Oficiální časopis městské části Praha 22 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oficiální časopis městské části Praha 22 www.praha22.cz ZDARMA"

Transkript

1 Oficiální časopis městské části Praha 22 ZDARMA Ročník 44 UHŘÍNĚVES PITKOVICE HÁJEK Tříkrálové zpívání na radnici (foto: Pavel Veverka)

2 SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, velmi srdečně Vás zdravím v novém roce V úvodu mého dnešního příspěvku mi dovolte zopakovat přání z konce toho minulého roku 2013, dovolte mi tedy přání pevného zdraví a štěstí v nastávajícím novém roce. Možná to je stále častěji opakované klišé, ale i tak stále platí a platit bude, že zdraví je určitě to nejdůležitější, co si můžeme přát, protože bez něj se nám nesplní ani mnohá další přání či předsevzetí, která si většina z nás jistě dala pro další dny nového roku. I my máme na našem úřadě mnohá přání či cíle pro tento rok, s kterými Vás velmi rádi budeme i nadále seznamovat, či o kterých Vás budeme v našem Zpravodaji každý měsíc informovat. I náš Zpravodaj vlastně vstupuje do nového roku s nemalou změnou v grafické úpravě, a můžeme se tak těšit i na jeho celobarevné každoměsíční provedení. Věřím, že tento rok bude také přinášet více těch barevných zpráv, než těch černobílých, tedy více těch dobrých, než těch špatných. Mezi ty dobré jistě musí patřit i ohlédnutí za událostmi či akcemi z konce minulého roku. Vánoční koncerty ZŠ U Obory či DPS Jiskřička nejenom nadchly, ale vytvořily tak i krásnou předsváteční atmosféru. K těmto akcím není možné nepřipojit či nevzpomenout na Českou mši vánoční J. J. Ryby nebo koncert Ivety Bartošové v našem kostele, který byl očekáván s rozpaky, možná i nedůvěrou, ale dle ohlasů všech přítomných, kdo přišel, nelitoval, a i ve veliké zimě muselo Ivetino vánoční zpívání opravdu zahřát, stejně jako veliký potlesk všech přítomných. Iveto, díky. Určitě jedním z dalších vrcholů předvánočních akcí bylo setkání seniorů v našem divadle. Ohlasy byly jen v superlativech, viz i mnohá písemná poděkování, která přišla na náš úřad. Velké dohady vznikly pouze nad tím, kdo byl letos nejlepší, což jsou opravdu příjemné starosti, a ani já nevím, těžká volba mezi skvělým V. Hronem, J. Laufrem, Y. Simonovou, V. Sodomou, D. Mattiolim, Z. Stirskou..., snad nejlepší byl přeci jen Zdeněk Vrba, který spolu s námi na jedničku opět takový program připravil. Veliké poděkování patří také paní tajemnici Jandové, která angažovala jako další premiéru studenty Střední školy hotelnictví a gastronomie Praha, kteří se zhostili dokonalé obsluhy, a tak si i dámy z Českého červeného kříže mohly po mnoha letech, místo jako každoročně dokonalého servisu, vychutnat konečně a zaslouženě skvělý program opravdu v klidu. Takže díky všem a za vše, co nám přineslo předvánoční pohodu na mnoha akcích v naší městské části. Opravdu díky. Teď už rok Jistě nás čeká opět mnoho kulturních a společenských akcí, ale i mnoho práce. Dnes tedy zůstanu už u té kultury, ale příště Vás s pomocí kolegy Ing. Martina Turnovského určitě seznámíme, či budeme informovat, co bychom rádi v tomto roce stihli, protože to je rok volební, a některé projekty chceme určitě ještě realizovat anebo alespoň nezvratně připravit. Ale o tom všem i o těch letošních komunálních volbách postupně v příštích Zpravodajích Dnes tedy závěrem už jen pozvání na první kulturní akce roku V sobotu vernisáž výstavy Rok očima dětí, jedná se o výstavu fotografických prací dětí ze školní družiny ZŠ Bří Jandusů, která potrvá až do 3. února. Po té následuje v Uhříněveském muzeu výstava Evy Bartoňové Divadelní kostýmy a jejich návrhy. Rodiče, nezapomeňte ale také na zápis do obou našich základních škol ve dnech ! A já také určitě nezapomenu na další příspěvek zase za měsíc. PODĚKOVÁNÍ Vážený pane starosto. Dovolte mi, abych Vám, paní tajemnici ing. Olze Jandové, ale i všem, kteří se podíleli na organizačním zajištění Seniorského odpoledne v Divadle Bolka Polívky U22 dne 7. prosince 2013, co nejvřeleji poděkovala. Děkuji nejen za sebe, ale za všechny zúčastněné členy Klubu seniorů a členy MS ČČK. Byl to úžasný zážitek. Všichni jsme se nesmírně bavili. Shodli jsme se, že to byl ten nejkrásnější dar, který jste nám seniorům mohli v Adventním čase dát. Moc jsme za to, vážený pane starosto, vděčni. Vážíme si všeho, co děláte pro to, aby se nám v Praze 22 dobře žilo, abychom byli spokojení a šťastní. Aby život pro občany i v pokročilém věku byl radostný a příjemný. Ještě jednou upřímné poděkování. Dovolte mi vyslovit přání, abyste ve zdraví a síle pokračoval ve své náročné práci i v dalším období. Budeme Vás podporovat a pokud můžeme být nápomocní, rádi tak učiníme. Stanislava Drozenová, předsedkyně MS ČČK Uhříněves-Hájek a vedoucí Klubu seniorů Koncert Iveta Bartošová a Vrabčáci Mějte se krásně a moc přeji každý krásný den v roce V úctě Milan Coller, starosta MČ Praha 22 Foto: Pavel Veverka 2 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 1/2014

3 INFORMACE Z RADNICE AKTUALITA PO UZÁVĚRCE Se smutkem v srdci vzpomínáme na váženého uhříněveského rodáka, pana KARLA GUTA, který byl slavným reprezentantem 50. let, úspěšným trenérem a předsedou Českého svazu ledního hokeje. Zemřel dne 6. ledna 2014 ve věku 86 let. Naposledy jsme s ním osobně zavzpomínali na mnohé jeho slavné chvíle při oslavách v Uhříněvsi loni v dubnu. Čest jeho památce. ZPRÁVY Z RMČ A ZMČ Zprávy ze zasedání Rady MČ Za vedení MČ Praha 22 Olga Jandová Výtah z usnesení Rady MČ Praha 22 ze 72. a 73. zasedání, která se konala dne a a na kterých přijala následující usnesení: Souhlasila: se zřízením ÚVB k pozemku parc. č v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol. PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, Praha 5, za cenu dle znaleckého posudku + DPH se zřízením ÚVB k pozemku parc. č. 141/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch spol. PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, Praha 5, za cenu dle znaleckého posudku + DPH se způsobem zadání, zadávacími podmínkami a složením hodnotící komise VZ malého rozsahu PD Lávka ul. Ke Kříži a PD Cyklostezka Pitkovice -Benice s předloženým písemným soupisem a odůvodněním dodatečných stavebních prací díla Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů vícepráce, s tím, že se cena díla zvyšuje o Kč bez DPH, což je Kč včetně DPH s přidělením VZ Komplet 8 ks PC pro kancelářské využití společnosti HAPPY comp, s. r. o., za celkovou cenu Kč včetně DPH s pořízením 20 licencí systému Microsoft Windows 7 Pro Czech DVD za cenově nejvýhodnější nabídku s podáním žádosti o příspěvek na SFDI, s vydáním čestného prohlášení statutárního orgánu MČ Praha 22, že nejméně po dobu 8 let nebude převedena stavba, spolufinancovaná SFDI do vlastnictví třetích osob s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 53/2012 D-4 ze dne pro akci Cyklotrasy MČ Praha 22 Netluky Uhříněves Kolovraty. s pronájmem části pozemku parc. č. 1803/9 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění zařízení staveniště pro spol. Skanska, a. s., Líbalova 1/2348, Praha 4-Chodov, za cenu v místě a čase obvyklou se zadáním VZ Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav, udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ firmě Miroslav Mandrik, Slunná 293, Příbram - Zdaboř s cenovou nabídkou firmy Dolní Bousov, spol. s. r. o. k zhotovení a instalaci protipovodňové mobilní zábrany na objekt MŠ Za Nadýmačem Schválila: rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od do nový design UZ od ledna 2014 aktualizovaný Povodňový plán MČ Praha 22 harmonogram zasedání RMČ a ZMČ Vzala na vědomí: zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 3. čtvrtletí 2013 souhrnné výroční zprávy MŠ a ZŠ za SO Praha 22 za školní rok 2012/2013 přerušení provozu v MŠ Sluneční a MŠ Za Nadýmačem o vánočních prázdninách informaci o průběhu a financování akce ZŠ U Obory - zateplení upozornění na zajíždění aut k rybníku Vodice a na špatný stav dřevěné lávky přes Nadýmač informaci o povodňové situaci na území MČ Praha 22 a provedených opatření příkaz povodňového štábu Povodí Vltavy, s. p., provést neprodleně protipovodňová opatření na toku Říčanského potoka v k. ú. Uhříněves Termíny Rady a Zastupitelstva MČ Praha 22 do konce volebního období Termíny byly schváleny na 73. zasedání RMČ dne Harmonogram zasedání RMČ Termín zasedání Začátek zasedání 74. zasedání RMČ :00 hodin 75. zasedání RMČ :00 hodin 76. zasedání RMČ :00 hodin 77. zasedání RMČ :00 hodin 78. zasedání RMČ :00 hodin 79. zasedání RMČ :00 hodin 80. zasedání RMČ :00 hodin 81. zasedání RMČ :00 hodin 82. zasedání RMČ :00 hodin 83. zasedání RMČ :00 hodin 84. zasedání RMČ :00 hodin 85. zasedání RMČ :00 hodin 86. zasedání RMČ :00 hodin 87. zasedání RMČ :00 hodin 88. zasedání RMČ :00 hodin 89. zasedání RMČ :00 hodin 90. zasedání RMČ :00 hodin 91. zasedání RMČ :00 hodin Harmonogram zasedání ZMČ Termín zasedání Začátek zasedání 15. zasedání ZMČ :00 hodin 16. zasedání ZMČ :00 hodin 17. zasedání ZMČ :00 hodin Zprávy ze zasedání Zastupitelstva MČ Výtah z usnesení 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne , a na kterém byla přijata následující usnesení: Schválilo: zásady rozpočtového provizoria na rok 2014 prodej pozemků parc. č. 1793/68, 1793/69, 1793/70 a 1793/71 o celkové výměře m 2 v k. ú. Uhříněves, vzniklých z původních pozemků parc. č. 1793/5 a 1793/35 na základě geometrického plánu č /2013, společnosti Skanska, a. s., Líbalova 1/2348, Praha 4-Chodov, za celkovou kupní cenu ve výši Kč odstoupení společnosti Skanska, a. s. od výkupu zbývajících částí pozemku parc. č. 1803/9 o výměře m 2 (pod budovami LMN - 6. etapa) dle Dohody o úpravě práv a povinností ze smluv o budoucích kupních smlouvách, uzavřené dne /2008 MK - 10 mezi společností Skanska Reality, a. s., a MČ Praha 22 odkup rozestavěné infrastruktury vybudované na pozemcích parc. č. 1803/9, 2167/1, 1794/9 a 1793/36 v k. ú. Uhříněves, od společnosti 1/2014 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 3

