CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti"

Transkript

1 CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/

2 Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele CANIS SAFETY a.s. Sídlo zadavatele U Skály 70/62, , Ostrava-Krásné Pole IČ: DIČ: CZ Osoby zadavatele Osoba oprávněna jednat jménem zadavatele Ing. Leonard Mynář, tel.: Lucie Domesová, tel.: Kontaktní osoba, telefon, Ing. Blanka Zapletalova, tel.: Popis předmětu zakázky Předmětem zakázky bude vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s., které povede ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti společnosti a k dokonalejšímu přizpůsobení se dnešním tržním podmínkám. Pro představu zde bude uvedeno několik položek obsahové náplně kurzů. A) TOP management, ředitelé poboček11 Kurzy jsou určeny pro 7 zaměstnanců z řad top managementu a 8 zaměstnanců z řad ředitelů poboček. osob/a Koučování Time management Workshop - strategie firmy Vedení lidí, rovné příležitosti 7,8 2 1 Motivace zaměstnanců 7,8 2 2 Zvyšování výkonnosti firmy, 7,8 2 2

3 environment Komunikace v obtížných situacích Jak získat a udržet zákazníka Personalistika v praxi Hodnotící pohovory Vedení přijímacího pohovoru Předpoklad obsahové náplně s názvem Koučování: - převzetí odpovědnosti za svěřené úkoly a samostatnost, - jak odstranit vnitřní bariéry (předpoklady, zvyky, negativní zkušenosti, obavy apod.), - jak klást účinné otázky, které zvyšují soustředění, nutí přemýšlet a umožňují poskytovat zpětnou vazbu atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Time management: - umění stanovit si priority a přiřadit důležitost jednotlivým úkolům, - analýza vlastního času, - jak poznat důležité a naléhavé atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Workshop strategie firmy: - implementace, vize, mise, - naplňování strategie a cílů, - plánování a vyhodnocování atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Vedení lidí, rovné příležitosti: - analýza vlastního stylu vedení lidí, - pracovní typologie podřízených, - schopnost rozhodovat atd. Příklad obsahové náplně s názvem Motivace zaměstnanců: - motivační nástroje, - jak chválit a kritizovat, - demotivace a vyhoření atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Zvyšování výkonnosti, environment: - ujasnění kompetencí, - odpovědnost x kontrola, - koučování jako nástroj pro zvyšování výkonnosti, - environmentální politika ČR atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Komunikace v obtížných situacích: - jak předcházet základním komunikačním chybám, - technika omluvy, - přijímání kritiky atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Jak získat a udržet zákazníka: - motivovat nové i stávající obchodníky tak, aby byl odstraněn strach z neúspěchu, - naučit se správné prodejní zásady při prodeji společnostem i fyzickým osobám, - příprava obchodníků na konkrétní situace, se kterými se mohou setkat atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Personalistika v praxi: - pracovně-právní vztahy, - povinnosti personalistů při vedení personální agendy,

4 - lhůty v personální praxi atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Hodnotící pohovory: - proč hodnotit, jaký to má užitek, - typy hodnocení, využití sebehodnocení, - motivace zaměstnanců atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Vedení přijímacího pohovoru: - struktura přijímacího pohovoru, - jaké otázky klást a jaké ne, - ukončení přijímacího pohovoru atd. B) Obchodní zástupci Kurzy jsou určeny pro 34 zaměstnanců z řad obchodních zástupců. osob/a Komunikační dovednosti 11,11, Prezentační dovednosti 11,11, Obchodní dovednosti 11,11, Předpoklad obsahové náplně s názvem Komunikační dovednosti: - základní komunikační dovednosti, - zásady efektivní komunikace se zákazníky, - zdolávání námitek atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Prezentační dovednosti: - cíl prezentace a výběr témat, - obsah, struktura, scénář prezentace, - jak účinně zdolat trému atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Obchodní dovednosti: - osobnost jednajícího typologie, - fáze obchodního jednání, - jak prezentovat produkt nebo službu a přitom prodávat užitek atd. C) Vedoucí Kurzy jsou určeny pro 14 zaměstnanců z řad vedoucích. osob/a Motivace zaměstnanců Vedení lidí Komunikace v obtížných situacích Týmová spolupráce

