Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce E/01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Zednické práce Stavební práce E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK

2 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 OBČANSKÁ VÝCHOVA Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika Výsledky vzdělávání Strategie výuky Kritéria hodnocení žáků Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD...8 TÉMA: FG PRÁVNÍ (PRÁVNÍ GRAMOTNOST)...8 PRÁVNÍ PORADNA PRO BUDOUCÍ ZAMĚSTNANCE 1. ČÁST...8 Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáka: Informace pro žáky, základní teoretické znalosti...8 Pracovní smlouva Zadání jednotlivých úkolů: Interpretace výsledků a správného řešení příkladů: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace, postupy, metody: Závěr: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD TÉMA: POJIŠTĚNÍ VKLADŮ Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáka: Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:... 29

3 3.5 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody: UČEBNÍ OSNOVA MATEMATIKA FINANČNÍ GRAMOTNOST Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika Výsledky vzdělávání Strategie výuky Kritéria hodnocení žáků Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD ZAJIŠTĚNÍ NÁVRATNOSTI PŮJČKY NEBO ÚVĚRU Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáky: Úvěry Nedostatek peněžních prostředků Centrální registr úvěrů (CRÚ) CCB (Czech Credit Bureau) Otázky: Řešení: Interpretace výsledků Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Realizace postup a metody... 42

4 1 UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Zednické práce Stavební práce E/01 Počet hodin v UP celkem 20, z toho 15 hodin v občanské výchově a 5 hodin v matematice. Platnost učební osnovy od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu FG je vzdělat finančně gramotného občana, který se orientuje ve světě financí a získá takové znalosti a dovednosti, které mu umožní efektivní jednání a hospodárné chování v reálném životě. Žák: - použije vhodné finanční produkty vzhledem ke svým potřebám - řeší efektivně přebytky a nedostatky svých finančních zdrojů - navrhne způsoby hospodaření s finančními prostředky - orientuje se v oblasti finančních produktů a je schopen odpovědně spravovat osobní či rodinný rozpočet orientuje se v právních normách zaměřených na ochranu práv spotřebitele

5 1.1.2 Charakteristika Učivo se skládá ze čtyř tématických celků dle standard finanční gramotnosti pro střední vzdělávání, ze kterých se vychází při tvorbě vzdělávacího programu: - peníze - hospodaření domácnosti - finanční produkty - práva spotřebitele Všechny části jsou pro žáka stejně významné. Jedna z částí Finančních produktů úrokování je zahrnuta již do předmětu Matematika ve 2. ročníku Výsledky vzdělávání Výuka směřuje k tomu, aby žák dokázal aplikovat získané odborné znalosti z oblasti finanční gramotnosti v reálném životě tak, aby byl schopný si nejen zajistit dostatečný příjem a co nejúčelněji jej využít, ale i zvážit důsledky svého jednání a jeho vliv na nejbližší okolí. Výuka také usiluje o to, aby si žák uvědomil, že neznalost finanční problematiky a právních předpisů, může mít negativní dopad na jeho život, i na život jeho rodiny Strategie výuky Preferujeme tyto výukové metody: - praktická cvičeni - diskuse ve skupinách - modelové problémové úlohy Ve výuce doporučujeme zaměřit se na provádění praktických úkolů, vytvářet situace simulující reálný stav, s cílem přimět žáky na ně přiměřeně reagovat.

6 1.1.5 Kritéria hodnocení žáků Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání, a proto nejvíce oceňujeme: 1. Vědomosti a dovednosti 2. Aplikaci teorie do praxe 3. Samostatnost práce 4. Aktivitu v hodinách Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: V předmětu jsou přednostně zakomponována tato průřezová témata: 1. Občan v demokratické společnosti - komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, bude naplňováno především v celku práva spotřebitele - morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita, bude naplňováno především v tematickém celku hospodaření domácnosti V tématu FG se budou rozvíjet především kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, matematické kompetence a kompetence pracovat s informacemi.

