NEDOSTATKY, VADY A NEMOCI VÍN pednáška na lenské besed VBO dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEDOSTATKY, VADY A NEMOCI VÍN pednáška na lenské besed VBO dne 29.4.2009"

Transkript

1 NEDOSTATKY, VADY A NEMOCI VÍN pednáška na lenské besed VBO dne Ing. Svatopluk Kalábek metodik oboru víno, Státní zemdleská a potravináská inspekce Nedostatky jsou zmny v kvalit vína, které se dají poznat senzoricky a projevují se nap. zmnami vzhledu, barvy, vn nebo chuti vtšinou související s neharmoniností. Píiny bývají nedostatená pée ve vinici (mén vhodná odrda, nevhodná poloha, velká zátž ke nedostatená zralost hrozn). Vína pak mají nízký obsah alkoholu, neharmonické kyseliny (nízké nebo vysoké), nedostatené vyhranní barvy, buketu a tla vína. Vtšinou se dá tmto nedostatkm pedcházet doslazením, odkyselením a dalšími opateními. Vady jsou zpsobené nesprávnými postupy pi produkci hrozn (stres ze sucha, nedostatek prvk N,K) pi sklizni (pevoz hrozn, prostoje, octovatní, píchu po iodiu) pi zpracování (mechanická zátž erpadly, zanesením kovu nebo neistot do vína) nebo pi kvašení (uvaením, píchu po esterech atp.). Vady jsou chemicko-fyzikální procesy zpsobené vtšinou špatnou hygienou a sanitací, nedoléváním nádob, špatným síením vína, kdy se do vína bhem tchto proces dostanou cizí látky (zvtralá pachu, vlákovatní, plíse, korek, styren). Vadná vína vykazují nepíznivé senzorické vjemy. Jednoznaná píina vzniku není snadná. Mezi vady a nedostatky vína patí hlavn: oxidáza, myšina, pachut, zákaly, staina, sirka (ta bývá asto azena mezi nemoci). Nemoci jsou zpsobené mikroorganismy, které tvoí produkty látkové pemny (kyselina octová, etylfenoly, diacetyl) ale i zniení pvodních látek ve vín (glycerol, kyselina vinná, kys. citronová). Nemocná vína pak mají neatraktivní optické i fyzikální vlastnosti (zákaly, nahndlý odstín, vlákovatní). U nemocí nejsou zmny ukoneny a dále pokraují a jejich následkem bývá, že se víno stává zcela nepoživatelným, pokud se mikroorganismy nezlikvidují. Hlavn bakterie, tyto ve velmi krátkém ase dokáží víno zcela znehodnotit. Mezi nemoci vína patí zejména: kísovatní, octovatní, mléné kvašení, máselné kvašení, hoknutí, vlákovatní, sirka. Jako preventivní ochrana ped vadami a nemocemi vína je úzkostlivá hygiena a sanitace technologie a výrobních prostor; odkalení moštu ped kvašením. Dále udržování dávky volného oxidu siiitého ve vín tj. 20 mg/l 40 mg/l a vasné doplování nádob. Pehled jednotlivých nedostatk, vad a nemocí vína: VÍNA ZE ZVADLÝCH HROZN Píina a popis: nedostatené zásobení pdy ve vinicích draslíkem v kombinaci s houbovými chorobami a pebytek hoíku v podorniní vrstv. Projeví se zmnou zabarvení list a pedasným zavadáním hrozn nízký obsah barviv, cukr a draslíku mají za následek vysoký obsah kyselin a hokých látek ve vín. Prevence: rozbor pdy a dostatené vyhnojení minerálních látek. Zavadlé hrozny nesklízet (probírka). Již 5% hrozn má vliv na senzorické vlastnosti kvalitního vína. Ošetení: Hoká píchu se zcela neodstraní ani použitím iicích prostedk. 1

2 MRAZOVÁ PÍCHU Píina a popis: psobením mrazu na nezralé bobule dohází k roztržení bunných stn uvnit bobule a tím k negativním zmnám. Hrozny jsou nevzhledné zbarvené dohnda až fialova, snižuje se jejich hmotnost. Mošt a víno psobí chlorofylov, nasládle a má nahndlou barvu. Prevence: Nevyzrálé hrozny nesklízet (probírka). Ošetení: mošt - aktivním uhlí (10 - max. 100 g/hl), víno - modrým iením dle obsahu železa (dle pedešlé zkoušky, Fe musí být pítomno ve vín!). VADY KVAŠENÍ (UVAENÍ, ZPOMALENÍ KVAŠENÍ vlivem CO 2, nedostatku N, H 2 SO 3, dsledkem pípravk na ochranu) Kvašení je nejdležitjší proces pro kvalitu budoucího vína, kdy se cukr z moštu mní na etanol, CO 2, teplo a primární a sekundární vedlejší produkty. Primární vedlejší produkty: meziprodukty kvašení a produkty pi cyklu kys. citronové (kys. pyrohroznová, acetaldehyd, kys. 2-ketoglutarová, glycerin, kys. mléná, kys. octová, kys. jantarová a kys. citronová). Sekundární vedlejší produkty: sloueniny, které se syntetizují z produkt odbourávání (2,3- butandiol, acetoin, diacetyl, vyšší alkoholy, estery, aldehydy, ketony a metanol). Píina a popis: pi zvýšené teplot únik aroma a alkoholu. Pi psobení CO 2, nedostatku N, H 2 SO 3 nebo dsledkem pípravk na ochranu kvasinky klesají na dno a mošt neprokváší stává se irým. Prevence: teplota kvašení (do C), odkalení moštu, promíchání kvasícího moštu, pídavek amonného komplexu, nízká hodnota SO 2, dodržení ochranné lhty postik. PÍCHU PO PLÍSNI (HNILOBNÝ TÓN) Píina a popis: zpsobují to houbové plísn (Penicillium a Aspergillus), šíení z poškozených hrozn nebo nedostatenou hygienou ve sklep. Projevuje se ostrou vní po plísni nebo zatuchlosti až octovosti stejný dojem je i v chuti. Prevence: istota veškerého zaízení, které pichází do styku s moštem a vínem (skladování hadic, filtraního materiálu, pípravk k ošetení vína v suchém prostedí) dále vtrání sklepa, nutná konzervace nádob a odstraování vinného kamene z tank. Ošetení: aktivním uhlí (10 - max. 100 g/hl), ale zbavíme se i pozitivních aromatických látek! Nejlépe kombinovat nižší dávku cca 25 g/hl aktivního uhlí s tosilem a želatinou nebo bentonitem. PROBLÉMY BARVY U ERVENÉHO VÍNA Píina a popis: slabá intenzita barvy má vliv na ztrátu ervenofialové barvy a následn dochází k žlutohndému odstínu tzv. madeirizace. Vína jsou zpoátku svtlejší asto dlouho kalná s trávovým nebo zvtralým aroma, chu bývá kratší bez tla. Píinou jsou 2 hlavní faktory 1) nedostatená zralost hrozn a 2) chyby bhem výroby 2