4 INFORMACE Z RADNICE A ZPRÁVY Z ODBORŮ Skanska, a. s., Líbalova 1/2348, Praha 4-Chodov, za kupní cenu Kč včetně DPH. posunutí termínu pro realizaci závazku společnosti Skanska, a. s., dle Dohody o porozumění a spolupráci ze dne č. 209/2009 O-7 na navýšení maximálního rozsahu stavby propojovací komunikace společnosti Skanska, a. s., dle Dohody o porozumění a spolupráci ze dne č. 209/2009 O-7 přijmutí daru komunikace včetně chodníku a zpevněných ploch na pozemcích parc. č. 1793/7, 1793/27, 1793/36 a 1793/59 v k. ú. Uhříněves a dětského hřiště na pozemku parc. č. 1793/5 v k. ú. Uhříněves včetně herních prvků KOMPAN, příslušenství a oplocení, vybudovaných v rámci stavby obytného souboru Romance II., od společnosti Skanska, a. s., se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4-Chodov návrh na změnu územního plánu v oblasti stávající rekultivované skládky mezi ulicemi K Dálnici, V Pitkovičkách a plánovanou obvodovou komunikací (tzv. Horáckou stezkou) ze stávajícího řešení funkčních ploch LR-lesní porosty, NL-louky a pastviny, PS-sady, zahrady a vinice, ZMK-zeleň městská a krajinná, SP-sportu, SO-oddechu (1, 2, 3, 4, 5) na nové vymezení ploch pro funkční využití ZP-parky, historické zahrady a hřbitovy, OB-čistě obytné, OV-všeobecně obytné, ZMK-zeleň městská a krajinná, k záměru nazvaném Městský park Praha-Uhříněves a navazující okolí, na pozemcích k. ú. Uhříněves parc. č. 1900/8, 1900/36-39, 1900/47, 1900/51-52, 1900/56-59, 1900/62, 1900/99, 1900/112, 1900/ , 1900/ , 1900/166, 901/2-3, 1907/2-11, 1907/16-19, 1920/1, 1920/11-12, 1920/94, 1920/182, 1920/ , 1937/1, 1937/6-8, 1937/12, 1937/22-24, 1937/36-38, 1940/1, 1967/1, 1967/3-4, 2150, 2155/3-5, 2155/8-11, 2155/13-14, 2155/18-23 a k. ú. Pitkovice parc. č. 265/1, 265/3-4, 265/6-14, 267/1, 269/1-2, 270/1, 272/2-3 návrh na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 1900/41 a 1900/47 k. ú. Uhříněves, ze stávajícího řešení funkčních ploch OB-čistě obytné, s mírou využití území A a LR-lesní porosty, na nové vymezení plochy pro funkční využití OB-čistě obytné s tím, že ve vztahu ke stávající zástavbě při ul. K Dálnici budou nové objekty navazovat nižší hladinou zástavby, a plochy pro funkční využití LR-lesní porosty pro park o rozloze cca m 2 Vzalo na vědomí: kooptaci pana Mgr. Jiřího Matyáška do Zastupitelstva MČ Praha 22 dnem Plné znění zápisů ze zasedání Rady a Zastupitelstva je k dispozici na webových stránkách MČ a rovněž v písemné podobě na Úradě MČ. Olga Jandová, tajemnice úřadu ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ARBORISTICKÉ PRÁCE NA PLOCHÁCH VEŘEJNÉ ZELENĚ V loňském roce pokračovala spolupráce městské části s arboristickou firmou Treemen Ing. Lukáše Matějky. I přes výskyt řady mimořádných klimatických situací přečkaly dřeviny na plochách veřejné zeleně díky odbornému ošetření tyto situace s minimálními škodami. Po červnových povodních došlo k přesycení půdního povrchu vodou a především v Husově parku, na břehu Říčanského potoka a rybníka Nadýmač hrozilo vyvrácení podmáčených dřevin. Velmi silné bouřky na přelomu července a srpna poškodily především rychle rostoucí dřeviny s křehkým dřevem. Vítr vyvrátil tři vrby na břehu Nadýmače a jeho náporu podlehly i některé mladé akáty v ul. Saturnova a jasany na Novém náměstí. Celkově však vichřice jasně ukázaly význam a funkčnost instalace statických i dynamických bezpečnostních vazeb a provedených řezů. Začátkem letošního roku se firma Treemen zaměří na odstranění dřevin vytipovaných při podzimní kontrole. Jedná se především o dožívající hlohy v Hájku, výměnu stávajícího stromořadí opakovaně se rozlamujících akátů v ul. Saturnova, habru zastiňujícího sochu sv. Jana Nepomuckého na nám Bří Jandusů a jasanu na ul. Fr. Diviše před čp. 924/24, kde došlo k vážnému poškození kořenového systému při výkopu vodovodního řadu. Odstraněny budou, z důvodu přípravy na opravu stávajícího asfaltového chodníku, pravděpodobně i dva mladé topoly na břehu rybníka Nadýmač. V průběhu vegetační sezóny pak budou především pokračovat práce v Husově parku, kde zbývá dokončit ošetření dřevin rostoucích mimo komunikace a pěšiny. Velká pozornost bude také věnována výchovným řezům mladých výsadeb na Novém náměstí a v Pitkovicích, což v budoucnosti ušetří nemalé prostředky na jejich následné ošetření. Kateřina Marková ŠKODLIVÉ LÁTKY V KOSMETICE Sprchové gely, šampony, deodoranty a jiné kosmetické výrobky, které používáme denně, a přesto si neuvědomujeme, jak můžou být škodlivé. Do některých běžně užívaných přípravků se totiž přidávají látky, jejichž negativní vliv, ať už na naše zdraví nebo na životní prostředí, je nesporný. Kde v kosmetice lze najít nebezpečné látky jako jsou například ftaláty, parabeny, olovo a parafíny se dočtete níže. Ftaláty jsou látky, které se přidávají do plastů. Jsou to změkčovadla, zaručují ohebnost materiálů. Najdeme je často i v PVC. A právě z těchto plastových obalů se ftaláty dostávají do kosmetiky. Při styku výrobku s pokožkou mohou způsobovat různé alergie. Trvanlivost kosmetických produktů zajišťují parabeny. Výrazně zpomalují činnost bakterií, ty by jinak přípravek rozložily. Bakterie jsou totiž všudypřítomné organismy, nacházejí se ve vzduchu i v kosmetice. Parabeny se přidávají do šamponů, sprchových gelů, zubních past, krémů, apod. Jejich využití je opravdu široké. Opět patří do skupiny agresivních látek, u citlivějších jedinců vyvolávají alergické reakce. Spekuluje se také o jejich rakovinotvorném charakteru, který však prozatím nebyl prokázán. Kolagen je složka krémů, která má pokožce navracet pružnost. Řeč je o bílkovině, jež se přirozeně syntetizuje v každém lidském těle. Rozměr molekul kolagenu je ale tak veliký, že je pokožka nedokáže vstřebat. Naopak vytvoří se na ní kolagenová vrstva, která ucpává póry a kůže nedýchá. Měli jste pocit, že parafín se přidává do svíček a v kosmetice byste ho nenašli? Omyl! Je to častá přísada typická pro krémy. Účinek je stejný jako u kolagenu ucpává póry a tím zamezuje přirozenému pocení, díky němuž odcházejí z těla škodliviny. Parafín tím pádem přispívá k hromadění těchto odpadních látek v organismu. Kupujete-li si kosmetiku, v jejímž návodu se píše, abyste ji používali v dobře větrané místnosti, je to pravděpodobně kvůli tomu, že obsahuje toluen. Ten leptá sliznice a nepříjemně zapáchá. Kde ho najdete? Například v barvách na vlasy. Nenapadlo by každého, že olovo je také záležitostí dekorativní kosmetiky, nachází se konkrétně ve rtěnkách. Nebezpečí spočívá nejen ve vstřebávání rtěnky do velmi jemné kůže rtů, ale také v konzumaci rtěnky společně s potravinami a nápoji. Přítomné olovo se tím dostává do těla. Ačkoliv se takto olovo do těla dostává jen v malém množství, je dobré mít na paměti, že některé ženy rtěnku používají každý den po desítky let. Olovo je silně toxická látka, která se v těle postupem času hromadí a způsobuje otravu organismu. Je možná na čase zvolit variantu bez olova. Nebezpečných látek v kosmetice je ještě mnohem více například botulotoxin, ropné deriváty, formaldehyd, kadmium, chlor apod. Ne vždy se škodlivé účinky těchto látek projeví hned, ale časem se projeví rozhodně. To platí zejména pro těhotné a kojící ženy, děti, mladé dívky a alergiky. Je tedy vhodné kosmetiku srovnávat nejen podle ceny, ale také podle složení, které má výrobce povinnost ke každému výrobku dokládat. Není nutné kosmetiku opustit úplně, stačí si vybrat produkty na přírodní bázi a najít mezi nimi ten, který nám nejvíce vyhovuje. Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadny Praha za podpory Hlavního města Prahy. Samozřejmě se do něj nevešly všechny informace o škodlivých látkách v kosmetice, takže pokud máte zájem o další tipy nebo konkrétní rady, využijte bezplatné poradenství a napište na Barbora Martínková, spolupracovnice Ekoporadny Praha. 4 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 1/2014

