Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih"

Transkript

1

2 H Protože Velikonoce jsou už za dveřmi, připravili jsme si pro vás pár velikonoč ní ch koled, se který mi si jistě vy koledujete ně jaké to vají č ko. Hody, hody doprovody H ody, h ody, doprovody, dejte vejce malovaný. N edáte-li, malovaný, dejte aspoň b í lý, slepič ka vám snese jiný. K rope n a t á s l e pi č k a K ropenatá slepič ka snesla b í lá vají č ka, ob arví m je, vy maluji, vš ech ny ch lapce podaruji, pentlič ky si nastří h ám, na pomlázku jim je dám. Hody, hody ody, h ody doprovody já jsem malý zají č ek, utí kal jsem podle vody, nesl koš í k vají č ek. I. Růžičková 9.C

3 Beran: Vládcem z n a men í B er a n a j e p la n et a M a r s, k t er á s y mb o li z u j e en er g i i, z dr a v í, b o j o v n o s t i v ů dč í s ch o p n o s t i. L i dé n a r o z en í v t o mt o z n a men í j s o u o dv áž n í a v e v ě t š i n ě s i t u a cí ž i v o t a r o z h o dn í. D o k a ž dé p r áce n eb o a k ce s e v r h a j í s n a dš en í m a s dů v ě r o u v e s v é s ch o p n o s t i. B er a n i j s o u li dé k a ma r ádš t í, p ř át elš t í a v es elí, ma j í s i ln ě v y v i n u t ý s my s l p r o f a i r p la y. J e do b r é mí t j e z a k o leg y, p r o t o ž e p ř ek y p u j í mn o ž s t v í m do b r ý ch n áp a dů, k t er é s a mi n es t i h n o u r ea li z o v a t, a le u mě j í s t r h n o u t dr u h é k r a do s t n é s p o lu p r áci. Známé osobnost i nar oz e né v e z name ní Be r ana: L u ci e B í lá, J a n Á mo s K o men s k ý, A do lf H i t ler, Vla s t a B u r i a n, L eo n a r do da Vi n ci M a r i a h C a r ey, C la u di a C a r di n a lo v á, G i a cco mo C a s a n o v a, B et t y M a cd o n a ldo v á, A lb er t E i n s t ei n, Vi n cen t Va n G o g h, S ca r let t O H a r o v á, B o h u mi l H r a b a l, C h a r les C h a p li n, J a r mi la L o u k o t k o v á, E ddi e M u r p h y,j a n S v ě r ák, O lg a Š í p k o v á Bý k : Z n a men í B ý k a dáv á li dem, k t eř í s e v n ě m n a r o di li, k li dn o u a t r p ě li v o u p o v a h u, ci t a v z t a h k e v š emu k r ás n é mu a p ř í j emn é mu, co ž i v o t p o s k y t u j e. B ý ci j s o u č a s t o u z a v ř en í li dé, k t eř í s e a n i v ů č i n ej lep š í m p ř át elů m n ez b a v u j í z cela o ds t u p u, i k dy ž v ů b ec n ev y p lý v á z j ej i ch do mý š li v o s t i. T i t o li dé j s o u db a lí s v é p o v ě s t i, a i k dy b y j e p r áce n eb a v i la, s p ln í s v é p o v i n n o s t i n a ú r o v n i. U mě j í s e s o u s t ř edi t n a p r áci, a b y z b y t eč n ě n ez t r áceli č a s, k t er ý n u t n ě p o t ř eb u j í k t o mu, co p r o s eb e p o v a ž u j í z a n ez b y t n é : p ř eč í s t s i k n i h u, s h lé dn o u t v ý s t a v u n eb o s e p r o j í t p a r k em. Známé osobnost i nar oz e né v e z name ní Bý k a: M a r i T i A b ě t a I I D t r a s o v J i ř i n a B o h v W i a S h a k p r r H a p k a J a r o s v H a š J a n v I I O i K a i s K a r I r I i č L i n J o s M J a N i o o n B a r b a r a S t r s a n v e er ez e, lž., áda Pa á, da lo á, lli m es ea e, Pet, la ek, Pa el, ldř ch er, el V., Vla di mí lj en, ef án es, ck ch ls, ei do á. Irča R. 9.C