3 Prevence: vhodná volba pozemku, odrdy probírka hrozn, ástené odlistní spodní zóny v 2/2 srpna, sbr po dešti naední, hniloba, poškození hrozn, iení bentonitem, prostoje mezi zpracováním naoctovatní, co nejrychlejší rozkvašení rmutu, makrooxidace. Ošetení: enzymatické preparáty, enologické taniny, isté kultury kvasinek, teplota kvašení C, frekvence promíchávání každé 3-4 hodiny, výchozí cukernatost moštu min. 22 NM, délka kvašení a vyluhování rmutu den max. hodnoty intenzity barviva. Uskladnní v tradiním devných sudech má kladný vliv na intenzitu barvy vína, také zrání v barrique sudech zvlášt v nových (polymerizace barviv, kondenzace s acetaldehydem). Dolévání nádob, aby se zabránilo oxidaci barviv. Poznámka: JMF snižuje obsah barviv ve vín (kritická hodnota pod ph 3,2), tak jako každé ošetení vína (odkyselení CaCO 3, iení ). PELAGONIOVÝ TÓN Píina a popis: je zpsobena odbouráváním kyseliny sorbové bakteriemi na krotonaldehyd (vn po pelargóniích). Chu i vn zemito-kvtnatá hoká po pelargóniích. Prevence: nepoužívat kyselinu sorbovou, sterilní plnní po pípadném použití kys. sorbové. V nádobách, kde byla použita kyselina sorbová hrozí nebezpeí zavleení i do dalších vín. Ošetení: tuto vadu nelze odstranit ani pedávkováním aktivním uhlí!!! CIZÍ TÓNY (MEDICIÁLNÍ TÓN, PACHU PO ROZPOUŠTDLECH, PO FILTRECH, PO UMLÉ HMOT A OLEJI) Píina a popis: vliv na vinici (vosk na bobulích jímá pachynaležením pechází do moštu), chybná ošetení nebo nevhodné nádoby a pípravky na ošetení vín. Cizí tóny jsou vn a chuti, které nejsou primárn zpsobené pírodními látkami z bobulí (mimo navázání na vosk). Používáním istících prostedkchemické tóny po chlóru atp. Píchu po styrolu z narušených nádrží se zpístupní vrstvy pryskyice, používání erpadel, které bžely naprázdno nebo pi plnní za horka píchu po umlé hmot nebo gum. Prevence: odkalení mošt, vasné nátry nádob14 dn zaschnutí, vhodné uskladnní pípravk v suchých vtratelných prostorách, nová nenaatá balení, promití filtraních deseknásledná ochutnávka na zaátku filtrace, isté vhodn uskladnné degustaní skleniky. Ošetení: ošetení moštovým bentonitem 150 g/hl nebo aktivním uhlí g/hl PÍCHU PO SO 2, NAHOKLÉ TÓNY STÁRNUTÍ, VYSOKÁ BARVA Píina a popis: nedostatek nebo naopak nadbytek síry má vliv na senzorické vlastnosti vína (barva je vodová nebo až nahndlá, vn štiplavá po síe nebo aldehydická, chu nahoklá po stárnutí). Prevence: prbžné a pravidelné sledování obsahu síry volné i vázané Ošetení: obsah SO 2 30 mg/l až 40 mg/l u bílých ervená o 10 mg/l mén. Pesíené víno scelit. Nahoklý tón se dá odstranit aktivním uhlí, lépe pedcházet preventivn. 3

4 SIRKA Píina a popis: zápach po kapust, cibuli až zkažených vejcích. a) sirovodíková vzniká bhem kvašení pi látkové pemn síry a dusíku b) merkaptanová vzniká reakcí H 2 S s etanolem Další skupina látek, které vyvolávají tón po sirce jsou sulfidy a disulfidy (skladováním vína se jejich obsah zvyšuje, nebezpené jsou pi redukci kvasinkami na merkaptany). Faktory, které ovlivují vznik sirky: zbytky postikových prostedk (elementární síra), kmeny kvasinek (enzymy v kvasné buce redukují sulfit na sulfid), obsah AK v moštu, nedostatek dusíku, obsah kal a délka ležení na kalech (vyšší množství kal zvyšující se tvorba sirky), výška nádoby (u vyšších nádob se nevymývá sirovodík CO 2 ), kovy (reakce kovu s kyselinou vzniká vodík a ten redukuje kys. siiitou na sirovodík), odkapávání síry pi suché konzervaci. Prevence: dodržení koncentrace postik, šetit sírou ped kvašením, odkalení moštu, nižší kapalinové sloupce pi kvašení, rychlé stoení kal, vyiení mladého vína. Ošetení: ihned provzdušnit 2 H 2 S + O 2 2 H 2 O + 2 S odstraní lehkou sirku v poátku, nkdy pomže zasíení 2 H 2 S + SO 2 2 H 2 O + 3 S nebo pídavek CuSO 4 1g/hl (limit mdi je 1 mg/l, ale hrozí nebezpeí zákal). NETYPICKÉ TÓNY STÁRNUTÍ Píina a popis: nkterá bílá vína rychle stárnou vlivem 2-acetoinacetofenon, který vzniká enzymaticky nebo psobením mikroorganizm z AK tryptofanu. Píinou jsou stresované hrozny z nedostatku vody, živin nebo vysoké zatížení na kei a brzká sklize hrozn i pesíení mladého vína. Vína mají bledou barvu se zastenou vní po naftalínu, mýdle nebo lišin a chutí zatuchlou po kži, nahoklou. Prevence: pimené zatížení ke, sklize zdravých (nezavadlých) hrozn, výživa pro kvasinky a pimené síení. Ošetení: tém nenapravitelná vada, dá se zmírnit iením bentonitem, ošetením zdravými kvasnicemi nebo vysoká dávka aktivního uhlí. TÓN PO ALDEHYDU, KÍS, OXIDATIVNÍ TÓN Píina a popis: všechny 3 souvisí s pístupem vzdušného kyslíku. Barva je vyšší u kísu na povrchu plave bílý povlak, vn je zvtralá, aldehydová pipomínající jablíka, chu prázdná zvtralá až po žluklém másle. Píinou je pístup kyslíku a nízký obsah SO 2, kdy kísové kvasinky prodýchávají etanol a vytváí bílou pokožku, která je základem pro octové bakterie. Acetaldehyd (etanal) je pedstupnm etanolu a v poátku rstu kvasinek je koncentrace až 200 mg/l po dokvašení bžn mezi mg/l. Prevence: kvašení istou kulturou kvasinek bez síení pro klidný prbh kvašení, pravidelné doplování nádob nebo ochranná atmosféra(dusík, CO 2 ), kontrola obsahu SO 2, JMF u ervených vín Ošetení: vyplavení kísu, dosíení na mg/l. 4

