Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám Plnění usnesení rady města 3. Návrh rozpočtu Města Kojetín na rok Rozpočtové provizorium Města Kojetín na období leden Návrh na přijetí kontokorentního úvěru u ČS a. s. 6. Účetní odpisový plán na rok 2002 pro příspěvkové organizace zřízené Městem Kojetín 7. Žádost o změnu rozpočtu Školní jídelny Kojetín na rok přesun mezi položkami 8. Žádost o změnu rozpočtu Mateřská škola Kojetín - přesun mezi účty 9. Návrh na změnu rozpočtu rok 2002 Městské kulturní středisko Kojetín 10. Pronájem obecního bytu; dvojí výměna obecních bytů 11. Pronájem nebytových prostor 12. Změna harmonogramu termínu pro použití finančních prostředků "Povodňového fondu rozvoje bydlení" 13. Pověření k převzetí akcií VaK Přerov a. s. 14. Nakládání s majetkem města 15. A) Úhrada nákladů za provedené práce pro budovu Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně B) Úhrada nákladů za práce související s přípravou staveniště stavby Rekonstrukce sladovny v Kojetíně na byty a s výkonem autorského dozoru C) Úhrada nákladů za provedení technické a inženýrské pomoci pro akci Sběrový dvůr pro třídění odpadu Kojetín 17. Mandátní smlouva č. 388/2002 na "poskytnutí hypotečního úvěru pro Město Kojetín" na financování stavby Rekonstrukce sladovny v Kojetíně na byty 18. Žádost o navýšení finančních prostředků Smlouvy VPS pro rok Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na "Investice - Veřejné osvětlení Družstevní, Sladovní, Polní ulice"; práce na VO v ulici Sadová a v sídlišti Sever 20. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 21. Termínový a obsahový plán jednání ZM a RM 22. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 22/A. Informace z jednání komisí RM 22/B. Žádost o finanční příspěvek Soukromé základní školy Acorn`s & John`s school s.r.o. a Speciální mateřské školy A&J s.r.o. 22/C. Převod movitého majetku 22/E. Mimořádná odměna vedoucí odboru VVŠK 22/F. Finanční příspěvek kroužku stolního tenisu ZvŠ Kojetín 22/G. Finanční příspěvek na činnost o.s. Kappa-Help Přerov

2 2. Plnění usnesení rady města (tisk R/1) R 1/11-02 bere na vědomí plnění usnesení rady města, schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kojetín a firmou MYFA Olomouc s. r.o. na akci "Napojení sběrných šachet do stoky "F" - ulice Padlých hrdinů, Kojetín", za cenu ,- Kč, včetně DPH. Úhrada nákladů bude fakturována po ukončení celé akce v roce Návrh rozpočtu Města Kojetín na rok 2003 (tisk R/2) R 2/11-02 bere na vědomí zprávu o přípravě návrhu rozpočtu na rok 2003, ukládá komisi pro přípravu rozpočtu předložit I. pracovní verzi návrhu rozpočtu na rok 2003 na RM Rozpočtové provizorium Města Kojetín na období leden 2003 (tisk R/3) R 3/11-02 souhlasí s rozpočtovým provizoriem Města Kojetín na období leden běžné výdaje 8,5 mil. Kč - příjmy 8,5 mil. Kč předloží ke schválení ZM dne 10. prosince Návrh na přijetí kontokorentního úvěru u ČS a. s. (tisk R/4) R 4/11-02 souhlasí s přijetím kontokorentního úvěru od do do výše 3 mil. Kč se zajištěním úvěru budoucími rozpočtovými příjmy a účelovými fondy města,