7 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání Předmět: občanská výchova Stavební práce 2. ročník VÝSLEDKY UČIVO PRO 2. ROČNÍK DOPORUČENÁ HOD. DOTACE Využívá nejběžnější platební nástroje PENÍZE: Vyhotoví platební příkazy v písemné podobě Hotovostní a bezhotovostní placení Charakterizuje běžné druhy platebních karet zahraniční měně 3 Platební karty Rozdělí příjmy a výdaje na pravidelné a HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI: Sestaví rozpočet a vytvoří jeho schéma Rozpočet 3 Navrhne optimální řešení schodku nebo Popíše některé produkty pojišťovacích a FINANČNÍ PRODUKTY: Zvolí vhodný způsob uložení peněžních Vkladové účty 2 Pojištění Vyjmenuje základní práva spotřebitele PRÁVA SPOTŘEBITELE: Na příkladu vysvětlí postup reklamace Předpisy na ochranu spotřebitele 2

8 2 Doporučený příklad Finanční gramotnost Téma: FG právní (Právní gramotnost) Právní poradna pro budoucí zaměstnance 1. část Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Zednické práce Stavební práce 2. ročník Občanská nauka Klíčová slova: pracovní smlouva, mladiství a pracovní poměr, absolvent, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou, pracovní poměr na dobu neurčitou, strukturovaný životopis, motivační dopis 2.1 Cíle a přínosy pro žáka: Cílem lekce je seznámit žáky se základními informacemi o uzavírání pracovního poměru. Kromě obsahu pracovní smlouvy a jejich nezbytných záležitostí se žáci také dozvědí, jak by měl vypadat správně strukturovaný životopis či motivační dopis. Součástí učiva návod pro úspěšné zvládnutí pracovního pohovoru s několika praktickými radami. 2.2 Informace pro žáky, základní teoretické znalosti Pracovní smlouva Smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterou mezi nimi vzniká pracovní poměr. Pracovní smlouva se uzavírá písemně. Jedno vyhotovení pracovní smlouvy je zaměstnavatel vždy povinen předat zaměstnanci. Nezbytné náležitosti pracovní smlouvy: přesné označení zaměstnavatele, včetně adresy sídla zaměstnavatele, jeho identifikačního čísla a označení osoby, které bude smlouvu jménem zaměstnavatele podepisovat

9 přesné označení zaměstnance, včetně adresy trvalého bydliště zaměstnance a jeho rodného čísla nebo data narození druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat místo, kde bude zaměstnanec pracovat datum, od kterého zaměstnanec nastoupí do práce datum podpisu smlouvy podpisy zaměstnance a zaměstnavatele Nadstavbové náležitosti pracovní smlouvy (závisí na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem): způsob výpočtu mzdy zaměstnance datum splatnosti mzdy zaměstnance zkušební doba doba trvání pracovního poměru práva a povinnosti obou stran, které z pracovního poměru vyplývají výslovné prohlášení o tom, že zaměstnanec byl seznámen se všemi svými právy a povinnostmi, s pracovními a mzdovými podmínkami, s bezpečnostními, hygienickými a dalšími předpisy platnými u zaměstnavatele Zkušební doba: maximální trvání zkušební doby jsou 3 měsíce umožňuje zaměstnavateli i zaměstnanci zrušit pracovní poměr pouze písemným oznámením druhé straně, a to z jakéhokoliv důvodu a dokonce i bez jeho uvedení Pracovní poměr na dobu určitou/neurčitou: Pracovní poměr je nejčastěji uzavírán na dobu neurčitou, v některých případech je však potřeba, sjednat přesnou délku jeho trvání. Pokud je pracovní poměr sjednáván na dobu určitou, musí být ve smlouvě výslovně uvedena doba, do které má pracovní poměr trvat a být ukončen vždy nejpozději dnem uvedeným ve smlouvě. Pracovního poměru na dobu určitou je využíváno u absolventů zejména při sjednávání brigád. Běžně se sjednává pracovní poměr na dobu určitou v délce jednoho roku. U běžné pracovní smlouvy nelze s některými osobami výslovně uvedenými v zákoníku práce tento typ pracovního poměru sjednat. Jedná se například o mladistvé, tedy osoby ve věku let nebo absolventy středních a vysokých škol, odborných učilišť a učilišť, vstupujících do pracovního poměru na práci odpovídající jejich kvalifikaci. Pokud chce mladiství či absolvent uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, musí zaměstnavatele předem písemně požádat o jeho sjednání. Jestliže zaměstnanec po uplynutí sjednané doby pracovního poměru na