5 OCTOVATNÍ Píina a popis: vznik inností octových bakterií, které za pístupu kyslíku produkují kyselinu octovou asto již na vinici (poškozené hrozny od vos atd.). Víno asto mívá kísovou kožku, mírný zákal a vysokou barvu. Vn i chu je kyselá, ostrá po octu. Dalšími tvrci tkavých kyselin jsou mléné bakterie (zvlášt u vín se zbytkem cukru pi JMF) a divoké kvasinky Apiculatus. Prevence: - zpracovávat zdravé hrozny (napadené ásti ostíhat na zem) -hygiena a dezinfekce pi zpracování (zbytky jsou živnou pdou pro bakterie) -síení rmutu na mg/l utlumí innost baktérií a divokých druh kvasinek -odkalení moštu -rychlé zakvašení istou kulturou kvasinek -plné nádoby (pravideln 1x týdn doplovat objem zmna vlivem teploty) Ošetení: nevratná vada!!! pípadné scelování po sterilní filtraci, aby se odstranily baktérie a kvasinky (odkyselením nebo iením aktivním uhlím se neodstraní). TÓN PO KYSELIN MLÉNÉ, MÁSELNÉ, HOKÝ TÓN Píina a popis: enzymatickou pemnu kyseliny L-jablené na mlénou bakteriemi doprovází další procesy: snížení iont H a tím vzestup ph s následnou zmnou chuti na mén kyselou biologická stabilizace vína (JMF pak již nehrozí v láhvích) Pi JMF jsou i zmny nežádoucí za vzniku vedlejších produkt jako kys. octové, acetoinu a vyšších alkohol: octovatní (zb. cukr, limit 1,1 g/l bílá 1,2 g/l ervená vína) diacetyl máselný tón (víno chutná nasládle-kysele po zelí) manit (tvoí se z fruktózy ve vínech s nízkým obsahem kyselin a alkoholu) vzniká nahoklý tón Prevence: ízená JMF, hodnota ph mezi 3,3 a 3,4, teplota kolem 22 C, kvasniní kal a živiny (bunné stny), obsah SO 2 do 10 mg/l (nad 30 mg/l ukoní JMF). VLÁKOVATNÍ Píina a popis: bakterie mléného kvašení petváí cukr na viskózní polysacharidy. Nejastji jsou napadena vína s nízkým obsahem kyselin a alkoholu (pod 11%). Víno je zakalené vystupují bublinky CO 2 pi nalévání se víno táhne, vn je zvtralá až octová chu varná, viskózní, unavená. Prevence: síení po vykvašení, sterilní filtrace, JMF jen u vín bez zbytkového cukru, uskladnní v chladu. Ošetení: víno rozšlehat pes sprchu (erpadlem ), zasíit a 2x pefiltrovat (2. sterilní filtrace); víno scelit s vínem s vyšším obsahem alkoholu a kyselin. 5

6 MYŠINA Píina a popis: píinou jsou jednak bakterie kmenu Lactobacillus a kvasinky kmenu Brettanomycetes, které napadají vína, která prokváší delší dobu a mají zbytkový obsah cukru a nízký obsah kyselin. Víno je pak zakalené, oxidativní škrabavé chuti pipomínající myší mo. Chu vzniká v ústech až po nkolika vteinách. Prevence: odkalení moštu, urychlení vyiení vína a síení mladých vín. Ošetení: v poátcích postaí zvýšit obsah SO 2 na 70 mg/l a následná filtrace, v pokroilejším stádiu je teba víno pesíit na 120 mg/l a následn scelovat. Zmírnit se dá ošetením aktivním uhlí g/hl nebo erstvými mladými kvasnicemi. BRETTANOMYCETES TÓN PO KOSKÉM SEDLU Píina a popis: kvasinky druhu Brettanomycetes produkují tkavé fenoly (4-etylfenol a 4- etylguajakol), které v malém množství podporují aroma (vn po hebíku, koui), ale pi vyšší koncentraci zpsobují vadu. Víno má pak nasládlou vni pipomínající dehet nebo pot, chu je živoišná až špeková asto naoctlá. Prevence: pedpokladem pro potlaení této vady je sklepní hygiena (hlavn u píjmu hrozn) a obsah volného SO 2 nad 40 mg/l (po JMF nebo hned po píjmu hrozn SO 2 se vyváže), kdy dochází k zastavení vývoje kvasinek. Doplování sud (barrique) a sterilní plnní do láhví (pop. pisíení vína). Ošetení: menšího vylepšení se dá dosáhnout iením bílkem, kaseinem nebo želatinou s následnou sterilní filtrací (pozor na trvalé formy i druhá sterilní filtrace!). VADY PI IENÍ, TÓN PO PÍPRAVCÍCH Píina a popis: nesprávný prostedek nebo jeho nesprávné použití. Pípravky jako bentonit, aktivní uhlí mají velkou adsorpní sílu a jsou-li skladovány ve špatném prostedí natáhnou nepíjemné pachy, které pejdou do vína. Dále prostedky nap. želatina, vyzina, kasein se mohou zkazit díky obsahu proteinu. Nesprávné použití (teplota) nebo nedokonalé promíchání mají za následek, že zstane použití prostedku bez úinku. Prevence: skladování v isté, suché a pachov nezávadné místnosti. Zkouška promíchání ve vod a po usazení piichnutím a ochutnáním posoudit závadnost. Neskladovat dlouho otevená balení, držet se návod na obale. Ošetení: provádt hned po pidání do malého množství, aby se úinek projevil v celém objemu vína. ZBARVENÍ VÍN DO RŽOVA Píina a popis: barva v bílých vínech (zvlášt odrda Svg) dostane naržovlý nádech. Tento v poátku nemá vliv na senzoriku vína, ale mže pejít v oxidaci. Tón vzniká když víno vyrábné za siln reduktivních podmínek dojde do styku s kyslíkem (patrn vliv do té doby bezbarvých fenol tíslovin). 6

