PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STRESU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STRESU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH"

Transkript

1 PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STRESU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH 1. Popis firmy: COMPUSMART Společnost COMPUSMART byla založena roku 1988 absolventem studia v oblasti IT Johnem Davisem a jeho kolegou, Markem Thomsonem. Firma fungovala v malé mimoměstské komunitě a byla jedinou firmou svého druhu. Proto se rychle stala velmi populární. Johnu a Markovi se podařilo znásobit obrat společnosti za 3 roky od začátku působení firmy. Získali podnikatelský úvěr a v blízkém městě si otevřeli další pobočku. Nyní má jejich firma pět poboček a zaměstnává 27 lidí (bez Johna a Marka). Na VPP zde pracují 2 administrátoři a dva pracovníci technické podpory. Z těchto lidí je 7 žen a zbytek jsou muži. Dvanáct pracovníků má univerzitní vzdělání a 3 doktorandské. Všichni jsou britské národnosti. Na každé pobočce je administrátor, pracovník technické podpory a pracovníci vývoje softwaru. Druhý administrátor a druhý obchodní zástupce pracují v sídle firmy. Hlavní činností firmy je technická podpora a služby, vývoj softwaru a obchod. COMPUSMART zajišťuje produkty od velký IT firem až po místní společnosti a má dlouhodobé smlouvy s klíčovými hráči v této oblasti.

2 2. Stresové faktory a vliv stresu Vzhledem k popularitě společnosti a její rapidní expanzi se výrazně zvýšila pracovní zátěž. Sami John a Mark věnují firmě hodně času, aby splnili požadavky zákazníků. Zaměstnanci jsou rovněž pod tlakem, aby podávali kvalitní výkony a zvládli požadavky na ně prací kladené. Výsledkem toho je spěch, aby se zvládly termíny a zvládli i úkoly, za které jsou zodpovědní. Ve třech pobočkách zaměstnanci pracují v open space kancelářích a byly stížnosti na nedostatek soukromí a zvýšený hluk. Na těchto pobočkách byla zvýšená úroveň absencí. Obecně lze říci, že v poslední době se zvýšily stížnosti na pracovní tlak a bolesti kloubů a svalů. Dva členové personálu v poslední době tuto práci ukončili a museli být rychle vyměněni, aby nebyla dotčena práce. Pozitivem je určitě to, že John a Mark svoje pracovníky velice podporují. Jsou s nimi ve spojení a často navštěvují každou pobočku, aby si s nimi pohovořili a zjistili, jak se jim daří. Jejich cílem je ve firmě uchovat neformální, rodinnou atmosféru a vůči personálu jsou přátelští. Uvědomují si, že pracovní zátěž se zvýšila, ale zároveň zjišťují, že u malých firem je tento stav realitou. Snaží se svým pracovníkům pomoci a to například tím, že administrátorkám, které porodily, umožňují pracovat na vedlejší pracovní poměr na flexibilní bázi. Klima mezi kolegy je rovněž dobré a nakloněné spolupráci. Přesto, většina z nich cítí, že jim tato situace brání v osobním rozvoji a rovněž mají obavy o budoucnost firmy, protože tato před nedávnem přišla o důležité smlouvy kvůli tomu, že neměla dostatek zdrojů pro jejich zajištění. Karen Croomer, která ve společnosti pracuje 8 let a je na postu supervizora, Markovi a Johnovi navrhla, aby situaci vyřešili tak, že najdou externí pomoc. Po důkladném zvážení se John a Mark rozhodli obrátit se na místní Univerzitní centrum pro organizační rozvoj, které poskytuje malým a středním firmám

3 obchodní služby za přijatelné ceny a zaměstnává známé experty na poli organizační psychologie. Úkolu se ujali Dr. Ray Smith a Dr. Sara Jones. Dr Smith je organizační psycholog a expert pro organizační změny a rozvoj. Dr. Jones je psychologem pro zdraví při práci a expertem na psycho-sociální rizika a pracovní stres a to v především v oblasti malých a středních podniků.

4 Otázky: 1. Jaké jsou hlavní problémy, se kterými se setkáváme u malých a středních společností (SME)? 2. Jakým problémům SME čelí a které z nich mají spojitost s pracovním stresem? 3. Je v SME jednodušší nebo složitější zvládat stres? 4. Proč je v menších firmách role manažera zásadní? 5. Kde mohou malé firmy hledat a najít patřičnou podporu s ohledem na problematiku pracovního stresu?