10 dobu určitou i nadále pro zaměstnavatele s jeho vědomím vykonává práci, je pracovní poměr na dobu určitou ze zákona přímo změněn v pracovní poměr na dobu neurčitou. *ABSOLVENT = zaměstnanec, jehož celková doba zaměstnání po úspěšném ukončení studia nedosáhla dvou let Zaměstnavatel musí zaměstnance seznámit s několika podmínkami: a) před uzavřením pracovní smlouvy s jeho právy a povinnostmi v pracovním poměru s pracovními podmínkami se mzdovými podmínkami b) nejpozději při nástupu do práce s pracovním řádem s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat vnitřní předpisy zaměstnavatele Základní povinnosti vyplývající z pracovního poměru: Základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele vyplývající z pracovního poměru jsou uvedeny v 35 zákoníku práce. Zaměstnavatel je od vzniku pracovního poměru povinen: přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy,platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu ve sjednaných výplatních termínech, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů, dodržovat pracovní podmínky stanovené právními předpisy a pracovní smlouvou. a) Zaměstnanec je od vzniku pracovního poměru povinen: konat osobně práce podle pracovní smlouvy, nemůže být tedy při výkonu práce zastoupen někým jiným, dodržovat stanovenou pracovní dobu, dodržovat pracovní kázeň, dodržovat hygienické, bezpečnostní a jiné vnitřní předpisy zaměstnavatele.

11 Pracovní podmínky mladistvých Jako mladiství je označován zaměstnanec, který ještě nedosáhl věku 18 let. Pracovní smlouvu jako zaměstnanec můžete uzavřít pouze tehdy, dosáhli li jste věku 15 let a máte ukončenou povinnou školní docházku. Zákoník práce ( 163 a následující) zaručuje zvýšenou ochranu mladistvých v pracovněprávních vztazích a upravuje některé pracovní podmínky mladistvých odchylně od obecných právních podmínek. Jedná se zejména o tyto zvláštní podmínky: zákaz uzavření pracovního poměru na dobu určitou s mladistvými osobami => mladistvý zaměstnanec musí před uzavřením pracovní smlouvy předložit svému budoucímu zaměstnavateli písemnou žádost o uzavření pracovního poměru na dobu určitou zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby mladiství před vstupem do pracovního poměru absolvovali vstupní lékařskou prohlídku. Mladiství jsou povinni se této lékařské prohlídce podrobit. Při ukládání pracovních úkolů mladistvému se pak zaměstnavatel řídí lékařským posudkem, k uzavření pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vyžadovat vyjádření zákonného zástupce, tedy nejčastěji rodičů mladistvého zaměstnance mladistvý zaměstnanec nesmí uzavřít dohodu o hmotné zodpovědnosti délka pracovní doby mladistvých mladších 16 let nesmí překročit 30 hodin týdně zaměstnavatel nesmí (až na vzácné výjimky)mladistvé zatěžovat některými typy prací, například: a) prací přesčas b) prací v noci c) pracemi pod zemí při těžbě nerostů, ražení tunelů či štol d) pracemi, které jsou pro mladistvé nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Například pracemi s jedy, pracemi na pracovištích výroben léčiv, pracemi při výrobě a zpracování výbušnin a zacházení s nimi, pracemi s hořlavými kapalinami I. třídy, pracemi s žíravinami, pracemi na zařízeních vysokého napětí. Seznam prací zakázaných mladistvým obsahuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 261/1997 Sb. zaměstnavatel nesmí používat takový způsob odměňování práce, jehož použití by vedlo k ohrožení bezpečnosti mladistvých zaměstnanců výpověď danou mladistvému zaměstnanci i okamžité zrušení pracovního poměru s m mladistvým zaměstnancem ze strany zaměstnavatele musí být dány na vědomí též jeho zákonnému zástupci. Rozvazuje li pracovní poměr mladistvý zaměstnanec nebo má li být jeho pracovní poměr rozvázán dohodou, je zaměstnavatel povinen vyžadovat vyjádření zákonného zástupce.