4 Do Už začalo jaro, takže se pomalu můžeme vyletňovat, začít čistit kola a padat n a kolečkový c h b ruslíc h. P okud b y n ě kdo př ec e jen c h tě l zac h ovat kulturn íh o duc h a, má me pro vá s pá r rad, kam vyrazit po š kole, b uď s rodiči, kamará dy n eb o sourozen c i. Jiné k á v y s i m ů ž e te z a jít n a : vý stava: " A dren alin ové n utn osti" vý stava f otog raf ií adren alin ový c h zá žitků a ex tré mn íc h sportů. Součá stí vý stavy b ude té ž ex pozic e jedn otlivý c h sportovn íc h vyb aven í čt kon c ert: " vstupn é K w w w.b an 3. od 1 9 : 3 0 V ladimír Č á p" č 9 0,dzon e.c z so od 2 0 : 0 0 kon c ert: " K vě ty" b rn ě n ská altern ativn í kapela čerpajíc í z mn oh a h udeb n íc h žá n rů ( roc k, f olk, b lues, jazz, w orld music, h ip h op aj.) vstupn é K č 7 0,st od 1 9 : 3 0 b eseda a projekc e: " P otá pě n í" pon oř en í se mezi žraloky n a K ub ě - J ardin es de la R ein a a podmoř ské zkoumá n í vraků v E g yptě s B oh dan em N ě mc em a K arlem N eub auerem čt od 1 9 : 3 0 kon c ert: " V ladimír M erta" vstupn é K č 1 2 0,w w w.vladimirmerta.c z Do Městské knihovny v Berouně se také ještě nějaký čas můžete jít podívat a hlavně si přečíst něco o Karlu Čapkovi, kterého známe například z knih Věc Makropulos, R.U.R., Bílá nemoc, Matka atd. Probíhá tam expozice s jeho fotografiemi a životopisem. Seznámíme se i s jeho bývalou manželkou Olgou Scheinpflugovou. Hanka El Bournová

5 M i P o z i t i í n á z e j i ž a l e c k o m u n a p o ž e t o o č e m z d e b u d u p t n e b u d e ž á d n á p o h á d k a. vn v si ví,, sá, J m e n u j i se V l á ď a C h vo j k a. D o st l i d í z vá s vš e c h n a t é t o š k o l e m n e z n á a si j a k o h u d e b n í k a -sa x o f o n i st u a k l a r i n e t i st u. J e n ž e t e ď vá m t a d y n e b u d u p sá t n i c o h u d b ě, a a n i o n i č e m, c o s h u d b o u so u vi sí. P í š u k n i h u, n o a d o st a l j se m ž á d o st o n a st í n ě n í j e j í h o o b sa h u, t a k se d o t o h o p u st í m. D ě j k n i h y se o d e h r á vá v b l í z k é b u d o u c n o st i, r o k u V Če sk é r e p u b l i c e o p e r u j e ve l k á, sk vě l e o r g a n i z o va n á a n e l í t o st n á t e r o r i st i c k á o r g a n i z a c e AMOS. P o t é, c o p r o b ě h n e d a l š í t e r o r i st i c k ý ú t o k s c i vi l n í m o b ě ť m i, j e h l a vn í h r d i n a, č e t a ř M i c h a l M o r á ve k z s k u p i n y s p e c i á l n í c h s i l, k t e r ý b y l d ř í ve k ř i vě o b vi n ě n z vr a ž d y své h o k a m a r á d a, p o vo l á n s o m l u vo u z p ě t d o a r m á d y. V l á d a p o t ř e b u j e j e h o z k u š e n o st i z b o j e p r o t i AMOSo vi. P r o b ě h n e p á r p r vn í c h p r o t i t e r o r i st i c k ý c h a k c í, p ř i n i c h ž M i c h a l o d h a l í, ž e t e r o r i st é j so u k o m u n i st é. V t u d o b u p r o b ě h n e v R u sk é f e d e r a c i vo j e n sk ý p ř e vr a t, ve d e n ý m i n i st r e m o b r a n y M i c h a i l e m K o z l o ve m. D e m o k r a t i c k á vl á d a p a d l a, j e o p ě t n a st o l e n k o m u n i st i c k ý r e ž i m a ve d e n í n o vé h o S o vě t sk é h o sva z u, Čí n sk é l i d o vé r e p u b l i k y a S e ve r o k o r e j sk é l i d o vě d e m o k r a t i c k é r e p u b l i k y, n e m á m e n š í p l á n y, n e ž r o z p o u t a t 3. svě t o vo u vá l k u. T o se j i m t a k é p o ve d e a N A T O vč e t n ě Če sk é r e p u b l i k y m u sí vz d o r o va t so vě t sk é i n va z i d o E vr o p y, S e ve r n í A m e r i k y, n a B l í z k ý vý c h o d a d o A u st r á l i e. Če t a ř o r á ve k se svo u j e d n o t k o u b r á n í n a š i r e p u b l i k u, p r o vá d í a t e n t á t y n a ve l e n í k o m u n i st i c k ý c h a r m á d a sa b o t u j e j e j i c h z á z e m í. J e st l i c h c e t e vě d ě t, j a k t o s n í m d o p a d n e, p o č k e j t e si, a ž t u k n i h u d o p í š u a vy d á m.