5 3. Metodologie hodnocení rizik a její implementace Dr. Smith a Dr. Jones se s Johnem a Markem setkali a situaci diskutovali. Bylo rozhodnuto, že bude použito paradigmatu zvládání rizik s cílem identifikovat klíčové problémové okruhy, zjistit úroveň stresu a identifikovat a implementovat patřičné akce, které povedou k prevenci stresu. Paradigma zvládání rizik obsahuje 2 stupně: hodnocení rizik a redukce rizik. Počáteční fáze, hodnocení rizik, je nastavena tak, aby u definované skupiny zaměstnanců identifikovala důležité zdroje stresu, související s její prací a pracovních podmínek, které mohou mít vliv na zdravotní stav této skupiny. Proces hodnocení rizik vyplývajících ze stresu u společnosti COMPUSMART je popsán níže. Dr Smith a Dr Jones požádali Johna a Marka, aby jim poskytli dostupná data o organizaci týkající se firemní politiky, produktivity, absencí, obměny personálu, nehod, nemocnosti a stížností zaměstnanců. John a Mark se velice snažili požadované informace získat, ale v mnoha směrech nebyly kompletní, protože nebyly uchovávány podrobné záznamy. Tak tomu u malých firem bývá. Experti se Johna a Marka zeptali na podobné iniciativy, které ve firmě proběhly, ale toto byla první takováto aktivita, která se v COMPUSMARTu odehrála. Experti pak vytvořili řídící skupinu složenou z 8 lidí, včetně Johna a Marka, Karen Croomer (supervisorka ve firmě) a jednoho zaměstnance firmy z různých poboček a s různými pracovními pozicemi. Úkolem této skupiny bylo expertům poskytovat rady a pomoc ve všech fázích hodnotícího procesu.

6 Pak experti navštívili všechny pobočky, aby se seznámili s pracovišti a zjistili další problémy (jako úroveň hluku, vybavení, pracovní prostor atd.) a rovněž promluvili se zaměstnanci a projektu a jejich práci. Někteří zaměstnanci zpočátku odpovídali s nedůvěrou, ale počáteční obavy se podařilo eliminovat tím, když experti vysvětlili důvod projektu a zaměstnance ujistili o etických principech, které jejich práci provázejí (důvěrnost informací, anonymnost apod.). Následně experti vybrali z každé pobočky jednoho manažera, jednoho supervisora a řadového zaměstnance z různých oborů, se kterými byl udělán pohovor pro pracovní analýzu. Pro výběr bylo rovněž důležité pohlaví, vzdělání a počet let ve firmě. Bylo uděláno sedm pohovorů, které odhalily pozitivní a negativní aspekty práce na dané pobočce. Účastníci byli při pohovoru požádáni, aby identifikovali 3 nejlepší a 3 nejhorší aspekty své práce, aby zhodnotili, zda na ně určité aspekty jejich práce kladnou příliš velký tlak a jestli cítí, že následkem toho bylo dotčeno jejich zdraví. Následně jim byly položeny detailnější otázky týkající se jejich organizace a psychosociálních rizik a podpůrných systémů, které jsou zaměstnancům k dispozici. Na základě těchto pohovorů, návštěv poboček a dostupných dat o organizaci, byli experti schopni identifikovat seznam klíčových problémů a rozdělit je do skupin, např. organizace práce, pracovní prostředí, komunikace atd.. Na základě tohoto seznamu sestavili otázky, které budou zařazeny v analýze hodnocení rizik, o jejíž vyplnění budou požádáni všichni zaměstnanci. Dr Smith a Dr Jones tyto otázky představili řídící skupině a požádali ji o zpětnou vazbu před finalizací otázek pro průzkum. Kromě těchto otázek ještě použili standardizovaný dotazník na měření symptomů stresu. Průzkum rovněž obsahoval otázky týkající se absencí, spokojenosti s prací, muskuloskeletálních bolestí a demografie.

7 Průzkum byl udělán u všech zaměstnanců a výsledky byly analyzovány tak, aby odhalily klíčové otázky a jejich vztah ke stresu a muskuloskeletálním problémům. Výsledky poukázaly na 4 hlavní problémy, na které upozornila většina zaměstnanců firmy COMPUSMART: organizace práce (přidělování úkolů, nastavování a vyřizování priorit, jasnost popisu práce), pracovní zátěž a pracovní doba (dlouhá a nepravidelná pracovní doba), komunikace firemní situace a vize, rozvoj zaměstnanců. Navíc, na třech pobočkách byl jako problém identifikován design kanceláří stylem open space. Ti zaměstnanci, kteří označili za problém organizaci práce, byli třikrát více stresovaní než jejich kolegové. Ti zaměstnanci, kteří uvedli jako problém pracovní zátěž a pracovní dobu, byli čtyřikrát více stresováni než jejich kolegové. Navíc si stěžovali na více muskuloskeletálních bolestí než jejich kolegové. Zaměstnanci, kteří pracují v kancelářích typu open space, si stěžovali na vyšší úroveň stresu a více muskuloskeletálních bolestí. Experti sestavili zprávu pro hodnocení rizik, která prezentovala odhalená fakta ve spojitosti s dříve sebranými organizačními daty. Odhalená fakta byla rovněž prezentována a diskutována na dalším setkání s řídící skupinou. Byly identifikovány možné intervence, ale experti skupině navrhli, aby intervence byly odsouhlaseny co největším množstvím zaměstnanců. Proto bylo rozhodnuto, že na konci dne (15:00 17:30) se uskuteční 2,5 hodinový workshop, na kterém budou zaměstnancům prezentována odhalená fakta a budou prodiskutována možná opatření.