3 předloží ke schválení přijetí a zajištění kontokorentního úvěru zastupitelstvu města dne 10. prosince Účetní odpisový plán na rok 2002 pro příspěvkové organizace zřízené Městem Kojetín (tisk R/5) R 5/11-02 stanovuje příspěvkovým organizacím, zřízeným Městem Kojetín, jednotlivé skupiny pro účetní odpisy: 1. dlouhodobý nehmotný majetek 5 let 2. dopravní prostředky 10 let 3. výpočetní technika 8 let 4. stroje, přístroje a zařízení 10 let 5. stroje podléhající nadměrnému opotřebení 5 let 6. nábytek 10 let schvaluje účetní odpisový plán jednotlivým příspěvkovým organizacím, zřízeným Městem Kojetín, na rok 2002 dle tisku R/5. 7. Žádost o změnu rozpočtu Školní jídelny Kojetín na rok přesun mezi položkami (tisk R/14) R 6/11-02 souhlasí s přesunem rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Školní jídelny Kojetín na rok 2002 dle důvodové zprávy tisku R/14 a přílohy č. 1 příspěvek na provoz investiční příspěvek tis. Kč +378 tis. Kč (pořízení konvektomatu) souhlasí se změnou použití schválených rozpočtových prostředků pro Školní jídelnu Kojetín na rok 2002 dle důvodové zprávy tisku R/14 a přílohy č. 2, ukládá vedoucí finančního odboru zapracovat přesun rozpočtových prostředků do rozpočtového opatření, ukládá ředitelce Školní jídelny Kojetín, příspěvková organizace, zpracovat upravený rozpočet na rok 2002 a předložit finančnímu odboru v termínu do , předloží přesun rozpočtových prostředků ZM k projednání.

4 8. Žádost o změnu rozpočtu Mateřská škola Kojetín - přesun mezi účty (tisk R/15) R 7/11-02 souhlasí se změnou v použití rozpočtových prostředků na jednotlivých účtech v rámci schváleného příspěvku Mateřské škole Kojetín na rok 2002 dle důvodové zprávy tisku R/15 a přílohy. 9. Návrh na změnu rozpočtu rok 2002 Městské kulturní středisko Kojetín (tisk R/16) R 8/11-02 souhlasí s posílením příspěvku na provoz ve výši ,- Kč Městskému kulturnímu středisku Kojetín na rok 2002 (náklady spojené s rekonstrukcí "Okresního domu" Masarykovo nám. č. 8), předloží výše uvedené ZM k projednání. 10. Pronájem obecního bytu; dvojí výměna obecních bytů (tisk R/6) R 9/11-02 schvaluje pronájem obecního bytu č. 3, I. kategorie, vel. 1+1, v DPS Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I - Město (po pí Procházkové), kauce ,- Kč, uchazečům v pořadí 1. Drahomíra Janoušková, bytem Sladovní 339, Kojetín, Kojetín I - Město Kojetín 2. Jana Minaříková, bytem Sladovní 1292, Kojetín, Kojetín I - Město, souhlasí s dvojí výměnou obecních bytů mezi nájemci František Konečný, byt č. 8, II. kategorie, vel. 1+1, Sladovní 1192, Kojetín, Kojetín I - Město Božena Řachová, byt č. 2, II. kategorie, vel. 2+1, Sladovní 1191, Kojetín, Kojetín I - Město za stávajících podmínek (bez kauce). 11. Pronájem nebytových prostor (tisk R/7) R 10/11-02

