NEDOSTATKY, VADY A NEMOCI VÍN pednáška na lenské besed VBO dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEDOSTATKY, VADY A NEMOCI VÍN pednáška na lenské besed VBO dne 29.4.2009"

Transkript

1 NEDOSTATKY, VADY A NEMOCI VÍN pednáška na lenské besed VBO dne Ing. Svatopluk Kalábek metodik oboru víno, Státní zemdleská a potravináská inspekce Nedostatky jsou zmny v kvalit vína, které se dají poznat senzoricky a projevují se nap. zmnami vzhledu, barvy, vn nebo chuti vtšinou související s neharmoniností. Píiny bývají nedostatená pée ve vinici (mén vhodná odrda, nevhodná poloha, velká zátž ke nedostatená zralost hrozn). Vína pak mají nízký obsah alkoholu, neharmonické kyseliny (nízké nebo vysoké), nedostatené vyhranní barvy, buketu a tla vína. Vtšinou se dá tmto nedostatkm pedcházet doslazením, odkyselením a dalšími opateními. Vady jsou zpsobené nesprávnými postupy pi produkci hrozn (stres ze sucha, nedostatek prvk N,K) pi sklizni (pevoz hrozn, prostoje, octovatní, píchu po iodiu) pi zpracování (mechanická zátž erpadly, zanesením kovu nebo neistot do vína) nebo pi kvašení (uvaením, píchu po esterech atp.). Vady jsou chemicko-fyzikální procesy zpsobené vtšinou špatnou hygienou a sanitací, nedoléváním nádob, špatným síením vína, kdy se do vína bhem tchto proces dostanou cizí látky (zvtralá pachu, vlákovatní, plíse, korek, styren). Vadná vína vykazují nepíznivé senzorické vjemy. Jednoznaná píina vzniku není snadná. Mezi vady a nedostatky vína patí hlavn: oxidáza, myšina, pachut, zákaly, staina, sirka (ta bývá asto azena mezi nemoci). Nemoci jsou zpsobené mikroorganismy, které tvoí produkty látkové pemny (kyselina octová, etylfenoly, diacetyl) ale i zniení pvodních látek ve vín (glycerol, kyselina vinná, kys. citronová). Nemocná vína pak mají neatraktivní optické i fyzikální vlastnosti (zákaly, nahndlý odstín, vlákovatní). U nemocí nejsou zmny ukoneny a dále pokraují a jejich následkem bývá, že se víno stává zcela nepoživatelným, pokud se mikroorganismy nezlikvidují. Hlavn bakterie, tyto ve velmi krátkém ase dokáží víno zcela znehodnotit. Mezi nemoci vína patí zejména: kísovatní, octovatní, mléné kvašení, máselné kvašení, hoknutí, vlákovatní, sirka. Jako preventivní ochrana ped vadami a nemocemi vína je úzkostlivá hygiena a sanitace technologie a výrobních prostor; odkalení moštu ped kvašením. Dále udržování dávky volného oxidu siiitého ve vín tj. 20 mg/l 40 mg/l a vasné doplování nádob. Pehled jednotlivých nedostatk, vad a nemocí vína: VÍNA ZE ZVADLÝCH HROZN Píina a popis: nedostatené zásobení pdy ve vinicích draslíkem v kombinaci s houbovými chorobami a pebytek hoíku v podorniní vrstv. Projeví se zmnou zabarvení list a pedasným zavadáním hrozn nízký obsah barviv, cukr a draslíku mají za následek vysoký obsah kyselin a hokých látek ve vín. Prevence: rozbor pdy a dostatené vyhnojení minerálních látek. Zavadlé hrozny nesklízet (probírka). Již 5% hrozn má vliv na senzorické vlastnosti kvalitního vína. Ošetení: Hoká píchu se zcela neodstraní ani použitím iicích prostedk. 1

