Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih"

Transkript

1

2 H Protože Velikonoce jsou už za dveřmi, připravili jsme si pro vás pár velikonoč ní ch koled, se který mi si jistě vy koledujete ně jaké to vají č ko. Hody, hody doprovody H ody, h ody, doprovody, dejte vejce malovaný. N edáte-li, malovaný, dejte aspoň b í lý, slepič ka vám snese jiný. K rope n a t á s l e pi č k a K ropenatá slepič ka snesla b í lá vají č ka, ob arví m je, vy maluji, vš ech ny ch lapce podaruji, pentlič ky si nastří h ám, na pomlázku jim je dám. Hody, hody ody, h ody doprovody já jsem malý zají č ek, utí kal jsem podle vody, nesl koš í k vají č ek. I. Růžičková 9.C

3 Beran: Vládcem z n a men í B er a n a j e p la n et a M a r s, k t er á s y mb o li z u j e en er g i i, z dr a v í, b o j o v n o s t i v ů dč í s ch o p n o s t i. L i dé n a r o z en í v t o mt o z n a men í j s o u o dv áž n í a v e v ě t š i n ě s i t u a cí ž i v o t a r o z h o dn í. D o k a ž dé p r áce n eb o a k ce s e v r h a j í s n a dš en í m a s dů v ě r o u v e s v é s ch o p n o s t i. B er a n i j s o u li dé k a ma r ádš t í, p ř át elš t í a v es elí, ma j í s i ln ě v y v i n u t ý s my s l p r o f a i r p la y. J e do b r é mí t j e z a k o leg y, p r o t o ž e p ř ek y p u j í mn o ž s t v í m do b r ý ch n áp a dů, k t er é s a mi n es t i h n o u r ea li z o v a t, a le u mě j í s t r h n o u t dr u h é k r a do s t n é s p o lu p r áci. Známé osobnost i nar oz e né v e z name ní Be r ana: L u ci e B í lá, J a n Á mo s K o men s k ý, A do lf H i t ler, Vla s t a B u r i a n, L eo n a r do da Vi n ci M a r i a h C a r ey, C la u di a C a r di n a lo v á, G i a cco mo C a s a n o v a, B et t y M a cd o n a ldo v á, A lb er t E i n s t ei n, Vi n cen t Va n G o g h, S ca r let t O H a r o v á, B o h u mi l H r a b a l, C h a r les C h a p li n, J a r mi la L o u k o t k o v á, E ddi e M u r p h y,j a n S v ě r ák, O lg a Š í p k o v á Bý k : Z n a men í B ý k a dáv á li dem, k t eř í s e v n ě m n a r o di li, k li dn o u a t r p ě li v o u p o v a h u, ci t a v z t a h k e v š emu k r ás n é mu a p ř í j emn é mu, co ž i v o t p o s k y t u j e. B ý ci j s o u č a s t o u z a v ř en í li dé, k t eř í s e a n i v ů č i n ej lep š í m p ř át elů m n ez b a v u j í z cela o ds t u p u, i k dy ž v ů b ec n ev y p lý v á z j ej i ch do mý š li v o s t i. T i t o li dé j s o u db a lí s v é p o v ě s t i, a i k dy b y j e p r áce n eb a v i la, s p ln í s v é p o v i n n o s t i n a ú r o v n i. U mě j í s e s o u s t ř edi t n a p r áci, a b y z b y t eč n ě n ez t r áceli č a s, k t er ý n u t n ě p o t ř eb u j í k t o mu, co p r o s eb e p o v a ž u j í z a n ez b y t n é : p ř eč í s t s i k n i h u, s h lé dn o u t v ý s t a v u n eb o s e p r o j í t p a r k em. Známé osobnost i nar oz e né v e z name ní Bý k a: M a r i T i A b ě t a I I D t r a s o v J i ř i n a B o h v W i a S h a k p r r H a p k a J a r o s v H a š J a n v I I O i K a i s K a r I r I i č L i n J o s M J a N i o o n B a r b a r a S t r s a n v e er ez e, lž., áda Pa á, da lo á, lli m es ea e, Pet, la ek, Pa el, ldř ch er, el V., Vla di mí lj en, ef án es, ck ch ls, ei do á. Irča R. 9.C

