MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Miroslava Heczková Karviná 2006

2 Autor textu, Název modulu 2

3 Autor textu, Název modulu 3 OBSAH MODULU MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE 1 PÍSEMNÝ PROJEV V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI Rozdíl mezi písemným a mluveným projevem Základní charakteristika písemného a mluveného projevu Výhody a nevýhody písemného a mluveného projevu Stylizace obchodních a marketingových písemností Zásady správné stylizace Psychologie v obchodních dopisech Charakteristika dobré marketingové písemnosti ZÁKLADY NORMALIZOVANÉ ÚPRAVY PÍSEMNOSTÍ Význam normalizované úpravy Normy pro úpravu písemností Vybrané pokyny pro psaní na PC Psaní značek Psaní čísel, číslic a číselných sestav Psaní dalších znamének a značek Zvýrazňování částí textu Další doporučení Dopisní papíry a poštovní obálky STRUKTURA OBCHODNÍHO DOPISU Normalizovaná úprava adresy Psaní titulů, akademických a vědeckých hodností Struktura obchodního dopisu Záhlaví dopisu Adresa příjemce Odvolací údaje Vlastní text dopisu Doplňující údaje PÍSEMNOSTI PŘI OBCHODOVÁNÍ Poptávka Nabídka Objednávka a kupní smlouva JAK PSÁT NABÍDKOVÉ DOPISY Význam a podstata přímé pošty Výhody a nevýhody přímé pošty Obsah nabídkových dopisů Charakteristika nabízeného produktu Konkretizace zákazníka Umění přesvědčit ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE VZTAZÍCH SE ZÁKAZNÍKY Dodatečné dispozice k obchodním smlouvám Odvolávka a přepravní dispozice Návěští zásilky (avízo) Písemnosti při plnění kupních smluv Řešení problémů s dodavateli a zákazníky Pobídka (urgence) Reklamace (výtka) Upomínka...61

4 Autor textu, Název modulu 4 7 TVORBA REKLAMNÍCH TEXTŮ Vlastnosti a zásady tvorby dobrého reklamního textu Co by měl reklamní text zachovávat Čeho se musí reklamní text vyvarovat AIDA Slogan Titulek v reklamním textu Základní reklamní tiskoviny Leták Prospekt, katalog a další tiskoviny Inzerát PÍSEMNOSTI PŘI MARKTINGOVÉ ORGANIZACI A ŘÍZENÍ FIRMY Písemnosti z porad a pracovních jednání Pozvánky Evidence přítomných Zápisy z porad Písemnosti při organizaci a marketingovém řízení firmy Příkaz (rozhodnutí) a směrnice KORESPONDENCE NA PRACOVNÍM TRHU Písemnosti při vzniku pracovního poměru Žádost o místo Životopis Pozvání ke konkurzu Další personální písemnosti Písemnosti při ukončení pracovního poměru Pracovní posudek OSOBNÍ DOPISY Význam a charakteristika osobních dopisů Druhy osobních dopisů Dopisy společenského styku Osobní dopisy pracovního charakteru PÍSEMNOSTI PRÁVNÍHO CHARAKTERU Písemnosti při zastupování v právních úkonech Plná moc Prokura Písemnosti při závazkových vztazích Dlužní úpis a potvrzenka MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE NA INTERNETU Služby Internetu pro marketingovou komunikaci Elektronická pošta Interaktivní nástroje World Wide Web (www) Využití Internetu jako nástroje marketingové korespondence Elektronická pošta ( ) Internetová reklama PŘÍLOHY Příloha 3/1 NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA ADRES Příloha 3/2 Úprava dopisu podle ČSN vzor A Příloha 3/3 Úprava dopisu podle ČSN vzor A

5 Autor textu, Název modulu 5 Příloha 3/4 Úprava dopisu podle ČSN vzor A Příloha 3/5 Úprava dopisu podle ČSN vzor B Příloha 4/1 Poptávka Příloha 4/2 Poptávka Příloha 4/3 Nabídka odpověď na poptávku Příloha 4/4 Nabídka odpověď na poptávku Příloha 4/5 Nevyžádaná nabídka Příloha 4/6 Nevyžádaná nabídka Příloha 4/7 Objednávka Příloha 4/8 Kupní smlouva Příloha 5/1 Text nabídkového dopisu platební karta American Express Příloha 5/2 Text nabídkového dopisu platební karta American Express Příloha 5/3 Text nabídkového dopisu předplatné ekonomického deníku Příloha 5/4 Text nabídkového dopisu výroba dřevěného nábytku nabídka doplatku DPH Příloha 5/5 Text nabídkového odpisu pojištění Příloha 6/1 Odvolávka a přepravní dispozice Příloha 6/2 Návěští zásilky Příloha 6/3 Dodací list Příloha 6/4 Faktura Příloha 6/5 Urgence Příloha 6/6 Odpověď na urgenci Příloha 6/7 Reklamace Příloha 6/8 Odpověď na reklamaci Příloha 6/9 1. upomínka Příloha 6/10 Poslední upomínka pokus o smír Příloha 8/1 Pozvánka na poradu Příloha 8/2 Pozvánka (běžný obchodní dopis) Příloha 8/3 Pozvánka na marketingovou akci Příloha 8/4 Prezenční listina Příloha 8/5 Stručný zápis z porady Příloha 8/6 Příkaz ředitele Příloha 8/7 Směrnice Příloha 9/1 Žádost o místo Příloha 9/2 Žádost o místo Příloha 9/3 Životopis šablona Příloha 9/4 Životopis Příloha 9/5 Pozvánka ke konkurzu Příloha 9/6 Pracovní smlouva Příloha 9/7 Dohoda o provedení práce Příloha 9/8 Výpověď Příloha 9/9 Výpověď Příloha 9/10 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Příloha 9/11 Pracovní posudek Příloha 10/1 Schéma osobního dopisu (klasická úprava) Příloha 10/2 Schéma osobního dopisu (bloková úprava) Příloha 10/3 Blahopřejný dopis Příloha 10/4 Děkovný dopis Příloha 10/5 Pozvánka Příloha 10/6 Vyjádření účasti Příloha 10/7 Vyjádření upřímné soustrasti Příloha 10/8 Doporučující dopis Příloha 10/9 Omluvný dopis Příloha 11/1 Plná moc...167