5 souhlasí s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v budově Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín, Kojetín I - Město tělocvičny s příslušenstvím, za účelem sportovní aktivity mládeže a dospělých, nájemcům : o Městskému domu dětí a mládeže Kojetín o oddílu rekreační košíkové pod vedením p. Jaroslava Krčmáře o oddílu nohejbalu pod vedením p. Františka Němečka o oddílu stolního tenisu pod vedením p. Milana Marečka o oddílu malé kopané pod vedením p. Antonína Kufy o oddílu florbalu pod vedením p. Romana Kučírka za výši nájemného 120,- Kč/hod. o oddílu kopané - Slavoj Kojetín - pod vedením p. Vladimíra Zaorala za výši nájemného 50,- Kč/hod. učebny výpočetní techniky nájemci o Městskému domu dětí a mládeže Kojetín za výši nájemného 150,- Kč/hod. a s bezúplatným pronájmem nebytových prostor v budově této školy učebny rodinné výchovy nájemci o Andrei Vilímcové za účelem provozování školního bufetu to vše za předpokladu, že nebude narušen předmět hlavní činnosti pronajímatele, souhlasí s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v budově Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín, Kojetín I - Město školního bufetu nájemci o Ing. Dušanu Matejíkovi za účelem provozování školního bufetu za výši nájemného 500,- Kč/měsíc za předpokladu, že nebude narušen předmět hlavní činnosti pronajímatele, bere na vědomí ukončení nájmu nebytových prostor ve II. poschodí budovy Polikliniky Kojetín, 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I - Město, uplynutím výpovědní lhůty ke dni na základě výpovědi podané nájemcem nebytových prostor, Okresním úřadem Přerov, z důvodu ukončení činnosti okresních úřadů, schvaluje pronájem nebytových prostor ve II. poschodí budovy Polikliniky Kojetín, 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I - Město, Městu Přerov za účelem výkonu státní správy - zřízení kontaktního místa státní sociální podpory s účinností od , za podmínek, uvedených v návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor. 12. Změna harmonogramu termínu pro použití finančních prostředků "Povodňového fondu rozvoje bydlení" (tisk R/8) R 11/11-02 souhlasí se změnou harmonogramu termínu pro použití finančních prostředků PFRB - prodloužení lhůty pro podání žádosti k účasti na výběrovém řízení do ,

6 ukládá odboru MIM zveřejnit změnu harmonogramu - prodloužení lhůty pro podání žádosti o půjčku z PFRB na úředních tabulích města Kojetín a ve všech vývěsních skříňkách. Občany informovat v Kojetínském zpravodaji, v Infostudiu a na internetu, předloží výše uvedené ZM k projednání. 13. Pověření k převzetí akcií VaK Přerov a. s. (tisk R/9) R 12/11-02 ruší usnesení č. R 1293/ souhlas s pověřením pracovnice Města Kojetín, paní Lenky Kořínkové, vedoucí odboru MIM k převzetí akcií od společnosti VaK Přerov, a.s., souhlasí s pověřením pracovníka Města Kojetín Bc. Davida Behance, vedoucího odboru majetku a investic města MěÚ Kojetín, k převzetí akcií od společnosti VaK Přerov, a.s., předloží výše uvedené ZM k projednání. 14. Nakládání s majetkem města (tisk R/10) R 13/ souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č vodní plocha v k.ú. Kojetín, ul. Padlých hrdinů, ukládá odboru MIM předložit nabídky RM 01/03 2. souhlasí se zveřejněním záměru prodeje bytu číslo 908/3 a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku parc. č. st. 1169, kat. II., o velikosti v ul. Nádražní, k.ú. Kojetín, část obce Kojetín I - Město, ukládá odboru MIM předložit nabídky RM 01/03 3. souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. st zastavěná plocha o výměře 583 m2 v k.ú. Kojetín, část obce Kojetín I - Město, ukládá odboru MIM předložit nabídky RM 01/03 4. schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 204/1 - ostatní plocha o výměře 78 m2 v k.ú. Kojetín, na dobu neurčitou, za 0,85 Kč/m2/rok paní Lence Machů, Sladovní 1186, Kojetín I - Město 5. souhlasí s přičleněním honebních pozemků ZE - PK parc. č. 1/1, 1/2 2 dle 2 písm. f) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve vlastnictví Města Kojetín do honebních společenství "DOUBRAVA" se sídlem Křenovice u Kojetína. předloží výše uvedené ZM k projednání.