7 Prevence: zabránit delšímu kontaktu se slupkou (vyluhování labilních fenol) v pípad poteby zesílení aroma nutná ochrana ped oxidací SO 2 na 30 mg/l, pidání mg/l kyseliny askorbové nebo iení PVPP(polyvinylpolypyrrolidon). Ošetení: iení redukujících tíslovin PVPP nebo kaseinem, tosilem. PACHU PO KORKU Píina a popis: 2,4,6-trichlorasinol (TCA) používaný díve pi blení korku H 2 O 2 dále je rozhodující vývoj plísní bhem rstu korku a skladování kry korkového dubu. Chu a vn vína je zatuchlá, chemická po plísni. Prevence: chemické ošetení pi pstování korkového dubu. Ošetení: tolerance do 2%, práh rozeznání 0,01 mg/l TCA u bílých a 0,05 mg/l TCA u ervených vín. KRYSTALICKÉ SRAŽENINY Píina a popis: krystalky vinan (Ca - L, DL formy, K) nebo slizanu vápenatého (enzymatická pemna hroznového cukru za úasti botrytidy u pívlastk) na dn láhve, Prevence: urychlení krystalizace podchlazením (-4 C) + kontaktní vinný kámen, udržovat nižší hodnoty ph pod 3,6 vyšší obsah alkoholu vyšší pravdpodobnost výskytu krystal (jsou rozpustné ve vod, ne v alkoholu). Ošetení: pídavek kyseliny metavinné max. 100 mg/l (mimo vína s pívlastkem), arabská guma. KOVOVÁ PÍCHU, KOVOVÉ ZÁKALY Píina a popis: kovov nahoklá chu, nepirozené zbarvení (modrav zelené nebo modrav erné zákaly). Píinou je nedbalost pi sklizni (hrozny spadlé na zem, kontakt s neizolovanými materiály) koroze na vanách nebo jiném zaízení, nadmrné používání chem. prostedk na ochranu rostlin. Prahové hodnoty kovových zákal: Fe 10 mg/l Cu Zn 2 mg/l (max. 1 mg/l dle NK1493/1999) 5 mg/l Prevence: nepoužívat materiály obsahující tyto kovy, opatrné hnojení kompostem, kaly po odkalení, fungicidy bez kov v závru vegetace a hlavn vyvarovat se korodujících míst, které by mohly dojít ke styku s hrozny pop. vínem. Odkalení moštu, zvážení možnosti modrého iení (jen v pípad, že je obsaženo Fe). Ošetení: ošetení arabskou gumou, kyselinou citronovou (max. do 1 mg/l dle NK1493/1999). BIOLOGICKÉ ZÁKALY Píina a popis: množením kvasinek a bakterií v láhvích dochází k opalizujícím zákalm, srážení kalových ástic, unikání CO 2, víno má kvasný moštový buket po CO 2 s ostrou neharmonickou chutí. Píinou je nesterilní plnní nebo neisté láhve u vím se zbytkem cukru. 7

8 Prevence: sterilní filtrace, ádná hygiena plnící linky a volný obsah SO 2 mezi mg/l. Ošetení: po vyprázdnní lahví se víno peií, pisíí a dále steriln pefiltruje do láhví. BÍLKOVINNÉ ZÁKALY Píina a popis: nedostateným iením se mohou pi teplotách nad 20 C inklinovat a vysrážet bílkoviny na dn láhve, které se projevují jako bílý nerozpustný sediment (pi zvednutí láhve dnem vzhru závoj). Znna tzv. izoelektrického bodu (uritá hodnota ph), kdy aminokyseliny jejich ionty vytváí soli a tedy viditelné zákaly. Prevence: používání bentonitu po pedešlé zkoušce vhodné dávky, zkouška tepelným testem ped lahvováním (2 hodiny pi 80 C). Ošetení: víno se zákalem vyiit bentonitem a znovu pefiltrovat. Celkový pehled jednotlivých nedostatk, vad a nemocí vína: VÍNA ZE ZVADLÝCH HROZN MRAZOVÁ PÍCHU VADY KVAŠENÍ (UVAENÍ, ZPOMALENÍ KVAŠENÍ vlivem CO 2, nedostatku N, H 2 SO 3, dsledkem pípravk na ochranu) PÍCHU PO PLÍSNI (HNILOBNÝ TÓN) PROBLÉMY BARVY U ERVENÉHO VÍNA PELAGONIOVÝ TÓN CIZÍ TÓNY (MEDICIÁLNÍ TÓN, PACHU PO ROZPOUŠTDLECH, PO FILTRECH, PO UMLÉ HMOT A OLEJI) PÍCHU PO SO 2, NAHOKLÉ TÓNY STÁRNUTÍ, VYSOKÁ BARVA SIRKA MYŠINA BRETTANOMYCETES TÓN PO KOSKÉM SEDLU VADY PI IENÍ, TÓN PO PÍPRAVCÍCH ZBARVENÍ VÍN DO RŽOVA PACHU PO KORKU KRYSTALICKÉ SRAŽENINY KOVOVÁ PÍCHU, KOVOVÉ ZÁKALY BIOLOGICKÉ ZÁKALY BÍLKOVINNÉ ZÁKALY NETYPICKÉ TÓNY STÁRNUTÍ TÓN PO ALDEHYDU, KÍS, OXIDATIVNÍ TÓN TÓN PO KYSELIN MLÉNÉ, MÁSELNÉ, HOKÝ TÓN VLÁKOVATNÍ 8

