Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih"

Transkript

1

2 H Protože Velikonoce jsou už za dveřmi, připravili jsme si pro vás pár velikonoč ní ch koled, se který mi si jistě vy koledujete ně jaké to vají č ko. Hody, hody doprovody H ody, h ody, doprovody, dejte vejce malovaný. N edáte-li, malovaný, dejte aspoň b í lý, slepič ka vám snese jiný. K rope n a t á s l e pi č k a K ropenatá slepič ka snesla b í lá vají č ka, ob arví m je, vy maluji, vš ech ny ch lapce podaruji, pentlič ky si nastří h ám, na pomlázku jim je dám. Hody, hody ody, h ody doprovody já jsem malý zají č ek, utí kal jsem podle vody, nesl koš í k vají č ek. I. Růžičková 9.C

3 Beran: Vládcem z n a men í B er a n a j e p la n et a M a r s, k t er á s y mb o li z u j e en er g i i, z dr a v í, b o j o v n o s t i v ů dč í s ch o p n o s t i. L i dé n a r o z en í v t o mt o z n a men í j s o u o dv áž n í a v e v ě t š i n ě s i t u a cí ž i v o t a r o z h o dn í. D o k a ž dé p r áce n eb o a k ce s e v r h a j í s n a dš en í m a s dů v ě r o u v e s v é s ch o p n o s t i. B er a n i j s o u li dé k a ma r ádš t í, p ř át elš t í a v es elí, ma j í s i ln ě v y v i n u t ý s my s l p r o f a i r p la y. J e do b r é mí t j e z a k o leg y, p r o t o ž e p ř ek y p u j í mn o ž s t v í m do b r ý ch n áp a dů, k t er é s a mi n es t i h n o u r ea li z o v a t, a le u mě j í s t r h n o u t dr u h é k r a do s t n é s p o lu p r áci. Známé osobnost i nar oz e né v e z name ní Be r ana: L u ci e B í lá, J a n Á mo s K o men s k ý, A do lf H i t ler, Vla s t a B u r i a n, L eo n a r do da Vi n ci M a r i a h C a r ey, C la u di a C a r di n a lo v á, G i a cco mo C a s a n o v a, B et t y M a cd o n a ldo v á, A lb er t E i n s t ei n, Vi n cen t Va n G o g h, S ca r let t O H a r o v á, B o h u mi l H r a b a l, C h a r les C h a p li n, J a r mi la L o u k o t k o v á, E ddi e M u r p h y,j a n S v ě r ák, O lg a Š í p k o v á Bý k : Z n a men í B ý k a dáv á li dem, k t eř í s e v n ě m n a r o di li, k li dn o u a t r p ě li v o u p o v a h u, ci t a v z t a h k e v š emu k r ás n é mu a p ř í j emn é mu, co ž i v o t p o s k y t u j e. B ý ci j s o u č a s t o u z a v ř en í li dé, k t eř í s e a n i v ů č i n ej lep š í m p ř át elů m n ez b a v u j í z cela o ds t u p u, i k dy ž v ů b ec n ev y p lý v á z j ej i ch do mý š li v o s t i. T i t o li dé j s o u db a lí s v é p o v ě s t i, a i k dy b y j e p r áce n eb a v i la, s p ln í s v é p o v i n n o s t i n a ú r o v n i. U mě j í s e s o u s t ř edi t n a p r áci, a b y z b y t eč n ě n ez t r áceli č a s, k t er ý n u t n ě p o t ř eb u j í k t o mu, co p r o s eb e p o v a ž u j í z a n ez b y t n é : p ř eč í s t s i k n i h u, s h lé dn o u t v ý s t a v u n eb o s e p r o j í t p a r k em. Známé osobnost i nar oz e né v e z name ní Bý k a: M a r i T i A b ě t a I I D t r a s o v J i ř i n a B o h v W i a S h a k p r r H a p k a J a r o s v H a š J a n v I I O i K a i s K a r I r I i č L i n J o s M J a N i o o n B a r b a r a S t r s a n v e er ez e, lž., áda Pa á, da lo á, lli m es ea e, Pet, la ek, Pa el, ldř ch er, el V., Vla di mí lj en, ef án es, ck ch ls, ei do á. Irča R. 9.C