5 ZPRÁVY Z ODBORŮ A INFORMACE Z RADNICE ODBOR VÝSTAVBY NAPSALI NÁM... UVÁDĚNÍ DODATEČNĚ POVOLENÝCH STAVEB DO UŽÍVÁNÍ Stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), ve znění platném do , umožňoval za splnění zákonem stanovených podmínek dodatečně povolit stavbu, která byla prováděna nebo byla provedena bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním (tzv. černá stavba ). Na tom nic nezměnila ani novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb., účinná od , která však upřesnila důvody pro nařízení odstranění stavby, postup stavebního úřadu v řízení o dodatečném povolení stavby, včetně přikládaných náležitostí. Stavebník nebo vlastník nepovolené stavby ( černé stavby ) nemůže být žádným způsobem zvýhodňován, proto podle provedené úpravy 129 odstavce 2 stavebního zákona přikládá k žádosti o dodatečné povolení stavby doklady v rozsahu jako k řádnému povolení (k žádosti o dodatečné povolení stavby vyžadující ohlášení předkládá podklady jako k ohlášení, k žádosti o dodatečné povolení stavby vyžadující stavební povolení přikládá doklady jako k žádosti o stavební povolení, k žádosti o dodatečné povolení stavby vyžadující pouze územní rozhodnutí předkládá podklady jako k žádosti o územní rozhodnutí). Stejný přístup se uplatní také v případě povolování užívání dodatečně povolené stavby, přičemž není rozhodné, zda byla dodatečně povolená stavba rozestavěná nebo již dokončená. Stavebník nebo vlastník dodatečně povolené stavby musí v případě, že se jedná o stavbu, kterou lze užívat pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu, oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užívání stavby nebo požádat o vydání kolaudačního souhlasu stejně, jako to musí udělat stavebník s řádným povolením. Stavební zákon po novele již neumožňuje vydat současně s dodatečným povolením dokončené stavby i souhlas s jejím užíváním. O skutečnosti, zda užívání dodatečně povolené stavby bude vyžadovat oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudační souhlas, bude stavebník v dodatečném povolení stavby poučen. Pavla Vinklářová ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ HLEDÁME POSLEDNÍHO A PRVNÍHO OBČÁNKA Vážení spoluobčané, pokud jste si letos nadělili kromě vánočních dárků také malinký živý dáreček miminko, pak je tato výzva určena právě Vám! Hledáme prvního a posledního občánka narozeného v naší městské části. Žádáme rodiče, aby tuto skutečnost nahlásili na OSVZ paní Mgr. Žaludové (telefon: , do konce ledna 2014 tak, aby mohla být miminka se svými rodiči přijata na ÚMČ Praha 22 starostou Milanem Collerem. Zdeňka Žaludová Foto: Archiv OSVZ ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE VOLNÁ KAPACITA PRO PŘÍJEM NOVÝCH PACIENTŮ Endokrinologie a diabetologie na Novém náměstí 1440/2a v Uhříněvsi oznamuje, že nadále přijímá nové pacientky a pacienty. Městská část Praha 22 aktivně podporuje navázání smluvních vztahů mezi lékaři a zdravotními pojišťovnami, zatím se však nepodařilo navázat smluvní vztah s Oborovou zdravotní pojišťovnou. Kontakt na objednání k odbornému lékaři: Tel: Záznamník: Tel: VYJÁDŘENÍ K PRŮCHODU MEZI UL. V KUŤATECH A NÁMĚSTÍM SMIŘICKÝCH Před 6 lety jsme si v Uhříněvsi koupili nemovitosti v novém bytovém areálu Zahrady Uhříněves. O rok později jsme se sem nastěhovali a zjistili, že areál, který developer inzeroval a prodával jako uzavřený, je z jedné strany zcela otevřený a z obou průchozí. Přes naše soukromé pozemky, kolem našich zahrádek a teras, proudí denně nemálo lidí, kteří ale do našeho areálu nemíří. Zkracují si jen přes něj cestu mezi ulicemi V Kuťatech a Přátelství přes ulici Vlasty Průchové a náměstí Smiřických, ačkoli dostupnost škol, obchodů a dopravních zastávek je a byla zachována i jinudy ve své původní podobě, jako byla ve své historické podobě v minulosti. V našem areálu se děly také nepříjemné věci, která s průchodností areálu více či méně souvisí - od závažnějších problémů jako vykradení bytů či sklepů a krádeže vozidel přes hořící popelnice a rušení nočního klidu, až po věci malicherné, ale nepříjemné, jako je třeba pravidelné zneužívání našich popelnic pro vynášení domovního odpadu některými z obyvatel přilehlých ulic. Věříme, že většina obyvatel Uhříněvsi je slušných a nic z toho nezavinila, ale bohužel stačí pár špatných, aby nám to znepříjemňovalo život. A navíc jsou zde další témata, která zde ani není prostor rozebírat, jako třeba otázka plateb za osvětlení, zimní úklid či pojištění pro případ úrazu lidí procházejících přes naše pozemky, které ze svých soukromých prostředků investujeme. Řešení těchto problémů, ač nás pálily, jsme odložili, protože původní úzké chodníky v ul. V Kuťatech byly pro procházející, zejména děti, maminky s kočárky či seniory, nebezpečné. Umožnili jsme jim tedy průchod naším areálem, aby se úzkým chodníkům mohli vyhnout. Letos o prázdninách byly v ulici V Kuťatech vystavěny krásné široké chodníky. Ačkoliv to trvalo mnohem déle, než se původně počítalo (6 let místo 1 roku), vytrvali jsme s ohledem na ostatní občany Uhříněvsi. A tak doufáme, že se teď na to budou dívat podobně a budou vnímat s pochopením naše rozhodnutí uzavírat naši branku a neumožnit, zejména v nočních hodinách, průchod naším areálem. Naše rozhodnutí určitě nesměřuje proti slušným sousedům a obyvatelům Uhříněvsi, ale naopak je naší jedinou ochranou proti nepravostem a ničení majetku v areálu. Společenství vlastníků pro domy Zahrady Uhříněves, Praha 22 Uhříněves, v zastoupení J. Matyášek UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ Vydává Úřad MČ Praha 22. IČ: Vychází měsíčně (červenec a srpen jako dvojčíslo) v nákladu kusů. Redakční rada: Milan Coller, Ing. Olga Jandová, Ing. Roman Petr, Libor Čermák, Bohumila Nováková, Ing. Michal Klich, Pavel Veverka. Adresa redakce a příjem inzerce: Úřad městské části Praha 22, informační kancelář, Nové náměstí 1250, Uhříněves. Telefon: ústředna Tiskne ofsetová tiskárna SWL Uhříněves. Registrováno Ministerstvem kultury ČR, odbor hromadných sdělovacích prostředků, reg. číslo MK ČR E Za obsahovou a věcnou správnost odpovídá autor. Za obsah inzerátu inzerent. Příští číslo vyjde ZMĚNA KNIHOVNICKÉHO POPLATKU UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM tel.: , Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že roční členský poplatek v místní knihovně nebyl měněn od roku 2008 a náklady na knihy narůstají, přistoupili jsme na jeho zvýšení. Od ledna tedy pro pracující činí 300 Kč/rok a pro důchodce, studenty a děti nad 15 let 150 Kč/rok. Věřím, že toto nezbytné opatření přijmete s pochopením. Michal Klich 1/2014 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 5

6 UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ Telefon: , Provozní doba: pondělí a středa úterý a čtvrtek pátek Krásná literatura pro dospělé Alpsten Ellen Sestry rudého slunce Bagahawe Tilly Anděl temnoty Boček Evžen Aristokratka ve varu Boček Evžen Poslední aristokratka Brown Sandra Drsný chlap Bruen Ken Svatyně Carter Chris Popravčí Cole Martina Bestie Cottam Francis Obyvatel Davouze Marta Dům v Bretani Dean A. M. Ztracená knihovna Duncan Lois Temnou chodbou Fröhling Ulla Ukradený život Christie Agatha Cyankáli v šampaňském Kellerman Jonathan Vina Keyesová Marian Tajemný dům Klíma Josef Advokát a jeho pán Lance Jack Temná hra paměti M. Anna V hnízdě kolibříka MacNeal Susan Elia Churchillova sekretářka McDermidová Val Konec hry Monyová Simona Zítra vyjde slunce Olsen Adler Složka 64 Peters Elizabeth Faraonova pomsta Ptáčková Jindřiška Pod pokrývkou zla Roslund a Hellström Odplata Rottová Inna Muž, který četl Krásná literatura pro děti Balický René Děti magie Brukner Josef Jak se kocourek vydal do světa Drijverová Martina Malé věci, velké věci Dubucová Delaf Pupíky léto na zabití Haas Meike Prima kluk Jacques Brian Sedm strašidelných příběhů Křesťanová Lucie Pohádky a vyprávění o pejscích Kubátová Marie Velká kniha pohádek Lamková Hana Čtyřlístek ve filmu Laňka David Dobrodružství Billa Madlafouska Meddourová Wendy Wendy Quillová a krokodýlí ocas C. D. Payne Brenda Veliká Petrová Simona Hastrmani a hastrmánci Ričlová Irena Rohaté povídání Tamm Henrik Nindža Timmy Boháčová Martina Kniha rituálů Brdička Jan Jiří Bartoška Ženy, film cigára Hora Petr Toulky Českou minulostí 13 Kovaříková Blanka Příběhy domů slavných Liška Vladimír Skandály a aféry velkých panovníků Mihola Rudolf Všichni dobří herci a zpěváci O Reilly Bill Zavraždění JFK Severa Martin Rozhovory po konci světa Joe H. Slate Vstupte do minulých životů Toušlové Iveta Toulavá kamera speciál Trump Donald Dotek Midase Kykalová Kateřina PRAPOR PĚVECKÉHO SPOLKU HLAHOL V ROCE 140. VÝROČÍ VZNIKU RESTAUROVÁN Zpěvácký spolek Hlahol co říká Uhříněveská kronika Zpěvácký spolek Hlahol založen byl roku První (ustavující) valná hromada konána byla v lednu r Spolkové stanovy schváleny byly c. k. místodržitelstvím 6. listopadu Zakladatelé spolku byli: truhlář Josef Sudek, učitel Čeněk Nágl, řídící učitel Josef Bubeníček, úředník cukrovaru Norbert Rosa, rolník František Koliha. První spolkoví funkcionáři byli: předsedou František Filip, ředitel cukrovaru, jednatelem František Koliha, pokladníkem Norbert Rosa, sbormistrem Čeněk Nágl. V prvním roce správním měl spolek 32 členy. Spolkový příspěvek činil tehdy ročně 1 zlatý 20 krejcarů. Nyní činí 2 koruny u člena činného a 4 Kč u člena přispívajícího, 100 Kč u člena zakládajícího (jednou pro vždy). Účelem spolku jest pěstovati zpěv a hudbu vůbec, zejména původu slovanského. Spolek cvičí zpěvy a hudební skladby a pořádá veřejné koncerty. Již v roce 1863 učiněn pokus založit spolek zpěvácký tehdejším učitelem zdejším Navrátilem, ale spolek se po 4 měsících rozešel. Druhý pokus učiněn v r páterem zdejším Suttnerem, i tentokráte spolek hned v počátcích zanikl za vtrhnutí pruského vojska do Uhřiněvsi. V roce 1898 zřízen byl ve spolku též sbor smíšený. V roce1919 ustaven byl hudební odbor, stanovy byly přepracovány a spolek si dal jméno: pěvecko-hudební. Ředitel cukrovaru František Filip byl předsedou spolku od r do r Druhým předsedou byl Karel Bubeníček, řídící učitel, od r do r V letech , potom v letech a posléze za světové války v letech nebylo zpíváno. Jako sbormistři spolkoví vystřídalo se od r do dne (do r. 1924) celkem osm učitelů zdejší obecné školy, dále jeden státní úředník-pensista a jeden inženýr. V roce 1923 jest předsedou spolku Karel Bubeníček, řídící učitel, místopředsedou František Turynek, rolník, sbormistrem Hynek Keppl, vrchní soudní oficiál v pensi, jednatel a dirigent orchestru spolkového inženýr Antonín Salač. Příjem v r jest: Kč 45 h, vydání: Kč. Spolek konal v roce 1923 jednu valnou hromadu, 36 schůzí členských a 6 výborových. V tomto roce pořádal spolek 1 koncert, dvakrát působil při akademiích jiných korporací. Celkem při tom provedeno 16 hudebních skladeb. V orchestru nastudováno bylo 26 skladeb. Spolkový archiv má 148 orchestrálních skladeb, 141 pěveckých sborů a to 126 mužských sborů, 5 ženských a 10 smíšených. Spolek odebírá časopisy: Hudební matice, Pěvecký věstník. Uhříněveská kronika zápis roku 1948 Prapor stav před restaurováním CO O PRAPORU ZJISTILA PANÍ LIBUŠE VOTAVOVÁ? Prapor, ozdobený 3 stuhami, věnovaly v roce 1873 členky pěveckého sboru, který účinkoval při všech významných akcích zřejmě až do roku Blížila se druhá světová válka, a tak si dvě členky Magda Bubeníčková a její dcera Jaroslava Bubeníčková, provdaná Nykodémová vzaly prapor k sobě 6 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 1/2014