7 15. A) Úhrada nákladů za provedené práce pro budovu Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně B) Úhrada nákladů za práce související s přípravou staveniště stavby Rekonstrukce sladovny v Kojetíně na byty a s výkonem autorského dozoru C) Úhrada nákladů za provedení technické a inženýrské pomoci pro akci Sběrový dvůr pro třídění odpadu Kojetín (tisk R/11) R 14/11-02 souhlasí A.1) s úhradou nákladů ve výši 5.334,00 Kč vč. DPH za opravu světlíku nad vstupním schodištěm (tmelení a nátěr ocel.konstrukce světlíku) v budově Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně, Masarykovo nám č.8 firmě Technis Kojetín, spol.s r.o. A.2) s úhradou nákladů ve výši 2.464,00 Kč vč. DPH za čištění světlíku nad vstupním schodištěm v budově Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně, Masarykovo nám č.8 firmě Technis Kojetín, spol.s r.o. A.3) s úhradou nákladů ve výši ,00 Kč vč.dph za instalaci světelné a zvukové techniky v sálech č.202 a 203 v budově Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně, Masarykovo nám č.8 firmě Michal Flora, Jateční 1, Přerov A.4) s úhradou nákladů ve výši ,00 Kč vč.dph za montáž osvětlení v budově Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně, Masarykovo nám č.8 firmě ATEH, spol.s r.o., Štefánikova 33, Brno A.5) s úhradou nákladů ve výši ,40 Kč vč.dph za zhotovení vybavení interiéru v budově Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně, Masarykovo nám č.8 firmě Petr Polák - STOLÁRNA - UNIVERS CENTRUM, Popůvky 71, Kojetín A.6) s úhradou nákladů ve výši 7.350,00 Kč vč.dph za zhotovení a umístění pamětní desky Josefa Mánesa firmě KÁMEN KLAPER MGK, s.r.o., Ovocná 2924, Kroměříž A.7) s úhradou nákladů ve výši 2.520,00 Kč za zpracování technické pomoci - investičního záměru a žádosti o dotaci pro Ministerstvo financí ČR na doplnění vnitřního vybavení Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně, Masarykovo nám.8 firmě REALKA - Rubíček s.r.o., Masarykovo nám.9, Kroměříž B.1) s úhradou nákladů ve výši 1.788,60 Kč vč. DPH za vytýčení staveniště stavby Rekonstrukce sladovny v Kojetíně na byty firmě Technis Kojetín, spol.s r.o. B.2) s úhradou nákladů v předběžné výši 7.000,00 Kč vč.dph za zřízení připojovacího místa vodovodu na staveništi stavby Rekonstrukce sladovny v Kojetíně na byty firmě Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. B.3) s úhradou nákladů v předběžné výši ,00 Kč bez.dph za zřízení připojovacího místa elektrické energie na staveništi stavby Rekonstrukce sladovny v Kojetíně na byty dle cenové nabídky od firmy IPT, s.r.o., Montáže a opravy energetických zařízení, Masarykovo nám.6, Kojetín

8 B.4) s úhradou nákladů ve výši ,00 Kč vč.dph za napojení odběrů nn přípojkou z trafostanice VNS, Sladovní ulice firmě Technis Kojetín, spol.s r.o. B.5) s úhradou nákladů ve výši ,00 Kč bez DPH podle SoD č.j 100 2, čl.vi 7.6 za výkon autorského dozoru na stavbě Rekonstrukce sladovny v Kojetíně na byty firmě ARCHECO, Ing.arch.Vít Janků, Lužickosrbská 5, Šumperk C.1) s úhradou nákladů ve výši 7.560,00 Kč vč.dph za provedení technické a inženýrské pomoci pro zajištění Analýzy nákladů a výnosů (CBA) k žádosti pro program Sapard - Ing. Jan Rubíček, Masarykovo nám.9, Kroměříž ukládá vedoucí FO zapracovat výše uvedený návrh do rozpočtového opatření města a předložit ZM 12/02 k projednání. Výdaje budou pokryty ze zvýšených daňových příjmů. 17. Mandátní smlouva č. 388/2002 na "poskytnutí hypotečního úvěru pro Město Kojetín" na financování stavby Rekonstrukce sladovny v Kojetíně na byty R 15/11-02 ukládá, na základě uzavřené Mandátní smlouvy č. 388/2002 mezi Městem Kojetín a RTS a. s., Lazaretní 13, Brno na organizační zajištění jednostupňové obchodní veřejné soutěže na veřejné zakázce "Poskytnutí hypotečního úvěru pro Město Kojetín" za cenu ,- Kč bez DPH, vedoucí FO zapracovat výše uvedenou částku do rozpočtového opatření č. 4/2002 a předložit ZM 12/02 k projednání. 18. Žádost o navýšení finančních prostředků Smlouvy VPS pro rok 2002 R 16/11-02 bere na vědomí žádost Technisu Kojetín spol. s r.o. o navýšení finančních prostředků Smlouvy VPS pro rok 2002, souhlasí s navýšením finančních prostředků a uzavřením dodatku ke smlouvě VPS, ukládá vedoucí FO zapracovat do rozpočtového opatření: - 55 tis. Kč na provoz sauny pro II. pololetí tis. Kč na provoz koupaliště (odstranění havárie před začátkem sezóny). Výdaje budou pokryty ze zvýšených daňových příjmů.