2 MRAZOVÁ PÍCHU Píina a popis: psobením mrazu na nezralé bobule dohází k roztržení bunných stn uvnit bobule a tím k negativním zmnám. Hrozny jsou nevzhledné zbarvené dohnda až fialova, snižuje se jejich hmotnost. Mošt a víno psobí chlorofylov, nasládle a má nahndlou barvu. Prevence: Nevyzrálé hrozny nesklízet (probírka). Ošetení: mošt - aktivním uhlí (10 - max. 100 g/hl), víno - modrým iením dle obsahu železa (dle pedešlé zkoušky, Fe musí být pítomno ve vín!). VADY KVAŠENÍ (UVAENÍ, ZPOMALENÍ KVAŠENÍ vlivem CO 2, nedostatku N, H 2 SO 3, dsledkem pípravk na ochranu) Kvašení je nejdležitjší proces pro kvalitu budoucího vína, kdy se cukr z moštu mní na etanol, CO 2, teplo a primární a sekundární vedlejší produkty. Primární vedlejší produkty: meziprodukty kvašení a produkty pi cyklu kys. citronové (kys. pyrohroznová, acetaldehyd, kys. 2-ketoglutarová, glycerin, kys. mléná, kys. octová, kys. jantarová a kys. citronová). Sekundární vedlejší produkty: sloueniny, které se syntetizují z produkt odbourávání (2,3- butandiol, acetoin, diacetyl, vyšší alkoholy, estery, aldehydy, ketony a metanol). Píina a popis: pi zvýšené teplot únik aroma a alkoholu. Pi psobení CO 2, nedostatku N, H 2 SO 3 nebo dsledkem pípravk na ochranu kvasinky klesají na dno a mošt neprokváší stává se irým. Prevence: teplota kvašení (do C), odkalení moštu, promíchání kvasícího moštu, pídavek amonného komplexu, nízká hodnota SO 2, dodržení ochranné lhty postik. PÍCHU PO PLÍSNI (HNILOBNÝ TÓN) Píina a popis: zpsobují to houbové plísn (Penicillium a Aspergillus), šíení z poškozených hrozn nebo nedostatenou hygienou ve sklep. Projevuje se ostrou vní po plísni nebo zatuchlosti až octovosti stejný dojem je i v chuti. Prevence: istota veškerého zaízení, které pichází do styku s moštem a vínem (skladování hadic, filtraního materiálu, pípravk k ošetení vína v suchém prostedí) dále vtrání sklepa, nutná konzervace nádob a odstraování vinného kamene z tank. Ošetení: aktivním uhlí (10 - max. 100 g/hl), ale zbavíme se i pozitivních aromatických látek! Nejlépe kombinovat nižší dávku cca 25 g/hl aktivního uhlí s tosilem a želatinou nebo bentonitem. PROBLÉMY BARVY U ERVENÉHO VÍNA Píina a popis: slabá intenzita barvy má vliv na ztrátu ervenofialové barvy a následn dochází k žlutohndému odstínu tzv. madeirizace. Vína jsou zpoátku svtlejší asto dlouho kalná s trávovým nebo zvtralým aroma, chu bývá kratší bez tla. Píinou jsou 2 hlavní faktory 1) nedostatená zralost hrozn a 2) chyby bhem výroby 2

3 Prevence: vhodná volba pozemku, odrdy probírka hrozn, ástené odlistní spodní zóny v 2/2 srpna, sbr po dešti naední, hniloba, poškození hrozn, iení bentonitem, prostoje mezi zpracováním naoctovatní, co nejrychlejší rozkvašení rmutu, makrooxidace. Ošetení: enzymatické preparáty, enologické taniny, isté kultury kvasinek, teplota kvašení C, frekvence promíchávání každé 3-4 hodiny, výchozí cukernatost moštu min. 22 NM, délka kvašení a vyluhování rmutu den max. hodnoty intenzity barviva. Uskladnní v tradiním devných sudech má kladný vliv na intenzitu barvy vína, také zrání v barrique sudech zvlášt v nových (polymerizace barviv, kondenzace s acetaldehydem). Dolévání nádob, aby se zabránilo oxidaci barviv. Poznámka: JMF snižuje obsah barviv ve vín (kritická hodnota pod ph 3,2), tak jako každé ošetení vína (odkyselení CaCO 3, iení ). PELAGONIOVÝ TÓN Píina a popis: je zpsobena odbouráváním kyseliny sorbové bakteriemi na krotonaldehyd (vn po pelargóniích). Chu i vn zemito-kvtnatá hoká po pelargóniích. Prevence: nepoužívat kyselinu sorbovou, sterilní plnní po pípadném použití kys. sorbové. V nádobách, kde byla použita kyselina sorbová hrozí nebezpeí zavleení i do dalších vín. Ošetení: tuto vadu nelze odstranit ani pedávkováním aktivním uhlí!!! CIZÍ TÓNY (MEDICIÁLNÍ TÓN, PACHU PO ROZPOUŠTDLECH, PO FILTRECH, PO UMLÉ HMOT A OLEJI) Píina a popis: vliv na vinici (vosk na bobulích jímá pachynaležením pechází do moštu), chybná ošetení nebo nevhodné nádoby a pípravky na ošetení vín. Cizí tóny jsou vn a chuti, které nejsou primárn zpsobené pírodními látkami z bobulí (mimo navázání na vosk). Používáním istících prostedkchemické tóny po chlóru atp. Píchu po styrolu z narušených nádrží se zpístupní vrstvy pryskyice, používání erpadel, které bžely naprázdno nebo pi plnní za horka píchu po umlé hmot nebo gum. Prevence: odkalení mošt, vasné nátry nádob14 dn zaschnutí, vhodné uskladnní pípravk v suchých vtratelných prostorách, nová nenaatá balení, promití filtraních deseknásledná ochutnávka na zaátku filtrace, isté vhodn uskladnné degustaní skleniky. Ošetení: ošetení moštovým bentonitem 150 g/hl nebo aktivním uhlí g/hl PÍCHU PO SO 2, NAHOKLÉ TÓNY STÁRNUTÍ, VYSOKÁ BARVA Píina a popis: nedostatek nebo naopak nadbytek síry má vliv na senzorické vlastnosti vína (barva je vodová nebo až nahndlá, vn štiplavá po síe nebo aldehydická, chu nahoklá po stárnutí). Prevence: prbžné a pravidelné sledování obsahu síry volné i vázané Ošetení: obsah SO 2 30 mg/l až 40 mg/l u bílých ervená o 10 mg/l mén. Pesíené víno scelit. Nahoklý tón se dá odstranit aktivním uhlí, lépe pedcházet preventivn. 3

