absolventů zejména při sjednávání brigád. Běžně se sjednává pracovní poměr na dobu určitou v délce jednoho roku. U běžné pracovní smlouvy nelze s některými osobami výslovně uvedenými v zákoníku práce tento typ pracovního poměru sjednat. Jedná se například o mladistvé, tedy osoby ve věku let nebo absolventy středních a vysokých škol, odborných učilišť a učilišť, vstupujících do pracovního poměru na práci odpovídající jejich kvalifikaci. Pokud chce mladiství či absolvent uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, musí zaměstnavatele předem písemně požádat o jeho sjednání. Jestliže zaměstnanec po uplynutí sjednané doby pracovního poměru na

10 dobu určitou i nadále pro zaměstnavatele s jeho vědomím vykonává práci, je pracovní poměr na dobu určitou ze zákona přímo změněn v pracovní poměr na dobu neurčitou. *ABSOLVENT = zaměstnanec, jehož celková doba zaměstnání po úspěšném ukončení studia nedosáhla dvou let Zaměstnavatel musí zaměstnance seznámit s několika podmínkami: a) před uzavřením pracovní smlouvy s jeho právy a povinnostmi v pracovním poměru s pracovními podmínkami se mzdovými podmínkami b) nejpozději při nástupu do práce s pracovním řádem s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat vnitřní předpisy zaměstnavatele Základní povinnosti vyplývající z pracovního poměru: Základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající z pracovního poměru jsou uvedeny v 35 zákoníku práce. Zaměstnavatel je od vzniku pracovního poměru povinen: přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy,platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu ve sjednaných výplatních termínech, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů, dodržovat pracovní podmínky stanovené právními předpisy a pracovní smlouvou. a) Zaměstnanec je od vzniku pracovního poměru povinen: konat osobně práce podle pracovní smlouvy, nemůže být tedy při výkonu práce zastoupen někým jiným, dodržovat stanovenou pracovní dobu, dodržovat pracovní kázeň, dodržovat hygienické, bezpečnostní a jiné vnitřní předpisy zaměstnavatele.

11 Pracovní podmínky mladistvých Jako mladiství je označován zaměstnanec, který ještě nedosáhl věku 18 let. Pracovní smlouvu jako zaměstnanec můžete uzavřít pouze tehdy, dosáhli li jste věku 15 let a máte ukončenou povinnou školní docházku. Zákoník práce ( 163 a následující) zaručuje zvýšenou ochranu mladistvých v pracovněprávních vztazích a upravuje některé pracovní podmínky mladistvých odchylně od obecných právních podmínek. Jedná se zejména o tyto zvláštní podmínky: zákaz uzavření pracovního poměru na dobu určitou s mladistvými osobami => mladistvý zaměstnanec musí před uzavřením pracovní smlouvy předložit svému budoucímu zaměstnavateli písemnou žádost o uzavření pracovního poměru na dobu určitou zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby mladiství před vstupem do pracovního poměru absolvovali vstupní lékařskou prohlídku. Mladiství jsou povinni se této lékařské prohlídce podrobit. Při ukládání pracovních úkolů mladistvému se pak zaměstnavatel řídí lékařským posudkem, k uzavření pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vyžadovat vyjádření zákonného zástupce, tedy nejčastěji rodičů mladistvého zaměstnance mladistvý zaměstnanec nesmí uzavřít dohodu o hmotné zodpovědnosti délka pracovní doby mladistvých mladších 16 let nesmí překročit 30 hodin týdně zaměstnavatel nesmí (až na vzácné výjimky)mladistvé zatěžovat některými typy prací, například: a) prací přesčas b) prací v noci c) pracemi pod zemí při těžbě nerostů, ražení tunelů či štol d) pracemi, které jsou pro mladistvé nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Například pracemi s jedy, pracemi na pracovištích výroben léčiv, pracemi při výrobě a zpracování výbušnin a zacházení s nimi, pracemi s hořlavými kapalinami I. třídy, pracemi s žíravinami, pracemi na zařízeních vysokého napětí. Seznam prací zakázaných mladistvým obsahuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 261/1997 Sb. zaměstnavatel nesmí používat takový způsob odměňování práce, jehož použití by vedlo k ohrožení bezpečnosti mladistvých zaměstnanců výpověď danou mladistvému zaměstnanci i okamžité zrušení pracovního poměru s m mladistvým zaměstnancem ze strany zaměstnavatele musí být dány na vědomí též jeho zákonnému zástupci. Rozvazuje li pracovní poměr mladistvý zaměstnanec nebo má li být jeho pracovní poměr rozvázán dohodou, je zaměstnavatel povinen vyžadovat vyjádření zákonného zástupce.