7 UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM domů. Jedná se o dům, kde je umístěna pamětní deska pobytu Jindřicha Bubeníčka. Tyto dvě bývalé členky Hlaholu prapor předaly svým příbuzným sousedům manželům Ludmile a Ferdinandovi Bubeníčkovým. V domě prapor přetrval až do roku 2003 na půdě přikrytý vikslajvantem. V roce 2003 bylo otevřeno Uhříněveské muzeum. Tehdy se dcera manželů Bubeníčkových Alena Votavová rozhodla cennou historickou pamětihodnost věnovat muzeu. KURÁTOR MUZEA ING. MICHAL KLICH POPISUJE DALŠÍ OSUD PRAPORU Téměř 80 let uchovávání praporu v půdních prostorách na něm zanechalo své stopy. Kromě znečištění si v něm své dírky prokousali i moli. Při příležitosti provizorního otevření sbírek muzea v prosinci 2002 a při definitivním zpřístupnění v dubnu 2003 byla možnost prapor vidět ve stavu, v jakém byl muzeu věnován. Poté ležel provizorně namotaný na dřevěné desce v depozitáři muzea dlouhých 10 let. Již v roce 2010 si dalo Občanské sdružení Uhříněves za cíl prapor nechat zrestaurovat. Bylo požádáno o cenové nabídky, ale ty byly nad finanční možnosti sdružení. V roce 2012 se členka sdružení a zastupitelka za TOP09 paní Ludmila Kučerová začala o věc více zajímat a prosadila, aby v rozpočtu na rok 2013 bylo na restaurování vyčleněno potřebných Kč. V roce 2013 bylo vypsáno výběrové řízení, které s nabídkou cca Kč vyhrála paní Zuzana Červenková. V rozpočtu tak zbylo cca Kč. Dalších Kč laskavě věnovala paní radní Ing. Eliška Machačová, CSc. Zbylo tedy Kč, za které bude pořízena speciální vitrína, ve které během jara prapor spočine tak, aby nadále nedocházelo k jeho destrukci. CO ŘÍKÁ RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA ZUZANY ČERVENKOVÉ? Původní stav: ŽERĎ znečištěná s drobným poškozením povrchu. Železná část pro šroubení špice a šroubení pro spodní část žerdi jsou zkorodované. Spodní část žerdi chybí. ŠPICE znečištěná velkou vrstvou korodujícího znečištění a nepůvodních vrstev nátěrů. HŘEBY znečištěná velkou vrstvou neušlechtilé patiny, 1 ks chybí. STUHY zhotovené z hedvábného rypsu a taftu prokládané dracounovou a bullionovou výšivkou. Silně znečištěny organickými a anorganickými nečistotami. Na mnohých místech poškozena struktura vazby materiálu i taftu. Degradace taftu je již v pokročilém stavu. Výšivky jsou uvolněné, dracouny zčernalé. PRAPOR zhotovený ze sametového sukna. Po obvodu praporu je našita na 3 stranách modrá hedvábná taftová stuha a dracounové třásně. Výšivka je hedvábná i podkládaná dracounová s pecičkami, penízky a bilionem. Koruna je zhotovena aplikačně. Vlněné sukno je poškozeno od molů, plísně a částečně znečištěno. Dracounové třásně jsou zčernalé a částečně již zkorodované. Nejvíce je poškozena obvodová stuha, která na mnoha místech chybí. Výšivky jsou uvolněné. PRAPOR byl sejmut ze žerdi, rozpárán a desinfikován. Dracounové třásně byly čištěny ultrazvukem destilovanou vodou a anioaktivním tenzidem. Obě strany praporu byly čištěny emulzí destilované vody s okamžitým dosoušením suchým vzduchem, aby nedošlo k zápustnosti barev. Poškozená místa na suknu byla podložena dobarveným vlněným materiálem a neskeletována bavlněnou nití šitím Uvolněné výšivky byly zpevněny, prapor vyžehlen a vyrovnán. Po jeho sešití byla velmi poškozená obvodová stuha nahrazena obdobným dobovým materiálem. Připravili Libuše VOTAVOVÁ a Michal KLICH Stuhy před restaurováním Stuhy po restaurování Foto: Pavel Veverka a archiv muzea Městská část Praha 22, komise kultury a zájmových organizací RMČ Praha 22 a Uhříněveské muzeum Vás všechny srdečně zvou do spolkové místnosti Uhříněveského muzea na výstavu Eva BARTOŇOVÁ DIVADELNÍ KOSTÝMY A JEJICH NÁVRHY Slavnostní vernisáž výstavy se koná v sobotu 15. února 2014 od 15 hodin. Výstava je přístupna do 9. března Pondělí Čtvrtek a , Pátek Vstupné dobrovolné. Postup restaurování: ŽERĎ byly retušovány drobné odřeniny, málo korodující místa pro šroubení špice byla ošetřena mechanicky a zalakována konzervačním lakem, šroubení spodní části žerdi bylo po mechanickém odstranění koroze ošetřeno tanátem. ŠPICE chemicky a mechanicky byly odstraněny nepůvodní vrstvy a neušlechtilé patiny. Bylo obnoveno původní niklování. HŘEBY opraveny letováním a vyleštěny a chybějící kus byl vyroben. STUHY vyčištěny tamponováním s okamžitým dosoušením suchým vzduchem, aby nedošlo k zápustnosti barev. Poškozená místa rypsu i taftu bylo podložena dobarveným hedvábným materiálem a neskeletována skeletovací nití šitím. Výšivky byly upevněny šitím. Stuhy z důvodu značného poškození byly pro celkové zpevnění oboustranně zašity do speciální zepelíny. Třásně a dracounové krajky byly čištěny ultrazvukem. 1/2014 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 7

8 KULTURA KONCERTY, AKCE... JACÍ LETOS BYLI SENIOŘI??? Úžasní, nejlepší, super a tak podobně jsme slyšeli ode všech přítomných. Ano, odpoledne 7. prosince od 14 do 18 hodin se tentokrát opravdu zase povedlo!!! Moderátor pan ZDENĚK VRBA již tradičně přivítal v sobotu odpoledne plný sál v Divadle Bolka Polívky U22, tentokrát bez pana starosty, který se dostavil s mírným zpožděním díky sněhové nepříjemnosti na silnicích. Úvodem zazněly staré známé fláky od skupiny RANGERS, které mluveným slovem provázel zakládající člen, banjista a kytarista MIROSLAV ŘIHOŠEK. Novinkou letos byla přítomnost studentů Střední školy gastronomie a hotelnictví z Prahy Klánovic, kteří profesionálně obsluhovali hosty v sále na krásná mladá děvčata a krásné mladé mládence bylo skutečně radost pohledět, odborně je vedla paní Irena Antonínová s manželem a pan PaedDr. Václav Šmíd (který byl odborným poradcem panu režisérovi Menzelovi při natáčení filmu Obsluhoval jsem anglického krále. Závěrečnou píseň promovaní inženýři, kterou spolu s Plavci zpívali mnozí v sále, vystřídal Viktor Sodoma a nejen s papouškem KAKADŮ Pak už přítomné seniory, ale nejen je, přivítal osobně pan starosta Milan Coller a slíbil mnoho premiér. Poděkoval všem, kteří v minulosti pomáhali připravovat toto odpolední setkání seniorů, především členkám Červeného kříže a Baráčníků, které si právem mohou odpoledne užít bez práce, neboť tu za ně odvedou studentky a studenti SŠGH. Všem popřál příjemné chvíle a hodně chuti k vínu a dalšímu občerstvení, které přichystal, opět tradičně, pan Sváťa Linhart ve svojí cukrárně VĚRKA. Červené víno MERLOT a bílé TRAMÍN ČERVENÝ zajistila vinotéka PAVLOVÍN v Pitkovicích. Zdeňkem Vrbou v plánovaném programu avizovaným překvapením byl sám pan Karel Gott, ale nebyl to sám mistr osobně ale téměř jeho božským hlasem zazněla píseň v podání Michala Charváta, zpěváka ze skupiny FINE GOSPEL TIME, která nastoupila vzápětí s paní ZUZANOU STIRSKOU, všem přítomným se rázem zatajil dech. Tak to tu ještě nebylo, nádhera. Vánoční blok jejich vystoupení se opravdu povedl! A pak už byl čas na malou přestávku, při níž jsme právě odposlouchali upřímná slova chvály všech přítomných. A po ní si jeviště na dlouhou dobu zabral skvělý imitátor a herec VLADI- MÍR HRON. A byl úžasný, komunikoval s holkama a klukama v hledišti, předváděl podle abecedy hvězdy nejen popu a často s ním zpívali všichni Sklízel obrovský potlesk celého sálu. Následoval kouzelný Ital DAVID MATTIOLI, kterého na jevišti vystřídal pan starosta proto, aby uvedl dalšího hosta, svého přítele, jemuž se stala Uhříněves srdeční záležitostí a proto nemůže chybět ani na odpoledni pro seniory stále dobře vypadající švihák JOSEF LAUFER, zazpíval své dobré kusy a předvedl, že stále umí rozpohybovat své fanoušky. Pepíček Laufer je můj dlouholetý oblíbenec, proto jsem děvčátkům a chlapcům, kteří obsluhovali, v přísálí nadšeně o něm vyprávěla a těšila se na něj! Oni na mne koukali a vůbec jim jméno slavného zpěváka nic neříkalo! Snažila jsem se jim ho přiblížit filmem Starci na chmelu, který by znát jako 17ti letí měli, vždyť je o lásce, milencích v texaskách, atd, tak film znali, ale Pepu né! Pozorně si ho prohlíželi a vnímali jeho skvělý um, a pak mi přišli s nadšením říci, že kdybych řekla rovnou Kameňák, tak že věděli, o koho jde! No tak to vidíte Kameňák zas neznám já jak je to umění relativní, stejně jako celý život V průběhu celého odpoledne bylo veselo a všichni přítomní se velmi dobře bavili, možná jsem zaslechla, že chybí dechovka! Ano, budeme si to pamatovat na příště. Na závěr příjemného odpoledne, uvedl Zdeněk Vrba skvost, na který se všichni přítomní velmi těšili paní IVETU SIMONOVOU, která dala pokyn zvukaři a už jela, její staré známé písničky si opět v sále leckdo zpíval s ní, měla obrovský úspěch Závěrem pan starosta všem slíbil, že dříve než za rok se těší na shledanou!!! Z úspěšného tradičního setkání seniorů vám přinášíme fotografie. A na závěr dodávám, pokud máte nějaké další nápady, koho byste chtěli vidět a slyšet příště, napište nám. DĚKUJEME VŠEM ORGANIZÁTORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI K DOBRÉ POHODĚ TOHOTO ODPOLEDNE. Olga Jandová Fotografie následují na straně 9 IVETIN KONCERT Vážení čtenáři, nebudu vás seznamovat s obsahem článků v médiích toho, koho to zajímá, si je přečetl Chci vás opět seznámit s fakty o koncertu. Paní Iveta Bartošová požádala pana starostu o zaštítění svého Adventního koncertu, který by byl posledním v roce 2013 ze šňůry jejích koncertů již v srpnu. Tehdy sdělila, že by si přála, aby mohla zazpívat svým sousedům v Uhříněvsi v kostele Všech svatých. S garancí za koncert Ivety Bartošové souhlasila Rada na svém 72. zasedání dne Termín 22. prosince 2013 od 18 hodin byl stanoven po osobní domluvě paní Bartošové a pana Rychtáře s panem farářem. Iveta předložila repertoár, který muselo schválit Arcibiskupství pražské. Osobně jsem oslovila organizační vedoucí DPS Jiskřička a pani ředitelku ZUŠ LYRA, že se na ně Iveta obrátí, neboť chtěla doprovázet dětským sborem. Ačkoli to věděli hodně dopředu, termín z důvodů vánočních prázdnin nevyhovoval, takže naše uhříněveské děti v uhříněveském kostele na Adventním koncertu nezpívaly. Nezpívaly také s Ivetou ve štědrovečerním pořadu na TV Barrandov, neboť Iveta, po odmítnutí DPS Jiskřička i ZUŠ LYRA si musela sama zajistit doprovodný sbor a proto oslovila DPS Vrabčáci při ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou pod vedením Mgr. Pavla Žura. Dvacet jedna dětí ve věku 6 12 let ji doprovázelo i na Adventním koncertě v Uhříněvsi. Náš úřad požádal o spolupráci paní ředitelku MŠ Za Nadýmačem Alenu Vojtěchovskou, o poskytnutí prostor v neděli od 14 hodin pro nazkoušení a sezpívání sboru a doprovodu Ivety. Velmi děkujeme paní ředitelce za prostory v MŠ, paní Ivě Jakubcové, paní Míle Zálabské a paní Monice Kůrkové, které po celé odpoledne a pak ještě po koncertě zajistily dětem servis, aby se v klidu převlékly, sezobly něco na zub a uhasily při zpěvu žízeň! Musím napsat, že pan řidič autobusu, který je z Jablonce n/nisou dovezl, byl z krásných prostor naší MŠ Za Nadýmačem nadšen, spolupracuje s mnohými mateřskými školami v ČR a z té naší dýchá jenom samá pozitivní energie, konstatoval s radostí. Také Iveta vzpomínala, že před deseti lety tuto školku navštěvovala s Artíkem. Paní Jakubcová dále organizačně zajistila a dovedla děti do Pivovarské na večeři a pak před kostel. DÍKY, děvčata za pomoc!!! Již po 17 hodině se kostel Všech svatých začal zaplňovat, aby krátce před 18 hod byl zcela k prasknutí, do kasy se vybíralo dobrovolné vstupné, které bylo věnováno farnosti. Já jsem měla to štěstí, že mne Michal Klich, který zajišťoval záležitosti ve spolupráci s kostelem, pustil na kúr, z něhož pohled dolů byl potěšujícím, neboť jsem věděla, že se Ivetě koncert vyvede její sousedi na ni přišli. A nejen oni, jistě mnoho dalších příznivců si přišlo poslechnout Ivetiny písničky. Koncert zahájil DPS Vrabčáci a po cca 20 minutách už přišla před své posluchače v nabitém kostele sama Iveta v krásných bílých šatech s kožešinou, moc jí to slušelo! Zazpívala kromě svých oblíbených, především vánoční písně, ale i s Vrabčáky AVE MARIA a TICHOU NOC. Sbormistr Vrabčat vyzval i přítomné ke zpěvu a na obrázcích vidíte, že zpívali všichni nakonec Iveta zazpívala nejoblíbenější píseň z Popelky. Bylo milé, že se objevil i Artur, který přišel mamku podpořit. Domnívám se, že se původní myšlenka Ivety naplnila a koncert na poslední adventní neděli se v uhříněveském kostele povedl. Celý večer se nesl v pokojném vánočním duchu a Ivetě to opravdu velmi slušelo no posuďte sami Za uhříněveské spoluobčany, kteří Tě mají rádi, Ti, milá Iveto, DĚKUJI Olga Jandová Další fotografie na straně 10 Foto na straně 8, 9 a 10: Pavel Veverka 8 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 1/2014