6 i A h o j, t a k V á s z a s e z d r a v í m e, n a š t ě s t í j i ž v j a r n í m m ě s í c i. T é m ě ř v š e m j e n á m l é p e, p r o t o ž e s l u n í č k o n a n á s j i ž z o b l o h y v z h l í ž í. J i s t ě s e u ž t ě š í t e n a a p r í l a, j e l i k o ž m á m e p r á z d n i n y a h l a v n ě n ě k o h o u ž c h c e t e n a c h y t a t. Š k o l n í r o k s e j i ž i k d y ž d l o u h ý m k r o k y - b l í ž í k e k o n c i, a l e t o s a m o z ř e j m ě n e z n a m e n á, ž e m ů ž e m e p o l e v i t. Š k o l n í n o v i n y t e n t o k r á t z p o v í d a j í n o v é h o s p i s o v a t e l e, k t e r ý s e v ě n u j e p s a n í v á l e č n é p o v í d k y a s e z n á m í n á s s o b s a h e m. J e t u i v t i p n á s t r á n k a, n ě c o m á l o o V e l i k o n o c í c h, t a k é b y s e t u n a š e l l é k n a n u d u, n a z ý v a n ý k u l t u r a, a k c e, f i l m y a k n i h y. S e z n á m í m e V á s t é ž s e z a n e d l o u h o c h y s t a n ý m i a k c e m i v n a š e m o k o l í, s a m o z ř e j m ě m á m e m n o h o d a l š í c h č l á n k ů. T a k ž e p ř e j i p ř í j e m n é p o č t e n í a v e s e l é V e l i k o n o c e, p l n é d o b r o t. H. E.

7 Znáte to, když na Velikonoce s b ab ič kou b ar ví te vaj í č ka a ta vždycky ve vodě p r asknou? T ak j estli se toh o ch cete vyvar ovat, dop or u č u j i vám p ř eč í st si tento č lánek. 1. V a j í č k a v a ř í m e v p ř i m ě ř e n é m m n o ž s t v í v o d y t a k, a b y b y l a p o n o ř e n a, v í c e v o d y j e n a š k o d u. 2. Na d n o h r n c e s v o d o u j i ž n a š e b a b i č k y d á v a l y p r o t i p r a s k á n í t a l í ř e k o b r á c e n ý d n e m v z h ů r u, a l e j e l i k o ž j s e m t o j e š t ě n i k d y s a m a n e z k o u š e l a, n e v í m, c o s e s t a l í ř k e m p o z d ě j i s t a n e : -) 3. V o d u j e d o b r é o s o l i t, d á t d o n í o c e t. Ne b o j t e, n a c h u t i s e n i c n e z m ě n í. Pokud nechcete na vajíčka lepit všelijaké s am olepky, neb o př ím o na ně kr es lit, m ů ž ete pom ocí př ír ody z achy tit b ar vu, na kter ou z r ovna m y s líte. Růžová řidší roztok červené řepy. Jemně růžové lze dos á h nou t pova řením b ru s inek. Červeno-f i a l ová b orůvková šť á va, b ezinky ( plody), červené víno. Š ť á vu z b orůvek a ni víno neředíme vodou. P řivedeme j e k va ru a vej c e v nic h ob a rvíme. P ři b a rvení b ezinka mi pou žívá me b u ď s u šené plody, h rs t na půllitr vody, neb o j eště lépe přímo b ezinkovou šť á vu. M od rá červené zelí. N a krou h á me půlku h lá vky, za lij eme j i vodou, a b y b yla ponořená. D o toh o vložíme va j íčka a va říme a les poň 2 0 minu t. D o ná levu přidá me ta ké 2 lžíc e oc ta. T m a vě z el ená voda s e špená tem, odva r z kopřiv. N a půllitr vody pou žij eme a s i h rs t s u šené kůry. B a rvíme-li pomoc í špená tu, půlku mra žené kos tky s va říme v půllitru vody, pa k přidá me va j íčka. D o špená tu můžeme přida t troc h u kmínu. S y t ě h ně d á u va řit vej c e v ká vě.!! P ozor, poku d va j íčka potřeb u j ete omý t, pa k pou ze ve s tu dené vodě, nikoli vla žné neb o teplé!! H a nka E lb. 9.C