12 Jak uspět v přijímacím řízení aneb užitečné typy Profesní životopis Profesní životopis je první nepřímý kontakt s vaším potencionálním zaměstnavatelem. Je velice důležité, aby splňoval některá kritéria, neboť je prvním zdrojem informací, které o vás budoucí zaměstnavatel získá. I přesto by měl obsahovat pouze fakta. Společně s životopisem byste měli zaslat i tzv. motivační dopis, který může vyjadřovat i vaše postoje a postřehy. Profesní životopis by měl splňovat tyto zásady: PŘEHLEDNOST A PROFESIONÁLNÍ FORMÁT Vaším cílem je informovat a zaujmout, nikoliv však formou životopisu, ale jeho obsahem. Proto se vyvarujte osobitého ztvárnění a držte se zaběhnuté klasiky, vynechejte barvy, extravagantní typy písma atp. STRUČNOST A VÝSTIŽNOST Životopis má být zpracován v bodech, případně holých větách, nejedná se o slohovou práci. Je třeba zachovat stručnost a výstižnost. VYSTAČTE SI S PRAVDOU Vymýšlením exkluzivních zkušeností a znalostí si nad sebou kopete hrob, pro zaměstnavatele není nic snazšího, než si vaše proklamované dovednosti ověřit. Uvádějte proto vždy pouze pravdivé informace. POZOR NA FORMÁT PŘI E MAILOVÉ KOMUNIKACI Při zasílání životopisu jako přílohu e mailu dbejte na užití standardních formátů, pdf,doc, odt. Profesní životopis by měl obsahovat čtyři části: OSOBNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE Životopis musí samozřejmě obsahovat vaše osobní a kontaktní údaje, tedy jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, telefon a e mail. Většinou se uvádí také datum narození a aktuální fotografie. VZDĚLÁNÍ Vzdělání se vždy uvádí v opačném chronologickém pořadí, tedy od nejvyššího dosaženého vzdělání níž. Je třeba uvést přesný název školy a oboru, v případě vysoké školy také fakultu a katedru. Standardně se také uvádí doba studia, můžete se pochlubit a vaším maturitním vysvědčením.! POZOR! do životopisu se neuvádí základní škola. PRAXE Stejně jako vzdělání se i dosažená praxe uvádí v opačném chronologickém pořadí. Nemusíte vypisovat vše, zaměřte se především na ty pracovní zkušenosti, které by vám mohly pomoci získat usilované místo. Příliš mnoho zaměstnavatelů často působí spíše negativním dojmem.

13 DALŠÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Do této části životopisu patří další zkušenosti, které by mohly zvýšit vaše šance na přijetí. Uveďte zde absolvované kurzy, získané jazykové diplomy, profesní certifikáty či jiná dosažená osvědčení. Strukturovaný životopis byste měli mít vždy připraven, neznamená to ale, rozesílat univerzální životopis na různé pracovní nabídky. Vždy zhodnoťte, jaké zkušenosti se nejlépe hodí pro konkrétní pracovní pozici, a podle toho životopis upravte. Využijete jistě i CV v cizím jazyce, které v dnešní době vyžaduje čím dál tím více firem. Motivační dopis Motivační dopis je možností, jak oslovit zaměstnavatele blíže. Společně s životopisem je nezbytnou součástí prvního oslovení potencionálního zaměstnavatele. Cílem motivačního dopisu je nenuceně zdůraznit své přednosti a formulovat, proč se zajímáte právě o tuto pracovní nabídku. Měl by shrnovat vaše kvality pro nabízenou pozici. V závěru motivačního dopisu nezapomeňte odkázat na přiložený životopis, ve kterém je možné nalézt faktické informace o vaší osobě. Uveďte také, že byste se rádi blíže představili na ústním pohovoru. V průvodním dopise dbejte na gramatickou a formální správnost. Pokud si nejste jisti, raději si nechte váš dopis zkontrolovat, neboť chyby mohou potencionálního zaměstnavatele nenávratně odradit. Pracovní pohovor Pracovní pohovor můžete absolvovat pouze na výzvu zaměstnavatele, cesta k němu většinou vede pouze přes životopis a motivační dopis, dejte si na nich proto opravdu záležet. Až pracovní pohovor však bývá tou hlavní zkouškou, na kterou je třeba řádně se připravit. Zde je několik typů, které by vám v tomto úsilí měli pomoci. Typy k pracovnímu pohovoru: ZÍKEJTE INFORMACE Získejte co nejvíce informací o firmě a především o pozici, na kterou byste chtěli nastoupit. Vašimi zdroji může být internet, můžete také kontaktovat přímo personální oddělení. Váš aktivní přístup dokazuje skutečný zájem o práci a na při pohovoru jistě zanechá dobrý dojem. VHODNĚ SE OBLÉKNĚ Oblečení přizpůsobte prostředí firmy a pozici, o kterou se zajímáte. Pokud se budete chtít stát trenérem ve fitcentru, oblek bude působit spíše komicky, než profesionálně. Zvolte oblečení, ve kterém se cítíte sebevědomě a přirozeně. Raději se vyvarujte přílišné barevnosti či extravagance. Dejte pozor také na výběr parfému. Základem je samozřejmě čistý a upravený vzhled. CO S SEBOU Ačkoliv jste životopis včetně motivačního dopisu zasílali již před pohovorem, jejich kopii byste si měli vytisknout a přinést s sebou. DOCHVILNOST Potencionálního zaměstnavatele chcete jistě přesvědčit o své spolehlivosti, proto přijďte včas a tím není myšleno na čas! Ideální je dostavit se do sídla firmy přibližně 10 minut před začátkem schůzky.