9 19. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na "Investice - Veřejné osvětlení Družstevní, Sladovní, Polní ulice"; práce na VO v ulici Sadová a v sídlišti Sever R 17/11-02 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne na investice - VO Družstevní, Sladovní, Polní ulice s firmou Technis Kojetín, spol. s r. o.. Dodatek řeší práce za ,- Kč na VO v ulici Sadová a sídlišti Sever, ukládá vedoucí FO zapracovat výše uvedenou částku do rozpočtového opatření č. 4/2002 a předložit ZM k projednání; výdaje budou pokryty ze zvýšených daňových příjmů, ukládá členům RM, panu Františku Řihoškovi a panu Ladislavu Polákovi, ve spolupráci s investičním technikem, Ing. Knoflíčkovou, provést kontrolu rozsahu provedených prací a cenové úrovně výše uvedené investiční akce v roce 2002, T: 01/ Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města (tisk R/12) R 18/11-02 schvaluje organizační zajištění zastupitelstva města dne Termínový a obsahový plán jednání ZM a RM (tisk R/13) R 19/11-02 schvaluje termínový a obsahový plán jednání RM na rok 2003, bere na vědomí termínový a obsahový plán jednání ZM na rok 2003 a předloží jej na jednání ZM 12/02 ke schválení. 22. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 22/A. Informace z jednání komisí RM R 20/11-02 bere na vědomí informace z jednání komisí RM, které jednaly v průběhu měsíce listopadu 2002.

10 22/B. Žádost o finanční příspěvek Soukromé základní školy Acorn`s & John`s school s.r.o. a Speciální mateřské školy A&J s.r.o. R 21/11-02 neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Soukromé základní škole Acorn`s & John`s school s.r.o. a Speciální mateřské škole A&J s.r.o., ukládá vedoucí odboru VVŠK informovat Soukromou základní školu Acorn`s & John`s school s.r.o. a Speciální mateřskou školu A&J s.r.o. o stanovisku RM a uvědomit rodiče dětí, uvedených v žádosti, o možnosti individuálních požadavků na finanční příspěvek. 22/C. Převod movitého majetku R 22/11-02 bere na vědomí žádost Města Přerov o bezúplatný převod movitých věcí v souvislosti s přechodem živnostenské agendy na úřady s rozšířenou působností, souhlasí se záměrem bezúplatného převodu movitého majetku dle předlohy tisku R/17 z majetku Města Kojetín do majetku Města Přerov v souvislosti s přechodem živnostenské agendy na úřady s rozšířenou působností, ukládá odboru MIM zabezpečit vypracování smlouvy o převodu movitého majetku. 22/E. Mimořádná odměna vedoucí odboru VVŠK R 23/11-02 schvaluje vyplacení mimořádné odměny vedoucí odboru VVŠK, paní Janě Nakládalové, za organizační zajištění voleb do zastupitelstva města, dle předloženého návrhu. 22/F. Finanční příspěvek kroužku stolního tenisu ZvŠ Kojetín R 24/11-02