8 Začalo jaro, dny jsou o tisíc procent lepší a hlavně jasnější, déle vidíme, nejsme tak unaveni a mů ž eme si hez k y př ed spaním př ečíst pá r písmenek, tak ž e se ná m b ude mnohem lépe usínat. P ro toho, k do b y stejně b ez televiz e nevydrž el, jsme vyb rali jeden z mnoha dob rý ch a hlavně nový ch f ilmů. K niha: T. M. A. J uraj H erz, M artin N ěmec: J ak o j e d na z m o h a no v i ne k i č e s k ý c h t v ů r c ů v z ni k l h o r o r T.M.A. o d M ar t i na N ě m c e a J u r aj e H e r z e. J s o u d v ě v e r z e, j e d na j e v k ni ž ní p o d o b ě a t a d r u h á s e ř ad í m e z i t y, na k t e r é s e m ů ž e m e na v l as t ní o č i p o d ív at, t ak ž e f i l m. Z m íně ná k ni h a p o j e d ná v á o ž i v o t ě v m al é v e s ni c i, k am s e p o s m r t i r o d i č ů o d s t ě h u j e M ar e k, b ý v al ý k ap e l ník. Z am i l u j e s e d o d á v né k am ar á d k y L u c i e, k t e r á z ná i j e h o s e s t r u. J e m u s e p o ř á d v yb av u j í v z p o m ínk y na j e h o m l á d í, v j e d nu c h v íl i v i d í d v e ř e, k t e r é d ř ív e s l o u ž i l y S S z a d r u h é s v ě t o v é v á l k y. D o m i nant o u j e, ž e p o c e l o u d o b u f i l m u i k ni h y v á s d o p r o v á z í ně m e c k ý m s b o r e m z p ív aná b á s e ň A u g u s t i n, k t e r á M ar k a p o z d ě j i p ř i v e d e s k o r o k š íl e ns t v í. J ak v š e d o p ad ne? T ak t o s e d o z v ít e na s t r á nc e. F I L M : A lenk a v ř íši divů : F i l m A l e nk u v ř íš i d i v ů r e ž ír o v al l e g e nd á r ní r e ž i s ér T i m B u r t o n. M ů ž e t e h o z ná t z M r t v é ne v ě s t y, U k r ad e ný c h V á no c T i m a B u r t o na, P l ane t y o p i c, S w e e ne yh o T o d d a, K ar l ík a a t o v á r ny na č o k o l á d u a m no h a d al š íc h. D él k a f i l m u j e m i nu t a z aj ít s i m ů ž e t e na č e s k ý d ab i ng, t i t u l k y ne b o na 3 D. V h l av níc h r o l íc h s e p ř e d s t av í M i a W as i k o w s k a j ak o A l e nk a, J o h nny D e p p, T i m o v a o b l íb e nk yně H e l e na B o nh am C ar t e r a A nne H at h aw ay. O b s ah b íl éh o z á ž ite f ant as j ak o v B íl o u : D e v at e ná c t i l e t á k r á l íč k a v b íl ém k, na k t e r ý h ne d t t i c k ém s v ě t ě, k d e yš i nu t éh o K l o b o u k r á l o v nu ( A nne H d ív k a A l e nk a s e r o z h o d ne ná s l e d s m o k i ng u d o k r á l i č í no r y a p o t é j ak ne z ap o m e ne. O c i t á s e t o t i ž v e p o t k á s p o u s t u p o z o r u h o d ný c h p o č ník a ( J o h nnyh o D e p p a) a p o d i v at h aw ay). w w w. alenk avrisidivu-f ilm. cz Hanka Elbournová 9.C o v at íč e k á s t av, no u