4 SIRKA Píina a popis: zápach po kapust, cibuli až zkažených vejcích. a) sirovodíková vzniká bhem kvašení pi látkové pemn síry a dusíku b) merkaptanová vzniká reakcí H 2 S s etanolem Další skupina látek, které vyvolávají tón po sirce jsou sulfidy a disulfidy (skladováním vína se jejich obsah zvyšuje, nebezpené jsou pi redukci kvasinkami na merkaptany). Faktory, které ovlivují vznik sirky: zbytky postikových prostedk (elementární síra), kmeny kvasinek (enzymy v kvasné buce redukují sulfit na sulfid), obsah AK v moštu, nedostatek dusíku, obsah kal a délka ležení na kalech (vyšší množství kal zvyšující se tvorba sirky), výška nádoby (u vyšších nádob se nevymývá sirovodík CO 2 ), kovy (reakce kovu s kyselinou vzniká vodík a ten redukuje kys. siiitou na sirovodík), odkapávání síry pi suché konzervaci. Prevence: dodržení koncentrace postik, šetit sírou ped kvašením, odkalení moštu, nižší kapalinové sloupce pi kvašení, rychlé stoení kal, vyiení mladého vína. Ošetení: ihned provzdušnit 2 H 2 S + O 2 2 H 2 O + 2 S odstraní lehkou sirku v poátku, nkdy pomže zasíení 2 H 2 S + SO 2 2 H 2 O + 3 S nebo pídavek CuSO 4 1g/hl (limit mdi je 1 mg/l, ale hrozí nebezpeí zákal). NETYPICKÉ TÓNY STÁRNUTÍ Píina a popis: nkterá bílá vína rychle stárnou vlivem 2-acetoinacetofenon, který vzniká enzymaticky nebo psobením mikroorganizm z AK tryptofanu. Píinou jsou stresované hrozny z nedostatku vody, živin nebo vysoké zatížení na kei a brzká sklize hrozn i pesíení mladého vína. Vína mají bledou barvu se zastenou vní po naftalínu, mýdle nebo lišin a chutí zatuchlou po kži, nahoklou. Prevence: pimené zatížení ke, sklize zdravých (nezavadlých) hrozn, výživa pro kvasinky a pimené síení. Ošetení: tém nenapravitelná vada, dá se zmírnit iením bentonitem, ošetením zdravými kvasnicemi nebo vysoká dávka aktivního uhlí. TÓN PO ALDEHYDU, KÍS, OXIDATIVNÍ TÓN Píina a popis: všechny 3 souvisí s pístupem vzdušného kyslíku. Barva je vyšší u kísu na povrchu plave bílý povlak, vn je zvtralá, aldehydová pipomínající jablíka, chu prázdná zvtralá až po žluklém másle. Píinou je pístup kyslíku a nízký obsah SO 2, kdy kísové kvasinky prodýchávají etanol a vytváí bílou pokožku, která je základem pro octové bakterie. Acetaldehyd (etanal) je pedstupnm etanolu a v poátku rstu kvasinek je koncentrace až 200 mg/l po dokvašení bžn mezi mg/l. Prevence: kvašení istou kulturou kvasinek bez síení pro klidný prbh kvašení, pravidelné doplování nádob nebo ochranná atmosféra(dusík, CO 2 ), kontrola obsahu SO 2, JMF u ervených vín Ošetení: vyplavení kísu, dosíení na mg/l. 4