4 Do Už začalo jaro, takže se pomalu můžeme vyletňovat, začít čistit kola a padat n a kolečkový c h b ruslíc h. P okud b y n ě kdo př ec e jen c h tě l zac h ovat kulturn íh o duc h a, má me pro vá s pá r rad, kam vyrazit po š kole, b uď s rodiči, kamará dy n eb o sourozen c i. Jiné k á v y s i m ů ž e te z a jít n a : vý stava: " A dren alin ové n utn osti" vý stava f otog raf ií adren alin ový c h zá žitků a ex tré mn íc h sportů. Součá stí vý stavy b ude té ž ex pozic e jedn otlivý c h sportovn íc h vyb aven í čt kon c ert: " vstupn é K w w w.b an 3. od 1 9 : 3 0 V ladimír Č á p" č 9 0,dzon e.c z so od 2 0 : 0 0 kon c ert: " K vě ty" b rn ě n ská altern ativn í kapela čerpajíc í z mn oh a h udeb n íc h žá n rů ( roc k, f olk, b lues, jazz, w orld music, h ip h op aj.) vstupn é K č 7 0,st od 1 9 : 3 0 b eseda a projekc e: " P otá pě n í" pon oř en í se mezi žraloky n a K ub ě - J ardin es de la R ein a a podmoř ské zkoumá n í vraků v E g yptě s B oh dan em N ě mc em a K arlem N eub auerem čt od 1 9 : 3 0 kon c ert: " V ladimír M erta" vstupn é K č 1 2 0,w w w.vladimirmerta.c z Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih Věc Makropulos, R.U.R., Bílá nemoc, Matka atd. Probíhá tam expozice s jeho fotografiemi a životopisem. Seznámíme se i s jeho bývalou manželkou Olgou Scheinpflugovou. Hanka El Bournová

5 M i P o z i t i í n á z e j i ž a l e c k o m u n a p o ž e t o o č e m z d e b u d u p t n e b u d e ž á d n á p o h á d k a. vn v si ví,, sá, J m e n u j i se V l á ď a C h vo j k a. D o st l i d í z vá s vš e c h n a t é t o š k o l e m n e z n á a si j a k o h u d e b n í k a -sa x o f o n i st u a k l a r i n e t i st u. J e n ž e t e ď vá m t a d y n e b u d u p sá t n i c o h u d b ě, a a n i o n i č e m, c o s h u d b o u so u vi sí. P í š u k n i h u, n o a d o st a l j se m ž á d o st o n a st í n ě n í j e j í h o o b sa h u, t a k se d o t o h o p u st í m. D ě j k n i h y se o d e h r á vá v b l í z k é b u d o u c n o st i, r o k u V Če sk é r e p u b l i c e o p e r u j e ve l k á, sk vě l e o r g a n i z o va n á a n e l í t o st n á t e r o r i st i c k á o r g a n i z a c e AMOS. P o t é, c o p r o b ě h n e d a l š í t e r o r i st i c k ý ú t o k s c i vi l n í m o b ě ť m i, j e h l a vn í h r d i n a, č e t a ř M i c h a l M o r á ve k z s k u p i n y s p e c i á l n í c h s i l, k t e r ý b y l d ř í ve k ř i vě o b vi n ě n z vr a ž d y své h o k a m a r á d a, p o vo l á n s o m l u vo u z p ě t d o a r m á d y. V l á d a p o t ř e b u j e j e h o z k u š e n o st i z b o j e p r o t i AMOSo vi. P r o b ě h n e p á r p r vn í c h p r o t i t e r o r i st i c k ý c h a k c í, p ř i n i c h ž M i c h a l o d h a l í, ž e t e r o r i st é j so u k o m u n i st é. V t u d o b u p r o b ě h n e v R u sk é f e d e r a c i vo j e n sk ý p ř e vr a t, ve d e n ý m i n i st r e m o b r a n y M i c h a i l e m K o z l o ve m. D e m o k r a t i c k á vl á d a p a d l a, j e o p ě t n a st o l e n k o m u n i st i c k ý r e ž i m a ve d e n í n o vé h o S o vě t sk é h o sva z u, Čí n sk é l i d o vé r e p u b l i k y a S e ve r o k o r e j sk é l i d o vě d e m o k r a t i c k é r e p u b l i k y, n e m á m e n š í p l á n y, n e ž r o z p o u t a t 3. svě t o vo u vá l k u. T o se j i m t a k é p o ve d e a N A T O vč e t n ě Če sk é r e p u b l i k y m u sí vz d o r o va t so vě t sk é i n va z i d o E vr o p y, S e ve r n í A m e r i k y, n a B l í z k ý vý c h o d a d o A u st r á l i e. Če t a ř o r á ve k se svo u j e d n o t k o u b r á n í n a š i r e p u b l i k u, p r o vá d í a t e n t á t y n a ve l e n í k o m u n i st i c k ý c h a r m á d a sa b o t u j e j e j i c h z á z e m í. J e st l i c h c e t e vě d ě t, j a k t o s n í m d o p a d n e, p o č k e j t e si, a ž t u k n i h u d o p í š u a vy d á m.