9 V N O Ve l i k o n o c íc h s e m ů ž e m e n e j e n š l e h a t, a l e i b a v i t v t i p y. S t a č í, k d y ž s i z a p a m a t u j e t e a l e s p o ň j e d e n a v a š e o k o l í a r o d i n a t o u r č i t ě o c e n í. Předběhnuté svátky: Pepíček přijde ze školy a ptá se: Mami, n ejsou dn eska n áh odou V elikon oc e? N e, ty b u dou až za dv a tý dn y. Pr oč se ptáš? N o, ž e jsem si v ykoledov al pě tku el i ko no č ní ko l edo vání: T ak c o sis letos o V elikon oc íc h v ykoledov al, F ilípku? zajímá se b ab ička. V n ou ček n a to: Pořádn ej pr ů šv ih. H o š i s m i x ér em : a dv eře zv on í c h lapc i s r u čn ím šleh ačem: D ob r ý den, my jdeme v yšleh at J an u! A p r íl : T akh le přijde jedn ou polic ajt k jedn é r odin ě a říká: Mám pr o v ás moc špatn ou zpr áv u, v aši mamin ku přejelo au to. Po c h v íli říká: A pr íl, b yl to tr aktor. H a n k a E l b.

10 D Pomocný duch: b j 6 4 t p ř p ř í r í r p C p t í ů. P é j p r j t p í p í V ž j t r t Ž t N j t p r R p ř č p ř S ř r p t r t ř t t t? T j j j p j p ů č V t r p r p : T č ě P D j t r P ř j t D j p í r t p t p r ú p r r ř ž ž í t p. A j j ú p j č j p ž p í ú t t b p ř í p ř j H j j 1 Z T b p r A j é j t t Z t p p í j t t j P é t p ý r ý č A N O. ě t j V j ž p j é p r r t O t é t ž t p,,kdysi dávno chodil zde na Jungmannovu školu Josef Jungmann. Když ylo Jungmannovi iž let, ak zemř el i vyuč ování odop isu na ušt knut kob ou, doř ekla aní uč it elka hlumecká a okynula, ať si o zap šeme do sešit ot zazvonilo a á se už klidila yč na hodinu ně mecké ho azyka.,,t ak dě i, dnes šeme semku. idí m, e st e všichni moc nadšení, ak nám Klár o ozdej est ovací sešit y! ádné nadšení u nevidí m! o o, naše ně mč inář ka má ot iž smysl o ir onii. ozdaly se sešit y a aní uč it elka nám ekla sloví ka na eklad. akr a! Jak se ekne ychlý, omalý a co ep ve et a? Jak se ekne ně mecky et a? Jak o mám vě dě est sem mě la už en á a oř ád sem nemě la lku sloví ek. om se mi samo vyt hlo er o z uky a zač alo sát schnell, langsam, die ant e a ost at ní sloví ka, co mi chyb la. er o dop salo a sp adlo mi na lavici. nes už sem na o adši nemyslela. ot eb ovala sem se uč it na est z mat emat iky. oma sem si vyndala sešit z mat emat iky a na klí n mi ze sešit u vyp adl ap ek s náp isem: J. Jungmann i omáhal s est em! alší den aní uč it elka ozdala s smě vem ově ky a ekla nám, e mů eme zač sát ch o, uč ila sem se ně co lně iné ho, než z eho sme sali. Já myslela, e šeme z hlů, mí st o oho am yly klady na evádě ní ednot ek. mm, cm e m a m e km. ase skor o nic neví m! o ude doma vý ask., e o u zase! ase si o moj e er o še samo!,,t o si y, Jungmanne? zašep ala sem. ot se na lavici ozvalo ichounké škr áb ání, od kt er m se sovalo sloví ko,,d kuj u i moc! odp ově dě la sem. eč er sem se na int er net u dozvě dě la, e odle ně aké st ar ově st i Josef Jungmann adí vyb aný m dě em ve škole. d dob y se kamar ádí m s Jungmannem za o, e mi dop isuj e est y a omáhá s uč ení m M agdalena Š r ů t ová V I. A.

