Přijímací řízení pro studium od školního roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015"

Transkript

1 Přijímací řízení pro studium od školního roku Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor K/81) od školního roku bude přijato nejvýše 56 žáků pátých tříd základní školy. Součástí přijímacího řízení budou přijímací zkoušky, jejich prominutí není možné. 2 Termín První kolo přijímacích zkoušek proběhne ve dvou termínech: 1. termín: úterý 22. dubna termín: středa 23. dubna 2014 Přihláška musí být na adresu gymnázia doručena nejpozději 15. března Průběh přijímací zkoušky a kriteria pro přijetí Přijímací zkouška bude probíhat formou písemných zkoušek. Informace o zkouškách je možno získat na Každému uchazeči bude přiděleno registrační číslo. Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno podle zákona č. 561/2004 Sb., 60, odst. (4), a 61 odst.(2), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 394/2008 Sb. Do celkového pořadí se započítávají výsledky přijímací zkoušky, prospěch ze ZŠ a další skutečnosti, které osvědčují předpoklady ke studiu. Všechna tato kritéria jsou bodově ohodnocena. V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 100 bodů, z toho: za prospěch na základní škole nejvýše 10 bodů za přijímací zkoušky nejvýše 80 bodů za další skutečnosti, které osvědčují předpoklady ke studiu nejvýše 10 bodů Hodnocení za prospěch na základní škole Hodnotí se prospěch ve vybraných předmětech v 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy. Jde o předměty, ve kterých š podle svého ŠVP realizuje vzdělávací obsah (podle RVP ZV) vzdělávací oblasti Matematika (nejčastěji předmět Matematika), vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, obor Český jazyk a literatura (nejčastěji předmět Český jazyk) a Cizí jazyk (nejčastěji předmět Angličtina, popř. jiný cizí jazyk) a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (nejčastěji předměty Vlastivěda a Přírodověda). Jestliže je povinně (nikoli nepovinně či v kroužku) vyučován další cizí jazyk, je započítána lepší ze známek z cizích jazyků. Zákonní zástupci žáka uvedou na přihlášku známky ze všech předmětů, které tvořily náplň výuky žáka ve druhém pololetí 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy, uvedených na vysvědčení. V případě, že je výuka organizována jinak, než že je vzdělávací obsah hodnocených vzdělávacích oblastí vyučován v pěti výše uvedených tradičních předmětech (např. jiné názvy předmětů, předměty, které integrují obsah více vzdělávacích oblastí nebo naopak předměty, které realizují jen část obsahu), uvedou zákonní zástupci do přihlášky, ve kterých předmětech je tento vzdělávací obsah realizován, a uvedou odkaz na webové stránky, na kterých je publikován ŠVP základní školy. V případě, že je používáno slovní hodnocení, základní š provede převedení tohoto slovního hodnocení do klasifikační stupnice a toto hodnocení zákonný zástupce žáka uvede na přihlášce ke studiu.