4 Do Už začalo jaro, takže se pomalu můžeme vyletňovat, začít čistit kola a padat n a kolečkový c h b ruslíc h. P okud b y n ě kdo př ec e jen c h tě l zac h ovat kulturn íh o duc h a, má me pro vá s pá r rad, kam vyrazit po š kole, b uď s rodiči, kamará dy n eb o sourozen c i. Jiné k á v y s i m ů ž e te z a jít n a : vý stava: " A dren alin ové n utn osti" vý stava f otog raf ií adren alin ový c h zá žitků a ex tré mn íc h sportů. Součá stí vý stavy b ude té ž ex pozic e jedn otlivý c h sportovn íc h vyb aven í čt kon c ert: " vstupn é K w w w.b an 3. od 1 9 : 3 0 V ladimír Č á p" č 9 0,dzon e.c z so od 2 0 : 0 0 kon c ert: " K vě ty" b rn ě n ská altern ativn í kapela čerpajíc í z mn oh a h udeb n íc h žá n rů ( roc k, f olk, b lues, jazz, w orld music, h ip h op aj.) vstupn é K č 7 0,st od 1 9 : 3 0 b eseda a projekc e: " P otá pě n í" pon oř en í se mezi žraloky n a K ub ě - J ardin es de la R ein a a podmoř ské zkoumá n í vraků v E g yptě s B oh dan em N ě mc em a K arlem N eub auerem čt od 1 9 : 3 0 kon c ert: " V ladimír M erta" vstupn é K č 1 2 0,w w w.vladimirmerta.c z Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih Věc Makropulos, R.U.R., Bílá nemoc, Matka atd. Probíhá tam expozice s jeho fotografiemi a životopisem. Seznámíme se i s jeho bývalou manželkou Olgou Scheinpflugovou. Hanka El Bournová

5 M i P o z i t i í n á z e j i ž a l e c k o m u n a p o ž e t o o č e m z d e b u d u p t n e b u d e ž á d n á p o h á d k a. vn v si ví,, sá, J m e n u j i se V l á ď a C h vo j k a. D o st l i d í z vá s vš e c h n a t é t o š k o l e m n e z n á a si j a k o h u d e b n í k a -sa x o f o n i st u a k l a r i n e t i st u. J e n ž e t e ď vá m t a d y n e b u d u p sá t n i c o h u d b ě, a a n i o n i č e m, c o s h u d b o u so u vi sí. P í š u k n i h u, n o a d o st a l j se m ž á d o st o n a st í n ě n í j e j í h o o b sa h u, t a k se d o t o h o p u st í m. D ě j k n i h y se o d e h r á vá v b l í z k é b u d o u c n o st i, r o k u V Če sk é r e p u b l i c e o p e r u j e ve l k á, sk vě l e o r g a n i z o va n á a n e l í t o st n á t e r o r i st i c k á o r g a n i z a c e AMOS. P o t é, c o p r o b ě h n e d a l š í t e r o r i st i c k ý ú t o k s c i vi l n í m o b ě ť m i, j e h l a vn í h r d i n a, č e t a ř M i c h a l M o r á ve k z s k u p i n y s p e c i á l n í c h s i l, k t e r ý b y l d ř í ve k ř i vě o b vi n ě n z vr a ž d y své h o k a m a r á d a, p o vo l á n s o m l u vo u z p ě t d o a r m á d y. V l á d a p o t ř e b u j e j e h o z k u š e n o st i z b o j e p r o t i AMOSo vi. P r o b ě h n e p á r p r vn í c h p r o t i t e r o r i st i c k ý c h a k c í, p ř i n i c h ž M i c h a l o d h a l í, ž e t e r o r i st é j so u k o m u n i st é. V t u d o b u p r o b ě h n e v R u sk é f e d e r a c i vo j e n sk ý p ř e vr a t, ve d e n ý m i n i st r e m o b r a n y M i c h a i l e m K o z l o ve m. D e m o k r a t i c k á vl á d a p a d l a, j e o p ě t n a st o l e n k o m u n i st i c k ý r e ž i m a ve d e n í n o vé h o S o vě t sk é h o sva z u, Čí n sk é l i d o vé r e p u b l i k y a S e ve r o k o r e j sk é l i d o vě d e m o k r a t i c k é r e p u b l i k y, n e m á m e n š í p l á n y, n e ž r o z p o u t a t 3. svě t o vo u vá l k u. T o se j i m t a k é p o ve d e a N A T O vč e t n ě Če sk é r e p u b l i k y m u sí vz d o r o va t so vě t sk é i n va z i d o E vr o p y, S e ve r n í A m e r i k y, n a B l í z k ý vý c h o d a d o A u st r á l i e. Če t a ř o r á ve k se svo u j e d n o t k o u b r á n í n a š i r e p u b l i k u, p r o vá d í a t e n t á t y n a ve l e n í k o m u n i st i c k ý c h a r m á d a sa b o t u j e j e j i c h z á z e m í. J e st l i c h c e t e vě d ě t, j a k t o s n í m d o p a d n e, p o č k e j t e si, a ž t u k n i h u d o p í š u a vy d á m.