11 schvaluje poskytnutí finančního příspěvku kroužku stolního tenisu při Zvláštní škole v Kojetíně ve výši 6.000,- Kč na činnost (nákup tenisových pálek) v roce 2002, ukládá vedoucí FO zapracovat výše uvedenou finanční částku do rozpočtového opatření a předložit ZM k projednání. 22/G. Finanční příspěvek na činnost o.s. Kappa-Help Přerov R 25/11-02 bere na vědomí žádost o finanční podporu na činnost o. s. Kappa - Help Přerov, doporučuje poskytnout finanční příspěvek o. s. Kappa - Help Přerov v rámci poskytování příspěvků na činnost v roce 2003 ve výši ,- Kč, ukládá místostarostovi města Ing. Šírkovi informovat o. s. Kappa - Help Přerov o výše uvedeném rozhodnutí RM. Zápis provedla: Michaela Daňková V Kojetíně dne 26. listopadu 2002 Ing. Mojmír Haupt starosta města Ing. Jiří Šírek místostarosta

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2009 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Čerpání z Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 23/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2. 11. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 8359 až 8394 STIS Stránka 1 z 7 K Čl. 2. 1 USNESENÍ

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 41. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 26. 4. 2010

Zápis z 41. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 26. 4. 2010 Zápis z 41. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 26. 4. 2010 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluven: p. Milan

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Rada 24 (16. 11. 2015) 1

Rada 24 (16. 11. 2015) 1 Zápis č. 24 ze schůze rady města Velešín, konané dne 16.11.2015 Přítomen: Mgr. Hana Císařová, Mgr. Josef Klíma, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, Ing. Lenka Šípková Začátek: 10,00 hod Konec: 11,00 hod P

Více

2. Majetkové záležitosti. 1) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok 2015 Usnesení č.

2. Majetkové záležitosti. 1) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok 2015 Usnesení č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 7. jednání Rady

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 7/9/RM/2015. 2/11/RM/2015 Zápis

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 24. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. září 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 66/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 Usnesení číslo: 189/2005 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. KN st.

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2)

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 58. jednání Rady města

Více

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011 Usnesení č. 3/36 s c h v a l u j e smlouvu o dílo mezi Obcí Mosty u Jablunkova a DIGIS,

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CITOV, IČ 45180172, doručovací adresa.75104 ROKYTNICE č.130

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CITOV, IČ 45180172, doručovací adresa.75104 ROKYTNICE č.130 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CITOV, IČ 45180172, doručovací adresa.75104 ROKYTNICE č.130 Římskokatolická farnost Citov, děkanát Přerov, Arcibiskupství Olomoucké podle 48, odst.1 z.č.137/2006 Sb.o veřejných

Více

U S N E S E N Í R 1562/12-09. 2. Evidence pohledávek města návaznost na účetnictví ÚSC platné od 1. 1. 2010 (tisk R/744)

U S N E S E N Í R 1562/12-09. 2. Evidence pohledávek města návaznost na účetnictví ÚSC platné od 1. 1. 2010 (tisk R/744) U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. prosince 2009 v 14:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo nám. 8, Kojetín 2. Evidence pohledávek města

Více

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) udělení plné moci JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi se sídlem v Rychnově

Více

Město Pohořelice. Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 10.12.2014

Město Pohořelice. Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 10.12.2014 Město Pohořelice Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 10.12.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák DiS., Petr Hemala, Aleš Saitl, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík (od 14. hodiny), a zapisovatelka

Více

ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Karel Kopřiva,

Více

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení ární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (dále jen Fond )

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/051 z 51. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 28.11.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008 Usnesení s termínem č.: 458 OD, ŘMTSB 28. 05. 1044/07 taj. (ONI) 31. 05. 267 taj.(oni) 28. 05. 391 taj. 30. 06.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 20.10.2008 U S N E S E N Í 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 47/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení č. 40 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 14.1.2010 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 40 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 14.1.2010 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 40 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 14.1.2010 - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 4/2009 - Zřizovací listiny příspěvkových organizací obce- MŠ Milíčeves, ZŠ Slatiny a