14 PŘEDSTAVOVÁNÍ Při představování pevně, ale ne příliš pevně stiskněte ruku, a krátce se podívejte do očí. Takové jednání dokazuje vaše sebevědomí. POHOVOR Při pohovoru se snažte zachovat sebevědomý klid, jistě budete nervózní, snažte se ale mluvit srozumitelně, klidně a adekvátně hlasitě. Vždy se dívejte do očí tomu, s kým právě mluvíte. Nebojte se zeptat, pokud něčemu nebudete rozumět. Vždy je lepší se zeptat, než se ztrapnit hloupou odpovědí. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Při pohovoru bude zřejmě odpovídat na některé z těchto obecných otázek, rozmyslete si proto odpovědi předem, při pohovoru pak budete působit jako člověk, který to má v hlavě srovnané. Nebojte se adekvátně ohodnotit své schopnosti, musíte působit sebevědomě, ne však nafoukaně, snažte se být upřímní. Obecné otázky: Z jakého důvodu byste chtěl/chtěla pracovat právě v naší společnosti? Z jakého důvodu bychom do naší společnosti měli přijmout právě Vás? Váš zatím největší pracovní úspěch? Vaše přednosti? Vaše nedostatky? Jste schopen/schopna pracovat v týmu několika lidí? Vaše představa ideálního zaměstnání? Jaké jsou Vaše profesní cíle? Jaké jsou Vaše životní cíle? Z jakého důvodu jste ukončil/ukončila Vaše předchozí zaměstnání? Jaký očekáváte plat? Kdy byste mohl/mohla nastoupit do zaměstnání? VLASTNÍ DOTAZY Na konci pohovoru budete mít zřejmě prostor na vlastní otázky, proto je vhodné, nějaké si připravit. Aktivní přístup jen dosvědčí váš skutečný zájem o zaměstnání. Co je konkrétní náplní práce na této pozici? Jak vypadá běžný pracovní den zaměstnance na této pozici? Jedná se zde o nově vzniklé pracovní místo? Jakým způsobem a kdy budu informován/informována o přijetí či nepřijetí? VHODNÉ ROZLOUČENÍ Pohovor je vždy ukončen zaměstnavatelem. Nezapomeňte poděkovat za možnost pohovoru se zúčastnit, znovu potřesení rukou a krátký pohled do očí.

15 A máte to za sebou! 2.3 Zadání jednotlivých úkolů: Žáci budou mít k dispozici připravenou nabídku inzerátů z tisku na vhodné pracovní pozice. Jedno pracovní místo/zaměstnavatele/ si vyberou. Zaměstnancem bude žák, nejlépe jako absolvent školy. První úkol: Žáci si připraví ve dvojicích přijímací pohovor, který předvedou ostatním. Druhý úkol: Vypracování motivačního dopisu a životopisu bude zadáno jako domácí úkol. Třetí úkol: Žáci doplní pracovní smlouvu o chybějící údaje. PRACOVNÍ SMLOUVA Zaměstnavatel: se sídlem: identifikační číslo: zastoupený panem a Zaměstnanec: bytem trvale: rodné číslo: Uzavírají níže uvedeného dne tuto pracovní smlouvu: I. Vznik pracovního poměru 1. Zaměstnanec nastoupí do práce dne. Tento den je dnem vzniku pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 2. Pracovní poměr se sjednává na dobu 3. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli na zkušební době v délce trvání Zkušební doba započne ode dne nástupu do práce.