6 i A h o j, t a k V á s z a s e z d r a v í m e, n a š t ě s t í j i ž v j a r n í m m ě s í c i. T é m ě ř v š e m j e n á m l é p e, p r o t o ž e s l u n í č k o n a n á s j i ž z o b l o h y v z h l í ž í. J i s t ě s e u ž t ě š í t e n a a p r í l a, j e l i k o ž m á m e p r á z d n i n y a h l a v n ě n ě k o h o u ž c h c e t e n a c h y t a t. Š k o l n í r o k s e j i ž i k d y ž d l o u h ý m k r o k y - b l í ž í k e k o n c i, a l e t o s a m o z ř e j m ě n e z n a m e n á, ž e m ů ž e m e p o l e v i t. Š k o l n í n o v i n y t e n t o k r á t z p o v í d a j í n o v é h o s p i s o v a t e l e, k t e r ý s e v ě n u j e p s a n í v á l e č n é p o v í d k y a s e z n á m í n á s s o b s a h e m. J e t u i v t i p n á s t r á n k a, n ě c o m á l o o V e l i k o n o c í c h, t a k é b y s e t u n a š e l l é k n a n u d u, n a z ý v a n ý k u l t u r a, a k c e, f i l m y a k n i h y. S e z n á m í m e V á s t é ž s e z a n e d l o u h o c h y s t a n ý m i a k c e m i v n a š e m o k o l í, s a m o z ř e j m ě m á m e m n o h o d a l š í c h č l á n k ů. T a k ž e p ř e j i p ř í j e m n é p o č t e n í a v e s e l é V e l i k o n o c e, p l n é d o b r o t. H. E.