6 Autor textu, Název modulu 6 Příloha 11/2 Plná moc Příloha 11/3 Plná moc Příloha 11/4 Dlužní úpis Příloha 11/5 Potvrzenka...169

7 Autor textu, Název modulu 7 RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY MODULU MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Při naplňování marketingových cílů firmy je třeba, aby se jednotlivci (manažeři i zaměstnanci), firmy, státní instituce i úřady uměli navzájem domluvit, spolupracovat a společně řešit problémy. Jedním z nástrojů, který je v tomto případě možno využít, je sdělit informace, názory a myšlenky písemnou formou. Rychlý náhled Psaní dopisů proto patří k denním činnostem manažerů i zaměstnanců větších i menších firem. Píšou se dopisy, jejichž cílem je prodat výrobek nebo službu, něco si objednat, poděkovat zákazníkovi za jeho přízeň, omluvit se za opoždění dodávky zboží, požádat o slevu nebo sponzorský příspěvek, reklamovat vadné zboží, vymáhat pozdní platbu, pozvat zaměstnance na firemní akci, poděkovat jim za jejich výkon, poblahopřát pracovníkům k povýšení nebo životnímu jubileu nebo je naopak pokárat za špatnou práci. Protože čas je pro každou dynamickou firmu jednou z nejcennějších věcí, měl by dobrý manažer stejně jako jeho sekretářka nebo asistent, dříve či později zvládnout umění psát kvalitní obchodní či marketingové dopisy, a to rychle, rutinně a bez chyb. Pomůckou a návodem jak toho docílit, je tato distanční studijní opora, kterou máte právě před sebou. Text distanční opory je rozdělen do 12 kapitol, z nichž většina je doplněna přílohami. Postupně se tak seznámíte se vším, co potřebujete znát, abyste byli schopni samostatně písemně komunikovat nejen při zabezpečování běžných obchodních a marketingových činností firmy, ale také při řešení některých úředních i osobních záležitostí. Ujasníte si, jaký význam má písemný projev v marketingové komunikaci a jaké jsou základní zásady stylizace obchodních a marketingových písemností, seznámíte se všemi podstatnými zásadami pro normalizovanou úpravu písemností a s jejich základní strukturou. V dalších částech textu pak postupně získáte poznatky o věcné (obsahové), formální a stylistické stránce marketingových a obchodních dopisů, které se využívají při zajišťování jednotlivých obchodních, marketingových a personálních činností firmy. Zvláštní pozornost je přitom věnována tvorbě nabídkových dopisů, které se využívají v oblasti přímého marketingu a také tvorbě reklamních textů. Závěrečná kapitola je zaměřena na marketingovou korespondenci prostřednictvím Internetu. Záměrem této studijní opory je, aby vám kromě věcných znalostí poskytla také příležitost k rozvoji stylistických schopností a přiměla vás k osvojení normalizované úpravy každé písemnosti, kterou napíšete. Proto je text doplněn celou řadou konkrétních příloh a příkladů. Aby byly příklady graficky odlišeny od tiskové sazby, jsou ukázky vypracovány většinou ve fontu Arial (písmo proporcionální) nebo i v jiných fontech (v případě některých osobních dopisů). Pro snadnější a přehlednější orientaci v textu je na začátku každé kapitoly vždy uveden Průvodce studiem a také specifikace postupných cílů, k dokonalému zvládnutí a procvičení určité problematiky vám pak pomohou samostatné úkoly. V závěru jsou kapitoly opatřeny Shrnutím.