5 Předpoklad obsahové náplně s názvem Motivace zaměstnanců: - teorie motivace, - motivační typy, - některé motivační dovednosti atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Vedení lidí: - analýza vlastního stylu vedení lidí, - pracovní typologie podřízených, - schopnost rozhodovat atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Komunikace v obtížných situacích: - jak předcházet základním komunikačním chybám, - technika omluvy, - přijímání kritiky atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Týmová spolupráce: - nástroje týmové spolupráce, - týmová diskuze a její řízení, - týmová rozhodnutí atd. D) Nákupčí Kurzy jsou určeny pro 7 zaměstnanců z řad vedoucích. osob/a Time management Jak přesvědčivě prezentovat Profesionální nákupčí Předpoklad obsahové náplně s názvem Time management: - umění stanovit si priority a přiřadit důležitost jednotlivým úkolům, - analýza vlastního času, - jak poznat důležité a naléhavé atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Jak přesvědčivě prezentovat: - jak se připravit na prezentaci, - význam interakce při prezentaci, - jak pohotově odpovídat na otázky atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Profesionální nákupčí: - analýza potřeb firmy, - role nákupčího ve firmě, - moderní trendy v oblasti nákupu atd.

6 E) Asistentky Kurzy jsou určeny pro 16 zaměstnanců z řad asistentek. osob/a Efektivní telefonická komunikace Asertivní jednání Profesionální asistentka Excel I Předpoklad obsahové náplně s názvem Efektivní telefonická komunikace: - příprava na hovor, - vytvoření profesionálního dojmu, - zásady správného telefonování a nejčastější chyby v telefonické komunikaci atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Asertivní jednání: - čtyři typy chování, - asertivní kritika, - asertivní verbální a neverbální komunikace atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Profesionální asistentka: - manažerské minimum, - naslouchání a empatie, - interní a interpersonální komunikace atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Excel I.: - speciální techniky formátování buněk, - posloupnosti a seznamy, - ochrana dat atd. F) Zaměstnanci logistiky a rozvozu Kurzy jsou určeny pro 14 zaměstnanců logistiky a rozvozu. osob/a Stres jeho odstraňování a prevence Time management Logistika v praxi Předpoklad obsahové náplně s názvem Stres jeho odstraňování a prevence: - jak nás ovlivňují emoce, - vnější a vnitřní příčiny stresu, - náchylnost na stresové reakce atd. Předpoklad obsahové náplně s názvem Time management: - umění stanovit si priority a přiřadit důležitost jednotlivým úkolům, - analýza vlastního času, - jak poznat důležité a naléhavé atd.

7 Předpoklad obsahové náplně s názvem Logistika v praxi: - jak efektivně rozmístit zdroje v čase, - organizace, plánování, řízení a výkon toků, - logistika jako klíčová součást strategie celého podniku atd. Výše uvedené obsahové náplně kurzů slouží pouze jako rámcová představa. Jako doplněk bude zadavatel žádat komunikaci lektora s účastníky vzdělávacích aktivit prostřednictvím webové interaktivního nástroje. Tento doplněk zadavatel požaduje ke všem kurzům. Obsahuje informace nad rámec klasického vzdělávání. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele vzdělávacích služeb Základní kvalifikační předpoklady dodavatele vzdělávacích služeb: Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Profesní kvalifikační předpoklady dodavatel vzdělávacích služeb prokáže doložením úředně ověřené kopie (ne starších 3 měsíců) nebo originálu: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, b) dokladu o oprávnění k podnikání. Specifické kvalifikační předpoklady, které se dodavatel vzdělávacích služeb zavazuje splnit doložením: a) referencí, a to formou 3 referenčních dopisů, nebo obdobných listin, které prokazují zrealizování obdobných zakázek v min. hodnotě 1 mil. Kč. Obdobnými zakázkami jsou myšleny zakázky, kde bylo realizováno školení na soft skills, b) kopie pojistné smlouvy s minimálním plněním 5 mil. Kč, c) minimálně 5 profesních životopisů lektorů, které budou dokládat zkušenost se vzděláváním dospělých min. 3 roky. Subdodávky na vzdělávací služby budou povoleny. Lhůta a místo pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídek Místo pro podávání nabídek Poděbradova 46, Moravská Ostrava Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH Cena zakázky je Kč bez DPH. Tato cena je cenou maximálně přípustnou a tudíž nesmí být překročena.