5 OCTOVATNÍ Píina a popis: vznik inností octových bakterií, které za pístupu kyslíku produkují kyselinu octovou asto již na vinici (poškozené hrozny od vos atd.). Víno asto mívá kísovou kožku, mírný zákal a vysokou barvu. Vn i chu je kyselá, ostrá po octu. Dalšími tvrci tkavých kyselin jsou mléné bakterie (zvlášt u vín se zbytkem cukru pi JMF) a divoké kvasinky Apiculatus. Prevence: - zpracovávat zdravé hrozny (napadené ásti ostíhat na zem) -hygiena a dezinfekce pi zpracování (zbytky jsou živnou pdou pro bakterie) -síení rmutu na mg/l utlumí innost baktérií a divokých druh kvasinek -odkalení moštu -rychlé zakvašení istou kulturou kvasinek -plné nádoby (pravideln 1x týdn doplovat objem zmna vlivem teploty) Ošetení: nevratná vada!!! pípadné scelování po sterilní filtraci, aby se odstranily baktérie a kvasinky (odkyselením nebo iením aktivním uhlím se neodstraní). TÓN PO KYSELIN MLÉNÉ, MÁSELNÉ, HOKÝ TÓN Píina a popis: enzymatickou pemnu kyseliny L-jablené na mlénou bakteriemi doprovází další procesy: snížení iont H a tím vzestup ph s následnou zmnou chuti na mén kyselou biologická stabilizace vína (JMF pak již nehrozí v láhvích) Pi JMF jsou i zmny nežádoucí za vzniku vedlejších produkt jako kys. octové, acetoinu a vyšších alkohol: octovatní (zb. cukr, limit 1,1 g/l bílá 1,2 g/l ervená vína) diacetyl máselný tón (víno chutná nasládle-kysele po zelí) manit (tvoí se z fruktózy ve vínech s nízkým obsahem kyselin a alkoholu) vzniká nahoklý tón Prevence: ízená JMF, hodnota ph mezi 3,3 a 3,4, teplota kolem 22 C, kvasniní kal a živiny (bunné stny), obsah SO 2 do 10 mg/l (nad 30 mg/l ukoní JMF). VLÁKOVATNÍ Píina a popis: bakterie mléného kvašení petváí cukr na viskózní polysacharidy. Nejastji jsou napadena vína s nízkým obsahem kyselin a alkoholu (pod 11%). Víno je zakalené vystupují bublinky CO 2 pi nalévání se víno táhne, vn je zvtralá až octová chu varná, viskózní, unavená. Prevence: síení po vykvašení, sterilní filtrace, JMF jen u vín bez zbytkového cukru, uskladnní v chladu. Ošetení: víno rozšlehat pes sprchu (erpadlem ), zasíit a 2x pefiltrovat (2. sterilní filtrace); víno scelit s vínem s vyšším obsahem alkoholu a kyselin. 5