9 SETKÁNÍ SENIORŮ DIVADLO BOLKA POLÍVKY U22 Bylo plno a veselo Fine Gospel Time, Milan Coller a Zdeněk Vrba Rangers s Ivou Hajnovou Josef Laufer a Milan Coller Vladimír Hron David Mattioli...a bezvadně se starala Střední škola gastronomie a hotelnictví z Prahy Klánovic. 1/2014 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 9

10 IVETA BARTOŠOVÁ A VRABČÁCI KOSTEL VŠECH SVATÝCH 10 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 1/2014

11 ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA U OBORY VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V DIVADLE U 22 V úvodu vánočního zpívání nás uvítala hrou na klavír Magda Burianová z 5. B. Poté žáčci 1. A pod vedením paní učitelky Hofmanové zatancovali na písničku Michala Tučného. 1. B si nacvičila za doprovodu kytary paní učitelky Musilové písničku Bim bam a Kristýna Pazdírková z 5. B vystoupila se svým strhujícím tancem. Poté žáci druhých tříd pod vedením paní učitelky Pelíškové a Divišové vystoupili s pásmem básniček, vánočních písniček a tanečků a žáci 4. B navodili atmosféru na zimní olympiádu sportovním zpravodajstvím. 5. A zazpívala písničku Jarka Nohavici Vlaštovko leť a následoval úžasný balet Rozárky Haškovcové z 5. B. Po přestávce zazpívaly dívky devátých tříd píseň Johna Lennona. Paní učitelky Valečková a Myslivečková se svými třetími třídami nacvičily hit Karla Gotta a Darinky Rolincové Když stromeček zazáří. Žáci osmých tříd si vybrali píseň Siluety pro její kouzlo, které jim připomíná Vánoce. Možná, že někteří viděli i jejich třídní Evu Vaňkátovou, která s nimi tuto píseň zazpívala. Za doprovodu kytary pana učitele Jansy se představily 7. třídy s písničkou Suchého a Šlitra Purpura a s anglickou koledou We wish you a Marry christmas a 9. B s písní Půlnoční. Na kytaru hrála i paní učitelka Wetterová a 5. B zazpívala Grónskou zem. Dále šesté třídy, které stejně jako prvňáčky připravila na vystoupení paní učitelka Musilová. Velmi nápadité divadelní vystoupení předvedli žáci 4. A, kteří pod vedením paní učitelky Nekvapilové zpracovávali Staré pověsti české. Za vydatné pomoci rodičů, kteří vyvinuli velkou manuální zručnost a dovednost, v potu tváře všech účinkujících žáků vznikly zajímavé výstupy, z nichž Dívčí válku jsme měli možnost shlédnout na prknech divadla U22. Další vystoupení bylo zrozeno v hlavách samotných aktérů. Již od října se scházeli ve své třídě s paní učitelkou Wetterovou, kde vznikala ukázka ze života Kleopatry VII., poslední egyptské panovnice v podání Rozárky Haškovcové, Kristýnky Pazdírkové, Dorotky Haškovcové a Matyáše Zímy. Poděkování patří také paní Haškovcové, která ušila skvělé kostýmy. Závěr již čtvrtého vánočního zpívání v divadle patřil žákům 8. tříd s písní Cesta z filmu Křídla vánoc. Těšíme se na vás příští rok. A. Klemencová VÝLET NA VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH V letošním roce jsme se, pro mnoho z nás k malé radosti, začali učit druhý jazyk. Třetina třídy si vybrala němčinu, a aby nám paní učitelka výuku co nejvíc zpříjemnila, vydali jsme se před vánoci na výlet do Drážďan na známé vánoční trhy. Sraz jsme měli před školou a moc jsme se do Německa těšili. Když jsme odjížděli mini busem, všichni byli ještě rozespalí. Teda až na pár jedinců, kteří tam začali řádit už od začátku. Nepříjemná kolona v pondělí ráno nás v Praze zaskočila, nicméně pak už cesta proběhla bez problémů a do Drážďan jsme během 3 hodin dorazili a dívali se z oken na Drážďanské památky. Na náměstí jsme vystoupili a dávali jsme si pozor, abychom si v minibusu nic nezapomněli. Kupodivu tam nebyla tak velká zima, jak jsem myslela. Bylo moc hezké slunečné počasí, takže jsme si to perfektně užili. Na Drážďanech se mi líbilo, že to není vůbec špinavé místo, naopak tam nebyly žádné odpadky na zemi. Paní učitelka nám rozdala pracovní listy. Byly na nich otázky, na které jsme 1/2014 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 11

12 ŠKOLY si mohli zjistit odpověď na trhu. Většinou se nás ptaly na názvy nebo na sortiment ve stáncích, případně na vánoční atrakce. Stánky na náměstí tvořily jedno velké bludiště, v kterém se dalo lehko ztratit. Místo srazu byla drážďanská pyramida. Paní učitelka nám řekla, v kolik hodin se sejdeme, a všichni jsme se rozutekli po stáncích a koukali po všelijakých dobrotách, vyřezaných postavičkách, hrníčkách a klobásách nebo vuřtech. Ale abychom si mohli koupit nějakou věc, museli jsme mluvit německy, a proto jsme někdy měli potíže s tím, jak se dorozumět, a bohužel jsem někdy musela použít i angličtinu. No, spíš jsem ji používala dost často. Ale určitě jsem nebyla jediná. Prodávali tam i drážďanskou štolu. To bylo něco jako vánočka se spoustou hrozinek. Mělo to jiný tvar, ale bylo to z podobného, i když hutnějšího těsta. Recept na štolu byl tajný, a proto vždy napsali do receptu pouze základní ingredience a zbytek si nechali pro sebe. Spousta pekáren se štolou má většinou svůj vlastní vymyšlený recept, protože nezná recept na tu pravou. V rámci testu jsme ale zjistili, že pravá štola se pozná podle zlaté medaile na obalu. Na každém stánku byla jiná originální vánoční výzdoba. Většinou stánek zdobilo jehličí a ozdobičky, někde byla výzdoba laděná podle toho, co se v krámku prodávalo. Já jsem si tam koupila mandličky v cukru a také jahody v čokoládě. Každý z nás si ale také chtěl vzít nějakou památku z drážďanského trhu. Takže jsem si koupila svíčku, purpuru a hašlerky. Lucie Červenková 7. B ADAPTAČNÍ VÝJEZD 6. TŘÍD Na sklonku listopadu, přesněji od 21. do se naši šesťáci a jejich třídní učitelé zúčastnili adaptačního kurzu v rámci Minimálního preventivního programu, který pro naši školu zajišťuje občanské sdružení ProPrev. Cílem společného výjezdu 6. A a 6. B bylo sblížení našich žáků s nově příchozími žáky z okolních obcí a také posílení vztahů mezi žáky a pedagogy zkrátka taková koheze třídního kolektivu, jež se vžila jako pracovní název pro náš výjezd. Během sychravých dnů se naším útočištěm stala obec Zlenice, kterou protéká řeka Sázava. Hned po příjezdu nás čekal nabitý program, na jehož přípravě a realizaci měla největší podíl lektorka Eva Vaňkátová, a popravdě řečeno, myslím, že my učitelé jsme si ho užívali stejně jako žáci. Ve čtvrtek se zejména ti, co se pořádně neznali, tak trochu oťukávali při prvních společných aktivitách, jako byla např. tvorba časopisu. Kdežto v pátek už nastala ta pravá spolupráce při venkovních hrách, kdy smíšené týmy musely překonat rozbouřenou řeku na vorech nebo lávový proud sopky. Vše vyvrcholilo večer v duchu antiky a příběhu Heleny a Parida. Nutno říct, že v tu chvíli nás naši šesťáci naprosto dostali svým nadšením a zápalem pro věc. Nechybí jim odvaha, vtip ani týmový duch. Nemusím snad říkat, že v sobotu se nikomu nechtělo domů. Možná i kvůli tomu, že jako tenká nit se kohezí vlekla i tzv. hra na vrahy, jejíž pravidla jsou na delší vysvětlování, ale nebojte, byla to jenom hra a všichni jsme se z koheze vrátili živí a zdraví. Chtěla bych moc poděkovat organizačnímu týmu ProPrev za skvělé 3 dny a hlavně všem dětem, protože to ony udělaly kohezi takovou, jaká byla. Kateřina Šťovíčková, třídní učitelka 6. B FLORBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ V měsíci říjnu a listopadu proběhla okresní kola ve florbale mladších a starších žáků a žákyň. Naše škola se samozřejmě nemohla nezúčastnit. Očekávání a chuť porovnat se s ostatními byla veliká. Maraton turnajů odstartovali mladší a starší žáci zápasy ve skupinách, z nichž pouze vítěz postoupil do finálové skupiny. Našim mladším (Matěj Bobek, Vojta Semecký, Jirka Špaček, Šimon Hejcman, Matyáš Šmejkal, Ondra Lutovský a Martin Fabián, Šimon Dratva, Adam Chudomel, Kuba Král a Patrik Holý) a starším klukům (Vláďa Semerád, Martin Čermák, Jirka Rusz, Kuba Černý, Filip Jakubec, Kuba Bikár, Matěj Blaha, Tomáš Pokorný, Lukáš Dratva a Filip Rajdl) se dařilo a po vítězství se mohli těšit na zápasy proti nejlepším týmům z ostatních skupin. Po odehrání finálové skupiny se nakonec obě družstva radovala z konečného třetího místa, což v konkurenci šestnácti škol beru jako úspěch. Na své spolužáky se pokusily navázat týmy mladších (Karolína Karešová, Hanka Bednářová, Jana Kabeláčová, Katka Kovaříková, Nicole Krňanská, Varvara Yakushkina, Štepánka Plevová, Míša Šachová, Tereza Macounová, Monika Martínková a Katka Černá ) a starších žákyň (Martina Horejšová, Gábina Divišová, Míša Hofmanová, Bára Novotná, Eliška Vyskočilová, Anežka Slámová, Míša Jačeková, Valentina Zemanová, Nikol Močigembová a Aneta Ernestová). A povedlo se. Mladší holky vyhrály souboj o 3. místo a vyrovnaly se tak klukům. Ty starší sice prohrály, bylo to však až ve finále proti silnému Edenu, takže nakonec obsadily výborné 2. místo! To vše v konkurenci osmi škol. U mladších žákyň musím vyzdvihnout výkony Katky Kovaříkové, která táhla tým v každém zápase. Mezi staršími to byla zase brankářka Gábina Divišová, na které si vylámaly zuby všechny týmy, na zlato to ale bohužel nestačilo Děkuji všem za velmi dobrou reprezentaci školy. Martin Draganovský, učitel TV Foto: Archiv školy 12 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 1/2014