7 Znáte to, když na Velikonoce s b ab ič kou b ar ví te vaj í č ka a ta vždycky ve vodě p r asknou? T ak j estli se toh o ch cete vyvar ovat, dop or u č u j i vám p ř eč í st si tento č lánek. 1. V a j í č k a v a ř í m e v p ř i m ě ř e n é m m n o ž s t v í v o d y t a k, a b y b y l a p o n o ř e n a, v í c e v o d y j e n a š k o d u. 2. Na d n o h r n c e s v o d o u j i ž n a š e b a b i č k y d á v a l y p r o t i p r a s k á n í t a l í ř e k o b r á c e n ý d n e m v z h ů r u, a l e j e l i k o ž j s e m t o j e š t ě n i k d y s a m a n e z k o u š e l a, n e v í m, c o s e s t a l í ř k e m p o z d ě j i s t a n e : -) 3. V o d u j e d o b r é o s o l i t, d á t d o n í o c e t. Ne b o j t e, n a c h u t i s e n i c n e z m ě n í. Pokud nechcete na vajíčka lepit všelijaké s am olepky, neb o př ím o na ně kr es lit, m ů ž ete pom ocí př ír ody z achy tit b ar vu, na kter ou z r ovna m y s líte. Růžová řidší roztok červené řepy. Jemně růžové lze dos á h nou t pova řením b ru s inek. Červeno-f i a l ová b orůvková šť á va, b ezinky ( plody), červené víno. Š ť á vu z b orůvek a ni víno neředíme vodou. P řivedeme j e k va ru a vej c e v nic h ob a rvíme. P ři b a rvení b ezinka mi pou žívá me b u ď s u šené plody, h rs t na půllitr vody, neb o j eště lépe přímo b ezinkovou šť á vu. M od rá červené zelí. N a krou h á me půlku h lá vky, za lij eme j i vodou, a b y b yla ponořená. D o toh o vložíme va j íčka a va říme a les poň 2 0 minu t. D o ná levu přidá me ta ké 2 lžíc e oc ta. T m a vě z el ená voda s e špená tem, odva r z kopřiv. N a půllitr vody pou žij eme a s i h rs t s u šené kůry. B a rvíme-li pomoc í špená tu, půlku mra žené kos tky s va říme v půllitru vody, pa k přidá me va j íčka. D o špená tu můžeme přida t troc h u kmínu. S y t ě h ně d á u va řit vej c e v ká vě.!! P ozor, poku d va j íčka potřeb u j ete omý t, pa k pou ze ve s tu dené vodě, nikoli vla žné neb o teplé!! H a nka E lb. 9.C

8 Začalo jaro, dny jsou o tisíc procent lepší a hlavně jasnější, déle vidíme, nejsme tak unaveni a mů ž eme si hez k y př ed spaním př ečíst pá r písmenek, tak ž e se ná m b ude mnohem lépe usínat. P ro toho, k do b y stejně b ez televiz e nevydrž el, jsme vyb rali jeden z mnoha dob rý ch a hlavně nový ch f ilmů. K niha: T. M. A. J uraj H erz, M artin N ěmec: J ak o j e d na z m o h a no v i ne k i č e s k ý c h t v ů r c ů v z ni k l h o r o r T.M.A. o d M ar t i na N ě m c e a J u r aj e H e r z e. J s o u d v ě v e r z e, j e d na j e v k ni ž ní p o d o b ě a t a d r u h á s e ř ad í m e z i t y, na k t e r é s e m ů ž e m e na v l as t ní o č i p o d ív at, t ak ž e f i l m. Z m íně ná k ni h a p o j e d ná v á o ž i v o t ě v m al é v e s ni c i, k am s e p o s m r t i r o d i č ů o d s t ě h u j e M ar e k, b ý v al ý k ap e l ník. Z am i l u j e s e d o d á v né k am ar á d k y L u c i e, k t e r á z ná i j e h o s e s t r u. J e m u s e p o ř á d v yb av u j í v z p o m ínk y na j e h o m l á d í, v j e d nu c h v íl i v i d í d v e ř e, k t e r é d ř ív e s l o u ž i l y S S z a d r u h é s v ě t o v é v á l k y. D o m i nant o u j e, ž e p o c e l o u d o b u f i l m u i k ni h y v á s d o p r o v á z í ně m e c k ý m s b o r e m z p ív aná b á s e ň A u g u s t i n, k t e r á M ar k a p o z d ě j i p ř i v e d e s k o r o k š íl e ns t v í. J ak v š e d o p ad ne? T ak t o s e d o z v ít e na s t r á nc e. F I L M : A lenk a v ř íši divů : F i l m A l e nk u v ř íš i d i v ů r e ž ír o v al l e g e nd á r ní r e ž i s ér T i m B u r t o n. M ů ž e t e h o z ná t z M r t v é ne v ě s t y, U k r ad e ný c h V á no c T i m a B u r t o na, P l ane t y o p i c, S w e e ne yh o T o d d a, K ar l ík a a t o v á r ny na č o k o l á d u a m no h a d al š íc h. D él k a f i l m u j e m i nu t a z aj ít s i m ů ž e t e na č e s k ý d ab i ng, t i t u l k y ne b o na 3 D. V h l av níc h r o l íc h s e p ř e d s t av í M i a W as i k o w s k a j ak o A l e nk a, J o h nny D e p p, T i m o v a o b l íb e nk yně H e l e na B o nh am C ar t e r a A nne H at h aw ay. O b s ah b íl éh o z á ž ite f ant as j ak o v B íl o u : D e v at e ná c t i l e t á k r á l íč k a v b íl ém k, na k t e r ý h ne d t t i c k ém s v ě t ě, k d e yš i nu t éh o K l o b o u k r á l o v nu ( A nne H d ív k a A l e nk a s e r o z h o d ne ná s l e d s m o k i ng u d o k r á l i č í no r y a p o t é j ak ne z ap o m e ne. O c i t á s e t o t i ž v e p o t k á s p o u s t u p o z o r u h o d ný c h p o č ník a ( J o h nnyh o D e p p a) a p o d i v at h aw ay). w w w. alenk avrisidivu-f ilm. cz Hanka Elbournová 9.C o v at íč e k á s t av, no u