6 MYŠINA Píina a popis: píinou jsou jednak bakterie kmenu Lactobacillus a kvasinky kmenu Brettanomycetes, které napadají vína, která prokváší delší dobu a mají zbytkový obsah cukru a nízký obsah kyselin. Víno je pak zakalené, oxidativní škrabavé chuti pipomínající myší mo. Chu vzniká v ústech až po nkolika vteinách. Prevence: odkalení moštu, urychlení vyiení vína a síení mladých vín. Ošetení: v poátcích postaí zvýšit obsah SO 2 na 70 mg/l a následná filtrace, v pokroilejším stádiu je teba víno pesíit na 120 mg/l a následn scelovat. Zmírnit se dá ošetením aktivním uhlí g/hl nebo erstvými mladými kvasnicemi. BRETTANOMYCETES TÓN PO KOSKÉM SEDLU Píina a popis: kvasinky druhu Brettanomycetes produkují tkavé fenoly (4-etylfenol a 4- etylguajakol), které v malém množství podporují aroma (vn po hebíku, koui), ale pi vyšší koncentraci zpsobují vadu. Víno má pak nasládlou vni pipomínající dehet nebo pot, chu je živoišná až špeková asto naoctlá. Prevence: pedpokladem pro potlaení této vady je sklepní hygiena (hlavn u píjmu hrozn) a obsah volného SO 2 nad 40 mg/l (po JMF nebo hned po píjmu hrozn SO 2 se vyváže), kdy dochází k zastavení vývoje kvasinek. Doplování sud (barrique) a sterilní plnní do láhví (pop. pisíení vína). Ošetení: menšího vylepšení se dá dosáhnout iením bílkem, kaseinem nebo želatinou s následnou sterilní filtrací (pozor na trvalé formy i druhá sterilní filtrace!). VADY PI IENÍ, TÓN PO PÍPRAVCÍCH Píina a popis: nesprávný prostedek nebo jeho nesprávné použití. Pípravky jako bentonit, aktivní uhlí mají velkou adsorpní sílu a jsou-li skladovány ve špatném prostedí natáhnou nepíjemné pachy, které pejdou do vína. Dále prostedky nap. želatina, vyzina, kasein se mohou zkazit díky obsahu proteinu. Nesprávné použití (teplota) nebo nedokonalé promíchání mají za následek, že zstane použití prostedku bez úinku. Prevence: skladování v isté, suché a pachov nezávadné místnosti. Zkouška promíchání ve vod a po usazení piichnutím a ochutnáním posoudit závadnost. Neskladovat dlouho otevená balení, držet se návod na obale. Ošetení: provádt hned po pidání do malého množství, aby se úinek projevil v celém objemu vína. ZBARVENÍ VÍN DO RŽOVA Píina a popis: barva v bílých vínech (zvlášt odrda Svg) dostane naržovlý nádech. Tento v poátku nemá vliv na senzoriku vína, ale mže pejít v oxidaci. Tón vzniká když víno vyrábné za siln reduktivních podmínek dojde do styku s kyslíkem (patrn vliv do té doby bezbarvých fenol tíslovin). 6

7 Prevence: zabránit delšímu kontaktu se slupkou (vyluhování labilních fenol) v pípad poteby zesílení aroma nutná ochrana ped oxidací SO 2 na 30 mg/l, pidání mg/l kyseliny askorbové nebo iení PVPP(polyvinylpolypyrrolidon). Ošetení: iení redukujících tíslovin PVPP nebo kaseinem, tosilem. PACHU PO KORKU Píina a popis: 2,4,6-trichlorasinol (TCA) používaný díve pi blení korku H 2 O 2 dále je rozhodující vývoj plísní bhem rstu korku a skladování kry korkového dubu. Chu a vn vína je zatuchlá, chemická po plísni. Prevence: chemické ošetení pi pstování korkového dubu. Ošetení: tolerance do 2%, práh rozeznání 0,01 mg/l TCA u bílých a 0,05 mg/l TCA u ervených vín. KRYSTALICKÉ SRAŽENINY Píina a popis: krystalky vinan (Ca - L, DL formy, K) nebo slizanu vápenatého (enzymatická pemna hroznového cukru za úasti botrytidy u pívlastk) na dn láhve, Prevence: urychlení krystalizace podchlazením (-4 C) + kontaktní vinný kámen, udržovat nižší hodnoty ph pod 3,6 vyšší obsah alkoholu vyšší pravdpodobnost výskytu krystal (jsou rozpustné ve vod, ne v alkoholu). Ošetení: pídavek kyseliny metavinné max. 100 mg/l (mimo vína s pívlastkem), arabská guma. KOVOVÁ PÍCHU, KOVOVÉ ZÁKALY Píina a popis: kovov nahoklá chu, nepirozené zbarvení (modrav zelené nebo modrav erné zákaly). Píinou je nedbalost pi sklizni (hrozny spadlé na zem, kontakt s neizolovanými materiály) koroze na vanách nebo jiném zaízení, nadmrné používání chem. prostedk na ochranu rostlin. Prahové hodnoty kovových zákal: Fe 10 mg/l Cu Zn 2 mg/l (max. 1 mg/l dle NK1493/1999) 5 mg/l Prevence: nepoužívat materiály obsahující tyto kovy, opatrné hnojení kompostem, kaly po odkalení, fungicidy bez kov v závru vegetace a hlavn vyvarovat se korodujících míst, které by mohly dojít ke styku s hrozny pop. vínem. Odkalení moštu, zvážení možnosti modrého iení (jen v pípad, že je obsaženo Fe). Ošetení: ošetení arabskou gumou, kyselinou citronovou (max. do 1 mg/l dle NK1493/1999). BIOLOGICKÉ ZÁKALY Píina a popis: množením kvasinek a bakterií v láhvích dochází k opalizujícím zákalm, srážení kalových ástic, unikání CO 2, víno má kvasný moštový buket po CO 2 s ostrou neharmonickou chutí. Píinou je nesterilní plnní nebo neisté láhve u vím se zbytkem cukru. 7