8 Otázky: 1. Jaké jsou hlavní kroky procesu hodnocení rizik? 2. Jaká je role řídící skupiny a kdo by v ní měl být zastoupen? 3. Jak jsou vybíráni respondenti pro pohovory na pracovní analýzu? 4. Co je cílem průzkumu pro hodnocení rizik?

9 4. Techniky pro prevenci a intervence (opatření) Na konci pracovního dne byl zorganizován Akční inovační workshop, jehož cílem bylo, se zaměstnanci zkonzultovat patřičná opatření. Všichni zaměstnanci, s výjimkou pěti členů řídící skupiny, se workshopu zúčastnili. Tento postup byl zvolen proto, aby pobočky byly i v tento okamžik k dispozici požadavkům klientů. Experti celé skupině zaměstnanců prezentovali odhalená fakta a požádali je, aby spolupracovali s managementem a nalezli vhodná opatření pro vyřešení identifikovaných problémů a aby si zároveň uvědomili existující omezení. Skupina se pak rozdělila do menších skupin dle poboček, aby pracovníci probrali všeobecná a specifická opatření, která mají být použita. Experti v diskuzích měli roli facilitátora. Cílem bylo identifikovat minimální počet opatření, která se vypořádají s maximálním počtem problémů a to za vědomí existujících silných a slabých stránek. Rovněž bylo třeba dohodnout se na tom, kdo bude zodpovědný za implementaci těchto opatření a jak budou hodnoceny výstupy těchto opatření. Pro vyřešení problémů s organizací práce bylo rozhodnuto, že budou vytvořeny jasné popisy práce pro každou pracovní pozici, které budou obsahovat úkoly pro danou pozici (Johnem ve spolupráci s experty). Dále bylo rozhodnuto, že zaměstnanci zahájí každý pracovní den poradou, aby projednali priority daného dne (určený zaměstnanec na každé pobočce). Centrála firmy bude pobočky informovat o klíčových prioritách s odpovídajícím předstihem. Pro zvládnutí pracovní zátěže a pracovní doby bylo rozhodnuto, že management zváží možnost najmutí více zaměstnanců nebo pracovníků na HPP či VPP podle potřeby (John).

10 Rozhodnutí v této věci bude na základě pracovní zátěže na každé pobočce učiněno do měsíce od workshopu (Karen Croomer ve spolupráci se zaměstnanci poboček). Management se rozhodl vydávat každé tři měsíce oběžník, který bude zaměstnance informovat o otázkách týkajících se firemní politiky a rozvoje (Mark). Management (Mark) se rovněž zavázal, že vypracuje plán rozvoje zaměstnanců a zavede odpovídající schéma odměňování, jež bude směřovat k rozvoji zaměstnanců. Tato otázka bude vyřešena ve spolupráci s experty. A konečně, na pobočkách s kancelářemi ve stylu open space bude zváženo odstěhování do jiných kanceláří nebo rekonstrukce kanceláří stávajících (Karen Croomer převzala zodpovědnost za zjištění nabízejících se možností). Na základě workshopu experti sestavili zprávu, shrnující dohodnuté činnosti včetně jejich časového řešení, kdy budou zavedeny a osob zodpovědných za implementaci. Experti pak navrhli, že sehrají roli facilitátora, kdy budou firmě v potřebných případech radit. Bylo rozhodnuto, že experti se v budoucnu vrátí, aby zhodnotili úspěch nebo neúspěch implementovaných kroků. Následně bude celý proces hodnocení rizik zopakován, aby bylo možno kvalitně zavést plán zvládání rizik ze stresu. Experti požádali management, aby uchovával podrobné záznamy o produktivitě, absencích, úrazech, nemocech a stížnostech zaměstnanců.

11 Otázky: 1. Jaké jsou klíčové faktory úspěchu Akčního inovačního workshopu? 2. Jaké jsou zodpovědnosti expertů a zaměstnanců? 3. Jaký je rozumný časový rámec pro zhodnocení implementovaných opatření?