16 II. Druh práce zaměstnance 1. Druh práce, na který je zaměstnanec zaměstnavatelem do pracovního poměru přijímán, je 1. Místem výkonu práce zaměstnance bude III. Místo výkonu práce IV. Mzdové podmínky 1. Zaměstnavatel se zavazuje platit zaměstnanci hrubou mzdu ve výši, Kč/hod. 2. Hrubá mzda podle této smlouvy snížená o daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné veřejného zdravotního pojištění a o jiné platby ve smyslu 121 zákoníku práce bude zaměstnavatelem vyplácena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce na bankovní účet zaměstnance. V. Pracovní doba 1. Pracovní doba je stanovena v rozsahu hodin týdně. 2. Zaměstnanec bude vykonávat pro zaměstnavatele práci ve dnech až od hod. do hod. VI. Práva povinnosti zaměstnance 1. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práci jemu přidělenou podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň. 2. Zaměstnanec je dále povinen zejména: a) pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy, spolupracovat s ostatními zaměstnanci a zaměstnavateli, b) plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly, c) dodržovat právní předpisy, jakož i jiné předpisy, vztahující se k práci zaměstnancem vykonávané,

17 d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením zneužitím a najednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, e) dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. VII. Práva a povinnosti zaměstnavatele 1. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec řádně seznámen s 2. Při nástupu do práce byl zaměstnanec řádně seznámen s 3. Ode dne vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu podle části IV. této smlouvy, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů zaměstnance a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo pracovní smlouvou. VIII. Skončení pracovního poměru 1. Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být ukončen: a) písemnou dohodou o rozvázání pracovního poměru uzavřenou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, b) výpovědí zaměstnance nebo zaměstnavatele, c) okamžitým zrušením pracovního poměru, jsou li dány podmínky stanovené v 53 a následujících zákoníku práce IX. Závěrečná ustanovení 1. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit či doplňovat pouze na základě oboustranné dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Veškeré změny této pracovní smlouvy musí být učiněny písemně. 2. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran zvlášť neupravené touto pracovní smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce a souvisejícími předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. 3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 4. Obě strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem.

18 V dne podpis zaměstnance razítko zaměstnavatele a podpis oprávněného zástupce zaměstnavatele Čtvrtý úkol: Žáci opraví chyby v pracovní smlouvě. PRACOVNÍ SMLOUVA Zaměstnavatel: Grada a.s. se sídlem: U Průhonu 22, Praha 2 identifikační číslo: zastoupený panem Janem Novákem, vedoucím personálního oddělení a Zaměstnanec: Karel Dvořák bytem trvale: Sadová 15, Praha 5 rodné číslo: /1406 Uzavírají níže uvedeného dne tuto pracovní smlouvu: I. Vznik pracovního poměru 1. Zaměstnanec nastoupí do práce dne Tento den je dnem vzniku pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 2. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou od do Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli na zkušební době, a to šestnáctiměsíční počítanou ode dne nástupu do práce. II. Druh práce zaměstnance 1. Druh práce, na který je zaměstnanec zaměstnavatelem do pracovního poměru přijímán, je prodavač.

19 III. Mzdové podmínky 1. Zaměstnavatel se zavazuje platit zaměstnanci hrubou mzdu ve výši 60, Kč/hod. 2. Hrubá mzda podle této smlouvy snížená o daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné veřejného zdravotního pojištění a o jiné platby ve smyslu 121 zákoníku práce bude zaměstnavatelem vyplácena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce na bankovní účet zaměstnance. V. Pracovní doba 3. Pracovní doba je stanovena v rozsahu 55 hodin týdně. 4. Zaměstnanec bude vykonávat pro zaměstnavatele práci ve dnech pondělí až pátek od 9.00 hodin do hodin. VI. Práva povinnosti zaměstnance 3. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práci jemu přidělenou podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň. 4. Zaměstnanec je dále povinen zejména: a) pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy, spolupracovat s ostatními zaměstnanci a zaměstnavateli, b) plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly, c) dodržovat právní předpisy, jakož i jiné předpisy, vztahující se k práci zaměstnancem vykonávané, d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením zneužitím a najednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, e) dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