8 Prevence: sterilní filtrace, ádná hygiena plnící linky a volný obsah SO 2 mezi mg/l. Ošetení: po vyprázdnní lahví se víno peií, pisíí a dále steriln pefiltruje do láhví. BÍLKOVINNÉ ZÁKALY Píina a popis: nedostateným iením se mohou pi teplotách nad 20 C inklinovat a vysrážet bílkoviny na dn láhve, které se projevují jako bílý nerozpustný sediment (pi zvednutí láhve dnem vzhru závoj). Znna tzv. izoelektrického bodu (uritá hodnota ph), kdy aminokyseliny jejich ionty vytváí soli a tedy viditelné zákaly. Prevence: používání bentonitu po pedešlé zkoušce vhodné dávky, zkouška tepelným testem ped lahvováním (2 hodiny pi 80 C). Ošetení: víno se zákalem vyiit bentonitem a znovu pefiltrovat. Celkový pehled jednotlivých nedostatk, vad a nemocí vína: VÍNA ZE ZVADLÝCH HROZN MRAZOVÁ PÍCHU VADY KVAŠENÍ (UVAENÍ, ZPOMALENÍ KVAŠENÍ vlivem CO 2, nedostatku N, H 2 SO 3, dsledkem pípravk na ochranu) PÍCHU PO PLÍSNI (HNILOBNÝ TÓN) PROBLÉMY BARVY U ERVENÉHO VÍNA PELAGONIOVÝ TÓN CIZÍ TÓNY (MEDICIÁLNÍ TÓN, PACHU PO ROZPOUŠTDLECH, PO FILTRECH, PO UMLÉ HMOT A OLEJI) PÍCHU PO SO 2, NAHOKLÉ TÓNY STÁRNUTÍ, VYSOKÁ BARVA SIRKA MYŠINA BRETTANOMYCETES TÓN PO KOSKÉM SEDLU VADY PI IENÍ, TÓN PO PÍPRAVCÍCH ZBARVENÍ VÍN DO RŽOVA PACHU PO KORKU KRYSTALICKÉ SRAŽENINY KOVOVÁ PÍCHU, KOVOVÉ ZÁKALY BIOLOGICKÉ ZÁKALY BÍLKOVINNÉ ZÁKALY NETYPICKÉ TÓNY STÁRNUTÍ TÓN PO ALDEHYDU, KÍS, OXIDATIVNÍ TÓN TÓN PO KYSELIN MLÉNÉ, MÁSELNÉ, HOKÝ TÓN VLÁKOVATNÍ 8

9 Píloha. 5 k vyhlášce. 323/2004 Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vn, chuti a perlení ZNAK NEGATIVNÍ HODNOCENÍ SENZORICKÝ VJEM vzhled neodpovídající, plovoucí neistoty pevné ástice a neistoty ve vín neodpovídající, zakalené, opalizující vykazující mlhavý až mléný zákal, víno postrádá jiskrnost neodpovídající, sediment na dn láhve usazenina na dn láhve barva netypická, neodpovídající oznaení a jakosti barva vína je jiná než je typické pro víno a deklarovanou jakost neodpovídající, nahndlý odstín nahndlý odstín zpsobený oxidací, pípadn jinými nežádoucími biochemickými pochody ve vín vn cizí, netypická pro víno vyrobené z hrozn révy jiná než uruje tato vyhláška, a charakteristika pro vinné víno, nap. po aromatech, kovu, ropných produktech, filtraním materiálu netypická, neodpovídající oznaení jiná než uruje tato vyhláška a charakteristika pro danou odrdu netypická, po nežádoucích tkavých látkách ostrá, štiplavá po octu, kyselin octové a acetonu chu netypická, po nežádoucích biologických procesech neodpovídající, po myšin neodpovídající, po oxidu siiitém neodpovídající, oxidativní neodpovídající, po plísni neodpovídající, po korku neodpovídající, po pelargonii cizí, netypická pro víno vyrobené z hrozn révy vinné neistá, po živoišných, jogurtových a máselnomléných tónech, zkažených vejcích, mléné, máselné, druhotná fermentace, sirka po myších výkalech až vypeeném toastu štiplavá po kyselin siiité navtralé až jablené tóny bez aroma vína po oxidaci, až aldehydické tóny tóny plesnivého chleba napadeného zelenou plísní Penicilium a trouchnivlého starého deva, sudu po korku, korek tóny po listu pelargonie, muškátu jiná než uruje tato vyhláška, a charakteristika pro danou odrdu nap. po aromatech, kovu, ropných produktech, filtraním materiálu netypická, neodpovídající oznaení jiná než uruje tato vyhláška, a charakteristika pro danou odrdu netypická, po nežádoucích tkavých látkách ostrá, štiplavá po octu, kyselin octové a acetonu netypická, po nežádoucích biologických neistá, po živoišných, jogurtových a máselnomléných procesech tónech, po žluklém másle, zkažených vejcích, druhotná fermentace, sirka neodpovídající, po myšin po myších výkalech až vypeený toast neodpovídající, po oxidu siiitém štiplavá po kyselin siiité neodpovídající, oxidativní navtralé až jablené tóny bez aroma vína po oxidaci až aldehydické tóny neodpovídající, po plísni tóny plesnivého chleba napadeného zelenou plísní Penicilium a trouchnivlého starého deva, sudu neodpovídající, po pelargonii tóny po listu pelargonie, muškátu neodpovídající, po korku po korku, korek neodpovídající, prázdná dochu vodová, bez extraktu neodpovídající, neharmonická, nevýrazná jiná než uruje tato vyhláška, mén píjemná až nepíjemná perlení neodpovídající oznaení (u šumivého a perlivého vína) jiná než uruje tato vyhláška, bez perlení, slabé perlení vykazující známky tichého vína u šumivého nebo perlivého vína, hrubé, krátkotrvající 9