13 ŠKOLY ZVONEČEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘÍ JANDUSŮ Již po osmé se konala pod záštitou naší školy výtvarná soutěž Uhříněveský zvoneček. Zúčastnilo se 27 jednotlivců a 8 kolektivů. Všechny zvonečky byly úžasně zpracované různými technikami. Bylo těžké vybrat nejhezčí, nejnápadnější. Jeden exponát je opravdu zvláštní. Uhříněveský zvoneček tedy zvonek s obrázky Uhříněvsi a srdce zvonku znak našeho města. Jak báječný a vtipný dárek k oslavě 100. výročí Uhříněvsi. Autorkou výtvarného dílka je žákyně 9. třídy Míša Andresová. Jsme rádi, že i touto soutěží jsme přispěli k oslavě uhříněveského výročí. Blahopřejeme nejen Míše, ale i ostatním oceněným výtvarníkům. Ocenění: Markéta Voříšková, Anežka Hluchá, Dan Hašek, Míša Andresová, Natálka Klemencová, Terezka Zdobinská, Katka Voříšková, pí Radka Vokrouhlíková, pí Věra Hluchá, pí Kateřina Klimešová, pí Lucka Hofmanová, pí Lenka Štefková PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁVÁNÍ Setkání první Vánoční melodie, vůně cukroví, horký čaj i punč, dětský zpěv, přátelské rozhovory, setkání po letech. 29. listopadu jsme s našimi přáteli již podesáté rozsvítili betlém. Děkujeme všem, kteří pomohli vykouzlit krásnou předvánoční atmosféru. Největší poděkování patří p. Petru Tamelemu. Společně s ním se zrodil i nápad na příští čas předvánoční: Maminky, babičky, tetičky, zdatné cukrářky, příští rok uspořádáme soutěž o nejlepší cukroví. Takže sbírejte recepty, trénujte, už se nám sliny sbíhají. Setkání druhé Žáci devátých ročníků si pro děti z prvního stupně připravili krásného Mikuláše. Svým vlídným přístupem nikoho moc nevystrašili, ale zároveň některé žáky vedli k zamyšlení se nad svým chováním. Zlobivějším dali šanci nápravy třída je mohla společně vykoupit ze spárů čertů zazpíváním koledy. 1/2014 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 13

14 ŠKOLY NÁVŠTĚVA SVÍČKÁRNY V ŠESTAJOVICÍCH Nevíte jak smysluplně využít nejen vánoční čas? Zajeďte i se svými dětmi do Šestajovic a můžete si společně vyrobit krásně barevné svíčky, prohlédnout zvířátka místní farmičky a v brzké době i upéct perníčky v perníkové chaloupce, případně něco ušít, vyrobit v rukodělné dílně. Za 1. a 2. třídy Jiří Měchura, ředitel školy Foto: Archiv školy MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNEČNÍ msslunecni.cz V NAŠÍ ŠKOLCE NENÍ NUDA Poslední týdny letošního roku byly plné zajímavých akcí. Během posledního listopadového týdne pořádala naše MŠ setkání rodičů a dětí příhodně nazvané Táto, mámo, pojď, budeme si hrát. Celé odpoledne měli rodiče možnost přicházet do MŠ a společně si se svými dětmi hrát, povídat, tvořit a seznámit se se zajímavými pomůckami a hračkami. Děkujeme všem rodičům za milé a přátelské odpoledne a již se opět těšíme na další společné setkání. Další akce na sebe nenechaly dlouho čekat, v prvním prosincovém týdnu jsme si užili mikulášský čas, rodiče dětem připravili krásné kostýmy čertů, Mikulášů a andělů, a už mohlo začít naše dopoledne S čerty nejsou žerty. Děti byly nadšené a užívaly si vše plnými doušky, a hned následující den jsme navštívili dopolední představení Když je v pekle neděle v uhříněveském divadle U22, dětem se veselé představení líbilo, a na závěr je ještě Mikuláš, anděl a čert obdarovali adventním kalendářem a pytlíkem plným dobrot. Setkání třetí Vánoční dílna, skvělé nápady, lidová tvořivost, šikovné ruce, vůně jehličí, perníčků, vánoček, chodby plné smíchu, radosti, spokojené děti i dospělí. Jsme rádi, že jste k nám zavítali. Setkání čtvrté Děti ze školní družiny přišly potěšit naše seniory, pod vedením p. vychovatelky Daniely Pavlové nastudovaly Šípkovou Růženku. Setkání páté 20. prosince a společné zpívání koled dětí a učitelů v kostele Všech svatých v Uhříněvsi. Za propůjčení kostela a vstřícnost moc děkujeme panu faráři Jaroslawu Batógovi. Setkání další Bylo jich mnoho a to je dobře, Vánoce jsou svátky klidu pohody a věřím, že i my jsme k vánoční pohodě přispěli. Jitka Rothová, zástupkyně ředitele školy Foto: Pavel Veverka 14 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 1/2014

15 ŠKOLY A závěrem tohoto roku jsme pro rodiče připravili vánoční setkání s ukázkou vánočního pásma dětí, setkání v jídelně u společného vánočního stromku, s nadílkou a posezením nad cukrovím, čajem a jinými lahůdkami, a společně jsme tuto akci Vánoce, vánoce přicházejí zakončili zpíváním koled u velkého vánočního stromu na naší školní zahradě. Velmi mě potěšilo, s jak velkým zájmem ze strany mateřských škol se projekt setkal. Je vidět, že jim není lhostejné, v jakém prostředí se děti pohybují a že jsou pro ně ochotni udělat maximum, uvádí Michaela Maurerová. Seznam 10 vítězných školek podle počtu získaných hlasů: MŠ Uhlířské Janovice (408 hlasů) MŠ Louny, V Domcích (388 hlasů) Šromotova Pastelka, Hranice (351 hlasů) MŠ Podbořany (344 hlasů) MŠ Strejcova, Zábřeh (270 hlasů) ZŠ a MŠ Rájec (268 hlasů) MŠ Sluneční, Praha Uhříněves (267 hlasů) MŠ Kytička, Milevsko (266 hlasů) ZŠ a MŠ, Hora Svaté Kateřiny (263 hlasů) MŠ Barevná školka, Žacléř (253 hlasů) Jsme moc rádi, že jsme měli možnost zapojit se do tohoto projektu. Naší snahou je vytvářet pro děti příjemné prostředí, aby se u nás cítily co nejlépe, a proto vítáme každou pomoc, říká Renáta Pecáková, ředitelka Mateřské školy Sluneční. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří pro nás hlasovali. Velký dík patří také společnosti Philips za krásné dárky pro děti, věřím, že z nich budou nadšené. Krásný předvánoční čas... tak šťastné a veselé Vánoce a hodně zdravý a optimismu přejí všem čtenářům děti a kolektiv MŠ Sluneční. Foto: Archiv školy PROJEKT AVENT PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZNÁ SVÉ VÍTĚZE Patronka projektu Michaela Maurerová předala ceny MŠ Sluneční z Prahy- Uhříněvsi Praha Mateřská škola Sluneční z Prahy - Uhříněvsi se stala jednou z deseti vítězných školek, které získaly nejvíce hlasů v rámci projektu AVENT pro mateřské školy. Jeho cílem bylo pomoci školkám a zároveň rozvoji dětí díky zajištění vybavení školek vzdělávacími pomůckami, dekoracemi a předměty denního použití. V České republice tato kampaň probíhala v období od 24. října 2013 do 24. listopadu 2013 a celkem se do ní zapojilo 303 mateřských škol napříč celou republikou. Slavnostního předávání cen v MŠ Sluneční se zúčastnila i patronka projektu, herečka a maminka Michaela Maurerová. Důležitou součástí akce AVENT pro mateřské školy, bez které by nebylo vítězů ani poražených, byly kromě přihlášených mateřských škol také fanoušci projektu. Rodiče, babičky, dědečkové, přátelé jednotlivých školek, zkrátka všichni ti, kteří pro školky hlasovali a kteří rozdělili mezi jednotlivé přihlášené mateřské školy celkem hlasů. Cílem projektu AVENT pro mateřské školy bylo podpořit mateřské školy zajištěním vzdělávacích pomůcek, dekorací a předmětů, které děti denně používají. Prvních 100 školek, které se zapojily do projektu svou registrací na webových stránkách získalo sadu talířů, misek a příborů AVENT. Následně mohli rodiče, prarodiče a fanoušci projektu hlasovat a podpořit tak svou oblíbenou školku. Pro 10 školek s nejvíce hlasy připravila společnost Philips řadu dalších zajímavých cen. Ať už se jednalo o další výrobky Philips AVENT, vzdělávací sešity, které pomáhají dětem v přípravě do školy, nebo sadu nástěnných samolepek k vyzdobení interiérů. Projekt AVENT pro mateřské školy probíhal ve stejném období také na Slovensku a v Maďarsku, kde se ho zúčastnilo celkem 199, resp. 305 mateřských školek. Pro více informací kontaktujte: Pavla Pokorná Consultant FleishmanHillard Tel.: O společnosti Royal Philips Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) je společnost zaměřující se na zlepšování kvality života pomocí včasných inovací v oblastech zdravotní péče, životního stylu a osvětlovací techniky. S centrálou v Holandsku, zaměstnává Philips přibližně zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. S obratem 24,8 miliard EUR v roce 2012 je Philips vedoucí firmou v oblastech léčby srdečních onemocnění, akutní a domácí péče, energeticky úsporného osvětlení, domácích spotřebičů a výrobků souvisejících s péčí o tělo a ústní hygienu. Novinky týkající se společnosti Philips najdete na internetové stránce Tisková zpráva Philips Avent 1/2014 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 15