8 Autor textu, Název modulu 8 ÚVODEM MODULU MARKETINGOVÁ KORESPODENCE Následující text představuje studijní oporu pro distanční studium nadstavbových kurzů marketingu ekonomických studijních programů v bakalářském studiu na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Předmět Marketingová korespondence je v tomto případě chápán jako doplnění znalostí a dovedností získaných v ostatních předmětech tak, aby byl každý po jeho prostudování schopen zcela samostatně a hlavně formálně i obsahově správně písemně komunikovat se svými partnery i dalšími účastníky trhu při zabezpečování běžných obchodních a marketingových cílů firmy. Předložený učební text, který je v terminologii distančního studia označován jako studijní opora, umožňuje distančnímu studentovi vzdálenému od svých učitelů i spolužáků, aby se o ni s důvěrou opřel. Látka je rozčleněna do 12 tématických bloků, které odpovídají obvyklým 12 výukovým týdnům jednoho semestru a jsou přibližně stejně obsahově rozsáhlé a obtížné. Takový rozsah učiva odpovídá klasické jednosemestrální dvou až tříhodinové přednášce v prezenčním studiu na vysoké škole ekonomického zaměření. Distanční vysokoškolské studium však představuje specifickou formu, která od studenta vyžaduje zvláštní úsilí zaměřené na pravidelnost a vytrvalost v samostatném studiu, schopnost koncentrovat se na předmět a aktivně a tvůrčím způsobem přistupovat k procvičování a aplikacím, které jsou upřesněny v samostatných úkolech. Pokud jednotlivé kroky a soustavnost v práci nepodceníte, měla by vám tato studijní opora pomoci nahradit kvalitní prezenční výuku i úlohu skript. Dalšími podpůrnými zdroji ke studiu jsou i učebnice a další doporučená odborná literatura uvedená v závěru. Je zřejmé, že úspěch studia v distanční formě závisí především na samotném studentovi. Charakter každého předmětu je ovšem jiný a s tím souvisí i skutečnost, že se jistým způsobem liší nejen obsah jednotlivých distančních opor, ale i práce studentů s nimi. Není možné se naučit psát dopisy jen tím, že student zvládne příslušnou teorii. Psaní dopisů je třeba důkladně cvičit. Nezapomeňte! Proto je třeba, abyste v průběhu samostatného studia sami důsledně plnili jednotlivé samostatné úkoly. Každou písemnost podle zadání a dispozic svědomitě vyhotovte na list formátu A4. Postupně všechny písemnosti vytiskněte, uspořádejte do souboru, opatřete ho úvodním obsahem a titulní stranou s názvem Soubor písemností z marketingové korespondence, vlastním jménem a datem. Složka takto vytvořených a uspořádaných písemností bude sloužit vyučujícímu jako jedna ze součástí vašeho hodnocení. Současně také získáte přehledně zpracovanou pomůcku pro své vlastní budoucí potřeby.

9 Autor textu, Název modulu 9 CÍL MODULU MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Po úspěšném a aktivním absolvování tohoto MODULU Budete umět: využít písemné komunikace pro řešení běžných obchodních a marketingových problémů firmy a uplatnit přitom znalosti normalizované nebo doporučené úpravy písemností v souladu s platnými normami. Budete umět Získáte: znalost normalizované úpravy marketingových a obchodních písemností, poznatky o základních druzích těchto písemností, o jejich struktuře, obsahové náplni, formální úpravě a zásadách vhodné stylizace, návod, jak postupovat při tvorbě dobrého nabídkového dopisu pro účely přímého marketingu, vědomosti o tom, jaké je poslání jednoduchých reklamních textů a jaké zásady mají splňovat, informace o využívání Internetu v oblasti marketingové korespondence. Získáte Budete schopni: samostatně tvořit obsahově, formálně i stylisticky správné obchodní a marketingové písemnosti v normalizované popř. doporučené úpravě, sestavit přesvědčivý nabídkový dopis, vytvořit jednoduchý leták a inzerát, psát osobní dopisy při mimořádných společenských nebo pracovních událostech. Budete schopni ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU Samostatné studium jednotlivých kapitol včetně vypracování samostatných úkolů by mělo zabrat asi 4 až 6 vyučovacích hodin. Je to však údaj hrubý a pouze orientační a každý student přitom musí zohlednit své vlastní schopnosti. V případě potřeby je možno samostudium doplnit navázáním kontaktu se spolužáky, získat další informace z doporučené literatury nebo jiných zdrojů popř. konzultacemi s tutorem.

10 Autor textu, Název modulu 10 1 PÍSEMNÝ PROJEV V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI CÍLE KAPITOLY PÍSEMNÝ PROJEV V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: vymezit význam, podstatu a rozdíly mezi písemným a mluveným projevem v marketingové komunikaci. Budete umět Získáte: znalosti hlavních zásad správné stylizace obchodních a marketingových písemností, informace o psychologickém přístupu ke stylizaci těchto písemností. Získáte Budete schopni: posoudit, zda konkrétní obchodní dopis či jiná písemnost odpovídá požadavkům, které by měla splňovat. Budete schopni KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY PÍSEMNÝ PROJEV V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI Písemný a mluvený projev, obchodní a marketingová písemnost, stylizace písemností, psychologie písemností, osnova písemnosti hrubý koncept. Klíčová slova RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY PÍSEMNÝ PROJEV V MARKE- TINGOVÉ KOMUNIKACI Nejen mluvený, ale také písemný projev je nezbytnou součástí komunikace mezi lidmi, firmami i institucemi a využívá se běžně ke zprostředkování informací v marketingové i obchodní praxi. V některých případech dopisy nahrazují osobní styk lidí, v jiných případech se podle platných právních norem bez psaného dokumentu neobejdeme. Proto je velmi důležité, aby obchodníci, marketingoví manažeři a pracovníci marketingu, ale i další zaměstnanci firem uměli komunikovat nejen ústně, ale také písemně. Rychlý náhled V následujícím textu se proto seznámíte nejen se základní charakteristikou, významem a výhodami písemného projevu v marketingové komunikaci, ale také se základními zásadami správné stylizace těchto písemností. Každá písemnost je vždy určena konkrétnímu příjemci a jejím cílem je vyvolat určitou předpokládanou odezvu. Je tedy velmi důležité využívat při tvorbě a stylizaci písemností také určité psychologické přístupy a držet se doporučených a osvědčených postupů, které zaručí, že vyhotovená písemnost bude mít dokonalou úpravu, správnou stavbu, srozumitelný obsah a bude gramaticky bezchybná.