6 i A h o j, t a k V á s z a s e z d r a v í m e, n a š t ě s t í j i ž v j a r n í m m ě s í c i. T é m ě ř v š e m j e n á m l é p e, p r o t o ž e s l u n í č k o n a n á s j i ž z o b l o h y v z h l í ž í. J i s t ě s e u ž t ě š í t e n a a p r í l a, j e l i k o ž m á m e p r á z d n i n y a h l a v n ě n ě k o h o u ž c h c e t e n a c h y t a t. Š k o l n í r o k s e j i ž i k d y ž d l o u h ý m k r o k y - b l í ž í k e k o n c i, a l e t o s a m o z ř e j m ě n e z n a m e n á, ž e m ů ž e m e p o l e v i t. Š k o l n í n o v i n y t e n t o k r á t z p o v í d a j í n o v é h o s p i s o v a t e l e, k t e r ý s e v ě n u j e p s a n í v á l e č n é p o v í d k y a s e z n á m í n á s s o b s a h e m. J e t u i v t i p n á s t r á n k a, n ě c o m á l o o V e l i k o n o c í c h, t a k é b y s e t u n a š e l l é k n a n u d u, n a z ý v a n ý k u l t u r a, a k c e, f i l m y a k n i h y. S e z n á m í m e V á s t é ž s e z a n e d l o u h o c h y s t a n ý m i a k c e m i v n a š e m o k o l í, s a m o z ř e j m ě m á m e m n o h o d a l š í c h č l á n k ů. T a k ž e p ř e j i p ř í j e m n é p o č t e n í a v e s e l é V e l i k o n o c e, p l n é d o b r o t. H. E.

7 Znáte to, když na Velikonoce s b ab ič kou b ar ví te vaj í č ka a ta vždycky ve vodě p r asknou? T ak j estli se toh o ch cete vyvar ovat, dop or u č u j i vám p ř eč í st si tento č lánek. 1. V a j í č k a v a ř í m e v p ř i m ě ř e n é m m n o ž s t v í v o d y t a k, a b y b y l a p o n o ř e n a, v í c e v o d y j e n a š k o d u. 2. Na d n o h r n c e s v o d o u j i ž n a š e b a b i č k y d á v a l y p r o t i p r a s k á n í t a l í ř e k o b r á c e n ý d n e m v z h ů r u, a l e j e l i k o ž j s e m t o j e š t ě n i k d y s a m a n e z k o u š e l a, n e v í m, c o s e s t a l í ř k e m p o z d ě j i s t a n e : -) 3. V o d u j e d o b r é o s o l i t, d á t d o n í o c e t. Ne b o j t e, n a c h u t i s e n i c n e z m ě n í. Pokud nechcete na vajíčka lepit všelijaké s am olepky, neb o př ím o na ně kr es lit, m ů ž ete pom ocí př ír ody z achy tit b ar vu, na kter ou z r ovna m y s líte. Růžová řidší roztok červené řepy. Jemně růžové lze dos á h nou t pova řením b ru s inek. Červeno-f i a l ová b orůvková šť á va, b ezinky ( plody), červené víno. Š ť á vu z b orůvek a ni víno neředíme vodou. P řivedeme j e k va ru a vej c e v nic h ob a rvíme. P ři b a rvení b ezinka mi pou žívá me b u ď s u šené plody, h rs t na půllitr vody, neb o j eště lépe přímo b ezinkovou šť á vu. M od rá červené zelí. N a krou h á me půlku h lá vky, za lij eme j i vodou, a b y b yla ponořená. D o toh o vložíme va j íčka a va říme a les poň 2 0 minu t. D o ná levu přidá me ta ké 2 lžíc e oc ta. T m a vě z el ená voda s e špená tem, odva r z kopřiv. N a půllitr vody pou žij eme a s i h rs t s u šené kůry. B a rvíme-li pomoc í špená tu, půlku mra žené kos tky s va říme v půllitru vody, pa k přidá me va j íčka. D o špená tu můžeme přida t troc h u kmínu. S y t ě h ně d á u va řit vej c e v ká vě.!! P ozor, poku d va j íčka potřeb u j ete omý t, pa k pou ze ve s tu dené vodě, nikoli vla žné neb o teplé!! H a nka E lb. 9.C