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Technologie vína. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno

Technologie vína. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno Technologie vína Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno Tel.: +420 777 635 257 Mail: mojmirbaron@seznam.cz Technologie vína rozdílný přístup a pojetí

Více

2. Karbonylové sloučeniny

2. Karbonylové sloučeniny 2. Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu: Tyto sloučeniny dělíme na aldehydy a ketony. Aldehydy Aldehydy jsou deriváty uhlovodíků,

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Ošetření mladých vín 2012 bezkaseinové a rostlinné alternativy

Ošetření mladých vín 2012 bezkaseinové a rostlinné alternativy Ošetření mladých vín 2012 bezkaseinové a rostlinné alternativy Management kyselin v ročníku 2012 Možné metody na stabilizaci krystalů 2012 CelluFluxx - filtrační celulóza pro naplavovací filtrace Úspěšná

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů

Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Gemeinsam mehr erreichen. Společně

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T

B E Z P E N O S T N Í L I S T Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

Technologický postup výroby vína. Každý vinař Čipera, používá postup Lipera

Technologický postup výroby vína. Každý vinař Čipera, používá postup Lipera Technologický postup výroby vína Každý vinař Čipera, používá postup Lipera Index 2 výroba bílého vína ošetření hroznu a rmutu siha - pyrosulfit draselný str. 4 solfosteril 15% str. 4 opti white / optimum

Více

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě. Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,

Více

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri Datum vydání: 28.11.2002 version 3 #1777 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: MC 28.1 Základní složka epoxidové pryskyice 1.2 Identifikace

Více

Vymezení jednotlivých druhů vín. révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového moštu, hroznových bobulí nebo přeměněných bobulí

Vymezení jednotlivých druhů vín. révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového moštu, hroznových bobulí nebo přeměněných bobulí VÍO Obsah kapitoly vymezení a klasifikace vín chemické složení moštu chemické složení vína analytické metody Vymezení jednotlivých druhů vín révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového

Více

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Technický list Vydání 30/05/2007 Identifikaní.: 02 08 01 02 007 0 000004 Verze. 01 2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Construction Popis výrobku je ekonomická,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 30844 / 30845 Identifikace výrobce, dovozce,

Více

1. opakovací test TERCIE SH HALOGENY

1. opakovací test TERCIE SH HALOGENY 1. opakovací test TERCIE H HALOGENY = prvky 17. (VII. hlavní) skupiny PP = F, Cl, Br, I, At (obecná znaka = X) 7 valenních elektron, vysoká elektronegativita (s rostoucím Z ve skupin klesá) => snadno tvoí

Více

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A SPOLENOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo pípravku Chemický název: Silikonový elastomer Obchodní název: Dow Corning 732 Multi-Purpose Sealant, Clear 1.2 Použití

Více

Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin

Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin Téma KULTIVACE IN VITRO Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: KULTIVACE IN VITRO Rostlinný materiál lze krom pirozených podmínek pstovat také v rzných umlých podmínkách. Jednou z tchto možností

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol Strana 1 ze 8stran 1. Identifikace látky / pípravku a spolenosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Prostedek pro ištní klimatizací 1.3 Identifikace spolenosti

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013 1.0 ÚVOD - Balení do modifikované atmosféry (MAP) Kvalita skladovaných potravin je zásadním způsobem ovlivňována