11 Autor textu, Název modulu Rozdíl mezi písemným a mluveným projevem Základní charakteristika písemného a mluveného projevu Informace nutné k zabezpečování marketingových aktivit firmy můžeme sdělovat nebo získávat několika způsoby osobním jednáním, telefonicky nebo písemně, tzn. dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. Písemný styk je tak zprostředkovatelem informací v obchodní praxi. Charakteristika písemného a mluveného projevu Osobní jednání - je velmi účinnou formou kontaktu. - Obchodní partneři se poznávají, vzájemně si vysvětlí své požadavky nebo příčiny nedorozumění, - mohou okamžitě reagovat, přesvědčovat a uzavírat dohody. - Ústní prohlášení jsou však neprůkazná, - lze je reprodukovat nepřesně a při množství jednání na ně zapomenout. Písemný dokument - je u některých úkonů podle platných právních norem nezbytný (např. pro uzavírání obchodních smluv), - písemně zachycené informace se mohou stát průkazním materiálem při řešení sporných případů, - může zmírnit určitou neosobnost vhodnou formou grafické úpravy. Písemné dokumenty (zejména dopisy) nahrazují osobní styk lidí a velmi často stojí na počátku jejich vzájemné spolupráce. Jsou to první ukázky, ze kterých příjemce (nejčastěji budoucí zákazník) usuzuje na to, jaké je řízení, organizace a úroveň práce firmy, která písemnost odeslala Výhody a nevýhody písemného a mluveného projevu Mluvený projev má v marketingové komunikaci významné místo zejména proto, že: - působní bezprostředně, - lze jej opakovat, - je možno měnit intonaci a zabarvení hlasu, používat pomlky. - Řeč je nástrojem myšlení, je proto možné využívat bohatosti slovní zásoby ke správné formulaci myšlenek. Výhody a nevýhody Ústní projev má však také řadu nedostatků: - jeho účinek mizí rychle, - obsah může být nepřesně reprodukován, - snadno se zapomene, co bylo řečeno, - obsah rozhovoru nelze prokázat, - nedá se vždy uskutečnit. Písemný projev - je racionální a efektivní, - v určitých případech nahrazuje osobní styk, - v mnohém vypovídá o pisateli, - co je napsáno, může být kdykoliv prokázáno, což je důležité na při řešení sporných otázek v arbitrážních řízeních apod.

12 Autor textu, Název modulu Stylizace obchodních a marketingových písemností Písemné vyjadřování je složitější než ústní, protože vyžaduje pečlivější výběr a stavbu jazykových prostředků, jasné a logické uspořádání myšlenek. Proto by si měl každý pisatel na začátku uvědomit tyto základní skutečnosti: Východiska pro stylizaci 1. Dopis je vždy vizitkou svého pisatele. Svědčí nejen o kvalitě práce firmy a jejich zaměstnanců, ale také o osobnosti jednotlivce. Proto musí být v pořádku po stránce věcné, slohové, pravopisné, formální i estetické. Je neomluvitelné, aby byl dopis odeslán s chybami. 2. Jeden dopis se musí týkat jen jedné záležitosti a to i v případě, že píšeme stejnému adresátovi. Jde-li o dvě různé věci, pošleme dva dopisy. 3. Na individuálně napsaný dopis je třeba vždy odpovědět a to i v záporném případě. Pokud na dopis nemůžeme z objektivních příčin odpovědět, je třeba příjem dopisu potvrdit a sdělit, že odpověď zašleme v určité lhůtě např. do 14 dnů. Sloh obchodních a marketingových dopisů patří do oblasti funkčního ekonomického stylu, který lze definovat jako způsob praktického sdělování informací uvnitř firmy nebo mezi podniky, institucemi, úřady i osobami navzájem. Funkční ekonomický styl Základní znaky tohoto stylu můžeme formulovat takto: - Je věcný, střízlivý, prostě sdělný, nevtíravě zdvořilý, bez citového zabarvení. - Většinou v něm nebývá vyjádřena subjektivita. Pisatel obchodního dopisu nehovoří za sebe, nýbrž za firmu, instituci apod. Nejčastěji se užívá 1. osoba mn. čísla (my) nebo 2. osoba mn. čísla (Vy). - Projevuje se vněm sklon k stereotypním výrazům a ustáleným formám vyjadřování. - Jednoduchost tohoto stylu je potřeba důkladně cvičit. Sloh každého dopisu by měl být přiměřený. Způsob, jakým příjemci sdělujeme fakta, má totiž velký význam. Totéž lze vyjádřit stroze nebo zajímavě, hrubě nebo zdvořile, neobratně nebo přehledně. Stylizace je umění vybírat vhodná slova a kombinovat je tak, aby výstižně vyjadřovala myšlenky. Každý dopis nemusí být stylizován originálně. V praxi se vyskytuje řada běžných případů, které se vyřizují ustálenými frázemi nebo dokonce jen zaškrtnutím určitých položek ve formuláři. Na druhé straně však existuje řada případů, kdy je třeba napsat individuálně stylizovaný dopis přesně přizpůsobený konkrétní situaci. Jsou to například nabídky, reklamace, žádosti, odpovědi na stížnosti, blahopřání a mnoho dalších. V takových případech se vyplatí věnovat stylizaci patřičnou pozornost Zásady správné stylizace Zásady správné stylizace obchodních a marketingových písemností lze shrnout následujícím způsobem: Zásady stylizace písemností 1. Jasnost a srozumitelnost. Příjemci písemnosti musí být po jejím prvním přečtení jasné, o co jde. Proto je třeba myšlenky vyjádřit jednoznačně, bez zbytečného zdůvodňování