8 Začalo jaro, dny jsou o tisíc procent lepší a hlavně jasnější, déle vidíme, nejsme tak unaveni a mů ž eme si hez k y př ed spaním př ečíst pá r písmenek, tak ž e se ná m b ude mnohem lépe usínat. P ro toho, k do b y stejně b ez televiz e nevydrž el, jsme vyb rali jeden z mnoha dob rý ch a hlavně nový ch f ilmů. K niha: T. M. A. J uraj H erz, M artin N ěmec: J ak o j e d na z m o h a no v i ne k i č e s k ý c h t v ů r c ů v z ni k l h o r o r T.M.A. o d M ar t i na N ě m c e a J u r aj e H e r z e. J s o u d v ě v e r z e, j e d na j e v k ni ž ní p o d o b ě a t a d r u h á s e ř ad í m e z i t y, na k t e r é s e m ů ž e m e na v l as t ní o č i p o d ív at, t ak ž e f i l m. Z m íně ná k ni h a p o j e d ná v á o ž i v o t ě v m al é v e s ni c i, k am s e p o s m r t i r o d i č ů o d s t ě h u j e M ar e k, b ý v al ý k ap e l ník. Z am i l u j e s e d o d á v né k am ar á d k y L u c i e, k t e r á z ná i j e h o s e s t r u. J e m u s e p o ř á d v yb av u j í v z p o m ínk y na j e h o m l á d í, v j e d nu c h v íl i v i d í d v e ř e, k t e r é d ř ív e s l o u ž i l y S S z a d r u h é s v ě t o v é v á l k y. D o m i nant o u j e, ž e p o c e l o u d o b u f i l m u i k ni h y v á s d o p r o v á z í ně m e c k ý m s b o r e m z p ív aná b á s e ň A u g u s t i n, k t e r á M ar k a p o z d ě j i p ř i v e d e s k o r o k š íl e ns t v í. J ak v š e d o p ad ne? T ak t o s e d o z v ít e na s t r á nc e. F I L M : A lenk a v ř íši divů : F i l m A l e nk u v ř íš i d i v ů r e ž ír o v al l e g e nd á r ní r e ž i s ér T i m B u r t o n. M ů ž e t e h o z ná t z M r t v é ne v ě s t y, U k r ad e ný c h V á no c T i m a B u r t o na, P l ane t y o p i c, S w e e ne yh o T o d d a, K ar l ík a a t o v á r ny na č o k o l á d u a m no h a d al š íc h. D él k a f i l m u j e m i nu t a z aj ít s i m ů ž e t e na č e s k ý d ab i ng, t i t u l k y ne b o na 3 D. V h l av níc h r o l íc h s e p ř e d s t av í M i a W as i k o w s k a j ak o A l e nk a, J o h nny D e p p, T i m o v a o b l íb e nk yně H e l e na B o nh am C ar t e r a A nne H at h aw ay. O b s ah b íl éh o z á ž ite f ant as j ak o v B íl o u : D e v at e ná c t i l e t á k r á l íč k a v b íl ém k, na k t e r ý h ne d t t i c k ém s v ě t ě, k d e yš i nu t éh o K l o b o u k r á l o v nu ( A nne H d ív k a A l e nk a s e r o z h o d ne ná s l e d s m o k i ng u d o k r á l i č í no r y a p o t é j ak ne z ap o m e ne. O c i t á s e t o t i ž v e p o t k á s p o u s t u p o z o r u h o d ný c h p o č ník a ( J o h nnyh o D e p p a) a p o d i v at h aw ay). w w w. alenk avrisidivu-f ilm. cz Hanka Elbournová 9.C o v at íč e k á s t av, no u