11 C N VELIKONOCE Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, ale s ob lib ou je slaví i lidé,kteří nejsou náb ož ensky založ ení. K až dá země má p ři oslavách Velikonoc své tr adice a zvy klosti, ty se samozřejmě liší, nicmé ně ob dob í, ve kter é m ty to oslavy p r ob íhají, je stanoveno ve stejnou dob u - datum p řip adá na neděli p o p r vním jar ním ú p lň ku, kter ý nastane p o p r ůchodu S lunce jar ním b odem. České Velikonoce: Boží Hod Velik on oč n í - pr o v á d ě l o s e s v ě c e n í po k r mů - b e r á n e k, ma z a n e c, v e j c e, c h l e b a, v í n o - a h l a v n ě s e pe č o u b e r á n c i. V e l i k o n o č n í po n d ě l í - t o h o d n e j e po ml á z k a, v e l i k o n o č n í h o d o v á n í a mr s k u t. h l a pc i c h o d í d ů m o d d o mu z a d ě v č a t y s e s pl e t e n ý mi po ml á z k a mi, v ě t š i n o u z v r b o v é h o pr o u t í a z d o b e n ý mi s t u h a mi. Š l e h a j í d í v k y a k o l e d u j í, z a t o d o s t a n o u ma l o v a n á v a j í č k a. T o t o z á k l a d n í s c h é ma má ř a d u v a r i a n t. N ě k d e j e z v y k e m, ž e v ú t e r ý c h o d í s po ml á z k o u d ě v č a t a, j i n d e po l é v a j í c h l a pc e v o d o u. V mn o h a v s í c h b y l o z v y k e m č í h a t n a d ě v č a t a r á n o, k d y ž š l a d o k o s t e l a. N ě m ecké Velikonoce: V e l i k o n o c e v ě me c k u z a č í n a j í mš í, k t e r á s e z a h a j u j e v s o b o t u v e č e r a po k r a č u j e a ž d o n e d ě l n í h o r á n a. D a l š í t r a d i c í j e i ' ' v e l i k o n o č n í o h e ň ' ', k d y s e n a s h r o má ž d í s t a r é v á n o č n í s t r o mk y n a př e d e m v y h r a z e n é m mí s t ě a po t é z a pá l í. C e l ý t e n t o pr o c e s má s y mb o l i z o v a t o d s t r a n ě n í po s l e d n í c h z b y t k ů z i my. V mě s t e č k u O b e r a mme r g a u s e t r a d i č n ě k o n á P a š i j o v á h r a, k t e r á v y pr á v í o u t r pe n í, u k ř i ž o v á n í a s mr t i J e ž í š e K r i s t a. V t é t o š e s t i h o d i n o v é h ř e ú č i n k u j e n a v e s n i č a n ů. D ě t i h r a j í h r u ' ' č o k o l á d o v ý po l i b e k ' ', k t e r á s e h r a j e s č o k o l á d o v ý mi b o n b o n y z e ž e l a t i n y a c u k r u. C í l e m j e s po l k n o u t c o n e j v í c e b o n b o n ů, a n i ž b y v á m o s t a t n í s t i h l i r o z ma z a t č o k o l á d u po t v á ř í c h. V í t ě z e m j e t e n, k d o s n í n e j v í c e b o n b o n ů a má n e j č i s t š í o b l i č e j. Velikonoce v A ng lii: L id é s i ob lé ka j í nové vě ci, což p a t r ně s ou vis í s t r a d icí m a s op u s t ní ch p ř evleků. Velikonoce b Ř ecku : C elá r od ina os la vu j e Velikonoce a ob vy kle s e p od á vá j eh ně č í m a s o. B a r ví vej ce na č er veno a z a p é ka j í j e d o s la d ké h o velikonoč ní h o ch leb a. Bára Dragounová