13 Autor textu, Název modulu 13 a zavádění do jiných problematik. 2. Věcnost. Po krátkém zdvořilostním úvodu je třeba psát o věci (problému) přímo a srozumitelně. Myšlenky řadíme tak, aby na sebe logicky navazovaly. 3. Stručnost. Věty je třeba stylizovat stručně a výstižně, ne však na úkor obsahové stránky. Je dobré omezit se na podstatné, vyhnout se rozvláčnosti a mnohomluvnosti, která může u adresáta vyvolat netrpělivost. Stručnost však nemůže být na úkor srozumitelnosti všechny okolnosti je třeba jasně vysvětlit, protože nemůžeme předpokládat, že je partner obeznámen se všemi okolnostmi stejně jako my. 4. Krátké věty a odstavce. Krátká a jasná věta příjemce snáze přesvědčí, dlouhá nutí k přemýšlení a opatrnosti. Text je třeba členit do odstavků, které vždy představují samostatný myšlenkový celek. Neměly by být příliš dlouhé (3 5 řádků). 5. Zdvořilost. Do písemnosti je vhodné zařadit zdvořilá slova (prosím, děkuji), která vyjadřují pozornost k příjemci, zájem o jeho přání a problémy. Na všechny dotazy odpovídáme vlídně a dostatečně podrobně. 6. Psát o jedné věci. Pokud se v jednom dopise píše o více věcech (řeší se více problémů), značně se tím ztěžuje jeho vyřízení. 7. Bez slovních okras a módních slov. Je dobré vyhýbat se citoslovcům a přechodníkům, rozlišovat odborné výrazy a slova módní a používat odborný jazyk. Dopis bychom měli stylizovat přirozeně, jako když s partnerem hovoříme. 8. Opakování slov. Opakování stejných slov ve větě, odstavci apod. svědčí o malé slovní zásobě pisatele a nedostatcích ve stylizaci. Používáme proto synonyma. 9. Psát z hlediska příjemce jen tak ho bude obsah písemnosti opravdu zajímat. 10. Obsah a postup písemnosti je třeba vždy důkladně promyslet. 11. Využívat bohatství českého jazyka. Cizí slova užívat jen tehdy, pokud bezpečně známe jejich obsah a pravopis. 12. Písemnost s pravopisnou chybou je zmetek Psychologie v obchodních dopisech Při psaní obchodních a marketingových písemností je třeba vždy co nejlépe porozumět člověku, kterému je určena adresována. Je dobré umět si představit, o čem bude tento člověk při otevírání obálky a čtení písemnosti přemýšlet, co od něj bude očekávat. Většinou je totiž účelem písemnosti přesvědčit adresáta, aby se rozhodl podle našeho návrhu, akceptoval naše pravidla apod. Přitom ho často musíme o něčem přesvědčovat, vysvětlovat mu vlastní potíže nebo se omlouvat za nedopatření. Volíme proto přesvědčivá slova a formulace vět snažíme se působit na adresáta také psychologicky. Psychologie v obchodních dopisech Psychologií obchodního dopisu tedy rozumíme snahu pisatele ovlivnit příjemce obsahem i způsobem písemného vyjádření a dosáhnout tak potřebného účinku. V praxi dokonce existuje reálné nebezpečí, že si adresáta proti sobě popudíme nechtěně např. přílišnou strohostí nebo nadměrnou rozvláčností, málo zdvořilou nebo nejasnou formulací, zko-