9 V N O Ve l i k o n o c íc h s e m ů ž e m e n e j e n š l e h a t, a l e i b a v i t v t i p y. S t a č í, k d y ž s i z a p a m a t u j e t e a l e s p o ň j e d e n a v a š e o k o l í a r o d i n a t o u r č i t ě o c e n í. Předběhnuté svátky: Pepíček přijde ze školy a ptá se: Mami, n ejsou dn eska n áh odou V elikon oc e? N e, ty b u dou až za dv a tý dn y. Pr oč se ptáš? N o, ž e jsem si v ykoledov al pě tku el i ko no č ní ko l edo vání: T ak c o sis letos o V elikon oc íc h v ykoledov al, F ilípku? zajímá se b ab ička. V n ou ček n a to: Pořádn ej pr ů šv ih. H o š i s m i x ér em : a dv eře zv on í c h lapc i s r u čn ím šleh ačem: D ob r ý den, my jdeme v yšleh at J an u! A p r íl : T akh le přijde jedn ou polic ajt k jedn é r odin ě a říká: Mám pr o v ás moc špatn ou zpr áv u, v aši mamin ku přejelo au to. Po c h v íli říká: A pr íl, b yl to tr aktor. H a n k a E l b.

10 D Pomocný duch: b j 6 4 t p ř p ř í r í r p C p t í ů. P é j p r j t p í p í V ž j t r t Ž t N j t p r R p ř č p ř S ř r p t r t ř t t t? T j j j p j p ů č V t r p r p : T č ě P D j t r P ř j t D j p í r t p t p r ú p r r ř ž ž í t p. A j j ú p j č j p ž p í ú t t b p ř í p ř j H j j 1 Z T b p r A j é j t t Z t p p í j t t j P é t p ý r ý č A N O. ě t j V j ž p j é p r r t O t é t ž t p,,kdysi dávno chodil zde na Jungmannovu školu Josef Jungmann. Když ylo Jungmannovi iž let, ak zemř el i vyuč ování odop isu na ušt knut kob ou, doř ekla aní uč it elka hlumecká a okynula, ať si o zap šeme do sešit ot zazvonilo a á se už klidila yč na hodinu ně mecké ho azyka.,,t ak dě i, dnes šeme semku. idí m, e st e všichni moc nadšení, ak nám Klár o ozdej est ovací sešit y! ádné nadšení u nevidí m! o o, naše ně mč inář ka má ot iž smysl o ir onii. ozdaly se sešit y a aní uč it elka nám ekla sloví ka na eklad. akr a! Jak se ekne ychlý, omalý a co ep ve et a? Jak se ekne ně mecky et a? Jak o mám vě dě est sem mě la už en á a oř ád sem nemě la lku sloví ek. om se mi samo vyt hlo er o z uky a zač alo sát schnell, langsam, die ant e a ost at ní sloví ka, co mi chyb la. er o dop salo a sp adlo mi na lavici. nes už sem na o adši nemyslela. ot eb ovala sem se uč it na est z mat emat iky. oma sem si vyndala sešit z mat emat iky a na klí n mi ze sešit u vyp adl ap ek s náp isem: J. Jungmann i omáhal s est em! alší den aní uč it elka ozdala s smě vem ově ky a ekla nám, e mů eme zač sát ch o, uč ila sem se ně co lně iné ho, než z eho sme sali. Já myslela, e šeme z hlů, mí st o oho am yly klady na evádě ní ednot ek. mm, cm e m a m e km. ase skor o nic neví m! o ude doma vý ask., e o u zase! ase si o moj e er o še samo!,,t o si y, Jungmanne? zašep ala sem. ot se na lavici ozvalo ichounké škr áb ání, od kt er m se sovalo sloví ko,,d kuj u i moc! odp ově dě la sem. eč er sem se na int er net u dozvě dě la, e odle ně aké st ar ově st i Josef Jungmann adí vyb aný m dě em ve škole. d dob y se kamar ádí m s Jungmannem za o, e mi dop isuj e est y a omáhá s uč ení m M agdalena Š r ů t ová V I. A.