20 VII. Práva a povinnosti zaměstnavatele 1. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. 2. Při nástupu do práce byl zaměstnanec řádně seznámen pracovním řádem zaměstnavatele a se svými pracovními povinnostmi. Dále byl zaměstnanec seznámen s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s protipožárními předpisy, jež musí při výkonu své práce dodržovat. 3. Ode dne vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu podle části IV. této smlouvy, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů zaměstnance a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo pracovní smlouvou. VIII. Skončení pracovního poměru 1. Pracovní poměr založený touto pracovní smlouvou skončí po uplynutí sjednané doby. 2. Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být ukončen: a) písemnou dohodou o rozvázání pracovního poměru uzavřenou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, b) výpovědí zaměstnance nebo zaměstnavatele, c) okamžitým zrušením pracovního poměru, jsou li dány podmínky stanovené v 53 a následujících zákoníku práce IX. Závěrečná ustanovení 1. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit či doplňovat pouze na základě oboustranné dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Veškeré změny této pracovní smlouvy musí být učiněny písemně. 2. Přílohou této smlouvy jsou následující dokumenty: a) žádost zaměstnance o uzavření pracovního poměru na dobu určitou, b) písemný souhlas zákonných zástupců zaměstnance s uzavřením této pracovní smlouvy, c) lékařská zpráva o vstupní lékařské prohlídce zaměstnance.

21 3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran zvlášť neupravené touto pracovní smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce a souvisejícími předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. 4. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 5. Obě strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. (podpis) (podpis) podpis zaměstnance razítko zaměstnavatele a podpis oprávněného zástupce zaměstnavatele 2.4 Interpretace výsledků a správného řešení příkladů: Žáci budou jednotlivé úkoly zpracovávat samostatně. Pracovní pohovor si žáci nacvičí ve dvojicích a následně ho předvedou před třídou. Sestavení profesního životopisu a motivačního dopisu bude zadáno jako domácí úkol, žáci si vyzkouší jeho zaslání pomocí elektronické pošty. Všechny písemné úkoly budou zkontrolovány a případně ohodnoceny učitelem. Chyby v pracovní smlouvě čtvrtý úkol: 2.5 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Žáci budou potřebovat pouze výtisk zadání příkladů, případně přístup k počítači pro zpracování domácího úkolu. Učitel připraví aktuální nabídku vhodných pracovních míst. 2.6 Realizace, postupy, metody: Příklad je vhodné využít ve dvou vyučovacích hodinách. V první hodině se žáci seznámí s teoretickou částí tohoto příkladu, druhá hodina bude věnována plnění úkolů a praktickému nácviku přijímacího pohovoru. 2.7 Závěr: Cílem bylo seznámit žáky se základními podmínkami uzavírání pracovní smlouvy, s náležitostmi takové smlouvy. Žáci se naučili praktickým dovednostem, které mohou využít při snaze získat vhodné pracovní místo.

22 3 Doporučený příklad Finanční gramotnost Téma: Finanční gramotnost rozpočtová (finanční produkty) Pojištění vkladů Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Zednické práce Stavební práce 2. ročník Občanská nauka Klíčová slova: pojištění vkladů, Fond pojištění vkladů, běžný účet, termínované účty, vkladové účty, vkladní knížky, vkladové certifikáty, hypotéční zástavní list 3.1 Cíle a přínosy pro žáka: Žáci si prohloubí znalosti základních bankovních a finančních produktů a pojmů z této oblasti, zejména v souvislosti s jejich pojištěním a výplatou náhrad v případě, že finanční instituce nebudou schopny dostát svým závazkům. Na základě těchto znalostí jsou schopni žáci spočítat, jak vysokou náhradu by získali v případě krachu bank nebo jiných finančních institucí a rozhodnou se, zda a jak je možné riziko ztráty při potížích finančních institucí s výplatou vkladů minimalizovat, případně úplně eliminovat. Žáci budou schopni určit produkty, které nejsou pojištěny. 3.2 Příklad: Před řešením příkladů je možné studentům zadat následující test týkající se pojištění vkladů u finančních institucí. 1. Pojištění vkladů se týká těchto vkladů: a) vkladní knížky b) podílové listy otevřeného investičního fondu c) podílové listy uzavřeného investičního fondu d) vklady na běžném účtu e) vkladové (spořicí) účty

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Učební osnova Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou Agropodnikání 41-41-M/01 Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen "Smlouva")

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen Smlouva) KUMSP00RMKKU imoravsk-oslř-zský KJftAJ - KRAJSKY ÚŘAD Číslo smlouvy: pořadí na pobočce/kód pobočky/rok, i-._ T por. c;sio zkr. odb. se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Ústní závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška Ústní závěrečná zkouška Témata z Technologie I II III IV V VI VII VIII IX X Vodová ondulace Preparace Střihy a techniky stříhání Odbarvování Melírování Barvení Historie v účesech Holení Pleťová kosmetika

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO142

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více