Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO"

Transkript

1 Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno v souladu s ustanovením 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vás vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku na stavební práce Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně - Novém Lískovci Identifikační údaje veřejného zadavatele: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno IČ: , DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: /0100 Pověřeným zástupcem zadavatele pro styk s uchazeči je: Ing. Antonín Růžička., tel.: , fax.: Odbor investiční Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno Zadávací podmínky veřejné zakázky: 1. Druh a předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení díla Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně - Novém Lískovci v rozsahu dle zadávací dokumentace, včetně realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí před zahájením stavby. Nově budovaný park lze rozdělit do 2 částí: 1. Centrální část s pozůstatkem místní flóry v mírné prohlubni bude využita ke stavbě malé vodní nádrže, přes kterou povede dřevěná lávka a kolem které bude zachována místní stávající vegetace. V prostoru u konce lávky a stavidla u břehu bude vybudována větší volná plocha pláž. Nádrž bude tvořena sypanou homogenní hrází a dno bude izolováno plastovou folií. Vzhledem k nepříznivým morfologickým podmínkám bude nádrž částečně vyhloubena a vytěžený materiál použit pro násyp hráze. Půdorys nádrže bude vymodelován pomocí zemních úprav. Zdrojem vody pro nádrž budou dešťové vody ze střech domů Slunečná č. p. 2, 4, 6 a 8 (napojení na dešťovou kanalizaci uvnitř domů není předmětem této veřejné zakázky). Přívod vody bude řešen prostřednictvím otevřeného koryta zaústěného do západní strany nádrže. Pro manipulaci s vodní hladinou bude realizováno výpustné zařízení v podobě uzavřeného dvojitého požeráku. Odvod vody z nádrže bude zajištěn kameninovým odpadním potrubím zaústěným do šachty stávající dešťové kanalizace.

2 Dřevěná lávka bude kotvená na ocelové prvky na hlavicích betonových sloupů posazených do betonových patek. 2. Severně od centrální zóny se bude nacházet oválná plocha kaskádovitě odstupňovaná, která bude sloužit především k relaxaci, bude zde založen pobytový trávník a situována dětská hřiště. Hrany jednotlivých teras budou upraveny dosypáním a zmírněním sklonu terénu. Plocha hřišť pro pozdější osazení hracích prvků bude mít za povrchový materiál praný kačírek frakce 2-8 mm s geotextílií. Na západ k domům Slunečná, na sever - k domům Plachty a na východ - k domům Oblá se nachází okrajové plochy parku, které budou sloužit především jako filtr mezi vlastním centrem parku a okolní zástavbou. Půjde zde především o sadové a terénní úpravy. Při ulici Plachty je navržen altán s ozeleněnou střechou. V jihovýchodním cípu řešeného území je navržena rampa a schodiště jako spojovací prvek mezi vnějším asfaltovým okruhem v parku a silnicí Plachty Svážná. Pro konstrukci schodiště bude použito železničních pražců, plochy mezi pražci budou vysypány šotolinou. Projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele díla Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně -Novém Lískovci zpracoval Ing. arch. Jan Zezůlka, ATELIER X, Gorkého 11, Brno v lednu Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení a instalace dvou informačních velkoplošných panelů a trvalé pamětní desky. Velkoplošné panely budou instalovány během realizace a jejich umístění určí zadavatel vybranému uchazeči. Grafický návrh předloží vybraný uchazeč zadavateli v den předání staveniště ke schválení. Požadovaným rozměrem je euroformát 2400 x 1200 mm. Po dokončení zakázky budou velkoplošné panely následně odstraněny a v místě realizace bude umístěna pamětní deska, která musí mít trvalou formu a rozměry 300 x 400 mm. Velkoplošné panely a pamětní deska budou vyhotoveny v souladu s dokumentem Technické vlastnosti informačních a propagačních opatření uvedených v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory Operačního programu Životní prostředí (aktuální verze je ke stažení na Při realizaci plnění je dodavatel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy platnými ve výstavbě, jakož i českými technickými normami (ČSN) a veškerými zadávacími podmínkami. Dodavatel je povinen poskytovat plnění v souladu s projektovou zadávací dokumentací, územním rozhodnutím č. 149, č.j. OSV NL 1750/132/06/R/Oc ze dne , stavebním povolením č.j. OSV NL 3536/278/07/R/Oc ze dne vydanými Úřadem městské části města Brna, Brno Nový Lískovec, Odbor stavební a stavební povolení č.j. VLHZsp.zn.2605/06 č.j. 6893/06- Št,Ott/Dv-49 vydané Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna ze dne a při respektování všech podmínek stanovených dotčenými orgány. Projekt Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně -Novém Lískovci je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, a to konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení v případě, že na předmětnou veřejnou zakázku nebude poskytnuta finanční podpora ze zdrojů EU, nebo nebude poskytnuta ve výši potřebné k realizaci díla. 2. Zadávací dokumentace: Práce budou provedeny v rozsahu zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele díla Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně -Novém Lískovci zpracovanou Ing. arch. Janem Zezůlkou, ATELIER X, Gorkého 11, Brno v lednu