9 Píloha. 5 k vyhlášce. 323/2004 Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vn, chuti a perlení ZNAK NEGATIVNÍ HODNOCENÍ SENZORICKÝ VJEM vzhled neodpovídající, plovoucí neistoty pevné ástice a neistoty ve vín neodpovídající, zakalené, opalizující vykazující mlhavý až mléný zákal, víno postrádá jiskrnost neodpovídající, sediment na dn láhve usazenina na dn láhve barva netypická, neodpovídající oznaení a jakosti barva vína je jiná než je typické pro víno a deklarovanou jakost neodpovídající, nahndlý odstín nahndlý odstín zpsobený oxidací, pípadn jinými nežádoucími biochemickými pochody ve vín vn cizí, netypická pro víno vyrobené z hrozn révy jiná než uruje tato vyhláška, a charakteristika pro vinné víno, nap. po aromatech, kovu, ropných produktech, filtraním materiálu netypická, neodpovídající oznaení jiná než uruje tato vyhláška a charakteristika pro danou odrdu netypická, po nežádoucích tkavých látkách ostrá, štiplavá po octu, kyselin octové a acetonu chu netypická, po nežádoucích biologických procesech neodpovídající, po myšin neodpovídající, po oxidu siiitém neodpovídající, oxidativní neodpovídající, po plísni neodpovídající, po korku neodpovídající, po pelargonii cizí, netypická pro víno vyrobené z hrozn révy vinné neistá, po živoišných, jogurtových a máselnomléných tónech, zkažených vejcích, mléné, máselné, druhotná fermentace, sirka po myších výkalech až vypeeném toastu štiplavá po kyselin siiité navtralé až jablené tóny bez aroma vína po oxidaci, až aldehydické tóny tóny plesnivého chleba napadeného zelenou plísní Penicilium a trouchnivlého starého deva, sudu po korku, korek tóny po listu pelargonie, muškátu jiná než uruje tato vyhláška, a charakteristika pro danou odrdu nap. po aromatech, kovu, ropných produktech, filtraním materiálu netypická, neodpovídající oznaení jiná než uruje tato vyhláška, a charakteristika pro danou odrdu netypická, po nežádoucích tkavých látkách ostrá, štiplavá po octu, kyselin octové a acetonu netypická, po nežádoucích biologických neistá, po živoišných, jogurtových a máselnomléných procesech tónech, po žluklém másle, zkažených vejcích, druhotná fermentace, sirka neodpovídající, po myšin po myších výkalech až vypeený toast neodpovídající, po oxidu siiitém štiplavá po kyselin siiité neodpovídající, oxidativní navtralé až jablené tóny bez aroma vína po oxidaci až aldehydické tóny neodpovídající, po plísni tóny plesnivého chleba napadeného zelenou plísní Penicilium a trouchnivlého starého deva, sudu neodpovídající, po pelargonii tóny po listu pelargonie, muškátu neodpovídající, po korku po korku, korek neodpovídající, prázdná dochu vodová, bez extraktu neodpovídající, neharmonická, nevýrazná jiná než uruje tato vyhláška, mén píjemná až nepíjemná perlení neodpovídající oznaení (u šumivého a perlivého vína) jiná než uruje tato vyhláška, bez perlení, slabé perlení vykazující známky tichého vína u šumivého nebo perlivého vína, hrubé, krátkotrvající 9

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu 3 5.1. ištní stn bazénu 3 5.2.

Více

Management mladých vín 2014

Management mladých vín 2014 Management mladých vín 2014 Čiření mladých vín Senzorické krášlení a filtrace vín z poškozených sběrů Šetrná naplavovací filtrace alternativa křemeliny Stabilizace krystalů s VinoStab Management kyselin

Více

14. Biotechnologie. 14.4 Výroba kvasné kyseliny octové. 14.6 Výroba kyseliny citronové. 14.2 Výroba kvasného etanolu. 14.1 Výroba sladu a piva

14. Biotechnologie. 14.4 Výroba kvasné kyseliny octové. 14.6 Výroba kyseliny citronové. 14.2 Výroba kvasného etanolu. 14.1 Výroba sladu a piva 14. Biotechnologie 14.1 Výroba sladu a piva 14.2 Výroba kvasného etanolu 14.3 Výroba droždí 14.4 Výroba kvasné kyseliny octové 14.5 Výroba kyseliny mléčné 14.6 Výroba kyseliny citronové 14.7 Výroba antibiotik

Více

BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN. Baroň M.

BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN. Baroň M. BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN Baroň M. Biologické odbourání kyselin, jablečno-mléčná či malolaktická (od malic acid = kyselina jablečná, lactic acid = kyselina mléčná) fermentace je proces, při němž dochází

Více

Technologie vína. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno

Technologie vína. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno Technologie vína Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno Tel.: +420 777 635 257 Mail: mojmirbaron@seznam.cz Technologie vína rozdílný přístup a pojetí

Více

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy Voda - seminární práce by Chemie -?tvrtek, Prosinec 19, 2013 http://biologie-chemie.cz/voda-seminarni-prace/ Otázka: Voda - seminární práce P?edm?t: Chemie P?idal(a): MrLuciprd VODA základní podmínka života

Více

Původ a složení. Obr. 2 Vznik bentonitu pomocí zvětrávání vulkanické horniny. Obr.1 Struktura krystalové mřížky montmorillonitu

Původ a složení. Obr. 2 Vznik bentonitu pomocí zvětrávání vulkanické horniny. Obr.1 Struktura krystalové mřížky montmorillonitu Původ a složení Výrazem bentonit, který pochází z Fort Benton, Montana (první naleziště), se označují půdní minerály, jejichž hlavní složkou je montmorillonit. U kvalitních bentonitů je obsah podílu montmorillonitu

Více

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Nepatogenní! mikroorganismus (virus, bakterie, kvasinka, plíseň) -kapacita produkovat žádaný produkt -relativně stabilní růstové charakteristiky Médium -substrát

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Údaje o výrobku: Obchodní název pípravku: Použití látky/pípravku: Hasicí sprej pro hašení malých požár tídy A a B, vetn požár elektrických zaízení

Více

Čirost (Limpidity): Definice: míra zakalení Tento deskriptor umožňuje posoudit intenzitu zakalení vína.