12 Jak uspět v přijímacím řízení aneb užitečné typy Profesní životopis Profesní životopis je první nepřímý kontakt s vaším potencionálním zaměstnavatelem. Je velice důležité, aby splňoval některá kritéria, neboť je prvním zdrojem informací, které o vás budoucí zaměstnavatel získá. I přesto by měl obsahovat pouze fakta. Společně s životopisem byste měli zaslat i tzv. motivační dopis, který může vyjadřovat i vaše postoje a postřehy. Profesní životopis by měl splňovat tyto zásady: PŘEHLEDNOST A PROFESIONÁLNÍ FORMÁT Vaším cílem je informovat a zaujmout, nikoliv však formou životopisu, ale jeho obsahem. Proto se vyvarujte osobitého ztvárnění a držte se zaběhnuté klasiky, vynechejte barvy, extravagantní typy písma atp. STRUČNOST A VÝSTIŽNOST Životopis má být zpracován v bodech, případně holých větách, nejedná se o slohovou práci. Je třeba zachovat stručnost a výstižnost. VYSTAČTE SI S PRAVDOU Vymýšlením exkluzivních zkušeností a znalostí si nad sebou kopete hrob, pro zaměstnavatele není nic snazšího, než si vaše proklamované dovednosti ověřit. Uvádějte proto vždy pouze pravdivé informace. POZOR NA FORMÁT PŘI E MAILOVÉ KOMUNIKACI Při zasílání životopisu jako přílohu e mailu dbejte na užití standardních formátů, pdf,doc, odt. Profesní životopis by měl obsahovat čtyři části: OSOBNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE Životopis musí samozřejmě obsahovat vaše osobní a kontaktní údaje, tedy jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, telefon a e mail. Většinou se uvádí také datum narození a aktuální fotografie. VZDĚLÁNÍ Vzdělání se vždy uvádí v opačném chronologickém pořadí, tedy od nejvyššího dosaženého vzdělání níž. Je třeba uvést přesný název školy a oboru, v případě vysoké školy také fakultu a katedru. Standardně se také uvádí doba studia, můžete se pochlubit a vaším maturitním vysvědčením.! POZOR! do životopisu se neuvádí základní škola. PRAXE Stejně jako vzdělání se i dosažená praxe uvádí v opačném chronologickém pořadí. Nemusíte vypisovat vše, zaměřte se především na ty pracovní zkušenosti, které by vám mohly pomoci získat usilované místo. Příliš mnoho zaměstnavatelů často působí spíše negativním dojmem.

13 DALŠÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Do této části životopisu patří další zkušenosti, které by mohly zvýšit vaše šance na přijetí. Uveďte zde absolvované kurzy, získané jazykové diplomy, profesní certifikáty či jiná dosažená osvědčení. Strukturovaný životopis byste měli mít vždy připraven, neznamená to ale, rozesílat univerzální životopis na různé pracovní nabídky. Vždy zhodnoťte, jaké zkušenosti se nejlépe hodí pro konkrétní pracovní pozici, a podle toho životopis upravte. Využijete jistě i CV v cizím jazyce, které v dnešní době vyžaduje čím dál tím více firem. Motivační dopis Motivační dopis je možností, jak oslovit zaměstnavatele blíže. Společně s životopisem je nezbytnou součástí prvního oslovení potencionálního zaměstnavatele. Cílem motivačního dopisu je nenuceně zdůraznit své přednosti a formulovat, proč se zajímáte právě o tuto pracovní nabídku. Měl by shrnovat vaše kvality pro nabízenou pozici. V závěru motivačního dopisu nezapomeňte odkázat na přiložený životopis, ve kterém je možné nalézt faktické informace o vaší osobě. Uveďte také, že byste se rádi blíže představili na ústním pohovoru. V průvodním dopise dbejte na gramatickou a formální správnost. Pokud si nejste jisti, raději si nechte váš dopis zkontrolovat, neboť chyby mohou potencionálního zaměstnavatele nenávratně odradit. Pracovní pohovor Pracovní pohovor můžete absolvovat pouze na výzvu zaměstnavatele, cesta k němu většinou vede pouze přes životopis a motivační dopis, dejte si na nich proto opravdu záležet. Až pracovní pohovor však bývá tou hlavní zkouškou, na kterou je třeba řádně se připravit. Zde je několik typů, které by vám v tomto úsilí měli pomoci. Typy k pracovnímu pohovoru: ZÍKEJTE INFORMACE Získejte co nejvíce informací o firmě a především o pozici, na kterou byste chtěli nastoupit. Vašimi zdroji může být internet, můžete také kontaktovat přímo personální oddělení. Váš aktivní přístup dokazuje skutečný zájem o práci a na při pohovoru jistě zanechá dobrý dojem. VHODNĚ SE OBLÉKNĚ Oblečení přizpůsobte prostředí firmy a pozici, o kterou se zajímáte. Pokud se budete chtít stát trenérem ve fitcentru, oblek bude působit spíše komicky, než profesionálně. Zvolte oblečení, ve kterém se cítíte sebevědomě a přirozeně. Raději se vyvarujte přílišné barevnosti či extravagance. Dejte pozor také na výběr parfému. Základem je samozřejmě čistý a upravený vzhled. CO S SEBOU Ačkoliv jste životopis včetně motivačního dopisu zasílali již před pohovorem, jejich kopii byste si měli vytisknout a přinést s sebou. DOCHVILNOST Potencionálního zaměstnavatele chcete jistě přesvědčit o své spolehlivosti, proto přijďte včas a tím není myšleno na čas! Ideální je dostavit se do sídla firmy přibližně 10 minut před začátkem schůzky.