2 Jestliže je každá z těchto známek výborně nebo chvalitebně, vypočítá se zvlášť aritmetický průměr ze známek za 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy a body pro účely přijímacího řízení jsou přiděleny podle násl. tabulky musí být současně splněna podmínka uvedená v 1. řádku a ve 2. řádku tabulky, přidělené body jsou pak zapsány ve třetím řádku tabulky (p je průměr hodnocených známek v daném ročníku). 4. tř. 1 1 < p 1, 2 1, 2 < p 1, 4 1, 4 < p 1, 6 1, 6 < p 1, < p 1, 2 5. tř. 1, 8 p > 1, 6 1, 6 p > 1, 4 1, 4 p > 1, 2 1, 2 p > 1 1 1, 6 p > 1, 4 1, 4 p > 1, 2 body tř. 1, 2 < p 1, 4 1, 4 < p 1, < p 1, 2 1, 2 < p 1, < p 1, tř. 1, 2 p > 1 1 1, 4 p > 1, 2 1, 2 p > 1 1 1, 2 p > body V případě, že je některá z posuzovaných známek ve 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy ZŠ známka dobře nebo horší (trojka a hůře), nebo jde o případ, který není uveden v tabulce, není pro účely přijímacího řízení přidělen žádný bod za prospěch ze ZŠ. Přijímací zkouška Písemné ověření základních znalostí z českého jazyka zkouška sestavená gymnáziem, doba trvání 45 minut, bodový zisk ze zkoušky bude přepočítán na maximum 30 bodů Písemné ověření základních znalostí z matematiky zkouška sestavená gymnáziem, doba trvání 60 minut, bodový zisk ze zkoušky bude přepočítán na maximum 40 bodů Diktát z českého jazyka připravený gymnáziem doba trvání přibližně 15 minut, bodový zisk bude přepočítán na maximum 10 bodů Přidělení bodů podle výsledků přijímací zkoušky Písemné ověření základních znalostí z českého jazyka má dobu trvání 45 minut. Zkouška bude obsahovat úlohy z českého jazyka v rozsahu prvního stupně ZŠ do konce prvního pololetí 5. třídy. Protože se může průběh probíraného učiva na jednotlivých školách lišit, k sestavení úloh bude použita látka, která je vyžadována přijímacími testy SCIO z českého jazyka. Zkouška bude sestavena z deseti úloh které budou ohodnoceny 6, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2 a 2 body (budou zařazeny v jiném pořadí, bodování bude u zadání uvedeno). Body budou přidělovány nejen za správný výsledek, ale i za správný postup řešení. Maximální možný bodový zisk 35 bodů bude přepočítán na maximum 30 bodů takto: n - body přidělené za vyřešení úloh 3 body a méně více než 3 body a méně než 33 bodů 33 bodů a více 0 bodů (n 3) bodů 30 bodů Písemné ověření základních znalostí z matematiky má dobu trvání 60 minut. Zkouška bude obsahovat úlohy z matematiky v rozsahu prvního stupně ZŠ do konce prvního pololetí 5. třídy. Protože se může průběh probíraného učiva na jednotlivých školách lišit, k sestavení úloh bude použita látka, která je vyžadována přijímacími testy SCIO z matematiky. Zkouška bude sestavena z devíti úloh které budou ohodnoceny 8, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 4 a 4 body (budou zařazeny v jiném pořadí, bodování bude u zadání uvedeno). Body budou přidělovány nejen za správný výsledek, ale i za správný postup řešení. Maximální možný bodový zisk 48 bodů bude přepočítán na maximum 40 bodů takto:

3 n - body přidělené za vyřešení úloh 5 bodů a méně více než 5 bodů a méně než 45 bodů 45 bodů a více 0 bodů (n 5) bodů 40 bodů Diktát z českého jazyka má dobu trvání přibližně 15 minut. Bude diktován z nahrávky prostřednictvím audio zařízení a ozvučení učebny podle příslušné metodiky (jednou celý text, poté po větách či úsecích s dostatečnými prodlevami, poté znovu celý text pro kontrolu). Audio zařízení splňuje podmínky pro skládání poslechové části zkoušek z cizího jazyka. Diktát bude obodován na maximum 15 bodů, bodový zisk bude přepočítán na maximum 10 bodů takto: n - body přidělené za diktát 4 body a méně více než 4 body a méně než 14 bodů 14 bodů a více 0 bodů (n 4) bodů 10 bodů Uchazeč, který nezíská ze všech tří testů přijímací zkoušky celkem aspoň 40 bodů (přepočtených bodů pro ), nevykoná úspěšně přijímací zkoušku a nemůže být ke studiu přijat. Uchazeči, který nejpozději v den přijímací zkoušky doloží potvrzení Pedagogicko-psychologické poradny, že má diagnostikovánu některou ze SPU, bude na řešení každé písemné části přijímací zkoušky prodloužen čas o 10 minut a každá věta diktátu (či větný úsek) mu bude diktována dvakrát. Další skutečnosti, které osvědčují předpoklady ke studiu Hodnotí se úspěšná účast v těchto soutěžích pro žáky 1. stupně ZŠ vyhlašovaných MŠMT (za školní roky 2012/13 a 2013/14): Matematická olympiáda kategorie Z5 (MOZ5 soutěž pro žáky 5. tříd) Matematický klokan Pythagoriáda Logická olympiáda kategorie A Pohár vědy olympiáda fyziky a dalších věd, kategorie B Bobřík informatiky, kategorie Mini Celostátní přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna Evropa ve škole, literární část, I. kategorie Dále se hodnotí úspěšná účast v těchto soutěžích nevyhlašovaných MŠMT: MATESO matematické miniolympiádě (MmO soutěž pro žáky 4. tříd) Dále se hodnotí pravidelná sportovní činnost pravidelná kulturní a zájmová činnost Za úspěšnou účast v soutěžích budou přiděleny body podle následujících tabulek: Umístění v městském kole MOZ5 Účast Úspěšný řešitel místo místo místo 2 body 3 body 4 body 5 bodů 6 bodů