Čirost (Limpidity): Definice: míra zakalení Tento deskriptor umožňuje posoudit intenzitu zakalení vína. 1. VZHLED /oko Rozlišení z vnějšku viditelných rozdílů smyslovými dojmy z viditelných světelných paprsků. 2. VŮNĚ / nos Vjem vnímaný čichovým orgánem, je-li stimulován některými těkavými látkami. 3. CHUŤ

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Zpracování hroznů a vína

Zpracování hroznů a vína Zpracování hroznů a vína BS VINAŘSKÉ POTŘEBY s.r.o. VŠE PRO VAŠE VÍNO, SKLEP A VINOHRAD Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, Česká republika Tel.: +420 519 346 236, Fax: +420 519 347 314 e mail: info@bsvinapo.cz,

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Roundup Klasik Postikový pípravek ve form kapalného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných

Více

Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie

Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie by Biologie - Sobota,?ervenec 27, 2013 http://biologie-chemie.cz/chemicke-slozeni-organismu/ Otázka: Chemické složení organism? P?edm?t: Biologie

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Fond mikroprojektů. Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů

Fond mikroprojektů. Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Unterprodukte der Rebe - eine neue Touristenattraktion der Weinregionen Spolufinancováno Evropskou unií z

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody

Více

ANALYTIKA A SENZORIKA DESTILÁTŮ A JEJICH HODNOCENÍ

ANALYTIKA A SENZORIKA DESTILÁTŮ A JEJICH HODNOCENÍ ANALYTIKA A SENZORIKA DESTILÁTŮ A JEJICH HODNOCENÍ Složení destilátu a jeho kvalita závisí na celém výrobním procesu sklizni ovoce, kvašení, určení správné doby destilace a jejího správného vedení, tj.

Více

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová KARBOXYLOVÉ KYSELINY Karboxylové kyseliny jsou sloučeniny, v jejichž molekule je karboxylová funkční skupina: Jsou nejvyššími organickými oxidačními produkty uhlovodíků: primární aldehydy uhlovodíky alkoholy

Více

Působení proteinových čiřidel. na složení bílých vín

Působení proteinových čiřidel. na složení bílých vín Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Ústav vinohradnictví a vinařství Působení proteinových čiřidel na složení bílých vín Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra Bábíková, DiS.

Více

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii!

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii! Duben 1., 2016 Propolis je všelék Co a k?emu je vlastn? propolis? P?i pokojové teplot? jde o hustou lepkavou hmotou žlutohn?dé barvy. V?ely ji získávají z prysky?ice, pupen? b?íz, borovic, smrk?, ale i

Více

2. Karbonylové sloučeniny

2. Karbonylové sloučeniny 2. Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu: Tyto sloučeniny dělíme na aldehydy a ketony. Aldehydy Aldehydy jsou deriváty uhlovodíků,

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Nealkoholické nápoje. Druhy a senzorické hodnocení

Nealkoholické nápoje. Druhy a senzorické hodnocení Nealkoholické nápoje Druhy a senzorické hodnocení Vyhláška MZe č. 335/1997 Sb. pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní

Více

AMINOKYSELINY REAKCE

AMINOKYSELINY REAKCE CHEMIE POTRAVIN - cvičení AMINOKYSELINY REAKCE Milena Zachariášová (milena.zachariasova@vscht.cz) Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha REAKCE AMINOKYSELIN část 1 ELIMINAČNÍ REAKCE DEKARBOXYLACE

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

LINZER PLUS NPK-Dünger (Hnojivo NPK) 20/8/8/+2MgO+5S. St.-Peter-Straße 25 A-4021 Linz. Rakousko: Agrolinz Melamin GmbH

LINZER PLUS NPK-Dünger (Hnojivo NPK) 20/8/8/+2MgO+5S. St.-Peter-Straße 25 A-4021 Linz. Rakousko: Agrolinz Melamin GmbH 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce Název látky (obchodní název): Použití pípravku: EG-Düngemittel () LINZER PLUS NPK-Dünger (Hnojivo NPK) 20/8/8/+2MgO+5S Hnojivo Identifikace výrobce/dovozce:

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

Základy vinohradnictví. Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. pavel.pavlousek@mendelu.cz

Základy vinohradnictví. Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. pavel.pavlousek@mendelu.cz Základy vinohradnictví Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. pavel.pavlousek@mendelu.cz Je cukernatost hroznů skutečným kvalitativním znakem hroznů pro výrobu kvalitních vín? Je cukernatost parametrem kvality?

Více

NÁZEV/TÉMA: TECHNOLOGIE VÝROBY VÍNA

NÁZEV/TÉMA: TECHNOLOGIE VÝROBY VÍNA NÁZEV/TÉMA: TECHNOLOGIE VÝROBY VÍNA Vyučovací předmět: Technologie potravin Učitel: Ing. Jitka Gálová, Ph.D. Časová jednotka: 90 minut (2 vyučovací hodiny) Použité metody: klíčová metoda, skládankové učení

Více

Ošetření mladých vín 2012 bezkaseinové a rostlinné alternativy

Ošetření mladých vín 2012 bezkaseinové a rostlinné alternativy Ošetření mladých vín 2012 bezkaseinové a rostlinné alternativy Management kyselin v ročníku 2012 Možné metody na stabilizaci krystalů 2012 CelluFluxx - filtrační celulóza pro naplavovací filtrace Úspěšná

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a hnojení plodin Spotřeba minerálních hnojiv v ČR 120