14 PŘEDSTAVOVÁNÍ Při představování pevně, ale ne příliš pevně stiskněte ruku, a krátce se podívejte do očí. Takové jednání dokazuje vaše sebevědomí. POHOVOR Při pohovoru se snažte zachovat sebevědomý klid, jistě budete nervózní, snažte se ale mluvit srozumitelně, klidně a adekvátně hlasitě. Vždy se dívejte do očí tomu, s kým právě mluvíte. Nebojte se zeptat, pokud něčemu nebudete rozumět. Vždy je lepší se zeptat, než se ztrapnit hloupou odpovědí. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Při pohovoru bude zřejmě odpovídat na některé z těchto obecných otázek, rozmyslete si proto odpovědi předem, při pohovoru pak budete působit jako člověk, který to má v hlavě srovnané. Nebojte se adekvátně ohodnotit své schopnosti, musíte působit sebevědomě, ne však nafoukaně, snažte se být upřímní. Obecné otázky: Z jakého důvodu byste chtěl/chtěla pracovat právě v naší společnosti? Z jakého důvodu bychom do naší společnosti měli přijmout právě Vás? Váš zatím největší pracovní úspěch? Vaše přednosti? Vaše nedostatky? Jste schopen/schopna pracovat v týmu několika lidí? Vaše představa ideálního zaměstnání? Jaké jsou Vaše profesní cíle? Jaké jsou Vaše životní cíle? Z jakého důvodu jste ukončil/ukončila Vaše předchozí zaměstnání? Jaký očekáváte plat? Kdy byste mohl/mohla nastoupit do zaměstnání? VLASTNÍ DOTAZY Na konci pohovoru budete mít zřejmě prostor na vlastní otázky, proto je vhodné, nějaké si připravit. Aktivní přístup jen dosvědčí váš skutečný zájem o zaměstnání. Co je konkrétní náplní práce na této pozici? Jak vypadá běžný pracovní den zaměstnance na této pozici? Jedná se zde o nově vzniklé pracovní místo? Jakým způsobem a kdy budu informován/informována o přijetí či nepřijetí? VHODNÉ ROZLOUČENÍ Pohovor je vždy ukončen zaměstnavatelem. Nezapomeňte poděkovat za možnost pohovoru se zúčastnit, znovu potřesení rukou a krátký pohled do očí.

15 A máte to za sebou! 2.3 Zadání jednotlivých úkolů: Žáci budou mít k dispozici připravenou nabídku inzerátů z tisku na vhodné pracovní pozice. Jedno pracovní místo/zaměstnavatele/ si vyberou. Zaměstnancem bude žák, nejlépe jako absolvent školy. První úkol: Žáci si připraví ve dvojicích přijímací pohovor, který předvedou ostatním. Druhý úkol: Vypracování motivačního dopisu a životopisu bude zadáno jako domácí úkol. Třetí úkol: Žáci doplní pracovní smlouvu o chybějící údaje. PRACOVNÍ SMLOUVA Zaměstnavatel: se sídlem: identifikační číslo: zastoupený panem a Zaměstnanec: bytem trvale: rodné číslo: Uzavírají níže uvedeného dne tuto pracovní smlouvu: I. Vznik pracovního poměru 1. Zaměstnanec nastoupí do práce dne. Tento den je dnem vzniku pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 2. Pracovní poměr se sjednává na dobu 3. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli na zkušební době v délce trvání Zkušební doba započne ode dne nástupu do práce.