16 ŠKOLY Foto k tiskové zprávě: Pavel Veverka MATEŘSKÁ ŠKOLA ZA NADÝMAČEM KDYŽ PŘIŠEL ČAS VÁNOČNÍ Děti ze 3. třídy Motýlci a 4. třídy Berušky si vánoční atmosféru užily v Divadle kouzel Pavla Kožíška. Přišel čas vánoční a my jsme si povídali o všech těch zvycích, které jsou s vánocemi spojené. Proč Josef s Marií šel do Betléma, proč se tam vlastně objevila kometa Kristýnka nevěděla, co znamená sčítání lidu. Matyáše zase zajímali mudrci. A tak jsme se na jeden betlém jeli podívat do Muzea betlémů na Karlštějně. Stoupali jsme vzhůru uličkou směrem k hradu, neustále vyhlížejíc ten věhlasný Karlštejn. Avšak skála, na které stojí, byla zahalena mlhou. Ale byli jsme tu hlavně kvůli betlému, a navíc ještě pohybujícímu se. A ten je skutečně v karlštejnském podhradí raritou. Vyslechli jsme krásný příběh o Ježíškovi, a tak nám všem už bylo jasné, co se v Betlémě vlastně přihodilo. Obdivovat jsme mohli ale i další menší betlémy krásně malované, zajímavě zdobené i perníkové. Po návštěvě muzea na nás čekalo milé překvapení. Počasí se umoudřilo a sluneční paprsky odhalily majestátně stojící hrad Karlštejn v rozestupující se mlze. Odnášeli jsme si spoustu zážitků. A že jsme o nich třeba nemluvili nahlas? Nevadí. Máme je schované ve svých srdcích. Všichni z 5. tř. Veverek a uč. Jiřina Rathouská, Zuzana Ištvánková Zdobení vánočního stromku a andělský tanec čerti a andílci z 9. třídy Králíčci v Královicích. 16 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 1/2014

17 ŠKOLY Králíčci nezapomněli před vánocemi ani na zvířátka a vydali se s nadílkou ovoce do přírody. Domů si děti odnášely krásné vánoční stromečky, některé se dokonce proměnily v princeznu se zlatou hvězdou na čele Vánoční výtvarné tvoření rodičů a dětí ze 4. třídy Berušky se opravdu vydařilo do dekorativního zdobení se zapojili i sourozenci dětí a prarodiče. I když je nyní už polovina ledna, na přání pro ty nejmenší není nikdy pozdě: popřejme všem těm malým čertíkům, andílkům, princeznám a princům do nového roku mnoho lásky, zdraví, štěstí a porozumění, ale i hodně veselých chvilek se svými kamarády i doma s rodiči, také mnoho času nás dospělých, který nám na ty nejmenší tak často schází Zpracovala Bohumila Nováková, zástupkyně ředitelky MŠ Foto: Jiřina Rathouská, Jitka Müllerová, Bohumila Nováková MONTESSORI ŠKOLA HŘÍBEČEK MIKULÁŠSKÉ TVOŘENÍ Pitkovice (5.12.) Tak jako za všemi hodnými dětmi, tak samozřejmě i za dětmi z naší školky přišel ve čtvrtek večer svatý Mikuláš v doprovodu anděla. Nechyběli ani dva špinaví čerti, ale ty držel Mikuláš pěkně zkrátka. Byli zalezlí v koutě pod stolem a i když se pořád snažili vystrkovat rohy, naše děti jim nevoněly, a to proto, že naše děti jsou mimořádně hodné, poslouchají rodiče i učitele, dobře a poctivě celý rok ve školce pracují, tvoří, zpívají, učí se novým věcem, hrají si a vzájemně si pomáhají. Děti byly podle svých zásluh odměněny malým balíčkem. Uhlí, které měl Mikuláš také v košíku s dárky připravené, si odnesli čerti zpátky do pekla. Tak si nesli alespoň něco, když už u nás nedostali žádného pořádného zlobivce! Kromě tradiční nadílky si u nás ale mohly děti společně se svými rodiči užít zdobení vánočních perníčků nebo nazdobit jedlovou větvičku sušenými jablky, pomeranči, ořechy a jmelím. Na papírový tácek vytvářely zimní obrázek použitím zmizíku na inkoustový podklad a ti nejšikovnější vyrobily z červeného 1/2014 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 17

18 Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ papíru malé mikulášské sáně. Takže když se Mikuláš s námi všemi rozloučil a společně se svými průvodci odešel zase o dům dál, některé děti se se svými rodiči vrátily ke stolečkům a pokračovaly ve svém drobném tvoření. Nicole Horová O.K.O. ODBORNÉ KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ ODBORNÉ KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ MARTA MAREČKOVÁ Vánoce jsou svátky radosti, lásky a pokoje, na které všichni rozechvěně čekáme, ale také uklízíme, pečeme cukroví, chystáme dárečky pro naše nejbližší a drahé, ale i tady je potřeba se na chviličku zastavit a uvědomit si to hlavní; že je to především vzpomínka a oslava na narození malého betlémského dítěte v jeslích, které přineslo lidem spásu. Staří Židé na tuto proroky zaslíbenou a slavnou událost čekali staletí a nikdo nevěděl kdy a jak přijde. My máme to štěstí, že to víme. Každý rok, již více než po 2000 let, čekáme na 24. prosince, kdy se tato radostná zvěst opakuje, a proto se na ni plné čtyři týdny připravujeme, radujeme a vítáme zpěvem, hrou i koledami Advent. Foto: Archiv školy VZPOMÍNÁME NA VÁNOCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LYRA Jak jsme vás již v minulých číslech informovali, konalo se během adventního období několik vánočních koncertů naší základní umělecké školy. Naše předvánoční koncerty jsme zahájili 4. prosince koncertem před radnicí v Uhříněvsi. Vrcholem byla vystoupení na Staroměstském a Václavském náměstí , kde se žáci mohli prezentovat před širokou veřejností. Na programu bylo pásmo koled propojené mluveným slovem. Obzvláště jedinečná atmosféra Staroměstského náměstí inspirovala naše žáky k výbornému výkonu, který si vysloužil pochvalu nejednoho přihlížejícího. Stejný program, ovšem obohacený ještě o další instrumentální a pěvecká čísla, pak měli možnost vyslechnout také návštěvníci koncertu, který se konal v kapli sv. Václava v areálu Thomayerovy nemocnice. Ani naše O.K.O nechtělo být pozadu... Děti se nadšeně dovolávaly přehrávek a hrály, jak se říká, ostošest tu s větším nebo menším úspěchem. A tak vznikla jakási šnůra drobných hudebních korálků pro rodiče a známé. První adventní přehrávku jsme zahájili v uhříněvském muzeu, kde děti předvedly svá malá sóla na klavír a flétnu. Pak následovala další tamtéž která byla obohacená o koledy: Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Nesem vám noviny a Tichou noc, kde si s námi zahrála i paní ing. Věra Takáčová na kytaru. Vytvořivší radost jsme přenesli i na rodiče, kteří si s námi rádi zazpívali. Následkem tohoto zpestření se děti doslova rozjely a vyžádaly si další produkce. Tentokrát jsme využili nabídky kavárny Alesso. Děti přilákalo nejen pianino, ale také slíbená zmrzlina a dorty. Musím přiznat, že první dva dny se tak trochu nepovedly, protože děti přišly hlavně na zmrzlinu, ale třetí den se vydařil, a užily jsme si ho všichni. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní provozovatelce za nabídku a milé přijetí, za výtečnou zmrzlinu, dorty, kávu a že se ujala ještě kamery, abychom měli dokument. Také bych chtěla osobně poděkovat panu ing. M. Klichovi za uhříněvské muzeum a v neposlední řadě paní ing. Věře Takáčové, která nám obohatila program. Všem účinkujícím patří vřelé poděkování za krásné hudební výkony a divákům za jejich podporu a pozornost! Emil Dienelt Foto: Pavel Veverka a archiv Lyra Přeji všem radostné a požehnané svátky vánoční a PF Za O.K.O, Marta Marečková Foto: Archiv školy 18 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 1/2014