4 Bodový zisk v soutěži Matematický klokan 90, více než 90 a méně než 100 bodů 100, více než 100 a méně než 110 bodů 110 bodů a více 1 bod 2 body 3 body Pythagoriáda Postup do okresního (oblastního) 1 bod Logická olympiáda Postup do krajského Postup do finále místo ve finále 1 bod 1 bod 1 bod Pohár vědy Účast v oblastním kole Postup do krajského Postup do ústředního 1 bod 1 bod 1 bod Bobřík informatiky Úspěšný řešitel 1 bod Přehlídka recitátorů Postup do oblastního Postup do krajského 1 bod 1 bod Evropa ve škole Účast Postup do krajského Postup do ústředního místo v ústředním kole 1 bod 1 bod 1 bod 1 bod MATESO Úspěšný řešitel školního Postup do městského Úspěšný řešitel městského 1 bod 1 bod 1 bod Umístění v městském kole MmO Účast Úspěšný řešitel místo 2 body 3 body 4 body

5 Potvrzení o umístění v soutěži uchazeč doloží prostou kopií výsledkové listiny vydané pořádající institucí (stačí strana se jménem uchazeče, musí však být patrno, o jakou soutěž a které postupové kolo se jedná a jakého bodového zisku žák dosáhl). Na této kopii výsledkové listiny musí být uveden odkaz webová adresa na které je možno celou výsledkovou listinu ověřit. Potvrzení je třeba doručit na adresu gymnázia nejpozději 31. března Později doručená potvrzení nebudou přijata. Pravidelná sportovní činnost: Uchazeč, který je, nebo byl, v době od 1. září 2012 do 21. dubna 2014 členem sportovního oddílu aspoň 1 rok, obdrží pro účely přijímacího řízení 2 body. Za pravidelnou sportovní činnost (ve více oddílech) lze získat celkem nejvýše 4 body. Pravidelná sportovní činnost musí být doložena potvrzením sportovního oddílu, ze kterého musí být patrno, že uchazeč je, nebo byl, v době od 1. září 2012 do 21. dubna 2014 jeho členem aspoň jeden rok. Musí jít o činnost, kdy je žák soustavně připravován k účasti na sportovních soutěžích pravidelným tréninkem. Potvrzení soukromých trenérů se nepřijímá. Pravidelná kulturní a zájmová činnost: Uchazeč, který pravidelně navštěvuje, nebo navštěvoval, v době od 1. září 2012 do 21. dubna 2014 ZUŠ či zájmový kroužek u jiné instituce aspoň 1 rok, obdrží pro účely přijímacího řízení 2 body. Za pravidelnou kulturní a jinou zájmovou činnost (ve více kroužcích) je možné získat celkem nejvýše 4 body. Pravidelná kulturní a jiná zájmová činnost musí být doložena potvrzením, ze kterého musí být patrno, že uchazeč navštěvuje, nebo navštěvoval, v době od 1. září 2012 do 21. dubna 2014 ZUŠ či zájmový kroužek u jiné instituce aspoň 1 rok. Potvrzení musí vydat instituce, která zájmovou činnost organizuje (ZUŠ, Středisko volného času, jazyková š apod.). Za pravidelnou kulturní a jinou zájmovou činnost se považuje každá činnost se vzdělávací náplní, jako je návštěva všech hudebních, dramatických a dalších kurzů v ZUŠ, navštěvování jazykové školy (potvrzení soukromých učitelů se nepřijímají), všech zájmových kroužků organizovaných Středisky volného času. Za členství ve skautském, pionýrském a jiném podobném oddíle se body nepřidělují. I když bude součet bodů přidělených uchazeči za pravidelnou sportovní činnost a pravidelnou kulturní a zájmovou činnost vyšší než 6 bodů, pro účely přijímacího řízení se započítá maximální hodnota 6 bodů. I když bude součet bodů přidělených uchazeči za další skutečnosti vyšší než 10 bodů, pro účely přijímacího řízení se započítá maximální hodnota 10 bodů. Formulář potvrzení, že uchazeč navštěvuje, popř. navštěvoval, sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti, je k dispozici na stránkách školy Potvrzení je třeba doručit na adresu gymnázia nejpozději 31. března Později doručená potvrzení nebudou přijata. 4 Stanovení pořadí uchazečů Žebříček uchazečů bude sestaven společný pro oba termíny podle bodů získaných za všechny části přijímací zkoušky. Každému uchazeči budou sečteny: 1) získané body za prospěch na základní škole, 2) harmonizované a přepočtené body získané písemným ověřením základních znalostí z českého jazyka (písemnou zkouškou sestavenou gymnáziem), 3) harmonizované a přepočtené body získané písemným ověřením základních znalostí z matematiky (písemnou zkouškou sestavenou gymnáziem), 4) harmonizované a přepočtené body získané diktátem, 5) body získané za další skutečnosti.