16 II. Druh práce zaměstnance 1. Druh práce, na který je zaměstnanec zaměstnavatelem do pracovního poměru přijímán, je 1. Místem výkonu práce zaměstnance bude III. Místo výkonu práce IV. Mzdové podmínky 1. Zaměstnavatel se zavazuje platit zaměstnanci hrubou mzdu ve výši, Kč/hod. 2. Hrubá mzda podle této smlouvy snížená o daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné veřejného zdravotního pojištění a o jiné platby ve smyslu 121 zákoníku práce bude zaměstnavatelem vyplácena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce na bankovní účet zaměstnance. V. Pracovní doba 1. Pracovní doba je stanovena v rozsahu hodin týdně. 2. Zaměstnanec bude vykonávat pro zaměstnavatele práci ve dnech až od hod. do hod. VI. Práva povinnosti zaměstnance 1. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práci jemu přidělenou podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň. 2. Zaměstnanec je dále povinen zejména: a) pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy, spolupracovat s ostatními zaměstnanci a zaměstnavateli, b) plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly, c) dodržovat právní předpisy, jakož i jiné předpisy, vztahující se k práci zaměstnancem vykonávané,

17 d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením zneužitím a najednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, e) dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. VII. Práva a povinnosti zaměstnavatele 1. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec řádně seznámen s 2. Při nástupu do práce byl zaměstnanec řádně seznámen s 3. Ode dne vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu podle části IV. této smlouvy, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů zaměstnance a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo pracovní smlouvou. VIII. Skončení pracovního poměru 1. Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být ukončen: a) písemnou dohodou o rozvázání pracovního poměru uzavřenou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, b) výpovědí zaměstnance nebo zaměstnavatele, c) okamžitým zrušením pracovního poměru, jsou li dány podmínky stanovené v 53 a následujících zákoníku práce IX. Závěrečná ustanovení 1. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit či doplňovat pouze na základě oboustranné dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Veškeré změny této pracovní smlouvy musí být učiněny písemně. 2. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran zvlášť neupravené touto pracovní smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce a souvisejícími předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. 3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 4. Obě strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem.

18 V dne podpis zaměstnance razítko zaměstnavatele a podpis oprávněného zástupce zaměstnavatele Čtvrtý úkol: Žáci opraví chyby v pracovní smlouvě. PRACOVNÍ SMLOUVA Zaměstnavatel: Grada a.s. se sídlem: U Průhonu 22, Praha 2 identifikační číslo: zastoupený panem Janem Novákem, vedoucím personálního oddělení a Zaměstnanec: Karel Dvořák bytem trvale: Sadová 15, Praha 5 rodné číslo: /1406 Uzavírají níže uvedeného dne tuto pracovní smlouvu: I. Vznik pracovního poměru 1. Zaměstnanec nastoupí do práce dne Tento den je dnem vzniku pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 2. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou od do Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli na zkušební době, a to šestnáctiměsíční počítanou ode dne nástupu do práce. II. Druh práce zaměstnance 1. Druh práce, na který je zaměstnanec zaměstnavatelem do pracovního poměru přijímán, je prodavač.

19 III. Mzdové podmínky 1. Zaměstnavatel se zavazuje platit zaměstnanci hrubou mzdu ve výši 60, Kč/hod. 2. Hrubá mzda podle této smlouvy snížená o daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné veřejného zdravotního pojištění a o jiné platby ve smyslu 121 zákoníku práce bude zaměstnavatelem vyplácena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce na bankovní účet zaměstnance. V. Pracovní doba 3. Pracovní doba je stanovena v rozsahu 55 hodin týdně. 4. Zaměstnanec bude vykonávat pro zaměstnavatele práci ve dnech pondělí až pátek od 9.00 hodin do hodin. VI. Práva povinnosti zaměstnance 3. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práci jemu přidělenou podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň. 4. Zaměstnanec je dále povinen zejména: a) pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy, spolupracovat s ostatními zaměstnanci a zaměstnavateli, b) plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly, c) dodržovat právní předpisy, jakož i jiné předpisy, vztahující se k práci zaměstnancem vykonávané, d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením zneužitím a najednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, e) dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