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 28. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 28 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 30. 04. 2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín U S N E S E N Í z 7.schůze rady města konané dne 18.května 2011 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 07/11/152 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 6. schůze rady města

Více

Informace z usnesení 107. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.3.2014. 1. Přechod nájemního práva dle 706 OZ

Informace z usnesení 107. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.3.2014. 1. Přechod nájemního práva dle 706 OZ Informace z usnesení 107. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.3.2014 1. Přechod nájemního práva dle 706 OZ Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 18, v bytovém domě

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. SCHŮZE. A. Příprava Nejdeckých listů. termín: ihned zodpovídá: KT 5-0-0. B. Zimní údržba místních komunikací a chodníků ve městě Nejdku

1. SCHŮZE. A. Příprava Nejdeckých listů. termín: ihned zodpovídá: KT 5-0-0. B. Zimní údržba místních komunikací a chodníků ve městě Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 24. LISTOPADU 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 1. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Mgr. Treglerová, p. Cingroš, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 24 02 2016 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 61/2016/RM Ing. Pavel Zálom,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 195 (ve volebním období 95. zasedání) ze dne: 7.7.2010 kancelář starostky

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 195 (ve volebním období 95. zasedání) ze dne: 7.7.2010 kancelář starostky zasedání rady města RM 195 (ve volebním období 95. zasedání) ze dne: 7.7.2010 kancelář starostky od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 8021 až 8067 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1 USNESENÍ

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 R 605/13 R 606/13 R 607/13 R 608/13 R 609/13 R 610/13 R 611/13 Žádost o dorovnání prostředků na platy ZUŠ Doksy a) schvaluje zapojení vlastních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 46 konaného dne 12. prosince 2012

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 46 konaného dne 12. prosince 2012 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 46 konaného dne 12. prosince 2012 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

Rada 76 (10.03.2014) 1

Rada 76 (10.03.2014) 1 Zápis č. 76 ze schůze rady města Velešín, konané dne 10.03.2014 Přítomni: Jaroslav Bartizal, Mgr. Josef Klíma, František Ondrášek, Jiří Růžička Omluven: Ing. Vladimír Jantač Host: Karel Krejčí jednatel

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 28.4.2014

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 28.4.2014 Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 28.4.2014 45/2/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě. 46/2/14. ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto: Program:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 31.08.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 31.08.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 31.08.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 31.08.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0518/RM29/2015 Smlouva o úschově (Česká republika - Úřad

Více

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ

Z á p i s. z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích PROGRAM JEDNÁNÍ Z á p i s z 48. jednání Rady města konané 1.3.2006 v Plasích Přítomni: Mgr. Miloslav Hurt - starosta Karel Mařík - místostarosta Ladislav Urban místostarosta Zdeněk Hanzlíček radní Ing. Miloslav Vaňourek

Více

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 14.04.2014

Více

RO 31. VÝTAH z USNESENÍ z 31. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 6.2.2012 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 31. VÝTAH z USNESENÍ z 31. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 6.2.2012 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 31. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Informace ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 19. července 2007. 1. Zahájení opravy povrchu chodníku V Aleji, v ul. Jižní a MK U Struhy

Informace ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 19. července 2007. 1. Zahájení opravy povrchu chodníku V Aleji, v ul. Jižní a MK U Struhy Informace ze zasedání rady města Poděbrady ze dne 19. července 2007 1. Zahájení opravy povrchu chodníku V Aleji, v ul. Jižní a MK U Struhy U s n e s e n í č. 272/07: v y s l o v i l a s o u h l a s I.

Více

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin.

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Dne 25.07.2011 Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 70. schůzi 28.06.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 656 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku ppč. 3366/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem pořádání Týdne sportu v roce 2016, mezi Městem Česká Třebová, jako

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více