9 V N O Ve l i k o n o c íc h s e m ů ž e m e n e j e n š l e h a t, a l e i b a v i t v t i p y. S t a č í, k d y ž s i z a p a m a t u j e t e a l e s p o ň j e d e n a v a š e o k o l í a r o d i n a t o u r č i t ě o c e n í. Předběhnuté svátky: Pepíček přijde ze školy a ptá se: Mami, n ejsou dn eska n áh odou V elikon oc e? N e, ty b u dou až za dv a tý dn y. Pr oč se ptáš? N o, ž e jsem si v ykoledov al pě tku el i ko no č ní ko l edo vání: T ak c o sis letos o V elikon oc íc h v ykoledov al, F ilípku? zajímá se b ab ička. V n ou ček n a to: Pořádn ej pr ů šv ih. H o š i s m i x ér em : a dv eře zv on í c h lapc i s r u čn ím šleh ačem: D ob r ý den, my jdeme v yšleh at J an u! A p r íl : T akh le přijde jedn ou polic ajt k jedn é r odin ě a říká: Mám pr o v ás moc špatn ou zpr áv u, v aši mamin ku přejelo au to. Po c h v íli říká: A pr íl, b yl to tr aktor. H a n k a E l b.

10 D Pomocný duch: b j 6 4 t p ř p ř í r í r p C p t í ů. P é j p r j t p í p í V ž j t r t Ž t N j t p r R p ř č p ř S ř r p t r t ř t t t? T j j j p j p ů č V t r p r p : T č ě P D j t r P ř j t D j p í r t p t p r ú p r r ř ž ž í t p. A j j ú p j č j p ž p í ú t t b p ř í p ř j H j j 1 Z T b p r A j é j t t Z t p p í j t t j P é t p ý r ý č A N O. ě t j V j ž p j é p r r t O t é t ž t p,,kdysi dávno chodil zde na Jungmannovu školu Josef Jungmann. Když ylo Jungmannovi iž let, ak zemř el i vyuč ování odop isu na ušt knut kob ou, doř ekla aní uč it elka hlumecká a okynula, ať si o zap šeme do sešit ot zazvonilo a á se už klidila yč na hodinu ně mecké ho azyka.,,t ak dě i, dnes šeme semku. idí m, e st e všichni moc nadšení, ak nám Klár o ozdej est ovací sešit y! ádné nadšení u nevidí m! o o, naše ně mč inář ka má ot iž smysl o ir onii. ozdaly se sešit y a aní uč it elka nám ekla sloví ka na eklad. akr a! Jak se ekne ychlý, omalý a co ep ve et a? Jak se ekne ně mecky et a? Jak o mám vě dě est sem mě la už en á a oř ád sem nemě la lku sloví ek. om se mi samo vyt hlo er o z uky a zač alo sát schnell, langsam, die ant e a ost at ní sloví ka, co mi chyb la. er o dop salo a sp adlo mi na lavici. nes už sem na o adši nemyslela. ot eb ovala sem se uč it na est z mat emat iky. oma sem si vyndala sešit z mat emat iky a na klí n mi ze sešit u vyp adl ap ek s náp isem: J. Jungmann i omáhal s est em! alší den aní uč it elka ozdala s smě vem ově ky a ekla nám, e mů eme zač sát ch o, uč ila sem se ně co lně iné ho, než z eho sme sali. Já myslela, e šeme z hlů, mí st o oho am yly klady na evádě ní ednot ek. mm, cm e m a m e km. ase skor o nic neví m! o ude doma vý ask., e o u zase! ase si o moj e er o še samo!,,t o si y, Jungmanne? zašep ala sem. ot se na lavici ozvalo ichounké škr áb ání, od kt er m se sovalo sloví ko,,d kuj u i moc! odp ově dě la sem. eč er sem se na int er net u dozvě dě la, e odle ně aké st ar ově st i Josef Jungmann adí vyb aný m dě em ve škole. d dob y se kamar ádí m s Jungmannem za o, e mi dop isuj e est y a omáhá s uč ení m M agdalena Š r ů t ová V I. A.