20 VII. Práva a povinnosti zaměstnavatele 1. Před uzavřením pracovní smlouvy byl zaměstnanec řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. 2. Při nástupu do práce byl zaměstnanec řádně seznámen pracovním řádem zaměstnavatele a se svými pracovními povinnostmi. Dále byl zaměstnanec seznámen s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s protipožárními předpisy, jež musí při výkonu své práce dodržovat. 3. Ode dne vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu podle části IV. této smlouvy, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů zaměstnance a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo pracovní smlouvou. VIII. Skončení pracovního poměru 1. Pracovní poměr založený touto pracovní smlouvou skončí po uplynutí sjednané doby. 2. Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může být ukončen: a) písemnou dohodou o rozvázání pracovního poměru uzavřenou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, b) výpovědí zaměstnance nebo zaměstnavatele, c) okamžitým zrušením pracovního poměru, jsou li dány podmínky stanovené v 53 a následujících zákoníku práce IX. Závěrečná ustanovení 1. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit či doplňovat pouze na základě oboustranné dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Veškeré změny této pracovní smlouvy musí být učiněny písemně. 2. Přílohou této smlouvy jsou následující dokumenty: a) žádost zaměstnance o uzavření pracovního poměru na dobu určitou, b) písemný souhlas zákonných zástupců zaměstnance s uzavřením této pracovní smlouvy, c) lékařská zpráva o vstupní lékařské prohlídce zaměstnance.

21 3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran zvlášť neupravené touto pracovní smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce a souvisejícími předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. 4. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 5. Obě strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. (podpis) (podpis) podpis zaměstnance razítko zaměstnavatele a podpis oprávněného zástupce zaměstnavatele 2.4 Interpretace výsledků a správného řešení příkladů: Žáci budou jednotlivé úkoly zpracovávat samostatně. Pracovní pohovor si žáci nacvičí ve dvojicích a následně ho předvedou před třídou. Sestavení profesního životopisu a motivačního dopisu bude zadáno jako domácí úkol, žáci si vyzkouší jeho zaslání pomocí elektronické pošty. Všechny písemné úkoly budou zkontrolovány a případně ohodnoceny učitelem. Chyby v pracovní smlouvě čtvrtý úkol: 2.5 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Žáci budou potřebovat pouze výtisk zadání příkladů, případně přístup k počítači pro zpracování domácího úkolu. Učitel připraví aktuální nabídku vhodných pracovních míst. 2.6 Realizace, postupy, metody: Příklad je vhodné využít ve dvou vyučovacích hodinách. V první hodině se žáci seznámí s teoretickou částí tohoto příkladu, druhá hodina bude věnována plnění úkolů a praktickému nácviku přijímacího pohovoru. 2.7 Závěr: Cílem bylo seznámit žáky se základními podmínkami uzavírání pracovní smlouvy, s náležitostmi takové smlouvy. Žáci se naučili praktickým dovednostem, které mohou využít při snaze získat vhodné pracovní místo.

22 3 Doporučený příklad Finanční gramotnost Téma: Finanční gramotnost rozpočtová (finanční produkty) Pojištění vkladů Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Zednické práce Stavební práce 2. ročník Občanská nauka Klíčová slova: pojištění vkladů, Fond pojištění vkladů, běžný účet, termínované účty, vkladové účty, vkladní knížky, vkladové certifikáty, hypotéční zástavní list 3.1 Cíle a přínosy pro žáka: Žáci si prohloubí znalosti základních bankovních a finančních produktů a pojmů z této oblasti, zejména v souvislosti s jejich pojištěním a výplatou náhrad v případě, že finanční instituce nebudou schopny dostát svým závazkům. Na základě těchto znalostí jsou schopni žáci spočítat, jak vysokou náhradu by získali v případě krachu bank nebo jiných finančních institucí a rozhodnou se, zda a jak je možné riziko ztráty při potížích finančních institucí s výplatou vkladů minimalizovat, případně úplně eliminovat. Žáci budou schopni určit produkty, které nejsou pojištěny. 3.2 Příklad: Před řešením příkladů je možné studentům zadat následující test týkající se pojištění vkladů u finančních institucí. 1. Pojištění vkladů se týká těchto vkladů: a) vkladní knížky b) podílové listy otevřeného investičního fondu c) podílové listy uzavřeného investičního fondu d) vklady na běžném účtu e) vkladové (spořicí) účty

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 MATEMATIKA...5 1.1

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 2. ROČNÍK A 3. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi POKRÝVAČ 36-69-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi POKRÝVAČ 36-69-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POKRÝVAČ 36-69-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 3 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 3 1.2 Obecný

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 EKONOMIKA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti.

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti. Implementace finanční gramotnosti TITULNÍ STRANA ve školní praxi PODNIKÁNÍ 64 41 l/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník TITULNÍ STRANA...1 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA...4 1.1 Pojetí

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU 23 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU 23 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU 23 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA Strojírenské

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikační standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) OVĚŘENÍ 1. A. Peníze A. 1 Formy peněz Hotovostní

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více