14 Autor textu, Název modulu 14 molením jména a příjmení nebo titulu apod. Také pravopisné chyby a neopravené překlepy mají negativní účinek, protože svědčí o tom, že je dopis psán nedbale. Jednoznačný a účinný návod jak postupovat při psaní obchodních a marketingových písemností psychologicky účinně neexistuje. Je však možno formulovat některé zásady. Zásady pro psaní - Na začátku je vhodné zmínit se o něčem, co je pro adresáta příjemné. Tím u něho vyvoláme kladný pocit a spíše nám vyhoví. Dobře působí i taktně vyslovená pochvala: Vždy jsme si vážili Vaší přesnosti Oceňujeme vynikající kvalitu Vašich produktů Vaše společnost má velmi dobrou pověst - I v další části dopisu je třeba myslet na stanovisko příjemce. Je dobré mít na paměti, že každá žádost, návrh nebo přání může vyvolat u příjemce bezděčné námitky, vědomou nebo nevědomou zápornou reakci. Proto je dobré představit si postoj adresáta, předem vyvracet jeho argumenty a uvádět důvody, které by mohly jeho jednání ovlivnit. - Každý dopis má být nasán zdvořile. I nepříjemná sdělení je možno formulovat uhlazeně, ne však přehnaně uctivě. Ani právem rozzlobený zákazník, který právě dostal zboží nevyhovující kvality, se nesmí dát strhnout k hrubosti. V reklamacích, upomínkách a urgencích, zejména pokud jde o první případ, je při psaní potřeba vždy vycházet z předpokladu, že závada vznikla bez zlého úmyslu, nedopatřením. Nezapomínáme proto na oslovení a pozdrav, na slůvka prosím a děkuji. - Dopis by měl být vždy napsán zdvořile, ale důrazně. Z textu musí být patrno, že na svých stanoviscích rozhodně trváme. Proto není vhodné používat nejisté formulace v podmiňovacím způsobu. ( Chtěli bychom Vás požádat Kdybyste byli tak ochotni Rádi bychom vám navrhli ) Neomlouváme se za to, že posíláme reklamaci, urgenci nebo upomínku, ale svá tvrzení jednoznačně podpoříme důkazy. - Velmi pečlivou stylizaci vyžadují také odpovědi na stížnosti, reklamace, upomínky apod. Příjemce dovede do jisté míry usmířit dobrá vůle vyjít nápravě vstříc. Proto je vhodné vylovit politování nad tím, že jsme způsobili potíže. Neomlouváme se však příliš a zachováme si svou důstojnost. - K upevnění dobrých obchodních vztahů přispívá také přátelský postup a navázání osobních kontaktů. Proto raději nepíšeme neosobní vyjádření typu: Naše firma se obrací na Vaši společnost, ale Obracíme se na Vás. Pokud znáte jméno osoby, která bude konkrétní záležitost vyřizovat, oslovte přímo ji. Postup při stylizaci Při stylizaci obchodní či marketingové písemnosti je tedy vhodné postupovat následujícím způsobem: Postup při stylizaci 1. Shromáždit všechny podklady. Informace o problému, partnerovi, dosavadní korespondenci, záznamy jednání, firemní materiály, připomínky spolupracovníků, reference, a další. 2. Podklady důkladně prostudovat, poznamenat si myšlenky, kterými chceme reagovat apod. 3. Promyslet obsah písemnosti. Zvážit komu a co chceme sdělit a čeho chceme dosáhnout. Vyhledat vhodné argumenty, zapsat myšleny.

15 Autor textu, Název modulu Myšlenky logicky seřadit. Rozmyslet si, jak dopis začít a jak ho ukončit. Vytvořit hrubý koncept písemnosti, aby bylo možno rozhodnout o jeho vzhledu, uspořádání, formátu a stylu. Koncept může mít například tuto strukturu: Začátek Hrubý koncept písemnosti Hlavní sdělení Zakončení Oslovení Úvodní věta Podklad Jádro Shrnutí Zdvořilostní formulace Pozdrav (někdy odpadá) Charakteristika situace, Popis zboží, služeb, Důvody, které vedou k psaní Výhody nabízených produktů Důsledky popsané situace Důkazy pro uvedené důvody Nabídka, návrh, žádost (někdy odpadá) Hrubý koncept písemnosti 5. Určit druh a formát papíru. Je třeba si rozmyslet, jak bude dopis zákazníkovi, dodavateli, zaměstnanci nebo komukoliv jinému vypadat. Pokud pracujeme ve velké společnosti, může být vzhled a úprava dopisu zcela mimo naši kontrolu, protože dopis vyhotoví někdo jiný (sekretářka) a odesilatel ho jen podepíše. Pokud však existuje možnost volby, je dobré věnovat pozornost výběru dopisního papíru, obálky a také vzhledu textu, protože všechny tyto okolnosti ovlivňují způsob přijetí dopisu a odpověď. Pokud píšeme důležitou písemnost závažného obsahu, je dobré zhotovit nejdříve koncept a nechat ho uležet do druhého dne. Můžeme pak některé formulace upravit nebo pozměnit, doplnit nové myšlenky nebo argumenty, vylepšit stylizaci apod. Unáhlené odeslání závažné písemnosti nás může někdy mrzet a přinést nečekané výsledky Charakteristika dobré marketingové písemnosti Závěrem je možno shrnout následující: DOBRÁ OBCHODNÍ ČI MARKETINGOVÁ PÍSEMNOST se vyznačuje Dobrá marketingová písemnost dokonalou úpravou, správnou logickou stavbou, jasným a srozumitelným obsahem, gramatickou správností a slohovou dokonalostí.

16 Autor textu, Název modulu 16 SHRNUTÍ KAPITOLY PÍSEMNÝ PROJEV V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI Písemný projev je zprostředkovatelem informací v marketingové a obchodní praxi a její nedílnou součástí. Osobní a písemný projev mají svá specifika, výhody i nevýhody i oblasti svého využití. Písemné vyjadřování je složitější než ústní, proto je při psaní dopisů nutno dodržovat určité zásady správné stylizace, jako jsou jasnost, věcnost, stručnost, zdvořilost, ohled na příjemce a další. Při vyhotovování obchodních a marketingových písemností je třeba uplatňovat i určité psychologické přístupy, aby bylo možno příjemce jejím obsahem i stylizací žádoucím způsobem ovlivnit. Každá písemnost je vždy vizitkou pisatele, která svědčí o jeho osobnosti i kvalitě práce. Dobrý obchodní dopis má vždy dokonalou úpravu, správnou a logickou stavbu, jasný a srozumitelný obsah, je gramaticky správný a slohově dokonalý.