Více

Optimální vinifikace v bílých, růžových a červených vínech

Optimální vinifikace v bílých, růžových a červených vínech Optimální vinifikace v bílých, růžových a červených vínech novinky pro kvalitní prokvašení zkušenosti s Oenoferm X-treme a Oenoferm wild & pure účinek spojený s efektivitou Trenolin enzymy cílené ošetření

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 I tak může vypadat voda v bazénu bez použití správných chemických přípravků. Stejný bazén

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY KARBOXYLOVÉ KYSELINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 11. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s

Více

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ VY_52_INOVACE_08_II.2.2 _HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ NOVÉ UČIVO KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY 9. TŘÍDA KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

Stanovisko vědeckého výboru

Stanovisko vědeckého výboru Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Stanovisko vědeckého

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů Otázka: Minerální výživa rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): teriiiiis MINERÁLNÍ VÝŽIVA ROSTLIN - zahrnuje procesy příjmu, vedení a využití minerálních živin - nezbytná pro život rostlin Jednobuněčné

Více

1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum vydání: 3. 12. 2004 Strana: 1 ze 7 1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Sika Primer

Více

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU (N324009)

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU (N324009) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav konzervace potravin VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU (N324009) Praha, říjen

Více

Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies

Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata Dr. Edmund Mathies 2 Enzymatický systém Cukr Kys. mléčná 1,2- Propandiol Kys. mléčná Kys. octová Rozklad polysacharidů Potlačení clostridií Stravitelnost

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, 1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, růstové parametry buněčných kultur 2 Biomasa Extracelulární

Více

Péče o vodu: Řešení problémů - tipy, triky a podpora

Péče o vodu: Řešení problémů - tipy, triky a podpora Péče o vodu: Řešení problémů - tipy, triky a podpora Jaké jsou nejčastější problémy? Jak je ihned odstranit? Jak jim předcházet do budoucna? Jaké jsou nejčastější problémy? Zelená voda (ve vzácných případech

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Sledujte v TV Receptáři padů

Sledujte v TV Receptáři padů 04/ Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 17.3. Podpora z přírodyp rody Jarní přírodní výživa celé zahrady Nezapomeň Výživa pokojových kyselomilných

Více

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny.

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny. 1. Kvasné nádoby a kvašení. 1.1 Kvasné nádoby. Ovocné pálenky. V minulosti se používaly dřevěné kádě nebo sudy a v současnosti se nejčastěji používají plastové sudy. Tyto nesmí být od nevhodných popř.

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 71/42 Úřední věstník Evropské unie 9.3.2012 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 203/2012 ze dne 8. března 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ROUNDUP RAPID

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ROUNDUP RAPID PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN ROUNDUP RAPID Postikový herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech,

Více

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

Technologický postup výroby vína. Každý vinař Čipera, používá postup Lipera

Technologický postup výroby vína. Každý vinař Čipera, používá postup Lipera Technologický postup výroby vína Každý vinař Čipera, používá postup Lipera Index 2 výroba bílého vína ošetření hroznu a rmutu siha - pyrosulfit draselný str. 4 solfosteril 15% str. 4 opti white str. 4

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006. Datum vydání: 24.10.2000 Datum revize: 27.08.2008, 5.10.2009 Revize.

BEZPENOSTNÍ LIST. podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006. Datum vydání: 24.10.2000 Datum revize: 27.08.2008, 5.10.2009 Revize. 1. Identifikace látky nebo pípravku a spolenosti nebo podniku 1.1 Identifikace pípravku: íslo CAS: Neuvádí se - pípravek. íslo ES (EINECS): Neuvádí se - pípravek. Další názvy látky: Neuvádí se. 1.2 Použití

Více

Datum vydání: 15.7.2002 Revize: 01/2006 MENNO FLORADES

Datum vydání: 15.7.2002 Revize: 01/2006 MENNO FLORADES Bezpenostní list Datum vydání: 15.7.2002 Revize: 01/2006 Název pípravku : MENNO FLORADES 1.Identifikace pípravku a výrobce 1.1. obchodní název pípravku: MENNO FLORADES íslo CAS: 71-23-8 67-63-0 65-85-0

Více

SEZNAM vystavených vzorků

SEZNAM vystavených vzorků Bílé jakostní známkové víno - cuvée 1 Bitalovi Dobšice, V Zahradách 2015 2,75 2 Vinařství Devíno Chvalovice 2015 muškáty 1,90 ** 3 Ing. Miloš Kolář Dobšice, Pod Tratí 150 2015 2,75 4 Polončáková Renata

Více

SÝRASKÝ KURZ. VOŠ potravináská a SPŠ mlékárenská

SÝRASKÝ KURZ. VOŠ potravináská a SPŠ mlékárenská SÝRASKÝ KURZ Ing. Josef Mrázek VOŠ potravináská a SPŠ mlékárenská Kromíž 1 VOŠ potravináská a SPŠ mlékárenská Kromíž http://www.vospaspsm.cz/ založena1902 maturitní studium, 4leté, denní, dálkové obory:

Více

Kyselinový profil révových vín v průběhu technologického procesu. Bc. Olga Novotná Křížková, DiS.

Kyselinový profil révových vín v průběhu technologického procesu. Bc. Olga Novotná Křížková, DiS. Kyselinový profil révových vín v průběhu technologického procesu Bc. Olga Novotná Křížková, DiS. Diplomová práce 2014 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 12.1.2009 Datum revize: 25.2.2009 Název výrobku: FORMULA 1

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 12.1.2009 Datum revize: 25.2.2009 Název výrobku: FORMULA 1 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky FORMULA 1 /obchodní název pípravku : Aerosol 1.2 Použití pípravku : Pípravek je uren jako separaní inidlo.