11 C N VELIKONOCE Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, ale s ob lib ou je slaví i lidé,kteří nejsou náb ož ensky založ ení. K až dá země má p ři oslavách Velikonoc své tr adice a zvy klosti, ty se samozřejmě liší, nicmé ně ob dob í, ve kter é m ty to oslavy p r ob íhají, je stanoveno ve stejnou dob u - datum p řip adá na neděli p o p r vním jar ním ú p lň ku, kter ý nastane p o p r ůchodu S lunce jar ním b odem. České Velikonoce: Boží Hod Velik on oč n í - pr o v á d ě l o s e s v ě c e n í po k r mů - b e r á n e k, ma z a n e c, v e j c e, c h l e b a, v í n o - a h l a v n ě s e pe č o u b e r á n c i. V e l i k o n o č n í po n d ě l í - t o h o d n e j e po ml á z k a, v e l i k o n o č n í h o d o v á n í a mr s k u t. h l a pc i c h o d í d ů m o d d o mu z a d ě v č a t y s e s pl e t e n ý mi po ml á z k a mi, v ě t š i n o u z v r b o v é h o pr o u t í a z d o b e n ý mi s t u h a mi. Š l e h a j í d í v k y a k o l e d u j í, z a t o d o s t a n o u ma l o v a n á v a j í č k a. T o t o z á k l a d n í s c h é ma má ř a d u v a r i a n t. N ě k d e j e z v y k e m, ž e v ú t e r ý c h o d í s po ml á z k o u d ě v č a t a, j i n d e po l é v a j í c h l a pc e v o d o u. V mn o h a v s í c h b y l o z v y k e m č í h a t n a d ě v č a t a r á n o, k d y ž š l a d o k o s t e l a. N ě m ecké Velikonoce: V e l i k o n o c e v ě me c k u z a č í n a j í mš í, k t e r á s e z a h a j u j e v s o b o t u v e č e r a po k r a č u j e a ž d o n e d ě l n í h o r á n a. D a l š í t r a d i c í j e i ' ' v e l i k o n o č n í o h e ň ' ', k d y s e n a s h r o má ž d í s t a r é v á n o č n í s t r o mk y n a př e d e m v y h r a z e n é m mí s t ě a po t é z a pá l í. C e l ý t e n t o pr o c e s má s y mb o l i z o v a t o d s t r a n ě n í po s l e d n í c h z b y t k ů z i my. V mě s t e č k u O b e r a mme r g a u s e t r a d i č n ě k o n á P a š i j o v á h r a, k t e r á v y pr á v í o u t r pe n í, u k ř i ž o v á n í a s mr t i J e ž í š e K r i s t a. V t é t o š e s t i h o d i n o v é h ř e ú č i n k u j e n a v e s n i č a n ů. D ě t i h r a j í h r u ' ' č o k o l á d o v ý po l i b e k ' ', k t e r á s e h r a j e s č o k o l á d o v ý mi b o n b o n y z e ž e l a t i n y a c u k r u. C í l e m j e s po l k n o u t c o n e j v í c e b o n b o n ů, a n i ž b y v á m o s t a t n í s t i h l i r o z ma z a t č o k o l á d u po t v á ř í c h. V í t ě z e m j e t e n, k d o s n í n e j v í c e b o n b o n ů a má n e j č i s t š í o b l i č e j. Velikonoce v A ng lii: L id é s i ob lé ka j í nové vě ci, což p a t r ně s ou vis í s t r a d icí m a s op u s t ní ch p ř evleků. Velikonoce b Ř ecku : C elá r od ina os la vu j e Velikonoce a ob vy kle s e p od á vá j eh ně č í m a s o. B a r ví vej ce na č er veno a z a p é ka j í j e d o s la d ké h o velikonoč ní h o ch leb a. Bára Dragounová