8 Hodnotící kritéria Nabídková cena 25 % Kvalita a rozsah nabízených služeb 30% Navržená metodika školení 25 % Komplexnost nabídky 20 % Kritérium nabídková cena bude hodnoceno jako objektivní kritérium a jako nejlepší nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší cenou. Kritérium kvalita a rozsah nabízených služeb bude hodnoceno jako subjektivní kritérium a jako nejlepší nabídka bude hodnocena ta, která bude mít nejlépe zpracovánu obsahovou náplň školení, metody výuky, pomůcky a použitá technika v kurzech a popis, jakým způsobem bude poskytována zpětná vazba. Kritérium navržená metodika školení bude hodnoceno jako subjektivní kritérium a jako nejlepší budu hodnocena nabídka, která nabídne nejkvalitnější metody výuky a používané pomůcky při výuce. Kritérium komplexnost nabídky bude hodnoceno jako subjektivní kritérium a jako nejlepší bude hodnocena nabídka, která bude přehledně zpracována, bude ucelená a bude obsahovat všechny náležitosti, která jsou požadovány. Pro hodnocení nabídkové ceny bude použit následující vzorec: tzn. nejnižší cena (hodnota) 100 x x váha vyjádřená v procentu cena (hodnota) hodnocené nabídky Pro hodnocení subjektivních se použije bodová stupnice Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů. Hodnotitelé jsou povinni do zápisu zdůvodnit své hodnocení. bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech Cena zakázky a platební podmínky Cena zakázky je Kč bez DPH. Tato cena je cenou maximálně přípustnou. Platby za provedené vzdělávací služby se budou uskutečňovat bezhotovostním převodem a fakturačním obdobím bude 1 měsíc. Faktura bude mít splatnost 30 dnů. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí řádného daňového dokladu také název projektu a jeho registrační číslo.

9 Další požadavky na nabídku - nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce, - nabídka bude podána na celý předmět zakázky a tudíž variantní podání nabídek je nepřípustné, - nabídka bude očíslována vzestupnou řadou a její listy budou pevně svázány k sobě,tak aby byla zabezpečena proti neoprávněné manipulaci, - nabídka musí být podepsána statutárním orgánem, nebo osobou jednat jménem společnosti, - nabídka bude zapečetěna v obálce s výrazným nápisem NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ a na obálce bude uveden název projektu a jeho registrační číslo, adresa dodavatele i zadavatele vzdělávacích služeb - nabídky budou poslány na adresu Poděbradova 46, , Moravská Ostrava k rukám kontaktní osoby a to nejpozději v den vypršení lhůty pro podávání nabídek ( do 13:00), - nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii, kde bude originál výrazně označen jako originál a kopie bude výrazně označena jako kopie, - dodavatel vzdělávacích služeb může podat pouze jedinou nabídku a je také nepřípustné, aby se účastnil na více než jedné nabídce Nabídka bude obsahovat: a) průvodní list nabídky, b) čestné prohlášení o splnění kvalifikační předpokladů podepsané statutárním orgánem, c) doklady, jimiž uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklady, d) reference, e) obsahovou náplň a cíle jednotlivých kurzů, f) cenovou kalkulaci, g) návrh smlouvy. Další požadavky zadavatele a) zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace deklarované dodavateli v nabídkách, b) zadávací řízení nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisu. Jsou-li v tomto zadávacím řízení užity odkazy na tento zákon, jedná se pouze o odkazy na jednotlivá ustanovení tohoto zákona a jsou užity pouze pomocně a přiměřeně tomuto zákonu. Zadavatel si však vyhrazuje právo v případech touto zadávací dokumentací neupravených využít podpůrně přiměřené míře ustanovení tohoto zákona, c) zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení či jeho jednotlivé části do podpisu smlouvy zrušit, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout, d) zadavatel si vyhrazuje právo požadovat změny a doplnění předloženého návrhu smlouvy, případně smlouvu neuzavřít.

10 Dotazy k výběrovému řízení S dotazy k zadávacímu řízení se budou dodavatelé vzdělávacích služeb obracet na kontaktní osobu ve věci vzdělávacího projektu. Dotazy budou posílány elektronickou poštou prostřednictvím u a i s odpověďmi budou vyvěšeny na stránkách V Ostravě dne Ing. Leonard Mynář, člen představenstva.. Lucie Domesová, člen představenstva

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více