19 Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ PODĚKOVÁNÍ Uhříněveští senioři si dovolují touto cestou poděkovat zaměstnancům odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní Janě Vaníčkové a panu Bohumilu Fikejzlovi za jejich ochotu a vstřícnost při rozvozu obědů. S UCHEM NOVÝM ROKEM DIVADELNÍ SPOLEK UCHO UCHO zakončilo svůj loňský rok představením Pasti na myši v lázeňském prostoru v obci Mšené-Lázně a odehráním pohádky Český Honza v restauračním zařízení v Šeberově. Ale rozhodně neukončilo svou divadelní sezónu 2013/2014. Před souborem stojí kalendářně rok nový, plný starých představení, ale také dvou premiér a jednoho karnevalu pro děti a dospělé. S úspěšnou detektivní hrou Past na myši se UCHO zúčastní divadelní ochotnické postupové přehlídky POPAD koncem února. Proto, věrní diváci a podporovatelé, jim držte palce, ať dobře reprezentuje Uhříněves a představení se divadelníkům povede dle jejich představ. Důležitou událostí bude již zmiňovaný ples. Pro letošní rok se UCHO rozhodlo zorganizovat karneval nejen pro děti, jako každoročně, ale také pro dospělé, a to 8. března 2014 v prostorách divadla U22. Jako hrající kapela na celý večer byla požádána skupina Wilder, skládající se, jak jinak, převážně z uhříněveských muzikantů. Členové divadelního souboru již obcházejí či obešli mnohé z uhříněveských i okolo bydlících podnikatelů a shánějí hmotné i finanční dary, aby se karneval uskutečnil ku spokojenosti všech, kteří se rozhodnou událost navštívit. Pokud chcete váš uhříněveský ochotnický soubor podpořit, neváhejte a určitě tak učiňte. Kontaktovat můžete jak členy souboru jednotlivě, tak napsat na internetové stránky souboru. Pilně ochotníci připravují taktéž nová představení, aby jejich publiku poskytli další divadelní zážitky. Koncem dubna se v uhříněveském divadle představí s hrou Williama Shakespeara Něco za něco v režii Ivany Valentové a Tomáše Loužného. Část souboru se rozhodla obnovit u diváků oblíbenou komedii Bez Obřadu, kterou v průběhu dubna probudí k životu na divadelních prknech. Koncem roku se snad předvede mužská část souboru v chystané hře Osudové koncovky, kterou s ochotníky připravuje sám autor hry Jiří Macků. Milí diváci, máte před sebou uvedeno mnoho kulturních událostí, které vám přináší do nového roku váš uhříněveský divadelní soubor UCHO. Doufáme, že si tato představení nenecháte ujít a prožijete s námi i v tomto roce příjemné chvíle. Za divadelní soubor UCHO Veronika Kuželová SHM PŘIVEZLI JSME DVĚ MEDAILE Z MISTROVSTVÍ SVĚTA nás mile překvapil nejprve nejmladší člen naší výpravy, Martínek Procházka, kterému se v souboji mezi benjamínky podařilo vybojovat 1. místo. A tak v našem oddíle máme dalšího mistra světa ve vyjímání ježka z klece. A druhý, kdo nás velice mile překvapil, byl Péťa Hejtmánek, kterému se podařilo obhájit loňské druhé místo a titul vicemistra světa. Oběma dvěma patří velká gratulace, tyto tituly jim už nikdo nevezme. V tuto chvíli nevíme, zda bude tato soutěž v nějaké formě pokračovat i příští rok. A proto bych zkusil trochu bilancovat. Memoriálu Jana Tleskače jsme se s naším oddílem zúčastnili celkem osmkrát. Za tu dobu se 28krát podařilo někomu z nás probojovat až do finále v některé z kategorií. A z toho 11krát se nám tuto účast podařilo proměnit v medaili. Čtyřikrát ve zlato, čtyřikrát ve stříbro a třikrát v bronz. Ale ze všeho nejvíc jsem rád, že se mi povedlo připomenout dětem v Uhříněvsi dílo skautského spisovatele Jaroslava Foglara. MIKULÁŠSKÝ A 2. BODOVACÍ TURNAJ VE FLORBALE V sobotu 7. prosince 2013 se konal v tělocvičně v ZŠ U Obory 2. bodovací turnaj ve florbale. Tyto turnaje jsou určeny pro hráče z Čech a konečné pořadí ve všech turnajích určuje nominaci na celostátní Přebor SHM. V něm se utkají postupující týmy z Čech a Moravy. Tentokrát se sjeli hráči z Uhříněvsi a Krucemburku. Vše zahájil slavnostní nástup a poté se v obou kategoriích rozehrály skupiny, v nichž se družstva utkala každé s každým. O konečném pořadí se pak rozhodlo v semifinálových a poté i finálových zápasech. Vítězné poháry si tentokrát v obou kategoriích odvezli hráči ze SHM Klubu Krucemburk. Odpoledne pak následoval ještě Mikulášský turnaj pro nejmladší děti z Uhříněvsi a Kolovrat. Bojovnost a nadšení nechybělo ani našim nováčkům. Kromě medailí pro hráče na prvních třech místech byl za obětavou hru každému odměnou perníkový Mikuláš. A už se také můžeme těšit na další turnaj, který se bude konat v lednu. Po roce jsme se s naším turistickým oddílem Šelmy opět vydali do Prahy, do sálu Emauzského kláštera, kde skauti, SPJF a další organizace každoročně spolupořádají Memoriál Jana Tleskače, aneb Mistrovství světa ve vyjímání ježka z klece. Ten letošní ročník už byl třináctý. Sešlo se nás celkem 11 dětí z turistického oddílu Šelmy, mezi kterými byl dokonce i jeden reprezentant Slovinska. Když jsme přijeli do sálu, zaregistrovali jsme se a čekali, až soutěž začne. Pochvala patří všem zúčastněným šelmákům, protože letos se podařilo každému z nás, ať už v 1. kole nebo v baráži, ježka z klece vyjmout. Do finále mezi dvanáct nejlepších se nás letos probojovalo celkem tři. Péťa Hejtmánek a Kuba Farář mezi juniory a Martin Procházka mezi benjamínky. Když jsme se odpoledne vrátili do sálu po procházce po Karlově náměstí a botanické zahradě, netrpělivě jsme vyčkávali na finálová klání. Když začala, tak 1/2014 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 19

20 Z ČINNOSTI SPOLKŮ A ORGANIZACÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA Chtěli bychom opět poděkovat uhříněveskému muzeu za možnost naší expozice v rámci vánoční výstavy. Měli jsme tu vystaveny práce našeho modelářského kroužku (vede Libor Čermák), dále keramického kroužku (vedou pí Kasíková a pí Marková), práce a fotografie z akcí T. O. Šelmy a práce z letošního letního tábora v Harasově. V rámci naší výstavy jsme si též připomněli 75. výročí Rychlých šípů. A tak jsme do prostor muzea uschovali obrázek této chlapecké party. Úkolem návštěvníků bylo je najít. Schovali se na skautskou lilii v první místnosti muzea. Vylosovaní úspěšní hledači (správní hledači Rychlých šípů: Adam Brandalík, Martin Holák, Karolína Hrušovská a Vali Hrušovská) obdrželi DVD s filmem. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DŮM UM VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ V pondělí 16. prosince se v Divadle U22 konalo již tradiční společné vystoupení kroužků Domu UM, kterým jsme se rozloučili s rokem 2013 a naladili na vánoční notu. A co jste tu mohli vidět? Taneční, hudební a umělecké kroužky, yoyery, dětskou kapelu Crazy Cool a mnohé další. Svoje umění tu předvedli účastníci kroužků ve věku od tří let po dospěláky. Inu, stále je, co se učit! Večerem nás doprovázel ředitel Domu UM Roman Urbanec a příjemné představení jsme zakončili vylosováním dvou šťasných výherců nových tabletů. Výtěžek z dobrovolného vstupného jsme věnovali dětskému domovu, se kterým pravidelně spolupracujeme při pořádání letních táborů. Příjemný večer v předvánoční pohodě rychle uběhl a navštívilo jej přes 250 diváků. Pokud jste nebyli mezi nimi, nevadí, pro příští rok plánujeme také mnoho vystoupení a akcí. Přejeme Vám dobrý vstup do nového roku a těšíme se na Vás v Domě UM! Markéta Petrová PŘEDVÁNOČNÍ VÍKEND Hned tři akce jsme uspořádali týden před vánočními prázdninami. Všechno odstartoval v pátek 13. prosince 2013 předvánoční turnaj v deskových hrách, kde si každý po dohodě se soupeřem mohl zahrát v turnaji jakoukoliv hru, kterou chtěl. Vítězem se stal Kuba Ehrlich, druhý se umístil Matyáš Choc a třetí Robert Zajac. V sobotu 14. prosince 2013 jsme se s turistickým oddílem Šelmy vydali na tradiční vánoční výpravu do přírody. Celkem 11 dětí v doprovodu tří vedoucích se sešlo ráno na uhříněveském nádraží, odkud se vydaly vlakem do Čtyřkol. A odtud jsme pokračovali na menší pěší výlet přes Javorník podél Sázavy k Baštírně pod hradem Hláska. Pak jsme se samozřejmě podívali i k samotnému hradu, pod kterým jsme si potom udělali oddílové vánoce. Nejprve jsme za pomocí mrkví, jablíček, pečiva a dalších dobrot ozdobili jeden ze stromečků, který jsme našli. A pak jsme si nadělili dárky. Kromě sladkostí a drobných dárečků, které si daly děti navzájem, jistě udělal radost i kožený turbánek, který slouží k zavazování šátků. Výlet jsme ukončili v restauraci na Senohrabském nádraží, kde jsme si dali slavnostní předvánoční hostinu. A co víc, dokonce jsme byli místním personálem a hosty pochváleni, jak se umíme dobře chovat. Proto i já všem musím dát pořádnou pochvalu. A v neděli 15. prosince jsme se odpoledne vydali do Prahy do Kafkova domu na slavnostní zahájení výstavy k 75. výročí vydání prvního příběhu Rychlých šípů. Hrálo se zde dokonce divadlo o Rychlých šípech, které se nám moc líbilo. Po jeho skončení jsme se vydali na cestu domů, přičemž jsme se ještě prošli předvánoční Prahou. Text a foto: Libor Čermák 20 UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 1/2014

Zápis z 67. zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 9. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 67. zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 9. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 67. zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 9. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: viz Prezenční listina pan Aleš Benda, Ing. Martin Turnovský

Více

Zápis z 25. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 11. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 25. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 11. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 25. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 11. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluven: Milan Coller, Jan Vorlíček Ověřovatelé zápisu:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis z 71. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 11. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 71. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 11. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 71. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 11. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 4. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz Prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 24. zasedání RMČ, které se konalo dne 9. 11. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 24. zasedání RMČ, které se konalo dne 9. 11. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 24. zasedání RMČ, které se konalo dne 9. 11. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 22. 12. 2010 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 22. 12. 2010 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 4. zasedání RMČ, které se konalo dne 22. 12. 2010 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zápis z 33. zasedání RMČ, které se konalo dne 21. 3. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 33. zasedání RMČ, které se konalo dne 21. 3. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 33. zasedání RMČ, které se konalo dne 21. 3. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z 13. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 9, 00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 13. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 9, 00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 13. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 9, 00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, ing. Martin Turnovský

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zápis z 19. zasedání RMČ, které se konalo dne 31. 8. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 19. zasedání RMČ, které se konalo dne 31. 8. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 19. zasedání RMČ, které se konalo dne 31. 8. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluven: Aleš Rubek Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Zápis z 34. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 4. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 34. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 4. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 34. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 4. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Mgr. Marcela Pröllerová Ověřovatelé zápisu: Ing.

Více

Zápis ze 17. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 6. 2011 od 10,30 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 17. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 6. 2011 od 10,30 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 17. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 6. 2011 od 10,30 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Milan Coller, Ing. Martin Turnovský Ověřovatelé

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z 8. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 2. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 8. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 2. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 8. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 2. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš Rubek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 22/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 22. zasedání Rady

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápis z 91. zasedání RMČ, které se konalo dne 8. 10. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 91. zasedání RMČ, které se konalo dne 8. 10. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 91. zasedání RMČ, které se konalo dne 8. 10. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš Benda

Více

Zápis z 8. zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 8. zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 8. zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Bc. Michal Selinger

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: OKENSKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2 0 1 1 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 16.listopadu 2011. Zastupitelstvo bylo mimo jiné také informováno o možnosti odkoupení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze 41. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 7. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 41. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 7. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 41. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 7. 2012 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, p. Aleš Benda

Více

Zápis z 62. zasedání RMČ, které se konalo dne 12. 6. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 62. zasedání RMČ, které se konalo dne 12. 6. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 62. zasedání RMČ, které se konalo dne 12. 6. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis z 51. zasedání RMČ, které se konalo dne 9. 1. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 51. zasedání RMČ, které se konalo dne 9. 1. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 51. zasedání RMČ, které se konalo dne 9. 1. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz Prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Koncertní prosinec ŽPS

Koncertní prosinec ŽPS Koncertní prosinec ŽPS Ženský pěvecký sbor v prosinci nezahálel. 7.1 2. jsme přijaly pozvání zábřežského sboru Slavice. Společně jsme vystupovaly na prvním adventním koncertu v galerii Tunklův dvorec v

Více

Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Bc. Michal

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

Zápis z 63. zasedání RMČ, které se konalo dne 26. 6. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 63. zasedání RMČ, které se konalo dne 26. 6. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 63. zasedání RMČ, které se konalo dne 26. 6. 2013 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, Ing.

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více