12 5. Hodnocení procesu zvládání rizik a intervencí (opatření) Nastavení časového rámce pro hodnocení výsledků opatření a procesu zvládání rizik závisí na mnoha faktorech, včetně dostupnosti zdrojů, loajality k firmě a počtu a druhu opatření, která jsou implementována. Přesto se doporučuje, aby proces zvládání stresu byl každoročně opakován. Povaha paradigmatu zvládání stresu, pro niž je typické zapojení všech zaměstnanců, umožňuje personálu naučit se, jak mohou sami tento proces implementovat za minimálního přispění expertů. To je zvlášť důležité u malých a středních firem. Po provedení dohodnutých opatření, experti doporučili managementu, jak sestavit jasné popisy pracovních pozic a systém odměňování pracovníků zaměřený na jejich rozvoj. Na základě konzultací s experty došlo u dvou poboček k rekonstrukci dvou kanceláří s původním konceptem open space a předělání třetí se chystá. Na dvou pobočkách byli najati dva zaměstnanci na plný úvazek a na dalších dvou pobočkách (mimo centrály) byli najati dva pracovníci na VPP. Na začátku každého dne byly organizovány porady, na kterých byly identifikovány priority. Každé tři měsíce byl Markem vydáván oběžník, který zaměstnancům připomínal politiku a rozvoj firmy. Dr Smith a Dr Jones měli pohovor s managementem, Karen Croomer a zaměstnanci z každé pobočky, aby zjistili účinnost opatření. Každý se vyjadřoval pozitivně. Navíc, experti prověřili záznamy o absencích, produktivitě a stížnostech zaměstnanců od doby zavedení intervencí. Došlo k poklesu absencí a nárůstu produktivity, který více než vykompenzoval náklady na nově najaté zaměstnance. Znovu byl proveden průzkum hodnocení rizik. Zaměstnanci uvedli méně stresu a muskuloskeletálních bolestí. Společnost vyvinula antistresovou politiku a zavázala se, že tento proces bude každoročně opakovat.

13 Ótázky: 1. Jak lze hodnotit opatření? 2. Jaká je výhoda hodnocení? 3. Jaké jsou výhody a nevýhody toho, že hodnotící proces vykonávají externí experti?

14 Otázky a témata k diskusi 1. Identifikujte některé problémy ve Vaší organizaci, které jsou způsobeny stresem. 2. Jak byly tyto identifikovány. Jaký byl výstup? 3. Které skupiny zaměstnanců mohou být stresem ovlivněny více? Proč? 4. Jaké zdroje jsou ve Vaší organizaci k dispozici pro provedení hodnocení rizik vyplývajících z pracovního stresu? 5. Jaké mohou být ve Vaší organizaci hlavní překážky pro provedení hodnocení rizik vyplývajících ze stresu? 6. Kde byste hledal(a) pomoc pro provedení hodnocení rizik souvisejících s pracovním stresem? 7. Jaké jsou hlavní kroky procesu zvládání rizik? 8. Jaká je role expertů, manažerů, zástupců odborových svazů a zaměstnanců v každém kroku tohoto procesu?

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku Makro Cash&Carry spol. s r.o. Jana Pokorná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců Výzkumný Ústav Práce a Sociálních Věcí Research Institute for Labour and Social Affairs 2007 Vydal Výzkumný ústav

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY ANALYSIS OF EMPLOYEE S EDUCATION SYSTEM WITHIN COMPANY XY Magisterská

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti

Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum pracovního lékařství 100 42 PRAHA 10 VINOHRADY, ŠROBÁROVA 48 Telefon: 267 081 111 Podpora zdraví na pracovišti Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti s komentářem

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 1/1997 Příklady praxe kultury bezpečnosti ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 1 PŘÍKLADY PRAXE KULTURY BEZPEČNOSTI MEZINÁRODNÍ AGENTURA PRO ATOMOVOU ENERGII VÍDEŇ, 1997 PŘEDMLUVA

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

MIGRANTI NA TRHU PRÁCEVE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH: PRÁVNÍ KONTEXT A ORGANIZAČNÍ PODPORA. Shrnující zpráva

MIGRANTI NA TRHU PRÁCEVE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH: PRÁVNÍ KONTEXT A ORGANIZAČNÍ PODPORA. Shrnující zpráva MIGRANTI NA TRHU PRÁCEVE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH: PRÁVNÍ KONTEXT A ORGANIZAČNÍ PODPORA Shrnující zpráva Migranti na trhu práce ve vybraných evropských zemích: právní kontext a organizační podpora Shrnující

Více

Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens. Výběr auditora. Uplatnění osvědčených postupů

Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens. Výběr auditora. Uplatnění osvědčených postupů Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens Výběr auditora OBSAH Předmluva...4 Úvod...5 První krok: Shromáždění informací před provedením výběru...7 Aspekty jmenování auditora

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více