17 Autor textu, Název modulu 17 2 ZÁKLADY NORMALIZOVANÉ ÚPRAVY PÍSEMNOSTÍ CÍLE KAPITOLY ZÁKLADY NORMALIZOVANÉ ÚPRAVY PÍSEMNOSTÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete přesvědčeni o tom, že každá obchodní nebo marketingová písemnost musí odpovídat určitým kritériím a požadavkům, aby vypovídala o svém pisateli kladně. Budete umět Získáte: znalosti jednotlivých pravidel normalizované úpravy písemností vyhotovovaných na PC. Získáte Budete schopni: vyhotovit jakoukoliv obchodní nebo marketingovou písemnost tak, aby po všech stránkách respektovala pravidla uvedená v normách a byla dokonale upravená a bez pravopisných chyb. Budete schopni KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY ZÁKLADY NORMALIZOVANÉ ÚPRAVY PÍSEMNOSTÍ Normalizovaná úprava písemností, formáty dopisních papírů a poštovních obálek. Klíčová slova RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY ZÁKLADY NORMALIZOVANÉ ÚPRAVY PÍSEMNOSTÍ Hlavním obsahem následující kapitoly je vysvětlení významu normalizované úpravy písemností a charakteristika vybraných ustanovení norem pro úpravu písemností vyhotovovaných na osobních počítačích (PC). Uvedená normalizovaná úprava je v souladu s normami Evropské unie. Rychlý náhled Najdete zde pokyny a poučení o grafické úpravě textů, o správném psaní značek, čísel a číselných sestav, peněžních částek, časových údajů, spojení čísel se slovy, interpunkčních znamének, zvýrazňování částí textu a řadu dalších informací, které lze doporučit nejen pro psaní marketingových a obchodních písemností, ale také článků, esejí či seminárních a diplomových prací. V závěru kapitoly jsou také informace o dopisních papírech a jejich formátech a poštovních obálkách, které se pro zasílaní marketingových a obchodních písemností používají. 2.1 Význam normalizované úpravy Každá obchodní i marketingová písemnost vypovídá o úrovni konkrétního pisatele, ale také podniku, organizace či instituce, která je vyhotovila a odeslala. Příjemce při čtení zajímá nejen obsah, ale je zároveň ovlivňován (kladně nebo záporně) vnějším dojmem, stylizací a pravopi- Význam normalizované úpravy

18 Autor textu, Název modulu 18 sem. Proto musí písemnost, kterou chceme něčeho dosáhnout, působit dobře po všech stránkách musí být dokonale upravena, obraně formulována a nesmí mít pravopisné chyby. Abychom těchto cílů dosáhli, je třeba uplatňovat normalizovanou úpravu písemností. Její využívání svědčí o tom, že pisatel, firma nebo organizace věnuje vyhotovení písemností odpovídající pozornost. Ustanovení norem zajišťují estetický vzhled písemností a účelné uspořádání důležitých údajů, což zrychluje orientaci adresáta při čtení, vyřizování i při odpovědi. Samozřejmá je také úprava adres podle norem a podle požadavků České pošty, protože usnadňuje třídění poštovních zásilek a urychluje jejich doručení Normy pro úpravu písemností V současné době platí pro úpravu obchodní a úřední korespondence tyto normy: ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory (1997, revize 2002), která stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů a zásady jejich formálního uspořádání. ČSN Dopisní papíry pro obchodní a úřední korespondenci (1998), která určuje kvalitu a rozměry dopisních papírů, přesné znění a umístění předtištěných údajů. Normy pro úpravu písemností Obě uvedené normy jsou navzájem v souladu. Zatímco dříve byly u nás normy závazné, v současné době je většina norem doporučených. Kdo však chce prokázat vysokou úroveň úpravy obchodních i marketingových písemností, která je nedílnou součástí image firmy, ustanovení norem při psaní respektuje a dodržuje. Při uplatňování normalizované úpravy zároveň platí, že všechny dopisy a písemnosti, které se odesílají z různých oddělení téhož podniku nebo organizace, mají mít jednotnou úpravu, protože o instituci spoluvytváření celkový dojem. To platí i pro dopisy do zahraničí. Není tedy vhodné, aby se v jednom podniku používala jiná úprava pro dopisy adresátům v tuzemsku a jiná úprava pro zahraniční korespondenci. Dopisní papíry mají mít stejný předtisk pro všechny dopisy, pouze dopisní papíry určené pro korespondenci určenou zahraničním adresátům mají předtištěné údaje přeložené do příslušného jazyka. České normy (ČSN) a také přejaté evropské normy (ČSN EN) a mezinárodní normy (ČSN ISO) vydává Český normalizační institut (ČSNI). V současné době se pracuje na restrukturalizaci norem. České normy, které se týkají poštovní styku mají být převedeny na technické normy pošt (TNP) a jejich vydávání bude zajišťovat TESTCOM (Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt). Všechny normy lze zakoupit ve specializovaných prodejnách norem nebo objednat poštou na adrese: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, Praha Vybrané pokyny pro psaní na PC Hlavním obsahem následující kapitoly jsou vybraná ustanovení normy ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Týkají se zejména grafické úpravy textů, jako jsou pravidla pro psaní značek, čísel, číslic, interpunkčních znamének, zvý- Pokyny pro psaní na PC