Více

Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6)

Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6) Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6) by Biologie - Pátek, Únor 21, 2014 http://biologie-chemie.cz/bunka-6/ Otázka: Bu?ka P?edm?t: Biologie P?idal(a): david PROKARYOTICKÁ BU?KA = Základní stavební a

Více

Technologický postup výroby vína. Každý vinař Čipera, používá postup Lipera

Technologický postup výroby vína. Každý vinař Čipera, používá postup Lipera Technologický postup výroby vína Každý vinař Čipera, používá postup Lipera Index 2 výroba bílého vína ošetření hroznu a rmutu siha - pyrosulfit draselný str. 4 solfosteril 15% str. 4 opti white / optimum

Více

Karbonylové sloučeniny

Karbonylové sloučeniny VY_32_INOVACE_CHE_260 Karbonylové sloučeniny Autor: Jiřina Borovičková Ing, Použití: 9. třída Datum vypracování: 10. 4. 2013 Datum pilotáže: 23. 4. 2013 Metodika: vysvětlit stavbu molekul aldehydů a ketonů,

Více

Sikafloor Proseal 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA

Sikafloor Proseal 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA Datum vydání: 3. 12. 2004 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití látky / pípravku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Znaky jakosti potravin Společná pro celou sadu oblast

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVEZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA V LEDNICI. Diplomová práce

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVEZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA V LEDNICI. Diplomová práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVEZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA V LEDNICI Diplomová práce Srovnání vybraných odrůd modrých hroznů pro produkci růžových vín Vedoucí diplomové práce Ing. Josef Balík,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

Datum vytvoení: 23.08.2004 verze.: 2 Upraveno: 12.07.2005. Pípravek na ochranu rostlin - Fungicid

Datum vytvoení: 23.08.2004 verze.: 2 Upraveno: 12.07.2005. Pípravek na ochranu rostlin - Fungicid Casoar Pípravek na ochranu rostlin - Fungicid Postikový pípravek ve form suspenzního koncentrátu k ochran brambor proti plísni bramborové, obsahující pln systemickou i kontaktní složku. Úinná látka : 375

Více

Nealkoholické nápoje

Nealkoholické nápoje Nealkoholické nápoje Nealkoholické Alkoholické SUROVINY PRO VÝROBU Suroviny pro výrobu Hlavní Voda Ochucující Cukr a umělá sladidla Rostlinné suroviny Pomocné konzervanty aromata, tresti koncentráty, sirupy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 23.11.2010 Datum revize: 13.1.2011 Název výrobku: SERVISOL SUPER 10

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 23.11.2010 Datum revize: 13.1.2011 Název výrobku: SERVISOL SUPER 10 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky SERVISOL SUPER 10 /obchodní název pípravku : Aerosol 1.2 Použití pípravku : Pípravek je uren jako isticí

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

1. NÁVOD NA ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY 3. Před uvedení bazénu do provozu 3 Po napuštění bazénu 3 Úprava vody během sezóny 3 Dopouštění nové vody do bazénu 4

1. NÁVOD NA ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY 3. Před uvedení bazénu do provozu 3 Po napuštění bazénu 3 Úprava vody během sezóny 3 Dopouštění nové vody do bazénu 4 Obsah 1. NÁVOD NA ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY 3 Před uvedení bazénu do provozu 3 Po napuštění bazénu 3 Úprava vody během sezóny 3 Dopouštění nové vody do bazénu 4 2. PŘECHOD Z CHLÓRU NA GUAA 5 3. MOŽNÉ PROBLÉMY

Více

NOVÉ JAKOSTNÍ MARKERY HROZNOVÉHO VÍNA

NOVÉ JAKOSTNÍ MARKERY HROZNOVÉHO VÍNA Ing. Pavel Hanuštiak NOVÉ JAKOSTNÍ MARKERY HROZNOVÉHO VÍNA NEW GRAPE WINE QUALITY MARKERS DIZERTAČNÍ PRÁCE Program Obor P2901 Chemie a technologie potravin 2901V013 Technologie potravin Školitel Konzultant

Více

!STUDENTI DONESOU! PET

!STUDENTI DONESOU! PET Důkaz prvků v organických sloučeninách (C, H, N, S, halogeny), vlastnosti organických sloučenin, pokusy se svíčkou sacharosa oxid měďnatý, pentahydrát síranu měďnatého oxid vápenatý hydroxid sodný, hydrogenuhličitan

Více

BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen

BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen BEZPENOSTNÍ LIST strana 1 z 6 BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen Další názvy látky: 1.2 Použití látky nebo pípravku 1.3 Identifikace

Více

Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici KOMPLEMENTÁRNÍ METODY K DÁVKOVÁNÍ OXIDU SIŘIČITÉHO

Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici KOMPLEMENTÁRNÍ METODY K DÁVKOVÁNÍ OXIDU SIŘIČITÉHO Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici KOMPLEMENTÁRNÍ METODY K DÁVKOVÁNÍ OXIDU SIŘIČITÉHO Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Vypracoval Tomáš Franta

Více

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení? ALKOLY, FENOLY A ETHERY Kvašení 1. S použitím literatury nebo internetu odpovězte na následující otázky: a. Jakým způsobem v přírodě vzniká etanol? Napište rovnici. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se

Více

Chování zátek DIAM 5 a DIAM 10

Chování zátek DIAM 5 a DIAM 10 VÝZKUM & VÝVOJ Chování zátek DIAM 5 a DIAM 10 Rozsáhlá studie prováděná v období více než 24 měsíců australským institutem pro výzkum vína November 2011 AWRI Studie Prozatímní výsledky po 24 měsících Cíl

Více

Ceník preparátů 2015 - Lamothe-Abiet (EUR)

Ceník preparátů 2015 - Lamothe-Abiet (EUR) EUR Turb D Jednoduché působení Komplexní působení Ceník preparátů 2015 - Lamothe-Abiet (EUR) str.1/4 Kvasinky - Bílá vína: Kvasinky - Rosé vína Název Balení Bez DPH S DPH 15% Název Balení Bez DPH S DPH

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 Instalace 62 PRÒMYSLOV DEFERR 64 PRÒMYSLOV DESABB 66 PRÒMYSLOV

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum vydání: 20. 2. 2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Cementotískové

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách 10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách Extrémní půdy: Kyselé Alkalické Zasolené Kontaminované těžkými kovy Kyselé půdy Procesy vedoucí k acidifikaci (abnormálnímu okyselení): Zvětrávání hornin

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. hydrologie hydrogeografie oceánografie hydrogeologie Hydrologický

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více