11 C N VELIKONOCE Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, ale s ob lib ou je slaví i lidé,kteří nejsou náb ož ensky založ ení. K až dá země má p ři oslavách Velikonoc své tr adice a zvy klosti, ty se samozřejmě liší, nicmé ně ob dob í, ve kter é m ty to oslavy p r ob íhají, je stanoveno ve stejnou dob u - datum p řip adá na neděli p o p r vním jar ním ú p lň ku, kter ý nastane p o p r ůchodu S lunce jar ním b odem. České Velikonoce: Boží Hod Velik on oč n í - pr o v á d ě l o s e s v ě c e n í po k r mů - b e r á n e k, ma z a n e c, v e j c e, c h l e b a, v í n o - a h l a v n ě s e pe č o u b e r á n c i. V e l i k o n o č n í po n d ě l í - t o h o d n e j e po ml á z k a, v e l i k o n o č n í h o d o v á n í a mr s k u t. h l a pc i c h o d í d ů m o d d o mu z a d ě v č a t y s e s pl e t e n ý mi po ml á z k a mi, v ě t š i n o u z v r b o v é h o pr o u t í a z d o b e n ý mi s t u h a mi. Š l e h a j í d í v k y a k o l e d u j í, z a t o d o s t a n o u ma l o v a n á v a j í č k a. T o t o z á k l a d n í s c h é ma má ř a d u v a r i a n t. N ě k d e j e z v y k e m, ž e v ú t e r ý c h o d í s po ml á z k o u d ě v č a t a, j i n d e po l é v a j í c h l a pc e v o d o u. V mn o h a v s í c h b y l o z v y k e m č í h a t n a d ě v č a t a r á n o, k d y ž š l a d o k o s t e l a. N ě m ecké Velikonoce: V e l i k o n o c e v ě me c k u z a č í n a j í mš í, k t e r á s e z a h a j u j e v s o b o t u v e č e r a po k r a č u j e a ž d o n e d ě l n í h o r á n a. D a l š í t r a d i c í j e i ' ' v e l i k o n o č n í o h e ň ' ', k d y s e n a s h r o má ž d í s t a r é v á n o č n í s t r o mk y n a př e d e m v y h r a z e n é m mí s t ě a po t é z a pá l í. C e l ý t e n t o pr o c e s má s y mb o l i z o v a t o d s t r a n ě n í po s l e d n í c h z b y t k ů z i my. V mě s t e č k u O b e r a mme r g a u s e t r a d i č n ě k o n á P a š i j o v á h r a, k t e r á v y pr á v í o u t r pe n í, u k ř i ž o v á n í a s mr t i J e ž í š e K r i s t a. V t é t o š e s t i h o d i n o v é h ř e ú č i n k u j e n a v e s n i č a n ů. D ě t i h r a j í h r u ' ' č o k o l á d o v ý po l i b e k ' ', k t e r á s e h r a j e s č o k o l á d o v ý mi b o n b o n y z e ž e l a t i n y a c u k r u. C í l e m j e s po l k n o u t c o n e j v í c e b o n b o n ů, a n i ž b y v á m o s t a t n í s t i h l i r o z ma z a t č o k o l á d u po t v á ř í c h. V í t ě z e m j e t e n, k d o s n í n e j v í c e b o n b o n ů a má n e j č i s t š í o b l i č e j. Velikonoce v A ng lii: L id é s i ob lé ka j í nové vě ci, což p a t r ně s ou vis í s t r a d icí m a s op u s t ní ch p ř evleků. Velikonoce b Ř ecku : C elá r od ina os la vu j e Velikonoce a ob vy kle s e p od á vá j eh ně č í m a s o. B a r ví vej ce na č er veno a z a p é ka j í j e d o s la d ké h o velikonoč ní h o ch leb a. Bára Dragounová