3 Kvalitativní podmínky jsou vymezeny zpracovanou projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele, územním rozhodnutím č. 149, č.j. OSV NL 1750/132/06/R/Oc ze dne a stavebním povolením č.j. OSV NL 3536/278/07/R/Oc ze dne vydanými Úřadem městské části města Brna, Brno Nový Lískovec, Odbor stavební, dále stavebním povolením č.j. VLHZ-sp.zn.2605/06 č.j. 6893/06- Št,Ott/Dv-49 vydaným Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna ze dne a při respektování všech podmínek stanovených dotčenými orgány a organizacemi a správními orgány. Dále právními předpisy platnými ve výstavbě, ČSN a zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Zadávací dokumentaci je nutné předem písemně objednat s uvedením identifikačních údajů uchazeče. Kontaktní osoba zadavatele poskytne uchazeči zadávací dokumentaci formou osobního vyzvednutí zadávací dokumentace na adrese kontaktní osoby v pracovní dny v době: Po,St mezi 8.00 až hodinou a až hodinou, Út,Čt mezi 8.00 až hodinou a až hodinou, Pá mezi 8.00 až hodinou (vždy po předchozí telefonické domluvě). V případě písemného požadavku na zaslání zadávací dokumentace poštou bude zájemcem hrazeno poštovné a balné. Zadávací dokumentace bude zájemcům vydávána zdarma. Písemná žádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena ve smyslu ustanovení 48 odst. 2 zákona. 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky: Předmět plnění zakázky se člení na: a) stavební část - zahrnuje objekty SO 01 a SO 02 projektové dokumentace pro výběr zhotovitele díla Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně -Novém Lískovci, zpracované Ing. arch. Janem Zezůlkou, b) sadové úpravy - zahrnuje činnosti uvedené v SO 03 Zeleň projektové dokumentace pro výběr zhotovitele díla Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně - Novém Lískovci, zpracované Ing. arch. Janem Zezůlkou Zadavatel stanovuje pro dobu plnění časová omezení (termíny plnění) takto: a) stavební část - do 10 měsíců od převzetí staveniště, b) sadové úpravy - do 14 měsíců od převzetí staveniště, Místo plnění: Místem plnění je Městská část Brno - Nový Lískovec, přesné vymezení je součástí projektové dokumentace. 4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: Uchazeči prokáží splnění kvalifikace v nabídce: základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona profesní kvalifikační předpoklady podle 54 předložením: dle 54 písm. a): Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, (doklady nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů). 3

4 dle 54 písm. b) : Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci včetně oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a výkonu zeměměřických činností. dle 54 písm. d): Kopie dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (autorizace v oboru pozemní stavitelství, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství). ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle 55 odst. (1), písm. a) zákona předložením kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. výši tis. Kč, technické kvalifikační předpoklady : dle 56 zákona, odst. (3), písm. a): Čestné prohlášení se seznamem stavebních prací obdobného charakteru, z toho: 2 stavby v oblasti pozemních staveb, každou s celkovými rozpočtovými naklady (CRN) min. 10 mil. Kč, 2 veřejně přístupné realizace krajinné a zahradní architektury, každou s CRN min. 10 mil. Kč 1 stavbu obsahující úpravu či regulaci koryta vodního toku s CRN min. 5 mil. Kč provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. dle 56 odst. (3), písm. c): kopie osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. dle 56 odst. (4) pro plnění VZ na stavební práce prokáže dodavatel, který předloží: kopii certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou (dle norem řady ČSN EN ISO 9001). Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. dle 56 odst. (5) pro plnění VZ na stavební práce prokáže dodavatel, který předloží: kopii o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou (dle norem řady ČSN EN ISO 14001). Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí. 5. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky: Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena. 6. Lhůta pro podání nabídek a datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami: 4