6 Harmonizace bodů získaných písemnými zkouškami a diktátem bude provedena ekvipercentilovou metodou, která stručně znamená, že stejným percentilům v obou termínech budou přiřazeny stejné body. Konkrétně bude přepočet probíhat takto: Bude určen průměrný bodový zisk v každém z termínů. Body obdržené v termínu s vyšším průměrným bodovým ziskem budou použity přímo. Body obdržené v termínu s nižším průměrným bodovým ziskem budou harmonizovány tak, že podle bodů udělených v tomto termínu bude sestaveno samostatné pořadí pro tento termín, budou určeny percentily pro tento termín a pak budou stanoveny body, které těmto percentilům odpovídají v termínu s vyšším průměrným bodovým ziskem. Tím budou zohledněny všechny rozdíly zkoušek v prvním a druhém termínu a bude stanoveno společné pořadí. Matematicky je možné tento proces popsat: b = b 1, účastnil-li se uchazeč termínu zkoušek s vyšším průměrným bodovým ziskem a b = P 1 1 (p 2 ), kde p 2 = P 2 (b 2 ), účastnil-li se uchazeč termínu zkoušek s nižším průměrným bodovým ziskem. b jsou přidělené body pro účely výpočtu pořadí, b 1 je bodové ohodnocení výsledku zkoušky v termínu s vyšším průměrným bodovým ziskem, b 2 je bodové ohodnocení výsledku zkoušky v termínu s nižším průměrným bodovým ziskem, p 1 = P 1 (b 1 ) je funkce, která bodům b 1 v termínu zkoušky s vyšším průměrným bodovým ziskem přiřazuje příslušný percentil p 1 umístění v rámci výsledků za tento termín, p 2 = P 2 (b 2 ) je funkce, která bodům b 2 získaným v termínu zkoušky s nižším průměrným bodovým ziskem přiřazuje příslušný percentil p 2 umístění v rámci výsledků za tento termín, b = P 1 1 (p 2 ) je inverzní funkce k funkci P 1, která percentilu přiřazenému podle umístění v termínu s nižším průměrným bodovým ziskem přiřazuje body, které by v termínu s vyšším průměrným bodovým ziskem odpovídaly tomuto percentilu. V případě, že bude průměrný bodový zisk v prvním i ve druhém termínu shodný, budou harmonizovány body získané ve druhém termínu. Konečné pořadí bude stanoveno na základě součtu všech získaných bodů po harmonizaci a přepočtu podle vzorců uvedených výše. V případě rovnosti bodů rozhodují kritéria podle tohoto pořadí : a) vyšší součet (harmonizovaných a přepočtených) bodů ze všech tří písemných částí přijímací zkoušky b) vyšší počet (harmonizovaných a přepočtených) bodů z písemné zkoušky skládané za účelem ověření základních znalostí z matematiky c) vyšší počet (harmonizovaných a přepočtených) bodů z písemné zkoušky skládané za účelem ověření základních znalostí z českého jazyka d) los Bude přijato nejvýše 56 uchazečů, na odvolání nebude ponecháno žádné místo. RNDr. Peter Krupka, PhD. ředitel gymnázia

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2015 2016 bude přijato nejvýše 60 žáků pátých

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky

64-41-L/51 podnikání denní 30 2 roky 64-41-L/51 podnikání dálková 30 3 roky Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 1. kolo Přehled nabízených oborů studia: 1. Studijní obory čtyřletého maturitního studia 41-45-M/01 mechanizace a služby denní 30 4 roky 2. Nástavbové studijní

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016 30. 1. 2015, Praha Ředitelka školy tímto vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení. Pro přijetí do 1. a 3. ročníku šestiletého gymnázia (studijní obor 79-41-K/610, ŠVP dle pilotní verze RVP DG) jsou povinné

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303. vyhlašuje Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 vyhlašuje Přijímací řízení: 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 do oborů vzdělání: Zdravotnické lyceum

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP: Obchodní akademie se zaměřením na podnikání Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Délka a formy studia: čtyřleté denní Stupeň

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Platnost Studijního a zkušebního řádu Vyšší odborné školy cestovního

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

Klasifikační řád. Mgr. Miroslav Kettner. ředitel školy

Klasifikační řád. Mgr. Miroslav Kettner. ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VI, ŠKOLNÍ 1544/5 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 405 02 Děčín VI, Školní 1544/5 e-mail: skola@zszelenice.cz www.zszelenice.cz, fax 412 539306 Klasifikační řád Mgr. Miroslav

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)...

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)... Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více