12 O Techniky malování kraslic Na kraslice se používají především slepičí vejce, z vlá št n ost í jsou kach n í, h usí, h olub í, křepelčí a pšt rosí vejce. T radičn ě se ke z dob en í používají vajíčka pln á a uvařen á. P rá z dn á jsou křeh čí, h ů ře se pon ořují do b arvy a musíme s n imi z ach á z et velmi opat rn ě. t vory vy f oukn ut ý ch vajíček se z alepují t eplý m voskem. V y f ukují se jen vajíčka čerst vá, b ílá, ab y při malová n í b y ly b arvy vý raz n ě jší. B a r v e n í : - č i s t é v a j í č k o s e u v a ř í n e b o v y f o u k n e, p o t o m s e n a 1 0 m i n u t p o n o ř í n e b o o b l é v á t e p l o u b a r v o u d o t é d o b y, n e ž s e s k o ř á p k a z b a r v í n a ž á d o u c í o d s t í n a s y t o s t. N o v ě s e v a j í č k a b a r v í s p r e j o v ý m i b a r v a m i (DUPLI-C O LO R - A e r o s o l A R T ) n e b o i š t ě t e č k e m a n a p ř. b a r v a m i N e r c h a u. Ov a z o v á n í r o s t l i n a m i : - k r a s l i c e s e o b a l í l i s t y z e s t r o m ů, p e t r ž e l o v o u n a t í, t r á v o u, j e d l o v ý m i n e b o s m r k o v ý m i v ě t v i č k a m i, p o t o m s e z a v á ž o u d o ř í d k é t k a n i n y a v a ř í v o d v a r u c i b u l o v ý c h s l u p e k n e b o s e p o n o ř í d o b a r v y. P o o d s t r a n ě n í t k a n i n y a r o s t l i n v z n i k n o u o t i s k y p ř í r o d n í h o v z o r u. Další techniky: Dr á t o v á n í,b r o u š e n í,ma d e i r a,pa t c h w o r k,b a t i k a,v o s k o v á t e c h n i k a, h á č k o v á n í, o b l e po v á n í s l á mo u, po l e po v á n í s í t i n o u Tereza Kubištová 7.A

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

, s.r.o. D r. M. H o rá k o v é 5 5 9, 4 6 0 0 6 L ib e re c 7 te l. 0 4 8 / 5 1 3 0 3 1 4, fa x 0 4 8 / 5 1 3 0 1 1 2 e m a il : k m b @ k m b.c z, in te rn e t : w w w.k m b.c z Regulátory jalového výkonu

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Z dění školy... Třídní schůzky a čtvrtletní práce

Z dění školy... Třídní schůzky a čtvrtletní práce 2 Slovo redaktorky Zdravím va s v mě síci dubnu, ktěrý býl pro děva ťa ký nějhors ím mě sícěm. Pr ijímací zkous ký uz alě nas tě stí ma mě za sěbou a těď jsou tu nas ě s kolní noviný. To znaměna mnoho

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více