5 Lhůta pro podání nabídek končí v 9:00 hod. Místem pro podání nabídek je Odbor investiční Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno. Otevírání obálek s nabídkami probězhne dne v9:30 hod v zasedací místnosti Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno. 7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny vč. platebních podmínek: Cenová nabídka na zhotovení díla musí být zpracována v českých korunách, na základě zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako maximální v členění: celková cena bez DPH, zvlášť DPH a celková cena včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na realizaci zakázky v místě dodávky. V nabídce bude doložen oceněný výkaz výměr a harmonogram postupu prací. Cena uvedená v nabídce nebude od termínu otevření první nabídky měněna a bude závazná pro uzavření smlouvy o dílo. Cena předmětu plnění veřejné zakázky bude uhrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury po převzetí díla v návaznosti na věcné plnění dle harmonogramu postupu prací a finančního harmonogramu, které budou součástí nabídky. Pokud uchazeč nepředloží ve své nabídce harmonogram postupu prací a finanční harmonogram, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Splatnost faktur činí 60 dnů ode dne jejich doručení zadavateli. Vybraný uchazeč poskytne zadavateli bankovní záruku na plnění povinností vyplývajících ze záručních podmínek ve výši 5 % z ceny díla platnou po dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. Tato záruka bude předána zadavateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury. V opačném případě se jedná o podstatné porušení smluvních povinností vybraného uchazeče. 8. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně: Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně -Novém Lískovci, opatřených adresou uchazeče a nápisem NEOTEVÍRAT. Adresa pro podání nabídek: Statutární město Brno, Odbor investiční Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno Osobně podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek na uvedené adrese, na sekretariátu Odboru investičního MMB, v pracovních dnech od hod, v den otevírání obálek od hod. V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí nabídky adresátem v místě podání nabídek. 5

6 9. Další podmínky: Zadavatel požaduje v souladu s 67 zákona 137/2006 jistotu ve výši 170 tis. Kč, a to buď složením na účet zadavatele (The Royal Bank of Scotland N. V., pobočka Brno, Hilleho 6, Brno,č. ú /5400, VS , SS je IČ uchazeče), nebo formou bankovní záruky. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek s nabídkami. V nabídce bude doložen doklad o složení jistoty na účet zadavatele nebo originál bankovní záruky Zadavatel požaduje poskytnutí záruční lhůty na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. V případě, že nabídku předloží více osob společně, musí být stanovena jedna z osob, která bude zodpovědná za celou zakázku, a tato skutečnost musí být doložena v nabídce smlouvou mezi osobami. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavateli. Objem subdodávek může být max. 30 % z objemu nákladů zakázky. Zadavatel současně požaduje, aby dodavatel v nabídce uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a doplněnou o vytečkované údaje. Vzor smlouvy o dílo, ve kterém jsou uvedeny požadované názvy jednotlivých článků smlouvy, je součástí zadávací dokumentace jako příloha. Ze zadávacího řízení se vyloučí: - nabídky, které budou předloženy po uplynutí lhůty pro podání nabídek - nabídky, které nesplní požadavky podle zadávacích podmínek - nabídky uchazečů, kteří v průběhu zadávacího řízení poruší obecně závazné právní předpisy Nabídka bude předložena v členění: krycí list s nabídkovou cenou seznam příloh přílohy Zadavatel požaduje předložení nabídky v českém jazyce. Prohlídka místa stavby Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně - Novém Lískovci, se uskuteční dne ve 14:00 hod. Sraz uchazečů je před Úřadem městské části Brno Nový Lískovec, Oblá 75 a. Uveřejnění na internetových stránkách statutárního města Brna je v souladu s ustanovením 38 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. Bližší informace jsou v textové části zadávací dokumentace. 6

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky Zadavatel Město Roztoky se sídlem MÚ Roztoky, Nám. 5. května č.p. 2 252 63 Roztoky IČ: 002 41 610 jehož jménem společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. pověřená výkonem zadavatelské činnosti vyzývá

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

A. Výzva pro uchazeče

A. Výzva pro uchazeče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A. Výzva pro uchazeče k podání nabídky na zakázku na stavební práce PROJEKT reg.č. CZ.1.12/3.3.00/15.00857 HOTEL U SPORTOVNÍHO AREÁLU VÉSKA Tento projekt bude spolufinancován ze strukturálních

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více