12 O Techniky malování kraslic Na kraslice se používají především slepičí vejce, z vlá št n ost í jsou kach n í, h usí, h olub í, křepelčí a pšt rosí vejce. T radičn ě se ke z dob en í používají vajíčka pln á a uvařen á. P rá z dn á jsou křeh čí, h ů ře se pon ořují do b arvy a musíme s n imi z ach á z et velmi opat rn ě. t vory vy f oukn ut ý ch vajíček se z alepují t eplý m voskem. V y f ukují se jen vajíčka čerst vá, b ílá, ab y při malová n í b y ly b arvy vý raz n ě jší. B a r v e n í : - č i s t é v a j í č k o s e u v a ř í n e b o v y f o u k n e, p o t o m s e n a 1 0 m i n u t p o n o ř í n e b o o b l é v á t e p l o u b a r v o u d o t é d o b y, n e ž s e s k o ř á p k a z b a r v í n a ž á d o u c í o d s t í n a s y t o s t. N o v ě s e v a j í č k a b a r v í s p r e j o v ý m i b a r v a m i (DUPLI-C O LO R - A e r o s o l A R T ) n e b o i š t ě t e č k e m a n a p ř. b a r v a m i N e r c h a u. Ov a z o v á n í r o s t l i n a m i : - k r a s l i c e s e o b a l í l i s t y z e s t r o m ů, p e t r ž e l o v o u n a t í, t r á v o u, j e d l o v ý m i n e b o s m r k o v ý m i v ě t v i č k a m i, p o t o m s e z a v á ž o u d o ř í d k é t k a n i n y a v a ř í v o d v a r u c i b u l o v ý c h s l u p e k n e b o s e p o n o ř í d o b a r v y. P o o d s t r a n ě n í t k a n i n y a r o s t l i n v z n i k n o u o t i s k y p ř í r o d n í h o v z o r u. Další techniky: Dr á t o v á n í,b r o u š e n í,ma d e i r a,pa t c h w o r k,b a t i k a,v o s k o v á t e c h n i k a, h á č k o v á n í, o b l e po v á n í s l á mo u, po l e po v á n í s í t i n o u Tereza Kubištová 7.A

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ě ú Ě Ý Ú ž é ž ž ě č ě č á š ž é á ř ž čá ý á š á é ž é ř ž ě ú ě ů ů ž á ý ý ť ř ě é ý č ž ý Ý Č ž é ř é ř ž á ý ý čá ů š ů ž é áš ě á ž ěš á š ř ů ř ž ř ž á čá ě ý á ž ý ř č ž š á é ý ě á á š é á ě

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Á Á Ž Í Ú áž ř í í ží á á á ě í ří é ú áž š ě ň í í čá í ř í ří č í ř í č í č š ě í Ú ž ě í í á é é ří ř á í ří ě é čá š é é ď čá á í é ď á ý é ří ě ť ý ď ý ř ě č ž í ě á č ř ě á á á á ň í ř í í ě í č

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ó ó é ý í ří é í ď é ž é é š í š á ý í á ě íš á á é á í é á Ž ě é í é í í č í í á č é á ý č ž í ň í ě í á č ý ě č í í á ý íž ýš é š ě Ž í í ý ý í ů é ě ě íš ř í ě é ý ý ý ů é á í ý ž á í é ř í í ě č ě

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

ý Í ť č í ý úř í á ěř ý í ří í Č í ě č á Č í ě č áš ý á ě í Č á í Č á á ě í Č á á á í š č á ž í á ě á ýš č í ří š ú ýš č ě čá č ú í š š í ů čá č í á í ří ýš č á á á í íí í Ž í á í ž í áš á á ž ý ě í ý

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

ľ í ář ý á ý ď ř í í á ář í í ář á ář í Ú í á ľ Ží Č í ě é í í á Š š í á í ář í í í ě é ľ é í ž ě ľ Č žá í í ľ Č íí Č Ż é í ľ ří é ě ý í ž éž í í ě í ář é řá ě í ž ý á í á í á ů ě í ľ í řá é é ľ í í ľ