19 Autor textu, Název modulu 19 razňování částí textu a dalších Psaní značek Značky jsou závazné grafické symboly, které zpravidla označují vědecké a technické pojmy, někdy také často užívaná slova. Při psaní značek je třeba respektovat následující pravidla. Psaní značek 1. Značky měrných jednotek se píší bez tečky a umísťují se za číselnou hodnotu od které se oddělují mezerou. 6,5 mm; 15,3 kg; 67 ks 2. Číselná hodnota a příslušná značka musí být napsány vždy na stejném řádku. 3. V chemických vzorcích se píší značky prvků vedle sebe bez mezer. Tato zásada platí i pro slitiny. H 2 SO 4 ; AlCuMg 4. Značky fyzikálních veličin se tisknou kurzívou (skloněným písmem) bez ohledu na to, jaký druh písma je použit v ostatním textu. V (rychlost), E (energie), λ (vlnová délka) 5. Značky jednotek se píší stojatým písmem bez ohledu na druh písma použitý v ostatním textu a v množném čísle se nemění. 5 km, 57 m, 120 kwh 6. Značky pro úhlový stupeň, minutu a vteřinu se píší s číslicí bez mezery. Úhlový stupeň se píše pomocí horního indexu, úhlové minuty se vyznačují diakritickou čárkou a úhlové vteřiny uvozovkami. Úhel 45 o, pootočení o 180 o, 12 o pivo, zeměpisné souřadnice 60 o Exponenty a indexy se k předcházejícímu znaku připojují bez mezery. 25 m 2, H 2 SO 4, (a + b) 2, Početní značky pro sčítání, odečítání, násobení a dělení zastupují slovo, proto se vždy oddělují mezerami = 17 a + b + c = 9 a b c 5 x 3 = 15 (x. y) 3 45 : 9 = 5 5 : 9 (pět ku devíti) 9. V případě, že značky plus (+) a mínus (-) vyjadřují hodnotu čísla, připojují se před číslo bez mezery. -12 o C, +25 o 10. Procenta se píší značkou, která je na všech klávesnicích k dispozici (%). V případě, že

20 Autor textu, Název modulu 20 tato značka zastupuje slovo, odděluje se od předcházejícího čísla mezerou. 3 %, 4,5 % ale 12% úrok, 5% srážka Promile se vyjadřuje desetinným číslem 0,001. Značka pro promile se nepoužívá. 11. Zlomky se v běžném textu píší pomocí šikmé lomící čáry. Ve smíšených číslech se musí zlomek oddělit od celého čísla mezerou. Vodorovná zlomková čára je vhodná pro zlomky složitější. Vyznačuje se většinou podtrhávací čarou na úrovni rovnítka. 1 / 2, 3 / 4, 3 1 / Značky měn je možno v souvislém textu uvádět před peněžní částkou nebo za ní a to vždy na stejný řádek jako částku. V sestavách se umisťují vždy před peněžní částku. Protože se většina měn člení na desetiny, uvádějí se obvykle za desetinnou čárkou dvě vodorovné spojovací čárky. V souvislém textu je možno při psaní celých částek spojovací čárky vynechat. Zasíláme Vám dlužnou částku 634,-- Kč. Dosud jste neuhradili pojistné ve výši Kč 950,--. Obdrželi jsme šek na 756 USD. Cena 1 ks je 12,30. Úprava pozemku bude stát asi Kč. Kč 99,80 0,56 USD 3,50 Kč 75,-- 3,-- USD 8, Značka pro paragraf ( ) se používá vždy jen v souvislosti s číslem, od kterého se odděluje mezerou. Pro vyznačení množného čísla se používá vždy jen jedna značka, nikoli dvě. 23; 25 a 30; 78 až 81 Podle 18 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku...výše citované paragrafy zákoníku práce 14. Značka & (et, a) se užívá pro psaní složených firemních názvů většinou v cizích jazycích. Před ní i za ní se vždy dělá mezera, protože zastupuje slovo. Klemens & Klemens; Werner, Braun & Co. 15. Složená přídavná jména se píší bez mezery mezi číslem a značkou nebo mezi číslem a slovním vyjádřením jednotky, protože zastupují jedno slovo. Automobil jel 60kilometrovou (60km) rychlostí, 10procentní (10%) úrok, 100wattová (100W) žárovka, 12stupňové (12 o ) pivo 16. Všechny značky lze napsat pouze ve spojení s číslem. Jednotky veličiny použité v textu se vypisují slovně. Dnes jsme najezdili mnoho kilometrů. Na napuštění bazénu je třeba obrovské množství hektolitrů vody. Budeme potřebovat potrubí o větším průměru. Zasíláme Vám vzorky pracích prášků plus vzorek aviváže. Podle výše uvedeného paragrafu Vám náleží odškodné.

Elektronická korespondence

Elektronická korespondence Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH TEORETICKÁ PUBLIKACE 1 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. 2006 ISBN 80-7083-XXX-X ÚVOD 7 Semestrální

Více

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing.

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing. Typografie Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík Pravidla písemné a elektronické komunikace Závazná pravidla dána obecně

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MODUL PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMY PÍSEMNOSTÍ Listinná výhody příjemce vyřizuje poštu v jemu vyhovujícím čase

Více

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ing. Marie Bunešová, Ph.D. prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. České Budějovice 2008 ÚVOD

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7

ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7 OBSAH ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7 1. PRAVIDLA ZÁVAZNÁ, DOPORUČENÁ A ZVYKOVÁ... 8 2. VZTAHY MEZI KATEGORIEMI PRAVIDEL... 8 X II. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE...11 1. PRAVIDLA

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován

Více

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Rozvoj kariéry Ing. Růžena Vorlová Tento projekt je spolufinancován

Více

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více