Více

Pivo. Víno. Esenciální oleje. Káva. Čaj. Pyré. Citrusy. Maso a ryby. Ovoce a zelenina. Tequila. Tomata. Mléčné produkty

Pivo. Víno. Esenciální oleje. Káva. Čaj. Pyré. Citrusy. Maso a ryby. Ovoce a zelenina. Tequila. Tomata. Mléčné produkty SCC aplikace SCC aplikace Víno Pivo Esenciální oleje Káva Pyré Čaj Maso a ryby Citrusy Ovoce a zelenina Tequila Mléčné produkty Tomata Vinařské aplikace SCC ve vinařství Chuť vína Řízení obsahu alkohol

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Dol 252 66 Libčice nad Vltavou. Tel: 220941259, 220940480 Fax: 220941252 E-mail: beedol@beedol.cz

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Dol 252 66 Libčice nad Vltavou. Tel: 220941259, 220940480 Fax: 220941252 E-mail: beedol@beedol.cz Dolské kvasinky a živná sůl na výrobu 50 litrů medoviny Návod k použití Dolské kvasinky byly vyšlechtěny ve Výzkumném ústavu včelařském s.r.o. v Dole a mají vhodné vlastnosti k výrobě chutné medoviny.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV VÝHODY SILIKÁTOVÝCH BAREV - vysoká paropropustnost - vysoká pilnavost (dsledek chemické vazby k podkladu) - nízká nasákavost - vysoká životnost - pírodní a nemnný vzhled

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Perlivá vína a šumivá vína

Perlivá vína a šumivá vína Perlivá vína a šumivá vína Glera Frizzante IGP METICO Glera je odrůda ze které se vyrábí Prosecco. Víno je lehčího, velice svěžího charakteru a když se dobře vychlazené, je příjemným a osvěžujícím společníkem.

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají)

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) Kyseliny Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) ve vodných roztocích pak vznikají kationty H 3 O +

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.11.2013

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR jejich izolace a možnosti uplatnění Jan Bárta a kol. 19. května 2015, České Budějovice Kancelář transferu technologií

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

Deriváty karboxylových kyselin

Deriváty karboxylových kyselin Deriváty karboxylových kyselin Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Alena Jirčáková Substituční deriváty karboxylových kyselin:

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Metodické listy OPVK Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Druhý stupeň ZŠ 9. VÝZNAM OVOCE JAKO ZDROJE CENNÝCH LÁTEK VE STRAVĚ Praktické cvičení pokus kategorie a vyžadující běžné vybavení Co

Více

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINA ŽIVÝ DÝCHAJÍCÍ MATERIÁL SPOTŘEBA KYSLÍKU A ZÁSOBNÍCH LÁTEK UVOLŇOVÁNÍ CO 2, TEPLA,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg rozpouštědla - voda, glycerol (E 422 20%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické 518255 přípravky, aromatické látky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látka - E GRIOTTE 202 (1500 AROMA mg/kg) NT PRO CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Více

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

Popis přípavku Algowane

Popis přípavku Algowane Popis přípavku Algowane Princip vločkování Řasy vlivem vločkovacé látky vytvářejí větší vločky, shluky řas, které lze pomocí filtru zachytit a následně z koloběhu efektivně odstranit. Algowane je biologicky

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 10 - žákovská verze Téma: Bílkoviny Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Název proteiny

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

eskomoravské sdružení organizací zemdlského zásobování a nákupu Správná výrobní praxe pro skladování zrnin a olejnin

eskomoravské sdružení organizací zemdlského zásobování a nákupu Správná výrobní praxe pro skladování zrnin a olejnin eskomoravské sdružení organizací zemdlského zásobování a nákupu Správná výrobní praxe pro skladování zrnin a olejnin Ministerstvo zemdlství R PRAHA listopad 2006 Pravidla správné praxe pro skladování zrnin

Více

Senzorika v oblasti pitné vody. MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha

Senzorika v oblasti pitné vody. MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha Senzorika v oblasti pitné vody MUDr. František Kožíšek, CSc., Praha Konzultační den SZÚ, 31.3.2005 Senzorické vlastnosti pitné vody tradičně důležitý aspekt, který později (2. pol. 20. stol.) pozbyl pozornosti,

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Tvrdost pitné vody. Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE.

Tvrdost pitné vody. Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE. Tvrdost pitné vody Potřebujete-li rychle zjistit, jak tvrdá voda je ve vaší obci, klikněte ZDE. Tvrdostí vody se rozumí suma koncentrace vápníku a hořčíku ve vodě. Pro hodnocení vody z technického hlediska

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více