12 O Techniky malování kraslic Na kraslice se používají především slepičí vejce, z vlá št n ost í jsou kach n í, h usí, h olub í, křepelčí a pšt rosí vejce. T radičn ě se ke z dob en í používají vajíčka pln á a uvařen á. P rá z dn á jsou křeh čí, h ů ře se pon ořují do b arvy a musíme s n imi z ach á z et velmi opat rn ě. t vory vy f oukn ut ý ch vajíček se z alepují t eplý m voskem. V y f ukují se jen vajíčka čerst vá, b ílá, ab y při malová n í b y ly b arvy vý raz n ě jší. B a r v e n í : - č i s t é v a j í č k o s e u v a ř í n e b o v y f o u k n e, p o t o m s e n a 1 0 m i n u t p o n o ř í n e b o o b l é v á t e p l o u b a r v o u d o t é d o b y, n e ž s e s k o ř á p k a z b a r v í n a ž á d o u c í o d s t í n a s y t o s t. N o v ě s e v a j í č k a b a r v í s p r e j o v ý m i b a r v a m i (DUPLI-C O LO R - A e r o s o l A R T ) n e b o i š t ě t e č k e m a n a p ř. b a r v a m i N e r c h a u. Ov a z o v á n í r o s t l i n a m i : - k r a s l i c e s e o b a l í l i s t y z e s t r o m ů, p e t r ž e l o v o u n a t í, t r á v o u, j e d l o v ý m i n e b o s m r k o v ý m i v ě t v i č k a m i, p o t o m s e z a v á ž o u d o ř í d k é t k a n i n y a v a ř í v o d v a r u c i b u l o v ý c h s l u p e k n e b o s e p o n o ř í d o b a r v y. P o o d s t r a n ě n í t k a n i n y a r o s t l i n v z n i k n o u o t i s k y p ř í r o d n í h o v z o r u. Další techniky: Dr á t o v á n í,b r o u š e n í,ma d e i r a,pa t c h w o r k,b a t i k a,v o s k o v á t e c h n i k a, h á č k o v á n í, o b l e po v á n í s l á mo u, po l e po v á n í s í t i n o u Tereza Kubištová 7.A

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

í é í íč š Č é š ří í ů é č í ř ý í í ří í ř Č š ý ř í í ů é é Č č Č í ě ší í ý ě í í ř í í ř í í ř í ř í ř ý í ří ý š ý í íč í ý ěř í ě í ř ěř ří ý é é í Ž č é í ů ů í í ů í ů Ů í í č í í úč ů ů í í ý

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

Š Ě É ě ě ů ď č ě ě Č Á č ě ě ě é ě é ř ů č ě ý ř ů ě é ř é é ř ú č é ý é ů é č ř ě Ť ů ý ý ů č ě ď é ě ý é é é ř ď ý ř ť ř é ě ň ť č ďě č ě ý é č ě ř ň ů ě ř ě ě ě é ů é é č ě ů é č ě é ě ď č ý ě ů ů

Více

ť ý ř ý ž í ř í š í ý ě ž í ř í š š č ř š š č Ž ý ě ěř í ý ú ř ř ý ě š ě í í Ťí í ř í ř Ž ř ě í ů ř ž ý ý í Ťí í ý š ř ž Ž ň í í í í ř úč í ř ú š č Č Č í í č ú í ř ř Č Ž í ř í ě ř č ě í ě í č ě ě č ě ě

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

č č č ř ě č ř ě ý ž Č Č úř Č ě Č č č č ě ě ŠÍ ř Ů ú ě ú Ú ý č č Ú ě Ú ě ř ě ž ý Ů ý ř ě ě ž ó ů ý Ú ě ý ý ě ě Ž ě č ž ž Ú ě ý č ž ž ý č ě ě ě Í Ž ě ě ž ě č ý ě ůž ě ý Č ý ř ú ů ě ě ý Č Č ě ý ý Ú ě ý ý

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

ř ř ě ý Í Č Š ě ů Č Í Š ě ě ř ů ú ě Š ř Š ú ú Í ý ř Í ů úč ý ý ý ř Í ě ý ý ý ř ě ý ý ř ý ý ř Í Č Í ý ř Í Í ý Í ú Í ě ř ý ř Č ŠÍ ř Í ý Ž ý ě ů ý š ř ě ě ů ň ý Č Č ý ě ř Č Í ý Ž ý ě ý ř Č ř ě ú Ž ř ů Í ě

Více

Á Í á á á š ú ě š Č á á ř á á é ě é úř é á á ř á é ř ý á á č ú á á š á ř ě á č č ě á ř š č ěř á č š ě š ě Č á č á č ř ě ř é á ř ě ř é á á š ú ě Š ů ě ý é á é é č á ě č ě ů ý ě á é č á ř é á é áš ú č é

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

Ď ř ť Ú ř ě ý č ů ě ě ř ě č ů Ů ě Ž ě Ó ř ů ř ř ů ě ě ř Ž ř Ž Ž Ž ř Š ý č ů ě ě ěř Š ěř ř ěř č č č ř ě ř č ř ř č č ř ě Í ó ř ť Á ě č č ř č ř ř ř Š ě ú Ú Ú ř ě ó ř Ó ř Ó ř ó ř ř ě ř č ó ř Š ě ě č ř ě Ž

Více