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í Č á í á Í čá é ý ý Č é č ý Í á ř é é í ý Í ý ý é á ě á á čá á ě é ž é ť é í šíř ý á í é é ů Í ý ů í ř ší á í á í ů Í čí ý é í í ý é Í í á ěří á ě ř í Í ý ů ě ů ý ů ů é á ý ř ýš í é ý ů

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Í Ě č á Íů ě é í í ú é í á í í ě ď Š Ž ří ď í ž ě ý ů á ý á Ž é á é í ď č á é í á ěť á á č á í í í á í č ě á ů é ň í ý ů číý č č ě í č í í á č é řá ý á í ý ý á á í ý á ý ě čá é í ě ř á č ě ě é č é é á

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

ý Í ý úí Č ř áš č ÚŘ Ě Í Úč Í ŘÍ Í Á Í ý úř ý úř úř ř š ý á č ú á á řá á á č ÍŘ Žá á ú ů ř á č á ý ý á é č á á ř á á ř á á ř ú á é ů úč Ť Č á š ář á ů ů úř ý úř ř áš ú é á č ÚŘ Ú žá á ú ř á č ý ý ú é č

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

é é í č é í ě í é é ř í í í ší č ý í í č ý š ě í říň ě é é í ě ů ý ž ů á í í ě č ž ří ř á í úč á č é ř í ž ě čá í á ž í ž ř é ý ý š ě č ř íň Č éř ř é í ýš ý í é ž í ů ý í ý ý ý ší é é í í ž á á í í é č

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

ř č ý Č ů áš íď ý ě š í í í ý é ř š ý ý ř ě á á áš í ž á ěž ž ř ř Ž é ě á á í ě ě ěž é ř ď í é ý í ší ý Č á ř ř ě é é ž áš ž ů á Ž ý á ď ý á ý á ň ý Š á š ý š é ý á é é ě ř í í í ů é ě é čí ěž ý ů á á

Více

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin.

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin. S oprávněnou hrdostí si Vám dovolujeme představit naši rozsáhlou nabídku pružin a per. Náš sortiment totiž zahrnuje přes 8000 standardních provedení pružin, které jsme schopni dodávat z našich skladů v

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Ⴧ劗ENÍ TECHNIC Ⴧ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗TჇ劗 TჇ劗 EBNÍ BRNĚ Ⴧ劗Ⴧ劗N Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗ERჇ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗 R Ⴧ劗R T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗R Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗BIN Ⴧ劗N Ⴧ劗 RჇ劗 T Ⴧ劗IჇ劗 თ叇ít თ叇 vá fik B Ⴧ劗H Ⴧ劗

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

ý š ý á á ě ý š říť í á ý á ě á ěř žší é í ň í í á ě é š ř á ů í ů Ž č ů ží á í ě ť ů í Ž č ů í í ý í á č á ř ě Í í ž ř ě ů á ů ě é á í ů í á č ů í č ř á ý š í ý éž í ř š í ů ů í ů ěř á ěř í í á ř á ěř

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

í í í í Ž á Č í é á í ť é ý Ú í č č Ž á ý á ě Ú á ř ř Ť Ó ť ř í Š í á č ý í á á á ó í á í ř é é é á č á á í í á ř č é á ě Ú í á á í í áš í á ó í á úč ů á úč ů á ú ú á é á á á í á č ř ě í í ň í á í á ř

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

í É Ř Í č í á í ž í ř í á č í í ř í í á í ž í ř í Č é í č í Č ý ř á Ž í í Č á á í čí úč á úč í Č á ě ř í í úř ě ř ě ř ě ř á áš Š ý ří í í Č á á í čí úč á í ř ě úč ý á á č í ř Í á Ž í Ó á á ž í ý á á ěží

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

É á á í á čá č í í ú ř í é ř á é á ž Íů ř é ý š á é č ě Ž é č ý á ý é čí á á ě ý ří á ý ý ě ů á í ě í í é á á ě í ě í é č á í č í é ú á é ý ř í í č é í ě š é Ž í ů čí š í ř ě é í é í á é á í ž í é č ě

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více